93290

Αριθμός τεύχους

30

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  πΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦ»ΙΛθΐ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΙΕΩΣ
  ΤΚΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τΛ ϋ4 Μάϊον 1910 — Αριθ. 30ος
  Αριθ. Π?ωτ. 184 6
  Ι Γ.'22
  ΛΜΩΙΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Περ έπαναληπτικης ·ηλεΐύ>τικης δημοπρασίας έκ- ' ^ 'ϊζ***{
  ■μΐσθώσεως τοϋ φόρον επι των σνγκομιζομένων , ο] ^£^_
  δημηΓ'>ται.ών προϊόντων διά τό έτοςΐ91Οτών ψαβουδάκη επί τής Ι/, δραχ. 687 τελευταίας προσφορας.
  κατω-έυω Οί'ονομ-νκώλ· περιφερειών των Νο- ( 3) Ηλάτανος κ/π. υπό των θεμιστ. Μαρκαντώνη, 'Α-
  μών Χανίων καί Ρεθύμνης. ' ριστείίί^ Ψαρουϊάκη, Μύρωνος Ι. Βρέντζου καί Έμμαν. Μ.
  6) Μονή Χαλέπας υπό τού Μιχ. Β. Βεηανάκη έ*1
  τής έκ δρα-/. 135 τελευταίας προσφορας,
  7) Χελΐανά /.λπ. υπο τού Μιχ. Γ. Λιρώνη επί τ1)ς έκ
  ϊραχ .'»Ι22 τελευταίας προσφορας.
  Τής Επαρχίας Άμαρίου
  Μέρωνος υπό το5 Ηεοφάνους Σ. Σημαντήρη επί τ1)ς
  ι^0 τελευταίας «ροσφοράς.
  υ_0 τοΐ3 ·ΐωαν. Γ. Μανουσάκη %<χΙ Άριστ. τ. .. —.-. ιο,ιίΐ,;^ ΤΟΓ ΝΟΜΟΓ ΧΑΝΙΩΝ Τής Επαρχίας Σελίνου 1) Τής Οίκονίμι/ής περιφερείας Μαράλια υπό των Κωνστ. | Τσιριντουλάκγ! καί Άνδοε'ου ΝτχΩυντάιτ. ίτϊτΐ<^|κ δραχ. 330 ; τελευταίας -ρΐσβορας. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΤΜΝΗΣ Έπαί,χία Ρεθύμνης έδ Βυζάρΐ υπο τοθ Άντ. Παπαδογεωργάκη επί ττ]ς έκ 5ραχ. Ιυ,> τελευταίας προσφορας.
  Έπαρχία Άγίου Βασιλείου
  καί
  ω ^ Λτ?ω^?χ^^; 7 °3 1^?Υ««ι-χ»'νακη καί
  ! Ο,μ,-. Παπαί«χ,_ επι τή; εκ δραχ. 450 τελευταίας π_Ρο,,.Ρ*ς.
  Γίωρ.
  2)
  εκ οραν.
  ο) Ρουσσοσπιτι υπο το^ Εμμ. Α. Δρυγιανΐ: ϊτ< -γ«ς εκ ίίαν. ι ιο τελίυταιας προσφοραο. < ί ΙΙερθολια κ/,τ: υπο τού Στυλ. Ι. Γερί'ϊίχγ; επ τί"; εκ ϊραν. 7ζΟ τε/.ίυταιας ζροσφο:ζς. Ο) Χαμότλεΰρι υπο τού Ζαναρ. Παπαδίγ'αννη έ-1 τίς εκ δρ. ί<θυ τελευταίας -ροσφ;ρας. , 6) Άρκούδενα υπό τού Γεωρ. Ν. Γκαγκαουδάκη έχί ! τής έκ δρα-/. 352 τε/ευταίας τ.ροσ?ορ5ς. ,' 7) "Λδ£λε κλπ. υπο τού Νικολ. Κ. Μιχελιδάκη επί τής ίχ δρα-/. 801 τελευταίας ζροτφοράς. ' ,! Τής επαρχίας Μυλοποτάμου ι I) Γαράζου υπό τοΰ Έμμ. Κιρμιζα/.η επί τή; έκ ϊραχ. ·)6Ο τε/«υταίας 7.ροσφορ»ς. Κρυα Βρυαη υπο τοΰ Ι εωργ. ς εκ ίραν. ·οΙ)/ τε. ευταιας προσφορας. ο ΙΜυρθιο κλπ. υπο τού Νικολ. Μαρου καί ΕύαγγΑου ϊριστεραν.η επι της εκ οραν. ο.)Ο τελευταίας προσφορας. '; —·ακτουρια υπο «υ Νικολ. Ε. Μακρυμανωλακη 4«ί ■ - γ -λ ι - τΧετι,κ? πρακτικα των Έ-ιτροπειών Μ τής ίημοπρασίας θ ν-2 έν λόγω φόρου καί Διατάσσομεν έΓαναληιττική τελειωτική δημοτρα»ία έχμισθω- ~· Τ(ϊ*ν ">γκομιίομένων δημητριακών προϊίντων
  1910 των ανωτέρω άναφεβομένων οΐκονομικών πε-
  Ν Χ Ρ
  Τθΰ Λάκκου ύ-ό τού Νικολ. Γ. Χαιρέτη επί τής
  έκ δρα-/. 1322 τελευταίον προσφορας.
