93246

Αριθμός τεύχους

24

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

8/5/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι
  ι
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΙΙ ΤΗΙ ΕΦΗΙΕγΓδΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΣ
  Γ4 ΚΡΗΤ^
  τί 8 Μαΐον 1910 —
  Είς τ ό
  ότ ο / -οου/Όε αν -ου ώς ά ω χαθ'θ'; τ~ν 30(ι
  λχ ών /.χί δ
  ΚΤΐ·ΊΝιΑ.ΐνΐΚ.·1 ίΊΤ.Ι.'.
  Α1ΕΥ3ΥΜΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΙ ΟΐΐαΐΟηΗΜΗ «!-« ^β^' ,^^,,-.^. .. , , ,
  <$εσμ δών ςυαβ λχ ών ιίχ<. δ.ΛΟ ρανων *''Λ *0 Μ'ίου 1 9 ' 1) ςαέ^λν ΠϊΆπτγιν /(.α1 ώϋΧ' Π —12 π μ. έν τοίς Νο;χαρ ^'α/.οΐς κατοιιτη[Αγί Χ,χν'ω*, Ρεθύμνης κκι ΉραΛλί'θυ Ι"ΐοπ ο; των Εΐιτροπ«ω' των όρ'ζοΐΛε<ων έν τη ό—' αρθ » Λ εκπ. 18 νΐν,ν /"3·ι-<ί · ■■ ι0/(( έ. ε (Γε>/· Γ'. φΛ. 8 τοϋ 1***10) /αι ^^μφ03""11
  " "β νη καταί-ασις των ζφ'·>ν ίν τ:ΐ; Νΐ,λβΐς Σφίκων, Ρΐ- τρος του' ρν ού-7, άν»(ρερο"ε'νους όρουί.
  Ο ΜτΙ των ύίχονυμιχών Ί-Ι5ίτρο7ΐο,
  Κ. Μ. ΨΟΥΜΙί'
  χον «χ· ττϊ·. —
  . ι >*,- -■--
  •264
  Κ 6
  νοσου
  Δ1ΑΚΗΡΓΞΙΣ 11ΛΙ51ΌΛ0-ΙΑΣ.
  Ό Δήμαο^ος 'ΚικΐίΙκοπΛς ιΐεοιάοος
  3 :·>-'" '·""
  ■Ε,
  Εν Χανίοις αύθη
  ίτΙ'ώ. )ι*ο,ομ.*ώ. 'Ά,Λ
  Κ Μ ΦΟΓΜμΣ
  ΧΡ. ι) >4ϋΖ.ϋ.ι ΛΛ·><- ΐ^κνο«τ3ΐ εις 93νε'/ν τλειοϊοσ'αν συμίω'ω^ ταίς ?ια αςεσ^ τού υιΐ' αρι1). 3Γ>Λ τ οί 5ί;μ;-.ρυώ» Ν^μου η β*.μ'3·}<.,σ(ς ιοΰ Λημοτικ:^ φΐρ;ο κ»ι τής Ά"θ.φυλοκής 1 βπι τςΐς °/υ ί-ι πάντων τώ' υγιιο,λΐζο,»* ω/ ίΐ,μη-ρ α/.<1 προΐίνΐω/ και παντός εϊοους βερ νο>ν >ιί τού οί 5^ τή; τριχουσί,ς χΐΓ,σίως 19>.)9 10 έι'
  α-αντα τα χω^'α τ^ ΛΛιμ5^.
  1) Επ'σκοπ-ί—^ώ ττρώτ·) -προσφορα όριζετα. Δραχ. 5οΟ
  » 100
  Ί) 2-γ υο5Λεφ>λι
  3) Άγχαραθ.ς «.ϊι ΑΜα Τριας »
  4) Επάνω χ,αι Κα-ιο Ά3τρακ.οί »
  ΑρΛ ιίρωτ___1^0_|_
  α .Δ.εκ,π 9*29
  11 Ρ Ο Κ Β Ρ ί' 5 Ι -
  ^0ο^1
  Ο γ,ΙΙΙ ΤΩΝ 01ΚΟΝΟΜ
  κογ. ιΐφ «>ν
  Γ 0110-
  ιΐ) ,
  6) Χαρασό κιι Κυρα Λεοΰΐα »
  7) Κ;ςαρη »
  8) Καλο Χωρίον »
  9) Κ3ρο^ Χ Ι Σϋ,/Ίίΐνθ »
  10] Γο^ι ς »
  11) 'Λωπο/' , Γς-ιρνι;;; «.ΐί "Αγι ς'Ι
  _'ί) Ι. ηα *3ΐ Κα^τερΐς »
  13) Σ'ολχνΐ, ΜκαμκιβΛή1 >αι Ιΐραΐαΐς
  1 Ι) 1 Λ/ · »
  15) Καΐνο-ιρ-^ία »
  1·ι) Σ^τ,ι/α »
  ι Βαθε.α »
  100
  0^
  100
  80
  60
  60
  100
  δθ
  •250
  οείμ,βων
  σ.[/ί»
  500
  200
  δ Ι1
  δθ
  40
  υ υ
  (υυ
  ά ταΓτα
  18) Άτρ
  19) Σταμνιούς
  Ή π».£ΐι5ν3ΐα ί
  ϋ»ο τούς ιςής
  438
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  1) Ό φόρος 1 °/ο βά καταβάλλεται υπο των παραγωγέων, ιτρασι3ν Νόμου ή ίκμίσθωσις των κατωτέρων Δημοτικήν χαϊ τής
  των μέν δημητριακών πρΐϊόντων «ίς εϊϊος, τοΰ δέ οίνου είτε. ■ Άγρ5φυλ«χτ]ς φορυ» τής χρήσεως ' 909.
  εις πδος είτε είς χρήμα λογιζομίνης τής άςιας αύτοΰ είς 70 ( Α/.) ΌΔημοτΐλός »»ρος ΐ/| "/ο επι των θερινών πριϊόντων.
  λ*πτά κατά μί·τατοντ(10όκά8ας),δποχρ«ϊυμίνουτο0 ένοικιβστοθ ; β) ό φορος Αγροφύλακος 1 "/ο *πι των αυτών θερινών
  νακαρα>αμ6αντ;τόν«ινον ευθύς χατα την συγκομιδήν, είς τόνίνοι- · ,ρ&·[Οντων
  κΐαστήν τής οίκον,^κής π«ρ«φ!ρείας ίντός τής οποίας κείται νό } υ Λ ς ό τω¥ αιγίπρς63ίτί-ν πέ«. χ^
  κτήμ. εν οΛψ η εν με^ε,. χ« τ,τις περ.λαμβανε, τα εν τοϊς ·/ .„ ^ . ν ^ .; 1; ^ τών ν ^
  ανέκ,θεν -,νωστ.ίς οριοις α,τής (μο.,κα^) ευρισκομ,να^τηματα , * ^ ^ τών ., _
  τή; κατοικΐας των παρα- ; Γ Γ * , , ,
  Ι Δ .) Φορος Δγροφυλακής ο^ο λεπτα επι των αιγοπροοατων
  - | χαί ί«*« λεπτα επι των βοών.
  ανεςαρτητως ίημοτικής περιφερείας και
  2) Αί προσφοραί 0ά γίνωνται ίδΐΛΐ-έρως δι" εκάστην |
  νομικήν περιφέρειαν είς άχεραίας μενάδσς καί &ίς χρυσας ϊρα-/- ' 1) Οί φίροι ούτοι των μέν Δν)μί)τριαλ.ών καρτ.ών θα πλί,^-
  μάς είς άς θά χαταβαλλητοα χαί τό ·*ισθωμα είς τό Δημοτικόν ι νυκνται εις ιίδίς υπο τών παραγωγέων Δημοτών είς τον ένοικι-
  Ταμεϊον. Ι αστην τής κατοι<(.:ας των ΰκο ίέ τών ίτ*ροόη,*οτών τοιούτων είς 3) Ή π>ει.δοσία διεξαχθήσεται έν τώ Δημαρχιακώ Κατα ! τόν «νίΐκιαϊίην τής περιφερείας ένθα κείται τό κτήμα ό ίε των
  στήματι Επισχο-πής την '23 Μοίου 19ρ! ημέραν Κυριακήν καί | λοιπών θερινων ττροιοντων εις χρίμα κχτα την άγοραιβν αυτών
  ώραν 9 π. μ. μίχρι τής 5 μ. μ. «.αί ίνώπιον Έπιτροπής άπο- | τιμήν.
  τελουμένης ίκ τ^ϋ Δημάρχου Έπισκοπής ώς Προεδρου, τοΰ | 2) Ο Δήμος 5(Λΐρ*ίται εις δ&κατρ*Γ% περιφερείας άπο;«Λθ«-
  ΔτμοτιχοΟ Συμέουλίου ώς μελών.
  Πάς πλε:οδοτης ίνα γίν^ 3εκτός δέν πρίχίΐ νά είνε όφει- "
  λοτης ΐτροτ;γοι»μένης ενοικιάσεως χαί θίλι: χαταδϊ'Ατο είς τό δη¬
  μοτικόν Ταμείον 8ρ. 10 δί' εκάστην πλειοίοτ^υμενην περιφέ¬
  ρειαν αίτινις θά έπιστρίφωνται ε'ς τούς άποτυχόν άς, θά συμ-
  ψηφίζονται δέ είς την δευτέραν ϊόσιν είς τοϋς έχιτυχονταί-, καί
  όστις έφείλει νά προσαγάγι; άξιόχρεων έγ-ΐυητην, μη ό'/τα επί- |
  σης όφειλέττν, όστις θά σ^νυπογράψιτ, είς τα ■Λραχηχά τής πλ»ί-
  οδοσίας καί ίΐς το συναφθησόμενον Συμβόλαιον, ών αλληλεγ¬
  γυοσ ΰπεύθυνος δι' απάσας τίς ίκοχρεωσεις τού ί,οιχιαστού
  ά'ν«υ τοΰ δικαιώματος τής ίιαιρίσεως ή διζησεω..
  5) Ή πλβιοδοσία ίέν είνε τελε'ωΐικη, συνιπώς έ»ν αί προσ-
  ψερθεΐοα: τιμαί δεν θεωροϋνται συμφίρουσαι, ή εάν έντός τριών
  ημερών άπο τής προσωρινής κατακυρώββι»ς προσφίρ^ι τις τοΰ-
  λάχιοτον 5 °/0 ίπί τιλέον τής τελευταίας πρ( σφοράς το προκτι-
  κόν τής πλβιοίο^ιας ακυροϋται έπαναλαμβάνεται δέ αυτή μετά
  μέν άς ώς εξής:
  Άρμενοι
  Νΐο χωρΐο
  Μαχαιροι
  Σαμωνάς
  Προβαρΐλα
  ως πρωτη προσφοραι
  ορίζηται
  »
  δρ«χ.
  Λ
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  300
  30ϋ
  100
  10
  100
  100
  100
  120
  400
  80
  ιου
  30
  8 ημέρας άπό τής πρώτης ·».αταχ.υρώσαύς ενώπιον τής αυτής
  Έτιτροτιής χαί υπό τςυς αύτούς όρους. _ _ _
  6) Ή καταδολη τού μιτθώματος θά γιντ είς δύο ίσας δοσεις ί £_6 ^/^ ενώπιον έπιτροπή*ς «ποτ«ΑοΓυΐ.
  ών ή μέν α'. πληρωτεα την όϊ Ίίυλιο.» 1910 ή δέ β'. την 30 „ Άρμίνων ώς Προ&έρου, τ=ϋ 11Ρ&έδρ4υ
  Σεπτίμβρίου 1910. Πάΐα δέ έκπροθεσμος δόσις καθισναται
  τοκοφόρος.
  1) Ουδείς συμψηφισμός δύναται νά γίν$ άπεναντι τού μισ-
  θώματος δι οιονδήποτε λό,ον.
  8) Εάν ό τελευταίος πλΐιοδότης καί ό έγγυητής αύτοΰ αρ-
  νηθώσι νά ύπογράψωσι τό συναφθησόμενον συμβόλαιον εισίν αμφό¬
  τεροι ύπεύθυνοι ακεναντι τοΰ Δήμου διά ~&3α·> τι^χόν ώς έκ
  τής νέος έκμισθώσϊως ή τής ά*" ίύθίΐας διαχείρήσεως προκύ-
  ψασαν ζημίαν έ~ί έλαττον τοΰ Άρχικοϋ μισίίωματος χωρις νά
  έχωσι τό δοαίωμα επί τής -υχον επι «Λίον διαφοράς.
