93314

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/6/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  50Τ; Οϊ
  Τ Π.·*/

  ΤΤ ι
  ι..„„,.
  -#« ".***■¥
  ""
  ^ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΡΔΡΤπΊΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ^ο^ «' :~ ΕΝ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Χανίοις χτ) 3 Ίουνίου 1910—Αριθ. 34
  Αριθ. Πρωτ. 2045
  » Διεκττ. 1392
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Πβρ νέας δημοπρασΐας εκμισθώσεως τον επι των
  σι/γκομιζομένων δημητριακών προιόντων φόρον
  διά τό έτος 1910 των κατωτέρω κατονομαζομέ-
  νων οίκονομικών περιφερειών των Νομών
  Ηρακλείου καί Λασηθίου δι άς ούδευ,ία
  εγένετο προσφορά ή αί γενόμεναι τοιαύ¬
  ται εισίν άσύμφοροι εις τό Δημόσιον.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ1ΙΤΡΟΙΙΟ-
  Λαβόντες ύπ' όψει
  Ότι κατά την διεξαγωγήν των δημο-ρασιών τού επί των
  *υγκομιζομένων δημητριακών χροίόντων φόρου παντός είδους
  ίιά τό ?τος 1910 των κατωτέρω οικονομικωσ-ε·: ιφερειών ούϊε-
  μία εγίνετο προσφορά ή αί γενόμεναι τοιαύται εισίν άσύμφοροι
  εις τό Δημόσιον, ήτοι διά τάς οικονομικάς περιφερείας :
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τής Επαρχίας Μονοφατσίου
  1) Διθνθσΐ υπό τού Κ. Τζαντζαράκη άντί...... δρ.
  2) Αοράχΐ υπό τού Έμμ. Βασιλάκη άντί..... »
  3) Σχοινιάς υπό τού Ιωάν. Σηφάκη άντί. . . . »
  4) Χαλασό υπό τού Μερ. Τζεμαλή άντί...... »
  5) Μουσούτα υπό τού Στυλ. Μχαιρακτα-
  ράκη άντί............................ »
  β) "Αγ. Νικόλαος ύχότού Ι. Βελιγράκη άντί
  7) Πραιτώριακλι υπό τού Κ. Κυρκλάκη άντί
  8) Έθιά υπό τοθ Ι. Καραμπακάκη άντί.......
  9) Καστε>λιανά 1π;τ^ Μ. Γ. Ηα-αίάκη άντ·. »
  Ό) Βορρ2ών ύτΐ τ;ϋ Ε. Γαβία/.βκη άντί......
  1') "Αγ. Γεώργιος ό~ο τού Ίωά<. Μχρΐ| άντί ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Α' . Τής Επαρχίας Σητείας 1925 266 7660 680 401 355 401 800 10 1100 70 1320 601 105 1} 3) Λι(ιίν:ς Παπαγι«ννάδες Άπίδι Μ&τόχια ΙΙισκο Ζαμπετάκη "Αγ. Χτέφανος ^: τΐί Γεωργ. ΙΚ δ?. ) 10) Ά χ·/ ρη Παληόκαβτρο >~- τού Μ γ/. Τΐ'·/λή
  Μαγκασοις -ι-:· τ5^ Εμμ. Περίίΐρακη
  Σίτανος '·>~' τυ Κω^στ Πατί;;;■7::^λου
  Άζοκέραιμος ϋ-ό τοΰ Κ<.>νυτ. Οί/ον:,χυ
  Β . Τής '_παρχίας Ιεοαπέτρας
  Καβθΰσΐ '·>τ·'- -.;ύ Κω/ΐτ. Δϊρμ·.τζα/.τ;
  •200
  ΊΟ2
  350
  341
  950
  •215
  802
  .00
  •266
  187
  Ι Γ' . Τής Επαρχίας Βιάννου
  1) Επάνω Βιάννος υπό τού Μ. Μαστρογΐ-
  ωργάκη »
  2] Κάτω Σύμη υπό τοϋ Νικολ. Χ.Γ. Ιΐιτροπάκη»
  Δ' . Τής Επαρχίας Λασηθίου
  1) "Αγ. Γεώργιος Καμινάχ» υπό τού
  Έμμ. Μ. Κανϊιλάκη »
  Άχυρούμεν
  Τα τχετικά πρακτικά των Έπιτροπειών επί τής ίημειτεασΐετς
  τί]ς εκμισθώσεως τού έν λόγω φίρου καί
  Διατάσσομεν
  Νά διεξαχθή νέα δημο«ρασία διά την έκμίσθωσιν τοί ηερί
  ου πρόκειται φόρου ίπί των σογκομιζομίνων δημητριακών κ»θί-
  όντων διά τό ετος 1910 των ώς είρηται οίκονομικών περιφε-
  ρειών των νομών Ηρακλείου κ«ι Λασηθίου.
  Αί ανωτέρω νέαι δηιιοπρίσιαι ίιεξαχθήσονται ϊ'ις τάς ϊδρας
  τάς είς την ύπ' αριθ. '-'/ιβν τής 37 Μαρτίΐυ έ. Ι. ημετέραν
  δια/.ήρυξιν άναφερομένας καί ένι.'ιπιον των έν αυτή όριζομένων
  Έπιτροπειών.
