93205

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/4/1910

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗιΜΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Κ ΡΗ τ Μ
  ΤΕΥΧΟ- ίΡίΙΌΝ
  Έν Χανίοις ~ί> 1» 'Δκριλν ν 1910. Αριθ. 19ος
  Αριθ. 11ρα>τ. 1328
  » Διεχπ. 1144
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕίΙΙΤΡΟΗθΣ
  Λαβόντες ύπ' όψιν
  1) Την ύ«' αριθ. β83/κ(8 *· ε. διακηρυξισ τή; Ανωτέρας
  Διευθύνσεως των Έκυτϊρ.κών ΐ:' ή- Ιςϊ-ίήίτο εί; δή
  ϊημοτρ*:ίαν γ, Αϊχχι·ίΐη ,/,ς α,λχς :ή, ϊδο3 Ρίθό*,/
  2) Τ^1 υπό "ώ1/ Νομαρχίαν Χανίων, Ρϊ().ιμνης /-αί ρ
  ύποδληθέντα ήαΐ/ ότι., χρονολογίαν 29 λΐαη'.ου 1910 ':ρζΑΐ:κά
  των 5πιτροπ?'.(3ν αιτ <ε- σ«»ίστί9ησ»νπρ-ς 3:εςαγιο^ή/ τής μίΌ- δοσίας ταύτης ές ών δίΐλνυται ότι ί.<ίρί ι-,θείσης ιής ;*3ρί ό; ό λό γες μειοϊίσίϊς νομίμως προ3ί?έρθη ν' ά^αλάόί; την ί/τΚλίσιν τής έργαΐία; τΐύτης : ίογολχδο; ΣτΑΐανο; Μιχΐλα/.ά/.η; άντί ϊΐΆοσι βννεα ταί' έκατθ/ έτί Ιλαττ:^ τοΰ ιΐρο^τίλίγΐϊβϊντος Λοσοϋ όστις καί 1ν:*, (^χθ<; τβλςυταϊο; μϋοίότης ϋτϊ :<); ιΐατοοπίίας ήτις σΐίν5βττ,6η έν τω Νομώ Ηρακλείου. ?) Την ύ-ϊ χροθΛ,ογία- 3 Άπρ·.λ'.^^ 1910 οήλιοΐιν τοΰέργ;- /ο6υ Νικολάου Πωλ^γεωρ^άκη νομίμως καίέμπροθεσμως λατα- τεθίϊίον μετά τ;3 άταιτουμέν)ο γρΐμματίο> καρα·*α:αί)ήί,ης δι"
  ής δ;,λοΐ ό;· προΐ?ίρ£ΐιέντϊ τοίς εκατόν έ,-ί Ιλΐττον τής υπό τού
  τελευταίϊυ μβΐινίότοα προτφβ-θείτης τιμ,ής προ; ανάληψιν τής
  προκειμένην «ρνασίας.
  Ίδόντες καί το άρθρον 14 τοϋ 356 Νόμο.).
  Ά-ιυρο3ΐΑϊν τα σχετικά πρα,αικά τής ,ενομένης μ.ειοδοσίας κατά
  την 29 Μάρτιον 1910 ενώπιον των ίτητροπε ώ/ αϊτινϊς υνε-
  στάθησαν πρός τουτο κ αί
  Διατάσσομεν την ΐιτανάληψιν αυτής συμφώνως τοίς οροις τής
  ϊίαληφθΐίσης ύπ' αριθ. ^'/ββί '· ^· διακηρύξεως τής Ανωτέρας
  Διευθύνσεως των Έσωτερικών κα'. ταΤς διαταςεσι τοϋ 356 Νόμου
  ένεργηθησομένην ενώπιον των διά τής διακηρύξεως ταύτης ωρι¬
  σμένων ίπιτροπειών καί έν τοίς αυτοίς τόποις την 29 Απριλίου
  1910 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π. μ.
  Εν Χανίοις τη 8 Απριλίου 1910.
  Ό ΐιτί των 'Εσωτεριχών 'Εϊπίτροπο< Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ 2; Τλ ϋ.τ; τώ; Νομάρχην Χΐν.,ον Ρίϋ-Αν^ς, Αα. ,είο^ 5χο6ληθόντα ή,,ΐ, όπο χ-.5νοΛο (αν 26 Μαρτίου ί. Ι. ■.ά :"ύν ίπιΐροπειών αίϊΐνίς τυν.,,άιησα/ πρός της -τερί ή; ί ^.όγος μειοδοσίαι; τομιμως -ροσ:φίρθη ν' αναλάβη ; τί)ν εκτέλεσιν τής εργασίας »■α^τ^^ς ό ϊργοΧάβος Αντώνιος Κουρμουλης άντί έ'ς τοίς έΑατόν »πί έλαττον το,, προθπολογι- , σθίνΐος ποϊθΰ θϊν;ς Άαί α'ίεκ^^ρ^χθη -,ϊλϊ^ταϊος μέίίδότης υπο ■τής Έτιτρίιΐ;» α, ή;ι, συνεσι/)θχ) «ν τώ νομώ Ρεθύμνης. 3) Γήν ^ ;; χρονολογίαν 1 Ά:ρ;Λΐου ». Ι. ϊήλωσιν τού • εργολάβον Ε;·λμ. Μ«ι,α.αράΚκ] νομ.'.,Λω, ν;α'· άμπροΉσμως κατα- ι Τϊθϊϊσϊν ',ΑίΓα τΐϋ ά-,ταιτο.'μ.'ιου γραμματιου παρΐ/.αταθήκης 8ι* ' ής οηλοΓ ότι προσφέρει πέντι τοίς έ^ϊ-ον 5".ί Ιλ*ίτον τής υπό ! τού τϊΛευταιου μειοδότθϋ προ.φίρθδίσης τιμή^ π:ος ανάληψιν • τής προκειμεν^,ς εργασίας. 1 Ίί-ντςς χχί ΐό άίθριν 1 4 το3 ύπ' αρΆμ.. 356 Νό,Αβυ. 1 Άκϋρούμΐν τα -ιρακτ.λά τή ι, γενομένης μ:ιοίο^ιας κατα ;Γ,ν 26 Μαοτιου 1910 ένώί.θ' τ'ό,ι ίχ:ιτροΐΓ:ιώ/ αί'τινίς συνεστάθηα σαν πρός τουτο *αί λΐΛΐίζζο^ίν τη» επανάληψιν αυτής συμφωνως πρός τοΰςόρους ' τή; δ:αληφθ£. ής 3·τ' άριθ^.. ^ββο ί· ?. διαΑηρΛςεως τής Α¬ νωτέρας Δ,ευθυνΐεως τώ; Έσωτϊρ:·.ών καί ταίς ϊιατάςεσι τού 356 νόμοϋ ΐνϊργηθησομενην ενώπιον των 3ι» της διαxηρ^ξεως ταύτης ωρισμένων ΐπιτροπειών καΐ έν τοίς αυτοίς τόποις την 29 Απριλίου 1910 ημέραν Δευτέραν καί ώρ-ν 9—10 π. μ. • Έν Χανίοις τη 8 Απριλίου 1910. , Ό έκΐ των Εσωτερικώ 'Επίτρο-ος ! Α. ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ Αριθ. Ηρωτ. 1327 » Διε^π. 1143 Ο ΕΠΙΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ Ε'ΙΙΤΡΟΠΟΣ Λαβόντες ύ^' δψιι, 1) Την Ι,τ' άρ:θ;Λ. ^'^ίί ι- -■ δ'-ϊΐήϊ-·;"» τή; Ανωτέ¬ ρας Δ'.ίυθύν:€^; των Έσωτΐρ:Α<5< ό".' η: έςϊτ'.θ.τ: είς μειοδίτι- κην ϊημιοπρσίαν ή ϊκχένωσις τώ; ϊεξΐΑϊνών πϊρα τη άτοθΓ,/.τ, τ^ς ϊ^2γωγής το. Τελω»είου Ήρακλειοο. Αριθ. Πρακτ. 2310 » Άποφ. 1485 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ "Ο "Εμμανουήλ Στυλ. Χατζιδάκης κάτοικος Βρυσών Άγίου Βασιλείου διά τής άπΌ 29 Μαρτίου 1910 αίτήσεώί τού ενώπιον | τού Έφετείου Χανίων άναφέρει Οτι διά τής ύπ' αριθ. 99 τοϋ 1900 αποφάσεως τοΰ* Κακουργιοίιχείου Χανίων κατεδικάσθη είς ' χενταίΐή ε'ιρκτήν επί παραποιήτε'. χαλκίνων τουρκικώιΐ νομισμά- ( των (δ=κχ παράίων), ήτ:ς εμετριάσθη διά τοϋ ύπ* αριθ. 40 τοΰ ' 1')02 Διατάγματος είς φυλάκ,ισιν τριών καί ημίσεως έτών. 1 Επεΐδή δ' ώς άναφέρει, παρήλθεν άπό τής έξόδου τού έκ των φϋλαΐ'αν πέντε Ιτη καί ή διαγωγή τού κατά τό διάστημα το3το ϋπήρςε καλή, αίτεϊται ν' αποκατασταθή χατά το άρθρον 472 τής 11 οινικής Δικονιμιας. ΙΙροσχαλώ τόν ^ουλομενον νά κάμζ άντιρρήσίΐς, νά εμφανισθή
  104
  π· τ-υτω »νω~ιΐν μΐ-' «ντος τ;ι<2ν μηνών α · ττ- - γ, ο& (ΓΤ(»εο "ι οΎμο-ιε.ο; ; -τι -αίτιον <:. Έν Χανΐ3 ς τή 9 Άχρι/ι 1' Π'. Ό -?ρχ ώ Έε- ^ Χ ,· , Γ. ρ - ■; , Γ. Πλουμιδη - Ιΐας ... <»! -/ών α ροσον-Λ τ;υ όπ' άοιί; 356 Νομου Ι;- -» τ: ..-οο ι Τι ο,ω "* ν σ-<.< /τ-λ-^ΐί'; -Α-νον -ε; ορ ετα 6'ς ορ. "-' 111 Ρι" ">"ν "'κρισιν
  ^ >ι »' ητ ί ' ' ' αιωμα
  η μ ϊύ α /ω -/. τ υτςυ ν'
  Αριθ Πρω-. 888
  » Δ·εχ.~ 400
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΛΗΜΟΠΡΑΙΣ
  Γνωσ-'-το ..τα,ι ο,τι την 2α.'(·Ιχ·"οο /;»£_<* ν Κυ^ ' ν —=ο ώραν 10—12 π, ι;. θ:>ε :,'- γ/·67, ε; -~ ?!' - ^ -ο·
  Τε/ Κο""7θ·τ/· / ϊ~ος ο/ϊι. οτρ·" / ο /·)■ γο. " >υ-ζ-, ,
  φ / ρρ
  ρ·ας δυναμ" ■.ής υπ αρθ. 31 τ?ς 2^ Μχϊτ'Οο 910 ίιζο
  φαΐίωί ι/οο /.α ταρα./ΐαλοοντ*. <- βο,λομΐνο* ' Ό^'-αί να τροί7νΛθωσ' /χτά νην ος »ν^ ρ'Χθ'Λε»Γν γ<ιλο ι. χ'ι ώραν. ΈνΧανοιςτη 12 Α-ρ λ ου 19.0 Ό Τελώνας Χο'νων Κ. Φραγκούλτις Γα -οί-1 / 5* .,, Μΐ τ α*α .. οο> ' 2
  3-:κ£!0 - : τα·.5 ι«:ι "·ττ ύί · ϊ" αυτή, ' αιωμα.
  ,ΙΛ ΧΛ -/ -* / ~ * * £ϊ« "7. Ου Φ.^ Ί. Ου-— ν Λ Ο / ? & Ου ρΛ""
  ■>ν; σ όν ;^ -/ ■>?-
  Ο - υιολ 'ν ί ε ^ ώ, " χ ε<_-;<;) ν ' πάντα τα !·/»-( 7 -γ- 3 '- :/- ί1 'μενα ε·ς τό Γραφειον τής 'Ε^'ταοπί 2-: η 5 »υ*3 ' τώ/ ^υλ'μενον νβ '&ΐωσι (·νω- σν τοοτων Τ^Χ^ νςτ- Ο ' ( ^ ,') ϋ • ^ II ; ι ρο, Ί" Ο Κ,.^ω ^ί, . λ ί " λ, ω ου ΜΐίΗΦυΡ 1 Τα νιίΛη Μιχ. Γ2αννακάκης Γεωργ. Σκουλάς Έν Κ ο λ τ (. (ΐΗ ιι , Λ .ΐ;ραφ. ς ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ: Σ.ιι/Οωνως τω άρθ^ω 128 τοί ">π' αο θ {11 ών. ..-
  Λθϋ Νομου πςο/.ο'^τ~Β~ί' η δ 7 δ/ϊ'οο" ο^ τλε 77 ?' υ ,~
  έ/ίποιτσ·ς των κ^τωθ Ι/. οί Ι τ/" απ^/ν ί . ο ',
  Γ Κ ο ν ι ά λ π (
  ί >
  ρμ /·ν ί ι τώ --/υ κ<*<ω /.-<ταιτ/ί;.ι.ατι Λατ^ τ/·,ν 2, 9, 16, Λαι 23 Μοίο 1 Ι 20 /? 27 Ίουν οο Π, 18 κα. 2οΈ, ου. . Ι(). /;;.- ρχν Κ^[ν ακ/;ν Λαι ώραν 9^—12 π. μ. ένω~ ο; τ?ι; υτ^ "... αυτού Νομου ογ ζομενης έπιτροΛ:ε ·ζ ήτοι Τθασματα διαφορα, Νήματα Παταν'αις Ξ Λε αν Χαρτι/.ά 6ΐο γ, Καπε'/,α. Όττλχ Λ/"νυγ.τικά. χχί ψ^)!Λλ 6 χ^ρ/. Έν ΉίαΛίείω το 8 Άτριλίο 1910 Ό Τε/ωντ, Ήραχ.>.εΌ^
  Χ Ιαν/ . ο
  Δι-- 'ΡΙΐΙ. ίϊΛ
  « ί αον ι· Α,'. Ιϊ « ίΐ/,1 όν
  ΔιχΛ·'ρυττβι ότι,
  '
  ρ
  ή· ^π' « ί) ·κ Ιτο^.., <-θί« ι»; το > αβρ'
  ι,μΐν Λημοτ' ^^ ^^αε -/·ο^ ίγκρ!θΐΐ"ης ;μ. ως δια της ΰ ~'
  ΛριΊ § λ ΙτίΛ^ απ^φασίω ;3 ■ Νε'.'θΌ/ύυ Λασηθιου βκτι-
  'ί τ είχ ;»·^ί*α^ πλ». δο-"-ν /ατα ^^^, δί.^ςςι. τ,υ οπ'άρ^θ.
  3ν) ^ Νομυ " Λμυθ',)3'ς των κατίιΐ£·:<ΐ! ,'οοΐϊα; φοίων "ής τρεφίυσης χρ^σ'ο.* 1^09 !)τ5ΐ , Α . Φϊοοι ϋπαγ^^ΐϊ^ί εΐι. τ ν :·χκ ι^.ν -τ ^-:ολο ϊσμίν τού Αριθ. Προτ 64 » Δ:/.-. 13 Δ Ι Α Κ Η Ρ Γ Ξ Ι 1 ν σιν των /ονια^β-ων ^αθμιίω^, β* . ο/ρ «„ )( _,, ^ έ Ά/·3ωαΤκϊ3ΐΐ}) Ί«ρας Μονής Ι υδί^ί1 -^ 5 . ω ω - -.ι ι~ζ '>"■) μηχαν·/ο3 Λνν. Λΐουν ^/.^ί ^, „« ^ Λ _,- ,·-
  λογιΐυ.
  Τα έ"ογα αϊ-α κρο^π / β (ισ&ησ-ίν ϋ ,_ ., (·.
  Η έν ,τωσ'ς (■ε.-,σ.ταΐ ·" '~ϊ ο -ν . ^ _> ^ ν,5
  Ν:μα;/ς·, ώς Ιΐροεορου, ^2^ Ν-μ μ>/ ,Λ,_, Υ- ,
  Γ ρηνΐί. ^ Χαν'ων ,αι-ν.- με/: ; Χ _
  91 ϋ ήμ.ρα; Σίοόατΐν >".α ώραν 10 -1 ι - ^.
  1) Φ^ρ " ^ /, »π ιών ^ /ίμ^,θΛΐνο,' *ηκιη ϋακών χροι-
  .ίύ/, χβι ί"[ ών ι ;: ιι υ ίΛ.ον ΛεΕ^ίξης χαΐϊ^—ιων. οΓνον
  ^Γ^λ!^ν ναο )< ?ι«.''δαΛί·!, , λμ Ιν γενε ^τ,π,ϊη . }) Φτρ,.1. *·' τ-ο6ατ <^ ο /ετ α ■? α κεοαλτ^ -πί των βγ- -ιαι ζ ^ /8ΐτ.τα ιπ τώϊΐ σΐ-'ρ<ιϊν. Β Φΐροί ϋ7-αγίμβνοι 4ις ,ό ΐι? *-»> Γ «λ ΐο ν τηι, αγροφύλα¬
  κος ήτ' ,
  )) Φ:ρος Ι1";,,1-,! τω. τ^^ ;ςμ ζς ·ςνων Ιη^ητ^ α/.ώ' προιον-
  αν Αί, επί τώ μ« αςο..,ι.ΛθΛΐων ,;ε α ,^-, χ^^δ^ ,ιων, οίνου
  3·.λ% <,ν, αρ ι. , ^,Αΐ*(δ <"· ών, αί »ν (ίν^' *,η*ΐΛών 2 "ί ιι ;<,< « Λ ςφα/,ι^ .π. τ(«/ α ·. ποο6 ^ων ».ν»ι 10 λεπτα ^<^^ ^ρ νίΛ* > ΐ ~Ί ΛΟ'7.1. - / "~Χ /. / Τ7",*/ Λ^ί» —
  ρ; Ί , > - * ο :<■> κ-.α^τώ.των
  5Λ . .'-;■' /; θί.ς ^, Λ ,^,ί ^.ρο - ^^.νθ^ :νος
  /:"" . τ λ , ~Ο55
  *'<>'·· -τί - ^ ϊ ■-
  105
  τού ταμείου τής
  Οπερ το3 ταμείου
  ματι την 2 Μαίου 19ίΟ ϊ,μίραν Κ^ι^ήν κ;*· ω>ν ί — ', ;,.. ... ; τού -«^ο -9ΰ Λ,ήμου, καί 26ο λ&ιττά υπέρ
  ενώπιον επιτρΐηής ίν. -ου Αί,μί:,·^} Αγ. Β«σ:λε'ΐ-·· ώ |>ΙΔγρ;φυλακν'.;·.