  9) Τα ιιρακτιχά της πλειοδοσΐΛς ΰπόχεινταΐ είς τ^ν έ'γκρισιν
  τοΰ Δημοτιχοΰ Συμβουλίου ό'π<ρ δικαιοϋται νά έγκρίν^ ή μη αΰτά χωρίς ίκ τούτου να αποκτα ούδ«ν διχαιωμα κ«τά τοΰ Δ Ο'ι/.ονί·μικά » Μεγ χωρ. καί Καλάμω» Καλυδες » Ηλάκα » Κοα Χωρ3ό » Καμπΐά » Τσι&αρας » Οί φβροι ούτοι ΐχμισθίϋνται χωριστά έκάοτης περιφερείας ή και ο/.οί ομού. ί 5) Η πλειοδοσια διεξαχθήσεται «ν τω άημαρχίακώ κβνασχή- ( ματι Άρμένων την 9 Μαΐου 1^10 ημέραν Κυριακην ν αι ώραν νης έκ τοϋ Δημαρ- τοΰ Δημο(ΐχ.οϋ Συμ- Δήμου. ΐθ) Τα χηρΰκεια καί τα Ιξοδα τού συναφθησομένευ συμ- βολαίου έπίβαρύνουσι τούς ινοικιαστάς. Έν Έπΐσχοπτ] τί) 20 Απριλίου 19 Ό Ό Δήμαρχ:ς Άνερράψης Αριθ. Πρωτ. 203 » Διεκπ. 140 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ *Ο Διακηρύττει δ'τι, Δυνααίΐ τής 6π αριθ. Άρμένων ιουλίου και τοΰ Δη^οτΐκού Συμβούλου κ. Ηαύλου Μιλιοοακη ώς ΐλελών. 5) 11 άς -Χϊΐοίίΐιτ,ς Ζιά νά γίν/| δεκτός οεον νά καταθέση είς τό ταμείον τοΰ Λήμαυ λογψ εγγυήσεως ίραχ. II) δι* εκάστη» περιφέρειαν, αΐτινες ίπιστραφήσ&νται είς τούς άπβτυχοντας μετα τρείς ημέρας απο τής οριστικάς καταχυρώσεως, είς δέ τούς ιπι- τυχοντας θα συμψηφισθώσιν είς την δευτέραν άοσιν τοΰ ά χ μψφ η ρ μ^ τος, νβ προσαγαγττ)δέ κ*ι άς.οχρεων ίγγυητην όστις θ*προσ- υπογρχψτ^ το κρατικόν τή, ,ΐ/.ίΐοϊοσιας καί το συναφθησομε νόν συμβο/αιον συνευθυνομένου είς πάσας τας ύποχρ«ωαίΐς τού «νοικιαστοϋ ,αν£υ τοΰ έικαιωματος της ίΤαιρΐσειος ή ίΐί,ήσίως. ο) Αί προσφοραι οα γίνωνται εις ά*«ραιας μονοθας καί (ίς χρυσάς δραχμάς «ίς άς θά καταβαλληται και το μισϋωμα (ίς το Δ «"-ο?Λτεα)ς τ5ΰ ταμιϊον τού Δήμου. 7) 11 καταβολη τοΰ μισθωματος θα γινγ είς ϊύο Γσας δόσεις ήτοι χήν πρώτην Αύγουστου 19ΐΟ καΐ την 1 Οχτωβριου 1910. Ιΐάσα δοσεις μη καταβαλλομ«νη ίμπρ»6ίαμως καθίσταται το*ο- φ:ρος χαι απαιτητη κατα τάς οΊατάςεις τοΰ μ' άριθμ. 196 Νόμου. 8) Ούίείς συμψηφισμός δύναται νά γιν$ άπεναντι τοϋ μισθω¬ ματος δι' οιονδήποτε λόγον. 9) Ή πΛ«ιο;οσία δεν είναι τελιιωτιχή καίέπομένως εάν έντός τριών ημερών άκό τής προσωρινάς καταχυρώοεως προσφέρ^ τις τούλαχΐοτςν 5 /ο επι πλέον της τελευταία,, προσφοραί,, τό πρ«- χτιχόν τής κλειοδοσίας θά άχ,υροϋται επαναλ<ζμ6άνεται δέ αύτη μετα όχτώ ημέρας από τής πρωτης ενώπιον τής αυτής έπιτρο- πής ϋτ.ό τούς αύτοΰς '.ροΐις. 1υ) Ε»ν ο τελβυταίος πλειοόΌτης ή εγγυητης αύτοΰ άρνηθώσΐ ν« ΰπογραψο αι το πρακτικον της πλειο&οσιας, και τό αυναφθη- ήμΐν | σομινον συμίολαϋν βίσίν οΐμφΐτεροι υυ£ϋ6ι»νοι απέναντι τοϋ Δη· ρ /8 ? ημ | μ μ φ Δημοτιχοΰ Συμ6^υλί^^ έιτ.κυρωθείστ,ς δα τής ύπ' άρΐβ. β90/^6 ί. μο^ όιά πασάν επι τοΰ άρ-/ι>.οΰ μισδώματος ζημίαν ϊκ νιβς μι-
  ί. αποφάσεως τβΰ κ·. ΝομΛρ*™ Σφακ«ω» «κτίοενται είς φανεράν σβώσεως ή ά
  λίί ά δξ ' 36
  φ μ* φ ς φράν
  ♦Ελειοίοσίαν κ»τ« τάς διατβξεκ: τοϋ ύτ:' »ρ·.9. 356 ~ρι Ληυς·
  άπεϋθειας 8ιαχ«ιρ*06(»>ς χιβρίς να έχωσιν ουδέν δι-
  ·*· τοϋ τυχόν πλεονάσμβτος ή 6% κατβτεθιίσ* είς τό τ»*
  ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΪΕΟΣ
  μεϊον τοΒΔήιιου προκαταδΛή ϊεν β-ΐστρίφεται *λ>ά μίνει πρός
  ϊφβλος τοδ Δήμου
  11) Ο προκαλ^σϊς την νέαν πλειοδοσίαν πλειονότης άνα-
  νηρύσσεται όοΐσ-ιχως ιιισίωτής «άν κατά την δ'«ξαγιβγήν αυτής
  δέν ποοσΐί.ρθή ιτρθσφορά ονωτέβΐτ -?ς !ιπ' αυτού ·τροσφεοβείσης.
  12) Τα πρακτι*» τής πλειοϊοσίαί ό-ΐόκεΐνται είς την ίγ/ρι-
  σιν τοΰ Δημοτικόν! ΣυμδοΑίου τοΰ Δήμβυ Άρμένων τό οποίον
  δύναται νά ΐπικυρώση ί, μή αύτά γωρίς ό τελευταίας πλειοίό-
  της νά αποκτα κατα τοΰ Δήμβυ οΰίέν διχαίω'-ΐα.
  Τα χτρύκεια ναι τα Ιξοδα τοΰ συΐΑίο>α'ου βϊρό
  κιαστήν.
  Έν Άρμένοις τή 39 Απριλίου 1910.
  Ό Δτμαργος Άρμενων
  —. Παπαδάκης
  τόν ΐνοι-
  Αριθ Πρωτ. 183
  » Διεκ-. 100
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΤΑΣ
  *^ ΑΛιΐαρχοο Σχοινιίι Μονοόατβίου
  Έγοντις ύπ' ϊψει την ΰπ ίθ'θ. 19 της 29 Νο«μ6οί"υ 1909
  ** όφασιν τοΰ Δημ.οτιχϊ!ΐ; Τυυιβουλίου τοΰ ήιχβτέρου Δτ'μου νο-
  μί'μακ χεχυοωμέ'νην
  Ποοχτοΰσσομεν ότι
  Έχτίθίται είς φανεράν μειβδιτιχτν δημοπρασίαν συμφώνως
  ταίς ϊιβτάξκϊΐ τοΰ ΰπ' άίΐί 856 Ν<(μου π«αί δημυπρϊβτών χά! έχτβλέσίως δημοβίων Ιογο/ν χαϊ χα-ά τϊ>ν ΰπλ τοΰ χ. Δημομη-
  χ*νι*οΰ Ν'χ&Χ Πΐιταγίωονίου <τυντ«χβ/ντϊ τοοϋΐΌλθΥΐβμόν ή χατασχευη χαλδιριμίων δ'αφίΐρων δημοτιχών δδώ/ τοΰ Δηαου Σχοινΐά χ«> ή χ«τ»σχευτ ίν>κ Ύίφυρϊδίου (!ς την θ/β·ν διτ-
  χονιάρ-η τής πεοιββοε'ας τοΰ χωοίου Ν«ογώρι
  1) Έν τω γΐΛΰΙω Ίΐγοι· ιά ή χβταίχιυ'λ λιΐοστοώτου δίοΰ
  «Ις την ΐέσιν ττίτράλειβ ΐιΐο τβν ποταμλν μ/"/οι τοΰ -/ωο'ου
  $ι«χοσίων μίτοων μ-ήχοο- χά! πλάτοκ 1 1)2
  β ') «|ς την 6|βιν Ν'βρ» ί
  λ
  ή
  πλάτος 1 4)2 γ') «^ την θί'σιν μίσα σώγωρα χατασχίυή λι»
  ίοστρώτου δ$οϋ Ιχιτ^ν μέτοων μήχους χϊΐ •ΠΛ'ί'Όυί 1 12
  μέτοων, τί ίονβ «οιυπίλογίσί-ηΤϊν »1< ϊρχ/. 465.50 ?) Έν τψ γωο(ω Λ«γούτα χίταοχίυή λιβοστοώτου *>αθΰ »1ί
  θίιιν άρέτι λειίάϊ' «χατδν μίτρων μιόχους χ»1 ττλάτου- 1 11?
  μίτοων ·κοοϋπ8λογ(σίη ^(^ ϊοτ^μβΓ 59 50
  3) 'Κν τώ γωοίω Βαχΐώτβ^ χατισχευή λιΊουτρώτου οΓοϋ
  ιΐς τίιν Βέσιν Βΐν)» τϊτββοάχο^ τα μέτοω* μτήχουο χαΐ πλί-
  -ου« 1 {)? μ,ίτοων ποοίΐ-ττελογίτθΐι «!τ $3«γ 25,00
  4) Έν τω γωοίω "Τνι ή χοτατχευίί λιβουτρώτου &8οΰ «.')
  είς την θέσιν χβμάοα έχ»τον αίτρα>ν μήχου; χαί πλάτου< 112 μέτοων β.Μ $*; την θιιιν Κιτσοΰ^ι αΊΐτΙλι ικανόν υ.έτοωΜ μτχου^ χ«1 πλίτουί 1 4)2 μέτρων πρ'Ό'τβλονίπίΙη είς 5>2αχ
  2(7. 75
  5ί Έν τω -/ωο'ω Μ«/α'ί)« ή χβ-βσχιυή λιθοατοώτου ίιξοΰ
  ΐίς τνν Βέβιν χοικιοϊχι ίχατον μετοιον ,.ήχους χ«1 πλάτου
  1 1)2 μβτοων ττοούπβλογ'ίτίγι εΙ< 8β 98,00 6) 'Κν τω γωο·'··> Γοιβύπι—Κιτσιχά^ι ή χ«ταΐ'*υή λ,0οστρ<,')- του 45οΰ α ') *ί< ττ,ν 0/«ιν λιλοΓϋι ιτιοίόλι ·*6ιτή<<-ΐντ» υ.6- Γρων μ·τ' έπιιχευτιί των έχ«ϊ γί5ΐ>ριϊ(ων β'] «ίς ττ« !)
