93317

Αριθμός τεύχους

35

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/6/1910

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  8ΑΣΙΑΕ1Ο ; ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕγΊΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Μ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χαν(β1ς ττί 4 Ίουνίου 1910—-Αριθ. 35
  ΑΙΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΤΙΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙ
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΣΐΑ
  ΙοΜτ ?4 %,-λτίον ύ
  » Διεκιΐ. 25 Μην Μαϊος 19
  Ή ύγιεινή κατάεταβις των ζφων Ιν τή Νητω ΰπήρςι
  όλον τόν παρβλβοντβ μήνα Μάϊον αρίστη.
  Έν Χαν.βις %ΐ 5 Ίί,ινιευ Γ^ίΟ.
  •ο
  ΓΡ. < Έν Χανίοις αύ Ό Ό ϊ άντο*/7"ν *βι γά ϊ/ωσι 'ιασ-άί» ς τάς Λ7εε3>·μ-ναί έν ττ Οπ'
  'άβθ. ΜΙ|Μ τίξ 17 Ίου ίίΐ» *'Ο8 ϊιΐχηούξϋ ιής υφ' ίμας
  "Ανωτέρας Δ'.ευθύνβϊιοΓ των 'Ρ1σωτ?ρ./.ί5ν ϊηαοσιευθείσ/ι β'ις
  τό ύτ' όρ'θ. 44 φύλλίν τής έπιτήιου ίβηΑεριϊθς τεΐ'/ος τρίτον
  τοΰ ϊτους Ι9ίι8.
  Τό ποσ^ν να μ!'έθη το>ν -ταρϊδίτέων έ»άιτο ι όποκαυ.ίσων
  *ο« έσωδράχοιν θ'λϊΐ όΐιζτ, ή Άνωτέρί' ΔίίΐΛ-'σις δι" ίγγράίου
  αύτΐΐς τϊθός τόν «ργ^.λα6ον, ύπογρ«Μίμίνο> όντ* νϊ ν.ατ?σΑευά!^τ;ι
  ναθ' έχάϊτην ί;αέρ^ν ά~5 τής έ-το^ΐντ;ς τή- ->Νγ·ά*ου ιταραγ-
  Υβλίας 200 τϊ'-'-άγια ξ ^!ο^^η^ΐοτβ 8Γ3^^ς ή κ»ί ϊς άο.φ-τίρων
  των ιί?ώ. άνϊμι ς, ϊ*ί"όγα)ς ~ρ;ί τάς ϊν -γ/ας τή; όπχςίΐ'.ΐις.
  Ό ίο-Όλάδος ύτ,γ'οβϋτα1 ντ κ»τατ ϊυάζ/ να'. υιίτά τ-ν λή-
  ?ιν τής ΐΓρθι-^ινίνς 5ΓνοΧ7''ας τα τ γ,ον παΐ^γγί' θνυ^μϊνα
  ιύτώ ϋιιί τής ύπηοεσ'ας !ιΐ::κ5ίΐΛ·3-α· κα' ίσώδ/ακι ^ποκε'ΐΛϊνί;
  είί άπίσαί τίς διατάίβι; τής -αοούτης ?ΐι.κη:ύϊ ω; μινοι; ου
  ηθίλεν έξϊσφαλισοη ί; προμή^ει* ίΐιτώ^ *:« νίϊς 5ρ-'ολ-<.6ί-χΓ. 2^ Ώς άνώτ«Τ5ν δ'ο'^ν τ α·ίί έκίστθϋ μ.ίν ^7:ο)^'"μ■σ3^ όρί ζίται -ό ποσΐν των δρ^γ,λών 1,^0 ϊ■Λστα^ δέ ίτω6ράχ.ιυ τό ποσόν ϊβαν. 1,50. Ούίεαία ποοσίΐοοά γβνή«ετ2! δ«κ-η τ-οαν τής τιυής ταύτης. 3) Τ» πα;α^ι*'με/α !ιπ"κά^'.ΐα κα' ίσώδοακ-/ ίπιΡεωρΐ.^ται νοιί παραλα ·6άν;νται παο Έ-τι-οοπίΊ, ί.οριΓ'κ,ινη" Ίτώ τ;ΰ Άνω-ίθΓι) Λί'/ΐιΐητίθ τής ΧωοοφΛα'ή: χ.τι ΠίΓικηό λχί άν- ίτοοσΐΡΖΕυ^ύΐη." τί Οΐ<(.·5νοα' 'ν Σ^^.6^^λί;ν τί]-; Δ Β- ΣΚΟΥΛΑΣ Άοιθ. Ποωτ §795 Δεκπ 1705 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττει ότι, Ε*τί§εται ίΐς μειοδοτικήν δημοπρασίαν ?ι' έντφριγίστ<»>ν
  προσφορών, ΐτί τή βάσει των *ατ<*τ;ρω ορων σι,μφωνίών 4" έτί έν ίτος προμήθεια τώ»* αναγχαιούν·ί<ι,ν ε.ς το- »Λ/»ι-Ίί το~>
  Πιζικοϋ ύποχαμίσων χαί ίζωίρ^κ Ε?ΐ; την επιτροπήν ποοσλϊΐιδάνίται ώ; ίΐΓ-ο χκΐ ό Δ·.ίυ-
  Ή δημοκραοία ένβρ-ϊνθ/,σεται ίί τας έ'Όας τώ» Νοαών θυντγ)£· ίο:> δημοσίου γν.μίίίΛ Χ-ν·ων.
  Χανίων, Ρβθυ-^νης καί Ήοικ/εου χαί ίν τοΤ; 'αβον α«ϊ. Δι < —, ,ξ-λε ;ςιν ; ν τ^βνϊυ,ίνων ς-.ϊών ·, ΐτιτοοπή θα •/ΐτβίίημασ.ν, ενώπιον ϊπιτροπών «π3τ»λοΐιμ--νων ζ> Χανο·ς τ;5ίεΤ^α' /ρ'σΐ' π-χ-τΌ: /.Λ-ίλ' όΛ' -> ~^ί οί":ϊ μϊσυ,^μη δι>
  μ:ν ί«ό τ>ν Νομάρχην ώς Π;ίίίρϊ« *ο^ Πιοΐϊ-άμενιν τής | νϊμ.-νου τ3ΰ ί-γθ^δ^^να π οβαΛΓ ύ,:Μΐν *νΐτ»σν ώ; κ«',
  Οίίθνοακΐς '-πηρεϊίας τή; Χω«φυλαλ«)ς χϊί
  II
  ίΐ/.ο". - ίί Τί' ; - ό« τ;ό-ίν τή '":: ■ --φω;. Ή-τ.^ί], τ, Επ^ :=τ:γ {*η™, *'"
  Ε'ρηνοϊικην ώς (Αίλη, η ά-ό τοϋς «μ μ;*: αάτών αν^-:"/τ- ι χα·< ^ νϊ ' ίχ ίύί τ; ρΐ αονάίϊς ·πι τοις ;καϊον ϊ; ^ ρωτος έν 2β τοίς λθ'ποΐς ^ομοΐ; βτ.ο τόν Νΐ-·ά5χην ώ; Π -.- , οτ*υ ε?--ο νϊ ^.ν^σ. τ; ντ:*:ι|)ί τε*2χ·α »/. το.-ων πρι; ϊοον, τόν οικείω Μ'ΐί^ρχον κα'ι τόν ^ΐρην.ϊΐΑϊ,ν ώ" 'λϊ'τ , ή | ίς-τασιν ίπ. ς ίε£)α'(χ.θ, πε·ί τίί πν'.ο;.,τςς ιής :(>'_ν« ^α'
  άιτο :ούς νομίαους ..ύτών άναπληπω-ίά, κϊ ι" .τν 26·< Ίο-νίου ι τή; ίν ν- ' ».-- 3^^Α ^ ^ '-'>ν- * --* ~ ' ωιτΊί :Υ>ι: '■» α; Τ("ν
  έ. 2. ήμ=ραν Σάέδα^ν άιό της ΙΟί,ί -,Ξχρι .ήί 1?η- " α. Ι-^ς ' όν - " ά- . ΚΊ '-
  ώρας, υπό τςύ. ά?ο>:ύθυς ό£ο^ς ■ ε.ι *) *^ ά . 'α 3· :ι.'
