93221

Αριθμός τεύχους

21

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/4/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΪΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  'Γ,ν Χανίοις τΛ «4 »
  1910
  Αοιθ. 21 ο;
  ϊ α
  ό ο α μ. α
  > Είς ΐο -1—* άρ,θ. 19 Τ^χ Γ'. ϊ έ. ψ>κμ- η(ς Ετιιη.ο
  Εφημερίδος είς δ Ι^ει δημοΐιευθτ, ή ύ*' άριί. *Μ//ΐ4ίί - *
  διαχήρυξ'.ς τής Άνω·;«ρα, ΛίϊΛ,ινΜ», τώ·/ Καω:ϊρ;/.-ύ; ί·.β
  την έ/.χενωσΐν των δεςαμβνών -αρα ττι άττ,'ίηχ,Γ τής ίςαγω,,ή,
  τού Τίλωνει'ου Ηρ3κ·.*ιθ', εδημοσιεύθη ι* χαραϊρίμιήι-, Οτι τ;
  μβιοδΌσια Ηι 8ι»ς«γθή «την "29 'Ατγοιμο., 1910 ήμίρα* ίί.;
  Χϊραν» ένώ ίδει να δημοσιευθή «την'29 'ιτρΐΛΐ»Λ 1910 ημε
  ραν πεμπτην».
  Έν Χανίοις τή 16 Άπρ-/ί:υ 1910.
  ΓΕ< τοΰ Γρβ^ΐίοκ της Ανωτ. Δι««θ των Έσω-ιρΐχόίν) Αριθ. Πρωτ. 59 » Διεκπ. 39 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Αήμαρ^ος 'Αρκαδίου Δια*ηρίκτει ότι, Δυνάμει τής Ιπ' άριβ. 8 τής 18 Μσίου π. Ιτ. αποφάσεως το3 «αρ' ημίν ΔημΐτικοΟ Συμβουλίω επ λυρωθείσης νημίμ'ός ϋ*ό τής Σεβ. Νομαρχίας Ρεθύμνης. Εκτίθεται ε·ς φανιράν πλειοδοσίαν κατά τάς ϊιβτάξεις τού υπ αριθ. 35ο περί δημρπροσιώ*1 νόμΐυ ή ϊχμισθωσ.ς των ίξής φορωντής χρήσεως 1909—1910. Αον Ό Δι-ΐΛοτικός φόρος *'4 °/0 έφ' απάντων των συγκομι- ζομένων προϊοντων καϊ Βον Ό φόρος τής Άγρο»υλακή^ 1 '/4 °/0 επί των αΐτών προϊοντων. Ή έκμισθωσις αυτών γενήσετα; υπό τούς έςή; ο:οος. 1) Ο Δήμος διαιοίϊται είς ΐννία πϊριφ:|Γει*ς, ήτοι 1) Άμνά- τ*ς, Καψαλιανά, ΙΙίκρης, Μςν.^ Άρκβδιου κοτ Κικκ'νο Με- τόχ!. 2) Άδελε, Άγί* Ιΐοτρασκ^υη χβί Μαρουλας 3) Άνία Τριάς χαί "Αγι^ς Ιωάννης, ^ι) Κυρι»ν>2. 5) Λοΰτρο. ΒΝ Μέ-
  ϋη καί "Αγιος ΔηΐΛήτριοΐι. 7) Πηγή. 8) ΙΙα· καλονώρι. Χα-
  ι*αλεΰρι. Άστέρι, κ«ί Μοντ, Άβσανιου 9) Χαοχια και Καίοθοι
  2) Ο' φόροι εκμισθούνιαι κιΐτά ιτεριοε^είος «Γτε όλοι όαΐυ
  ο) Έκαστος παραγωγεύς ϋπο/ρε:ύ"Η! νχ ^λτοωατ, τού; ϊι-
  μοπκοΰς ούτους φόρο^ς ιίς τρν ϊνί'Χ'αστη τού -/ωριοΐι είς τ=
  οποίον κείται ή κατοκια τού, ·Λ Ϊ5 έτϊροϊημοται βί τόν ένοι-
  κΐαστη τοΰ χωιίο^ είς τϊν ϊ~οΓ3ν Λΐίτϋ "ό κτήιχα ε'ς εΐδις.
  4) Η τΐλειοδοσία ϊ'εςαχΗηαίται έν τώ Δη,ΛΐϊρχΐΛκφ κατΐ-
  "ΐήματι Άρκσδιου τ<;ν 25 Άρι>ιου 1'ίΙΟ ημέραν Κυρο/.ην
  »αι ώραν 9—ί'ζ κ. μ . έ.νωτιΐον Έττιτοοπ^ς ϊτβτϊλουμίντς ϊν.
  Δ
  5) Πας πλϊΐοϊότη; διά νά γίνις δικτός 3·ον νά καταδάλι;;
  λόγφ «γγυήσβως ϊραχ. 10 δι' εκάστην περιφέρειαν αίτινες έπι-
  στρΐιρήσοντοι είς τούς αποτυγοηος μετά τρείς ημέρας ά*ό τής
  όρίστικής χατακυρ όσ»ως, είς δέ τούς ίχιτϋχόντας θά συμψηφι-
  σθώσιι» είς την πρώτην δοσίν τού μ'.τθωμιτος, νά προσαγάγγ^ δέ
  *αί άςιοχρεων ϊγγυητήν δστίς θϊ συ··υπιγράψη τό πρακτικον
  τής -;λε!θϊίσίας /αί τό συναφθησόμενον Συμ,ίόλαιον συνευθυνό-
  μενος ί'ις πασάς τίχς ύποχρεώσίΐς τοΰ «νοικΐαστοθ ά'νβυ δικαιώ-
  ματος διχιρέσεως ή διζήσιως.
  6) Αί προσφοραί θί: γίνωνται είς άκεραίας μονβδας κοιί εις
  γροσϊς δραχμάς «'; άς 6ϊ καταβάληται κα'ι τό μίσθωμια εις τό
  Ταμείον τοϋ Δήμου.
