93226

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/4/1910

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ: ΕΛΛΑΔΟΣ ·
  πλρλρτημα τησ εφΙμπηι κϊβερνηιεωι
  Ν
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΓΟ.%
  Έν Χανίοις τ»} 29 Απριλίου 1910 —-'Αριβ.
  1140
  ΐς
  • Λιεκ. 691
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  'Επαναληπτικης τελειωτικάς πλι,ιοδοόΊας δια την
  έκμΐσθωθτν τοΰ Δτνμοηκοϋ φουου και τοϋ τας
  ΆγροφυΛακης έηι τΑν θερινών πρυιόντων τής
  Λγροττ·κης περιφερείας τού Δημου Χανίων
  Λαβόντες ύπ' όψιν την ύπ' αριθ. 60 έ. ί. «ποβασιν τής όλο-
  μίλειας τοΰ Δημοτιχοϋ Συμβονλίου ίι' ής βχυ»ούνται τα πρΐ-
  κτικ» τής κατα την 10 Απρι/ιου · Ι. ε»εργη»-ισης πλβιοίοτι-
  κής δημοκρατίας ό*ι* :τ,ν ίκμ^βοΐιν τού Λημβνχοδ ·ο<>ί.. και
  τοθ τής Άγρβφυλακής ιπί των θιρινών πρβιόντων τής «««τίΐνί,ς
  αυγχο,Αΐίή; τής άγροτική; περ φερει»ς τοΰ Λημςυ Χανίων, κρι-
  6ειση. ασυμφορου τής υπο τοϋ τελιυταίου πλειοδότου χροσενε-
  χθεισης ικ όραχμών «00 προϊφοράς ϊι' εκάτερον των φορων.
  Προκηρύΐσομίν την διεςαγωγην ίπαναΛηπ'.ικής τε/ειωτικής
  Κλειοδοσιας ίια την έκμίσΐωσιν των ώς άνω φορβιν ένεργηθησο-
  μενης την 4 Μαίβυ 1910 ημέραν Τρίτην κ.ι ώρ«ν 10 — 11 "·
  μ. εν ιω Ν^μαρχιαχψ Κχταΐτθματι ινωπιβν τής νομιμου Κτιι-
  τρβπίΐας καί σ^μίώ»ιι»ς πρός τοΰς ιν ττ ά—* αριθ. 619)38'2 ». ί.
  ίιακηρυςιι ημώ» κ,αι τή ϊιπ' αριθ. πρω:. το46 ί. έ βυγγρ*φή
  αναγραφομένους ό'ρο^ς και συμφωνίας.
  Έν Χανίοις ττ] "26 Απριλίου 1 'ιίΐθ.
  '() Δημαρχευω- Χανίων
  ημρχ
  . Μουντάκης
  Ιΐρωτ 61
  ί
  Δ1ΑΚΗΡ1ΞΙΣ 11ΛΕ10Δ0Σ1ΑΣ
  Ό Δήιιαρ;ζθ; Βάμοιι
  Δι«κτ]ρύττει ότι
  'Εκτιίίται *ίς φινίράν ιτλειοδοτικήν ίημιιΐρασίαν ή έκμι-
  σΰωσις τοθ Δημϊτιχού φοριυ κα· τίθ φίρ.υ τής αγροφύλακος
  Χών συ··κΐμιζομΐνα)ν Οβρινών ιρΐιοντων ταν-ος ι'ίίιυς δα το
  Ιτος 1910 ώς εξής
  1) ό ΛημοτΐΑός «ίρβς

  ο/° «*' τύν ^Ρ5ΐ:ντ"»ν τούτων
  2) ίι φορος τής άγρΐ»υΧακ.ής 1 °/β *πί των β^τδ,ν προΐοντων
  3) Φορολογητια προϊοντβ θεωροί»τβι άπαντα άνιςαιρέτω;
  Τ* έν τω Δήμφ τ«ρ«γομεν» ΐΓίη οίεν παντός ^:Γί9^; καρτών
  και ξηρών έεπριων ώς κα< ή μεταϊα, α κουο^Μΐ, ό 6άμ- 6αξ, τό λινάρι, ό λ-ηρος τό μέλι /λπ. 4) ό Δή>ος διβιρ«ΐί»ι είς τίσσΐρις περΐίερίΐας α.' Βάμος,
  ί.' Κτ«ϊΛ»ς, γ.' ΓίδβΛοχώιι και δ. Κί'>*μ'.ττ. Άλϊςίνίρίυ.
  5) Εκάστη π€ρ!φερ*ια περΐΛα
  γνωσΐ!.ΐς όρίοις α^ής (^.ο^xϊ α) εΙ/ρισο,ιΐν.ϊ ΜΛ,ματβ ά-,ε-
  ξβρτήτως δη^οτ:χ.<1ς Τϊριφίρίΐας και τής κα:οι«.ιβς των πα¬ ραγωγέων, ό δί έτι των ΐυ-Ίΐομιζομενων δημητυΐαχών πος,'υν- των παντός εΓϊΐυς φ6ρος θα κ»τα6αλληται ϋ-ό τώ» γρζκζ- γουμένων εις τ:ν ϊν3·χ·αί;ήν τή; τιεριφεριΐας ίτςς τής οιο 3ς τό κτή^α έν όλω ή ΐν Λίρεΐ ϊεΐτίΐ. 6) Ο ΐόρος έχμι-,θΐύται άχι 0< ε'ΐτΐραττϊτα; βκό τιον ινιι- κιαστών είς ίίδος. 7) Ή ^ηΑοπρασία διι_αν&ή3*-αι ίν τώ Δημιοτοφ Κ^τα- ο-ημχτι Βΐμίιι ττ,ν '2 Μιίο · 1910 και ίνωπιον πιτροπής ά-τ^τελϊυμίνης ίκ τού Δημΐρχου ώ; ΙΙροϊϊ^^υ, τού αντ·- προ ίρ:υ τοϋ Δι;μ.οτ.ί^ΰ Σ^/.ίυκ·ζν και »ν;; μΐλους ώ, μΐ'ών. 8) Ή ίη·Λ3ΐΓραα'.3( ϊϊν Είναι τε/ειωτκη ίπαναληφθήσεταιι δέ ίαν ίντος ί'ς ήμ^ρώ' απο τ/ς πρωιης κοτίκυρωΐίως τρο- σφ'ρ/, τις 5 °/0 ιπι πλέον τής πρώτης προ ^οράς την 8 Μαίου 1910 ΙΙας π<'ΐ;ϊόιης δ:^ ά γ νΐβ δ€κ:ος δί-ν νά χρ:σα άγτ^ Λς.οχοεων ίγγ^η .ην θΐχΐι- (»ί'ει συνυπο ρίψτ, τα χρακ ικα και τς υντΐχ*)η3ΐμ5νον σ^ΐλδίλαιον χ^ί ί)~ ϊύίυνετΛΐ 3ιϊ ιΐαϊας τί, ύτον/.ίωσεις τού »ννι«.ιασΓθΰ άνυ δΐαιρίΐ^ω; ή ?ι^ήΐίω;. 9) Άτοιλίίίντα: τού ϊιχαιωματο, να -"'ειοίο*.ηϊι»ϊΐν ο Ι όφίΐλοντίί άνω των 100 δραχμών ».ς τον Δίμον. 10) Η χατ-ΐδονϊ; Τ33 μΐϊίίώϋτίς ιών ϊν Λβγψ φ«ω; ϋί'ίΐ γι εί ε'ς Ιύο Γυΐς δοτεις '. ώ; η πρωτη τί;ν 'Λ Ιουλίου 1910 ή 4έ ί*υτίρα την 30 Σίττίμ6ρ·.',υ 1910 11) Έχ,άίτη δοΐις ^η κατιδϊΛλομίνη ίΑπρουυμιως καθ'- σταται τ5«.;φ3ρας δυναμΐνη νά ίΐιιτριχθή κΐτα τας δια ϊ;ι ς τού ϋπ' άριθμ. 196 Νό,^.ου. 1"2) Τα ~ρΐΑ·:ΐκ2 τής χϊ-ϊ'υρ'ιΐσεω, !ι-3χιιντα: ε'ς την ί^λ,ρισ ν τού Δημοτι·οΰ Σ.μ6»υλ·ου, όπερ ϊιχ,αιοΓίται νά έγλρί- ντ ή μη αύτα /ωρ ς ό χικαχχΧ->, π4ΐ353:η; να Λκύκχτ. «χ
  τούτου ουδέν διχ.α>.ωμι κατα τ:ϋ Δτ,μ',υ.
  Άρν3υ^ίνοα τ3ύ Συμ63υίου νά προΐ€/>0^ ίγ*ρ;νι τα πρα-
  κτι/.α ή οίκια ίτιιτροπεια.
  Τα κηρΰ/κΐα λαί Σ^μ63λαιογ;3αφι».α τίλΐ) δαρύνο-υι τίΰς
  αστας.
  Έν Βάμφτίΐ 24 Απριλίου 1910
  Ο Δήμαρχος Βίμου
  Ευστ. Ηερουλής
  121
  Ε4&--Η1 ΊΗ*
  15
  ως
  ών ή μέν πρώ η την 30 Αύγί-υτ;;; ή βέ δευτέρα την
  Ο*τω5;·.ιυ 191·). Πάυι Λχτχίοκη μ») γενησοα,ενη «ι
  γινιται τοχοφορο; καϊ άταίΐΓ)τή *α:ά τα; ϊι^Γαςί
  Νομου.
  Ή πλειβίοσι* «,ϋΓη δεν είν*ι όρι*τιχ.ή, βανίπώς ή -«λειίδοσίι
  6ά έιτανί^ηιβί) την «,ιίϊως ίτυμΐνην Κυριακην ή;ο; την 9
  Μίί:^ 5. έ. ϊάν τις παρίυΐιασθη έντός 3 ή'-ιίρών και. προσφίρι;,
  πίοι^Λίθν 5 "/„ όποΐ* θα ίΐνα; χν:η ίοιΐτικη.
  ένεικιαστας.
  Ούίίίς σοαψηφιΐμ'ϊς ίίΐτρίΛίτα'. άπιναντι τίδ μισθώμιτος
  ϊι' οίονίη-ίτϊ λόγον.
  ίτες τή 21 Άπ.?:λί5^ 19! 0.
  Ό
  Ιωάν. Ν. Πουηάκης
  Αριθ. Πρωτ. 236
  » ^ιεκτ. Ι «Γ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΓΟΔΟΣΙΑΣ |
  Ό Αήιιαονος- τοϋ Αήαου ΚουοΛτων ί
  Διαχηρΰττει ό'τι, ί
  Έ«.τι6εται ίίς πλίΐ;δυτικήν δημοπρασίαν ή ίκμίβθωσις των '
  θϊρΐνών-τ;»ΐο/των τής περιφερείας τβΟ Δήμιου τούτου ^τοι α'.) ι
  V*
  % *Κ' τ'^)ν συνεχιζομένων θερινών παντός ε?ίο.κ , εδωδίμων
  κλπ. τής ίφίτ'ΐνής συγχ,ομ,ιίής. 6 .) Γο3 φόρου αίγοπροδάτων >
  2 '/3 λ*χτά κατά κεφαλήν επί των στείρων καί 5 λί.ττά επι των
  έγγαλων, ώ, χαϊ των φόοω* τού ταμίίο./ τής άγρβφυλακής α .) |
  Ι % «πί των συγκομιζομένων θερίνών πρ.ιάντων παντός «ϊϊ,υς }
  τής «φΐτϋνής σ-ινκθ',Αΐδή, 6 .) 1 Ο Λίκτά κττά κεφαλήν βοος καί }
  γ' ) 2 λεΐϊ-3 κζτα χεφιλή/ αίγοπροίατων.
  Ή ϊ/.μισθωσις γενησεται κατά τάς δ ατάξεις τοϋ ϋπ' αριθ. 35θ ι
  νόμο,ι * ρί δημοχρασιών, τό ύπ' αρθ. 893 *αί χρονοΛΐγίαν 5
  Μαρτίου 1906 Διάταγμ* περί εκτελέσεως νβθ ΰπ'άριθ. 613 νό-
  μθίΐ ταρ'ι έκμΐσίΐώσεως τί)ν φόρων :ών δημήτρ.ακών προΐοντωι», τό |
  ύ-'άριθ. 257 τής 27 Μϊρτιου 19 ΙΟ Διάτα/ιαα. '
  Ό Δήμος ίΐαίρεϊται «ίς πέντε πβριφιρείας.
  Πας πλί:οδ6της Ιιι να γιντ·, δίχ,τός ογϊια,ϊ'. να χαρουσιάστι
  άςιοχοεων ίγγ,,ητην δσ:ις θίλιΐ <υ».υθύνϊτοιι μΐτ'αΰτοϊί ?ιά πά- | σας τας ύπ3·/οιώσ«ις άπινΐντι τού Δή,χου άν*υ τοδ δικαιώματυς τής ίια'.ρίστως ή 3ιζησϊως δι" ό'λον τό μίσθωμα μετά των ένδε- χομίνων τοκ-Λν ΰΐ5ε,οη>εριας καί ϊξοϊαΐν μχχρις όλίσχεροΰ; έςο-
  φ^ήΐίως.
  "Ε/αστΐ: ~λί!οΐ;της όϊείλει νά ι<.ατα6άλι-, είς τό ταμεΤιν τού Δήμο.) ϊί' έιΐατ.ην ζερΐτέρειΐν ίρα^. 10 αίτινες έπιστρϊ- φονταΐ είς τ:ύς απ.τ^γ_^ν.ας μετά την αριστικην κζτακύρωτϊν, είς δέ τοϋς ίΐΐιταχοντϊς συμψηφιζοντΐ! %ατα :ην τελευταίαν δόσιν. Ή δημοποασία διεξαχθήσε ,χι έν τω ίημοτιχώ καταστή ■ ματί την 2 Μζίου 1910 ήμ'ραν Κορ:οχ.ήν καί ώραν 10—12 π.μ ενώπιον ίτ.Γριιής ιτίτβΛο^μΐνη; !ιπο ^^^ Δη^ιάρ·/3^ ώ; προϊϊρου, τοϋ προ-ίίου τοϋ Δηιι. Σ^δίυ/ίου και δ^ο μελών τοϋ Δημ. Συμδουλιου. Η «λίΐοδΐσια ίπαναλαμίίνεται ϊάν τις ίντός 6 ημερών άπ- τής χ;ονεογίας τής )ιατα<^ρώ^β(^1)ς ιτρ^σφέυτ; 5 °/4 επί ιτέεν τής πρβσωρΐνής κατα/υρώτεα>ς τελευταίας προσφορας.
