93311

Αριθμός τεύχους

33

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ &ΛΛΑΔΟΧ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ -ΕΦΗΙΪΜΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί] 1 Ίου ιου 1910—Αριθ. 33
  Αο'3 ΙΙρωτ. 3034 3) Τουρλωτή Ιιπο τοϋ Έ,*;α. Γ. Πετράκη επί τής έκ δρ.
  3 Λ·ε-~. 1383 540 τε/.ευταίίς ι:ροσφοράς.
  4<0Γ£Ρ» εΙΕΤβΠΙΙΙ ΟΙΚθΝΟΜΙΚαί· . 2-£2%%£ "**- Γ' Τ'5ζ"1™ *"* 20° Δ ί Α Κ Η Γ Γ Ξ Ι 2, " '^ —·φ: κα υπό τού Α. Κυργιακάκη επί τής έκ δραχ. 351 π > » ι - ι ^ , τελευταίας προσ^ορά.
  Περι έπαναληπηκης τελειωτικης οπμοπρασϊας έκ- , ί, ρ,^,-ί,,, διυ·5 τού ·γ6ο. νείΜΧΓ ·πί . έχ8 7|(;
  ααθωσεως τοΰ φορου επί των συγκομιζομένων | τελ.-Ίτ? α-· τ.ριζζ,ζζ&ζ ' ' "
  δημητιοΐακών προϊόντων διά τό έτος.9ίϋτών ] 7) Ζνκρος ύπο'τού Νικολ. Γ. Άν/^τ^κάκη επί τής έκ ί?.
  κατωτέρω Οικονομικήν περι^ερειών τού Νο- ϊ 300 :ε/,ίυ.αίας -ροσφοράς.
  υ-θΌ Λασηθίου. ί ί^1 ' *δραβοίβτους ύχο το^ Χ" Χαρ. Συκιανάκη επί
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡϋΠΟΣ «, ,, „ . . . Μ Γ ,,, ■..... , ,
  4 ·'! 11£ύχος υπο τού Μ. 1 . Ι αυλαοαχη επι τής εκ δραχ.
  Λαβόντες υπ' όψει, ότι επί των έπομε'νων οικονομικήν περι- | 411 τελευταίας - ροσφορα;.
  φερειών ών ή πλείοδοτική έκμίσθωσις ένηργήθη συμφώνως μέ ί ·—*- 'πν*.»^*·;.·./· »*,» ί
  . ' · λ Λΐβίΐ/ ^ ■* . ο-γ 'α ■ ' ^ιιι^ι ' ' ' ·]^ ■-.—ανχιαζ π&ραπετρας
  την υπ α-ριθ. 7939 και χρονολογίαν ι. Απριλίου 11)11) <;μ.ε- ί ιεράν οιαχήρυς.ν όημοσιευθεϊσαν έν τώ ύπ' αριθ. 23 φυλ. Γ'. ι !) Βασιλική υπό ;ου Δημήτρ. Ν. Παπαοακη επί τή: =/. Τεύχ. τοϋ 1910 εγένοντο νομίμως νέαι προσφοραί κατα 5 % επί δΡαΧ· (»()' τελευταίας προσφοραί. πλέον των προσφερθεισών υπο των τελευταίων πλειοδοτων, ήτοι: ι >' , Τγ.ς '·Κπαρχ£ας Βιάννου
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ^ Κάτω Βΐ".ννος υπο τού Γρηγ. Λ. Κυργιακάκη επί
  ^_,_ _, τής ΐ/. οοαν. 1513 τ.',ευταίας προσίορας.
  Τής Επαρχίας Μεραμβέλο^ ο τ*,, τ*^ ,/-.Λ ■ >. -- "-- μ π > ν
  ^ Τ ■ Α££·*ί. ^^.- .^^ .να^αρου ΐλ. ιιαπα'α'.η
  1) Νεάπολις υπο τού Κωνσ:αν. Ι. Ύ-'./λή ;π! :/;.; έ/, ϊραχ. < επί τ,-,; =·/. όρ'/. ΊίΟ τί..ευταιας προσφορας. 3025τελευταίας προσΦοοας. 5 , « « 2) Χουμερ,άκο 6πό τοΰ Έμ,. Ι. Μ,χ-,.^ύλ,υ επί! Άκυροΰμεν τής έκ δραχ. 600 τελευταίας προτοοραί. (Γ Τ/ ΐχετ'κά ,-ρικτι/.ά το>ν Έπίτροπειών -:- τν·; ?τ,.·οπρασίας
  3) Βρθσες υπό τοϋ Ιωάν. Ν. Εύαγγε) νντ, 1 ι τ/,-- έκ ί τής =■/.>■ τήώσιω: ζι ϊ> λίγ<;> φόρου κα1
  δραχ. 652 τελευταίας προ-φο/ας. ^ ^ | διατάσσομεν
  4) Επάνω κ»ί Κ^τω χωριόύπό τού Ι. Π. Γ. Δρα-«
  κονάχη επί τή; έκ δραχ. 1001 τ?λευτ»ίας προσ^οοα;. , λ' ^-.*7: * ίπανα/.ηπτιχή τεΛϊΐωτι-/./; =ν,μ;πρ«ία έ/μισθώ-