  1) Ό «νΐδίΐχ τη; λ--:» <π:-ϊ~ -ι 3 ·* ^^^ :; Χωροφ^Λακή; και Ι1?ζ λο3 τί ίτ. έ/ ϊ-.-' ί/χγοιι%'α 5! ίτίλ;" λιλ Ο ί"τ3 /; -" ' ( τήκ Σ-ρατ. όκηοειίαν ίΐίοκάα'σ.* λλ ι .ώδ;α^- -α" ^^/·^άζι·>' :-ν·σ'./ ;ι- - ι ■> ' '^τ:
  1 ά ϊ - >μ>:' 'τ -
  :ω· ' ■ ,ιτ ι
  λ κ ν
  τα:-/ >
  συμφώνως τοόι. τς^ί
  άς τ·;; ΐί'χνης -λ ι :α: α .-
  -ο »^τ» ε^ζ: α:·
  ι: (υ. α ι ω
  τ.τ τίθ-·σ: τι;» 3ΐρ·;
  '-ως π3ό; τ- ίπ-στ'χον 8είγα7, -ό -ιτ* ^ϊ; λ:· ι »' τ>: ! Έ^ί :ώ- ' - ^ πτ Λέ-ω* -'ί?- " -". " -^ τΓ)-σ: τ,;, σ5?ι
  ^•κεί-ς Νομαμχί*;, *!; την Άνωτίοίν Διευθυν--ν Ι-τι -ών ! γ :> 7: -·,-»σ- ς «ο τ:: ηύ > τή, ■/. ίε^τ^?ο^ Τ2θο.3(α-
  Εβωτε^ΐΛών νσι ίς >τ / ά-^-'Ρ'; /;ν ' *; ' (>''ίρ<ς .* /7ι;.<'', _ ΐιώί Τ'^ν τ;;ς "■*' ϊ^ί-"ΐν. τήε ό); »)ί, ('* 1:/Λ^^/-ηΐ^( ))ΐ1,, τη/ 'Λλ:- »ν. Λ'. Ι 'ί) Τϊ -.'--ί,λ*»α ίιπί ίργολ-
  198
  ΝΤΙ-
  -ή; ά-ορρ·'ψβως ά ό ί-ΐντμε ος 'ν τοια ττ -ερ.ιτώτίΐ να ί~1
  χαλίσδή υπέρ ίχ*ττΰ την δ'ϊ-ας:ν το3 1ου ό'ρου δί' ής όριζί-
  ται ίτι -τρίπ*! νά »ατ*Γκ£υάζτ, -/.αθ" εκάστην 20'* μά
  5) Εάν ό ΐβγολάίος Ϊ6·' "-αίχΐώσο «μιροθέσμως τα
  νελίέντ* βΰτώ ΰπϊκάιιΐσι χηί '-ϊώίίίχα η *έν ί.τίχατιχσττ,στ,,
  έντός 15 ήμιοών τα άπ·»4ρ·?θΕντ'- ώ άνόμςια π3:ς τό δίΐ μ.»,
  ή Ανωτέρα Διοίκησις «νίίγβΐ τα ϊεοντα 6-ω-. λη-υνδη1 *κ
  πτωτ=ς τ?ς β3γολϊ6ίας. Έν τοιαύτη δέ π8'.ιπ-ώσ=ι τό λόγφ
  ίγγ-εδοΐί: ς κατατίθγμένον πορ' αύτ 3 χβημ.ατΐκίν χοσόν κατα
  τ.ίπτει ^ττέρ τοΰ δημοσ'θ-'. Ή ϊΐ Ανωτέρα Διοίκηαις τής Χ'.ι-
  ροφ^αν.ής καί Πϊζιχοΰ. κατόπιν ίγ/ρ'σειος τοϋ α:μΐοου ϊπ-
  τ,οίιΐΓυ ί·χιι το ϊικαίωμί!, συν τ?, ίκ-ΐ-ώ ε: τεϋ »ρ·;θλαβ5υ,
  βίτί ϊ'ϊκα αγ) ίμΐϊ:οθί''μο.> ■ταρΐϊοσεω; .ών παρα 'γ.λθίν ■
  των βί'ε ίνρχα μή άντ καττττάτϊως των α-ορρ φθίντων.
  νά ιτρ-μηθϊυθτ, τ» άναγχα·ο~ν:α '■*, ύπηρίσ'β ύ*οΚ3υι(ϊα
  κϊί ίσώ6ία α «κ τίίς άγΐίαε *τ* ίύιϊ'Ί':, ή πΐρ' αΛο.ι -ρ-;θ
  /ά6«υ άνα1ε·/θηΐομ ν-υ δ'ά τ * <-ικι Γ; δ *γων τυιοδ «ν ό γΐί *«ί τώ ί-ίτί'πτ Πίΐα δέ ζη,ΐ'α ή*ις Ϋ,θελ? πό χϋψίΐ ρΪϊ τ ΔκΑίϋβν «κ τή- νί«: ΐΓοομτ,Βείΐί "ίτε ί" τή; άγο?5; άι' εΰ·}«« «Τ ι «χ τής νέας ίρνολ»6·α: έιτ'δίθύνίΐ τόν Ιί.πτω'Όν ;ρνολ/6-.· ίάΐ-α'. ?έ ιταρ' α'ιο1) συΐΑ*ών<"(: ~~':~ τα- ϊΐϊΐάίϊΐ' ΐθ^ ϊίΒΐίξί-οί ϊτμοσΐΜιί '»ό?ων ν^,ι"^ !) ίξ ϊ»ω- 5ΐιΤ3; ϊ^5! α εν τΐ.·ρο τβΰ Δίΐμισίου. 6) Κτούσσεται ώϊϊύτως Ικπτω-ος ό ϊογο άδο ΐτ·ν ϊντίς ι8 ώΐών αχό τή πρός «ϋτόν κο:ν3'-"ήΐ=ως τ/; έ-τ' ό^ο-μϊτ το. κ'ΐαΐ'υρώσεω- τής πρ <-<ε'.μ:νη: ΐογο""»6 α *έν π^^σ8λ(ι«! ιτρΐε ίύντϊξιν ΈίΟ 5!Κΐ"!υ έργοΧαβικοϋ ϊ.-ιιΑολϊκτυ, κ>ί έίαομιιζίντΛΐ
  *αί Ιν τί ιιβίΐπ*ώ7β: ταΰττ, τα ίν φ ■Ίοοηγουμέ ω ό'ρω όρι-
  ίβμιν«
  Έν η 7τερ'πτ.ώσ*ι ήθϊ'λε Ιπό τοδ ΐον:>ά6ου πσράταϊΐε τρο-"
  θβαΐΑίαί ή "ΐχί' Ήο'ΑΊρχ'Λ ΰπο'/ο^οϋτα· -ρϊν ί, χι^η^έστ, ται»1
  ιην νά ζητήση την ννώ.ιι ν τ+ς Άνωτ'ρας Λι:ΐχήσεωί ίνα
  αναγχβι τ'ί'ς ύΐϋτρϊσία; 5-ΐτρίπωσι -αοάτα^ΐν ν>ί όπέοην
  8) Ό ίργ«)ά$3ς ό??ίλει νά ϊι-ρίττ, άντίκλητίν ό-ως ίνα-
  ιτ^^ρίΤ αύτό- ίν άπουσία τού, λ,αμβάντ, τάς σχέσιν ί·χούσας προί
  την προμήθιΐαν ανακ-ΐνώΐ'ως τήί τ-οατιωτ'κής ΐ-'ρε3'3ί χαί
  κβρίστατβ! χατά τα; τ.Ίΐ^ζτ :ς Άτουτιάζοντος το . 6ρν8λά65^
  «βκ τοϊ αντικ/ή-ίυ τ«υ γ) »ρ :υμί'νΐυ τευ ετέρου ιούτι^ν νά
  ϊχθ ίγγροφ* τής Στρ. ΰπτρεσυς σγί-'.ζόμενα —οος την προ-
  ΐϊρομήίειαν, τα Ινγίαφα τα τα καί αί λίΐπίί έπι-
  τίύς α·*.πάντας μέ^ μιΐοόόταί αμίσω-μετα τιπν %αχα>(ι?α
  «ίός δέ τόν ίναϊίΐχθησόμίνον ί-Υΐλαδον μ=τά την έλπ/ηρϋ
  ατ^βών τ<3ν άναλη*θιυών ΰ-;γρ£<·')σ=ών τού. Όφιίλε: πρός το^τ·^ ό Ϊ:-όΧχϊ:^ νί* παρουσ'-ά" έ^ο άς ο- '/οέΓ-ν<; «γγυητά', οί ιν»ς νά δή" ώ-ωτί »*τά ιτ,ν ούνταξιν τοΰ οτυμδΐλαίοΐ) ο'τι έγγυ<7,νται πρό; τί δημόσιον αλληλεγγύους χαί βδιαΐρέτως μετ αότοΐ κα'1 ί'ς όλ'νληι ν έ"£χόιχ.<νοι χαί-ταροι- τούαενοι τοϋ «ύΐργετήμιτ-ς τή τί δι^'Β'αίωί <ιαί ϊιζήΐίως χαί πάυης α>λϊΐ: ένστά'εως διά ττν άνρ'6ή ίνπλήρωτΐν ά-3σών
  των 5π:νριώσιων των.