  Προέδρου, ένθ!;ΐημ;·:!Λ..; Συμβίύλν; χ?ί ν?ΰ γρϊμματ#(.>: ;οΐ» | 3) Ό φίρ«ς 10 λβπτά επί έχάετου βοός Ο
  Δήμου ώς μ*Λών. ι ώσαύϊ:*- τής Ά";,*;φυλα:<·/;ς, ?) Πας ■άι·λ%~· ,, 3ιά νά γίνη ΐίί'ό; 5έ&ν νά ϋκτίθίστ; ΐιϊ ^ Ίί ,-.λιΐδοο-α ίνβργηθήτετα! υπό :ούς εξής δρβυς. λί"(<(> ϊγγυήτί^ί '?'\"- ?''"ίΐν (,·■'' εί" "ν ί*μ«ΐο· τ;1 Δτα;,, ί ι) · ■: φ ι ο ο ι .ύ:;:, τώ< μέν 3η;λητρίακών θά πληρώνωντα: ΐίς δι'εκάστην τ;ϊ?!γερ-:.·.Λν «ί'τινε.; 1% ^.ιΚ'Ί-,σο,τσ: ϊίς τοθς άτ:τ. ;«:■;; '·;. -.ών -. ΐ,.ϊγιονίων ϊη^οτών ίϊς τόν ενοικίασιν τής κα- χόντας μετά τρβϊι. ''Λ*ρχ; «3 τή"ς ό;ι;τ:■■■■';; /ατχκυρώσεία.;, .ι . ' τ: .·,■;; ΐο·.ι, ';-ϊ έ έ των έτεροϊην.ατών τοιούτων είς τον ίνοικια- 8έ ".όν ένβΐ'Λΐαβϊήν *ά σ^^ψν^.σ^ίίϊ'.ν ί'.ς την 'ΐί','.ί.ταί»·- 3ό9;-, ■ ; ;ί ττψ τ·?; '.··.ρ!«·:ρίί«ς ένθα κεϊτ;: τό ν,τήμα, ό ϊέ των λοιπών θ»ρ'.· μΐίθώμκΓθς. νά τίρίοαγαγ», ίέ 'λλι άξίόνίίων έΐ'ΐΐίϊΐτήν ϊσν.ς ί)α ί νώ.· ::ρ;ϊόντων εί; χρήίλβ Λατά την άγορ^ίαν αυτών τιμήν. προβυπογβάψθ -.ο ιτρα;ν·τίΆΟ τ>;ι,_ ·>:λει;'*ί .'ία; >■.■..·. το βυνανί);ν-;; - ^ Ό Δήμος ί·»ιρείτίΐ είς 16 οικονομικάς περίφερείας άποτε-
  ά'^βυ ϊϋϊ δικΒΐ-.^μίχτνϋ; ϊ!ιι·ρϊ7ίω:; % 8ίζήσί..'ς. ■ ^ ·,) 'Λρ^αλϊ^ω-ι ώ; πρώτη -ροιφορά ορίζεται Δοαχ. 180
  '» 70
  » 80
  80
  » 100
  » 80
  » 150
  » 90
  β 180
  » 80
  » 100
  1-ΊΟ
  » 100

  » 180
  » . 80
  ) Αι πρΐβφθί-'ίΐ ·■>& ·|!.νίύί:-! εί; ?.-ερ«.;- .'.ρναίίς χαι ;.ν ; ») 1-<σ'. χρυσίς δρ. ϊί·: ά, θά ■Λΐχαί ϊ'Λτ,Γβί ν,Λί τό ίί! α ι) (-)■«« ί.Ί; τέ Τα- | 3) Άλητζανή » μείον τοΰ Δί.μ-.υ. ί '<) Χουμέρι » Ί) Ή ■ίαταδολίι ·;ο3 μ.·-ί'ώμί:το; ί·-!·'ίντ ε1.; ■ "ι»ς §έί»ις ήτοι: δ 5} Πϊτσίδερ&ς » την 30 Ίυϊίί... :<· 30 Ί. λί-·, ν.ίί ν/,- 30 Αυ;:6σΐ5! ΙίΜΟ Ι 6) Μ:υ-.:6-α —Χανίροΰ— Καλό χωριό » Ιΐάτα οί β/.1.-. ■ .^;γ::3γ "ζ-ΐί-ΐ /,-3·Λΰ* ■■' 'λ 'ίθ<.'■ νρθι. ι.α; ϊτίζι-·:^ ' :. ;; ίΐι;τ;ίν:.> Λαι ίν?.ΐω ΙΙΐϋΛΐιΐις-οουτουφου »
  κατά τάς ίϋ::'^!ς .ού .,',',' *,■;'·. !9ό Ν·.μο·-. *, 8) Ά ■;.'>■ ΣΙλ,'.—Μη';:αρ!3ϊ-~ Βιτσιλιδ; »
  θ/ -ου^3&·. .%. , ν . ■ ^» ^...... ^ ι -' {■ - --■ ■' ·ι >·' ,-.-''-» ^ <. / -■. .-^5--. *'·""· ' ' ","■ ^ ματος δι' ::ον-ήτ:οτί λί■■':·.·. ;■ ίί!) ■ί.'..·'·ϊ3·: -Νηϊ'Ίτϊ — Ιιΐακο —^ » 91 Ή π<.:·.,ϊϊ:'-Ά ίί- =.'νί τ-λ-:·: ότι,..·; .'.? >ίν»^ '-ζ: ΐ.-τϊ .· [ 1?) Ζ'.νίτ* »
  το ίιϊολ^ ες^Ί/ '^^^Ρ·1-. ■-- -·' -^1-. ^ν-- ^'Ρ; ;^-.. - - ^'·.ϋ»;ωυίι.*ϋ; ιτ^ο"- ■-· ΙΖ/ ^ ,/·"..1. —ι -^μ.α »
  φερί'. τις τούλ ;-/·στ-.ν 5 °/,, >.~. -λί·. ■.· ".', ί-·'.ϊυ:αίϊί προϊφο ·■ ;: 13/ ^,-ι·.;.ων^ς — ΙΌυρνι»
  ρας το ΐΐ,οίΚ-τ '■-' ";'., "ί.ε'Γι. ν. εχς '^- .'■.■. '^.;ν>'.' νΐίϊ *ΐ^ ώ'.ΐτΐϊυ- '. 1Ό -^ί^·^. ρ ,''■ - »·ΐ ι2-^Αίΐρ<:·ς σετίϊ ή έπχνΧ'Τ,ψις :'; -^'»;'--.ΐίτΐαί τ5λ°ιω·.Γ,'..^ιι. Ό -.νρςλϊλί- | 15) Τ*«*λ:—Άτ:οσ?λϊ;Αΐ—ΙΙυραθι σας τήνν=·/ν ταύτν;1·1 -ημ:.πρ.-.3:αν κλϊΐι^ίτης άνίκηούσΐεται >γ.ιι- Ι 16) Ιο»ρ/.:..·,'<); τικός μίσ·?ωτή·., -ίν :'{:'.-. '2ν :;χΐίί την "ίΐ^-,οιν^ν 2ΰτ/;ς δΐν | Μ !0)'Έμ ό τ 5.". 3-..7*ϊος ΤίΧ': ?:.-): ή ό «γ-ον^ α^-ϋ άρ- - ^ " .^~ .£ "^' "^ '.^[. ""-'^Ζ^^, [^ ίν τω ;μ?;'ϊΛΐ Κυρια- νίΛίλών περι- τη: -.λί-Όΐίσί*.. ■■αι το συ- .; ώ. 8_|.2 _^ μ ? τών ^ ^π·0 τοί ^ιβ. 9—16, 1—4 μ. μ. , ^Δά ώί προί- καί Μιχ- ς χα>ρ·-ί να έχωσιν ςύίϊν
  ν. ν{Ι
  ςύίϊ
  του Δημ
  σεω: α~
  λος τοδ Δί.μου.
  θωιάς 5ί' *νΐιχ-.;Λϊντ;ν -Γίυ.η-.-ίϊν ή άλλι; χ^'.:.-^τια .ΐτυνήΐΑητΐϊ.
  12) Ό οπ^ννήτ;·.;- ;·*.:■ νρΰΐΤ.-Λν »ί·Γ■■•■Λ5ν·ί -ία ^ >ζ'Μ"Χ ώ-
  κα' ό όιτ(ι " ΐήΐθτε ΰ'εντ·«';γ.«ν έν όλω ή '.ν >«■■>«: τό1 φά*3ν ~ρς
  Οϊ ;υν,:;
  •ί.·,:1,.- :τ!ι*:'', 'Ξ'-σ'ν πλλη^εγγύως ύικύθυν:ι
  ,ι; ά ' ο τ'.ΰ ?!/.α!ώ',ί.ατος ΐΐΛ'.ΐίΐεως, ή οιζν, ■
  13) Τα πρ.'.»ί.τ:.·.7:τήςκ:·.:-.>ΐ;α-: ό το-?.■.·-■
  τοΰ Λι|Α.χ:;.'θύ Σ- 5 .. ..ο :ι ;.-: τ- ·. -, ν *.>;■■;»-
  αΰνά νω.1, ς ν ;ϊλί ΐα.ς; τ;/^ί.:5οι:ΐ"; ■■' ·:τ·:'τϊ «"α -■ ■.! .
  ουδέν !,/..- ίίώμα
  14) ^.^πΓΛ-ί^Σ^,^ . ^α,υνίυιτ; ,ν
  "'.-<ο ν".:: Η ■■Αϊ·.;.·::.ϊ 1'"' ι:'. Ό Λϊμ«·χ::, 'Λ.. άν. ίί. -—. Οί■ Έν Αγ. με-ίας ■ :·■, .^.ν.ΐιΐν '..·:-':;ίΜς μέχρις 6Λ3τχερ;ύ; έςοφλΐ;3 = <ι»ς. | (ο) ΊΙ 'Τη- :ν.ρ -.-ι* ίν ;ΐν:ί τίλεΐίο;:χή. Έαν 'ίνΐός 6 ήμ?- ΐ'.ς* '*'' *' .- "^ -■ Ο''ι" -V £ί ■ -■ ; Λ ' _ .. ί ' ■ ' ΡΙ ■""' ^*^' ■*?.*. ^ "» ·*'- ί, ■'. .03 ·. Χ V- . " . ■ "-*';'' '' ^* ■>
  V*
  Οί , ΖΧΧ »νρίΐ1 ■* ; ίύ* ι. 30 ϋ'Φχ Ρ (^ Τ Ε ζ
  ■'-ν ; "■ - ■ · * ?'-" ■■■■> ■■■'■ ■' "ή:: «*' "ρ". * ^ί" ρ^Γ μνΛ(ι)/ ~ρο"^-β.^α
  .ί 71. '■·'.'■ '' ■-. .- ;ΐ." ;.·/-ϋςίί:·ι;ς ϊ.ονν,ίΓ, ή δεν πρίϊϊ'.Οτ, να
  Δ.εκ. 148
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΚΙΟΔί ΣΤΑΣ
  κ ν η ρ ύ τ ^ ε ι ότι.
  τάξε;ς το3 5χ' άρ.'.').
  .Λή|·, .. ί'.-ϊ ■■:/■; ■ ■."■-1^;2' ^λ νίιϊς αΐϋθώο-',ις, ή ι αί άντ' εΰθείϊς
  ; ;·..' ... , η ■ ·,"). Ιλλΐ'.;'* "-·3 Λν./,τ': μ'.σίίώ,ι,αΓ::, 'χ'^Ρ ·>
  νί ί,-χ-.'.·. '.'.:- ^■^:.Α.■ ϊ.Λαιωμα ίΐι τ:,0 τυχόν πλ'-:3να:ματ<ς. 8) ΊΙ .-ΐ.-ί'λ; τ ;·1 μισθώμ.ατος θίί γΐνητα; είς δύο Γσα-, ϊί- -:,.:.-, 'ό. >', :λ!/ ττϋώτη πλη.ΐιατεα την 31 Αύγ;ύστου 1910. ή ϊέ
  ΐίυτ.' .ϊ ■.•'.ιν Ί Νίίμβρίου ίϊίου ϊτους. Πϊσζ δότις μή
  :->'" ■-'-^":"-Γ:'ν.:-'ά9'.θ. 198 Νό«:υ.'
  ; τ··~:Λ δηϋι,'ρα "'.'"11 :5|λου ή ί'Λ^'.ίΟμ
  σις των 7.α.ω'ί··ω ί'.μ.. ;;χώ.- ?:"'ων ι ν*..: τρίχού^ης -/ρήτί!; | ■■·! !>:?.-■.■ ' ^;Α'ν ο,θ'" ί·
  1909-!0 ητοι' " ' ϊ ι! -Γ- :·ή·-.ι>-.- λόγον.
  1) Ό φΟΓί,ς αΐ.ι ίών Οίΐΐνΰν -;,.;ϊον;ω ;,ι.*, ΐίόϋυ; '/'^ "/,, | '''' "'' *',.'■■■ ;''-' ■ ■ ,· . -
  Οπερ το3 ταμ,ϊίϊυ τοϋ Δήμ.5^, -Λίί 1 ϊιΛ '"ί> "· /: ^,ϋ :. "-. . , ■.'." '. 1.. .^..-ν '--:' .·ι:'''' ί άλλ- ά™ρόθΒτί>ΐτυ·/ήματ».
  άγροφυλα/ή;. | ί .) ΊΙ 1/> -/.;:, ";ών .ϊρη^ί-ων τ5ο«ν 'ϊ/ύε: ϊ;.1·1 ' ' '■'
  2) Ό 3Γ<"}; αΐγβ'ίΐ~.-δϊτων Ο λΐ;.ν_ .αι'ι κεφαλήν ΐπί '.ΙΊν | Ιχιγ, 1 !*.'. ε'γγάλων καί'-^'»/, λ-:· ;2 ι", των στϊ;.^/ ϊ.λ: τώί άρνίων, Ο-,·;. * 12) Τ;< /.τρύ - :· ΐι/.ϋώματα κίί -ά έ'ςοδα των συ/βφθησόμενων /.ιιιρίζϊΐ π,:·Ί; τιΰ; μυ·
  106
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  μισθωτηριων συμβολαίων βαρύνουσι τούς μισθωτάς.
  13) Τα ~ρακτικά τής πλειοδοσίας ΰπόκϊΐνται είς την έγκρισιν
  τοΰ Δημοτικόν Συμβουλιον, όπερ Εικιιοΰταΐ νά έγκρινφ, ή μή
  αύτ», χωρίς ό τελευταίας πλειοδότης νά άποκτα ουδέν διχαίω,ια
  αποζημιώσϊως κατά τοϋ Δή'^ου.
  Έν Άρκαλοχωρίφ τί·, 4 Απριλίου 1910.
  "Ο Δήμαρ-χος Άρκαλοχωρίου
  Έμμ. Φλουράκης
  Αριθ. Πρωτ. 3258
  » Διεκπ. 1999
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  *Ο Δήηαρ·ζος Σ^οινχα Μονοφατσίου
  Διχκηρύττε: ότι:
  Έκ,τίθεται ί·ς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή έκ-
  μίσθωσις τ^ΰ οΎ)υο~ικοϋ φόραυ χ.χ; τοΰ φόρ'υ τή: άγροφυ-
  λακής τ(7>ν 'τυ-'/οτ.ίζομε'νων θε.ινών ποοίοντων π?ντό" ίί'δους
  διά τό ετος 1910 ώς εξής.
  1) Ό δημοτικαί ψϊζζζ '/,, °/(, επί των προιόντων τούτων.
  2) Ό φόρ:; τής αγροφύλακος 1 °/0 επί των αυτών προί-
  όντων.
  3) Φορολογητέχ τ»ροιό<τχ θεωροΰνται άπαντα χνεξχιρέ- το»ς τα έν τώ Δημω παραγόμενχ ε'ίδη οίον παντός :ϊ?ους καρ~ών καί ςηοών οσπρίων, ώς καί ή μέταξα, τα κου-'θύ- λια, ό οίνος τα κ'τρχ, αί-τ?.τχ;χί. ιχ -Λ,όι/.υχ, ό βάμβχξ, τό λινάρι, ό -Ανρός, τό α,ε'λι. 4) Έξχ'.ροϋνται τής φοεαλογίας τχ κατανχλισκόυενα εϊδη έκ των >αχχνικίιν.
  5) Ό δήΐ'.ΐς δι.χιοεϊτα' είς εν§ε·<χ περιφερείας α'. τα χωρ·'χ Σχο·νΐας-Σαρα/.:ανός β' Λχγούτα-Βακιώταις γ'« "Ινι-Μονχστηοχκι ο'. Μαγχιρά-Μητσιτσίρι ε'. Γαρύτνα'ς- Κατσ·κά>·. ατ'. Δραπετι ζ'. Καλύβια η'.)Καχοΰ Θ<.)"Λνι) Καστελιανά, ι;>ιλι'ππου χ.χί Μονη ' γίων Άποστόλων ι1.)
  Κάτω Καστελιχνά-Φ^βρίχνά καί ια'.) Λεαάτι.
  6 Έκχσ ος φορολογού'-ΐενος δημότης θ.χ πληρώνη είί τόν
  ένοι/.'αστην τής κχτοικία,ς το.· /.αι οϋγί είς τόν ένοΐ/ί'χστην
  τής περίθερε'χς ένθα κ.εϊτα: τό /.τή;λα, ώς κχι οί προσωρ·-
  νως θ!7μ.ένον-ες έκ τής επαρχίας Λασηθίου έν τω Δτμω
  πλήν των λοιττών μη δηαοτών οί όποϊοι υποχρεούνται ν
  πληρώσωσι -όν φόρον τ'υν είς τόν έ^ο:/.ιαστήν τής οικονομι¬
  κάς περιφερείας, ένθα κείται -.ό κτήι«.>..
  7) Ο φόρος έκμ'σθοθτχ'. >.·>ιί Οχ ί'.σπρχττετχι υπό τ>Τιν
  ένοικιχστων είς εί^ος.
  8) ' Η δηαοπρασία διεξανθήσεται έν τω δομοτικω κχ-
  ταστήματ'. Σχοινΐα. την 9 Μαόυ 1910 >αί ενώπιον έπιτρο-
  πής αποτελούμενης υπό τοΰ Δημάρχου ώς Προέδρου καί δύο
  έκ των δημοτικήν Συμβούλων ώς μ,ελώ·1.
  9) Ή δημοπρασία δέν είναι τελειωτικη έπχναληφθήσετχι
  δέ εάν έντός εξ ημερών άιτδ τΤί'. πρώτης κατακυρώσεως
  προσφέργ·, τις 5 "/„ έχ'. πλέον τής πρώτης πφοσφοράς την 23
  Μαίου 1910.