  Ή κΐταδολη τού μΐσθω,-χατο, ·ΐλ«ι ^ινχ,, εί; 3ύο "τα; ϊόββις,
  ίς ών ή μέν ΧΛηρα,τία την 1 Αϋρυ:ττ3.ι *■ Ι- ή δέ δ*υ-
  τ»ρα την 1 Ό*τω6ρίου έ. Ι.
  Εν περιπτωσίΐ κα9^στίρή^,Iο4ς ίόΐίως τινός θέλει κα·ί- ■
  μινθώματος
  τοϋ φ?ρου είς ίάίος τού, καί ΰποχρε»ϊ5τ»ι βΰτος είς την
  τό ΔηΛοτ'/όν ταμείον πληρωμή, τής έ*ί Ιλ«»τον ί «φοράς
  τ^χον ήβελε π?5κύψίΐ κατά την ίνιργειαν τής ίπϊναληιτι
  δημοπρασίαν, εάν τουναντίον ·»ρονΰφ«ι αυ^ηίΐς β κηρ^
  ίκτττωτος ού?β ■> δικαιο^ται νά «πο«ήΐΐ(; έκ' αυτής τής ι
  λπα; προσπιιττίμενης πρός δφελος τοϋ Δήμου
  Ό Δή*ο; οΰΐέν δ'κ^ίωμα αναννιβρίζιΐ »ρός τ:ΰς
  Ι τάς ϊι' ίνίίχο^ένην θίομηνίαν ή άλλα άχρόοπτα
  Οϊ κιθ^σΐίροΰντες πρό; ιθ δημοτικόν τβμιϊον χρέη ληςΊ-
  ] ποόθεσμα ίέν είνα: δειτοΐ «ίς τί)ν 3ημ2χρ«»·.αν, οΰτι ώς
  ί ,'γυηταί των μ:σβυ)τών τοϋ βόρου τούτο!., ίτβν τα χρέη των
  6*ϊ;6αίνουσί τάς 100 ίραγ.
  Τα ποακτ κα τής χλϊ!-ϊ-σ'ας ύπίκείνχβι είς την ίγ/.ρυιν
  τοΰ δημοτΐιιού ΣΛμβουλίου ο'βιρ διχαιΐϋτϊ'. νά ίγκίίνγ; ή μή
  αύτά χωοίς ν' άχοκτα έκ τούτων β τδλευταΤος πλκίϊότης
  ούϊέν δικαίωμα κατά τοϋ Δήμου.
  '' Τα κηρύκεια δικαίώματα χαΐ τα έςοϊα των συντασσομένων
  | ενώπιον ά;μοδίου Συμ89λα/ογράιρου συμβολαίων ?αρΰνου<τι τούς μισθιοτάς. | Έν Αγ. ΊωάννΓ. 12 Απριλίου 1910 ' Ζαχαρ. Κατσαντώνης Αριθ. Πρωτ. 138 93 ΔΙΑΚΗΡΓΞ1Σ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Δήιιαρχος Β^ν<ίιναίων Διαχηρύττιι ίτι: Δυνάμει τώ ΰπ' αριθ. 15 χαί ?0 τ.. Ιτιυί ' στατα: αΰτ»; τοχογίρος άχό τή; ϋπΐρημ-ρίχς αυτής. 1 'ύδΐίς *^μψη· σμ;ς ϊί' ιίονίηίτοτβ λογΐν. 'Καν ο Τ€/«υτ«Γς; κταά τή-: ϊημ^ποασια; ή λΐιθν, η π: τ«ι ΰτερ τού Δί;μ3Τΐκ30 αρνηθή νά Ιιπογράψς τα Γβς'·, τ2 μυθ'ι)τκ)?ι5 Σ ή νά τζχοο^ηΛ3ΐ^ άςιβχρεΐι»ν 3 η έγΰΐ)τις κα κ'ηοΰσσεται ίκπτωτος »αϊ ζυ γ.. έπ(χι·α,Ιετ*ιιν νίμίμωο ύ·π· τΐ,ί } ιβ τά< ίιαταξεις τοϋ 6π" «>ι( 356 *ερί ϊτ,μοιι^ασιών Νίμου ή 1χ-
  τών χατωτίρω ·β*>ων οημοτιχών χά! τής
  τής τρ«/θΰση; χρήσεως 190 .
  1) Φ<5ρ·;Ά>ροφυ>-«χης ί χαΐ 1)200 ί-ΐ ιών
  προϊοντων χαι Ιτιϊ πάντων των συγχομιζομίνων 6·ρινώ τοι¬
  ούτων ήτοι βελανιδίου, χαρουπίου, οΓνο«, χβπνοί, μετάξηι, πο-
  στανιχών ,-οι^ανιχών χ λ.
  2) Δύο λιπτά χατά χε·«λήν έ«! των προίάτων χαΐ οιΕγών
  χά! Δΐ)^.5τ. «όρος 5 >ε*τά έ-ί ^ών έγγΐλω» χαΐ 2 ')2 τ« «τεΐρ«
  3) Δέχα λεπτά επ! ίϊόστου βοος
  Φίοος Δημο·ι*θί 1)2 0)0 επ! των ίημητίΐαχών προΐόντων χά!
  επί πά-τω·/ των συ^χεμιζομίνωι Θιρινών τοιούτων.
  Ή «χμίαφωβ^ αύ:ών γενήίΐτϊΐ 6π6 Τίΰ: εξής οροα:
  1) Οί <ρ·)ροι ούτοι 9ά πληρο'>νωνΓαί υπο τϋ' παραγωγέων, των
  μέν δηαητ»κιχών εί; είξο; των ίέ λοιπών είς νοτίμα λεμβανο-
  μ««ην υπ όψει ττς ατο^αίβς αυτών τ·μτ,ι: εκ τον ίνοιχιαστήν
  τή; πει-ιφιρεία; ενία χ«ΐ»τΐι ι« χτήμβτά των.
  2 Ό Αήμοςδ αυεϊται είς 11 περιβΐρε α; ήτοι 1 ΆρμένουΚά-
  στελλος "Αγιο; Γεώργιος χβΙ Άνω Άραένοι 2 Κούμου 3 Φωτ* νοΰ
  4 Άμπελάχη 5 Κ*3ε οοο- χά! Ρουλεθια ά 6 Γννή 7 Σελ! χαΐ
  Μ'ίοθιβ 8 Πρασυαϊς Χρωαονϊστήρι Κβιτεδίϊνά, ΜυΑιότιτες Π«ρ5ί*η
  ίε:6/ι. 'Ρουσουπάτι Μιί'θι Χαλεδή χαΐ Κερίμη Μετό/ι 10 Άγί«
  Ε 3τ,νη 11 Μυτίοια Γιαννοΰδι Ξηρο χω;ι4 κα! Άγι·< Μίρχοί 3) Οί φόροι ου^οι έ«μ!τθούντ«< χπτά πε5ΐ5εοεί«ί ίοία ίχ«στο; ω; χαΐ οοι ^μοΰ. 4) Ή ιτλειοδοσ(α διεξΐχίϊήτβτα! έν τώ Λημΐρχι*χώ Κατ««-η- μϊ-Ι Β3υ<ΐ[ν«(ων την 25 Απριλίου 191'' ήμ'ρχν Κυ^ιαχήν χ«'' ά)3«ν 9—12 π μ ί ώπυν Έπ.τροπεία; άποτελιυαίνη; έ< τοί χ. Δημάρ/ου Βρυσινβ ών ώς ΓΙοιε'ίρου, τοϋ ΠεοίΙρου τ»ϋ Δη- μοτ'.χοΰ Σκμδίυλίου, χ*ί έ βς Δηαοτ-ιχοϋ ϋυμβοΰλουχ»! τοΰ Γρ«μ· μ«Τ5ω.- τοΰ Δ/μου ; μ«/ών.
  Πά; πΐειοίοτηί διά ν» γίνγ) ίεχτο; δίο» να χχταίέσϊ) λ<ίγα>
  ε νυήϊειος είς το Τ«μεΓον τοΰ Δηιχου $ι' έχά€την περιφ·-
  1 αΐτινες έκί9τ^(«·η«5νίαι »ϊς τεΰς έπετυ/όντβς
  ήιχιοβ- »πο ττις ό«ιβτΐί?)[ χχτ*χυεώτ«ω< είς ϊ* τον βα «νμι!ΐΐΓ|#.»)<Γ)τ! είς τή» πρώτην ί<*ιν τβΰ μκτίώ- *ο σ«γΐγγ] 2έ <«ι ϊξιί/οίαχ έγνυητή' ίβτιί βά ι) το π^αχτκέ» 3<ιχν μ·τ« τριϊς ί»ι-ϋ/«ντα μβτο:, νί τή πλειόΐοσίβ; χά! το -άς τοϋ μισθώματος, π,οοκηρΰσσίτ« νέ» δημοπρβυία το^ ,νοιχιβστοΰ άνευ οιχαιώαατο; διαοεσϊως η διζήσεω; 6) Αι προσφοραί 9ϊ ,-ίνιονται έΐ; »<ίρα(ο(ς αον»3*ς χά! χρυσα; 2— '
  7) Η χαταίολή -ου μισθώματο,- 9ά γίνη είς 2 Γσας δόσεις
  ήνοι την 30 Ίουλίου1910 χά! την τριακοστήν Σεπτΐμζρί™
  έ. ε. πασά δέ δόσ·ς μή χαταδχλλομίνη ίμ,π-.ο'ίσμω; ίν ό'λψ ή'
  έν μέρει^ χβθίσταται τβχοφόρος χιΐ ίπαιτη'ή χατι τάς διατάξΐις
  τοϋ ύπ' «ριΙ. 196 Νό^ου.
  8) Ουδείς «υμψηφισμός δύναται νά γίνΐ) άπ/νχντι τοϋ μισβώ-
  ματος δι' ίίονδ/,ποτ» λόγον
  9) Ή πλειθδοσ;« δέν είνε τελειωτιγή, έπομ·νω; εάν έντός !ξ
  ημερών άπό τή; τρου.ορινής χ<ιταχυ?ώσε<ϋς προσΐίογι τις τούλχ- λένιστον 5 0)0 επι πλέον τήί τελευταίας προσφοραί, τό πρχ- χτιχ&ν τής πλε.οδθϊίας θ« χχυροϋται, έπίνχλχμβχνίτβι δέ βυτη μετά 15 ήμέρβς άπό τής πρώτης, ενώπιον τής «ύτής επι ροπής χ«1 υπό τοΰς αύτοΰς όΌους, 10) Έ»ν δ "'ελευτοΐιος πλιιοδότης ή 6 έγγυητής αύ^ου ΐρνη- ίώιι νά ύπογρίψωσι τό »υνχφ|η«όμε»ον συμβόλαιον εισίν αμφό¬ τεροι ύπεύβυνοι άπένίντι τοΰ Δήμου, διά πϊϊϊν επί τοΰ μι- βθώματος ζηαί«ν έκ νέας μυβόσΐιος, ή' ϊ,π' ίϋ^ΐίας διαχειρί¬ σεως χωρΐς νά ί/ωΐι ουδέν διχιίωμ,χ έτΐ τοΰ τυ/όντος πλε- ονάσματος, ή δέ χατατεθεϊσα ε'ς τό Ταμείον τοϋ Δήμ<ϊυ προ- 11) 'θ ·προχ«λέσ«ί την πλειοδοσίαν πλειοδότης χναχηρύσίεται ορΐϋτιχώς μισίωτής εάν χατά την διεξιγωγήν αυτής δέν προσ- '?) Τα πεαχτ-χά τής πλ«ιοδθ|ί«< δπόχειντχι είς την Ιγχοι- σιν τοΰ Δημυτιχοϋ Συμ£ουλί·υ τό οποίον δύναται νά ΐπου- ρωσγΐ η μ·^ «ύτά χω(!< « τελευταίας Κλειοδότης ν» άποχτ^ <λτλ τοϋ Δήμου ουδέν διχαίωμ» '3) Τα χηριίχεια χαί εζοδχ τοϋ Γυμ<5ολ«ίου έπιβαρυνβυει τόν 15 Άπειλί.υ 1^ 0 Ό Δήμ«ρν_ος Βρυ«ιν«ίων Ο. ΒογιατξΛς Έν Άρμίν<κς Αριθ. Πρωτ. 1Π υ . 143 Ό Σητείας Δυνάμει χαι πρό. εκτέλεσιν τής ύπ' άριίμ 8 χ«Ί «πό /5θν«- λογίβν 16 Μαρτίου έ. Ι. αποφάσεως τοΰ Δημοτιχον Συμ6«υλίου Σητείας, ίγχριίιίστ,ς νβμίμως διά τής δπ' έριίμ. 82 έ. ε τοι- «ΰτη·· τής Σεβ. Ν«μ«ρχ(ας Λασηίίου. Ε·τίνιται είς ψανεοάν πλειοδοτικήν δημετρανχν χαΐ «υιχφό- ν»ς πρός τάς διατάζεις τβϋ Νίμου 356 ή έχμίβΐαχις τβΰ ε>ό*
  ρου 1)2 ο)ο υπέρ τοϋ Δημοτιχαϋ ταμιίου 1 ')' ο1 ο υπέρ τού τα-
  μείου τής άγοοφυλα«ής έ·' άΐτάνων των βυγχομιζομένων παν¬
  τός είδους δημητριχ'ώ* ποοϊόνων τής χρήσεως 1 9'»9 -19ΙΓ'.
