93269

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  - τ *
  -τ .■>
  της. ελλαδοι:
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΪΪΕΡΒΔΟΧ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
  17 Μαϊ 1910
  Αριθμ. Πρωτ 1613
  ~» Διεκ-τ 1110
  Αιακήρυξι; πλειο&ι ιικΐκ τε*
  δ β
  Αριθ .ίρί,τ, '
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΠ1ΤΡΟΠΟ-
  Διακηρΰττει ί τι,
  Έκτίθεται είς φανϊρά χλίΐεοιτικν ·Ί" *Ρ-'-"-«. συμφωνως , 9. —Ποι,.τη
  τώ ύκ' αριθ. 356 Νο*φ, ή έ/υ.'σΚωί; των >ντ". τ-.υ ,.(ί ϊνος ' 10 —Τα /
  •Η>κ'«βι. ί>π«ρ>.ο..^ 9αλ«βίω· λβυ-ών «νϊρβν κβι γ^ναΐ-
  κ,ών ΰβο τού, «κολουθοκς ό'ρου·-:
  1 — Ή μΐίθωσις όριί,βτακ λ(ά το «2 της .^ας τής κ τ«-
  ..υρώσΐ», τής οημο*ρασί«ς ν-Χρι 31 Οκτωβριου 19*. -χρο¬
  νικόν ΐιάστπ >« ·
  *> — Ό μισθωτης «ο /ρεούτα; ν* «*ισχ*.υ3σ«;, τα Λουτρα
  ταύτ«δι· ίδίων έξόδο-νκαίάνυ ούΒεμιας «Ιθόνης τού δημοσία
  καί νά «αραίώστ, ιΐς -.ό δημόσιον , «* τον Νο.μδοιον τού
  1912 είς καλήν κατάστασιν ;
  3 —Τα -ροββψια κ^ί σιϊον.α, ώς Λαιιτα/τα «χ λβϊ^α γριΐββκ)
  των αίθουσών χαί -ών λβ«-,&ω , ?ί*. νά ώσι πά,τοτε κϊβ.ββ.
  Εάν «ις ό «τκνομιχ» ' τρος Ήραχλ*^. παρατηρηστ, ε-.,
  ,άτά κίί ^εΐϊΐώτγ, οι' έχβέκως τ^ " " «*■-« ™ -^5^°'
  β£/ει-ΑΤ.ί6ττ6ΐΙχΓ.τωτο τόν ί»γβλ«ίβν, σ^?ών«ς ταίς βιπ*-
  ξεβι '.οΰΐτ' άριθμ. 356 νό[^:υ
  4—Έν τοίς λίυ'»οϊς δεί- ν* -.ηρίίτ-ι^ ή .:ροτ.>βυ:α ϊ^·-
  αμία, θα δια 2κ'ώσι δέ τι τ- ' πό η, έ«ι5·εψι.
  χτ(ς ?ρχής >.»' <*α ύπόκίΐντα: ε!; "««- ;α διατάςιις. , ν 5. — Ή εημο^ρασία βνεβγη·ή7?τ·ι: ; ; το χν -4« ΉΡ»Α.Ιο^ήν?6Μ^. 1910 η.ίΡ:< Ί.τ«γ.ν χ¬ ώραν 11-12 π. μ. έν_-«ν 'Κ-κο^»^, ^οτ.λ,υ.ένη, κ τοϋ Ν.μάΡ·/ου Ή?α .)«ου ώ" Π?5 - =υ. ^ 1 '«Ι»1*« ' -?« Νομαρχίας /«ί οο Α*ν&η°» Ηρα.λ,.·. ί τ? νβμιμων .- των όναιιληρωιών. , ( 6-Π5ς -λει=5ο:τ;« ί^ς τντ, ίΐκτίς εις τ- ^Υ«^ον' ; δέον ν> 7ίΓ«.^α6άλ·0 «Γς τι ταμιΐο -.ο- Δη*οο --;, "„ ι,
  ζέζης Κρήτης, λ^γφ ^γ^σ,ως, δ3αχ^; .«τ? ^·;·^^ '
