93298

Αριθμός τεύχους

32

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/5/1910

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΐνΐΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΓΕΥΙΟ3 ΤΡΙΤΟΝ
  29 Μαΐν-υ 4910 . Αριθ. 32ος
  τού
  Αριθ. Πρωτ. 925
  » Διεκ,π. 384~ ·
  Ό Δήμαρχον Ρεθύμνης
  Έχοντες ύπ όψει τϊ;ν Ιζ' αριθ. 43 τοΰ 1910 άπό^ασ.ν
  Δημοταοΰ Συμ.6ο^·>ί3υ Ρεθύμνης νομίμως κυρ'· 9ίΐ αν διά της
  ύτε' αριθ. 210 έ Ι, άτιφάσεως τοο κ. Νομάρχου Ρ·-θύ^,,ης καί
  την ύπ' αριθ. 3119/128{ι ϊ. Ι. άτόςασ.ν τ?ΰ κ. Έπιτρό~ου Ιπί των
  Έσωτερικών.
  Διακηουττει ότι
  Έκτϊθεται ϊ'ς μοϋθΌτικήν ίημοπρίσίαν συμφώ.Μς πρός τάς
  διατάξεις τοΰ ύ-'^ριθ. 356 Νόμου καί κατά την υπό τοΰ τέως
  Μηχανικόν τού Δήμοα Ρεθύμνης Ιωάννου Σταγκάλη «,αί Ι)χό τής
  Δ.ευθΰνσεως των Δημοσίων "Εργων θίωρηβίντος όροι,ς συμφω-
  νιών σχεδιαγράμματ* καί σχεΐ.λον προυπολογισμόν δατβνης ή
  κατασ/εεή τοΰ Γ'. τμήματος τής όδοΰ Τσαρου έν Ρεθι>μντ| άπό
  τής όδοΰ 23 Όκτωδρίου μεχρι τής όδο3 Δίμ^ρίκ.
  Άρθρον 1 Τα Ιργα προύπελ&γίσθτισαν χαχά ττ,ν λετίτομερή
  εκτίμησιν τ:ΰ αύτοΰ Μηχανικοΰ ιίς όραχ. 10844.13.
  Άρθρον 2 Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται μυϊΐίκη δι' ΐ/σφρ:.-
  γίστων προσφορώι ώς τό άρθρον 10 τοθ 356 Νεμου όρίζ&ι, έν
  τω Νομαρχιακώ Κίταϊτήματι Ρβ&όμνης ΐιώπκ;,/ ΐπιτροπής απο¬
  τελούμενης έκ ιοδ Νομά,οχιυ Ρβθΰμντς ώς Προέδρΐυ, τοδ Δη-
  μάρχου Ρεθύμνης, τοΰ Ε'ιρηνοδίχίυ Ρεθήμνης /αί τοΰ Μηχανικΐ/ΰ
  Ρεθύμνης ώς μελών ή ενώπιον των νίμίμων ίύτών άναπΆηρωτών
  την 9ην Ίουνίου 1910 ήμίΐ:αν τής έδδομαοος Τετάρτην καί
  ώραν 10—12 π. μ.
  Άρθρον 3 Πας έργολάδος έχων το προσόντα τοθ Ιπ' άρι6μ.
  356 Νόμου ίΐναι δεκτος ϊΐς την δημοπρασίαν εάν πρίσαγάγτ)
  γραμμάτιον πιστοποιοΰν την εΓς τι ταμείον τού Δημοπ:^ η Τί;ς
  Τραπέζης Κρήτης ή1 τής Τρϊπεζης Αθηνών η τοΰ Ταμείου τ;3
  Δήμου τής πόλεως Ρεδύμνης χατάθε^ΐν λόγω εγγυήσεως δραχ.
  πεντακοσίων πιντήκςντα (αριθ. 550) είς ;:·'ς άπ^τυχόντ-τς κατά
  τόν διαγωνισμόν έπιστραφήσίτα: ή κατατίθβΤσα έγγ^ΐΐς ίντός
  τριών ημερών άπό τής μειοδοσ άς
  "Αρθρον Είς τόν διαγωνισ.χόν δύνανται νά λάβωσι μερίς καί
  άλλοδαποί συμμορφούμ&νοι πρός τάς ϊιατάξεις τοΰ 356 Νομου καί
  των λοιπών Νομων τοδ Κράτο-ς.
  Άρθρον 5 Ή δί)μ;.πρασία δέ; εΐ^αι τελε'ίοτικ/; Έ^ν έ^τος
  εξ ημερών άπο τ/,ς πρ^ωρ'.νής κατ2Α;ρώσεο)ς γίνΐ; εί; τον Δή¬
  μαρχον ν;* προσΐορά 5 τουλάχιστον τοίς έχ,ατόι> ΐτλ ΐΛ*ττον
  το3 κατά τή» προσωρ'.'ην καταζ-ύρωσιν ίχτ;λε.α·τηιιά3μιατος ή
  δημοπρασία 5~αναλαμ6άνετι.ι ενώπιον τξς α^τής έπιτρΐπί, καί
  υπό τ:ύς αϋτούς δ:ο^ς έντό; 13» ημερών ν.αί ό προσκαλΐτας την
  νέαν ταύτην μίθδοσ αν άναληρύσσδ-αι -,λευτΛΐ)ς μειοϊότης εάν
  κατά ταύτην ϊέν πρσφερβί} προσφορά :<άσΐιο^ τής ύπ' αϋ ου προσφερθείοης. Άρθρβν 6 Τα Ιςοδα τοΰ συναφθησόμενον συμδίλαίου χαί ή άμοιδί) τοΰ κήρυκος έπιδαρΰνουσι τόν έργολαδον. Άρθρον 7 Τα πρακτίκα τής μ»ιοδοσί?ς υπόκεινΐαι β'ις την » Ιγκρισιν τοϋ Δημοτι/.'ϊΰ ΣυμδοΛίου Ρίθ>'μνης ή τής Επιτρο¬
  πείας αόι-οΰ ήτις ίχ?ι τ5 ίΐΛαίωμα νά βγχρςνιρ ή μή «ΰτά χωρίς
  . Ικ τούτο> νοββποΑτα ό τελϊυταΐος μειοϊοτης οϋϊέν ν.ατα τοΰ
  ΐικΐίωμα.
  Άρθρβ' 8 Τί σχεϊ!ιάγραμ,α.α ό πο^ϋπολ-ϊγ.σ,ΐίς κ« ϊ, σ'.γ
  ^ή τώ/ δρω; ν.χ; ό^οχρϊώσίω; τοί ίργολάδου εισί
  , μενά ;ΐς το (3Λΐ>εΪ3ν τ-ΐς Λημ,ΐρχ άς Ρεθύμνης είς την
  1 τώ; βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν.
  ; Έν Ρεθΰμντ; τί) 19 Μαίου 1910
  | Ό Δήμαρχος Ρϊθύμνης
  ' Σαφτέρ Κλαψαράκης
  Αριθ. Πρωτ. 948
  β Διεκ,π. 403
  Ό Αήηαρ^ος -ου Δήαον της πόλεων 1*εθι/μ> ιις-
  Προκηρύσοει Οτι,
  Έκτιθετβι »'ις πλειοδοτικήν δημοπρασίαν κατά τάς διατάξβις
  τοΰ ΰπ' αριθ. 356 Νόμου ή έκμίυθωσις τ:ΰ φόρου ζυγιου τ:0
  Δήμου τής πόλβως Ρίθΰμνης.
  Άρθρον 1. Ή ίιάρκίΐα τής «Αμισθώσ»ω; έσεται διιτής ήτοι
  από 1 Σε7:τίμ6ρίου 1910 μίχρ; τίλςυς Αύγίΰστου 1912.
  Άρθρον 2. Ή δηα.ίΐ:ρασίοι ένίργηθήσίται μυστικη έν Ρε-
  θ^μν^ κ<7ί ϊν τώ Νομαρχιακφ Καταστήματι ενώπιον Έπιτροπής αποτελούμενης έκ τοΰ Νομάρχου Ρεθύμνης ώς Πρ:»δίου, τοΰ Πρςέίριυ των Πρωτοϊιχών Ρεθύμνης καί τοθ ^^ίρ^ο> Ρε-
  θ^μνης ώς μελών ή ίνώταον των ν^μίμων αυτών άναπληρωτών
  την 12 Ίουνίου 1910 ημέραν Σά66«τον κ«ί ώ^αν 3—5 μ. μ.
  Άρθρον 3. 11 δημοπρασία δέν «ιναι τε/ειωτική ώστ= εάν
  ίντός *ξ ήμ:ρών άπό τής χρονβλογίας ταύτης γίνβ είς τόν Δή¬
  μαρχον νέα προσφορά 5 % τουλάχιστον επί πλέον το3 κατά την
  προσωρινήν χατακύρωσιν έκπλειστηριχσματος ή ϊημοπρασία ίπα-
  ναλ^μδά/'τα'. ΐνώπ'.ον τής αυτής Έπιτροπή; καί ίντός 15 ημε¬
  ρών Ιπο τοΰς αυτού; ό'ρους καί ό πρθ3*αλίίας την νίαν ταύτην
  'ημοπρασίαν άί7/.ηρύσσεται τίλευταΓος πλειονότης ί?ν κατά
  τα-»τη.) ίέν προσφερθ"^ μϊίζ'ον προσφορά τής ύπ'αύτ^ΰ προσφερ-
  θείσης.
  Άρθρον 4. Ή πρώτη προσφορά κανά τί;; ΪΓμοπραίίαν ταύτην
  όρίζίταί ιίς οραχ. 40000.
  "Αρθ;:ν 5. Π5ς π/.ειο2ότης όφείλει νά καταθέστ) είς την Τρά¬
  πεζαν Κρήτης ή είς την Τράπεζαν Άήννών τ) είς τό Ταμείον τοΰ
  Δ(·(Γιου Ρεθύμνης τ.γο τής δημοπρασίας λόγφ εγγυήσεως δραχ.
  2000. 'Ογ.ιλε; προσέτι νά «ροσαγάγΛ, άςιόχρ«<ι»ν ίγγοητήν ού ..
  ΕΦΙΐΜ-ΡΙ- ΤΗ2 ΚΓΒΒΓ·ίΙϊι_Ε-1
  .^£^·»&Β!ίκ233«5_ϊΕ· ~. -τ-·*». . -*-^ *- ' - :- τ "_ - - *_*■"■■-
  »;£;--*.-- -Λίν „, λ»^.,
  « άξιό-/ρεων χρ'νε'ή Επ: ροίΐή ό'ττί; θά προσυ-;,^»» « ΐ-α ■ . .υ .χίος ;τ, . Λό . γ~ έχν ~χτχ -χύτΛν όέν ζρ,τφε Ου, ;«>' .
  κτιχΌ/ ττ,ς τ;λε!ϊΐΐ:·.ις χαί -.ό Γ->να;Οηιδ;Αεν:ν (^..ΐ:- α 5ν, ίϊ-ί ζ/,>; ~^7^οι ·.,,; ν~ χ .τ ου ττΐί'ϊ'ρίρθίί^/'ς
  ίε !)Τ07ιϊ£ω/; θ'. α~.·;^ς τ^ς ΰΐ5"/,'εώσίΐ, τοΰ »'<": '^ττιύ ? 5^ Λ;0 τι '.. * ! —,ώ~ι ~. ^τ'^ζ-/ '.·».τχ 'τ,ι ^"Α'%.-".·; αν ;:'»ιωματος (.ϋ,ηοε ς η ^αιρέσεως. τχ , ■ γ-.^—λ' λ:>/ Ί.^ΐί
  , "Αφν 6. Γ.ςτόν δ.αγων.σμϊν ;.ν*,τα> νά / ίί-κ μ^β,'θί ·Λ:'!;','^3 * Ιχς-■>-.: *:τ/;ς ό? λ.. ν> -χττ; Ος'στ ε;; -./;
  "Αρ-ρ2, 8. 'Εΐ/ ό '.ε' ε'οτί.Το; ^λειοϊότης ή>νήθη νΐ ίτ:;- , ' ' "" '. '' '. Ί . ," ' ' ·ν "'.Ι"* ' " '■'' '"
  ήρμ ::ς 3ύ- ή.Α-ρ
  ττρϊ: α^τό/ τ/«ςτ«λι/ή; έγ^ρΙ.ϋ.Λ; τ^ μέ
  ύπ'«ύτο·5 -.'.5.ν ώ; έγιώ»; ις,
  Τ ό Λ
  νχ π^αχ>;ΑγΓ χ;ι.χρε<ον εγγ ΐν,,ι, ; τοϋ Δημ;τικο3 Ταμςίου ώ, τϊχτνΛί -η >οτ·«ν ίσ=?3ν 5;σπρ?τ-}τ^ ;:;7'.· ο / : -.-; ττλε.ο^θκΤ χς κχΐ τό σ η-χγβτ,τόν.ι ,ι ν^ι-
  ίτνί ελ»ττον τοϋ ίζ·/·.Υ.ζ^ μισθώμα!;;; ν _·ίί; νά ζ-/<-!ΐιι »υ ίι ,'-'όέν ,',"'_ · · 3> - · ■ -, -ί3
  οικαΐαμα εχ τού ".-^χ-ν -/ ίςνοσμα-.ο;. ■ , > ' «
  καω.μα έκ ιοΰ .χν ςνομ.
  "Αρθρον 9. Τό δι*; ωμα -(ζ τελ-.κ^; ίγΛμτ.ος »π:?υ ζζ-
  Γετβι τω Λημο:/ω Σ.μ6.^?. ω Ρ*β')^·».,ης ή τή Έ*.ι.'·^π.ία
  οΰτίΰ. Έ* τίς «γ/ρίΐΕω; δι άλ^ώτςυι- των τΓ·^νιτ χ.'ύν :ΐς
  έριστΐϊ.ής καIα/ι■^ρ^1^τ^'^^ς ό τβλε^ταΤο; π).ι;ϊόιης ούϊέν Αατά τού
  Δί,μςυ £ι/.αίωμ? «πΐ'.τίί.
  "ΑρΟ:ιν 10. Η ίμΐιδη -.ού /.ήρυ^ϊς /.αί τα σ*>[Αδ:"',Λ ;■,'■ ^:, ά
  τ- ·■; έ-ιόιιρύ'.ς^7ΐ τον μιτθω.ήν.
  "ΑιΟ,'ίν ίί. Ή 9Β?ϊΛοϊ!'"■ θ!*τι,Γ,::; ».:Ί ο όρί Ιφ' :ύς
  -,'-νίτ;: ηκϊ?;ίσ^ ί',χ^Ο ^ΐ:; είΐϊ Λϊτ-τίΊϊ'μ.να'. ~ΐ, . ^.Ίγΐ>
  τής Δ.',μ^^'/ίας Ρ-.ΐύ Λνη-, £'ς - ή, διάθείΐ; τ .5^ β. >ν^.-. <> ι ^ νά
  ύ
  λλ6α γνίΐ, ν
  "Α'Γΐρ ν .ί. Έα; ο.--'/_/. -τι1, ί,.'^ς.ω. τ-ύ /.5<:^ τη- ■.-.α- ,.:^;-, .κΑ'σ'ωοείι'ς ;έ' ίχί! Ιγ ρι^Τ, ο:ί; ι ώ- -.ε π;ΐ -.ι/:ν τ»ς τ;~·:χ . δΓ,·α.;Γρί;ΐ2; ό Δη>ο; Ρ-<ί,->,η· ' ί; € 5? τώ ':ί,ο. τ:
  ν.ιΐ / 'τ-.03Λ.·,Ζ'. αί ίνε,ίγίί τ;," ε:'^-Γ^ς:ν τ.ν φ;ρ ο^ ..^;ω^ χ,ιί
  %},/ είς τα βιδλια τίΰ Λήμ.5ΐι κατι-'/ώΐΛΐιν τί)^ ε!σ ,-.α-/' ίΐτ-μ-νω*
  μέ,/5! τί|ς ημί'ρα;τ(;; ύπ;γρ-χ5<;ς τ:; σ^μόίλαίίο π3;ώ', ατ:νϊ Οϊ συι4·ν;φίσ9ά.5·.^ ε!; την τ:ρωτ·ν -όσ ν ΐί5 μιοθώμα-ο; /·ροΰ πρ:τερ5ί ;ί»'^εθί)5ί 5 0/0 οιά ?·/.α'ω'-·χ ίΐτπΐα/τίρων Οΰίείς ά'λος σ/,λψηφ τλο·; 3·' ςϊονΪΓ,ποτϊ λο^5ν Ιηιτρε^ίται. Έν Ρ-:Ούμντ| τί) 21 Μ~.^<ο^ 10Ί">
  Ό Λτ 'αρχ:: Ρ-θλ>ν/)^
  ΐαφτέρ Κλαψαράκης
  ΑοΟ. Ι".:.. . '.< ί.;.κτ. 4Ο5 Ο ΔιΊ •ο·!1 Ι'-τ' ά ') 350Ν'ά'^ λχ τϊ?όί τούς λ" πού; τοϋ Κ^ίτο;; ·'.·χν/ι τ. ιλ ^ΐιύ'ί,^θΊ τ-1 'βνλα όν ίντος §υο ή^;ρ.αΊ/ άπ^ ν.;; /. -.τχτς'ί' μς'νο-· ότ' χΰτοϋ ττο^όν ώ; έγγύησς, κχτχ— τ'ττΓε'. ";:;._ οΓ.;"/''ς '.-". ~ Λ7,''.οτ:'ΐοϋ Τ χιλ ο.) ώς τχκτ /.Ί' λ, ,,',ς ;ο. ι ν./ϊ') .-', /',>χ,'β.^~ Ι '; αέ η άχ.υρώτεω; τώ' πρχ/.τιχ.ώ / τή;
  όο'."""!'.~ς ΐ'.ατχκορ'ότΕΐ-); ο τελ'υταϊθί; —λειο5ότ/;ί ουδέν χπο-
  "Αρθρον 10, '·;Ι ά'Λί'.βη τοϋ κ/; ο .κ ο« κ~Ί τχ '^^■Αβολ^ί:^ ·
  γρχφιχ,χ τίλη ςτϊ.βα^ό/θ^ιι όν " σθωτήν.