  10) Εάν ό ίιγολάβος 'χζιί'.ώ-'ί ^ πτ'>-/·ύ-<τι 3ί3οι«:ζονται αί διατάςεις των ίρήρι·™ 49 χοί εθ τ;Γ !.- αρ'β. 35γ νομίο- Μ) ί ϊργολάίος δέν ί'Ίπται νά Ι/χω.-^ι-, ιίς έ'τίοΐν την προκϊϊμίντ,ν ϊρ-ρΑαίίΐ'ν, εΰΐΐ τα :*. τϊύττς α~;"ρ?ίντα δι/ϊ'- (ομοττα ^ ΰτογρεώτίΐ; τβυ. 12) Ή ■Ό.ηραυή τί1.: άςιας '«« τ ·τλ τ'.ΰ ·ρ^^λ^6;^ ιν3ρα- ϊΐδί-μίνων «νάστοτβ ΐποκ^α'των ιι ί3<..6-»'ω· θίλε'. δ'β χρη'ΐατιχώ» ΐντίλμά'ων τίίς ΆνΜΤ ρΐς Εσωτϊριχών, ικδιδουίχκν ;·;' όνίματί τού, ι τοχόλλΐυ τ τιου εΐσβγίι Είς την ί άλλ.3ΰίπ:ί συμμο^Φούμενθ' ποός τάς διατάξε'ς τςΰ 356 Νόμ.3υ χαί λί(-<5ν τ-?ς Νήσου. 1'0 Τα ές:8ΐ το^ Σ,ι -6>') -ϊΐου *αι τα κηρΰχειβ έπι6«ρύνουΕΐ
  -όν έρ^5λοιβον, "'τιοκεΐμενον *ίς τάς λοιπάς διατάξβις των ύπ-
  άριΒ. 3ϊ»6 %χ<. 664 νομων. Έν Χί'νίοις τ^ 3 Ίο.νίου 19 0. Ό ίπι των Έσΐοτβρίχών 'Βτι Γ ΜΥΑΩΝΟΠΑΝΝΗΣ Άοιθ Πρωτ 1353 Δ-.εκτ:. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Έπαναληπτικίτς υ,ειοδοσίας βτ ϋπ' όψιν την άπο 22 Μϊΐοο έ. ϊ. δήλωσιν τοϊί Μ^λτ'ζθϋ η Α'.γινίτβο, κατοίχου Χανίων, έ*προ- ή*σμ ς »ατατ*'ί'Ϊ5Λν δι' ής 3ϊ;λ*ϊ ότι δ ά »τν χα-ασχβυήν τή; *ηΆ-5τ.νήΓ όϊοΰ άττό οϊοϋ Σ^ύδβς β'ς Μαζαλικνά "·ρ;σΐιέρ=ι Ο'/βΙλ^ττον τίίς ύ·50 τίθ τελΐυταίοιι μβίβϊότου Μποτόνη Κ:υ- ιακ,η πρ-σ*νϊγθΕ''σης τ»"' -υ-βία- πρθ7«ορας χατά την ένερ- γη'ί'ΐ-Λν ^ΐός τΓ,ϋτβ τή 8 Μίΐίυ 1910 μειοϊβτικτν δημϊκρα- ιιαν Ίΐόντβί »*ί τό άοίίον 14 το3 ΰπ' άριϊ. 356 Νόμου. Ακυρο'ιιε-ί τα άπϊ 18 Μ «ί:ι> . ϊ. ποακτιν.ά τής έν προ-
  ς
  την ίπ-χνάληψιν αότϊ!ς ίνεργηήησομ^ην την 5
  Ίουν-υ 19Ό Ψμίραν Σάββατον *α: ώ«αν 10—11 π. μ. έν
  τω Ν^!ΛΤ37'ανώ Κΐ'ίϊΐ-Γήϋατι ί-ώπιον τής νοι-ίιχου ΐπ τροιτίΐκς
  ^*· τ,ι.'ϊώνωί ιτρος τού; ΐν τη ΰτ' αριθ. 1173)744 ί. ϊ. δ'α-
  'ηούίϊΐ ήαών ν »ΐ -7 σ-/£τικ? ά--ό 1 Όκτΐι»6οί^υ ιΐ ϊ. συγ-
  : -φ* ΰπογρεώσεα»1. ά··αγρ>»ομένος ό'ρο^ς καί συμφωνίας.
  Έν Χανίοις τή 24 Μ αί ι υ 1910
  Ό Δτ,μα<£χεύίι>ν Χανίων
  Έ. Μουντάκης
  -τ 998
  427
  Ό
  ΙΙροκνο.σσει ότι βκτίθβτ»ι ε'ς πλειοδοτικήν δηΐΑοπρασίαν
  τάς ϊιατάξεις το5 ύπ' αρθ. 3Ί6 Νόμιου ή ίκμίσθωσις των εξής
  «άρων τού Δήυ,ου τής πο/εως Ρεθΰι*νης.
  Α'.} Τού φόρου έτί των αΐγοποο6ατ(-'ν.
  Β ) Τοΰ φόρ υ επ! των συγκομ'ζθίλένων ~ροϊόντων.
  "Αοβ-ον 1. Ή διάρκεια τής εκμισθώσεως 6ίναι διά δΰο συνεχή
  ετη ήτοι άπό 1 Σ)δ?ίου 1909μ=χρι τ?">ους Αΰγούστου 1911.
  Αρθρον 2. Ή δτμοπρασία ?ν=ρνηθήσϊται βανίρα έν τώ Νϊ-
  μαο-χιαχώ Κζτασ-ήμ-ϊτ' Γε'ύμνης ίνωπ'ον Έπιτρβπής άποτελίυ-
  μίνης 3χτ:3 Νομάρχου Ρεθ6;χνηί ώς Προέδρου, τοΰ Είρηνοίίκου
  Ρεθήμνης καί τοΰ Δημάργο,ι Ρεβΰμνης ώς μελϋν ή ενώπιον των
  νομίμων αΰ-δν άνατληοωτών ττν 9 Ίουνίου 1910 ημέραν τής
  έ6ϊ:μ.αίθί"Τετά την κα. ώριν 10 — 11 π. μ.
  "Δίθρον 3. Ή τλειοδϋία δέ» είναι τελε«ωτική ώστε έαν ·ν
  τίς ε; ήμβ.Μν άτό -η; γτΐνολ^γίας ταύτης γινζ είς τόν Δή-
  μαργΐν ν-Ζα πρ:σίϊρς> 5 °/0 τουλάχιστον επί πλέον τοδ κατΛ την
  πρ:σωριν/;ν νατ·ΧΛυ;ωσ·ν ϊκπλϊίστηριάσματβς ή δημοπρβσία επα-
  6 1«.Ίπιον τής αΰΐϊ<, Έπιτρΐπής καί έντός 15 ήμ«· ' ;οϋ; :ρ:ος /αί ό πρΐ/.,ΐλΐσΐς την νέαν ιαυτην ά -:ττε θή ^ 6«ί-ης Άρθρον 4. Ή ττρωτη τ-ρί^ορά κατά τήν δημοπρασίαν ταύ¬ την όρίζετα: ώς ίςής. α .) Δ'ά τϊν φίοον αίγιπροβάνων ίτ.ί δυο ετη ίραχ. 100. 8 .1 » » δύνανται νά λάίωσι ερίς «ίς τί;ν Τρά-ί^αν Αθηνών ή είς τό Τα- ίομνης ή «ις τό Ταμείον Ρεθύμνης προ τής πρασίας λόγω εγγυήσεως.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ28ΕΩΣ
  α'.) Διά τον φόρον αίγοπροδάτων δραχ. 10.
  6'.) » » συγκομιζομένων προΐοντων δραχ. 50.
  Όφείλει προσέτι νά προσαγάγγ άξιόγρεων έγγυητήν, ου το
  άξ'όχρεων κρίνειή 'Ειιτροπη, όστις θά προσυπογράψΐ') τό πρακτι-
  κόν τής τλ£ΐοοΌσία·ς καί τό συντα-χθησόμενον σ-ΐμδόλαιον, είναι
  δ' ύπόχρεως δι' απάσας τάς ΰποχ«ώσε:ς τοΰ ίνίίΧ,ιαστοΰ άν*.)
  οΊχαιώματος δΐαιρεσεως τ) ^ίζήσεως.
  Άρθρον 6. Αί προσφοραί γ'νονται επί τοίς εκατόν είς ακε-
  ραίας μονάδας. Οί π>-ΐ·οδόται ?ύναντο« νά πλειοϊοτώσιν αμφο¬
  τέρους τούς φόρους ομού ή ίνχ έκαστος τούτων γωριστά.
  "Αρθρον 7. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέοος
  κα'ι άλλοδαποί συμμορφ;ΰμενοι πρίις τα; ίΐατάξεις τοϋ ύπ' αριθ
  356 Νόμου καί πρός τοΰς λοιπούς τοΰ Κράτους.