  "Η έναρξις των δημοπρασιών τούτων καί ή κατακύρωβις γίνή-
  σεται ώς όρίζεται κατωτέρω.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Τής επαρχίας Μονοφατσίου
  Των οίκονομικών περιφέρειαν υπό το^ς"αΰξοντας αριθ. 1 —11
  την 10 Ίουνίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8—12 π. μ.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Α '. Τής επαρχίας Σητείας
  Των οίκονομικών πΐϊΐτερεΐ'Τι/ Ιιτ.ζ -;.ιί α"ξί;τας αριθ. 1 —1'1
  την 10 Ίουνίου ημέραν ΙΙε'μ-τη.1 κΐ·. ώραν 3 — 6 μ ;α.
  Β' . Τής Επαρχίας Ιεραπέτρας
  Τής ο'ικονομικτ;; περιφερείας Καβουσίου την 10 Ίευ·
  ι νίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 3 — 6 μ. μ.
  Γ'. Τής Επαρχίας Βιάννου
  Των οίκονομικών περιφερ:ιών 1>τ.Ό το^ς αδς:ντας άριθμ.
  1—'2 την 10 Ίουνίου ημέραν Πέμπτην καί ώραν 3 — 6 μ. μ.
  Δ'. Τής επαρχίας Αασηθί·υ
  Τής ο'ικονομικής ι::ρι?ερείας Αγ. Γεωργίου κλπ.
  -.γ,/ 10 Ίουνίου ημέραν Πέμπτην ν.αί ώραν 3—Π μ. μ.
  Οροι εκμισθώσεως
  Οί οροι συμφώνως πρός το^ς ό-:;:ος Οά διεςαχθί) η πρε·
  κεΐ'-ΐΐνη νέα δημοτ:ρα;ί,χι εισίν ζ· α'τ:ί ο· άναίερόμενοι είς την
  ϋπ' αριθ. β3β/β— καί χρονολογίαν "27 Μΐρτίου 1910 (φύλ. 14
  Ι Τευ-/. Γ'. Έφημ. Κ^βερνΛ,σεως ήμίτέραν διακήρυξιν.
  Έν Χανίο(ς τ!( 1 Ίουνι.ο 1910.
  Ό έιτΐ των Οιχονομιχών 'Βιτ(τ»οιιβ< Β |· ΣΚΟΥΛΑΣ
  Ι9β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΙΒΟΙ
  ■Αριθ. Πρωτ. 2063
  » Διεκπ. 1407
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝ Ο ϋΙ^
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
  ΠερΙ έπαναληπτικης τελεκοτικτς δη-μο—ρασίας
  εκμισθώσεως τού φόρον έπ των σνγκομχζο-
  μένων δημητριακών προϊόντων δτά τό έτος
  1910 της Οίκονομικής πευι&ερείας τον
  Δήμον Τζερμιάδων Λασηθίον.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ύπ' δψει την ύπ' αριθ 31 κ«ί χρονολογίαν 2
  Ίουνίοι> έ Ι. οιπόφαβιν ημών, ο·'ης άκ,υρ'.ϋτα! ώ;-*ρ«-
  τυπω; ένιργτ,βΕΓο·«. ή δυνάμιι της ύιτ' αριθ. 141*/93« ·· '· ^ί*6"
  τεραζ διακηρύξεωί διιξαχήεϊσα τίΛειωτιχ.7) δημ^πί ασίει ΰ]ά,
  την ΕΧ.μίσθωτιν τοΰ φό ρου των συγκομιζομίνων δημητριακβν
  Λροιόντων δια τό ετος 1910 τής ο'κονομικης πί
  Τζίρμιάδων καΐ ϊιατάσσεται ή ίττανάληψις «ιύτης.
  είς φανεράν τβλίΐωτικήν 7τ7.{ΐ·Β·"τικήν
  «ρασίκ,ν ή ίχμίσθωσις τοϋ φόρου των σ»γκο(*ιζ·μίν<*'* μητρτακών προιόντω·» ίι* το ϊτος 1910 τίίς Ο.'κονομικί|ς πιριφιρίίας τοϋ Δήμου Τζιρμιάδων τής Έπαργίας Λαση¬ θίου τοθ ΝομοΟ Λασηθίου γιντ)βοιι.ίνη ττιν 11 Ίου?(β» 1910 ημέραν Παρασκευήν κ«ί ώραν 8—12 π. μ., νπό το«< δρουζ των ύπ' ά,ριβ. ®39/β7 (Έπισ. Έ&ημ. τ. γ φύλ. 14) κ»ί 1419/«3ϊ ('Ε'τ^'*· "-τ^γ*· τ· Τ· ?ύλ· ^3) ε. Ι. ίιακηρύ- ζίων ημών καί όρίζιται ώς πρώττ) πρββφορά. ή υπό τοϋ Γι«ρ- γίον Π. Μακράκη ΛροσινιχΘεϊβε· (χ ΑρχχκΔν 1315. Έν Χανίοις τ95 5 Ιουνίου ίβϊβ. Ό 1*1 τώ» 01χο·»ο(<νιχ4ν ' Β ΙΚΟΤΛΑ2