  Είς τούς β«τ-χβντ»ς »ατ« τβν συ^γωνισμον . :,.^·«τ^
  λ5γν εγγυήσεως κατατεθίν χβηματικ'-ν "θσίν κατ^ιν ν· ^
  φοραής «ΐτήσεώς ιων ιτ?ο:τ·ν τρόεδοίν τή< .« τ.ΐπ.ιας · 4 τριών ήαβρών «πό τής ϊημοπρασίας. 7,-Τό μίσθωιι* χατα6ληβή«τ« εις το Δημόσιον 1 «ίς «ξ Γσας δό·ειςώς έζήΐ- Ή -ρωιη δόσις κατα6ληθήσ«ΐαι την 1ο Ίου") υ υ 1910, ή " 6 . ατν 31 Αϋι^ϋστβο 1910, ή γ'. την 15 Ίβ."/ ιευ 1911, ή [α. την 31 Αύ'γΓυστου 1911 ή «'. την 15 Ί υλίου 1912 " καί ή ζ' ττ,νι 1 Αύ/οσ-.ου 1912. Ό μ ιβ^τί.ς 3ίο> να πβράϊ/.ι, «ςιόχ^ίων ίγ^.ητην, β~ως
  τ:^;3. . .'ί-'φ(, ως τ^(3ϋ"ϊίς τ* συναφ·ησο,Α»νον σ..6;-.αιεν ι*ι-
  ■ σθ(.)σ5ω Κ^-ι μιββωτης ν.αί ο ίγγυητης ϋΐύτοΰ «ίον άλληΛβγ-
  γυοΐς ότ.ε-'"-ν ιάπ;»αν^ τϊ^ Δημΐσίθνΐ άνευίικαιω^.«τος δι»ιρε-
  σϊω ή οί,ησεω, ϊι δ,.ι,ν τό μισ^Μμα, ι-βΐα .ώί ι,νϊεχομενων
  καί ε;όϊαυ >
  8.— Ή όημοκ,οασια Η^αι τ«/ειωτική.
  Ι1 ρ^'φ ρχ όρ'ζβ αι τυ ιτοσβ ι τιόν ί «/μών Ί50.
  οΐ/Λΐ» ΑΧι 'ς;ία τ^ 3υντα/_9»,σι ί'.υ μ'εβω-
  υ βϊρυν.»σι ;1 Ίσθωτήν.
  Έν ναν^ις τ, 14Μ*ίου 1910
  '■ χκ - . ' ι'' <> Λ ''- . πθι.
  Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
  » Διεκπ. 9 *
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
  Γιλι,ιωτι,κΗς όημοπρασιας έκμασθωνΐί,ιος τοϋ η,μοΐΐκου*
  και Λγοοφι λ ικικ, ι^οο ι υ _πι πάντων των ϋυ ^.ομιζο-
  ν'ι^ν>ύν Οιρινιθ ιοοιΛνϋον ι,Γι, Χ'"> κί οις 19Ί9-1910
  δος
  Λα6:.-·ςϋϊ όψΐΐ οτ: ε' ο , τ»ς οϊλον-. ττεν^ρίΐας τ-υ
  Δή, ο^ Κϊσ :λ/ ου :Ι«ί α-ι-, »/?■>' -ι)· Μαθΐα',, :Ιιίιμία τΐροσ-
  ηρ ίν >■ ιχν νΐλειωτΐλην 8/( ^ .ρ^σίαν ϊ/.μ'ΐ·ίωσ»ως
  τϊ-ω ;ο? .ν ενί;σ2μίν / τ^ 23 Μαίο^ Ι 'ίι) μ=ραν
  ^ιλ/. ι αι ώραν 2 — ·> μ. μ ι ■* "φ Δημαν/ΐΐΛ^φ Καταστή-
  τι . .-ω- όν τή. αυ11^ Έπ'.τ^;πί;<- τής ώρ :, ■ ΐ,ς έν ττ ' α:ι') 1Μ/« "ι'ιί 3 Ά-τρΐλΙου 9 Ι1) ίια>ηι.>ςιι ή ιων λ.« υπο
  ύ, ορϊυο τής δ'κκηο-ιξεΐΛς τ«ύτης.
  Καστέλλι τί) 8 Μαίο-> 1910.
  Ό Δ
  Α. ϊ"Ίαγαλάκης
  15»
  «1>ι>
  ι- ■
  Ι"ιΙ)5
  ρ %ιεχ.- 34 ?