  7) Ή κατα5ολη τ;3 μισθώματος Οά γίντ, ε'ς 3ύο Γσας δόσεις
  ήτοι την 3'> Ιουλίου καί 30 Σιπτεμίρίου έ. Ι πάσα δέ δόαις
  μή χΐταδα'νοΛίνη έμπροθέσμως καθισταται τοχοφόρος καί άπ*ι-
  τηττ κατα τας ίιατάξε'ς τοϋ 6π' αριθ. 19Η Νόμου.
  Ουδείς σ^μψηφισμός δύναται νά γίνη άπ^ναντι τοΰ μισσώ-
  ματος δι ΐίίνϊήτοτε λόγον.
  9) Ή πλειοίοσία ϊέν είναι τελ«!ωτική, έπομένως εάν έ,ιτός
  τριών ημερών άπό τής πρισωρΐνής λατακυριόσίως προΐφέρϊ) τις
  τουλάχιστον 5 °/0 ϊπί πλέον τής τελευταίας προοφορας, τό
  ποανπκόν τήε τθ ειοδοσίας θΐ βκυροΰταί έπαναλαμ6άνεται δέ
  βΰ'τη μετά 8 ημέρας ζτ. τής πρώτης κατΐκυρώσεως ενώπιον
  τής αυτής Έπιιροπής καί 5πό τοΰς βύτοΰς 8ρους.
  10) Εάν ό τελΐυταϊο: ιτλίΐοδο-ης ή ό ΐγγυητής αΰτοΰ άρ-
  νηθώαι νά ΰπογράψωσι τ5 ιτρινιτικον τής λατακυρώσιως καί τό
  σϋναφθ»)σ:μϊνον Συμβόλαιον είσ'ν άμΐοτεροι ύχιύθυνοι άπέναντι
  τοϊ> λήμου ϊιά πάσαν επί τοΰ μιιθώματος ζημίαν έκ νέας
  μισθώΐεως ή άπ' εύθιιας διαχειρίσεως χωρίς νά ϊχωσιν ουδέν
  δικα'ωμα ίπί το3 τυχόν-ος ιτλεονάσματος, ή δέ κατατεθιΐσα
  ' ε'ς τϊ τα-'εϊον τοΰ Δή;^.ο^ ι-ροχ,αταίολη δέν ίπιστρέφεται άλλα
  μ'νει τ.ο'ο; ό?ε),ο<; τού Δήμΐυ. ' 11) Ό -,ρο^αλίίας την νία> πλειοδοαιαν πλειοδάτης άνα-
  κΓ,ρύτσεται όρ'σπ-.ώ; μ·σ6ωτ)",ς, ίάν λατα την δΐϊξαγωγην αυτής
  ϊέν προσφε;θ;ι -ρΐσφορα άνω-ερΐ τής Οπ' ιύι;ύ τροσφερθείσης.
  15) Τχ -ι;ϊΛτι<·ά τήί ττλειο^οσίας ύποκειντΐ: ε'ς την Ιγ/,ρΐ- σιν τ:ϊ τ,γ.ο·.>Ί~Δ Συμ6?Α'3υ τοΰ ίμο» ΆρκαΪΌυ το οποίον
  δύναται 'ά ϊτΐ'ϋρώσϊ) ή μή αΰτά -χωρίς ό τελευταίας ϋλειο-
  !ότηζ νί ά-α·τή χατϊ τοΰ Δήμου ού?έν διχίΐωμα.
  13) Τα ΛΓ,ρύνει» ».7ί Σ.ιι.ι.β:3λΓ-ΐ·)ΐραφ'κα εςοδα ίπιίαρΰνουσι
  υ 1910
  Ό Δήμαρχος Άρκαϊίου
  Π. Μανωλιτσάκης
  Έν Λο-ρ» τή 14 Άττρ λ·.
  ένος Δημοτικόν Σ^μ636'λ^υ *αι τού Γραμματΐως
  Δήμου ώς μελών.
  118
  ΆριΒ. Πρωτ. 186
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γθ7
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΜΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήαα{θν^ος Κεραιιειών
  Διαχηρύττεί δτ·,
  Δ,ίνάμει τής ΰπ' άριθμ.. 4 ι. ?. άχοφάσίως τοϋ πΐρ' ημίν
  Δηα57:>.3ι Σ.ιμ5ο.>λίο.ι, ίτ'κ,ιίωθίΓσης ' 3ια τής ΰπ' άριθι*. 182-
  ι. Ι. ίπ φϊ*£·ι>ς τή; Σ=6. Νομα^χίαζ Χ^ν'ων, ««.τίθεται ε!ς
  φανεράν πλειοδοσίαν χλγ» τίς ϊί«ας«ις τοΰ ύτ' άοΐθμ. 356 νό-
  μου ι«ρί Ϊ«μ5ΐρ*σι<3ν ή έχμίοθι σις των εξής φορων ττ)ς χρή- τού 1909. Α'.) Φόροι ύπαγόπενοι είς τόν τακτικόν προϋπολογισμόν τοϋ Δττμον 1. Ο Δημβτινός φόρος '/ι °/<> **' "ων θ*Ρ·νών συγχομιζο—
  ιιένων προϊόντων πλήν των σταφίδων.
  "21 Ό φόρος ΐ~ί των α'.γοτοοίάτων 5 λιπτα χ,ατα κεφαλήν
  «κί των έγγάλων χαί 2 '/ί λ*-τα ί^ί των στείρων.
  Β'.) Φόροι ι7παγό|ΐεναι εις τό είδικόν
  Τσαεϊον της αγροφυλακης
  1.) Ό φόρ?ς τής άγρο?ϋλακής 1 ο/η «π' των θερΐνών σιιγκο-
  μίζομένων προίόντων κλήν τ?;«ί;ϊί τάς ίζΐ:: α'.
  Μαλάξα, β' Κοντόπο'λα χαί Κ'ΐτονΛϋ γ'. Κάμ*:ι
  V.
