93293

Αριθμός τεύχους

31

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/5/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■?■%■
  Γ *«< . Γ ■ ΕΛΛΑ-.Ο& ΙΤΑΡΑΡΪΗΙΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗ) ΚΥΒΕΡΝΗΤΙ £Ν Κ Ρ Η τ Η ;6 %.ϋ ,ϋ . 10] Ρ^γοιά ύ-ό τού Ιω. Ε Κ*-: τχ3//ι έπ·. τ/;ς «κ δραχ. 000 -ζΚ^-χ λ; ττρο-^-ρά. 11) '%χλ·θϊ ·».:'.. τ;, Κ· Μ,::^;ιι ω Κ. Β^ίου/α*/; ι4ρ.Ο Ιΐρι*.. 1932___ * _ιςΑ- ΐΙΓΐ^ Α&11ΚΡΑ Δ1Εϊ3Υί Δ 1 Α Κ ϋ ι Γ ώ 1 .·. .·)<) τ:'/^7αΤς"-ροσ?-ρα;. ιΐ επαναληπτικήν τεΛειωτιχης οημοπ^ασιας εκ- %·. χ-ής έπ·Λ^χία^ «αι» > >μί«»υ
  Λθθωσεως τού (|>υ,>ου επι των συγκυμκ,υμενων 1) ϋΐΟιλι*η *·.*ν>-Λ< ,κ το, ^;,λ ^0:^ //.γ, *πί οημΗΓμιακ.ων πμοιοντιυν οΐά το εΐος .'<) κ των -^ ^Λ ^ρΧ/,. ΜΙοΙ ^/^ α α, -ρ ν-Ρ^-' κατυκτέρω Οίι-ονυ^.ιΐκων π^υΐι^εμειώ- τού Λυ- ·^ Λιομ^ΐιθ, ·> - ■<■ ' Κ· '!-' ^ /-ί,, η '/,.ι.'.?/λ( ν.αΐ μ-θύ ΗϋακΛεΐΟυ'. κ Ι.ια/Ο/^/.γ. ε,τι τ% :α .ρ. Λ;Ο τ. ^ ν Τ}Λ* ρχς υ Ε111 ΤυΝ ΟΙΚΟΝ ^Ι1Κ>2Ν
  ϊ^ν ΐώ,»^ «. ^
  Φ. Λ^/.α'.^,έ-ι .ο- έ* ί?ν. '-»'
  Λ«56ντεςΛ όψει, ότι ετ.ι ^ώ
  -ε.,ο, ωνη ^λ,ι^ιλτ,
  .-,αν ίιακί,ρ,ςιν οτ,^σιευθεισα, -ν τω ,τ. αρ".. 23 ?./..
  Β 1«Οχβ ^ν5 ν.« ^«,-,·. '■- -
  ., Α
  ^ "^
  ||,-5,5βΑ/;
  Φ.
  ΐε-χ.«Β 1«ιΟ.γ. ^ν
  πλ,ον των -ρο,,β^ισα,ν ^ των τ.Λ»τ*ω, Κίν.ι-*-.ων,
  ΝυΜΟΙ' 111ΆΚΛΕ1Ο1
  Λ'. Έ«αρχ'-α^ Τεμένους
  .; Καρκχδιώτισα Ο,, «3 Γ. Άρν^ν,ά^ :
  1»0 ^*;
  τελευταίας
  '. τής 'ιί
  ^ χ^ς --ο -^ Λ. 1^-^· *
  ^ν,ά^ « 1-, υ « ,^ια, =^?^
  β .^
  ; 7 ν
  ;
  Β'
  <»» Μονή ύ-ο το- Γ. ΜαρΛ.,,.-χε.'.:^ ϋταιας ττρυΐ2ας. ι τ-- --τα ^ς -.ροσ,.ρ/- λο,/ί. ι1ν/'.τ>:/.Γ( ίττί ■ (;ς
  γ, ε-ι -ι,, έκ, ίρα'χ. '·)''
  ο £-ι τηί έ/ ο?
