93327

Αριθμός τεύχους

37

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/6/1910

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.._. ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙίΤΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΝΙΕΡΙΔΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ^ 10 Ίουνίου 1910—Αριθ. 37
  έ£ί 1ΕΗΑ ΔΙΙΤ9Υί*ίϋ1 ΟΐΚΟΙΙΰΙΙ.'ιϋι. >
  Είς συμπλήρωσιν τοΰ έν τψ >■* ' αριθ. 16 φυλλψ τ. γ'. .
  τοΰ Παρχρτήματος τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως δή- Ι
  [Λθσι^μχτος ήμώ< όημοσΐίύομίν Λχτωτερω έν μετχφραΊει | τό -ρός τό Υπουργείον των Εξωτερικών άπιυ^υνομενον . ϊγγ^αφον τοδ κ 1 ενιχοϋ Προξένου τής Ελλάδος ΐν Μχδριτη >
  ούτω.
  Μαδρίτη 11 Μαίου 1910
  ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  έν
  Αρθ. «[„
  1910 τος οικονομικάς περιφερείας Μαθΐ Άπ<;Λθρωνου νθ|Α'νη προσφορα Λατα τ/)ν δυνχα,ιι τής ύΐτ' 1'5')/ΐι<,7 τ'Λ "Μ Μ αί ου .910 διακηρυξε. ς ήαών διεξ^ οημυπρα,σιαν ϊχ. δρα,γ^. 181 είνε άιύμφορος 6(ς τό Δημοβ όν. Συνεχίζων τό άΐτο 8 παρελθοντος Μχρτιου ΰπ' αριθ. 1 /4 φον μΌυ λχαδανω την τιμήν να γνωρισω τή 'Γμιτδρα Έςοχοτητι ότι η παρχγωγτ) ελαίου χ.χτα το 1909 έν 1<7κ*- ν·α χ,χτά, την προ όλίγου δημοσιευθείσαν στατιστικήν ανήλ¬ θεν εις 2,397,720 μετρικους ατατήΓα, ^ΙΙΐΩΐΛϋΧ;. ϋ βυγ- *!-μιδη των ελαιών ανήλθεν είς το ποσόν 1^,902,120 μ&τ^ι- "/.ών στοςττ,ρων προωρισθησαν δι δια την κατασκεύην 6Ααιου 1ό,ί522,4ο3 μετρικ,οι ετατή|-6ς. Εύα.ρεστηθή'.ε να δεχυοτι Κύριι Ί'ΐδυργί την διαβίοχίω- σιν τής ίξοχου μου υπθληψ»ως. ρϊ την διίξαχθδίίαν δημοπρασίαν κ*ί διεηάσσιι την ΐιταναληψι·ν αυτής την 18 Ίουνίου έ. $. ήμέ,-αν Ιΐαρα- σκιυήν χ,*ί ώρα,ν 11 —1'2 τ. μ ίνωπιον τής αυτής Έπι- τροπιίχς καί υπο τους αϋτ,ους ό'ρους τούς αναγραφομενους ιν τϊ) κιη' αριθ. '^'/^η τής 27 Μαρτιου 1910 διακηρυξιι ημών (Ιΐαρ/ρτ. Έφομ, τής Κυβερν. τίυχ. Γ'. φυλ. 14;, όριζϋ δί πρώτην προσφοραν την όια, τής υπο χρονολογίαν 8 Ιουνίου ι. ι. δηλωσεως τού Στυλ. 11. Ιΐωλακη νεχθεϊσαν έκ δραχΐλων 227. Έν Χανίοις τγ, 8 Iο^νιου 1^10 Ό Ιΐ·π1 των Β. Ο Α. Ε. Κον Β. Υπουργόν των ΕξωτευΐΚυ>ν
  Αθήνας
  Έν Χανίοις ^ Ιυυνίου
  Ό ίπι χώ- υί*θνθμ!*α>« Έ"
  β. ι. λα
  Αριί;
  ι. 2241
  ιων ονγ-
  ο> .ών ο».ι
  .<ια1)ΐ ΆΛ ΤΛ^ οικονομ» ή<, -Λ υ Ειΐι τΐλΝ υι^θιΝυΛιΐιν._Λ Λαβών ύτϊ' όψιν ότι ή δι* την έ-ψ'.σθ^σιν τού φορου τών συγκομιζομινων δτ,α,ητριακών τ. ροιοντων 6ια τ6 ϊτος Αριθρ. Πρωτ 139ο ΔιΙΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Κοινοποιιΐται ότι, Έχ.τι6ετοιΐ ί'ις πλειοδοτικήν ϊτμοτΐι-ασίαν τ, ιπί ίν ί-ος ϊπό 1 Ιεπτεμδριιυ ΐ9ΐθ ΐλμαοΐ)ω:!ς τω/ 4ηι>οτ 'ών φορων >ατανολώ-
  ο*ως χρΐατος ·μ' σφαγειςυ ώς 6 ιρρυΟ,Αΐσθη-αν εί».οί ί-α τής ύπ*
  αριθ 1·)9 τοϋ ΐ90ί$ αΐοφχοεως τ^ϋ Δημΐτ:κοϋ Συμ6νυλιο^ χιιρω-
  θίιοΓ,ς 4* ιτ,ς ύπ' ϊρι«. Ί'ίΐ το; ιί^ΟΚ «το^ασίως τοϋ κ Νο-
  λανιων χ.αθ ή όιΐν Λ^ο^ · Ιν τον φ:ρθν κΛΤαα"/'ωσ*ως
  , ί^ανίΐΐ! ο - οσθίΐί, δ'β τό χοί^Εΐι. νρ£3ς άπο 2
  «ι; 4 /.ϊ.' β·ά , οτ;ν ό" αφορα τι» φο^ίν σ?»γ«ιο» μετβρ-
  ρι6[Αΐζιτ»' το λρατο-ν οι,ατΓ,μα, οριοθέν ΐς 6τι ι)α καταβάλλεται
  £ια φ:ριν σ^α^.ίυ τρια μέν /,ιπτ* κατ ό/.αν δια το βοε:ον κρέας
  ανω -ιών 50 όοίω. -ε'τι. ί» 'ν6ΐιτ> κατ ό 5» δια το
  α,νια, ι (ι φ α, μ. ϊχ^ρ ου |*6γρι 50 5>ά:ων, στίΐροπρί
  »ίγ:,, τρα^^υ χ/π.
  Ή Ί./ι.Λινιο. ϊ'ίςα,ιή ίιοι δι' ίγνρβφο,ν καί ίσφραγΐομίν«#ν
  κρο:φ3ι,ώ> ίν *ώ Ν,μ»,*/ ον.ω ΚατασιΓ,^ττι, !νωτΐ βν Έπιτρο-
  τ.ής β-αρ"·ιζ:|*ίνης ικ τςϋ Ν.μϊρχου Χΐν ών ώς 1 ίροιδ 0-ί τοΰ
  Ιΐρδί'-ρου τ^ν Ιΐριυτοί χο,ν χ,αι τοΰ Λτ,μορ-χου Χανίων ^ των
  αναπλτ,ρωτών των ώ, ι/β'ών, την 2ο Ίς^ν».ςυ 1910 ημέραν
  Σάββατον και ώρ*ν 10—11 π. μ. ίΐτότ» γενησεται ή *ροβ»ρι>η
  κατακυρωσις
  206
  *,ΦΗ_ΚΡΙ_ ΤΗ-
  Ή πλειβδοετα ·Ήξαχ0ή?*τ« χατα τας διατυπώσας τας ορι¬
  ζομένας »ν αρββεις ι Ο χαι ΐΐ τοΰ Νομου <ίοΟ κερΐ ίΓ,,Αθτΐρα- σιων και εκτ£λΐβ«ως Δημ^σ.ων ίρΐων. Ή πλειοίοσ.α «πβνα ^αμβανεται ίαν >ις έντος ές ημερώ* «πό
  τής χρονολογιβς ταύτης προβφϊρβ Ο "/ο ιπι πλ»ον τ>)ς %αι»
  την ηροβωρινην κατακυρωσιν τεΛ»υ.ταιαί, προσφοράς.
  Ιΐας πλΐΐοίθτης ινα ^ 3·χ;β^ όφβΐλ£ί «α π,.οσαΐαγ·φ ■[■ριψ,μα-
  τιο* καταβεσΐως παρα ιω Ια^ιιφ Λανιων λόγω εγγυήσεως αια
  μίν την δημοπρασίαν τού φθρςο καταναλώσεως κί,εατθ^ δραχμάς
  δια οε την τού φορβυ σφαγίιθι» όραχμα, Ιθυϋ όφ6ΐλβι ι*
  , ν« προσαγαγ/, ιιγγυητην βΰ τβ «ςιοχρ* υν χ^ΐ/ίΐ η Ε«ι-
  τροπη όστις Ο» κ^ΐσυπογραφη το πρακτικον *λίΐοοο«α·ς /.αι το
  συναφθησόμενον σ^μθολαιον εΐναιό ^π;χρ4<*ς δι απασα* τας ιί,τβ- χρεωσει^ τού ίνοιχιαστον. Αι προε·φ«ιβαι τώ» πλ»ι«09των γινονται χ>βρι3τα δ; έκαστον
  των ως ««ο ^ις «κμιβΰωσι» ίχτβθίΐμίνων φ^ροιν ορ'.ί,βτα» 2 β χκτιο-
  τατη οεκτη προσφοραι ΰίΛ ·'ν φορο» κατ·ΐνα,.ωΐ6ως κρΐατος
  Ορα-χ. 3'·ί,00υ ομ &« τς* φόρον σφαγειβν θραχ. ΙΟ,ΟΟΟ.
  1ο μιβυωμα Οα κατϊδλ'/'Ί) ιιί ίωδεκα ίσας ^ηνιαιας έοσ·»ις
  την τελευταίαν ημέραν εκάστου μηνός της πρωιης δΐσΐνς κατα-
  την 3θ ^ικΐίμοριου 1'ίΊϋ χατα τα ίν τγι θ'Χβ.α συγ-
  οριι,ομβνα παΐα 4' βιαίητί«τϊ χαϋβστερησις όΐσεω, τινος
  1 των τριών ημ4ρων χαυιατ^ί την θυσιν τχυ.ην βνιθΑθν και
  παριχει τφ Λτ,μΛρχω ιο διχαιωμ^ τη* αχ βυα&ιας Λ τ. ο (ου ίγγ-ιΤ
  τού (ΐσπραςεως τηι, καϋυστ«ρουμ$νης βοσεως ή οιαλυσίως της
  μιαθωσεως.
  '&ν τοιαύτη περιπτώσει ή «ν αρν/;ΐει τβυ τελευταιου π/.ειοοο-
  του να υπογράψη το συναφϋηνομβνον συμ6«λ«ιβν έντος διυ ημε¬
  ρών απο της αίς αύΐον χοΐνοηίΐησεως τής ΐίλί/.ής «γχρισεως
  τό μιν χαΐανέ(>ϋμ$νον »π' αυ;ου ω; εγγύησις π^σον καταπιπτει
  εις όφελβς τού ^λήμου ώς τακτικόν Αημβτικον ίσαβον «ι«πρατ-
  τομενον απο τοΰ Ιαμειου Χανίων Οια γραμμ«Τίθυ παραλα6ι]ι, τού
  Ιαμιουτης Δημαρχια*, ο τε δ«τελΐυτ<χ[ος χ^ειόΌτης και ο «^γυη- της αυτού εισίν απεναντι τού Δημου υπβχρεβι οια πατάν αυτού εκ νεας εκμισθώσεως ήαττ' ευθίΐας ί.α/,εςρισεως ζ,,,. ιαν ,πι έΛατ- τον τού αρχιχου μισϋωματο^ χωρις να έχωσιν ουόίν όιχαιωμα *χι τού τυχο» πλεονασματος. ΐο οΐχαιω^α τής τελΐχής έγχρισεως της πλιΐΐΐ^^ιχς ϊπιφυ- λασσεται τψ Λημοτιχφ Σϋμδουλΐψ ή τή ,βικιροπβΐΛ αυτού η ελλείψει τ:υΐ»ν τω ιΛήμαρχω Χανιω» υπο την χ^ωσιν τοθ χ. Νομαρχου Χανΐιβν εχ της ιγχριαΐως τ, Λ«.ϋρωΐεο>ς των πρακτι¬
  κών τούτων ιη», ορισΜκη^ χατα^υρωσεως ο τελευταίας ττΛΐΐϊ^οτης
  ώιν αποκτά οι>ο«ν κατα τ»υ Λημ<υ οικαΐωμα. Οί ςροι των μισθωΐίων αί φορολογικαί διατίμησεις χά. η συγ- γραφη των υποχρεώσεων βισιν εκτ*Ο*ΐ|**να εις το γραφϊΐυν της ^11*βΡΧ'α4 ·ιί την ίςαθισιν των βίυλομ*νων να λαθωσι γ/ώσιν αυτών. Γα κηρϋχίΐα χαι τα συμοΥλαιογραφικα τέλη ^αρυνουσι τον μιβθωτην. 'Κν Χανίοις τί 1 Ίουνιβυ 1910. Ό Δημαρχενων Χανίων Ε. Μουντακης Αριθ. Πρωτ. 1396 Αιικπ. Χανίων ταστήμβτι Χανίων «νωπιον έπιτροΐής άπαρτιζομ.ί'νης ΐχ. -τοδ Νομαρχου Χανίων ώς Ιΐρί-ίϊραυ, τού Ε'ιρηνϊδικου και τοϋ Δή μαρχο» λάν ών ή των άναπληρωτών των ώς μβλών την 26 Ίβυ· νιου 1910 τ,;Α*ρίν Σαδβιϊΐβν και ώραν 11 —1*2 λ. μ. όπάτε γε- νηβεται ή προβωρΐι'η καταχυρβσις. Ή ΐϊΛειθθ^σια ίπα»αλα|Α6ανεΐαί εάν τις έντός £ς άπό τής χρονολογιας ταυιης ημερών προσϊίρ^ 5 °/| ·>πί πλέον τής λ«τβ
  ΐι,ν προσο'.ρι^ην κατακυρωσιν τελϊυταιβις χροσ·ορας.