  Πάς πλειοδότης διά νά γίνη δεκτός δέον νχ προσαγάγη
  άξιόχρεων έγγυητην όστις θέλει συνυπογράψη τα πρακτικΛ
  «αί θά εύθύνιται διά πάσας τάς ύπογρεώσευ; τοϋ ένοικιχστβΰ
  ανω οιαιρε*εως η οιζησεως.
  11) Άποκλείονται τοϋ δικχιώμα,τος νά πλιιοδοτησωσιν
  οί οφείλοντε; χνω των έκχτών δοχχ^ών είς τόν δηαον.
  12) Ή κχτχβολή τ ου μισθώμχτος των έν λόγων φόρι*ν
  ΘΛει γίνη είς δύο ΐσας δόσεις έξ' ών ή πρώτη την 15 Αΰ-
  γούστου 1910 κχί ή δευτέρα την 30 Σεπτεμβρίου 1910.
  13) Έκά-τη δόσις μη κχτχβχλοαένη κχθίστχτχι τοκϊ-
  φόρος συμφώνως τω ΰπ' χριθιι.. 190 Νομώ καί δυναμένη νά
  είσπρχχθή κχτά τάς διχτάξεις αΰτοΰ.
  Έν' γ) δέ περιπτώσει τελίυταϊός τις πλειονότης αρνηθή
  νά υπογράψη τα πρακτιχ.ά η νά ιϊυντάςη τό απαιτούμενον
  ΐΛΐσθωτήοιον συμβόλαιον έντος όκτώ ημερών χπό ττιζ κχτχ-
  κ,υοώσεως, τότε ό ένοικιχιτης κχί ό έγγυητης εισίν χπε'-
  νχντι τοΰ Δήαου ύττόχρεοι διά πασάν έκ. τής νέχς εκμισθώ¬
  σεως η άτευθείχς διαχειρίσεως ζημίαν επί έλαττον τοΰ άρν'-
  κοΰ μισθώΐΑχτ&ς χωρ'ις ούτοι νχ έχωσιν οΰθέν όικχίωμχ επι
  τοϋ τυχόν πλεονάσματος.
  Τα "ρχκτικ,ά τής δημοπρχσί»ς ΰπόχεινται ίίς την έγκρι¬
  σιν τοΰ Δημοτικ,οΰ Συμβουλίου, όπερ δικχιοΰται νχ έγκρίνη
  η μη αΰτά, άρνουμενου δέ τούτου νά προσέλθ/) έννός τριών
  ημερών, έγκρίνει ταυτα ή οϊκεία επιτραπή χωρ'ις ό τελευ-
  ταΐος πλειονότης νχ. άιτοκτα έ/, τούτου ούόεν 6ικχίωμ%
  κατά τοΰ Δήυ.ου.
  Τα κηρύκ,εια κ,Υ-Ί συμβολχιογρχφ.κ,ά τ;'λη κχί όΊκ,χιώα,ατα
  έπιβαρύνουσί τους ενοικιαστάς.
  Έν ϊ,νοινια τη 10 "'ποιλίου 1910
  Ό Δ·όΐί.χρ/ος Σνοινΐχ.
  Έηη. Χανιαλάκης
  Αριθ. Πρωτ. 67
  » Δ-.εκΐϊ. 63

  Διακηρύττει ότι
  Συμφώνως τω ά~' αριϋ 366 πΐρ'ι 8',μοπρατίων Νόμφ ίκ-
  τίθεται εί; φανερΐν πλ=:οϊθϊ'.ζν ή ΐλμ'.σθωΐίς των κατωτέρω
  ίημοτΐλών φόρων τής τρίχούσης -χρήσεως _909—1910 ήτοι
  κ'. Ό δημοτικάς φορος */ϊ °/ο '^'1 ";<^ν ® ρινων προϊόντων 6'. Ό φ^ρΐς αγροφυλακής 4/ί °/ο "' των α^τών θίρινών •.τροϊοντων. γ'. Ό ϊημοτκ'ο; φόρος αιγοπροβάτων 5 λ*-τά κα;ά κεφα¬ λήν επί των έγγαλα,ν κα': 2 ι/^ ίπ! τώ·.· σϊί'οων καί διά τα αρ- ν!ά χ.αί Ιρίφια άνω των εξ μηνών. ο'. Ό φόρο; αγροφύλακος 2 'Κίζτα έ-^ί των αϊγίπροίθίτων χς·ί 10 λεπτά επί των Βοών. Ή πλίΐοϊίοία ΐνεργτ,θήσίται ύ~ο τούς έξ?ς Όρους. 1) Ό Αήμο; ϊΐ-χ'ρεΐτ-'. ιΐς δίΛα ^ΐντί πίριφερϋα; δσα «ναι κοι τα άποτεΛοΰντα αυτόν χωρία. 2) Οί φό?2! ούτοι έλϋΐσθοϊίνται /.'χτα πιριφερειας ΐ^ια έκαστος ή καί ολοι όμοϋ 3) "ΕκαίΊίς παραγωγεύς Ο ά πληρώνη και''.ίό.ς τίύς φορους τού ΐΐς τϊν ίνο'./,ιαστν,ν τη; ςίΐί,:νομικής περ φερειας ίντός τ<ί; όϊ.ίίας τό κ:ήμα, ίν ό/>ω ή έν μίρίί κϊΐται.
  4) Ή κλβιοδοσία διιξαχθήσιται ίν τω ΔημαρχειαΛώ Καΐα-
  σ-ήματι -ί·,ν 20 Απριλίου έ. έ. ημέραν Τρίτην χαί ώραν 10
  π. μ. μεχρι τής 5 ώρα; μ. μ τήί αυτής ήμίρας, ίνώπι^ν
  ΈπίτροτιίΙς αποτελούμενης έκ τοϊί Δημάρχου, ήτου αναπλη-
  ρωτοθ τού ώς Προέδρου, τοθ Προέδρίυ τοΰ Δημοιικοΰ Συμ-
  βουλίου χ.αί ενός μέλου; ώς μελών.
  5) Πας πλε'οδίτης δια νά γίνγ) δεκτός δέον νά καταθέση
  λόγφ εγγυήσεως δραχ. 10 δι' έ <.άστην περιφέρειαν αίτινες έπι- στραφήσονται είς τοΰς άποτυχόντας μετά τρείς ημέρας άπό τής όριστκής κατακυρώαεως, είς δέ τβύς ««ιτυχόντας θά συμψηφι- σθώσιν ε'ς την πρώτην δόσιν τβΰ μισθώματος, νά προσαγαγχι δέ καί άξιόχρε'ον εγγυητήν όστις §ά ιτρο5«ογράψ^ τό πρακτι- κόν τής πλειοδοσίας καί τό συναφθησόμενον συμβόλαιβν, συνευ- θυνόμενος είς πάσας τάς ύποχρεώσεις τοΰ ένοικιαστού άνευ τού διχαιώματος ή διζήσεως. 6) Αί προσφοραί θά γίνωνται είς άκεραίας μονάδας καί εις χρυσδς δραχμάς είς ά; θά /.αταίάληται /.αί τό μίσθωμα εις το Ταμείον τοΰ Δήμου. 7) Ή χαταβολή τοΰ μΐσθώμχτος θά γίν^ ε'ς δ-ΐο ί'ίΛς θόϊεΐί ήτ;ί την 1 Αύγ^ΐτου Ι9ίθ ^ την 1 Ν-.εμό-ί^ 1910. ΙΙατα δόϊΐς ρ>ή κϊταδαλλιμενη ίμπρ^Οέτμ,ω; έν όλω η «ν
  μέρει χαθίΐΐιτϊΐ τΐκοφόρος καί άπαΐτητή κατά τας δια:άξεις τοΰ
  Οπ' αριθ. 196 Νθν.ου.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  8) Οΰδϊ'ς συιιίιηφίσΛΟς £ίνατα νά γίνιο 7-τένα^ι το3 μ!3*)ώ- αχην Ινώκην έ-'τοοπής αποτελούμενης ί* Τ3ΰ Λημάρχοι» ώς
  ματος
  V
  οίον ϊήτ-οτε λίγο^. ^ ^ προέδρο; -ου προέϊ-οί τού1 Δη^οτίκοί Σ.>μ6'.υλιου αί ενός μβ-
  9) Ή "" ειοϊοσια δέν ϊίνίΐ ΐελεΐωτΐΑη, ^πο^έν >ς εάν έντϋς λους το3 αυτού Συμβουλιον
  τριών ήΐΑ»ρών_ ίτο τ?,ς προσωρινήν κϊτβκ-ιοωτεως πίοσφε'ο ·-, β) Πας -λί οϊότ',ς Ιλ να γίνη ίενιτος δέον νχ καταθέση
  τουλάχιστον 5 °/0 ί-πί πλέον τής τελευτβίϊς ιοο-ροδς, αυτή λόγω ΐγγ,ιήβίω εί; τόν Δί,αοτΐΑθν Τ.ιμ «ν >'χχ 20 δι* δλας
  ^ Ιτταναλτ,φθήτϊται την ί!5 Ά-:ριλ ου ί Ι. ένκώτ.υν ,/-ς αυτής τάς οικονομικάς κερΐϊϊρεία, αιτινε; άπιΐτρίφοντα; <-'ς τοΰς άπο- Έιτίτροπής κ&ί ύ:Ό τού:, αύ'οΰς ϊριι,ς. ^ τυχόντας είς δέ τοΛς έτιτυχοντα; Οά συαψηφισθώϊΐ είς την δευ- 10) Εάν ό τ<£>«υταΐος πΛε-'.ίοτης ή ό «γγ,ητή; αύτοϋ α, τβραν *οσ'ν -5^ μϋί,ώματβ; ν? προσαγάγγ, άξιόχβίων ίγ-
  νηθώσί νά ϋπογράψωκ τό ϊρβτ',τι/ον τής 7·-ηδ;;^ κ»ί ·ο γυητην -στις θα τ^ϊΐ/ΐςογρ-άψί, -ο προκτιν.όν τής πλειοδοσίας
  σιιναφΒησόαενον νϊχίόλοιοΐ/ ειτ'ν αμφότεροι ^τευ^^.';: χκέν^ηι -/.αι τό 7υ«»θησΟ!*ε«/ συμ5ολ?ιο συνυ&^νόμενος ?!ς απάσας
  τού Δήμου^δίά Τϊϊϊαν ι-τί το~ άρχ'/,ο^ νσθώματος ζ-".αν έκ Τϊς Ι-κο'/^τ'ς -ο" ίνοι*ιαστο3 ανευ δΐλαιώοατος τής διαι-
  νίας ·Λΐσθωσεΐ)ς ή ατ' εύθϊίϊ.' ?£' >ρί'εως '/όο να ε/ω^υ ρέυεως ή 3ιζήΐ»ω- *έν γίνονΐτ-ϋ! ?έ ^εΑτοί οί /.αθυστεροΰντες
  ούϊέν ϊικαίωμβ ϊ-Α^τοΰ ίυ, » π'8ΐν?ΐυ,λ-ο ϊϊν ί.ιστρίΐιτα· πρ>ς το Δημ5τ<κ:ν Ταμ=ο ι -χρέη ληξιπρόθεσμα είς τας ίη>ο-
  αλλα 'οένεί ποός οφελ^ς το" Δ/μου πραί.ας, ο^τε ώς - ;· ^ητα' τώ·, μ'σθωτών ^οί α>;-ου τούτου,
  11) Ό ζρολαλϊ7ας την ^εαν πΑειο;5θ3ίαν άνα* η^^χ <■ όρ - ό'ταν τα χ-ίη των ^εοδαίνωσι τάς 100 ϊραχμάς. στϊκώς μισ(ίωτή; εάν /.ατά ιην Ι ιςχ(ια> (ήν αό,^ς ο= ι ;:ο-.ϊ?=οθη ΑΊ πρ
  προσφορα κρ'ΐαων τής '-ι~ ^^';οΰ τ-ΐϊϊϊρ'Μ. <·, 7?ς δοη 12) Τα πρακ.τικά τή.- π) ειοδ;ΐία. '·πόι »'.ν;-.ι ϊ.· ττν έ ·κ:!;:ν Ταα'.ΐον τοΰ Δημ;τ'·Λ0^ Σ^μ^;ϋΑίου τ.3 Λή. υ Τ. Α~:α. ;» δύναται ν* έ τ: "Αί' ο..; γ, η ι»ή ΐΐι* / : " τ ν^υτ τηί ν' άποκτα ».τ7 τ:3 Δ ■ ηυ ίύοε Ι·/ Γά ,;ύχει /α Έν Τυμποικίω τ, 6 Απρ 7.ιο ' .Ί0 Ο Α. ΆΡίθ. 64. ΔΙΔΚΗΡΥΞ1. ΠλΕΚίΔΟΣΙΑΣ 'ΐϊ Δήιιαοχυο Γόί. νομίμως ίΐί ■«,; ιιθ«»ΐ()ς ύκ: ;5:τχ £1 ?ανερ^/ πΛειςόο ι τ" ! ϊυ ι/ ■ - *. ~ ο /. ■«; ζ Διαν.ηρΰττει ό:ι, Δυ^άΐΑει τής ΰ~' άρ1^ 7 ■ τοΰ ο'λϊΐοο Δηαοτ. Συμδ'-υλ κ. Νομάρχου Ηρακ'ΐου κατά τας διαταςϊΐ(; το3 υ π' βίΐθ. 3 ο1 σιών ή ϊκμίσθωσις των χ.*ςωτί3ω ίι) χοντος ΟΊχονο '.ιν.οθ ετο^ς ήτοι. Ο Δημοτικϊς φόρί: -πι ώ· Ϊϊ)[" είδβυς άτινα ε'σΐ χά έξη,. Α'. Ό σΐτθί ή κριθη, ', βρώαη '- Β'. Τα ξηρά δαπρϊα νουχ.α ρΛ 0:* φα*Γ ο <6 ' λι'ίου; ζέλια, ρό6; ^ΪΛθς Λου^πν^ρια. Γ'. Πατάταις κρόμμυα χά .νός ,οομτ: κϊ ,ΐ/οε χ ι καρνα ^αμδας ^ϊτα^χ κθίκοιλ'α σισαμ. , μ^ϊγ /_ ^-( Δ'. Ο Λ()α.3τι·ος φορος ^ γο-.ρ> ι:ιν 5 <ε / <. λήν επί τώ' ϊγγ»ΐων λ*'. '' 'ί =-τ.ΐ)^ -π'. -.ι- στ- -ι· Ό φόρος άγροφΛ**"ς 2 < .π / ι^ί τΛν ν .οιο. λ ϊί'/.α Χεπτα επί τον βοών. Ή ■πλείθδ,ίσία έννργηθησεται ^πΌ ούς έξη, οριυς 1) Οί φόροι ούτοι των μέν ^ημ.ητμ'.ακών κα' < οιπών Ίίρινώ>
  προϊόντων θ^ι πληρώνωνται είς ίίδο- υπο των παραγωγέων.
  δημοτών είς τον ίνοΐλΐαστήν τής κατοιχιας τού, υπό δέ των Λ ,; ιτ_8(0Τ 1-23
  έτερίδημοτών τοιαυτ/)ν είς τόν ίνο κιαστη^ τή" πίριφερείας ένθα
  Κϊΐται τό κτήμα, ό δέ των αίγοπροδάτων και β^ών «'ς Ί^χα.
  2) Ό Δήμος διαιρεΤται είς 11 οικονομικάς πίριφερειαί ^χ=:
  Α'. πίριφέρει* σΐίμεριλαμβανουσα τό -χωρ'.ον Καγκαλαις, 2) τα
  χωρία Αγ. Δέκα Βουρβουλίτη κοί μέρος Καρατΐκϊίραλι, 3) το
  τό χωρίον Μητρόπολιν, 4) το χωρ όν Xο^ίτ3υΑιανα, 5) το χω-
  ε'; θί -<.ατ.ι6αΛλ-τα'. ·Λαί τ3 μισθωμα είς τό Λήμου. 7) Ή καταβάλη τ 3 μ ι^ύ^Ά'^., ί'χ γι/ί) είς ίΰο ί'σβς δόίϊΐς ϋτ- ή μ-ν "ρ-οτ τζ-,ν 1 ύ- ϊστοι Ι'ϋθ' ή δέ ϊίκίρα την 30 Σ -- 16ΐ' · 1'ΜΟ -5;-; ; ίότ'ς ο,ί) Ηαΐ'ΐ'Ίλ νένη 3Ατ:ρο- 0 . ιι·- όλω Γ ν >ΐοε' /ιθ . «ι - κ-^όοος ν»> άπαιτητή
  .α α - α ·νίΐας:ις ο ^ ■
  8ι Ού3?ι ^^1Λφ^■5.^ -, ^
  Οίΐμ,α-Τν <"Λ ι- ΰ" ε»1 . ο ^ω 0) Ή 'γ ! σ·α ο^ν'β, ί} ίλϊ-~5' α~οο ^ οο ♦>
  τ ύ 2ν>3τ ι 5 "Λ Ίτί /.:-
  ■Λ·;!/"^ -ι" π) ίΐ ...ο". ·ς ',ϊ χ·
  ι*ετα 8 ή ■ ολ' 5 τί", - ώ"
  Ό) Έ.·/ ο ιε . ^ΐ"ϊΐ^ λ: τ>,
  ζ-ϊι ιΖ/^ττβ, .'£ . > ·υ < .ο , ίΐν ί α : τού Αι ) ., » -,^ς αν Τι - '.ΐ/ Ιαν ΐντός »·- κατακυρωσ*ως προσφέρί! τις /* τβλζυϊ^ιας ^οοσφορας "ό ·κρα- ·^5' ι 3ΐ έπ7 ^ ? > ϊ,λδα^εται 3$ αύτη
  »ν α γ :'ς αηής έπιτροπ ^ς
  >) Γ
  .) Τ
  , ι:· .?α
  ?, ο έ, γυητη- αύτοΰ ά ο -
  - ς πλε'ο^οσίας χαί τό
  ■ότε;^[ ΰπιύθυνοί άπάνο-νΐι
  .ο^ μυθ'ιΗ1 ίτ-ς ζ'ί)μ·αν »κ
  ... ή εος νωρίς να έχωσιν
  < Οεν .Πϊ'^:φ·τ2ί α/Λα ιιοϊοο'»* •τλοιοό'ότης ανα- ^ττ; ι-η ?ι;ξαγωγήν αυτής ί ^Ύ αοτου -ροσΦερ^^ίστς. !ιΐο/".>τα' ίίς την Ιγ-
  οτ -ς τό ότ^ον ϊ >να'αι
  ϊ ~ Κ
  Γω --, '·
  V-,
  Ό
  -/:, Γόρτυνος
  Οαυλάκης
  Λ-6ΛΤ. 81
  ΠΓί ΚΗΓΓΞ1Σ ΠλΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  '*> Δήιιαρνος Κολν;ιτ5(ΐο{ον
  χρ ρ
  ρίον 'Αμπελοΰζον, 6) τα χωρία Μορώνη χαί Ρυφά, 8) τα χω
  ρία Αγ "Αντώνιος, Βρέλι κιί Άπολυχνον, 9) ττ χωρία
  Γολιά Μ 10) ό Μί
  11)
  Συμφώνως »·ρ4, τας υπ' άριδ' 13 ιοϋ 1^07 5 τοΰ 1908
  Ι 3 .ου 1^)9 άπ^χβίις τ υ ΛΓ,μοτιχοί Συμβουλίου Κολ«μ-
  ιλιά Νταοαγδιανα και Μονογωρον 10) τό χωοιον Μοίραις βαρίου, έπι«υ?Ό»ϊ'σ»ς 6πό τής Σε6α«ής Ν«μαΡΛ(ας.
