93324

Αριθμός τεύχους

36

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/6/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑδΏλΕ.ΟΝ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΚτΊΔΟΙ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί; 7 Ίου.ίου 1910—Αριθ. 36
  Αριθ. Πρωτ. 2186
  » Δνκτ. "Ϊ500
  ΑΙΙΟΤίΡΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΙΟ&ΟΙΙΙΙΚΟί.
  ^ οί έπαναλ ιπτικής τελε,κοτι *ης δημο αρασίας ίϊΐιηι
  ""του έχιί "όν (?υγκομ»ζομένι·)ν οη,μητριακών ηυοί
  φή, ου διά - ο ετος 1910 τ "ν ■ ιτωτέοω κατονομαζομέν^ν
  οικονομικόν περιφέρειαν τού Νοιιου Χανίων δι άς π'-
  δεμία έ-'ένετο'προσφορά ίι αί γενόμεναι τοιαύται
  ,Ισιν άσύμίιηρ^ι εί'; τό Δημόσιον.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ύπ' όψει
  Ότι κατά την διεξαγωγήν των δυνάμει τ?;ς Ιπ' αριθ. |73,'ιΐ47
  τής 20 Μαίου 1910 διακηρύςΐως ημών δΐΐςα/θεισών ϊημοπρα-
  σΐών τού επί των συγκομιζομένων δημητρ-.χκών προίάντων φόρου
  παντός εΐδους διά τό έ'τος 1910 των κατωτέρω οικονομικήν ττερι-
  φερειών οΰϊεμία εγένετο προσφορά ή αί γενόμεναι ταιαύται εισίν
  άσύμφορι είς τό Δημόσιον, ήτοι διά τάς οικονομικάς περιφερείας:
  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Α'. Τής Επαρχίας Κυ$3ων£ας
  Τής Είρν,νοδικειακής περιφέρειαι Άλικιανοΰ
  1) Βατόλακκος.....................
  2) 'Λλικιανού.....-...............
  3) 4^ο«ρνές...... · · · · ·...........
  4) Λίμνη Κερατέδι...........-
  5) Βρύ«:ες.....................
  6) Βαρνπετροβ ·..................
  Άκυρούμεν
  Τί. σχετικ: πρακτικά τής Επιτροπείας επ! των δημοπρασιών
  τούτων καί
  Διατάσσομεν
  Νά 8ιεξαχ(ϊ5 έπαναληπΐιλί, ιημοπρασία ίιά ττ,ν "ν.ΐλίσθωσιν
  τούπερί οί -ιό/ειται φόρου επί των συγκομιζομε'νων ϊημητρια·/.ών
  προϊόντων ;ιά τό ετος 1910 των ώς είρηται :'ΐΑθνομι:-ιών .τερΐίί-
  ρειών τού νομ,ού Χανίων.
  Αί άνωτέ-ω νέαι δημοπρασίαι διεςαχθήσονται είς ιήν έδραν
  την είς την π' αριθ. '*!&?, τής 28 Μαρτίου Ι. έ.^ ημετέραν
  διακήρυξιν αναφερομένην καί ενώπιον των έν αΐιτη" οριζομένην
  Επιτροπείας
  Ή έναρξις των δημοπρασιών τούτων καί ή κατακυρωσι.: γενη¬
  σεται ώς όρίζεται κατωτέρω.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟϊ' ΧΑΝΙΩΝ
  Τής ΕίρηνοοΊκειακής περιφερείας Άληκιανοΰ
  Των ΟΊκο'ομικών περιφέρειαν υπό τούς αύξοντας αριθ 1—6
  την 14 Ίουνίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 8—12 π. μ.
  ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
  οι τυμφώνως πρός τού: ίχ;ί;υς θα δ'.εςαχθ'ό ή ττρον.ει-
  αναληπτική τελειωτική ςη;Λθτρασία βΐτίν οί α!)τοί οί άνα-
  ' η ΰ'αθ β39/ ίλί "27 Μ
  Οί ό
  μένη ς
  φερό;Λ:ν
  1910 (,.
  κήροξιν
  Δι!
  Ό ϊ
  αρθρω
  τος, νά
  αναληπτική τελειωτική ςη;Λθτρασία τίν οί ατοί ο α
  :·. ε'(ς την ΰπ'αριθ, β39/Λ87 /.χί-/ρίνίλίγίαν "27 Μαρτιου
  //. 1'ί τεΰχ. Γ'. Έΐημ. Κυΐΐρνή-εως) ή/ετέραν 3:α-
  :3ις ανωτέρω "ρρ'.φερείας χροστίθεται ό έπόμενος όρος.