  Ι1*ς '^λϋθδ'/ΐης ίνα ^ δεκ ζς οφιΐλίί να πρίσαγαγχ γραμ-
  ματι»ν ?.-ΐ.Λθεσ£ως π»ρα τψ Γα^,ΐιψ Χανϊω. ίραχμώ» οικκο-
  ϊΐων πενιη'.οντα (250, οφίΐει κροσέτί νά «ροσαγαγτ^ ΐγγυητην
  βΰ το αςοχρ«ω* κρ-νει η ί-.ιτροπη δ'ΐτις 8α -ροσυπογραψς το
  τραντΐ/ΐ.ον πλειοΐνσι^ς καί τό συναφθησόμενον σ-ι^βίλα.ον ύ/α'.
  ϊ' υΛίχρεως δι' απάσας τας ΰποχρίωσεις τ»ΰ ίνοικιαστου.
  Το μιβΐω,^α καταδληθήσεται ϊΐς 5ω?εκα Γσας μηνΐαιας δοσεις
  την τελευταίαν ήμίραν έλ»σ"5υ μ^ντς ΐής ^ρωτης δό«ως χα-
  ταδλςτεβς .τ,ν 30 Σίπΐ^μίριου 19.0, πασά ί* οίαδη^οτβ κο-
  Ι^στερητΐς δοσίως τινος καίιΐστα ττν βάσιν τβυ;ην ίντοχβν χαϊ
  πβρεχει τω Δη^αρχψ το δικαίωμ» της απ' ί ..θείας ά*ο τοΰ εγ-
  γυί,τοΰ ϊΐ.πρίξβως τής χαθιι<ττερου·ενης ίοσεως % διαλύσεως τής ^υθωσεως. Έν τοιαύτη περΐϋτωσει ή ίν αρνηδει τοΰ τβ- λ&υτ^ιου πλειοδότου να υπογράψη τό συνίφ^ηίβμ-νθ/ συ^,δολα'ον ίντβς δυο ^Μ&ρών άκο τής είς «ύτον κο'νοιτοιήσεως της τβλί- χης «γκρισεως τό μέν κατατεθ;ΐμέν5ν ϋπ' *βτου ώς έγγυηί'-ς «οβον χαταπιιΐτβι ίίς όφβλος τού Δημου ώς τακτικόν Δημοτ - χον έσοδον είσίΐραττομενθν απο τοΰ Τοΐ(Λ£ΐου Χανίων δια ■ ματια παραλαδής τοΰ Γβμια τής Δημβρχίας, ότε δέ ό τ-ΐος πλεΌόονης και ό έγγυήτης εισίν ά-ϊέναντι νοϋ Δήμου, ύχοχρεοι δια πα«αν αύτοΰ ϊχ νε*ς «κμ τθωσεως ή χαι άχ' εύ- θϊΐας διαχειρίσεως ζημίαν επί έλαττον τ^ ^ άρχιχοΰ μισθυ>μα-
  τος, χωρις να έχωσιν ούίίν δικαιωμα επί τοΰ τυχόν πλεο-
  νααματος.
  Το ί.καιωμα τής τελικής έγκρισεως τής πλε'ίϊοσίας έπιφυ-
  λασσϊται τω Δημ,οτ^κώ Συ^δουλιψ Χανίων ή τη επιτροπεία
  αύτοΰ ή «ΛΛοΐψει το^των τω Δημαρχφ Χά ίων ύπβ την κυρωσΐ·1
  τοϋ κ. Νομαρχου Χανίων ίκ τής ίγκρισεως ή α/.υρα>τ&ως των
  πρακτικών ττ,ς όριστικής κατα^υρωσιως ο τελευΐαΐος πλειβϊθ-
  της δεν αποχτα ούδει» κατα τοϋ Δήμου 8ι*αιωμα.
  'Ελ κί]ρ^Λϊ^α χαι τα συμδ^λαιο-'ραφιχα τέλη βΐρυνουσι τόν
  μισθωτήν.
  Τής σι,γίραφής τώ; όρων τής μισθώσεως λαμβάνει 5
  μενά, γνώαΐν έν ιω γραφείω τ>;ς Δημχρχια^.
  Πας πλειονότης ύκοκειται είς τβί ίιαΐβξβι^ τού" ι!
  Νομου και τοΰ Ν:μβυ 356 περι δημοττρασΐων καί έ/.τελςσεωΊ
  Λημοσίων έργων.
  Έν Χανίοις τχ) 1 Ίουνιου 1910
  Ό Δημαρχεύων Χανίων
  Έμμ. ϋΐουντάκης
  Αρίιθ. ιΐρω 1442
  ^ ΑιΐκΐΓ 9Ϊ2
  Ό
  Χανίων
  ΚοινβποιεΓται ότι,
  εις πλϊΐοδοΐικην ^^«πρασίαν ή ίκμυθωσις τβυ
  Δημβτ. φορ5υ άγοραπωληβιας κτη?ών επι έν ε;βς *πί 1 Ζ«-
  1910 ώς «τροποποιηθή ούτος δα της νιτ αριθ,*. ΐ8ι
  απβφαοεως ταα Λημβτ ^Ι^μόΐυΑΐ^^ Χανίων νομίμως
  ; λαθ' ήν τβο φόρον τβϋίβν κα{α6αλλ«ι ο αγ·ρα*της.
  Ό Δημοτικΐς ·ΐρβς ούτος των 2 "/4 ίΐτι τβυ τιμ^ατος τώ/
  έν τχι Κΐριφιρεια τβυ Δημου Χα>ΐα^ πωλβ^μίνων ι,ωντων κτη-
  νων !Γπιωνν τ,μιονιβν, όνων χ«ΐ ^οών) ϊΐϊπρατυται χαι χατβ
  την Ιξτ,γηε-ιν ήν ώρυ» το Δημοτικόν Σ.μ6;^λ όν ίια τής υπ
  ». 36 τοΰ 1900 αΐτ:φασ·ως τού κ^ρω9^ισί)ς ίίϊ τής υχ'
  τοΰ 1900 αποφανιωο τοΰ χ. Νομαρχου Χανίων.
  Η κλιΐοβοάα διεξαχθήσεται φανιρα έν τώ Νομαρχιακώ Κα-
  Διακηρΰττει ότι
  Έχτιβιται είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή έχμίσθωσις τίδ
  ίιχαιωματος συλλογής όστέων καί ρ'ακών ίν τώ Δήμφ Χ*"
  • νιιαν επι 3υο έτη αχό 1 Σεπτεμδριβυ 1910.
  , Η πλειοδΐσια ϊιεςαχθήσίται φανερ» έν τώ
  ί Κατ«α!ί)μ.3ΐΐι ινωπΐ9»ι ετ,ιτρΐπής άτΐώρ;ιζβμένης ίκ τοΰ
  ι ^Ρλ-"·" Χανίων ώς 11ρβ·ίρί« τοΰ Ειρηνοίικβιι καί τβΰ Δη¬
  μ ρχ·>.ι Χανίων ή ;ών άναπ/ηίω-,ών των ώς μβ/ών την 30
  Ι^-ν'^ ». ί. ημέραν Τετάρτην και ώραν 10—11 % μ. βποτε
  γίνίηί.ται η πρβΐωρινή καταχΰίωσις.
  Π τλϊ,οίοσια «πανϊλαμδΐνίται ϊαν τις ίντός 6 ήμ«?ών
  *%- ΐΓιί χρβνβλβ,ιας ταύτης προ—ερη 5 °/ο «πι πλέον τής
  κατα την προσωρινήν χβΐα<υρωΐιν τελευταίας -ροσφορ·*4· Πάς «λεϊχίβτη, δια ν* ιίναι 3£*τ6ς όφειλει νά πρϊσαγα- "ίΐι "ίΡ"«*(*-*τιον χαταθεσίως παρ« τώ Τα,Λ*ιω Χανίων λόγω *ΥΤ-"1*£ωί δραχμών οθ Ό^ίΐλίΐ προσέτι να προσαγχ την ;ύ το αςι9χρ«(βν χρίνει ή Έπιτροιτή, δ?πς β»
  1ΦΗΜΕΡ15 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  γράφη Λ ττρβκτικϊν πλειοδοσίαν καί συν«φθησομβνον-συμ66-
  λοτον είναι
  V
  ΰιτόγ_ρΐϋ>ς δι* «τάσας τάς ΰ"γρεώσβις το3 ίνοι-
  γ,'οατο' άν«υ διχα'ώυατος ϊιαΐρέσεωί $ διζ^σ-ως.
  Τό μίσθωμα θ« κατϊδ'λ^'1" ε'ς τρίμ,ηνιαίας ίσας ϊόσ?ις,
  π)ηρωτ*«ς ίίί την ιργΐην εκάστη; τοΐμιηνΐα-, ιτασα δ" οιαδή¬
  ποτε καθυστέρησις δόσίώς τινος κιθιστα τ^ν δόσιν ταύτην ίντο-
  χον καί κιον/ζι τώ Δ»!υ.<ίργω -ό ί'-'αίωαα τής άτ' *ύ6ί«ς &ι& τβΰ Ινγυητοί ϊΐσιτράξεως ιής κοθυστερκν,μ,ίνης ϊό«ίι>ς ή δι Λύ¬
  σεως της μΐσβώσβωί. Έν τοιι-υτιη περιπτώσει ή ίν άονήσΐΐ τ^ύ
  υ "ϊλβ'θίότου νβ ιτοοσιιτογράψη τ σ^*φθησόμε^ον συμ¬
  Ι ά
  γρψη ημ
  βόλαιον, Ιντός δΰο ήμϊρών ά·το τ^ς ϊΐς αΰτν·ν κο'.νο-τοιτ;σ?<ος τ«λικής έ-'κρίσ«ς τό ι**ν κατατεθειμένον ΰπ' αΰτοί3 ώς ίγγύ^'ς ποσόν ιαταπίπτβι είς όφε>ος τοϊ Λήμου, ώς τακτικόν Δημοτι¬
  κόν Ισοδον ε'ισιροτΐόαενϊν άκβ τού Τ*ι»είου Χανί<*· διά νραμ- ματίου παριλαίί'ς το^ Ταιιία τίς Δηααργίαί Χανίων, 8 τ« ίέ ό τελευταίας χλειεϊότης κ«ί ό ϊΤ:'υΥ1 ή' αύ·?β3 εισίν άπίνηντ! τΛΰ Δήυιβυ ΐιπόχρϊοι ίιά πάσαι» αΰτοΰ ΐκ ν»»; 1<μΐ'θώσεω* ΐχ- μίαν ίπ: 1^ αττον τοΰ 9ργιχ.οί5 μίσθώαϊτος γωβίς νά ϊχωσ·,ν οίδεν διν«ίια)ν.α επί τ?ΰ τυχόν «λεβνάσΜ·ατος. Τό δικί/ίΜΐΑ» τής τ*λικί!ς ίγκε''"ί(*ί τής πλειοϊοσίας ί'ΐφΐ- λάσϊτ« τώ Δημοτικώ Συμίίυ'λίω ή τη ίπ'.τοίπί'β αδτοΰ ήτις ένκοίνει ή α*υ55Ϊ τα Τί^κτίχά τής όο(3τιχ·?Η ιι«τίϊΧΐίρώσ5·ι>'Γ
  ϊΰτής χ»ρί? Ό τελευ-Όΐϊος πλειοϊίτης ν' άπ«χτ3 ΐ-ΰϊέν κβ-ά τβθ
  Δ ϊί
  Τα κηρύνεια κ«ί συμ6ολ'»ιογοί'φικά τέλη βαούνοι.'»! τόν
  θωτήν.