  ) τα νωρ'ία Καστίλλι Σς^εογιανα καί Κχπο.ιϊ>.χ>ί. . Έ«·.ίετα- ί; «Αβιεοοτ<κν οημοττρίσία» γ, ίχΗ.;σβωσ,< το5 '->% 'λ » ' '· < - ο - . ^ » 1/ -..- τΤιίΜτκοΰ ν)ί"ΐ ω, <<«ι τ:·υ Οί» τό Γϊα,ίΐβ^τΐί ϊνρθνυλαχίις ο Ο ιΛϊΐυιοτ!ι<.ος ίθοοί ϊϊγι των (Ηο ^ω' οοκ,ιτί' /» το'ς , ·; τ „ „ α ·· >
  ' . <-»ί^' . τ , . . ,, 0, , · Λ ο*1 οτ.ιαγ·.;!»·.!!),, .ίυ οίνου, ΐα>ν «Ιι·^πιο&ϊ ι*ν, ροων, χ.ϊΙ
  ■/.αι ό φόρος τής αγροφύλαξ; »/ί τβ·ς /ο *«' τΛ; ^.ών Γ_ίπω/' Οϊο>ώ, __ 1#των του /[)ίονΟΗ.,Χ(;ί; ι-βϋί ,909-1»10
  °/
  προιόντων.
  4) Οί φ-,-.'. ο'τοι έ/,.'ίϊθοϋ/τΐ! /π*
  ιδία εκάΐ;/; καί ολο. όμοΰ.
  5) Ή πλε'θ3ο;ία 2:.ςα//ΐΓ,--:-:
  ματι τοϋ Λήμου ΓόρΐΛ.; τγ,/ 23
  1) Οί !(]
  :/ -ώ Λ ;> · -ο Κ ι. - .-
  ας
  ι* υ; / ι.1 ^
  ί ο - .«.ιαθοι,'ί "5Ί συμφών ο- ιτ;ο· -άς
  η·-οι '- έ». />; ίχατον έ^' ο ου τοϋ ουγ/οπι-
  έιτΐ τοϊί έ 3
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  κης) πλήν τοΰ οηΛοΐιχοΰ χαί τ
  των αίγοπϋροβΐ ;ων κχί βοώ
  4 1)2 λ»πτά χνά χεφχλίιν λ
  των από 1 Μ« ου έ ε κχι έξί),
  τής άγίοφυλαχής φίρου έ*!
  τϊ 6πο:.ϊ 3χ ίίβπρχϊ-ιονται
  τώ/ στε'οω^ χίνοπροζά-Ό)/ Λαϊ
  .τχρ^όντιο* άιχ'ων έίΐβίων τοΰ
  Ιδίου ετους, 7 >επτά ίπ{ των έγχΐλων αΐγοπροβάτων, χαΐι 10
  λειττά «π' έχά ·τοι> 6·>δς καΐ μ^σχαρίου. !
  2) Ό Λήμο< διαιρεϊται εί; οχτώ περιφερείας ήτοι 1) την, περιφέοεια Ρ ϊοπνν πιριΑχα'άν.υϊίχ τα χωοίι Άιττ Άφράτα, χαί Ι οδοποΰ, 2) τή. περιφέρειαι/ Κ«;Λΐρχς περιλαμβάνουτχ τα χβ>ρϊχ Κχ,*χίχ Κουμοΰλι, Ρ«54Όΰχα, Άσπρα
  Νερα, Μελ!»«ου. γ'δ, καί Βέν , 3) την π«οιφέ?ιιχ» Νοχιώ/, πβ-,
  ζημίαν £«Λ?ς ούτοι Λ 'έχ^ιΐν χανέ^ διχαίωμΐ χατά τοΰ Δήμου.
  13) Τα π?«-ιχζ τ?,,· δηΛ3π;ΐ»'3ΐί 6π<ί'ε;»τϊ·. ϊ ζ τή; Ινχρ'ΐιν τοΰ Δημ^τΐ'.ί/' 3ι>μβαυΑ ·>υ το 6ποϊον δί*αϋΰτβι νά - ■/?!■;■»] η υ,ή
  «ύτά ^ωβΐ; ί< τούτου ο -;λευΓα;'ο,- πλειοδΊτης νκ ΐπ χγ^ δίΛαί^μο; χχτά τοΰ Δήμου. 14) "Εί ί*ί ·χγ) 6 Δηα - ε^ει το νίι «αίωμα νά είτιτοίττ'/) 5ι'ϊδί·)ΐ>
  αύτοΰ πώ ί Ίώ
  ρ
  τής μ τδώίΐω; δέ/
  15) Τα
  άλλί)
  νο; παοά τώ
  Ί3ν
  νήν Γωνίαν, 7) *ήν
  Καμισιαν ι, Ραπνΐανά,
  Αρ
  τ; νιορία νο/β'ϊ; Γεοΐχΐχνά χϊΙ Πλαχχλώ/α, 4) , βαρύνουν·, τούς
  την περιφέρειαν Βασιλοπβύλου πε,,.λαμβάνουσχ τα χωρία Καρ-
  θΐανά Βασ:λοκ·<:υλο, Έπισχο-τ-, ^ΐί Νταμιλΐχν.'1, 5) την κιρι- βέρειαν Σπηλια περιλα;Αβάν">υσαι τχ χωρία ίιτηλΐα, Μαοαβοχε-
  <ράβα, Δαρμαίθ) ώρι χα( Δρακώ* 6) .-ήν περιφέρειαν Γρυμπυ- λιανα πϊΡ'.λαμ,' χνουσβ τα /ω/ί ί ουμπιλιανά, Κ*αδουογιανχ, Μινωθΐα»α, χαι την χωμόπολι Κολυμβαρίου χαί τή>> Ίεοά» Μο-
  Καμ:?ιανά πίριλαμβάνιυσ* τα _
  Σχ^υτίλώνχ, 8) την «ΐβιφίρειαν
  Πολεμαρχίου πί3ΐλαμβ»νουσα, ι χ χωρία Πολεμχο/ι Κάνϊβχ χαί ,
  Δέμβλα. < 3) "Εκαστος πορολογβΰμενο. δ· χότης θέλει πληρώνη τού: -«νω- ' τέρω φόρους εί; τόν έοιχιατήν -ής χατοιχίας τού Κχτοιχία οί εκάστου θεωοεϊτιι τί; χωρ'ον εί» τ6 δ)τ^ϊον δίϊΆίνίι μιο^ίμω; ή ' θΐχογίνιιά τού χχίούχίδ τόπο;εί. τό/ δποϊον μεμο^ομίνως έμ.το- ρεεύται η διαμί /εί. Τα μετ3χΐ7. ομως τάέζαοτωΑε'α λί διαχει- ζόμενα «π' εύθι «ί ΰιτ «υ'ής τή; Μο<ή;, θά πληρώνωϊιν είς τό» ένΐιχιχστήν τής π»ρι·εοείας / , ^.ρας Μονής Γωνΐας. 4) Πας Ληα.0 ής Θΐ χαταδχλγ) είς τον ένοιχιχσεήν τής π*ρι- χρ ω ίίρωτ 6 ν 9^ ι» χα· των της αι έ<ε -ωιΐ αί δτοϊαι -λι ετταναληβ- ήίεΐον χαταχυρωθη ϊΐς συμφέρουταν συχτα/θησ .Λ ή[ΑΟι>.
  1910.
  Ό Δήμαρχος Κολυμβαοίου.
  Λ. Ι. 'Λνα«{τηο*'<κης Δ.εκττ 4 Ό φερεΐας τού τον μέν δηαοΓ'χ^ν αι τον τής άγ;οφυλα·ιή': φό¬ ρον χαί των δι: φό' ω/ δημϊιτ./ΐοίί'.ώ/ είς εϊδος τον δέ επί -ου οΓ/ου τής με~άζης, τ< >ν χουχουλίων, ιών αίγοπροβάτων, νχί βοών, είς
  νρήμα ΰπολογιζ ιμένης τή α^ι · ου μέν ο'ινου πρός 8 ' Λεπτα 3ι'
  Ιχαστον μ'στατι ν, τής μεταξάς 25 δοαχαάς έχάστη οχα. •'ΐί τώ/
  κουχουλίων προ 2, 50 δραχμάς ε<ιστη οκά. ϋ π αιγυΛβί- ' βατα, άρνία, έ-!φια βόας, χα' μ«σ/άρι«, θά 5'στ?ά:τω;ται τϊ τα ανωτέρω οριζόμενα ποσά. , 5) Μβτά των ,ορολογουμένΛ.» Ουκών ποοϊοντω/ συαπεοιλαμδχ- νιντχι 1) τα χρ» ιμυα, χοχά:ια, χχί σκόροα, 2) τχ χαυγοαΛΛ, 4) αί χαρποϊζιε κτΐ τ« πεπόνια, 5) αί πα-άτε;, 6) δ {ί ιη.?>χ <αί τ. λ'.νάρι, | 7) τδ ίΐΐσάμι, δ [ 'χος, το ρόβΐ, α!ψ<ρέ< χαί τα ·ΚΛθόμ.ο·χ ! Κα1 επί τούτ ^ν φ(?ρος θά πλτηροίνεται ϊί< εϊδο;, ίχτδς .ου επί των ίαχανιχών, χαρπουζών χαί πεπο/ίων διά τάδποϊα θά πλ'ηοώ- ; νετε είς νρήμα ι υμφώνως πρδς :ο ιχέΐον δΌον τής τρεχούσης τιμή; έν περιπτώσει δ χφωνίας ώς ποος τή/ τρέχουσαν τιμήν Θλ χχνονίζγ) αύτην δ Δήυ,αρχ ις. 6) Πά; πλειό ότης διά νά γ> :γ) δϊχτδ, δέον νά προσαγάγ/ι άξιό-
  χρεων έγγυητήν δ δπΐϊος Θά εΰ·) ινετϊΐ δι' απάσας τοΰ μισθιοτοΰ τ*·
  δποχίίώσει; άν υ τοΰ $'.<οι.>ώί'ζτ->^ τής διαιρβσί'ο- χαι ΐιζησιω;, ,
  πρός οέ ΰπο/ρεοίΐαι νάχατΛθίΐτ, ίΐ' είς το Δηα-οτιχο/ ΤαϊΛείον εί- ! πρίΐαγάγϊΐ -ςιί/ρεο
  χοσι (20) δρχχμά; δ'ι' εκάστη πεΡ'ίί'ρειαν αί δποϊχ· θε'λίυσ! επι- "·*/θΕΐ»ίμε>">ν ΐυα^ιί
  στραφή μετά τή/ λήξιν μ·/ -ΐ% "ηιιοπρ?σ''χς είς ΐοί): πΑί'θίοτή- { ιτι/.ί» 'ΐί
  σαντας χαί μή ίναδειχθέντα,' αισΊωτάς, μ«τά την σύντχξι/ δέ τβΰ ν' θώϊ / τή
  συμβολαίου τίς έ<είνους έπ' ό/ο / «τι των δτο'ων ένίνΕΤο δοητιχή * ούτοι θ» χαταχύρωσις. 7) "Απασαι αί είρημέναι πεοιΐέ-ίθίΐ έχμισβοϋντχι ΐϊτΐ όλχ· δαου είτε χ»! ιδιαιτέρα < εχάστη αυτών 8) Ή χαταβο ή τοΰ μισθώαατΐ/-; ·ά γίνεται ϊπ' ίύ'ϊείας Λρος το .η[Λητο.χ -ώ · γ όη , χαϊ το υπό ~ούί έζίϊ ι αίς φανεράν πλειυ6οτιχήν έχμ%6ω-ιν τα εκ έν Λα'ων'οΐ' Λίΐί,ϊνου τη, Κοινότητος Κρητσϊ δκαιώμ τχ α άτινα όρ!ζ"/Γ-ίΐ διά -ι), -ι :' /^ιθ. 3 τής 3 Μχ/:'.'^ 1 Ιΐιίό φάσίω; αΰτΐ" έκ -ώ 1 -ω Λϊι€χδίω τ/^*ω ιπχομ.ί^'Λΐ μητριακών χ: ο~ών, έ * «/ π:στα<'*>-, σπφυ/'^ν, οί' '/>,
  έ απολειπομί' ής βοσχ» -ι τ
  θε-ισμν- τώ
  1) Τα ίί' -ή^ ΐΑ·.σ0ωσ»ν οιι πΑε-.οδοσία» έ*
  ματα τής Κοινότητος Κ.ητσα ε' τοΰ έν Αα
  διου ιϊν» -ά έξη .
  α'.Ι Έχ των δηα.ητρια>ίώ/ προιόνΓωνι
  ε/ τρίτην ί-,ι'). (ί)3)
  β ' "Α,τχσα ή έχ τή; άποε,."ϊνθε:(ΐ·ης
  ώ» δηρνητρ'.»'.ώ/ χχρπώ
  2] Ό μισίίϋτής ούδίν
  /ίοι,
  ΐιχα:ώ-
  Λειβα-
  η οο3Γη-; ή δ ί
  επισήμου ϋυυ,βο^α'Όυ ένίΐ»·.
  ΐίοΓη συ'υίΐϊ ^9'^νο: πρ>- '^-ιν/
  4 τήί ίν·>ίίν τούτου έπα
  έλατ-5» τ ΰ «χιχοΰ ισιώμ« ο>
  βι, την πλε<ο!ιοβ'α.' ε".· ώ; «λειο- ό^ί'λει να η τό «υν- ςσ'ας πρ«- ?|ς «ρνη- σ η{ ου τοτε Κθκ /ΤΥΐτΛ διά φ τίσχ/ τυ/<>/ ζηαίαν
  >ι' «λϋοοοσί^. έ.τ1.
  7) Οϋ*>ϊ ς γί/ετ,χι
  ίό.-ης ("τ» ώς έγγυί,τής εάν όΐν
  εί,
  ουν διπ,οίσίχν π» >·θυσίαν
  Δημοτιχόν Τάχιον είς δΰο δοτ·· , λκΙ την μέ/ πρώτην δόσον με- μιΐθώμβτος
  χρι 1 Αΰγούϊτου την δέ δευτέραν αι^ρι ί Νοεμβρίν.» Ι9Ι0' χτόχως ί 8 Άφίιται τδ δκίαίο'χ^ εί, ήν επί τούτω Έπ·τ^ρπ^ίαν περί
  είς αμφοτέρας τας δόσιις χαί έν ϋτ·ρηαερ(α μέ τόχο; συαπεφωνη ί τοΰ συμοέαοντος ·ί) ιι,ή της ι&ισθώσεως ηΐις έά μέ *?!νγ) σιιμ-
  μένον 9 ο)ο μέχμ έξοφλήίΐως. | φέρβυσα τη/ ασΐωϊ·/ βέ>βι χχταχυ^ώσίΐ αυτήν είς τον μισθω-
  9) Ή δημοπίασία 8ι«ξα/9ήσ«ται την 2 Μαιου ε. ε ήυιίρχ/ Κυ-
  οιχχήν χαί ώραν 9—12 π. μ. έ τώ Δημοτιχώ Καταστήματι χαί
  ενώπιον έπιτροττς άιτοτελουαεντ ι», τοΰ Λημάρχου ώς Προέδρου,
  τοΰ χ. Κίοηνοδί :ου Κολυμβαρ ου ή τοΰνομ,ίμου αύτοι άνχπληρω-
  τοΰ, χαί τοΰ έχ των μιλών τοΰ Ληαοτοχοΰ Συμβουλίου Έ.χμχν
  Χ Λουχάχη.
  10) Εάν Ιντδΐ ?ξ ημερών άτ. της χχταιΐυρώσιως ήθελε π(ιο·
  σφερθή μίσίωμι 5 ο)ο επί τα* ι; τελευταίας προσφορά; ή δη-
  μοπ:ΐ«ί« θέλει έταναληφβή.
  11) Ουδείς συ.ηβισ,Αβ; έπιτρί^ε-αι άπέναντι τϊΰ μισθώχοτος
  δι' 5Ϊον δήποτε ) γον.
  12) Έν γ| π»ρ ττώτϋ τελευτα!''ί Γ;; πλειοδ'ίτης /',ΐιλίν ϊονηδή
  νά συντάξτ) τδ άπχιτούμΐνον <ΐυ%αβρ1ϊ:ον χί }τ' αΰτ/ΰ χατατείεΓτα *0 δραχμα! δι' έχάστην πίρΐϊΐρε'ΐ' -ΐτχτ ζτουτιν !ιτέ2 τοΓ; Δήαο^, < εχτος δέ τούτου δ' τε ένοιχιαστής <χ ίγγυηΓή; αΰτοΰ ε.ΐίν ίΐτενα/τι Ι γτι; νέχς ΐΑΙτβΐιΐϊίΐιΐ.- νΕνιΐΑί'νπ* ' τήοιον Ιγγραφον, ίά« ϋέ . ρίνγ) την μισθωτοί προσΦί,ιθείτα τιμήν ασ«μτ.σο^ν θά άχυρώ- ση τα πρα<τιχά τής μειώσεως χαί θϊ διαχειρισθ , τα δίχαιώ- μχτχ αΰτ-,ς <ϊτά δοϋλ'ηϊ./ οιχ τδ σομφίρον τής Κοι.ότϊίτος. 9) Έν '/ πιρι^τώσει _ντ.. ^α1,/) 8έν ΐπιτριιΐίΐ ή Κοινότηί ϊίς τδν μΐίθιατήν νά ,χ,ίμ,/,σ^ την έχ τής χλόη' χαί έχ τον ϊπομςίναβα νομήν, έχ '-?, ήτις 4χ 5^ΐι ; μ. ->?εΰς έν χκ'.ρώ τώ
  Ιπίτροπείας η άλλο τΐ
  ή
  την χαί
  ΰΐτδ τοΰ
  μ
  )ιριβμοΰ τώ
  ή επί τ
  5ηατητριΧίΐϊ1
  τή/ Κ^'
  (η ή
  θί άχολοιιθί; αΐΛθ; τής α>
  ά 65ί
  δέν
  εϊδο-
  >"ή»
  δπότε
  οιΐερ
  ;
  6πο5εί>η
  10) Ή 'Β
  η ρ
  ή Άντιπρ .7»τί'« «ίς τό/ μιοθωτή-
  ι 1
  II
  ,
  ής ε*
  Θϊ
  ρρ ου
  1
  ίδ'ου
  Ένώτ;ρ/
  ε/δς των
  .~~, τ (χ;
  ή γγηη ης ε* τ^ Λημϊ^/υ ε<δς των Δί,^οτιςώ/ Γυ^βο τοϋ Δήμουότόχριοι διά πασχν ί< τής νέχς μυβώ«ω; γενομένην ' Κρητσας χί! τής άντιιτρ., οπίΐχ-, της Κοινότητ , Κρητσϊί
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗ2Ε-Ϊ
  9 Μ*ΐου 110 ήαίο-ϊν Κυριακήν χαί ώρ*/ 2-7 μ.(Λ. έν τη πλα-
  τεία "ής Ινω'ΐ'πΟΛεβ»; Κΐητσί; διτ·}-ε πρΐβκαλοΰντα'. οί βου¬
  λόμενοι -»ά πλειοδοτήσωσι.