  Γέοω
  Λάκχο;, Πλ'»πίό"10'1 Θοιιία. Ά^',>νά<ιι, ?<τ^}ίΓΐ3, Τστγ) πήγα^ον χά! Σ«ουο;τγ)ά*α. *·' Πίνίν.'α, Ά^ετριιιίάρί, Άχλά- δίς, Ανιον Γεώΐγ:ον, ΛοϊΡος χ?ί Χ»>ραφ!ίΐν3 ί'. Δραχίονα
  Χϊί ζ'. Θ/ρυτον.
  2) Οί ?:ρΐ! θά εΐστράττιύντίΐ' χταά των ίνο!*,ια:τ:'7>ν είς
  είτε '«!ί γο·?Ό.α λογίζΐ'μένων τ<3ν «όρων ίπί τν'ς άνβρβ-ί^ ιιίίΐ· αυτών. *Ρ*τσ"Ό< φοϊθ^5"Όύι*ινο; ?ιηυιΛτ»)' ύ-τογρϊοΐτιι νά ·η:λτϊ<όνγ; τΐ;ν ΐόρον τού εις τόν ίνο'κ'ϊσ'-ήν τί; ·<*το χίας -ο> ο' ϊί έ^ερο-
  νζ τϊν ΐνοινυστήν τ?ί; Γϊρ'?·59?ία; ϊνθα χβΤντ9'. τα
  τω».
  41 Ή τ*1 β'τϊότία ϊ εΞ'-,'θήιτΕτΊ «ν -ϋ ίγι·Α^τ')'ώ χΐταστή-
  μα'τιτήν ^5 Άτρ'λίίυ '9'0 γ,ν,ίΰΐν Κ^'αχτν Χ3ΐ ώοαν 1—4
  μ μ ΐνώτπον 5—ιχοοιγϋ,γ ττοτίΧοοιΐίνη; «χ τοΰ Δη'οίργου ώς
  Προεϊρου Ι/ος ϊηαο*!Κ5ί Συμδουλου χ»1 τοθ Γραμματέα.ν τοΰ
  Δήιιβυ ώς με^ων.
  5) Πας τλ'ΐοίό'-ηί ϊ'ά νά γίντ, ϊεχ--ς ϊ='ον νά χατιθέσϊ]
  λόγψ {^γυήτεω.' ίραγμ. ΠΟ) δ·" «χάστην -τερ'ίίρειαν, αΓτινες
  ΐπΐ'<τρ'αψήσοντ9: ε'; τΐυς ατΓίτυγίντας μετά τρΐϊς ήιιέοα; άτο τής όίΐΐτιχής κ—»»υΓ'όσί<ίΐ·; β'- ίέ τοϋς £ττ!τυ·,'όν:ας θά ιυιι- φη«Ιυθ,'5ϊ[ν είς την τ^λευτϊίτν δί-ιν τοϊί α'ΐΟώΐΑϊτρς νά ινρο- σαγαγν; ίέ χά! αϊι:7ε'ων ;νγ^;-γ;ν οστ'ς θά ^ροσυπΐγίά'^^ τα χοαχτίχά τής π-λί'θίοσίο; χαί τό συναϊθησομε όν σκμδόλϊ'.ον »ιινευθυνίμεν-ς ε'ς πασά; .ά.· ύτογρεώσε!; των 5νοΊΧ'.ασΤώ» ανευ τι3 ?'κ«·ώμα-ος ^'σίασΐΜί τ, ϊιζήσεως. 6) Αί -τρϊσί-βα: "ά ·'ίν(,>ντ«ί εί,· χγ.εραίχε μονάϊας ν.^ί βίς
  χρυσάς ϊρϊγαάς ϊ'ί 5ς Οά χαταίαΑληται καί το μίσθωμα εις
  τό ταμείον τού Δήμου.
  7) Ή χαταίΐλή τ:ί3 μΐσθώιιατο: θά γίν{, ?ίς τρεΤς Γοτα; 3ό-
  σ*ις ήτοι τΫ;ν 25 'ΐουνου. 25 Ιουλίου γαί 25 Σίπτεμβρίου
  1910. Παΐα ?ίσΐ; άϊγ, ΧβταΙιΊ.ΧοΊέντ, ίμιτροθεσμ'ος κίθπτίται
  τοχοφίρος 8 °/Λ «ττσί'ο; »3! ϊΐτΐιτητή χα-ά τάς *ιατίξείς τοά
  ύπ' άριθμ. 19Κ Νόμου.
  8) Ου?»'ς συμφηφίσμός δύνίτ»! να γίντ άχίναντι τοΒ μ;σθώ-
  μϊτος 3ι' οιονδήποτε λόγον.
  9) Η πλειοϊοσίί ?ίν «Γναΐ τελβίωτίχ»;, έπομίνως ΐάν ίντ':;
  5 ημερών ά?:ό τή; πρίϊωρ'νί!;; χατακυρωσιως τρο-ΐϊρτ; τις
  το,ιλά/Ίτίν ·> "^ ίτί πλε'ον τής ίελευταίΐς -ρο-φίρα; τα πΐα
  χτ'κα τής πλίΐοϊοσίας θ" άχοροΰνται, ΐχαν(ΐλαα6άν«τα! ϊΐ ίίιτη
  μ»τά 8 ήμ.ρας άπο τί!; πρώτης ίνώ~!ον τής αυτής έ-τΐτρί-βί
  και υπό το'^ς ΐν αυτή ορους.