  "Αρθρον 8. Εάν ό τελβυταΤος πλειοδόττς αρνηθή νά υπο¬
  γράψη τό μ'.σθωτήριον συμδόλα.ον ίντός δύο ήαερών απο τής
  κοινοιοιήσϊως πρόί αυτόν τής τελ'.κής ϊγχρίοίως τό μέν κατατε¬
  θειμένον υπό αυτού ποσόν, ώς εγγύησις, καταστεί πί'ος ο?βλος
  τού Δημοτ. Τ^μείοϋ ώς τακτικήν δτϋίτιχόν Ισοδον, εΐσιτρατίό.'ε-
  νον διά -Όαμμ,ατίου παραλαδής τοΰ Ταμείου τής Δημαοχίας Ρε¬
  θύμνης, ό δί τε>βϋτα'ος πλειοόό'ης ' α: β έγγυττη^ ϊ;τοΰ ϊΐϊΐν
  απίναιντι τοΰ Λήμου ϋπεύθϋνοι >αί ύϊτ·;χρϊοι 8'2 πατάν *ι«το3 «κ
  νέας εκμισθώσεως ή άπ ϊύθείας οΊαγ&ιοισεως ζημίαι ίπ'ι ϊ αν
  τον τοΰ άοχ'κοΰμισθώματος χωρις νά Ι·/ωσ ν ουτο: οόδΐν ϊΐΛ,αι-
  «μ2 8Λ τοΰ τυχόν τλεονάσματος.
  Άρθρον 9. Τό δ.καίωμα τής τε"·-ικίίς έγ»οίσεω< ίχιφυλάσ- σεται τώ Δημτ,τ. Ση^δουλίω Ρίθύιινης η τή Έπιΐροπ5ίθ( αυτού. Έν τής έγ φίσίωε δέ τ) άκ.ρ'ΟΓΓως των πρακτ'χών τή; όουτικιίΓ κατακυρώσεως ό τελίυταϊος πλειοδότης ουδέν άποκτ5 κατ'ί τοϋ Δήμου δικαίωμα. "Αρθρον 10. Ή άϋ,οιδη τού λήουκος κα! τα σημδολαυγρα- φικι τί) η ίπιβαρύνουσι τόν μ'σθΐιτήν. Άρδρον 11. ί φιρολογίΚϊί Ϊ!>τι.ιησειο κα> οί ό'ιοι υφ'Ό:
  ■τίνετίϊΐ ή παρίδσα ίκκ,'σθωΐις εισί νατα εθζιαένα· είς τό ^ραφ-Τον
  τής Δη^αρνιας Ρίθ!ιμνης είς τν·ν 8'άθεσ-ν των β:υ-μ?νων νϊ.
  λβίωσι γνώσιν αΰ ίϊν.
  Άρθρον 12. Εάν μέ-χρ: τής ενάρξεως το3 νρβνο.»-ής π«-
  οοΰσης εκμισθώσεως δέν Ιγει ένχριθ^· όοιστικώς ;ό πί^κτ ό-
  τής τίλικήξ Ιημοπρασίας, ό Δήμίς Ρ *ΰμνης ΘΓλίΐ 8 ά των
  ίημοτικών εϊιπρακτόρων ίνεργή χτο ϊΓστραξιν τώ^ φόρων τούτων
  χαί την είς τα βιδλ>α τοΰ Δή^3υ Κϊτ·νώ?ητ'.ν των ϊίίπΓαγθί:-
  τομένων μ;'χρ; τϋς ή,λί^ας τή'; ύπογοοφή" τού σ.ιμ.6::λαίου ~ο-
  σών άτινα θά συμψί)?ισΗί3σιν είς -ήν-τίώτην ?όκν -ού μίτθόαα
  τβς άφοΰ πρότϊρον ά-ραΐ εθώσ: 5 °/β διά οί*, 'ιωαα εισ-:
  Ού5είς άλλ-,ς συμψη?:σμός δι' οίθ'ϊήποτε λόγον ΪΓΛ—ί
  Έν Ρίθύμντ, τή 29 Μαίου 1910.
  Ό Δήμαρ-/ος Ρεθύμνης
  Σαφτέρ Κλαψαράκης
  'ΑοιΟ. Πρωτ. 246
  Αριθ. Διεκ.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικής δημοπρασίας
  *Ο Δήιιαονος ΚαίΙτρλλίον Κκίιΐάαου
  Λα6όν.τϊ; ϋτ' όψί' την ϋπ' ϊ-'Θλ. οί ϊ· άτόφαπν το"ί Δή
  μο-ικϊϋ Σ^δ-υλιου Κ*στ&λλ'5ο *:' ή χ<.;?~* Χ2., »2τ; τη °β λΐαίί. 1910 ίν»ργη·;βί3*ί 5ν ι· ^ει; &> νη^.—'/.'Τ.ν τό?ω · ιΙ<ι τ-ίς °/ο *αί ίγροφυλαχ,ή: 1 '/„ ί-ΐι πά<ΐω^ τ "ίν -υν* - < ι,ο.ι:ν<,>
  θερινι,ι» Λροιοντων ί(2 τό ίτ^, '9Π) ι,λω' τώ ■ ;'■*-/;νΆΐ·κ τ.~-
  Ρΐφ"ρ:!ών τοΰ Λή[^ου Καστίλ'υυ.
  ΙΙρθΜ-ηρ^υϊομίν ν-.αν τίλεΐ'.):ικ/)ν πλί'ο'οτίϊ' *■<■>/ ψί-ια» ",ύ
  τι»ν, δ'ϊς^χίιηαομίνην έν τώ ^ϊ]μ.α^-/!α*ώ κ·»:^σ;ήμ7τ! Κα:τϊλ-
  λίο,ι την (ι 'Γ^ίο^ 1910ήΐΑ<ρα< Ιχ^ΐ'.α-ή^ καί ι5ι»ν 'ί — 5 ια 'Λ ΐνώπιον τής ίν τ^ ΰ-τ' &>Α. "'Ίβ7 * -· -'-3!1"1 ΰϊ£' ΓΛ'')ν
  όριζοΐλίνης ίπιτρ5πν]ς, υπο τ5^4 αυτοίς όρους τής
  ταύτης.
  Έν Κ/στί)λίφτή 30 Μαίο^ 1910.

  Ε. Καμπούρης
  Άβιθ. Πρωτ. 375
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  'Επαναληπτχΐ'ης πλειοδοσίας διά την έ<μ(σθ(«>Ίιν τοΰ Δη·
  μοτι <ω~ι φόοου κα'ι τοϋ της άγοοφυλακης επι των ουγ¬ κ μιζομένων θεοινών προΐόντων τής χρήσεως 1909. Λαδόντ€ς Ιικ' ίψει την γνωμοδότησιν τής ί«ί τ*]ς βνοικια- σεως των ανωτέρω φορων Έκιτροχής 8ι' ής ίδτη ήκύριυσ· το πρακτικόν τή; κατά τή^ 16 Μαΐου «. ϊ. ένβργηθίίσης πλ«ιο- ^οσιας ίιά την ί^μίσθωσ'ν των ώς άνω φόρων, ατε. βΐ υπό των τ^λί^τύίίων πλεΐοϊο-ών τοοσφ;"·&βΤσαι τροσφοραί δια τάς οικο¬ νομ κάς περιφερεία; Επάνω Βιάννος κ«ί Βαχος έκρίθη»«ν άσύμφοοοι καί διότι διά την ο'ικονςμικήν πιριφβρ*ι»ν Κάτω Βίαν νθς οΰδίίς παρουσιάσθη πλίΐοδότης. Προ-'ηρύβσο^εν ττν δΐδξαγω-^ήν ίπαναληπτική'ς πλ«ιβ8οσΐας ϊιά την ί'μίσθωίΐν -ών ώ: ά%ω φόρων. ίνεργηθησομένην την 6ην *Ι=^νί-3υ 1910 ήιιέραν Κυριακην κ*Ί ώρί» 2—5 μ. μ. «ν τώ Δηα,αρ^ιακώ Κατ*ΐ~ήμΐτ< ένώπι ν τής ϊ·' τή ϋπ αριθ. 194/!α «· ?· 8 ινιη, ύξ'! τΆ-ον όο-ζοαίνης Έ·τιτ->ο*ής κλι συμ-
  φιό,ως ττρίς τούς =ν αύτί) ό'ρ*υ;.
  Έν "Ανφ Βίαννφ τή 22 Μίίο·. 1910
  Ό Δήϋβονβς Βιάνν«υ
  Κ. <β»ουρναράκης Άοιθ 197 χ. 127 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ 'Κπανα^-ηπτικίις τελειωτικης π ΙΙλβιοϊοτηθέντας ία-τρ -θ-σαως κατά 5 '/ο ίτί πλίον τοΰ 8η- μοτΐχοΰ φόοου ώ; κεί τεΰ φόοου τήΐ άγρ;φυλα/.ής ίπί των 9·ρ;· νών ιτοοϊθντων, τοθ οΐ'ου, των αΐγοπρο'ίτιχν, καί βοών, τού τοέ/θντο- ϊτους 1910 των έξη: πε^ιοϊρίΐώί τ^Ι Δήμου 1) Νβ- γιών. 2) Βζσιλοπούλου 3) Σ*·ηλιαί, 4) Κ»μισι«ν« χαί 5) ΙΙο ·ε ιαογυυ, 8ιϊ 8ε την πβρ'Φίρε ο; Γρ.μ·κΓ,/ι»να τό προσφϊρ- θεν τίίόν παρά τίΰ τελ*υταίου π'ίειΐϊότου κΐτά την ήμ«ρ«ν ς κο'νίται άσύμίορον ε'ς τόν Δήϋθν. τα β/ε-ΐκά π»ακτικά τής πλει:δοβίας ώς πβος τα; ώ; άνω άν.!φϊρομ£νας εξ π^οιφερίίας. καί Λ'.ατασσοΑεν την ΐπαχάληφΐν αυτής τε^ειωτιχώς την 7 Ίου- >·ίου 1910 ήμίρβν Δίυτίραν κα! ώοαν 10 π. μ. μέχηι 4 μ. μ.
