93218

Αριθμός τεύχους

20

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/4/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΪΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗ1ΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ε
  Ν
  ΚΡΗΤΗ
  >
  1ΕΥΧΟΪ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις
  Ιί»;.·Απριλίου 1910 -
  Αρ.Ο. 20ος
  Ιΐρός την Ανωτέραν ΑιειΧΚ ν<3ιν των Κιίριε Συνάδελφε. Τα άπό τε έξυ·(ειοτικί,ς ν αί γίωργι/.ής απόψεως ζητήματα άτινα ύπέπεσαν υπό την προσωπικήν καί άμεσον αντίληψιν Υμών, συνεπεία τής, ΰπ' αμφοτέρων ημών, επισκέ¬ ψεως τής Γεωογιουπόλεως, ώς κα'ι τής μικράς πεδιάδος αυ¬ τής, τής λίμν/ς τοΰ Κουρνά κα'ι τής μεγάλης πιδιάδος των Κουρνοπατημάτων, μβτά μεγάλης μου ευχαριστήσεως παρε- τήρησα ότι έκίντ.σεν ζωγρώς τό ύμέτιρον ενδιαφέρον. Ίπιτραπείτω μοί νά προσθέσω ότι κα'ι τό έμόν ενδιαφέρον οέν ϋστερεϊ τοσούτω μάλλον καθ' όσον είς τάς προοπαθείας διά τό εκπολιτιστικόν τουτο καί επιβεβλημένον, υπό στοι- χειώδους κυβερνητικής προνοίας, έργον, ουμμετέσχον άπό τοϋ ετους 1899, επί τής κειΊ τότε υπηρεσίας μου ώς επί των Οί- κονομικών Συμβούλου. Έγκ,λείστως λαμβάνω την τιμήν νά διαβιβάσω υμίν άντί- τυπα έκθέσεων πρός την Ανωτέραν Διεύθυνσιν των Οίκονο- μικών επί διαφόρων γεωργικών ζητημάτων. Μία των έκθέσεων τούτων, άπό 23 Αΰγούστου 1899, (σιλίδες 28—33) ΰποβληθεϊσα, τή παραγγελιαι μου καί μίτα ϊπιτ07ΐιον καί τότί εξέτασιν, πραγματιύεται τα καί ήδη ά7τα- | αχολοΰντα ημάς ζητήματα τής έξυγει«νσεως κ,αί άποδο'τεως είς την καλλιέργειαν των έκτάκτου γονιμοτητος πεδιάδων τής Γίωργιουπόλεως κα'ι Κουρνοπατημάτων, διασώσιωςδι πληθυ- »μοΰ τριών χιλιάδων περίπουκατοίκωνάπότοΰ έκ3υλ:τμου κα'ι τής έρημώσεως τής έκτής μάστιγος τώνέλωίιών πυρετών, Ή δια τής έν λόγω εκθέσεως έκτιθιμένη μελέτη, ουμπλ/ρωθεϊσα ηδη κ«ί διά τής !/<ρ' ημών κα.ί των νυν Διιυθυντών τής υπη¬ ρεσίας των Δημοσίων Έργων κα'ι τής Γεωργίας ·, ενομένγ,ς έπιτοπίου αύτοψί»ς, δύνχνται ν' άποτελίσωσι την βάσιν πρός εξέτασιν των ζητημάτων Ικείνων άτινα ίπιτρβ'πιι ή έν γένει κατάστασιί όπως λυθώσι, παρχπεμπομένου τοϋ ζητήματος τής άποξγράνσίως τής Λ·'μνης τοΰ Κουρνά είς εύθΐτώτερον χρόνον. Τα ζητΫματα ταυτα, κχτχ την γνώμην μου, δύναν¬ ται νά συνοψισ&ώσιν είς τα έζής. α'. "Οίίον άφορίί κι/οίως τίιν Γεωργιούπολιν 1) Συμπλήρωσις τής έξυγειάνσιως τή; Γεωργ-.ο ^-ολεως. Επί τούτω άναγκοιϊον καθίστχται όπως, μετχ προ/;γουμι- νΥ(ν σύνταξιν τοΰ σχιδίου των διχφόρων ποτχμών των πέριξ αυτής, κανονισθή ή κοίτη καί τό ριΰμα, αυτών κειί 1πΐτιυχθ?ί /) διευκόλυνσις τοΰ πρός την θάλασσαν ροϋ αυτών διά τοΰ καθαρισμοϋ αυτών, ιύρύνσίως των όχθών «ΰτών ίπου δεί, ταμνς των ^ωνιών αυτών ένεκα, των οποίων λιμνάζςυσι τα ϋδατα καί άποκοπής τόσου μέρους έκ των όχθών α,ΰτών, <5*ον κατίχεται άπό ΑΛλάμ-ους καί άλλα ΰδροχαρή φυτά πρός απο¬ φυγήν τής τταρακωλύσεως, έν τψ μέλλοντι, τοΰ ίκ τ·ύτ«ν έλιυθέρου ροΰ των υδάτων. 