  Ό Λημος δκιρεΐτχι είς δΐό^εχα οίχβνομιχχς περιΐ>ε3ε''α; ώς
  ϊ/ουσι χ«1 δια τόν φόρον τοϋ Δημοσίου, έ<>σΐη τούτων ποούπε-
  *ογ(σβη ώ: δείχνυται χατωτέρω. τό δέ προϋπ λογ;«βέν π^σόν δ''
  •χάβτην οίχονομιχήν πεοιφέρ*ι«ν 9ειο·εΐται χαί ώ; πρώιη π3οσ-
  φορά ήτοι:
  1) 'Η Ο'ιχονομιχή πε;ιφέρειχ Πισχο«εφάλου Σητείας διά δραχ¬
  μάς 300
  2) Ή Οίχονομιχή περιφέΐεια τοϋ Σφαχίων Σανδαλ'ου διά
  δρ*·/μάς 50.
  3) Ή Μετοχίωί Πισχοχεψάλου δοα/μάς 70.
  4) Ή Ρουϊ. έχχλησίας χ«ΐ Άγίας Φωτιχς δοαχμ 1 00
  5) "Η Άχλαδίων, Κυμουργιώτη, ΣυλχζεΙιαχώ δρα/μ. 170.
  6) Η Οίχον^μιχή ττβριφέοιια Σ<οπής δραχμ. 401 7) > » Παεκ«τωρίου " ^5
  8) > » Χαμαιζίου · 100
  9) » · Τουρτούλων » 80
  10) * » Έπ'«χο·»ή Σωτήοχς δρ νθ
  Η) · » Μαρωνιας · 80 < 11) » » Σχορδύλω-Ριζης » 70 "Εχχιτη οίχονβμινή πεκφέβιια περιλαμβχνει τ« χτήμ«τ« των εν τΤ| πεοιο/ή αυτής χατοιχούντων φορολογουιιένιον δ ίέ ^·οο; ούτος χατχ€χλλεται 6πβ των φορολογουμένων είς είί·ς είς τόν ένοιχιβοτήν τής εΐχβνομιχής πιριφερείβί είς ήν ούτοι χ«τβιχ·ΰσι χ·1 ουχί είς τόν έ»οιχιαϊτήν τίς ο!χον·μιχής πε·ι·ερείας είς ήν τυχόν χίϊται μέοος ή τό όλον των χτημίτων τού. Εν πιριπΐώβει δέ χχή' ήν μέρο< ή' τό ϊλον τώ χτημάτ<*ν τού ιΈΪτιι εί; οΐ- "ονομιχήν πιοιφέριιχν χειμένην έ*τός τοϋ Λήαου τή; χα-οιχ;ας τού ούτος βχ χαταδά)γι τον *ιρον είς τόν ένοΐχιαιτήν ταύτης. 5 Αί πλειοδοτιχβΐ δημοπρασίαι τής έχμισβώιεω; τοΰ ψόρου τού¬ του ",ενηιΐοντχι χατ' οί<ονομιχάς πεοιβΐρε'ας, 9έλου»ι 81 ϊτε"· ζαχβή έν -ή ΐΐθούση τοϋ Δ η,μιίρ/ίακοϋ Καταβτήματο: Σητείαί την 2 Μαΐοο έ. Ιτους ήα.63α< Κυριαχήν χαί ώραν 2—5 μ μ. ενώπιον επιτροπεία· χπο"·ίλουμένηΓ υπό τοΰ ιίη,μ«ρχεύοντ«ς Ση^ τι·'ας ώ; ποοέδβου, τοϋ Κίρηνοδίχου Σητιίις χα' ·νός μίλθυ; 4χ τοϋ Λημοτιχοΰ ί'υμβ.υλίου ή των νομίμ"*4 ΒναπΑη·ρ.ΜΤ**ν υπο το'^ς χάτοιθι χναφερουμένους ίρςυς: 1) Λί προσφϊρ»! γενήσ·>ντχι ιδιαιτέρως «ι' ΐχάβτην οίχθνομι-
  χήν περιφέρειαν εί; «χερχίΐς μονάδας χαι εί; /ουϊάς 8ρανμέ; είς
  αίς 9> κχταβάλλεΐ'χι χαί τό μίσβωμα υχό των μινβωτών είς τό
  Δημοτιχ ν τχμε?ον
  2) Αί προσφορΐΐ γίνοντβι δεκταί ίπό τ>ς ημέρας χ,αΐ άοας
  τής ένίίζεω- τής δηχοπρχσ'χ; μέχρι -ή; ήαέυχ; χαί ώί«ς τήί
  λή?εω τύττς, ίο' '« παοέίθη ή προσ8ιο;ισ9εΐσχ έν τή πΐρούση
  δ'αχηούξει ώοχ τή; λήξεω; τί.ς δηαοπ^ασ'χ; γίνεται ή χατχχύρω-
  σι; βίτ τό» τή» συμφερωτέροίν τιμήν πυααφέοοντα τρία λεπτά
  μετϊ τή» τιλιυτι'αν ποοβφοοάν, 8ΐδομέ<ου' τού «ημε'ου διά ««η.- ΐτχνίου, πι? τοϋνται ?έ ά π αχτιχχ «αί δχογβάβΌνται ΰιίό τήί έπι-ροπείας χαί τοϋ τελευταίου πλειοδότου Μετά Γήν ««ταχύ-1 οωσιν ούδιμίχ προσφ?ρχ γίνεται δεχτή ί^) Οί χ*9υιτερ->ϋντες είς τό Δηα.οΐ·ΐί.όν ταμείον χοέη ληξι-
  τ~6Ηεα]ίχ προερχόμενα έ; έχμισ9ώσεω δημοτιχών βόρίον δεν
  είνε ^ιχτοΙ είς την δημοπρασίαν οΰτε ώς Ιγγυητχ'ι ουτε αΙ{ ψι·1
  ότχν τα χρέη των ΰτερβχίνουϊι τάς 50 δρα/μάς-
  4 Π5; πλεπδό-ης μή ύτχγόμενος είς την χατηγορ'αν τοΰ
  ,ενευ ά:9;ου είνε διχτός εί; την δημοπρασίαν, χ> προ-
  βιγάγη εί^ την έπιτροπε'αν την διιξο'γουσαν ταύτην, γραμμχτιον
  τοϋ είσπράχτοοος κχί /ρ'η ταμ'ου ίχπ/ηροΰντος καρά τω Δήμι.
  Σητείας πιστοποιοϋν ότι χβτέθηχε λόγω νρηματικής έγγυήσεωι
  είς τό ΔτμθΓΐιόι ταμείον ποσόν Ισον πρ*ς τό ιϊχοστβν τοϋ προϋ¬
  πολογισθέντος δ'.' εκάστην βίχονομιχήν περιφέρειαν. Οί πλειοϊό-
  τοκ οφείλουσι δι* εκάστην οίχονομιχήν περιφέρειαν δι' νή »*ειο-
  δβτοϋβι νά χαταθέτωσι χά) ίδκιτέραν νρτματιχήν εγγύησιν, προ-
  βίγοντις χειτά τα ανωτέρω Ιδιαίτερον γο«μμάτιον είς την έν
  λόγω ίπιτροπείαν τα γραμμάτια Ιπιστρέφονται είς μέν τοϊ,ς άπο
  τυχόντα; χατά τόν συναγωνισμόν μετά τρείς ήμί,«ς συντ««»ομέ-
  νης ?πιββιν τοϋ γραμματίου τής «παιτουμίνης ϊιαταχτιχίς πρά-
  ξ·<·< πολζ ίξβργύβωσιν αΰτοϋ υπό τοϋ Λτ.μοτιχοΰ ταμίου είς ίν εγένετο ή χατχΦεβις τήί χρηματιχής εγγυήσεως. 5) Αί Ιημοπραβίχι Ιέν είνε τελεκβ^ιχαί Ικομένως εάν έντός τό πολΰ Ιξ ημερών <ίπό τής λής·ω( τής δημοπραβίας Ιέν γίντ; νέχ πβοσφορά ανωτέρα τουλάχιστον 5 ο)ο τίί τβΰ τελευταίον πλειοδότου, τβ Λημοτιχόν Γυμίούλιβν Σητείας δύν«τ«ι νά έγ- χοίν·Λ| ή μή τα ποακτΐχά ττκ'δημοπρασίας χατ' οίχε(αν χρίβιν λαμ- βάνον ΰπ' Οψει τού τό συαφέρον τβϋ Δήμου, εάν δέ εντό< τής ρη- Φΐ'σης προθισμίας τώ' ε; ήαερών γ'νν) νέα προσφορά «>τά 5 ο)ο,
  τοϋλάνιστον άνωτέοα τής τβϋ τελευταίου πλειοδότου, τα πραχτιχ*
  τής αημοποασ'ας άχυρ"ΰντ«ι χαί ίπαναλαμζάνεται νέα τοιαύτ-Γ
  τελείωτινή ένεογηθησομένη την 9 Μαίου έ. Ι. ημέραν Κυρια-
  χήν χά) άο»ν 2 — 5 μ ι. ενώπιον τ«1ς αυτής ως «νω έπιτροπε'οτς
  ίν τω »ΰτώ Κχταστήιχατι χβ' υπό τοΰς αυτού; όρους άνευ έ ιρχς.
  είδ' ποιήσεως, ώ; χαί τα άσύμφοοα χοά μή ΰπεο9εμ»τ'.σ1έν-α.
  β) Ή χατίβολή τοϋ μισ9ώματος έχάστης οίχονομιχής περι-
  φερε'αί 9ΐ γίνη είς δύο δόσε(ς ή μέν ττβώτη δόσις πληρωτέΐ ϊήν 3ϊ
  Ιουλίου ι. Ι ή δέ οευτέο» την 31 Αύγουστον Ίδίου ίτους πρός ή>
  βυμψηφυθήσετχι ή χατχτεθείσχ χρηματιχή εγγύησις. Διά πϊβαν-
  δέ χαθυστέοησιν πληρωμής δόΐεως τινβς Ο μισβωτής υπόχειτβι είς
  νόμιμον τό'θν ΰπεαημερίας.
  7) Ούδε!; συμψηφισμός έπιτρέπετχι άπέναντι ιοΰ μισ9ώμχτος
  δι" οιονδήποτε λόγον.
  8) Ο μισθω-ή; Οπο/ρειΰται χατα την σύνταξιν τοϋ Συ^.6ο-
  ^αίου νά πρ,σενιγη ιςΊόχβεων έγγυητην ου τό άξιόχρεων έξι-
  λ·γχ»ι ό Ληα*ρ/ο; Σΐ)Γείας ίσ-ις 9ά συνυπογράψη ιο ένοιχΐίοττ,—
  ριον συμζολα·ον
  '.)) Ό έγγυητής μετά τοϋ μισθωτοϋ είϊ'ιν «λ'»εληγγύως συνυ
  πεύ'ιυνοι ίπεν«ντι τοΰ Δήμου άνευ τοϋ διχαιώμιτος τής δ'.«ιρ«-
  σεω; ή διζήσεως δι' όλον το μίιτ6ωμα μετά των ι»?ιχομένων τίχω
  ίιπερημεοίας χαί ιζιδω εκτελέσεως μέχρις όλβοχεροΰς έζοφλή-
  βι«ς, χαΒώ; χαί διά μή ιυμμορΦαχιν τοΰ μισίΐωτοϋ πρός τςΰ:
  ί*ους τήι παρούσης Ιιαχη»ύζιως.
  10) 'Κάν τις των ίνα» Γ^υχΙέντων ορι«Γ'Χων μισ9ωτών «ρνη97|
  τα προ«ελΟ(ΐ 8πω< συντάξη τ* μισβ— ήριον Συμζόλαιον, ή *ρβ·- Ι' ίη μέν άλλ' άονηβί, νά προσβγαγγι βξ'όχρεων έ γυητην, η χβ- κτεθιΐαα ύπ' αύτοΰ νρημ«τιχή έγγύηβκ χαΐϊπίπτει υπέρ τού Λ/·,μ·ιι, χηούσ«ιτίΐ {<πτ>»τ^^ τής μιαβώιιως, πρβχηούησίται νέα
  $ίιμβποα«'χ ίχμίσθωσις τοΰ φό^ου τούτου εί: βίρος τού χά! υπο-
  χοεοΰτβι είς ττ,ν π^ος τόν Δ?,μ<ν πληίωμην τής επί εΛχττο < 5ι«φορϊς ή-ις τυχόν ή6»λε προχύψει τατά την ενέργειαν τής ΰπη-
  122
  »4»ΗΜΕΙ?Ι- ΤΗ8 %ΥΒΒΡΝΗ_*·ίΐΑ
  Αριθ
  220
  β Διεκπ. 133
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ο Λήμαρχος Ηλατάνον Κατνονρίον
  Δΐα^ηρΰττει Οτι,
  Δυνάμει των ύπ αριθ. 12 καί 23 π Ιτ. άποφάσΐων τοθ παρ'
  ημίν ΔημβτιχοΟ Συμβουλίου ίπικυρωθεισών νομίμως 6πό τής Σε6.
  Νομαρχίας Ηρακλείου.
  Έχτιθεται είς φανεράν πλειοδοσίαν κατά τάς διατάξεις τοϋ ύκ'
  αριθ 356 περι δημοπρασιών νόμου ή έχμίοθαισις των κατωτέρω
  δημοτικών φόρων τής τρεχούσης χρήσεως 1909--10 ήτοι:
  1) ό φ:ρος άγροφκλακής 1 ο)' έφ* απαντών των συγκομιζομε-
  νων δημητριαχών προιάντων ήτοι (σΐτος, κριθή, πατατες, λ«χα-
  νικά, οίνος κτλ.).
  2) Λυο λΐΐζτα κατά κεφαλήν επίτων προδάτων καί αίγών.
  3) Δίκα λεπτά ίφ' εκάστου ββος.
  Ό Λημοτκςς φ-ιρος
  1) 1)2 ο)ο έφ' απάντων των συγκομιζομένων δημητριακών
  προιοντων ήτο: (σίτος, κριθής ιτατάτε.,, λαχανιχά οίνος κλπ.)