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ _Χ:~Ν ΠΛΕΓ
  > Λΐκαίΐτη*. < ·ν τώ έν λα Ι·· Ιΐο'.,τουΐκων α. ι? ί-' '* υπο-, ?ω- ίου- · Λΐ6ο ε. λ <. όψει λ 5 το, ν 6/ ηί< ι~ ί !*>/«-" τω Ν" Γϊϊ- ._ ..
  σοφά γ (μ - ^ μ ο .α λ τ Ιωαν* Γ. νΐ ί , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Μ^ ^ ^ ^
  „.,„, Ε,μα Γ Κ .,,,* ,^, Μ^ _ ,λ,, ,„ , , , , 3 , „ β, ,ΤΛ
  Γ1 € ω> 2 0% -ι) Ο Πΐ»ρ ϋ- ι. ίρ ν Τ(
  -,ο ι ε ευ ·>.' - -,-ι- ι< Ι ε<»> ι< ί -1 ι ! ν ου Ι ~ί«* η, ί μ ΙΖ Χ , 1 >^ Γ .ο.Α, .
  3
  "VI
  α *ϊ °' -' α'
  ■>".(.,'.·.'" ά '. .-ΐ; -»!".' ,'·";■-. „'.. ,,,Ί,-'/;
  ~° *ί Τ'ν *'* α '; >Ο ν Α.* * -1 *-ν * ' Α : <> ϊ &:ρ α· ί 6'-
  Γ- /-.: " ύ
  ν -τ ( .<}) ί α -κ Τ: - - ί," ,ς ~τ, ι , ι '■ υ α 8^5 ι κ Ίδοντςς ■ ι«ρί ό/) -π (Ο ν ι / Π ι· >- ι
  |5λ ; .
  ■= , ιο , κ ν> ι! » ' ο Θε
  , -ι , 3ν: | -ν 20 Μ»ρ ιο;
  3 . 07 ,,ι ^ Λ ι ί ί Λ . ώ ν ν ),
  3 Μ α Λ λ,, ] ..τ Ι ,» ιΐ . .1 .θ'
  2 ■■ Ο
  / - 3
  ι Ο" τα >.
  α -Λλ ^ ι
  Ί —ις

  .. σ,ι ο ο ■-' τα ^ .> ^ υ 'ι
  - 7 4 ί
  % λ /; «Ε «ϊ τ ί * >.
  γ * α σ τ ο π 3; η χ ι :ι
  ο - «
  Μ
  ί' ,00 ■,>- 3 /'Λ * - <.0.ι ^ς ν ; ) ν. ! - ω .-ν . , οί ^ ή; <■; ί| Λ. ί >. λι σ ως ^
  ί Ι π )' Ι Ι υ Ο . 3 1",^ 5~1 τ Ο« ^ 9"
  1 Υίι ο -» , - ^ ■); ι "ρ ί ο ί' πά, τε^. ο'
  Γ « ι "Λ ί .,η ο / ^^ ' χς Λαΐ^τΒ^φα;
  Γ>- ε -ϊ 8 Η) εως ι >47 ώ, ^ν2 - / ;<ι, απέ^Λ ι τώ έ*3ι- ^ Ύ^ - ιο > 03./Λώ * ν/.α ι ;- ι^ 2^9 .ι,^ί 3^9 τού
  ιθ ή '4 ' ά ϊα ο ς ,- α οο-/, ^Δ,μ^ Αί.-
  . , .ι ^ ,1 -^ Ψπ ■) *"
  ώ ε>,
  Γ1 Τ
  α)
  V
  37 λ; ε η
  <Ί ■> - Ι'
  / / «

  ~1· . ν, ίν-
  θίν ι όχτω
  α ω Οί
  Ι -
  ω «ν ν
  ^ , ρ τ ^/ ί*ιι ι^- α
  - κ > δι - ς«>ο·ιν _1-;α^3 ι αν ίαι
  ή
  Χαν
  την ν
  εις *ι-
  τεα ,
  Έ· ν νί(Γ ' Ι Μ.ίο '4 "
  . Ι . 4>λε·Λ8τάκης
  Έ ·-« - -η·2> Ί ν . .
  ν» /·>-οίΐ σι ? , ορ £ υ η ~Ζ ^α -"ι