  Άρθρον 1 ' . Λ1 "-,.ζ'ϊγ.^ -· δ'? ι - /·σ=!ς κχΐ οί δρο. *ίς Γ'->ί
  γίνεΐ/ΐ ή τ.^ρ'.ΰ της τε7ννίς δτμοττ-ατίοίζ ό Δηιο.ο; Ρεθύι/ινγς Οέϊί'. Λ·ν
  ~~> ΰτ,μ.ϊ "κων εί^πρχ,Ίτόθίυν έ.εογ?ι - νν {ΪΜπρίΐςιν τοϋ <ρο- ^ο .' ζ'Ά-;^) /.-Δτ.'.ι ;', ι ά β'βλ'χ τοϋ ίν-,'/ου ,'.χτχ>/ώρ7Τ7'.ν
  'Οη ύί
  των ε'-7~ο«
  τν,1:'."-., μ''/„?' 'Γ'ί- ημέρας η: ύπογ
  Πρ.ΛΤ,ρ^ιτς·. ότι Ικτ.'θετα1 εί: 7,/ειο5οτ'·/.ην δηοο-^χ-
  ι?.ί ί?:/τ>ς δ ί-ταςεις χοϊ ^τ' αριθ. 3£Γ) Νόμ:" ή =<- πο)ιως Ρεθύμνης. "Λρ)ρ&ν 1. Ή δϋ' ί-Γ., ήτο: ά—ό 1 στθ'» 1911. ' οίο"λγ,ττοτ5 )όγον έπιτρέ εται. "Αρθρον 2 ΊΙ δημο-ραβίχ ϊνεργηθΓ,ΐίτχ: 9*νερά έν τω ί ', ν Χ?ν-Ό·ς τ γ, 21 Μ>ίου 1910.
  ά-ντ^νο;7.=';·/·,ς ϊκ τ;ϋ Νοαάρ/ου Ρεθύμνης οΊς Προείρου.
  τού Είρν,νοδ'κου Ρε^υμν/,ς χ.Χ' τ^ϋ ρ'ΐίζ·') Ρ:ΟόΐΛνης
  'ν ιί >■,■> ι; 4 7
  ι το2 (τυΐ'ϊθΛχίου τ;τ<υν, οιτ'.νχ 'ίχ σο,ιψγιθίτΟ'Γ'ί'ν εις την Ι οϋρκεια της ε<|'ΐσθΐι)'7ϊω; ειν».'. οι' ΐν ^ ττ.ί',τ;-; Ίότ ν τοϋ 7/οΌώ'/.χτος άφοϋ πίόΐ-^ον άρχίρεθώίΐ Σεπτ«μβρίου 1 Ο ! Ο μέ/_ρι τίλους Λΰγου-| 5°/β ϊ.χ ^:/.χ''ωΐ(.χ :ίο- -ρχκτόρων. Ουδείς ■7^;-'.ψ.^ί;σ;Λός οι' ·έ» Μ Ι ι · ι ώς !Λ«λ'Ι>ν τ, ίνώττιο / τώ/ νςμίΐΛω/ αυτών χ/ς'-τλ'. ■ :'ον *■}·,, " ν ·'
  5 ίςον'ο ^ 1 ϋ 10 ·Λα.£;χν ν.',ς .ΌοΌ;'.ά.33ς -άό?7-·.·, κ'.; οί------—------
  ,.>ν ί ί — 'Ί -κ. α.
  *-.. '.02
  Άρθρον 3. Ή πλίοδ.·; < 6εν =·./-.: τ//εί >' *'■; ώ·;τε ϊχι %ΐ Λίίϊί.;(»χ.ί« ·5θΓ' Δ ?·«5ΐ"Τ/»ςΐϊό·"ι ?ως Ρεθύμνης
  Γντ.',ίί; τ^ιζ'ύ' χτϊ τό; /_.ο^Λ γ'χ; τ*ύ ,-ις ,"..Γε;ς τον
  II
  ρ-. Λη ο .Ί.-.-; ι ότι.
  Διΐοονο νίχ ττροτόοοοχ 5 °/λ το!) ,// ττον .7. -λ ν τ·ΰ ', < η' * λ Λ '_ >' '° * ^ , , 1ί.<.ΐί·;,. -'.: τλ^-ο: .Τ ,σ .χ ■ :.·ιυ.'σθω3;ως δια ό ίκΤ" ·''/"^'"γ;··:'/ΧΤ'ιυ:ν £*.'-^- -.:.,' .-:ς η .^, , ν..__ »_-.'., |9!0 ι ..^-Λύ/;;υ '911έτή β',ο--.;7Τ ν ιτ.'. ι-Λχ'ώί--'.-/.: .ιω-:.:) -,;; χυ->; -ι:ρ2~ης . . ·,,. ν, _ ;-,-.,< , ; ,.;:..'.-, σφΑγ-'ίου, το κχλι,';/; τ«ν νεχντχύνην 3π^τ:?χ-'χ' χ< .'/.ορ^7Ετ-χ: τε- *όζ;ο· τ > ^«ζ^Α-;ων ζ..-χον. '
  ν αί ή έξ αύτοΰ
  183
  Αρδρον 1. Ή ϊιυ,οπρΐοί} 'ν»3^η ήςετ^: μ,ισ.'ν -( ?' ι; ρχ- Ιί; τ-, -.α ν/^χ 1 4 , /ϊ ίν ω Νο ί -ί; υτ'«0 8ν8 χ 'ς ι Μιίοο ί910 *-ίΑηίόςίω- ημών.
  μτχι-κώ Κίτ^τ-^τ ην /ί 'ί ν. Γ)ίθ"^;Γϊ Ι,ό^-ι υίο με. το « α?ό. 899 χαΐ -/5:ν5ιγ«^ 15 Μ.ί^ < 9!0 χι~χω Κίτι^τναψιράκης
  μ ;ης και τ..ι ΕίίΤ, ο*,/- ^ ΡεΟ-ν,η, ω., ,Α^'ών γ; ι'<».-■ , ~ ν ο ο -ής ε -η.'νηί .π' άιθ (<μ/4ϊϊ » ϊ δ·α*ηρυξ« )ν ν^ω , νομ'μων ζύτων ά>α;'ηρω ώ/ ■%!)',·< ί^.*"*· »ν τω Νοαίρ' 3<ω Κταστήα.αί! Ρ&υ.,,α.,νί;;; την "Α'Ορ-ν -2. Αί -ρο'φ -αί ,ιν , .ι έ- ν-ΐ; ίνιτ-' <Μ ί "0 Μ^'^ 1910 τΛί λ.~:%1 δομίδΐ- Κο^α-ήι χά. <5ρ». 10 — α^ερο'ίας μοναο^. , πρω *ε προΐΦ'ρ» δ ΟΛΐυε ν ' ν ^ς ! μ ,ά~ > .ι"; Ε"ιτο;·πής ήν ''ρ ζί' ή χί η Ι)·:1 -< '^ φο, »υι, τ ϊηοι·)" των 3 μ σι ι,^ο ι ς ^Υ^ίί ^ ' ή?^ " ■ ων· αυτού ο-.ρς^ όριζε-αι ί,, -ρα,^-,ς Λ. ;α ι8,-!00. Έν Ρ.«ο . τ'18Μ^'οι>1 10
  Α(.0ρΐ^ 3
  II
  »ς ι;λ .Βο,ιςί.ί , ν{ :ρ ,,ίί < ,α ρ - Ό Λτ,-ιαΓ^ο, ~ •ραϋ-μ'τ'ον Αί,αβ.ρίως πιίί" "ώ Γ» ε.ψ ] .Ο^μ ί(ί (- ζγ Κ'/, ι -, τ^ Τ ν οι,τ, Αΐη ο.ν η ..υ Τσλί'ί,) "■ο-' _^η ,^υ Ρ«0^μ. , λο^φέγγ γ,^ ακ ο ^μ&ς '^ 'κοΐιαςεΓ ι·. [■$" ή πί;, οί"1, θα "εισ ' ι ψ' "5 - 'τ ' > * ο 'υ Λ - ^
  / ϋΐ το συ^ ι*"Θϊϊο >ϊ*ί ^ σ^6^'α , ι ' 2 'πο/ί ; ' ί
  σας τ»ς Ί-οχρίωσϊ'ς τ' ίνίΐ/ΐίο.ο. αν ο λ, ομα-.ς- . ,- , Ό Λ1*]
  σεωι, η ^ ί,ί^»ω;. ^ι», τ'., .ίπ-. υ, ^»ς^Λ τ». ^[^ ι^^υίΐνν ^ αι ιΐι υ^ιι^ ετταν|αληπΐιΛ ις τε^νεΐίθτικΓι^, πλ ιο3υ α,
  πισ^ρΐί'Γ' το: ι τ ^ . > ? ο .' ϊ ; ,7 γ, δι ι ^ ιν ικνι (5 ι κ)ι το^ φόοοι ημη {. ο.κμ
  * " ·. εδίΐ'- έ, /; , ι α α ο^^α ι"
  <-νιός ε; ί, 6Γ' α-: - τ' ΐ' Υ α-·> .ο , , · ρ_,ε , ΐϋω; 3ι, _ ν , Χηλ ι .ί - ο ' 4' „ -' ι ι Γ ι γ-
  -£ τ--υφ ρα «> ι/0 •ε'·^ »( . ι ε υ > Λ»ι >· " /'μ "*.λε>ων Ο 5 νώ^ ρ .-ν: ν / ι ι 1/« ιο 2 ι ί'->' ■*■'·> η>
  ρ νη '^τί ΰβοσ ν < «.. 3 ασ" 'γλ ί μ -ρ3-> ι ^ »; π^ ,Τ, ν ιν1ι ι υ ι, ■> ( -φυΑ<Λ/ής. ιι /* ω ςρ,/ι ^-*ε ί3?-^ί 'ίω'- ν τ-;- - οτ ·] ι" - ^^Τ - •^/.· ---ί, ,ν ρου. ( πΐ φ ί^ι ι - οίο ',ί)γίσ;'ν 'μτρ-Ουμως λα- ^βνταο-ν^ » μ ■■α" αι ,' . - ε ε^'". '*^ : η, 5 Χν~α ^ ω. ·ν /ατ« γ, ι ν-'ι»θ:"ΐα^ / 13 ΑιρΐΑΐ έ^ν ν·~τ* "7 την ϊ -ρ^σΐε-Ο' ' - ζ ; ο -'*ι ι ττ, ί ' 3.ύ ο ίημ,οτρ·». "/„ ο. ιι,ίί,*.νϊν ουμ.6 }ΐ , ■ ί ') ν'6' ' ' *" ■* 5 Ρίω'Τι^' Πα-ΐσ/./ΐ' "Ί Ί Γ -"■'"- _ ι ^) Άο -' - > » Γ ωργιου Π ν.,λ -
  Ρ ο·ρ ί ο./ 1ί -υ/α η
  μβν , 4Τα-ί()£!μι , ^ * ~ ο ( , ι,υ,ϊτϊ :ϊι υ ατι-ττ: ι, ; , λ „ „ 11 „ 11-υ/·»
  οφβΛ ς τ υ -Λη ... κοο Ι • .β' ο ο -. ϊ < ., ,ιί -:<- -'οτγ,, ν- . | ι>. Κ α< να ν » ' Ιγγ,,^τ 7^ΐ&ο ,1ν ϋποχ .6 ί ι*. ι~,ν - ^ Δγ,ιλ ί ι» πα? ; | , , ^ , 'ΚΛ /νο. γ,/ ΙΚ -ΌοσϊΊΐ η Λρ ιροί ι> ι * . "*Κι>.
  δ^σΐί^ Ι- !φ^ τΜρ ιϊ, ΐφ Χτκί'τ'κω Σ>; ι'
  α.}τι>. Κ/ ής 5, ; £(ο ί5 ^ίυΐωΐία; ~.
  νηίϊ^ /.ΐίΑυίο-» , ό ~,λίυτ ί ς π^4
  -ο —'ν<ι/ οο- Α^^.ν 7 Η ΑΟ,^Ιί. ,6ϋ /ϊ) }"ς / τ^ ^^)δ^ αί^ "χ ! φιχα τ; ί; ,ΐϊο,, ο - ~ζ> ^ σ ί_ττ;ν |
  Ά'Ο^ν 8. Οί &αο' όφ 'ύ < ι ή =/. -δωοτΐς αι ? - | μα-·/'ί- Ρ<.Γ)υμ ι; ι ' ί 5ί 8 Λ3 " ν » « ί Ι* ε :-=■·. ζ<ί Ί' ' | ^ - χ 0 χ^Ύ- -ΐμ, ν [ ρ'φ.ρ- α ; ν. μόν .,.ν α ν ^ ο α ■ — -,^ ΐ( ^-α -Γ [Βλ^/ανα1"; Ίβαν'; Ραζα/ ο α τί £/ ΠΟ, Ο Ρ- α- 'ι "■ Ά/">: /> ^ υ-ί
  II
  - -·>
  « ό α τ, - ί χ ί 0')', 3) _νϊ;ν ' ι^ ο-ο Π3Τ^^^
  Σ, λ*δ: ·>'Ί άν-. ^ /ι 00, Ί) Ά-) 2 ^ Κ<ο ΐτ ! ι τα ζ2 ;3 ά/- -„//. 50 ιχ 6^ γί ϊ Μ^μίν.ν, -ι-.ο .»τ ' " Ζ /* '5^ ι/γ άνί ί χ,* (";· , ^ ο/ Γ ' ' ί 5ι-6 τ "Ι Μ ίοι, "3 ' ( ) 3 Τ |λ 5 Λ. ' το >ηΑ "/. * ω ΐν --ίτττ,,ί
  ' ήι._καν Κο ια«.*ν »α' ώ^α ^ — ι ^
  Ι |- Μΐ η ιε ι' Κ ' ί·ν--«(ι
  5)
  /"-τ; ο -ν^
  Αρ·; 11 ρ ^ 912
  « Δ ι εκ-, ,Ί77
  !
  Μ
  Ό _' Γ(ΐ7
  Ι.
  Λα6οντ*ς ^π' δψει,
  α' ) Γ π' αριθ. οτ. Ην Αν /,, . ι5 >5.ΐί -/ 1 ΛΟ ί
  ~^3Χϊιχο -,5]ς Ίί ατρο-ή^ 5 .ι . ·, :ι ο;τι/ ,ς ί.η-*; ο '- 4 - ,
  ν,ν · τ υ-Όυήν ά^. . κ ών α ο.· ·)τη '-ν ίπί τί'α ^, α άς )
  Χΐ:στ ' -.ν Ρίθυ*ντ ς 5 ιρϊ/τ ^μοί --.ται οτ
  ι !■- '
  , 21.ό
  » ι
  Λ'ΑΚΙΙΡΥΞΙΣ
  με'ί
  'ίθ'
  3ΐη - ζ' ·~* νο^ Τπαναληπτ'Κΐις ιε?>ιωτικής τχλειοδοοΊας δά ττΐν
  λι"· ^6ζ τ-ν : τ;1 ' ~Ζ ί^ ω -5 ο^ αν· Η '/,, επί ι έκιιίοθω Τΐν το"' ΛημοτικοΓΐ οόρου ι α τοΰ πς-
  .αττ: τδν '*ρ^^-.'' ισ^ ζ ν ' (Γ /
  6' ; Τη^ όπ'..' .>· 911 ι -
  παρ'
  Ι_
  ■-----. ίω - ", - ;, »αί δι'ής πρ σφ-, α / ? . „ ... . ..,.,-■-·
  * '^εο:^ Τ >; Ικ τούτων άντί 5 °/0 ί-τί Ι ϊ - - ->ιό τ&ΰ ακυρίϊ τα -ρ/κτικϊ τής *<»< τ^ν 1ο Μ .ι..» : «. «ν·ρ( ηΐει- }' ,ί .λ Ψ -.ο α/.- ί.^οσφεοθείσης τΐ'Αής " «λς'οδβ-ιΐί% 4α την ΐχμ -«οί ν των - »>< Λη^τ 3; λ» Ά <·ρ νγυοουλαι ής επι ιών σεοινι")ν προ'ιόντων της χοηβ^-ύς .υ ι ' ϊί ' ε^ !ιπ' όψ / τ ς, - ή,ς
  184
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ) 1910 ήΐΑΞ',ϋν Κυριακην/τ. ώ?ί» 3—δ μ. | ,;ίτα ω; χ,·( 6 οκ-ιχτίήπ-τί: δ '<βυγώ, έν 8λω ^ ή έν μερε; -όν ■ ώ «αταΐτήμα ι Άίμ*νω>> ϊνώπΐίν τ?)ς νο- ■ ^γ -τρό; τώ μυίω ά -ια.ο>ρ:ϊτιχι διά των ΐπομένων πό λ ών.