  10) Εάν ο τελειιταΤος πλε·οϊ4της ί) ό ίγγυητής αΰτ;3 άρ-
  νηθώιι νά δπογράψωσι τό πρακτικών τής π)ειοδοσία; χαί Το
  »αίθησό[Α€νον συμβόλαιον εισίν «μφάτεροι ύζϊΰθυνοι άκε"ναντι
  τοΰ Δή,ι,ίυ διά πασ<ν ίπί τοΰ μισθώ,ϋτος ζημίαν ίκ νίας ίχ- μισθώΐεως ή άπ' ε3<ίίί«ς διαχίίρίσεως χωρίς να ίχωσιν ουδέν ,ιίωμα επ! τοΰ τυχόν π^ιονάσματί; ή ϊέ καϊατεθεΤιία είς χό Ταμ.εΓον τοΰ Δή,ο.ου π,οηκαταβολι; ϊίν Ιιΐιστρίϊετϊί άλ^ά μίνίΐ πρός οφίλος τοΰ Δήμου. 11) Ό π^οχϊλίσας την ·κ"'ε!ίδοσίαν ιτλιίΐοδότης άναχηούΐ- Γεται όρισπ"(3ς ίΛ'.σβ'οτ^ς εάν χατά την Βιεξαγωγτΐν «ϋτής δ«ν :ροτφεϊθτϊ χρείσσων τής ύπ' αύτοΰ προσ^ερθε^σης. ^12) Τα ΐΓραχτί'λά τή; πλειοϊοσίας ΰπόκείντιι &ίς τί]ν Ιγ- χριΐιν τοΰ Δημ,ΊΠχοΰ ΣυαβοΛίοΐ), τΌ όπ:Γον δύναται νά ϊπιχυ- ρώττ τ] *ή αύτη Υ.ω5'ί ό τελευτίΤίς πλειοϊότης ν' άκοχτί χ,ϊ'α ~οΰ Δήμου ουδέν ίιχαίωμα. 13) Τα κηρύ'ί'.α τα ότο'ΐ όρίζοντ.ϋ δραχ. 3 3ί' εκάστην Βερΐφέρεΐαν καί τα 1*ίϊχ τοΰ συμβολαί:υ 3αρΰνουίΐν τοϋς ίνοι- κίαστάς. Έν Γε'ρω Λάκχω τη 14 Απριλίου ί&ΙΟ Ό Δημαοχεΰων Κερ^μΐίών Αρι6. Πρωτ. 182 * Διεκ-. 1°5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό ΑήΐίαονοΓ ΙΙανακραίων Δ;ακηρύτΐίΐ ότι, Δυνάμει τής ύ—* αριθ 26 τής 12 Απριλίου 1909 α τοΰ Δη^οτ·κο3 Σομδουλίου «γκεκριμ'νηί· υπό τής Σίδ. Νομ»ρ- γίχ; Ρίθόμνηΰ, 'κτίί>εντα! ε'ς 3>ανι>ρϊν πλϊίοδοτικήν δημοτραϋ'αν
  ·ίκμισ')ώ-ΐ'>)'" ;ί ές1»1; φοβο'
  Λ' Ό Δ·'μ^τ!χό^ '/ί "/(> ΐόοος'ίπ' 'τ<3ν "θέρινών ιτροϊόντων ά 3 Β' θί''ί Ή Ό '■:?,- Άγο ϊν'ς "Τ1 '?) Έ μοτιχ3"ς ότΛν χϊ σττν τίί? η τ'3ν-σ;γχομ!ζομ?'νο)ν - των φ03',>ν τούτων γενησεται χατά τά^ ϊυ-«"
  αοΐάον "Είγ'ον Νό'Αου ύτό τζό: έςής ο^ουι;.
  »5υο5, Βοζ-ο. Π^αττνκ,, 2) 'Αΐίσέτι, Λίψ.-;ί5''ες, 3η) Μΐ-
  ν»7-ν;Εάνι, Όφυ"'α, Νίΰί "Λ'^^ρΐ χαί ΜονΥ) Άί'ιχμ^των, 4ί;)
  " ' τθ3θν-ι3" ?; χαί όλαι όμοϋ ϊ] καί γ_<»ρί<ττ« ίιαΰ'.χ· ος ίΓΐθ(ϊγ'·)·'^ΰ; ΰιτονρίίΰτα' νά πληρώτιΐ τούς Δ*;- ους φόρο->ς ϊίς τ^ν ίνοιχιαστήν τοΓ γωρίου ·ιίς τ ό
  ή χατο'χία τού, οί ί'ϊ έτ?ροδημότίΐι είς τόν ΐνο'.κ:»-
  δττου κείται το ντίϊμα ίίς Ρίδος.
  3) Ή -:>β[οίίσία δ εξανθήσίται ΐν τω Δτ;μ.ίίρχ(*κω Κατα
  στή'ΐατι Πΐν«κί*·ων την 25«ν Ά■πριXίο^ 1910 -ήαίΛαν Κοριχ
  χήν κ»! ώραν 9— 12 π. ιλ. «νώιτΐον Έπιτροιτίίς ά/τοτελουμεντ;
  ΐκ των ·/.. χ. ΔηΆάονίυ ώ; Ποίέϊρίυ, το; Πίθϊϊρου Γθϋ
  ' τικοΰ Συ^ίουλίίυ /αί ενός Δηιιοτίκίί Σΐίμ,δίύλο.! ώ; μελών.
  41 Δ:α νά γ«·'ντ, τις ϊεχτ'ος ίίς την πλειοδοσίαν ίίον νά
  | δάλ/ λόγω Ιννυή^εω; δοαν- 10 δι' εκάστην ιτίοΐφ'ρίΐαν αΐτινες
  ' ΐτΐιστρί'φήσοντ'ϊ·. ε'ς τοΰ; άτοτυγόντας μβτά 3 ίιμέρας άπό τής
  ' όοιττιχ?« xαταx^5Ί')σεIο:, *'; δέ τοΰ, ^■τιx^{όπζς θά σοικΐίηί^'
  σθώσ'ν εις την τϊλίυταίαν ίότίν 'οΰ μ'σθώυΐίϊτος, να ιτροβ3ΐγαγΐ5
  χαί ϊςιίχοίων ίγγι,ητήν όστις θά ποοσυπγράφ/; τό Γίαχτι*'ν
  τνν χατικυοώ'ϊΐΛς *σ'< το συναίθησόμίνΐν συιχίό .βίον σονευθυνο- ιι«νο; είς τάσας τάί ύποχ£εώ'*(ς τοΰ ίνοιχιαστοί. 5) Αί ποοϊοίραί Οά γίνωνται εις άκεΡΛίας μονάϊβς Κβι *'ί ■/ούσα; ΐραγμνς είς ά; θί κΐτβδϊληται καί τό μίοδβμ* είς τό ΤααεΓον το3 Δήαου. β) Ή χατ«6ολή τι" υνισΟώ'Λατος γίνήσ'ται είς δύο Γσας ίί" οτιΐ; ήτοΓ ή πρώτη την Ιην Αόγούστου ί9'0 καί ή ϊευτέβα την 1 Ό»τω6ί·Όυ 191 ^, πασά ϊέ ϊίσ.'ς μ·ί" χαταβαΧλομε'νη ϊμιτρ-θίΐμω; ναθ σταται τοκοφόρος καί άΐΓαιττιτ·-; χατί' τάς ίΐατβςει, τοί ι>~
  αριθ. 196 Νόμου.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝι
  119
  *) Ο'ύϊβϊς συμψηφυΐΑο; ίπτρίχεται άκένβντι τοϋ
  8ι οίον*ή-οτε λόγον.