  χέρα ιτίντιη«οντα
  πρ<λϋχ»λογ(ββ-η εί 7) 'Κν "ώ χωοί την βεσιν χ«' πλάτουί 1 ')ν μέτρ χά! ιτλάτοοί 1 1)? μ. υροϋπιλο^ίβδη »1ς 8ρ«χ. 107.25 13 Έν τω γω;ίω Φχβρια-τΐ ή χατ«Μχί.υή λιθοβτρώτου δδοδ εχτίις τοΰ γωοΐη) ιτίντιηχοτ(ί μέτρων μηχους χαΐ πλάτους 4 4)2 πρθθη-ελογ'τβιτι ·ίς ορβν 49,00 44' Έν τ αί γ«ρ/ω Δ«αάτι ή χατατχιυή λιβοτΓρώτου δδοΰ »χ ιος Γ»ΰ χωί'ου τριαχβσ'ων μίτοων μήχους χαΐ ττλίτους Ι 1)2 μ προϋπίλογ-'σθη »ΐς $οαν. 1^9.50 Πάντχ /-ι ϊογα ταυτα πρι0π*λογ(σ9ησαν (Ις δρ. 4953,55 ΰ»ο το!κ ίζΐίς <3ρους χά) συμφωνίαι:. Πας μειο'>'!τ7|ς δύνατιι >ϊ ικιοϊοτ?| »Γτ( δι" ίλ« τα Ιργβ
  είτ» δ" ϊ' ίχϊΐτον έξ αΰτίϋν, άφοΰ ««οουσιάση άξΐιίχοεων έγγυη-
  την. μβί' ο! 'ελ'ΐ ιΐυνυπογ ίψη τ» σ/βτιχα της χαταχυρώβιως
  ί ώ λ ά
  γ ψη /
  «ν τ) ί« ιτεο'πτώιει Τϊλίοταΐος τις μιιοίοτηΓ άον»|βη
  νά ΰττογοάψγι τα ποβκτιχβ τίς χαταχυοώσΐως ή προσχ>ηβή ν»
  βυνίψιη τ>) άτποιιτούμίνον ΣΙυμβίλαιον έντϊις όχτώ ήμιοών άπ^
  τ?ς χβτβχυίώιεως, <5τι δ μιιοδότης χ«1 δ ίγ·Ί>η- ής αύτοΰ εί-
  βΐν δτΐίί/ίΐίοι 4πίν«ντι τοΰ Δήμου δι» π-ίσαν ζηαίβ τυχίιν ηβ»-
  λ« ττοοχύφτπ ^κΐ πλίβν τη' ιτρώτηε χ«ταχυρώ«ως ά^ΐυ* δι»ιρέ-
  σ?ως η δ·ζήσιως
  Εάν ιντδς εί ήυ.ίρών ίη}> ττς ποώττ|ς χατΐχυοώσε<ος ιτοοσ- φίεβι τις 5 ο)ο ελ«-τον ή υιΐοίοβ'α έτιχνοίλητ^ίήιτεται, χωρίς δ Τίλϊυτ«ΐ'>ς ιτλϋοδό-ης ν« άποχ-5 οΰ?εν δΐ»οι(ω«<ΐ χατά ιοϋ δή- (ί'Λ), την ίιχΐαοκ ίπομένην Κοριαχήν Ή ϊημο-τοασ'α έν«ονη4ησβτ«( την Ϊ3 Μϊΐου ημέραν Κυριαχήν χαΐ ωοαν 10—1? π. μ χ«ι 3 5 μ. ι*, ενώπιον ίπιτοοπής άπο- τι1ουμ«'νης δπ!> τοΰ Ληαάονου Σνοινιά ώ; ποοέίβου χαΐ δύο
  έχ τώ» δημιοτιχίον <τυ^6ουλων ω; μιλών κΐϊ έν τώ Δημκρχιχχω χατοτβτήααι Σ/οινιϊ 'ΤΙ συγγραϊτ, δ Ποοϋτολογ!τμ>ις χ«1 οί ου ομένων νβ λ7ε>ο>σι γωσιν βύτων
  Τ» Κηούχ·ι» χαί ΐξο^α των αυναφθηιομένων συμβολα(ων έιΐι-
  6α^υνοι»σι τους Ιρνίθάδους.
  'Κν Γγοινιΐ τή 22 "Απριλίου 1<Μ0 Ό Δήμαρχος Σχοιν'ας 'Κιι. Χανιαλάκιις Άρ-Θ. Πρωτ. » Διεκπ. 99 Ό Ιήιιαρχοο 'ΚΛτιθεται εις φανεράν πλειοδοσίαν ή ί/υυθοίΐις των δημο- τικών φόρων, ώς ν,σι τώκ φορων τοΰ Ταμϊΐίυ τήε αγρςφυλα/ής Α' ) Οϊ ϊημ'τιχοί φοροι των αιγοπροδάτων κΐΐ των σ^κομι ζομένων ποοιοντων ε ;ίν ο' έξ^ς. 1) Φίρος αΐγοπροδατω/ 5 λεπτα κατα ΛιΦοτλ,ην ίπί των ΐγ- γαλων κίί 5 '/» ·πί των στειρων. 2) Φόρεε θιρινών 1/1 °/0 ίφ' άπάηων των συγχομιζΐμίμων ρ Β'.) Οί εξής φρριι το3 Τα,^ε^ τής ^γ 1) 1 °/ο έφ' α-ιάντων των ώ είρηται συγχομιζομενων προι- όντων. 2) Δ^ί )*ττα κ,ατ» /.ίίαλτν ϊπι τ'^ν -:ροίάτων χαί α'γώ^. μέιρων 98 30 τι ή χ«Ταί'ευή λ'θοστοώτου δί ί ίΐς ιιετ ω α»χουε χ»! 1 11? μέ"ί. ίγ)ι- , του' ιτ-ουπελογ'ι^τ ι( ϊγ*/ 100 80 ' ?) 'Κ< τώ ^ωείω Κ»)ύε),α ή »«τ»σχευή λ'Θ^Γτ^ώ-ου ι) 0 1 ε'ς ττν βειιν ξΐϊχον,ά^η άπο τλ νωο Ον μέχ-ι τ-ϋ τΐοΐϋυ.οϋ . ϊιοιχίί'α μέτοα μηχους χ·»1 πλάτους 1 1)2 ιτΐου"*/· γ σθη ΐι, ' δ-»χ "00,75 °0 Έμ τώ ^ωρ'ω Νεο/ώοι ή χβτασχιυή ξυλίνου γεουρΛί.υ ; «ίς τ!>/ &ύκα δΐιχινί-ί ■>■»)- πτουιτελ^Ί 'σθη ίί' ;'·'1/ '45 |
  10) Έ/ τώ /ΐοο'ω Φι 'πζου ή χατΐίΐχίυίι λιίΐί'-ώ ου 65 ι
  π»—·ήχοντ» μ'έτρων ιΐ'Χ'.υ: χ* 1 1)2 μ»τ π»αι·οκ. π;ο^π5-
  λογίββτι είς ?£α/ 40.20
  Ί| Έν τώ /ωί'ω "Άνω Κισ'είλ·α-ά ή χΐτοιχίυη Αίθο-
  στοώτου ^οΰ'ίχ-ο: τοϋ /ωί'ου ίΐαχ^ι'ων μέτίο,ν μ^ονς χ» ι
  «λάτουι: 1 1)2 μ *ογ >—«λονί^β-η ΐ!ς 8οα/ 140
  »2) Έν τώ /ωα?<ο Κάτω Κϊΐτιλλαι ή «αΓαβχευη λι6=- • ΐρώτοο δδοΰ έκτός τοΰ χωρ'ω ίχβτιν πε»'ή*θντ* μέτρων μη- ) φη φ ^ Ή ί>χι;0ωσ& ώ< ΐορων τούτων γενησεται ')ΐΐ' :ούς «κο- '. οΰτ ι *ν:ι/. αζονται χοιριστα οίτε Δημοτΐλθί /αι Ι) ρ μ ρ °) Οί ι/, τώ, σ./γχ^μιζίμένων φόρ'ΐ θα κ.ατϊ?3λ' ωνται είι·, τ^ν ίνο /'ατ-ην -της ΐΐ«ρι*ερ*'σς ε>ς ην *α ίιχίΐ ό ν.ρα ογου-
  μ-νο. οί "ε -.(Ίνα ;π -ίατι.ιν ε'ς τ'ον ί^οΐλ'.^α^ην .ής περ ; ρεία,
  ε! ήν Χ3ΐοΐ'ΐΐ ι θ=?ος ό ίορο/ο-,οομεμ^ς
  3) Ό ώί; *.οί Ζα·ρ ϊη είς ί?χ.ΐ τ:ρ φ ο^'οις α' τα χωρ·α
  "Α^ιος-Γίω ιο; &' Π'- Ήανώ γ Κο^ο»μ.»/ΐα ϊ'. 'Α6ρα
  /όντ=, ε . Κ^^ /α/' ς-'. Μαγο>»λ5 ζ'. Ψ /ίό γ,'. Πλάτ/] θ'
  Γεροντο'^:υίΐ />ί ;' Μετο/ι χαι Βιϊιολι".
  4) Ή ϊηαοι >3ΐι. ϊιεξα/θτ,σετϊΐ -ν "ώ Δτ,μαρ-χιαχ,ω κατα-
  στήαατι ΐνώπ όν >~ιτροιτής άπο-ελ:υμ(νη; άτό τόν Δϊ,μιρχΐ'
  ώ-- π;ί(·ϊρΐι' ν,ίί ϊλο μι)ώ·» δηΑοτ«ών Σνμ.6:υλων ώς μίλη -ην
  16Μα(ΐυ 1910 ή>ί:«ν Κυρ·α*Γ,ν/αι ώραν 8 π μ £ω; 5μ. μ·
  5) Ή πλειοίοσια ϊεν ιί^αι τελε·ωτικτέαν ϊντος :ξ ημερών
  άπό τή; -πρωτης καταΑ^ρωσε1.'ς πρθγίρ'ΐ τις 5 "/ο *πί τ,Κία τής
  τελευταίας προσφορας όττότ- ί7ΐαναΛηΐ·θί,»«"αι αύιη την 30 Μαίίυ
  140
  1910 ήαίραν Κυριακήν ενώπιον τ!*; αυτής ^
  αΰ-οΰς ό'ρους κα; είς τόν αυτόν τότ»ν άνευ ετέρας
  ξεως.
  6) Κβί ΐί μέν φόββι τού ταμίίου τής ϊΥ65»υλακής π«ι-
  οϊοτηθησε-ται ά:τό τής 8 πρωϊνής μ=ν?' τής 11 π. υ., οί δέ τν3
  ΔημοπκΐΟ Τζμίίου άτό τής 9 ιι. ά. ώ·>ας.
  7) Πάς πλ;:ο>ότης δια νά γείνη δίΐτός δέ ν νά πρ:νατ*ίάλη
  είς -ό Ταμείον έ'-ίαΐτος δραχμάς έ<ατ3ν εΓκοΐι ('20) χα' να προσϋγαγ-ξ άξίόχοεων «γγυητήν δστ'ς θά συ>υπονρϊψθ τα πΐα-
  κ«*α χα; τό συναφ'ίησόα.ο.ον Σ-ιμίόλ^ιον *9Ϊ θΐ εΰθι>ν*ϊ3ΐ ϊιά
  ■κάσ«ς τάς '>~οχΐεώ·3£ΐ<; τ^ΰ ενοικιασταί} α.>?·ο διχα'ώματος 8·α'
  ρ·σ«ως ή δ.ζησεως ε'ς τ&ΰς άχΐτ.»);ό»ταο κ*τά τό/ ϊιχγωνισμϊν
  θί ί-'ϊτοίφεται ά.'έσως τό τοοκαταίαλόμϊνον ποσόν.
  8) Ή χχ-ϊ5;λη τού υ.ίθώο.ιτο; ίΛά γίνη-»ι «·ς δ03 Γτ*ς Ϊ6-
  σ»ις ών ή μέν πληβωτε'* την Ι Αύ οΰστου 1910 ί, δέ την 30
  Σεπτεμίοίϊϋ ϊ?ίΐυ ίτου.. Δ'ά πατάν χΐθ,υτίοηο'ν πλητωμήί
  ίόσεως τινός, ό -.ίΐσθωτης ϋπόκειται είς τϊν νόμι**ον τόχον
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  υπό τί'ός
  9) Ο-δ4ς σι.μψηφΐϊυ.ος έπιτοέκετίΐ άπέναντι τού" δί ?ί:νδι·
  ποτε λόνον.
  10) Έά« τελευταίας τς τλ'θδάτης άονηθί ή 2έν -προσίλθη
  να συντάξτ τό μ·σθωτή·!ον Συίίβό"*αιον- έ»τός 5 ήι«.3ρών ιττο τής
  ος π?ί'ο?ό~'
  ς τή; τβλιχής ι Ό-αίο1»: Ό ;« τ
  /οί έγγυητή; «ΰτοϋ είαίν ύπάχρεο άιτ=νϊντ! τςϊΐ Δήμου ϊιά τ2-
  σαν αύτΐΰ έκ > =ας μΐσΟιότεωΓ η κϊί ά-' εύθε'ϊ; δ'βγειοήσεως
  ζημ;αν έ~ί ί/ατΐον τού άρ/ικ·:ϋ μ',σβνθΛατος -,-ωο'- νά έγωσ ν
  ουδέν διχα'ω·^.» επί τουτο/-ν ττλΕ-νάσυΐϊτος.
