93237

Αριθμός τεύχους

23

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/5/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  -βΛ 4 Μάϊον 1910 - ·Α»μ!>. «3 £
  Αριθ.
  1Ί20
  Λυκπ. 939
  νεας οημοπυαοιος έκμισϋωυ^ωι, τοθ επι των <3υρ:ο· ■μιζομι.νων ότιμιιτριακών /υοιόντ^ν φομου δια το ετος 1910 των ΚΛτιοχερυ κατονο(ΐαςομΐ;ων οΐκονονι,ικών τχίριφ'οοΐων ιαΐν ΝοαυνΛανΐιον-ΙΙφ.ικΐι.ον-Ρί.ΟυμνΛς- Ηρακλειον κ αι Λα ϋη.0 οι θι' άς υνο&μια ίγ<:ν;τ.ο πυ >ύ§ ιυα ή αι γενόμεναι τοι¬
  αύται εισίν ασαμφοροι ει«. τυ Λημοσιΰν.
  υ ΕΙΙΙΤϋΛ' ΟΙΙίΟΝ''ΜΙΚυλ ΐΙΙΊΤΡυίΙυΣ
  Λαβόντες ύπ' Οψει
  Ότι κατα τ/;ν ϊΐεςαγοιγ/,ν τω< θημο-ρατιών το3 επί τω,» συγκομ'ζομένων δημήτρ1 α/<·>ν -ροι^ντων '-<*?'■<·> ~οΐντ:ς ειίους
  δια τό έτος 1910 τωνχα;ω.έρω ο'ι/,ο^ομ.ΐΛων περιφ.ρβΐών οΐιίε-
  μία έγένεχο προ Γφορά ή αί γενοΐλΐναι οιαύται εισίν ασϋμφο;;θ!
  «ίς το Δημόσιον, ήτοι δ,ά -άς ς'ι/.ϊ^μι/Η ^ιρΐίερειας :
  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Τής Εΐρηνοδικε ακής πίριφς-ί/είας Χ-ϊ-νίων
  1) Μουρ ιέςύπό τού Σ.Ζαγθνρα/ί; προσ?ερΟϊΐΐα ιμ.τ, ορ. ·)02
  2) Μα/χςα υπο τού Ρ.Τζω/α/η » » » Ί0.)
  3) Άγ.Μ'αρίν» ΰποτοϋ Άντ. ΙΙαυλνΐΛη » » » 032
  4) Γκαλαγκ,,δο; ΰπ: τί^ Σ. Ζαγ:
  5) Κεραμειά υπο τού Γα£. ΗαπαφΐΛ
  6) Γαλατά υπό τθϋ Κων. ^1πο^ζ ανά/η
  Τής ΕίρηνοοΊκΐΐακιής περιφ£ρ&ί*ς 'Αλικιανοΰ
  2) Συρι'/ι
  Η) Βατιλακος
  4) Π/α-α^'
  5) Βαρ,-ετρος
  6) Αλικιανβϋ
  7) Φουρ/ές
  8) Λ',μη Κίρατιίι ύττ: -,^> Μ.Μζαουρ»·/.η ο
  9) Πρασέ; υ-'ο το5 Μ. Ά/οωτηριανα/.η »
  10) Βρ,σϊςάποτού Χρ. Ι. Κουτρο^ακ-; »
  Τής Είρηνοδικ'ΐακής
  Καατελλίου Κισ«»μου.
  1) Παλαιοκαστρον ύ-το τ^^ Ν. Βερυ/ακη » »
  Τής Είρηνοδικειακής περιφ-ρείας
  1; Ηολεμάρχι
  2) ΡοδοποΟ '
  3) Καμάρα Κο
  » » 100ο
  » » 311
  805
  210
  Ιί,ΟΟ
  4)
  &)
  6)
  |
  10]
  ΐ')
  12)
  13)
  14)
  16)
  Π)
  18)
  1)
  2)
  3)
  4)
  ,)1
  8)
  1)
  2;
  Ζυμίραγοΰ
  ΙΙυκοΛΐς;
  Ιΐαλαια Ρο^[^.ϊτ^
  ρ
  11αν^(/^μ:^)
  Μο ρί
  ΙΙλα/.αλωνα
  Σπήλιο
  Νο·/ ά
  Γαίαλβμοθρι
  Β:05ες ^ο τού Γεορ.
  Ρρυμπιλιανά υπο το^ Γεχρ Κοτσιφά/ΐ/;
  Δαρμ.αρο/ι.ιρι υπό τ;3 Χρ. Τΐ'/ι;ιγ*α/ΐ)
  Τής '^παρχ-.ας Σ'λίνου
  ορ.
  ^1
  10)
  11)
  12)
  13)
  14;
  15;
  16)
  Π)
  18)
  19)
  20)
  21)
  22)
  Τεμένια
  Στροόλε;
  Άϊο-, υρ:ς
  Λ'ίαοας >>-:.
  Σπανια/ο *>~ο τού Έμμ. Λαμ~-/τι
  Ροδοβάνι υ-'ο τού Σ-^λ. Γσου^α/η »
  Αγίι/:ς υπο τίύ Μι-/. Κα3ΐϊλαν.η »
  Τής Επαρχίας ' %πο*ορ<όνου Μα&ςς /..λ.τ:. υπο τού Μ Δραμυ/αρ/; »ν:1 Δ Εμ.~ροσ>ερ^ς ^7;ο το^ Ιωΐ Μττραο^ΣαΛη
  Καλαμι.σια ύτ:ο το^ 1 εωρ Μ^ριοαΛη
  Κα/.υίε; ^τ.ο '^^ Α-ΐω/ιυ Σα/ι5ο-
  0'λΐίομ.ινα υπο τού Κυριακ. Ματαχού
  Πλακα /.τλ. ^ο τίυ ΪΜι/ιλ
  Σ-υλ ς ^^ο τ^^ Ηασι/ Χαριτακη
  Φρ:ς Ιτι τού ΙΥωρ Ι ια/.ουμ /αλΓ,
  Τσιδαρα: υτο τ:ύ Στ^λ. Λ/2ρ:α
  Βαφε: ^^το το^ 1 _ωρ, Παί-ΐρ^α/
  Ά/ΐ'αμ,:ο; ύ:- -ο^ Μι/. ίοο^το
  Ιΐΐοοηα υ .ο τ:.ι 'Ί /. Β-'Λ/.γ,
  ρ/ ρ
  Ν'πς ^τ-'- "■> Ά ίρ Μ. Κα/α;σα/η
  Μαριακ?/η
  ,ς ρμη
  Τξιτζιφ.ί ^~ο το^ Κω^ϊ:. Γζαγ/αρα/η
  Καρές ^πο τ.^ Έμμ.. Μα-.:υ ,ΐα/ακη
  'Λρ,λΖ/ο' υπο τού Χα,ο. Μ^/ω/ακη
  Μαχαιρίί ^^:^ τού Ιωαν. Παπαίο
  Ραμνη ^-ο-ο^ Γε^ρ. Μ. Μ
  2110
  505
  350
  210
  405
  111.")
  1 100
  8(>ο
  550
  1002
  000
  000
  831
  005
  1100
  615
  1091
  1000
  400
  352
  830
  340
  150
  130
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  "■»£*
  Τής Επαρχίας Σφακίων
  1) Δήμος Άσκύφου υπό τού Γ. Νταμπακακη άντί
  3) Νήσος Γαύδου όπό τοϋ Δαμουλή" Ζερίού
  ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Τής Επαρχίας Ρεθύμνης
  1) Άγιος Κωνσταντίνος
  2) Κούφη Καρωτή
  3) Φωτεινού
  4) Βιλανδρεϊος κλπ.
  5) Χάρνίία κλπ. υπό τοϋ Γεωρ. Βενιακάκη
  6) Σελλί κλχ. ύχό τοϋ Χ,αραΧ. Ξ«κάλλου
  7) Ρουσοσχί-ι ύχό τοϋ Γεωρ. Τρουλινοϋ
  8) ΙΙερββλια κλπ. ϋπότίϋ Στυλ. Τ.ρζιϊάκη
  9) Γεράνι κλπ. ύχό τοϋ θεμ. Γοδατζιδάχη
  10) Γεννή υπό τοΰ Στυλ. Περιδολιανάκη
  11) Ρούστικα υπο τοϋ Γεωρ. ΦραδέΆου
  12) Μαλλά/.ια υπό τοϋ Ιωάν. Μαρχουλάκη
  13) Γιαννούδι κλπ. υπό τοϋ θεμ. Γοδατζιδάλη
  14) Χαμαλεδρι κ1 χ. υπό τού Άναγν. Νεάκη
  15) Άγία Τριάς ύχό τοθ Νικολ. Μανωλεσάκη
  16) 'Αρκούδενα ύχό τού Ιωάννου Δελιγιαννάκη
  17) Πρασές κλχ. ύχό τού Μιχ. Γιαλιτάκη
  18) Άμπελάκι υπό τοΰ Μιχ. Μαρκουλάκη
  29) Άδελε κλχ. υπό το8 Στυλ. Άνωμεριανάκη
  20) Λούτρα ύχό τοΰ Γεωρ. Λαμαζάκη
  21) Με'ση κλπ. υπό τοϋ Έμμ. Καραγεωργάκη
  22) Άγία Ειρήνη κλπ. υπό τού Χαρ. Παπαδάκη
  23) Μοϋντρος κλπ. υπό τοϋ Γεωρ. Φραδέλου
  24) Έπισκοπή υπό τοϋ Έμμ. Άγγελάχη
  Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
  1) Γαράζου κλπ.