  ϊν -ώ Δηΐ4ί»ο7.ια<ω Κατϊστήματι ενώπιον τίς ίν τη !>·—" αριθ.
  1<β''·ι/>8 ι ϊ. ποοκηουξει ήαών όριζϊμ^ης Έ-ιτροπϊίας, καί
  ά
  μίς τρϊς τιΰ; ΐν αύτ" άνα*Ε^^μέν^^ς
  Ως πρώΐη ττοοσ55ρά λο^'ίζ'τκι τΊ -Οϊϊν ^αθ' ό έκασ-η
  περ.φε'ρεια νατειυοώθη ίίο την προηγη'ίϊΤσοιν δημοπρασίαν συν
  τη τρο^θό'κτ, ^οί κοτοδ .">'/„ χαθ' ό «ττ' ειοδοτήθηιαν νομίμως
  1910.
  Ό Δήμαρχος Κολυμδβρίοο
  Ν. Ι. Αναστασάκης
  Έν Κολυμίαρίω τή 30
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ο Δήααργοι; Τζίί>ιιιάδων
  .τΓϊΐ οτ; :
  ΗλτΌετιι ε: ίΐν-ρ">ν τ/ ε'οίο-.'.-'ην ϊημοτραιιαν κα-β τα;
  ίΊ·7·.'.ς το^ ύ-' ίρ'Μ. 'ίΓιη Νο >υ τ,ίοί δημΐπριΐ'.ών ι έχ,ΐ'σ
  ')ω ι' τ "όν *.χ~(ύ~=.?ια δηι,ΐτκώ' ίο: «' τή· /ο'ι,■3ΐ(^»^ 1909—10
  ι } Ο ΔηΛ-τίχο- ^ορο; "^ °/0 'φ' ατχντων των συγκΐΐιι-
  β'.) Ό φό ος το"; ί'·λ"Ά Τ>αεί:υ τ-?,ς Ά ιροφυλαλή; 1 °/,,
  απάντων τιΤΊν 3υγκ5 ί.ιζθ!>'"ων προϊο-τω" 2 /εττ* χατ» κε ■
  λόν αί·ρο:6άΐι·>; ν αί 10 λεχτά »-' ίκάατου βοίς.
  ΊΙ Δηιν πρατία ένίΐγτ,θήσΐτα! ύπ^ τούς εξής ορους.
  1) Ό ΔήΆος δΐχΐίιΤται εί- εξ ιτ«οΐίϊρείας άπβτϊλουμένας
  ώ; ίξήί 1' Τζερ ΐ'άδων 2) Λϊ^ο8 ΙΙινα<»»ο"), 3) Φαρ«άρων , 4) Άγιος Κωνσταντίνος, 5) Μέσ* Λ«σί)θ( κβί Λ«-
  900
  ΕΦΒΜΕΡ!! ΤΗ:
  ^^1*^^
  —]θάκι, καί 6) Μίσα καί Έξω ποτάμοι.
  2) Οί φόροι ούτοι έκμ.!σθο3νται κατ-ά περιφερείας είτε όμο3
  είτε ιδία έκαστος αυτών,
  3) "Εκαστος παραγωγεύς θά καταίάλλη τόν φόρον τού είς
  τόν ένοικιαστήν τής περιφερείας έν η κείται η κατοικι^ τού,
  οί δέ έτεροδημόται είς τον ίνοικιαστήν "τής περιφερείτς έν ϊ)
  κείται τό κτήμα των.
  4) Ή δημοπρκία διεξχχθήίϊται έν τώ Δημαρχιακΰ κατα¬
  στήματι Τζερμίάδων την 13 Ίουνίου 1910 ημέραν Κυριακήν
  κ*ί ώραν των μέν ιτιριφβρίΐών των άπό τοΰ αριθ 1 έ''ι>ς καί
  3, την 9—12 π. μ. νών δέ λοιιτών, 2—5 μ. μ. ίνώπ-ιν β—·--
  τροπής αποτελούμενης υπο το3 Δηιιάρχου ώς Προέδρω κβι
  ϊύο Δημοτικων Σύμβουλον ώς μελών.
  5) Δ: προσφοραί 6ά γίνωνται *'(£ άχ,ίραίας μονάδας χαί βίς
  χρυσάς ϊραχμάς.
  6) Ή καταδολη τίϋ μισθώματος θά γϊνς «ΐς ϊύο Γσα. ίο -
  σεις ών ή μέν πρώτη ΐην 15 Αϋγοκστου ή ϊέ δϊυτέρί την
  30 Όκτωδρίου 1910.
  7) Πάσα ίόϊΐς μο καταδαλλομένη έμβροθέσΐΜβς θ* κα-
  ϋο-ίΛ-ια'. τοκοφόρβς χβί άοαΐτηϊή καιότ τάς όΊα-άξβις *>β3 5«'
  αριθ. 196 Νο^ου.
  8) Πας πλειονότης ίιά νά γ&ίν»> δίχτες ϊέβν νά ίτββσα-
  γάγτ) αξιβχρεον «"ίγιητήν &ττις νά συνυπογράψΐ] <τϊ τΓ ποα- κτικών καί τό ουναφθηϊβιιενβν συμβόλαιον ών άλλη * ·Ί,·-ού; ΰικύθυνος μετά το3 ίνίΐκιαστοΰ δια πάσας τάς ύπβχ εωίΐΐς άνευ διαφίσϊως ή διζήσεως. 6) Εάν ό τελευταίας ϊλειβϊότης ή 6 έγγυητής αύτοθ άοτη- θώσι νά υιιογραψωσι τί ιΐραιςτιχόν καί τό συναφβηϊόμεν?ν συμ 6όλαιον, εισίν ύπευθυνοι έναντι τοϋ Αήμ,ου ?ιά πασάν !χ τής νέας εκιιΐβώΐεως ή χ%' βύΰϊ-.ας οιαχίΐ^ήσίως ΐπίλθίθΐΐ; τφ Δήμψ ^η^ίαι χωρίς ούτο·. νά έχωσι ού5έν δικαίωμΐ ηϊί -οί 6ατον καί ώραν 8 π. μ. ίνα δΊκασθη ώ; Ιπαί τίος τής εκτίθείβης πραξίως, άλλως θίλει δικασθή" έρήμην συμφώνως τώ άρθρω 407 τής Ποινιχής Δικονουιίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν ίπ<*ς λβδν, γνώσΐ» των εγγράφων τής διχογραφία<:. Έν Άγίω Μυίωνι τή 10 Ά-τρ(λίου 1910. Ό Δημ. Κατήγορος Γ. Μαρκαντωνάκης Οί κληθίντες μάρτυρες Ειρήνη συζυ^ος Στυλ. Παιαδάχ,η χάτοικος Σταυρακίων Νι«λαος Αΰγουστάχης » » Άννα » » » Ή Ικό χρονολογίαν 28 Σεπτϊ/*6βίου 1909 έκθεσις τού Ία- ΐροθ Νικολάου Ξενικάκη. Άρν-ό^ιος δικβστιχός κλητήρ π«θ«γνέλλίται ό'βως £ν βννΐ- τιικον το3 ·ΐ»β4ν·¥ος τοιχοκολλήση β'ις την τελευταίαν κατοικίαν το3 ΐ8τ«γο,86^μέ'7ίυ %αί ϊΐϊρον ·53:χ9κολλήϊ·5 ώς ό 4 Έν Αν(ψ Μύβκνι αϋθη*βθϊν Ό Δημ. Κβτ Γ. λΐαρκαντονάκης 10) Ή Δημ^πρατί,ί δέν είνε τβλειωτιχή, έπομένως ίάν ί^ ^ς τριών ημερών άηό ταύτης πρίσέλθ- τι; «ροτφίρωι τΐμη«.α 5 9/0 ίΐϊί πλέον τής τελΕυτιίας προσφιράς, ίπανϊληφθήσεται οίίτη χτ,ν άμίσως έτομ?νην Κυριακήν άνευ ϊχέρΛ^ ϊιακηούξίωί. 11) Ό «ρϋΐαλίϊας την νέ«ν ίημιοπρβΐίίν πλειοϊότη ά χ- /.