  Ή ε-υγγίαφή τδν ό<:ιβν τή; ΐΑ^σβώσε'-<: ίΐναι κκτ «!ς τβ Ροαφίΐον τή- Δημ*ργ!οκ; 8που ο! ^ουλόμε«ΐι Ιύνανται νοτ λάβωσι ννώσ»ν αύτίίς. Έν Χανίοις ττ 5 Ίουν'ου 1*Ί0 Ό Διτ,ιΐϊΓνίύων Χανίι.>ν
  Έμμ. Μουντάκης
  ΆρΛ. Πρωτ. 175
  » Δ-εκ- ί32
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό ΑήααοχοςΙΠαλαιονώραν
  Δι«ν.ηρ6ττε! βτι *
  Δυνάμει τής ΰπ' αριθ. 6 κβ! γρ^νολονίβν 6 Μαίου 1910
  αποφάσεως τού Δημοτιχοδ Συα6ουλίου Πα'λί!ΐο·χώρ?ς νο!ΐ·«.(,ιί;
  ίγκοιθίίσης διά τήί δπ' αριθ. Μ73/ί34 κ*! νοονολογι'αν Π Μίίου
  '91Ο αποφάσεως τ/ίς Σ:6. Νομιαρχίιϊ; Χανίων έκτίβε^τα' δι:
  ϊημοσίαν φανεράν πλειοδοσίαν > ίκμίβΛιικΐ·- των ίξίίς ?ημ^-
  τικών φόρων τής χρήσεως 1909.
  Α'.) Ό Δημοτικός «όρος */» τοίς °/ρ »·' απάντων των συγ-
  κεμιζομένων θερινών προϊόν-ων ιτοιντός ιίϊους.
  Β' ) Ό Δτμο'Ίκός φόροί «πί των α'γοπΐθίάτων 5 ^εχτ»
  κατά κεΐαλήν επί των ΐνκά''6)ν Λβί 21/» ΐτΐί των στείρων
  Γ .) Ό Δημοτικός φόρος άγοροποιλησίχς χτηνών
  Δ'.) Ό φόρος τή; άγρβΦυλί'ής 1 % έτ.' των αυγΐΌμιζομ'νων
  θίρνών προΐόντων ποντός «Βους.
  Ε'.) Ό φόρος τής άγοο?υλιΐ/-?<: ^ λεττά κΐτά «ϊΐλν αΐγι- προδατων καί 10 λ?πτά εφ έν«ίστ:υ ^οό'·. Ή έκ·α.ίσθωσ!ς των αιόρων τ·ύτων νβννήσεταΐ κϊτ'ϊ τας δ·«- τάξ·ις τοΰ ΰπ' άοιθ. 356 πίοί Δτ·αοιρασ ών Νίαου ναί συμ¬ φώνως ποός τού: έξ**; 8ρους. 1) Ό Δήμος δ'αιρΕΪτ« ε'ιο τ.ίτκοα; πεο Φίρήας Π '.ϋ'Αζω- γη?ϊ, ^) τοΰ Σπΐίνιά'^υ 3) τή; Σαια*ί άς κιΐ 4) τίΰ Πε- λεκάνου έχ,άΐτη των οποίων *ερΓλαμδάνει τα κατ1 τας ίν.- κϊθεν «νοικιάσϋς ϊρ'α ί) Οί »£ρο». ϊκίΑ'σ^ί'νται κΐ! χωριττά 3' έ'άττην περυ!'- ρειαν χ(ΐί ϊ( 8^ αί όμοδ. 3) "Εκαστος τ^ραγοιγίΰί '!)-ογοε5ί3τα' νά π/>η;ωνί; τ^ς
  Φ'ρους των είς τί;ν έ>.ο'χ.<αϊτ·> ν τή- π=θ'ν!ΐ*ίαί «'·■='
  V
  **' '1
  ή κατβιχία τού. οί ϊ· ίτεοίϊημότα; ί'ις τον ίνοικ'^ΐΐην τ·'-
  εΓς ήν χβΤνττι τί κτήμιιτά των, τί^ ■*«* ?η'Αη-
  ί είς ειδΐς τα δ= λΐιτϊ *"!*·, *''; 7.?<Ίϊ* *αί ·'* την τιί/οπχν τιμήν το~) «Γϊοος ιλήν τοΰ ίό3:^ των ζώων όστις θά πληρώνηται ώς όρίζ*: ό Δημοτικάς Νίμο;. 207 4) Ή ιΛειβοοσ'α ο(*ξ«γΜισί«ι Ιν τ<5 Δημοτιχφ Κβτα- ή Πϊλοκο'/ώοϊ- τή» 1 3 τοϋ ιιηνός 'Τβυνίου Ημέραν Κυ- Οΐακήν καί ώοοιν *2—4 ι*, μ. ενώπιον **ιτροιτής άποτϊλβυμένης έ* τοΒ *. Δηαάογου ώς Ποοέϊοου καί δόο έκ των Δηειοτικών ΣυΐλδοΊλων Πϊ/.οΐ!θγώ(5θΐς ώς ι**λών. 5) Π2ί πλειοίότηί ?να γείντ ίεκτβς «'ς την πλειοδοσίαν δέον νά ν.ατα*έ!~ *!ς Γνν Τϊαιιν τί" Δή^,ου Τ,όνω Εγγυήσεως ίρ. 20 δι* 4χάσ-ην π55·φίρβίαν «Γτινες μετά την ορίσηχίιν κατα- κύοωσιν βί« ι/έν -ούί ^ποτυγόντας θά ίπιστοβφώσιν άιιέσως »!ς δέ τούς ιτιτιιγόντας θά συμΊΊΠίΐσήώσιν είς την ιΐμώτην ίόσιν, να χροσαγά-'τ ϊέ καί «ξόγοεων ίγγυητήν ο«τίς θά προ- συτογρβιΐιτ τό ιτοοκτίκόν τί'ς πλϊΐοδ·>σίας %ι τό συνταχθειβό-
  μδνον συι*6ό')α·ον, συ· ευθυνόιιβνος είς απάσας τάς ΰπο7_οεώσεΐ€
  τού έν*(Κ!ι»ϊτ::3 άνευ τού δίκαΐο>;Λατος τής διαιρέσεως ί δ·ζή-
  σεωο.
  6) Ή π> ειοϊοσία ϊέν ιίνε τελειωτικτέχεμένως «άν ΐντός
  6 ίΐλ'ρών α·^ τ-ϊ'ς προσωρινίΐς κατακυοώσεως ιΐροτφ^ρτ τις
  άστον 5°/ρ ι"! πϊέ-ν τής τί^Ευχβίας ^ροσφο^■α^. ή π'λϊι-
  θά ίχΐναληφθί τελίίιβτιχώ" 'ένώπ'ον τίίς αύτήί ΐ"Ί-
  κοο ΰτο τβύο ίΰτο^ς ό'οουί ττ;« αμίσως έ«ομέντ)ν
  ήτοι τ-ν 20 Ίβυνϊο» 1°10.
  7) Η **τ»δολή τίΰ ια· σθώιιατος θά γβίντ, ϊί« τρβΤς Γσαί
  ?όσβις, «ξ ών ϊ -^ρώττ τνιν 211 Αΰγούστϊυ ή ϊίυτέοα την 20
  Σειΐτβμ.6οίου *αί ή τοίτη την 20 Νοβαβρίΐυ.
  Πασά δόκς ιχή ν*τ<ΐ6ΐ''λ'λ';μίνη έμιΐοοθίσμωί ν.οθ?στΐ(τα( ληξι- •'ρό^εσμοί, τοχοΐέρος ιτοός 9β/9 καί σ«3ΐτητή ν«τά τάς βια- τάξπς τοθ ΰι:1 βρ'θ. 196 Νίμου. 8) Έαν ό τελευταΤο" π^ΐ'οϊότης ί έγνυητϊ·ς τού άρνηθίόσι νά ύΐΓογροψωσι ^ά ιτοακτίιιά τής πλε'θΐοσία<- καί τό συν- ταγβησόΐίβν·5ν Συμδ^/νΛΐον ΐντός τριών ήυερών ατΛ Τήί «ϊς α'τούς γνωστοττοιησβι.ις χ-ίίς βρ'«τιχ·?ς χατυχυρώϊεως ■); —"λ·ι— οϊο«2 θά ΐπϊ'αλ'''φθι?) ίια ^ονβο'ασαόν των '?-(νβί θα β^νβυ- Ούνωνται βΐς '-ασον πρνς τόν Δ-^ιιον 9ποζτ)(ν«σ(ν δ'ά τ»ν τυ- 7%ν άκό τοθ '/ργικοΰ μισθώματος Εηιιίιν χωρίς νά ίνω*ι ουδέν δικα'ί.ιμα επί τής τυγόν ίπί π'λεον διαιο:5<: ή 5ί χατατ(θιτ''σα είς τί Ταμείον τοΠ Δν·μ.ου χροχατΛβολή δ«ν ίπΐστρέφβτβι άλλά μ«'νν ποΐς ό«ίλ^ τού Δήιαου. 9) Τα ·τρ»χ-ινά τίι^ ιτ'ε'οίοσίας ΰ'όκι'ντο! είς ττν ϊγκριτιν το3 Δ/ι*οτ. Σ^μ63')>ίου δικχ!ουμ.ί<·ου νά |ν«ρ£νη ΐ( ου αότΐί Υ_ωρί; ό τελευταΐος πλειοϊότης νά άποκτα ού'έν δικαίωμί κστα τοΰ Α·'μου. 10) Τα χηοόκϊΐα κα! τ'ι Ι?ο?α των ίυναφ^ησονιίνων συμδο- λαίων βαίύνουσι τ:ύς ΐνοικιοστάς. Έν Παλαονώρα τή ?4 Μώιι 1910 Ό ΔηΊίϊονος Π »λα"7ώοας Άντ. Πατσουράκηί Αριθ. Π- >τ. 329
  Ι Ι.;Ατ. 215
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  *Ο Δήμαονος Χάοακος
  "Η/Οντεί ΰπ' όψΐι την ΰπ' άηιθμ 71 τι; 21 Μβίου 1910
  (ίφασιν τού παο' ήμ^ν δ·ημ.οτιχου Συμβ^υλίοα Χαοβχος, χυ"
  <Α·'ου Δΐϊχ·η^υ-μ Ότι έχτ'<4«τ^! είί φΐ.ίίάν ττλι,.οίοτ,χήν ί,ιίινω Τ2Ϊ; ·5:α-άς«σ( τοΰ !)*' 356 Νίιΐ,ονι τηρ! £τ,ιλο~ οαβιών 1) Ή Εχιιί'ιΗιύϊΐί· ϊ.'ίο'χι «ϊ.»γι'βυ xρέϊτο^ έν τοίς νΜί'θ'ί 11 ν>- ,ς χ»1· Χι τ «ο; χατ« χ(βι Ό Α»πτ. ίπι τώ» « βΐά'ων
  χαΐ «ίνώ., />· 2' λϊπτά 4π1 των μί·νι»ν «β! βοών ϊιέ την
  «νινίήρΤ|ίιν >*' υ>τα)τώ ί Λ,τιν 12 <ρ*νώ/ !ν τβ"- ιίοημίνοΐ' /ω ίίο ς 2) Ή ττλ%ιο2οΐ'α γίνήσεταΐ! »ν τψ ζημητιχω χατϊσττιμοιτι Χίίΐχο; Τή^< 3^ Ίουνίου 191'' ήαέ:»ν Κυθ'ο^ήν »«! ώραν 8—10 π μ. έ'ώπιον έπιτυοιτΐί ίποτ»λουαίνης ίχ τού ίημορ- Πί βλ χου Χίββχ'Χ <">? Π:
  Κωνσταντίνου Μο/ιβνάχτ, χαι Ιωάννου τζε-μνιά χ«1 τοΰ γρα · -
  μοιτέω τοί ;>ήμου ώ< μίλων. 3) Πάς «λιι'.ϊότης 'ινα γείνη 8«χτος οφείλη νά «ροσαγάγγι -*■*..... έγγυητήν ίτι Οά συνυπογράψ-») τα πιβχτιχέ τ% μ«ιο-
  ..$08
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠ2 ΚΤΒΕΡΝΗΤΓΟ2
  ϊοσ(«ς χ«1 τδ "ονβββησίμβνΐν συμβιθαΐον χα' Ί* ίύίΰνονΓβι 8ιχ
  τάς Λιτογοε<ί><ΐιις τοϋ ;νοιχι·*στοΰ άνίυ τοΰ ί) Έν ■η' ιιεοΐ7Γτο')σ«ι 6 Τίλΐυταίος ττ/ί'ΐΐΊτη' ίονηίΐΚ «4 σύν¬ ταξις τ!> ένοι«θ!·»9τήοιιν »υαβ<5)«!ον, ?τε πλ«:ο$(!της *αΐ έγνυη- τής αΰτοΰ ήθίλί πβονΰ'ίίβι έ* νΊχ- μ,ιιτθώϊίακ 5) Ή «ν ιχ(οτ9ις 1ά ίίχύη επί εν ετθί 3ο/'!ιι.5νον άπ!ι ττς Χαταχυοώσεω' τού μ-έ/Ρΐ *?ί 13 'Τουν'ου 1910 6^ Τα χτιούχίΐα χαϊ συαβολ«ιογρ«(ριχά οικΐιώμΐτα β ρΰ·οασι τόν {νοιχιβστήν. 7] Τ» ΐΌ«χ-<χά ττ,ί *»ταχυοώτίακ ΰτ'5χ€'ντ«! (!ί τή'Ιν«ο>-
  βιν ττ|{ Έ"ι-ροπή; ?"»ο ξ'χιΐοΰτκι νί ένχο'χΥ) η ιχή α'ιτά,
  *> τβ'«.υτ»Γΐι: τλίΐΊκί'ίτν^ νά ίιτοχτγ ",'ιϊέν {ικαίωμα «πο-
  ηίίΐώβίωΓ τώ Βν^μω
  Έν Χάρβχα τη 27 Μίϊουηΐθ
  Ό ΔήμβρχβΓ Χάρΐχο;
  Γ. Μαοής
  Αριθ Πεω- 295
  » Διεκττ. 178
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠ. ΠΛΕΙΟΑΟΣΙΑΣ
  ε' ύπ όψει: α') τή» ιπ' αριθ*. *) 5. ϊ. άπίΐϊσ'ν τοΰ
  Δημοτικβδ Σ^μ6-υλίου Ά-'. Βα» "> βίου ?!* ής άκυροΰται τό 5ττό
  χοβνο>ογίαν 2 Μιίβυ έ. Ι. πρακτκΐν -ιλΐ'ΐϊοσι'αι- ΐτ.ο,ίσθώσϊως
  τοϋ ?ημο-ι<ο7 φ>ρου ·>αί τή; άγοοτυ)α<ής Ι·—' τίίν συγομιζο- μι·-'νων θϊρ-νών προιόντΐιΐν, α!ιοτο 6άπ ,ν κ^ιτ. •οι'Ιϊίσηί ά-ι>Λ
  ηόρου τή; Οπ'ο τοΰ πλϊ'οϊότου Νί*ίλ. Γ Π?ϊ'αδιτά η
  %κ δο. 6γ> κ*! ί') τό Ιιπό ·χ·οονίλογίαν ^3 τοΰ αΰ-οΰ μηνΌ-
  τιχόν τής ά-ιιοδίΐς Ιπΐτοοπείϊς, /α^' ό ενεργηθεί*;*· ϊημ^π
  η !ή
  η ή ηρ ή ω ών 5ύτώ ίίρ^ν
  τής περιφερΓί«ς Κίϊαλοδοίτι Κ·>εδβαΐ5 ούίίίς προΐήλθε πλδΐο-
  δόττς.