  2) Καμαργιώτη κλπ. υπό τού Μιχ. Καρκασίτη
  3) Σίσες κλπ. υπό τοθ Βασιλ. Ρογδιανοΰ
  4) Μονή Βοσάκου υπό τοθ Ν. Βάμ.ίουκα
  5) Άίμονβς κλπ. υπό τοϋ Μ. Δ. Σεγλέτου
  6) Ζοΰ κλπ. ύχό τοϋ Ιωάν. Μαυρογιάννη
  7) Μαργαρίτες υπό τού Μαρ. ΙΙαταμαρκάκη
  8) Αγυιά υπό τοϋ Ίσάκ Άντωνάκη
  9) Δαμαδόλου υπό τοϋ Ν. Μ. Παπαδάκη
  10) Μελιδόνι υπό τοϋ Γ. Παπαγιαννακη
  11) ΔαφνεΊΈς υπό τοϋ Μιχ. Δ. Βάμίουκα
  12) Νταλαμπέλλος υπό τοΰ Έμμ. Πλατοκούκη
  13) Κάμπου κλπ. υπό τοϋ Έμμ. Πλατοκούκη
  14) Άλφά υπό τοθ Στυλ. Παπαδάκη
  15) Μονή Χαλέπας 6πό τοϋ Ν. Βάμίουκα
  16) Χελιανά κλπ. ύπ» τοϋ Ζαχαρ. Τρούλη
  17) Πισκοπή κλχ. ύχό τβϋ Ιωάν. Φράρη
  18) Αγ. Ιωάννης υπό τοϋ Ιωάννου Δαφνομήλη
  Τής Επαρχίας Άμαρίου
  1) Βολιώνες
  2) Άποστόλοι
  3) Πισταγή
  4) Άποσέτι
  5) Μέρωνας
  6) Βρύσες
  7) Νίθαυρι
  8) Φουρφουράς
  9) Νεύς Άμάρι
  10) Όψτ,γιά κλπ.
  11)|Πλάτανος
  12) Σάτα κλπ
  13) Βιζάρι ύχό τοϋ Ν. Λίτινα »
  14) Άγιος Ιωάννης ύχό τοϋ Αγ. Καπαροϋ »
  Τής Επαρχίας Άγίου Βασιλείου
  1) Ροδάκινβ
  2) Σελιάκλ*.
  3) 'Δσώματος
  4) Πρέίελις
  350
  1100
  136
  400
  350
  700
  410
  120
  1102
  421
  660
  250
  62
  350
  680
  283
  550
  70
  90
  250
  706
  1205
  300
  170
  25
  416
  605
  705
  160
  375
  700
  201
  160
  605
  300
  66
  180
  110
  231
  150
  600
  5) "Άγιος Ιωάννης
  6) Κούμια κλπ.
  7) Κρύα Βρύση
  8) Μύρθιο
  9) Άγκουσελιανά
  10) Άτσιχάδες κλπ. υπό τβϋ Κ. Σαίοργιαννάκη άντί δρ.
  11) Λίΐμπινή κλπ. υπό τοθ Ι. Αουλγεράκη »
  12) Άρίακτος υπό τοθ Στυλ. Ψραγκάχη »
  13) Σακτβύργια ύκό τοϋ Κ. Σαρίογιαννάκη »
  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τής Επαρχίας Τεμένους
  1) Καρκαθιώτισα
  2) Καλοϋ κλπ.
  3) Δαφναίς
  4) Τοπαλτί υπό τού Γεωρ. Όρφανουδάκι άν:ί Δραχ.
  5) Πατσίϊες ύχό .ού τοϋ Έμμ. Λουλαχάν.ι »
  6) Γαλε'νι κλπ. υπό τού Νικ. Σαπουντζάκη »
  7) Κανλί Καστέλλι υπό τοϋ Ν. Σαπουντζάκη ν
  Τής Επαρχίας Μαλεβυζίου
  1) Γΐοφυράκια
  2) Μονή
  3) Καλέσα
  4) Πετροκεφαλο
  5) Πενταμβδι
  6) Βοθτες
  7) Κορψαΐς
  8) Επάνω Άσίτες
  9) Κάτω Άσίτες
  10) Κιθαρίδα
  11) Καμάρι
  12) Σάρχος
  13) Πρινιας
  14) Κίράσα
  15) Σ(ίία
  16) Ρογδιά 6'πό το3 Άντωνίου Δαμιανάκη «ντί δρ.
  17) Άχλάδα ΰτνό τοϋ Έμμ. Πεϊιώτη » »
  18) Γωνιές υπό τοϋ Έμμ. Στρατάκη » »
  19) Σταυράκια υπό τοϋ Ν. Παπαδάκη » »
  20) Πύργου υπό τοϋ Γεωρ. Καρπαθιωτάκη » »
  Τής Επαρχίας Καινουρίου
  1) Γε'ργερη Άπ6μ.αρ>.ΰΐ
  2) Βασιλική Κανίήλα
  3) Νίίρητος
  4) Μωρόνι υπό τοό Ματθβί^υ Άεΐθιανάκη άντί δρ.
  5) Πλουτή-Κιρμουσί υπό τού Κ. Σφακιανάκη » »
  6) Παναγιά υπό τϊύ Γεωρ. Χατζιδάκη » »
  7) Ζαρό υπό τοϋ Γεωρ. Πιπεράκη » »
  8) Ρουφάς υπό τοϋ Κωνστ. Πιρουνάκη » »
  9) ΙΙανασϊς υπό τοϋ Κωνστ. Δαμανάκη » »
  10) Άγιοι Δέκα υπό τού Κωνστ. Κατάκη » »
  11) Τρυπητά κ. λ. π. υπό τ3ϋ Κ. Μακράκη » »
  12) 'Λμπεσωκάρι κλπ. ύπότΐϋ Όδ. Σκουντάκη » »
  13) Πλάτανος υπό τού Όδυτ. Σκουντάκη » »
  14) Πλώρα υπό Σ. Μχομποδάκη » »
  15) Χουστουλιανά υπό τοί Έμμ. Χουστουλάκη » »
  16) Καστέλλι υπό τοϋ Γε^ρ, Εβγοράρη «ντί δραχ.
  17) Πέρι υπό τοϋ Ιωάν. Κϊυλεντάκη »
  18) Τυμπάκι υπό τοϋ Χαρ. Καλαϊτζάκη »
  19) Σι6ία υπό τοϋ Έμμ. Μανιδακη »
  20) ΙΙιτσίδια υπό τοΰ Αλεξ. Ποντιρακτάκη »
  21) Φανερωμένης υπό τοϋ 'Κμμ. Πολιουδάκη »
  ,22) Κουσσοί υπό τοϋ Μιχ. Πολυχρονάκη »
  ^.23) Κουσές υπό τού Νι*ολ. "Κουρτικάκη »
  24) Άγιος "Ιωάννης ύ—ο τοϋ Στυλ. Παπαδοσπυράόιη »
  25^ Καμηλάρι υπό τοϋ Στυλ. Παπαδοσπυράκη »
  26) Μίύλια υπό τοϋ Έμμ. Καπ» λάκη »
  27) Κρίτος υπό τοϋ Έμμ. Κβπελλάκη »
  28) Μαγαρικάρι υπο τού Γεωργ. Πολυχρονάκη »
  29) Σκούρίουλα υπό τοθ Μανούσ. Δηλαβεράκη »
  715
  500
  720
  470
  8000
  205
  400
  1200
  1200
  320
  720
  250
  60
  605
  605
  200
  400
  525
  400
  1200
  350
  350
  600
  555
  610
  840
  410
  2000
  700
  1101
  750
  960
  200
  750
  1250
  530
  202
  600
  351
  ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

  30) Βορίζα υπό τοθ Ζαχαρ. Φανουράκη ( »
  31) Καμάρες υπό τοθ Ζαχαρίευ Λενακάο) »
  32) Κλήμα υπό τού Νικολ. Παναγιωτάκη »
  33) Άγιος Κύριλλος υπό τού Παναγ. Βαρδουλάκη »
  Τής Επαρχίας Μονοφατσίου
  ι -ν ' ' .ιΐ - - ι ; ι.
  1) Λαρακας
  2) Στέρνες,.
  3) Πυργος
  4) Λυγόρτινος κλκ.
  5) Διονύσι κλπ.
  β) Άσή-μι
  7) Σωκαρά κλπ.
  8) Δοράκι
  9) Καπετανιανά Κουμάσια
  10) Λούρες
  11) Ροτάσι Μεσοχωριό
  12) Παράνυμφοι κλπ.
  13 Φάκα κλπ.
  14) Πάρτηρα κλπ.
  15) Σχοινΐας κλπ.
  16) Χουμίρι
  17) Λαγούτα κλχ.
  18) Καλύίια κλπ.
  19) Χαλασϊ κλπ.
  20) Άμουργέλες κλπ.
  21) Μουσοίτα κλπ.
  22) "Ινι Μοναστηράκι
  23) Πουλιες Βουτουφοϋ
  24) Γκαγκάλες
  25) 'Αγιος Νικόλαος
  26) Αγ. Σεμή κλπ.
  '27) Γαρώπα-Κατσικάλη
  28) Άλάγνι Ρούμα
  29) Ζίντα
  30) Άλητζανη"
  31) Ιΐατσίδίρος
  32) Άχεντριάς
  33) Αρκαλοχωρι
  34) Γάσι κλπ.
  35) Στ·(ρωνας Γουρνια
  36) Πραιτώρια Διαμάντρι
  37) Βαγιωνιά Λοΰκι»; ύττό τοθ Γεωργ. Κουρτικάκη δρ.
  38) Σταύγιες κλπ. υπό τού Γεωργ. Κουρτικάκη άντί Δρ.
  39) Έθια κ.λ.χ. υπό τοθ Ιωσήφ Βελεγράκη » »
  40) Μαχαιρακλπ υπό τοϋ Ισμαήλ Μεχμέτ Όφειϊάκη »
  41) Καστελλιανάκλχ. υπό » » » »
  42) Βορριών κλπ. κλπ. υπό τού Έμμ. Γαλάκη »
  43) Μεγάλη Βρύση υπό τού Εμμανουήλ Μαυράκη »
  44) Αγ. Γεώργ. Έπανωσήφης ύπότοδ Ιωάν. Μαρή »
  45)' Χαράκι κλπ. υπό τού Νικολ. Πετρογιαννάκη »
  Τής Επαρχίας Πεδιάδος
  Ι) Γαλατάς
  2) Άγ?α£ς ΠαρΛϊχίαίς
  3) Άστρίτσι
  4) Πεζα
  5) Σκυλούς - Καταλαγάρι
  ίϊ) Καλό Χωριό
  7) Κόξαρη
  8) Κουνάδοι—Κώμαις
  0) Κερά
  10] Βαρβάροι
  11) Γάλιπε
  12) Γαλύφα
  13) Βώνη
  14) Άμαριανά.
  15) Κασσάνοι
  16) Σκά-ελα.
  17) Βουρού κλπ.
  18) Χαρασό κλ*.
  19) Άγκάραθος Αγ. Τριάς.
  150
  20)
  Καινούργιο Χωριό.