ηρύσσεταϊ όρυτΐκ,όί ΐΑί«θωτής ΐάν χϊτά την 5:εξ«γωγτ,ν τ:χ;.ης δέν Έροσφερθη χρειαων τής ϋπ αϋτοΰ κροσφοράς. Τα κηρΰχϊΐα καί ΣυΑδολαίογο^φιχά διχακοματα β2(';^νο^σι τόν ένοικιαστήν. Έν Τζερμιάδω τη 25 Μιίου 1910 'Π Δήμαργος Τζερμίάδων Π. Πλατάκης Άριθα. Πρωτ 362 ~~· "ΔΤίκΙν^ 296~ Έν Όνόμιΐτι ϊοΟ Βα<ίιλεως τ<δν Ίίλλ-ή .ιον ΚΛΗΤΗΡΙΟ^ί ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έπειδή 3 Γεωργ ος Β Χ" Πα-ζα τέως χάτοιχος Στα ς,τ.- χίων Μΐλεβυζ'ΐυ νυν δέ αγνώΐτυ ϊ'^ιχονής χατϋΐγοοεΤτα'. ώ; ΰιαίτιες ότι την έττ:;ραν τής 23 Σ)6ρί:υ 1909 π?3ΐ ώραν 9 ι* μ. ίϊς την ίν Ός τοί νωί'.ου Σταυ-άν!ΐ Μίλεδυζ'θυ οϊχι'α^ τ;3 Στ^λ^ϊν·;ΰ Π χπαίαχη απρομελετήτως χαί ΐίς βοΛσμΌν ψ .γ -ή* '-■ ■·!: έτ?αυμ>::σε διά μα/^ίρΐς την τ.ιζυ·Όν τοϋ Στυ -. ΙΙΐ-
  χη Είρη»ί;ν τό γένοζ Μα3^γ<ί-Αη ν.ιτί την ρ->χιπχ-/ - |ά-
  <.α· την αριτ ε^α' χϊΌι μ τας!) όϊ:»·3 χχί ίς ί' χαι ν χ αι αι εργασίαν κατέστη ζλέον των τραον {} ϊ, αττ3ν των τοι^-ντα ημερών. - ^'-Ά'**^**^" -?ο^:«τα·«! τια.Μ«Ττ« α -, -' α:0ρα 308 -.V ', ^ ΙΙ3ν.:; Ν:μ;,, χα?:£,:ηρίζϊτϊ: ,·_ . ΛΡ·τ). ΤΙ *τ. 3Γ>7
  > Λ.ιχ,ττ '29ϊ
  ΚΑΗΤΗΓΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  Έν "Ονόματι τον Βασιλέως των Έλλιίνων
  Έπειίη 5 Ιωάννης Α. Παυλάκης κάτβικος τ·ως μέν Άργ«-
  ρουποεως Ρ^θύ^κ-ς ν^ β' ά νωβτου δι*μονής χατηνορβΐτβι ώς
  Ιιιαιτίΐς β:ι (ην νύκτα τής ίί) τςρ'ϊ, την Μ Όχτωδρίου 1909 χαί
  έντος τοϋ Αχ«φ«ν<ιθΗ τού .-.υριβυ τού Νικολάω Ιΐαποΐίκη κ&ι ίν τίγ ϊΛτος «ύτού ϊη^οϊ'ψ 3ϊφ τού χωρίου ΣταυροΐΛ.α ΜαΛ^υ- ζ·ίυ άπρ.μβλβτιι «ι, κα ίίς βραβμβν ψ,χικής ό?μή*ς έτραι,ρ.»- ιισβ ίΐα ,οαδίου .ίς την ·<(ϊγα/ντ;ν κει άλ,Λα τοίί σώματος μ,ίρη τον Ληΐί,ί'.ρον Β Μ^ρην, βς ών τ^ααμ/των ένοσησίν ούτος και ανιχα»ος ~ρός ί^γασια* Λαιτ»στη πλϊθν των τριών κιί ίλαττον των ;ρ ά ίντα ημερών. Έπεΐϊΐ( τό 2νόμημ« τοθτο «ροβλέ,τβται άπό τ' ά'ρθρα 308 έϊ. 4 τοϋ Πο.νιοϋ Νομ^υ, χαρχ*τ ριζίται δέ ώς Πλημμελημ* Επειϊ', ό χά; ,γ^ρ^^μ!.ί ούτος είνε ά^ώ^ λ,αί άγνοβΤταΐ έ τό- "7Εος τι;ς διαμονί.ς τού. Ί.όν.-.εςκαί τ' ά'ρβία 405 και 406 τής Ποινικής Δικ<,νβμιας. Κ/λο μ-./ Ιίν ϊΐρ, ^τ^ον •/.Λ;ηγ3)θΰΛενον Ϊ,Ά ϊμφανισθί αΰ- ΐο^ροσω-.ω, βνωΐ.ίν το3 ά*ρ5»τηρίου τοθ Είοηνοϊ κείοι* Άγίυ Μύρωνος τής 2δ τοβ μηνός Σ)βοίου τοΰ Ιτου 1910 ημέραν Σαβ- ίβτίν χαί ώιαν 8 π. μ, ίνα διχασ&τ, ώς ύταιτιος τής έκτεθϊίοης πρας-.ω , αΛ ως ΟιΛε ίικ*συή έρΓ.μην συμφώνως τώ άρθρφ 4ϋ7 τίς .Ιθ'.νικτ; ΛΐΑϊνθμιας, τυ("χ;ννως δι καλο.μΐν α!ιΐον άπω, λϊ*/, γνώσιν τώ> έγνοϊφων τή; δ!Λ0-.ραφ.ας.
  Έν Αγιφ νΐ,ρων!τή 13 Απριλίου 1910.
  Ό Αημ. Κατηγορος
  Ι"1 λΐαρκαντωνάκης
  Οί κ·'.η·)έντίς μ:ρτυρες
  Δημήτρ Β. Μααή; κατοικος ΆγρΊίων
  Ρεωογΐ-ς Ε Μα-.οάκης » !
  1 ΐ(ι>.·;. Γ. ΜλτΘιο 5;χη£ »
  Χχϋλ. Κ Μ·τερ. ά<ης » Ανδ. Ν. ΝΐΛθΛθ'υίάχης » Γ'ωο. Ε Φ'τίΐνΐκηΓ, » Ι ε·-· ο Λ Αν;.>γε(αν/Γΐης >>
  Χ Κω/στ Μ-3/»€ννίΚης »
  ^ ^
  II
  ')— /-..ο* ,ν'ίχ* ', Ν 'η (ου
  ^'^^.^.. '/ου*.ι«»33.
  ?; ό κατΓ,γςροΰμϊνος ούτος ;[»« άτών ».αί ζγνοίΤ'α! Ό
  τ5*'-ς τής Β'.αΐΑϊνής τού
  Ίϊοντες «.αί τ'άρ&ρα 405 χαί 406 τή; Ποινιχής Λιχ-να'α;.
  Καλο3μ*ν τον ίίρημϊνον κατηγορουμένων ίνα ΐΛφανίτΟη α!ιτ5-
  τΐροσωιΐως ϊνωτιον ζι') ά*οοατηρ·.θϋ τοΛ Τϋ'.ρηνίϊ-χείο ι Άγιου
  μύρωνος την 25 τοί μηνός Σ)βρίο·υ τού ε:;ος 1910 ήμέρίν Σά6-
  Αγ·ω ϊνΐυίων'
  Ό Δημ.
  Γ. Μαρκαντωνάκης
  Αριθ. Ιΐρωτ. 12
  » Διεκ. 60
  ^ ό Δικαστήριον τώ> έν Ρ*θι'"|ΐ*η £ νέόρων
  Συγκειμενον.....................................
  Ίίόν την δικογραφιαν.
  Σκεφθέν κατά τον Νόμον
  Έπειϊη το βευλευμα τής πειρβπβμπής τό χπτηγοεητήρυν
  τεΰ «αρ' Έφεταις Χανίων Άντ£ΐσπγγε/.*ι»ς μετ* χ.«ϊ<·γβ.) μαρτύρων καί ·γ»ω«τοποιησ«ΐ!, και κλητηρΐίν ιπιχριμα μετα λλι- σ«<βς Κρός «μφανυιν έτοιχο/.ολλή9ησχν καί «ίημ;σι«υ9ηΐαν εις τα ϋ«· τβά Νομου οριζομ«να μέρη ίυ τΐν αγνώστου Ιυμίνής κατηγορουμενον Μπβχηρ Μεχμετ Χαροχοπακη κρώην κα .οι¬ κον τοϋ χωρίου Άγςου Άνίριου Ρεθύμνης ώς προκυχτ>ι «χ.