  8) Ή δηαοτρασίβ ΐτ-αναλαμδάνεται εάν ίντός 6 ήμεοών άπό
  ής τρώτης χαταχυ:3ώσ€<υ:; ζοοσφέρϊΐ τς 5°/0 ίιί π) έον τής 9) Εάν ό τίλ«.ιταΤος πλίίο^ότης τ) «γγ«»;τής αύτϊϋ άρνη- θώσι νά 5τΓθγίάψωσι τό τακτικόν τίς κχτακυοώσεω; καί τα 7>-
  ναφθήίθΆενον Συμβόλαιον ε'υίν άμ^ότΐίοι ΰτεύ1-»νι άπΐναντί
  τοΰ Δήμο·) ί>ά ταααν άτΛ τοΰ ?ογιχ,οΰ ιιισθώιιατος ζημίαν έ*
  ν4«ς μΐίσθώσεωί η άπ' ?ϋθε·.*ς ϊ'α/_εΐίήϊίω: /«οί- να Ιχ',ισί
  ουδέν ίικαίωμα ί-τί τοΰ τυγόντοί πλεονάσαατος. ή δέ λα:α;ϊ
  ΘίΤσα ίίς τό ^ταμείον τοίϊ Δ/αου καταβάλη δέν ίιπ-τρίφεται
  αλλά μίνί! χοός ό'ίΐελος τοΰ Δήμο··.
  10) Ο ποοϊαλβσα- την νίαν πλειοδοσίαν πλΐΐοϊότης άνα-
  κηρύσσετ.-ΐΐ όοΐοτιχώς μίΐθωίης ί^ν κ·«τά τΛν ϊΐίίαγίογήν αΰΐής
  ΐεν ζοοτΦίοΟ-, ·311 τ τ·)»ά ί-νι)-^!! τήςύτ' α!ιτ?ϋ -τ-οοσβϋθϊκΐης
  ίΐ) ια Χ3 τΐΜτ'-ν α τή:: ν,-τιταίν ;οΜ7ίο>ς υ'π'όί^ιντο'ΐ ε'ς τ^ν έγ¬
  κρισιν τοΰ Δημοτικοϋ Συμδουλ'θϋ τό οποίον δύναται νά έτ'-
  κυρώστ; ί) ν,'η «ύτά 7'ορΐς ό τίλείταίος π"'^ϊότης ν' Ζΐτολτα
  ουίεν ίικΐί(ιΐμ« κίζτά τοΰ Δ'ήμΐν.
  1 -Μ Τα χηϊύνεια κι'ι Σ^■^^βολα:^γραί)!xά■>Iίο5α ;τ;6.
  τόν ένοΐχΐίϊστήν.
  Έν Μβναστηράχ! τη 14 Άποιλίου 1910
  Ό Δήμαρχος Παναχραίοιν
  Π. Διαμαντίδης
  τιυς άπιτυγόντας μετά τρείς ημέρας άπό τής όρυτικής κατακυ-
  ρώτκως, εις δέ τους ίπιτυχόντας θά συμψτ;φ!σθώσινεϊς την πρώτην
  δόσιν τοί 'ΐίσΛιίιμιττος. Ή -/ρημιατική αύτη εγγύησις καταπίπτει
  τβός όφ^λίς τοθ ΔημοτίκίθΤαμίίου, ίάν έντός τριών ημερών άπό
  τής εις αυτόν /ίΐνοττο-.ήτεω; τής όριστικής κ—ακυρώσεως ό τε-
  λ=υταΤο; πλϊΐοϊότης δ=- ποοσέλθτ, νά σιητάξτ, τό Σ^ιμδολαιογρβ-
  Φ'.%ον Ιγγραφον, ίν τοιι',τ'- ίέ ΐΕϊρίΐττώΐβι θέλει κηρυχθή ίκπτω-
  τος τής ϋΐθώτεως καί ή ίημοπραίία «ζαν·αληφθή5ϊται είς βάρος
  α'τίί εΰθυνομένου ϊ·ά χχ^χν τυχόν ζτ,μίαν ήτις ήβελε -κροκύψζ
  είς τΊ Δηιυτκόν Τα,ο.ίΐον {·/. τής έπαναλη·χτιχ>ίς ταύτης ϊημο-
  Α.ριθ. Πρωτ 85
  ""Γ 6Ό
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ
  Ό Αι'κιαονο;; Ρονίίτικων
  ι,
  'άρή. 11 /.% Ιότι.'ίτ
  ϊ) Ή ϊτ)Ί.9ΐΓίαβία ίίν είναι τελεΐωτιχή, ΐ^ν δέ Ιντός πέντε
  γ;ιιερών α-ότή; τροσωοινίΐς καταΑυο«Λϊ£ως γίντ, νία προΐφορά
  ίνώτ::ν μο', ανωτέρα τής τί3 άνακηρυχθέντος τελϊυταίου π'λειο-
  5ότ:υ·κατά πέντε τουλάχιστον Ιπί τοΤς εκατόν ή δημοπρασία έπα-
  ναλίΐφήήσετο!! τίλβΊΛτικώς χαί ό ποοκαλιίσας τούτην άνακηρύσσε-
  ται οριστικάς μισθωτής, ίάν κατά ττν δίεξαγωγήν ταύτης ίέν
  προζψιοαγ, κρείσσων ζροσφορα τής ύπ' αυτού προσφερθείσης.