  150
  21)
  Άστρακοί.
  300
  22)
  Επάνω καί Κάτω Βάθια.
  301
  1 23)
  Σταμνοί.
  24)
  Άΐτάνια.
  25)
  Μάλια.
  ί 26)
  Αϋγή,
  27)
  Άσμάρι.
  28)
  Χερσόνησος.
  29)
  Παναγιά.
  1 30)
  θραψανό.
  ! 31)
  Άνώπολις.
  32)
  Έπισκοπή.
  33)
  Γούβες.
  ί 34)
  Νιπηδητό.
  35)
  Μάθια.
  ?6)
  Άσκοί.
  37)
  Γωνιές υπό τού Ιωαν. Βελιγραδάκη άντί »
  250
  38)
  Αγ. Βασίλειος υπό τού Άντ. Παπαδάκη »
  110
  39)
  Ρουσοχώρια υπό τού Άλή Μπιλαλά/η »
  600
  40)
  Σφεντήλι υπό τού Νικολ. Καλλέργη »
  101
  41)
  Βαρδάροι υπό το3 Ιωαν. Σμαργιανάκη »
  550
  42)
  Ποταμ.3ϊς υπό τοΰ Ιωαν. Βελιγραδάκη »
  900
  43)
  Σγουροκεφάλι υπό τού Λεωνίδα Καστρινάκη »
  301
  44)
  Ξβιδάς υπό τού Γεωρ. Παπβδογεωργάκη »
  900
  15)
  Μςχϊς υπό τοϋ Ιωαν. Φανουράκη »
  2160
  ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Τής Επαρχίας Μεραμβέλλου
  1)
  Νεάπολις
  2)
  Χουμεργιάκο
  3)
  Βρύσες
  4)
  Επάνω χαί Κάτω Χωριό
  5)
  Καστέλλι Φουρνής
  6)
  Σίρμεσο κ.λ.χ.
  7)
  Σκοινιάς κ. λ. π.
  8)
  Έλοΰντα κ. λ. %.
  9)
  Κρητσδ
  10)
  Πρίνα
  ι
  Τής Επαρχίας Σητείας
  1110
  1)
  2)
  Χαμέζι
  880
  3)
  Τουρλωτή κ. λ. %.
  50
  4)
  Λαστρος
  550
  βΑΛ
  5)
  Σφάκα
  ουυ
  600
  7)
  Άγιΐς Στέφανος
  600
  8)
  Πεϋκος
  105
  9)
  Όρεινός
  150
  10)
  Ζάκρος
  ) ? ν, - „ .- .
  11) Σφακιά κλπ. ύζς τοϋ Ν·ν.ολ.ΙΙαπαία·λη αντι Δρ.
  12)Μβ- ΐ'χιαΐ Iισκ^ν.ί|αΑο^ υπό τοΰ/α-/.Ζαμτ:ϊτΛχη »
  1Η) ΠαρασΓίρι υπο τού Ίίραίμ Κβρτσιονακ/; άντί»
  14) Δαφνη υπό τοθ Έμμ. Τζαντάκη
  15) Κρυά υπό τού Εμμ. Σιυριϊάχ.η
  16) Ιΐαλγ,ίπέτσ'. υπ; τού Ίωάν^υ Γίαντελάκη
  17) Καρ^?ι υπό τ:3 Ιωάν. Φωτεινάκη
  18) Ι1αλη:κασ ρο υπο τ:3 Έμμ. Α5ρονι2άχη »
  19) Μαγκασ^: υπό τί^ Εμμ. Αβρονιίακη »
  20) Σιτανες ^■:ο■ τί^ Κοινστ. ΙΙατερΐπού/ου άντί δρ.
  21) Άδραίϊ.τος υ,·:ό τού Ιωσηφ υ'ΐλονομιίη »
  2'2) ΆζοκΞ:^μ;ς ^~: τ:ΰ Ιωάν. Φωτεινακη »
  Τής επαρχίας, Ιεραπέτρας
  1) Καδο^ι ι~Ό το3 Μενελάου Σαριδά/.η δρ^χ.
  2) Βασι/ι/.Γ, λλ::. ύ~ό τού Κων. Δερμ·.τζά7.η »
  Τής επαρχίας Βιάννου
  1) Επάνω Βιάννος
  2] Κατοι Βιάννος
  3) Άγιος Βασίλειος
  252
  341
  230
  603
  50
  110
  300
  101
  2Γ)Ο
  90
  60
  800
  601
  182
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩ2
  φα/.ΐβρύση
  Σ
  4) Άμοιρα
  Γ)) Κε
  6) Κάτω Σύμη
  Τής επαρχίας Λασηθίου
  1) "Αγ. Γεώργιος—Καμινάκη
  Άκυί^οΰμεν
  Τα σχετικά χρακτι/.ά των Επιτροπείαι επ·, των οημοχρα-
  σιών τούτων καί
  Τής αύτ?!ς επαρχίας άπο τοΰς αριθ. 10 μέχρι καί τοϋ τε-
  , λευταί-υ άριδμίΰ 18 την 11 Μαίου Ι, έ'. ημέραν Τρίτην
  . καί ώραν 3 — 6 μ.μ.
  ι Τής Επαρχίας Άμαρίου
  Ι Των Ο'ικονβμικών περιφειών ύχό τούς αβςοντα» αρ. 1=8
  ( την {2 Μαίου έ. ϊ. ημέραν Τετάρτην καί ώραν 8—12
  ' π.μ. τής αυτής Επαρχίας άχο τού άριΦ. 9 —14 την 12
  Μαίου έ. ε. ημέραν Τετάρτην κ·χί ώραν 3 — 6 μ μ.
  "^ γ τι ι- ι- ι~
  { Τήί Επαρχίας Άγίου Βασιλιίου
  ·( Των Οίκονομικών χεριφερειύν υπό τούς άριθμ. 1 —13
  Νά δ.εςαχ&ή νέα δημοχρασία διά την έκμίΐθωσιν τού ι:ερί ■ την 13 Μαίου έ. ε. ήμε'ραν Πέμπτην καί ώρα; 8 —12 *. μ.
  ο* πρίκειται φόρίυ επί των συγκομιζομενων ίημητριακ-ών προϊ& | ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  οντων ;ιά τό έ'τος 1910 των ώ; είρηται οικονομικωσ περιΐε- ί ' "
  ρε'.ών των νομών Χανίων, Σφακίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου καΐ ! Τής Έπαρχίαο Τεμένους
  /αοη<)ιου. ^ ^ | Των Οίκονομικών χεριφερείών υπο τούς α'ύςοντας άριθμ. Αι ανωτέρω ν«'αι ϊημ-ρ-ια. ϊΐΕςαχβήσονται εις τας Ιϊρας { μ£ ^ τ5λίιηαίοϋ ' άρ, η τί)ν (3 Μαίβυ έ. ε. ημέραν τας βίί την ύ-'αρ'.Ο. »* „ τής Π Μαρτίου έ. Ι ήμεΓ£ραν Πέμ-την καί ώοαν 8—12 ε. μ. διακήρυςιν άναφερομένας χαί ένωΐτιον των έν αι)τί) οριζβμενων ' Έχιτρΐπειών. "Η ΙναρΙ'.ς των δημοπρασιών τούτων καί ή κατακ'ίρωσις γενη¬ σεται ώς ΐρίζεται κατωτέρω. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τής ΕίρηνοΓ>ικει*κής περιφερείας Χανίων
  Των οικονομικωσ περιφέρειαν δχϊ τού; αϋξοντας αριθ. 1—6
  την 10 Μαίου ί. ϊ. ημέραν Δευτέραν καί ώραν 8—12 χ. μ.
  Τής Είρηνοδικειακής περιφερείας '%λβκιανού
  Γών οικονομικήν χεριφερειών ύχό τ^ύς αύς"/τας αριθ. 1 —10
  γενησεται την Μην Μαίου έ. ί. ήμϊ'οα·1 Τρίτην καί ώραν
  8-12 χ. μ.
  Τής Είρηνοδιακειακής πβριφερ. Καστβλλίου
  Κισσοίμου
  Τής οικονομικάς περιφερείας Πΐλαιο^άστρου την ΙΟην Μαίοο
  έ. *. ήμέρα' Δευτέραν καί ώραν 8—12 χ. μ.
  Τής βίρηνοδικειακής Περιφερείας
  Κολυμπαρίου
  Των ο'κονομικών χεριφίρειών ύχό τούς α'ύξοντας αριθ. 1—9
  την 1 Ιην Μαίου
  ημέραν Τρίτην καί ώραν 8—12
  π. μ. κχί άτυο τού: αριθ. 10 — 18 την 11 Μαίου ήμέοαν
  Τρίτην καί ώραν 3—Γ) μ μ.
  Τής Επαρχίας Σελίνου
  Των ο'κον:μ'.κών τερι^ερειών υπό τούς αίΐξβντας αριθ. 1—8
  την 10 Μαίου έ. έ'. ημέραν Δευτέραν καί ώραν 8 —12 χ.μ.
  ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Άποκορώνου
  ι Τής Επαρχίας 1αλεβυζίου
  | Των Οίκονομικών χεριφερειών υπό τούς αϋξοντας άριθμοΰς
  ' 1 — 10 την 14 Μν.ίου έ. ϊ. ημέραν Παρατκίυήν καί ώραν
  Ι 8—12 π. μ. τή; α!)τ*ίς Έχαρχία των οίκονομικών χεριφε-
  I
  ρειών ύχό τούς α!»ςο>ταί αριθ. 11 Ι>-έγ_ί<. τοϋ τελευταί'υ ■αριθ. 20 την 14 Μα'^ έ. ε. ήμε'ρχν Παρασκίθήν καί ώραν ; 3—6 μ. μ. ■ | Τής Επαρχίας Καινουρίου Ι Των οίκονομικών χερ'φερειών υπό τούς αΰξοντας αριθ. 1—17 1 την 14 Μαίου έ. έ. ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 8 —12 Τής αυτής Επαρχίας των :'ικονομικ<5ν χεριφίρειών υπό τούς α'ύςο'τας αριθ. 18 μέχοι καί τού τ·.λϊυταίου Αριθ. 33 την 14ην Μαίου έ. 'έ. ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 3—6 μ. μ. Τής Επαρχίας Μονοφατσίου Των οίκονομικών περιφέρειαι ύχό τούς αϋςοντας άρ. Ι —15 την 15 Μαίου έ. Ι. ήυ,ε'οαν Σάββατον καί ώ:αν 8—12 χ.μ. Τής αυτής Επαρχίας άπό τοϋ άοιθ. 16 — 31 την 15 Μαίου έ. ί. ημέραν Σάββατον καί ώραν 3—6 μ.μ. καί άχό τού αριθ, 32 με'χρι καί τού τίλευτα'-ου αριθ. 45 την 16 Μαίου έ. ε. ημέραν Κυριακήν καί ώραν 8 —12 χ.μ. Τής Επαρχίας Πεδιάδος Των Οικονομικαί χεριρερειών ύχο τοΰς αϋςοντας άριθμοΰς Ι—15 την 13 Μαίου έ. ί. ημέραν Πεμπτην καί ώραν 8—12 χ. μ. τής αυτής Επαρχίας των Οικονομικόν*1 χίριφερειών ύχό τοΰς αΰςοντας αριθ. 16 — 32 την 13 Μαίου 1910 ημέραν Πέμπτην καί ώρχν 3—6 μ. μ. τής αυτής Επαρχίας Πεδιάδος των ο'κονομικών χεριφερειών ύχό τούς αΰςοντα; αριθ. 33 μέχρι ] κχί τού τελευταίου αριθ. 45 την 1Ί Μαίου ί. 'έ. ημέραν Πα- Τών ί'ιχονομικων χεριφερειων ύχό τούς αύξοντας αριθ. 1 —10 ! ρασκευήν καί ώραν 8—12 χ. μ. την 10 Μαίίυ έ. ί. ημέραν Δευτέραν καί ώραν 8—12 χ.μ. Ι ^Τ Τή; αυτής έχαρ-χ,α; άχό τού αριθ. 1 1 -22 την 10 Μαίου 4.1. ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ημέραν Δευτέραν καί ώραν 3 6 μ. μ. Τής Έπαρχία: Σφακίων Των οικονομικωσ χεριφερϋών Λήμο Γαύδου την Κ) Μαίο^ 'έ. ϊ. ή 8 — 12 Χ. μ. ΝΟΜΟΓ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τής Επαρχίας Μεραμβέλλου Των Οίκονομικών χερι-ρερειών υπο τούς αϋςοντας άριθμούς και άριθ. 2 2Ί τ Δευτέραν καί ώραν 3—6 μ.μ. Τής Επαρχίας Μυλοπ<»τάμου Γών ο·κον:μικών χεοΐ'ερε'.ών ύχό το^ς χύςοντας αριθ. 1—9 την 11 Μαίου ί. έ'. ημέραν Τρίτην καί ώραν 8—12 χ. μ. 'Λσκύφο., καί ^ Νήσου ι 1—10 την 14 Μαίου έ. ε. 'ήαέραν Παρασ/,ευή'ν καί ώραν 8 — ημέραν Δευτε'ριν κα? ώραν ι 12 χ. μ. Τής Επαρχίας Χητείας | Των Οικονομικαί χεριφερϊΐών ύχό τούς αΰξοντας αριθ. 1—12 Ι την 15 Μαίου έ. ε. ημέραν Σάββατον κχί ώραν 8—12 κ. μ. " ; Εχαρχ'.ας των Οικονομικωσ .:εριφϊρεΐ!Γ)ν ύχό τοΰς άριθμ. 13 μί'χρι καί τού τελευταίου αριθ. 22 την 15 έ. ήμ»ρα/ Σάββατον καί ώραν 3-6 μ. μ. V ΐυ Λΐ^.ο-ί έ. Ι. τ,^έραΊ ι Τή? Επαρχίας Ίεραπέτραυ Καϊ -ών δύο υίκονομικ.Γιν χερΐΦΐΐί'.ώ,· την 15 Μαίου έ. έ. ημέραν Σάββατον καί ώραν 8 — 21 χ.μ. Τής Επαρχίας Βιάννου Των οικονομικόν περιφέρειαι ύχο τους αύςοντας άρ. 1 μέ- Τής Επαρχίας Ρεθύμνη Ιαιν οίκονομικών περιφερειων ^xο το^, άγοντας αριθ. 1 — 1/ ■ .,? ' την 10 Μαι:υ έ. έ. ημέραν Δευτέρα, καί α)ρ*ν 8—12 χ μ. Τής αυτής Επαρχίας ύχο τού,· «ύςοντας αριθ. 13 μεχρι
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  -/ρι καί τού τελευταίου ίριθ. 6 την 14ην Μαίυυ έ. Ι. ημέραν
  Παρασκευήν καί ώραν 8 —12 π. μ.
  Τής Επαρχίας Λασηθίου
  Των ο'ικονομικών περιφερβ'ών Αγ. Γεώργιος, Καμινάχι κλπ.
  την 15 Μαίου Ι. Ι. ημέραν Σάίίατΐν καί ,όραν 8 — 12 π. μ.
  ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
  Οί" δροι συμφώνως πρός τούς όποίους Θά ϊ'.εξαχθτ, ή προκει-
  μενη νέα ϊημοπρασία εισίν οί αύτοι οί άναφϊριμ.εν3ΐ είς την ύπ'
  αριθ. 939/6ί7 καί χρονολογίαν 27 Μαρτιου 910 (φύλ. 14 τεΰχ.
  Γ'. Έφημ. Κυβερνήσεως) ημετέραν ίιχκήρυξιν.
  Έν Χανίοις τί) 27 Απριλίου 1910"
  Ό ειρ των θ'ιχονομιχών Έ
  ■ Κ. Μ. ΦΟΤΜΗΣ
  Άβιθ.
  τ 1419
  » Διεκ- 938
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Περ επαναληπτικήν τελειωττκης δηηοπρασίας
  εκμισθώσεως τού φόρου έπ των Γ.υγκομι-
  ζομένων δτιμητριακών προϊόντων δια τό
  Ιτος 1910 των κατωτέρω Οικονομνκών
  -βριφερβιών τοϋ Νομοΰ Χανίων, Σφα¬
  κίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου κα
  Λασηθίου.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΙ1ΤΡΟΠΟΣ
  Λαίόντε; ΰπ' δψει, ότι έ τί των έχομένων ο'ικονομικών πεοι-
  «ρειών ών ή πλειοϊοτική έχμίαθωσις ένηργήθη συμϊών οί μέφ
  190
  ή
  την ύπ' άβιθ.
  ή ηρη μ
  κ αί χρονολογίαν 27 Μαρτίου 19)0 ήμετέ-
  ' α 14 λ Γ
  η <;$, χργ ρ οαν ϊιακήρυξιν δημοσιευθείσαν έν τώ ΰπ' αριθ. 14 φυλ. Γ , Τεΰχ. τοΰ 1910 εγένοντο νομίμως νέαι πρ-σ?;ραί κατ? 5 °/0 επί πλέον των ποοσφερίεισων ϋτ:ό των τβλι ιτα'Ίον πλβιοδοτών, ήτοι: ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΧΑΝΙΩΝ Α'. Τή% έπ~ρχί?ς Κυδωνίας Τής Είρηνοδικει-κής περιφερείας Χανίων 1) Χαλέπα ύττό τού Πέτρ:υ Βερ·?άχη επί τής έκ ϊραχμών 315 τελευταίας προσφοράς. 2) Νεροκοΰρου υπό τού Γεωργιο.) Σκαλίϊη επί τής έκ ϊραχ- μών 275 τελευταίας προσφοίάς. 3) Τ'πα/τί υπό τοΰ Ι. Μϊνουϊίγιαννίκη 5~ί τής έκ δρα·/- μων 1491 τελευταίαί ιτροσ^ορϊς. ■4) Περιβόλια υπό τοϋ Ι Μανουτ;γιαννα/.η επί τή: έκ *ραχ- μών 500 τελευταίας τραΐγζρχ;. ~>) Χωρδά/ΐι ΰ-ϊ τοΰ Μ-;;;ντ Κουρά/.η =-' τής :λ ?ρ. Ι'.Κ)
  τελευτα·'α; χρΐσφορας.
  6) Δαράτσο υπό τού Ι. Μανουσογιαννάκη ·π· τής έ/. Ιρ- 301
  τελευταίας προσφορδς.
  7) Κάχποι υπό τού Γεωργίου 'Λθίυϊάκη έτί τής έκ οραχ-
  μιον "?50 τελευταίας προσφοραί.
  8) Τσικ»λαργ)ά δ-ό τού Γ. Σκαλίϊη έχί τί; Η ί?. 2«0 --
  λευταίας πρβσοοράς.
  9) Κουνου-ιϊ?ανά ά—ο τού Κωνστ. Τζ^γ/.αργια επί τής '■■/.
  480 τελϊυταίΐς ~ρ5σ9:?3ς.
  Κ Τ
  / ρ9?
  10) Μουζουρας υπο το5 Κωνστ. Τζϊγχαογια επί τ1)ς =/. ϊρ.
  0
  τελευταίας τ.
  ς ργρ
  11) Στέρνες υπό τού Άντωνίου Καρυϊάχη Ιπϊ τ*;ς £/. ορ
  ίΟ5 τελευταίας πρ;σφοράς.
  12) Άρώνι ϋ-5 τίϊ Άντίον. Καρυϊάκη επί τής έκ ϊρα/-
  435 ά
  ρ
  μιον 435 τελευτα'ας πρί
  ρ
  ; περιφερείας Άλικιανι.ΰ
  160
  ς ^ηή
  1) Σκοινές ΰ-ό τού Γ. Φράγκ:·/!*.:/.:".*; ί«'· τής έκ 5,;. 160
  τελευταίας πρΐσφορας.
  2) Άγυιά—Κυρτομάδί υπό τού Ιωάν. Γκανΐκάκη επί τή:
  έκ ϊρ. 202 τελευταίας πρδσφοράς.
  3)- θέρισσο υπό τού Γ. Φραγκονικολάκη επί τής έκ δρ. 7θ
  τελευταίας προσφοράς.
  4) Κουφός υπό τοΰ Ιω. Γκαναχάκη επί τής έκ δβαχμ. ϊ6·)
  τελευταίας προσφοράς.
  5) Λάκκοι υπό τβθ Ιωάννου Κουτροΰλη επί τής έκ δραχ-
  μών 250 τελευταίας προσφοράς.