  11) Ό όπσθείς φόοος 1 * 3 °/,, επι των σ^ν<',μ·ζο;χένων -ρο- ί'ίντων θα *ΒΤα6άλητ*ι άτότού.- πα;αγωγεΤς ε'α ί.Γ*ος., πλήν τ;ο οΓν;υ ό'ίΐίς «ά χατίβάλητιι βίς γρή-'α β'ι« τόν ένοιχ,^στήν. 1"?) Ό Δνίο.-:ς ο'όϊ'ΐν ί'καίωαι άναγνιοοίζ'ΐ — - ος τβυς των έν λόγω φίοαν δί' ίνδ»χομ=αην θί-μηνίχν ή ά'λα τινά «ϊτρόοιττα άτυγήματα 13) Ο όπως δή-τίτε ά-;ο οόπτων Φοοολο^ητΕα πρίΐόντα ή ζωϊ ώ; χαί ό -ζωσδηπιτί ύτεχΐύγων ΐν όλω ή" έν μίρί' τ*'ν ?όρίν τ-υ π^ος τούς Ό'.αθωτα; •Ίμωοεΐτιη δι* τ'3ν ττ ■ν'όν «ίτνί έ—ε - »αί είς τούς ϊτύκούιττονταί· φ^οοΌ^ τού Δημ^αί^υ ε'ς ^α έν τώ ύπ' αριθ. 744/<ί)6. π" Ιτους ?:α/νΐ5ΰξε· τήο Σεβ. Ανωτέρας Δίευθύνσεω-: των Οίκ«ν3μικών δη^οτιε'ΐθϊΤσϊ Ιν τφ ΐ>τ.' αριθ 17 φύλλον τευγ. Γ τί; Έπισόι*ου Έφημεοίϊος.
  14) Τα /ηρύκεια 8ι<να'ώ ιατα χλι τα Ιξοί» τού σ^ναφθησο- μένοι> συμδολαίου ίπι6α·-ύνουσ!ν τόν ^ισθωττ,ν.
  15) 'Οοιτιική νατακύρωβ'Κ ίπιφυλάΐεται τω κ. Δηιιάργή) ίκ
  των μελών τοο Δημ^τ Συμβουλίω, οίτινες έπικυροϋσι η ά»υ-
  ρίϋσι τα πθΛ».τι<« -/ω?'ί ' τελβοταϊος τλει δάτης ν' άπον.τα κατά υοο Δήαου ουδέν δικαιωμα ΈνΨυχρώτ?15 ΆποΛίοο 1910. Ό Δήμαρνος Κ. Δ. ΔολαψάκΉς Άρι9μ. ΙΙρωτ. 293 » Δ·εκ-ι: 172 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ 'Λναϋληχικης μειοδοτικίϊς δημοποασίας. Ό Αιι^ια'»·^ευων Φθϊ'ρνΐίς Διακηρύττΐν 8τι, Μή γενομένης νομίμων λόγων ϊ^ον.εν τής *ατα την 25 τρέ¬ χοντος μηνϊς καί έΤ5υς ωίΐ^ένης ϊιϊ -ής ύπ' αριθ. ε"8/·^ έν. ί ημετέρα; 2ια<.ηρ ιξεως δί;υ.οϊΐ-:υήίυης είς τι ϋπ' άοιθ. 16 ί καί άπό τής 10—12 π. μ. ώρας έν τώ ΝοΐΑΐρχΐϊνιώ καταστή- Λισηθ!3ΐι κ« ένώ-.:ον τή; ή τή ώ; άν» ϊιαληίϋξει όμών ϊπ;τρ;τ.ής. τή 20 Άποιλίου 1910 Ό Δηο.αο·χ·«ύων Φουρνής Ν. Λουκάκης Κασΐίλλςφ 'Ιοωτ Δ.εα 165 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ "Ο 4ήμαρνος Βιάννον 1909 Προ'Τ,ρόσσε' ότι με1 τής ύί' άρΐθμ, 1909 άτν τωτερω !) Ο ^μ ζ δα τή- τή; Σχ6 16 κ«ί χο?νολογίαν οΐΐΛ'ίύ Σ^x(ιΟ)'Κίο·^ Β ίρ'θ' 331 τής 3 31 Μοίβκ ΐγ»5- Ίουνίοιι τής τρενούαη- γρήσεως ι/ Ύ Ιί ή ίκμ'ιθ ι>σΐ; των χα-
  ρΐω
  2) Ο φ:?5ς >γρ2Φθλα*ή: 1)2 ο)
  συγκομινομένων
  έτπ των αυτών θερινών
  ρ
  Ή ιτλίΐοδοσία δίεςαν'ίήσίτ*! υπό τού- εξής δρους.
  1)0: φόροι οΰτοΐ, των αέν ΔηΑητοίακΛν θα κ*τα?άλλων-
  τοι είς εϊϊος υπό μ;ν τώ·/ ταίαγωγίων ^ηαοτώ' 'ΐς τόν βνοι-
  κιαστήν τής Λ,.τίίκί'*; τ<ιΐ υπό δέ τώ' έτερ^ημ^τών ε'ς τόν ϊνοι-ιαΐτήν τής περί.'είϊίαί ίν''α χ;Τται τό κτή;Λα, των δέ λοι πών Οίίίνών ι ς χρήμα κϊτά την τ;ίχο.ι?2ν τότί τιαήν. 2) Ό Δή>^ δ α^ίΐτΛΐ είς τρείς ιι«.ρι·ίρ«ιβς ήτοι την «ερι
  φίρειαν Επάνω Β'άννο< ^εοιλαΑ^ά^ουΐαν ά'τΐασαν τή^ άγροτι-ιην περιφίρϋαν τής Κ(ι)μ3τ?λε .>ς Άν«> Βιάννον κϊί των ταρα/ΐΐ-
  μίνων ίι/ν3ίκ!ών Πλά/.Λς χ.^! Λοοτρ?κΌ.' την πείΐφΐρε'αν Κάτω
  Βιαννος τίο'λΐμίάνουσϊν τάς ^γοοτΐΛάς -τΐθ'φϊρείας των χωρ.ών
  Κατω Ριίν.'ου /.αί Χόνδρο >, χ,αί -ήν ■ζεριφίριιιν Βϊχοΰ περι-
  λυμδάνΐυσαν χήν αγρ τ!*.ήν -ιριφίρΐΐα^ τού χωρίίυ τούτου.
  3) Οί φόροι οΰτοι χΛΐΐισθοΰντα· 5λ»ι όμο ή /αί ίϊια εκχβ;βς
  ά
  ρφ
  4) Ή τλ»!ο?5ΐία δίίξαχθήσϊτϊί ίν τω Δημαρχ Λλψ Κατα¬
  στήματι Βιάννου την 16ην Μαιΐυ 19Ό ήμίραν Κυριακήν χ»!
  ώραν 1—5 μ. μ ΐνώπ ο·' επ τροπ^ς άιτοτίλουμί·ιης «κ τού
  ά τοΰ Δηα-. ηνΐϊχοΰ Παρέίοου ώς Προέδρου, τοί
  ρϊυ ή το3 Άντΐπιιέ^ρίΐ. ου ΔημοΐΆθ» Συμδ υλίου καί
  τοο ΓραΐΑματίως τοδ Δήαου ώς μελών
  5) Πάς πλειοδοτη-; υχ γ'νιτ) ϊ«κτός «'.ς τή·· τλειοδοσίαν όφίί-
  λβί νά *αναθέστ, ϊΐς το Τΐμ:Ϊ5ν τοΰ ΔήΑ-ίΐ» λόγψ Ιγγ^ήσεω;
  ίί&χμάσ εΓχβϊΐδι'εκάστην περιφί'ε'αν οίτινες «εωοηθήσονται ώς
  πρόσοδος τοΰ Δήιοου ΐάν ίντόςδύί ήμερώι» «πό τής πρός αυτόν
  κοινοποιήσεω, -ή; έγκοίσεως τής κατ-κυρώσεως δέν προσέλθ^;
  προςσΰ^ταξ,ν τού ΐνοίΛϋΐτηρίοΌ ιυ'θ.ί^λαί3υ. Έν τοι»ύτΐ(| τ«ρι·
  πτωΐ»ι ή πλειοδοΐί* ί^αναλα',ιδάνεται δια λ)σμόν τού ΐνοΐκιαστοθ
  εύθυνομ?'νοο διά ζϊσαν -υχΐν ζημίαν τ;Τ Λήμιου. Το ανωτέρω
  πβσόν των ε'κοσι δ2α-/μώ' ε'ς μέν τ-ύςμή άναϊ·ιχ-)ίντας μ:σ6α>-
  τάς θά έτυιστρέφίτα'. μετα τνΐν λ?ξιν '.ής δημ;πρβσίας, «ίς δέ τςΰς
  άναδειχθεντας τοιούτους θά συ^ψηφΐσθή κατά την πρώτην ϊόσΐ'
  τοϋ μισθώματος.
  6) Πας πλειοδόσης ίνα γίντ, 3ελτ'/'ς εΐο την 7τλ*;οδ^σ:αν όφ>ί"
  λ*ι νά προσαγάγ^ άξ όχρεων έγγυητήν όστις θά εόθυνηται δ^
  ταταςτας ύποχρ;ώτ*'ς τ;ο μίΐθω.οΐ άνί^ τού ίΐί,αιώματος τί!?
  δ; η ?ιζήσεω:.
  προς
  τούς
  ρομί
  —> ιατασαομεν > ο^ <->·» < , „, *^ < θ' Ο^5£·ς σ^μψ'ί! Ιην διεξαγωγην νίϊς τοΐ*ύ.γ)ς ϊι«ςα·/θηστ^Ενης σοιχφ','ν αίς ' ματος δι' οίον ϊ*ποτε ιος τάς διάταξις τβϋ ύπ* άοιθ. 356 Ν=μου καί τους ίοους [ 9) Εάν έν;;ς τρκ ύς αν«·ίρομίνου« εν τή ώς άνω κ«ί λοιπαΐς ίν οΟγγ αναφ.- ' σ«ως γιντ, ν£α π?3=? μέναις διακηρύςβσι τΫιν 9ιιν Μαί^υ ί. έ'. γιΐίίηχν Κ.«ι«< -,;Λ,. »■,,'._»:__^..___ ^ άκϊναντι :ο3 οθεσμιώι 1ϊε'·ς σ^μψ'ίίσμΐς ϊονϊται νά λόγον. τριών ημερών ά-ό τ*!; π^οΐωρινής κατακαρώ· - ... προο^ορά χατα 5% μίίζων τής υπό νθΰ τελι^- ήμέραν Κυριακην ταίου πλείοίίτου ιτροσφιρθίίσης τοούτης ή πλειοδοσία άκυρθϋται
  &ΪΒΕΡΝΉΣΕΩΧ
  141
  %αί ίπαν«λθ!μβάνε-9ΐ ορίση-ώς μετά όχτύ ήμέοας άπο τήςπρώ-
  τνς ενώπιον τής αυτής Έπι-ροπήςκ ί υπό τβ0; αϋτοΰς δ^υς.
  1(|) Ό προν.ίλέσας την νέαν πλεΐοϊΐΐίαν π',ειοϊάτης άνακη-
  ρύσσεται οριστικώς μισ^ωΐής έαν χ,ατα την δίξαγοιτην αυτής
  5ίν ιτροσφερθτ προσφΐρα κρε.σσ >>ν -ής ύπ' αΰτοΰ προΐφίρθίΐσίΐς.
  Τί Γςα·.τ'.κά τήί ίνο χιάη'ύς ϋπ5κ«!νται είς την |γκ?ι»ΐν ΤνΟ
  Δτ,μίτιχεΟ ΣυΐίίουΜίυ Βιάννου όπ«ρ δικασταί να ίγκρινγ, ή1
  μη αύΐά γωρίς ίκ τούτου ν' άποχτα Ό τιλίυτ.ιΓος πλίΐβδιτης
  ουδέν κχτά τού Δήμου δικαίω'^α.
  Τα κ·ν τής τρεχούσης χρή
  ] σ«ως 1'.)09ε!ς 1 */§ καί ούχι είς 1 */ί '/ε ώ; έν αύτϊ άναφ*-
  / ρτ;αι, Β^νάμ·! τής ΰπ' ά;ιθ 71 ί. ί άκοφάσία,ς τβΰ Δημοτι-
  Ι κου Σ μδί^λίου Άρϊίλοχ'ΐοίιυ. νίμίμως ϊγχικριμμένης δ ο-
  ^ τήί ίι·»ΐ' «;ιθ. *·9β/ί13 *· ϊ· άποφά-εως το!3 κ. Νίμάρχευ Ήρα-
  * '/λϊίου.