  'Η ίκμίσθωσις αυτών γςννήσσεται 6 π ό τοϋς εξής ό'ρους
  1) Οί φόροι ούτοι θά πληρώνωνται είς ΐϊδος υπό των πα¬
  ραγωγέων δημοτών ώς πρός τϊν φόρον των 5ημητρΐα*ών και
  τοϋ οΓνου. είς χρήμα δέ ώς πρός τούς λοιτοΰς φόρους, είς
  τόν ένοιχιαστήν τής περιφερείας Ινθα κεΤνται τα κτήματα.
  2) ό Αήμος ϊιαιρεΤται είς 16 περιφεθ£ΐας ήτοι Πλατανβς,
  Πλώρα, Φλαθΐάκι,' Απισωχάρι, Βασιλ. Άνώγ«ι«, Κανδήλβ
  Βασιλική, Κροτος, Μιαμ^Ο, Άντισχάρι, ΠηγαϊϊαχΑα —Μο-
  νοχωρον — Όϊηγήτρΐα, Λήσταρος, Κουσέ, Πβτρο/βφαλι, Πομ-
  πηα, Πέρι—Άληθινϊ Τρηχυτα Άιτεζανοίίς καΐ Άγιου Κυ¬
  ρίλλου.
  3) Η πλειοδοσίαν διεξαχθήσεται ίν τω Δημαρχιακω Κατα-
  ίΓήμα ι Πλατάνου την 5 Μοίου 1910 ημέραν Τετάρτην καί
  ώραν 9 —12 π.μ. καί 2—4 μ μ. ενώπιον Επιτροπείας απο¬
  τελούμενης ϊ% τοθ οΊκείου Δημάρχου ώς πρόεδρον καΐ πάν¬
  των των μελών τοϋ Δημοτ Σ'υμδουλιου.
  4) Πας πλειοδότης διά νά γιν$ δεκτόν δέον ν<* καταθέση λό¬ γω εγγυήσεως δραχ. 10 δι* εκάστην περιφέρειαν αίτινες έπιστραφήσονται είς τούς άποτυχίντας μετα -τρείς ημέρας «τό τής όριστιχής καταχυρ'όΐίως, εις δι τ^ς ίπιτυχόντας βά συμψηφισθώαιν εις τη> πρώτην ο3»ιν τς/0 μΐσθώματος,
  νά προσαγάγ-τ, δέ άξιόχρεων ίγγυηττ,ν 6'στις θά συνυπογρα-
  ψτ) τό πρακτικών τής πλε,ιοϊίσίας καί συναφθησόμενον συμίο-
  λαιον συνευθυνό,Αενος εις πασάς τάς υποχρεώσεως τοϋ ένοι-
  κιαστοΰ άνεη ί'.χα'ώματ:; ίιιιρό'σΐως τ, ϊιζήΐβως.
  5) Αί προσφοραί θά γίνωνται είς άχεραίας μονάίοτς χαϊ
  είς χρυσάς δραχμάς είς άς ί»α κατ*6αλληται καί τό μί-
  •θωμα είς τό ταμεΤον το3 Δήμου.
  6) 'Η καταίολή τού μΐοβώματος θά γιν^ είς δώο Γσας
  ίόσεις ήτ'ι την 30 Ιουλίου 1910 καί 30 Σ«πτεμ6ρι:υ
  1910 τίθίαα δί δόσος μή καταδαλλημένη έμπροθϊσμως ίν
  6λω ή έν μερΐι λαθισταται τοκοφόρος καί άπατιτητή κατά
  τας διατάξεις τοϋ ύπ' αριθ. 196 Νόμου.
  7) ούϊϊίς συμψηφισμός δύναται ν» γινς ά~ιν«ντι τοΰ μισ-
  Οώματος δς' οιονδήποτε λόγον.
  8) 'Η πλειοδοσία δ&ν είναι τελειωτίκή, ίιτομένως εάν
  ιντός πίν;ί ημερών άπΐ τίς πρβΐω,ι νής κ* αχυρώΐεως προ-
  σφέρχι τις τουλάχιστον 5 0/β ίκί πλέον τή; τελευταίας προ¬
  σφοραί, τό πραχτι/.ον τής πλϊΐοδοσιας θά άκ· ροϋται ϊια-
  ναλαμδάνεται δέ αυτή μετά 8 ήμίρας άπϊ τής πρωτης ενώ¬
  πιον τής αυτής Επιτροπείας καί υπο τβύς αύτοϋς όοους.
  9) Εάν ό τίλευταΓος πλειοδότης ή ό έγγυηττΐς αύτοι; άρνη-
  θώσι νά ύπογράψωσι τό συναφθησόμενον Συμδίλζΐον βίυίν αμφό¬
  τεροι ύπεύθυνοι άπέναντι τοϋ Δήμου διά παΐαν «πί το3 μισθω-
  ματος ζημίαν *κ νέας μ:σθωτ«ως ή ϊπ' εϋ6«ίας οιαχειρήσίως
  χωρίς »α έχωσιν ουδέν δι»αίωμα ϊπί τοϋ τυχοντος πλεονασμα-
  τος ή δέ κατατίθεϊσα «ίς το ταμϊΤον τοΰ Δήμ,ου κατάθεσις δέν
  επΐστρίφεται αλλά μενει πρός ό'φιλος το'3 Δήμο^.
  10) Ό προχαλεσας την κλειοϊοσίαν «λειοδοτης άνακηρύσ-
  βεται οριστικώς μισθ*»;ής, εάν κατά την ίιεςαγωγήν Χντής δέν
  προσφερθή κρείσσων προσφορά τής ϋπ' «ότου πρθσφιρθείσης.
  11) Γά πρακτικά τής πλειοδοσίας ύποκεινται είς την έγκρι¬
  σιν τής έχιτροπής, ήτις δύναται νά έγχρίνχι ί) μή αύτά χωρίς ό
  τελευτβΐος πλειοδότης νά άποκτα κατά τοΰ Δήμου ουδέν
  δικαίνμα.
  12) Τα κηρύκβια χαί Ιξοδα τοΰ Συμβολαίου έπιδαρύνουσι τόν
  πλειοδότην ή ϊνοικιαστήν.
  Έν Πλχτάνω τή Π Απριλίου 1910.
  Ό Δήμαρχος
  Έ. Μανιδάκης
  Αριθ. Πρωτ 152 , - .,
  »......Διεκΐϊ. "77 " ' '
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Αήιιαρχοο ΙΙαναγια^ ίϊεδιάδος.
  Διακηρύττίΐ ότι,
  Συμφώνως τω ύπ' αριθ. 356 Νομώ χερί δημοπρασιών έκτί-
  θεται είς φκνεράν χλίΐο^σίαν ή ϊκμίΐθωσίς των κατωτέρων <ρό- ρων τού τρίχ. ο:κονομικ33 Ιτους 1909—!0 ήτοι ό Δημοτικός «όρος των θερινών -ΐρ&:οντων '/ϊ '/β *α' ό επί τής άγροφι>λ«Λής
  Ι % % των αυτών θερινών προίοντων άτινα εισί τα εξής.
  1) Ό σίτος, ή κριθη, ή βρώμη, καί ταντό, ίΒους δημη-
  τριακά. < 2) Τα ξηρά όσπρια παντός είδους. 3) Πατάταις, κρόμμυα, καιτνος, οίνος, άμΰγδαλα,καρυα,βάμ- 6αξ, μέταξα, κουκουλΐΐ, λινάρι, καί χαρ;ι>πια, «ξοκροΰντ*; τής
  φορολογίας τα χαταναλ σκόμενα εΓδη λαχανίκών.
  Ό Δήμος διβιριΐτα »ίς 1 1 ο'κ3νομΐκ»ς περιφερείας ήτοι 1)
  Παναγΐά, 2) Νιχηδητός, 3) Γεράκι—Άρμάχας, 4) Ρουσο-
  χώρΐα, 5) Αύλη, 6) Κασσάνβυς, 7) Μαρθαΐς—Καραίάδο, 8)
  Έμπαρος —ΘωμαδΖβνό, 9) Μηλΐαράδος. 10) Ξενΐάκο—Κατο-
  φύγι 11) Άφρατί.
  "Εκαστος φορολογούμενος θά χληρών^ τόν φόρον τούτον είς
  τόν ίνοΐκιαστηι· τής χατοιχίας τού χαί ούχι είς τόν ίνθΐκιαστήν
  τής κεριφερΐίας έ'νία κείται τό κτήμα τού ΐκτός εάν τό κτήμα
  κείται είς Ιτερον Δήμβν όπότε ίιποχρεοΰται νά πληρώνο τόν φό¬
  ρον τού είς τόν ένοικιαστήν τής περιφερείας ένθα κιΐΐαι τό κτήμα.
  4) Ό φόρος έχμιβθοΰται *αί Οα είσκράττεται υπό των ένοικια
  στών είς είδος πλήν των λα/,ανιχών καί όπορΐΛών μετάξης, χα-
  ρουσίαν έκ των οποίων ό ένοιχιαστής Αα πληρώνητε π»ρά των
  παραγωγέων είς χρ*!μα κατά την άγοραίαν τιμήν.
  5) Ή Δημοπρχσία διεξαχθήσεται έν τώ Δημ«ρχιαχω Κατα¬
  στήματι Παναγίας την 16 Μίίοο 1910 ημέραν Κυριακήν καί ενώ¬
  πιον Έπιτροπής αποτελούμενης ίχ τοΰ Δημάρχου ώς Προέδρου
  έκ τοΰ Προέδρου τοΰ Δημοτικοΰ Συμίουλίου Έμμ. Γ. Άνδρου-
  λάκι χαί «χ τοθ Δημοτικοΰ Σ^μδοΰλου Αποστόλου Δβγκονάκι
  ώς μελών.
  6) ΧΙας πλειοδότης διά νά γίν$ ϊεχτός ϊίον νά καταθέση λόγω
  ίγγυήΐεως είς τό Δημοτικόν ΤαμιΓον δια μέν την περιφέρειαν
  Πααγΐ5; δραχ. 20 διά δέ τάς περιφερείας Γεράκι—Άρμαχους,
  Έμ ."ρ6-, θωμαδιανός, Ξενΐάκο—Κατοφύγι, Μάρθαις—Καρα-
  ίά^ο Ιραχμίχς 10 ίΐ' εκάστην κοϊ διά τάς λοιπάς ίραχ. 5 δι' εκά¬
  στην ωσαύτως αίτινες ίΐιστρέφίνται είς τούς άποτυχόντας, είς
  δέ το >ς ίπιτυχόντας συμψηφίζονται είς την Ιεντέραν δβσιν τοϋ
  μισθω,Αατος, «ροσαγάγη δέ ούτος άξιόχρίων έγγυητήν 8στις θέλει
  ύπογράψει τα πρακτιχά καί τό σχετικόν Συμβόλαιον εύθ'νεται δι
  χϊί δ'ά πάσας τάς ύποχρεώσε ς τοΰ ένοικιαστοθ άνευ τής ίιαιρέ-
  σε'<>ς ή τής διζήσεως.
  7) Η ΔηΐΑοπρασία δέν είναι τελειωτιχή έπαναληφθήσιται 8«
  «ά' «ν:ός 6 ημερών άπό τής προ>της χατα*υρώσ*ως προσφέρτ,
  τις 5 % **ί πλέον τής ιτρώτης ποβσφορας τή 30 Μαίου 1910.
  8) 'Λπβκλειονται τοΰ δικαιώμϊτος τού νά τςλειοϊοτήσωσιν οί
  όφαίλίντίς είς τόν Δήμον τοΰτον άνω των 100 δρα/μών
  9) Ή καταβάλη τβ3 μισθώματβς των «ν λογφ φόρων θέλει
  γίνη είς δύο ίτας ίοσεις ών ή μέν πρώτη την 15 Αΰγούστου
  1^10 ή δέ δευτέρα την 1 Όχτωδρίου τοΰ αΰτοϋ Ιτους, ΐίθΐβα
  δέ ίυσις μη χαταβαλομένη έμπροθέσμως ίν 6Άψ ή ίν μέρει κα-
  θίσταται τοχοφόρος καί άκαιτητή κατά τάς διατάξεις τοθ ύ*'
  αριθ. 196 Νόμον.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ
  123
  10) Έν τή περιπτώσει ό τελευταϊος πλειονότης περιφερείας
  τινις αρνηθή" νά υπογράψη τα ποβκτικά κΐί να σύνταξις τό σχε¬
  τικόν μ'.σθωτήΐιον Συμβόλαιον ί«τός 6 ήμερώ' άπό τής κατακυ-
  ρώσε»ς, τότ» ό ενοικιαστάς καί ό »γγυητής εισίν ΰπίχρΐοι άτί-
  ναντι τού Δήμβυ διά παεχν (κ τής ν*ας ΐκϋΐισθώϊειιίς ή απ' εύ-
  θ«ίας διαχειρήαεως ζημίαν έ~1 Ιλϊττον τοϋ άρχικού μιοθώμα-
  τος χωρίς ούτοι νά έχωσιν ουδέν δικαίωμα επί τοΰ τυχόν κλεο-
  νάσματος.
  11) Τα πραχτΐκά τής πλειοίοΐίας ύπό**ινται είς την έγκρισιν
  τοθ Δημοτιχοδ Συμδουλίου, τό όιτοίον δύναται νά ίγκρίνζ ή μή !
