93272

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

20/5/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦηΙΕγΈΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ
  ΤΕΤΧΟ2 ΤΡΙΤΟΝ
  Έν
  ·?η
  η %Ο
  1910 ~ "Αριθ.
  Αριθ. Πρωτ.
  » Διεκπ. 1118
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟϊΚΟΗΟΜίΚΩΝ
  ΔΙΑΚΗΓΤΞΙΣ
  Περι έπαναληππκης τελειωτικής οημοπρασίας εκ¬
  μισθώσεως τοϋ φόρου έπ των συγκ^μιζομένων
  οηαητριακών προϊόντοον διά τύ έτος *'.Μ) των
  κατωτέρω Οίκονομικών περιφέρειαν των Νο-
  μών Χανίων και Σφακίων.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ11ΤΡΟΗΟΣ .
  Λαβόντες ϋττ' όψει, ότι επί των έχομε'νων οικονομικήν περι¬
  φέρειαν ών ή ττλειοδοτιχ,ή έκμίαθωσις ένηργήθη συμφωνως μϊ
  την ύπ' αριθ. ***β/βϊβ καΐ χρονολογίαν 3 Μαίου 11)10 ημετέ¬
  ραν ίιακήρυξιν δημοσιευθείσαν έν τω ϋπ' αριθ. 23 φυλ. Τ".
  Ί ϊύχ. τοϋ 1910 εγίνοντο νομ.ίμως νέαι προσφοραί λατά 5 "/0
  έκί πλέον των προσΐ, ϊρθεισών υπό των τελευταίων πλειοϊοτών,
  ήτοι:
  ΤΟΓ ΝΟΜΟΪ' ΧΑΝΙΩΝ
  Α'. Τής Επαρχίας Κυδωνίας
  Τής Έίρηνοδικειακής περιφερείας Χανίων
  1) Μθυρνΐές υπό τοΰ Ανδ. Καλλιτΐράκη επί τής έκ
  Ιραχ. 100 τελευταίας -ροσφορας.
  2) Μαλάξα υπό των Ανδ. Καλλιτεράκη. Άντων. Καρυ-
  δάκη καί Έμμ. Μπομπολάκη επί τής ΐκ ϊραχ. 236 τελευταίας
  ιτρςσφορας.
  3) ·Αγία Μαρίνα υπό των Ανδρ. Καλλιτεράκη /αί
  Αποστόλου Ι ιαννάρη επί τής έκ δραχ. 284 τελευταίας -ρζτγζρχ;-
  4) Γκαλαγκάβθς υπο των Μιχαήλ Μοντά/.η /αί Άν:.
  Καλλιτεράκη επί τής έκ Σραχ. 185 τελευταίας πρισφορας.
  5) Κεροτμιά υπό των Ανδρ. Καλ/ιτίράζη ν-αί Αντων.
  Κορυδάκη επί τής έκ δρ. 510 τελευταίας ζροσφορίς.
  6) Γαλατά υπό των Άνδρίου Καλλιτεράκη "/.αί Στυλ.
  Γαροφαλάκη ΐ-ι τής έκ ϊρα-/. 175 τελευταίας ττρΐϊίορας.
  Τής Είριτνοδικεΐ'ακής περιφερείας Άλ^κιανοί'
  1) Πλατανΐά υπό τοϋ Ζαχαρίου Ι Ια;αία/.η ΪτΛ τής ν/.
  δραχ. 536 τελευταίας ζροσ9ορας.
  2) Βλαχερονήτισα υπό τοϋ Έμμ. Ψραγν.υίά/.η έ—ί.
  τής ίκ ϊραχ. 200 τελϊυταίας ~ρα:γοϊζ.;.
  3) Πρασέ υπό τοϋ Ιωάν. Σ. Γϊοντά/η επί τής έκ ϊρα·/.
  241 τελίυταίας προσφοραί.
  4) Συρίλι υπό τού Έμμ. ΙΙαρασ/.ϊ/./, επί τ?,ς έκ οραχ.
  105 τελβυταίαί προσφορας.
  Τής Είρηνοδικειαχής περιφερείας
  Καστΐλλίου Κισσάμου
  1) Π^λαΐόκαστρον υπό τού Ήλία Είρηκάκη επί τής
  έκ δρα·/. 922 τελευταίας πρίσ^οράς.