  ] Έν Άρκαλοχ.^ρίψ τί) 24 "Απριλίου 1910
  Ό Δημϊρχος Άρχβλοχωρίου.
  Έμμ. Φλουράκης
  94
  ΙΙοός τίιν Σεβ. Νομαρχίαν Χανίων
  Κύριε ΝομΊ,ι χά
  Ενεργήσας σήμερον Αστυϊατρικήν ίιΐιήεώρησιν ϊν τοίς Έσ-
  τι«τ;ρίοι-, β-τποιεί ι;, παντοτοιλείοις, ζαχαρο-λίΜτβ ν.ς, γχ-
  λβκτ^ιτωλΐί^ΐς τής ιάλεω: Χανίων, εϊρΐν π.?ν;α ταίτα ώς βπΐτιι
  Α . Έσΐΐατόρια. Πάντα έν κα^η χατ^σΐάσ ι Μίνον ίν
  τφ Η'στίατορίιρ τοθ ΈμΐΛβνϊυηλ Φραν ζΐσχά^η, 8π<ρ άλη^ώς παρ2σΐί«ϋάζει άρκετά καΐ κ?>β ίϊέβμ'α-«, εύρον καί καιέι/ΐν
  πρός έξαϊάνΐΛΐν (9) κύττελα γι*2~ρτι ώς άρςαιΐΕνης Κύοω-ιά ·
  »5ως α^τού ήτοι -ής ά-^·;υνθέ5£ως Κβτ» -ήν ΟΛΐλ'γίβν ϊέ
  τοΰ Διευθυντού τούτου τό γΐα^ ΰρτί τουτο ?εν θά έχρησΐ|»ί-.οι-
  εΓτο αλλά 6« άπερρίιττετο.
  Β'. Ά ρτοιτ οί εΐκ . Ευΐτ.ν «αί >.ατέσ^ον ποός Ιςαφανικν
  Λψή.ου; άρτοος καί ίΚ'6λα6£Ϊ- τ? ίη'χοσία ύγι;α ί/ τοίς άρ-ςπο'-
  ϊίθϋ; των 1) ΙΙίτρου Παπαστοματά/η 4 ό"/.ίδ»ίς χλι δή <;ύρω- τιώντας, "2) IIανxγ!ώτ^^ Λ/λιου έιΐτά ό/·ά?ας, 3) Ι'ιωργιουΛά- λιοι» έννέα κα'ι ήμ'σειαν όΆάίΐ; (9 1/1), 4) Κωνσταντίνον Γκσζή ιΐέντε κα? ήμι'σειαν (5 '/ί) όχά?ας. Γ . II * ί τ ο· π ω λ » ϊα Πά/Τ3 -ν καλή σ/ί?όν χαταστάσει πλήν τεύ Μιχαήλ Ξηρουχάί/, ίν φ ευρο·- κιί Λ«Γ5ΐγ_:ν πε,^ί τά^ τρείς (3) όΆαδας ταραιμά έν άπ^συνθέ^ε! ε6ρισ/.:μενος τα λοιπά τ:υ ομως έδώδιμκ ήσαν χαλά καί καθαρί. Δ'. Γαλαλ'-οπωλίΤα. 1 Χασέν Χ^λιιάκ») 1) ΜουΐτιΧ^α Ό- μεράχη, 3) ΧουσΊν Άγαχάκη, 4) Μίχυέτ Κ^λ^.ϊρίκη 5) ΜεχμέτΤαχΐϊά/.η πάντα Χ3~-ΐ Ι'/οπΐν ίχτεθ2ΐ[Αε·*α τα -ροϊδντα των είς ήν ίιά'ρ σ.ν των μυ'ών χ^ί τίΰ κ§νι5ρτβϋ, ^π !λά6<, τή- δϊ).·.οσιας ύγείας χαρ* τάς δ'ατά'εις σγετΐλγ;ς Άΐτυνομι/.ής δΐα- 'α-ΐής- Ε'. Ζαχαροπλίστβΐα κ»ί Χαλ6αϊι«οιιΐϊ Τα πλείστα .ν κίλΤ, ο-χεϊόν καταττάσβι Έ' -ώ τού Χατζή Άϊέμ Πυζιρλή ίΰρον /αί χατΐσχον περί τα 3?5 δραμΐϊ ζαγαρβτ.υκτα εύρωπ9Ί>.ής ποοσελβύσεως, ποοι, εξαφάνισιν, γ,α^' ότι /.*ί χτ;Λ'.-
  κ<7)ς άπίδείγθη ότι ήσαν άχθϊυντε^ηα'να, ό ϊέ ■/'·λίΐ':ποειον τοδ Χατζή Ίΐμαήλ Χα/.6·<.τ4*« ϊχν έχτεθε μ:ν^ είς τάς μυί^ς καί τόν χονιορτόν ανευ ο'ιίη α- προφυλάξίω,. Έν 5έ τώ χ&φί- τρΐδείω τοΰ Βαιράν ΙΙαπατζιάν ν^νοθευμέν5ς χαί αγνό.: χ»φες χατά την :μ;λογί«ν τού χωρίί νά ϊ·/η σημίΐω^/ έ-ί των άν- γϊίι.ιν την άγνότητα καί τό «ίϊΐς τής ν:θ«ίϊς χατά τόν σ·χίτ;- κ:ν Νομόν. "Οθεν ποός βεδα'ωσιν συνέταξα την πϊοοΰσιχν ίνθβαιν ην ν·τ:α- δάλλω *'■; την υπηρεσίαν υμών, Κύριε Νομαργα δια την ν>ϊρ-
  γκαν των Νομίμων.
  Έν Χανίοις -ή ΙΟΆπριλίολ 1910
  Εΰτϊδΐθίστατο; Ό Αστυίατρος Χανίων
  Α. Ε Κωνσταντουλάκης
  Α?ί) Πρωτ. 27»
  'ί) Αήμαονος 'Δοκαλονωρίου
  Γνωστοιοιεΐ ότι,
  Τροποπςιηθέν.ος :οΰ 1 ίίαφ·ου της έν ,ή Έπισημω Έφο-
  Αρ;·.Ο.
  198
  Διεκττ. 119
  Ό
  'Αγίον
  ΐ Προκηρύσσε! ότι,
  * Ό άγρ-φΰλαξ τής άνροτ'κής πιριφίρεία·; Άμίρά κατα ττ,ν 19
  Τρέχοντος μηνός άνίϋρ·ν έν τί θέσει «Βίλκχ,β» τής αΰ'τΐς τε-
  ΐϋεοβίίς 'έ ·>ρνίον καψιλςν άσιτροχίΰχοτλον χα'ι βτκμθν άϊέσποτον.
  Όθ-ν ό ϊΐα-νο ρ'.ζων ίύτό ώς 'δι·κτησ!αν τού ιτροσκιλεΤτίΐ
  νά ιτρΐίέλΒτ, ίν τώ γραφείω το3 χαθ' ημάς Δή,Αθ έντός 8 τ.μ»-
  Ρ'~5ν άτΐό τή: δημϊσ'εύΐεοις τής παρο 'σις, (Αετά τώ« άναγ/αίο»ν
  αττοϊί χ.τ!χών κι,ριότητίς >3'. παρα/άδτ; τοίτ: όφοΐι πληρώση τα
  τής ϊ'ίτοοίής ϊξοδΐ, αλλί.'ς 'χποιη^ήοετΛΐ ϋ'ίρ το3 οί/.ίίου Δή-
  1 μοτΐΑοΰ Ταμείου.
  Ί ν Αγ. ΒαοΓ/είωττ; 23 Απριλίου 1910.
  Ό Δήυ-αργος Αγ- Βισιλε ου
  Ίων. Π. Χ. Ιΐερυκκοχάκης
  ι __
  ,__ρ.Ο. Ιΐρωτ. 169
  » Δ .κπ 100
  Ό ΛΛνια-'χος 'Αγ. Ι1α<ίιλείου Ε'δτ-οΐίί άπαντας τούς /.*τοί»^ς το3 Δήμου 'Λγ. ό;ι ορίζηται ήαέρϊΐ ίνα -/ατ' ούτάς ·ϋροα·ργ_ίνται έν'.ώ Δτμαρ- -χ'.^/ώ χαΐ!7ατΛ,μ/ϊ·(ΐ οί ζημιωθιν'ιίς ίϊιο/τιΐται χαι λαμίάνω^ι τα,-' ή^-ώ^ τα ειοτ:ρ·>-χ'1£ντα ποσά ζή μ ών αί 56 Άπρ'λίου, 10 '/ϋ
  2^ Μ αί. υ, 7 Λαί ^ 1 Ίίυνΐου, Ι ·» κα' ί6 ΊουΑ·ο^, '- κα^ 23 Αύ-
  ■-ούατο^ς 6 'τ, '27 Σεπτειιδριςυ, 11 χά. 2") 'Οκΐωβρίς^, 9 /.».
  '?2 Ν.ί/.κΐ6ίίυ, 8 χα'ι 20 Δίχ,ιμδριο^
  ΟΙιίΐμΐαν άλλην ή',,ιέρ <^ τιϋ μ/)νόι, Οά πληΓώ'ωντβ! βγοοζη- ,Α.αι είς ουδένα. 1 ~αρθ3α^ ίίχιΐίΐ άπϊοόμΕρον μί/ρι τίλθυς Δ)6ρίς'- 1910. Δηυοιιευθή-'ω ή παρ-^σ3 5'α τοθ πραρτήμ·>τος τής Έφη ι·-
  ριί;ς ττς Κυίβοήα*ως έν Κρήτη.
  Έν Αγ. Βΐσ.λείω τη 12Άπριλίο^ 1910.
  Ό ΔήΑαρ-χος 'Λγ. Βασιλείου
  Ιωάν. Β. Σ. Βερυκκοκάκης
  ιίρ
  70
  • Διεκπ. 66
  ί) Δήη
  Λα;ίν:ίς !>-' ;ψΐ! τί άρΊρον 26 τοΰ ύπ' αριθ. 2 π. Ι. :κτε-
  λεστικ'ϋ Διαΐάγυατο; τοΰ ύπ' αριθ. 816 -:ερί άγροφΐ-λακή;
  Νόχου.
  Ρ'.ϊοΐίοιοϋμΐν τάντας τοΰς χατοίκους τοϋ Δ'μου Τυμ~αχίευ
  ί~ όρίζοντΐι ήμδρϊ'- ιατ5 τάς οποίας α! παρά των ΣταβμαργώΜ
  ιίσπρα-χθΐισαΐ άγροζ,ημίΛΐ θα παραϊίδωντ'Ί τοίς ?ι/.«ιοι1χβις αί 1 Γ>
  χα'ι 30 εκάστου μηνός.
  Δτμοσ'ίυθήτω διά τής χαραρτήματος τής Επισήμου Έ|η
  μερ'ίος τής Κυβερνήσεως
  Έ Τυο-παχιω ττ, 15 "Απριλίου 1910.
  Ο Δτ,μαρ'/ος Γυμταχίου
  Δ. Φραγκουλίκ*;ς
  Αριθ, 11ρ.·
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  » Διε/ι- 78
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ |
  *Ο Αήιΐαοχος Παναγίας -ΠιίΜάδο» ί
  ΕΐδοΐΓΚίΤ άπαντας τΓΰί χατ'ίχρυς τοΒ Δίαθυ δή ?·ρίζοντα (
  ήμί'ρβι, Γν* χατ' «ΰτά ττροσ.5οχοντ«ι.Ιν τί έ'ϊ-α τοΰ Δήμοϋ τού¬
  του οί ζημιω'^'ν €- ί?ιρκτί1τύη χϊ! > βμδάνουσί τ-βρ' αύτο" τά{ Ι
  άνρρζημίας των ή 15 καΐ 30 εκάστη μηνός δία τό ίτος 1910 *
  λεως ιταρετήίηΐίν ο'τι ή μέν ναββριότης τούτων ή"τ» έπαρκής τα
  δέ όπ' ιύΐώί χοησΐμοπ-3ίο6;Αΐνα ύλ!*β π(:ός παρβσ-ΐίυήν των
  ϊεσϋάτων χαϊ γΛυχίσμάτων των ήτο κανϊίς πο;όι·ητος.