  .ί συμφώνως πρός τοίς έν τη ύπ' άριΊ 1ο7ΐ*ο Δι/, φυλϊχίϊεως ,«ΛΡ! 1 μ ηνών ^διά ^^γ^'^.^"
  *·ΛΐΊΡ«, Λνί-ϊνΛ'ϊιβ'ϊιιίυΊΐΐί ο^Ρίϊί. * χΛΐ δΐεΐ ποοστίμου Ιυ -ο °?ΛΖ -^ Ίγ" . ^ '
  η
  μένης τί;ν 30 Μαίου
  μ. ίν τω Δημαρχιαν
  μΐμου ΐπιτροπής κ«ί μφ ρ
  ». ε. ημετέρα ίιακηρύξβι άναγροιφομίνους βρους.
  Έν Άρμένοιςτή· 24 Μαίου 1910.
  >ου
  χαΐ δι« ποοστίμου 20—
  V!
  8?ϊχ ε 3 τί» ήμισυ επιδιχάςϊ-ϊι ώς
  • αμ'.ιβή δ α τή; χϊταδκϋζ^ύτη, τόν Ινοχον ^πο^άίεως είς τΐν «α¬
  ί ταγνίί/α τ» τόν π«ρα6ο.τι[ν.
  Ό Δτιααονος Άομένων ί »'*) Τ» *«<*■<* τής «ηαοπραβΐΊς δ*<χ·ιντοκ είς την εγχρ-ϊΐν μ 'Χ ' ' μ, τ0ΰ Δη.ιοτ-, ο·. Σ^δοο'ί'.υ δ'πε. διχαιοΓται νά έ -κρΐντ, η ν« απορ- '»Γι·ι·_ ΐΈηηιΤΙη-ΛΊΛίΐ ΛίψΛαΰ'-ϊ νωρ'ι; = < τούτου·/ άπ',-χτ»; ο τίλευταΐΐ, πλειοδιίϊη, ουδέν χατα τοΰ Δή|ίθυ διχαίω^α Έν Άρ/άνθ!ΐς τΐ^ 15 Μαίου 1910 Ό Δήιιβρχο; Αρχανών Ί. Καλπαδάκης Έμμ. Παπαδάκης Αριθ. Πρωτ. 281 » Διεκ.. 166 ΠΡΓΚΗΡΪΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ί) Δήμαοχος Αρχανών Προχηροσϊει ίτι, Δυ.ϊ,αει τή; 'αι' αριθ. 162-<*1 τ.ίςΐί Μαί^υ 191 ' ίκ Δ"ηϊχοτιχοϋ Χυ^βουλίου Άρ/^αν"ύν νομ αο>;
  χαΐ τί,ς ΐγ»οουλαχ7,ς ί ο)ο :φ'άπίντων των Οβρ
  δημ.ητρ'.ίίιώ^ χαρπίν πλη·· -.ο3 οίνου ϊι (ώ>
  ττ,ς εσοδεία; ^ού τρίν^ντ^, ί"^ι>ί 1910 6γο ' ου; ίζή, ό'ρ^υς
  1) Ό Δ κμ '< δ'αιρΕΪτα' εί; δ^ο π.ριφε-ε'α; >α' ί) μέν π.ώ:Τ| '< άπ^τιλείτΐι ϊπ) τα /ωρί.< Ίίπά.α) χοιϊ Κ ιω 'Λρ/ανα-ν, Βα)υ- ■πε ρον χ3ΐ -ά μετό/ικ Σ^Λλο^^^^ί/ί καΐ Στ=.-γι><ώ, /) δέ 'Α?.0 Π-..Ϊ. 329 ο)ο χαΐ σ αίρ^<ώ Π Ρ Ο _ II Ρ Τ Ξ Ι Σ Γ,παναληπτικίις τελειωτικϊίς πλειοδοσίας ς υτι' όψει 5 γ ε ΐ/τΐ των έ/ϊ.(χε ο>ν υίχονομΐΛωϊ' ■πε^ιφε"
  :ϊ ών, ώ; .) "λί,'. δ'τ.χή ϊ'μ'πίϋ'ς -οί φίςο^ ίπι των 5υγ<ο(ί.ιζ'^- άπό τα /ωο'ί Κουνίβου; Κώμαις χαΐ Ζϊ-( υριανου; , μένω» προϊιί<τω , α'γοπρο^ά~ω/ λϊ'. β ών ΰπέ: τοΰ ταμείου τοΰ 2) Αί π: πφοοϊ'ι γ' ιΐ.τα· ίδ'θατερω; δ1.1 ίκίιτψ ο!<ον. α,!*/·^ ; Δήμ-.υ /.αί τοΰ είδιχ ϋ -'ι-ΐείιυ "ή; ά·, ιιοιρυλ'ϊΧΓ,ς Εντ,ργήθη ιΐβρ'φέ εάν .ί; ά/ε <α α; . ονα^ΐς χα'. είς οΐχ/αάς, εί; ά; 8λ >-?τα· . φυιχΐιώ ·ος αέ .Γ,ν ΰπ' 'ί,'λΗχ. 218)148 χαι /^ο,ολ'>·>■ία^ 4 'Λπρι-
  βάλλϊιτα'. > αί το μ ιίαψα εί, το Λη^οτιχον Ταμείον. ·./ ,υ ί Ι ιθ ή «.ε-έρΐ < ;ιΚΛήί«ξ'ν δΐ)χιι^υί;Γίχί έ·· τψ "π> ^Ρ1™!*·
  3) Οί ψ'>^·> δημοπ.ίατοΰντα· πτχ οίχονομι/α; ιαοί^ΐοε'χ; ή ' 1 ) ^Μ. τεύ/. 1"'. το^ 1910 έ-,ίιθντο ιοΐίίμκς ■»£«: π^οσι^οραΐ
  δέ εχα'τ9ω3'· των ί^νυει μόν^ν το ετο; 19ι*' ^ χχτοι 5 οΐο εττ' 7Γ α £ > .ώ/ χ ^σ«ρ-3θε6ο-·>·ί ΰτό των τελδυ'αιοιν
  4 Οί φο^ι ')& είσ~33ΐΓτωντΛΐ υπο :ου ενοιχιίϊ~οΰ ε* μ6^ των ? πλειο?;ο"ών, ήτοι:
  (ημητριχχύ' χΐρπώ' (ί( ειδο; ίχ 4« τώ« λ^ιπών εί; χρήμ* λογι- ] 1) 'Αρχαλ) άξκί/ρεων έγγυητ/ι> 2ι' έχάστην τριφίΐ,ιαν ήν 7ΐλίΐοοοτεϊ
  όστι., Οϊ συνυχογοα]/-/) τλ Λοα<Τ[χά χχ: τό συνΐφΗησόμ- ;·< ου .- χβ' Οά ιυθύνετ-ί'. δ ά -τϊσϊ; ■'ίχ; υ ;*>/ζζ ί>3ε , το; ένοιχια-
  'ΰάνευ διαιρέσΐω; ή οιζήσίως.
  'Καν τις τω/ ϊναχηευ^Οί;των όίΐστιχω/ μιοθ^τών ίονηθΛ ν*
  λθγι 5πω; βυντά;/) το μ σθωτήρυ. σ^ί*βοΆϊΐ3ν ή προσί,//)
  μ,έν άλΐά ί?ν»)0(ί νϊ .τροτΐιΐγτ) ϊξ·ο/-·'ου; έ γυτ; ϊν χηρυιΐΐν ι
  εχπ:ωΐί; τή; μισ$ώσεως.
  Προχΐ)ρύσσετοΐ5 νί'α δημοπραί.'ϊ ίχμ'.σθιόσε^ς -ου φορ;υ ε'-,βι-
  ρος ΐου χαΐ ύ-τοχρΐοϋ-αι εί; τί; -τοο; τί ΔηΛ'-'Χ^ν Ταα ΐ,< ηλ - ρωμήν επ! έλλατον διαφοράς ήτις ;ι./·ν ήίιελε π.οχυψν) »α · ι,ν ίν^ργϊ'χ^ τής πχνϊΛΤ)*-. *ί,ς Εημ^Γν.χ^.α;, £αν τούίκ. όν χατά τ ν ίπχνΐΛίι* ".χτ,ν τιύτην δτμ5π:αιίαν ηοβ/ιύψί; ΐΰξ/,1 6 χηουχήι'ς έχπτωτο; οϋ^έν δύ/ατα: .ά -πα.τησ;; της ώ^ε, λ; η; ΰπιρ τ-ΰ Δήμ^υ ϊήσεται ί- τω Λτ^οτιχώ Κχταιτή- , ρη 7) Ή 8τ1■λοπ^α3ίοι η ματι Άρ/χ<ών την 30 Μχίου 1910 ή«.έοαν Κυ=ιΐχήν χϊί 10-12 -π μ ένώπ α έπιτοοτή; άποΓε'ουμόνης έχ τοΰ Δ ί μ.ΐ5- χου τοΰ Κ'ίηνοδ'χου 'Λρχΐν<Τ>< η των >ομίμω/ ηύτών άνχπλη-
  ρωτών χβΐ τοΰ γραμμϊτέω; τοΰ Δήμου.
  ^8) Ή δημοπϊασία δέν είνε τελεΐωτιχή, ίπ^ϊληφ )ήσ»ται 0β
  εάν έντ&ς 5 ή|ί.ερίον ίπ6 τή; χαταχυρώΐεω^ π^οΐφεργ) τις 5 ο)ο
  ί-πί πλέον τή; τελευτΐ'β; πρ->σε)ορ5; άαέσω; την
  Κυοιαχήν.
  9) *Η χ*τχ^ολή -·>Ζ αιοβώ.ιχτος »χί»της ινεριφιρίία; $ά γίνη
  «ίς δυ3 ίσΐ: δόίεις «ό/ ή αε< πληοωτέ» τη 31 "Ιουλίου 1910 ή πλ η )(«>·(, *-
  κον τής δι
  ιο) ον
  ο; οΊ' οίι
  ηΐ>!ν7ΐ.·
  ><ίγον. ,; ίπό « τιι μιιίώμα- Ί' Μ^υίο_τας-Χανδρο^-Κ·ϊλό /ιοριό ΰκό "ΐν ϋχ 83 '~ζ■ν}ν^ί£ζ Ίΐροσΐθϋα; 5) ΙΙατσιοέρ.υ υπό γοϊ Γειυργ ίΐετοάκη επί τή; έ* δρ«χμ. 17· 7) 'Βϋΐϊΐο χϊ! Κάτη> 1Ιουλια-Βου'εου1/·;ϋ υπό τού Στ«υρο«
  ',^ερκί) επΊ ΐήςένδοα/μ. ί53 τε^ίυ-αί^ς τερουφοράς.
  81 ι*/ιχ -ΐαή-Μηλια. σ^ Βιτίιλιά υπό -ου Γεωρ ;·. Χουιοάχη
  επι .η; εκ ορχ^μ. 0! Τ6)ευ^αίίϊς π^οίϊ^ορα;.
  9) Πάοιυϊα-ν,πβΐ »-"Α'ΐ.πϊοι; 5ττι τοϋ Έ«μαν;υήχ Ι. Νιχο-
  επΐ τ,ς εί δνζ/μ 18 < τελίυτ^ία;---οοΐΐ.ρ 1Γ) ΤείΒεΛι-ιΙυ^/.ΐι-Ά-ϊοσί έμι υπο -ου ίδίι < επί τή; ϊχ *ΡβΖ· 33 ϊβ'ευ*α'.*; κρ^ι,φορας. II1 Χα/άσο-Ν!σπιτα-1Ιισχ·ϊπί), υπό -ού Γεω;ν. ίΐΐτράκη ε* γ^ εκ 'ϋ/α 83 Γ?λε^τοίας προαΦ^α; 12) Ζηνταςδπο τοΰ ίδίου έπ' τής έχ δοα/,ι. ' Οό -ελεαταί«< προσφ- 3Ϊ.. 13) Χ·:είρων3ί-Γουρνιοι υπο τοΰ Άλή Φαφουλά*η επ Ι τ^ί ίΧ ι/^ · ' 04 τεΧ^υ ΐαία; π ζ;τι>?ρα;
  14) Άλάγνι-"Ροΰ[ΐα υπό τοΰ Άνορέου Ψυλλάχη επί τή< ** ιχα 143 τεΛίυταίας ΐϊ^οτφορα;. , 15) Άαου-.γ λες-Καμάοε- υπό το·Ι Άλή Φαφνυλάκη επί τή* ·χ δραχ. 83 Ίελ;υ?ϊία; προυροοας, *.χ. ότι οΰ^εμιίχ πρ<;φ 'ρά έγενε" χατά την όιεςαγωγήν ■•■ής δημ-.-οοσία; επ! 'οΣ<ονομ'<ήί "<"ιΛί~ των ώ; εϊ.ητα. ^ τϊ ττραχτ,.χι τής ,ατά την 9 Μαίου 1910 :αΐ'ας, χΐι' ε' .έκ Ιπζνιλίΐπτικήν δηιιοπ;αβ(αν έκμ βή_ω ϊ5·ί 3« ή 5·ίνηνέν τω Δν/ίΖΙ!·χ'· Μί Γ1)ήέ Κο^ " η χρ ^ Μίί;υ Γ;1 κ«1 αοΐν τώ^ α.;/α πό τ.Ο ϊοιΪια. ! —8 οί<ι· ^α 9—12 π. μ. των $« άτο τοΰ ίριβμ. 9—15
  μένου χ.«ι το.) χω ·ιου Τουρλωτή; 1 3 [λ. μ ενώπιον τής ι» τβ '
  ΰπ' :-ριί.2ι8 148 έ Ι. πί·ο>ϊρύς=ί ήαών ά<α<ρερ''|Αίνης 'Κτιτρο-· ι πήί, χαϊ συμφώνως τρός τους εν αΰ->*, δρους.
  Έν Άρ.αλοχώοΐ χΤ 16 Μιΐ.υ 1910 ;
  Ό Δήμαρχ ς Άρκα'.
  *5'.^»ξΐ. Φλου/» .
  Αριθ. Πρωτ. 381
  Αριθ. Δΐεκ. 199
  Δ Ι Α Κ Η Ρ Γ ί Ι Σ
  Έτια-ναληιπιικίίς πλΐΛθδοοΊας δια την δκμίόθωσιν τοϋ
  Δημοτικοϋ φόρου καϊ τοϋ της ήγροί^υλακης οίκονι-
  μχκων τινών περιφΐ'ρυκΰν τοϋ Διίμου Σητείας.
  Τό Δ,ημα ίνεΐον Σητείας
  Λαβόνιε> ΰπ' Οψει την ύχ' ί.ιθ,Α. ΐθ ί. β. ίπόφα"» τοΰ Λ»,—
  μΐ,τικοϊ Συμ€ουΛ'3υ Σητε'".;, ί·' })- χ υροοΓϊ' έν μϋ>ε< ιο - ο«- χτιχον τή; ί,ΐτά την 9 Μ ,Ιοιι έ. Ε. Ινΐβγτηθίίση; -τ/ιυ'οτ·*.^ 8ηαοποίσία< οιά τ , έχ^ίσϋωβΐν ου φ03ου !]> _ )ο ΰ-ίίρ τοΰ Δ<-- μοτΐ«ϋ τιμείΐυ >.^Ϊ 1 1)2 ι) ο ΰ ϊ; τού τ&με'βυ '.ΐ,ς ΐγριφυλλ-
  κτ,; ·ώ· ;υγΛθμ·ζίαέ ω; '.ί^'ν <ί3 υς δΐτ,-.'ητρίχ ώ ττρ'.ϊόντων τής Γ,νϊσηόϋκ;. <*υγ.· 'μ 3η. τή; '< εθϋχη, π:;ι,ρε-εΐ<; τ ..ϋ 'ήα.ο Σ^τείαί ώ' π ό: τα; οί«;,.μ·.·;«,'/λ*8 ω<> ^^οπή', /(α^/ζΜ, Γίυιττΐΐων, Μιυ'ονια ,
  Ζ■·;ύ^ Σίρϋ/ίαν Χ'τ.ϊ'ϊαΧ υ αί Ι'.υτ. .^-·ληΐια- Άν α Φωτ'.ας
  στην των έν λόγω ο5«ονοΐΑ'χ ο' *γ:' ο»-οε:ώ/.
