93255

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/5/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ε-Ν
  Κ
  Ρ
  Η τ
  Η
  ΤΕΥΧΟ-
  ΤΡΙΤΟΝ
  Έν
  Χανίοις τή 1·
  Μαΐκυ 4910.
  Αριθ. ϋ5ος
  Άοιθ.
  1173
  744
  Ό Δήμαρχος Χανίων
  Δίακηρύττειότι
  Έκτ·'θεται είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή άποπίράτιο
  σις τής δημοτικής όδοϋ άιιό όδού Σούδα; είς Μαζαλή μήκου;
  310 μ. κατά τα υπό τοΰ μηχανικοϋ το3 Δημο,ι συντα"/θέντα κ«ί
  υπό τής διευθύνσεως των Δημοσ. Έργων θεωρηίί^τα ήτ·ι βυγ-
  γραφήν ύποχεώσεων καί προϋ)σμόν.
  Το ίργον προϋπελογίσθη νατά την λεπτομερή εκτίμησιν εις τό
  ποσόν των δοαγμών 1200 έξ ών δοα-χμαι 75.60 ϊ.' ά-ροόπτί,ις
  δαττάνοΐς, έφ'ών ούδίν δ'καίωμα Ιχει ό ίρ-(θΛαβος.
  II
  έκπτωσις
  γενησεται έ»ί τοίς ο)' εις ά*εραίας μο/άδζς.
  'Η δ/]μοπρασα ΐνεργι θήσετα! έν τώ Νο,Λ«ρχ·.ακώ Καταστή¬
  ματι Χανίων την ΐ8ΜαίθΛ ι. Ι. ημέραν Γραην καιώ.αν 10—11
  π. μ. ενώπιον ίπιτροτ:ής άπαρτιζο;Αίνης έκ τοΰ Νομ)ίρχο^ Χά
  νίων ώ; Πρ^ίδρο^, τοΰ Εΐρηνοδικου τοΰ Δημαρχο^ * αί τού Μη-
  χαΊκού τοΰ Δημου ή τώ* νο,λίμων αίτών άναπληρωτών.
  Πας έργολάδος ίχων τα προσόντΐ τοΰ ύπ' αριθ. 336 Ν?μου
  είνε δεκτός είς τ>,ν δημοπρ*σίαν άν προσαγάγτ; γραμμάτιον πι-
  στοποιοΰν την ε'ς τό Ταμείον τοΰ Δημου κατάθεσιν λογφ εγ¬
  γυήσεως δραχ. 120.
  Ό προϋπολογισμός καί ή συγγραφή των ϋποχ;εώτ-;ων, εισίν
  έκτιθειμίνα εις τό γραφείον τεΰ Μηχανιχοΰ τ3ΰ Δήμο; είς την
  διίθεσιν των βουλομένων νά λάδωσι γνώϊΐν αΰτύν έργιλαδοιν.
  Τίϊ πρακτι^ά τής δτμίττρασίας ϋποκβινται είς την!γ»ρισιν το5
  Δημοτ. Σολίου'ίιυ ν{ τής Έπιτροπιίας αυτού1 όπερ 2χει τι ϊι-
  καίωμα κατί τό δο*ο3ν σϋτω νά έγκρίν(| ί, μή αΊτϊ χωρίς ι*
  τούτου ν' άποχτα ότιλιυταΤος μειοδότης ουδέν κατα τ3ΰ Δτμου
  ϊιχα:ωμα.
  Τα κηρΰκεια καίΐξοδα τοϋ συναφθησοαένου συμίολαί^υ έπιδα-
  ρύνουσι τΐν εργολάβον.
  Έν Χανίο·ςτή"6 Μαίου 1910
  Ό Δημαρχεύωιΐ Χανίων
  Ε. Μουντάκης
  Διευθύνσεως των Έσωτερικών καί ττν ύπ' αριθ. 45 έ. ϊ. ά«ό-
  φασιν τοΰ Δη^οτικοΰ Σ^μβουλίου Ρεθύμνης νομίμως κυρωβεΐσαν
  διά τής ύπ' άριθμ. -Μ Ο έ. Ι. άποφάνεως τοϋ κ. Νομάρχου
  Ρίθύμνης.