  12) 'ίΐ «■■■ "ω Ονόματι -<τϋ τίλί^-αίου πλειοδότου γενομένη κυ^ω'ν.-.ή πραςι; θά ίσχύη ώ; ;π:3ημ:.» συ(ΐβολ*κ·γραφιχόν έγγραφον μϊχοι τής (τυντάξεως τοιούτου. 13) Τό μίΐΟίθΛϊ Οϊ χατίβληθί εί ούο ίσα*; ίόαεις άν ή μέν χρώτη χ7.τϊ!''λη9·ΐ)76Ται την 30 " Ιουλίου 19 "■ 0 ή δέ δευτέρατίιν τελευταίαν Σεπτεμβρίου ίδίου ετους, 14) 'Εχάστη δόσις η χαϊ μέρος αύΐ'ίς μή έμπροδΐσμως χα- ταβληθεϊσϊ Μαθίσταται τοχοφόρος χρος 9 ο)ο 15) Τα χηρΰχε'.1 χαί τα βυμβϊλαιο, ραφιχά Ιξοδα έπιδαρύνουοι τόν ιΕν Κ&ητσα 6 Απριλίου 19ί 0 Ό Πρόεδρον τής Κοινότητος Κρητσδς Ιωάν. Μ. Πάγκαλος •Αριθ. Πρωτ. 5 της Κοινότητος Κρητόίί· ιαχηρύττει Έχτίθίτβι εί; φανεράν πλίΐοδοΐ^ή··· έχμίβδωΐϊιν τα διχοιιώ- μ«τα της :>:.ι·ίό-ητος Κρηίσάς τα δ= ζομενα έν τη ΰπ' άριθμ.
  τής 30 Ματτί'-υΙΉΟ ■χποφάσιι τ.'ϋ έ-ι -.ών έν τω «--'.'.οίνω Όρο-
  πίίϊίω τοϋ Κ*.ίχρ-ϋ Όρους αυτής π4ΐι*γ' μ.ένων δημητρΐαχών χ,αρ-
  πών,' αταφυλών, γε»;Λήλων, μήλων, άμυγδάλ'ϋ*, *α?ύων, χυ-
  δωνίων, χαί <ίπϊ των έν τω Όροπί?·ω τούτω .ΐμοΜ,ίνων «ίγοπρο- βχτων οίασδ.-,ττο £ ήλικίας χϊ'. ν_ο:-^>ν ·!»—£■- τοΰς ίπομίνους ορους,
  1) Τα είς -ήν ^ίββωβιν έ,-.τιθίμενα ".ΐχα;ώμϊτα νϊις Άντιπροίω-
  πε(ας ιής ΚθΓιότητος Κρηταας *ϊνε ΐά εξής.
  ϋ ίί ΐί ήλιχία; λιπτά πέντε
  /οίρον οίχσδήικτε ήλ:χί·χς λεπτά δβ».α άρ.
  ^όά άδάλ λώ ήλ
  -.-αουλών, γεωμήλνν, αή-
  χ*ρπών !νχ οεΰτίρρν
  άριθμ, [5).
  β'. Δι·'ε
  γ'.) Λ; ϊχίΐτη* οκάν ά;ι.υγδάλω
  λων, χαρύων, χιιδωνίων, χαϊ *η<*η τού λεη'τοΰ ά <θμ. (1)? ). δ'.': °Αΐα:ι ή ίπικαιπία των ι,-κ{·>■>'! .·;χντό,
  2) Ή είς τα ίκ'% .ΌοςΥ.ουμένη ζημί* άνήχε: είς τόν μ,ιβ-
  τήν Κοινόνηΐκ Κρηνσας χα· ουδέν 3ι*Α;ι.-.μα ϊχει δ ένοιχιασττ-,ς
  έ—Ι ταύτης ήν θά 'είσιΐράττει ή Άντιπν.σωπεία ίχ των ζημιωτών.
  3)
  II
  ένι>ί.ίαίΐς άρχεται άπό ποώτης Μαίου 1910 Ααί λήγει
  κατά τό τέλ.·ς Νοεμβρίου ίδίου Ιτοι>ί
  Ί) Τό μ·'σ9ι->μ« θά ματαβληθή εί; τρεκ Ισας δόσει^ έξ ών ή
  μ.έν πρώτη ό* «ταβληθϊΊ τήί τελιυ". ί'»ν Αύγούστου, ή δευτέρα
  την τελευΐϊ.ία< Σεπτεμβρίου, χ.«1 ., τμ'τη την τελευταίαν Όχτωβρίου ί 91 !.Κ 'Κάν δ* δόιις π, ή κ* 'ΐέοος αΰτηί δέν χα- <1όή ϊμπΐοθέβμωί χΐέίβταται :ον.ο*όρος πρός VI ο)ο. Ή έχμίσθωσις ενεργηθήσεται τ ήν 9 Μαίου έ. ε. ήμέρα Κυ- γ__ χβ; ωί?, 2__7 μ, μ, ενώπιον Έίϊΐτροπείας αποτελούμενης έχ τής Άντ'ττροσωπιίας τής Κοινότητο; Κρητβας, τοί; Δημέρχου, χαϊ ενός τ:5 "εΓ(μο-ιχών Συμβ'.ύλιον Κρηττϊς έν τί, πλατεία τής Κωμοπόλεως -.ίιύτ'ι 5) 6) Ή έχμίσθωσις θέλει επαναληφθή «άν έντΐς ϊί ημερών άπό τής ημέρας τ-":· χαταχυρώσεως προφέρη τίς 5 ο)ο έπ!_ πλέον τής υπό τού ·.-;. ευ·.-<:.υ πλειοδότου προσφορίς όπότε π^έον ή έχμίσθω- σ;ς θά είνε τελειωτιχή. 7· Ή βγίριβι; τής χατοκυρώσίως τ ν.ς ΐχμιββώσεως άβίετβι ίίς την έ φέ τό' θά β.-ανα.·.ϊε-»; ή :. ί ίχυρώση ~ . θ« ί:*χϊ(ρΐσ»ν. τ ϊιχαιώματα τ?ϋ-α χά ν;: τό ?β«.ΰν ίύτής πρός τό συμφέρον ιή. Κοινότητος 8) Τα χη^,.,ϋα χο·ϊ τα σομβολϊ'ογβ.-βΐ'ά τόν μισθωΐή 9) Ό μισθ'ητη; &ΐΓοχρ6θΰται. α' .) Νά άποδύίγι τό -/.τϊ,μα χ«Ί .■ -ε.^.α είς τή^ Αντιπροσω¬ πείαν, ϊύδύς ,ΛΛτα την λήξιν τή·; μισ'ίώβεως. ·;ύ/ϊ ίίς οί'α- χατα- -ν ιύ"ά άλλά είς χβλ'.· ι ·'..αν χ·βίϊ? νά χειοοτερινσγι ■ ·. >α ·ί:.·οχ'.---.ν, τούς ξί) ού: χ>ώ.ους των άπιϊέων νά
  :,ΰ:ά; ϊ.ά νήν συλλογήν τ^>ν αιίων^
  β'Ο Λ>. ο·.λϊ ύται νά έπ'.τρέπγ, ίίς μέλη άλλων Κοινοτητων
  χαϊ τής ήμετέρας Κοινότητος νά χόπτωσιν ζυλείαν πρός βτέ-
  έ-ι5*;ύνουσι
  βύτό
  γασιν ο!χ«ιών, ή πρός κατασκευήν οΐχιαχών έχίτ.λων, έκτος εάν
  λάβγι είόιχτ,ν άδειαν παρά τής ΆνΓΐπροσοβπείαί.
  γ' 1 Δίν όιχαιοΰται νά ΐπιτςέ7ΐτ; (κ μέλη ενων Κοινοτήτων νά
  χόπτωσι ξύλα τής τε μαγιριχτ,ς ή χαϊ άλλης χιήσειος διότι έν
  ίναν-ία πίριΐΕτώσει θά βύθύνεται δ (*ισ6ωτής.
  δ' .) Ό·ΐ!λει νά «Ίδοποιϊ, την Ά.ντιπροσωιΐείαν πίρϊ των έχάβ-
  τοτε γιγνομένων ζηαιών είς τε :& ήμερα χαϊ άγρι < δένδρα. ί' ) Δέν διχαιουται δ μισθω-ή; νά έπιτρέψγι ι;ίς μέλος έτερα; Κοινότη ος την είσαγωγή/ζφων έντός τοϋ Καβαρ )ΰ Όρους έχτός έα Ιποβάλγι λεπτομεοή χΐτάλογον πί^ϊ τοΰ άριβιιοθ των είσαχ- θηοομένων ζώων έν φ θά άν»φέρ>] τάς Οέβεις ίίς άς 0β βόσχγι ταϊτα
  δπό-τε ή ' Λντιπροσωπεία εάν >ιρ··»ι ευλογον αυτόν βέλίΐ επι1 ρίψη
  την βοσχήν δι' είδιχής άδί£·?.ς μή ?.πιρε«ζομένης τής Άντιπροτω-
  πείας έχ τοθ '/ρηματιχοΰ πο(»οϋ δ' ήθελε προσφέρη ιίς τδν
  μισθωτήν.
  <ΐτ'.) '0<ρ»ίλ«ι νά διχτηογι άγροφύλαχας ΰπ' εΰβΰνην τού αρμοδίως ίιοριζομένους χα'ι ΰπ' εΰθύνθυΐ ν;>."ι' δ'λον τ>> διάστι]μ« τής μισθώ-
  σεως «ίς απόδειξιν των ζημιών αΐτινες τυχόν ήβελο πρβξίνηθγι.
  10) Ό μ,ισθωτή; >ΐέν εύίιύ-ίτα:. επι των διαφειλι νιχουμένων με-
  ρών τού χαβαροΰ Όρους μεταζύ τής Κοινότητος Κρητσϊς χαϊ
  έτερον Κοινοτήτων, άλλ' οϋδ^ ή ΚθΓ'ότης ιύθύνεται είς απο¬
  ζημίωσιν αύίου.
  11) Δ'.ά τάς εχ ίεομηνίας ζημίας ή Κοινότης ουδεμίαν υπέχει
  ευθύνην.
  !2) (,·έ τυχόν αρμοδίως έπιβληθηαό'μενοι φόροι νόμιμοι ού5ό-
  λως ετκ&αρϋνουυι την Κοινότητα.
  13) Έπϊ Οεμάτων τα δ«οϊα τό χαρόν πρόγρα'.μα δέν ποονοεί
  θα ϊσχύωσιν αί προηγούμενον χϊνονιστιχαι άποφάί εις τής Κοινό-
  τ-τ.τος, '.-χ σ/ετιχά εθιμα, χαϊ οιίνόμοι τής ιΐολιτε άς.
  14) *)} έν ιω ονόματι τοϋ τελευταιου πλειοδόττυ γενομένη χ«-
  τχχυρωτ'.χή πράξις 0ά ϊσχύη ώς ς ΐί<τημον συμβοληιογραφιχόν ϊγ- γρϊφον μέχρι τής ίυ,τχξεως τοϋ σίτου, δ δέ άρνβι-μϊνος νά συμε- τάυχγι τού τελ^υταίου τούτου έγγράφβυ καίπερ τροσχαλούμΐνθί,, ϋποχρε'/ϊται νά πιράσχγι νψ έτ;ρω ώ·,· ποινχήν ρήτραν τριακοσίας δρβχα. ϊρ;θμ (300) είς τή, χα;χεϊολήν τής ποινΐ'.-ής ταύτη< ρή- τρας έχ μέ^ους τή; ίππτροπείας θά εύθύνιτΛΐ μόνον τό άρνούμιενον τ»;ν σύνταξιε μέλος. 15) Λιά νά γίνν)τ'ις δεχτός είϊ τή; πλειοδοσίαν όοείλει: α'.) Νά πρ:σ*γάγ·/ι άξιόχρεων ,-γγυητήν Ου τό άξιόχρεον θά χρίνγι ή Ίίπι-ύοπεία, όστις '·>χ ϋπογρίψγ) μετά τ^ϋ μιαθωτοΰ τό
  μισθω.Ύ,αιον έγγραφον ώΐ χα'. τα πρχκτιχά τ^ς τλίΐοίο^ίας χ«1
  θά είνε συνυπεύθυνος μετά τοϋ μιαθωΓαΰ πρός την Κοινότητα.
  ^'.) Νά προβαγάγγι πιστοποιηΓ-.χόν υπο τοϋ τΐμίου τής Κοι-
  νότητοί Κρητσϊς ότι δέν όφείλει εί- τό ταμείον «ΰιής χαϊ εάν όφιί-
  λει δέν όφείλε' «νω των εχχτών ;.ρί$α, (100) δρα/μδν.
  γ'.) Νά είνε χάτ:.χθί διπλασ'.Λ;, περιουσίας χαϊ ελευθέρας τοΰ
  μισθώμ,ατος.
  Έν ΚρητΜ$ τ-7, 6 Απριλίου : 910
  Ό Πρόεδρος τή^ άντιπ^οΐωπ«ίας τής Κοιν. Κρητσας
  Ιωάν. >1 Πάγκαλος
  Αριθ. Πρωτ. 136
  » Λιεκ7Γ. 59
  Ό Αήμαρχος ά^^νών Τεμ;:νονς
  Ειδοποιεί άπαντας τοϋς «ατ'ίχους τού Δήμ-ου Δνφνών δτι
  δρίζβνται ημέραι ϊν« χβτ' αύ-;.;; προσέρχωνται ».ν τή Ιδρα τοϋ
  Λήμου τούτου οί ζημ,ιωθίντΐ; ί,ϊιοχτήτβι χαϊ /«μδάνουβι ιταρ'
  αϋτοϊί τάς άπαιτήσιις των, αί '· 3 χαϊ 27 Άΐριλίου,
  II
  χαϊ
  25 Μαίου 8 χαϊ 22 Ίουνίου, !3 χαϊ 20 "Ιουλίου, 10 χαί 14
  Αύγούστου, 7 χαϊ 21 Σιπτε|Λβρί^υ, 12 χαι 26 Όχτωβρίου 9 χαϊ
  23 Νοεμβριού, χάϊ 14 χ«1 21 Λεχεαβρΐου.
  Ουδεμίαν άλλην ημέραν τού μηνός βά ΐΓληρο νωνται αγροζη-
  μίαι είς ουδένα.
  Ή παροϋσ» (σ/ύει άπό τή.- 13 Απριλίου 4910 μέχρι τίλους
  Δεκεμβρί'ου 1910.
  Δημοσιευθήτω διά τοϋ παρχ,ΤΓ,ματος τής Επισήμου "Εφημε¬
  ρίδος έν Κρήτη.
  Έν Λαφγαϊ; νή 5 Απριλίου '. ί)10
  Ό Δήααρ/ος Δαφνών
  Ά. ίϊενάκις
  110
  Αριθ. Π; υ . γ 8
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Λιε/π. 60
  ΓΕΓνΊΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  τοί? <ώ Δυνάμει το άρβρ^ 1 περ έίσπρ.ζεω, Δημοσιαν -α! Δτ- ροτιχώ. έβοόω ~οδ ύττ α&ιθ 96 Νού, ο, ""υ'ίχαλ'υ. ι α?αι— ιε<, οί πρός τό Δημοτικόν Ται-εϊο '€ΰ Λημ.υ Δαϊνών οϊέ - λοντες /<ιτ*ιχοι χαι μη αύτ<;. ;>> -υ ·6ίί£!5ρα.>ΐιΐ· /_>ί;σί^.^
  1900=1908 προϊτίμα οημοτοων χά. όιχα? ΐίών α^/ών, ίΐΐ
  καθυβτϊρουμέ<ΐί οίσεΐ; τού ^>βθΊ>>ι --ι. '. ϋ φορ.υ Οε.ινών κϊί
  ελαίου χαί κρέωζολί,ίου τής -ρε/ /^γι,ο; ίνα εντο 5 5
  ημερών ιχπό τής νομίμ υ δ: χτ.ϋξεω.-, .—'/ χ / λησ» οί, ια οη-
  ; τ'ς παρούσης ε - 'ϋη σ ι..ω "Εφ^μ; "> , τεροΐε -
  .'ώπιον ΰμώ/, ή 'ώ Δτ,ΐ4.ι.·',:ϋν ί:..ποΐ το-ιυν, ·,/.
  τα χβέ'η αύΐων, , ηςιπΡο')εσιΑ.τ <· -/ταϊ.ΣντΊ, α*Λΐ·ς η :Γ,ς προβϊΐμία .α>"τς, ..φν..μ5Τί«,5;^·.£ΐ ,α.-'αυτών
  υπο τοϋ μνηβδεντο; Νόμίυ (5υγ/ορο^αενι^ καΐανα-χαντιχ.
  μέτρα.
  Παρζχαλιϊτβι δ *. Δϊ,μαρχο; λαΐνώ» τγβί όν *ι»δι6οιζο»-
  ται ίχ*νά άντίτΜΐα τϊ,, παρ'.υοης να β/εργησ^, Τ' ύ~ γ όν ε'ι-
  ρημένου Νόμοι» ίικτασσιίμεία
  Έν Λχ(ρναϊ< %ίλ ό'ΑπριΧου 191 Ό χρεΤ| Ταμίου ί-κπληΚώ- Γ αμμχτε ς ίϊίνω·; Α. ΙΙωλιοΐ'όάκΐΓ. Αριθ. Πρωτ. 60 » ΔΪ5/-. 36 ♦ > ,2.ηιια£>ν;ο, 7ΐί,
  λ,ειτθ'ρ
  "Εχοντες ύτν' Οψει τ ; δια-αςί
  '- ΐ:υ ι)γ
  στ'-κοθ Δΐϊταγματος ^·> ^ιx' χρ<Χ /λ 816 Νο/ς^ χ« ά τί,> ό~' ~',ϊι>( 476/ίιί
  9 . :
  τής Ϊ5-. Νομβρχίας Ρ-Θ^μν .