  έχμΐίβώαίωί '.οΰ βόο,ου τούτου των ;ν )τνω Οί/ο/ομΐΛ'ϋ' ^ ϊρ'.-
  *«ΐ ώρ&ν 2 —5 μ., μ ιν τ'ή αίί.ύοί;) *--ί Δί,μι^^χια -ι ΚίΤασί·/,-
  μιχτοζ ϋητε'ίκι;, ένώΛΐο,· τή; έν ι?, ΰπ' ίριθμ. '77 |143 ί. ε. ήμε έρα
  δια ι-τ,ούςει ΐηυ.οϊιε.)"ε σ<ι είς τ 22 'υ'. τ ο ι! Γ' τεύ/οικ - ί^ς Επισήμου 'ϋφηαεο ?",,,, δριζομίνης έιη-ρο? ίί.ίς λλ! ου;Α«ο')νο>ς
  ΐϊρος τους ορο ^ς τοΰί ζί/αφερϊ^έ^ου: &- ;^ ιϊ^τ,νΐ^ν) ίιΐ-ν.Ύ)-υςει
  ΦΓ ρα 5 ί»)ο -τύΛάγισΌν άνω /ρρ ττι' τοΠ τβλευ'-'Χ'.ου πλεΐί,^^'ου
  είς τίνα; ή » <> ε!- όλαί τί»< έ, λό ι-ω οαο,οαικάς πίρι^εοΐ,ίας ή 8η ι τ.γΐχΰ'Λ ίπαναϊτ,φ'ησιτικ χά! γε>'()σεται τ»λίΐωιι*-ΐύς ΐ:α τας
  ΰπί( θίματιβθ'/ΐ'ΐομίν..· πεόΐθίρε'κς '-ί, 15 Ίου.'Όυ 5. ε. /|^.ΐί*ν
  Τί'τη» χά! ώρχ^ ·2 5;α. ·ι ένιό-τΌι ι~ζ αύτη: ώς άν·, έτιτρ' πί'^ς
  χα' συμβιί>!<ΐ·ς πρός τ· ΰ- ίρθυί "νς είρηαέ^ΐ,ς οόχ -ύξϊπς ■:ΐ^ Σητει» τΓ 15 Μαΐου 1910 Ό Λ Π. ί. 20 'ίΐ ιττίΐ ότι ά τί- ΰπίι -ο·! ά ,· οδ'θ'; Μ ν'/ν κου τ ν . λ/0'ν-χ Λα' ύ~ο τοο Δι^^'^'^ν.ο^ τί >ν ^γιχθ'Τ·,»;; ε*·/' / 0ε(ι>ο'ΐε'."χ ^ ϊνοαν -
  Ι Ι ' 1 '
  ματα τού πί&υτολοντο ου, '/υγ,-ραοής ϋτθ) ρεώτ μ ν /.χ ■ ι-
  μολονΌ'-· ή ά·ποπεο7τ«οί;' -οθ 'κίΊΊυ.
  "Αρθρβν 1. Τα εργα προυπολογίζονται /.ατα τ/·ν λετττο-
  μ-ρη εκτίμησιν :'(. τό πολτόν των δραχαώ ι 44,000 π*ρ λαα-
  βανομ,ένου καϊ τού ποτοϋ των δρ'ϋναών 955 οΊ' άπροόπτο^:
  οαπάννς έο' ών ούδε ^ Λ■/x'ω^■' ϊ -ι ό =;·";'>'»βθΓ.
  Η έκπτωσις γενηΐίτα ϊτ. τοϊ' εκατόν -'ς ά'ερχίχ;
  "Άρθρον 2. Ή δημοτ ρχσία Ιν^ργηθήσετλ·. ίν ΝΤεαπο7ε· κ
  ΙΙροςΐρον, τόν ΙΙρό.ήρο/ τί.. ϋρωτοδικ'·) τ; -^; Ι -χ-τ'ντ,ρο
  τας αυτών,τόν αρμόδιον Μί.ν7νικόν λχ'. οόν εκ των ιχελών ττ,ς
  'βνοριχκ,ήί ταύτης Επιτροπείας Γεώργιον Κ. Μαρ/ΐαΛην την
  6 Ιουνίςυ 1910 ή[Λ='ρχν Κ .ρια,κ. ν κ«·. ώ;χν 10—12.
  "Άρδρον 3
  II
  αι χ ποθΐ^ορά θχ ο'υνο^εύηται υπό τού περί
  οϊΐαΛ'-ρχσιών λ% Ι.·.χύ.ίσζ'ύ!; Λη'/.οτίων έργων Νόιχου όρ'ζο-
  .ί* '.ί ττπτοπθ',γ,πκοΰ, συ;.'.<ρώνως τω χρ'^(-..19 λχϊ ΰΐ;ύ /ρ*[Α- χ ίου βεοζ ιΰντο· τ) ν $ί'ς τ· το>ν δτια,οσίων τϊαε·ω; η τής
  ρχ,τ,ί'ζος Κρήτης κχτχθί-'ν λογ<.> έγγ ητεωϊ είς χοη;ϋτα τι
  'ΐολΐγ'ας της Τρα-ιίζης Κο/)τνις χχτά. την ίττι -'ίς έ/.'5όίεω:
  ΐων αξίαν ποσοΰ οραχών ϊ,200
  ρθρον 4. Είς τόν διχγωνιιψόν δύνανται νχ λάβωσι με'ρος
  χ,αΐ άλλοδαττοί ταΐΑΐΑορφΰύ|Αε,ο·. πρός τα: οΊα,τάςδΐς τοϋ περί
  δ/ΐ'.ιτρασιών χ.οΊ ίκ ςλίτί'ος ^7ΐ|οοο"'^>ν ϊργων Νόμ^υ καϊ
  τΐϋύς τής Πολιτ-ίχς
  'Η δημοχρακ7ίαδ;εζλγϊται δηιιο-ιωί.'Ο έσοραγιιΐΛενος ιρά-
  έν ώ είναι :γχ.;/.λ6ΐσ|χένη ή τρο'ϊοορά τίθεται όμοΰ
  ι-ά, των ίν τώ άνωτ-'^ω αρθρω ΐΛνηηθίΐτων εγγράφων καί
  α.;κόσε«ς έαφχ' /θυΊης τ:· δνομα, -ό .-ά^γελαα καϊ την κα-
  το :'■{.·> τοΰ μειοίίτο1;, έντο; ιίευτέρου φακεΛΛου ό'ττ'.ς παρα-
  ^ί^ετί" έ'ί',ιρ /.γιταένος ;; -;ύν ΙΙοό-^ρον .η; ιί : Γροπ.-,. συ-
  ίδοινζούτ/; . Ό Π-ο·.?)οχ άρΌ'Λεϊ τούς οχκθλο-ι; κατά τά¬
  ς·; ο* 'γ/'·'ρί'τί·ω; τ ^ν. Α/.ο.")υΟ_κ λτο Γθραγ',ονται οί :ςω-
  ζίι τα
  '■ - ό- [Λ^. αύτ-ΰ /.χ,ΐ ^/ /ύ;θντχ ι.λΊι. ι :
  ,,χ/.ί Ό , <.αί κλ·.".γ χφίΐ ίν π.- λ~· '. >μ τ, ΐμ-ίερ
  ι/:7 τό »:'*-. 9 εγγρ^^χ. "Επ: τα οί %< τ7, ϋ.ϊθςυΐΥΐ ;7ις π υ εδ'ιάτί >ς 'ΐ·Λ,"υρ '; .* ε. . άπ τύ.ο . ■ , ό δέ Ί Ι-ι.-ροτέ'α
  τ . ιζ εί; ->ν ^ Λγωνιιαό; πα)ϊκ>·χ.τς'. ς, 7- λε ' τα τους λο-
  ";υς ^Γ' ΰ; τυ/ ν Οα απ-Λλ ·ε τ'νά τ'~' / [Αί^ήοτω;.
  ' Λ"0; / Γ) Ι ί 5.0-31 /« 'Χ τ: ο-βασ'ν ι ιν αοθρ. 8 κα'9 Τϊρο-
  7-οον είν-ι %π?" '^'.το; /.αί τ'στρόοίΐα' ~~;·~, '.ον ΐττι^όντ/
  ταύττ νωρ ς νά ■ ".'νθίί !ι πεο /.λειων αυτ ν φχ
  Μετ ^ "όν ίιγ /Γ, > ' ώ -ί εν γ ο*φων γί τ.*.-
  '^ίττατ .·■ ί^. νε''"''' ο^ίΛο^ίϊ, ο ■*£ ϊίοο£θρ^ χτ
  έ/. Γ'Τ>ν ττΓοσίρορ'Τ)-. οελ-'ΐ, /.ατ.> τή ν ιθι^οττ/γ,ν αυτών
  76ίθό|ν α'.> /ωρ'",εί τ' π'θ';/κΐχ; .'. χΰτ(·Ί - ό τω "ρωτοκολ-
  νον ν ι ϊν.-6ϊ;''!γι τ ό ε;,γο / ε ς .'ΐΛην "' '/οερω".>-ρα''. Αν
  πλί'"/:' τίϊ>ν ^:χγ^·ί'.ζου.5νωΜ ήθΐλον προο'ΐρερει τ*;ν αυτν,ν
  τυι/φίτο^-ρχν ρς^οορ-Λν ήδ ο.·) :ρχκ7'* Ι π '·χλΧ7.βά'νε:ο''.
  δ'' ένο. αγ τ:ων πό* τΏορ'ον αυ'^ς κ-χι παρ^-είνεται ΐπί ούο1
  ώρας αετχζυ των τοοτ'ΐ'■/,; ι~ ν τας 'υτΛ, >7 •κ.'.ρΐρωτίθί
  τΐ'Λάς. *Λν "-" ούτ:ι τυ /αν .>τ άπό'-' :ες τοτ: έτχνχλιχβχ-
  νετ"Ί ο ,νΛ·ιΛ~ - ·3·'? κχθ 6,ο·"~0λί"ιλΙ" ύτο της Επιτρο—
  πείχς τ^ίζχι ήτις Λ<' <<^ χτ ' ν> υ-ε-ο-7, -/,< 15 από τν)ζ πρωττ. ι ιοπρ"ν':·ς. Ή <"·» ο-;, γ7 αΰττ Λί,ι·.'-·οασ.'α εινα,ι '-γ'υο'ι' "." ;/άί ό "'.'■ τώ/ ί);χγ'·» .·ίθ|/- ιω· /χμο ε/.7:τωσιν '.'»νο<λντ '.Χ'' ?,<: νενοΐΛ- /·,. /.ατχ τυ,-■ "θωτίΐ1 "Ϊ·Ά Ον Γι ν,ς ου' ''■' > "όν -(υνίϊΐι'
  ττ,ί
  τιο'ς, ττ,
  τ: ' 007-61-
  όι/ολονχ:, .' "ό: τριώ' /< ρων » ϊγ·[ ·ί»φ ';>''-τ ΐί'-ι· ου χ. ο-ν-' ρρ
  ας ποος ούς Λη./οτ·'ο· ' -'ι7''χς, >■ Λ'ΐυθυ··":: ς -'·.·'' τ-1»-
  ατηιχά-ω- έν ο'ς Λ*τ·τεθ/·,ιχν
  ' Άρθρον Τ. Όίρ-Λ)»· ο^ ΰ, οκειτ^ι :ις τ,ς (>ιατα;:.ς τοΰ
  πεοϊ δτ,μοπ-χσιώ; ·^ ./. ε/ ιεως δτΐίθιων έργων ύπ άρΌ
  356 Ν-νο·
  ";0&'·^ Τα ;>κτικχ ττ: ^ -ιΐ'.-οχτ'νί ϋποχεινται ε!ί τή'
  Γ ι * ι ι ■ .
  εγκ.ΐ'3 < τον ι~ό τ?ί ΪΙοϊ. δΓ·ν: ^-τ'τ ό-,υ, δστις ε/δΐ το 0.- κχ·ωυ.χ κ» χ τ ο δο,'.οΰν αύτ<·> νχ έγ/.ρ ν/; ή μή αϋτά, "·αυ
  ζχνω. ,ττ ο'ί'. το σ ["ρέοο/ - Ένο,-' ": , τ. τροτ:^ς χω-
  - ς εκ το-·-. ο · ·; ά-:οχ.τκ ό τ:7-^αίο-ς υε"- ιοτί,ς ούίέν κα-ά
  τ?ς Επιτροπείας δικχ''ωμα.
  Άρθρο» 9. Τα 5ίαγράμ;;αταο ό π( ' λογισμός τό τιμο/ό
  86
  γ'.ον, κχ.1 οίδ'-ο: των συν.ο;ο,·!·~ι.· ύη κν.τίτίθίν.ένχ είς τό Γοχ- 6 ή.,ΐρών ά™ -ί% π^ο.-^νής κ*τ4*ϋ?ώβ,-ω; «ξ,οσφί'ρ·») 5 ο^ο επί
  φβΐον 'η.:·!:«Ριακϋς'Κ7τιτοοπ8ί»ς Ν^όλεω; είς την δα- «^ν ** ,.λΐυτ.ί* προ«?ορ5« τ. πΡακτ«6ν ·:ή; «λ,ιοί^
  θίσ.ντών ζο λομυνων να ■ χυω7ΐ γνώσιν χ-;-.■<.>/. ραί ^, „, ,,ρώ-.-- Γ ,ώττιο, ·η;ΐ οΐΰίής Έπτρνπής /«ί δ—ϊ> τοί,ς
  Άρθρον 0. Τά ΛΤ.·;ύ.Ί:'.κ ν. αί εζοο'χ τού Τινκφΰ·; τχ'.;νου *ύτί·ί>ς ό1-,· υ χ-ιΐ δ προχ'λίσ-ίς ϊήν πΛί!<;2>ΰσίαν ττΛΐηϊό'της ά· α-
  (.τυιχοολ&'Όυ ( 'ΐΌαρύ^θ'-'ΤΕ τό· Ιουολ^^ο;. ν"τ)ρ#'ϊ5#τ'ΐ 5οι;£Γ'.-ιο>ξ ■:,ι.ί9ω~ί'!κ £.*'■■ χ-^Τϊ τ^' δ'εςβ'. ωγ;.^ <ίΐ>:<ις ί^-ί ΙΝεα-^'.ίΐ >νΐ Ο ινΐαΐθ-· Ιϋι _ Π) ε;,, 6 τίλΐυτβϊίς «λίιοδθ'.-ίΐςή' δ έγγυ-«ί·:ήί *ί<νηθώβι να ύιτο- Ό Πρόεΰ'ρος Τα -'^έλ·,* ·. ϊ^'τ<|);·1 ■- ν*ί*τ,ΐΛθ,Α ■'ϊ1ν- '-; ^'Ί'" """· * .,*,1" ' ^"ΟΗ···-*7 , ...^ . . συμζο/,αιον εισίν ΰπίυθυ-;^, δ:» πασά ζημίαν ίκ. τ;;ι α'^ιχου μισθω- ΐ. Ε·. Λλεξάκης . Τ3?, ή ?« .τατατϊ"ί!σ? .τ-ΰκατ^ίηλή χατϊπίπ-τίί π?ό< ?5(λος τ-.ϋ «ι ¥^ »« ■ Λ-πιρ-'--.^ Τ·-αϊ·'.-·ί < . Εί^ ίΙΙα.νϊΐίϋίϊί^ ->η-'.'-.-- .ι ι.(·» ... _ ^ , , .
  ; 1'') Τά πρακι·.·: τηί .νχτα^υ^ΐΛχτεω; υίΓ0Λ-;ι.Ί«! εί; -ήν 5γ-
  : χρισιν τ;υ Δτιμθ-'.,ιου Συμ€>ι)λ!οΐ) τ ύ Δή^ιίυ ΜίλιΕω. ίου.
  13) Τ* .·. .ράκ·:ΐί! αχΙ ο-υμβ:-Αα·.ο ('.-Λφίκί Ιξ-νίχ.
  ; τον έ.'ι.-.ΐίατήϊ
  Έ Μϊλιίοινίω τ?; 21 Μκϊι-.'; 1910
  '(_» Δήμ·>:ρχος Μίλιοωνίου
  Ν. Γ.
  ΛΆΧΊΡΥ3ΙΣ ΙΙΛΜ10Δ0ΣΙΑ3
  θ. Ιΐρωτ. 281
  ;;ρυτ·:ε: ότι.