  Τής Είρηνοδικειακής περιφερείας
  Κολυμβαρίου
  1) Πθλεμάρχι ϋτ.ό των Ίακωδ. Μ. Δασκαλάκη καί
  Χρίττ. ΊΊΓλ'μιγκου επί τής έκδρα·/. 1'200 τελευταίας -ρσφορίς.
  2) Ι^αμάρα Κουμούλη υπό τού Στερ. Αναγνωστάκη
  επί τής έκ ίραχ. 1 Ηί.') τελευταίας προσφοραί.
  3) Βουκθλΐές υπό τοϋ Νικλ. Καλλογεράχη έ .τί τής έκ
  δραχ. ·'ι80 τελευταίας προσφοράς.
  4) Παλαιά Ρούματα υπο τοϋ Έμμ. Ιωάν. Μπο-
  μιτολάχη Ι~ί τής έκ ίραχ. 4,>5 τελευταίας προΐ^οράς.
  5) Πανέθυμος ΰ-6 τ<7>ν Νικολ. Μινωτάκη καί Δημητ.
  Καρτάκη επί τής έκ δραχ. 261 τελευταίας προσφοραί.
  β) Μουρί υπο των Νικολ. Καλογεράχ,η καί Χρήστου Τσι-
  λιμργκου Ιπ'ι τής έ/, δραχμών 102 τελευταίας προΐφοράς.
  7) Μαλάθυρος υπό τού Χρίσ:. Τσιλιμίγκ;υ επί τ1)ς έκ
  Ζρα'ΐ- 225 τελευταίας προσφίράς.
  8) Σπηλΐά υπό τοθ Ιωσήφ Κακαβελάκη επί τής ίκ δρ.
  100 τελευταίας -ροτφοράς.
  9) Νοχΐά υπό τού Ίωτήφ Κα/αβελάκη έ-ι τής έκ δραχ.
  320 τελευταίας προτφερας.
  10) 2α.βοιλθμθύρΐ υπό τού Χριστ. Τσιλιμίγκου επί τής
  έκ δραχ. 290 τελευταίας προσφοραί.
  Π) Βθΰβες υπό τοΰ Χριστ. Τσθιμίγκου επί τής έκ δρ.
  400 τελευταία; τροσφοράς.
  12) Γρυμπΐλΐανά υπό τού Ίωτήφ Κακαίέλα επί τής
  έκ ϊρα'/.- 'Γ)2"'Ι τελευταίας -ροσφςράς.
  13) ΙΙερβθλάκΐα υπό τού Μιχ. Μαλακάκη επί τής έκ
  %ρα·/_. 450 τελευταίας ττροσφορας.
  1 Ί) Ζυμβραγοΰ υπό τοΰ Γεωργ. Καλ:γεράχη έιτί τί)ς
  έκ δρϊ"/. 971) τελευταίας προσφορας.
  ΝΌΜΟϊ' ΣΦΑΚΙΩΝ
  Α'. Τής Επαρχίας Άποκορώνου
  1) Κΐλαμίτσ'. ^~; τού Νικολ. Μπαχατσακη επί τής έκ
  ϊρ. Η"2Ί τ;'/ευ:αα: -ρ:αφ:ρ5ς.
  2' Κ?λύ6ες ύ-ό τίύ Μιχ, Καλλιβρ-τά/η επί τής έκ ϊρ.
  751 τελευταίας Γροσ|ορας.
  3) Πλάκα κλπ. υπό τοϋ Κωνστ. Τζ'.λιμ-'.νάκη επί τί|ί
  έκ. ίραχ. Γι.'ί9 τιλευταίας προσφοράς.
  Κ, Γαδαλοχώρΐ ύτ: τού Νικολ. Κραΐάκ/; επί τής έκ
  δραχ. 671 τελευταίας -ροσφορας.
  5) Τσΐβαράς υπο τού Γρτ,·(. Βλαμάκη επί τής έκ δρ.
  516 τελευταίας πρδ
  160
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΓ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ο') Βαφές υπό τού Μιχ. Κωστάκη επί τής έκ θϊαχ. 441
  τελευταίας προσφ:ρας.