  5) Κάμπου υπό τίί Γεωρ. Ν. Παγκάλου επί τής έκ
  ίραχ. 920 τελευταίας χροσφορας.
  πασία ίίεξ
  »/·- τ* Ν
  οικονομικάς πε-
  Ρ'τ^ρείας ένώπι:/ των πρό; «Οτο Ιπιτροχειών άς ίρίζει ή εί-
  ?ημ·="'η οιακήουςις ημών.
  ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Κατά τάς ϊπαναληπτικάς τελειωτικάς δημοχρασίας τί^ς έκμι-
  176
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩ3
  σθωσεως τού φίρου επί των συγκομιζομ.έν<.)ν δημ.ητριαχ.'7>ν προϊ-
  όντων των ανωτέρω άναφερομε'νων περιφέρειαν όρίζονταΐ
  <ος Πρώται προσφοραί αί τελευταίαι προσφοραί χατά τάς προηγηθείσας καί άκυρωθείσας δημοπρασίας συν τί) προ- σθήκγ; τού χοσοΰ 5 °/β καθ ο ίπλειοοοτήθηταν νομίμως. Οί προκαλέσαντες τάς έ-αναληζτικάς δημο-ρασία; πλειό δόται διά των ύπ' αυτών γενομένων προσφβρών κατά ■> °/β έ~'
  πλέον θ άνακηρυχθώσιν όριστικϊΐ μισθωταί εάν κατ' αύτάς ϊέ·.
  χροσφερθώσι κρείσσονες προσφοραί των ύτ' αϋτ ι·ν ττρίσφερθε'
  σών καί έφ' όσον συντρέχουσιν οί άροι -■?,: παρούσης ώς κα! τής
  προηγουμένης διακηρύξίως ημών.
  Κατακύρωσις των δημ<*πρ*βί;ώ ■» Η δριστική κατακύρωσις των οημοπρασιών τής εκμισθώσεως τού φόρου επί των συγκομιζομε'νων δημητριακων -ροίόντων γενησεται. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τής Επαρχίας Σελίνου Τής ο'ικονομικής περιφερείας Μαραλίων την 31 Μαίου ημέ¬ ραν Δαιτέραν καί ώραν 3—6 μ. μ. ΤΟΥ ΝΟ.ΥίΟΥ ΝΕΘΥΜΝΉΣ Α' Τής «Επαρχίας Ρεθύμνης Των οίκονεμικών χεριφερειών υπό τούς α'ύςοντας άριθμοΰς 1—7 την 31 Μαίου ήμέσαν Δευτέραν κα! ώ'Οαν 8—1*2 π. μ Β' Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου Των οικονομικήν άεριφερειών ύ-ό τού; αυςοντας άριθμούς 1 — 7 την 31 Μαι^ ημέραν Δευτέραν/.αί ώραν 8—1*2 ζ. μ. Γ' Τής «Επαρχίας Άμν'ρίου Των ο'ικονομικών περιφερειών ύ-; τοϋς α'ύξοντας άριθμοΰς 1 — 7 την 31 Μαίου ^μέρα-/ Δευτέραν κα' ώρ,-ν 8—ι "2 χ. μ. _ Δ' Τής "Επαρχίας Αγ. ϋασιλείου Των οικονομικήν περι?ερε>.ών υπό τοϋ_; α'ύςοντας άριθμοΰς
  1—7 την 31 Μαίου ημέραν Δευτέ,αν κα! ώραν 8—12 π. μ.