  .
  ) ντ1
  :?α·χ. 103 τε/^υταια; ιτρ^φ ρ»;·
  4] «θΰτες υπ= το, 1.?. -·
  ι, β*.ο».Γ. ;-
  ι ΑΙ , 1^ Κ
  - -.ι,. .'■ο·)
  όπο τού Εμμ·. Λίλΐ^η =■......
  ' -■>'·/'-ί- '-Ρ-'τ ί
  /. ς ι 2οΟ ../.υ.α
  .. -|0 ^ α^.. ,, .-ι .,;. ./. :ρ.
  " " "' ΐ
  ,τ;ο τ-·>ν - Ιν.ο. οτ/'Γ, /2'- Λ.
  _..... !Ι)0 -.:, ς,-αι^ς -ροτο'.ρί:.
  ,-'; το, 'νΐ'/· ΜςΜ;:ϊ'α'.'ί ί"'· τ^- -Λ 5.'2/.·
  Ί -'·'· '· Ί-- -'■ '?*/■■
  178
  ίΣ Τηλ
  13) Χουμέρΐ υπό των Ν. Πετρ^γιαννιζ'κη, Έμμ. Τρι-
  ανταφυλακη, Κ. ΓβυμΕνάκη κ«ίΣ;υλ, Μπαιρακταρά/. έττί τής
  έκ δρ^χ. 230 τελευτείιας -ροσφοράς.
  14) Ααγοΰτα κλπ. υπό τΐϋ Κ. Γ. Παπαδάκη επί τ«)< έκ δραχ. 635 τελευταίας πρί>σ;ορ5ς.
  15) Καλύβιβι ύιτό τού Σ. Φιλιππβκη ;πι τής έκ ίρα-/. 780
  τελευταίας πρΐσΦοράς.
  16) Άμου^γίέλες ύ-ό τού Γ. Α. Ξενάκη επί τής έ*
  ϊραχ. 505 τελευταίας προσφοραί.
  17) "Ινι Μοναστηράκη υπό των Κ. Γ. Παπαδάκη κα!·
  Β. Κ_ζυράκη έ~ί τ"?]ς έκ δρ. 700 τελευ αιας τ:ρ;σφί;ας.
  18) Γκαγκάλες υπό τοϋ Γ. 1>α»ωτάκ^ έττί τής »κ δραχ.·)80
  τελευταίας πρεσφορας.
  19) Αγ. 'Χιμή υπό των Κ. Ν. Γουμενάχη κα;. Σουλ.
  Μπητϊρα7.ταρά/.η »πί τής έκ δρ 260 τελευταίας πρ:~ϊ;ο3ς.
  20) Γαρύπα Κα.τσι*ά>οι ύπϊ τού Σουλ. Μ-αιρα-
  κταρακη έπί-.ή: έκίρα·/. 1031 :ελ. πρίσφορας.
  21) Αλαγνη Ρούμ-α υπο των Λαμ Λυραράχ,η καί
  Έμμ. ΤριανταφυΑΑάκη επί τής έκ δραχ. 700 τί)ευταίας
  προσφορας.
  22) Ζέντα υπό των Ι. Πετράκη Κ. Γουμενά^η Σβυλ.
  Μταιρακταράκη επί τής έ/ δρ. 255 τελευτ. προ:τφ:ρ5ίς.
  23) Άλή Τζανή ϋτό των Κ. Γομεν7>.η κ-» ι Φανουριου
  Στρατά/.η έ-ί τή; έκ δρ. 300 τελευταίας πρΐ-σΐορας.
  24; Ηατσίδερ«4ς υπό των Λ. Λυρανακη καΐ Γ. Πε¬
  τράκη επί τής έ/. ϊραχ. 302 τελευταίας προσίοράς. !