  Ό-ΐζ;μ6ν ημέρας κ^0 άς Οα *
  ργ
  1910.
  · 15
  3)
  ια ->πο ιων .·:
  ■Λ-',νΓς ίιβ τ: 6
  λω^ταί τ.ιαυτα χρηι»»;α.
  Ή πα-ροΓ/ΐα^ημ.,.-' οθητω ϊ:α της έφι.μερίίίςς τ-,, Κυό.-ρ·
  νήσεως καί τοιχο/ολλ.',θοτω ιίς πανττ τα γω-ια τι; Δήμου
  τούτου.
  Έν Μαργαρ;τ?; τί, 17 Φϊ6μθυ3:;·;ο 19)0
  Ο Δή '.αργος Έλε^ΐ'-αίι,ν
  Ιωάν. Ν. Πουπάκης
  Αριθ. Πωωτ. Ί36
  » Ά*ο■« «ν χΐν είς φυλάκισιν ένός(1)
  Ιτους.
  ΣτίοεΤαυτΐ.' τ Λ <ν -)Χ; αρβρί!ς2ί κα: 23 τού ΙΙοινιχοΟ Νο- μου ■ϊ-ίοερο.'.ϊνω^ :'.6ονεΛιή^ατων Λαΐ τιμων ίπί δύο έτη μετά Τ-,ν :4.[:'ντί«ηί»";Γ τ*;·, φ^ΛΛκίσεως, κβί Κηρόσσε αύ·όν 4 .πτωτον -.τ;ς θϊΐεως τού και άνίκανίν πρός ϊνάι-,ψ.ν ό"τ, ".'-α π?3/;ς 3κ;Αθσία. ίπηοεσίϊς επί ο^ο Ιτη μετά τγ Ι':ι-ιν -λΊ 7<.ωτέρω ποινων. ρίθτ; άτ.ίϊ.- ϊθη α*ι έϊημοο^θη έν Ήραν,λείφ τίί 17 ϋ,βίΐαυ 1 ίίΟ9. (■* .'··/'χ ^ται Έμμ. Λανη* υράχης Στυλ. Παπαντωνάκη Γεώργ, "ίτιλιεράκηί; Ό βιηθ'ος τοϋ γραΛμ*τέως Αριστείδης Ι. Λβρετζάκης Άκρίίίς άποσπβσνα Έ/ Ή.ίΛλειω τη 20 Μα τί^υ 1910. Ό Γοαμιλμτευς κβί β. ά. ό Ανδρ. Βενέρης τ. 3482 ^- 2148 ι ίη ό X^ϋ^^ί1' Άβο ι».·α Φ/ρ^ιί)!1»); ί-ών 8 τέω; τελω- ,! -.. ί,τί_'λ>τ/ος κάτυ· .ος Χϊν'ω, Αχ, ηίη ίιγνώϊτου 5.αμο ήί
  • α-ηγ ;»?ταί ώ; τχ'ϊΐ'; - ^* ό'τ' Λΐτά το δ«ιί:5ρον
  χ (υ ηνο '.ύ ιύϊ-^υ ι 309 λ ών ίντό- τ 5 Τ.-λωνιαΛθϋ χ,
  1 οα Ο-Γθί·- /, α,ς'&ε -*()' ^εριιτου ορ^^μαίν ^νηκοντκ 6Ϊί τέν
  Έν ι Ξηοχχην νμ,ιή'ίη κα'ίΐι έπε;ω-ή9η, ογϊ Ινιΐρε ταίτ* καί
  δέν «.νηγγίΐλε.1 ι.'.£ τι,ν Άί/ήν έν"ό? όντώ ήμίρών, την εΰρΐίΐν
  το,^'ην υ.ε ά τι ν γε.'ί"ϋ.-'ν7) < υπό τοΰ παθόντο^ ξημουίαν ττρίτ- ' χλ',ΐΜ, 'ίλλϊ. χαΐοχοάι ί)σε :αϋτα, επί σχοπω όπως άποιτεοήστι ^*0';*"ω^ ιον ΐΊ ο-ιτημονα ανευ ΛποζΎ,μκόσεακ. ι ' .ίι τιιοη τό ϊνόμημα -οϋτο π^οβλόπίτοΐι και ημωρ Γται ίπίι τα άρ') /. 385 387 χ*. 388 τοϊ Πιινΐκου Νόμου, χΒρ?χΐηρίζ«ται 8ί ώς πλημμελΓ,Ία Έπειδή ^ χίτη .ορουμ ενός ο5τ:ς είνε άπών χα'. χννΐεϊται δ χ6- ««.- τής 3'βμο,ή, τού Ίίοντί. χαί τ' άρθρα 405 χ»! 406 τή; Πο.νΐίής Λικονομίας. Καλούμεν τί>< είρηαένον κατηγορούμίνον Ινα εμφανισθή αύτ3- ΐτροσώπως ενώπιον τοϋ άχροϊτηοίου τοϋ Π^ωτο8ιχίίου Χαν'ων την "29 τοϋμη ός Ιουλίου τοϋ Ι;ουν- 1910 ημέραν Παρασκευήν χαι ώραν Διά ταυτα 'Γι ώ; ΰπαίτιο; τής έχτεθείσης ποάξεως, άλλως θέλίΐ ϊι·4«ί»ή έρήμη/ συμφώνως τω άο6ρω4Ο7τή; Ποΐϊΐκή; Λιχο- νομ'ας, συγ/ρίνω; δέ χαλοϋμίν αυτόν 3πως λάβ·») γνώσιν των εγ¬ γράφων τής δί,Όγρ«ιρ(«ς. Έν Χανίοις τή 8 Άριλίου 1910. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Οί χληθέντες μάρτορε« βρημην τού κατηγορβυμενονΐ. Κηρύσσει τόν κατηγορούμενον τουτεν Χ" Έμμ Σ:υρήν, ,» Εμμανουήλ Στ Βηράχης κάτοικος Χανίων κάτβικθν τέως Ηρβκλείου κ« ήδη αγνώστου ^«αμΐνής, Χρυτι- * Νιχόλαος Γ. Ντούρας » » ανον *α: ^ίλίτην "Ελληνα έ'ν:ν_5,, τού οτ; ϊ'ατελών κα—(5/.έ- Χχτζή Σίίτ Σουφοάκης πτης «ν τώ Καΐΐνίίθπτηρίω Ηρακλείου κατε/.ράτε: κα: <ατηνά- λυκε μέρος των !ιτ.ο των διαφόρων χβπνίπολών είς ί1: χληΤ(]ο παρϊγγελλϊΕαι όπως εν αντίτυπον 'πα- ! το5 »*Ρ"Τ«ί τοί/οκοΑΛήσ»! εί,- την τίλευτα'χν κατοικίαν τοϋ κα- ραδιδομένων καπνών, ών ό άξ'β :ν ολφ άτερ:?η μέν τας 20 τ1Τ°ΡΟυιΛένου χ3:ί ϊ""θν τοιχοχοχλλη'-τγ) ε!ς δη^σια μέρη. ουχί δέ τάς 400 δρ«χ. έτ'. σκο^ω τού ν' ά-ΐο-τεο^ϊΓ άνί^ άπο- ' '^ν ^βν'ι:ι« «ύβημίρίν. ζημιώσίως τού; Ίδ.;κτήΛ:νας κβχνοπώλα; ΝϊΛΟλοον Δέ ηγιαν- Ό Είβ«γγ«λ»ύς Χανίων νάκην, Μηνα Ιΐϋΐ^/ίωτά/ν,ν, Μιχ^λ Θ: χ·»Α?,-ν, Ίω^. Θε!-ϊ- καχην, Ίβραημ Κασα·τακ/3ν, Νικόλ. Πειβίλα;*)· »> -/αι άΐΛλΐας
  χωρίς νά έχτ, προχειρα τα -ρός άντααταστασ.; μ;3α ^ έζημ-'-
  0153 δι* άπάτης τό Δημοσί:ν *»δ ο-ον ϊίσηγ- -;;- Λατινάλω-
  Γ. Σν,ονλας
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗϊ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩί'
  111
  Αριθ Προ,τ 3256
  Διε
  Έν
  1997
  τοθ Βο<τ>λ.ρως των
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό Βτόαγγβλευς Χανίων
  Επ«ιϊή ό Ν «Λαςις Σα66ίκης βτών 19 κ τί κος Χανίων *<ϊ· ήϊη αγνώστου δ αμονής χ,ατηγορ-ΐτα·. ώς ΰπαίτ.ος τοΰ $τ> «ν γκο
  σ?ι αΰτογνωμόνΐι): καί ά>»βυ τής υγιατβθίτβ ύς τ:ΰ ε /αηος ίικιί
  ωμα ίδιοκτήμον^ς Ιλ«6ίν είς την κατοχήν :ρ^ ξένα ·> νητ^ κτή-
  ματα ήτοι ότι την 26 Μΐί^ 1*^19 έχ -ου ϊ.ο'-ΐαϊ ου τοΰ Εμμα¬
  νουήλ Πππχκη κειμένου ί;ς Π τλαιά Χατατ'α τής -;λΐω; Χα¬
  νίων αφήοβσε £» πανταλωνΐον εν γΐλίιΐΓν κ<ί εν ϊιτϊνω-ΡίθΌ* (σακάκι) άξίας ?ραν. 14, £ν κ!νοσκέπϊσμ.ι άςίας Ϊ3-;γ. 11) χαί δ.;ο π«σέτες άξιας ϊν ό'/ω δρ»·χ. 26 άνήκ:ν-α ι'.- το' «'ρτμϊνον Έμμι. Πιππάκη διά να τ» βγή ΐταρανΐΛΐο; ώς ίίιθκτητίΐν τού. Έπειδή τό ανόμιη ια τ^ΰτ.) τ3θδε-κτ·Η κ« τ1 ιωρϊΐτα' αχο τ' άρθρα 371 και 379 ·,οΟ Ποι^ιχο ώς πλημμέλημα. Έπειδή ό κατηγοροιμενος ούτος είναι άτών καί άγνίίΐται ό τό- ι πος τής διαμονής τού. | Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 καί 4Ο5) τής Π ινιχής Δικονομίας Γ Καλούμεν τον είίηα,ίνον χατηγορού'Α*νον ίνα ΐΐΑφανταθη αύτο- ι τοκροσώπως ίνώιτ;:ον τοϋ άχροατηρίαυ τού Πρωτοδικε^ Χανίων ; την 22 τοϋ μηνός Ιουλίου τοΰ Ιτους 191Ί ί;μΐ5οαν Πέμπτην καί ' χαρακ-.ηριζίΓαι ϊέ άλλως θέλει 5·.χΐτί7| ίρήαην συμφώνως τώ Ιοθιω 407 τής Ποιν . Διχονοαία:, τυγ/ρ()νως δέ καλούμεν αύτό &π<ος λ'ίδιτ| γνώσιν των έγνράφων τή< διχογοβφίας. Έν Χανίοις τϊ| 3 Άπρ'λίου 1910 "Ο Είσαγγιλιΰ; Χανίων Γ. Σκονλάς Οί χλ-ηθέ τις μάρτυρ«ς Ίωίννη; ' νϊο Κίλΐηί<η; χίτο χος ΣΙφοκχοπηγάδι Κισβάμου Ιωά' η; Βΐίΐυ?·ίχη: » Νοχιά Μι/αή» Κ Χοιτζγ,ί'.γιΐνν χης » » Γκόργιο, Ν Πκτβράχης » Μουρ' Γεΐό^γ' ι; Ζ Ζουμπουλάχ·ης * » Μι / Δ. Λου^ίτνχτ,ς ή Κουτ'*αυτάχης Μαλα^ι Γεώο Α,ναγ Π παπαΐίθϊνηί > Μουρ!
  Κ ύ*ΊΤ. Λ Μτταίρτχτοϊοάκτ,ς » ΡόΆα
  Ή δπ' άκιΐ 79)^07 *κ9&«ΐκ τοΰ Σταθαιί Κολυμίκοίου.
  1Α ιμ.οξΐ'χ ^ιχΐί-ιχόί χλητήο πβραγγέ/ιλετοιΐ όπο>ς ϊν αντίτυπον
  τοΰ ιτχρ^ντος "Γ ινολΛ"ήτ*τ) εί" την τβΛι*υταίΛν χατοιχιβν τοΰ κο™
  Έ» Χανίοις αύθηυιιρ'ίν.
  Ό Είσαγγιλίΰς Χανίων
  Γ.

  II,
  ο
  3435
  2114
  ον
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  ώραν 8 ι. μ ίνα ϊικασθτ ως υ~αιτιος τής ίκτίΐίΐσης πρας'ω.. ,.^ ,Γ» . - η _. λ ' -, »ι?η ι '
  •■Τί Λζ^ * β, · ι · - - Λ ηΊ ί η Εν "νοιιατι τον Ιϊα<ϊιλΓωο των ΕλΛηνων άλλως θίλει δικασθή <ρήμην συυ,ρωνως τω αρθρω 41·/ τή: 11οι- - » νίκης Δικονομίας, συγχρόνι,.ς δέ καλούμεν αΐιτόν ό'ιτως λάβτ] γνώσιν των εγγράφων τής δ'κογραφίας. Έχ Χανίοις τή 2 Ά*ρι)ίου 1910. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Οί κληθέντες μάρτυρε , Εμμανουήλ Ι. Πιπτάκης κάτο(χος Χανίονν "Εγγραφα χ; ί Δυνάμει των ίρΐρων 405 καί 406 τή; ΤΙοινιχής Διχονομίας. ; ΚαΛοΰμεν τον επί χ,λΐπγ) κατηγορούμϊνον Μί'/αηλ Λ. Μακ- ροϊηιΑητρακη ίκ Μιλλης Ί»ροιπέτρου πρώην κάτοικον προσω¬ ρινάς Βαρυ^ετρου Κυ?ωνιο·ς χαΐ ήδη αγνο')3:ου >'α<ιονής 'ινα ■κροσελΊτ) αυτοπροσώπως την 29 Ιουλίου τοθ ίτους 1!)10 Ημέ¬ ραν ΙΙίμπίην ιιαί ώραν 8 -κ. μ. ϊνώπΐον τ:3 ακροα"Ίρίου ιοΰ τώ; ίνταθθα Ποΐιΐτοίΐνών -:-ς άτ.^λογιαν τής ώς Ή ό—" αριθ. 391/βοι Ιν-βεσις τοΰ Κίντρ-.κού Σταθμοϋ Χανίων «Γρητα; άςιρποινου πεαξ.ω; ιήΝ άναφϊρουιϊνης είς Ο Κλητή- Άομόδ-ος δι «ταίς κλη-ηρ παραγγίλλετα: Οπως έν άντίτυ- Ρίον &>™:α^.ί ^.ϊς π' αριθ. 1ί97β/7ίί7 τή, 18 Νοβρδρ-.ο, Ι "Ο!)
  πον τού ιταοόντος το νοκολλή— β'ις τη- τιλεηαιαν κατοικίαν αλλβς ήΐλει ϊίχασθή έρημον.
  τοΰ κατηγορουμΕνρα χΐί έτερον τοιχοχολ/ησ^ ι'ι; ϊημίσια μερη- ' Έ» Χ^νί:ις τή 7 Απριλίυ ί'' 10
  Εν Χανίοις α!ιβημ.ϊρόν. . ) Είσαγγβ^εΰς Χανίων
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρω-.. 3303
  «^ Διεκτν. 20^28"
  Έν "Ονόματι τοΡ Βασιλέως Τν5ν 'Κλλιίνων
  ΚΛΗΓΗΡΙΟλ' ΚΙιΙΚΡΙΜΑ
  Ό Κϊ<Ιαγγ*2.ενν; Χανίων Έπ£ΐ5ή ο Ίωαννη; Γ Μϊλ»<ί«Γιι, χάτίΐχος Μι.υ-1 Κισσ^,ι χαΐ ήδη φυγόδιχος χ»τη-ορ«ϊτ«ι ώς ύνα'-'Κ τοϋ οΤ: ί» τυστ: αιως μ.» α τοϋ Μυραχθζ Γ. Μ*Λα«ά>η χαΐ τπο «οίνου συα*
  ρΐ.ντος χ:νούμ4νοΐ ου »ΐτ«οάίΐσ.<ν την ί'τίλίθΊκ τής εποιιίν; οΐίιοποινθυ 7Γ3!Χίίως χ»ι α«β'» τ*η σ«γ'ίχτΛ)ϊσειυ, τον ί/3 Γ. Σκουλάς Άί.ΑΟϊίος δ καστικός κλητηρ παραγΎί^λεται οχω; έν αντί- ιχιχ,ίΛληΐι; 3η,Α53ΐως «ίς την ρ^υα=ν ^ χά; ί'τϊρο' "ϊς *ην οϊ xει^^ Χανίων. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ1. Σκουλάς τής πα ^^λε^τα ακ κατοικίαν τού ίϊραν τού α«.ροχΐΐ)ρίου τ3υ Έν Χανίοις αΐθημΐρον ΐρ^τ 3258 ./.π 1998 νίίιΐ'ΐτι τοι 6ι- ί8ιοχττ,μ.οο« ΐΛαδον «ίί τί ν ήτοι 8τι την νυ<τ» ι ?!■ 3 ά Κ Ί ςενα χ »ίς το» ρ»ατ»ν 19 ■κα'ί',χτΛ βςΙ ΐς δρ*)1· -Όϊ1 Ί'ΐΐϊννΤ|ν ΚεΑ»ΐϊιχΤ|ν ο ά ν» ιο >-/.ο'ι ικ;ζ<ομω, ι·> ι< σίΐν τοιν 'Κπϊί^η ·ο »ν^μ.ημ.7. τουτυ ττ οβΑΪτΐβ όι,' α1 " μιιοΰβ^τχ ί-^3α 57 -οΖ Π') ν.χο^ Νιμου, χ«ϊ Ι, ' Λ·< ' >ϋ ^τ' '.^
  Επ.ιΐη ο χ» γ ,γο^ο υ.ι»ο<; ΐ' ϊ Τ'υ ϊ * ν<ίΐΓ.ΐ 1 ■ϊς Κ., Ι.) ίσαγγελευς Χανίων Ια.1^/,; Μ χ Ό:'«-ίΧΓ(, ίτΐι» (8 χίιοκος Πϊ- ι - 'Χ τρ., ΐγ ) ι. ' ιιαμα>τ,: χ*ττ,ν>)ρ»ΐτ*: ώ ι,
  ^ *ώ ,'α "^ς *π ϊΰΐϊϊ Ιυο7)90'Λ ^π^φ. τι>3
  »■!/< τϊ&ιί ίί; τ ^τ'ΐίτον Ασ;υ<θμ.ι*ή< ίτιτήρτΐ'· ιι ; ι ττς υπ' ΐ- ',. 147 ' ν«^ 190) ιτο». -Ον • .ι. / ι!ν 'ι5-ι>''. χ.Υ ιΤι'Τηβτ,ιι. '.' ϊτών ώς το-
  χ» γ ,γο
  π ς 06 ο χμ,ΐ < ι ; το^ ', ι -'ί π' ι.'Ί Ί ί γ ύ 191^ ί Ιΐο 4 ) >
  < . ι./·>υ 11
  .ς το.ϊ Νομάο/ου Χα.'ων,
  ΐ»"τ< χ ου; όρ'υ, τής Ά π- ^ν'/μ'Λ ί; "4 Ίιζνοι-χρΐου ΙνΟ «χ -ις«.ωμο- υΐ'ίι» "<ι«ύ^υν«ιν, άνιυ άο»ία« τ γ,ι η 2^ τοΰ μη"ί Ί',ι ου ■)■ ί >"
  ώραν 8 τε. ιί. ί'» ο χχσ)* ώ; 6.τ»ί
  ι ι
  ΓΙ ^ ύ' »^ '. ί 3υ ΐν ι-, ' Λ ρ/"ϊ(.