  Διά τα3τα
  Διατάσσομεν την Ιιεξο·γωνήν νίϊς 5ημο*ρασίας ϊιά ττν έκ-
  μ'εθωσιν των ώς ι^οη'α' «όοων των -εο'Φίρίίών Αγ. Βασι-
  λ*ίου, χαΐΚ-ΐϊ{6χτ3 Κεφΐλοδίσι την 13 'ϊο^ν'οι Ι910ήιιΙρ'»ν
  ή χα' ώοχν 9 */ί—·11 '/4 χ. α. έν τώ Δηαχ$χι«ν(5 κα-
  ατι ίνώττίον ΐπιτοεπβίας τής όρ'ζΐιιέιΐης ίν -ώ ύ'π' αριθ
  15*'βο -· 2 ϊ'ακηούξί'ή Α(5ν κα' σ^οι»ώνα>ς ιτρβ; τοίς ΐν αύτη
  άναΐιρομένους 6ρους.
  Έν Αγ. Β%σιλει'ψ τή 28 Μα'ου 1910.
  Ό Δτιμαργος
  Ύ. Π. Χ. Βερυκκοκάκ/ις
  Αριθ. Πρωτ. 335
  ~ Διεκπ. Γ88
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΤΣ ΕΠΑΧΑΑΗΠ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ό Αήααργοο '-Ιγ. Βα<ίιλείοΐ' Ααδόντίς ύτ' ϊψ»ι την ύτ' ίριθ. 8 κϊί σημεοιντ,ν χοονολογίαν απόφασιν ίιΰ ΔηιχοτίκοΟ Συαίου^ίου Άν. Βχοιλιίΐυ δι* ής άκυ- ρο^τβι τό 6ΐ{ό χρονολογίαν ί?3 Μιίου ί. Ι. τοχιτ κόν πλε'οδοσίας ΐκΐΜϊΙώτίως τοΰ Ληα,οτ χο3 ίοε,ου κιί '-ή'ς άγρ;»υ) αχ.ής ΐτ. των σ1-γχΐμιζομίνων θ»ρ(· ών προϊιντων, ΐ!γοπ-*5ίτων κλκ. κοιίεί- σης άσυιλφόεου τής !ι .ό των τελευτϊίων «λειοίηών Ν'κελ. Μ. ΤβϊγΐΌράχη καΐ Νικολ. Ι. Ματθΐΐυϊάκη τροσφορας Διά ταυτα "Διατάσσομεν την 'Ίϊξαγωγήν νέας δηυ.οιτρασίας διά ττν έκμ'σ- χβωσΓν "ών ώς ίΐβητΐ' ίίρων τ/ς ■κιρ'φερείας τοδ χω9ίου Άμυρα την 13ην Ίουνίου 1910 ήμίοβν Κ^οιακ1^;^ χαί ώοβν 9 '/3—Π '^π. μ. έν τώ Δημαοχΐϊχώ καταττή*ατί ενώπιον έιτιτροτείας τής οριζομένης έν τή ύπ'άρι*. *Μ'β0 ί ί. δ αχ.ηρύξ*ι ημών καί συμφώνως πρός τοϋς έν αύτη αναφερ:μένο^ς $ροι·ς. Έν "Αγ. Βασιλ.ίφ η) 30 Μαίου 1910. Ό ρ %. Π. Σ. Βερυχχοχχχης Αριθ. Πωωτ. ?28 » Διεκπ. 215 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ *Ο Αήιιαοχος ΧΛρα*:οο τκ ύτ' *!/«. τν'ν '',π' άο-θ. 9 της 9 Μαρτ'ου 1908, τοϋ τταο* ή'^ΐν Λ·η,χι-!κοΰ Συαζου^'ου κυρωθίϊτχν νοα'Ίχωί -αοά της Τ?βχτ'-ης Ν·5'Λχ:γ·'χί Ήρχκλι'ου. Διακπρύττο«·ν "Οτ! ίκ--''θ6τα' >'ί ©χνίοχν τλί·ο^οτι<νιν ^νιαοπρχσ'αν συα- Ό<ί>Μωί ταίς δ'ατ·ί?5'Τ' τοϋ ΰπ' άοιθ 356 Νόν.ου περι δην.ο-
  ττοασαον ν.χ' έχτι'λέτεως ^τιαοσ'ων ?ονων κχι κ*τά τοϋς ύτό
  -ου οηιιοαηγανΐκοϋ Β Παπγγίωρν'ου συντχνθέντα ιτρουιτο-
  /ΛθγΗαδν, -τ έπ!σκ=υη ^'χοόοων άνωα·ίλων τα,ηαάτων καί
  κχταικευην κχλ^ιοΐαι'ων ΧηΐΑθτιικόν όκον Ιν τοίς κάτωθι
  εονων
  ευν· επ1 της ό^οϋ άπό τό γωο'ον
  τό γωοίον Λο''κ'α 4—5
  Χωοίον
  Έπ' τηί όδοϋ αγούσης άπ' τόν Χάοχχχ πρόί τό χωρ'ον
  α,τκουί 4 γ'λι-ΐΑβτοων.
  ΧοιοτΌν ΠοινιΛ
  Ι-τί τϊίς όδοϋ άνούσης άτό τό νωρ'ον Ποινχ
  ποός τό γωοίον Πχρ*νύιΐ!ρους μηκους 2,000 χιλιομίτρων
  Χωρίον Μονονιά
  οοόιιου άτό -όν Μόλο αί'γρι τοϋ
  σηαίίΌυ βΚβφάλα» πλάτ<κ όδοΰ ε'ς 1,20 επ βραχισμοΰ. Κίκαστον των έργων τούτων τΐρουττίλογ.'σθη υπό τοΰ κ. 4ηιχοαηγανικοϋ, οί δέ μειοδό ται δύνανται νά λάβωσι γνώσιν τοΰ προύπολογ'τΐΛθΰ έκ τοΰ γρχρβίου της Δημαρχίας. Όροι έκηχσθώσεως Πας αηο^ότης δύνχτχί νχ μεχδΌτη εΕτί δι' ίλχ τα ϊργα είτε δι' εν έκαστον ϊς χύτω-' καταΛέτων λόγω εγγυήσεως δραγ 10. Πχς αειοδότης δέον 5πως πα,ρουσιάση άςιόχρίων έγγνιη- την μεθ' ου θχ συνυπογράψη τα σχίτΐκχ της κχτακυρώσίως Ιγγραφα, εάν τελευταϊος μειοδότης αρνηθή νχ ΰπογρά^ο συμβόλχίον της κατακυοώσεως ή δημοπρχσία έπαναλαμβχ- νεται ττν χμίΌως επομένην Κυριακην τα δέ ϊξοδα αυτής καί ή τυχόν δ'αφορχ μιτχ^ϋ της πρώτης Λαΐ δευτέρας κατακυ- ρώσιως θά Ιπιβαρύνωσιν αυτόν. Εάν έντός της αυτής ημέρας πρεσφέρη τις 5 τοίς °/0 ελαι- τον τοΰ έν τη κατχκυρώσει άναιρερομένου ποσοϋ έπχν*>χυ-
  ζχνετχι την άαίΐίύς Ιπομίνην Κυρ'ακην ώς καί των μτ)
  θεωρηθε'σών Λχτχκυρώσδων συιιφερουσών τξ> δηαοτικώ
  τχαείω.
  Ή
  ρα »ΰτη ενεργηθήσεται την 13 Ίουνι'ου 1910
  ήυ-'ραν Κυρ-ακήν καί ώραν 10—12 π. μ. έ·»ώπ·ον Έπιτοο-
  ιη? άπο-ί^ουαίνης Ιλ τοϋ Δημάργου Χάρακος ώς Ποοίδρου
  καϊ τ*ν ^μοτ·κών Συμβούλων Χ. Ιω. Γλχοάκη κχΐ
  ρ'ου Στχαατάκη κχί τοΰ γραμι/ατέως τοϋ Δημου ώς
  Έν Χάρχκα τ% '26 Μ»ίου 1910.
  Ό Δήμαργος Χάρακος
  Ι. Μαρής
  ■ ■*«
  Αριθ. Ποωτ. 329
  » Διεκ-ιτ. 211
  ΓΕΝΤΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Εΐί>ποά»ίτωο ΐίπί ταιιί*^ τοί*·
  Φηέ Άπονορώνον
  Δυνάμει τού δοΛο. 1 τιί5 τ;ο? β'™·«άΕίως τ^
  καί ίηαοτιχών ιστίων ΰιτ' άιΌ. 19^ Νοαθ',κ ΐΊ>ο^ία\>
  αχϊντϊΰ ο! ΐ'ί "ο Ταμείον τοϋ *ήα^υ Φόν 09·!λοντ»ς νά
  κ-51 και ιιή β'ιτοΒ βόρους συγχβ'ΐιΓίΐιίυιον -ϊβΐίντων.
  γοπρο'άτων. όϊοποίΐί, ποοστ'ΐΐ(·)ν ίτΐ ΐ
  τρών ί
  {τί
  Πρωτ. ?877
  οι-
  α'-
  ρον, ώο κ» εί
  αΜν δί«τα(5ν το Δ
  «Γδους »333υί ί"ΐΑ τ95ί γ'ίτΊΛς 1100 γ
  λονε; είί το Κ'*ί/ον τϊα.«Γον τ^ -ζ
  το8 ίήιΐίυ "ίύτου Φ^οοος συ"'ν»ιι,ζ-α,ίνΜν ΐΓ5ΐϊό
  γϊων χά! ίοών τή^ γοήΐίιος 1908 8χιοί Ιντ'-ς
  ήκεεών βπό τ9(ς ν-ϊυ,ίαου ϊια^ιτούϊίω'-, τιινβιο
  15
  (
  τϊ;» λίίΕιν τίΐο τοίΐ'τα'ΐί τΐίότηί ^ϊ όίΐ'λίτοί' Οττ πληο'·ί>ν«|ΐ'
  τόχον ΰττη'ιτιιΐϊοία'ίί β/Λ συανώνΜΐ τιί! 'οήο 51 '*7σ α.' τοΰ
  άοθβ. 59 τβΰ ανΝτΜνττ Ιπ' '"Λ. 1% Νϊίο >
  «V
  ·?; ίΓ-τ-ιΐϊΐί
  των γοίί>ν αύτ5)Μ θίλ<·( «νίονηήϊ- ιυιΐΐύνω; ·α.^ τττ ΰπ5) το~ οτο^ο. 7 τοκ! Ό Δήα»ογς Φε τοόο ?« τ»ιιτίϊτ τί)ί χαοοόιΐνΐς ·Εΐοα·*ΛϊΤτΛί νΐ ίνΐ^νήσΐι τα Έν Ό Ρίσποάχτωρ <■>! •Γ'»α?ϊ: τοΰ ?+ιΐ'>υ Φρε
  Εμμανουήλ Τζουβαδάκης
  Αριθ. Ποωτ. 3381
  Δ:εκ-. 2239
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΤν* ΕΠΤΚΡΙΜΑ
  Ό πποά τοΤ^ εν
  ^υ'ΐα τι!) Τυϋβου'λ'Όυ τ(5» ςν Σ·»!κ·ΐ'ί
  ίτΓΐρ-/ί<ν- Άτοχορώνοο τη" ν-ιμοΛ Σΐ-»ν,'/,»ν —'Τ';»—-'χτ^ τοϊί Κανουον!θί!χί''ιΐι Χτνίί,ν ?·τ ν» ^>····^Λτ· ώ· ί— -,
  τιβί -ο7! 8τι τ*ν νύχτ-» τ?ο 18—1Ρ λί-ίβτίιιι 1001 ςν τ» ή<7« «Λτοποινάοι ? Κίτο'ώ» τίΤ νωί'ΐ'ΐ ΤΓιτ!:-1 -ο-ι-αθ — τ·ι| ν(Λ« άπ^χ.τ«ίν? τόν'μο-/6>β!'Μ τού 'Τ«>άνννιν Έμα. Μ'ϊ-'"»'ν
  τί»;
  αρΑίου 988 τοδ Πουίνοη Ν*!)"».