  Δ-ακηρύττει ότι,
  Έκτίθ:ται ί'ς μϊΐιϊοτικήν δημοπρασίαν συμφώνως πρός τάς
  διατάςίΐς τοΰ ύπ' άριΒμ 356 Νομου περί δημοπρααΐών καί έκ-
  τελέσ«»ις δημοσιο). Ιτγων καί κατά τςΰς υπο τοΰ τέως μηχα-
  νικοΰ το; Δήμου Ρ-Ούμ^ης "Ιωάννου Στάγχ,αλη καϊ υπό τοϋ
  Διευθυνου" των Δι,μοσίων ϊργο ν Λ. Φιγ-'ίρι θ.ωρηθέντας
  ο'ρους α./·μ.φωνιών σχεδιαγράμματα και σχ&τι*ον πρΐϋιτολογι-
  σμΛν ϊατυνης ή *ατίσκ.εϋΓ, άφ;?ευ ηρίων χ.α'ι ^ΰρί,τ);ριων επί τής
  Χ
  "Αρθρον 1. Τα έ?γα τ:;οϋ-ολθ(ΐσ*)Γ,!/Λν κατά την λε-,τομερί)
  Ικθεσιν ΐού αύτοϋ Μη-χενιχ,οϋ ^ραχμ. 202 ',67.
  "Αρθρον "2 Ή ίημς.τρασία ένιργ-.' Γ,ΐς.τχι φχνιρά έν τώ Νο-
  μ^ρ/ίχκώ Κϊτασ:ί)-ιατι Ριθύμνης ένοτ.ον Έττ.-ρο'ής άτχοτε-
  λου,Λενης έκ τοΰ Νομάρχου Ρεθ^μ.ΓΜ ώ; Πρ:ίϊρου τοΰ Δη·
  μάρχου Ρε'<ύμ.νης, Γθΰ Είρηνοδίκου Ρίθ-μνης κΐί νοΰ Μηχανι- κ·ΰ Ρίθ^α'ης ώ, μελύν ή ένώιιον τ'^ιν νομ'μων ούτών αναπλη- ρωτών τχν 15 Μΐίου ^ 910 ήμίρΐν τής εβδομάδος Σάββατον καί ώραν 10 — 11 π. μ. "Αρθρον 3. Πά; έργολάίος ε/ων τα προσόντα τού ύπ'άρι9. 356 Ν-μου είναι δεκτος είς την δί,μοπρασία' εάν προσαγάγ/, γρβμ^ατιον π'στΐποιοΰν την εί; τι ταμείον τοϋ Δημεσίου, τ) τής Τ?ί-ϊζ«ίς Κρήτης, ή τής Τρα-έζτς ΆθΓ,νώκ ή :οΰ Τβμείου τοΰ Δή^ου τής πό>εως Ρ«θύ νης καταθ σιν λόγω εγγυήσεως
  ίραχμώ/ έ·ατϊν Ιέκα (Άριθμ. 10) είς τοϋί; άποτυχόντας
  Ι καΐά τό^ διαγων.τ,Αθν έπ;στραΐί;τϊ- ι ή *ατα:£θΐΐΐα εγγύησις
  Ι έντϊς τριών ημερών ά πό τής μιιοίοσ'α,.
  "Αρθρον 4. Ε:ς τόν διαγωνΐσ/ον ϊΰ'ΐντΐι νά λάβωσι μέρος
  οί «/Λοδαπ ι συϋυιορββύμενοι Γρό; τας ϊιατάξι ς τοΰ Νόμου
  336 καί -.ών λειΐών Νίμων τοΰ Κράτους.
  "ΑρΟ'ον 5. ΊΙ ^η',Αοπρασία ?*ν ε'νΐι τελε'ωτική, Εάν έν-
  τος έ; ή,χε,'ώ* ά-.Ό τής προσωρ νή- ΑΤτακ^ρώ3εως γίνη είς τόν
  Δήμαρχον ν;α προσφορά 5 °/ο τοΙιλάχ'.σΤνν τοίς ί*ατον επί
  ! έλαττον Τ'.ϊι κβ-ά τ^,ν προσωρινήν κατακύρωσιν ίχπλεισΐηριά-
  'Αριθ. Πρωτ. 828
  » Διεκπ. 3*25
  Ό Αήμαρχοςτοθ δήμον της πόλεως
  Ρεθύμνης
  Έχοντες !»%' δψει την ύ*' άριθμ. 1^2 τοΰ 1909 απόφασιν
  ου Δημοτ. Συιιδουλίου Ρεθύμνης νομίμως έγκριθιϊσαν δια τής
  V
  άριθμ. 7359/3ϊβ τού 1909 πράξεως τής Σεβ. Ά'έ
  Ι4β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τούτου νά άπβκτα « τελευταίας μειοδότης ουδέν κατά τοδ Δή-
  μου διχοΐΐωμα.