  25) Άχέτρΐα υπό τεϋ Έι/,μ. ΜαυρομανοΓ'άν.η 16! τε¬
  λευταίας προσφοραί. '
  26) Αρκαλοχωρι, ύπΌτώ.> Φαν. Στρατάκη Κ. Πα¬
  παδάκη καί Σουλ. Μπαίρακταράκη επί τή; έκ ϊραχ. 410 τί- ,
  λευταίας προσφορας. ■
  27) Στείρωνως Γουρνιά ύ-ό των Ν. Πετρογιάννη ■
  Λ. Λιραρά/,η Έμμ. Τριαντα^υλλάκη ;'ι:ί τής έκ ίρ*"/. 300 ,
  τίλευτα·ας προσφοράς.
  28) Γάσι υπο τού Ν. Πιτρογ'.αννάκη επί τής έκ ϊραχ. 300 ·
  τελευταίας προσφοραί.
  20) Βαγιων2ά Αοίκια υπό τ:ϋ Κωνστ. Νεωνά·η επί
  τής έκ ?ρ. 1535 νεΑευταίας πρΐσφΐράς. '
  30) Χταύγ2ες υπό :ο3 Κ. Καραταρακη επί -,ή; έκ δραχ. ,
  1003 τελευταίας προσφοραί.
  31) Μαχαΐρά κτλ. υπό τ<ι»ν Β. Κοζιράκη Άντ. Κ. Μακογαυράκη έιτί τής έκ δρ. 706 τελευταίας προσφορας. , 32) Πούλιες Κο^τουφοΰ ύ-ό ταύ Βχσιλ. Κοζιρά¬ κη έπίτής έκ δέ. 54Γ> τελ. πρ;σφ.ορας.
  33) Μεγάλη Βρύση υπό τβϊ Θωμ. Μαρ<| έ-ί τής έκ ' δραχ. ί>'»5 τελευταίας -ροσφ-ρ5ς
  34) Χαράκι ύτ:ό το)ν Ι. Ε. Καράτζη Κ. Ι. Δακανάλη έ~ί
  τής έκ δρ. 150 τελευταίας ::ρ:σ?ορας. Κ
  Ε' Τής Επαρχίας ΙΙ&ΐϊι-χδος )
  1) Γαλατάς υπό τοϋ Έμμ. Δ. ΙΙα-αίά/.η επί τής έκ "
  δραχ. 700 τϊΛίϋταίας ^ροτφΐράς.
  2) Αγ. Ι1αρασ*2ές «πό τού Δ. Βαρ'.αλάχ,η έ-ί τή;
  έκ δραχ. 500 τι>5υταια; ττροσ^ίράς Ι
  3) Άατρίτσΐ ύ-; τ3ύ Δ. Βαργ'.αλάκη έ-ί τής έκ ίρτ/.
  610 τελευταίας ι:ρ:σ^;ράς.
  4) Κουνάβοΐ - Κώμαΐς υπο τοί Έμμ. Διγίνάλη επί
  τής έκ δραχ. 1000 τελευταίας προσφοραι.
  5) Κερά υπό τοϋ Ιωάν. Μπουρ,λπΐυϊακη έ~ί τϊ.ς έκ ϊραχ.
  116 τελευταίας προσΐορας. '
  6) Βαρβάροΐ υπο τοϋ Έμμ Βουρεςάκτ, επί τής έκ
  8ραχ. 350 τϊΑευτ. τρΐσφορας. -
  7) ί ά/.υτ.ε υπό τού Εμμ. Κυρλά/,η επί τής έκ ίραχ. 600
  τελευταίας -ροσ^ίράς. '
  8) 1'*>ύφ» υπό των Εμ α. Κυρ/.α/.η Ι. Παπα-^κη επί
  τής έκ δρα·/. 406 τελευταίας -^ρΐσφορας.
  9) Άμαργι*νά υπό των Δ:ςασ. Ε. Πετρίίασ/.αλακη
  καί Αν. Γ. ΙΙχπαοΌκωστάκη επί έκ ίρχχ. 402 τελ. -ρ:σφ:ρας. |
  10) Καασάνοι υπο τυ Κωνστ. Κα-ετανάκη έ-ι τή; έκ '
  δραχ. 320 τελευταίας χρΐσίΐράς. ^ !