  Τής Επαρχίας Κισσάμου
  Τής Είρηνοϊικειακής περιφερείας Καστελλίου
  1) Καστέλλιον υπό τοϋ Ήλία Περαθωράκη επί τής έκ δρ.
  1700 τελευταίας προσφοράς.
  2) Τοπόλια υπό τού Δ. Φουρναρά*η επί τής έκ δρ. 310
  τελευταίας προσφοράς.
  3) Σ^ρικάρι υπό τού Ι. Η. Τσιχλάκη καί Ιω. Μαραγκουδάκη
  επί τής έκ δρ. 317 τελευταίας προσφοράς.
  Ί) Λουσακές υιΐό τού Ιωαν. Μαραγκουδά*η επί τής έκ δρ.
  1199 τελευταίας προσφοραί.
  5) Μεσίγεια υπό τού Β. Κΐυ-'σαυτάχη επί τής έκ δρ. 4,457
  τελευταίας προτφοράς.
  6) Δραπζν-ά υπο τού Χαραλ. Κατράκη επί τή; Ικ ίραχμ.
  1 170 τελευταίας προσφοραι.
  Τής Επαρχίας Σ&λίνου
  1) Κάνδαν:; υπό τοΰ Ιωάν. Ν:αμιλά/.Γ, Άαί Γ. Χατζάν.η :"'·
  τοίς ·λ 5ρ. 83"! τελευταία; προσφοράς.
  2) Πελανίϊα υπό τοΰ Έμμ. ΆρτεμίΆη, επί τή; έκ ίρ. 40.]
  τελευταίας προσφορας.
  3) Άγίας Ειρήνη; ύζό τοθ Κ ΙΙρωτοπαπαϊάκη επί τν,ς
  ίκ ίρ. 215 τελευταίας προσφοραί.
  4) Κα/.οίίκι υπο τού Ν.
  II
  ανα α<·τάκτ; ■/.%>. Εμλ. Λ
  επί τή; ν/, δρ. 570 τελευταΐιας τ.
  ρ ρφ
  ί·) Άϊίονοί Μερτες υπό τοϋ Μ. Μαραγκάιιη τ)
  επί τοίς έκ δρ. ·'!02 τελευαίας χρεσφορας.
  6) ΣχραΜΛ ΰπ': τοΰ Στυλ. Κονταςάχη ΊτΛ τ1|ς έκ δρ«χ-
  'Αΐόν 117 τίλευταίας προσφοράς,
  7) Καμ^ανο5 υπό τού Κ. Τσ ριντουλάκη Ί-κΙ τής έκ ϊίΐχ-
  μών 305 τελευταίας προυφορας.
  8) ΙΙελελάνου υπό τοΰ Έμμ. Κανατά*η έπϊ τής έκ δρ. 1·)2 .
  τε/.ε^ταίας τρ:σφ:ρας.
  9) Έπανοχώρι υπό τού Ίΐ.ιάν. Σαρτζετάκη έζί τής ϊχ δρ.
  150 τελευταίας προσφοράς.
  ΝΟΜΟΓ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Σφακίων
  Ι) Τί}: περΐίερε·'ας Άνω-:λ:(.); ύ"ό τ;0 Γεωργ. Κοπάΐη
  ΐτΛ τή; έν. 3ρ. (.)Ι)2 τελευτϊία; ι:ρθΓφ;ρα;.
  Τής Έπ*ρχ£ο«.ς Άποκορώνου
  Ι) Της Οί/.:νομι/.ή: πϊ.-ιφερί,.ας Άσί; Γωνιά υπο τού Βΐσιλ.
  Μ-ι/.ά/.η ίίτι τής έ/, δραχμ,ών 1*21 τελευταίας προσφορά;.
  ΊΌΓ ΝΌΜΟΓ ΙΈΘΓΜΝΗΣ
  Τής Επαρχίας Ι»εθύμνης
  1) Επάνω Παρσαμίνερο κλπ. υπο τού Ιωάννου Νικ5λ!θάκη
  επί τή; ίκ 'ραχμ 35'2 τελεοταίας πρΐσφοράς.
  "2; Λτΐιπιπούλο^ κλι:. υπό τΐϋ Εύαγγέλ. [Ιαπαδάκη καί
  ΣάβίαΣ. Λιονή επί τής έκ δρ. Ί60 :ε*·υτα ι: ιΐροσφορας.
  3) Κούμ.:·. ^π"ο τού ΣτυλιανοΟ Κλειδί) καί Ν. Ε. Ιΐενθερου-
  οά/ςτ, επί των έ/, ίρ. 250 τε>ευτα'πς πρίϊ*:ράς.
  Εύ ΙΙ ΐ Π
  Ί Πρ·ν = ; ύτ:: τ:ϋ Εύανγέλευ
  Η1
  ρς
  ν.»ΐ Π αντ Ν Κ»-
  . 70
  ρ γ
  "/:^Ϊ7; Ιτ. τής ίν. ?ρ. Ηι' 1 -τελευταία; ττροσί:ρά;,
  5) Κυριάννα Ίπϊ τού Χρ. Στεφανά/.η επί τή; έχ ίρα'/μ
  τϊλευταια; ~ρο;ί:ράς.
  1); Πηγή ίι-ί τ;ύ Λ;υ/.5 Σπα/ϊϊγακη ίτί -.?,; έν. ϊρα/· •">>'.Ί
  τε/ε^ταία; ~;ϊΐτ;ρά:.
  7]
  κλπ. υπο
  τή; έκ δραχμ. 505 τίλίυτα'.ας προσφορά;.
  184
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  8) Μυργ'οκέφαλα κλπ. υπό τοϋ Ιωάν. Άγγελάκη «π! τής
  εκ ίραχμ
  . 261
  τίΛευταιας προσφορας.
  9) Καρέ, Όρος καί Γουλεδιανά υπό τοθ Ιωάννου Γ. Γιαν-
  νΐύλη επι τής έυ ϊραχ. 1110 τελευταίας προσφοραί.
  10) Άρμένοι κλπ. ύ*το χιύ θεμ. Ν. Λαρίου καί Αλεξίου
  Μαμα)άκη έ τί τής έκ δρ. 3ίΟ τελευταίας πρθίΦορας.
  11) ,'Αμνάτες κλπ. υπό τ:ΰ Στυλ. Τιρζιδάχη επί τής έκ
  δραχ. 700 τελευταίας προσφερας.
  Τής Έ«.αρ·χίας Μυλοποτάμου
  1) Χώνος κλπ. υπό τού Νικ. Πετούση επί τής έκ δραχμ.
  320 τίλίΐιτοίίαΐ προσφοράς.
  2) Λειδαίια κλπ. υπό τώθ Έμμ. Κιρμιζακη επί τής έκ δρ.
  275 τελευτα'ας πρ φίρας.
  3) Κραββϋνα κλιτ. ύπότοΰ Πέτρΐυ Ζαχαράό«|, Άστριν«ΰ Κυ-
  ριακοχούλου και Στ. Δασκαλάκη επί τ^ς έκ. δραχμ 110 τελευ¬
  ταίας «ροίφί|»βς.
  4) Ρουμελί κλπ. υπό τοϋ Κ. Κλάδου επί τής έκ ίραχμμ,ών
  111)0 τελβυταίας «ροσφ&ράς.
  5) Πέραμα κλπ. υπο τού Γεωργ. Τουρνάκη επί τής έκ δρ.
  •405 τελευταίας προσφοράς.
  6) ΙΙρινές κλπ. υπό τοΰ Νικ. Αποστολάκη επί τής έκ δρ.
  600 τελευταίας προσφοράς.
  7) Όρθε υπο τοΰ Σ-υλιαν;ΰ Κοκχινάκν) επί τής έκ δραχμ.
  102 τελευταίας προσφοραί;.
  8) Άβδελλά ύχδ τοθ Κυριακού ' Μιχελιβυδάκη επί τής έκ
  Ιραχμ. 101 τελευταίας προσφοραί.
  9) Πασαλίτες υπό τού ΙΙέτρΐυ Ζβραράχ,η επί τής έκ δραχ.
  250 τελευταίας προσφοραί;.
  10) Χουμέρι κλπ. υπό τού Σταύρου Δασκαλάκη επί τής έκ
  δρχ. 351 τελευταίας προρσφ:ράς
  11) Πρίνος, Καϊναρτζε χαί Λατζιμα υπό τού Γεωργ.
  Μϊυϊάτσου χαί Μιχαήλ Δράγα^η επί τής έκ ίρχ. 1000 τελευ¬
  ταίας προσφορίς.
  12) Άργίυλιό υπό τ;ΰ Κωνστ. Σαρρή καί Άντ. Ζουρίίου επί
  τής ϊκ δραχ. 456 τελευταίας προ^φοράς.
  13) Καλανταρέ ύ*ό το3 ΆστρινοΟ Κυριαχ,οπούλου επί τή;
  εκ ϊραχμ. 5Γ> τελευταίας προσφοράς.
  14) Σκο·λούφΐα κλπ. υπό τού Βασιλ. Γ. Δροσάκη επί τής έκ
  δραχ. 300 τελευταίας πρΐ9φ:ρας.
  Τής ΈπαρχίαςΆμαρίου
  1) Πατσό κλπ. υπο τοϋ Έμμ. Παπαδάκη Πολυ'/ρ. Αγγελι¬
  δάκη καί Κωνστ. Ταταράχη έ-ί τής έκ ϊρα-/. 170 τελευταίας
  ζροσφορας.
  2) Καρίνες ί»-ό τού Έμ<Λ. Προχοιτάκη επί τής έκ ίραχμ. 300 τελευταίας πρ σφορας. 3) Ιΐλατάν,α 6πτ; τί9 Ματίαίΐυ Στγανο3 επί τής έκ ϊρα-/. 90 τε/ ευταίας χροσφορας. 4) Ρερακάβι ίιχό τού Παναγ. Ρολόγη καί Χαρ. Κίυτελιδάκη επί τή,- έκ δραχ. 1500 τελευταίας -οοσφαράς. 5) Άνω μίρος ύιΛ τίύ Στυλ. Μπαγΐυράκη επί τής έκ δρ. 600 τελευταίας προσ^οράς. Τή^ έπαρχίιις Άγίου Βασιλείου 1) Φρατί κλ-. ύιτό *#3. Κωνσ:αν·τ. ΚΛπίτανόκη έζί τή: ίκ δραχμών 200 τελευταίας προτφο.ίά.- 2) Μουρνέ ύπ": τ5ύ Κων3Τ Κα-ετανάκη επί τή; έκ *ρ. 400 τβλβυταιας προσφορίίς. 3) Σπήλι κλπ. υπο τού Ιν<,>νστ. Κ«Γί-ανα·/.η καί Μανούσΐυ
  Ρ. Σαίίάκη έ>κί τί)ς έτι ίρ. 200 τελευταία; ιτροτφοράς.