  ε) Ή /.αταδολή τοΰ μισθώιιατος θά γίνη είς ϊόο Γσας δόσεις,
  ών >ι μϊν ιτλτ;ρωτέα την 31 Ιουλίου 1910 ή δέ ετέρα την 30
  Σ)ίρίοιι ('ίίου ίτουο, διά πάσαν δέ καθυστέρησιν δόσεως τινός
  ό μισθωτγ-,ς ύπό,;ειται «Ίς νόμιμον τόχίν ΰπίρημερίας.
  ζ) Ούϊΐίς συι·Οιηφ!σμός ίπιτρέιτεται ««έναντι τοϋ μισθώματος
  ϊι οίονϊήτοτί λίγον
  η) Ό μ'σήωτής ΰ«:γρϊθΰτοϋ κατά την σύνταξιν τοΰ «υαδο-
  7αίβυ νά πβοσαγάγτ) άξιόχρεων «γγυητήν ούτινος τό άξιόχρεων
  ίγκρίνβται υφ' ημών. Ό μΐσθωτής καί ό ΐγνυητής αύτοθ εισίν
  αλλτλεγγύως ΰπΕύθυνοι άπίναντ; τοϋ ΔημοτιχοΟ Ταμείου ανευ
  τοϋ ϊικιιώματος τίίς διοτιρίσίω; ^ διζ^σίως ϊι' 8λον τό μίσθωμ»
  μετά των άνϊενομίνων τάχιον ύχερημΐρίας χα'ι ίςόϊων εκτελέ¬
  σεως ΐΑβγριε όλοβ/εροΰς ίξβφλήσίως.
  θ) Τα κηρύχεια χαί τα συμβολαιογραφικά ϊξοδα βαρΰνουσι τούς
  Δυνάμΐι τ~Ίν ύ-' αρθ. 11 αχ'. 15 -κ. 'ίτ ά :3φίσιων τοΰ'ΐϊϊθ" ;
  Σεβ. Ν;μιρχιας Ρϊθίιίνη;, κα; τής νυν ϊι*·-»γή- τού χ. Ν;- :
  παντός εί?:υ;
  "260
  150
  Γ25
  75
  20
  θ*. 356 ·τε3Ϊ δη·.*ο~ρχΐ! όν ν5μο^ ^ 1καίσθ«ίις δημ:τιν.;0
  ρου */,°'0 κοιί τΐ3 όΰ 5 Τί ή άλή '
  ίπί «άν-οβν των
  τή; χρ
  «τήοιΐν αίσθωμα ύχελογί'θη ώ; έξη:
  1) Άγιος Κων«τ3ντΤνος-Ζ;υρίίι-Άνΐ5ς
  2) Ρούστιχα
  3) ϋαΤτοΟρες-Παλαίλυμνος-Καλθΐυκτι
  4) Μοϋνϊρος Νηαί Β:λ--νάίω
  5) Μαλλάχΐ* ΜουΧα/ί Μ·ΐτοχι
  Ή ίνϋχίασις γενησεται υπό αούς εξής ϊρ^υ;-
  α) Οί ανωτέρω φόροι ίκμΐσθίΟντΛΐ χατά π«ρ:φίρίίας ίίιο έ'*α-
  στε; χ;ί ολοι ομοΰ.
  Έκάσττ, οίκ^νομ;χή πιριφίρΐια ιΐεριλαμδάνί; τα χτήματσ των
  ίν τξ ΐΓβρ!:χή αυτής χατοικοιντ(ο^ ϊ:ρΐΛ5γουμ·νω». Οί ;ε --^ρβ1
  ί.!ιτ;! θά καταβάλλονται υπό των φορ;λονίυμι^ων εί, τόν 5 ;·χ·.-
  αΐτήν τής οίχονΐμΐλής τ.»ρι^:ρ'οις. είς Γ,ν *»τίι χοΰοτιν -/.-«ι .,ύ/ί
  ί'-ς τ<:ν ίνΐιχιιστκί'·1 τής τεριφ'ρ'ια;. ε;ς <;> τ^χο» /ιΐτβι μ-ρ-; ?,
  >.ϊΐ τό ό/όν τώ/ κ-ημάτωϋ. Έν ττεριΐϊτωαε: δέ χαθ' ήν μ??ο; ο
  λα! τί ολιν τώ^ Λ:ημϊ'τ'.>ν 'ίίτα; ν.; :'/.-,ν:μι/Ύ,' τΐε^.οε-.ε 2.,
  Χϋμίνην ϊΛΐθς τοϋ Δήμου τής κατοικίαν τ5^ ςύτ;ς Οά /.οιτα;χ' γ
  τόν φόοον είς τόν ΐνοιχΐϊστή" τής περιφ5ρ<ίίί τϊύτης 6) Οί φ«ρ;ι οότοι Ινοιχιάζοντοΐ χατο' βΐκΐνιμΐΛβς περιφερείας. "τ) Αί προσΐίραί γίνΐνται ιίς ά·/.«ρ«ίίς μ3ν?ϊας ίπ! -οΐς έχΐτον χΐϊί γωριΐτά δι' Ικ7(;ττ,· οί/Λνομι/νν ,τ.ρι?έρ«ιαν. π/εΐι<ϊθϊί»ν δέ;; η 7,ροτα-;ϊ,(, ιι ότι ΛϊτίθΓ,Λϊ Λόγω -/ρηματ.χτ; ίκ τ;·3 ιΐρβυπο'.ί [ΐσθεντ:ς τ.-.~α^ ς ι) Τό Δημοτικόν ΤΛ|*εΐον οϋϊέν δικαίωμα άνογνωρίζει χρός τοϋς μ'σ1(.)