  Έν Ρεθυμντ^ττ, 14 "Απριλίου 1910
  Εύ'τειθ'στατος ό άστίατρος
  Σ. Παπαδάκης
  "
  * Κοΐνοτικη Μντιποαχίωπεία Επ. Αοχανών
  Δοχηρύττίΐ οτ',
  Σ υίφώνίος τώ ΰπ
  % ή έκ
  Κοινότητος Επ ΑρτΊνών ΐκ των παβαγβι*εν«ν δη>.ητρΐίκών
  ^ 0<Λ τος «αν ούτοι εισί ετίροδτμ'ΐτο:!. ιτ 7 » > α -. ■ - / %
  'Τϊ -« - > ο" » « » η , ·π -* Κοινότητος Επ ΑρτΊνών ΐκ των παβαγβι*εν«ν δη>.ητρΐίκ
  11 ΐταριυσα δημοσιευθήτω ίια τής ί "τισήαου Εφημβρίβος Ι - . .» . , { π ' » ^ < * <0<Λ ■ Τβ, κ·,». . ., ., Λ , , ' , _'Τ γ κιτρπών Γβντος εϊδος :ν τώ ϊρν. ΓιουΑα δια το ίτος Ιϊπΐ) υ της Κυδερντισεως κα· τοινοκκ.ληθήτω εις τα νω-ϊία τοΰ Δημίυ. 2 Γ .,-, ,. ,„ 3 τουζ εςης ορουε. Έν Πί,νβγιβ τή 20 Άπρίλου 1-^)0. » 1) Τό δικϊίωμα όοίζίΓαιείς 6 °/ο ΐπί τοΰ Π Ν. αν3γ,3ς Άρι9 {65 86 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΣ ^ Αήιιαρνος Άγίοΐτ Μ^ρωνοο 1" βτι Ιν τή θίτ'ΐ ('Κ'πταο^Γ» τ·5ϊγ ΐΓεοίφ«ρ!ίαε ν/»ρι^ Κευντσών ά^€ΐ>οϊί><5 Οπΐ τοΤ ϊγοοΐύλ-ϊκ,ις Μιχαήλ ϊτζά/η «Γτ Τοάγος *"/'χ!α: —ίί'ου δύί 5τών ^-χοϊγ, χούτρθ' λο^ -όν 7»τίγ·;(οοί'ζοντ' «ΰτΌν ώ" Ι*ίο- Γοντ» κ ν» ί'^7·ω^ τί! ,ινβμβτ χ»! τ' τί ϊ;ο<ιΐ τί]: ττυ ί τ'ο; *έι>.α
  α«σϊ κυθ'ό-ητο-, ίίτ^ΰ κατι-
  ηκ <■»{ την ΪΥ|Α·ινή ν»«. 5Ηί·- »'τ3·-')')ΐϊ-α! τ-)-: 5^·λο; τιΐ ήχ->> τουτο
  Έν Άγ<ω Μ6ρων^ τη 12*ΆιτρΛίου 1910. "Ο Δΐμαβγος Γ. Πολ'ίκης Αριθ. Πρωτ 167 ΕΙΔΟΠΟΙ ΗΣΙΣ Ό ΑίίιιαογοΓ ΈπκΙκοπίίΓ Λ«6όντ*ς ΰπ' δψβ£ τό άοθρον 9^ τΐΰ ΰπ' ά-ιθ»Α. 9 «κτε- λ·στιν^3 ?ΐΛτά·<μα-5ς χ;0 ύπ' όριθμ 816 Νόμοιι τΐίίί άγρο- τούς ν3"οίκ:ϋς χα! μή τίΰ καθ* ήαας ά Δή·,οο 8τ' όρ'ίο τ»; ή·<.ί-αι χοις 5·γοοϊηαΐώ· έχαστίι μην:;, ΐ ται χί'ά τίς λβ·-ά' ή Δημοσίευθϊΐτω ή Κυίερνήσκο:. >ιί τ
  θ' άς παΐ:Λ?ίϊ'·>-τα: ΤΓ'"ς
  άγο-εζημ!<«ι ή 1 Ο, ?0 κ»ί 30 αμτ, *'. ίγροζη'Α'-ΐΐ: θά γίνη- ϊέ ιΐλΓ,ρίαμτ, * ΐ'- τοϋ μτνός. 'Ρν Έ»ΐσχοπτ, τή ?ια τ-ί'ς Επ σήαου Έφημίρίίος τής ληθήτΊ) εί; όί·:ϊντα τα γωοίΐ τοϋ Άΐριλίου 191'·. Ό Δήαβρχοί ίΐΓ(σκα·τί(ς 'Αναρράψης >;ιθ. ΗΡ>,)Τ 450
  » Δ'.εχ-; 4'9Τ
  Ποό ■ την ϊε<5. Κ«?ΐί Ν Ρεθιηινας Λαμβανω την τι>ήν νά γνω ισω ύμΤν οτ: ένεονή7α; ίττΐ
  ξδ
  ρησιν των ξενΟδ·>χ{..ων -κβΐ
  τής ήο.ϊ:$ρας πό-
  ; σοί3 των δηο.'ί]τρ:α'.ών προϊόντων παντός ε'ί'ϋς χβί χαταβίλλετιϊΐ
  | άπν τούί παραγωγεΤς είς ίΐϊος είς τ^ν μισθωτήν.
  2) Ή δηΛ5"ρασίϊ ϊέν 5ΐναί τελείωτιλή. Έπομένω; ίΐν
  Ιντός τριών ημερών άπό τής πρώτης κατοκυρώσ^ως, προσφΐ"
  ρει τις 5% '"' πλέον τής υπο τοΰ τελβυταίοο πλίΐοδότου γι¬
  νομένης ΐΕροτφ3ρ5ς αΑυοοϊντΛ! τα πραιτΐλα καί ίτα/αλα,ι,δα -
  νεται ή ίημζπρΛαίχ την άμέτως επομένην Κυοίακήν.
  3) Η δηΑοπΐ-χϊίϊ δίεςαχΒήσεται ΐν τφ Κατκΐτήματί το3
  Λιτιμαογίίο^ την 9 Μΐίου 1' * 10 ημέραν Κυριακην κ*ί ώρ^ιν
  10 —12 π. μ ενώπιον ΐπίτροπής άποελουΛί'η; 5* 'θΰ Δη-
  α,άργιυ τ'-." γοαμμίτίνς το3 Δήυιου χαΐ των μελών τής κοι-
  4) Πας «λίΐοδότης διά νά γίνη δεχτός δϊον νά προσαγάγτ)
  τοό πάσης πρίσφορας άξ'όχρειαν έ -γυητ.',ν ούτινος τό φβρίγ-
  γ^Ο1ί θά κρίντ, ή έτιτοοΐΓ,ή %χ[ Ό όποΤο; θά σ^νοπογρ^ί;ψτ^ τα
  πρακτικά τή; πλϊίοδοσ',ας κα! τό σ^ν3!φθησόμεν^ν συιιβό-
  Λίϊ'.ς το3 ένοι
  συνϊυθυνίμενβ; εις άτίσας τάς
  κΐαστοϋ άν»; Ιιχιρέϊω- ϊ, όΊζήσεως.
  5) Εάν ό τελευταϊος πλειονότης ή ό έγγυη ής αότοΰ άρνη-
  θώσι νά ύπιγρίψωσι τό πρβκτικόν τή; -λίΐβϊοσία; καί το
  (7υνα»θ»)σόμενον σ^δόλαιον είσί« άμφοτίροι ύΐΓίύθ-ΐνο! απίναντι
  έκ Κοινότητος δια παΊταν ίπί τοθ άρχ-κοθ μισθώματος ζημίαν
  έ* νέβ.ς μιιθώσεως ή άπ' εΰθείας δίϊΥ.ειρήσεως γωρίς νά ίχω-
  σ'ν ουδέν ΐικαιωμα ίκ τιΰ τυχόν πλείνάσμιΐτος.
  6^ Αί προσφοραί Ηά γίνωνται εις αΛϊοαίας μονϋϊς >αί *'·ί
  χρυσάς δρϊχμάς ε:ς «ς θα κ^Τίϊδάλληταί κϊί τό μίσθω,λ* ίΐί τ>3
  ταμεΤον τής κοινότητος.
  7) Ή καταδολή τθ'3 μισθώμιατος 9ά γ;»/) είς δύο Γσας ϊόσεκ;
  ίτοι την 1 Αύ'θύστου 1910 ιιαί την 1 Όκτωίρίου 1910
  8) Πάεα δόσις μη κ*Τϊ$αλλθΑ·νη ίμτρίθέΐμως έν ό'λψ ι)
  ϊν '-ίίρίΐ καθ'σταται τοχ,ΐφόρος *αί άπΐ.τητη ποός 9 °/β-
  9) Οΰϊιις συμψηφΐσ'ΐιός ϊύναται νά γίντ; άπέναντι τοϋ μΐσθώ-
  ματος δι* ιίον ίήποτε λόγον.
  10) Τα ΐΓ,οαχτικά τής πλε'θίίσίαί 6πόχ6ίντ*ι «'ς την ίγχρισιν
  ών αντιπρόσωπον οί όπ-Τΐ! ίύν*ντ'( νά ίπικυρωτωΐι
  τώ.
  χο '5ί χατα
  τοο σϋ,ιδΐλαΐίου {Ιζρύνουσί
  ή
  Κοινότητος ουδέν δίκβίωκα.
  1 1) Τα κηρύκει* καί %·
  ίνο!«ιαστήν.
  Έκ Επάνω Αρχάνας τή Ί' Άπριλ.ου 1 (10
  Οί ά^τιπρόσοιπο' τής χ» νότητος Επ Αρχανών
  Ι. Π. ■«•αλτ'ίκης
  Αεων. Καλοχοιστιανάκης
  ΆοιΘ. Ιΐωωτ. 9
  Ό
  'Αποφ. 69
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  α»'ας τοΓ' Αήιιο:'
  καί
  β'. -33 3^()^)'^ 1 τοϋ περΐ ίίΐπραξ'ωί των Λη·Λθσίων χαί
  ά
  ^ ρ ρξ η
  Δημοτίχών ίσίδων Νόμου ΰπ' άριθμ. 196, προσΧΛΛΐϋνται
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τες οί πρός τό Ταμείον τοϋ Δήμθϋ Ρουστίχων χάτοικοι κ.αί μή
  αυτού οί όφιίλοντες φορους καθυστερουμένου είς τε τ» Δημο¬
  τικόν Ταμείον καί τό τής άγροφυλακής, ήτοι ϊκ θ*ρινώ<·, έ«ιου, αίγοπβΌδάτων, πρόστιμον, ϊ-χαστιχών άρνών κ. λ. π. ώ; κ «ι οί ενοικιασταί τοιούτων φόρων οφειλο«τ$^, ίνα «μ^α/ίσθώίΐ» ιίς τό ΊαμεΓςν τοϋ Δήμοο τούτου ίντα; 15 ημερών άπό τ,ΐς ϊυκ,η- ρυξεως δημοσιίύσϊΐιΐς «λ το!χ:κ.^λλήσ«ίι»ς τής χρίσιιληιεΌί ταύ- ττ.ς χαί αποτίσωσι τό γρέος -,ων. Αλλως ίφαρμςσθήϋντβι λ.ατ' αύ:ών τα ^?^ο τθο μνηϊΙι=Ί.τ;ς Νομου συγχοιρούμίνα Λαταναγχ,Λΐτιχά αέτρ*. Ό χ. Δϊ,μβρχος Ρβυστίκων παρχ,ολείτα', νά ίΐίταςτ, την ?τ,μςσιευα'.ν τής παρούσης δ:χ/.τ,ρύςεως χ*ί τοιχοχολλτ,σΐω; ΐΰ τής ·Ί; άπαντα τβ χωρία ίοθ ^■^,.·ο^. τή '2ί Απριλίου 1910. Ο ς II. Αρ·ανδάκης Αριθ. ΙΙρωτ. 4θ04 » Α·Λ/.π. 2503 Έν >νάαα:ι χι»ι.'β,
  ΚΛΗΓΗΡΙΟΝ ΕΙΊΙΚΡ1ΜΑ
  Ό
  Χονίων
  Έκειδη ή Καλλιόπη Καχΐαδάιη πρώηνχατ. τυΰ χωρίου Κα,σ-
  τέλλου ΆττοΑορώνου *αί ήδη άγνωιτ'^υ βοιιινής κΐτηγο.ίϊϊτα:
  ώς ύπα,,τιος τοδ ότι θίλίυτα να λαόφ ί'ς την κατοχήν της ίν -,νώ-
  σ*ι αύτογνωμόνως κ«ι α'ν»υ τής σ.,γι.ίτ.ϊΊετως -οο Ιχοντι; δι-
  καιωμα ιδιο/.τημονος ξίνΐ/.ηντιτα κτηιχατ^, την νυ/τΐ τή; *2θ—"21
  Λΐκεμδριθυ Ι9υ9 έ* τή: ΐν ττ, σ.>ν3[Α'α ΙίωΑ Χ/νίιο^ «,ΐΆενη:
  οικίας τοϋ Κωνσταντίνου Χ. Χριΐτο5ουλά«η έν ί) 3ι*τ»λ«ι ύπη-
  ρετρΐα Ιλαόεν ίίς ΐί-,ν *ατο;{ην .ής μί;ν ίν!>>Μ,α:παν γ^/α «.ααν
  άξια^ ϊρϊχ, 5,50 έν ζίϋγος π^πούτσια γυνΐι«.εΐϊ άςιας !ο. 5,5<· ίνα σακά*ι γι,ναινεΤ&ν αςί^ς δρ. ί μίαν ϊνίίμαοια» ϊίώ,ιβυχα αςιας δρ. 1,50 μίαν ζαχίτα α^ιας ίρ. 18 2υο σανδονιΐ ϊςι^ς δρ. 3 δύο οαχκους νι>ναικ«ίουςά'ια; δρ. "2 >ρ*ϊς πετσετίς ΐξίας
  ϊρ. 3 άννικϊΐμίνα άξίας ίν Όκρ δρ. 40,50 άνήκ^ντα είς τον
  ίίρημίνον Κ. Χριστοδουλακην ϊι» να τα εχτ] πα^α-ομως ώ; ίίι-
  Οκτησίαν της.