  4; Κι~ός κλπ. ύ—6 χοι 'Εί/λγ. Αύγενάκη επί τής έκ ϊραχ-
  μ.ών 4"20'τελευ;βία; ιτροσ»οράς.
  5^ Κεραμέ κλπ. υπό -.30 Άλε;. Π-ρΐυα/η ΙτΛ τής έκ δρ.
  113" ΐελευτοίϊς ιτροΓφοράς.
  6 Με'λαμπε; υπό τοΰ Νικολ Μιχελακάκη έ*ί τής έκ ίρ.
  180 τ6£ ά
  ΝΟΜΟΥ ΙΙΡΑΚΛΕΙΟΓ
  Τ/,ς Επαιρχέας Τςιχ.νους
  1) Χανιαλή υπό χ?ύ Γζαϊϊρ Μακραμίτάκη έ—· τή; έκ ϊραχ-
  ών 300 τελευταίας προσφοραί-
  2) Φοινικιά υπό τοΰ Τζαφέ'ρ Μακραμίτάκη έπ? τϊ)ς έκ ίραχ-
  μών 2195 τελενταίας προσφίρας.
  3) "Αγιος Βλασης υπό τοΰ Γεωργ. Τσιρΐν-τάοη επί τν}ς έ*
  δραχμών 500 τελευταίας πρρσφοράς.
  4) Στεργιανλς υπό τοϋ Τζαφέρ Μακραμε-τάκη έπ|' ττ)ς έκ
  δραχμών 1/50 τελευταίας.προαφορας.
  5) Επάνω καί Κάτω Άρχάνες κλπ. υπό τού Μιχ. Γενετζάκη
  . επί τής έ* δραχ. ^10 τελευταίας προσφορας. * '
  : Τής Επαρχίας Μαλεβυζίου
  ' 1) Γάζι υπό τού" Μιχρή Τσαλαάκη επί τής ίκ Ζραχ. 1200
  ί τελευταίας προσφορας
  ' 2) Καίροχώρι υπό τοϋ Γεωργ. Έργαζάκη επί τή^; έ* δρ.
  Ι 500 τελευταίας προσφορας.
  | 3) Φόδελε υπό τοΰ Νικολ. Μελισσίδου επί τής έκ δραχμών
  ' 280 τελευταίας προϊφορας.
  4) Μάραθος υπό τυΰ Χρ. Τσικαλα επί τής έκ δραχμών 302
  τελευταας προσφορας.
  5) Κεραμούτσι υπό τοΰ Έμμ. Κοκολάκη επί τί]ς έκ δραχ.
  200 τελευταίας προσφορας.
  6) Λουτράκη υπό τοϋ Έμμ. Κοκολάκη επί τής έκ δραχμών
  100 τελευταίας πρΐο-φορας.
  7) Άστυράκι κλπ. υπο τοΰ Ιωάν. Σπυρι?άκη επί τής έκ δραχ¬
  μών 350 τελευταίας προσφοραί.
  8) Άγιος Μύρων υπό τοΰ Εμμ. Κοκολάκη καί Δρ. Βελι-
  γραδάκη επί τής έκ δρ. 300 τελευταίας προσφορας.
  9) Τυλίσσου υπό *οΰ Κωνστ. Καστελιανάκ^ έπί.τί}ς έκ δρ.
  1102 τελευταίας προσφορας
  10) Κρουσώνας υπό τού Έμμ, Κοκολάκη επί τί)ς έκ δραχ¬
  μών 350 τελευταίας πηοσφοράς.
  11) Εύγενική υπό τοϋ Δράκοντος Μ. Βελιγραδάκη επί τής
  έκ δραχ. 500 τελευταίας προσφορας.
  Τής Επαρχίας Καινουρίου
  1) Ραύτης υπό τού Γεωργ. Μανασάκη επί-τής εκ., ίρ, 550
  τελευταίας προσφορας.
  2) Βρέλλη υπό τοθ Βασιλ. Κουρ·ή καί θωμά ΒολικοΟ έκ
  δρ. 580 τελευταίας πρώσφορας.
  3) Κούρτε; υπο τοθ Γεωρ. Ζαχαριουδάκη επί τής. έκ ίραχ-μών
  535 τελευταίας προσφορας.
  4) Βασιλικά Άνώγεια υπό τοΰ Εμμ. Καραμπακάκις έιιί
  τής έκ δραχ. Τ00 τελευταίας προσφορας.
  5) Καπαριοινά κλπ. ύτό τοϋ Κωνστ. Τσακαλάκη καί Ιω.
  Σφακιανάκη επί τής έκ δρ. 1000 τελευταίας προσροράς.
  6) Μητρόπολις ϋπί τίΐθ Χαραλ. Ξκχγοράρη επί τής έκ δρ.
  750 τελ υταίας προσφορας.
  7) Άληθηνή υπό τοΰ Ιωάν. Τζαρδή επί τής έκ δραχμών
  310 τελευταίας προσφορας.
  8) Πόμπια υπό τοΰ Ιωαν. Τζαρδή επί τής έκ δραχμών -1 ()00
  τελ«υτ"ίας προσφορας.
  9) Μιαμού υπο τοΰ Νικολ. Μανιδάκη καί Κωνστ. Ε·. Κβπίλ-
  λάκη επί τή; έκ δρ. 1115 τελευταίας προσφορας.
  10) Μοίραις υπό τοΰ Βασιλ. Κουρή επί τής έκ δρ#χ- 1045
  ; τελευταίας πθοσφοράς.
  11) Καλύίια υπό τοΰ Γεωργ. Καπϊλάχη ίπ4 τή; έκ δραχ·
  1 100 τελευταίας προσφοράς.
  12) Βόρρίΐ υπό τού Γεωργ. Καπελάκη επί τής έκ 2ρ. 1100
  τελευταία; προσφορά;.
  13) Γαλιάκλπ. υπό τού Βασιλ. Κιυρή επί τής έκ δρ. 835
  14) Λαγωλιό κλπ. υπό τού Έμμ, Φραγκια5«κη καϊ Σπυρί-
  ϊ'.ινο; Δρετάκη ΐηί τής έκ δρ. 600 τελευταία; προσφορας.
  15) Πετροκβφάλι ύπ>· τοΰ Μ. Βασιλάκη επί τής έκ δρ. 801
  τελευταία; προσφΐρας.
  16) Γρηγοριά υπό τοΰ Έμμ. Φραγκιαίάκη καί Σπιιρίδωνίς
  Δρετάκη π—ί τής έκ δρ. 401 τελευταίας-προσφοραί.
  17) Άντισκάρι υπό τοδ Έμμ.. Πατίράχη-Ιπί τής «κ δραχ.
  «365 τελευταία; προσφορας.
  ■ 18) Λήσ;αρΐς ύπϊ τοΰ Έμμ. Σχινθάκη επί τής έκ δρ. 100
  ^τελευταία; -ροαφοράς.
  19) Άμπελοίζος υπό τοΰ Νικολάου Καραντινού ή Μπαμπβ-
  |λάκη επί τή; έκ δοαχ. 1100 τελευ-.αία; πρΐσφορας.
  ; 20) Πηγαιδάκια ΰπΐ τοΰ Πατερά/ΐη επί τής ίκ ίραχ. 600 τε¬
  λευταία; προσφορας.
  Τής Επαρχίας -Μονοφα,τίβου
  1) Λεμάτι υπό τβθ "Ιωάν. Τσιχλάκη επί τή; έκ δρ. ?ΟΟ
  τελευταίας προσφβρας
  2) Τεφέλη κ λ π. υπό τοΰ Χουσείν Πολιτάκη επί τής εν.
  δραχ. 700 τελευταία; προσφορά;
  3) Αγ. Βαρίάρα υπο τοΰ Νικολ. Ι1ετρογιαννά*.τ, επί τής
  έκ δρ. 405 τελευταίας προσφοράς
  4) Αγ. Θωμά; κλπ. υπό τού Κωνστ. Καραγιαννάχη έ-ί
  τής έκ ίρ. 700 τελευταίας προσφοράς
  5) Κάτω Μβ'ύλια ύτό τ:3 Γεω». Ξενάκη έ~ί τής έκ ίρ.
  38! τελευταίας προσφορά;
  6 Άξέντι υπό τοΰ Κωνστ. Καραγιαννάχη επί τη'ς έκ δρ.
  000 τελευταίας προσφοράς
  7 Δοΰλι υπό τού Γεωρ. Γαβχλάχη Ιπί ττ;ς έκ ίρ. 185
  τελευταίας προσφ'ρας.
  8) Στόλοι ύχ>> τοΰ Γεωργίου Γαία" άκη επί τής έκ ορα-χ. 500
  τελευταίας προσφορας.
  9) "Ινια Βάλη υπό τοΰ Έμμ. ! Ι ιτσ'ϊιανάχη επί τής έκ 5ρα·χ.
  809 τελευταίας προσφοράς.
  Τής Ίίπαρχία; Πεδιάδος
  1) Σκαλάνι υπό τού Γεωρ. Έργαζάκη επί τής έκ δρ.
  900 τελευταίας προσφοραί;
  2) Έληά—=Καρτερός ύπϊτού Γίο>ρ. Έργαζάκη κΐί Μεχμέτ
  Κανϊυλαπτάκη επί τί); έκ δρ. 2500 τελευταία; προσφοράς.
  3) Μελέσες κλπ. υπό τού Άντ. Παπαδάκη επί τής έκ
  ίρ. 650 τελευταίας προσφοράς.
  4) Πηγαϊδούρι λαγού υπό τοΰ Ί. Βίλιγραντάχη επί τής
  έκ ϊραχ. 1021 τελευταίας προσφορά;.
  5) Άίδοϋ υπό τού Έμμ. Φουντουλάκη επί τής έκ ϊρ.
  1100 τελευταίις προσφοράς.
  6) Έμπαρος υπό τ«ϋ Ίωσ. Κονδυλακη επί τής έκ ίρ'
  2500 τελευταίας προσφορας.