τάς£πΐ των ίνοιχιαίομένων δι' ένδΐχομένην θεομηνίαν. ια) Ή ϊημοπρκσία γ«νήσ·ται την 25 Άχριλίου 1910 ημέ¬ ραν Κυριακήν, έν τω Δημίρχΐαχώ καταστήματι ενώπιον επιτρο¬ πήν άποτιλουμέ'νης ΐχτοΰ Δηνιάρχου ώς Προέορου,ΰιιό τού Προ- ίδρου τ:ΰ Δημοτ'κοδ Συμβουλίου χαί ενός Δημοτιχοϋ Συ,μβοΰ- /■ου, άρξεται άπό την 8 χ. μ. μέχρι τής 12 τής αυτής ημέρας ϊι' ό'λα- τάσ οΐχονομιχάς κ*ρι»ερ·ίας. ιδ) Τα ττβαχτιιΐά τής πλε'οδοσίας ϋχόκεινται είς έγκρισιν τού Δημοτικοΰ Συμδουλίου, ίγοντίς τό δικαίωμα νά ίγκρίνγ, τ) μή οότά, χωρ!: έκ τούτου ν' άπο'-'τα ό τελευταΤος πλειοδ;τΐς ουδέν δικαίωμα κατα τοϋ Δημοτικοΰ Ταμείου. Έν Ρούστιχα τί1 12 Απριλίου 1910. Ό Δήμαρχος Ρουστίκων Χ' Μιχ. Σχινάκης -.β Πράξ. 27 Το Σιιμβούλιον τϋς Αικατο<Ιννης έ α το 3 Σωτηρίου Χαρα'λάμπτ, ΙΙροίϊρου των ίν Π Γ Σ Πίϊ Ι Δια νά γΐντ; τις ϊε<τός είς *~οϊειςιν τοϋ Τ^μείοο τοΰ ΐ 5 ° είς το ϊι'εκάστην ϊϊκονομικ^,ν περιφέρειαν αΐτινες ίπιστραφήσονται ίίς Έίε;ώ; ώς Πρίέδρςυ, Γίωργίου Σ. Πλουμίϊίυ Ι ΐνιχοϋ Ε!;αγ ;6Λ£ως Χ α/'ων, Άντωνιίυ Ρ. Ζηλήμονος,Κύ»νσταντινου Γ- ΠαΓαΐαχη χίί Πέτρου Ταταράΐη Έφετ«.Ίν ίν Χανίοις ώς μΐλών /αί τ.Τ Κων--·-αίΤ.ν'-υ Γ. Χρισνναχι, Γραμμαχέως τοϋ 'Ρφετείου Χανίων, ώς Ρρβμματεως. Συνελθόν ίϊιαιτίρως ίν Χανίοις χαί ίν ιω ϊια ϊιασλίφιις τοΰ 'Κφΐ.τιίΐί) Χϋ·νιιον τιταγμένω ίωματίψ τοΰ δικαστιχοΰ χατα ΐτήμίτος τή 15 Απριλίου 1910. Λαδον ύπ' ίψει τό ύπ' αριθ. 158δ/β1ο Τί!ί ^3 Απριλίου 1910 ίΐγία^ον τής Άνωτιρας Δί»υΊύνσ€ως τή; Δικαιοσύνης περί όρι- ζ ΐ-α τ<ς συνόδου τοΰ Κακοοργιοϊίχίΐου Ηρακλείου χατα μήνα Μάϊον 1910. Ίδον χαί τό άρβρον τοΰ ύπ' αριθ. 44 τοϋ 1907 Δ·ατάγματος_
  120
  'ίΗΧ Κ»*ΐΐΒϊ*ΜΗΪ!'.ΟΪ
  Όρίζει τ*)ν σύνοψιν τϊ3 ΚζΑο,ο/ίβΪΊ'.ε ρο Ήρχχλϊ.ίυ
  μ?|να Μάί;ν 1910 ά* β 10—30 τοΰ μηνός τούτον
  Εγίνετο έν Χανίοις τή 15 Απριλίου 1910.
  Τα Μ.λη
  Χαραλάμπης
  Πλουμέδης
  Ζηλήμων
  Παπαδάκης
  Ταταράκης
  Σ.
  Γ.
  Α.
  Κ.
  Π
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Γ. Χριστιναχης
  "Οτι άχριδές αντίγραφον.
  Έν Χα«ίοΐί τή 15 Απριλίου 1910.
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Γ. Χρι-,τΐνάχης
  Αριθ. Πρωτ. 168
  » Διεκττ. 393~
  Έν ^Ονόματι τον Βαόιλέωο των
  ΚΛΗΤΉΓΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  *'· —ηιιόόιοο Κατήγορος Βάμον Άποκο.ιώνον
  Έπειϊή ό Εμμανουήλ Γρηγ Πΐπ^δικης κάτοιν,ος Άλη-
  κάαπου Άποκοοώνου κα' φι ίγνώττου δι χ ονής, ν.ιτηγιοεϊ
  ται ώς ΰπαίτ'ος τοδ ότι την £8 ΰγούστθϋ 1909 έν θε'ΐει «Μα
  χ!» τής περιφερείας Κ'λή/.ατ ς Άποχορώνου, Λϊτελχΐθη, υπό
  χωρθΦϋλάκ-ων το3 Στακΐμ.^ 'Εο.ττοίτνέρι.ι θηρίϋυιν πιρανο-
  μως διά *:κάν3υ έαπροσίΐο =μοϊ3ί, κ^ί πρός τούτϋς ίίρων ρε-
  6όλ6ερ Μαυρο65ΐινίώτΐκον πλήρει, άν*" άδ'ίΐς τής Αρμοδίας
  Άρχής.
  Έζΐιϊτ; τό άνίμημα τουτο κρο6λ»πεται καί τιμωρεΤται ατό
  τόν 680 Νόι·^ χαί τ' άρθοα 1 *η 5 το^ ύπ' αριθ 708 Νο-
  μου, χΐ3α*τη;ί^ϊτα Ϊ'ξ ώς πληυμεληαα.
  Έπε'.ϊή ό κατηγο3.ό>ενο- ο^τ;ς ϊίνα; /ΐώ^ χΐ! ^γ^^εΐ^α: ό
  τόπος τή; διαμί^ής τού.
  Ίδόντες καί τ' άΐθρα 405 *χί 406 τή; Ι1οΐί>!Αής Λιχ3ν3».ίας.