  -ί των ΟΊ/:^;;Λ'·/.Γ.')ν Έπίτροπος δύναται, συμφώνως τώ
  19 τού ύπ' αριθ. 893 τής Γ) Μαρτίου 1906 Διατάγ <α- μτ ϊγκρινη την γενομένην οριστικήν χ,ατακύρωσιν ώς ςν είς τό Δημόσιον, έπιφυλϊττομένου εις αύτό τοΰ 8ι- ος :ής ά~' ε'^Οείας βεςχ'.ώτεως Ααί ε'ισπράξεως τού ρ Έν Χανίοις τή 5 Ίουνίου 1910. Ό γτϊ- 'ό.'θΪΛ-' ΐν'5" ' Β Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. 2185 615 115 23 600 106 Ε. 1499 Ρη Αί'ΥΘΥΝΙΙΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Περτέπαναληπτικης τελετωτνκης- δημοπρασί(ΐς εκμισθώσεως τον Φόρου έπ των συγκομι - ζομένων δημητριακών προϊόντων διά τό έτος 1910 τής Οίκονομικης περιφερείας Β3.€52(ειΐ»ωνίτι<ία τονΝομοΰ Χανίων. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟ11ΟΣ Έπειδή ή πρός έκμίσθωσιν τού φόρου των συγ/ομιζομένων δημητρια/ών προιόντων διά τό έχο; 1910 τής ο'ικονομικής πε ρΐΓερεια; Βλαχερ<·>ν£τισα ουνάμει τής ΰπ^άριθ. <73ν!148τής 201?ίου 1910 ( Εφ/;μ. τής Κυ6;ρνήσεος τ.γ'.φύλ. 28| οιακη- ρύξεως ημών οιεςα-χθείτα έχαναληπτική τελειωτική όημοχρασία ένηργήθη παρατύπως. Προκηρύσσει Ακυρο'. τό πρακτικόν τή; κατά τ' ανωτέρω ϊιεξαχθείσης δ"η- μοπρασίας, καί διατάσσει την έϊανάληψιν α!ιτής κατά τούς ορους -ών ύπ' αριθ. ϊ3»/6- και 1734/Η48 «· ^ διακηρύξεων τής Ανω¬ τέρας Διευθύνσεως των Οικονομικήν την 1 Ίουνίου -^μίριχ'/ Δευτέραν καί ώραν 3—5 μ. μ. Πρώτηπροσφορά όρίζεται ή υπο τού Έμμ. Φραγκιαδάκη ΐκ δρα/μών 200 προσενεχθεΐσα. Έν Χανίοις τή 5 Ίουνίου 1910. Ό επ! των Οίχονομικών 'Βπίτροποί Β· ΣΚΟΥΛΑΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ______
  Οί προκαλέσαντες τάς έπαναληπτικάς δημοπρασίαν πλειο-
  δόται διά των ύπ'αυτών γενομένων προσφορών κατά 5 ο)ο επί
  πλέον θ' άνακηρυχθώσι όριστικοί ^.ισθωταί εάν κατ' αύτάς δέν
  προσφερθώσι κρείσσονες προσφοραί των ϋ-' αυτών προσφερθει-
  σών καί έφ' "όσον συντρέχουσιν οί όροι τής παρούσης ώς καί τής
  προηγουμένης διακηρύξεως ημών.
  Κατακύρωβις των δημοπρααιών
  ] Ή δριστική κατακύρωσις των δημοπρασιών τής εκμισθώσεως
  ι τοΰ φόρου επί των συγκ:αιζομένων δημητριακών προϊόντων γε-
  ■. νήσετοιι.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Τής Έιρηνοδικειακής περιφερείας Κολυμ-
  ] βαρίου Κιβοάμου
  , Πρωτ. 2193
  ~» Διεκπ. Ϊ504~
  ^ΟΤΕΡΑ ΔΙΕΎΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟ!»ΙϋΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ
  ΙΙερι έπαναληπτικης τελειωτικης δημοπρασίος
  εκμισθώσεως τοΰ φόρον ίπ των σΛ/γκομι-
  ζομένων δημητριακών προϊόντων διά τό
  έτος 1910 των κατωτέρω Οίκονομτκών
  περιφερενών τοϋ Νομοϋ Χανίων καί
  Σφακίων,
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΌΣ
  Των ο'ικονομικών περιφέρειαν υπό τούς αύςοντας άριθμούς
  Λαβόντες ΰπ' όψει, ότι επί των έπομένων οίκονομικών περι- ,' 1 — 2 την 14 Ίουνίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 8—12 π. μ.
  φεοειών ών ή πλειοϊοτική έκμίσθωσις ένηργήθη συμφώνως μέ ' _ην ·ντπλ/γ/λυ· νΛΑτ/Γηΐ
  την ύπ'άριθ. 1737ΐ147 καί /.ρονολογίαν 20 Μαίου 1910 ήμετέ- 1ΟΪ ΝυΜυϊ ΣΦΑΚΙΩΝ.