  11) Άγκάραθθς υπό τής Λΐςαστής Ε. Πίτροϊασκαλάκη '
  επί τή. έκ δραχ. 180 τελευταίας προσφ:ράς. '
  12) Καλό χΐ*ίρ3ό υπό τής Λ:ξασ. Ε Πετρ:ϊα»ναλάκη
  επί τής έκ δραχ. Ί 1θ4 τελευταίας -;ρ»σί;ρας.
  1ο; Καΐνούριθ χ*»ρ20 υπό τοϋ Αλΐ] Μπιλαλείκη καί
  Έμμ. Μοϊια^κκη έττι τής Ε* *ΡΧ/. 3·)3 τελεκτ/ιας προσφορας.
  14) Έπκνω Λ*ί Κιτω Ε1άθί.ια ίπό τοϋ Εμμ. Δ.
  Χρυσουλάκη καί Εμμ. Α. Παπαδακη επί τής έκ ϊραχ. 600
  τϊΑβυτ-ιίας προσφοοας.
  15) Σταμνοί υπό τ«υ Κωνστ. ΛίρΜΐτζά*»; επί τή; έκ
  ϊραχ. 400 τελευταίας προσφορά,.
  15) ΆΕτάνΐα υπο το» Εμμ. Xρ^σουλάκη επ ι τής έν.
  ίραχ. 6θΟ τελευταίας πρ;σί·:ράς.
  1 /) Μαλια υπι τ;» Εμμ. Α. ΙΙαπαδάΛη επί τής έκ δραχ.
  800 τίλάυταίς προαφΐράς.
  ίί() "Ασμάρι υ,τό ;οΰ Ρ. 'ΚλευθεράΑ<-, επί τής έκ δραχ. 16ν:1 τελευταίας πρΐσφίράς. 19) Ϊΐαναγ2ά ^~ο τού Χριστ. Κασ^αδϊτη καί Άλή Μπι- ΛαΑακη έτ.ϊ τής εκ ίραχ. 1005 τελευταίας Γ.ροα^ορας. Ί') Χερβόνηβος υπο τού Έμμ. Α. Παπαδακη επί τής ϊραχ. 1010 τελευταίας προ^ΐράς. ~1) Θραψανο υπό τ1)ς Δοςαστής Ε. Πετρίδασκαλάκγ; επί τής έκ ίραχ. 7 Μ τελευταίας πρίσφ5ρ3ίς. Ί'Ι) ΆνωΠθλΐς ^πό το^ ΰμμ. Α. ΠχπαίαΛη επί τ»;ς έλ ϊραχ 10 ΐθ τΐΑίαταιας πρ;τ^;ράς. !3) ' ίϋ.ίϊΐσκθϊϊή υπο -.ο; Σ. Γ. Καραπιπ.ράκη έπ·. τής έκ ίραχ. 1203 τελευταίας τ:ρ:-νθρα;. 24) Γοΰβες ^πό τώ·* Σ. Γ. Άναγ/ωττάΑη Εο.μ. Α. Παπαδακη και Χρυτ. Κασσαβίτΐ) επι τής έκ ϊρα/· 1"200 τελευταίας προσφΐρας. 25) ΛΑα&2ά υπο τού Χαριϊ. Γουμενάκη επί τής έκ δραχ. 500 τελευταίας προσφοραί. 26) Άσκοί υπό τοϋ Έμμ. Μορχιαϊά/.η επί τής έκ δραχ. οΊΟ τελευταίας προτφορας. 27) 1'ωνίές υπο τώ; Άριστ. Σαρινάκη καί Εμμ. Δ. Πα- παίαί,η επι τής έκ οραχ. 21)0 τϊλίνΐτα'.ας προσφοράε. 28) Βαρβάρ<.> υπο τής Δϊξαστης Πετροοασκαλακη καί
  Χρ;στ. Κασσαδΐτη 560 τελευταίας προσφΕρίς.