  6 Α
  .■} 'Ζ ε
  π. 175
  Δ Ι Α Κ Η ι- Τ Ξ Ι _
  20 ίϊ
  13 .ί
  ;->υν7.[.-.&: ι/ υτΐ ->^ΐ'ί »
  ΊΙΛρ' ήμϊ. -■',ί.ι '.Γϋν '.ιμ!ϊι)' "α ?,-; ■ ρ,·>!■-'■;· ς "' - :7|. ύ;('
  ό^ριθ 5ί84)ό-~. :λΐχ:.-3> ^ <τ ΐ; ί '» .'. Σίοχ'ν'. Ν'.'ία".-' .α ; Ρ-'^ύ;.-·νι<-, έκτ θενται εί φΐ;·:.αν χ · . .-■ ... ·'"·η...-. *. ?.τ-·ν .··. -·τά τά; 3·ανί- ; ^!ις τ;ν 6π' γί'ι 356 '*εο; ίημ -.,ίοαοι:!) < Νθ',ΐ'.υ ή ΐ···μί ·0.·:-7ΐς ■ιω·· άχοΑθύ'Ιω φ' ·.<"■ *■ :; χρή'1 ω * 3 ·"' ??—10. 10 ί' 9 >'
  &'.)φόίθ? ύπϊγό^'-ο .ι; ·'.. γ... .-.ι-όν ■·■■■ ϋ^οΐ.ογιοτμίιν τοΖ μένης ν.μ'[ϋι); ο;ΐ τ";; ίο-' αριθ. 4333)265 χα· χρονολογίαν 23
  Ο -.ά1^^ λ -'Γ'πε-,δ/.τω. ο .:-.τά '.α.-χ >·ΐφζλή·- ότι των έ·; .ί- ' ίχτ-^ίτι; είί. ψι-ιιτ&:· μίΐ^ΐ.' ί.'ΐή. δ·ημοπρϊ.ιτ:α·/
  λων Χ,,ΐ ϊ );■! .πί -ών β:«ί?ω·. ■ ,^ς ί^χ,^·: τ.,ϋ ύκ' ·'.ρ:β. 356 πέ ,ί δημοπκ«3(υ
  ,
  ί'.^ ΦΟρ 'ώ-'Ί... 'ι- 'ί,' '. ό 6 Π'νόν ΤΜ'.ϋΐ'; ή; ΪΙ 03. ■£■ :■
  υπο
  /.«ι
  Ή πΑ;:ο5...-' α ?:*ς
  ώ' ) '■ > Δή (,-,ς 5;ι
  1) ϋΐρτλιχμ- ί>;:υσχ /.">''·.
  6,·, Μβ.Μ'.ιΓΐ.: .■-■«'. Ά'.Μ'.ίν 'ί)
  ί: 5 -,τ;.·,.
  ν ή
  Π
  .',.·ίρΐ·«ί ·:ά.: ες'7;
  Ρ
  / ρ
  δ,-, Μβ.-.:;..Γι.:,:<; Ά·,υ·.»ν Ϊ) Δβφ.ίϊϋ.. Λ;-·ί.ο6όλου, Άβδϊ.-ττχ;:, | 'β·;·, τ3.; π03,ΰ ,ω 'Α'Λ·.6χαΐΓ, Κίσ.ρϊ :;Μ Μ-ιίν.;ρο<,·, 41 Άο· «υλώς °Λγ. ν-ά:Α(ί3!^:«. ι *, ϊρνολάβος. 'Λβϊίλλά, Κί:.«μιο·.» -..α·:_ ϊ'αιΐΰιτα, 5) Χ,αμ.,κ, Κίαίϊΐιβ, Ποισν- ! Ή Ιχτττ.^αι,: ν*νή- λί Μίλρί Κ> Π' ; 2 Ή ί
  ι ορην τω-.· υ'.ι -
  ί 6«0'.ώτ;'.> βί/ρ'. 1'έρί:-ϊ1ί.τ5.μ'^ΰ.
  ί "Α'ίθρ. Ι Τό Ιρ ,-ον τίΰ-ο π; ϋπ< «/.'·- ! χϊΙ β'ϊ'ίοο ;-:=:'. β-.ΐ ίτρίίλ'.πτοί »ςιδί δ^ϋ/. 7 40)':ο. .ΐι>- οιιτ.'.*ολιΐϊΓω.' ΐζθδων ούόίν οίίίί.".ίΐ)Λ3ε ί/5ί
  642
  ?) Οί φ-ίρ ■■: ^
  3) ^ ί φορ·.'. »ο<ϊ!-;-ί- " ■*.· Ρΐ" ? '/0''- ■■ τ',ν ·0'-"ν ■ ο·., ϊί;τ·:·.- 5: Πδ; _ Ή Ιχα, ννή-ί*;αι επί γοΪϊ ο)ο δ!; ίκίρϊίας αονάοαί. -ίρ,ίν:, Κ·~>.*(ΐ.α χ«· Πρ.'χιμο;.^ ^ ; •Αίθρ. 2. Ή ίτ,μ.οτροΐί·!- -'νίογηθιίίεται ϊν ' ;-^ Ϊ3?α τοϋ Λή-
  έί ά ή η
  ; μου Πλΐτά-ο :!«', ίν ιω Ιί« :ϊ;ΐή:^τι τοΰ ' ΐ;:Α»>>ύϋΐ·ι« Λήιιου τη
  Ι |3-οϋ ;Αη · ■:; Ίί.-,Ιβϋ έ ί ή:χί?Λ.- Κυ;ι.--."··ν ;-«■ ά,οιιν 10— Ιίί
  Ι ^. :.-.. /.ϊί 2—4 μ. μ. έ,ώτΐΐίν ίκιτδοχιί ί
  ί ΐί Δ^ώ Πέ5 '
  • *·ζ ■ ■ -'Τϊΐ'.^ '■ ^ Α Ρ ν 3. ϊί ■ -"/(.ί -") ,; ΟΙ Οί ,'''■$'*':
  ■ί .· -τ.:""'ϊσγι ::' ι,-.·,- | σιών κ.: !■■-.-■■/ ί- *οί· ϊη-'.οιίω
  ')Ι ίΐΐ ν» ■ ιτ.-3ΐ- ! "Αΰ'ί . 4 Π*; *ρνολ'.ίι.ς :
  ως μβλων.
  κ»1
  δβ-
  «ι:: - υ-
  . ΙΙ( .->
  σ ■ ·ά
  λ :*
  ή
  6 'Ί τ/.·
  ί^γ·χ ϊ; συ. α* . ι:ί ■;. ,/ριω-^ '.γγυη','Γ ! Λω,. 20
  ί.-νίκ.ΐυ,ο-,ίν.- Λ-. τχ*<. 2γ^ '.ιΐΐ/Ί- ; λόγω εγ/ι.;ήυ«α)ί ·<ίτ'<:» ;ιίί£ΐ δρβχϋΐα* ίκτ?>ί .·5ΐών ηΛΐοών άπΐ
  ' Λ' **'ί0 " ^' ο. "ϋ^.*. *.κί 7ή- [ΑειΛ.οσ'ΐ; *ϊ; οέ ^ον, έ-ί 'υ/ϊίνΐας ίΛβνΐ το ττ£ρ&< το^ εργου. , ' ρθ;ί. 5. Τά Τί.ι-ίϊΙΕ.ά -ή. μ£;-;£ο;τί;!$ 61; τϊ» εγ- ά ϊέ>
  :,υ ,αϊ τοθ Γρ»,- '
  δ τε>.«
  '
  μ
  . 6. Τά
  ϊ:,
  Τ) Λί «ρ ;: οο:
  σ5ς όρκ/ιιάί.
  8) Ή ί;.-.. Όλ
  ϊ-ϊ: χ*!
  0
  ; χ·.- ,;α<.-. · Ο τ·ο, Τ ■■·-:!■) , ή ·· -Ό ;■:»« : .·ο·'υ 1 Μ 0 -αί} χ αϊ Β-ίτΐί αή • ^ ύ-' ν,·ιβ 196 Νόμ-::. '1) ■ '^')::< -υ «.ψηφ;;^-!-ί · ---αι ·. : ί αν ι -έ,η έμ Α:^. 7. Τά ΐ/ίΐιχγρ ,· ϊ 'ΗΙν Πλΐτίν.ρ τη 1ί ;νΙϊί>υ 1910
  ι:ρϋϋ;τολιγιβμΛς, ;;*1 η
  -_' '''""·' ΌΓ;7/·:.5"5!; '1 λ^'Ί ·'· "'^'· ?'-*·τιν Λ, ^.,λθ'ΐϊνων ν'ά λχδωτ'.ν γνώσιν
  εί; -:» Γρ*φεΐο< Ό :ήμαρχθί Ε. Μανιδήκης Ή Γ.'Ί'■■> τχη '.%: ·-.<>■:. = ■·!;>; έχν ι
  187
  ,,.Ο ϋ,ωτ, 77
  νού Μπουντ-ίυράκ,η αφήρεσεν 150 οκάδας ελαίου ανήκοντος είς
  το»'(Η έν γνώαί' τή; αλλοτριόττ,τχ τικ, ήτοι ακουργήματος
  προδλΐ-ομβνο.· >»ΐ "ΐμωρουμένο < αί» των άρθρων 7 49 >αί 293
  Ε Ι Δ Ο ί' Ο Ι Η Σ Ι Σ
  θίωρ'-α-'ς την χκί '. ' Σςπτεμί ίο. 1907 ',ατη οριαν μου.
  'Ε-.ει3ή ό , - Γ,ιίιίίς εί αι φυ-1ό3:ν.3ς καί άγνοίΐ.αι ό τόπίς Γϊ,ς
  Κα^ονή^ τοι>.
  ../μ.5 τώνάρίρων 40ο. ιθθ αλι Ί09 τή, ίΙοι>> Δικονομιχο
  ΙΙροσ/,αλώ ϊ> ίίρημενον ^η «.>·, ριον Γ. ΛΑαπά^ην να 6μφα-
  ιαθί 'υτοζρίαοΐΓίο; ΐνώπΐΐν όϊ) ακροατηρί^υ τ Κακονργΐ'·-
  Όύδερ''κ 31 άλ/ί,νήμέ χι ΘΙ -(· ονται δίκτ Ιτίζο· - ί(**ίο' *'ανίω' " > 1(| Σ--.τε*ίριοι. 19*0 ήμϊοι ΙΙαρασχϊυήν
  τος Ιάν ώσιν έτεροοΎιμότα-. ' "' ώΡαν 8 π· «Α & ε π.ρελ,.σε^ι ναί ή παρβ τ Ο Νομο, όρι-
  • . . ,ι ■>-.*',> γ ζ''(ί.4νί τρ'ϋΊος ~."θθεαϋ,·« λού ζοΐΑε'Τ) αο' τ,ς »- ν»το τ, τίλευ-
  ^ · ι,' ' , / Γ "-" ν των πρός -ο,- οχ,ολ^ ι,ζ ν κ.ι οημ"σ'.ίΐοσ'.ν τοι '^ρίν-ος ^/Γο
  όος Λ»·. τ-,.Λ^ΛΛ,,;/)~ω εί «·ντ, .α Λ , .χ τού Δημου .,_, ;0, ,/;,,,,., μίνων -.βξ4ων, ?να ,,,,,βϋ , ?-.' αύτην, ίλ-
  Έν Βχα,Ό τ/ί 1δ *1ιχί. Ι)ιθ
  ') <ια·χ.^^ος Βά ■ νότάθ. ί ΙΐιίοΌπο -Λ άπαντας τούι, ..ατο'/.ους τοΰ 4 ια,ου ό", ό ■ ζεται ήμι,ρν ίνα κατ'αυτήν -ιροσέ.χΐκνια έν αγ, ειιρχ τ Δν;;'θυ οί Γτ)μ·<ι>'·:'.-; ς χχ· ). βχν .' παρ ', -όν τ/' τγ -
  ζϊΙ,Λΐας τοι', ή ΙΙεμπτ', έ/.ά7Τ7ις €δ ϊ
  ονται δβκτ γ'γ3τ0'
  Αριθ
  . 29
  Ι'ό
  μ η,
  λως -κ; ίμφβνΐ,ο »»νίς χατο. την ρη;-£ΐ-.ν όιχάσ'μο· τοϋ Κακουρ-
  γιοϊι/ειου, Οι/ε χ»τα τον Νόμί^ δικ σθί ίρήμηι
  ΑηαοσιεκΓ,ή-τω χΌ παρον -Ία τή< Έ'εισημου Έ& μεειδος. Έν Χά ί5!ι, τί 13 Μαίου 1910 Ο Άντε εαγ-,ελ.ύ^ ύ* Έφετ'"'ν Ν έν Α «Λ '·.:ΙΤ ΡΙΟ ΕΙ Χβν οί; Ί.ΐί-.ώ ώ, Προέί,Όϋ, Γ€^Λ*ι υ Σ. Π -..*> ; ■ ϊ,ΐΑβύ
  Εΐοαγ 'ελίω. Χίνιων. Άνΐώνιου Ζγ, ήμονο^,, Κω στ^ .νο^ Γ. ι
  Παπαδάκη /αί ΙΙέτ..:υ Τίΐ.οά,η Έφ« ■> ίν Χανί... ώ' ,λίλώ^ ■
  Χανίων ώΓγραμμΑω;. * ρ σ ινβΛ" Ύι'8ΐ'ι*ο'ι-ω "" φ"τ"-'| Ό ιαοάτ<.ϊ- ιν λανΐοΐ Χυνϊ/Θ'. !δΐΐτερ·__ ε Χίνυΐ. : ν τω δ » Ι α3/.ίψί ς ^ο^ , Γενΐι-.υί, Έΐετε'Όυ Χ^ν'( . β.*γμέ^φ ωμ ";ω ίύ ^'-α-τι. Ο "τ,ή-' μ:^ς τί ^ΊΜοίο- 19ίΟ ) Λ"ί6ώ ^ όψ«'« ^-ο '0 "1 (ι χ., [^.^Λί^μ■^ τ&ν ^,.,^6. λι' , ϊ'ν^ Λαδον Ιτ' οψί· το ίιπ' ϊρ'θμ. ί8ι7Α«59 ^^ '' Μα'^υ "' '' έγ ρ ου ^07 ·; αριθ, 732 ^νΐ'ς ϋρω ^ο ' γράφον τού Ρενί<.οΰ Ε'ίΐΛγνβλεως Χ. ιι. > ~ει
  .'ί.ρ χ'-ςτο) β
  ίνοο,Λ
  ί Γ,ς χαιο
  τ^5 χ
  .ροοι αίς ςής
  τθϊ)
  Συμβούλιον τούτο, 8ί (,υ πά,, 'ί'ίΐ , ;σθώ,ΐν μ:-» «ν Ί-μο , *«»(/'α-Σε" υ ι-ο Ν-κ ··-· Χ»κ" » ^αροπίμτ'^ «ωπι.ν τού
  νιον ί. Ι. £οο τύνο^ί τοΰ Κ,κβϋ,,γιοο./.ιοι» Χανίων ' Κ ^οι,.,γ.οο^ιου Χανίων βια ^ βι,βο67 ώς ϋ, «τίος τοθ ότι
  Ίίον χ« τοάΡθ3:>3το
  «V
  ρθ; 4'ιτο" 1907 Δ-«*ν ! τή/ ." Ιούνιον ΠΙ.ίο ί τώ χωριφ Μυλω. -ι, .ι
  ματο ' {ι ρ»ο« 3ια /^νη €"ΐχο; όπλου ι όν Α'ή Αληον ,αίαχη «φού
  Όρίζε: βυνοίοϋς «3 Κα, .ργιο-ι -ι:. Χακων αΛτ-νμ,; .' ^-«1^-"»; ήρ-Οισ·.. >' α ού δια &»»·ΐα-α ι *,, ήτοι:
  1πτέμ6οιον 1910 άτ- Κ'—2^ το, ηνβς τοΰι-Ί» χ»ΐ «τάτ:ν, Κ .ο^γή-«τος πρ,.6/επομε,οϋ /.,ι χ^ω, ,υ^νο απο των αρ-
  μήνα Οηώβρΐ'.^ πό 1 1— Ο Ό-ωβρίίΛ 1910 -.ου μην ς! Ηί>'' '" -ΪΛ?· >? τ0-1 "^Χ"1.1. Ν°ΙΛ!:"'·
  «9ε(»Γ>κ)(<α την ^■κα ιί Ν5'*; ι ί ι ι·»7 κα'η,οοιαν μου. Ίΐιτ.β.οη όμνησβίΐ.. είναι φυγςθΐ.'.ος ·<αι »γνΐ4 τ ι ^ τοττος τής ένϊ-ο έν Χά ·0 ς τη 4 Τα ΜΛ/η ε ω, ϋ 19Γ1 Γ. Π>ουι«.ίαηε
  Κ.