  Ί) ΙΙεμόνΐα υπό τού Στυλ. Χαριτακη επί τής έκ ϊραχ.
  31ο τε) ευιαίας προσφοράς.
  8) Λί εροχώρΐ κλπ. υπό των Γεωργ. Μαντωνχνάκη καί
  Γεωργ. Χαίρεϊάκη επί τής έκ 3ραχ. Ι 11 τελευταία., προσφορας.
  9, Τζΐτζΐφές υπό τού Κυρ. Στρογγυλά/,η επί τής έκ
  δραχ. 512 τελευταίας παοσφορας.
  10) Άρμένοΐ υπό τού Έμμ. Ν. Μαλεκάχη έ~ί τής έκ
  δραχ. 808 τελευταίας προσφοράς.
  11) Ραμνή υπό τού Στυλ. Χαριτακη επί τής έκ $ρα*/_·
  100 τελευταίας προσφορας.
  Έπαρχία Σφακίων
  1) Άσκύφ<*υ υπό τού Άνδρέου Μανουσιουοάκη επί τής έκ ϊρα-/ 730 τελευταίας προσφορας. Άκυρούμεν Τα σχετικα πρακτικά των ΈπιτρΐπΕΐών έπ> τής δτ,'-Ό-ρασίας
  τής έκμισθίόσεως νού έν λόγω γόρον καί
  Διατάσσομεν
  Νά διεξαχθή έπαναληπτιιιή τελειωτιχή Βημοπρατία εκμισθώ¬
  σεως τού φόρου επί των συγχομιζομένων δί)μητριαιών προιόντων
  διά τό Ιτος 1910 των άνω:έρω άνϊφεβομένων ο'ιχονομ'χών πε-
  ριφερειών των Νομών Χανίων καί Σφακίων.
  Ή έπαναληπ;ική αύτη τελειωτιχή δημορπασία ϊίεςαχθήσε-
  ται. εις τάς ύρας τ7ς έν τή ημετέρα ΰπ' αριθ. 1*ϊ0/939 τής 3
  Μαίου 1910 διακηρύξει άναφερομένας καί κατ' ο'ιχϊνομιχάς πε¬
  ριφερείας ενώπιον των πρός τούτο έπιτροπειών άς όρίζει ή ει¬
  ρημένη διακήρυςις ημών.
  ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Κατά τάς έπαναληπτικάς τελειωτικάς δημοζρασιας τής εκμι¬
  σθώσεως τού φ;ρου επί των συγχομιζομένων δημητριακών προι¬
  όντων των ανωτέρω άνβφερομένων χεριφερειών όρίζονταΐ
  ώς Πρώται προσφοραί αί τελευταίαι προσφοραί χατά
  τάς προηγηθείσας καί άκυρωθιίσας δημοπρασίας συν τί] προ-
  σθήκη τοϋ ποσού 5 °/· χα^ ° έπλειοίοτήθηΐαν νομίμως.
  Οί προκαλέσαντες τάς έπαναληπτικάς δημοπρασίας χλειο-
  δόται διά των ύπ' αυτών γενομένων προσφορών κατά 5 */0 επί
  πλέον θ' άνακηρυχθώσιν οειστικοι μισθωταί εάν κατ' αύτάς Βίν
  προσφερθώσι κρείσσονες προσφοραί των ΰχ' αύτ ι ν προσφεοθει-
  σών καί έφ' όσον συντρέχουσιν οί ό'ροι τής παρούσης ώς καί τής
  προηγουμένης δ.ακηούξεως ημών.
  Κατακύρωσις των δημοπραβιών
  Ή όριστική κατακύρωσις των ϊημοπρασιών τής εκμισθώσεως
  τού φέρου επί των συγκομιζομένων δημητριακών πρ:ιόντων
  γενησεται.
  ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Τής Ειρηνοδικειακής περιφερείας Χανίων
  Των οικονομικών -εριπερειών υπό τ:ύς αϊΐςίντας άρ'.θμους
  1—(') την 27ην Μαίου ημέραν Πε'μπτην χαί ίοραιν 8—Ρ2 τ., μ.