  Καλούμεν τ:ν είρηαένον χατη ροούϋ.-.ν3ν ΐνχ ίαΐα^.σ'ί'ί ?ύ ο-
  προσιόπως ί^ώτίον τίό άιθ3:χτηρ·:υ τού Τζ·οην;5ικ< 'υ Βίο.:υ την 3 τοϋ ιιηνό; Α·1γοΊ»ϊ5ϋ γ:5 ίτ:υ; Γί!0 ^χίρχ, Τρίτην καί ώίΐν °) π. α. ίνα ίιχατήη ώ; Ιιΐίίτιος τής ί*τιθε'σης πρά- ζιως, άλλως θέλ;ι ϊ χ.ασβή ""ο'ΐΐλην συμιφ.όνω; τώ ά^Η-ω 407 τής Πθ'νίχής Ιίονουΐ'α , σΛγ,τρόνως 5« χαλοΟ,Λ,εν ϊ'ιτό/ ό'τως λάβη γνώσιν των εγγράφων τ^ς δινογραφ''αί. Έν Βάμψ τή 9 Απριλίου 1910 Ό Δημ. Κατήγορ^ς Β^ΐΑθυ Νικ. Ε. Άστρινός Άποϊεκτιχα μισα Εχθίσίς τής Χωριφυλαχής. Αρμ:δ:ος δίλαστι/ό; /λητηο καραγγΐλλετ^ι ό'-τως έν αντί¬ τυπον τού ΐϊαυοΌς τ3ΐ/_5θλΛήσ() 5ΐ]ι;.ιω; ί!-: την τε'.ί.»-2αν κατοικίαν τού ιχ-.η-'ϊρυχ1 ου *ϊ έ'τΐρον τυ'.χο^ΐλ^ήση είς ?η μοαιον μερίς τή,, ίίρας -:Ζ Ε ρη»-/3ΐχ.·.ιο^ Βάμ?ο Έν Βάμψ αύ^ημιρν-,ν. Ο Δημ. Κα:Λ(γοΐ3,- Νικ. Ε. Άστρινός Άρ·.θμ. Πρωτ. 38 ϊί Διεχ. 399 Εν 1 ϊνόιιατι τοΰ Βασιλέως των Έλλνινων ΚΛΗΤΗΡΙϋΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό Ιηιιόίίιο Κατήγορος Βάμον, Αηο- κοοώνου Έτβιδή 5 Εμμανουήλ Άν. Χίΐλιχδ ί*ης κάτοικος Γαδαλο" γ·ϊ>ρι Άπ-Κ5ρώ«ϋ καί ήϊη ^γνώστο^ ίιαμυνί);, χϊτηγοο·.Ττίι
  ώς ΰπαίτΐί, το3 ό'τι, ιψ νό,Λ.'α τϊίς "2—3 ΛβΛχαβρίου 1909
  .'ίσί6αΐ ια2α5ΐΑ!ς β'.ς τί^ν ίντος τοΐ γωο·.ιυ Γαδαλοχώβι
  κειμενην οίχίαν τή; "Ελένης τό γενο; Κυοιάκου Γιαννακάκη
  συζύ(·οι» Δημητρΐΐυ Φ31ν^μάκη καί πιρηνώχλησ» ίι' άτρεποθς
  τρόπίυ ταύτην.
  Έπ«ίή τό «ϊόμημ,αι τούτο τρβδλέπεται καί τιμωρϊΐτϋ άνΌ
  τ' αρ'ρον 201 έϊ. 3 Ποιν.κοΰ Νόμοο, χαρακτηριζεΓαι δέ ώς
  πλημμέλημα.
  Έττίΐδή ό κατηγοϊούμινος οΰτος είνε ατών χαί «γνοείται
  ό τοπος τίς διαμον/ς τού.
  Ί?όν:ες καί τ' άρθρα 405 κ»! 406 τής Ποινίκής Δικονομίϊς.
  Καλοιΐμεν τόν είρη^ίοι κατηγίθοΰιλ»νον ?να έμφαν,σθϊ] «ύτο-
  ποοσώπως ενώπιον τού ακροατήριον, το" ΡΙίρηνβϊικείου Βάαηυ
  την 3 τοΰ αηνος Αύ'θύτίυ τιό Ι-οος 1910 ήμιραν Τρίτην
  <αί ώρα> 9 π. μ. Γνχ ϊΐκϊτθή ώς ΐιπχίτ ος τής ί*τ«θείΐη;
  δθί ϊρήμην σ^Α»ώνα·; τω ί
  ρ
  τράζίως. ά'λως Ήλει
  407 τή; ΙΙοινΐλής Δ:κο>>ομ!ϊς, σ^χρονως δέ κϊλοϋμεν αύ:ον
  όπως λάβη γΛ>σ:ν τώ > ίγγοάφ όν τή; !:ογρα;ίίχς.
  Έν Βώω .? 9 Απριλίου 1910
  Ό Δημόσιβς Κατήγοοος Βίμου
  Ν. Ε. Άστρινός
  Οί νληϋεντες μάρτυρες
  1) Έλβ'νη Κκριάχ.^ Γ'αννίκάλη σύζυγος Δημητρίου Φρονι-
  [ιιάκη
  ') Μιχαήλ Φοονιυ.άκης
  3) Ιωάννης Β Φ^ον!ΐιί».ης
  Ί) Νικόλαος Α. Φρονιμάκις
  5) Νιχο1.. Ιω. Παπαδάκης (ά'καντες κάτοι*οι Γιδαλοχωρίου)
  Άομοίιος ί'.κβστκ,ος χιητιιρ «αραγγϊλλεΐιιι ότως έν άντ ι -
  τύπον το5 πϊροντος τ3ί-/5·«0'Χλησϊ; είς δημόσιον μέρος τής τε-
  Κυναί'Χζ κ%τ::κίας τού /.ϊτηγορουμίνίυ κΐί έ';*ρίν τοιχοκολ-
  λ-,ΐ>5 «ίς δηαοτΐον α,ϊρος τή; ϊ'ϊρζς το^ Ρ]!ρηνοδι«ΐίθι> Βχμο».
  Έν Βάμφ αΰυη^ε^όν.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Βάμου
  Ν. Ε. Άστρινός