  γ
  Έχ«ιίίι ό ιινησθίί: Α·>χι φ·ί-·τό*.πηί κ-κ' ^ναΐξΤ
  ϊί'«υον'<ί τού. Μν 408, 4Αβ ν«· 409 τής Ποοσναλώ τομ ε·-γ;·).ίνΐν 'Τμτ-ϊ-φ β ^—"«-ί ·- «ϊ τ· ΐίου Χανίων ττν 30 Ό)*0!'υ α. α. ίτ« ■"ίίλ'ύίτετο'! χ,-τ' ·-'■ -"»ο^ τ= "Ενώπιον τοΡ Δ«κ«<1ττιι»{ον των βν ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΤΚΡΐΜΑ Τοϋ παρ' Έψέταις ΓβνικοΟ Ποδ' τ^ν 4τΐ> χλιπή χοττηγοοούα»νην Μι/«ήλ Στυλ.
  η ΐΓ0(ί>την χά-οιχον τη3 νωβίου Σπτι^ιϊί τ7ί^ 'ΚιΐΓ«»χ'«; Κισ-
  οταβο τοΰ Ν^αοΰ Χαν'ιον χ»ϊ ηίτη βυγοϊ'χοι».
  Κιλεϊ"βι νά ίφΐνιβΊτ|- «ύ-οτο»σ(όπ(ι)Γ ένιβ«ιβν τηΰ άχοοβτΐΌίευ
  τηΰ άν<·> Δι ττττηηίηυ τή, ?? τοΰ μιρΐ,ί ϊ«κτ«ι»βο'ου τοΰ
  1910 ήα'οβχ Τβτ'ίοτ'Τ'» *«> ωο«ν 8 *. μ
  ή >π)> τοΰ Νίίκου &οιζο!ίί.,ιη τοΊιτ^^ο^ τ"
  ΤΪΚ Ιο'τίώ; τ«υ δττί) νΛηνολογ{«ν 23 Μ
  άοΐβ. τ 46 τ^ΰ ϊτου' 9Ο°. 'ϊ1^ο!οx*ί(ο^ τοΰ Πο<οτο8ιχ·(οο Χανίι*·, Διημοιτι«ο(*ιήτ(,) ξια ττ» 'Κ—ισηιιου Έ Έν Χανίοις τη 5 Μΐίου II Ό. ΌΆντΐ'»γνε'>«>>< τίόν 'Κφβτών IV. Ζο Άοιθ. Ποωτ. 2875 » Διεκπ. 1900 Ενώπιον τοϋ Ατκαάτηοίον των έ ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ ΤοΟ παο* 'ι Γενικόν Ε?«1αγγελέ'ως Πϊος χον ρ-τΐ ψϊυ^οΐιαπτυί'α «»τϊ|υ>>ί'ύα»««>» Γ«ΐ,',-γ'ον Λ. Κϊρ-
  Λουνάνιτιν ποώτην *·ίτοι«ον Χαν'ιον τιήϊ 'Κ1^αο/'α^ Κολωνίας τοϋ
  Ν^αοΰ Χιτνίιον /α' η^Ύ] Φυνοδ'χου
  Κ»)εΐσαι νΑ {μβανισί*: ίνωπιον τη" άχο'ατ-ηο'ου -ου 5ν» Δι-
  χ»στγ|θ'ου τ "ην ?? γίιι ατινος ΤιΐΓτίαβοίου -ου ΪΓου^ 1*ί1 0 ήαίοβν
  Τετ»οτ·ην χα' ώίαν 8 ιγ. μ %ττ<ίτ« •—θίλιΰτι-οπ »«1 ή δ·^ο τοΰ ^ώ δ γβονηΑον'βν 28 Α*νο·Ί"ου 1 °ί><ϊ <«-■» τ'ί ΰτ' Ία·^ 681 το'ϊτου« Ι'-ΟΊ ΙποΌτί'Ίως τ«ΰ Ποω-οξιχε'ου Χαν'αν ίλλιο: μ.ή έμβϊνιζίϋ - νος θελίΐς Χιχαι^τ ίϋίμτ|ν. λτιμοΤ!»υ*τητΛ> τ>ι ιττολν ί'τ; τή- ΐΐΐ'βΊΓίαοΐί 'Κφηιΐ»ρ(ϊ·>ΰ.
  Έν Χανίπ- 5 Μ>ΐου ι 91 Ο
  Ό >ΑνΤ!ιΓ«"»νϊ/^€ΰ^ τ<Τ>ν Έφβτών
  Ν. Χ. Ζουρίδης
  . Ποωτ. 3010
  1982
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό πσρα τοίς έν Χον'οιο
  Λβίών «π' όψει τό άπό 25 Αύ^ού'του 1 ·ΪΟ4 ΰπ' άριί 1Γ*ί
  όΐβυϋ» τοΰ Σϋαζουλ'ου τώ· ίν ΣφΐΛ-ίοι- Πο«>-β8ιχών ΪΓ ·υ ό
  ϋίδωϊος Κ Ζίοίου?ά»η- χίτοι»ο« τοΰ νωρίου Βΐϊΐί τί^ ίπα;-
  γία< Άποχο^ώνου τ-ιΰ Νομοΰ Σφ7<'<»>'' ιΐαιεχβιι·1^ Ινίίϊ^ίΐν
  τοΰ Κτχουονιοοιχε'ου Χιν'ω/ ίΐΐ νΐ ί·χττ1?| ι!,; δπβ/τθί; τΌ ι να' *τ,ιπ-ΐίί·)-τ·ν τοΰ ττ-^ντις *" τ«
  *η!ί5«'·>ν. "ν-τ *·-*~σ&τ κΛτ* ■»■*)—'» τλ''·
  ^ τνν οηΛ·7"»'ΐ ΐιν.άτιαον τοο Κ»"ΐυτ'!
  τ>ι π-Ό^ν >ι» τ«|- Έ*ιτ, μ-υ Έΐ
  Έν Χανίοις τή 15 Μ»?βυ 1Ρ10
  Ό Άντ'βαγγίΧεύς των Έΐετων
  Ν. Ζουρίδης
  ι ι ) η
  ιιενίυ χϊ! τιμωθ'υμένου ίπ& των ίοΐΐων 4·ί, 59, 71 χαΐ 288 τοϋ
  Ποινιχοΰ Νογιο?'-
  ν«'ου Χβν'ων την 24 Σεπτιμβί'Όυ 1 910 ήμίοαν Π«οασχ(υήν χχ
  ώοαν 8 π. μ ό( π«·(λε·αετα[ χαΐ ή παοά τοϋ Νομόν οοιζομένη
  ος ζροδί'μί» λογιζψένί, άφ' η; ΐγένετι ή τελευταία τών
  210
  ΕΦΗΜΕΡΪΪ ΤΗΣ
  ■κο^ τπχοχ τοϋ Νόμου ί Χ»ν'ων ττν 2ΟΣ)6οίου 1910 ήα-βαν Δευτέρα» κ«ί <59*ν 8 π. 8.ατί.ταγμ{ν«>ν ποίξεον. Γ» ίιχατβίί χατ' αύ-ήν, {1}<.ιΓ ιι,ή ίμ- μ %η τ9*ύ-ίύβ*τ<χι χ.·»! ή ταοα τοΰ Νόαου όοΐζοιΐίνη τρίμηνος φι ιζομ,ινο» ν»-ά την βη«εϊβι« 8(»<σΐ(ΐιν τβϋ Κατχ'π.ργιοξιχβ'ου, ^.ίήοσ,χ|7 >0Υ,ζ,,^νη «φ' ή« ίγένετο ή τελευταία των πρός τιι-
  β-'λει χ«τί τβν Ντία:ν ίι»«βή έρ^^ην. | γ0,^λησιν νβ; ίημ,9{ίυ,,ν τ-υ π^οόντος υπό τοΰ Νίμου δίατε-
  Δτ,μοιτιβυίήη.» τ^ παρ^ν Ι,ά τής Επισήμου 'ρφηκβο'»βί. | τ,ναίν(»ν ποά?*'ον. Γνα ϊίκβσΛΜσΐν κατ' αυτήν, άλλως νιή »μ»α-
  'Βν Χανίοιο τή 12 ΜεΤον 1910. ] ν'ϋό'ΐίνΐς χατά τν·ν οηθ?ϊταν δικάσίαον τοϋ Κακουργΐ
  Ό Ά«τίσνγγβ)ιΰς »ών 'Κφι-ών ί θέλβ' κι-τά »%ν Νόιιον ?ιν»σ9'7>τ!ν ίοί-ιΤν.
  IV.
  Ζονοίδης 1 Δηιιοσΐίυί'ήτω το τ*οον 5(ά τί5τ Έπ'σήυ,ου Έφημβρίϊος.
  Έν Χανίοις τή 13 Μαΐ?υ 1910.
  'ΚοΛ, Ποωτ
  2123
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΤΜ
  Ό παρά τοϊγ εν Χανίοιο Κακο»'ργιοδίκα»ς :
  Ό Εΐσαγγελβυς των Έφετών
  Ν. Ζουρ(δης
  Άοιθ Ποωτ 3147
  Α«6ών δπ' Ηα το ά"ό 28 Ιουλίου 1°07 δπ' άριβ. 526 β
  λΐυιιΐ ^οΰ νυα6οολίοο των έν Χβν'τί Ποο>-Λδι·ών ?ι' ου 6 Ιω—
  οίννη; ΐτ Μπϊτά'τοί «άτοκος -ου ^«οί'ιο Κ .α,(τιοίν(0< της ϊπαο- γ(&; Κιβσίαου "ϋ Νοαοΰ Χϊ 'ί.ιν ιτχοβτ'α»θί) ένώτιον τβ5 Κα- ν.ιυονιο'Σικ,Όυ Χτν'ον ί(4 ντ' 5'χΐβΐή <ο- ότ*'τ!'ΐς ττΰ ?τι ικτ' τή* 2( Αύ'οίτ'-οΐ) Ι90ί> 'ν -ω γ'ο^' ι> Κχιΐ'.Τ'« ί Κ'βτίυιου
  ■'ώ «»·ίν«'ω Γ.ωίν ου Λαυ'-,ϊυίίχη ΐνηβε'»! ϊιϊ .ϋ,τ/ϊ,'οβί
  4"! Ό
  Διεκπ. ?066
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  παρά τοΐο έν Χανίοιο Καΐίθΐ/ργιοδίκαΐί*
  Γ ί Τ3
  ίών Λ** ίφει τβ ά« 5 Σ)ίίί8υ 1^0« δ«' άοίθ 746 ^ύ-
  τοθ Συμ5ο^^ίου των ?ν Χανίοις Πο'ατοϊιιΐΜν ϊι' ο*ι ό
  μ η ς τοϊ5 γωρίου Σ^ραχίνας
  τής ί-τρχί-ίς ΣίΧίνευ τιυ νίμιΤ Χαν'ων 75«θϊτίυιφ9η ενώπιον
  τ!>ν 'Κμμ. Πονπχίχην
  ίπλου τού «Γιόϊ» ·!ί την
  ?·* τί,; (χ*υοσο»βοτή7ΐ.,>ί τοΰ _ το3 Κ.αΌυον·ο5(κϊ·.--. ι α ·ων ?ια νι βικατΐίη ωί
  τν τλν Νιχο/αον Λουλ-υ?χ>τ η*'ι οτ[ την 27 Ίοον(;υ ' 901) ΐ< τή θίΤΐί «1 χ»χβυονι<Ία-ί^ ιτοο'λίπο ι ίν υ χά τυκηρουμέίθυ ίκ'ό των ά θο»ν 57 χ«> ?13 τοΰ Ποι·'χοΰ Νόαιυ.
  &ίι»θ'τ9<Χ€ την 4ιτ^ 17 Αΰγ-^ύ'ϊτ υ 1^06 χ^Ί-ηνοβ'αν Ά^υ. 'Κιτειί'») & μν»]«Α|1- είνοΐι φυγιίίιχος χαΐ αννβιϊτβι ο τιίηβ; της ίι*μθνΊ|ς τού. η ρ Κυϊωνί/- ίττίτέί») κατά ^-53 Νικολάου Κολ?<5; καί ή α!ιΛν κϊί ΐ'πειλήΐΐς τή1 ζωΊν τ^'^ ά?^οϊ)5β 8β*ν. 100ο *!ΐ άλλ« χ'-ητά κτήυ.ατ3ί ?'* νχ τττ ίγτ, παρανόα «ς ώς Ίδΐίκτησ'αν ! , ή χαϊ τΛν 5^ίριι>ν40β, 416
  τηΠοινιχής Διχ«νουι·'»ς.