  29; Όιιθχο, υπο τ^ϋ Χαρ. Γ^υμίναΛί; ιπί τής έκ οραχ.
  2160 τελευταίας προσφοράς.
  Άκυροΰμεν
  Τα σ/ετΐλά πρακτικά των Έπιτροπειών έπ> τήί δη»Λεπρασιας
  τής εκμισθώσεως ιου έν λόγω φόρ;υ και
  Να διεξαχ'ίϊ) έπαναληπτΐχ,η τελειωτιχή ϊημοπρασια εκμισθώ¬
  σεως τοϋ φορου επι των συ(·κομιζομένων ίι,μι^τρια/ών προιεντων
  δια τϊ ίτος 1910 .ών ανω.ίρω άναφερ;μίνΐΑ>ν οΊιονομ κων *ε-
  τοΰ ΝομΐΓ; Ηρακλείου.
  ρ ρ
  Ή επαναληπτικη «υτη τελβιωτιν,ή ϊημορπασια ϊΐίςαχίήσε-
  ται. εις τ^ς έ'ϊρας τας εν τϊ) ήμ5τ«,;α ύπ αριθ. β39/,Β7 τ'ί!ί '"
  Μαρτιου 1^11) διακηρυςει άν^βερομίνας χαικατ'ο'ικονο,λΐκάς πε¬
  ριφερείας ενώπιον των πρός τούτο βπιτριτειών άς οριζει ή ι'ι-
  ρημενη ;ια-ςήρυςις ημών.
  ΙΙΡυΐΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  Κατί; τας έ·,ταναληπτικϊς τελειωτικας ίημοζρασιας τής έ*μι-
  σθωΐεως τ^υ φ;ρου επι των συγκομιζομένων έημητριακών προι-
  οντω/ τω/ ανωτέρω άν,ίφερομένων περιφερειων ορίζονταιΐ
  ώ, πρώται ηροαφοραί αί τϊλευταϊαι προσφοραί <ατα τ^·, Γ.ρΐηγηθειτας /.λ·. ακυρω^εισας ίημοπρασιας συν τή πρ3- οθΓ,/,ί; τευ πίΐίυ Ο "/^/.Μ ο επλϊΐοόΊτηΟησαν νομίμως. Ο. προ/.αλίσαντες τας ϊπαναληπτΐλας ;ημοπρασιας πλει;· ί;τΛ'. ίια των υπ αοτων γε/ομενων προσφορων κατά 5 °/ο επι π-έίν Ο Λνακηρυχΰωσιν βριστΐΛΐΐ μισϋωται ίαν κατ' αύτάς ίίν πρ;σ$.ερθωσι /.ρί.σσ;νες προσφΐραΐ των ύπ ' αϋτ .·ν προσφερθϊΐ- σων και εφ ίσϊν συντρεχουσιν οί οροι ττ,ς παρυσης ώς και τής πρδΓ,γΐυμϊνης β.ακηο>'ΐ£ιι>ς ημών.
  Κατακύρωσ&ς των δημοπρααιών
  11 όριστικη κατχ/^ρωσις των όι;μ;πρασιών τής έκμ'.-Οωσΐωί
  τί.< φορΐυ έχί των συγκομιζομενων ίημητριΐκών πρΐιόντων γενησεται.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α . Τής Επαρχίας Τεμένους |
  Ί'ών Ο'ΐΛονίμικών περιφεριιών υπο τούςαϋςοντας αριθ. 1 — 3
  την 4 Ιουνυυ ^μίραν Παρασκευήν και ώραν 8—1? π. μ.
  Β'. Τής Επαρχίας Ναλεβνζέο»
  Των οί*ονομικών περιφεριιών έπε τους αύςοντβς άριΐμους
  1 —12 την 4 Ίβυνιου ημέραν ίΐαρασκενην καίώραν 8—12π.μ.