  αύτά χωρίς ό τ<λευ(αίος τλιΐοδότης νά άποκτά κατά τοϋ Δήμου ι ουδέν δικαίωμα. ι Τα κηρΰχεια καί Συμίολαιογραφικά Ιξοία ίπιβαρύνΐυσιν τούς ενοικιαστάς. { Έν Παναγ:* τχ) 20 Απριλίου 1910. Ό Δήμαρχος Παναγίας ΙΙεδια -ος Ν. Καλογεράκης , Αριθ. Πρωτ. 172 ; ϊ Διεκ-. 125 ! ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΚΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Δήιιαρχος Ααππαίων ι Διακηρΰττει ό'τι, Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 4 καί χρονολογίαν 11 Απριλίου ί· ϊ. αποφάσεως τού πιρ' ημίν Δημοτ. Σίΐμβουλίου εγκριθείσης νομί¬ μως ύχο τής Σι6. Νομαρχίχς Ρεθύμνης. ΈκτίΑεται είς φϊνεράνπλειιϊβίία» κατά τάς διατάξεις τ^ϋ ύπ' αριθ. 356 πΐρί δημβκρασιών Νόμου ή «κμίσθωκς των κατωτέρω οημοτικων φόρων τής τριχούΐης χρήσεως 1909—10 ήτοι. 1) Ό δημοτικάς φϊρος V» '/ο «V άτάντων των συγχομι- ' ζομένων θΐρινών προϊόντων, ώς καί τοϋ χαρουπίου, «ίτρου, το3 ζυγίου επί τής έξαγωγής ίλαίοπυρίνης καί χβρουπίουδίκα λΐπτά είς «κατεν χιλόγραμμα. ; 2) Ό φαρός άγροφυλακής *| % ωσαύτως ίπί των αυτώ» θε- ρινών κροΙόντΜν. 3) 'Ο δημοτ. ?6ρος αίγοπροβάτων 5 λίπτά κατά κεφαλήν ίπί των έγγάλων καί 2 V» λεπτά επί των στίίρων, χαί διά τα άρνία καί έρήφΐα άνω των Ιξ μηνών. 4) 'Ο φόρος αγροφύλακος 2 λε*τά επί των α'ιγοπροδάτων καί 10 λεχτά επί των βςών. Ή πλειοϊοσία ΐνεργηθήσεται δπό τούς έςής ορους. 1) Ό Δήμος διαιρεϊται είς 6 οικονομικάς ΐεριφερεία; τάς έ;ής. ο) Έπισκοχής. 6) Άρχοόϊαΐνας. γ) Κ-ιυίθ-Κϊυωτής 5) Άργυρουπόλεως, Κχτ« Πόρος ί) Τα ποός άνατΑίς μετοχΐα Βιλανϊρίϊος, Ρουμτάδος, Ά^ύνες κΐί Άρολιθι κ»ί στ) τα πρός δυσμάς ^ατόγΐα Μϊρου··οΰς, Μυριοκϊφαλα καί "Ο^αχα. 2) Οί φόροι ούτοι των μέν δημητριακώ» θά πλη^ώνωνται *ί. ειδος ϋιτό των παρΐγωγίων δημοτώ/ είς 'όν ίνο'.κιαατήν τής κα- τοικίας τού, ύχό δέ των έτεροϊημοτών τοιούτων ·ϊς τόν ίνοινιια στήν τής ϊεριφιρείας Ιν·ακείται το κτιΐμϊ, ό δέ τώ,/ Λο-.πών θ»- ρινών προϊόντων είς χρήμ« κατά τ·,ν τρίχοιιΐαν αυτών τ;ρΛην. 3) ΟΙ φόροι ούτοι έκ'-ιΐτθοϋντα: χΐτ» πίριφεοειας ή κχι '-δία εκάστη περιφέρεια ή χαί όλαι όμοΰ. 4) Ή πλειοδοσία ϊιεςα-χθή^ετα: :ν -ώ Λγ,>αρχια/<3 χιτα -τήματι Λαζαίων την 2 Μζίου 1910 ημέραν Κ-ι?ι»κτ)ν «αί ώραν 9 π. μ. μέχρ' τής 5 μ. ;χ. τή; αότής ήνΐίρϊς ένα>ά·οί Επιτΐο-
  'ίής αποτελούμενης έ* τοϋ Λημάρχου Λχπΐταιω- ώ; προέίοου,
  τοί χροε}ρ2υ τοϋ Δημοτΐλοϋ Συιιίουλιου Λα'ι ενός ιιέ'.ο·.; ώς μι
  λών, ή των νομίμων αυτών αναπληρω ώ>.
  5) Πάς πλειοδάτης δια νά ίντι δεκτός δέον ν; χατ^θ^ϊΓ λίγω
  «ϊγυήσει*ς ϊοαχ. 10 ίι' έχ.άστην ~ριφέ:ε'ΐν β?τ·.νες ί-ιστρα-
  φήσονται είς τίΰς ίποτυχόντας μΐϊϊ τριΤς ημέρας ίπό τή; ί->ι-
  στικής *ατα*υρώϊ6ΐΰς, είς δέ τού; έπιτυ^οντπς οί α^,χ^ηΐ'.σΊώπν
  *'ς την πρώτην ϊόσιν τοϋ μισθώμΐτΐς, νά πίοτϊγαγί- ϊι κ»ι αςι-
  όχρΐω.' ίγ·)υητήν όστι; θα ϊυνυπογράψ») το πρϊ*·ΐι*.ον τής πλειό-
  δ;ΐίας καί τό συναφθηΐόμενον συμδόλαιοκ, ϊ^ν£^6'^ν3μιιν5ς ιίς
  υα; τίς Ιτςοχρεώσεις το3 έ^οικιαστοϋ άνευ τιί δικαυματος τής
  ος ή διζήσεως.
  6) Αί προσφοραί «ά γίνων;αι ιίς ά*!ρα:ας μονάίας καί είς
  χρυσας δραχμάς *ΐς άς θα χαταίάλληται «αί τό μίΐθωμα είς τί
  ταμεΐΐν τοϋ Δ^μου.
  7) Ή κοιΓ«63λή τοΰ μισθώ;*ατος έκάσ:ης οίκινομικής κεριφ·-
  ρίίας 6ά γινηται είς δύο ί«ας δοτεις, ών ή μία πληρωτεα την 31
  Ιουλίου 1910, ή δέ την 30 Σεπτιμίρίου ίδίου {τους. Πασά
  ίοσΐι; μή καταβαλ/νομενη ϊμποοθϊσμως έν ολφ ή ίν μέρει καθι-
  σταται τοκοφορος ά»αιτητή κατά τάς διατάξεις τοθ ύπ' αριθ. 196
  Νομου.
  Η) ΟύδϊΊς συμψηφυμός δύναΐαι νά γίν^ άπέναντι τοθ μιβθώ-
  ματος 8ι' οιονδήποτε,λόγον.
  9) Η πλειοδοσία ίέν ΐίνΐ τελϋωτική, έπομένως ίαν έντός
  τριών ημερών άπό τής προσωρινάς χατ«>ι.υρωσεως προσφίρ·ζ τις
  τούΛάχ'στον 5 °/β ίπί πλέον τής τελευταίας προσφοραί. , τό πρα-
  κτικόν τής πλίΐοίοσίας θ' άκοροϋται, ίχαναλβμίάνιται δ' αΰ'.η
  μετα 8 ημέρας άπό τής πρώτης ενώπιον τής οΰτής Έπιτροπής
  και υπό τούς αΰτους ορους.
  10) Εάν ό τελευταΐος ιιλίΐοδάτης τ) «γγυητής αυτού άρνη-
  θώσι νά ύκογράψωσι τό πρβκτΐκον τίς πλιιοδοσίας καί τό συνα¬
  φθησόμενον συμβόλαιον εισίν αμφότεροι Ιιπεύθυνοι άπίναντι τοθ
  Δήμου διά πάσαν επί τοϋ άρχικοϋ μισθώματος ζημίαν έ* νέας
  μισθώσεως ί) άπ' εύθίίας διβχειρήτεως χωρίί »^ ίχωβιν ουδέν
  δικαίωμα έκ των τυχών κλεονασμάτιον. ή 8έ κατατίθειμένη εγ¬
  γύησις ίέν ίπισρέφεται άλλά μένει πρός όφίλος ταΰ Λήμου.
  11) Ό προκαλέσας την νέαν πλειοδοσίαν άνακηρύσαίται ορι¬
  στικώς μισθωτής, εάν κατά την οιιξα^ωγτ;,- αυτής δ*ν προσφβρθτι
  προσφ^ρ» κρείσσων τής ύπ' αύτοΰ προσφερθιισης.
  Ί) Τα πρακτικά τής πλειοδοσίας ϋπο»ειντοί·. ιί; την ϊγκρισιν
  τοϋ Δι-,μοτικοΟ Συμδοιιλίου τοΰ Δήμιου Λΐτταιων, τα όττοΐ» δύ¬
  ναται ν ά ϊπικυρώστί) ή μή χωρίς ότελευταΓο; πλ»ιο5ότης νάαπο-
  κτα λατά τοϋ Δήμου ουδέν δικ«ίωΛ.α.
  13) Τα κηρΰκεια καί Ιξοδα το3 συμ6ολαίου βαρύνουσι τόν
  ένοιχιαστήν.
  Έν Άργυρουπόλει τί] 12 Άπριλίευ 1910.
  Ό Δήμβρχος Λαππαίων
  Εύατάθ. Ιΐαπαδάχης
  Αριθμ. Πρωτ. 112
  Ό
  Έλειτθε^ναίων
  Διακηρΰττει ότι,
  Δ^νίμιι κβί πρός εκτέλεσιν τής ίι-'άριθμ.. Ι Γ> τ. Ι. άπ=?ά-
  »εως τοΰ οίκείου Δημθΐΐκοΰ Συμδουλ'ου *υρωθ! στ;ς νομίμως υπό
  τής Σι6. Νομαρχίας Ρεθύμνης.
  ΕχΛΐθιται είς φανεράν πλειοδοτικήν Ιτ,μ.οτρζ<ιίιχν ΐυμιφώνως ταίς ϊπ:άξ»»ι ΤθΟ ύπ' αριθ. 356 ·πρι ίημ:πρ ·σιών Νόμου, ή ίλμισθωσις των κατωτέρω δημοτικήν |3ί.ων ήτοι. α'.) Των οημοτικών φόρων ίτίτών δημ.η:,'.'.α«.ών πρβϊάντων «αντ;; εί'όΌυς ήτοι κριθής, σίτου, βιώμτς, σΐχάλεως, κουκίων, ρεόιθΐ'ον κ. λ ■ π. 6 .) Των γεωμήλιον (ττατατών) κρομμύων, καπνοΰ, βαμδβκος, μετίςης, •/αρΐυπ'ων, ο'ίνίυ κ λ. τ. 'Ο γιρος όριζβτΐι εις 1 ι;4 *'ο έξ ών 1 % '^Ρ τής Άγρίφυ- λα/,ή; %α: ι/^ ° 0 ύπί: τΐθ Δήμου. Οί φόρ:ι ΛβΤΓίίλλθντΐ'. όπο ;ών ΐΓαρϊγωγεων »;ς εΐ'χς (ΐλήν τοΰ οί'ν;υ) είς τον ένο'·ι»στ: ν τής ζ«ρι·ερΕίας συμφώνως πρός τα άνέκαθιν γνω· τ» ϊρΐί . Ή ϊημο~:.α ια »ύΓη γ; ήσιτ?ι έν τω Δημΐ(.χι«χ.ω Καταστή- ματ: Τ3ϋ Νή-:, τβ-τοι, -.ην 2 Μϊίίυ 1910 Ημέραν Κυριακήν »αι ώραν 10 -ί'. κ μ. ίνώπιον ϊπιτρεπής ά.τοτελουμένη; «κ τοΰ Λημιάρ ; ^ ·1ς Ιΐρο-έϊοου, τού Προεϊρου τίΰ Δηυ,οτ. ί.υμ- ίουλίου καί ένΐ; των με/.ών αΐιτίϋ. Πας π/ειοίότης ίνα γίν<;δε<.τός δέον νά προσζγάγη άξιά-/ρ«ων ίγγυητην χχ: δ:πλοτυπ:ν 5··' ίύ Οά έμφχίνηται ότι ίχε; κατα6*λ- λϊΐ ί'-ς τό ταμεΤίν λόγψ προκΐΐαέϊλής 5 '/ο *π' το3 πΡουπο" λογισίέ^τος -^σοΰ δια παΐαν αντίστοιχον πίριφερειαν. Ό έγγυητής 6ά ·υ»υπογράφτ] τα ιτρακ-ικά καί Χοι-κχ τής ϊη- μοπρβσίβς έγγραφα. 'Η κα;α6ολί) τιΰ !*'.ΐΟώμ«τος γενησεται είς δύΐ ϊσας δ;σ«ις,
  121
  ή μέν πρώ η την
  30
  Οχ.τωβ3'.£.υ 1910. Πάία χ.ατ.ϊ.5οη μί] γενησ9α.«νη «μπροθίσμως
  γινεται τοχίφορο; κΐί άταιτπτί] *α:ί ΐας ίΐ-ΐταςίις τοϋ 1 )0
  Νομου.
  Ή πλειεϊίσι» «υτη δ«ν εϊν*ι όρίϊτΐχή, σ^νιπώς ή τλειίδοσία
  θά »παν.χ^η0ι) την «μ,ΐίίθς έΐϋμίνην Κοριακην ή:ο. την 9
  ,Ϊ3υ ». έ. ϊάν τις παρουσιασθή έντός 3 ή·Α*ρών *α> προσφιρ^,
  ^ΐον ο "/„ όποΐϊ θα είναι αυ';η 2ουτ!κη.
  ενοικιαστάς.
  Ε4ΒΜΛΙΙ ΙΗϊ Μ ϊ 11 Μ.:: 01
  ή δέ δευτέρα την 15 1 τοϋ φ?ροϋ είς ίά?ος τού, κα! ΰποχρε»3τ»ι βύτος είς την πρός
  Ού5ιίς σομ,ψηφυμις έππ
  ■ριπίτα'. άπιναντι
  τού μισθώμχτΐς
  ι* οιονδήποτε λόγον.
  ΈνΜϊργΐρίτες τ?, "21 Ά
  ιτριλίί-» 1910.
  Ό ΔηΑαρχίς
  Έλευβ»ρ,αιων
  Ιωάν. Ν
  . Πουπάκης
  Αριθ. Πρωτ. 236
  » .νεχτ. 191
  διακηιτξρ: πλειοδοσιασ
  Ό Αήιιαογοο τοϋ Αήαοιτ Κονοήτων
  Δ:ακηρύττεΐ δτι, »
  Έ«.τι6εται *!ς πλίυδο^'-κην δημοπρασίαν ή ίκμίσθωσις των '
  ".ίιϊοπων τής περιφϊ;ε·ας )
  τό Δημοτικόν ταμείον πληρωμή, τής έ*ί Ιλ«*ΐεν ε ·»ορ5ς ήτις
  τ.*χον ήβϊλε προχύψίΐ κατά την ίνεργειαν τής ίπιχγαληπτιχτ];
  δημο«ρ«ϊίας, εάν τουναντίον τρονΰψει αυξηίίς β χηρι/γθιι<, ίκπτωτος ούϊέ' οΊκαιοΐται νά ά*«*·ή", ί«' αυτής τής ώφε- λτιίας προσπιΚΓομίνης πρός δφβλος τοΰ Δήμοιι Ό Δή>ο; ούΐέν δ'κ^ίωμ» ανα-'νωρίζεΐ —ρος τ:ύς μΐσθω-
  τάς δι' ένδεχίΐνίένην θίίμηνίαν ή" άλλβ βχρόοπτα άτυχήμϊτα.