  ^τΓν άο«5 57 72 363 κ*! 365 ιοό Πϊΐνί·/ο3 Νόμου.
  Ποοεχ^,Τ, το. «ίοη,.'ν^ν Ίωίνν-ην Στ- Μτιτάχη* νά Ι,ΐφ.ν,- } «ί'«>3ή»«·: την ά-τό 99 Σΐβοίου ' 909 «τηνοοΐαν μ»υ.
  *">?! *ίτοΛ5εί·'>τ/ι>-- ε.'ώττί-ιν -ου χ«ρο2-ΐ)3!->υ -οί Κα<-> )= · οδ »ΐ(->ο ' Ετ*!?ή ό μνητθείί βινε ? .γόδικος χαί άννΐϊΤτίΐ ό τόπος τίς
  τοί- | Δυνάμει των άοθρων 408, 406 καί 409 τής Ποινικής Δι-
  χ«' ή πΐο' τ·)ΰ Ν-ίιι,->υ
  ? π μ
  έ ,φα ιζόΐΑΐνΟΓ χ»-ί την οιηίε*«ϊν ^ιχϊίιαο* τοΓ Καχ'υογο'ϊ,χίΌυ,
  βέλίΐ χ»τά τ^ν Ν«!αον ί,χαηΐ^ ίοηιπτν.
  Δηιΐ'>σ(·υί1'·τ(# νια'α-»;-^ »ϊ3Ί·< 'ί,ΐ τη;'Κπιΐήαου "Εν Χβνίοις τη 13 Μ*ΐ^υ 1910. Ό Άντισϊγγϋλεΰς των Ποωτ. 3190 ΚΛΗΤΗΡΤΟΧ Ε.ΠΚΡΙΜΑ. τ<»ϊ^ έν αν(οιο Γενικόο Λα(ώ» !»π' όψ ι τί ϊπο 6 '0.-ω6ριο^ Ιί·07 Ιιπ' άριΊμ. β-»3 β:ύλ(^^2 το3 Σ^μ6'^λ^;^ -ιών ν^νι-ις ΙΙρ->τ ϊκών δί' ου ό
  Γϊώρ.ι.ςΚίΜ αλω/η; καί ί Ά'ασ.ίτη: Στ ϊ-'ι',Ι*.^, χατοι-
  Κ31 τοΰ ^χωρι^^ ίΛ3ΛΧ<~υνχ τ-ς ϊ;~.ρχ ι; Κνϊα,/άς τού Νομοϋ Χινίιον ιταρίΐίΐμφΟηΐϊν ί^ώ -;;ν τοϋ Κα'^ 3γ :^^.<^■.;^ Χανιων διά νά ίικασΜώσιν ώί ϋπαι'αο· τοΰ ό ι ττ,ν Ι ' 'ιιε6;ο^ϊρι-■^ Ι 9(>δ ίϊς
  Ιίθΐν «Πύργΐ,» Ά'ι«νϊιι3) Κυϊω.ία, ά .ΕΤ.»ι;3ι'·η-α» ν'ίναοέ-
  ίαισν Ϊ13 -νκ^-ίίλοιν ο-λιαν τ&υς Πίτρ-ν · α' νίϊρίί» ^?.ηΑαχ,η
  ϊΑλ. ιϊπ.-τυχϊ^ τοϋ οχο-εύ των τρ·<νμ»-ίσ "<· = ; όιχως ί:ν μ,ί ι' είς τήννίϊα'λην Τ-ν ϊέ 6'. ε<; τόν ί,ξήν -?*ι ή«ι *ακϊ«γή- ματο: τροβλίπί »!>ου χα: τ <■ωρ:Λ<■^νϊ^ ά-τό των άοθριβν 47,19, 57 >αί 593 § Ι τ»ύ Πβιν-χοϋ Νόμ-υ
  θας την «πό 2 ' Ν)6ρ'.ου 1 (-·07
  ΐ
  κονομίας
  να
  ν'ων την 90 Σ(π'.^^.*)3·'^^ 1910 ήμέοαν Δευτέραν καί
  8
  ήμ
  8 τ. μ 6^! «5ΐ7»»»ύ76'αι χαΐ ή χαοι τοΰ Νόμο ι ό
  τρ;ΐΛ·«!νβς π^ο^ίσΛ'.α λογιζθϋϊ^η ά»' ής ί/έ'ίτι ή τελευτβία των
  ίρίς τί'χ·3/'.όλ">η7 ν κϊΙ δ>)μ5σίϊ'.·σιν τοΰ π*ρίντ·>; ΰ—ο το" Νό ■
  μο^ Ϊ!α-ίτ·ίγυΐ5νων πράςεω^, ίνα ?'κ«τθ' κατ' αότήν, άλλως
  μή ίυιτχνίζόμΕνο; κχτά την ρηθεΤσαν ?ι*άΐίμον τοϋ Κακουρ-
  γιοϊ'κι-'ου, θίλει κατά τόν Νίμον δικασθή Ιοήμην.
  Δημοσιευθήτω τό ιτιτοον ϊ;ά τϋς επισήμου εφημερίδος.
  Έν Χανίοις τ - 13 Μαΐου 1910
  Ό Άντισίτγγελβύς των
  Ν. Χ
  Άοιθα. Πρωτ. 5559
  » Διεκπ. 3498
  '? ν Όνόιιατι τοΛ Ροκίιλ/ωο χ<7»> 'Ρλλήνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό ΤΕκΐανγελίΐτς Χανίων
  'Κ»«ι5η δ Λημιί-οιο; Μ. Λΐγου?ά<η- «των 24 άγααο; άγρ»"·- τεί π'/*!-τ,; * λλην /κσπϊν-'ς Ό^ββίοξοι: χατ Μτιχλών Κι>-
  ν·»< «αί ήϊη Φυγίίιχοο χχττ>,γο:εΐτ«ι ώ; 6*«(τ<ος Τ'ΰ ότι, μίτ' τη» £«τί}«Ί ι τ -,,- έ-τοα·/τ,ί ιξ'ΐτ^νου ποϊξίω- χχ! ί εχα τΐύτη: συ<βμ5Αογησ5ΐ»-βς ϊιιο;οι'ιι. προ; άΐ'ίήλθϋς συνδρομήν έν γνώΐ5ΐ •«τογνωαθνΙϋς χαΐ «,ευ γτ,; σ^γχβτίθίβόΐος τού εν·ντ.; διχα'ωα"
  ίϋΦΗΜΕΡΙ- ΤΗ_
  24 ί
  Έπίΐίη τ$ ϊνά^ημϊ τ,ι,,γο τΐρββΛέΐίται χ.αί τιμω
  άρ6ρ» 1,
  V
  χαι 3 (ου υκ' άριθ,^. θ6ί Ν >,* χά; 57
  Νομου
  μ
  Κπιιοη ό
  ούτος ΐί/κι »πών χ*ι χγ»&«ΐΓ«ι ό ?ο-
  υζ',τΐ)3;ν τής ώ; ίίρτ,ΧΛί ίςΐ>ποιν^υ πραςεως τή, α/α-
  ·* ι1»<»'*·« | φ*ρομινης *ις το Κ.Κ^.ηρ ών Ε .ικριμα μ^ς ,ιλ' αριθ. ■"'/ΐΜ Τΐί "21 Ίανϊυϊρι^ϋ 19 ίϋ ά'.Λω, ΟΐιΛ. δικασθή ιρημην. πος Ίοοντες χαϊ ν άρϋρα 405 χ·ί 406 της ΙΙοινΐΑής Διχενομ,ίϊς. τΰν ιί»τ,αίνθν χατηγορεΰμινβν ϊνα ίμ^·νιο!) ι αύτο- ινώιτιον τού α*ρ4*ϊ"ηρίθυ τ·υ 11ρωτ·6ιχβιυυ Χανίων την 1 τού ι*'(»»'. Όχτωίρ'ι υ τού ετοιι, 1;Ηϋ ή(Λ.υ*< Παααχχιυι,ν χϊι ώίαν 8 π. μ Ίνα οι*»5^, ώ, ύπ*ίπος τ Γ(ς ι» &(>* σης πρι-
  ξίω,, Ϊλα«< βϊλει ακα (>ί| ερη(4.η» συχφώνω, τφ άρ'ί^ω 4117 ττ,ι,
  Ιίοινιχή» Λιχονομια,, δυ/χρθίω, 4ε ΛίΛ·ϋ|λ4ν «,ύ ο< ίπωι, αι< β γνώΐίν τώ> εγγράφων τ ής Λ.χο,ρ«φιας.
  Έν ΧινΜΐς τγ) 7 Έυνΐευ 1ί)10
  Ό Εισαγγελεύς Χαν ών
  Γ. ΐκοΐ'λάς
  Οί
  μ«ρτυρες
  X
  Μιχ. Ψι»βογιάνναρης /.χχοικοι, Χ
  Δημήτρ. Ι. Β*ίΐα*ηί »
  » >
  Άντ. Ι Κ&υ^3ΐνιαΐΐ)ς »
  1Ια/*γιις Κυοωνυις
  Ιωαν. Α Κώμπηρίδης »
  Λα/ραΧ' ι Κ.υ^α>νιας
  'Έγ.ρα^ίν πρός
  ΚΤΕθΟίΐςΐν
  'ίί ίιιτ' αριίίμ. Ι,ί^υί ίλδίσι,
  >:θϋ ^.*ίΰμοϋ Άλ'χιαναϋ Κο-
  δωνίας
  Άρμι>6 ος όΐΑΐσιΐλό, χλγ4 /1Ρ ^
  ρίΥ]εΛΑίτ*ι 6ΐΓ4>ς Ιν αντΐ'υ-
  πον τοϋ 7ΐλρόντ^ς το χθΛθΛΛ^σ^ εις
  την τΐΑΐυταιαν χαΐοιχια» .ο&
  χατη ,ρου^ενί^υ χ«ι έτϊίαν ιοιχοχο
  λλϊ)σ/| ιί{ δη>οσΐι* μεβΤ|.
  Έν Χανίοις αύθημιρον
  Ό Εισα,'νΐιίυς Χοινιω»
  ρ ,
  Εν Χανίοις τ-ζ 3 Ίανςυβριου 19.0.
  Ό ΕίσαγγεΑΐυς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άρμοίιος ϊικίίτικό; κλητηρ πβραγγϊλ»τΛΐ ο-.ως ί» άνΐι-
  ης κΑητΐω, τοιχοκολΛηστ, 8ΐ, .ο
  τυπιν τ^ς
  ^ρ τού Ιΐ.ωτβδ.«(ΐθυ
  Έν Χ:ν.«ις «ϋθη
  Ό Είσαγγ*Λυ; Χανίων
  Γ. —χουλάς
  Αριθ. Ιΐρωτ 55-()
  λ.ίΛπΤ 3497
  "ϋνοηιατι νού >·»<ο!ι»»έως· των ιν Α 11 1 1 _ ιών αρθρον 40υ Ααι 40ιό τί); ΙΙ.ι,ι.Λής ν τ^ϋ, «τΐι Άντιστασιι κ^-ςι ,^^ο^μ^νι.ιι. Μουσταφά οί Αριθ. Πρωτ. 5410 Όνόματι το*> ϋαθΊΛεω^ των
  Κ Λ 11 Σ 1 _
  1 οιχβυ
  ρ
  ό.αμ^/ης ί'νκ
  ς Διχο»θ|*ι*ς.
  !""!**-
  ^ν^0ι»>-
  σα,πως
  χαι ώραν
  τω^
  των άρθρων 40ο *αι 40β £()
  Καλούμεν τον ·πι α»;ισ.αα»ι κ^τ* τη
  νων Μιχαήλ Έμμ. ΙΙαρασΛακη πρωην ΑυΓ.θΐΛθν
  νιας και ηδη αγνώστου ίιαμ,ννη,, ινα
  την Ίά 2ίεπΐεμ6ριου τ3υ ετυυς 1^10
  6 π. μ. ένωιιυν .ου α*ροατΓ(ριου .ου
  11ρω:β4ΐΛ.ων πρός πίραιΐερω συί,^./ϊσΐ/ τη., ώς
  νου πραξίως της «να^«ρίμίνί)ί «ι» το 1ΐΛη(Τ)ριον
  υπ' αριθ. Μι/3ΐτή» ^1 Ιανιυαριβυ 1»ΐΟ «Λλως οελ&ι
  «ρ/ΐμην.
  Εν Χανίοις τή 3 Ίουνιου 1910.