  Γ'. Τής Επαρχίας Καινουρίου
  §^Τών οίκονομιχ,ων χερΐϊερειων υπο τους αϋςοντπς «ριθμους
  1—6 την 4 Ίοκνυυ ημέραν Παρασκευήν και ώραν 8 — 12 *.μ.
  Α' . Τής Επαρχίας Μονοφατσίου
  Των οΐΛβνομικων πτριφερειών υπο τους αύςον.ας άειβ. 1 —17
  την 4 'Ιουνιου ημέραν Παρασκευήν και ώραν 8- 12 π. μ. χ,αι
  «πό τού αριθ. 18—34 -ήν αυτήν ημέραν χαί ώραν 3—6 μ.μ.
  Ή *. Τής Επαρχίας Πεδιάδος
  ί ών οικονομικών περιφεριιών υπο τους Λύςοντ-ις άριθ.1—15
  τι;ν 4 'Ιουνιου ημέραν Παρασκευήν /.αι ώραν 8—12 π. μ. και
  απο τού αριϋμοΰ 16—29 την αυτήν ημέραν χ,αι ώραν 3—6 μ.μ.
  "Οροι εκμισθώσεως
  Οί οροι συμφωνως πρός τους οποΐίυς Οϊ διεςαχθώσΐν «ι προ-
  χ,ίΐμεναι ϊπαναΛΓ,πτΐΑαι τε/νειωτςκαι ϊημοπρασιαι »ίναι αι αΰτ^ι
  Κ ./ναφερ^μενοι εις την .π αριθ. /<ϋ7 Α31 χρονολογίαν 2 / Λΐαρ- ιιου 1ϊ»ιΟ (φυΛ. 14 Ιευ/. ΐ''. 1910 ίιακηριιςιν Λ,μών.) Εν Χανίοις τη 25 Λΐαίου 1910. Ό ιπ. ;ώ (. ΐΛονςμι-ιιΐν '■ π ΐΓοπ«{ Β. 2ΚΟΥΛΑ2 •79 .*.*> * ?*4&%ΑΛ*.* *. κ^^-^^-^,κ
  . ίίρ
  ωτ.
  ι9ό3
  Δ.6Λ7Ε.
  ΓϋΗ ϋΙΚϋΝΟίϊΙΐΚϋ.1
  Περι νέας ϋημο/ΐρασιας έκμισαωσεως τυν ί.
  των σογκθ'ΐκ,ομεν^ν όηιχίΐτριυ.κών πρυιονπον
  φορου ΟιΛ τυ έτυς" 1910 των κατωτέρω κατυνυ-
  μαζοιιίνων οικονοι^ικών περι^ρ^τον τού Λίυ-
  μυυ Ηρακλείου 6ι άς ούύεμια εγένετο
  προσ^ορά- ίι αί γενόμεναι τοιαύται
  είσιν ϊσαμ^ορυι είς τό Δημόσιον
  υ ΕΠΙ Τ_Ν υΐκυΐΝυλΐΐΚϋιΝ ι.ιπι.υπο-
  Λαβόντες ύπ όψει
  Ότι *ατα την ίΐ£ςαγωγ()ν τώ* ίημο,τρασιων Τ9υ επι των
  συγχομιζομενων ό()μητριαΑων προιοντων ρορου τιαντος εϊίο
  θ"ια το ετος 1910 των κατωτέρω οικονομικάς χεριφερίτων ;υ-
  3ιμια εγένετο προσφορα η αι γινομέναι τοιαύται εισίν ασυμ
  φοριι ίΐς τί Δημόσιον, ήτοι θια τα, ςΐλςνδμιχ,ας περιφερείας
  ΝΟΜΟΙ' ΙΙΡΑΚΛΕΐυΐ'
  Τής '*ι.π*ρχίας Τεμένους
  4/
  ό)
  «>;
  2)
  3)
  4)
  ί>)
  υπο το
  τού 1 εωρ. —
  Ι'. 1>ίττΐ
  αντι ϊρ
  Ο' .