  ΟΊ χιθ^τίροϋντες πρό; ιό δημοτικόν ταμείον χρεη ληξ'-
  πβόθεσμα ϊέν είναι δε^τοί :ίς τ/]ν ίημονρασΐαν, ουιι ώς
  έ ^γυητα! των μ:σβυ)τών τοϋ βόρίυ τούτοι., ίταν τα χρέη των
  ύιΐϊ?6αινουσι τάς 100 8ρα-/.
  Τα ποακτ κα τής πλΐ'.ϊί σ'ας ύπόκεινται ε'ς την ίγκ,ρυΐν
  τού δημοτΐιοϋ Σομδουλίου δ'βιρ δικαιοΰτα! νά ίγκίίντ) ή μή
  αύτά χωοίς ν* άτοκτα ίκ τούτων ό τδλευταϊος πλειοδάτης
  ού3εν 1·,χαίΐϋι·<χ κατά τοΰ Δήμου. Τα κηρύκβια διχ.«ιώμ«τα κα' τα ϊΐοϊα των συντασσομένην ενώπιον ά;μοϊιου Συμβ»λαιογράφθυ συμίολβίων ίαρΰνουσι τούς μισθωτάς. Ιίν Αγ. Ίωάνντ, 12 Απριλίου 1910 Ζαχαρ. Κατσαντώνης Αριθ. Πρωτ. 138 Ί> Δΐίκπ! 93
  ΔΙΑΚΗΡΪΞ1Σ ΠΑΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Αήιιαρχος Βρη
  Διαχ·>)ρύττ«ι <5τι: Δυνβμιι τώ ΰπ' άριί. 15 >βί 20 κ. Ιτι υς
  Δημ&τιχοϋ Συμβίυλίου
  όΐΓοεο'σΐων ι*
  τϊΛ >
  ϊϋ Δή,ιου τούτου ίίτοι α'.) (
  1/ί °/0 ίπί των τυγΑΐμ.ιζομ£νων θερινών παντός εΓίο,κ , εδωδίμων
  κλιΐ. τής έ.φίτ'ΐνι',ς συγκομιίής. 6 .) Γοί '?ορο^ αίγοιτροδάχων ■
  2 '/ί λεπτά κατά κεφαλήν ίπί των στείρων καί 5 λε.ττά επι των ,
  ϊγγαλων, ώ, -ιαί των φοοω» τού τύιμιίο^ τής άγρβφυλακής α .) |
  1 °/0 «πί των συγκομιζομίνων θερίνών πρ.ιάντων παντός «Γδ.υς ]
  γ' ) 2 λεπ-α κΐτα χεφαλή/ αίγοπρΐδατων. _ Νομορχίβς 'Ρεβύμνη;, έχτιβετβι εϊ( φανεράν ηλ·ιίίοβ(α> χ·τά
  Ή ΐ/.μισθωσις γενή?εταΐ κατά τάς δ αταξεις τβθ ύπ'αριθ. 350 ) τάς ίι«-ίχξ«ιι; τοϋ 6π" «>ιΙ 356 *»ρ'ι ϊτ.μοιτ^ασιών Νΐμου ή Ιχ-
  νόμοο έ ρί δημοζρασιών, τό ϋπ' αρθ. 893 χ,αί χρονολογίαν 5
  — αρτίου 1906 Διάταγμχ περί ϊκτελέσΐως τοϋ όχ'άριθ. 613 νό-
  μθυ ττΐρ'. έ».μισ·)ώσίω; των φθρων :ών δημήτρ.α/.ών προιοντω», τό
  Ιπ'άριθ. 257 τής "27 Μΐρτι™ 1910 Δ ϊτα.μα.
  Ό Δήμος δίϊΐρίϊται ·ίς πέντε περιφερείας.
  Πας πλίιοδότης ϊιϊ να γιντ, δικ.τό; όϊϊιϋ να ϊαρουσυστ)
  άςιοχρΐων ίγγ,,ητην όσ:ις θέλει σ^^»^θ^νι^:α1 μιτ'αΰτοϋ ?ι» πά¬
  σας τας ύπ:/οιώσ«ις άπΐν»νΐι τοϋ Δή,χοκ άνΐιι τοδ δ'.καιωματος
  τής ίια'ρίστως ή 3ιζησ*ω; δι' δ'λον τό μισβωμα μετα των
  .. Νίμουή
  οτ,μοτιχών χά) τής Άγ·οφυ-
  χομίνων τ
  χαί
  μέχρις όλ^σχεροΰς έξο
  "Κχαστο: ~λϊ!ο?5της όΐείλει νά χαταίάλ/; είς τι τβμιΐιν
  τίϋ Δήμ.0 0 δ: έ>ιασ.ην ττίρυέρειΐν ίραχ. 10 αίτινες έπ.στρ·-
  φονται ε'ς τ:ϋς απ.τ^ν.ας μετά την οριστικήν κατακύρΐοσίν,
  ε'ς δ» τούς ίπιτ^χοντΐς συμψηφ'ζοντΐι η,ατα ;γ,ν τελευταίαν
  δόσιν.
  Ή δημοποασίε: δΐεξαχΰήσί .ΐι εν τω ϊημοτι».ώ καταστή
  μβτι την "2 Μΐίοο 1910 ήμ^ρΐν Κ^ρ■α)ιί;ν καί ώοαν 10—12
  π.μ ένώ~ιον ίιτ τριιής ΐτοτεΛο^!^ι-:ν^;; !ιπ3 το.ι Δη^αρχου
  ώ; ^κροι^ρο^, τοϋ πρί·Ϊ3θυ τοϋ Δηα. Σομδΐυ/ίου και 3υο
  μελών τοΰ Δημ. Συμδουλιου.
  Η *λε'.3?ΐσια ίτταναλαμδ-νεται έαν τις ίντος 6 ήμιερώ^
  άιΐό τή; χΐονεογίιχς τής Xϊτα*^ρώ7βοϋ; ιτρίσφίϊΐ] 5 ·/, επί
  π*-έεν τής πρβσωρΐνής κατα/^ρώτε(.»ς τΐλί^ΐα.ας προσφορας.
  Ή κ-κταδολη τού μυθωματο, *ΐλ«ι -(α^ «ίς 3ύο Γσας δόβεις,
  ίς ών ή μ£ν χληρωτία την 1 Αύρυτυ,ι ί· ί· ή δέ δευ¬
  τέρα την 1 Όχτωδρίου 5. Ι.
  Έν περίΐττωσιι κα·^σΓερήίε(1»ς 3ό*ε»ς τινός θέλει καΐί-
  στατα: αύτη τοχ5?;ρος ά«ό τής ύπΐοημ-ρίχς αυτής.
  1 *όδ«!ς ».)μψη· σμος ϊπίτρεχιτα! ϊΐεναντι τοϋ μιεθώματος
  ίί' (.'ονϊηποτί λογΐν.
  Έαν ο τΐ/>§υτ«Γο; κλϊίΡδοτης αρνηβη νά όπογραψ^ τα πρα·
  κτΐκά τή; 5ημ3ποΐσ;ας χ{ να σ^ντ*;'ι το μυθ'οτήριον Συμβό¬
  λαιον, ή π333{λθ>7 ά*.*.1 αονηΐή νά «αοουτιαΐζ αξιβχρεων
  ΐγγ-ητην, ή κα;ϊτίθϊΤ»ϊ '^π αύ:;ϋ χρΐ)Α«·ΐ'.η εγγύησις κα
  ταπιπτ»! ΰτέρ το3 Δη,Α^τΐκοϋ τα,ι^ίου, κηοΰσσεται ·*πτωτος
  τοϋ μισθώματος, προχηρυσσετίΐ νία δημοπρασίαν, ιχμ^ώα-εως
  μίσθωτις των χατωτίρω ·έρ
  Λαχής τή; τρι/θύυης χρήσεως 190
  1) ΦΊρ ; Ά·)ΐ:βφυ)αχί|; 1 χβΐ 1)800 «ιΐΐ ιών Βημητριαχών
  ■ΛροϊΊντων χα'ι ιιΐί πάντων των συγχομιζομί>ων θιρινώ τοι¬
  ούτων ήτοι βιλανΐδίου, χαρουιτίου, οΓνοι», χβπνοί, μετάξηι, πο-
  στανιχών .■-ανανιχών χ λ.
  2) Δυο λ«ιττ« χατά κι·«λήν 4λ! των προ^άτων χά) αΕγών
  χαϊ Δ'η^.οτ. νόρνς 5 λε*τά εχί *&ν ένγιλω* χαί 2 '*2 τα στβΓρα
  3) Λίχα λιπτά ίπΐ ίκοστου βο6ί
  Φοοος Δημο-ι*ίις 1)2 0)0 ίπ! των Ιημητριαχιΰν προϊοντων χαί
  επί πάντων των αυ^Χ'-μιζομί'νω* βιρινών τοιούτων
  Ή έχμ(αΦω·κ ίϋ:ών γινήσ«τ«ι 6π5 τιϋ; εξής ορονί
  1) Οί φοροι ούτοι βά Λληρο')νωνται υπο τώ< παραγωγέων, των μέν δηαητ»ιαχών εί; ι?8ος των δέ λοιπών ίίς χοήμα λ*μ?ανο- μένης- «π' όψει ττς άνο^αίβς αυτών τ'μτ,ς ϊϊγ τον ένοκιαστήν τή; περιφερείας Ινία χιϊντοα ι» χτήματά των. 2 Ό Ιήμοςδ αΐίίϊται »ί; Μ πβεΐοιρ* α; ήτοι 1 ΆομένουΚά- στελλος Άγιο; Γεώομο; χ»| Άνω Άραίνοι 2 Κούμου 3 Φωτ* νοϋ 4 Άμπελάχη 5 Κϊ=έ δοο; χαί Γοολβδία ά 6 Γ«ννή 7 Σελ! χαί ΜμοΘι» 8 Ποασΐαϊς Χρωαοναστήρι Κβιτεδϋνά, Μϋλιότισ*; Πιρδίχη Ιε-(ί/ι 'Ρουσί.υπάτί Μό'οι Χα*εβή χαί Κεοίμη Μετό/ι ΙΟΆγία Ε οηνη '1 Μυΐίοια Γιαννο^δι Ξηρο χωοιύ χαί Άγιε; Μίρχο; 3) Οί ψό?οι οΙγοι έχμ;35οϋντ«ί χβτά πεοΐ5εο«ί«ς ίδι'α ίχ«στο; ώ; χαί ό ■.Οί βμοϋ. 4; Η πλειοδοσία δίίϊϊχίητεται έν τώ Δημχρ/ιζχώ Κατ««"κί- μτ-« Β3υσ!ν«(ων την 25 Απριλίου 191>1ήμ.<ρχν Κυ3.«χήν χ«( ω3«ν 9—12 π μ έ ώπον 'Βττ.τροπ((α,- άποτελιυμένη; έχ τοϊ χ. Δημάρ/ου Βίυσιν» ών ώς Ποιίΐρου, τβί Π.οίΙρΛυ τεΰ Δη- μοτίχοϋ Σϋμδίυλίοο, χκϊ ι β; Δηαοτ,χοΟ ϊυμίοώλουχ»! τοϋ Γρ«μ- ματΐιο; -ου Δημου ώ; μι/ών. ΙειοδιίΓης διά να γίν/| ίιχτο. δέον ν« χ^ταίίση λο"γω «ι; το Ταμείον τοθ Ληαοι» ϊι' έχά«την περι·>-
  '·/ ( Ι '. αΐτινες 4*!στ^«^γ)Ι3νΙα[( ,;ς τ§^( «πετυ/οντβς
  κ; ήαέ^β; *πο τής όίΐστιχηι χατ«χι>ρώ?«ω; (ΐς δι τον
  ηχ βα «»μψιτ)···Ι[Γ)ΐ· *ί« τήν πρώτην {οτιν τβί μισίώ-
  να *ο σ«γιγ>) ο* κ&ί ιζΐ'ί/οίια* έγ^υητήν ββτις ί
  '^τΠ τό π^αχτϊχ,ον τή τΓΑειοίοτία; χαϊ το συνα·'ησί
  μιντν σϋμβίΑΐιον, συνιυΒυνομίν-); ιί; πιτα; -άς ίιπο/ρ·ώ·£
  το: .νοιχιβστοϋ άνευ ίιχαιώ^ατος δΐαϋίσΐως -/) διζήσιω.