  5) Καστέλλι Φουρνής υπό τοθ Χατ^'Ν. Ζαγιαν^.η -£Μ? "■> -■?'-■ '-Γ- ■"" σ. ,Άομιζομένων ο. μητρια/ών προ-.οντων
  επί τής Ικ δραχ. 1000 τελευταίας προσφοραί. ' Ϊ13ί ·"' ^""' Ι!|Τ"1 7Μ> ■ίν(ι) ^ ^ναφίί-ΐΛεν,,ν ο^ονομ-/.,../ π5-
  6) «ύρμεσο υπό τοϋ Χ. Ν. Ζαγιανάκη επί τή; έκ ;?"-'/■ ?'?«?='·'"' τ: / Λο;λ;^ Λαίη/ιου. ^
  800 τελευταίας ποοσφορας. ' ]Ι ϊ-»νΐ/.ητ::'ΚΛ ^:η ΤΞ/.-:'ωτική '^μ.ορπα^α οιεςαχθήσε-
  7) -Κθΐνΐά ύπό'του Έμμ. Χ. Μαύραι^ επί τή; έκ οραχ. | ;αι- ;;- ; -" --'?«".'-_ :ν _ τή ημετέρα ,π αριθ «»/,- τ<.: 27 1200 τελευταίας προσοορας. Μαρτιου Ι 0 Ι' νχ,^^ϊ. ^α?ερίμένα; και/.ατ οι/.ονομ.·^; πε- 8) Έλθΰντα υπό τοθ" Ι. Π. Γ. Δρακωνακη επί τή; έκ; ?ι?ψί^ '-.■■'-■*< 'ω,πρό; τούτο έπιτριπειών άς ορί,'ει ή εί- δραχ. 1200 τελευταίας προσφορας. ί Ρτι>·-'τι ι^'-',ους·.; η,;.ων.
  9) Κρητσΐά ύπότού Έμμ. Ν. ΠαγκαΛουέπί τή; ί;Λ9η. | ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  4801 τελευταία; προσφοραί. | κ>.^ _^ς :-αν2χγ)-τικάς τελειωτικά; οημοπρβσίαί τ^: έκμι-
  ΤΟ; Πρίνα υπό τού Γεοιρ. Μοίατσου επί τής εκ οραχ. | σθώσ,(ι1. -:3 ?;?ου έ^ί ™ν συγκομιζομενων ϊημητριαχων προι-
  ο8ο τελευταίας προσφορας.
  Τής Επαρχίας Σητείας
  θντω' των αν(<>τερο) αν^ίερομενων περιφερειων θρίζ<ινταΐ ώς πρώται ^οσφοραΐ αί τελευταίαι προσφοραί χατί 1) Σκοπή υπό το: Έμμ. Γ. Λιναρϊάχη επί τή; έκ δραχ. τάς τροτ,γηθ.-.ΐα; κα· ά/.υρω^είσας δημοπραΐίας συν τή πρΐ- 600 τελευταίας προσφορας. ! σθήκ»; "■> ""■>■> ϊ> °/β καβ = έπλειο5.τ/-0γ,7α; ·,;μ·μο.;.
  2) Χαμαίζΐ υπό των Έμμ. Γ. Λινζρόα/η /αι Εμ;λ. Μ. ( Οί πο:Λα/.έ7ΐ<τε; τάς έ-αναληπτι/.ί; οημο-ρίΐία; πλειο- Παπαδάκη επί τής έκ δρ. 151 τελευταίας προτέρα;. ' δόται ;·.ά τώ,* -,π' αυτών γενομένων προΐφορών /.ατα ό °/0 επί
  194
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  πλέον θ' άνακηρυχθώσιν όριστικοί μισθωται εάν κατ' αύτάς δέν
  προσφερθώσι κρε£σσ»νες προσφοραί των ύχ' αύτ ·>ν προσφερθει-
  σών καί έφ' όσον συντρέχουσιν οί οροι τής παρούσης ώς καί των
  προηγουμένας διακηρύξεων ημών.
  Κατακύρωσις των δημοηρασιώ«
  Ή όριστική κατακύρωσις των ϊημοπρασιών τής εκμισθώσεως
  τού φόρου επί των συγκομιζομένων δημητριαχών προίόντων
  γενησεται. ■■ , ,»
  ΤΟΤ ΝΟΜΟΙ' ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Τής επαρχίας Μεραμβέλου
  Των ο'ικονομικών -εριφερ'ΐων άχο το-ις «'ύξοντας αριθ. 1—1 ()
  την 10 Ίουνίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8— 12 π. μ
  Β' Τής Επαρχίας Σητείας
  Των οικονομικήν περιφερειών υπο τού; α'ύςοντα; άριθμους
  1—9 την 10 Ίουνιου ημέραν Πέμπτην κα.^ »ραν(8—12 π. μ.