  ■ Κ) λ, ιίιΧ' ΙΚ^,π./,ν 'Κπΐι'ίη ιο ϊίμηαα τούτο ■π^οβΑεπί.Γαι χαΐ τ
  ή, ;χ-ϊ')ι α<;<: πρχςω, τ 18 άοίΙραΗ ταϋ Ποινιχΐϋ Νίμου τρ;ποτΐΟΐηΰ·ίσης υπο τοϋ όπ'

  112
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ημ
  „„, άννοε?.Γ01ί

  τη
  8 *
  ■*». 3" 7 Ν»ίυσυ /«ραχτηοίζίτβι 8έ ώ;
  Έτίΐδή 6 *ατγρορού[λϊο; ούτος ίί
  ,.ος τής ?ιαμονής τού.
  Ί50ντε, χτί τ' άρθρα 405 κα! 406 τής Π.ΐνιχ ;
  Κοτλοιμεν τέν ί!;Τίμίνον χβττ,γορούμενον ίνα ΐ_Τ__,.(ι »<>,■..-
  τουτο πρίβλέπβται καΐ τιμωρ·ΐται ϊ-χο
  1. 9, 3 ν·π 7 τοΰ ΰπ' άριθμ. 665 Νέμου, 7.αρα-
  «ηοι^βτβ' 8έ ώς πλημμέ>ημα.
  Έπϊΐδή ό κατηγορίύμενος ίυτ:ς :ϊνε άπών κ»! άγνοεΓτε Ό
  ;..-!Β .:.^:'.«Ι:ί•υ,;;.;™ ^:^:ζ:*£: ?*~ *··.<·ν»ί05-«*.<* Π°™* -»**. ιλ« δ.χ«,6ή .:ρ^ην β,Λφώ,ως τώ .}βοω ^ τΓ π," ■" , Κ»λο.-ΐν τον ?!ί1?μεν2ν -/ατηγορο,μίνον ?να ίμφαν,σθ^ ου- ιχβνομί.ϊ, σ,γ,οό-^ δέ χ.λοδμ. «ύ^' «„„,, λϊβγ. " ' ^ ^^9™-'·>ί .νώτ-ον τοΰ βνβίατηίίοιι το^ Πρω-ίϊ.ν.ίο. Ρ£-
  Τίμ-πττ.ν χαϊ Δζαν 8 - ,, Τυ-» *·»,-τΑ; Λ- ,',^*ί^.«, .λ. ;
  Έ
  τοΰ
  . . ,.., ί'ς την ΐϊΐδυ-ζ'ΐν
  Εν Χχνιοις οί,θη^ερον.
  Ό Εϊτ'-ρελεϋς Χανίων
  Γ.
  ιαλοϋμί αιΐτλν οττυϋς
  - -.—■»(«<■ " ' -- ■'■» ■·/' *·« ι"-> ,-',-'ος ιουΜΓΐι τού ετους ΐ»ιυ ι·,μίραν
  ·"-; τ>ί 2 'Λ^,ίί^ ΐΗί) Πίμπττ,ν καί ώοαν^δ τ. μ. Γνα ϊ·νϊσθ? ώ; ύπΛίτ,οί τής έχτ£-
  Ό ΕΊσοτγγελίΰί Χανίων ^'-^ί ^οα;5ως. άλλως Οέ)ε: δί/Λαΰή* έρήμην σομφώνω; τω
  Γ- Σκουλάς ί αί7ω ^°7 **< Ποι-χής Δ'χον,μίττ;, συγχρόνως δι /α"1 οΰμ,ν "Ε-,γραϊα πρός ίπο5«.ξιν ' 0υτ0ν έ"ω; λά6^ γ ώσ:" τών ΐγΥ«'?'·>· τίίς ίικογρβφί'χς.
  ,'Η 6«· δρ.» Ι067>904 άΐΜ?. Τ,3 Π3»το5.«,ί9ϋ Χ,.;ων ί Έν Ρίθ6^' τ? 3° Μα?τίε" 19|°
  •η Π" "? β ■ 5 ' '^ϊη; ^" Σ"ϊ3λο': Κ«»Ι*8»?ίβ». ! Ό Εισαγγελεύς
  'Α?"ί Λ ;,σ , ΓΤς· Τ°: Ν°"'0/'υ Χϊν'ω' Μ· Γ- ««"«δάκης
  Μίοχο' 'ΚίΧ. Χτ-5».·;,; ά^-χη'ΐί
  Γ6ώον(?ί)ν-:οϊϊο {« Κιονΐί-ρης »
  Χουσίϊν Άδε/ιαν'ϊς ' »
  "Κγγραφα
  Η ύτ-'^ ά,·θ. 98 π. Ι ϊκβϊβ-ις τοΰ Σταθμου Με'ρω^ος.
  Ά '^Ι'^' 61 *· 1· $°'Λ*»>·* ή "7.5-ιχή δ«ογρί»?ία.
  Λ.ομ3Ϊυ; ϊίκαστικός κλητήο παραγνε'λλεταΐ όπως εν άντί-
  τι^ίντοΰ Γβρίντι; τοιχοκολλήση είς την τΓλευ,α'αν κατοικίαν
  τού κκτηγίρ,μμίν-υ χ»ί Ιτιρον τοΐχοκολλήτΤ, ·ίς δημοσία μέρη.
  Εν Ρεθύμνη αυθημερόν.
  »
  »
  ος Παν-,ΐνά,η-
  Κ
  'Κν ' ϊνόιια-ι -τού Βα<1Χέ(ας των "Ελλήνω Κ. Λ Η Σ Ι Σ Δ^να^·βι τώ■* άίίρ^ν 405 *α' 406 τ<5; Ποινι·Λ<;ς Δ:κ.ονομίας. ΚαΛοΰμε/ όν ΐπι ίξι.'ί.'ίΐε: κα-ά τίς ϊρν?ς κατηγορ,ιμε' όν 'Κμμΐνο-τλ Μ. Πυπ^λάΐκί π>ώην λάτ;ι/.ον ΪΌύ5ις Κκϊωνίας
  χίί ήίη ^ίγν·ω^'.ο^ ϊ.αμιο ής "ν» πρί-ίΛθΓ, αύτοιτρ'.σώπω; τί;ν ?ς2
  Ί;υλ·ίυ τςϋ Ιτου.; 1910 τ,μίίαν
  II·
  μκ:ΐ)ν %ι ώραν 8 ϊ. ι»
  έ.'ώ-ιον τ;*, α'.ρΐαΐηρ'οϋ τοα Δι»ιστί ώ έθ Ι
  ,μία
  II
  μκ:ΐ)ν %ι ώραν 8 ϊ. ι» Ι
  αΐηρ'.οϋ τοα Δι».ισττ;ρίου τώ* ένταϋθα ΙΙρωτοδι- ·
  ρ^ ίυζήτηΐι^ τή; ως ίΓΐηται άξιοποίνίϋ πράξ'ως
  Ό Εισαγγελεύς
  Ν. (Γ*. Παπαδάκης
  ;ρυ τώ ένταϋθα ΙΙρωτοδι-
  κων "ΐοό; πρίΐτϊρ^ ίυζήτηΐι^ τή; ως ίΓΐηται άξιοποίνίϋ πράξ'ως
  τή.: ά/α^*ρ:ρ.·νης «ίς τό Κ^η-'.ριον ΈπΐΑριμι μις !ι·ί' αριθ.
  3910'κκ τής 14 Ά-τριλίου 19!)-) άλλο,ς Οί)εί δικασθή «ρήμην.
  "Ι-ν Χα>ιος τί, ? 'Λπριλιο 1910.
  "Ο Εισαγγελεύς Χα.'ίων
  Γ. Σκουλάς
  Ά^ΐΐβιο, ϊ.Λα:τ!*ός Λλητηο τ.τρζ-,γΐλλ-::α: ό"ως έ* αντίτυ¬
  πον τή"; 113.0' ^1ΤI^ '.λήτίω; τ: χ,κολλή-η ί!--τ;*ΐ)ιΛ3σ!>ι)';ίρϊ μϊ'Ρκ!
  τοϋ ΊίΛΐίυ τοό Χ2:η 1·'ορ3^μ^ν^^ /.ϊ. ΐ'τε,οο' εί., την έ'5ρ2ν τ:5
  ά<ροα:τ)ριου τού 'Ιρωτο ικείου Χανίων. Έν Χανι,ις αύθημίρόν Ο Εϊσαγγίλίΰς Χανιω1· Γ. Σκουλάς Αρ·θ. Πρωτ. 1812 ·» Δ;ε/.7Γ 1-247 Εν <.«..,... ..„ ••α,ιΐΛέως των "Ν Εΐ:ΐΚΡΐΛϊΑ Έν Όνόματ» χον ΒηόιΧέως των Έλλ·ίνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠίΚΓΙΜΑ 'ΟΕίί,αγγελεΰς^ών έν Ρεθιΐιΐν- ίΐοωυοδικών ^νά««τδΙνάρίΙρων 405 κ,ί 406 τής Π,.κ.ής Δ«ονβ|»ίας. ><ανά 'ί Τ°ρ , α3ν Χ"νίΟτάΛΥ!ν "ώϊΙν *««"» Άγκοϋ«- ΠρωτοδίΛών την 29 το3 μηνός Ί Πεμπτην καί ώραν 9 π. μ. πρί3- π^ινου πράςεως τής άνα"ρ3μίνΚ^ χαι δτ:ιι.οΐΓίί·ιήϊΜ ',,ι;..» αι ι , . - „" 30 Ιουλίου τη 1',ί Άτρίλίβυ 1910. Ό Εισαγγελεύς Ιί. Γ. Παπαδάκης 5 ., ,% Λ. Γ. Παπαδάκης ί --,Ι^'Ι' *!^ς *λ^Ρ «Ρ»Υγ-ίλΧ«τ« ϊπ,,ς έν άντίτυ- * '.'α;.»ί.ο»ν ξ χα-^Γ Γ, "ης";"^κ0λλή'1ί1 ^ ^'τ«λιυτ«βν χ»οιχΑ~τ:ί! ΙΑ » ·β-.««ου σ,α,ωνως τω α?θ^ 4ί>6 τής ΙΙ,^,,ή, Δ.ονβμία;.
  «τ,,κος τοϋ -,ω- ί "^^ «^^«ρέν.
  'ΡΙπιιϊη ό .ίϋ3ΐς Μουσταφά Ισμι'ιλάχης, κάτοικος τοθ ν_ω- ι
  ρίου Καβί3σ; Ρ.θϋμνης χαί <;ίη ϊ>/γο2[χς^ /.α;?;νί(.ίΤ7αιώς ότίΐτιϊς
  ίθ3 ότι ό~Ό χο:ν;ύ συμφέροντας μετά -:ϋ φοιε^θΐντ2ς Γεωργιΐυ
  "Ιωάννου Χναρη χ:ν;ύμρ.θ! <^^·/3τ:ΐν.1ζ:^3ν χτ,ι ίχτίΑΐσιν τής επομένης αξ'.ςτ:ίν2κ πράς:ως 'ΛΪ ενιχα ταύτης σ^νομ^λογη- σ>.»τ*ς ά^,;ι6ϊίϊν πρός αλλήλας τυνίρΐμην, το^τέσπ την υ-
  χτα τής 1'ί —15 Σεπτεμβριου 1',-ιϋί) ί/. τή; θί'σιως «Κοίδαρε»
  τής ττ^ρΐίερε:»^ το"> χωρίου Β,Λ'.α,ν-ς Άμ^ριυ, Ι/.^ίον ί^
  γνώΐί: είς την /.·»;ιχ/;ν τα / ς.ύτ:γ^ωΓ).-νω; χαϊ ανευ τί;, τ.<γ- χαταθ·;τ£ως των !;::/.τηΑ:νων Γε'ορ-'υυ — ε^δη τ, Κίρ:εοή, , , Μαρ«ϋ "IV*. Χ«»'«« «ϊ Γ,ρω-υο.^ *« ΧΜ«ί» Άϊε- ''«α£·«ι '?ί>ωτοοί«αίς Σόακίων Ει^αγγελει-ς
  λιονίί, τρΐ3*:ντβί έ λ. τ» (37) αίγας αςιας μείζίνςς των Τεϊσα- Έτβι5η ό Γεώργιος Ν. Μα/υναχΛ,ς χάτοικος Βάμου ΆνΓ
  ράκ;ντα κϋ; ίλ^σσυνι; των τβτρακΐηων δραχμήν 3.ά νά τας λ-ρω^νυ /.αι ή5η φυγίδ:·/.5ς, χατηγίΐίΐτα; ώ; Ιιΐαίτος τοΰ δ'τι ΰπί
  έχωσι παραν;μως ώς ιίϋκτησιαν τωΛ κοινοδ συμφερβντϊί κίνούμενος μετ" α',,λων συν«π«φάσισ«ν την έ**
  Αρ·&. ΙΙρωτ. 10^4
  Κ ν Ονόματι τοϋ
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ Ι^Ι
  Ο Εισαγγελεύς
  Ι*. Παπαδάκης
  των Έλλήνω>
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «43
  τέλισ.ν τής επομένης άξιοχοίνου πράξεως,καί £ν«κα ταύτης συνω-
  μολογησαν πρός αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν ήτοι την νύκτα
  τής "24—25 Αύγοΰστου 1909 οΊαρρήξ*ς την θύραν τοδ έν τη
  συνοιχία Τσΐλθλίΐνά Βίμο,ι Άποχορωνθυ κϋμένου άκατο:κήτου
  μαγαζείου τού Ματθαίου Μαλεκβχη, ίν γνώσει αΰτογνωαάνως καί
  άνευ ττς συνκαταθϊε-ίως «3 Ι/οντο; δικαίωμΐ ε'ρη^ένου Ματθαίου
  Μαλεχάν.η όμογωρίου τού, ίλαδεν ·ίς την κατοχήν τού ίξ αΰτοθ
  έν περίστροφον Αμερικανικόν συβτήματο: ^Γθΐίμετά πέντε ρυσιγ-
  γίω*, ήμισυ σάκκον άσκαγίων κβί ενκυτίον —υρ,ίτιδος, άςίας δ»αχ-
  μον ίν ό'λψ 83, διά νά τα Ιγτ, παρανβμως ώς ίϊιοκτησιαν τού.
  Έπειϊή τ-) άνόμημ» τουτο προολ^πεται χαί τι,λωριΐται από τ'
  άρθρα 57, 371, 373 καί 376 ίϊ.9 τοΰ Ποινικού Νόμου,γαρα-
  κτηρίζεται δέ ώς πληνμέλημα.
  Έττϋδή ί κατηγορούμενΐς ούτος εϊνβ άττών καί άγνοεϊταί ό τό-
  *ος τής διαμΐνΐς τού.
  Ίϊόντες και τ' άοθρα 405 καί 4<*6 τής Ποινι*ής Δικονομίας. Καλούμεν τόν εΐρημίν;ν κατηγορούμενον Γνα ίμφϊνισίτ αυτο¬ προσώπως ενώπιον τοΰ ά*£*ατηρίου τοΰ Πρωτοδικ*^ Σφακίων την 22 τοθ μηνό; Ιουλίου τού ϊτους 1910 ή',ιέρΐν Πέμπτην καί ώραν 8 %. μ >ζ. οΊχ,ατθή ώς υπαίτιοι τής έχτϊθβίσης πράξεως,
  άλλως βίλει δικασθή ίρήμην συμφών!ι)ς τω άρίρω 407 τή; Π οι¬
  νικής Δίλονςμίις συγχρόνως δέ καλοΰμΐν; αΰΥον ότιωςλάδις γνώ¬
  σιν των εγγράφων τής ϊικίγραφίας.
  Έν Βάμφ τί) 31 Μίρτίου 1910.
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  Έμ. Χλαπουτάκης
  Οί χληθέντες μάρτυρες
  ΜατθαΤος Ιωάν. Μαλβν.άχης κ^τοικος Βάμου Άποκοβώνου
  Π*ΰλος Γεωογ. Παπαδάκης » Χανίων
  Δημήτριος Γεωρ. Μαμουνάκης » »
  Εγγραφαί
  Ή ΰπ' άρ:θ 55 καί χ5ονολογ^ν 27 Αΰγ3ΰστϊυ19υ9 έκθε¬
  σις τής •/ωρίφυλακής τού σταήα.·5"ί Βάμου κιί ή ίιπ' άριβ. 1 1 καί
  χρονολογίαν 12 Ίινουαρίου 1910 τοιαύτη τ»3 σταθμοί Τοπανα
  Χανίων καί όλό/ληρος ή σχετική διχ.οτραφία. Ι
  Δημοσιευθήτω νομίμως τό παρόν έν τί ' Επισήυ-ψ Εφημερίδι, ι
  Έν Βάμψ αύθημιρον ι
  Ό Είσ-ιγ- ελεύς Σφακίων |
  Έμ. Χλαπουτάκης
  Άριθα.. Πρα>τ. 1028
  λ Διεκπ. 613
  '/·λ Όνόματι χον Βασιλέως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Πρός τόν επί ζωοκλοπή κατηγορούμερον Θεμ στοκλεα Στυλ.
  Τρουλιτάκην >άτοικον Βαφέ Άπο-λ,ορώνου καί ήίη άγνοιττου δια-
  μονής.
  ΚαλεΤσαι όπως ί,Λφανισθτ,ς αυτοπροσώπως την 22 τοΰ μην,ϊς
  Ιουλίου τοΰ ίτους 1910 ήμίραν Πεμπτην κϊί ώοαν 8ην π. μ.