  Επαρχίας ,
  φρ υ~; τ;^ Η. 1
  «ν*ναλέαα υ-; τ.υ Λ]. Ιτρ
  Κθμφαϊς υπο τού 1. Ι»/·
  80· Ο
  2 Ί ο
  12,;·
  2150
  3ο7
  • (77
  14ο
  _>τ*υράκια υ.ο τ;υ Ν. Πατ;αϋ/.τ,. . .
  *'. Τή-; Επαρχίας
  Ι εργερη
  Ιΐλουτη Κιρμουσί /./--. υπ; τ:^ Κ.
  Τρυπητά κ^π. υπο τού Ηλ. Παραίαλί;
  Άμπεαοκάρΐ υπο τ«3 Χ. Χατουρακη
  Ηλάτανθς υ^ό τίυ 1. ΣακΛαμπανακη . .
  1000
  800
  1370
  825
  6) Πλώρα υπό τού Σα». Ιίπαμιταϊάκη. . » » 1061
  7) Χουστουλΐανά υπο τοϋ Εύγ. Κουκβυρηάκη ^Ρ^
  άντί................................. , 76)
  8) Καστέλλι υπό τοί Γ. Κ. ΙΙαλαμιαν3>κη «ντϊ » ΙΟίΟ
  9) Τυμπάκι υπό τοθ Ίωά». Μαρή άντί...... » 3560
  10) Σίββα υπό τού Ήλιοι Μαμαλάχη άντί .... » 705
  11) ΙΙιτσίβεα υπο το5 Χαρ. Κοφαλάχη άντί. . . » 1102
  12) Φανερ·»μένη
  13) ΚιασοΙ
  14) Κ·«υσε4 υπό τού ΊΙλία Μαμκ/.«κη άντί. . . » 212
  15) Ιέρότ·*. υπό τοΒ Κ. Καιτελλοίκη άντί . . . . » 281
  Κ)) Μ(χγ%ρ(Κ|^ρι
  17) Καμάρες υπο τού Μ. 2αριδά*η άντί.... » 152
  18) Κλήμεχυπό τού Ν. Παναγιωτάκη άντί .... » 302
  19) *Αγ Κύριλλος υτό τοθ Μ. Ϊα3·ϊάκη άντϊ » 30 2
  Δ'. τής Επαρχίας Πεδιάδος
  Ι) _«υλούς Καταλαγάρι ι/»ό τ;ϋ Σ Μαρ-
  κίυλαχη ά/τι.........................ίρ. (){)
  2) Κόξιρη υιτοτού Ν-.χολ. Καστ*λλΐινα/ΐη άντί » 502
  3) Σχαπβλα υπί το· Δ. λρυσου/^χη άντί. . . . » !(·0
  Ί) Κουροΰ υτό τού Ν. Ε. Ιΐϊτ.ϊ'α/ , «<;ι ... » Γ)Γι(>
  5; Άβτραχοί ύχό τού Κ. Μ»ε»ραχ.ΐ; άντί. . . » 90·'< 0) Αυγή υπο ΐ6υ Χριστο*. Ιϋπαια/.ί) άντί. . .. » Ί71 • Ι Λίηπηόητό υπο τοί Ιωσ Καρνομουραχη άντί * Ϊ50 Λ) Άγ.14αο£λβιος υπο τ:0 Άντ. Ι1α-α;αΑΓ,αντί » 2,'5Ι 1') Βοταιμίές υπο τού Εμ,;. Ί'ουνΐουλϊ/,η άντ· » 9*11 10) —γο>ΜΟΧί.φάλς υτ: τοϋ Λ. Καστρινάκη άντί > 3.Ί)
  Ι Ι) ιΞΐΐβάς υπο τού ^αραΛ γυ?α/.η άντί...... » ',)ΟΓ)
  Γά σ-χετικχ πραΛΤίχα των Επιτροπίΐων ΐπι των ϊημοπ, ϊ-
  βιων τούτον /λι
  Αιατάασομεν
  'α οΐίςαχθί) νία ίημ,πρασια οι? την έ/μισθωσιν τού πίρί
  Ου πρ3/.ει:^ιι ί·3ρου επι ",υΐν συγ/.ομι,ομιν(,ιν ΟΓ,μητρ'.ακών -ρει-
  ρ;'.ω« τι.ΐί Ν^μω< λα/ ο>ν και Ρεθύμνης.