  7) Καστέλλι υπο τοΰ Σχίτ Μπιλαλάχη 4πί τής έκ δρ.
  Ϊ6ΟΟ τελευταίας προσφοράς
  8) Άποστόλοι υπό τού Κωνστ. Παντελάκη επί τ?]ς έκ ϊρ.
  1600 τελεβταίας προσφοράς.
  9) Μουκτάροι κτλ. υπό τού Ανδρ. Γ. Σαμαργιαννάκη επί
  τής έκ δραχ. 1300 τελευταίας προσφοράς.
  10) Κασταμονίτσα υπό τού Εμμ. Γ. Παπαδομανωλβκη επί
  τής 'ΐΑΐραχ. 830 τελευταία; προσφοράς.
  11) Κράσι υπό τβύ Έμμ. Δ. Παπαδάκη έκ τής έκ δραχ, 350
  τελευταίας προσφοράς.
  12) Χουδέτσι υπό τού Ρο.'σ;υ Ν. Κυπρ-.ωτάκη επί τής έκ ίρ.
  120 τελευταίας πρίσϋοράς.
  13) Σκλα*£ρο-/ο)ρι υπό τοΰ Γίωργίου Ε. Κίλυβάκη κ*! Μϊ/;·
  μετ Κανίυλαπτάκη επί τής *κ Ϊ3α-χ. 521 τελευταία; προσφοράς.
  14) Ζωφόροι-Σαμπάς υπό τοΰ Κωνστ. Παντελάκη έκ τή; έκ
  ϊραχ. 1210 τελευταίας π
  ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Επαρχίας Μεραμβέλλου
  1) Λιμνες υπό τοϋ Γεωρ. Κατσαμπακη επί τής έκ 2ρ.
  ΙΟϋΟ τελευταίας πρ:σφοράς
  2) Πλατιπόϊι κλπ. υπο τού Ιωάν. ΕΰβγγελινάΆη επί τή;
  έκ δρ. 340 τελευταίας προσφ:ρά;.
  3) Κροθστα υπό τού Νικολ. Άθανάτου επί τής έκ ϊρ·
  430 τελευταίας προσφορας.
  4) Βραχάσι υπό τοθ Άριστ. Λεμπιδάκη επί τή; έκ δραχ-
  μών 1500 τελευταίας προσφοράς.
  5) Μήλατο; υπο τοΰ Άριστ. Λεμπιίακη επί τής έ* δραχ-
  /ΕΙ- "-1
  μων ^01 τελευταίας ττροσΐορΛς.
  0) Λατσίδα υπό τού Χριστοδούλου Καχαόίλα επί τή; έκ δρ.
  555 τελευταίας προσφορά;.
  7) Βουλισμίνη υπο τού Χριστοδούλου Κΐκαθίλα επί τή; έκ
  2ρ. 700 τίλίυταίας προσφορά;.
  8) Κβλόχωρίό υπό τού Μιχ. Γ. Παγκάλου επί τής έκ δρ.
  τελευταίας προΐφορας.
  Ε»ι»ρχί«ς -Σητείας
  1) Ιΐισκοκέφαλο υπό τού Στεφανίδου επί τής έκ δρ. 1000
  τελευταίας προσφοράς.
  2) Ροΰσσα Έκιιλησία υπό τοΰ Κ. Ι1α«ροτούλου επί τής
  έκ δρ. 200 τελευταίας προσφοράς.
  3) Άχλάδια υπό τοΰ Εμμ. ΙΐΛπαϊά/.η τής έ/, ϊρ. 200
  τελευταία; χροσφοράς.
  4) Τουρτούλοι υπο τοΰ Δ. Δερμιτζάκη *—Ι τής ·./. δρ. 90
  τελευταίας προσφοράς.
  5) Επάνω Πισλοπί; υπό τοΰ Δ. Λερμ'.τζαχη επί τής έκ
  ίραχ. 75 τελευταίας προιφοράα.
  6 Μαρωνιά υπό τοϋ Δ. Διρμιτζάκ»] επί τής έκ δρ. 520
  τελευταίας προσφορϊ'ς.
  7) Σχορδύλω ϋ-πό τοΰ Ζαχαρ. Μαυράκη επί τής έκ δρ.
  3Γ)Ο τελευταία; προσφορά;.
  8) Μεσα Μουλιανά υπο τοϋ Έ. Σακαϊάκη επί -.ής έ· δρ.
  3οΟ τελευταίας προσφοράς.
  9) Χανϊράς υπο τοϋ Ν. Άίαμάκη έχί τή; έκ ίρ. 400
  τελευταίας προσφορά;.
  10) Αρμένοι υπό τοΰ Ν. Ρεμουντάκη επί ;ή; έκ δρ. 200
  τελευταίας χρ-σφοράς.
  11) Ζύρος *λπ. υπό τού Ν. Σολιοάιιη επί τί]ς έκ ϊρ.
  ί3ΐ6 τϊλευταίας προσφορά;.
  12) Συχιβ υπό τοϋ Γ. Σΐεφανίίου έπ; τή; έκ ϊρ. 221 τε¬
  λευταίας προσφορα;.
  13) Κανένι ύτ.ο τοθ Στυλ. Συκιανάκη επί τής έκ ϊρ. 410
  τελευταία; προσφορά;.
  14) Τζώ κλπ. υπό τοϋ Σ 1Ιαπα5α«λίίου επί τής έχ ϊρ'
  330 τελευταίχς προσφορά;.
  15; Μυσίργια υπό τού Κ. Πατερ-πούλοα επί τ?ί; έκ ίραχμών
  300 τελευταίας προσφορας.
  16) Έςω Μουλιανά ίιπί τού Έμμ. Ζαχαράχη έτί τής έκ
  ϊραχ. 450 τελευταίας προσΤο;ί;
  17) Σταυροχώρι υπο τβθ Γεωργίου Π χπαχατζάκη επί τής έκ
  ϊραχ. 400 τελευταίας πρίσφορβς.
  Τής ΊΚπαρχίας Ίεραπέτρου
  1) Ίΐρά-.ετρος (Κ«ΐέ/.λΐ) ί.-.ό τού Ιωάν. Φρα ,-χ«κ() καί
  Ιωάννου Άυπραιακη ίπίτήςεκθρ. 1000 τελευταίας προσφοράς
  *; Γιαννίτσι υπό τοΰ Ν. Κουφάκη επί τής έκ δρ. 720 τε¬
  λευταία; προσφορά;. ^
  3) Κεντρί υπό τού Άντ. Σκβυλούϊη, Συμεώνος Μαρακη
  χαί Δ. Τσαγκαράκη επί τής έκ ορ*χ. 771 ^τελευταίας προυφοράς.
  4) Κάτω Χωριό Ο π:· τού Γ. Κορν.ωτάΐ.η καί Άντ. Μουστα-
  /.άκη επί τή; έκ ίρ. 700 τελευταίας προσφορας.
  5) Έπάνο> Χ,οριό υπο :ο3 Χ. Κορνάρου καί Ι . Φραντζε¬
  σκάκη επί τής έκ δρα·/. 2·Μ τε"/ειιτα·ας τιροσφορβς.
  6) Έπισκοπή υπό τού Άντ. Μ',υστακακη *—ϊ τϊτς έκ δρ. 301
  τελευταίας προσφοραί. ^
  7) "Αγιος Ιωάννης υπό το3 1. Κ·»ίβουσΐ(κη κ« Γί-.>ργίοο Χ
  Μ. ΊΙουλή επί τής έχ ϊραν. 305 τ£λευτ>>ί3Κ προ-φ-.,οα;.
  8) Ανατολή υπο τού Εμμ. Παπαϊάχτ, επί τής έ/, δρ. 1Ο45
  τελευταίας προσφοράς. _
  9) Μάλλαις υπο τού Έμμ. ΠαπαΪΛκη επί τής εκ ϊρ. 2051
  τελευταίας πρΐφρ;
  10) Καλαμϊ-ικ* υπό τ.ΰ Έμμ. Δ:ληπαλτα3α·/.η ;πι τής ίκ
  δρ. 601 τε/ευτιυς πρ:σφορα;.
  11) Μεσελ-ς?3ς υπο το^ Γ. Χατζα/.η =.πί τής ίκ ίραχ. 901
  ά
  τί/.ευταια; , , ., .
  12) Χριστό; Παροά υπο τού Ν. Χανιωτάκη επί τής έχ ϊρ.
  900 τελευταίας προσφορά;.
  Τής Επαρχίας Βιάννου
  ' 1) Βα-χό; υπό τοϋ Ν. Κΐτωγϊαννάχη επί τής έκ ϊραχ. 125
  Ι 2) Συκ'ίλόγος κλπ. υπο τού Ιωάν. Δασλαλογιάννη επί τή< | έχ δρ. 320 τελευταίας προσφοράς. ί 3) Έ-άνω Σ;μη υπό τί3 Άπ. Χρυτβίβυλ^κη ίχί τής εκ ϊρα·χ· 300 τελετταίας προσφορας, 4( Πεθχος Βιάννου υπό τοΰ Έμμ. Ι· ΙΙαπαδημητρρπουλβυ επί τής έκ ϊραχ. 100 τελευταίας προσφοράς.
  «*β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Τής Επαρχίας Λασηθίου
  1) Τζερμιάϊο κλπ. υπό τού Δημ. Μαριέλλου επί τής «κ δρ.
  . )010 τελευταίας προσφοραί.
  Άχυρούμεν
  Τα σχετικ'ά -ρακτικά των Έπιτροκίΐών επί τή; δημ.β~ρασίας
  τίίς εκμισθώσεως τοϋ ίν λόγω φόρου καί
  Διατάσσομεν
  Νά διεξαχθή έπαναλητπικήτίΛειωτικήδημοπρχσια «χμισθώ»«ως
  τοΰ φορου επί των αυγκβμιζομένων ίημ,ητριακών πρβίίντων δια
  τί Ιτος 1910 τώ-» ανωτέρω άναβεβομένων οίχβνομικών ~ερι*ε-
  ρ=ιών των Νεμών Χανίων, Σφακιων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου
  •/.αί Λασηθίου.