  ενώπιον τοΰ ά*ροατηρίου τοϋ Πρωτςδιχείου Σφακιων πρός ίπο-
  λογίαν καί περαιτέρω συίότησΐν τής ά;ιοχ:;ίνο.ι -ράςεως τή: άνα-
  φερομενης είς τό κοινο-οιηθέν ϋ-' αριθ. **80/ί707 τίί5 7 Δεχεμ-
  δρίου 1909 χλητήριον θέσπισμά μας, ά'λλα,; ι)ίλ«'; διχασθή
  έρήμην.
  ΈνΒάμφττ,31 Μαρϊίου 1910.
  Ό Εΐσαγγε'/ εύς Σφακίων !
  ■ —Γ Λ —β- »> . ' '
  Έμ. Χλαπουτάκης
  Δημοσιευθήτω νομίμως ή παροϋσα έν τί) 'Ρ]ίησήμφ Έφημΐριδΐ.
  Έν Βάμω αυθημερόν
  Ο Εισαγγελεύς Σφακίων
  Έμ. Χλαπουτάκης
  Αρΐθμ. Πρωτ. 34
  Ι Λ1£χπ 398
  Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙ1ΙΚΡΙΜΑ
  '41 Δϊΐμόόιος Κατήγομος Βάμον
  Έπιιδή ό Γεώργιος Ν. Άλβςάχης κάτοι*->ς Κουρνά Άπο-
  χορώνου καί ήδη αγνωττου δΐααονής, χατηγορεΐται ώς ΰπαίτιος
  τ:3 ίτι, τ, ν 2" Μιρτίΐ^ 1910, πίβί ώ?ιν 8 π. μ. κατελήφθη
  «ν δημοσία οδώ τού χωρίου το^, υπό χωροφυλάχων τοΰ ΣταθμβΟ
  Κουρνά, φίρ'ον, άνευ άίϊίας τής άρμαδίχς Άρχής, ρι6όλ6ερ μι¬
  κρόν μεθ' ενός φυσιγγίοε.
  Έπΐιίη τό άνομτμα τουτο πρΐδλίπιται καί τιμωρεΐται ατό
  τ' αρθρα 1 καί 2 τοΰ 708 Νόμου., χαρα/.τηρίζ«ται δέ άς χλη^-
  μελημα.
  Έπει?ή ό χατηγορούμενο,ς ούτος είνε άπών καί άγνοεΐται ό
  τόπος τής δαμονής τού.
  Ίίόντες καί τά' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινιχής Δικονομίας.
  ίν τον είρημένον χατηγορ,ούμίνον Γνα ίμφανισθτ3 δύτο-
  ρ ενώπιον τοΰ άΛροαχη^ίου το3 Είρηνρΐικείου Βάμου
  την 3 τοΰ μηνός Αϋγουστου τοθ ετους 1910 ημέραν Τρίτην καί
  ώραν 9 π. μ. ίνα δικασθή ώς ΰπαίτιος τής έκτεθείσης πράξεως,
  άλλως θέλει δικασθή ίρήμην συμφώνως τώ άρθρφ 407 τής
  Ποινικής Δικςνομιας, συγχρόνως δέ *αλο5μ«ν αυτόν όπι*ς λάίι^
  γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφ|ας.
  Έν Βάμω τί, 9 Απριλίου 1910.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Βάμου
  Νικ. Ε. Άστρινός
  Έγγραφα πρός απόδειξιν
  Έκθεσις Χκροφυλαχής
  Άρμίδιος ίικαστικός κλητήρ ιιαραγγίλλεται ό'πως ίν βντίτι*-
  πον τού παρόντος τοιχοκο,λλήα^ είς δημόσιον μέρος τής τελευ¬
  ταίας κατοΐχίας τοΰ κατηγορ:υμίνου καί έ'τερβν τοιχοκολλήση
  (ίς δημόΐίον μέρος τής έ'δρας τοΰ Εΐρηναδικείου Βάμου.
  Έν Βαμω αυθημερόν.
  Ο Δημόσ'ος Κατ/ιγορος Βάμου
  Νικ. Ε. Άστρινός
  Αριθ Πρωτ. 70)909
  λ Άποφ 1293
  Τό Δικαστήριον των έν Λαιίηθΐω Ορωτοδικών
  Συγκιίμί,νον κλπ......, .
  Διά ταυτα
  Δικάζβν ίρήμην τής έναγομένης.
  Δέχεται την άπΌ 21 Ίανουαρίου 1909 ίγωγήν τοΰ Άθανα-
  σίου Πουλημενου κατ. ΣιτάνουΣητείας χατά τής Ελένης Χυδΐα;
  κατ. τέως Σιτάνου Σητείας νυν δέ άγυώστο·" διαμονής.
  ΆΐΕοφαϊνεται βάαιμαν τό διά ταύτης τής άγωγής έπιδυλλάμε-
  νΐν λόγον διαζυγίου στηριζοι»εν;ν είς τό θ'. έϊβ'φιο^ τοθ αρθρου 53
  τβΰ ύπ'άριθμοΰ 276 Νόμου *αί
  Συμψήφιζιι μιταςϋ των διαδ,ίκων τα δικαστιχά δικαιώματα.
  Εκρίθη άπείασίσθη καί ίδημνσιείιθη.
  Έν Άγ·'ω Νικολάν τή 27 Νοεμδρίβυ 1909.
  Ό Προίδριΰων Ό Γραμματεύς
  Ν. Τζωρτζακάκης Έμ. Α. Ρο6ί?ης
  "Οτιάλριδές αντίγραφον δι' ο ελήφθησαν διχαιώματα αντιγρα-
  φής δραγμή χαί ημίσεια (αριθ. 1.50)
  Έν Άγίω Νικολάω τή 12 Δεκεμβριού 1909.
  Ο Γραμματέως βοηθός τώνΠροηοδικών Λασηθίου
  Έμμαν. Ι. Διαλινάς
  Δημοσιευθήτω ή ιιαροΰσ* ίιά τής ίν Κρήττ^ Επισήμου Εφη¬
  μερίδος τής Κυβερνήσεως.
  Ίΐράπετρος τή 19 Δεκεμβριού 1909.
  Ό πληριςούσιος διχηγόρος τού ϊνάγοντος καί παραγγέλλίντος
  ΑΙ. Κοθρής
  114
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ^ 1909
  ία ών
  Αριθ Πρωτ. 68)909
  » Απο?. 1278
  Τό Δικαστήριον των έν Λαΰηθίω
  Συγχείμενον κλπ.........
  Διά ταυτα
  Δικάζ;ν έρήμην τής ίνανομένης
  Δέγεται την υπό κηισιν ιιτό γρονολ. 21 Ια
  αγωγην τοΰ Ιωάννου Έμμ Ζαφ=ιραχη *»τ Ες
  Ση-ειος κ*τα Έλινης Ε. Φαϊτάκη τέω; κατ. Έ;ΐι> Μουλια'ώΊι
  καί ήδη αγνώστου δ[αμ<.<ής Αποφυίν^τα; ό;ι ιί>.» βασΐμος 0 ϊν τω ίστοριχώ τής άγωγής
  καί [ής ϊ& άναφερομενος και εί, τό ΐδάφιον ·)'. άμιθρ-ν 53 τού αιζ'
  αριθ. "276 Νομου ίπιγομ&νος λογος λ·'·σεως τούμειά τής ίναγο-
  μέντ;ς γάμου τού έναγοντίς, *αί
  Επιβάλλει είς ττ,ν ϊναγομίνην τα ϊικαστικα δαχανη-ιατα τοΐι
  ένάγοντις όρ'ζομεναε'ς δραχμάς πεντή*όνιΐί*ύο καί 7%ο (52.70)
  Εκρίθη απεφασίσθη /.αί ίδημοσιεΰθηρ
  Έν Άγίω Νί-ολαψ τή 13 Δεκεμβριού 1^09
  "Ο Γραμμΐτεωςβίηθός των Πρΐικοδικύν Λασηίιίίν
  Έμμαν. Ι. Δυ/ΐνας
  Δημοσιευθήτω ή παρούσ» δια τής «ν Κρήτι; εκδιδομένης Επι¬
  σήμου Εφημερίδος τής Κυ6ερνήσ3ως.
  Ίεράπετρος τί, 19 δεκεμβριού 1909.
  Ο πηρϊςο.υΐ5ς δί*η<Ό3ος τοί ένζγοντις χαί παΐαγγέ/λίντος Μιχ. Κοθρής ΔΗΛΩΣΙΣ ή Αναγνώστου Δισποτάχη έμ,πίρον χατοί>ου Ση-
  Έπειδή 6 Γίώί)·ιε« Κοζυίάχη; ό ιχιί κ υΒυιο; ϊταιΤροί τής δήθεν
  έν Ση-ε'α έδ.ευού<ΐη< «τβιρίας δπί> την έπω<;μίαν Α. 4β37Γοτάχη χβΐ Σα; 1ζήτη«ε διά τή; υπό χρον. 11 νί«ρ;''. υ 1910 ενώπιον τού Πρωτ5<5ιχί'θυ Λχστ,^'Όυ άγωγή; τού -ή/ ?!-ί)υϊ!» τής έτχ'- ρίΐς ταυ'ης τΛ,ν 4'οί«ν μάλιστα χαί προ πθλλοί Οεωρίϊ διαλε- λυμένη . Δια ταυτα Μέ πά χϋρος -ής π,φύλαξιν παντί); διχα ώματό'ς μου τ-ίσον δια το ί<Τ!ως χύτί,ς όσον χαί δ.ι τάς μονθμερώς ΰπ' αύ- τ.ΰ νί^γηδε'ί/; ποχςε'ς διά /ογαοιχταίν δήθίν τής έ-τίΐοίας χαί έν γένει διά πάσ^ς Γας περι την ίιΐχε'ρη-ιν δήθεν διά λογα- ;ιχσ^6· τή- ΐ·«ιρία; ένε >γηθίί<;ας π^ς'εις χα' ΐΓληρωα.άς χαί πΐντος ομίμου δΐχαιώμ» τ6ς μου. Δηλώ, "Οτι μετά την ενεοιιν τής άγ-υγής πεοΐ δΐϊλΰΐϊως χαί την άπο/ώρησ·ν κ!ιτοϋ '.* τής δήθΐν ϊ.ται-είβ' ούξί»'α πράξις ΰπ' αΰτοΰ ένεργουαϊνη έπ' ο·όματι τής δήθεν ί-αΐο'ας εύθύνει ίμέ ώς δήβΐ1· ΟΛθ;ρυ9αον έταΐοιν χα' ή χοήτις τή έίαιοιχής ΰπογρϊφής Α Λε"ποτχχη; »α· Σας ε'ΊΟύίΐι άτο-ΐ'.ίώ· τ'οι ιιπνοχφ7ντι Γε¬ ώργιον Κοζυϊίχη/ χά-οί ■ όν Σητίί«ς άποχλίΐστιχώς χιί Μΐόνον επι»υ>ιχττοιι»ι δέ οη'ώ; ϊ^ο τοί^ε ιτχ-ιη; τοοϊβθ'ή χ«τ* των
  πράζεων τϋόν ύπ' αΰ-οΰ ένευ ΐ'η^ειτ ϊ>ν διά λ;ΐ(ιον τής δήίεν εται-
  οί%: -α! τή, /^ήτί'ιΐς ^ής έτχ-οκής έπω<«υι'χς Α. Δ«σποτάχη Τό Αικαιίτάοον των έν *ίανίοις Ίο '. Συγ»είαίνον ΐχ των ίίχαΐ'ών Μιχ»(|λ Γαν»αχά»η Ποοέ- ορου χά! Είσηιητοϋ χΐί Γεωργίου Μι^«Μθυδχκη χαι Νκολάου Παπαδαιη. τος χοτ! τοϋ ■κλοχ τω Γοχμματεί βοηθοϋ Ιωάννου Μ«- ά ρΊς γνώσιν των ενδιαφερομένων. Έν Ά ίω Νικολάω τη 17 ΜαΒτ(ου 1910 Ό πλ-η^εξ. ίίχηνιίβος τοϋ 5ηλοΰ»τβς Στέφανος ©. Ξε η;. 'Επ· τής 0-ΐ>> χοονθΛθγίαν Ότωβοίου 1 9θ7 άγωγήι.
  ■πιρί χορους χατοΐσχέσ ως τ^υ ΕλΛη.ουΟ Λημ:σ ου ώς οΐϊθί-
  ϊθυ τοθ Δ·ηυοσΌι> τής τίοοι Κ^ητιχ■^)^ Π'ϊΛ(τ»'ϊ- «ορίζοντος έν
  Αθήνας χαί έκΚ0νσ^1>τ^ι^(^^ζν^υ υπο .ου ϋτϊ των (*>ιχονομινών
  Έπΐΐρο'-ου ίν Κ?η-η Κιγβ υΰϋ έναγομέ<ου Μουσ·α»ά Ρουσβ- να«ι, ή Φ,ιυΐ Ίΐχη; «τη,αίπθϋ «αι «α (/'-ου πΓώην Χ ΐν ών χά! ηδη αγνώστου ίϋχμθνής χλ1 ΐου τρίπ>υ Γ^>υ9;ΰρ Β η Σουμιτεν-
  τιδάχη έμπορου «α: χατα'χ.ου τέυκ ΡϊΗυμν^; χϊι ήίη Β*γ^α-
  ζης τής Άοο <ή: έξέδοτο την ύπ' άοιθα. 44 τοϊ έτο ς 1910 δριστιχή/ αύτοί απόφασιν ηί το ίιαταΐ^Πίόν Ιχει ίτπ/έξΐι ώς ίξή '4.ρ-0 Ποωτ. 845 Αριθ. ά-οο. 93 Τό ϊίίρτινοδικεΐον "Ηρακλείου Ιχει ή Διά -αϋτα Διχάζον έοήμην τοΰ έναγομίνοο > α! τοϋ τρ τού
  Δέ έδ ά ί
  ώς
  Ρουσ»νάχΤ[ η
  ωγη ου Λτ^>> τυ Λά
  χαΐ τοϋ τ;ί-ου Γιο^σο^» Σ
  'Βπιχυεοΐ την βΐς /ΐ·":ας το^ το'του έ» γη χ
  'Τπ·/3*οΐ τί>ν τρ'τ^ν νβ πληοώτή βί, το ένάνθ' 'θα/μ»ς
  8υω /ΐ/ α:ίς .?<·(,σι Ι.νί'α ('20"'9) μδτά ίϋ τ(>x^υ Τα» ίΤ^'ς
  8 ο)ο ' ησ'ως άπο ττ^ όίδΐ ή^' μέ/οις έζ^φΛ»;βε^1)ς.
  Καΐ επιβάλλει (ίς 6χρο; »' υ ινηγ.μένου ΰη:ο το^ Κνοι^οι-
  ^ς τα δκβττΐχα βΰτού 8αποΓ.·τα7τ« ιρ«/<Α«ς έχατ'.ν ί χΐ 'ΜΟ) 'Εχΐ'Ον, απεφασίσθη χοΐί ιίτ,μοσι-υΊη Έν Χανίοις τ? 1 Φίββουαοιου 1°10 Ό Ποόιδοος , νΐιναΐιλ Γιαννακίκπς Ό Β'. ηβθί Ίωα- Μ Ότι άχβιβές άντιγοα^ον Έν Χϊν'σις τί- 6 Φ«β^ρουαρ(ο^ 1υ1 Διά τχΐίτα Διχάζον έρήιχην τοϋ έναγομένου. Λέ/εταϊ ώς βισιμον ττν ΰιτο γρονολογίοιν 5 Νοεμβριού 190°* αρωγήν τοϋ ;νΐγον·ΐος Εμμανουήλ ΙΐΛντελάχη χατοίχου Ήρα- >λε ου Χϊτο τ&ϋ έναγομέν^υ Γεωογιου Κ Χατζχχη «οτοίχου τέως
  Ή:ΐχλε'ου χαί Τ|δη Άλίξ»νδρΕ.ίας -ήν Αιγυπτου.
  Ύπ χοιιϊ τον έναγομίνον δ:ά την ε< τώ ϊστοριχώ τής αγωγΐκ χά! τώ σκίπ-ιχω τήαδε ίνυφερομέντ, αιτίαν νά χα'αίαλγι τω ένάγοντι δ:α/(λά ΐχατ^ν έζήχ'ντα χαϊ δέχα πίντε ίχιχτοττί (160,15ι μεΐ.< τοϋ νομίμ·)υ »ΰτών τοχου άπο τής χ-ίθνολογ'ας τής ϊνωγής ^χ^ι: βντϊλοθ; έΕιφλήκω; Ίΐπιβ»λ/ίΐ εί; βχοο' «ϋτοΰ την διχα^τιχή» όϊπΐνην τν>ΰ ένα-
  γο»τος ιχ δ?^/μών εί")"·. τεΐ3Χ)ο>" -χί τρ'ίιοντα £<α-οστών («υ '2Ί,.Ι0) χαί Κηίυίΐο τΛ,ν παροϋσβν πρ σωρινώς χαι ά»«υ ίιΎυησιως ιχ- ή Ό Γραμμ*-ιΐι, Κ Νυσ-«ι.ιχϊ|ς Όπ Έν Χανίοις τή 26 Μαρτίου 1910 Ο τοΰ 'Κλληνιχοΰ Λί|αοτι'-υ ώ; δ'αδόχου τ^^ ΔηαϋΌυ τής τέως Κρητιχης ΙΙ.ΑΙ'δίας πληρε*ουσιος Δΐχηγορος Άντ. Κατζοι/οάκης 'Ρ,χ^ίθη, ά~εφασίββη χι'ι ί? 'Κν Ή^αχ/ίίω 7, 2Λ Φείρ,υ^ρίου 1910 Ο ίιρη/θδίχη, ' Ι.ιιιι. Ζ. Άναγνωϋτ'ικης Ό Βοηθίς τοϋ Γραιχματίω< Έ^μ Λιαρμισαχη; "'·»( 'τν-·ίί'ιί τίρ'Λτ'Ιν- έν -ου εϊ' /εΤ-»ί «.οιι ίόιιβχηα'νου ετΐισημ υ ΐττο τπασματο.' ής την δι,μ^σευσιν ιταοα-,γέλ ιω $ιά της τ£Ό"Γ|μ'>υ !φΤ|Λεοι6ο* οίζ -Ον ;ρηυ..|^ δ'.ίΛτ^έντΛ ^βΐύ- Ε. Λί-
  ιζϊ η> /ι-- ο *έω Ή,ι/>ε'ου χι; /^ξτ) 'Αλεςανδρε'χς τή; Αι¬
  γυπτου
  Έν Ή^αχΛεΐω τή 29 Μΐοτίου 910
  Ό Πλη^.ξου^ιος Οιχηγό^ο; το^ πχοΐγγίλλοντος -Έμαανουηλ
  Π*».δΛΛιςί1 /.^Τθίχθυ 'ΙΙ-λλλβ Ου.
  'Κ{ΐμ. Μαοαγκάκης
  *^κ