  Ο Εισαγγελίυς Χανίων
  1". Σκουλάς
  ΆρμόΙίος δικαστικος κλητηρ ηαραγγίΛλίται όπως βν «<τκ«- ~ίν τής παρίΰσης κΛή«ει*ς το:χθ)ΐολΓ(σ(; εις ςο »η*£,σιωΐ.ρ5ν μερβς τού χοριου το» κατηγοραυμΐνου *ας ιι^ρον »ις .Τ",ν (θραν τού ακροατηριου τβθ Ιΐριβτοοιχειο^. Έν Χανίοις αυθημερόν Ό Εισαγγιλευς Χανίων Γ. Σκουλάς χ αυτοπρο¬ σώπως ιην 1 ι*τ.«»ορ.ου Ι9ΐΟ ημίραν ΙΚμπτςν κ^ι ώραν 8 π. μ. κα>:ΐ3ν τβ^ αιοοζΐη^ ^υ υ>ι Δΐ4-υ;τ}ριοιι των
  ϊντα^βα ΐΙρ.Μ.'ο: Λώκ :^3, ,ΈΙ'ρΛ ::^^ι σϋ,ι}./)3;/ τής αίς ί
  αςιοποινου π^ας.ω, τ<), χα^- ΐ3***ια *ι; το Κ κριμα μας ^π'ϋ βι1 1 ^0 Ι λουσι θ,κα» ι$ Έν Χανιοι, τή 7 Ίουνιου 1910. Ο Εισαγ-)(ίΛεύς Χανίων 1'. Σκουλάς 3.Ααΐΐιχ3ς ΛΛητι,ρ κα^ΛγγίΑλιςαι θτως ίν αντι- της πχρο^σης ΑΛηαίω, Ε-ιχ^ΑθλΛθο'Ί εις το βΓ,μοσιΐιΚΐρον με,-ο, υυ χ(^ρ.ο^ -»ώ» **ΐ^γι^;υμινω* «.αι β'τί^θν εις την «'ϊραν τ&υ αλροαΐΓ,ριΐιι τ^^ ΙΙρω:νίΐΛ»ι-υ Χανίων. Έν Χ*νιοιι, αυ()ί(μιιρον Ό Εισαγ·;ελ4ΰ^ Χανίων Γ. Σκουλάς απο<ρ. Ιυ Α.ανίοι; ΙΙ « 'Λντων. Ί 1Ιι*»τΐΛϊχί( ^ιχϊζον ε,,ημτ,ν '.βυ χ*τ(/.χου λαΛετυιί «ι ήοη ^υ^βνίΐΛ^υ Κ^-'^νβ&ι .ου όν 1»Οχυν ό.ι &ΐ ^ναισιι α^τνγνωμυι α>ς χαι ανιυ
  ιη, ^κγχίΤΑ ,ι06ΐ«ί .όν 6/..«τος ΰΐΑΛΐω,Λ* ιοι^α'. ,-μύνος »Αα6ιν
  ,ις ιγ,. χαΓί-χτ,ν τ!.υ ς» λ χιν^ια χτη^»;» ήτοι 61.1 τ.ψ υχαα
  τ γ, 3ι ι»Ιχ«(Α^Γικυ Ιϋθίΐ »χ τού «ν ι/·, ΐυν^
  νίων 6^υ^^:ασιο^ ^«.υ ΒαυιΑ ΙΙ^υυοκραΛΤ,
  γιςν άς α, ορ»/. ,υ **■ μ'*- πι,,ι»*^Αΐθ4
  χο α »ι, τον «ί(νΤ((χ4νι.ν οι« -ι .* ί^ ί
  σΐε,ν »«· ότι α*:^»)· ς»ν* χ'νητ* ΑΤί,μ
  δϋ(ΐ.— ν«πι Χα¬
  «σιν Ιν ώροΛο-
  «ς ί^χχ 25 ινη-
  νΐ
  τβκχων
  *πι σχοπψ
  ώ α
  . Ιΐρωτ. 1540
  » Λ.εκ. όΓόΗι»
  Έν Όνόματι τού ϋαίίιλβως των
  Δ«να,*»ι των άρθρων 405 και 4υθ τής ΙΙ.ινΐλή,
  Καλίϋμβν τον ιπι αντισΐΛσει κ*;α ΐή, ζιχί
  ΣϊυΛΐανΐν Σ. Κΐτακην πρωην κβτο.χον Μ<λ» τ,ϊηάίνωστοι* βιαμονής ίνα Λρυσίλθ»; α^.οηρ53ω7>^^^, τί,ν
  4ρι=υ τοϋ ίΐ9«ς 1910 ημέραν Ιΐΐμπτηνκαι ώραν Ο π. ,..
  τίΰ «*ρ9«ττ)ριβυ τοδ ΔΐΛαστηριου των ίνταυββ Ιΐρωτβίικώ^
  '0ν
  μιωσ^ ιον 7ΐα')0<ιχ χαι Κ*τ«οΐΑΐ^ί! τ»ν «η^υ^οκτ» ίνο^ον ανΐΐΛΐχτ,ν ιι^ φυΛιχιοιν Ί ρ..,/ω.. Ιίχριθτ) ^πε^ιχβ σ'ίη χαι ί6 βν Χί.'ΐπς *γ, ί) Μβΐο» Οί ^ι ασ;αι Λ- ΙΙιχελιύακης .>. Ιΐαίΐαόακης
  Όαα. ίΐονιικακ.κ, Ό 13. τ*ϋ
  1. Μ ι
  Ό:· «<ρι6ές αιΐοσπασ(<<.α Ε» Λ**:οις τ,) 31 Μ^ίου 191ι) Ο Β. τοϋ Γραμματεύς Ί, Μ Άντ. Ι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Αριθ. Άποφ. 2
  Το Δικαο*:ήοιον
  έν Χανίοις Οοω-οδικών
  Διά ταυτα
  ίρτ,μην των κΐτΐ)(·ορ ;υ,Α£νω' Άρτε,ι^ Ιιΐ Σ ρ*-
  η ετων 11) βνγαμου κ/ι Άΐπχσιας Έα,α. Γαλανα-η
  ινων 17 χριστ ανών όρθοδοςων πΐλιτώ» ίΑΐ)'ω' *2ΐ κΐτο.-
  χι*ν πρψην ΙΐΛ«καω'α Κ.ιασχμ.3.; κ*ι ήδ·) α]·να>ΐΐου δ αμον^ς.
  Κηρυσσ£ΐ τούτους ενοχβ^ς ότι ο μέν πρώτος λατα το./ 1;υ-
  /,ιον τού 1908 ιπδλαΒ·;ο χαι ϋτε>αχρ.<νβ την δευτέραν οΰί-χ 17 «των ιχ τού εν ίΐλαχαλω'/ Κυσαμου οί*ο.< τ<}ς και ακο τής ΐςΐυϊΐίς των γονίων τί;, και την απηγαγίν μεθ' έαυτοϊ ικι κ,οχω Λίε/%γ χ; 6ΐ«ς =π <,<<>>9η, αυ η 3ε η.ο^οουησϊ το»
  αίαγωγε,α «Λουΐιω; ιπι τώ ε { ,Αίνψ
  ζει τού; Ληρ^χϋε τζς ινοχθϋς Λαΐηγΐρου,ΑΕνους τον
  μέν Αρτεμιον Σϊρ«6ίυ3Λλη εις φκλακισιν δίκα (10) μη-ών
  την δέ Άβχασιαν Έμμ. ΓχΛ^ναιιη είς ενός (Ι) μηνός τοιαιτην
  καί:
  Έκ βαλλει είς βαρος αμφοτέρων και υπέρ τού Δημ^σιβυ τα
  εςοία τής προιιειμίνης όικης *α δραχμών 7,20.
  'Ε»ριΟη απεφασίσθη και Ο ι, ιοσιεκθη
  Έν Χανίοις τχι 26 Μ«ρ ^^ ί)1ΰ
  ΟΙ Δικασταί
  Μ. Δασκαλάκης
  Γ. Μιχελονδακης
  Ν. Κουσουρελάκ/,,
  "Οτι άχρι6(ς άπόσκασμα
  Χανιά ι27 Απριλίου 1910
  Ό βοηθ. τοΰ
  1. Μαναρωλης
  Ό Β. τού ΓραμΐΛατδως
  Γ. Πετυχακης
  'ΑριΟμ. Αποφ. 227
  Το Δικαστήριον των έν Χανίοις Ποωτοοτκών
  Συγχιιμενον
  Άριί) Άτΐοιρ. 375
  ΛκαοΊ/ιαΐυν των έν Χανίοις ϋοωτοδικών
  Δια ταύτα
  Διχαζ^ν έ^ημην τού κβτιγορουμίν«υ Νικολ. Γ. Παπαδάκη
  ιτρω<]ν καςοΐιιου Λανιων και ήδη αγνωβτου ίιαμονης. 1νηρ^Iσ4ί τοϋτον ίνοχο; όίΐ «ν γνιώσίΐ αΐτογ«βμ5νος κ«ί ά/ίκ τής ου(·Ακτ*9ϊ<Τίω;τβό εχοντο; ΐΐκχΐχ,ια ιίυκτημινος έλΐδεν ις ;ην *xϊ3/(-φτύ^ ς*»α λ.υγ,ι» κτημιτα ήΐ*ι ότι τή» 12 Δ^ίριβυ ί30'3 ι*, α-* ιν Αζνιβις ΡΛ»ί^ο^ τοϋ Κα>/στ. Ιΐαπα^αχ.ς αφη-
  2ο οραχ *·/η<.<υζ*.ς εις τον ε ρημϊνον «ια να τος εχ<;, πα- ώ: ο.β«.ίησ αν τβυ κ*ι......................... ΚβταιόΊκαζίΐ τβν κηρυχϊε^τα: ϊνοχον κατηγοροιιμίνον Νικολ. Γ. ίΐΛκκΐΛλη εις φ^λακι^!ην 3 μηνων λΐχμόανομίνΐυ ύπ' όψιν Λαι ο-* χ^βου τιί ,xρ^ψ^■■^*. 3ΐίΛ>; ι.α αι» Χ 7 Λ)ύ^.<^^ μεχρι 9 ρ ΈκΓιι)η α^εφίϊΐσθη κιι Εν Χχνιεις τ^ 13 Μαίου 19,0. Λιχ»«τειί II. εΐολυχρονέδης ότι α*ρι6ες άποσπασμβ/ Έν Χϊνι9ις τή 27 ΛΙχιΌυ 1910. Ό Γραμματεύς Έμμ. Καλλιτερακης Ό Β. τού Γραμματεύς 1. Μανβράλης Άριθμ. Άποφ. 1ο Αικαθτήοιον των έν Χανίοις ϋοωτοδικων ί ^3ί Διά ταυτα Δικαζεν έρήμην το^ καIηγ3ρ3υμ5'ν^^ Άνϊ:έυ Γ. Τσιριγω- τακη «ρφην κάτοικον Χα-ιων κ»ϊ ήίη φ^γοδικο^. Κηρυσσει τίθΐον Ι/οχον ότι ΐν γνωτει α^τογνωιιονως χιί ζ,ευ τής βο (·Μτ»()ΐσ:ω; το3 Ι/^οντο; όΊκαΐω,χΐ ιδιΐχ,τη^ονος !^6_ν «ις την κατοχήν τού ξίνα κΐνητα κτή,Λζτα ήτο . ότι τηχ "2^ Αογουστ^υ 1909 έκ. τΐΐ α μ«ν:ς Χανίων ζφη^εσε μίαν λε^ 6^ν, 4υο Λ3-:«, χζι ιν ιΐαη αξιας βρβ-χ*. 300 ανήκ,ίιιτα «ίς τ.ν 3ια να τα $χ^ ιταρΐνομως ώς 'ίΐ9Α;ητ'.2ν τ;υ τον κατηγί^ουμινον ΙΐΑαγιω-ην Τ»ιρ γωτ^Ατν «ις ΑΓγιν» τής ΈΛλαϊος κ%ί κατϊΐκοθντα είς Καηα £:ω», 17 ίγ»,*·», έγγρα,αχατον μαγίιρο/, ύιτηκοον "Ελληνϊ /.3ΐ χρΐϊτιανον ορθόδοξον αθώον λόγψ αμφιίθΛΐώκ τής προκει- £ ΚαταΙιχαζει τθν κη?«χβίντ ίχν ϊτηγορ 1. Τσιρΐγωτβχην είς φυλάκισιν £; (6; μηνών. Έχριθη ά~εφαβιε6η χαί έ3τ,μοσ:*υ()η, •Εν Χανίοις ^ 26 Μαρτιοι» 1910 Οί Δικασταί Μ. Δασκαλάκης Γ. Μιχελουδάχης Π. Φβωτακης Δια ταύτα Λικβζβν έρημην τοϋ κατηγορουμϊνου ΧβυσϊΙ/ Μϊχμέτ Χα- ετι·»/ 1ο, αεργου, γε^»»]θίντος εις Άχλαβαχες Σε- χαι κατοικςΰ*τ-ς εις Κ^μ Κα«ι Χ» ιων και ήίη φυγο- ποΑΐτο^ Έ^.Ληνος χαι Μο^αοαΛμ»νου. ΐ! τούτον ενο/ον ο ι «ν γνώσει «οτογνωμονως χαί ανιυ τ»)ς συγ*ατ*Κ.σ«ως τού έχοντος έικαιωμα ιίυκτήμονος 4α6εν εις την κατοχήν τ5υ ςενα κινητα κτηματ* ή' οί ότι κατα τα; αρχάς Ιϊυνιου ΙϊίυΟ ίιαρρ&ι^ας το έν τ$ συνοιχία Βϊρουσι ιΝίας λωρας Λανιω/ Λ«ιμενβν σιθ^ρουργβΐον τού Χασάν Μο»- ραιτΛλη, ίίρ^ίί,ν ΐΑίΤϊεν εν μαγΑανον, ί, σφνριον, 4ϋθ λυμας, ε»ΐ ς^Αίφβ/, μυν φανίΛΛαν, ί» χίιι,χπαιον χαι ίνα κοπιοι αξιας «Αεον τω» Χϋ και έ3β*ο» των 40^ δραχμών ανηκοντβ εις τον Χααβν ΛΐωραιτβΛη δια να τα έχ$ παρανομως ώς οια» τβκ.......................................... Άνϊρ*αν ι Ότι άχρι6ές άπόσπασμα. Χανιά 12 Άχριλίου 1910 Ό Β. το3 Γραμματεύς Έμμ. Καλλιτερακης Ό Β. το3 Γραμματέο ς Γ. Α. Πά τον κηρυχϊίττα ένβχον κατηγβροώμίνον Χου- βεΐν Λΐιχ^ίτ Χ.ΛΚτ(κ*4.η εις φυΛακυΐν τριών (ό; μηνών. Εχριοη απιφααιοϋη και ϊόημι^σιει,θη. Έν Χανίοις τή 20 ^Μαρΐιο^ 1910 Οί Δικασταί Μ. Δασκαλάκης Α. ϋΐτσικουνακης Ό 'Υ)γρ»μμμ«τεύς Έμμ. ΚαλΑΐτερακης Ό.ι αχριβέ; άποσπασμα Έν Χανι51ς ^ 12 Απριλίου 1910 Ό Β. Γραμματεύς Γ. Α. Πετυχάκη;