  "Οροι εκμισθώσεως
  Οί ό'ροι συμφώνως πρός τούς ότ.οίο^ς θ* οιεςαχθώσι. αί τ.ρ*
  κείμεναι έχαναληχτικαί τελειωτικαί ίημ,οπραίίαι είναι αί α'τ.'
  •Ε άναφερόμενΐι είς την -π' αριθ. 93ί/β87κα· χρονολογίαν 27 Μ*;-
  Εν Χανίοις τ?5 22 Μα'χυ
  Ό επί των <Λίχον.μι*ών ' Β- ΣΚΟΥΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. 1845 . 1221 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΜΟ«ΙΗΟΗ Τϊέρι νέας δημοπραο·ίας εκμισθώσεως τοΰ ετ των συγκομιζομένον δη,μητριακών προϊόντων φόρον δια τό έτος 1910 των κατωτέρω κατον·»- ιιαζομένων οίκονομ^κών περιφέρειαν των Νι- υ-ών Χανίων και Ρεθύμνης δι' άς ούδεμία εγένετο προσφορά ή αί γενόμεναι τοιαύ¬ ται εισίν άσύμφοροι είς τό Δημόσιον. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΙΙΙΤϊ ΟΠΟ1 Λαβόντες ύπ' δψει "Οτι κατά την ϊιεξαγωγήν των ϊημο-ρασιών τού έπί^ τ< 'συγ/ομιζομένων ϊημητριακών προίόντων ?ορου παντος^ειοο ϊιά τό έ'τος 1910 των κατωτέρω ο';·/.ονο;Αΐ*ών περιφερειών ζ δεμία εγένετο προσφορά ή αί γενόμεναι τοιαύται εισίν ασύ φόροι εις τό Δημόσιον, ήτοι διά τα; ^'.νομικάς περιφ£ρ:ίχς· • " ; ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τής «Επαρχίας Σελένου 1) ΣτΡθβλές υπό τοΰ Ήλία ΊΙ/ια·/.η ό,:»"/ - ";2)'Λι6α6άς, κλπ. » 1 "ΝΓΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τής Επαρχίας Ρεθύμνης ^ 1) "Αγ. Κωνσταντίνος υπό το λάκη άντί δραχ. 110υ. 2) Κούφη Καρωτή υπό τού δραχ. 555. 3) ΣελΙ κ. λ. π. υπό τού Άλεςανο. Γ'ακουμάκη δρ. 7ο 4) Ρούατικα υπό τού Γεωρ. Ι. Φραδέλου » 1122 5) Μαλλάκΐα υπό τού Έμμ. Μ. Μαραγκουδάκη » Γΐανούδι υπό τού Βααιλ. Μαθιουδάκη » 10 Ήλία Κωνϊ α·-ου- Μενελαου θ = ο'< 42-2 99 7) ΤΑγ. Τριάί υπό τίϋ Μερτζάν Λαγκιτάκη δρ. 66 8) ίΐρασές υπό τοΰ Ήλία Α. Βογιατζάκη '» 900 9)]Αούτρα ύπ: τοΰ Γεωρ. Δομαζάκη » 70 10)§.%1έση υπό τοΰ Ν.κολ. Μανηλειάκη » 91 11^·;'*γ.ά Ειρήνη ϋτό τοΰ Χαρ. Παπαδάκη » 250 12) ·»Ιοΰντρος υπό τού 'Κ/,ίχ Κω^ταντουϊάχη » 800 13) 'Ίίπίΐκοπή υπό τοΰ '1<,>τή3 Γύπαρη " » 1207
  Τής *Ετ;α<·>χιας Μυλοποτάμου
  !) »Ιαργαριτες υπο :ϊυ Άντ. ΣκϊυλίΰΒ»] άντΐϊραχ. 300
  2) 'Αγια ύ-οτ.ϋ ΊΙταία Άνττ'νάκη άντί » 160
  3) Ααι*.αβόλου--Άλι*καις")π5 τοΰ Κωνσταν. Καλ¬
  έργη αν; οραχ. 380