  Α. ά»Ί.<τερ<ο νεαι ϊημοπρ,χσι-ι ί'εςαχ'Κ)σονται εις τάς ί'-ρ*1 τ*ς εις ττ,ν ^π' αριθ. *'ν>1<&) ττ,ς 27 Μαρΐιου «. (. ϊμί::ρχ< ίιαλήρυςιν αναφερομενας αϊι ενο>πΐ3ν των έν αυτή όρι^ομί/<.>/
  Έπιτροπειων.
  ΊΙ ίναρς·; των οΛ,μοπρατΐοίν τούτων κϊΐ ή κατακύρωσις γι
  ντ,σεται ως ορ'ζεται /.ατωτερω.
  ΙΟΥ Νί^ΜΟΙ' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α' . τής Επαρχίας Τεμένους
  Γώ<- Ο·/.: Όμικών περι^ίρειώ> ^το τουςα'ύςο/τχς αριθ. 1 — 3
  τ Γ, ν -1 Ιουν ;υ ήμ=ιοα^ Ι Ιχρισ/.ενΓ, ι /.αι ώρα^ 3—6 μ. υ .
  IV
  . τής 'ϋπ*χρχίας Μ'Χλεβ^ζίου
  Των θΊ/.ονομΐ)'.ώί περΐ|ερε[ών ϊπο τους αυςο/τας /οιθ. Ι—ϋ
  τή/ Ί 'Ιουνιου ημερών Ι1αρ3υ<ιευί;ν κΐι ωο>ιν 3 —0 χ>. μ.
  Ι". Ί'ή* Επαρχίας Καςν«>>ρ£<»>
  !'(,)/ ') ΑΟ/0'Α'.χ.ω/ περΐίερεκ,ιν υπο τους α'ύςον.υτς αοιΟ,Αθυ.'
  Ι- 20 ./-,/ Ί Ιου/Όυ /;μ;ραν \χριι/.υΓιι λαιο).οίν Ί—0 μ.,;.
  Α . τής ΊΛπαρχί'αί ΙΙεΠιαδο.
  Ιω/ Ο·/0/-υ <>ν ~_ρ'ο_ο;ιί>/ υ.3 τού- αυςθ' /- αρ'.Ι>μους·
  Ι — 11 χ/.' -ι ι,ν/ΐ.υ (·,Α.ο^ν ^-^6οατον /./■ μζ / ίν — 12 π. ,α
  υΐ'υΐ
  Ο' ορο· τυ
  /(,,, ~ρ;ς -ου; ό-οιου; Οα 5ι ,ι/' /·, (, προ/:·
  μ. τ, ι'-χ ΪΓ,μζ-.ρχτ'Λ ε'σ ι ζ< αύτοι οί άναοερο; -ν -.'■: την νπ' 'άρ.Ο. 9Λ/687 /.αί/ρο/0/ο", α/ 27 Μαρτιου 191θ ·χιΐ. Ι'ι 'ί^'/. 1". Ε^Γ,μ. Κ-ΐί-ρΐΓ^-.ΐύ.) ήμ:τε'ραν ?ΐϊ/.ι;;υ;·/. Έν Χανος τ?, 26 Μαίου 1910. Ο ιπι -ώ' Ο'χ>·ή "■>■ ι-ιί ίθ«-,
  Β Ι. >
  'ΐΌνικον
  1_