  Άραρο 8. Τό σχεδιάγραμμ» ό κροϋχολογισμος καί ή ίγ-
  γραφή των ίρων καί ύ-ο;/ρεώσεων τού έργολάβου εισ! κατε-τε-
  θειμένα είς τό γραφείον τής Λημαρχίας Ρεθύμνης είς την διά¬
  θεσιν των βουλομένων νά λάβωσιν γνώσιν τούτων.
  Έν ΡεΘύμνϊ] τί 4 Μαίου 1910
  Ό Δήμαρχ:ς Ρεθύμνης
  Σαφτέρ Κλαψαράκης
  Αριθ. Πρωτ. 492
  » ΔιεκΤπ. £84
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΛΟΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Άκρωτηρίου Σούδας
  Διαχηρύττει ότι,
  Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 5 «. ί. άποφάσ»ως τού παρ ήμΤν
  Δημβτικοΰ Συμδουλίου νομίμως εγκριθείσης ίιά τής ύπ' όριθ.
  216 έ. Ι. άπ5·άσεως τής Σε6. Νομαρχίας Χανίων έκτίθεται
  είς φβνιράν πλειοδοσίαν κατά τάς διατάξεις τοϋ ύπ' αριθ. 356
  Νόμβυ περί δ»;μΐπρασιών ή ίχμίσθωσις των έςής φόρων τής
  χρήσεως 1909-1910,
  Α'. Φόρο; ΰπαγόμενοι είς .όν τακτικόν προϋπολογισμόν τβϋ
  Δήμου.
  1) Φίρος 4/4 % επί των συγκομ'ζομί'νων έν γένει θερίνών
  «ρςΐόντων.
  2) Φόρος 5 λεπτα κατ« κεφαλήν ΐπί των ί^γάλων ιίγοπρι-
  6άτων κ*ί 2 '/ϊ λεπτά έ*ί των στείρων.
  Β'. Φόροι ϋπα-όμενοι «!ς τό εϊίιχόν Ταμείον τής Άγρο-
  8) Ή δημοπρασία ΐπαναλ*μ6άνεται εάν έντός 5 ημερών άπό
  τής προαωρινής /.αταίυρώσιοις χροσφίρει τις τίύλάχιστον 5Ο/Ο
  επί πλέον τής τελευταίας π^οσιορας.
  9) Ό προκαλέσας την νέαν πλίΐοδοσίαν άναχτ/ρΰσ"8ΐαι όρι-
  στικός μιβθωτης εάν κατά την δ'.ίξαγωγήν ούϊής δέν προσφερβί)
  πρίσφορά χρείσσων τής ΰπ' αΰτοϋ προσφερθείβης.
  10) Εάν ό τελϊυταΤος πλειοδότης % ό ίγγκ'Ίτής αυτού άρ-
  νηθώσι νά ύπογράψωσι τό πρίατικόν τής πλειοδοσίας καί τό
  συναφθησόμενον συμβόλαιον εισίν αμφότεροι ΰπεΰθυνοΐ άπέναντι
  τοΰ Δημου 5ιά πασάν άπό τού ά;χ:κοΰ μισθώματος ζημίαν ίχ
  νίας »)·μ:3θώσεως ή άπ' εύδείας δϋχειρήσίως χωρϊς ούτοι νά
  έχωσιν ουδέν δκ^ίωμα επί τού τυχόντος π/εονάσματος, ή δέ
  κατάθεσις δέν ΐπιστρίφιται άλλά μένει πρός 3»ελος τοϋ Δήμου.
  11) Τα ~ρακ·:ι>ά τής πλειοδοσίας ΰπόκϊΐνςαΐ είς την έγκρι¬
  σιν τοϋ Δημ-,τιΧίΟ Σ^δΐυλίου οπ;ρ δικαιιΰται νά ΐγΑρίν^ ή1 μή
  ούτα χωρίς ό τελευταΐΌς πλειονότης ν' άπο*τα ουδέν διχαίιομα
  κατά τού Δήμου.