2) Σχετική πρός τα ζητήματα ταΰτει είναι ή μιλέτη πρός ανάπτυξιν καί τεχνικόν σχηματισμόν τοΰ ό'ρμου Γεωργιου- πόλεως. Πρός λύσιν τοΰ ζητήματος τούτου άζι·ι προσοχής εϊτί καί τα υπό των έκ,εί κ,ατοίκων ΰποβληθέντα ημίν τιχνικά ζητήμχτα, έν οίς πρωτεύιι καί τό άν διά την ανάπτυξιν τοΰ λ'με'νος κχ! την οΊευκόλυνσιν τοΰ ροΰ των ποταμίων ύδ«- το)ν, είναι προτιμώτιρον νά σχηματισθή πεοβλήςκκ,θ' όλην την ϊκτχσιν τςϋ νυν τενκγώδους μέρους ό'περ κείται πιρίπου έν τψ ρε'σω τοΰ άνατολικοΰ όρμίυκου κ«ί ?ναντι τής έκεϊ νη- σίδος ό'που καί ό νειός τ&ΰ Άγίου Νικολάου,ή χν «ρκιϊ ό άπό καιροΰ είς καιρόν κχ'<αρ'σμός τοΰ μίρους ίκείνου διά τοΰ υπό τής Διευθΰνσιο>ς των Δημςσίων Τργων συνιστο'μένου συετή-
  ματος (ίορβοροφάγου ούτινος την μελέτην εχιι, ώς γνωστόν,
  άναλάβει ό οιακεκριμμένος Ιταλός μηχανικ,ός κ. ίθΐΐί^ί.
  3) Ζεύξις τοΰ Λχτχλληλοτέρου έκ των ποτα,μών Γιωρ-
  γ'.ο^^τό)εως διά γΐφύραε διά τής οποίας θά διευκολυνιται ή
  συγκοινωνία μεγάλων έκτάσεων γής κεΐμένων πέραν τη< άρ'.στερίς δχθτ,ς -.ούτων. | ) Συμπλήρωσις των, παραλλήλως πρός την άκτήν, άπαι- I τουμε'νων, πρός τελείαν χ-τοστράγγισιν, χχνδάκων καί κα.- ! (ίχρισμός καί εΰρυνσις των άτ:ο τοΰ 1Η99 άνοιχθέντων τοι- | ουτων. ' 5) Συμπλήρί.ιιις των νυν δενδροστοιγιών καί φΰτιυμχ εϋχ.χλύπτων /.χι άλλων ύδρο/χρών δένδρων επί των οχθών | των ανοιχθησομένων νε'οιν χχνδά/ΐων, προιτχιτία δί των ι δένδρων άπό των άγροζημιών. ' 6) Διχνομή, δωρεχ·», κινίνης έκ τής υπό τής Κυβερνήσεως προμηθευθείσ/,ς είς τού; Ιτ.ί έλωδών πυρετών μχστιζομέ- | νους πληθυσμοΰς των μερών, έν γένει, ίκείνων. 7) Μελέτη τοΰ ζητήμχτος τής υδρεύσεως καί άρδιυσεως τής Γεωργιουπόλεως κχί τής άρόεύιεως των έν αυτή αγρο- κηπ'ων τής Κυβερν/ισεως καί τής Γεωργιος Έταιρίχς Γι- ωργ'.θυπολεως διά τής χνυψωαεως των —έρις αυτής καΐ επί χθχμχλωτέρου έδάρους ρεόντων άφθονων Ιιοάτων,
  146
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  β'.) "Οίίον δ' άφορα, Ιδίως, την μεγάλην
  πεδτάδα των Κονρνοηατημάτων
  8) Μελέτη τού ζητήματος, άν ή διονέτευσις μεγάλας
  ποσότητος των κατακλυζοντων την πεδιάδα. ταύτην υδά¬
  των, δύναται νά επιτευχθή διά. ;τοδ..1κα1)αρισμοΰ, της εύ-
  ρύνσεως κχ'ι της /χτχλληλοτε'ρας" διατάξεως της γνωστής
  οΊώρυρς, κο·νώς κ,α) ουμένης Χανδχκχς, τ, ι οί κάτοι-
  κοι των "*£*ρ'.ς", ι—έοί'£χ·> ,ήαϊι κ,χ' δι' ?,ν ύττχρχει π-αρά-
  δοσ·ς δτιιπνα^ έργον ύ,δραυλΐκον παλαιάς τί /.αί λίαν άρχαιας
  έποχης σιοποϋν ττ,ι δ'θχε'τευσιν των έΛ/·ε'λ'^όντων υία-
  των της Λΐ'μνης Κουρνά, κα' αε'ρους της· τίίδ (ίδος% Κρυρνο-
  Λ«ντη|ΐ«των ^ε-χρ' --τοϋ-^ε&τα-μοΰ- τού -παρά τα μετό/ΐον
  Άσπρουλίάνου 6~ου νυν ύπάρχε' γε'φ^ρα ζευγνύ^υσα τόν
  ιτοταμόν -«Καββάν» Περί της αύτ-?ς ΧαΜδάκας ϋπάρχει καί
  ταράδΌσ'ς δτ! /χρησ![ΛθπΌιήθη δ'ά πολίμικάς ίργατ'ας κατά.