  Έπειδή τό άνόμηαα τουτο προδλέπεται χαί τιμ.'.>ρίϊται ^π'ο τ
  άρβρα 3(1,373 και ίΐό ϊί. 8 ιοΰ Ποινΐχβΰ Νομ;.·, χαο ίκτη-
  ριζϊται δέ ώς π/ημμελημα.
  Έπε.δη ή κοτηγορουμενη αυτή είνε άτών κα'ι άγνοεΐΐαι ό τό-
  πος τής ίιαμονής τού
  Ίϊονιες κβί τ' ά'ρθρα 405 καί 406 τής Π οινικής Δ'χβν.μίας.
  Καλοϋμβν ττ,ν ίΐρ/·|*ένην κα-ηγορουμένην Γνα έμφινισθτ) αΰτη-
  προσώχως ενώπιον τού ακροατήριον τ^ϋ Πθιο.-οδΐλείον Χανίων
  την ΐ9 τοϋ μηνός Αΰγούστου τοϋ ϊτίυς 1910 ή^ί;αν Π·μ.π'ην
  καί ώραν 8 π. μ. ίνα 5ικασ0τ;ι ώς ΰττβτια τής ίκτεθε ση; πρϊ;«ως
  άλλως (ίίλει έικα^Οή ίρημην συμφώνως τφ άρΐρω Ί07 τής Πιΐ-
  νικής Δηκινμιας, συγχρόνως δέ καλούμεν ϊϋ:όν όως λάίτ,
  γνώσιν των εγγράφων τής δικογρίφιας.
  Έν Χανίοις τή 28 Άκρι>ίβυ .910.
  Ο Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Οί Αληθέντι; μάρτυρες
  ΚωνστιντΤνος Χ. Χριστοίουλά/ης κ»τ. Χανίων
  Ι-^γραφα ~ρός άπάϊειίτν
  Τό ύ*'άρι(ί. 230 έ. ί Ιγγραφ:ν τού Σταθμόν Δ·ν.αστη?ιων.
  Ή ύπ' αριθ. 467 τίθ Ι'·Ό9 ΙκΗίσις τού Στ·>ν° Διχατ-η-
  ρήων·
  Άρμοϊιος 5ι*βυτ»κό; λ ■,η-.Γ,ρ πζ?ί ;γελν::ΐι ίτ.ω, α ^τ;.υ
  Λ;ν τ'ίΰ "αρίντος τ:ιχ5Α0Λ'><ΐ'η ιις -^ τ«*5.ιταίαν »ατ:ί*ιαν ΐή- ίνη; κ/ι ετ^ρ-ν ·,ϋ-/.εκο κ^ογ, '-■■; ίτ^^'.χ μέΐη. Έν Χανίοις αύ',ημι^ν Ό Είσ»γ,ιλίϋς Χανίων Γ. Σκουλάς Άριβα. Πρωτ. 3928 "2456 α ν Ό Έπ*ιδη οί 1) ΦωΜων ΓσϊΜπις 2) Αι5?»ας Μ*ραγκου- ίς κατ. Χανίων /.λ »Γ3η βιγνωϊτίυ ίιαμκντ,ς α: ώι, ύπακιοι τ«ϋ ότι ι/. σνιΐτασεΐΛΐς μιτά ιςύ Γ. Μαρα,^χονίακη καί υπο κσινιιϋ ο^ιμφΐρβντος χι- -,ην »χτ»Λ»α.ν ττ,ς έπ.,ϋνΓ,ς αςιιιοι- μ πρό: «Λλήλους ΐ^ν:ρ3^Γ,ν την 1^ Ίιν^υχρυυ 1907 μ*τα- ίαντις ι.ς τ: ίν Χ«νι·<, «.*^|.ν<Γ»> ;·ί Στχμα'.ΐΐκ Νι/.«λη
  ίατίϊτρεψα* «χ. προί.σίο), Ί ΛαΟ'.σμα'α ίνα άργΐλϊ δ^ο τζα-
  ,*ια μι^ν θύραν χ,αί ίια^ϊρα ά'λα αν [«.ΐι,Αΐνί προςί.ηΐ«ν-
  ΐί,ς ζημίαι £.ς .όν ρ^'Κν χ Σ-.ζ^λ:.;/ Νΐλαιι.1ν ϊ/(ι)Ε5?*ν των
  "20 κχι ΛΒίωτέρΑν των !ιΜ θρα/μών λαι ο.ι ».ατα τον αύ-
  :ον τόπον κα'. χρονο/ »πϊτιΊΓ,σα· «3ι<ιως χαςα τοί ώς άνω παθοντος μ»τα 6ιαι&πρα-{ΐων. 'Επίΐδη το χϊο^τ^ι ^3^το -ροίκι..ιυ.ι α αι τι,Λωριιται άπο τ" άρβρα 07, Ί"/1,4;2, ϊδ^φ. 1. κα. ϊυ7 ~.ς>4 Ιΐϋηκ,ιϋ Νο-
  μιου, χαρακτ,,ριζεται α ω, τιλημμίΛημα.
  Ε-ίΐό.-, οί κα.-ηγορθϋμενοι ούτοι ϊΐνα. άίθν'ίς καί «γνο-
  ιΐται ό ;^πος ιής όΊαμονή; των
  Ίδθνΐΐ, χ,αι τ' αρϋρα 40ο /.αι 401) τή;
  II
  οινικής δικονομίας
  Καλο^μ*ν τους «ιρημέ^^υς /,α;ηγορ2.;[Α..νους ίνα εμ^α-
  νυ4ω;ιν α^το^ρ^σωIΤ|ιις ίνωπ.ΐν ;ού α/.ί3α;ηρις^ί τοϋ Ιΐρω^ο
  δί*ί.^ Χαν.ων .))< 19 τοϋ μηνο; Αύγ^υστ.υ τίύ ίτθυι, 1910 ήμίραν Πίμπτην /.αι ΐύ^ 6 β.μ. ί'νΐ θικαυώσι ώς υπαίτιοι τής >κ(·0ειση, "ρας.ω,, αΛΛ(.>ς Οί/.ϊΐ Λκι-ισθ^ ιρήμη* συμ¬
  φώνως τώ αρθρω Κ)7 τη, 11νΐ<Λ(]ς Λΐλθνομιας, συγχρό¬ νως 3ε /.αΛθ-ι,Α^ν α^τ^^; ^π,ν, ■ ^.Οωσι ^νώΐιν των εγγράφων τής ίΐιοτραφυς. Έν Χανυ.ςτηίϋ 'Α«^<ιλιο^ 1 ίί 10. Ό Εισαγ ίελεΰς Χανίων Ι'. Σκουλάς Οί Κληθίντίς μαρτυρες 1. Ν.«.ιχχ.η; κατ. Χ.ακ*πα<; Χανίων Ν. Σομλταιΐος αλ'·. Χ-ινι««ιν Κγγραφα ΐΐρ^ς αποΐειςι» ^ ;/907έΑ)6ΐ-, ;2- ίν-;<Γρι<;ϋ Στϊιλι^ Χανίων. ιο; 5ικα^τιΛο, ιΐΛί.^ πIραγ7έ^^ϊτ-ιι όιως έν αντίτυ¬ πον το^ παρόντος ΐοιχθΛθΛ,λΐ)!·^ εις τί,/ Γ*^^^τ3ιι3ιν καιοιχίαν τοθ κατη ρρϊυ^ίνου χαι ϊ'τίρίν τί.χίνθΛλήΐί, ίΐς ϊημρσια μβρη. Έν Χανίοις αυθημερόν υ Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Ί1 5;/ ΛρΟ. ΙΙρωτ. 4011 » Δΐ5*π. '/ο 1 2 Έν Όνόαατι τοΰ Βασιλέως ιών 'Κλλήνων νΚΛΗΤΙ1ΡΐυιΝ ΚΙΠΚΡΙΜΛ Ό Κίόαγγελευς· Χανίων τή; <ικμ .πθ ίή 6 Κωνιταντΐνς Μ. Πιδ'βίιτά'ηί, ίκ«ν 25 άλκύς χρ'- ό.Οοδ>ςο;, πολίτη; ί*λην, πςώΐ) χχιοΐίοζ Λιμνβ'ς Μ«-
  $ΐα της ^ ιβιθμ. 11 Ί τοϋ ! 909 ϊπορισεως τοϋ
  Ηίαοιΐου ίΚ διετή , άϋτκ.ομιχή» ίιΐιτήοησιν
  ς τιίπο; '.ιαχο>τ,ΐ τοϋ χοΐτ ι'ΐ'-ησιν ΐΰ:οΰ του(ςυ
  ό, Σουνς Κΐί·ω·ί*Η ^ ·> τ γ, 6π ΐρπμ. 3<('·7131 * -ου !'·ΙΙ^ ιτ^χ'ϊ ικ τνύ ν^ιΐ / υ 'Ί^ϊΑλε'θο ϊνίχιόργαίν ί·ίίβ«ν την Μ Λι/εμί^' υ Ι ">9 άνιυ ιίί'ΐ; ττ,ς «,βμοξίίί ϊ;/ή< "•■ΤΓίΐϊή το ΐνοιιηίΑϊ -ου··; ττρο· «ίπιτιι χαι τιμιορίί'αι άπό τ',ά.'ιρΐ 88 τοϋ 1Ιιι.:χο^ Ν'μ^υ, τ οποπι· ηή( ση; ύχό τοΰ Οπ' Ι3ΐία. 377 ,'ιμ,'.υ χ^αχτη. ζίτιι οί ώ; -λ·η|ΐμ,€ΛΤ|μ«. Έπιιοή 6 »ΐτηγο3θυμ«νος Ούτος ιΐναι ι-ώ< »«! ϊγνοιϊτίι ό τβυ.
  144
  Ί$οντ(ς χά) τ' άρθρα 405 χ«1 406 τής Ποινιχ^,ς Διχον<μί«ς Καλούμεν το·> ιΐρημίνον χατηγορούμινον ί'»« έμ^ανισθΐ) βύ:ο·
  πβοσώπως ενώπιον τοΰ άχβοατηρΐου τοΰ Πρ<υ·οοΊχ«ίοι> Χανίων
  την 26 τοΰ μη»ο; Αύι">ΰ«τίυ τοΰ Ιτρυ; 1910 ήιιίρβν Πίμκιην
  χαΐ ωβα> 8 π. μ. ϊ»ΐ διχ»·6η ά>- ΰπ«!τΐίς τί* έχιΐθεί—ς πρά-
  ζιω.,, άλλως βίλιι διχασθή έρήμ,ην συμφώνως τώ άρβρφ 4 07 ττς
  ΙΙβινΐΛης Διχθνθ(χΐ*ς, αυγ/ο<ί/αίς δέ χ»λοϋ^4ν αύτ^ν ό'ιτοκ λ ?ί γνώσιν των έγγ;-ί*<υν τής διχογραφίβς. 'Κν Χ«ν(οις τ/] 28 Απριλίου 1910 Ο Γίσανγίλίύς Χ»ίων Γ. Σκονλας II δπ' αριβμ. 113 τοϋ 1909 ά-τθ€·»σΐί τού Πρωτθί>ιχ»ίου
  ΊΙί.αχλείου.
  ΊΙ ύπ' οριθμ. 311 τοΰ 1909 ίηάψαβι, τοϋ Νομ^νου Ήρα-
  χλιίου.