  χρυσϊς
  Πά;
  7) Ή χαταζολή -ου μ,ισβώμχτο; θά γίνη είς 2 Γσας δόσεις
  ήν οί την 30 'Ιοολίου 1910 χ>1 την τριακοστήν Σεπτίμξρί™
  (. Ι. πασά δ« δόΌ'ς μή χατ«δχλλομέ«η έιΛΚ-οΐίβμω; ίν Ολω ή
  έν μέρει^ χβθίσταται τοχοφορος χαΐ ϊπαιτη'ή χατ3 τχ; &<ατχ!;*ις τοΰ ύπ' άριί. 196 Νο^ου. 8) Ουδείς «υμψηφισμός δύναται νά γ!νΐ| άπ/νχνπ τοϋ μ,ισβώ- ματος δι' ίίονδήποτι λόγϊν 9) Ή πλειθϊοσ·'α δέν είνε τελειώση, έπομ,ί'νω; «άν έντός \ ημερών ϊπί) τη; τροσ'ορινής χ<ιΤαχυ?ώσε<ος πίοσιίοϊ) τις τούλχ- λ«νιστον^50)0 έ-1 πλέον τή; τελευταίας προτφορα;, τί) *5Χ- χτι*δν τής *λε.οδο«ίας θά άχυροΰται, έ«·ανχλζμβίνίτ«ι οί βΰτη μετ» 15 ημέρας άϊτο τής πρώτης, ενώπιον τής αυτής Ιπι ροπής χαΐ ύττ!> τοΰς υότούς δοους,
  10) 'Ε*ν ο -'ελευταΐος χλιιοο'ο'της ή & έγγυητής «ύ'-οϋ χρνη-
  ίώιι νά όπογρίψωσι τό συναφθησόμενον συμ,δΊλϊΐον ιίσΐν ίμ<ρο- τεροι ύπεύβυνοι άπένχντι τίΰ Δήμου, διχ πϊΐΐν επι τοϋ μι- »6ώματος ζηαίαν έκ νέΐς μΐϊθ όσίως, ή γ.π' ίΐιΗιί&ζ διαχειρί¬ σεως χωρίς >·ά ί/ωΐι ουδέν δικαίω** επ! τοΰ τυ/όντος ΊτΑβ-
  ονάσκχτος, ή δέ χατατεθεΐσα ε'ς τό Ταμιϊον τού Δήμιυ προ-
  χχτββολή δίν έπιττβέφετΐΐι άλλχ μένει πρός ?·>ΐλος τοΰ Δγίαου
  11) Ό •τροχαλέτβχ την πλειοίοσ'χν πλειοδιίτης ϊναχηρύσσεται
  δίΐϋτιχως μισίω*ής εάν χατ« την δυξίγωγήν αυτής ϊΐν προσ-
  φιρθ-7| *ροσιρ»ρά κριίσων τ?« 6π' χΰτοϋ τρ&ΐΓφίρίιίϊη..
  12) Τί π»α»Τ!χ« τ% πλ«ιοΒθ|ί«ι &π<χιιντχι ΐ!ς την Ιγχοι- σιν τοϋ Δημοτιχοϋ Συμδουλί·υ τ^ δποΐον ϊύνβτχι νχ έπι»υ- ρώβγι η μΐ) «ϋτά χω»!< » τ«λ«υτ»ΐος *Λ*ιο5οτης ν» »πο*τ^ϊ «ατβ τοϋ Λήμου ούδιν ίιχαίωμα '3) Τα χηριίχΐια χχΐ "ςοδΐ τοϋ Συμ€ολ«ίου (Χ[£αΐρύνου<ι νόν έναή ήι χχτ' οίίθναμιχχς π»οΐΦΐρ»'ας, βέλοι>βι 8ί Ιί«'
  ζχνίή έν -?| ί(θούί»γ| τ»ΰ Δημχ'ρ^ιχχοϋ Καταβτήματος Σηΐίία*
  την 2 Μϊίοο έ. Ιτους ήαέοα, Κυρΐχχήν χαϊ ώρΐν 2—5 μ μ.
  ίνώτίον ίπιτροπεία· ■ϊπο'-ελθϋμένηΓ διΐο τοΰ Λ·η.μ«ρχεύοντ·ί Ση^
  τε·'ας ώ; κροίδβου, τοϋ <Όίρηνο{ιχου Σητιίχς χα' ενός μίλθυ< έκ τοϋ Δημβτιχβΰ Ευμβ^υλίου ή των νθμ'μων β>αΐΓΑ1ι)^«βΐών. ύιτ4
  τοις χάτοιθι χναφιΡΦυμένου; ίριυς:
  1) Λί προτ??ρχ! γενήσιντχ'. ίΐιχιτέρω; οΊ' ϊχίιτην οίχονομι-
  χήν περιφίρκχν εί; ζκερΐΐχς μονάδχς χαι είς /ουυάς ίρα/μ«; είς
  αι 6ΐ χχταδάλλετχι χχι τό μίσθωμχ δ*ο των μιϊβωτών είς το
  λ ί
  Έν Άρμένβις τί} 15 Άι>ειλί·υ 1*10
  Ό Δήμ.«ρχ<3( Βρυ«ιν«!ων Π. ΒογιατίΛς Αριθ. Πρωτ. *277 143 Ό Δηιιαρχϊΐ'ων '/3θν«- λί 8'' δρα/- Δυνάμει κα) χρόι έχτί>·»ιν -τής ΰτ' «ρ;ίμ 8 χχΐ ίι
  )ογ(«ν 16 Μαρτίςυ ί. Ι. αποφάσεως τοΰ Δημοτικόν Σ
  Σητϊίχς, 4γχριί*ίσης ν·μ(μως 5ιά τής δ*' «ρι·μ. 82 έ. ε τ
  «ύτη» τής Γ«6. Ν·μ>ρχ(«ς Λβσηίίου.
  Έ·τί#ιτ«ι ιΐς φανείΐν πλ·ι·Ϊ0Γ!»ήν ζηιι»*ρα«»ν χχΐ <υα*ι ν«ς κρός τβς δΐκτκζΐι; τεΰ Νίμου 356 ή έχμ(αβω·ις τοϋ ψ ρου 1)2 ο)ο υπέρ τοϋ Δτ,μοτιοϋ τχμιίου 1 ')2»1ο ύ*1ρ τβϋ ι μιίου της άγοοφυλχ«ϊ|ς ΐψ' άΐΐάν-ων ΐών βυγχομΐζομίνων χχ τος εϊίους ί·ημ·ητ(«χ»ώ< ποοϊόντων τής χρήϊΐως '9"9 -19ΙΓ'. Ό Λήμος δικΐ3(ΐτα( (ίς ο^'οιχοι οίχβνομιχχς πί2'.·ίε;ί;»: ε/Όυσι χχΐ διχ τον φιίρον τοΰ Δημοσίου, εο'σ-ί) τούτων πο:ΰίτ *^γίσβη ώ: δίίχνυτίι χχτωτίίω. γο ί* προϋιτ λογ;#6ίν ΐχχβτην αίχονομιχήν πε:ΐ^ίρ.ιαν θκορεϊται χχ) ώ: πο φορά "ήτοι: 1) 'Η Οίιονομιχή πε;ιφέρεια Πΐ3χο>εφϊλου Σητείας
  μάς 300
  2) Ή Οίχονομιχή περιφ£38ΐα τοϋ Σφ»χίων Σχνδαλίου
  δρχ·/μχς 50.
  3) Ή Μετοχίω' Πισχοχεφάλου δοχ/μάς 70.
  ί) Ή Ρουί. έχχλησίας χαϊ Άγίοις Φωτιας 2ο»χμ (00
  5) Ή Άχλχδίων, Κυμουβγιώτη, Συλαβεϊιχχώ δρχ/μ 170.
  6) Ή θίχονομ,ιχή πιριφέθίΐχ Σ<οπής δρχ^ιι. 400 7) 8) 9) 10) II) 11) ρη Έχάιτη οίχον·μι«Τ| κε·ιφέβιιχ περιλχμβάνιι τε χτήα«τ« των ν τγι χιριο^γι χύτ-ης χατοίχούντων φορολογουΐΑ·ν*)ν ^ οέ ψόοο; £>'^τος χχταβίΑλεται ΰπ» των φοροΛογουμίνων «ίς «ιί·ς είς τί>ν
  ένοιχιχστήν τής ·1χςνομ'.»ής π·ρι^ερε(«ι είς ην ουτβι »«τβιχ»ΰαι
  «■Ι οϋνΙ »(ς τβν έ^οιχιαστήν ττς ςίχον·μιχής χε·(·εριίαί είς η>
  τυ/^ν χιΐ-αι μίοος ή το όλον τ'Γ>ν χτημίτων τού Εν πείΐττΓώσεΐ
  δέ χχϋ' ήν μί·ο^ ή το ίλον τώ χτημάτ<*ν τού >εϊτιι εί; οί-
  "θνοιιιχήν πεοιψέοειιν χειμένην έ<τος τοϋ ΛήΐΑθυ τή; χϊ-οιχ''ας τού ούτος βχ χχτχζά)γ) τ:ν ιιιρον εί; τον ίναχιαιτήν ταύτης. Αί πλειοδοτιχαΐ δημοπρασίαι τής ίχμισθώΐκικ τοϋ φόρου τού- Πα:*«τωρ(ου » 25 Χαμαιζίου » 100 Τουρτούλ(ι>ν »
  80
  Επ·#χθ"Τ, Σωτήοχς

  Μαρωνιας
  80
  Σχορδύλω-Ριζης
  »
  70
  έ
  2) Αί προσφοραί γίνονται δεκταί ίπό τίς ημέρας χαϊ ώρας
  τής ένάοξεΐο- τής δηΛοπρΐσ'χ; μέ/?ι -ή: ήαέίχ; χαϊ ώρας τής
  λή?εω ΐύτίς, ϊο' 'ί Λχρί<0η ή ΐϊροσδιοοισίεΐσχ έν τή πΐρούσγΐ δ'α<ηούξ;ι ώρα τή: λή-εω; τϊ.ς δηιιοθΐσ'χ; γίνιται ή χαταχύρω- σι,' εί: τον -ήν ϊυμφεοωτέράν τιμήν ποοβφίροΜτα τρία λιπτ« μετ» τή» τελιοτι'χν ποββφορχν, δΐΒομ,έ.ου τοΰ «ημε'ου διά <ί«η,- ιτανίου, πι> τοϋνται ίέ Α π αχτιχχ ΐ«Ι 6»ογβά·ονΓ·;ι ύιϊό τής:
  έπι-ροπείας χχ! τοΰ τελευτχ'ου πλειοδότου Μετ» Γήν «βτχχιί'*
  οωτιν ούδιμίχ προσφιρχ γίνεται δεχτή
  ^) Οί χκΐυ'ΐτερ3ΰντες εί; τό Δηα.0Πί.όν ταα,ιίον
  ποίθεσμα προερχόμενα έξ έχμισθώσεω δημοτιχών «όριον ϊεν
  είνε *ιχτο! είς την δημοπρασίαν οίίτε ώς έγγυητα'ι οΰτε ιαΙ( (»»-'
  ίίωτχΐ ότχν τχ χρέη των ΰ^ερβαίνουϊι τχς 50 δραχμάς·
  4 Πά; πλεηΐιίτης μή δτχγ(ίμενος είς την χχτηγορ'αν τοϋ
  ποοηγοι.μίν^υ ά:ί;ου είνε δεχτός εί; την δημοπρασίαν, α.» «ρο-
  σχγχγ/) εί; την ίπιτροπε'χν την διεζίίγουταν ταύτην, γρχμμχτιβν
  τοϋ είσπράχτορος χ»! /ρίη τχμίου έχπληροϋντος παρχ τώ Δήμ.ι,
  Σητείας πΐστοποιοΰν ότι χ«τεθη*.ε λόγω νρημχτιχής έγγυήσειΐΜ
  είς τό Δημο:ιχόί ^η,μ^ον ποσόν ίσον πρ»ς τό ιίκοστεν τοϋ πρού-
  πολογισθέντο; ϊι' έχάστην βίχονομιχήν περιφέρειαν. Οί ττλβιοβό-
  ται οφείλουσι δι' έχάστην οίχονομιχήν περιφέρειαν ϊι' νή πλειο-
  δ·τοϋ«ι νά χκταβέτωσι χαϊ ίδιαιτέρχν χρτματκην εγγύησιν, προ-
  ««γοντες χειτχ τχ ανωτέρω ίϊιβίτερον γο«μμάτιον είς την έ/
  λόγω έπιτροπείαν τχ γραμμάτιχ Ιπιβτρέφονται ιίς μέν τοΐχ χκο
  τυ/όντας χβτά τ»ν «οναγωνισμον μετχ τρείς ήμέ,ας βυντββσομί-
  νης ίπισβΐν τοϋ γταμμχτίου τής «πχιτουμίνης (ιαταχτιχ^ς πρά-
  ζ»...ς πρ)>( «ζ«ργόβ(ι)ΐιν αΰτοϋ υπό τοΰ Δτιμοτιΐοϋ τχμίου είς όν
  έγένΐίθ ή χατχΦεβις τή; χρημ.ατιχή< εγγυήσεως. 5) Αί Ιημοπρααίαι Ι έν είνε τελεκβιιχα! έ*ομίνω; έ«ν έντός τό πολϋ Ιξ ίιμερών άπό τής λήξεως τής δημοπρχβίχς ϊέν γίνν·_ νέχ ποοιφο:χ ανωτέρα τουλάχιστον 5 ο)ο τής τ#ΰ τελευταίον πλειοδότου, τό Λημοτιχόν Συμβούλιον Σητείας δύνατχι νά έγ- χρίνη η ιιή τα ποαχτιχά τής'δημοπρασίας χατ' οίχείαν χρίιιν λχμ- δάνον δχ' όψει τού τό ίΐυιχφέοον τβϋ Δήμου, ίαν ?έ έντό< τής ρη- Φε'ση; προβε«ΐμ(α; τώ^ εξ ήιιερών γίν1») νεα προσφορά ««τα 5 ο)·» τοΰλάνιστον ανωτέρα τής τοΰ τελευταίον πλειοδΊτο», τα πραχτιχ» τή; ϊημιπυασ'ας «χυρ'·ΰντιιι χά! έπαναλαμξχνεται νέα τοιαύττ τελειωτινή ένεργηίΐησομένη την 9 Μχίου έ. Ι. ήΐιέραν Κυριχ- χήν χχ) α>5»ν 2 — 5 μ ,<. ένιόπιον τίς αυτής ώς «νω έπιτροπε'αο έν τώ αυτώ Καταστήματι χ«' υπό τοΰς «ΰτοϋ; ορους ανευ έ βρας «ίνποιήσεω;, ώ; χχ' τί χσύμφοοχ χά! μή ίιπερθεματ'.σΐέν-α 61 'Η χαταβολ-η τοϋ μισθώματος έχάστης οΐχοχομιχής περι- φερε''α; Ηί γ'νη είς δύο ξοσεις ή μέν ιτβώτη δίσις πληρωτέΐ ιήν 3ί Ιουλίου έ. ε ή ?ε ίευτίοα την 31 Αΰγούστου ίδίου Ιτους πρός η>
  συμΊ/ηφυθή<ΐεται ή χατατεΜσχ χρηματιχή εγγύησις. Διά παβα* δέ χαθυστέρηιιν πΑηρωμής ίότεώς τινος ο μισβωτής ΰπίχίιτβι εί^ νομιμον το"'θν υπερημεριας. 7) ΟύδεΙ; συμψηφιιμός έπιτρέπεται άπέναντ( ιοϋ μισίώμχτοο δ>' οιονδήποτε λάγον.