  Τής Είρηνοδιχειαχής περιφερείας 'Λλ:χι-»νοΰ
  Γ(7)ν ς'ι-Λθνομικών περιφερεκΤιν υπό τί^ις αϋςοντας άριθμίΰ;
  Ι — 4 την 27ην Μαίου ^μίρα^ Πεμπην καί ώραν 8—1'2 -. μ.
  Χής Ειρηνοδικειακής περιφερείας
  Καστελλίου Κισσάμου.
  Τής οίκονομικής περιφερείας Παλαιοκάττρου την "2 /ην Μαίΐυ
  ημέραν Πεμπτην καί ώραν 8—Ρ2 χ. μ.
  Τής Είρηνοδιχειακής περιφερείας
  Κολυμβαρίου.
  Των ;:κ;νομι»ών πίριφερίΐών ύ~: τί^ς α'ύ;:ντας άριθμο^ί
  1 — Ι Ί την ?7ην Μαίου ήαέραν Πε'μπτγ,ν χαί ωρ*ν 8—Ρ2 -. μ.
  ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Άποκορώνου
  Των ΐ'ικονομικών περιφερειών ίιΓ.ο τούς α:ύξΐντ»ς άριθμούς
  1—11 την ^ην Μαίου ημέραν Ι1έ;ο.χτην καί ώραν 8—1'2 -. μ.
  Τής Είρηνοδικειακής πΐριφερεία;. Σφακίων
  Τής οικονομικάς περιφερείας 'Α^κ^φ^·^ την 27ην Μαίου ήμ;-
  ραν Πε'μπτην /.αί ώραν 8—12 π. μ.
  "Οροι εκμισθώσεως
  Οί ό'ροι συμφώνως πρός τού; ΐποίους Ο» διεξαχθώσΐν οί προ-
  κεί'εναι έπαναληπτικαί τελί'.ωτιχαί ΐημδπρασίαι ε?νΛ·. αί αύτ'ί
  ίΐ αναφέρομεν:-, ε'ις την Ι·π' αριθ. 9-%ο7χ:χ' χρονολ;γιαν 27 Μαρ-
  τίίυ 1910 (φύλ. 1'ι Τεύχ. Γ'. 1910 ίιακήρυξιν ήυών.)
  Έν Χανίο·ς τί) 20 Μαίου 1910.
  Ό έΐΓ' των Οίχονομιχών '
  Β· ΣΚΟΥΛΑΣ
  Αριθ. Πρωτ. 1733
  Γ Δ:εκπτ. 1147
  ΑΝΓΤΕΡα ΑΙΕΥΘΥΝΣΙ1 ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Περι νέας δηυ-θπρασίας εκμισθώσεως τοϋ έπ
  των συγκομιζομέν·>ν δημτιτριακών -ροϊόντων
  (^όρου διά τό έτος 1910 των κατωτέρω χατονο-
  μαζομένων οΐκονομικών περιφερειών των Νο-
  ιιών Χανίων καί Σφακίων δι' άς ούδεμία
  εγένετο προσφορά ή αί γενόμεναι τοι¬
  αύται εισί άσύμφοροι είς τό Δημόσιον.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ύη' όψει
  Ότι κατά την ίιεξαγωγήν των ϊημίχρασιών τοϋ επί των
  συγκομιζομένων δημητριακών ιτροιόντων παντός εϊδους ^όεου
  διά τό έτος 1910 των κατωτέρα) ο'ικονομικών περιφερειών ού¬
  δεμία έγένετςι προσφορά ή α! γενόμεναι τοιαύται εισίν άσύμ-
  φβροι είς τό Δημόσιον, ήτοι διά τάς οικονομικάς περιφερείας.