  Α. Ζηλήμων
  Π.
  Άκριέές ά,ι.^ρυ^.ν
  Έ^ Χά ·::; τη (3 Λΐπίου Ι ^ 11>
  Ο !
  Κ. ρ
  < ' .77 μει χώ^ άρθρων ΊΟΚ, Ί··1> /.ϋ "9 (), Ιοινι/.ης
  1, γ ·
  16 0/.των.ο.ι 1910 ίκΐί;αν ^«β'ατον /αι ώρ/ν μ. μ .τε
  ,,-£ ^Λϊ^-- ΛΙ Κΐ' ή 7;ν^^ ^ ΙΝϊίΛ^ν '^θ^ίν^ ,^η ► ^ ?ΐρθ~
  0»-μ'.α λογιζςμε.η ■'φ'ής '*{*■< '* (, ι/5^ιαία ·. ϋν τι- - ς τοι- Τίΐαγα. Αών ττραςία»/, ίνα δικαιθΐ 'χ ^*ζφ, β/./ ως .'ζΆ'ίθς 'β ^ τί,. ^Γ,'ΐΐϊΐαν Ο! α;'μ.ο/ τ.υ Κ^. ->ρ"
  θίλε: κατ» ιον Νομόν 'κασ ·Υ; ϊρν,^ί,ν.
  Έν Χ/νις', - 17 Ν ιμίρι '
  Ό Άντε'αΐγγ λε^ς των Ί
  Β. ί*..
  V
  Ό
  ά τοΐο έν Χ ν'οι«
  Χ-/ .' τγ 8 Μ*ι:υ 1 91 Ο
  ώ^ ΰπ'οψί· -ι α^ό 8 Αύί-^υσ1· υ
  μώ 15., ^]^μ6;^ >;^ -.ών «ν λ ν ·
  ,ιο^ Γ. Λΐ«, χ/.ι·,, /* ί.'- τ ^
  «παρ·/_ι?ς Κΐσαα^ου τ ; Νο.ιοϋ Χ..' ω' -α;. λλ-χ -τ, ί >■-·■> τυ |
  Κακ;^ργίοοιxιι;^ Χανίων ίια νΐ ί. .αΐ'Ί, ^ς ότ·αίτι:Ί τΐα οτ: ;
  τί].
  ^ ].
  ί'Τοιι;ολι»ις Κ.σ,-α,λΐ
  —16 ΛΙ*ρ. :υ 1'·ί)Ι5
  Ι
  υ ΐ-Λο
  ι
  Λ1. Ι. 11;
  τ:' ά; '//
  5. ΐ'
  ;
  Δή ..
  ί' -ι Κφι,μϊρ --,
  ? Αώ» ί.
  --1
  Χ,ν
  . , 8
  Μ.
  1Ι| '
  -Ί'
  ' τή.
  Ι
  ι
  υ
  Α/. ,
  / 1:ο^
  ·αίτι:Ί τ:
  ■ί οτ:
  ,- 50,
  ί
  ϊ
  ί
  •ϋ. Ζο ρίδη%
  ί .ί!}ί)ΐ>.ην'
  188
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ——8—*«.·**« ■«^.^βί1 "/^-"
  Αριθ. Πρωτ. 2932
  * .Λιε,,τί - 031
  ΚΑΗΤΙΙί'ΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  '!;πα{>ά τ ο ι ν έν Χανίοις ίία ο^ογιο!>ίκ·ιις ;
  Γενικ »ς Εισαγγελεύς·
  Λαέών ό~ οφίΐ ·;ό ά-;ο 15 Μαρτι^ 1910 ύπ' αριθ. οο β:ύ~
  λϊυμα τού ΣυμδοΆΙου των ν Σφακιοις ΙΙρ^τοδιχ,ών δι1 ου ό
  Άλεξανίρος Γ. Τζο.ντανά>,ης χάτοικίς τοθ χωρίου Κ-χκίνου
  ής έπ»ρ/ί?ς Άιοκ'-ρώνο.) το.) Ν:~-ύ Σφα^ΐω^ ~α-ε-
  ] 'Αριθμ. Πρωτ. 151

  Χανι υ.» ^·* να
  ώς
  των
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΙίΡΙΜΑ
  Ό παρά τω Είρηνοδικείφ Άμαοιου
  ΔημόοΊος Κατηγορος.
  Έτίίϊη ό Σταύρος Κ. Λραμ,'.τινος κατοικίϊ τοθ χωρί.ο Κα-
  λογί;οα Ά>^^■Ρ'.»^ ·· "ν δέ άγνώΐτο.) διαμονήν ■λχτηγορεΐ-.α' ότι
  108 ά '
  γ.7τχ. την
  '23
  γ
  1908, ά
  έν βρα-
  όπαιτιος το3 ότ. την-27 Λ)6ρίίυ Γ3ΐ)9 ίντος τού έν Κο/.Λίνφ ' 3μώ ψυχκή: όί,μ.ή, 3ι*-?? ών, έςωθ. τοΰ άν&,τ/ρω άναφ·ρομ.ϊνου
  χωρίω Α-ΐοκορ,.νι.υ μ,ΐ.γΛζίί'.^ τ^ΰ Ίωάνν.-υ Α Μπ .α3:νία<,ά- ] χω;ιο^ έ^αοα«;ισϊ μίτά-.ο; όμοχωρ''ο.>τ5υ Νίκολάου Κ. Τριπο-
  χη, άνήοεσβ τούτον ϊιά τϊβριστροβΓυ πΛηρουε ?υριτίο;ς, κί· τφαι- ί 3'α/ο', ο.Χ,ρ λαμ·,;;; Ν Τζίκον κάτοικον Αγίας Παρΐσ/-υής
  ρών ήτοι, νια/.9ν ^ηματ^ς ·,,ρο6λε!ΐοΓ·.ένου α*λ :ιμ, .ϊρι^μίν,,υ άϋό ' Αμαίίοο, · ι,ί ι^ ΐφαλ^ς /.αι αλλω^ μερώΊι τοθ τώματός νού,
  τοΰάί-θρου 293 αϊαφ. 1 τού ΙΙοινικοΟ Νίμ.υ , «νιχινο» Λαχαστΰΐντα πρός εργασίαν %?.α την ΐατροδι/.αβτ-'.ήν
  Θεωρήσας νι,ν άπό 8 Μκΐου 19 Ό λ^τηγςρ.ιν ι*.». 11 θέσιν τού1 Ίνχίθο κ. Γεα)ργι^^ Ψ-ρ;υ?Λκη, άνω των τριών
  Έπειδη ό μνησθεΐς βινβι φυγοϊικίς και ι*γν.*ϊται ό:'"ϋ -ής ] ήΛβρών '.αί ελαΐσον των χριά/.οντα.
  διαμ.ονής τού. -ι 'Επειϊ1; τί «νό^ημα τοδτο >:ρί6λε-:ετα: κ« τιμωρεΐται από
  Δυνάμ:ΐ των άρθρων 4^8, 406 κ·»1 409 ής ιΐοιν. Λΐλονομίας. ·, τ' αρθρ^ 308 τοϊί Πθι^!Χ53 Νό/οα, χ^ραν,τηρίζεται οέ ώς πλημ
  Πρ-,3καλώ τον ε'ιρημένον 'Δλεςανδϊον Γ. Τζομπανά<ην να έμ.- μέλημα φανισθή αυτοπροσώπως 5νω·.ν'·3ν τοΰ άκρο-'-ϊηρίο!) τοΐί Κακ^υίγ ο- | Έΐίείίκ; ό κατηγορίύμϊνος ούτος βίναι άπών κβΐ ά<·νοβΐ-αίό όΊκβιου Χά. ών χτ,ι Ί Ο)5:ιο^ 1910 Γ,μίο^ν Γρι-ην /.αί ώρ~ν 9 τόττ,ος τής ϊιαμονν; ^ τού. 8 ·,; μ. ότε παριλεΰσ&τα, ί,αΐ γ, παρά το2 Νομου όρι^μ-.νη ^ Ι5:νι*ς /?.' τ" κρθρα 405 *ύ 406 τής ίΚινΐκής Διχ.:νομιας. ιρψη.ο 7ΐροθεοι* α ^ογ'^μ.νη ?φ' /;ς ί^'νίτο ή .ιΛίυται^ ;- Κι,^^μ^ν τ^ν είρήμ,ΐνον κατηγβ^^ύμενον Γνα έμφανιοθη αίτί- τών ', ρ:ς -οιχοκοΛ.νηιιν χαι 6ημΐαι»υ^ι>< τού -Λρόντ-ς υπο ιού ^ προσώι.ως ϊ^ώκΐθν τ^^ ; '.ροαιηρίοο ~^> Ε'.ρηνοΐικείου Άμιρίου
  π.-<ςίων, ίνα ϊικαΐθϊ'", Λαν' αύ:τ, άλλως τ·!,ν 4 τού μη/θς Σιπ:6μ6ρίβυ ι.Ο έτ;^ς 1910 ήιλέραν Σά66^τίν ττ,ν ρην,ΕΪΐϊν ί/.άτιμον τοϋ Καις ιγιαξ.- ν.α'. ώ;"α* 10 .:. μ, ?^α δικαίΟ-' ώ, ΰπιϊΐτι^» τής έκτεθείΐης ~ρά- ^, (ΐι /εί καιβ τόν Ν:μιν οιν.ασίη «'ρί,μην. Α^μ;^:ε^6ή■^^ το αρον 8ι« - ?ς 'ΐΊπισήμ' Έν Χ«(-Όις « Μβίυ 1910. Ό Άν:εισα~ (·:λεύς τ<·> ■* Ί
  Ν. Ζουρίδης
  τ. 313 .
  » Διεκττ. 21)1)0
  ΚΑΗΤΗΡΙυΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  '«■ ηαρά τοΐο έ ι .α>ιοις !!ίϊακ;ο
  Γενικοίς Εϊ<ίαγγεΛεϋ; Λαοω; ,-.' όψ=.ΐ τ: άκ- 8 Λύγίύίΐυ 191)7 ^··' άο 9. 558 βοΊ- λ^υμα τ.3 Σ^^9ο^λ1.ο^ ών όν Χϊμο'; Πομϊ'ιο κων 3·* ου ό Γ«· ωργιος 1. Λαδα'ηί ΑάτοΐΛίς το^ χωρίου Μεσ/λα τ,η-; ί-χργία- ίνο"'ω^ άς τ9^ Νγ"ο") ^χν.ων -αρ»*ίμ?θϊ; -'ώπιον τβϋ' Κϊκυρ- -(■ιυΐ'λί'.νθ Χανΐ >ν 2 * -ι δικατβτ ώς ύ—ι.τΐίς τοΰ ότι την 29
  Μαρ-ιου 191)6 :; τω α -ω")ϊν τ~ χωρί'ι Δοχκ ανά Κυϊωνίας
  χει,Α-ιδ'.ω α-τ»π^ιράθη ; *■ χ'.ρίσς ό"ν τΐρ'.σ'ρόφοο ότλ-ι,· τόν Γε—
  ωύ',^' Κουτρ:^.'α/.η τ: ^ιΐτίσας «υτόν, α~·τυχΐν ό'μωί το^
  σ/.ςπ " '.;^ ένεκα λόγω- /.'ίςαρτΓ(τΐι»' της Οϊλήσΐως τού ήτίί,
  -Λακΐυργήμα:ο- προ^λεττομέ.ί ^ κ«ί : ,ο·ωρ:ϋμίνβυ)άπό των α'οθρων
  47, 49, 1)7 χ*ί 293 το ι ΙΙί.νικοϊ, Νο«υ.
  θϊωρηΐ^ς -.ην άπό 3 Ν)ίρ.ο^ 19ί>7 κατηγορίαν μου.
  Έιτε'.δί; ό μνηΐδιίς 'ίνχ: «υγιδικ'ς κ^ι άγνοεϊται ό τότΐος τής
  Ιΐ-μονής τ~^.
  .^ναμε: τα, < ά-Ορω 408, «06 /.«ι 409 τής Π;'.ν. Δικονομίας. Προσ/.ι.λώ1 ;ν εΐρτ ·ί·,5ν Γεώργιον Λαίακη νκ ;μ^ανϋθί) αύ- τοπρ.σΐυ-^.ς -/ώ.:ν*.. α^ρ:^τ(ίριο^ τ: ό Ιία'.ο ργιοϊι;:ειο ι Χά ι^^^ί-. 'ίΙ'ϊ-' ν-"ίΐ- '·' ο ό'το παρί/ ευΐίτ^' /. ι -, ^.»- 3 Μ;^.Ι5; ό'·ζομε.η :ρ.μηνν, -;. θεσμίκ λς ,'ΐζϊμ-νη ^' γ, , . ; ς ή νςλεοτ-ϊ'τ τώ/ ~ρ;ς τϊ.-χβ- κολλησ.ν καί £ημ;ΐ'.ί ιιν ύ-» ο>το !)'Γ τ-- Ν. λ:; 3ιϊ-«"ΐγ-
  μϊ'νω/ πράςε-Λ' ι * 1 λ*-'·; α ,' αύ:ί;. ϊ'νω: μή β^^ϊ^ιζίμϊ-
  χατά τον'"Ν:μον όι> σ«τ, ίρήμην.
  Δ-,,μοςι.υθτ,τω -'. *αρό/ 5 -ή, Ί5..σή_^υ Έ,ημερ.ϊβ,.
  ;ΕνΧανι::ς τή 13 Μ?ίο. ΐ9!Ρ
  Ό Άντεισαγγελ;ύς των Έφ-τών
  Ν. Ζουρίδης
  >; ςει.., α^λί^ς θελίΐ δικ,αίΐθή ίρήμη,' συμφώνως τώ αρθρψ 407 τής
  ί ΙΙο'ν.κής Λ'χ,θ/θμίϊς, σ^,/ρό <ύ~, δι ,'.αλοΓμεν &ύτόν ό'πως λάβη , γνω.ι, των ςγγράφω* τ^ς διχογρ*φί&ς. 'ί 'ΐίν Ν^·ύ; Άμαρίφ τή 11 Μ αί· υ 1910. ι Ό Δημόβιος Κβτήγορος Άμαρίου ! ""Ίμμ, Χαιρέτης | ΟΊ κληθέντες μάρταρα; , Ι) Χαραλάμπη, Ν. Τζέκος κάτοικος Άγίας Πορα3Κε«ής Ι 2) Φοαγίίίδς Σϋακιαν'ος » Κβλογέρου ι 3) Νικόλαος Γ. Ζθϋμ-οιιλάχ,ης » * , '>) Ανδρέας » » ίΐοβύς »
  1 5Ί Χαρίϊημ^ς Λαγθι.
  Αομόδΐος δΐΑ^σπκος Αλητήρ παρ>γγεΛΛεται όπως έν ανΐίτυ-
  ν τ5υ ^λρόντος τοιχοΛίλλήσϊ; είς την τελευταίαν κατο.κίβν
  3 καιηγορβυμένου χαί :'-ερον τοιχοκολλήσν; ίίς δημοσία μέρη.
  Έν Ν. Άμαρίω α^θη^ερόν.
  Ό Δημόσιος Κατήγος
  Έμμ. Χαιρέτης
  ρ") Γΐρωτ. 1^9
  ίβρβύς
  ος »
  Ίβτρϊς »
  Άποστόλων
  Άποδοΰλου
  Έν Όνόματ'. τοϊί Βασιλέως των
  Κ Λ Η Σ 1 Σ
  Δυνάμει των άρθρων 405 κ.χ· ΊΟ6 της Ποινικής Δικονο-
  Κχλουμεν την |—ι §,·)ΐΛθσίοις $υστυ/ημχ<ϊΐ δ:ά ζώων κατη- /ορ-, μ.ν,,ν Μαρίαν χόρ*ν Μ·χ· Μι/ΛρυοχΛΛ πρώνιν κάτοι/.ον Ανω Μς'ρους Άμ^ρ.'ου, ?,δο αγνώστου δ·αμονης Ίνα προσέλθη χύτοπροσωτϊως τ>,ν 4 Σεζτεμβρίου 191 Ο ' ήμδ'οχν Σάββατον
  ημέρ:
  .χι ώι Λν 10 π. μ. ένώττιον τοΰ ά/.ροατηρίου τοΰ ενταύθα Εί-
  ΛνοοιΛ, ^ι^ π,/ϋς -ί,,αιτέρω συ^ή',ηίτιν της ώς είρηται λ,'Λ'
  '· Ί·γ^'· /4ί7 · 0-5 1 ι Δ:/.;!/.^ ο^ 1909. χλ<ως θιλει κατχ ~, έρήμην Έν Αμχριω τή 26 Άπριλ'ου 1910. Ο Γ.χρχ τω Είρηνοδικείω Αμαρίου Λημόσιος ν.·*-
  ΕΦί,ΜΕΡΙϊ ·ϊϋ
  189
  Έν Άααρίω ~.ύ, Ϊ6 Απριλίου 1910.