  8) Ο μισ6ω-ή; ύπο/ρεοΰται χατα την σύνταξιν τοϋ Συ^βο-
  ^αίου νά π3/σ»^"»γη οιξΐ'ίχίΐων έγγυητην ου τό άζιόχρεων έξι-
  λ-γ/»ι ό Ληιΐϊρ/ο. Σ()γ»(χ; ίσ·ις Οχ συνυπογράψγι "ο ένβιχιβοΤΓ,-
  ριον συμίόλχ-ον
  11) Ό έγγυητής μετχ τοΰ μισβωτοϋ εισίν «λ»εληγγύα>ς ουνυ
  πεύ'ιυνοι ·ίπίν«ντι τοΰ Δήμου άνευ τοΰ διχακοματος τής δ'.*ιρί-
  σεως ή διζήΐεω; δι' όλον το μίσ'ίωμα μετα των ΐν?ε/_:μενων τέχω
  ύπερημεοίας χχ'ι ιξιδω έχτελεαεοις μέ/ρις όλβσ/εροΰς έξοφλή-
  ΐιβς, χιΗ<Ί>; χχΐ διά μή συμμοΐ*ω«ιν τοΰ μιββωτού πρός τίυ;
  Οίβυς τήο παρούσης Ιι«χη·ύξ«ως.
  10) Εάν τις των χνχ« ^ουχΐέντων όριετιχών μισβωτών «ρνηθ7,
  τ« «ρθϊέλθη ίπως αυντάξί| τ» μ(σθ<»'ήριον ΣυμΐοΆαιον, ή »-ο·- ί'ι βη μέν ί>' άονηθί, νχ «ροσαγαγγι άζ'ί/ρεων έ γυητήν, ήχβ-
  «τεΰιίυχ ύπ' αΰτοΰ /ρημβτιχή έγγύησκ χχιαπίπτει υπέρ τού
  ί Δτμ·),, κη^ύιειτϋ £ιπτ — τ^ς τής μιαθώαεως, τ:ρβχηΰυισ€ται νεα
  ι $Γ,μβποα» α ίχμίιθωτις τοϋ φό^ου τούτου εί: βχρος τού χχί υπο-
  * χοεοΰτχι εί; την ΐΓϋΟς τον Δτ,μ.ν πληρωμήν τής έπ'ι ελχΤΓθ
  5ιαφορϊς ή-ις τυχόν ή6«Λε προκύψει τατά τί[/ ενέργειαν τής ϋπη-
  ~~~
  126
  Ι' 'Πίΐ: ΚΎΒΕΡΝΐΙί,ΕΩ-
  'Εον τουναντίον χατά την ίπβν«λ/|7Γτι-
  <η> οημοχροτου· πίοχρψτ) αυξτ,σΐζ 6 «τ,ρυ/6(ί< ίχπτ»ιτβς ουδέν δύναται νά ά»Γα!τήττι τής ώφιλίίος ταύτης προσχτωμένης νπίρ τοϋ Δήμου. *1) Ό ίήαος ού'ϋν ϊιχα'ωμΐ άνβγνωρίζίι πβίκ τοίις μισθωτάς τού 1*1 των βυγχομιζομένων ίτμητο,»χών τροΐάντων βορου δι1 (κδεχομινην βίθμτνίαν χαι ίλλα άχ£θοχτα( άτυνήματα. 12) Ό ΛΐΓωσίήτοτ» ϋΐτοχουΛ'ω' «ιορολογητε» δημητριαχά προιοντα τιμα'Ρ'ϊτβι συα««'>νω< π:ο^ -άς ίιαταξεκ τοΰ ύπ' άριθϋ·. 939)687 τήί 27 Μ*ρτί5« 1910 Λίβτα^ματο,- το5 χ επί των θί- κονομιχών 'Ρπιτρύπου ιτιρΐ ΐ<μισ^ώσι«>( τού φ^ρου τού:ο« υπό
  τοϋ Δημοβίου
  43) Τα πραχ-ιχα τ% δημβπρασίας ύπόχίΐνται ίϊο την κρίσιν
  τοϋ Δημοτιχον ΓυμβουΛίου Σητΐίΐς όπ«ρ δύναται να ίγχρίνβ η
  μη αΰτα λαμβάνον ΰ*' ίφι> τού τ6 συμφέρον τοΰ Δ ί'μου
  Τί χ^ιρύχει» χ«! λοιπά ίξο&ΐ βαρν^ου«ι τού« μισβωτάς.
  Άντίτυ*» τΐ,ς τταρού'ίης εύρ'σ^ονΐβι εΕ« τ>> γρβφε{ον το« Δήμομ
  τούΐου χ«1 δύναται τάς τι; ίλ«υ((ίρω; νά λάβ^) γνώσιν »ΰτής.
  Έν Σητεία τ γ, 14 Απριλίου 1910
  Ό
  Ο. Πετράκης
  Αριθ. Ιΐρωτ. 2281
  » Διεκπ. 1552
  Έν Όνόματχ τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΟΙΚΡΙΜΑ
  Ό Βίίίαγγελενς των έν Ρίθιίανη ΙΙρωτοδ»κών
  Δυνάμει των άρθρων 4ϋ5 καί 406 τής Ποΐνικής 4ικονομιας
  Κα/.εί τονΣτρατήν Αχοομΐανάχην πρώην κάτοικον Πατσό
  Άμαρίου και ήδη αγνώστου ίιαμονής ίνα <μφανισθ':ι αυτοπροσώ¬ πως ενώπιον τοΰ άκροστηρίου τού Δικαστήριον των ,νταϋθα Πρωτοδιχών την 29 τοϋ μηνός Ιουλίου τοϋ !ίθ-ις 1910 ημέριν Πεμπτην καί ώραν 9 ·*. μ. πρός περαιτέρω συζήτηστν τή, άξιο- πο.νου πράξεως τής άνΐ;ερομί'νης «ίς το νομίμως τοιχοκαλληθεν και δημοσιευθέν ύιτο αριθ. 8411 καί -/ρονολογιαν 27 Όκτω- 6ρίου 1909 κλητήριον έπίχριμα, άλλως θελε: δΐΛΐσθή έρημην, συμφώνως τω άρθρω 407 τής ΙΙοινιχής Δικ^νομιας Έν Ρεθΰμντ^ ττ] 13 Απριλίου 1910. Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης Ν. Γ1. Παπαδάκης Αρμόδίος δικαστικός κλητηρ τιαραγγέλλΐται όπως εν αντίτυ¬ πον τής παρούσης τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν τού κατηγορουμενθυ καϊ Ιτερον είς την ίδραν τοϋ Δικαστηριου τοΰ Πραιτοδικείου Ρεθύμνης, συμφώνως τώ άρθρω 406 τής Ιΐςι- νίκης Δικονομίας. Έν Ρεθυμν^ αυθημερόν. Ό Είσαγγΐλιυς Ρεθύμνης Ν. Γ*. Παπαδάκης
  ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  127
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  καταρτισθείσα συμφώνως τω άρ6ρω 6 τοθ ύττ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μ αί ου 1903 Νόιχου καί τω ύπ' αριθ
  697 κα'ι χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907Νόαφ καί ίσχύβυσα διά τον μήνα Μάϊον 1910. πλήν τοθ ελαίου, οίνου κα'
  σάπωνος, διά τα δποϊα ΐσχύει αδτη επί ΐΑΐαν ιρι·ί.ηνίαν, αρχομένην τή 1 ΜαίΌυ 1910 καί
  λήγουσαν τί, °0 Ιουλίου 1910.
  Φορολογονμενα ετοτι
  Τιμαί
  Φορολογονμινα ειδή
  καιά
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  φορολογοί'μενα έτ.ϊ ~η
  ίναντ» τιμών.
  Α'. πρός 13 τοίς °/«
  Έλαιβν....................
  ιών
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  λ 5
  16
  Π
  18
  19
  20
  21
  22
  ■4Ο
  Σάπων, κβτά την αναλογίαν μόνον τοϋ ι
  αύτω περιεχομβνου ϊλαιου.Είς 1 χιλιο
  γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,63^2 -χι
  λιογραμμα ελαίου. } 0,6392X0,91
  Ελαίαι πράσιναι έν έλαίψ, ή έτέρψ «κχυ
  λισματι ξυνώ....................
  Ελαίαι μαύραι....................
  Ελαίαι πράσιναι έν ξηρά καταστάσιι. . .
  Ελαίαι «ν ξηρά καταστάσει πρός άλεσμα..
  "Ελαίαι έν ΰ'δατι ή ίν αλμτ,, (κολυμπάίες
  τσακιστις)......................
  Οίνοπνευματώδη ποτά, κονιάκ, ρουμι,ήδύπο
  τα, οίνάπνιυμα, μαστίχα, κατ'άναλογία
  τής παραγούσης αύτά ποσότητος οίνου, υπο
  λο γιζομενων τριώνχιλιογράμμων οίνου ι!
  ε'καστον χιλιογραμμον αυτών } 3X0,09—
  Ρακή ή σούμα μέχρι δεκαϊξ βαθμών, κατ'ανα¬
  λογίαν τής παραγούσης αύτάς ποσοτητο
  οίνου, ΰπολογιζομένου ίύι χιλΐογράμμω
  οίνου εΐςϊν χιλιογραμρακής.}2Χθ/09.—
  ΙΙιτμίζί, αναλόγως τής ποσότητος τοϋ
  γλε,ύκους, ίξ ής παράγεται, ύπολογιζομε-
  νων τριών χιλιογράμμων γλεύκους είς εν
  χιλιογραμμον πιτμεζίου. } 3X0,10.—
  Β'. πρός 11 τοίς °/0
  Βαλανίδι μαθρο 6ριγμε»ον.........·
  Βαλανίδι...........(..........·
  Βαλανιδόκουπα.................·
  Κικίδια.........................
  Μεταξα........................
  Μέλι..........................
  Κηρός ........................
  Μίλόπηται.....................
  Δείκταμος......................
  Αάδανος.......................
  Λιναρόσπορος...................
  Λαφνάφυλλα....................
  Αιθίρια ελαια καί άποστάγματα, καραμπά-
  σι, δαφνέλαιον, φασκομηλέλαιον.......
  Ροδάσταγμα, άνθόνερον καί λοιπά τοιαΰτα
  ίευτερεΰοντα προϊόντα..............
  Γ'. πρός 10 τοίς °/«
  Σταφιίες ιίϊους σουλτανίνης ξελυκισ·Γιέναι
  » » » άςελύκιστοι. .
  Στ«»ί?ΐί ξανθαί ξ*λυ*ισμίναι (ίλιμί'). . .
  ξανθαϊ ά$·λύν.ΐ(ττο............
  91
  58
  65
  40
  18
  23
  27
  27
  18
  30

  9

  14

  06

  40
  21
  50
  1
  00
  4
  40
  1
  65
  2
  50
  5
  20
  _
  23

  10
  5
  10
  1
  30
  _
  25
  20
  Π
  _
  16
  29
  30
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  Άποκάθαρα ξανθών σταφίδων.....
  Σταφίδις μαύραι...............
  Κουκούλια ήλΐασμενΐ...........
  Κουκούλια τρυπημενα καί διπλά. . . .
  Κουκούλια σκαρτα..............
  Κουκ^υληθρακαι πατϊΐτοΰ καζανίοϋ .
  Χονδράδα μεταξης.............
  Υποστάθμη ο'νο..............
  ϊ*γροπ»δα οίν3^...............
  "Οξθς.......................
  Άμυγίαλοψυγα γλυκιϊα .........
  Άμυγδαλόψυχα ~ικρά...........
  Άμύγδαλα ίν φλοιώ...........
  Άμύγδαλ» έν φλοιω (άφράτα).....
  Χαρούπια....................
  ' Ε / αιοπυρήνες.................
  Ρλυκόρριζα..................
  Λεμονάδα καί τ^ρτ-χαλαδ ι......
  ΙΙβρτοκάλια ..................
  Μϊνταρίν!α........,.........
  Κίτρα......................
  Δ'. πρός 3 τοίς 7ο
  παρα^όυιενον διά χημινής
  50 Οίνοι......
  51 Πυρηνέλαιον,
  κατεργασίας
  52 Σάπωνίκπυρηνίλαίου,ϊιβ χημικήςχ,ατεργα-
  σιας παραγομίνου, κατά την αναλογίαν
  μόνον τβύ ίν αυτώ π*ρι«χομίνου τίΐούτου.
  Ε'.ς 1 χιλιογραμμον σάπωνος ίχ. πυρη-
  νελαίου λογίζοντκ: 0,6392 γιλυγραμμα
  πυρηνελαίου. > 0,6392X0,55—=
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  (
  53 Δέρματα αίγοπροίάτων
  54 » 6οών καί μβσχαρίων
  55 > ζουρίδων...............
  56 * αρκαλων καί αιλούρων
  57 "Ιπποι 4 */ο *«' εκτίμησιν
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
  ιΐ]- υιιενα κατάχ»5.ίόγ^(αιΐ{ΐον
  58 Έρια καί αίγότριχες (τρίχα).........
  59 Τυρός, άνθότυρος, άνθάγαλον καί £ούτυρ;ς
  60 Μυζηθρα καί μαλάκα..............
  61 Μιζύθρα ξεινή...................
  62 Γιγοΰρτι.......................
  06
  16
  60
  60
  10
  05
  23
  55
  05
  85
  35
  20
  09
  03
  04
  62
  30
  30
  24
  10
  55
  35
  30
  60
  20
  15
  10
  05
  10
  02
  70
  50
  50
  Έν Χανίοΐ4 τή 26 Απριλίου 1910
  "Ο «τί τδν Οίχονομικών Έ«ίτρο*βς
  Κ. Μ. ΦΟΤΜΗΣ
  ν-|