  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Α' Επαρχίας Κυδωνέας
  Τής Ειρηνοδικειακής περιφερείας 'Αλικιανού
  1) Βατόλακος υπό τοΰ Στυλ. Γ. Βουράκη Δραχ. 615
  2) Άλικιανοΰ υπό τού Ιωάν. Γιαννακάκη » 101
  3) Φουρνές υπό τού Γεωε. Φραγκονΐχολάχη » 10
  Ί) Λίμνη Κερατίδι υπό Ι. Άνδρουλάκη » 821
  <~>) Βρύσες υπό το3 Στεφ. Κοσμαδάκη » 600
  6) Βαρύπ&τρος υπό τού Στυλιανού Άνεζάκη » 105
  Β'. Τής Επαρχίας Κισσάμου
  Τής Είρηνοδιχειακής περιφερείας
  Κολυμβαρίου
  1) Σάσαλος υπό τού Γ. Κλονιζάχη Δραχ. 80
  2) Ροδοπού » 705
  ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Α'. Τής Επαρχίας Άποκορώνου
  1) Μαθές υπό τού Ξεν:φ. Βαρδάκη....... δρ. 753
  2) Κο ^ρνοπατήματα υπό τού Γ. Ρωμανιά » 3073
  3) 'Έμπρόσνερος υπό τού Ίωσ. Μπραουδάκη δρ. 910
  4) Οίκονομικά υπό τού Κωνστ. Πιπεράκη. . . » 717
  5; _τύλος υπό τού Χρησ. Καλλιτσάκη...... » 1042
  6) Φρές υπό τού Μιχ. Πετράκη » 1710
  ~ή Άλήκαμπος ύ~ο τού Κωνστ. Κουριάχ», » 1890
  8) Νίπος υπό τού Γεωρ. Κοτσιφάκη » 895
  9,, Βάμος υπό τού Φραγκια Φραγχιαδάχη » 900
  10) Καρές υπο τού Εμμ. Μακριγιαννάχη » 360
  11)
  Μαχαιροί υπό τού Στυλ. ΙΙριντάκη » 1"3
  Άκυρούμεν
  Τα 'νίτιχα πρακτι/.ά των Επιτροπΐιών επί των δημ
  σιών τούτων χαί
  Διατάσσομεν
  Νά ί-.ίςαχθή νία δημ:πρασία ϊιά την έλμίσθωϊΐν τού
  ί^ ζροκειται φόρου επί των συγκΐμιζομενων δημητριακών
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΜΙ
  όντων διά τό ίτος 1910 των ώς είρηται οικονομικήν περιφε-
  ρειών των Νομών Χανίων καί Σφακίων.
  Α' ανωτέρω νε'αι ϊημοπρασια διεςαχ&ήσΐνται είς τάς έ'ίρας
  τάς ε'ς τ<;ν ^' αριθ. "^/β^ τής 27 Μαρτίου έ. ί. ί,μίτίραν διακήρυςΊν άνΛφερομίνας καί ενώπιον των έν αύτί) όριζομένων Έπιτροπειών. Ή Ιναρςις των δημοπρασίαν τοοτω/ κ*1 ή κατακ^οωσις γε- νήσίται ώς βριζεται κατωτέρω. ΤΟΤ ΝΟΜΟΤ ΧΑΝΙΩΝ Τής Είρηνοδικβιακής περιφερείας Άληκιανού Των Οίκονβμικών περιφεθϊΐών υπό τους αΰξοντ^ς άριβμοΰς 1—6 την 27 Μαίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 3—6 μ. μ. Τής Είρηνοβικειακής περιφερείας Κολυμβαρίου Των Ο'ικονομιχών περιφερΐιΰν υπό τούς αΰξβντας άριθμοΰς 1—2 την 27 Μαίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 3—6 μ. μ. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ Τής Επαρχίας Άποχορώνον Των Οίκονομικών περιφίρειών ^πό τούς αϋξοντας ρμς 1—11 την 27 Μαίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 3—6 μ. μ. ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Οί οροι συμφώνως πρός τοΰς όποίους βά ίιεξαχσΐ] ή προκει- μένη νέα δημοπρασία β'σΐν οί α!ιτοί ο! άναφερόμβνοι είς την 4β' αριθ. β3ί/(87 «ί χρονολογίαν 27 Μαρτίου 1910 (·ίλ. 14 τεΒ%. Γ'. Έφημ. Κυίίρνήσεω;) /)μετέρ«ν διακήρυξιν. Έν Χανίοις τή 20 Μαίου 1910. Ό 4*! των θίχ*νο|ΐιχ·ν>
  Β. Ι. 2ΚΟΤΛΑΙ
  «ον Εθνικον ίν«*ογρ«φειον
  κ α ^' Ο»