  ραν διακήρυςιν Βημοσιευθβΐσαν έν τώ δπ' αριθ. 28 ?υλ. Γ'. χ^ς Επαρχίας Άπθκθρώνου
  Τεύ·/. τού 1910 εγένοντο νομίμως νέαι προσφοραί κατά 5°/0 '' η-,^
  επί πλέον των προσφερθεισών υπό των τελευταίων -λειοϊοτών,
  ήτοι:
  ΤΟΓ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
  Α'. τής Επαρχίας Κισσάμου
  Τής (Είρηνοδικειακής περιφερείας
  Κολυμπαρίου
  1) Χάααλθς υπό τού Νικολάου Σ. Καλλογεράκη επί τής
  έκ Ιροιχ. 80 τελευταίας προσφορας.
  2) Ρθδοπθύ ύχό τοϋ Νικολάου Σ Καλλογεράκγ) επί τής
  έκ δραχ. 525 τελευταίας προσφοράς.
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
  Τής Επαρχίας Άποκορώνου
  1) Κουρνοπατήματα υπο τού Στυλ. Ν. Άλεξάκη |
  επί τής έκ 5ραχ. 1002 τελευταίας προσφσρας. ι
  2) Οίκονομΐκά υπό τού Κ. Λιγεράκη επί τής έκ Ζραχ. '< 220 τελευταίας προσφοράς. ΐ 3) Φρες υπό τοϋ Γεωρ. Τσισκάκη επ! τής έκ δραχ. 631 ' τελευταία^ πρβσφορας. | ■Ί) Βάμος υπό τού Ιωάν. Γ, Καλλιγιάννη επί τής «κ δρ. ΐ 616 τελευταίας προσφϊράς. 5) Καρ4νς> υπό τοϋ Σπύρ. Γ. Άνιτσάκη επί τής 1κ δραχ.
  130 τελευταίας προσφορας.
  Άχυρούμεν
  Τα σχετι*ά πρακτικά των έπιτροπειών επί ,'τή; δημοπρασίας
  τ!)ς εκμισθώσεως τοΰ έν λόγω φόρου καί
  Διατάσσομεν
  Νά διεξαχθή" έπαναληπτΐλή τίλειωτική δημοπρασία έκμισβώ-
  σεως τού φόρου έ-ί των συγκομιζομένων ίημητριακών προϊόν-
  των διά τό ετος 191 0 των ανωτέρων άναφερομίνων ο'ικονομικών
  περιψερειών των Νομών Χανίων καί Σφακιων.
  Ή έτταναλητττική α^τη τελειωτική δημοπρχσία διεςαχθήσεται,
  είς τάς ίίρας τάς έν τί) ήμετέρΛ ύπ' αριθ. Μ·/^ τής 27 Μΐρ-
  τίοιι 1910 διακηρ^ξει άναφερομένας καί *<χτ' οικονομικάς περι¬ φερείας ενώπιον των πρός τούτο έχιτροπειών άς όρίζει ή ειρη¬ μένη διακήρυξις ημών. ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ Κατά τάς επαναληπτικόν τελειωτικάς δημ;πρασίας τής εκμι¬ σθώσεως τ»3 φόρου ίττί των συγκϊμιζομίνων βημητριακών πΐοι'- όντων -Γ'ον ανωτέρω άναφερομενων -ίριφερεκΤ,ν όρίζονται ως πρώται προσφοραί α! τελευταΐι χρ:σΦ:ραί κατά τας προηγηθείσας καί άχυρωθείσας Ιτ,μο-ρασίας συν τήπροσθήκη τοθ ποσοϋ 5 ο)ο καθ' ο έπλειοδοτήθησαν νομίμως. ν οικονομικών πϊρι?ϊρ£ΐώτ υπό τοίις αϋςοντας άριθμοίις 1—5 τί)ν 14 Ιουνίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 8—12 π. μ. Όροί εκμισθώσεως Οί ό'ροι συμφώνως πρός τοΰς όποίους Θά διεςαχθώσιν αί προ- /είμεναι έχαναλητϊτααί τελειωτικαί Βημοπρασίαι είναι οί αύτοι οί αναγόμενοι είς τή; ύπ' αριθ. 93ί/Μ7 καί χρονολογίαν 27 Μαρτίου. 1910 (φύλ 14 Τεύχ. Γ'. 1910 ίιακήρϋξιν ημών. Έν Χανίοις τή 5 Ίουνίου 1910. ■ Ο [τ1 τίί* 0!.<ο/θΆΐκώ» ' Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Έ»: τοβ Έ0νικο« Τνπογραφείον