  Γ' . Τής επαρχίας Ιεραπέτρας
  Τής οικονομικήν περιφερείας ΒασΐΜκη την 10 Ιςυνου ημέ¬
  ραν Πέμπτην καί ώραν 8—12 π. μ.
  Δ'. Τής επαρχίαις Βιοί »νου
  Των οικονομίκόν περιφερειών υπό τοίχς αυ:βντα. άν.θμούς
  1——2 την 10 Ιουνίου ημέραν Πϊμπτην καί ωρα/ Μ — 1'2τ:. μ.
  Οροι εκμισθώσεως
  Οί όροι συμφωνως πρός το^ς ό—οΐους 0α διεΐα-χθώτν αί προ-
  κε(μεναι έπανσληζτικαί τελειωτκαί δημοπρασιαι είναι οί αύτοι
  οί αναφερόμενον εις τί;/ ύπ' αριθ. '^,'β^ Χα'· χρονολογίαν 27
  Μαρτίου 1910 (φύλ. 14 Τευ-χ. Γ'. 1910 διχκηρϋςιν Λ,μών.
  Έν Χανίοΐς τή 31 Μα>ο 1910.
  Ό έιτ! των Οίν »5ϋ·ΐ(·' 'Β'- "«
  Β Ι- ΣΚΟΥΛΑΣ
  Αριθ. Πρωτ. 1989
  Διεκπ. 1360
  Π Ρ Ο Κ
  Η Ρ Υ Ξ Ι Σ
  Έπαναλππτικής τελεκοτικης υ.ειοδοαίας διά την
  είς τό Δημόσιον προμήθειαν 300 δεσμίδων
  χάρτου συμβολαίου κα δνκογράφων
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠ1ΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ΰπ' όψιν
  1) Τής ύπ' αριθ. 479/3*ι τής 13 Φεδρουαρίου 1910 καί"1/»!»
  τής 26 Απριλίου- 1910 διακηοΰξίΐς ημών χερί μειοδοχικής
  ϊημοπρασίας δα την προμήθειαν 300 δεσμίδων χάρτου συμβό¬
  λαιον καί δικογράφων
  2^ Τα υπό χρονολογίαν 20 Μβίου έ. Ι. πρακτικά δημοηρα-
  σίας των ο'ικείων Έιΐιτροπ*ιών, ίξ ών ίμφαίνεται, ότι ανεδεί¬
  χθη τελευταΐος μ*ιοϊέτης ό Νικόλοος Κου6»ριτάκης προ—-
  νεγκών 4 δραχ,Λά καΤά ίεσμ'ίδα κα:
  3) Την ίκο χρονολογίαν 26 Μοίου έ. Ι. ίμπροΕέσμως ϋπο-
  δληθεΐσαν δήλωσιν το3 Γ ργ ου Φορτσάκη, βιδλιοχορτοιτώλου,
  κατοί/.ου Χανίων, δηλοθντος ότι προσφίρει 5"ο)ο έ*Ι Ιλβττβν
  τής κατ« -άνωϊέρ»· τελευταίας ιτρίττρορας· καί οάτουμε'νου την
  έπανάληψ'.ν τής μειοϊοσίας.
  Ίδόντες καί το άρθρ. 14 τοΰ ΰπ' άρ·θ. 356 Νόμου καί τόν ε'.
  ό'ρον τήε ύπ'αριθ. *70/3<1 χή? 13 Φε6?ουαρίου 1910 ήμετέρας ίιακηρύξεως. Άιιοφασιζομεν Άκυρουμεν την κ*τα την 20ην Μβίου ι. ε. δυιάμει τής ύχ' άρΛ. 13β1/β99 ^Λ "6 Απριλίου 19ΐΟ διαχ,ι: ραξίως ημών ένερ- ■;η()εϊσαν μιιοΐοσί&ν ϊ(α τν,ν προμήθίΐαν 300 δεσμίδων χάρτου συμβολα ών καί ϊιχβγ«άφων κ«ί διατάσσομεν την 5«ανα''/)φ:ν βΰτής ίνώπιον των αυτών Έχιτροπΐΐών κ.η υπό -.ούς έν τή ύπ' άρίθμ. 470)341 τής 13 Φ.6ροι·α;ίου έ. Ι. (Έπίσ. Έφημ. τεϋ- χος γ'. ν-οτϊ φύλλ 8) ήμϊΐίρα διακηρΰξβ! άνίίερομένίυς όρους την 7 Ίουνίου ημέραν· Δευτέ?»ν χΐί ώραν 10—12 γ., μ έν τοΤς Νομαρχιακοΐς καταστήματι! Χανίων, 'Ηραν.)είου καί Ρε- βύμνη: καί όρίζσμεν ώς πρώτην προΐφ:ράν τό υπό τοΰ Γοργίο^ Φοοτσά»ςη ΐροσίνϊχίίϊν ττϊίί* ϊραχ. .<,80 κ?τά δ'σμΐδα Χανία'28Μ»ίοο19Γθ ' '- ■ ; Ό επ! των Έσωτεριχών ΈπίτροΓθ; ΒίΙ.ΪΚΟΤΛΑΣ τοθ "ΕΟνΐκοΰ Τνπογραφεΐον