  Ό
  ίος Κατήγορο-
  Χαιρέτης
  Αριθ
  37
  άννου
  ϊσμίνν. βί&ούΐ·/
  έ-ομίνν,ς ί'ο'
  Τό Δικαστήριον τώ*» ρυ Χανί-;»< Συγκείμενον «κ ;ών Δικαστ.-ιν Μ'χα.','.' Γίίννακάκη ΙΙ^οέϊϋυ (Είαηγητοϋ) Γεωργίου Μιχελιδάκη -/ώ. Ν;χολά;υ Παπ:ίί>.η.
  Παρόντος καί τοΰ παρά τω ΓραμΐΛΛτεϊ βίηθου Ιωάννου Μα-
  ραγκουδάκη.
  Συνϊδριάΐαν δημοσία ?·.· τω 3ι' άν^ο.ιήρΐίν
  αΰτοΰ την 13 Ίανοοϊρίου 1910 ?ν« δινάσι, Ιπί
  θέσεως μίταςύ
  Τοΰ ΐνάγιν-το^ Κωνσταντίνου Ι. Σι-^λ': οο*ά-η χτη;ατίο^ /.:·.-
  τοίχου τής ?:όλεω.- Ρεθΰμ-,ης
  ου έναγςμε'.ου Μανο.'-;ν 11αν Αν.·7ν '7-αν.η [5?τϊί:>< ν^,^;- κΐυ τέως Άγίσς Ρθϋμέλτ;ς Σφαχίίιίν γϊ. νυν Χανίων καί τώ/ τρίτων Α') Κλη^ονίμων Ί6ρ;,ί-μ Δ;ρθί;- Σϊυμτασά/.η ή;ςι 1) Μεχμέτ 2) Χασάν 3) Χΐυ,-,ι, 4) Τζί,ιηλές τέν.νων τ.: Ίβρα^ Δερ6ής Σο^^π^3^σ(ίκη λ αί 5) Άζιζέ: Ο..γ-;τίκς Ίβραήμ Δ;ί6ής Σουμπασάχη σί'ζύγ;υ ΜιρτζάΜ Έιίνδη ΣοΓ/.:!μ3ΐν/ιι; ώ, μίν(ον νομίμων έξ άδιαθέτου χ.ληρονό1 α·ν τώ> μ-:ν αρρενων ίλ-τ. τα 8/32
  των δέ λοι^ών θτ,λίων Τζεμηλές κα! Άζιζές ' αί ίκάΐ-.ης τού¬
  των καίά :ά 4/^ τ^ΰ Οινβνι;ς πατρίς αυτών Ίδρ»ήμ Δερβί;
  Σουμπαϊά*η άπάντα,'ν τέως κατ.>ίν.ω'» Κάτ^ Βαρυμονίρου τής
  Επαρχίας Ρεθύμνης λ/ι νυν αγνώστου 8ιαμ'.ν?5ί Β') των κληρο-
  νόμων τού Ζ;κί;ρ Δίρδής Σΐνμ-ασάιιηήτ:·. 1) Σί,ίόιγΐες Τζελ:ιι·
  ροτούλας τοΰ Με"/μέτ νήΓ·ας Σί·/.ήρ Δερδής Σςυμττασά/η "2)
  Μεχμέτ η Άΐάπη 3) Φατμ«ς /.-λ Ί) Τζεμη/ές τό γ".νχ Ζβκήρ
  Δερδής Σουμπασά'/.ί) συζύγςυ Σούμαν Άλή Βίϊσάχί; άτάντων
  τέί.νων τοΰ Ζεχήρ Δερδή··, Σουμπαίάχη κχ! μονον έξ αόιαθίτου
  κληρβνόμο>ν τούτου ήτο: τή; μίν 'χήρ^ς ".'■> Σϊρδιγΐς Τζε/ "ν?ο-
  κατά Ό £ν δγδοο- ήτ:ι τα 4/ί« :1ς νληοονομ^ίϊ^ ?:?ριου-
  ς γ ή /3« ρ
  σΐ'ας τοϋ' δέ Μεχμέτ ή Άρόπη κατά τα ι*/Ά τής ϊέ Φατμές ·χα:ά
  7/ άά 3 Βί
  χμ ή ρη
  τα 7/3| έ·ίίσης άπάντιον /ατοίχων τέως χ3·το< Βαρσαμονίρςυ τής Επαρχίας Ρβθύμντς ν.δί ήδη ργνώστου ίϋ»μον·ίί; χαί Γ') των κληρονόμον το3 Άλή Δερδής Σουμπ*ϊάκη ήτοι 1) Άντίλές Σαρατσοπςύλας χήρας τοΰ Άλή Δερβής Σϊυ^'.~ϊοά/ί, "?) Χοο- σεϊν 3) Ελφιγ'ές 4) Νατζιφές κΐί 5) Φϊτμές συζύγου Σερίφ Έφένδΐ) ΣουλιΤμανάκη άχάντω* κα οί/.ών τίως Κ» τω Βαρσα- μονέρου έντός τής πόλεως Ρεθύμνης και ήίη αγνώστου οιαμονής μόνον δέ νομίμων έ; ίίΐαθέτου χ.λτ(ρ5νόμων τ:δ 'Λλγ* Δερδτ,ς Σουμπβσάκη «αί τοθ μέν Χουβείν κ«τά τα 8/« εκάστη ίέ των λ:ι· κων θηλέων κληρονόμον -.ής μέν -/ίρίς Άντ.λές Σ^ρατσ--:ύ- λας κατά τα */« τί5ί ^ε Ενφηλ', κ&τά τ^< * ^ι ϊπίΐης 'ίής ' = Νατζΐιρές ομοίως κ?.τά τα 4/ϊ4 κ507'υ/ των
  ό^ειλετών τοϋ ΐναγομϊνΰϋ 1) ·-/1£;.·>■>;> Δ»ρ6ί;ς Σουαπϊσάκη ϊ)
  Ζεκήρ Δερδής Σουμυασαχη 3) Ά/ή Δερδήο Σουμπα;^'η
  ό ένάγων...................... ..............
  Διελθόν την Δι/.ογραφιαν και
  Σκεφθέν κατά τόν Νόμον.
  Έπειδή ό ένα^όμδνος καί οί τρίχοι άγώ:τίυ διαμονήν -ίκλη-
  τεύθηταν >ι'ζ τ5Ϊί ίνταδθα Είΐ^γγε) εως 6πως έμφανίσθώϊΐν ίνώ-
  πιον τού Δΐχαστηρίου τούτου κατά την συνεδρίασιν τής 13
  κυρίαν απαίιησιν κατά τοΰ ί'ναγομίνου διά τής αυτής ϊέ 1>.ηγί-
  σεως επεβλήθη ό'βκος τοίς τρίτοις πϊρΐ τοϋ άν εινα! κληρονόμοι
  των πρ,ντοΦίΐλιτών τοΰ ΐναγομίνευ Ίδραήμ Σεκήρ καί Άλή
  Σθ'μπ«537η διά τής ύπ' βρι6. 760 τοΰ 1909 αποφάσεως τοΰ Δι-
  κασιηρίςυ τού-5υ έχηρύχθηΓδν οί τρίτίΐ ίκπτωτο·. τής ϊίσεω;
  τ:Ο δρ».ο ν καί έπομε'νω-, δέον ·»3 ΟβιαρηΙη άληθέ; ότι είναι /.ληρ-
  νάμοι τώ/ ί:^ωτ&;ϊί?>ε·.ών τοΰ ένανομένου ίιάτής αυτής δέ άποφά-
  σ-:ως έτεβλήθη α'ιτοΐς όρ'.ος ότι ο'ι παρ' αυτών κληρίνίμηθίντες ,
  πρωτο«6'λβται ίεν ώφειλον τώ ίναγομένψ ϊαρχ. 5000ίγνωστο-
  ποιήθη δέ νομίμως τ, ίίρηΐΑεν»; απόφασις ώς δείκνυται ίκ των έν
  τω -ρώτ<;> σχ,ίπτιχώ τής π^·ρ-ύαη, άναφερομενι,,ν ίχιϊοΐηρίων καί
  φ^Λ'Όν έφΓμ·ρ'.δ:ς παρή/,Οε ίέ >, ταχθ:ΐσα ϊίμηνις προθεσμία
  α-ρ^χτος, καί σινε^ώς δέον νά θεωρηθή βάσιμος ή έπίδικος
  αγω',ή κβί ιρ'ος τίος χρίχοαε ν*τα3Iκαζο[^8ν^υ ~«ν ίναγομε'νου
  εις ι α έπιγενόμβνα δικασΐίι.7 δαπανήματα.
  Διά ταυτα
  Δν.αζον βρή ο ην κ.*! -ιών ·ρίτ<ον. Δέχετα! την άπό 22 ΌΑΐ'ομδρί^ > 1907 άγβγήν τοΰ Κων
  σταντίν:υ Ση&αλί^δάκη καί κατά των τριιω,ι Μεχμέτ Χαοάν
  πασα/.η λ λ ι Αντιλέ: '/ήρας Άλί; Δϊ,.6/;: Σ.υμπ^σάκη καί Χου-
  σεΐν Έλ^γΐές Νατζ'ιΐέ; χίί Φατ έ; ,ένωντεΰ Άλή Δ^δής
  Σουμπασάκη.
  Έπΐ'ΐροϊ .ή< είς χΓΪρ*ς των τρίτων ϊ>?ργγ,θ!:Γσαν χατίσχεοιν.
  Ττΐ-χρεοϊ'τίϋς τρίτο^ς νά πληρώ-ωιΐ' άλληγεγγύως είς τ^ν
  έναγονΓο·. δρϊχμ»ς τέσσαρας χιλιάδας ν.αί πϊντί;κοντα ίννέα
  (4059) μετά των τό/ωντων πρός 8 °/0 Ιΐησίως άπό ιτ]ς ί-'ω-
  γής μ-χρΐ; ΐϊοφλήσίοις καί των δίκαιτ'χών 5απαϊΐϊ;μάτων τή;
  ύπ' άρ.Κ 4·>5 τ;ΰ 1908 ίποφίσε<ι·ς :οΰ Ϊ!«ατ:ηρίου τούτου δοαχ. πεντήκοντα -ρεϊς (·)3) ν..·.ί των έπ:;βνομένων ίς;ί«ν ϊρ^χ. (4") χ αί :ί μ'ϊ/ λ ,-ίρονίμο. τΐΰ Ί6ριήμ Δερδί-,ς Σίυμπίσά/,η το έν τρίτον τολ όλου/ρ»Ό.>ς κζί ϊχ τούτου ό μέν Μν/ιύζ "Λ» Ό ίέ
  Χ^αάν τα 8/μ ό δέ Χουΐειν τα 8/32 ή δέ ΓΓζεμη".'έ τα *]12 ή δ;
  ΆζιΙέ τα */3ί ■'^ κλΥΐοθνόμο· τ',ϋ Ζϊκ·.ρ Δίρίή; Σουμ-αΐάκη
  α ό έν τ/;ίτ:ν τού ο>ο ι χρε'ο^ς καί ίχ, τούτ'. υ ή μέν χτ,ρα Σερίιγέ
  τχ4/3ϊ° ^Μεγμέτ ή 'Λρ:;~-.-ς τα 14/.ί, ή -έ Φα·.μέ τα 7/3ί >αί
  ή Τζΐ·.Λϊ:·".'ι τά'/3ίο! ?έ κλ/ρ:νό"οι τοΰ Ά>ή Δίρδί;ς Σΐυμπα-
  ρ
  ίάκη ι ό εν τρίτον τ;ϊ3 ολ'-1 χρίο^ς καί ι κ τ;ύΓο^ ό μέν Χου-
  8/ α '7 Ε
  σει
  ή ^ Χ'ίΡα 'Λτ'.λέ Σαρατσοπούλΐ τα '7^ ή ^έ Ελφΐγίέ
  Νατζ'.φί τα 4/^ κα: ή Φατ^έ σΐζυγ.ι, Σ?ρίφ Καλεΐ-
  4/24.
  σειν τα 8/>4
  τ·* */ϊΐ '". ^
  μαμά/.η τα
  Εκρίθη Άπεφκ7!σθη κ?ί έδημΐϊΐεΰθη.
  Έν Χα»ί5!ς τ-, 18 Ίτνβυαο-'ου 1910.
  Ό Πρόε.ρος
  ΜΙΧΑΙΙΛ ΓΙλΝΝΛΚϋίΗΣ Ό Β Γραμματεύς
  Ιωάν. Μαραγκουδιίχης
  "Οτι ακρ'6ές αντίγραφον
  'Κν Χανίοις τ7/^2 Ία,ί^αρι^ 1910.
  Ό Ρραμμαιεΰς
  Ι^ωνστ. Νν.στεράκης
  "Οτι ά'ριδέ; άντ^^οιΐι. (ίν Λ-ιζ-ίτχν.·.) ίλ τοί παρ' «μοί
  :π;σήμο; τοιούτου οιεϊ: ϊημ^ΐιευθήτιο δ·ά τής Επι ΐήμβυ Εφημε¬
  ρίδος τής Κυβερνήσεως έν Κρή,η.
  Ό πληρεξούσίΐς 3./.ηγ;ρ:ς τ:3 Μιχ. Σαοδάκη
  Γεώργ. ϊ. ΙΙαπ-αδόπετρος
  Αριθ. ά-ο?. 474
  Τό Δικαιΐτήριον τώ >' έν Χανίοις Ποωτοδακών
  Τοϋ ένάγονΐο; Έλληνιχοϊ Δημιτ'ου έ(τϋ
  6*ό τοΰ «πΐ των Οίχονομιχων 'Κχιτροιτοϋ.
  τ ι>-τουμ'νοο έν Κοή
  190
  α'ίλ'α*"1 <η τέχνων τοϋ Χ?υτ»ιν Κεφαλ' χ« 2) Πρήντ,ς χήββς Πέτρου Στιργιο/λ Στ' ργιογλ'ϊου ώς μόων έξ ίοιαθέτου 1Ιέ~οου ϊτεί.γιογλύδοι; «υζύγου τής πρώτας χϊι πατρός τοΰ διυτέ· (120). υ έναγοντος ήμκτα υπέρ ρου >αί χληρονδμούίΐιοτ αυτόν τής μβν πρώτης χατά τό ί)4 τοΰ ι έχάρτου δρ. «χατϊν είχοσι Άριθμ. (120
  δέ δευτέρου χατά τα 8)4 χατοίκων "Αθηνών τής Ελλάδος χά! .ών Έχρ'θη Απεφασίσθη χά ΐδη^'.β.ευίί
  ■κερεμ/ο'νο των 1) Τής Ι-ι Ήρα>)είω Κοή Γ,ς ί'ϊρνυίύσης Όμ.θς- Έ» Χανίοις ι7| 28 Απριλίου 1'ΜΟ
  ρύ6μου έμπορ.χί,ς έταιρείας υπό ιήν έπωνυμίαν "Αχρατος χαΐ } ~ " ~
  Β Ί/ν·ης όπαρτιζι,μένης χαί "ιιυθυνομίνης έ* των δμορρύΐμων |
  έ'Λ'ρω. Γεωρ-τίου Άχροτου, Εμμανουήλ Ν. Βασιλάκη >αι Μι-!
  /αήλ Ν Βασι/ϊλη εμπόριον «ατίίχων Ηρακλείου «αί 2) τοΰ !