  Ή ίιη' άρι9μ. Η0ι909 ε«8·σΐς τού σϊΐίμοΰ Σβύ*«,-.
  Άρμόδιος διχαστυός κλητηρ π«§αγγιλλίτ«ι όπως ϊν ·ιντ(-
  τ»πον τοΰ 7Γ«·»ντος ιοι/θχθλ'ήίΤ) ·ί4 τή* τ<λιυτ*ί«ν χβϊοιχία» τοΰ χατηγορου^ενου χά! ετιρον τοι^οχοληστ) ίίς οηρι(ί«ί« μίρη Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Εΐ'Οΐγγβλίύς Χ»νί·υν IV Σκονλας Αριθ. Ιΐρωι. 2 471 » Διεκπ. 1481 Έν ^Ονόματι τού Γ»'ί<Ι -ΑΙΙϊΗιΊΟιΝ των ΕίΙΙΚίΊΜΑ Έκειδή δ Άλ«ξανδ»ος Άμοιραίακηί; χίτοιιτος χώρας Σφαχίω χαΐ ήδη αγνώστου Οιβμονης, χατηγοριϊτοίΐ μ»-β των λταώροκ Ανδρ Κουρχουτη «αι Νικολάω» 'Κμ^.. Χατζιοϊχη άβωι«0/νπ· ν τούτων, ώς υπαίτιοι τού ίπ υπο χιι.οϋ σ»^ι».έρονίθς χινοι,μβ οί 9υναπ«φάσ;σαν ιήν έχτιλεσιν ττ.ς έπομΐ.ντ,ς αξιοποΐνου πρϊξιως >.αΧ ενΐχα τκώτης συνί-μο/.3γηο-α/τίς Ιι»οι6οΐ'αν πρό, ά/ληΛους σον-
  ορομη« τούτ»σ%ι α-κο τού Ίουνι^υ Κ06 χαϊ έ^ϊξής ί8ία δέ χατβ
  ίό από τοΰ τίλους Άπρΐλ ου 1907 (/έχρι τής :' Ίνυνΐου 1908 χρο-
  /ιχ.))ι βιάσ:τ)μ« ήλίιυΐν δια τής ^ρτ,σεως χατηίυτΐϊών μη^ανώι
  ,σ'.^βϊνϊρω») «π6γγου< »ίς τα ·>ν*τολιχα χ«ι ότια παρα^ι» τη^
  Νηοου χβί δια τη« νηυ 5οι, «ΙΊίδθυρονήβι» μέ/;;ι τής βέσ«.ν ς
  «11 Α»χ|άι Άγίου Β«β:λ*;ου τον Νομοϋ ΡεΒαμνης.
  Επι ΐίή τβ χνομημα τουτο π£.ο6λίΛ»τ»ι χ«ι τιμωρίΐ-α άπό -'
  ίρβρ: 57 τοΰ Ιΐοινιχοΰ, χαϊ 3 χά! 7 τού 6ιγ αριβ 97 Νομου /*?«-
  /. .τ,ριζίται δέ ώ; πλημμίλημα
  'Κ,πε'δη 6 χ»τη γορίυμενο-, ου Γ ς ιίναι άπω/ Λΐί άγνοΐΐτ»» 6 χο-
  10; τής ίιαμ^ής τού.
  Ίίίί»τ»ς χαί τ' ά-Ο.α 405 χ«ί 40ΰ τής Ιΐοινίχής ΛίΧο-ίμ^βς.
  Κ·ν.οΰμ.ι> Όν ίϊρημί.-ν *ατ/ι ,οροι,|Χ;ν5 ινα «μ^α/ισ^ί, ^ύτο-
  -ΐβο^ώίτωε ενώπιον ταύ άχροατηρίου τού ΙΙρωτοόιχε'^υ Ρίβϋυ.,^
  -',ν 12 τοΰ μτ,νο, Αύΐ[0«ϊτ3« ταύ 6"θυ; 1910 ήμβρΐν ΙΙέμπ ην χϊ< ■>:;οιν 8 π. μ. !*α οιχ»ο9ί, ώ; ΰταΐ-.ιος τη εχ-£θε:'σ·ί) πρ»^^-,
  ^ΛΛιος θέλει διχασ')"ι «ρ^^ην συ^φωνω, τώ άρ6ρω 407 τής Π,(·
  Δ(χονομί«ς, συγχρόνως οί χαΑούμίν αύτίν όιτως λαβγ)
  των εγγριφων της ΐιχογρίΐφ'ας.
  Ρίΰυμντ, ιγ, 26 Απριλίου 1910.
  Ό Κίσίγγελίυων
  Κ. Καπελλάκης
  Οί χληδίντΐς μάοτορις
  Μιχολαος Έμμ Μϊλανδ^αχης Λιμίναρ^ς χατοιχος Ρεδύμνης
  ΐνωίβταντίνβς Γ Κοχχι.α<ηΗ Τε >ω Οώύλαξ » ο
  ΙοΛκχονιος Μιχ. Παπαδα»ης » υλ«*ίά
  Ιωανν Έμμ. Τσουίιρός 'Τ;«λώνης » Α/. Γαλή>η
  . εώργιος Κων. Μουρελχχης Τελώνης * άν. Νΐχολαου
  Λιω.Ιοας Μαν. Κίρΐμπός Λιμιναρχης α ι
  Αριθ. ΙΙρωτ 185
  ·» Διεκπ 161
  "(Ιν Όνόματι το·* Βαίϊιλέ<»>ς των οί.λήν«*ν
  ΚΛΙΙΤΙΙΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  'ίί Αημόόν·ς Και·ίγο<>ος Αρχανών
  'Κκιιθή ό Ιωάννης Γ. Στρΐ:βδιχη< χατοιχ&ς «ρώην Κατ«ι Άρ- ■/ΐνώ> χχι ^δη άγνώϊΓου δικμο,ής χατηγορεϊτβι ώ; ύπ«ίτιο< ότι ερωτοτροπών ΐΑίτά τν,ς Καλλιοπης Κ, Τυολϊχη χβτοίχου Αρ¬ χανών χαι ύτΐοσ/ίΐ^ινος αύτ/| γίμον χορην (υίαν χ·ί ιμ·μπτ«» ήίών, χαϊ συμπΛτ,ιώίΐιαν τό 12 ίτος -η: ήλι«ί«ς της, ίξτ,χο- /ουβίΐ της το αύΐης -ου ίίωπκήί σχίσβως χ«ι ϋποσ/ίΐίως γάμ,ου αέ/ρι τον μ"?(ν6ς Αύ·(θύΐο»ί 190^, δτι χα~ά τό στάδιον τοΰϊο ^ώ^ ίρκχΐχών σχέΐίων ι;π^υ/!&ΐ!ς αύ-ή γαΐΛθν την **ίτΑ;ΐ*ηίΐν 1-«?κ τής τοιαύτης τού ύποσ/εσΐωι, χαι την Ο'ί»όρΐυσ» "^η* ούΐϊ ά«ίμΐ"ων ή'ών έν 1ατ<« Άρχοινβι; *αι *ν τγ, ίίχίιΐ ττ,ς άδί'β'ί της ψροβυ.ης Τ·>ο«αχΤ| χ * ι ρ ί > Υ| ϊΐτοΐ την συνοΐκίβν Πιίρος ίυ
  /ως ου, χατά τ« ΐϊλτ, τού μΐ,νος Φ»€ρ(.υϊρίευ 1909 ί;ηχθΑθ"-
  θιΐ 5έ ίχτοτϊ να άσΐ/γα νει »ΐϊ «ύτη( έτΐναλβμβαν·» ϊχά*τ·τε
  τα< ϊύ"άς περΐ ύπορχ^ιεαί μέ^λοντζ'ς μετ* αυτής χα' αυτού γοτμου μέχρι τέ/ους Λύγο^'"·^Μ Γ 09 δποτι ϊπαυσ! πασάν μιτ' βΰ τ,ς ο/εσι/ >*( άρν*ΐται η'"*! νά εΛ7ΐ/τ(^ώ^7) την περ: γάμου 6τϊο-
  σχισο τού.
  'Βτ.ί'δή τό άνομηι/θ! τοντα προβ'ί'πιται >ϊί τιμω ιΐ-αι ατΐλ
  τ' άρθ-α 279 β'. τοΰ ΙΙοινιχβΰ Νόμου χίρ^χττ.ρ'ζέτΐιι οέ ώς πΛημ-
  μέλημα,
  Έχίΐδή δ Χϊτη·;ορ6ίύ[/ίνβ; ά<ί. άπών κ»! άγ»αείται δ τ(!π;.ς τής ίιαμονήί τού, Ίν'νΐ{ χΐί τ' άρδ.α 405 ?ϊ> 406 ιής Ποι ΐχής ί ι •.ονομί^ς.
  Καλοίμιν τ'ν ίΐρηιΐϊ.ον χα·η, ορου^ΐνον ϊ<χ (μιανιοθϊ; α^Ό- προσώποις ένοΊ "ιον ^'^ϋ ϊϊροατη ίου τοϋ ΕίίΤ,νοίιχί-ου 'Αονα <ι>ν
  τ-ήν Ό το·~ μηνός Αΰγούΐτου τοΰ ϊτους 1910 ημέραν Τρίτη- χΐί
  χϊΙ ώοαν 9 π, μ ίνκ οιχοσ'ι/ι ώς ύπα(~ιο? τήί ίΛΤίβίίστ^, πρά¬
  ξεως, άλλως Οΐ/,ϊ! δ χοΐϊθή έ,ϊΐμ,ην συμφώνως τώ άρθρω 4 7
  τής Ποινιχής Λ;xο»ομ'x^, συν/:όν,ς όέ χ-λοίμβν αυτόν οτω,-
  ^* Ώ γνώσιν των ξγγοα^ων ττ,ς [>ι^ο^ρ^φί?ς.
  'Εν Άρχχναις τ^ 2! Άπρι«'Όυ 191"»
  Ό Λημ. Κ->τήγορο; "Αρχανών
  >ίιλτ. *τνικολιώτιις
  .ιχής
  ;>ώαι.
  'ϋν
  Ι) Φιϋ'εινή Πιτσάίη χάτοιχος Κάτω Ά^χαών
  2) Σ-υλιΐν») Μχβα/χάχη » » »
  ') Ίωχννης Άτοσ'.ολάχης γ » »
  4) Γε'ό^γιθί Μ/ρκχ-ης » » »
  ()) Γεώ: ιυς ΧιζΐνΓζάϊ-ης » β »
  7) Κω^στα··τϊ.ο; Μχραγχίχης » β »
  8] Ίωάννη; Δεουκτζιχης ή '<πο<ο?α>νιώτης ο »
  9) Έμμ. Μβρ>ογιιννάχης ΑνΟυπχσ^ΊΓης δΐϊ^ένων είς Πό·-
  1 0) Μ χαηλ Σ/αλίνιω'αίη,- χάτοιχο; Άνω 'ΛρχϊνόΊν
  II]
  1»>α νης Κχ»ιαί!α)''ΐΓ|<; » » » Άπο?6ΐ<·*·ιχά μίσ« ΊΙ υπ' ϊρι6. ΙΕωτο/όλλου 6'ΪΟ δΐΗΑωΐις νού χα^ηγ' ρ- υμένου ίνωτιον τής 'Κρας Μητροπ^λίω, Κρήτης Άρμοδιος δ'Χϊβτιχος χλη-ΐιρ π^ρϊ;γεΑ^£ΐοΐ! ό'τω; Ι άν-ίτυπνν τοΰ τΐϊρόντος τβι/-κολλί|<τ·η .ίίς τή» τεΑ,ευτΐία» χαΓοι»ί«ν τ ΰ χβιηγο ουμί.ου >αι έτερον τ ιχο*ολληστ> είς ίημοσιβ μ-έρη.
  Έν Άρχαναις αϋθημιριίν
  Ό Αημ Κατήγ^ρας Αρχανών
  Μιλτ. Άϊνικολ«>.τι»ς
  Τό Ή' άειβμ. 47 π. ί έγγραφον τού
  Το ϋ^' ά?!«. 840 έ. Ι. βοιίλΐυμα.
  Η σχίΤίΛΤ, ίιχβγραφία
  Άο^οόιος διχχττιχός χλητήρ παραγγβλλεηι όπως 2> ι>τ.:υπο>
  ί τι:ονΓο. ι ,ΐί ί '.. αλ/,τιι) (ί( την τελετταιχν χατοιχίχν τού χ«-
  η - ^κλ »^^ .< ( ^^/ . -^ ' -'-λλήβγ) είς δηιχόσιχ μίρη. 'Ιίν •ο ιΐαηελλάκιις.