  των ίιπ' «ριβμούς 2281, 2282, ν283 τής 10 Φεδρουβριο.,
  1905 τού δικαστι«.οϋ χλητήρος τής π«ρ:φερ»ιας τού ΙΙρωτοίι-
  κείου Ρεθύμνης Έπαμίνωνδου Αναγνωστάκη, 41>91 τής 7 Αο-
  γου*του 1907 τοϋ οΊκαστ/ικοϋ κητήρος τής αυτής περιφερείας
  Δημητριου Σ. Τζαγκαραιιη, 18ΐ4, 1819 τής 18 Ίουνιου 1909
  τοΰ δί*αΐτι*οϋ χλητήρος τής αυτής ττίριφεριιας Ιωάννου Ξε¬
  νάκη και τοϋ ύπ' ·*ρι»μ. 04 τ™ 1909 φυΛΛου της «ςισΐ],*,,»
  Εφημερίδος τι,ς Κυδερνησιω^ «ν ^ρηΐ'ί ιν «υχοΐ Γ . μη ίψ~
  φανισϋεις ί' ούτος οΊκαστίος εστίν βρημην.
  Επίΐίη ϊκ τής ένωπιιν τοΰ Δίκ^στηρίου τούτου δι,εξΐχθίί-
  σης αποδεικτΐί-'τΐς διαδικασιας καί τή. «ν )»νϊι βΧ^νήϊβως ακ»-
  ίειχοη καί το Διχ,αστηριον βπίΐσθι] οπ ό κατη ,ορο^μιν^ς νύΐος
  κατα τον ιν χφ κατηγορητηριφ αναφερόμενον το.;^» χ.αί χρόνον
  απεπλανηαε δΓασίλ^ΐί^ τον ίειΐαετή παϊία Σ.υ^αΌν Ν. Κα-
  «ετανακην έκ τού χωρίου Καλονϋκτη προσωρινώς διαμ«να,τα
  «Ίς Καστ*Λλον Ρ&θυμνης. Έπομενως επι τη .ιρας«ι ταυττ| δϊον
  να κηρυχθή ενοχος.
  Έιτ,ει >η ή πράξις αύτη -ϊροολεπεται καί τιμωρεΐια'. &πο :ό
  αρθρον 11 ά § 3 τ&ΐ Ηοΐνικοΰ Νομου.
  Δια ταυτα
  Ίδόν καί το άρθρον 71 τής Ποινικής Δι-.ονομια; ώς έτρο*ο- !
  ποίηθη δια τοϋ υπ' «ριομ. 796 Νομου. |
  Δικαζβν έρήμην τοΰ ΛΛτηγορβυ,Αίνθϋ Μπεκηρ Μεχμΐτ Χα-
  ρυχοπβκ») πρψην κατοιχ,ου τοΰ χωρίου Αγιου Άνϊρεΐυ 1'εθυ-
  μνης νυν δέ φυγοδίκου.
  Κηρυσ«ι αύτβν Ινοχον τού ότι χα;α τ?,ν 16 Ιουλίου 1904
  «ίς ()ίσιν «Λαγκός» τής περιφίρεια; τού χωρίου Άγι^ς Άν- |
  δρϊας τής επαρχίας Ρεβθμνης αιτεπλανησεν εις ασέλγεικ νόν
  2ε«.αετή παΐία Στυλιανιν Ν. Καπεχαναχ,ην εκ ΐου χωρίου Κα-
  λονυ/αι προσωρινώς διαμ*νοντα είς ΚαστεΛλον Ρεθύμνης.
  Καταδικβζβι αυτόν είς τΐοινην είρχ,τής εξ (αριθ. 6) ετών και !
  βπιδαλΛει ε ς βαρος αύτοϋ τας τής ίικης δαπάνας ^/ΐερ τού 5η- |
  μοσιου έκ δραχμών τ^σσαραιΐοντα (40) (Ίσπρακτεας κ. α ι 5ια τρι ■
  μην .υ αύτοϋ προσωπικής κρατήσεως.
  Εκρίθη, ά— φασίσθη χαι ίδημοσιεύθη.
  Έν Ρβθυμνχί τή 10 Όκτωορίου 1909
  Οί Σύνιόροι
  Φραντζής Φραντζεσκάκης
  Α. Ηερακάκης
  Ν. Στρατουδάχης
  Καταδικαζει την χηρυχθεΤσαν Ινοχον κατηγεροομένην Μαρίαν
  Νικολα(αου ή Ξαν&ου χήραν Μιχαήλ Άργυρίου είς φυλάκισιν
  ίξ (6) μηνών λαμίανεμενθυ ύπ' όψιν χαί τοϋ χρόιευ τής πρε-
  φυλακίσεως της ά%ό 12 Σεκτεμίρίου μέχρι 1 'Οκτιβδρίου 1909.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί «ίημεσιεύθη.
  Έν Χανίοις ττ] 18 Μαρτίευ 1910.
  Δικασταί
  Μ. Δασκαλάκης
  Γ. Μιχελουδάκης
  Μ. Κανδαράκης
  "Οτι άκριδές άπόίΐτασμα.
  ΈνΧανιβις -^ 29 Μαρτίου 1910.
  Ό Τ)γραμματεύς;
  Έμμ. Κ«λλιτ««άχΐ)ς.
  Ό Β. Γραμματίως
  Ι. Γ. Μαναρώλης
  Ό Γραμματεύς
  Ε. Μ Άβατζος
  Αριθ. άποφ.
  Άριθμ. Άποφ.
  Ιό ΛικαίίιΓι^ιον των έν Χανίοις ιΐρωτοδτκών
  Δια ταυτα
  __Δι/.»ζίν έρήμην τοϋ κατηγορουμινου Εύσταθίβυ Κ. Παπαδάκη
  ή Μαστοράκη ίτών 21 γεωργού πρωην κατβίκου Γζιτζιφέ 'Διϊο-
  κορωνου και ήίη αγνώστου οιαμονής.
  Κηρύσσϊΐ τοΰτβν ίνο/ον ότι έν γνώσει αΰτογνωμόνως χαί
  ανευ τής συ;καταθ£σ£(*ς τού έχοντος δικαίωμα ιδιοκτημονος ίλα-
  4*ν εις την κατ;χί;ν τ;υ ς»να κινητά κτήματα, ήτοι ότι την
  νύχΐατής 10—1ί Ιουλίου 1906 αφήρεσεν τού έκ εν Χανίοις καί
  παρα την συνοιχιαν «Κατωλαβ κίΐμινου πανδβχιιου τοϋ Ιωαν.
  θωμακη ίνφ συνεκοΐμηθη μετα τοΰ παρόντος Ιωαν. Χαριτακη
  δύο εικοσαφραγ/.α ανήΛοντα είς τοότον οια νά τα ίχη παρανομως
  ώς Ίόιοκτησιαν τού. και
  Καταδικαζει τον κηρυχθή τα ένοχον Αίτηγορούμινον Ευστ.
  Κυρ. Ιΐαπβίαλην ή ΜασΐοραΛην ίίς φυλάκισιν τριών (3)
  μηνών. καί
  Επιβάλλει είς βζρος αύτοϋ τα ίξοδα τής δικης δραχ. 4 ύκέρ
  τοϋ δημ-οσιου κισπρακτεας και δια 15 ημερών προσωχιχής αΰ-
  τοϋ κρατήσεως.
  'ΐίχριύη ακεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Χανίοις τή 25 Φ*6ρουαρίου 1910.
  Δικασταί
  1. Καταλαγαριανός
  Γ. ϋιχελουδάχης
  Ν. Παπαδάκης
  "011 άκριδες απόβπασμα
  Έν Χανίοις τ^ 29 Μαρτιου 1910.
  Ό Τ)γραμματεύς
  Έμμ. Καλλιτ»ράΑηί
  Ό Β. τοΰ Γραμματεύς.
  1. Γ. Μαναράλης
  Το ΔικαίίχΛριον των έν Χαν.οις
  Αριθ. Άπο?. 228
  1 Το Δικαστήριον των έν Χανίοις
  Δια
  τής κχ-
  ταύτα
  «ι *ατ9ι*ϊ3«ν *-; Α««
  «ιοοιις ε/.Αηνιϊ.ς
  .....................................
  Συνείριασαν.....................................
  Σκεφθεν........................................
  Διά ταύτα
  Δικάζον ΐρήμην τοΰ κατηγορουμένου Εμμανουήλ Παχαδο-
  μανωλη πρωην κατοιχου Αγιας Ε'ρήνης Σελίνου καί ήδη
  αινωστου διαμονής ίτών 25 «
  ^Κη^ΐ,ι ταΙτΪΓϊνοχ.ν οτ,τήν 9 *™^™}^^: 'ΧρΤσ.ι τοΰτον καί τόν κατηγορούμ.νον Τά«β~ Ν. Κουμα-
  λ..,ο,ς Ξ.οδοχειω « Α?^«. ^Ι^^Ι^α^) κάκηϊ γ.ννηθίντα καί χατ'ΐκοϋντα είς Λειίαδα Σελίνου, έτών
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  νοίΓ2ρβη»ς9ν ίνόχους τόν μέν πρώτβν 5τ( ε'ν γνώσει αΰτογνι*-
  μΐ^ως κ*ι άνευ τής ενγχατ«·ίσεως τοϋ ίχονΐ;ς ί.κ*:ιι>μα ιίιο
  κτήμβ»βς ιΆ,αθεν εις την χ—»γη» τ·» ξένον κοητον χτήμ» ήτοι
  όιι την νύκτα τί|ς Ϊλ — 1 5'Σ«*τ·μΙρηι> 1908 «κ. τού χωρ ιυ
  είς τόν Χ·υσ«ί< Ά/-ή ΙΊίο,χΐιι*)» Ιιΐ ?ά' τόν έχιζ πΐραημως ώς ιδιοκτησιχν ΐο-ι, τ5ν ί» βεατερον, ίιι εν γνχΐσιι χαί ιζ ·'3'·ο- τελειας ίίιχβη τ>ν υχε τού χν-τίρω «ύτβυργιϋ χλ<π£ντα 3>ΰν
  χβί μετεκωλη«ε τούταν ο«ω; σο«3··ληβή έκ Τί") τίαή,λατο; τού.