  Ο Πρ<ίε5ρο- Γιαννακάκη»; Μιχαήλ Σα66άχη μηχανιχοϊ χατο(«ου λβν'ων. Ό κνάγω.·. Νιχόλ-ος χαΐ Ειρ.νη Στεργιο-| «ί,μου το ούτου οπεί 3η»οσιει»ή.;τω διά τής 'ϋπισήμου ' -α^σΚ-.ι. .νώπιο/ΐου ΔιχασίΓ,- { Ρ1&&-· τή: ΚυβερνΐΓ,σϊω; έν Κ ι. γ, τ γ,. ν τής 7 Απριλίου Ι'/ΙΟ πρός τι- | Έν Χανίοις τή 6 Μαΐου 1910 ώς $$■< υ:^ ι έ'. των 6λ' | Ό ιΐ)η::ξούσιος διχηγόρ;; τ υ Μιχ. Γεώργιος Ι. ΙΙαηαδόιτετοοΓ • λιβλβόν την Λΐ·-Ο|ρο<φίαν ^βϊ Σχιφθέν χ«τά τόν Νόμον 'Ε'-ειδή οί γ* των ένϊνομένο}. ν/[.ου ΐ/ΐλϊ,τεύθ'ίχ όπ^,ς ε,.>'ϊο
  ρι^υ ^:0^: υ Χϊ^α ι
  ρϊΐτέ'.ω βυζήττ,οιν ··. ιι» ι-Λϋ·ιιι,ιι »-(ΐ«ίτ,ς «ι, ϊ>·* υ-^ι ι·. ιω» υιι. ι
  αί,ιθμ 56 Π' »«1 16902 τής 21 'Ι. ου"ρί „· ? 1910 ..π.ϊο ηρ..υ·;οϋ
  Γι-ασΐ'/ΐΰ χ,ί,τιρο Μ Γϊλανάο, ι.ή 4;^.φο
  στέοι '.στ'ν ^ρήμην
  '· Ι—ε "" ί ή ΰτ' άοιβμ. 3 τί 1'ΜΙ) άπ'φασι
  τθ)' υ έ. ωτ οπ-»ήθη είς τοΰς ΐινωτέριι» ε;ρηΐλέν5υ; έΝαγο;αέ--οιις
  ώ. " ' υττ: έ τίΐν εν τω ·ν >τ'ροι β/επ-ι«ώ μνηιιο.Ευομενω^
  ίΐΓΐΐοιηΒ'Ίβν
  'ίίιτε'.ίή "ό έ ά ^βν ϊπίδειζεν »ιΐ ΰπεχ;»ω6τ, διά της ίνω.ιρω
  ίί·,γΐ«.·.τ,ς ίποφάΐίω; ονι οί ΐχ ;ωί Ηαγ^μρ'νω/ Εϊίή/τ, χά! Νι-
  χ^.'.ίς ΣτορΊ'ν λίϊουίίναΐ οί μΐί-οι χληαςνιίμοι τοΰ Πέτρου Στ»ρ
  γιο^λί'ου διά τής ΰπ'άριβΐΑ 1628 τοΰ ' 909 5πο»1σ£<ος τοΰ Αι- χαιττ). ου τούτο > της ΰπ' ά,.ιδ. 62 τοΰ 190Ί άποφίσ-ως τοΰ
  Έ^£ΐ . υ Χΐ/ωί χϊΐ τθν ΰπ' ϊρ.θ,Λ 159 τού 1905 συμίολαίου
  τ υ ηι«ς συ <6ι·? *·..>·,"■ Ιφου Χϊνίων Ι Νι/.ολούδη
  Έ οή ή ενσ ασις τής έναγοαίνης ' ·ουμ7ΐρ3,- Κο/οπανοπο^ άς
  ότι » -αέ;Λ?οιιι τής έταιρίίτς ύτό .ήν έπωνυμ'χ* "Λ<ρ?τος -<>'
  Β>σΐ'' ν,, δίν ^ς έ<οι/ο-ΐοιή?·η τυγ/_ά.·ει άβϊσΐμις ώ, 5είϊνυται α ιοί ί'π' «ιθμ Π49 τής 5 ΔεχΕα.βρ'ι.υ 1909 έιτιόοΓηΰΌϋ -.,-, ίκασ1 ιχον ιλητήρος Α Ότι α/ςρι?ές αντίγραφον Έν Χανίοις τ., 30 'Λπ&ιλίου 1910 Ότι ά-.ριδές αντίγραφον (έν Ό Β Γραμματέως ωάννης Μαραγκουδάκης Ό Β. Γραμι<ατέως Έμμ. Μαρινάχης έ» ιοΰ "αρ' έμοί έπι- άποο. 173 Τό Ο 6ωσ ζητ της ΐί'οι; γ; 5»ο;«ο'4 τής αυτή; ώς ανω.ίίω .ίςμίί^ς ότι ΖΙ* ίΗι ί| ιταί5Γ»6»σις τοί Μιχαήλ ΣαβδάΛη έλέγ/^5-"ΐ ϊβϊσ μ ς .Αί'^ται έχ. τοΰ έν -?, δικογεοιφ'α είιρισμίνου διχθ"5ϊ^ου -ή; .6-ίΐΓΕως ΐιί. οί παριμία'νθ/Τέ·; εχ^ιιι -,όμιμον <τυμφίοον νά παρέμ- ά. ΰ 'οτεθί) βά)·μ'-Ν ό ίσχυρι.μό; ών ότι τα *ΰτά π-,σά άπεο Διά ταυτα Διχάζομ έρήμην ΐϊ]ς ίνα.γομί·.()ς κα'ι τ<;ς τρί:ης. Λέχίται ίν μίρει την άπτ 19 Νοεμβριού 1908 άγωγήν Έμίν Γ-ΌΐΜακη ,■Ίτ■;ί%^^ Χανίων χ^τά Έσμας ή Ι Λατιφοτίυλος χήρ ;: Μΐυσταφά Συγχ«νράκη ·<.ατοίκου Κων στα3τινουτ:όλΐο»ς ώς χαί κατά τή<: τ3ΐτ<)ς Κίντρικής επ ι των | άποζημιώσβον Έκιτροπής. 'Υποχρΐιθϊ :ήν ιν.ιγ;αένην νά -;ληρώσ(| ί'ις τ;ν ίνάγ2τα δραχ¬ μάς έςακοϊΐας όγϊοήχοντα δυο (6ί>2) μετά τ3^ τόκου των πρός
  8 °/Ό βτητως άπό τί;ς ά^ωγής άχρ'ς εξοφλήσεως.
  'Υποχρίβΐ την τρίτην νά πλνρώιΐβ εις τόν ένάγοντα πάν
  ότι ήθελεν άναλογηβει είς την ϊνΛγιμένην κατά τ«·,ν διανομήν
  των άποζημ,ιώτΐων καί τι3το
  τοΰ έπιδίκαζομίνΐυ ποσοϋ
  Κΐ.υ ^;ά Κολ'πανο"θΰλϊ
  -χ ϋΐ 4 έπιδικασίή αύ'θϊι, βθί/ Ιΐγ σΐαται *π' τοΰ προχί αένου
  'ΐ ωτι, σομμέτ^^υ χΐτα"ΐς»ως μετΐζ!) ^ν εί ημίνων έν^γ--
  μένω^ αί των ««•^ιοαινό^των * ίΐ ίπομί'.;ο( απο&ρ:ττ!θς τυγχά/£ΐ
  δ (!/·τ.χί,ς τ»»1 τοϊ ένϊντ'ου ίσχυ;ισμ^.
  Έ-ε!:,ή ή ιΐαρίμβαίνίϋτχ ίταΐρϊ'α Άχ^ατος ,3> ΗαϊΐΛϊΐιΤιί
  Ι/ιι λϊμβίνιιν τ-,ιρά τ;ΰ ένά^^τοςέ. τοΰ αυτού ποσοΰ οπεο ϊιϊ
  τί). ί,Λωϊΐών της ζητβϊ !ΐ έναγομενη Κ>.υ·ι-Γ:ά -,τλι'ο· .ών 6000 ί
  δ.α<,-κ5ν 'ιά τή, ύπ ' οριβμ 162'ϊ τοΰ 19'18 «ποφίσςων το; Λκα- β-η ^υ "ού-ου χΐ τής ΰπ' «οιθμ 62 ^ο^ 1909 άποφαβΉος τοΰ Έ^ε-είςυ Χΐνίων δ ξί πα^'μβθιί.οιν Μι/ατ,λ Σαββαχτ,ς ίπίβί,ς ϊ^βι λιμ6ά»ειν τΐαρά τ&ΰ Ιτμοοί'.υ ϊρα/. 1359 ουνιμΐι -,ών ΰπ' ά.ιό[Α. 60 χο'ι ·)5 τοΰ 1906 άττοφάσιων τοΰ Λκαστηρίου τούτου τ-'ίσΐδίχων ή-οι τό 8)ον δροιχμκς 10395 οίίκο δ^ οί παβιμία'- νοντες ϊχουΐι λΐ^βάνει- πλέ". τι^ ποσοϋ όπιρ ζητεί ν« Λαβγι ή έναγομένη Κιουμπρά. Έΐίΐί'η χ«τά τάς άνωτίρω ι/ίψίις άποδιχτή άποβαίνει ή «π - ίιχος ιγωγή χαί «ί τ:αοιμβχσ»ις τνίριττής χϊίυτααένης τής έζε- τάσεω. των )οι*"όν ένΐΓάπ«ω/ των ".ιαδίχικν <.ατ»διχαστέοι οί έα- γο7«ν^ι »ί< τα διχαβτιχά δ*πα<ήμχτα ώ; ήττώμε»οι. Διά ταΰτα Δι/άζον έρήμην των έναγομβνων Νιχολάου χαΐ Είρήνης Στερ- γιογλίδοο. Δ<χ«ται την άχό 17 Σίπτεαδρίου 1909 άγ<ογήν τοϋ Δημοσίου χατά Κιουμτοϊς Κολοπανοπούλΐς ώς ίκιτοόπου τώ» άνηλίχων οο- οανώ/ Ά/- έτ, Μεχμετ χαΐ Πεμπις τέχνων Χουΐεΐί Κεϊαλιϊ·»ά*η χοιΐ Νιχολαβυ /αί ΙίΙρήνης Στε-Μογλίδου. Δέχιται την χκό 10 Όχϊω6ρ·3υ 1901 -τΐίΐμβαιιν τοΰ Μι¬ χαήλ Σ«6<άχ·»). Δέ/ται την άκό 21 ΐεπτεμβρίου παρεμβϊσιν τήί έ' 'Πραχ/είω Ιδρ«υιυιης *τ«ιρε(»ς «πό την 4πωνυμίαν Άχρ«το· χαΐ Βασιλάχης. η μχρ ί ά τής παρούσης, .-εφαλαίου, τί/.ου καί ίξ Άπορρίκτίΐ ιήν αυτήν 2γωγι)ν χχτα τε λοι~/. Κϊί επιβάλλει εί·; ^ίρος τής ΐν^γομά^ηί; ύ"έρ Τίϋ ίνάγοντος ά -'/.αστΐλά αύτοΰ ϊαττανήματα μίτρ'.αζό^ενα εις δραχμάς τεΐ- ά (40). Έκρίθγ;, άπί^ασίσθη καί εδημοσιεύθη. Έν Χ,ι^ςτη· 28 Απριλίου 1910. Ό Πρ;5δρο; Μ. ϊ'2αννακάκης Ό Β. ρ 1. Μαραγκουδάκης "Οτι ακριδί,ς άντίγραφο- Έν Χανίοις ίΐ) 28 Απριλίου 1910. Ό Β. Γραμματεύς Γ. Πετυχάκης Δημοσιευθήτω τό -ΐαρόν ϊπόσπαβμα ΐ<, τοΰ άνΐιγράφου αποφάσεως είς τί,ν Επίσημον "Εφημερίδα δ·ά την έ Έΐμϊν τ, Σεμσήν Λατηφο-ούλ?ν η.ά;αιθ) Κων)*όλεως. Έν Χανίοις τχ, 6 Μβίαυ 1910. Ό τοΰ τςαριγγέλλοντος Έμίν Τσουκάκη πληρϊξούσιος δ(κηγόρ=ί Δημ. 4»λεμετάκης
  Των εγχωρίων φυσικών -ροΐόντων κατά την ε
  χαταύτισθεΐσϊ συμφώνως τω άρθρω β τοΰ ΰπ' αριθ, 455 καΐ χρονολ. 19 ΜαιΌυ 1903 Νόμου καϊ τω ύπ' αριθ
  007 χαίχρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Χό^ω καί ίσ/ύουσα 5η τον αήνα: Ιούνιον 1910, τλήν τοθ ελαίου, οίνου κα'
  σάπωνος, διά τα δΐϊοΐα ίσχύει αδτη επι μίαν ιριμηνίαν, αρχομένην τη 1 Μαίου 1910 *αι
  λήγουσαν τή 3 Ιουλίου 1910
  Φοί>ολογυι>μενα «ίδη
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  Εϊδη φοοολογού|ίενα ίηΐ « §ά<»ει τιμβ*·. ι*αι κατά χ»λ·όγρ<·|ΐ·.ιο -β Ι Β α. β ■η κ Α'. πρός 53 τοίς 1 Έλαιον...............' · _ 2 Σάπων, κοιτά την αναλογίαν μόνον τού ν». χύτώπεριεχομςνο, ίλ^ο-.Είς 1# γοαμμον σάπωνο; λογίζοντα: 1',θΜ-ί χ: λιόγραμμα ελαίο». > 0,6392X0,91
  λ Ελαίαι πράσιναι ίν έλαίω ή ετέρω '.κχυ-
  λισματι ξυνφ.......
  4 ΈλαΤαιμαϋρϊΐ. , ..... ._
  5 ΈλοίΥ^'. πράο.ναι :ν ς-;ρόί
  0 Ελαίαι έν ξηρά καταίτάβει πρό;, αλεσμα
  7 Ελαίαι έν υϊ^τι '- έν αλμί, (-ολυμκαΙ
  8
  ι π.τά,
  τ«> ... - , ,
  τής ποφαγούσ'.ΐς αό-ϊ πο-^τητος οίνου, υπο
  λο γιζόμ'νων τριώνχΓ' ί«γΡ_'Ι^ν°1ν?,ο_
  ϊκαστον /ιλιόγραμμον αυτών /3ΧΟ,1>9
  ^' Γαληή βουμα με/ρ: ϊεκαές βαθμών,κατ'ανα
  λογ·.»ν τϊϊςίΓΛραγοάοης αύτ«ς ποσότητος
  οίνου, υπολογιζόμενον δυο χιλιογράμμων
  οίνου ε'ιςεν χιλιογραμρακτΊς.}2Χθ,Οϋ.—
  10 Πετμέζι, άναλό-ως τής ":σοτητος τού
  γλβΰκίυς.δξής παρβγεται, 0-ΐθΛθγιζου.έ-
  νων τοιων -/(λιογράμΐλων γλεύ"'.ους «ις ^
  .) 3><Ο,1Ο.— »ός 1« τοΐ<; ο/ο 11 Βαλανίϊι ΐλαυρο 12 Βαλανίϊι..... 13 1: 14 Κιΐίΐί'.α. 91 58 65 2/ 29 Άνοκάθαρα ξανθών σταφίδων. . 30 Σταφίδος (Ααυρα·................ Ζ'· Κ;^*ούλια ήλιασμενα. ..... ^. 32 Κ'υχούλια τρυιςημένα καί δ'-λ5. ?3 Κο^ού>ια σκάρ.α..............
  34 Κϊυουλήθρακαί πάτο: 133 κα',αν
  άξ
  μβ'.άξης
  ^ Ι ΐ'γρο-ίϊα -'■■''......
  όο "υΊί;............
  ΐΐ
  '" } λ ^ ί 6. -ν ρλοιω
  '?■ Χ·/β:'' ■·
  45
  ■ Ί
  ') Κ·τ α .
  ■» '.
  > τοϊ<: 7 10 Μέλι..................■ · 1Τ Κηρός................. 18 Μίλό—;ΐαι................. 19 ΔείΛταμος.................. 20 Λάδανος............■ . · - · 21 Λιναρόσπορος............... 22 Λαφνόφυλλα.................... 23 Α'ιθέρια ίλαια καί άποστάγματα, σι, δαφνίλαιον, φασκοΐΑν,λϊλχιον 24 Ροδόσταγμα, άνθόνερον ν.χι λο·?εά τ ίβυτερεύοντα ιτροΐόντα......... Γ'. πρός «Ο τοίς '/. 25 Σταφιδϊς ίΓί:.ις ίοΛνινί- ;; ξελυκισμέναι 26 » » » 27 Σ.χ«*ες ϊανβ- 21 ί 4 18 30 ν* 11 Ου 40 50 00 40 65 50 20 23 10 10 30 26 ! 20 17 16 30 Οΐνθί....................... •V Πυρηνϊλαιβν, παρ*γου.ενον ί 32 Λτεργασίς; αΓωνΐν ,:^ηνίλαίου,ϊι*χημικής*ατβρτ*- 319ς «αραγομέν^υ, χατά την .όν^ν ^'ύίναΰτω πίρι«χ«μενο^ Ε'· 1 χιλιβ-,ί-β' -β' ϊάκωνϊ; ου λογίζοντο" 0,6392 > ϋ*Β«2Χ0
  16
  60
  60
  ϊθ
  05
  23
  55
  (ιΓ>
  85
  35
  20
  09
  (».'{
  ΟΊ
  ι 30
  , 30
  _ 24
  10
  55
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  ϊύ
  γ,
  >7

  τρ,άλαιν Λ4·. "ί'Λουρω,'. -
  .1 4 "/■) κατ' Ι»-ιμη«ν.....
  και
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  ,ίδηόοοολογ .ναενα
  ,6 Έρι? Α^αιγοτριχ
  ι9 Τ^ρ^ς) άνθοτυρος,
  1)0 Μυζη'ίρ- *-£· λά
  ι'ιί Μ'Λ^Ορ^ ξεΐνή
  1)2 Γ »-'£»?"*· ■ ■
  ■ΐ'ν Χ«ν.β.ς τή 26 Μαίου 1910
  Ό ί-τι τ .λ» Οίκον".ΐ(«ο ■ Έ- .,^
  Β Ι ίΚΟΤΛΑ'
  70
  50
  30
  15
  1(1
  05
  10
  02
  ε—ι