  Ή έπαναληπτική αύτη τελειωτιχή ϊημοχρασία διεξαχθή
  σεται, είς τα»; ϊίρας τάς έν τή ημετέρα ύπ' αριθ. 9χ>ί&ι τ*!ί ^7
  Μαρτιας 1910 οΊακηρύςει άκαφερομένας καί κατ'ιικονομιχάς
  περιφερείας ένώπυν των κρ«ς τούτο έττιτροπειών άς όίίζΐι ή
  ειρημένη ίιαχήρυςις Υμών.
  Ι1ΡΩ1Α1 ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Κατά τάς έπαναληπτιχάς τελειωτικάς ϊημοπρασίας τϊ5ς εκμι¬
  Τής Επαρχίας Άμαρίου
  Τώ* βικίνβμΐΛών ?;ερι»ερειών Ιιτ.ί τιύς αϋςοννας αρ. Ι μέ-
  χρι καί τού τε/.ευταίβκ άρ. 5 την 12 Μαίου έ. ί. ήμίραν Τε¬
  τάρτην /.αί ώρχν 3—6 μ. μ.
  Τής Επαρχίας Άγίου Βασιλείου
  Των οίκονομ.κώ» περιφέρειαν ύχο τ:ύς αϊΐςίντας άρ. Ι μέχρι
  χαί τί3 τελευταίϊυ άρ. ϋ γϊ^^ΐεται την !3Μαίίυ έ. ί. ημέραν
  ΙΙίμτττην κβί ώραν 3—(ί μ. μ.
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τής Επαρχίας Τεμένους
  Την οίκονιμικών περιφερε'.ών ίιζ'ϊ τούς «ΰςίνταις άρ. Ι μέ-
  χρι καί τού τβλευταυυ άρ. 😉 γενησεται την 13 Μαίου ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 3—Ο μ. μ.
  Τής Επαρχίας %βαλ·βυζίου
  Των οικονομικήν π«ριφερειών ύ~ο τού; αϊξεντας άρ. 1 με'-
  χρι καί το3 τελευ-αίου άρ. 11 την 14 Μαίβυ έ. ε. ημέραν ΙΙα
  ρασκευήν καί ώραν 3—6 -. μ.
  Τή. Επαρχίας Καινουρίου
  Των ίίκονομικων ττεριφςρειών ύ-ΐ τοος αϊ;οντζς αριθ. Ι —8
  σθώσεως τού φοροΐί επί των συγχομιζομένων ϊημητριακών προι- ', γενησεται την 14 λΐαίου έ. Ι. ημέραν Ιΐαρασκευην ναί ώραν
  ονςων των ανωτέρω άναφερομένων περιβερειών όρίζονταΐ 8—1'2 π. μ. τής αυτής Επαρχίας υπό τούς αύςοντας αριθ. 9
  ώς πρώται προσφοραί αί τελευταίαι προσφοραί κατά '· μέχρι καί τού τελευταίίυ αριθ. 20 την 14 Μαίου έ. ϊ. ημέραν
  τ»ς προηγηθβίσας καί άκυρωθίΐσας δημοπρασίας συν τή προσθί,,ι; ; Παρασκευήν καί ώραν 3 — 6 μ. μ.
  ταυποσβθ 5% καθ'ο έπΛίΐοδβτήθησαν νομίμως. _ ^ | χ^ξ Επαρχίας ΙΜονοφατσίου
  Οί προκαλέσαντες τάς έπβναληπτικάς ίημο-ρασίας πλειό-! ηη. - . , , ,,^ , . ,
  , Γ - , , _ ' '·'«/·-· 1ων β'κονΐμικων περιφέρειαν υπο τους αυςοντας αριθ. 1
  ι.;ται ίι» των υπ αυτών γενομένων προσφορων κατα ο ν/ε £πι ϊ ,./.,,,,„ ; - -, · - ■ βΓ υ ι > ι^Λ * > -
  ..... β, . - λ -,. , . ϊ' ν-ε/.Ρ1 ΧΜ τού τελευται-υ αριθ. 9 γενησεται την ΙθΜαίουΙ.ε.
  -Αέον θ αναχηρυχθωσιν οριστικοι^ μισθωται εάν κατ ζ,τας^δεν ή έ Σχ67Λ0ν χβί & 3 - 6 μ. μ.
  τ;ροσφερθώσι κρεισσονες προσφοραι των υπ αυτών προσφερθει-| ___ __' . _
  σών και έφ όσον συντρέχουσιν οί οροι τής παρούσης ώς καί τής ;
  προηγουμένης ίιακηρυξίως ημών. ί
  Κατακιίρωσις των δη^,οποασιών
  Π ίριστική κατακύρωσις των ϊημοπρασιών τ5)ς έκμ σδώσεως
  αβ8 φόρου επί των συγκομιζομένων δημητριακών προίοντων γε¬
  νησεται
  Τής Επαρχίας Κυδωνίας
  Επαρχίας Πεδιάδος
  Ί ών ίίχονδμιχών πϊριφίρειών ύπ» τους αϋξοντα« αριθ. 1
  μέχρι χαί τού τίλευται'ου αριθ. 14 την 14Μαι';υ έ. ϊ. ημέραν
  Παρασχϊαήν καί ώραν 3—-6 μ. μ.
  ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Τής Επαρχίας ϋερομβέλλου
  Των ο'ϊκΐν;μ·.κών περιφερειών υπο τ»ύς αϋξίντας αριθ. 1 —
  ρ κοίΤ ώραν 3 — 6 μ. μ.
  Ττ]ς Είρηνΐϊ'ιχ.ίιακής περιφερείας Άλικιανοΰ -ών ο'ικονβμι-
  •/ών περιφέρειαν 6πό τούς αύξο»τας άρ. 1=Σ/(.οινές μέχρι >ναί
  -.εθτίλίυταίου 5=Λακκοι γενησεται την ΙΟΜαΫου έ. ί. ημέραν
  Δευτέραν καί ώραν 3—6 μ. μ.
  Τής Επαρχίας Κισβάμου.
  Γ*!ί Ειρηνίδικείακήί Λίριφίρειας Καστε/λίου των οίχ.ονίμι/.ών
  Ί'ίίς Είρηνοδικειακης περιφίρείας Χανίων των βίκονομικών ι Λίμνες μέχρικβίτεΰ -Ε./.ίυζΛ·υ αριθ 8—=Κβλ;χωρ"ιό γενησεται
  Γεριφίρίΐών υπό τοϋς α;ύςονΓ*ς άρ. 1==Χαλέπα μέχρι καί τοϋ την 14 Λίαίου έ. ί. ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 8—12 π. μ.
  τελϊυταίου αριθ. Ι2=Άρώνι γενησεται την 10 ιΜαίου ήμίραν -,-^^ Επαρχίας Σητβ/ας
  Των οίχβνομικών ζεριφ·ρςιών ί.-; τούς αϊξϊντας &ρΑ. 1 —
  Ιΐισχοκέφαλο μέχρι καί το3 τελευταίου αριθ. 17—=Σταυροχ'*>ρι
  γενησεται την ΙϋίΑχίυ ·. ί. ήμίραν Σάββατον λαί ώρανβμ. μ.
  Τής Επαρχίας Ίί.ραπέτρου
  ή ρφρ
  ρφρ ο τούς αύςΐντας άρ. 1 Καστέλλι—6 Δραπανιά
  τ γ,ν 11 Μαίου έ. έ. ημέραν Γριΐην και ώραν 3 —6 μ. μ.
  Τής Επαρχίας Χελίνου
  Των Οίκονομιχών ζεριφερειών υπό τού; αΰς:ντας άρ. 1 Κάν
  ίαν^ς—9 Έτϊανοχώρι γενΓ,σεται την 10 Μαί;υ έ. «. ημέραν
  Δευτέραν καί ώραν 3 — 6 μ. μ.
  ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Άποκορώνου
  Τής οίκβνΐμΓ/ής περιφερείας Άσί) Γωνια γενησεται την 10
  Μαί;υ έ. ε. ήμερα/ Δ£^:έρ^ν καί ώραν &—1"2 π. μ.
  Τής Επαρχίας Σφακίων
  Τής οίκονομικής περιφερϊίας'ΑνωτίΛεως την 10 Μαίου έ. ϊ.
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν 3—6 μ. μ.
  ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Τής Επαρχίας Ρεθύμνης
  Των ο'ικονομικώνπεριφερειών υπό τούς αϋςοντας αριθ. 1 —11.
  την 10 Μαίΐυ έ. ί. ημέραν Δευτέραν κ>ί ώραν 8 —12 π. μ.
  Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
  Των οΊκονομικών ·κε'ρΐϊερειών υπό τίίις αϋ^οντας άρ. 1 — 14
  ι-,ν 11 Μαίου έ. έ. ήμίρβν Τρίτην καί ώραν 3—6 π. μ.
  Των ο'ικινομιχών περι^ερεΐ'όν ύζϊ τούς αΰςοντας αριθ. 1=!
  Κραπ&τρίς μέχρι καί τοΰ τελευταίίυ αριθ. 1 2^= Χριστός ΙΙαρ-
  σάς γενησεται την 15 Μαίου έ. ε. '^ίΐρϊΊ Σίοίατον καί ώραν
  ατον και ωρ^
  3 — 6 μ. μ.
  Τής Επαρχίας Βιάννου
  Των οικονομικόν; ττερΐίε.ίίΐών 1=Β/χος μέχρι καί τΐΰ τε-
  Λευταιου αριθ. Ί — ΓΙίΰ^ος γίνήσεται την 14 Μαίου 1910 ημέ¬
  ραν Παρασ/.ευ/;ν καί ώραν 3 — 6.
  Τής Έπγρχίας Λασηθίου
  Τής οίκονυ,ικής πβριφίρειβς Τζερμιάίίυ κλ-. γενησεται
  την 15 Μαίΐυ έ ε. ημέραν Σάββατον κχί ώραν 3—6 μ. μ.
  "Οροι εκμισθώσεως
  Π! οροι συμφώνως πρός τούς Ότ.ιίοηζ θά διεςαχθώσι/ αί προ-
  /.είμεναι ΐπαναλη-τικαί τεΛειωτικαί ϊήμ,οπρασίαι είναι οί αύτοι
  οίά/αφερόμενοι είς την ύτ' 9 */ί87 και χρονολογίαν 57 Μαρτίου
  1910 (?ύλ. 14 Τευχ. Γ . 1910 ϊιακη>ξιν ημών.
  Εν Χανίοις τή 3 Μαίου 1910.
  Ο ΐτΛ των ΟΙχονομιχών Έκ
  Κ. Μ.