  12) Τα χ-ηρύχ.εΐί· καί τα συμδολαίθγραφικά Ιξοδα έπιβαρύ-
  νουσι τόν μισθωτήν.
  Έν Σοΰία ^ 6 Μαίου 1910.
  Ό Δήμαρχος
  Γ. Κουργεράκης
  Αριθ. 1
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό ταμίας τοϋ Δήιιον
  ή
  1) Φόρςς 1 % *π' των σ^γκομιζομί'ών ίν γένίΐ θίρινών
  προϊόντοιν.
  2} Φ:ρος 2 λεπτά καΐά κεφαλήν επί των αίγ-ζροβάΐ'ύν.
  Ή «κμίσθωσΐς των ανωτέρω φόρων ένερνηβήσιται υπό τβύς
  έςής ό'ρΐυς.
  1) Ό Δήμος διαιρεΤτοι είς δα: περιφερείας ήτοι 1η τής Σου-
  δ«ς περιλ.ιμδάνουσα άΐτανια τϊ χ«?ία καί Μίτοχ'.α τα ΰ~α|0- |
  είς την περιφιρειαν τού Δήμου τούτου χ»ί Χίίμενβ έν τω ϊια-
  μερίσματ; Σούίβς καί 2τ τοΰ Άκρωτηρίίυ περιλί^δάνουσα
  απ'αντ« τα ΐν αύτω κείμενα χωρία Μονάς κιί συνοικισμΐύς.
  2) Οί φέροι οΰτοι έχμ;σθοΰνται κατά περιφερίίας ο'λςι ομ?ύ
  *οί ·ά πληρώνωνται υπό των ·παραγο>γίων των μέν ϊημητρια-
  χών κΛρπών είς *ϊδος των δέ λοιπών συγ·/ομΐζομ.-νων 7.ρ^Τ^ν-
  των ίΐς χρήμο κατά την άγοραίαν αυτών τιμήν.
  3) Ή πλίΐοδοσία διιξαχδήσεται έν τώ Δι;μϊρχιαίώ χατα-
  σ-.ήμ*τι Σούϊας την 12 ΜαιΌυ 1910 ήαίρΛν Τιτίρτην καί
  ώραν 8 —12 π. μ. ένώπυν ϊτ'.ΐροπής αποτελούμενης Ϊα τού
  Δημάρχου ώς ΙΙροέδρου, τίθ Προίδρο» τοΰ Λημοτικοο Συμ-
  6ου)ί:υ καί τού Ρραμματέως τού Δήμού ώς μελών
  4) Π5ς ιΐλεΐίδότης ίνα γίντβ δεχτός δί:ν νά καταθίστ, >4γφ
  έγγυήΐεως είς τό Ταμείον τού Λήμο τούτου ϊρχ~£< 40 δι' εκάστην περιφέρειαν αίτινες Οά «πΐοτίίϊφώτιν ότμίίως είς τούς άποτϋχόντΐι είς δέ τούς ίπ τυχόντας θ^ συμψηφίσθώϊΐν είς την Ιίζιν, πρός τούτοις δέον νά πρίαβγάγγ, άξιόχρεων έγ- | γη όστις Οά προαυπογράψϊ] τό αρακτΐΛΐν τής πλείθδβσίβς >
  χ»ί τό ουναφθησόμίνον βυμδίλαιον συνί^Θ^νό,-ιενϊς είς άπίσας
  τάς ΰποχρεώΐεις τοϋ ίνοιχιαστοΰ άνευ Ϊ >,α'ωμχί5ς ϊιαιρί'σεωί
  η ϊ;ζήσΐως.
  5) Αί ηρίσφ-ραί Θά γίνωνται είς άκ,ΐραίϊς μ'νΛΪας χ«ί είς
  χρυσ?ς ορ^χμάς εις 5ς 6ά καταβάλλητυι κ.ί ;ό ιιίσθωμα είς
  τό Τί μ ΐον τοΰ Δήμου.
  6) Οόθϊίς συμψηφισμός δύναιαί νά γίνζ άπένα-,Τ'. τ«3 μΐσθώ-
  ματος δι' οιονδήποτε λόγον.
  1) Ή καταδολή τοΰ μισθώμκτςς των ίν λόγτ, .-όριον θά γί-
  ύ, είς τρείς ίσας ϊόσείς πληρωτεα έχάστη την τε/εϋταίίν ήμί-
  ραν των έπομενων μηνών ήτοι Μτίου, Ίου/,ίο,ί ναι Αΰγούστου
  1910. Πασά δέ δόσις μή καταδιλςμένη έμ^ροθίσμως καθίστα-
  ται τΐκοφόρος πρός 8 °/0 ετησίως καί άπαιτητή ϋ.ατα τάς ίια-
  τ«ςεις τού ΰ—* αριθ. 196 Νόμου.
  Δυνάμει τοϋ άρί^ου 1 τοΰ πιοι ιϊσπρίξϊως των ϊημοσίων
  χ,λι ϊημοτιχοτ/ ίσόΐων 4μ€υ ΰτυ' χριθμ. 196 ποοσχίλοϋνται οί
  εί; το ταμείον «υ Δήμου Βρΐχΐτίοι» τής /ρήσίω; 1906-—7, 7
  — 8, 8—9, 9—10 &<ρε λον »ί χατοιχοι τοΰ Δήμου Βρα/^*σίου χαΐ μή ϊ-<α, έμ<ρανι«θένΐίς ενώπιον ή,α,ών έν-ό; ^5ήμ«ρών άπ6 τής διαχη^ύξ$ω{, δημοσΐϊύίιωί χκϊ τϊΐχοχθλλησίω; της προσκλή- σιως ταύτης, αποτίσωσι τό χρέος των. Άλλως ΐφαρμοοθήΐθΝ- ι«ι χατ' ούϊώ/ τα υπό τοθ μνησθίντος νίίμου συγχω;ουμ!να έ μ Ό Δήμα;χο; Βίαχασίου ιϊς όν ΐποστέλλεται ή πίόσχλησις «ίΐ'-η, πβρίχαλβΪΓβ'. ν* οτ,μοσι»ύσϊ| αυτήν παρβχρήμα ίιά χηίύ- ξεω; χχ'ί το'χοχολλήσεως ίίς τβ 6ημοΐιώτ»ρεΐ μέοη τήί πρωτιυού- σης ΐοΰ οήαου άχι τώ» «Αλων /ωρίων. Έν Βραχασίω τϊ) 21 Απριλίου 1910 Ό Τ«μίας Γ. Ε. Λαπιδάκης Αριθ. Πρωτ. 1373 » Λιεκπ. ϋά"Ζ ί ν Όνόματι τοΰ Βασιλέως· των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Πρός τόν επί τραυμ*τ:συιω χαττιγορίΐύαί,νον Γτυλιανϊιν Άντ. ωβτουοάχην χάτοιχον Καλυβών Άποκοΐϋΐνθυ χίΐ ή*η αγνώστου αμοή διαμονής ^ΚΛ.ίεΓσαι ό'ττω: έμιρχνισθ/ίί <*·ύτί,ΐΓρθϊώπως την 19 τοΰ μηνί>ς
  Αύγούστου τοϋ ί ούς 1910 ημέραν Π/μπτην χαΐ α>=αν 8 π. μ.
  ίνώπιον τοΰ άχροατηρίου τιΰ 11ρω-«8·.χβ'ο^ ϊ<ρχ*ίω» πρός απολο¬ γίαν /αί 7Γ(οαι-έρω συζ>;τι«]σιν τής αξιοπβΐ* ου πράξεως τής άναφε-
  ρνμ.ένΓ,< ιίς το :·οινοποιη5έν ύπ' άριβ. 2658Μ698 τής 6 Σεπτιμ- βρίου 1907 χλητήριον επ1»ριμί ιι«ς, άλλως 6έλει« διχ««6ή έρήμην. Έν Βάμω τ7, 29 Απριλίου 1910. ' Ό Είσαγγελίΰς Σφαχίω» Ε. Χλαπου-ΐάκης Δτ,μοσιε^θήτω νομ'μω; ή π«3οΐ"σϊ έν τϊ^ Έπιοήυω Εφημερίδι Έν Βχμω »ϋ'Ιϊ)μ(^όν. Ό Εισαγγελεύς Σφϊχίων Ε. Χλαηουτόκης Έκ το