  4) Α<χφν£δες υπο το^ Μιχ. Βαμς^κβ άντί δραχ. 201 5) Ντ-Αλαμπέλλθί υπό τεΰ Έμμ. Πλατο/.ούκη άν:· 302 801 ') 5Ιι<3κοπή Κίφάλι λΐοΰσες υπό τού Ί*»άν. Φρά· Ο; 'ΐλφά ύ~ό τοϋ Στυλ. Παπαίάχη άντί ) 2Ιή Κά ρ;υ Τής Επαρχίας Άμαρίου Ο 16<>>.5ώ<εί υπό τού Ιωάν. Πορτάλ'.ου άντί δραχ. 900 2) Άποστόλοι υπο τοΰ Έμ. Σταυρουλάχη άντί » 320 3) 'Απησέτΐ ύ-ό τού Μιχ. Ι Ιατρικουλάκη άντί » 521 ι) ΒίΊ'ίσε^ ύ-ό τού Γεωρ. Αγγελιδάκη άντί » 771 Τή, «Επαρχίας Αγ. Βασιλείου ι) Ρθδ'ΐβάνι υπό τοΰ Γεωργ. Γ. Σταυγυννουϊάκη άντί 2) ΐΐρέβελι; υπό τ;ύ Ευαγ. Σταυρΐ/ν^κη άντί δρ. 491 ■ ί Άγκουβελιανά ύπ'ο τοϋ Έ;;. Ι^παρη άντί » 615 Ί) Άΐσΐπάδες υπό τοΰ Έμμ. Γύπαρί) άντί » 86 5 5; "Αρδακτος υπο το^ Στυλ. Φραγκάλη άντί » 740 Υ ν σχετικά πρα/.τί/.ά των Έίΐιτροπβι ·>ν επί τ·ον
  '.ί,ίν -.:ύτ<,'ν /αί — ιατάσβομεν Ν^ ίΐίςαχθί) νέα δημίπρασία διά την έ/.μίσθωσιν τού /των 16 τό ετος 1910 των ώς είρηται οικονομικων π^^Τ- ρειών των Νομών Χανίων -/.αί Ρεθύμνης. ^ _ ^^ Αί ανωτέρω νέαι δημο-ρασία διεςαχθήσονται εις τας £.ρα; τάς είς την Ο** αριθ. »»/„ τής 27 Μαρτίου Ι. ί.^ ημετέραν διακήρυςιν άναφερομένας καί ενώπιον των έ/ αυτή όριζομενων Επιτροπειών. "ι Ι ε/αρ;·.ς των οημοπρασιών τούτων λαί ή κατανιυρωσις γ«" ^ήσεται ώ; όριζεται κατωτέρω. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τής «Επαρχίας —ελίνου Των υ·7.ονομ·./.ών -εριφερειών υπό τούς α'ύξοντας αριθμους 1—2 ττ,ν 31 Μαίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 8 —Ι*2 π. μ· ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τής Επαρχίας Ρεθύμνης Των Ο'.ν.ον;μι·/.ών περιφερεων υπό τούς α'ύςοντας αριθμ5-1* 1 — 13 την 31 Μαίου ήμέραε δευτέρα καί ώραν 3 — 0 μ-μ Τής «Επαρχίας Μυλοποτάμου ί'ων ϋί.ονομ',λών περιφερ,ιων υπό τούς αυξονταί αριθμ5^ }_7 ./(; ,]! Μαίο') ημέραν δευτέραν καί ώα»ν 3—υ μ. μ- Τής ^Επαρχίας Άμαρίου _ , Γω. « > ;νομι·λ(ι>, πε ιφεβειών ύπυ τούς α'ύςοντας αριθ.
  τλ> ο Ι ι,μέραν £ει»τέρα/ καί ι.ιραν 3 — 6 μ. μ.
  Τής "Επαρχίας Αγ. Βασιλείοο .
  Ί ών Οι,.ονομιν.ών :ορ·5ερειών ύ^ό τους α'ύςοντας αριθ,
  τ·,, ο 1 ί·μέρ^ν δευτέραν καί ώραν 3—(ι μ. μ.
  υΡΟΙ ΕΚΜΙ1ΗΩΣΕΩΣ
  πρός τοϋς όποίου:
  Μ.; -ρός
  ::. ΐυμΐωνΜ.; ρός τοϋς όοί ςχ / ^
  , -,ΐχ ο/;;Αίπρα:ία ιζ<> οί αϋτοί οί ίνα?ε?5'ΧΓ'θΐ. ='·» '*>' ''
  .^,,87 ■/.,'.-/ο,νολογίαν 27 Μαρτί.υ Ι0Ι0ίΤί/.. Ι ·
  «V
  Είι-,ν. ΚυοΞΐνόσΞίος) ημετέραν 3·.*ΧΓ(ρυς>.
  ΈνΧαν.Ιςτ?<22Μαίου 1910. Όέπΐτώ^ θίκο.ο,ι.,ών Ιί.π(.-ρο*ο. Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ Τυπογραφείον