  Κηρυσνει «^φίτέρευς τού, κΐτηγο·ουμενευ ϊΐωβύς δτι κα:ά
  τ·ν ώς είρηται ;·χεν ιυιι χρ3»3», ο μ*» »ρώυς άφ'ήρεΐεν ΪΛ
  πρό6ατ« κΊΙοΐ «ιγχς αςίας ί?*χ. 80 0νη«.3ν:π «ις γο. είρι-,μινον
  Τσβουσακην, ο ίί ίεύιερ3ς ο;ι συνηργηειν είς τοοτ3.......
  ^ # ^ , -^*..............ψ............,.....#.......
  Κατ*8ιχίζ«ι τούς χηρ^χ,βιν χς ίνοχους χατηρρο^μ:νου, το^
  μέν Έμμαν3οη> Παπί3ομα;( ,α».ην είς φολαΜΐιν ιο; |ΐ»^ς
  ».αΐ τριών μηνών Α*ταν*γΛ.α»;ι-ί Ιργβ καί εις ενό; Ιτου στίρΐ)σιν
  3Λΐίίχώϋ*ύτ>ΰ 5ιχΊω^·» «)» ,Λετα την έ<.τσιν των ώς ϊ'ω ν, τόν ο· Ιχκωβον Κ^^ιχ2αγ(» «ις φ^λζχ:«ίν ίς (ό) μη ν^ν χαί *ν;ς χ«ι ημίσεως μην;ς χα;«ν«γλαστ χά έργα, και απο¬ ζημίωσιν ίια τας ημερ^ργ.^^ τοθ παΊο^τςς Αλή Τσαο βαχην δραχμών δέχα (10) και Έ»ΐ6αΛΛ«ι εις βαρίς των >ατηγερουμένων τα έςοδα τής «ί-
  χης ύχερ τού Αημισιυ'ραχ. :«.τω κζι $Υ(β(8,95) είαιτραΑτϊας
  αλλ«)Λ(γγύΜς καί ίιβ' ΐεχαη/.ιροιι πρβσώπιχής εχαστΐ'υ αύιών
  κρατήσεως.
  Εκρίθη απεφασίσθη χαϊ ιί < μ-σιευθη. Έ»ιΧ*ν»6ΐς τί 26 ΜιρτιΛ ίί)1Ο. Οί Δικασταί *...... Μ. Δασκαλάκης Γ* Μιχελουδάχης % ν-."*1»,> 1«Ρ·
  Ότι άκρ:6ές
  Χ«>ί* 27 Απριλίου 19ΐΙ'.
  Αριθ. Άποφ. 467
  Γ6
  Ό ΊτΥ
  Ε. Καλλιτ«ρα*ηί
  Ό Β. ρμμς
  Γ. Α. Πίτυχάκη'ς
  τώ> έν
  Συγχείμενον χ.τ.λ.
  Άλοφαΐνεται παμψηφει
  Ίροποποιου» την τρίτην διβταςιν τής όκ' αριθ. ΙΟόϊί τού ίΐους
  ς αύ:οϋ.
  ζΕΐ ότι ώρίΐ .%αθ άς τα Γραφεία τοΰ
  ■ 9α μίνωσιν ανοΐΛΤ^ ιι/ϊ κατ» με» τας έ3ρτ1σ^μ^^ς
  ρα; ακο 9-—1ί π. μ. Αα,« ίί τας ιργασ-.μους τίί*ίρας ϊπό 1
  Ό/..ωθριου μιχρι τ«Α^ς Λΐαραοο π. μ απο 8—1^ *αι μ. μ.
  *ιτ3 ί4—-β. Δλο 6% τής 1ης 'ΑπρΐΜο,ι ι«εχρί τΐΛθυς Σίτντίμ-
  6Γιοβ ιι. μ. βπό 7—ί'Ι *αι μ μ. «βο 3—Ο χά.
  Διατασει την «ν άποσχαβματι οημοΐι»ιισ:ν τΐ)ς παρούσης.
  Άχεφασ.σθη χαί εςίίιθη
  Έν Ηρακλειω τς 13 Απριλίου 1910.
  Οί Δικασταί
  Έμμ Βανηγυράκης
  Στυλ. Ι1απΐ*τωνάκης
  Δημητ. ·Α.ατζουράκης Ό Ρρΐμματίός
  Μιχ. Λαγουϊιανβκης
  άπόσπβσμα * ■ ν*'ν 'Α
  Έν 'ϋρακλίιω τή 13- Α*ριλίου 1910.
  , ν - Ο Γραμματεύς
  * . . Μιχ.
  Άρι9μ. Πρωτ. 1059
  '» Αττο?· 10/9
  Γο Είοηνοόικεϊον Χανίων
  Διά τ&5ζΛ
  ίρημη> των κατηγβρουμενην.
  Κηρυΐίΐι τους ιιατηγορβ^μιυος Έ/νίυί. Ν.
  καί Ιωάννην ^1ν^λι»β«ην κ<νβιχε^; 11ιρι6ολιι·» τού Οτι την 17 Ιΐκνΐευ Ι'^Ο^ έ* τφ ϊ·»ρ.ω Ι τβν Γεωργΐε' Κβυ/ΐαχη» διά των φρΐβεων άτιμε, χεριτί, γαιίβρ* μ«βαριτ·) χά Οΐ'. ό «ρύτο; τούτω» τ ι, ν 20 Ιί-ΐνιου 141)9 χ*τ«μήνησ< τοϊ είρημενου Γεωργ. Κ^^I.α.η ιν γνωστι ότι ήτο αθ'οο; 0;: ί^6?ιαί χχ. ήχεΐληΐεν αύν:ν, ίνω- χιθι' χζ-> Λ^μθϊΐου Κ'ΐί) Γ^Ρ3-1 Χ'Ί^ν όστις εισα/Οει; «:ς 5ι-
  χην ή'ίωωθη ίια τής 71η τ5ϋ υΐ)4,ΐπ»φχσ«ι<ις το"ί ότίύς τον μέν 'ί2Λϊυθ. Καβτρινίκην είς φυλ«- (νος (ι) ^ηνος, τον 4ι Ι^ι. ΙΙιυ .ι-αχην βις χρατηΐΐν 4νο, μηνός και: «ύ;οΐς τα Ιςιδ* τής ίκ,ης. Γίφασυιη χ» έίι Έν Χανίοις τη 26 Νοεμβριού Ο Είρηνοδίχης •Εμμ. Παδουβάς Ο Β τβο ');ΐ Λχριβέΐ Λ7ΰόί77ϊΛσ^7. Έν Χχπί,ς τή 5 .νΙι6, 19ΐΟ Ό Ρριμι,ια-εΰί *αί ά. α. ό τή. υπο ι!ς τι ; «τ δια Έν Χαν.ο:; τ^ Μαί^ 1910 Ό Δημ. Κατήγορίς Κΐ Κ. Δουνά*ης 'Αί.5,0. ' *ιτο·ρ. 2ο Γο Είοιινοόικεΐον 8 ιαι»ιΓ Σ3ν χ,, λ. ιτ..... ,.............. Όριζει σεων ;Γ/ν ά, χο τρί? Λΐαιον, Ί^υκιον ιλι Ι 3 —7 μ. μ. χά,λ ,ί τί ' ΐ'.ι τ3 ι»), 8—Ι 2 κ. μ. χ<ι λιγο αλι Σιτ:ΐΑδ.ιο.ί τή; 8—12 π. μ. λ*ι α,το τ/)ς ίί—Γ2π. μ. Δ Αι,σι τίΛθυς Σ]6ριου ; η οριζίΐ ό Νομος. 11 ,τα,3^^σα:^χ^^ί χπο Άτ*φ/»υ(»(3 κ,α. ί^ϋϊίΐίη. ΈνΒάμφ τή 1 Απριλίου 1910. Ο τή, *<τβ ώ, Τίτος Πετυχάκης Ότι αχρι6ές άποσπασμα Έν Βαμφ Ό Γραμματεύς Ν. Άγγίΐσουλα*ης Ό Ν. ς ι ».