  την έπανάττ7<7·ν το5 4θ?1. 9) Με,λί'τη τοϋ ζητνματος αν διά τοϋ ά'θίγματος και τοϋ κατάλληλον κανονομοθ της έν λόγω διώρ'γος θέλει έπιτίυ- ,χθιΐ ού μόνον ή διο.^ίτευβΐς των έν λόγω υδάτων άλλά Καί : ή ·Λροε.υσις των %(γ'ζ άγρών. >- 10)^ Τ να >£λ)α ύδραυλικά, Ιργα άπαιτοΰνται ό,τως άπο-
  ;οΐρΛγγιτΟώα; τα υδατα της-πίίιάδος Κουρνοπαττ,μχτων έκ-
  τάβίως 25—30 000 στρΐΜ,μάτων καί άποδι,Οώ^ν ούτως
  • είςτ/·ν Αχλλιε'ργίΐχν χγ-οί έκτάκτου γονΐμότητος, ών ή Ιπι-
  φάνιια, ίίς βχλ>ς τολλών μίτρων, άποτίλίΐτν.ι χπο γ?ίν ταρα-
  χθεϊσαν έκ της σήψεως, επί κϊώνας, φυτικών κχί ζωικών όρ-
  γανισμων, οΐτινες απετέλεσαν λίπασμα ηεώτης δυνάμεως ού
  μόνον δια την Ιπιτόπιον καλλιέργιιαν άλλά, πολύ πιθανώς
  καί διά την χρησιμοποίησιν αυτού, διά τοϋ ΐμπορίου, ώς λι-
  πασαατος άίωτου^ου καί δι' άλλων [Αίρών της Νήσου καλ-
  λιεργείας.
  Τη/λ;σν τ1 "Λ
  V
  τίοβλ/ια,χτων, έκείιων έκ των ανωτέρω
  έκτεθε αένων όσχ ύπαγονται άτοκλειστικώς είς την Διεύθυν¬
  σιν τώ/ Δ^ι/,οσων έργων, παρακαλώ δτως βύχρειίτηθητε κ*Ί
  <5:χταξητε γνωρ·ζοντες ή'χϊν κχί -τού, επί τούτω όρισθησομε'- νους μτγχνΐΛθϋ; ίνχ δ^Οώσΐν αί άπχιτούαίναι όι"/)γία.ι κχί είς τήγΛΔΐε'^Α'Λσ ν τής Γεωργικής υπηρεσίας ό'τως συνεργασθή αΰτϊί μίτά των «.ηχανίκών τούτων Ικ πα-ο«λλη-λοκ καί ο<όι τα χφορώντχ τόν γίωργίχν ζητό[/.χτα υποβληθώσι δέ εγκαίρως αί ζιτχ'τούμίνχι έκθέσε'ζ έττί χτ, βάσίΐ των ότοίων θά καταρ- τα ε'ς την προσεχώς συγκ*'λου1ΐΑίνγ]ν Συνέλευσιν σχεττκά νομοτχέδια διά της ϊΐτιψηφίβτεως των όττοίων κα' δ·ά^ στχδτ κώς ρ«κρας δχ7τά;νης, ί>6λβυσιν έπι-
  τε^χθΕί ΐ'.ανοτο ητΐΑώτατα άπντ&λ4σ(Λχτα Λα· θέλει σημιιω-
  θε·. τ/)|χχνπ/.ός στχΊχό; προί^ου διά τό (Αέρος τουτο τη;
  Νήσου.
  Έν Χανίο ς τ?Ί 12 Απριλίου 1910.
  Μετ" ά-ιρας υπολήψεως.
  Ο επ! των ΟΕχθνομοτώ-
  -Κ Μ 4Ο1Μ4ίί: