93258

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/5/1910

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  πΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  Ε-Ν
  *>
  Ρ
  Ητ^
  ί
  ΊΈΥΧΟΣ
  ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις
  τή 1ί>
  Μαΐ
  χ, 1910. -
  Αριθ.
  Ιβος
  ρι9.
  3191
  » Διεκπ. 1229
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  ότι:
  α! είς διαγωνισμόν μειβδοτικής δημιπραΐ'α; δι' ίν-
  σφραγιστων προσφορώ^ η ικμιβθωσις τής μεταρρά; των ταχυ-
  ίρΐμΐλών σάκχων καί φακελλων ίυθνών καί εσωτερικόν, και
  λοιιτών ειϊώ» τής ταχ,ΛοοΐΑΐκής καί δημίσίας ύπηρ*αιας «ν γένει
  διά δύο ίτη, απο 1ης Σεπτέμβριον 1910 μίχρ. 31 Αύγούστου
  1912·
  Άρθ;ον 1. Η μεταφορα των ανωτέρω είδών θέλει γι/εοΊαΐ
  χατ' ίίίδον καί επάνοδον έν τ*ΐς ταχυϊρομιιυϊς γραμμαίς ταΐς
  π>ριλαμιβχν3|λΐνχις έν τώ έτοαΐνω πινακι, παριττώντι,
  «') '.ην *ϊτά τμήμ.ϊ'-α ϊιαίρϊ»ιν των γρχμμώ^ τοϋ βυμιτλέγ"
  ματο; τής ταχυϊρομΐί.γ;ς συ ,κοινωνιΐς.
  6') τας πόλεις, τ»; κω^οτΐ3»ε·ς κχί τα χλ?<.ι, ίξ ών βΐ τχχυ ρ:μοι θα έ*Αΐν"5σι, Οα ϊ.5ρχ«»νται κχι θί *χτχήγω«ι. γ') την πυΛνΐτητα 'ΐ)ς σ^γιι^ινωνίας έν έ<.αΐττρ γρ»μμτ]. 5') τό μίσον τής μ».-αφ5ρά; των ταχυδρ^μικών σ?ι*ιιων φαιιέλ- λων κ.λ.π. έν εκάστη γραμμή. α « ΙΙυκνότης ό"υγκοινω- -νίας καθ" έδδομάδα είς ώ«_,α« ΰ ►3 Μέαα μεταιφοράς 1) Χανίων—Βάμιυ—Ρεθύμνης............... 2) Βιμου—Χώρας Σφακιων. ·............... 3) Χανίων—Άληχιανοϋ— Κολυμπαριου—Κβστελ- λιου Κ. — ΙΙαλαιοχώρας (διά Κανδο,νου)...... 1) Ρεθύμνης—Πανόρμου—Ανωγείων— Ήρβκλιίθν 2) Ρίίύμνης—ΣπήΛΐ—Ν. Άμαρίου—Μοιρών----- 1) Ηρακλείου—Χερσονήσιυ—Νεαπόλεως..... 2) Ηρακλείου—Αγ. Μύρωνος—Μοιρών..... 3) Ηρακλείου—Αρχανών—Πΰργβυ........ 4) Ήρακλειο^—ΚϊσΐεΛλιουΙΙεϊιαδος—Β!άννο^ 5) Μοιρών—Ιΐΰριο.»—Βαννου............. 6) Χερσονήσου—Καστελλιου Πιδιάδος........ Ι) Νεαπόλεως—Αγ Νικβλβου........... 2) Αγ. Νικολάου—Σητείας (διά ίΐαχ. 3) Ιεραπέτρας — Ιΐαχειβς Δμμου 4) Βιάννου— Ιεραπέτρας 5) Ν««*άλεως—Τζί,ομιαδω πεντακις τρείς πεντακις » έςακις πεντακις τ>
  10
  8
  Π
  14
  14
  9
  11
  9
  Κ)
  13
  4
  2
  12
  2
  6
  5
  30
  30
  30
  30
  30
  ίφιπποι ταχυ?ρ:μοι
  πεζοί »
  Ιφιπποι »
  »
  »
  »
  »
  πεζοί
  »
  Ιφιπποι »
  » »
  » »
  » »
  » »
  118
  νί':ί*«ί*ΙΣ ΤΗΣ
  11,000
  10,000
  13,650
  8,250
  ρ
  διά τό
  1
  τής
  "Αρθρον 2. Τό ίφ' ου οί αυναγωνισθησόμινιι Οά αϊΐοδοτή
  σωσιν, ανώτατον χρηματικόν ποίον τού »τΐσ.ου μ'σίώματος
  εκάστου τμήματος έρίζβται.
  Δια το τμήμα Χανίων................Δραχμ
  » » » Ρεθ-ιμνης................ »
  » » » Ηρακλείου............. »
  » » » Λ.-σηθϊίυ............... »
  Άρθρον 3. ί Ι μειοίοσία ϊνερ- ηβήΐεται τί 8 Ίουνι&υ ι. ϊ.
  ήμβρα Τριττ χαί ώρα 10-12 π.μ.ίν Χανίοις,Ρεβΰμνφχαί Ηρα¬
  κλειω και έν τΐϊς Κατπστημασΐ -ών Ν<.!ί«ρ/ιώ/ ενώπιον Επι¬ τροπών, απαρτιζομένων παρα τώ.» Νομ«.ρχών, ώς Πρθίδρ^ν, των Ιΐροέορων των Πρωτοϊιχώνχαί των ΠρίϊστΑμίνων των Τ.'χυδρο- μΐχών Γραφείων, ώς μελώ . "Αρθρον 4. Αί προσφοραί γϊνήσϋντα'. »ίς άχεραιας μρναίας μισήωμι. ε-^στου τμήματίς. Οί συναγωνιζομενοι μειοδ^τήσωίΐ ό°>9 ιτλϋότϊρα τοϋ ΐνος τμήμ'ί-α, λίγω-
  ρισμένϋτς ο,,ως ϊι' ε>9σ όν -μήμ»
  5. Οί μ5υδΐτήσο·τ = ς έφει> ουτι να "Γ5 αγ.»γω-'
  παρ3χ<>τσθίσε<ι)^ ίν τινι των ίη:*βσ>ων Ταμείον ή ίν
  τί) Τρατίζτ; Κρήτη»;. λόγω ίγ^υήσεως, είς χρή;'.* * ή £ΐς όμ5-
  λογίας τής Τραπέζης Κρήτηο χατά ιτ,- βπι τής ίχδίσίώ; των
  αξίαν, ποσ;ϋ δρ»γυι^ν 550 ϊι:ι τό τνήμϊ Χανιω,·, 4γ»0 δια τζ
  τμήμα Ρίθυμιη;, θ60 ϊι« τό τμίί-ια Ήρανλΐι ^ κα 355 όι? τό
  τμήμα Λαοτ,θ'ου. Πρςσέχι δέ δη'ωσν ?ξ οχρίίυ Ιγγυη ο",
  &ναλΐμ6ανοντος βλληλονριιχν ΰ/"ίχρ;ο)ο «, ονίυ τΐθ 2'χα'ωμχ*
  τος της ίιαιρ^εως ή '.ή^ έιζϊ;οεως, μίτά τοϋ ^"■ϊότο.ι είς
  πασάς τας ύποχρεωσει, αύιοϋ, άν άνα'ει^θ/·, Έρ-(θλι6ος. Τό
  άξιάχρεων τοϋ *γγυητοϋ ΐίΐσ«π^:εϊτιι εγΊρΐφως υπό τεΰ ο'ιχεί .υ
  ιΛημαρχ:υ, ίπιχυρςϋντος ΐίύτ'χριν »ς ''·α· την επί τ^ς δηλώ
  σεως της εγγυήσεως υΛογροφήν τοΰ έγγυητ;. >.
  "Αρθρον 6. ΑΊ ττρ'σφορνί 'ίσίν ίγ·-ρι?φοι χαί Ισφ?5γ[ομέν. ι
  «ν ίδιω φακίλλω -,ινθνται ϊε δ-χτα: μίγρι τή ς1ιζ ώοας τ μ.
  ΐής ορισθείσης ημέρας. Ή δημοτρατί» ϊίεςάγετιι ϊτμο;ίως.
  Ο ίσφραγίομένος φακβλλος, έν ψ ύ'*α· ίγΛξχλ€!>.μένη ή προσ-
  φορά, τίθετα, όμοθ μετ* των έν τω πρβτγιυμί'νφ αρθρψ μνμινβυ-
  ι», γραμματιου τής χρηματιν.ίΐς άγγυήσίως λ ί τής δη>ώ-
  , τού εγγυητοϋ μετ» τγς πιστΰποι^σί<ος τοΰ ςΐχε'ου ϊημάργΐυ εντός δεοτερ^υ φαχελλου, όσ1 ις πίρ:>δι*εται έσφΐίγΐαμίνος παος
  τόν Πρόεδρον ·ής Έτιιτροπής, συνεορίαζούσιτ;;. '() ΙΙοοεϊρ;;
  άριθμιΤ τοΰς φαχίλλους κατά την τας.ν τή; ίγχιιοίαεώς τ«ι,ν,
  άκθΛθθθως ατοσ^ραγιζοντίΐ οί έξωτίριχιί φακ&λλοΐ, ή *ε 'ΡΊιΐι-
  τροπη σημειοΐ έφ έχαστ<υ έσωτεριχοΰ ϊαχί^λου, τΐϊρίκλεΐίντος χιιίρομ,ιχκύν γραφείων άπ την προσφοράν έκοσ-ου μειοδθτο-ι, γο όνομα αύτ^ϋ καί τόν -...»..·■. αυ&νχθί άρ θμόν τοϋ ϊξο»Γ.Ερι«ι:0 φα^έλ):ϋ κ2Ϊ κ.-ιτογρΐφει ίν πρωτοκό'λψ τα έμπερΐ£χί1Αεν*> χατά τό ΐχρύρίν 5, ε
  Είτα οί ίν ττ, α'ιθΐυστ, τής συνι^ριασεΐος ίύρ σΑ6ι/6νοι
  ρο^ται ή δ' Επιτραπή »ςε^6γχ;υβα ατ' ίδιαν τ* Ι, ,'ραφα
  άποφασιζίΐ πϊρί των παΐαδίκτέων είς τόν $'αγω ισμον, ση
  τοϋς ΛΟγους τής αποκΛεισίώ, τινος ·τ«ον μειίϊοτών.
  Αρδρον 7. Πά?<χ κατά παράβασιν των άρθρων 4 χαί σφΐρα είναι απαραδϊχτος ι-αί έχιστρέφεται ταΌς τόν >
  χωρις ν' ανοιχθή ό περικλίίων αυτήν φάχελλος.
  Άπςκλβ'θνα. «ντε/ ώς της ίημοττρασιας πΐφην Έργ λάδοι,
  χηρυχθεντες Ικπτωτΐί ίν ΟΛψ ή Ιν τινι των γραμμών, ς'ιαϊήτοτε
  δ' αυτών προσφορά θειορεΤται ώς μή γενομένη.
  Άρθρον 8. Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων τ; σϋνεδρ>'ασις
  αποκαθισταται ϊκ νεου ί) μΐτια, ό δέ ΙΙρόΐ!:ος «κοΐφραγίζει τα
  δελτία των πρβσφΐρών κατα την άριθμητι/ ,ν χύ-ών σειράν χαί
  καταχαριζει το ~£ριεχομενον αυτών ϊν τώ πρωτοχ^λλφ.
  "Αρθρον 9. Γο πρωτοκολλον τής δημςπο^σιι; μετά τώ' σχε¬
  τικών εγγράφων των τε ευταίων Λίιοίοτών -τίμπεται διά τοΰ
  πρώτου ταχυ3ρομίΐου εις την Δ>,ίόθ.ισιν των Ταχ^δρ'^·^ιίι(1ιV
  καί τηλέγραφον ε, ^ συγχ«ντ,"<·)6Λ,ϊθνΐαί τ' λτιο ελίσματα των ένεργηθησομενων, κα'α τ άρθρΐ 3 ίν ;/, ί3ρα έλαΐτ^υ Νο.· ταυτοχρόνως μειοϊοσιών, ίνα ϋποβληΐίώσιν ή;λϊν παρ' αυτής υιετϊ γνωμοδ:τήσ«ώς της περί των αποτελεσματων. Άρθρον 10 Είς τού, χα:ά τόν ϊια ;<ι>ν'.3μον άίτοτυ/άνίνΐας
  τα λόγω ΐ".γυήσϊως κατατεθίντα χρήμα^α η Γ'ίο'/ογία'. ίπυτρί-
  βάσε;
  "ΑρΊρον 1 1. Ο ίργολάδίς ΰπ^κειτίΐ ιίς τάς διβτάξιις τοθ
  περί δημοπραβιών κ.ϊ ίκτελέσεω; δημοΐ'.ων ίρνων ύτ' άριβιι.
  356 Νόμου.
  Άρθρον '2. Ή μιι-δοσα κιί ή «*μί«Θωιπς τής
  των τ«χυ>ρ;μ'.ΐ'ώ» ζά^λων /..λ.χ. ΐνίργηθήσιτβι ίτ:ί
  των υπό τής Διευθύνσεως των Ταχοίριομ«ί»ν κ«ί Τη^
  συντ·χθέ»των ·/.*!. κϊτωτίρω Ιημοσιβυβμί.ων ορων, οΐτινϊι- ΐν?-
  κρίθι;σ4ν ύ·' ημών
  "Αρβρο* 13. Τα /.ηρυκί'.α /αί ίςοδβ το3 αιινα
  βίλϊΐου ίπιία·ύν·5ι)ΐΐ τίν α«α*<ι.χθί;5ίίΐίν:ν ίρ,'ίλαβον. Έν Χανι·ις τ* 13 Μαίο^ 1910. Ό 5ΤΪ των Έσ!«>τίρ·χών ' Ιίιτ
  ΕΛ. Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
  Τής έκ{ΐι<1θώ(ΙεωΓ ιήί ιιι;ΐαί>ορ<ϊ, τίδν Τ< ($<ΪΚΚ'ύν Κ. λ. Τ!. Ή ι'ίτα^522 τώ^ ΊαγιιΒρομικΊιν ΐσω'βρίχών 4ί<.ίλλΐι*ν /._χί λο'πών είίών τής τ» έν γ·· εί ί,πηρ&αιας, ^ιτ'ΐ οϊαν?ήτςτε ^ετα6-λην των ή τ'θί 'ραμιιων ή ήθελεν ύπ· γοΐεύϊίΐ ή βνά ·χη Οπ'ί,-ίσίχς, θίλει έχ-ίλ'.Τσθϊΐ ί·' ΐφίπτων ί»ι τής /βίοϊοσι <ς ΓΙ-.να α, ταρΐστ'ϊντα τ?ς ίν ι*-·στω ταή- μα:ι τοΰ σι,μπλίγμαΐί; τής ταχυϊρομιχ,ή; σ^γ<ιο'Vί*νίΛς τερι *αμ6ανοο.ίνας γραΛμ,ίς, 5ν.τ8'εϊί)'·(ΐΐμεκΐς ι>ατ' ά'νοδον χοι
  επάνοδον, την Γυχνοτ^τα τής Χ3ΐ·'ί' β'ίίίμάί* σ^γ>ι ινωνί-»ς ίν
  έ·0ΊΐΤ| γίϊμμή, την απόστασιν των γοαμμ'»ν εις ώρχς, και 'ό
  μ:σον τής μϊταφ^ρά; έν έχα^ττ, γρ>ϊμμϊι
  Άρθρον 2. Ό χχίζι-/β -55μ=ντς έογο) α6ος ύποχρεοϋτίΐ ν^ι
  μεταφέρη δι' εφίππων ή ™εζ(ί)ι τΐχυΒρόμιων, συαφώνως πρός τόν ίν
  τω πρςηγο^μένψ ά?0ρω μ.- μονϊυ()ένίΑ: τιν»»^, ό3ΐιπίρούντ'·ιν
  ■=ν ή'Αΐρα χά, νυχ,τι, άταν.ας τοίς ,φ ίχάϊΐΐυ ίαχυίρίμι/οϋ γρ?"
  τ:;λλαπλα7'άζων, άν, ώς :γχ, τής τΓ'ηθύο; ή τ^ύ όγκου αυτών, πι
  ρίσταται άνά,χη πρός πρόληψιν χα'ιυττερήσϊων, Ιι* τιΐι γ^^μ-
  τϊχυ2^όμ.ο^ς, άνευ
  5 π
  ρο
  χ ^
  φον-.αι ίντός τριών ήμϊρών άπό τ^ς ϊημοπρασιας τί, γ φ
  €ίοοτο:ήσει τού Προίδρου τής Έΐί:τρ5πής -ρός τοϋ; ίημοσίους
  Τί ή Δά Κά
  ή ρρ ής ρής ρς ; ημος
  Ταμίας ή Διευθυντάς των Καταΐτημάτ«ν, καρ' οίς κατετέθησαν.
  μαΐς, τούς ^φιπ-ο^ς
  άποζημιωσεως.
  Οί τα/υ?ρομοι ύχο-/ρε->ΰνται να ίΐανύωσί τάς μΐταςύ των τ»
  «ατά τ3 εκάστοτε
  υτ.ί τής Λιευθυνσεω,, των Τα-χυβρομείων *αί τηλενραφων
  λίγια, εί, τας έν τω αο^ρψ 1 μν^μ,ονίοομί ψ ΠίναΛΐ
  μίνα; ώρας, αταγορϊυομένου αύτ-ΐς να ίιακοπτωτί την πορείαν
  των, άνε» άϊειας τής Λΐΐυθύντεως, ίιιτοχρίθιιμένων νά ϊςα)ιίλο^-
  θώτι την κατβ ;ό δρομολόγιον πορείαν των άπό τοϋ ενός ιΑίχ?
  τοΰ έ.έρου ά'<ρο^ τή,, γραμμή,-, ή άπό ενός μεχρ: έ;*?5υ ταχ-'- ίρ;μικοΰ 1 ραφειου. Αί ώραι των απόστασιν μεταξύ των τα~/^' δροαικών γραφείων ϊιά δυταγής τή^ Διευθύνσίως 3ύνονεα£ να μειωθώσ ν ά/5^ μειωΐεω; Τ5ΰ μ σίίωματος, α,' β 6»ιωθτ) προ^η- χόν·.<^ ότι γρΐμμαι τΐν«ς δύνανται νά έκτελεσήώσιν »Ίί ώρ*·; όλιγωτερας άπό τα- έν τφ Π ναχι σημειοι,μένίς, ή νά αΰςηΒώσι πρός εύχ;λ·αν ϊής ύπηοεσίας, χωρίς «ντεϋθεν να πα.έχηται ϊιχ'ί' ωμά τι είς τον εργολάβον ι:»οί άπαιτήτεως άποζημκόσεως ε'νεχ* των πρΐστίθίΐσών ώρών ίν τί ίκτβλίσίΐ των γραμμών. '''αν οΐίταχθτί ή παραλλαγη όϊοΰ τινο; ή ί) ^ροσθή/.η ταχυ- ϊρομιχών γραφείων ίπίτν.ς γραμ,μής, οιιζ^ βΰςό^εως τής ί!ί ώρα; άποσΐάίΐως τή; γραμμή;, ό Έρρλάδος όφειλει ν'άχοϊί" χηται την μεταβολήν ταύτην ανευ άπΐςημιώσεώς τινος ί *ροσθ£~ τού μ;σΛωμ?τος. Άρθρον 3. Ή Δϋ^θυνσις των Ταχ.ιδρομε[ων χαί Τηλ*ΐρ«' %ΐύ/ έ;.£ΐ τό δικαιω^α της δί' οιΐνΒήιΐοτ* /όγον κβταργήτδωί τα'/^δ;<μΐΆών γραμμών, μειωΐίως ή αύςήσεω; τής ·ΚϋΧνότ»!τ5: της χαΐι' έ63ομάία ϊχτελέσίω; τής συγ*οιναινίας Ιν τισΐ γρ'-1" μαίς, τής μεταδολής των μέσων δί' ώ ι ή ^γχι,ινωνία εκτελίΤτϊΐ εν α^ταις, τής άναθβσεως εις τόν Εργολάβον τής ίκτε>έ3ΐ'·>ί
  νεων γραιμών χαί τή; άλλα-,ή; τής θ'.Ευθύνσ€ως τής πίρ^ι^ί
  τώ,1 ταχυϊρομων Πρός τουτο ά,.κεϊ ά,τ*.ή γνωστ:π;ίησις τής
  Δίε,.θύνσεως των Ταγυίρομιίων χ^ί Τηίγράφω^ τρος τόν Ερ¬
  γολάβον ϊστις Οποχρεβϋται νά συμι*βρφώται έχακριδώς πρός τ*ί
  * &Τ» '', ζ "ί. _
  ΕΦΗΜΒΡΙ2 ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

  έγγράφους παραγγελίας αυτής ϊντός των ίν αύταΤς οριζομένων
  ποοθεσμιώ'ν.
  Έμ περ'χ-ώσϋ σ,στάΐεως καί εκτελέσεως νίων γραμμών, ή
  Διεύθυνσις των Τίχ'.δρΐμε'ων ϊ'νατα· νά σ,ιν,χΐϊ,-τ ιδιαιτέρας
  149 "^
  ρας
  είς
  τού Δημοσίου.
  Άρδρον 4. Έν τΐΐς πε«ιπτώ?εσι τής χα:αρνή(Τ«ω; γραμ-
  μών τίνων, ή1 τή- *να«:σεως είς τοκ Έίναλάβον τής εκτελέσεως
  νίων τοιούτων, ΐλί'ώΐίως ή1 αυξήσεως χ?,ς ~υχνότητ3ς τής συγ¬
  κοινωνίαν ν Λ μεταβολαί τού μίαου τής με-α^ορα;· 3(' ?*ίτττων
  ή" πεζών ταχυϊ όμο>ν, ίπέ^ν'Τ'ΐ βύτοίινα'ω; ι,-είωτ'ς, ή του¬
  ναντίον αΰςΓσί; τοϋ μι.θωματος τΐϋ Έργ3^ι?6ου Ή μείωσιν
  ή αύξησις αυτή κανονίζβται ίτ-1 τη βίιει τού μισϋώματος τής
  έρ^ςλαβίας χαί των ώιών 6ΐ·"·οσ'άτε<»^, των όρ·ζομένων έν τώ έν άρθρω 1 μνη'λθ'.ϊυομένω ΙΙίναχι, μη / αμ6αν5μ(νων ιμι' όΦ'ν των μΞταδΐλώ,·, 'ϊί ινες ένδ-.χεται νά έπέλθω.τιν ώ; πρός τόν άριστον ϊ,ϊτά την ίκτέλεσιν, περίσσοτιρων ή ό'ΐγωτέρων ώρών Ιν τ'σι γραμμαίς, νατ; τό ά'ριρον 2, πρός ε!)χ£:εσΐ6ραν εκτέλεσιν · ής υπηρεσίας. Έξευρ'σχεται ?8 ή τ μή έχ,άστης ώρις π^ιίας ϊφί·.·που ταχυ- ϊρομου, δ'ά τή: διαιρέσίως τ^Ο άνίλογιϋν-ο; μι·θωμΐ ος άς ίν ίτος ϊιϊ τάς 8ι' ΐφ'ππων ταχυδρομιον, έκ-ελοααένας γ?3μ ταγυ8ρόμω> ϊτη^ίως ώρών ίπί των γραμμώι» τοΰ-ων. '_■: πρός
  δέ τήντιμή; τής ώρας τής διανυιμένης υπο ιΐεζώ/ ταχυδρομιον,
  αύτη έξ?υρΓσΑϊ-αιι κβτά τίν ούτον τρόπον, κ?ί έν Γεριπτώσει
  μ!τα63λή^ τ^ϋ μ:σου τής με'αφορας, ΐπ'. τή άνα/νθ*·ι'α τρ ών
  ώρών, ϊ'αν'ϋ^ιιένων ΰπ'^ πεζών τ)χ^ϊρό^ιιων, πρός ϊΰο ώρας
  διανυομένο; υπό Ιφίιΐ~ων ταχυϊρίμων.
  Αρθρον 5. Ό ϊργολάβος είνα: ύ-τίυθ^νος 8:ϊ πάσαν βλά¬
  βην, φθοραν, άπώλϊΐιιν, καταΐτροΐην ή κϊτϊχ-τ,σιν τή; π^ραίι-
  δομέντις τοίς τΛ-/υϊ/::μοις 'ι .λη/ ^γοίφιας /αί των έντβς -ών
  6') Νά γνωρίζη ανάγνωσιν καί γραφήν.
  γ') Νά μή 8'ατϊλί) υπό άιτυνομΐλνιν έπιτήρησιν, καί
  ο ) Νά μή ϊν.τβ ϊ,ΐολέσει τα πολιτικά τού δικα·ωματα.
  Ή βεδαίωτ'.ς τώι άνίθτέρω προσίντων γίνιται.
  Ώς πρός τι ΰτό στο.χ. α'. ίιά ~ιστοποιη:ικοΰ τής αρμοδίας
  έφ' ίσον ή βλάβη, ή άπωλε·^, γ, καταστρ.φ/; ν χ. ή /.αταχρησις
  ποοήλθεν έξ »μ.βλί·α; η ΰΐ£"ΐ:ιό'.ητος αύτοθ ί) ',ών τιχυϊρίμων,
  ή ΐκ τιΐ' μτ ί-α»ρι5.ΰς υηρήσεως ϋπ' «ΰ ου ή των τα/υδρο-
  μων των δ'αταξϊΜν καϊ χανονσμών τ<;ς τα;_νϊριμι<ής ;'πη- ρεσίας. Άρθΐον 6 Ό ανΐϊίΐχθησίμ-*·.-; Έρ-'θλάβί; χαί οί 6~' ϋΰτοθ όΐιΐθησίμενοί τα/υδρΟΛθΐ ί^ιιλθϋσι να αυ'.'μθ'.φώντα! "ρ:ς τούς ύφιστίμέν» ς καί ίκϊο^ησΐμίνους κανονυμΐύς, δρομολ;- γ'α κβί όδη^'ΐς τής Διευθυνοϊως των Ταχ δρομε''·>ν, πείς
  άσφαλή καί τ»χείϊν μετβφορΛν τής '*> ληλογραφίας, ώ^ϊ^τω, 3ε
  >αί πρός τάς διατϊγϊς τής Λιϊι^υ^ν^εως, ιά; άφ.ρωσας είς τ ν
  ΐχτέλίσιν τήί συν-'ο; ωνίας ίν ΐκταΑ-οις ιτερ'οταίεσιν, ΐι/χί
  •/ατά τα ίν ϊεχΰι Βρομ'/λάγια, *λλ? χλ;λ τας α.βγχα; τής
  Ιυτ,ί,ϊσίαί.
  Εάν ιΐοτε ήβελε ^αρασΐ' άχάγίΤι ά .-,οτολής ίχτίκτ^ν ταγ^-
  'Ως πρός τό υπό /τοιγ. β'. ϊι' άναφοράς τοθ Προίστο'μένου
  τ-3 άρμοδίου τβχυϊρίΐαικοϋ γροφιίου, καί
  Ώ; πρός τα ύ"-ό στιχ. γ'. καί δ' ϊια πιστοποιητικοϋ τής 8ι·
  ίίΐτστικής ό'5'χής
  "Αρθ.3 3ν 9. Οί διά ττν κετβφοράν τής άλληλογρ»α>ίας χρη-
  σιμο-οιηίτσόμενοι ίν τ»Τς ϊΐ' ίφίιτπων ταχυδρόμων έξυπηρβτη-
  θησομέναις γρΐμΊαϊί ?ιτποι λϊι ήμί^νοι ϊέον νά ώϊΐν ύγ.εϊς καί
  εδοοστοι. Το^το, οσάκις πίτρίσιβται άνάγίΐι, ϊΰ^αται ή ύπηρεσία
  νά Ιξίκριδ'όντ,ΐΓρΐιιαλο^σ·)· την 5πβ είϊημόνων εξέτασιν των ίππων
  καί ήμ·όν;υν, ϊαπάναις τοΓι ίργολάδου
  Οί ΠροΤττάμίνβ' των Τα/υ?ρομιχών Γραφείων δΰν.κνται νά μή
  παρ^ϊώσωσ· την ά"'ληλογραφί''ν πρ^ μ·τοφο£.»ν «ς ταχϋϊρόμίν
  όΪΓ,γοΰ'τβ ΙΐΓπον ·^ ήμί^νον άσθε^ή ή όπωσϊήιιοτ» ανίκανον ϊι'
  ύπτριτία'. Έν τή περιπτώσει ταύτγ συντάσαετσι τρωτόκολλον
  !>τ-γρί»»όμεν;ν -Αα' *)τ;δ'ο ΐΛίθτύρα,ν, μίί)' ό' χαλιΐται ό τα-/»-
  δρέμος ν'άντικαταστήσ' τον άνίκονον ιτςπον η ήμ.ιονον 3ι* ίκ,ανοϋ,
  καί, ίν άρνήσει τοϋ τ·>','υίρόμου, ό ΙΙ;ΐϊσΐάμ*·»ος προδαίνει εις
  την άντικατάστασιν διά ).)σμ'ν τοΰ έργο/άδου.
  "Αρΰρ'-,-' 10 Όϊάνις κϊταδε'ν,Βη ταγυδΐόμος ή Ειτπ>ς κλπ.
  άνίκανΓς "ρος ύπηρβσίον, προο'ΌλίΤτα! ό έργολάέοςν αντικατ»-
  στήστ, αυτόν ιΐ€γ/ι δέ τής άντι/α'αστάΐεως τοΰ άνικανου κατ^ι-
  στίντος ταγαδοόμο- ί ίν·»ιΐι ή ήΐΜΟνου, ή άποστΐλ-ι τής αλληλο-
  γρϊ9·-χς 'νβ ,-ί-εΐτΐ· ϊι' -κτάντων ■κα-/νίρ':ν.<Αν, ποοσλαμδανομί.ων ύττο των Πΐοϊσταμΐνων των Ταχυίρομιχών Γραίβιων, ϊιά λ)ο- σμόν τοΰ ίίγο'ά^ου. "Αν ί> ^ογβ>ά6 ί δέν ήθίλ-· τϊποΗετήσε· !ν ΐινι ν(:αμμί ^τοϋς
  ό<;ώ ή ερώ' ά*ο τή; ΐΌ'νοποιήσίω·; τής σ/ετ κης π/οσκΛΤ,οίως, τού- άτ-'λνΰίν-'ίς κατά τ^ έττόιιε· όν 5-β,Ό^ 1 4 τι;:)ύτ:..ις, ή τούς (ΐγοά'ΐ'.νον Ίίά^ίΐν ίατοιστάνΓια; ανΐ/·ανους τΛ■/^ο^^5- ■ ή ι'πτί1)·; /α; ήΛ^όν5υ^, ή -κοίηΊτ^' κ·*ί ό αν:ι .ατ«σ:ατις άνι,ι-έ'ω τανυϊρό ι<ι>ν ·ίίνβΓα: παρΐ τής Δ'»)θύν·3«ο)ς των
  0^ 5Ϊ- βά-οο ν.οιί ϊο λ)σ,Λ5ν η> 'Κργ*Α?6ϋ. Τούς
  οΰτ!ι) π οσλαμί;: νο".ένους Ι"αχυδρό"·ι >, ίύ,ατίΐ ή Δ'ευνί^νσις να
  ϊ;α-τρτιτ^ ίν τ 1 ϋ*τηί*σ·α αίχοις έξ (6) μηνώ»
  ίϋτοΤς ΛίΛ ·χ5η·Α7-(<ών ίντϊλιιάτων τί) συ,.ιπΐΦ'ονϊ,μΐνϋν Η-ερ »·λ ργ ? ττς Διευ^ύνσεω, ί, των Ταγυΐρομιιών Γοαί κο» τ;ϋ Οησςμίνο^ς τα/υ;ρ:μο«Γ, ία-.πτ,^ς ή πίζ^ύ;, αο'ι 'ν τή ζερι- πτώαί' τβύτι, ή άμοιβη των »>.:-ν.'Τΐ) ν τα/υ'ρόμΐι.ν /.αν ν'ζετα'
  «ττί τή ^Λσει .αί -α:' άναλογ'αν τρΌ; το ίτ/(ΐ.»ν μιβθωμ/ τώ>
  Έργο'άβω;.
  "Α?0ρ-ν 7. ΟΊ π ^αλϊμ6·νό^ίν5'. υπό τ;ύ Εργ·,"λ»6ί^ τ/χ^-
  ϊρομ&ι ι-,-:τ·ϋ ίνα'/.ΐ6ιυίΐν ^π-ρυι». α<ϊ·ί«ΐιι'ΐζϊ'τα. !<τ.Ό τή; Δι?υ(*ύνσϊως "ών Ί α/^ϊρί;λΐιω/ λαι ιιε :»Λ/> <τί' ^'I:ο ~ςθ ΐϋροσή^ςντις 3'ορισμ^. Πρ'-ς ϊ:3τ; ο Ί -γ* >ίΐ δι' α»^ΐο ί
  τί.; πρός την Λ'«υ';^νΐι. .-.:ίί!*ν^»■. , ϋ; ϊ,.ρ ^)>,-:μ .ο . τα-
  •/υϊοίμοΐ/ς, ϊιπο6ά />ων τ* ^: τού ί-;^ ν;^ α,,Ορ ι όίΐζ- »ί*.
  ■κι-:οτ:[ητ··Α». Εις τ·.'γ.<ϊρ9.'υ; ^^ Λ'τ··1 ·ί 'νω'ίρ ■ « -γνω- Ει3ι^βνο^ς *ιί ΐ.ιο' ΐυιέ;ο^ς ίίν ταρ»ίιΐ*:αι »/./.*;> ; , ραίία -ρ'
  μΐτβφςράν.
  β—>ι η- π-ίέ;-,
  Τ»χυϊρ6μϊΐ άπ'
  νίλθωσ',ν ί'ι; ϊΰ'.ήν.
  Οί τΐχ^ίβο ιο: /.
  ϊέν
  ίΐντες τή; ύ-',η-ε
  τΐίς ϋτηρίσίϊ..
  "Άρθρον 8. "Ιν» αναγνωρισθή τις τα/>1ρ5υ.β: ΐίον :
  α') Νά αγ.· ήλιχίαν ούχι κατα»-έι>αν των 18 κιί άνωτίραν
  τών 50 έτών.
  Όσάκ'ς παοκστϊί άνά-χη ΐκχινήσεω^ ^^να».το^
  ένελα κ^0^α-:βρή^£(.)· τίθ τϊΊτικϊΰ, ι ί'ά τον ίλ'ακτςν α:
  δα-ίνη έ—'ζϊΐύνει τό< |ργο «.άδ-ν, βά' ή · -ιΟυσΐ'ρΓ,σΐι, .ου τα'/,υ- δρ·;^ι^ >έ- εινί. διδι/,αιολ&γημΐνη
  Ή >ίθυσ'·€ρτ,σ ; ταχυδίόιχου θεωοεΐ αι ϊ,Ϊ.Αθΐΐίλογτ,μενη όταν
  ά" τα ά έ:ι/Ια τ. ριστ«τι»ά
  ο! .) Εάν α/)ενήα/ ο!/*ος ή ό ί'π-^ς α'ί'έοον.
  χ,αί αψοίαχι -/εΐ'.ών;;
  ■γ'. ' 'Ραν ό ταν ί-:μος ώφ=')ενα δοίή τ.ο^ομϊΰς ή ■/ί'Ί·'αΡ~
  Ό Ίΐϊ τ'νχ τώ; ά.ΐιΤ'<'> / ο'ιο > κ/ο >'ε,'«·σϊι, ιΛ/_ϋί{.ΐμος
  -όν
  II;
  ίτ-άμςν- το τ··/ δρ:·αικϊυ γρ-χΐΊΐ^ τϊ)ς αςιςιω^ το^
  α-Ύ, -ισν ~ο ' -ω ^':·Χϊ,τι*/ο, Δημοΐΐ/ ι-,ς, Άιτυνο /■ ή, η
  'Γί' ωνει λλυ1,γ Ά"/ή-. '" ίε'.ΐω,τ, π-.ύχ. Τ5ί χα·:ι.ι), -' ω "ν
  ειρ-.· ι Άρ·/ί, ·';
  Ή Λιί^/ ιθ - τώ, Τ-"/υϊ·)5μ.ίΐ ^ν, χ.-»ι τι .αχ^ϊ,-ΐμ Α2 1 ρ>"
  λ)σμον τού ΐί', /,ίβί^ χ.3ΐ ι..ς την τΐε.ρι-ΐωοιν /αβ ην ΐυ'θς δυϊ-
  τρςπ»ΐ νά τ,;ςσ*--ργ, ύττηρισι&ν, είς ήν ότογρεο-ιτα!
  "ΑώΙρο- Ι1· Ά-:α"τορείΐϊαι είς τού; ταχυδρόμος νά μ«τ^-
  φερωσι γράμμιτα ή ά λ/ α άντΐλε μενά. ά'λχ,λο"'ρα$ίας α^ευ ΎΡ3^"
  ματΐσήμου.
  Ό ταεβδατί-,ς, <ατά το άρδρον 23 τοϋ Νεμοι< ύιι' αριθ. 99 τ; νωρ:Τ-οι ια-'.α τας διαταςεις τίΐι άίθριυ 2! τ;ϋ αΰ-ίθ Ν ομού ^Ω,αότα,ς ά- αγΐρίύετ: ι είς τούς ταχυϊρομους ν» μειαφΐρωσι ξίνα
  480
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

  ττ, ύπηρεσία άντικεΐμενα. Ό παραδάτης τιμωρεΤται κατά τ ο έπό-
  μεν>ν άρθρον.
  "Αρθρον 12. Διά τάσιν έν γένει παράβασιν των ό'ρων τής
  έργολβδ>ας, χαί δ'ά «άσϊν καθυστέρησιν τής άλληλογρα?ίας έν
  γένει ή" εν αίοει, μή ϊεδικα'θλογημένην κατά το άίθρον 10. ή
  Διεύθυνσις των Ταγυϊρομειων διχ,ϊΐ^Οτα·. νά επιβάλλη είς μέν
  χον εργολάβον πρόστιμον μίχρι δρ. 50, είς δέ τούς ταχ^ϊρό^ους
  μέχριϊρ. 10. ^ , ,-
  Άρθρον 13. Μετά τρία πειθαρχιχ,ί πράστΐιΑα κατα τοΰ Εογο-
  λάβου έκ δραχμήν πλέον των «Ίχ,οϊΐπέντε, οΰτβς ίι' 7-οφίσεως
  τής Διευθύνσεως των Ταγυϊρομε'ων δύνα αι να κηρυχθή Ικττο)-
  τος τής γραμ-μής, πρός ήν σγετίζοντίΐ αί παραδϊβεις, έφ αί,
  ·π»*λή6ησαν αυτώ τα ι'ιρημένα πράστιμα. Δι' αποφάσεως δέ τής
  Α. Διευθύνσεως των Εσωτερικώς στηριζομίνης επί προτάσεως
  τής Διευθύνσεως των Ταχυϊρβμείων, καί μιβτά τα άνωτέοω πράσ-
  τιμα, ο έργολάδος δύναται νά κηρι/χθτ ϊκπτωτος πάσης τής έβ-
  γολαδίβς. Κατ' αμφοτέρας τάς πϊριστάϊεΐς, βΰδέν δ-καίωμ* γεν¬
  νάται τω ίργολάίω —ρί άπϊζημιωσβως τ) πρβϊφυγής είς τα Δι-
  καστήρΐα Εις πάσας τάς περιπτώσει των ίκπτώσϊων, προχη-
  ρυσσεται νία δηυοπρα^ία εις βάρος τού έργολά6ου καί τοδ ίγγυ-
  ητοθ τού, ή ΰιτηρεσία δέ ίν τώ μεταξΰ ίιεξάγετοιΐ δι* έκτάκ^ων
  ταχυδρομιον, προσλβμδανομένων υπό τήί Διϊ ·θυνσ;ως -ών Τα¬
  χυδρομειον, έ-κίσηί είς βάρος τοϋ έργολάβευ καί τού έγγ.ιητ'.ίί
  τού. Αί ϊέ ΰτοχίεώσεΐς τοθ ΐργολάξου '"φίατιντ*( μέχρις εδ άνα-
  λάίη ό νέος ίργολοδος την εκτέλεσιν τής «υνκΐΐνωνίας. Ή γε-
  νική έκπτωσις τού ίργολαδου συνεπάγεται αυτοδικαίως ήν απώ¬
  λειαν τής χρηματικής εγγυήσεως υπέρ τού Δημοσίου, ή μερική
  8έ, «νΐλόγου ποσοϋ· έ* τής ίν λόγω εγγυήσεως.
  Άρθρον 14. Μετά τρία πειίΐρχικά ποόσημα κατά των τα¬
  χυδρομιον, ούτοι άποίάλλονται τής υπηρεσίας, άντικαθιστάμϊνοι
  ι—ο τοθ ίργΐλάδου ίντός 8 ημερών άπό τής πρός αυτόν κοινο
  «θ'ήσίο»; τής σχ*τικής αποφάσεως τής Διε^θΰνσεως των Ταχυ
  δρομειον. Παρελθοι σηί τής προθ'σμίας ταόχγις χωρίς νά γίνς
  υπό τοθ έργολάδβυ ή άντ κατάστασις των ά.τολυθί^των ταχυίρό-
  μων ή Οπηρισία ένβργεΤ κατά τό άρθρον 10.
  Άοθρον 15. Τα έπιίαλλόμϊνα «ρόστιιια καί οί κϊταλογισμοί
  ίνίχα ϊχτάκτων άΐοστολών κχί άποζηαώτεων διά βλάβην, φθο-
  ράν, απώλΐιαν, καταστροφήν ή κατάχοησιν άλληλοΥραφίας ή χρη
  ματοίεμάτων. κ«τά τό άρθρον 5, «ναθιωροΰνται υπό τής Διευ¬
  θ νοεως των Ταχυδρομείων, «—Ι τή αΐτήσβι τού ίργολάδου {) των
  ταχυδρόμων, έντός 15 ημερών «πό τής κοινοποιήυεως των σχε¬
  τικών άπθφάσεων.
  "Αρθρον 16. Άπαγβρεύεται είς τόν ίργολάδον ή ίκχώρησις
  τής πίροΰσης ΐργολοδίας ίν μέρει η έν δ'λω ούχι δέ καί ή μίσθω-
  σις είς τρίτους μεμβνβμένων ταχυΐρομκών γραμμών' ή Πολι1
  τεία όμως διά πά^ας τα; γρ«^.μά^ των/^μισθωθ<ντων τμημάτων α,όνον τόν άοχικό» ίργολάδον άναγνωρίζεΐ, καί αΰτός μόνος μετά το3 έγγυητοθ τού ιΰθ^νονται άπένβνϊΐ α^τής καί τής όπηρϊσίας μέχρι τέλους τής ίργολοδίας. Άρθρον 17. Ούϊ=μία πο·σφυγή είς τα Δικα»τήρ!α ίτιτρέ- πεται τώ Ιργολάδω διά πασάν χατ» τοΰς άνωτίρω δρους ίπιβο- λήν αύτω ί| τ.Τς ταχυδοόμιείς προστίαου κ«ί λοιπών καταλογι- σμών, ή μ«ρικής, ή όλΐκής ίκπτώ'εΜς αύτοίί έκ τή« ίργολαδίας. Πατα ϊιαφορά μιταξύ τ·ΰ Δηαο^ιου καί τού ίργολίδου λύβται διαίτητΐχώς δίορίζοαένων ότό τνς Δ'υΘΰνσεως των Ταχυδρο¬ μειον καί τϊύ Ιργολάδου ά'άένός ϊιαιτητοί' άποφαινομίνου άνεκ κλήτως, έν ιΐεριπτώτει δέ ιιή συμφωνίας αποφαινομένου τού Προ- έδρου των Έϊετών ώς έπιδιαιτητοΰ. Άρθρον 18. Το ετήσιον μίσθωμα τής έργολίδίας Θ4λ»! τλη- ρώνισθαί πρός τόν ίργο^άεον διά μτ,νιαίων δόσ«ων, έχάστης έ* ποσοϋ Τσου πρός τό δω8έκ*τον τοϊ3 έτησίΐυ μισθώμ·ϊτος καί διά χρτματικών ίνταλμάτων εκδιδομένων ίντός τής πρώτης δεκαπίν- θημιρίας το3 μηνός το5 έχομένου τω ύπηρετη^έντι, τα ϊ' έπιβαλ- λόμενα τω ίεγολάβφ ή τοίς ταγυδρό'^οις πράστιμα καί οί λοιποί καταλογισμοί θέλουσιν ίκτίιττεεθϊΐ ίκ τής πρώτης μηνιαίας δο- σεωί μετά την πρός αναθεώρησιν των σχ:τι<ών άποφάσΐων προ - θεσμίαν, περί ή; άναε^ρε: τό ιτροηΎ!:ύμ.ϊνον άοΐρον 15. Τα 8ι' ίκτάκτους αποστολάς δίπανηθέντα πΐσά δύνβντκ νά κα¬ ταβάλλονται, ίντολη τής Διευθύνσεως, ιίς τούς ενεργήσαντα; αύτάς τατχυδρομιχούς υναλλήλους. Ωσαύτως δϋνβται τα επιδληθίντα τώ Έργολάδφ ή1 τοίς τ«- χ-υϊρόιιοι; πρόστιμα, να εί«πράττωνται π«ρά το5 Έργολάδου ΰτβ των άομοδίων Ταυ-ΐών. Άοθοβν 19 Ό ίο-Ό^άδος όφίίλει μίγρι τΐ|ς 15 Αΰγούϊτου 1910 νά ΰ«ο*είξη»!? την Διεύθυνσιν τούς ύπηρετήσϋντ&ς τβχυ- ο δτως ούτοι δ("ρ!ϊθώ»(, κατά τβ άοθρον 7. έντος ϊε τ«ίί δεκννιιίοβυ το!3 αύτοΰ μηνβς, νά Ιγ$ έτοίαευς είς τούς ϊιβ- ταχυϊρομ'νούς Στβθμούς τούς τ«γυ8ρόμους, μετά των IV- των τα»" τσύς έφ!τπους, 'οηΐύζ ά—ο τής Ιής Σ«~εμ6ρίου άρξων- οί ταγυϊοόΐίθ! τής ϋ-ίηοϊσΊτε των, κατά τό κοινοιΐοιηθησΐιιε- νον αύτοΤς ϊίά τοΰ Έργολάδου, ί των ΠροΤσταμένων των ταχ«- οοιιικών νπαιρε'ων δρομολόγιον. "Αοβρον 20. Ό άναϊιιγθ^σό,Αενος Έρν»λά6·ς, άναγνωοίζε- ται ώς τοιοΒτος ά τώ τής 1»ις Σεπτ*μ6οίου 1910 μίχρι τής 3ΐη: 1912 άναλΐαδάνϊ' 8 ιως την υποχρέωσιν, αν παρβστη , νά ίκτελέσττ) ττν όπηοίσίαν, έν τιτ[ μέν γοβμμαΐς, ανευ ί τινος ιχέγρι τής 5η« Σεπτίμδίίου 1912 ίπί τώ αυτώ * έ μισθώιιατι καθ* αταν χό έκμίσθωθίν τιιήμ,α μέ/ρι τής 30ης Σι- πτειιδρίου 1912 'Υπόλονος δί θβωοεΤταΐ άπέναντι τϊίς Διευθύν- σ«ω« τ«5ν Τ«·χυ?ροίε''ων επί τοεϊς μήνας άπό τής λήξεως τής γρονικής πΐρώδου τής Έργολαβίας, ότε, άν μίχρι τής ίπογίΐς η: μη Ινεο^η άπϋίτησίς τις δι' Ι'ξοδα έκτάκτων άποστολών, η δι' άποίΓνΐμιώσείς, *πιδΛούνου«ας αυτόν η τούς ταγυϊρόμους, «υ- τός Λοτί ό έγγυητής τού άταλλάσσονται πάσης κρίς τό Δημόσιον σεως καί τώ έπιστο^φετΐι κατά την δημοΐΓρίσίαν ή κ*τα- γρηματικνι έγγύησκ;. Έν Χβνίοις τή 29 Απριλίου 1910. Ό Δίβυθδνων Έπιθίωοηττς των Τα /υδρομείων καί ΤηΧβγοάφων Ιωάν. Πετριτσόπουλος Ένβκοίθησαν Έν Χανίοις τή 13 Μαίου 1910. Ό βπί των Έβωτυικών Έ1^'τρβ1Γο^ ΕΛ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Αριθ. Πρωτ. 1808 » Διεκ. ' 1483 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ V ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττει δτι : Έίτίθεται εΐο αβιοδοτ'κί·ν δημοπρασίαν, συμφώνως πρός τας ϊ'ατάίεις το3 ΰπ' αριθ. 356 περί δημοπρασίών καί ίκτελέσιως δημιοσίων Ιογων νόμου κ»Ί κατά τούς δπό τί]ς ΰπηρεσίαο των Δη- μοσίων Έογων συντανθέντ^ς καί υπό τοΰ Διευθυντού" τίϊ>ν Δη-
  λοσί ν "Εργων θεωρηΛέντΐί δρους συμφωνιών καί σχετικόν προΰ'-
  τολονΐσαόν δαπάνηί ή κατασκευή τοϋ λιιιενοίρβγίονος Πανόρ-
  μου (Καστέλλι»") Μυλοποτάμου καί τϋς αναγκαίαν άπβ6άθρ#<:. "Αρθοον 1. Τα ?ογα ταυτα ποοΰχβλονίΐθησοΐν κατά την λε- πτοιιεοή ΐ*τία.η7ΐν »'ί 'ό ποτίν των δρα^αών 9880 καί δι άπρόοχτα ίξοία δρ. 120. Επί τοϋ τοσβϋ των άιτροόπτων ου¬ δέν δ'κιίωμα Ινβι 5 Ιργολάδος. Ή Ικπτωιις ν«ν?;υ£τα! ίπί τοΤς °/0 είς άκέραίας μονάδας. "ΑοΘοον 2 Ή ϊημ.οτο«σ''α ίνεογηθήσεταί έν ταΤς Ιδρ»ις των Νομίον Χανίαν Ρίθ;υινης %ν. Ηρακλείου καί έν τοΤς «ατ*- στηιιατι τδν οίκείων Νί'Λθτρνίων ΐνώχιον έχ'.τροιτών συνκεΐ'Λέ''ων παοά των ο'κε'ων Νοιχαργών ώς ιτοοέϊοων ί) των άναχληρι·>τών
  αυτών των οίκείων Κΐρηνοδικών καί ένόί ιιτγανιχοΰ ί τΰν ανα-
  κληρωτών αυτών ώς α«λών την 31 Μαΐου 1°1θ ήμίρ«ν
  Δευτέοαν κα' ώοαν 9—10 χ. υ..
  "ΑοΘοον 3. Είς τβν διαγωνισμόν δύνανται ^ά λάβωσι νιέρος
  κα1. αλλοδαποί »υιιυ.οοφβ6α»νοι ποός τάς ϊιατάξεις το3 τερί
  ποασιδ» χαΐ εκτελέσεως 8ημβ»ίων ϊργων νόμου καί λοιπούς
  Πολΐτείας.
  "ΑοΘοον 4. Πας ίογολάίος ϊγων τα προσόντα τοί3 ύπ' ζ?
  356 νόιου «Γναι ϊεκτός ε:ς την δημοπρασίαν άν ■κροσαγάγη τη'^
  άδειαν τοθ επιτηδεύματος τού συμφώνως τώ 81 1 Νίμω και
  Ύοαα^άτίον πιστοπο<οϊ3ν την ΐΓς τι Ταμιϊον το3 δηιχοσίου ή τίς Τοαΐέζης Κοήτηί κατάθεσιν, λόγω εγγυήσεως, δρβγ.μών 50" Είς τούς άτοτυχόντας κατά τον διαγωνισμόν έπιστρέφοντατ τ*

  λόγω εγγυήσεως χατατεθίντ* ίντος τριών ημερών ά—ο τής μειο-
  δοσίας.
  Άρθρον 5. Τα πρακτ:χά τής μ,ειοδοσίας ΰπόχιινται βΐς την
  έγκρισιν τοϋ επί των Έσωτερικών Έπιτρόπου δστις ϊχει τό 8ι-
  καίωμα, χατα τό θΌκοϋν αύτω νά έγκρίνγ), ?, μ.ή, αύτά, χωρίς έκ
  τούτου ν'άποκταό τίλευταΐος μ,ειοίότης ουδέν κΐτά τού Δημοσίου
  διχαίωμα.
  Αρθρον 6 Τα κηρΰκεια καί ϊξοΐι τοΰ συναφθησομένου συμ-
  βολαίου έιΐιδαρΰνουσι τόν εργολάβον.
  "Αρθρον 7. Ό προϋπολογισθή κ*· ή συγγοϊφή τΰν υπο¬
  χρεώσεων εισίν 1κ:εθε!μίναΐ βίς τα γραφίΐα των ά'νω Νομαρχιώ»
  είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών,
  Έν Χανίοις τή 14 Μαίου 1910.
  Ό επί των Έσωτερικων Έπίτροιτος
  ΕΑ. Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  181
  Αριθ. Πρωτ. 1809
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ" ΕΣΩΤΕΡΤΚΩΝ" ΕΠΪΤΡΟΠΟΣ
  Δεακηρύττει ότι:
  Έκτίθεται είς ιιε'οϊοτίκήν δημοπρασίαν συμφώνως ιζρτί τά?
  ϊιατάξϊΐς τού ΰπ' αριθ. 356 περί ϊημοπρασ'.ών καϊ εκτε¬
  λέσεως ϊΐμοσίων ϊργων νόαου καί λατά τους υπό τής υπηρεσίας
  των Δημ'νεΊοιν Εργων συνταγθέντας καί υπο τοΰ Δ.ευθυντοϊ των
  Δημοσ'ων "Έ^γων θίωρηθέντας ό'ρους συμφωνών καί σχετικόν
  προϋπολογισμόν δαπάνης, ή κατασκευή άποβράθρας είς την πα¬
  ραλίαν (Μύρθ?ο) Πλϊκια.
  "Αρθρον 1. Τα ϊργα ταυτα προϋπελογίσθησαν χατά την λ*-
  ττοαερή «κτίμησιν είς τ« ποσό» των δραχιιών 4530 χαί ϊι'
  άπρόοπτα Ιξοϊα δρ. 1470. Επί το3 ποσ«3 των άπροόπτων ου¬
  δέν ίΐκίίωμ»" ϊχει ό ίργολάβ'ος
  Ή Ικπτωσις γενησεται ΐπί τοίς °'ο είς άκιραίας μονάϊας.
  "Αρθρον 1. Ή δημοπρασίαν ίνίργηθήτεται έν ταίς έ'ϊραις των
  Νοι*ών Χανίων Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί ίν τοίς καταοτή-
  μασιτών οίκείωνΝοιιαογιών ενώπιον ΐπιτοοπών ΐυγκειμίνων παρα
  των ο'ιχΐίων Νομαρχών ώς προέδρων ί των άναπλν,οωτών αυτών
  των οίκιίων ΕΊρηνοδικών λα! ενός μηγιϊνικοΰ τ, των αναπληρωτών
  αυτών ώς μ«λών την 31 Μαίου 1910 ήμ,ίραν Δευτέραν καί
  ώραν 10—11 π. μ.
  "Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί
  βλλοδαποί συνΑμοοφούμενοι πρός τάςδιατάξει; τοΰ περ'. ϊημοπρα-
  σιών καί εκτελέσεως δημοσίων Ιργων νόμου καί λοιπούς τής Πό-
  λιτείας.
  "Αρθρον 4. Πας ΐργολάίος ε-χων τα προσόντα τοΰ ύπ' αριθ.
  356 νόμοι» είναι δεκτός ίίο την δημοπρασίαν άν προσαγά 'τ, ττν
  άδειαν τοΟ ίιΐιτηδιύμίΐτός τού συμφώνΜς τώ 811 Τίόμω καί γραμ-
  μάτΐον πιστοποιοΰν την «Γ« τι Ταιιεΐον τοΰ δημοσίου ί τής Τοοί-
  κίζηι; Κβΐττις κοτάθίσιν. λόνι,ι ΐγνυ-τσειος, ϊοαγαών 3'Ό. Κ'^
  τούς άποτυ·χόντα- χατά τόν διαγωνισμόν Ιτΐστοίΐονται τα λόγω
  εγγυήσεως χατατεθίντα ίντός τριών ήμεοών άπΐ τή; μϊΐοϊοσίας.
  "Αρθρον 5. Τα πραχτ·.ν<.ά τής μϊΐοϊοσίας ύπόκ,εινται είς την έγκρισιν τοΰ Ι—ι των Έΐωΐίριχών Επιτρόπου δστ·ς Ιγει τΌ ϊι- καίωμα, κατά τό δοχοΰν αυτώ, νά ίγχρίνη, τ, μή, αυτα, '/ωοις £κ τούτου ν' ά~ΐκτα ό τελεκταΤο; μ'ΐοοότης ουδέν κατά τοΰ Δημο¬ σίου οιχαί(·>μ.α.
  "Αοθοον ί). Τα κηούχ,εια /.αί Ιςοδα τοΰ συναφθησου.έν:υ συμ-
  κολαίου ίπιδαρύνουσι τόν εργολάβον.
  "Αρθρον 7. Ό πρ5ί>τολογ.σμ.ϊς ΐ ή ή ώ υ
  χρεώσεων εισίν 5-κ.τεθΕΐαένα ε;ς τα ν
  είς την ϊΐάθετιν των 3ο^λο«.έν(.)ν -Λ
  ϊιατάξεις τοΟ 5π' άρΛ. 356 περί ϊημοπρασιών καί εκτελέσεως
  ϊογων νόμου καί κ«τά τούς υπό τής ΰιτηοεσίας των ίη-
  Έργων συνταγθέντας καί ΰχό τοΟ ΔΐϊυθυντοΠ των Δημο·
  οίων Έι-'Ίον Θί(ύοηθ«ντ3ς ίοους συμφωνιών καί σχετικών ιτροϋ-
  τΕθίονίΐυιόν ϊϊπάνης ή χιτασκίυή τής άχββάθρας ΠαΧαιοχώρας.
  "Αρθρον 1. Τα ίογα τβϋτα πρ9ϋιι:ελογίσθησαν κατά την λε-
  ιττο^«οί| ΐχτίμιη·5ΐν εΐο τό ιτοσον των δραγμών 4530 καί ίι'
  άποόοττα ?ξο?α ϊο 1470" ίπί τοΰ ποσίΰ των άιτροόπτων ουδέν
  διχοκωμα Ιγει β Ιργολάβος.
  Ή ίκττοίσις γ·νήσίτα'. ίιτί τοΐο °/0 είΐ άχεοαίας μονάϊας.
  "Αοθοον 9. Ή δηαοτρΊσί» ίνίργηθ^σεται ίν ταΤς Ιϊραις των
  Νομών Χϊν'ων Ρίθόανης καί Ηρακλείου καί ίν τοίς καταστή-
  μασι των οίκε'ων Νοΐλϊίχιίδν ΐνώπιον επιτροπών συγχειμένων
  π«03ι τώ« οικείω Νοιιαογών ώς πρβέϊοων ϊ* των άναπληρντδν
  αυτών των ο'ινείων Είρηνο^ιχών χαί ενός μηγανιχοθ ή των άνα-
  πληρωτών α'των ώς μελών την 31 Μβΐου 1910 ημέραν
  Δίϋτέοαν »»ί ώοαν 11^—19 κ. μ.
  "Αοθοον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος
  χαί αλλοϊαποί συμμβρ»ούμ*νοι πρόο τάς διοτάξιις τοϋ περί 8η-
  «.οτροσιών χαί εκτελέσεως δημόσιον ϊργων νόμου χαί λοιπούς τής
  Πολιτείας.
  "Λοθρον 4. Π5.- ίογολάβος ϊχων τα χροσόντα τοΰ ύπ' άριβ.
  35Β νόΐΑου είναι δεχτός εις την δημοπρασίαν άν χοοσογάγχι την
  αϊ·ΐϊν τ*ΰ ίπίτνιοεύΐΛατός τού συυινώνως τώ 811 Νόμψ χαί
  νοαμ[λάτιον πιστοποιο!ν την βΤς τι ΤααίΤον τοΰ Δημοσίου ί, τή-
  Τριπίζης Κρήτης χατάθβσιν, λόγω εγγυήσεως, ϊραγμών 300.
  Ε'ς τ;ύς άτοτυγόντ'τς χατά χον διαγωνισμόν ϊτιστρΐ'φοντϊΐ τα λόγω
  ίννυήίυος χττατ*Οίντα ΐντός τοιδν ημερών άκό τής μ*ιο8ο«ίας.
  "Αοθρον 5. Τα πρΐχτιχά τής μϊίοδοσίας ΰΐϊόχΐινται είς την
  ϊνν.ρ'.σιν τοΰ ίπί των Έσωτιρ'.χών Έπιτοότου ίΐτις Ιγϊΐ το ϊι-
  χαίιι)Κ.α, χ*τα τό *οχο?5ν αυτώ, να εγχρίνχι, ^ μή, α'-ΐτ», γωρίς ·χ
  τούτου ν* άιιοχτα ό τϊλευταίος με'θϊότης ούίεν χατά τοΰ δημο¬
  σίου διχαίωμα.
  "Αρθρον 6 Τα χηρύχεΐα χϊ! ϊξοδκ τοΰ συναφθησομίνου ·υμ-
  βολαίου ίπιβ^ρύνουσι τ'ον ίργολάβον.
  "Αρθοον 7. Ό προϋκολογιαυνός χαί ή συγγραϊή των ΰι;ογ.ρ«ώ
  σεων εισίν ϊχτ(θίΐ(Λ,ένα «ίς τα γρ*«ίϊχ των 5νω Νοιοργιών είς
  την Β'.άθειιντών 3*υλομ.ίνων νά λάίωσι γνώσιν «ΰτ(7>ν.
  Έν Χανίοις τη 11 Μΐίου191Ο.
  Ό «ττί των 'Κσωτεοιχ,Τ,ν 'Ειτ(τρ·5ττο{
  ΕΛ· ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  καΐ ή συννοα^ή τώ ι υπο¬
  ζτϊ(* των άνω Νομαρχιών
  7.ί6ωτ'. ','νΛϊΐν αυτών.
  Έν Χανίοις τη 14 Μιίου 1910.
  Ό ϊ·πΙ τω
  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Α:ιθ. Πρωτ. 1477
  » Διεκ,π. ΪΟΤ
  Ό Νομάργης 'ΗρακΛε όν
  Λαβόντες Ίτ' οψ«ι την όπ' 'αρ'Μ. 22 ττς 3') Δ€«μδ ιίου 1907
  άτ.ίφατιν τοΰ Δη^,οτικού Συ'^δουλιου Σχοΐν2α ϊι' ής, τή ϊίτήσίΐ
  των χατοίχων τοϋ χωρίου Κακοϋ, μετονομαζει τό χωρίον ΚαχοΟ
  είς Νιοχώρι.
  Έπειϊη ή υπο λοίΐιν απόφασις τυγχα/ε: ν:μιμος
  Διά ταυτα
  Ίϊόντΐς >.α!. τας ϊ;ατάς·ις τού Δημοτικόν Νίμου
  Άποφασίζο μέν
  Ένχθ'»ομεν ττ,ν ώ; α»ο* αττοίαΐιν τοΰ Αη|ΑοτΐΑθϋ — υμβοο/.ίο^
  Σ/.(ν?α χαί
  Δ:ατά"θ-.ΐΑ--ν Γίι χονοπΐίίΊσΐν τής παρούτης
  τω οικείω Λη,ιάρχι,) ϊια τα τΐίραιτέρο)
  Έν Ήρακλί'ω τή 10 Απριλίου 1910.
  Ό Ν' ' ■'
  Μ. Γαλανάκης
  Ό 'Υ)γραμματεός
  Γ. Μαλίβυζιώτης
  Ηρακλίΐου
  1810
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΪΤΡΟΠΟΣ
  Δ&ικηρύττε:. ότι:
  Έκτίθεται είς μίΐδοτικήν δημοπρασίαν συμφώνως πρός τάς
  Τό Δημοτικόν ϊιτιιβίίΐ}5ν-ιον τοΓ' Δήμον
  Μονοφατίίίον
  έχ τοΰ
  : ι. ιι :
  τώνμβ^-ών Μιν. Ι. Κηπα.ά*η Στυλ. Καραμανωλάκη Ιωάν ' 4) Π« «λ·ιοί»-?ί ·1 «"βά>>) είς τον_ Ινο<»«—ήν τίς π- Ρασιδάκη καί Ζαχ. ν.....™'ί" 9'*!ΡΙ'*ί "" ^ "** ^Α0Τ' -ι λ "«' τ">ν ο'ϊϊΌθων 'ίημητο'αΐίω' ι'< ίΙΛος το» οί ετΐ τ·>υ οί ου
  υ»ϊΪ3ΐβσαν σίμϊοοντην οθ Λ«κβ Αβριου 1907 €ν τώ Δτ'υιαρ- _ ,, τ . ■}. _. -ι--,-,, *» . ν»> ολλ ι
  φ κατσστήαα.ι Σ-/:ινια. ^ | - 'χχ ο^χΟγ.ζ,αί>η; ^, ίξ(« το"! ιΐΐν πΓ'θυ τεό: «Ο /,πτί
  ,αδεν ΰ-π' όϊ)-·. τ»·ν υπό χρο'ίλο^ία* 1') Δ'Χϊ^ίρίου 1907 31-Ι $,' |Ηαι-οί υι·'ΐ"ατ~.<, τ?ς ιιβ- ξης 25 '.οϊχμάς ΐ·'ίσττ, ό'ϊ χ») Λαδι απάντων των ΐίατνίκα ^το^νωρ.ου Καχούτής ή'Αΐτΐρας ιτερ1- 5 ΐς ίι' ή; βί«"ί»τ3:: 5τ<ο; υΐίτ^νθ'Λί3-θίί το χαηιο7 των από , άτϊντων των ή -'";··;3'ς τυγχανίΐ νο- ; α « ωέίΐω α, β ι «τοσά ό«δ. Διά 5) ά -ώ/ ψο3θλο·Όυιιίνω/ θΐ^ινών ποοΐό των μίμος. Δία τβΰτα Ίδον καί τ: έϊαφιρν 241» τοϋ 59 ά'ρθρ^υτοΰ Δηαοτι<ο3 Νόμ^ο^. Άποφ«σιζει παμψηφεί Δϊχεΐα: -τ;> αίτησιν των κατοίκων άπάί'ων τοΰ χωρίίυ Καχβΰ
  την υπο χϊο3λ^γΐ'ν 10 ΔίΧΛ,λίρ.ου 1907 8π ώς ιΑ5.ΐον^μα«ί^^, το
  χωρίον τ(ι)^ άπ:τ-3ίϊ Νί^χώρι, χαί μίτονομάζΐ! αΰτό Νεοχώρι
  απ'. σημερον
  Εγένετο έν Σχοινια τη 30 Δεκϊμδρίου 1907.
  Ο Άντιΐτρίεδρος
  Γ. Κοτζαμπασάκης
  Τα Μβλη
  Ιωάν. Ρ^τίΪΛκης, Μι . Κη^α:ά■!.η^, Στυλ. Καραμανωλάκης
  Ζ«χ. ΣφαΑΐανάΛης
  Ο Γραμματεύς
  Θε;δ. Ν. Κονιακϊκιτς
  Αρθ. Πρωτ 166
  -εκτ 108
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  ώνως προί τάς 6π' αριθ χ. 13 τοΰ 4907 5 τού 1989
  Κολ«μ6»οίου, έ
  φ τοϋ Δηιιοτιχου
  θείσις υπο τηί Σεβ. Νομαο/'ας.
  Έ' )'
  μ ,ς τού δη-
  μοτίχοϋ φίοου (Ό: χα' τ^ϋ διά τ6 Τουίΐον τής γν5^φυ"> ϊ/.ή; |π}
  ίημητριαχών, τοΰ οίνου, το>ν αίγ-'Τίοείάτι. ν, β^ΐιν, χά! λοιπών
  ^ ΐΓ?'ϊ: τνι;
  μ
  1) Ο( φοοο: ί-υ'ηι «χΐίΐτ'ί ϊνται βιμφμ ω
  οτοφάσϋο ?|-οιϊνέτ! όϊ; (χατ!>ν έφ' ήίου
  ΰ 'δηλοίδή ηαισυ έτϊ τοίς έ
  ) )ή
  -ο Ταιχεΐον τητ άγοο-
  6άνο.*α, 1) τα χοόϋΐχυτ, χο"άρ'ϊ, χβΐ σχό;5α 2) τα άμ-ίιγίΐλϊ,
  3) τα νϊρούτ:«, 4) αί κα;"ίθνζι>' -αι τα -τβιτόνΐ, 5) «{ *ία άπς
  61 ο βίϋδαί, ·'αί τ^ λ ν«?ι, 7) τλ σΐΐϊμι, ο βΐχος, τό ρ(ίβ!, οί
  Κ*' επ* τ->ύ-ω' φ-ίρος 6ά τληΐ-ώνετΐ» »ίί ρΤϊο , έχτος επ! των
  λιχνανιχών χηιοιουζων, »α! πετον'ων 8ι» τα δ«ο?α θάπληρώνετοίΐ είς
  νοϋαϊ •'υ^βώνω,· πολς τλ αίσο- δ*ροί ΤΤιί τρί/'ύιης |τ»μ^ έν ττε-
  ριΐττιόσε'. 'ιαϊίο ίΐς ώς π^ος ττν τοέχ''υσϊν *υιή^ Ηι χΐνον ζϊ) «υ-
  τ+ν δ ί
  Πϊ; πλ
  τα; ΰτοχ ή
  β(ο>;, τοίις δ& δπο/οε^ΰ-αι νά χατ^^ευ-η <0[! «ί; 'ϊ, Λημο-ιχ^ν Τα- μίίο< £ίί"σι '2' ) 5ρα/αάς 5''ί*ϊσ*η· πεοιφ'Ρΐ;Γ«ν αί δτοΐοΐί θέλοοΐι ΐ μ«τά την λήξιν α,ίν τη· 5η 4..^οατ'α. εΐτ τοϋ. πΧε'θ5'- ή. χϊ! μϊΐ ϊί^δει/θέ'τοτς μ ΐσθίβ-ΐς, μιτά τήν«ύ'Τ/ξν δέ τοΰ συϋβολαίου ίίς έχίίνους έπ' ό<<ί.ι.»τι των διΐο'ων έ 'έν»το δοι- στιχή χατ-»χύί>«>ί>ς
  7) "Άπασαι αί «ϊ η'έ'ϊι π!0·φ'ρ·κι έχυΐίΐθίΰντχι εΓΤ£ οΧλ' διιοΰ
  βίτε χά1 ί^ΐϊΐτεο'ος έιάστη ϊΰτών
  8) 'Η χΐ-ΐ'5ολτ| τ'ΰ α-τβώαατος θϊ γ(νετ«ι άττ' ει'ιθείας τρϊΐ' το
  Δημο-ιχΗ Τ»με"τν ?ϊ ούο 8ό·'ίΐ;, χλ! ιίι υιεν -π·3ώτ7|ν ϊ(!σιν με/Ρ'
  1 Αΰγούστ υ τή ι 5έ ϊευτ'ραν αίγρι 1 Νοε«·βρίο(! 1910 ά~ό»ως
  ί'ις άαφο-έ^ας τάς 5(5τ»ι: χΐ! έν 6πεοημϊρΐ()ΐ αέ ί
  μ)ν ο)ο μίνι έζνφ ΐίω.
  9' 'ΤΙ $τα-;τοασ'α δ-^κ/θήσίπι -, 23Μα;ου < ε ήμ£3Χν Κυριακήν γχ· ώρχί 1—12 ιτ α έν τω Αηα·^τί>ω Κϊτ»σ'<ιμ·*τ' χα' έ«ιόπιον Έπιτοοπίς ττοτίλ/υ^ένης έκ "-ου Ληιιάο/ου ώ: Π^ο- έ5ρου ΐΐ < Ε!ρη·»ο5ί? υ τνολυμ6*3'οι», η τοΰ νομ/μοι» ■>ύ'Ο^
  ά^ΐπληοω-οΰ χϊΙ τοΰ χ των μίλώ» τ?ΰ Δτμοτιχιΰ Συ'ίβουλίου
  'Ρμ^. Χ Λου'άχη
  10) 'Τίΐν */'-ο( ες ήαεοών ϊπο τής χντχχυεώσεως ήβίλε *5ΟΤ-
  ίριρ^ΐ μίιίωιιϊ 5 ο)!ΐ ίπ! πλέον τής τι)ευτα' { π5θ5φορϊ< ή δη- εί! τ<ον 4 112 Αεπτά χαΓτ Χϊί το. Ύ-τ'ο 1 Μϊ »α' βοών ϋιά τί &ΐτ έχ' τϊο/ σ^είρί Ε ι ^α! ΐξή·- ΰπα γ ίά χής ακίοου Ι *πε χά! ί^ν'ων ί?ι- 11* Ο'ξεί συιιψηφ ιμ>; ϊπι-ρίπ»-χ' γπένιχ/τι τοΰ
  τος ϊι* «"Τ ν δήποτι λ^νον
  Ι^' Έν ή πί3.πτώσε· τ^Χειιυϊχ τις ·κ"> ίΐοξίτης ηθβλεν άοντ,θη
  νά ιυ τϊξγι το ^πϊΐ-Όυμε .Ον «υ:ΐβ ί<ά'·την π_.·ΊΦεοεΐί<ν χαταπ'πτ-θΓΓΐν υπέρ τοΰ " η- ι:<-υ, :<τ>;ς ?έ Ττί"ο« δ τί έ-οιχ'βσ-ή: χά! έγνυητήί
  έ ί
  φ·'ων τ> ΰ !? ου Ιτ9 ι , 7 λ·ι-τΐ επ! τύ.ι έγ άλων αί(·οποοβάτα
  > ιχ' 1 0 ;επ-ά επί ίκάττ^υ β- ς νβί αοι/βο'οο.
  2) €|> 'ήμοί διΐΐ^εΐτσΐ εί- όχτώ π»-ΐ»ε2«·'ας -η-ιι 1)
  ί'οίΐαν ΡοΌπ ΰ
  Χφρίτα, *α! Ροδ/ίτοΰ. 21 την περ
  Νϊο5 Με'ισοουο 'ό χα' Β« ι.
  ι τα τα /ωο'α
  μ
  ζη^'α )»ω£)!ς ούτοι νά ε/(ι>Τ' κανέν $ιχχ(ιοΐ4α χϊτα
  ην
  13) Τϊ ποα*τικά τύ η^α^^ ίιπόεΐ! «ς η γρ
  τοΰ ^■^^^ιοτ!xοί! Συΐζουλΐ'υ το ίιποΐον δι<ιαιοΰτΛΐ νά βγΛρ'ν/-, ή μτ, ϊϋτά / ιΛς έιτιύ-ου δ Τϊ)ευταΪ3ς κ/ειοίότης νά άποχτ? δ'" χ-χ'οαα χα'ΐ τοΰ ς ά τ τ ν τζ'α'α>Ιοε<Ύν Ν 14) 'Κ- όινάγ^/ι δ Δήμο, ε/ει το «""ΐ'αί', Τνυμο"λι π» ■ ίοίου ϊύτοΰ τ2-"τώττ->ιι -όν επ! :ώ/ θεο·νώ/ ?ημτ·,»ο ;β
  τ*ήί ϊνρο'ινυ)α^^- -ών ·τί*'φ«0·'ο)ν εκε^νω. αί όποΓα'
  3 Γ*ε 'ν'-'νά, χττ' ΤΓ/ο* ά)ω/α ι τΐ!.'Ϋν
  ι Την 7τεο'*ρ^Γίίθτ Βχ(Τ')οτη'ίλθϋ ιτϊρ'λαυι^'Χ.ου'ΤΛ τα ~/ίμ1% * 15' Τα χτ,^^χβίΛ /α! α >=£ο5α τοί ουντ«^0ΐΓί'ϊθΜ·^νϊ:'υ Ίυμ^'0"
  Κ·»οί>ΐΐνϊ, Ρ7τι)όΐΓ'οΛο, Έί'5'βττ χ»! ν-»ΐΑΐλΐα ά, 5) την { λαίου βϊ υ/θυτι τού; μιΐίωτ ί.
  ^εοΐϊΡϊΓειβν — 7-7)λΐΛί, ττ^ρ· 'Χΐΐ^τνουτχ τ* /Μ^ί^ Σττν/'οί, Γτ-ο— ι ϊΐίαχν λλλτ.^ ίτ/^τ[χιϊν "ττλ'ϊΊοοΦνρΕΐζν δύναται νά ζ'Λττ,ι^ι ^
  ΐ'-υ^'α « τΐε;ι)αμβϊνουσϊ τ /ί.ιο'α; Γουμ-υ>'αντ, ΚΧα?'υον:α;ά, . 'Κν Κνλυ,αζαρίω τή 6 Μϊί κ 19 0.
  Μ"»ο>6ΐϊν«, χϊί -ήν χω 'όπο^ν Κο} ί^ζι~.!ίυ χ»! τ»ν Ιεοάν ' Ό ΛήιχαοΌς Κ ,λυμι"^- ου
  Μον/-ν Γ»νΐ5ί, 7) την πΐϊΐφέρει» Κια. σία ·» πΌΐλΐιι'ίνιυ^α τα :
  IX
  Ι. Άναο'ταο'πκης
  /',>ρ(ΐ Κα^ΐ'Τ'α^α, Ραπανΐϊνά χτ! Σχου^ε^ Τίνα, 3) τή/ πε-ΐφ'- : ____________
  τα -/ωο'α Π-λεμά'-/· Κάνεβ* ')0 'Τ:^γ 394
  χά!
  μ
  3) "'
  • χίΐ-τυ 0ε»> «Γτα τδ /<ι>3'-ν εί το δποίον ^αμιένει μονίαω; ή *
  ίΈχογε-ε'ατ. τ υ ^αΐ θυ/ΐ δ το^ος εις τΐ:ν δ'Τί-ϊον αεαονοαένοκ
  8·α."5νε Τα μετ//,* ΟΑ<,ις τα έξ μ »ιτ* εύΗ'ας ΰ-τ' ιΰΓής ττ; Μ ντς 6ά είς τόν ίνοκιχστήν τής πιρι«·»ρε(ας τής Ίιρϊς Μο»ής Γωνΐας. χ»! 1ΙΡ0ΚΗΡΓΞΙ5 Ι1ΑΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Αιϊιιαοχο* Λαγκάδος ^ρ'ι-ιει ότι καΐ πρός ίκΐέ'^εΐιν τής ^π% άριΒ. 155 τής
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  188
  Απριλίου 19'0ά-ο·άϊεως τοΰ Δη^,οτιχοΰ Συμδβυλίου ίγχν-
  θίίσης νομίμως υπό τοϋ κ Νομαρχου Ήρβκλειου, «κτθε-.ϊ·.
  είς φανεράν ΐίλειβΒοτικην δημοπρααιαν κ·τ« τάς ϊι-ΐτβςεις τ:0
  ύ-' αριθ. 356 π«ρί δημοπρασίαν Νίμβυ ή έ*|Α>σήω»ις τ ν
  αλ 19091
  ρ μρ μ ή
  φορων τής χρήσεως 1909—1910.
  Α'. Φόρος ΰπαγομΐνος &ις τον ταλτι*ον π
  τού Δήμου.
  1) Ό Δημοτιιώς φορος '/, «πί οΧς % «-» των δημηρ
  χών χαί λοιπών δ»ρινών σί/γκ.ίμιζομΐνων πρβΊίντων, καί τ<7>
  χηπιχών ίξ' όσω; τούτων πωληθώσιν 5το των παραγωγέων
  1) Ο Φόρος επί των αιγοπρόβατά)* τ»ντε >»πτα καιά
  κεφαλήν επι των έγγαλων καί 1 */« επί τώ, στείρων.
  Β',) Φοροι ίιπαγομενο: είς τό Ειδικόν ταμείον τ-'ς Άγρο-
  φυ} «κης
  1) ιΙι τ:ΐς ·/„ έ—ι των δημήτρ:*/ών κ/ι λοΐΓών θερινών
  συγκ μιζομενων ιτρ&Ίόντων, και των Αηπικώ^ «ξ £·ι*ν το.ι-
  των πωληθώσιν υπό των παραγωγέων.
  2) β φόρος επι των α'ιγοπρο6α;ων 2 λεπτ» χανά κεφαλήν
  3) Ό φορος β—» των βοών 10 Χε-ζτα *.ατα κεφαλήν.
  Ή πλειοδοσια δΐίξίχθήσϊται υπο τού; εξής ό*η«ς *»ι συμ¬
  φωνίας ·
  1) ΊΙ έκμίσθωσ'ς των φόρων ~εννή·ετ« κατα χωίΐϊ.
  2) Ό φορος θα βϊ—ρϊτ-ητ»! ^αοα των ΐν; 'ΐαΐ:ών =ΐ;
  είϊος, είτε. είς χρήμα τή ίονςνέκι τ;ι> π αρ αγ υ, ]■-<*>., λ γ .ο-
  μενα>ν ϊτι τής αγορα·-», -.μ.,ς τοο ^ΐ■ο^ς αΰών
  3) Έκαστος φίρολογούμβνος δημβ-η^ 1το/ο?ο3··αι να ■>><,- ρώ^η ΐόν φόρον τού είς χον ίνοι«αιΐτ.η/ τ<;£ πίθ'ίερϊιας ίν α •/εϊνταΐ τ* κτήματά τού 4) Ή ιτλβ ο^οσια διεςαχΙησίΤίΐ έν τω Δη^α;*/αΑώ να.;- ατήματΐ την 16 Μαί^υ 1910 ημέραν Κυ;ΐ8κήν χ.*ί ώριν 9 γ.μ. «ως 4 μ μ. ένώ^.ον ίιτιτρο-τ',ς ΐτοτελΐυ,'ένης έ-. τ^ΰ Δημάρχου Λαγκαϊος. το7) ύροί*·ρ-^ο τοΐ ^ηιι-τ Συι>*ο;λ' α
  χαί ενός ΣυμδούΛου ίν Μ;χω οκοί"ντο,, και τοο Γρϊμ^.^τ■ϋ>ς
  τοθ Δήμου ώς
  5)
  5) Πας πλεΐνόότης 4ι« νά γίνχ δίκτός διον κΐταθέΐς όγω
  εγγυήσεως δι" Ικαστον ιΐλίΐοϊοτουμι*λον χωρίον ϊραχλ». ϊ-κ*
  (10) αΐτινες έ-ιστρα^ήσον-,αιι ίίς τούς άιτοτυ/οντ*ς μ«τ» Της
  3 ημέρας άπό τής οριστικάς καια'υρώ^ειος εις δί τού »-!-
  τυχόντας συμψηφιοθήΐονται ίίς την τβλϊυτ^ίχν οΌτιν, ι '. νά
  ■κροβαγάγτ) άςιοχρεων έγγυγ,τήν όσ ις θά προσ-ιπογ'άψι;, τα πρα-
  %τι*ά τής τΕλίιοοΌτιας καί τό τυναφθηβομενίν συαδ^Ό'ον
  συνυπβύθυνοι είς πασάς τάς ύποχρΐ<ι'>σεις τβΰ ϊνΐικιοστο' ά εί
  τοϋ όιχαιωματος διαίρεσις ή ϊίζήσεως.
  6) Δί προοφβίαί γί/ησ^ται *ίς ϊκεραίί/ς μΐναδα, *>ι «ις
  χρυσάς δραχμάς.
  8) Ή *ατα6ολη τοϋ μισθώμΐ'ος θά γίνζ είς δύο Ϊ53€ΐς
  ίτοι ττ,ν 30 Ιουλίου κ'ί την 30 Ν'ειττεμ6ρίου 1910 Π5-α ^ό-
  σις καθυστβρϊυμένη 5α είναι τ-^οφίρος χβι βτ^ι η:η Λατβ
  τάθ δ'αιάςβις ιου ίίε άρ.Ο. !96 Νόμου
  8) Ουδείς ουμψηίΐβ/ος έί-.ιτρέπαται νά γί 'τ, άπίνα τι τςϋ
  μισθώματας ϊι' οί;ίήποτί /.ογον.
  9) Λιά ·ηα3αν ζηαιαν ήτις ί,θίλε ποο/ΰΊ,ζ, =κ θ-:ι*.ηνι>ς
  ■)5 ά)λης τινος φυσικάς αίτιας ό ίνοικαϋΓτ,ς ι'ιδεμαν ά α·.;Γ,ΐ·ν
  ϊι,να-αι νά έγείρτ ν.ατά τοϋ δήμου.
  10) Ή «λειοϊοβί* ετανΐλαμίίνετΛΐ την άιίσως ίπιμί/',ν
  Κυ?·.α-.τ.ν ί3 Μιίο.» ' 910 ύπ- τ:ΰ: α^τού; όρ>υ, /ϊ! ίνω·
  κ.ο'» τής αυτή; Έ-ι-?οπής δάν ίν-ός έ1; ή·ο.ε?Μν απ-; τής
  ίροσωρινής κα:αίυρώτϊ'ι)ς τριΐφίρχι ·ΐί τ'-ΓΑζ/ιιτΐν ο /,, .μ
  ιι/εον τί,ς ιτρεαφίρά;, χοί ό ιτροκαλετίς τ, ν -λε^οοα'.α
  ακηρ^σσιται όρισ:ι*ός μισ^ωττς >*' χατα την
  τής 8ίν πρθσφ',ρθτ;, χρϊΐβσων τής υ- '^^τ^.^
  τριβφερθείσης.
  σιν τής »πιτροπί)ς
  νά άκυρώβ^, ή μη αότά
  ά ά
  ^ χ
  ρίς ό τελοταϊΐς χλϊΐοδόΐης ν« άτοκτα ούϊεν Α«-ά το5 ϊήμου
  13) Γα κηρυ·ει» ν>αί τα συμ6θΑα:5γραφιχά
  θ
  μισθωτήν.
  Έν Μοχώ τή 4 Μαίου 1910
  Ό Δ/,μαρχος
  Αριθ. Ιΐωωτ. 69
  Ό
  ο.-ι:
  εί;
  _(^ο(; Βάιιου
  , ϊη^.3πρα,ιαν
  ιής Ιπ' αριϋ,ι.
  μ. δ τδΰ 1^)0(0
  |1) Ψ;ρίς επι των
  το^ α.
  Γων ζφα>» ιατί
  Ι) Φ^!--, «π. ϊίί, α:ίαωί>ΐ4; Α,
  λεις Βαμοα τ.,ντε ι,-.Κ'.ζ /α. οκάν.
  επι ~ι>» £'.τκγ.,λ<'ω« /.ίι ϊιχ τή*, 1η' μέχοί μέν ιν χ ό<.χ~ ίν;:ς τής "Οτι γ, όϊ ι..ι τί), φ:ρτ'ον. :ών φ^ρων έςής Αί ::ϊ ο. έ ια »ν 110 Κ^ρ'.ι κην μ. ώ, Ιΐρίίρ:υ, 1ο^ αντιιτ?3»ίρ;υ τού Δη- ματικοι) Συμο^υΜΐυ ώ; έν:ς μ».νθυς ώ; μ,ί/.ών. '2) Ιΐά, π/ίι335τη; ΊΊια ^ινη .-*:3; ίϊ^< νϊ π^οΐα^ίΓ, ίςιο χ,εω^ ϊγγυηΐην οα;ι, (Ιι··ι υν.<π;( λψίι ταηρί.τ.ιΐΛ τή, λ»- ταΑυρωα^ως Αα. το σ^ηαχθηυο,λ.ον ^I^Α13^Λα.^ν *ϊ. Οα νητα. θι απα^^ς τας υποχρ.ωιΐιΐς το^ «»ο(*ΐΛϊ:-ιί κ^ιω,λατ^ς τής βιαιρΐαιιως /.αι οιΐ,ησεως. 3) 'ίΐ μ.ό'ωαις Οα ίσχαι; -ι ΐνίος. 4) Α' πρΐσ^3^α' »α γινυ>?τ^ι εις
  Ο) Ί Α»ταδί/.η τ2^ ^,.Λλ^λ^.^ <;./ί)ΐ.;αι »ις τί^ΐΐρας ι;ΐς θο«ιι, Κ2ΐ εις το ϋί.ος «λατ;ης ίριμη ιι, 3'*υ τολ^υ άχι ίν ϋπερημε'.ια μ.τα -;ού νομιμου τ:κθϋ Η>εΧΡ' »ςο?Ατ,α4(^;.
  6) Τ* τ.ρακτ.κ* τής κα;αλυρωίΕκ»ς υι«/<ειν;αι «ις την ίγχ,ρι- σιν τού Λη,*ο;.κ.:ϋ ^υμόο^Λ'-ου οΐίρ δκ,αιοΰ.αι -Λ ΐγ/,ριντ, ή μη ανϊΐι ΐωρις ·κ τυ:ου ο ι.λευΐαΐος π/.ί.003:η» να α<τολτα αύ6*ν διχ,αιωμια κατα '^^ ιΛήμου. Τα κηρ.ιι'ει.ζ και συμοθλαιο^ραφικΐ τιλη ραρ^ουιΐι τ&ύς ϊνοι- κιασ.ας. Έν Βζμψ τϊ, 10 Μ 1910. Ι^ϋστϋ. ΪΙ^ρουλής Ά-ϊ . !,,..»'. '215 ΛΐΑτίΙΙΡΪϊΙΣ ΙΙΛΕΙυΔΟΙΙΑΣ Ό ϊν<ΐΰΙτεΛν.ίο) εί ότι, ο, 1909 11) Έΐν ό τεΑε^ταΐ:ς -/=ι;?:τίς ή ό έ-γ η ής 3ύτο · . ' /' "' άρντ,Οδσ' ν» 1«.ράφω« -.β^ «?>*τι»ϊν τή, ·τλ·ι-ϊ*τι*ς ^, τό ; Λ«ν^.ι τ. ς^ ^%. Ο ^;^^ υ·
  'ΤΙαΥαΤεν'ι' «0μισβω·*«ος ζτμ·« «ρί.λε-βδμ-νην ί*'ττ; ! Νομαρχιας Χανίων «--·«£■ ε'ι,Μνερϊ, «/εΐίΪΜίαν χβτ»
  άς ίκμ^ώ««£, ή άπ εΰ«ει«ς ϊι*-/«·?.αεω;, χω?ίςνα !·.»τας·ΐί «υ ι,ι. αριθμ. 356 π.?'. ίη.χο-ρα,ια,ν Νομου, η
  ,ωσιν ς',!.ν 8ι»α ωμα έ,ί -βδ τα/:.τος «λεςν«,ι«·.<ς, ή 8« μισνωης των κατωτέρω ϊημοτικων το?«ν ^.ςτρεχ. χρΓ,α διά νέας «ϊτατ-6.ίσ* πρ^ατϊέ,λη -/ατατιίκτε! ιτρϊο οφ.λβς. -.ϊΟ ίτ.μο- 1«ϋ«-1»ΐυ ήτςι. Α . Ο Δημίτικός φορος '/· τ;ΐ^ « «π'. τικου ταμειθυ. "^ ' ™ " 12) Τα πρακτιχά τής πλειοδοσίας άχόκεινται εις την Ιγκρι- προιοντων. *Ό τή; Σ=5. τάς «κ- Γ,«ως
  ι**
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩ-
  ^^
  Β'.) Ό φαρός αγροφύλακος 1 τβΐς % επί των αυτών θερι-
  νών προΤόντων.
  Γ .) Ο δημίτικες φΐρος αίγοπροδάτων 5 Λετΐτα χα,α κε¬
  φαλήν επί των εγκαλων και 2 */] επι των στειρων, κ«ι δι» τα
  αρνια καί τα «ρ <ρια ήλΐιαας ά»ω των ες μηνών. Α.) Ό φόρο, αγροφύλακος 2 λεπτα επι τώ» α'ιγιπρ^δάΐων, λαί 10 λ«πτα 4λι των βοών. Ή πλειοίοσια ενεργηθήσεται υπο τβύς εξής όρο^ς. 1) Οί «Όροι (,ύτοί των μετ ίημητριαχ,ων «α πληρωνωνται ί'.ς αδος ύχ; των παραγωγέων εις χον ινοιχιαστην τής περιφερείας ίνϋα κείται το *τί(μ.ΐ, ο £ε τω» λοιπων ϋερΐνών πρ5ΐο»των εις /ρήματα χατα την βγοραιαν αυτών τιμήν. Χ) Ό δήμίς διαιρείται ιις 8 περιφερείας ήτοι: Καστίλλιου, Λουσακιών, π.ΐΛαιοΐ'.αϊτρ^. Σ^ρΐλαρυϋ, ΚχΛαΟινων, Τΐιτο- λιων, Ποταμιδας και Δ,/βπανιά. 3) Ο' ?βροι ούτοι «*.*.;σθ:υνται χατα περιφερείας ιδία έκαστος ή και όλοι δμου. 11 κλειοδβσια διεξαχθήσεται ιν τώ Λημιρχιακφ Καταστή¬ ματι την 10 Λΐαίου 1^10 ημερών Ιν^ριαχτ,ν και ωρα/ 2 μ. μ. «νωκιον Έπιτριπής «χίτελθΛμίνης «κ τςο Δημαρχΐυ ω, Ιΐροείρου τού ΙΐΊβηνοΐΐΑ,οίΐ Καστελίου, η τού ανατ.ΛΤ,ρι<.τ;υ τού, και ενός Δημοτικου ΣυμβουΛου. Ιΐάς πλειοδο^ης Οια να γιντ^ δεχ,τος δέον να /.ατα&ίσζ, Λ.θ|<ρ • γγυήσεως όραχ, ΐθ δι' ί*.ϋσΐην περιφέρειαν, αίιΐ^>, &κίσιρα-
  ^έσονται εις τούς αποτυχίντας μετα 3 ημέρας, απο τής ορι-
  ατιχής κατακυρωσεως, εις όε τού; επιχ^χθντας <1Λ «υμψηγΐ- σ^σιν εις την πρώτην 40/ΐν τθϋ μισβωματος νβ προΐαγβγ^ ο± *αι αςιοχρίων «γγυητην, δστις Οα συνιιπογραψβ ϊο Χκ)ς πλε;θ3οσιας χαι το σ^^αφθησ3μ«ν£ν σϋμόθΑαίθ νομενος εις πασάς τας υπβχρεωσεις τοϋ πλειοδότου, απίνανίΐ τού Δήμον ανευ τοϋ δικαιωματος ./,; οι- αιρισίως ή διζήσβως. 6) Αί κροβφοραι θα γίνωνται εις άλεραιας ^οναθας χ,αι εις χρυαάς δραχμάς εις άς Ια χαταβχλλ^ται και τό μισϋωμα «ις τ ο ταμείον τού Δήμου. 7) Η κατα6ολη τού μισθωματος θα γιν^ είς τρείς 'ιαχς όο- σίΐς ήτοι: την 1 Αύγουστον, 1 £*πμ*μ&ρΐου και 1 Ο>.τω-
  οριου 1910.
  8) Πάσα ϋ ίοβις μή καταέαλλομενη ίμπροϋίσμως »ν ο,ψ
  ή *ν μ^ρει καθυταταται το*.οφορος, και ακα'τητη κατΐ τας »
  ταςεις τού ύπ' αριόμ. Ι^ο Νομοκ.
  Ή πΛ«ιοδοσια ίβν είναι τεΛ£ΐ«·τι<η ίπομενως ίθ^ ίντος 5 ημερών *κο της πρβσωριν/)ς καταΛυρωΐεω, πρ}ΐφ«ρ{, λαχισΐον 5 % &πι πΛΐον τή^ ι«Λ«υταιας πρ5σγ<.ιρά, το κον τής πλίΐοίοσιας Ο' αχ,υρωθ/), «καναλαμο^νίται ό (υτ,η μετα 10 ήμίρας «πό τής πρωτης ενώπιον τη, αυτής Έτΐιτροπής, και υπο τους αύτους ορους. 10) Έαν ο ΐ*Λ*υταίος πΛίίοδοτι^ς ή ίγΐΊΐητης αυτού να υπογραψωσι το πρατικον τής ΐϊΛνεΐίίοσιας, και το συναφθη¬ σόμενον συμδοΛαιον εισί; αμφότεροι ^■ίτε^0^νοι έναντι τού Δή μου, 4<α πασάν επι τ;υ μιοθαΐματος ζημίαν, εκ νεας μισοωσεως ή απ' ϊύθιιας όιαχειριοεως χωρις να έχωσιν ούοεν οικαιωμα »π τού πλεονασμαΐος, η οί κατατβΐίίίσα εις το ταμείς,ν το^ Λΐ)μοι>
  7Εροκα.α6ολη δεί» επισερϊ^ιται αλ/>α μενεΐ πρός όφεΛος τού
  Δ
  Αριθ. Ιΐρωτ. 3ί'9
  Λ,ιεκπ. 184
  Δ1ΑΚΗΡΓΞ1Σ Ι1ΛΕΙ0Δ0Σ1ΑΣ
  ήνβι 6 ϊϊτ^ς
  ϊ, φαζ« αϊ-
  Οΐ^όϊξ μ,έ-
  ΐ'ου τού Δ/)-
  η
  Δ«ναμ«ι τής 6π' ο,,.β' 4 έ. ι. άποφάσίως τζ,ϋ Δημοτι-
  χοϊ Συ-ιβουλΐου Φουρντ,ί έγχΐχρ'μμίνης 4ιά τής 6π άρι(). 102
  15 ου ίτου, τβ'αυτης ιής 2ι6. Νομβε^ιας Λαστ^Ιβυ, ιχτιδιιαι
  .;ς μοίραν π/ί'θδατοιην δη-οπραυι»» χχτ« τας δΐατχςιις τού
  Οπ' αρθ. ο5ί> πΐρι 0Τ||Α0πρααιών Ν ομού η ιχμ,ισβωσις νών χ«-
  τωτέρω ίημοτιχών ^/όρων Γης τρεχουυης χρήσιως 1111)9—1
  Ό «ρόρος τώ» θίρινυ>ν πρ'ιο.των πα<τθς *ίόου, ή χριδτ, η δρώμη ί) οΐ'αλι, κουχΐΐ ροδι'ϊΐα, φχχτ βουρΐϊ ΐιζέλι», ^ιοίι 6ιχο, «ιΐιι;, οί*.), υυγ4 .λλ τ»ξα Λΐναρι *αι /αίθιικια ψο,ο υπέρ τού τ^μΐ μου χαι 1)^ ήο υπέρ τοϋ ιίθιχού ιαμίΐου τής Η πλιιοδοσ Α >;ι»ξα/;Ι)ί)σειαι υπο τού, έξη* όρου;.
  1, (,ι «οροι ουτϋΐ Οχ πΛΓΙΡιώ.ων .»ι ιί εί»ο^ υπό των ^
  γέι»ν ί·η ιο-'ών «ις το» ίν3ΐχι*ΐτί)ν τι- «,ατοιχίχς τού, υχό δέ
  τώ» ίπ^ο6η)Αθ"ών τΐυυτων είς ό ΐνοιχ.ιΐσΓΤ,ν της πιριιρΐ-
  ρ^ί»ν εΌί χειται το χττιμα 2) ό Δτ,μο., οιαιρίϊται «κ όχτω
  ^, ιΐΕνϋ.ε-6ίας ιχποΠΑι,υμένας ώι, έςης 1| Κ*«τελΛΐου χ«ι
  (*έ τα ειει Μονιβτηρια χά: χτηματκ χαι ή ριονη
  2| Κατω χα' επα^ω χωρία Χοαια Χα,,σανο χαι Α',ιω-
  τικα ;ί) Πι·νον ΤαιφΑίχι χαι ^ρομονιρου, 4) 'ΕΑθυνι»ς χ»ι
  ) μίΐα των Μιτοχιω» Μπβμπουρας, Μυ-
  Καβ&υ, χ^ι γ^.0%ή Άγίου Ιωάννου *0·ΐ
  ^νη Ξ*ν!*ού χαι '
  5] Η
  Ιί) Ο χροκαΛίσας την πΛειοίοσιαν πλεΐ3ί:της,
  σ*τ»ι οριστικος μισθωτΐ)ς, εάν χαΐα την οΐέξαγωγην αυτής
  προσφιρΰΐ) προσφορα κρ^ισΐων τής ^■χ^ αυιου π
  1^ Οϋΐεΐι, συμψ/ί^ια,Α^ς ό'^ναται να γιν/Μ έναντι
  ματος όΓ οίον όήποτ» Λόγον.
  1^] 1 % πρα/ΐΐΐχα τής πλϊΐοδοσιας ύποκεινΐαι εις την έ
  σΐν τολ Δημ^τ. Συ^ιδί^λ'.ου, το οπςΐβν δύναται / ρ
  ή μ»; αύται χωρις ο .4λ«υταΓος πλβιοίίτης ν Λπο> τα ο^
  δικαιωμα κατα το^ Δημου.
  1-ι) Γα κηρυκεια χαι ίςοδα τού σ^μ6;λαι.ί^ ^
  ένοικιαστήν.
  Έν Καστελλίψ τς 7 Μαί»υ 1910
  Ό Δήμαρχος Καστελλί,,υ
  Έ. Καμπούρης
  Π
  χά 5)
  Γον κήτα , Χωμα^β
  ϊΐ'να 'ί Βρου^α 6)
  γ»λου 7) ϋ«η κ χ*ί αι [ΧΟϊ*' Άγ^ΐΛΐα Κοπρχ.α, ΙΙ,,'.ιρη.ου
  ΊΙ/ια Άγίου Γεω-.γιου Μιρύ^βς Ιΐαπα Θεοφανη χαι Χονδρο-
  , 8) Καρυοιου χαι Δωρι«ΐ<, *αι αί μο.»ι Άριτι Καρ· χαι Αγ ου Κωνβταντινου 3) Η πλειο&οσ α διεξαχθή¬ σεται «ν τω Δγ,μοτιχψ χά αατ/;ματι Φουβνής τ·ην Ιϋ Μοιιου 11)10 /ιμίρβν Κυρίαι·»)1 χαι ώρχν ϊ —12 π.μ. ενώπιον έπιτροπης αποτελούμενης έχ τού ^τ,<» αρχευον^ς ώς προιδρου ίνος μέλους τοϋ Δημο-ιχοΰ Συμέουλίου ύπ' εμον οριζομένου χαι τοϋ γραμ- μχτίως τοϋ Δημου. 4) Ιΐας πΑ«ι·ϊδδτη< Ινα -γβίν— δϊχτδς ΟφείΑίι νά προσαγβγγ) έγγκητην τίϋ δποίου τό αζιό/ρεον έγχρίν», ή ιπιτροπΐ), όστις ϊια βυνυπογράψ») τα πραχτι»* τη, πλίΐοοΌβί«( χαι (ό ου·αφ8η- Γΐθ^-ε<ΰ* μισΊωτήριον συ^βοΛαιον. Αμφότεροι οί β τε τενευιαϊο; π/ειοοοτης χαι δ εγγυητΤΓ|ς αυτού, εισίν αΑΑηλεγγυως ϋπευθυνο! ΐπενιοτι τοϋ Δηρ,ου ανευ χο-> οι^ιχιωματος οιαιρίσεως ή διζη-
  σιως δι' δλον το μΙίνίωΑβ μετα τώ/ ϊνδεχομένων τόχω/ ύ«ε-
  χαί έςόθιον ε<τελέσεως μεχβις δΑοσ/ερούς έζωφλησέω;. (Αειο6θΐίζ δέ/ είνε :ί/ει·ϋΕΐΛη, ίαν τις έντος 2ς ημερών ιηο ϊη^ ήΐΑ.,ϋ» τής ποοσα>ϋ»η, χατ»χυρωϊ--ω, προϊφερν) 5 β)ο
  επι πλΐο^ τοϋ χ»τα την προσωρινήν χαταχυρωσιν ανακηρυχθεντος
  π.»:οδοτου προσφερθέντος ποσού, η δι,μοπρασια εκανα-
  («ώπιον τής αυτής ίπιτροπής χαι υπό τούς αυτβυς
  οοους χαΐ δ «ροχϊλεσας τη» νεαν ταύτην δημοπρασίαν πλιιοδότης
  α<αχηρύσΐεΓ3ΐι δριΐτ.χος μι ϋωττ,ς τού φορου εάν >ατατην δι-
  αυτής ο έν πρασψΐμβί] μιίζων πρυσφορα της ύπ' αυτού
  6) Έαν 6 τε/ευιαιο< π/ειοδοτη; οιρνηϋγι η δέν προ- να συνταξγι το μισ&ωττ,ριον συμβόλαιον έντος 5 ήμερώ» απ6 τής εκ αυτόν χοινοποι^σεω, της τ*Αΐχης «νχριβε^ς, £ τε ηλειοδοτηΐ *αΙ δ (γ κητης αΰ-ού εισίν ύποχρεοι απεναντ( τού Δημου δι* πατάν Χατου (;< νέας υ,ισοώίεω, ή ιπ'εύ&ίΐας οια/ιιρωιως ζη¬ μίαν επί έλαττον τού αρχ χου μισ&ωματος χωρίς να 1/γι ουτ<;ς ούδϊν οΐΛαιωμχ επι τοϋ τυχόν πΑεινασματος 7) Ή χαταβολη τού μΐ5θώμ*τος δαγινηται είς δυο ϊ*ας δόσιιΐ, ών ή πράκΐ) πληίωτεα την 15 Αύγουστου 1910 ή δέ δευτίρα ' ττ,ν 31) Σ«πτ»μβ^ί'ου ιδιου ϊτους, πα-τα Ιόσις μη χαταβχλομίνη ι έ>προΟί-!|Λ.ως χαθίσταται Γυχοφορος χαι απαιτητη χατα τας 6ια-
  ταζβις τού 6π' αριθ 196 Νομου. 8) Ουδείς συμψηφισμος έπι-
  τρεπεται άπίαντι τού μισθώματος δι' οιονδήποτε Αογο/. 9) Ό
  Δημος ουδέν διχα ωμα ά<χγνωβ ζει πρός τους μισβωτας δι' εν- δεχομιίνΓ,ν βίομηνιαν, ή άλ>α απιοοπ α χτυχηματα. 10) Ή έχ-
  , μισθωσις των ίίρί)^»ναιν φορων ισ/υει οια μονον τδ ίτος 1940.
  ; 11) Τα χηρυχεΐα διχαιώματα χαι τα ίζοδα τώ» συναφθησόμενον
  1 μισθωτηρί'ον συμβολχίων βαρυνουσι τοϋς μιαθιοτας.
  Ι 12) Τα πραχτιχα τής πΛειβδ^σΐΒς όΐΓΟ*ειντ»ι «ίς την ίγχρισιν
  ? τοϋ Δημοτικοΰ Συμβουλίου Φουρνής 5περ διχαιοϋται <ά *γ*ΡινΤΙ Ι ή μη αύτα, /ωρις δ τ*Λευταΐος πλειοδοτης ν' αποχτψ ουδέν δι- * χαίωμα άποζημιωσεως χατα τοΰ Δήμου. ι Έν Καβτελλίω τ^ 29 "Απριλίου 1910 Ό Δημαρχείον Φουρνήί ? Λ.
  Ι.,,
  Ιοδ
  οΟ; Ποω-, 161
  ' 116
  ΔΙΑΚϊΙΡΓΞΙ- ΠΛΕΙΟΔΟ1Η
  Λι '-η ιχ ί οτ·,
  Ι < θε ι -ι, φ3 ε;α ι , * ν. χΗ τ ξε τ ύΐϊ' ιθ 3ο6 - ρίδΐ,Αθ ρ,^ιώ Νο-ί Ο -να^ωσί "ώ/ ι ωιε ω > ο1 ~χ ρων η-, τί χο,ισ/] χρηι <.>ς 19 9— 31 ) ϊ)πο·
  :'' ΐίνών ν κ > ο ν ών ί '
  Βον Ο φο^ γρου αι;; ' β/0 ι όν ■· ών ϋεο ών
  ν / Ι )
  ι «π .(υ/ ρω·>.
  ϋ α ο-
  ^ . .ι τώ,
  δ ϋ ν . ^, η
  <' - » 5 ι ""} 3 II ιϊε-δ'σίλ ι ΐίςαχί) ϊί ' ιο ι »ς :ξτ]ς ^ο,α Ιον) Ό Δήμ% ο α ρϊΐΓα' ι' « α « φ*οε <■, α, 1) Μεγ. Β^σι χ-(' Γράνταο, *',ι II εβελΐα χ ' 'ν ϊ , , Ώ1 'ν , Ρ ' 'Γ '* , ') Κ Κερ» θίίΦΐΑΓ, κι Βορρο,ι, 5) "Ινα, Ρ>3)Χ?ς ναί Ξε
  6) Κ "6.-7- Λ-ρ./· ι ΐ<ί; " ΙσΤ < λ>' σ
  ρά., 8) (-//θ/ί^ρ ινΐαΐ', ' α,»**, ^ι ϊί ι »γ»«Λ », 0;
  Α, ί-'ε λ, ο, 'ί *νΐυσ ,ς Κα Χυ,. ^ Ά η « Π ϊ-
  *Όν) ( [ ι ο' «%,ίΐ Ιΐ5)»-αι ~ί <- =·)ι^εί-'α »ΐε /,% ^λα Ο ^.- ^ ' ΐιΐ ι ι !Λ ^ .. ι. βό^αιβν της τλϊ' δ σ ι θα ίτ· "■ η»θή αυτ ■> ' α '^ογ ρια αοντον
  οϊτιν^ 6α *ύ0^ίο^ - * , &&·υ./ ό ς ,%.) -ι μόν α':οζηιιι<ί»σιν δια τη* τυχό ν.η,, 'π υ ^ρχικ^ 0^ ^τ χ >ρ «α
  εχωσ ί κ»ιω .- ι ς υχο -~, π/.^ί δ α,ν-,,δί.
  Ι^ο;) Ό ο -> σ* τη ε πλ ;3 > <. ναΐ'. σσ τ ι όρ' στιχ,ο, μΛ(. ι) „ 'α.* η Ί-ςα,,ι 4γ; αυτή, "Ί. γ,. ,ερ*(, προσφο^α χρ 'σω τν,ί ό αο ο π-^σφ_'Ο ιιη<, 13Λνι Τα π / / τ, χ ι.δ ν* ^ ί«.ιννα «ίς 'ΐ' " ί'ρΐ" σν ο^ Αη^ο Σ^μ,^ο ο Λ»-,· Β <σε.»ς ο ό ο1" Β^^αΐϊι ν« 5Τϋ' ρώσ/" ^^ α ί) μΌ λακΐίι 5π όψ'ν το συμφ-ρνν Δή- αο^ ·χ "ί ό ^ ΐ^ π) £ δ ^ α βυ'ΐϊ ^ΰϊεν ?'ν α ν 14ο;) Τ/ /η", υ ϊ'α αι σ^μβο/ λιο ρ }ΐ'* ες^^α β ρυ υΐ' Τ'ΰ έν κ ι - Οί -ινδια 2 - ι < ν. ι )7. (, ο ι, η - χ ν;/, ο χ 7 Ρν Μ * > υ - τί 28 Ά ι/ΐ^ '".Μ
  Ό Γ(ι;»ρΛο, Μ^ίαλης
  ·» . ι ί>*ί)
  ΛΙΛΚιΙΓϊΕΙΣΛίΐΛΐυ 111 ΑΣ Ι ΑΣ
  ι ο.
  ε /
  ρ
  1/ υ
  Ο - Λ Λ,
  ^ « ι ϊί .(. ί,α ην * ί* 6τ^ * ι ^ - *υ
  /ρ μ- ά α ,. ι^ χ< λ , - Ί" ο - ό Ιυ ^ ^ν"ΐρ-Ο-ί Ιι. Ι ^- 3 _> /ρ ^
  Ίο) Ή λ (^ 03 α - .ξ^,χθΓσε^^ί ν -(^ '" /.ϊ" ^Λώ Κλ »-
  ■ μ ι Μεγ β-υσϊω ^ ν ^δ Μ>ί; Λ'10 3 π-ν " ιρ τη-
  Δ πά ιχ Σ>>μ6ο )· ι ϊι ^ «7>"ν ώ λ(ι
  - ; ιίαν τ/ε ο ο γ, - ,« γι ο- ν/ λ-,ΟϊΟ.
  / ■ οί νν" εί α ί ο ^ Τ' * *> 4 Ο *" ' οΚύ ς
  ο ω
  ι ι
  Ί)'θ
  φ >ή .
  < > >ων
  " " 15-0 ' ϊ
  Γ γτ» έο έ α
  ί- ε. ,, α. ιν
  τα
  ί
  11, . ν Δτ,(.ον, (ΐ^ να ~.
  Οστι
  *«■ __? / ι) ' - --~
  γτ α;Ό/ο»ιο^ ^/γ^-ην
  σ»α ΟΑαιον νε^Οινομενο^ β ι, τ^ α, .., ^-^ο-
  ρ, ( ι ο>Λ8υ 5ι κ ω ·· :, <" 5 αιο 95.01- η 2 ζή:;ω'· 6^ν) ^! "- ;σφς α Οα γιν /τα -!^ ά ερα α- μ "«ς /» ε /(.ιΐϊα, ϊ , 5 . ά- α ν,~ Λη αι ί "((ο »/ - Τι- |ΐε1ί^ -; Ν γ ι -ι ) II ν α /η ■ σ ω α , , , ^ , - ·34ΐ; η-; ι .ην ι ν,ν Σ -"τε, 6ν υ ι^ίί ί; ;ε -η; 31 Ί·< υ^ρ-υ 1ΰ! .. Πατ,ί ϊΓσ ς ,*η /<.£ α5α/ / ^^-Λκ '.μ .ρ^Οεΐμω, - ο ω ζ ί " ιΐ IV α: Γ. Ι'1 ΝθΗ,υ ^ > Ού ε σομ.Ί'η./ "ΐ*ο, Ιπ -<ρι-ε-α' ο -ενα τ "μ '^<>*
  () ν) Η ~ι 'νθ σι δ,ν ι α' ς.λι ω /η ί . ς > > .κ ,
  Ρ' ι1 ήα,ερα ^ ά^: τή "--σα,ρ /°5ς <ϊτ^' ρωΐ γί ς τ.α/^α/;. . ο Γ/ο «". --;_", '«"υτ άς — α ' 'όν ή; λ 5* ί -' θα 7 υρ,ΐν 4' ΐ~ανα α^α . - ^ ■< 30 Μ 2ΐ ^ Ι ε . ω- „ ,η. Έ- ο ής , 1~- ^. ^ ^^ Ή » μ <■«" ~> Φ Ρ·> "2 -αν γ« φ . χ^" τ?;
  -ο ν ^ ο Ο Ν-ρ ^^ α >. - -ϋ . ,
  !> ' ι - ι εΐ,οΊ ε'ς 3 ο τ,εριφίρ ' •'τί ' ι ν -'■<> η
  / ν*5^ / -αη. :ί ^ΐιΐ^ ί ". ι - ■ ■*■> -ι ^(·' , μ - τ·>λ
  ω^/ωρ . " "1 Β ^α Λ Ο- -Γ
  > Ο 5 οΰτ. /'0ΐζ'<-α ίίλ^' μ α< οαι ., αι ϊ ' * /«»"=! -, ΐ^!* : Ι > " ε ί,.- «. , «/ «ν.ΐΑΐ/σττ,ν ν ' - ,) ε ς ην
  κεΐ-2 το - μ"1
  ') '< —ο -■·" τι "*» * ί[· ζε"* εί , 'ν "τ,ν -ι^ΐυτην -οί ^π <λ-ΐομον 1 <}0 -ν Δρ 150 — ϋ 3 » 300 » υ 4 » » 50 >, » » 5 » » 10
  ι
  ΕΊ
  ο α ι
  Το όλον > 550 —
  ί. τ -αν τ ριΐ Γ: 3ν
  , ο ? .ο; δ 250
  '2 » » 70
  3 » 440
  4 » ?0
  Γ) >» 15
  Το ο/- 76ο -
  "11
  ~ α ί '/
  ι ) ι
  α »η6 5 α
  ί -'■ δ
  / ,

  V
  . ι'-Ι'Ο ^μ5 α, Κ
  « -"-η ά- -ε ί ι
  ,.· ^Λ ί
  — Τ μ.. ■ -- ' ""
  II
  .0 ,; , Π - ' --
  _λ - Σ }*';>. ω ί

  136
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  6) Διά · ά γ
  άς
  ς ■ ί:* 2ς ' 'νονί
  χ; 25,00 δι' έ*αϊτην
  - ΓΓ
  V»!·1.
  -γκ'ί.ι'όμε
  ά1/{ ;α -;^αλ :«.» τ·)ς ^
  α ι; ο ο α μ <ι γα ο ε ι + :υ υ -ο άΐ/{ ;α .^αλ :«.» τ·)ς ^ϊ,μίπ,,α.ιχ.. ϊλ'ι » ά :3*,· νι,ται :■ -αί ς "*, -τίχ;ίωϊί ς τΐ^ «/οϊλϊ τ ου, ά ■>.> -.-■ δ'-
  καιω,,ατ ς τής δ'.α'ρέσίως κβ' διζήαεως.
  7) Ή ,,,τά τα άνωτέρο -'λ53, .ε;-ά*'αχ.·-ς ~'" -ταδίλ,,
  έπ."-,,'4.φή--τ&; ε! τοο: άποτ ν.ό,ταί χ ιέσω; μ.-ά τ ν βρ·στ:κή»
  ,»->/-; . ., είς ε -;ϋ; ^πιυγόντας Ο ά *-υΑψ?;?ιιΡ7, είς 'ή' ε
  τοΰ μισθίοματος δϊσιν
  Τν .- 'ίπ' ,'· ,λ
  ίν τω
  ρ.- ;,^
  · =· "'-' '>ω τ;>
  --:ς >' Κ *>;
  χ
  γ,5 (. ; =; Κρ-·
  4^■ -ς Ό":/ -
  των
  00
  8) Ό?-'λέτ«ι πρ:ς τό Δημοτικόν Γ-μιϊον πλεί
  δριτχ,ο.ών / ι έγ^ηταί αί'.ΰτ. 8'-ν ,ίνοντη Εεκ*οί ώς
  ή -γγυηται.
  ') 'Ρν< ΐν-ϊς 6 ημερών 'πα τη; τρώ'η; κα προϊ,-ςρ , τ ς ") °/ο «πί πλ'ίΐν :ή" τελετάς -ρ-σφ:ρα-, ή έβν αί ιτροΐφ^ρθ-Τία! πρ5σφ:ραί Λρ.Οώΐν ά:υμ.£ρ.ρ5·. 'ΐά τ^ν Αήμ,ον, ή δ <ι.-.?*ζ: θχ επαναληφθή τίλςιωτικώς τήν*6 Ίουνίΐυ 1910 ήμ»·;α> Κυ3(«:"ν ν.αί ώ;αν 1—Ί μ. ;«.· ίνώπΐ'ν τής «ίτ^ ώς
  «νω Έπιτρο-51?;^
  Ι»1) 'ά α:ίβ )η το: μισθώματβ', θά γίνηται άπ αύθειας ακ,
  τ> _. μ^:ι/.ϊν ΐα εΐον καί είς τρείς ϊσας δοσεις καϊ ή μ.ν -ρώτη
  την 3 Ί: " :> ΐ9ιθ ή δέ δβυτερα την 20 Σεπτέμβριον 19 Ο
  λαί ή .ρ.:<] .'-,* 30 Όκτω6ρίο^ 1910 άΐ:κως. Έν ^«ριητ'ϋ- ςςι όμ^ς "»Ουστϊρ·ί,ς?ως δόσβως τινός ή μέροιις αυτής, ο α- θ.^τε, » „ -, ποτϊ^ Λαθίστ3(τ-1 τοκοφόρον αί άπαι-ητνν ·>·α-ά
  τ>ς δ'^τάςε1- όν ύπ* αριθ, 196 Νόμου.
  1ί) Ε^ν ό άνα*ϊ;β^()ΐίς τελβυταΐος πλειοδο,Γ,τ δεν ιτρο-
  σ=λθί·, πιζ-, α Λαξιν -.,', άπαιιθυμένου Ιγγράφυ κατά την γε-
  νησομε >ην αύτω υπο τού Δημάρχοο πρόΐκλησιν, θα ..ηρύσσνται
  Ικ,πτωτ;ί τί^; έλμοθώσεως ^ προΛαταδολή α^τοΰ Λα απιπτ*!
  ΐ&ός :υίλος τ^ Δημΐοτικοΰ Ταμϊιο^ -αί ούτος μίτ« ^ο^ έγγυη-
  τοΰ τ-υ ΐϊσιν ύποχρεοι είς άποζημιωσ'.ν, ϊιά πασάν ζημίαν, ήτις
  ήθελεν ^(.ίκΰψί είς τα σ-,μφίρον τΐΰ Δήμο^ διά τής >α,' ο'ιον-
  ϊήποτε τρόπον ε'σ-ράξεως των έκμΐσθου'Λ^νων φόρων, χω,'ς να
  Ιχγ) ουδέν δι, χ ωμα επί το3 τ^"/όν χλεονάϊματος.
  12) Συμ.ψΓ("σμϊς τοθ μ'3'ιώμι-ο-, 5έν έπ'τοέπετϊΐ 8'' οίον-
  δήποτϊ λόγον.
  18) Τα κ^(ρ^'βι-· κ*ι σ^.Αδολα ογραφινά τέλη και δικαιώ-
  ματα ,3αρ^νο^σι τ-,ύς ενοικιαστάς.
  ΈνΠανεθυμφ τή 29 Απριλίου 1910.
  Ό Λή>α?χος
  Β. Παπαδογεωργάκης.
  ' 9) Φο'ογ 2 "^
  :6άτ»> · 'ΐ' ι >επ
  '"ϊν Πλ«' ω 4
  1910
  Ό Δήμαρ
  Ε.
  Αριθ. Πρωτ. 229
  159
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  'ΕτταναληπτικΛς τΰλειωηκιΐς πλι.ιο3θι5ια<. δια την εκο αισθωσιν τοϋ ΔημοτικοΟ Λόοου χαι τοθ της Άγρο- ^φυλακης επι των θερινών ποοιόντων αίγοπροβΊ- των κάι βοών της χρήσεως 1909. Λαβόντες 'ιτ.' όψιν ;ήν 1~' >:ιΛ ϊ18'9 : ?. 3-:'?νε' ~Γ,; 'τί
  Τής ένο ^ιάσεω^; -'Τιν άν,ώτέ; ο φυρων Επ τροπής ϊι' ήί αχυοοϊ
  τα ΐϊρακτικά τής /.ατα την 9 Μαί:>.> ϊ. 'νΐργειθείσης πλειο-
  Οοσίας διά την ίκμίσθωτΐν .ών φόρων Δχμοτιιιού %μ Τ3ϋ τής
  Άγροφυλί,κή; 'πί των ^άρινών προιόντω" αί" οπρο6ά'<> ν καί
  βοών τής χρήτε^ς 1909 κριθίΐσαι άΐΰ,Αφοροι αί ΰτό "ών τε-
  /ει>τ-£'ων πλε:;ϊ:τών προσφερθείσαι προσφοραί
  Προκηρύτΐ- ι.ζ, την διεξΐίγωγήν Ιπαναληπτιχης τϊΛειωτικ·<5ς ιτλ (οδοσίας διά ;ήν έκ^ίσθωσιν των ώς άνω φίρων ίνεεγηθησο- μεν^,ν την 16 Μαίου 1910 ήμ«οα^ Κυριακην χαί ώραν 3—6 μ. α. Ιν τώ Δημαρχιακφ καταστήματι, ίνώπιο^ ττίς νομί- μου ίπιτρίπεία-, καί συμφωνως πρός ΐθΰς έν τή ύ*' άριθιι. "^/ΐΜ %· ^ ημετέρα ίιακηοΰξει άνϊγροτ^ου,ένους 8ρους. Έν 'Αρυ,ένοις τί; 10 Μαίου 1910. Ό Δήμαρχος Άρμένων Έ. Παπαδάκης ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τ ι, υτ' χ- ;. 7Ί1 ί ^φ*σί.ω, ό Π^ω-οί>ι>ί·ου Χιν
  Άό χίΐ ίτήοι »ν τ<ϊ>ν έν Χανίοιο
  Συγχείμενον
  . υνεδρι^,σαν.............................
  Συνεδριάσα·. ..............ΐνκ δι,
  Το" ^νΐγι-ι-ς Ίΐλ>τ,νι*οΰ Λημ-ισίου '. π,,θδωπ&υ,Λέ .υ
  Κρη /) υπο τ ιΰ «πι των Οικονομικαί Έπιτι,που
  Των βν?.(ο, ίν>ων 1 Κ υμπ^ας Κ'λο ^'.νο ουΛα ώ, Ιλ. ροπ ^
  "ί6ν ι4νηΛίχ·,ν οοι^ινώ πα'οό. Α/μέτ, Με/_1-·^. χ*ι Πεμπές ίίΐρα-
  Λ'θ'νίίιιη τέ>των τοΰ Χ υσϊήν Κβφαλ'οινίάκη χαΐ^ίχου Χ,».ΐω>
  2) ΕΙρή.ης χήι:»; Πέτρου ^αεργιον/ίδ>υ *αΙ Να,/ι^υ Π
  ΣτεργιογΛίδου, ώς μόνων έξ άδιαβέτου κληρνίόμων τ/2 θανο ο
  Πέτρου Στβ'/' ιονλίέου βυζύ ου της ■πρώτη», χαί πατ ^ς ' ^
  δεύτερον. αι λληρίνΰ. ου των αϋ όν ττ,ς μέν πρώΐ^ «.«τ» "
  1)4 Γοΰ Οϋυτέρου χατο 3ιΊ κντοίχων Άθηνώ» ·ί?1! " '■»·'-""
  των ΐϊα^μβ^ινόντων 1) ιής έν Ήραχλεία> Κρήτης έδρίυοιση
  ομορρύθμου έμποοιχή, βταιρίίς υπό την "πωνυμίαν «"/χβτοί
  χ»ΐ Β*σι άχί» άπαρτ'ζθιΑΐ' η; χα> 5 βυθυομένης έκ ""ών όιΐορ-
  γνίςΧϋ' β α'-ων Γεωργίου '* ΑΓά.&υ, Έμ^ϊνουήλ Ν Β." /**'
  1 χα'. Μ Ν. ίί3<τιλα!<η έμπορων κα'θίκων Ήί«-Αεΐου χ»1 ' 2) τοΰ Μ-,'αήλ Σαββά/.η, μϊΐχανικοΰ χ«τοίχου Χανίω Διά ταυτα Διχΐζον έοήμτ,< των έ^ϊγ-μένω Νΐίθ/ιοο κκΐ ΕΙρήνηί ^ *■* ' γιογλίδου Δέχ»'αι την άτ.ο 47 Σβπτεμβρίου τοΰ 1909 4γωγί|ν ^ο' ^ΐ}· ί μϊβ'^-υ '*·- Κιονμπμίς ΚϊλΐίΤίΐ οί.,ίύ/ΐί ώς ',τ.ιτιόπ'* των α η- ' λίχων όοφα ών Άχ|χέτ, Με/μέτ καί Πεμπές τέκνων Χουϊβν ' Κεςαλια ά η χα' Νιχολαου χαι Ε'ιρήνης Στεργιογλίίου. Λί/ε-αι την άπο 10 Όχτωβρίου 1909 παοέμβασιν τοΰ Μιχαήλ 6βάχη έχί'^ι την ^πο ^1 Σεπτεμβρίου 1(:09 πα^έμβασιν τήί ·» ^χλε ω έδ'ευουοη έ'βιρίίας δπό την %-κ «νυμί» * Αχρ*10» Βασιλάκη» Ά.υ^βϊ τάς άπό 12 .-α! 17 Ιουλίου 1 09 δηλώ- ις τής έ.:· γο^ένη;; Κιουμπο,^ Κολοπανοπουλαί δ ΐί> ττ,ν ΙοιοΓητχ ~Άι
  χα"' " ύτ' οιβ 15" τοΰ 1905 συμβόλαιον τοΰ τέω; συ«*6ο-
  λϊΐΓ ^άφ^ϋ Χ- ών Ί Ν χολούδη ώ^ πρός τί ένάγ-'' χαί Τ0"!
  πβρεμβα'νοντας
  Καί επιβάλλει είς ?^(.ος -ών ναγ2!ίέ»ωί &πε3 τοΰ ΐνϊγ^τ'»
  «' μ-, παρεαβ (νόν ό τα δΐί.«σ-ιχα αυτών 8*ποιν/■,[*»"^ ""!£
  έ-ικσ-Όϋ ίί^α/μά!, έχ*'θν ίίκ σί (ϊ^ιθ. 120)
  'Εχριθη -'πεφασίσθτ; χά· έδημ-σίΐύθη
  Εν Χκνί.ις τΐί 28 'ΑτΐρΐΛίου 1910
  Ο Πρόεδρος
  Μ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
  Ό Β. Γρ*μματ6ύι
  Ι. Μαραγκονδάκηι
  Ά ρι6-τς πΐοίληψις "ής ώς άνω αποφάσεως
  Έν Χανίοις τϊ 4 Μαίου 1910
  Ό τοΰ ένάγοντοι, π)η"ί^< ύαιθί 1 Π Μ. Ταζεδάκης 3 Τκ ··" -Γ- ^