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΥΙ
  Άριθμ. 'Α7ι,ο<ρ. 310 Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις ΙΙρωτοοικών Διά ταυτα ι Δίκάζον ίρήμην τού κατηγορουμίνου Χουίΐίν Χ«ληλαχη ί κατοικου Χανίων καί ήδη αγνώστου διβμονί'ς. Κηρύσσει τοθτον ϊνοχον ίτι μ»τ' άλΛων υπό >ονοΰ
  κινούμενΐι συναπεφασΐσαν την ί.·.τέ&σ.ν .ϊίς ίτ-
  άξιοποίνου πράξεως καί ίνεκα ταύτης συν&μολογήσαντες α,*οι-
  6αίαν πρός αλλήλους συνδρομήν καί υποστήριξιν έν γκώΐει
  αύτογνωμόνως καί ά'νιυ τής συγκαταβίβίως των εχόντων δι-
  καίωμα Ίδιοκ.ημονων έλαβον ιίς την κατοχήν των ςενα χι.η:,*
  κτήματα ήτοι ότι την νύχ,τ* τής 20—21 Ία.<5».ιχριου 1906 «να6*ς τόν τοιχίν τής αϋλή; τΐΰ ζαιχαιιτ,ρατος τού 1>ραγ*,ίϊ
  ΣχοΜναχ,η χειμ»ν-υ εις Κα/.ΐ Κα"ιο Χανίων ά^τίίίσεν ίχ»ϊ-
  β«ν έ'ν* ίνδίάνον άνήκοντα είς τόν εϊρημίνιν κι^ έν »φ^ρϋν. , «
  μίαν γωνίαν, έ'να σάρακβ, τρείς τσαΓ,έτες, τρΐΐς μαλαϊες, έν | μην
  μολύδι, 5υβ μιστρία, εν α/,φαίΐ, ^.ίαν φίλΐβογ«,νίά, εν* μ*-
  στραπάν, έξ καλέ'μιοτ, έ'να ξιιλοφαν χά μίαν ομυλαν άν.;κ.2ν'«
  «'.ς τον Μιχαήλ Μαρίϊάκην άξιας άνο» των 20 κ«ί «α
  των 100 ίραχμών ίΐα ν» τα ί/■:^ν χ>(,ΐνομως ώς ι
  σίαν των καί................................
  Δικ,ογρ. 1026 (1908)
  β Άποφ. 186
  Τό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω
  ϋρωτοδικών
  ί υ γ ■ «ίμιναν.............................·.........
  Λ·ο τ»υτα
  τού χβ'-ηγορουμινου Αημητρίοο Έ. Μηλια-
  θέ ί Νξ έά ά
  ρα*η έτών 52, γ«νηθέντος ίίς Ναξίν. ΐτταίτου έγγάμου άνραμ-
  ματου χά! χατο'χου τίω; Ήοιΐχλιίου χα> ήϊη άγνώστοιι ϊιαμο-
  ντ,ί,
  Κηουιΐϊ»! οΐύτίν Ινο^ο> 6'τ: την 28 Αύγούϊτου 1908 Ίνιυ
  μετ» τού χ'διηλοπιιιοϋ ίλϊ6ι δι' ανταλλαγής χ«1
  Πολι-
  Κα:α£ικαζει τόν χηρυχοιντα ί»οχον κβτηγορ ΰμενίν Χουσιιν
  Χαληλάκην «ίς φυλαχισΐν 4 μηνών.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί έδημΐσΐίΰθη
  Έν Χανίοις τί 29 Απριλίου 1910
  Οί Δικασταί
  Γ. Μιχελουδάκης
  Ν. Ιΐαπαδάκης
  *. Ηλιάκης Ό Τ)γραμματεύς
  Έμμ. Καλλιτεβακης
  "Οτι ά)<ρι6ές άπόσπασμα. Έν Χανίοις τή 11 Μαίου 1910 Ό Β. τοΰ Γρε Ι. Μαναρόλης Ιίρωτ. 472 144 ϊό Δικαστήριον των έν δ Λ ι α τ α ν τ α Κηρύσσει τυύί χατηγορουμίν^υί ιούτι-υς 1) ΆΛην ώ^ 30 γίννηίιίντ» έν Ήοαχ/είω ίγΥ' ·" Χί Α Κ Μου- ιργατιχον λεμ6οί/ον χαι 2/ Χοι»σ«ί< Ά/μετ Κί .τα. ην έτών 48 -|«ννΤ|6ίντα ιν ΊΙρίλίίψ, άγαμον αγραμμ,α,ο», νβυτ-χον, ομφο- ιίρ.υς ΜουσουΑμϊ»^υ< ·'«1 πολίτας "ϋλλην»(, χατοιχουί τέως ΊΙραχλίίου χ«ι ήδη »(νώΐτ<;υ δια,Λθνηί, ένο/ους ιοϋ ότι ιχ ου*-:ασεω< την νύχτα τι;, 20 Ί·-.υνιου Η' 7 εχ τού ιν τω 'Ατμ' «Άλχιών ή-/Λυρι.βολημί^ου έν τω λιιιίνι ΊΙρί/λε' υ «φ νυ έχραγεΐ πυρχι»ια δαι[Α»;ι'-<« 'ών >αι> ώ< Χ-ίοτου ΚαΛογ(.ίΐΐ β *ιον βαχαΛάθΜ, Κ3υ.ουιίδ>οι, ί/οιον, οΐνον, 3 π*νταλθ.ι», ίν«
  χασχετο, δυο χαμιζ(ίλακ. μ «ν μνιελϊ^ιναν *νή/ο<:α εις τού; ε(- ρημί,ους άξίϊς πά τα δρα/ 110, ίχως Εχωσι τ«:τα ιτ*:ι»νομ.κ *ι« Τ',ν κατοχήν των ο'^ς ίιι&χτησιαν τω<................χαι Κατα^ιιχαζει αύτίίύς είς φυ^άχισιν τισσαρων (4) μν,νών ε^τα-ον κ»ϊ είς τα ϊξοϊΐ τή; παρούσης δί<τις «χ 5'ΐ/ϋω· "3 «ΐ5πρ?χ- ιιω» παρ' αυτών αλλτ,*ε^νυιυς χβί Λ-ι* |ΐη·ιβ(*· ρη, απεφασίσθη χιΐ || Έν Ήροιχλίΐω τ7, 18 Μβρτιου 19ιΟ Οί Διχαΐτκϊ '^ι,'ϊ*· ΙΙανιιγνρονϊης Κων. Ιόαγκαοακης Στνλ. Ιΐαπαντωνάκης Ό Β. τού Κων. Άριτάχης Άχρί6ής περίληψις. 'ϋν Ηρακλείω τ* 5 Απριλίου 1910 , Ό Γραμματιΰς κβι «■ *. Κων. Άριτβχης χιιμέ ου έ·< Εν ό>ί·ι χιοδη/ον (* Ί'«?/ιιί*
  •χ τού λ»/β/ί πολεΐ'υ Τού
  Ήοοχ/ιίω μίαν ό*α< ι ϋφυλώ' εί ι Ον χηρυχθίντα ϊνο/τν ι!ς 10 ή< (3) η $ Ή.αχλί'ω τ#, ίί Απριλίου Ι · Οί ΔιχβσταΙ ίΙ<ι ΗγνοΛιιι· ΙΙιι—ιιντωνιικ,κ 1 εώο. Πά, ιι>η κη< Ό Β^τ,*)^ς τοϋ 'Λμστ. Ι ρχμματίω; ζ ΊΙραχ/ιίω τ τ, 8 Μαΐβυ 1910 Ό Ι'ρα,χ^ΐ-ίυς χαι α α. 6 Α Ι. Λΐριιζ^,χης Αριθ. Χανίων 22 το^ ύπ άριθ' αριθ Ι τής 14 > Λιικπ. 112
  Ό Έποπτη<, τή, Λαέοντες ΰπ' όψει τα Νομου περι αγροφύλακος οΊ) τού Ιανουαριου 1 ^υϋ Διαταγματος πίρι εκτίλεσεως τοϋ ε(- ρημένου Νομου Ααι Π τού ύπ αριθ 144 Νομου πι- ρι μΐΑροοα;ρορων μεταρρυθμιζομεν έν μέρει την ύπ' αριθ" Ιΐρωτ. όι>'1 Λιεχ.π Ί)^. τής 2ίί -ίκεμ6ρίου 1909 πρά¬
  ξιν ημών και οριζομεν ημέρας εκόΐΑασεως των άγροζη-
  μειώϊ 6'.χ την ~6^ΐγ/ερεια.ν Αχρωτηρίου τού Δηρ.ου 'Α-
  κ-ωττ,ριου — -ουόα,ς όια τού, ι^ηνας Ιούνιον, Ιούλιον,

  Αύ·,&υοτον Λαι — ιπτίρι.&ί<ιο< 6. ε. ^λ.^,^. τη* ϊίί Αυγουστον Σαί^οατον Ααι ώραν 11) αυ:ων τ& χωρΌ< Κ την 2θ ίθ'^νου, τλ,» αο,ι την 25 Σιπτιμί>|<ιου π. μ. τόπον ό εχ,όι- /α.; χαταστΛ,[χα την οί- Ιΐαραχ,αλειται ο λ Λ-ιΑθυργί,υ κχί Λΐινωος ΛΑρωττ,ρ'.ου ^.ς,υδας όπως της -οιχοΑθλλησεως ακτιγραφου τη, παρούσης εις τί,ν Ο-ιρχν τη, αιθούσης τού Δομαρχειου ΔΑρωτηριου ^.ουοα, εί, τ^ν εν Κι^αΑΐες Ουράν . <-„ άνω οικίας "ΐών αό^λ,/ων Λ^Α0υ^γ&^ άχι .^^ινωος Κ.υό^ναν./·, αο.ι εις Ολχ τα χωρ;* τού α/,μο.ι ΛΑρωΐηριου Ιουδας όιατασσομεν οί σ^ναιαx τ/ι< δημοσιευσ.ν αυτ^ς δια τής επισήμου Έ- φημέριόος της Κυοερνησεως. Εν Χανίοις τη 29 Μαίου 1^10. Ό Εποπτ. τής άγρος^υλαΑής Χανίων, ιΐαηαόακιις
  214
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ν
  Αριθ.
  1964
  Αριθ. Άποφ. 1063
  Τό ΕϊρηνοδικείΌν Ηρακλείου
  Διά ταυτα
  Ίϊόν καΐ τάς σχετικάς ϊιιτάξεις τοΰ ύ-τ' αριθ. 144 Νόμου.
  'Αποφασίζει
  'Υποχριοΐ τόν έναγόμβνον τρίτον Ανϊρέαν Παρασυράκην
  Συμίολαιογράφον κάτοιχον Ηρακλείου νά πληρώση είς τό,ι ινα
  γοντα Μεχμέτ Καντηλαφτά».ην κάτοικον Ήρακλειο·. ;κ τοϋ Ιπ'
  «ύτοϋ παραχαταιεβέντίς ποσοΰ κβί ανήκοντος είς την όβειλε-
  τριαν Δίατ.ίιναν χήραν Ιω. Άρχκνιωτακη ϊραχ. *νενήχ.ον:α
  ΐκτώ (98) μετά .ών τόλων καί έ^ίων.
  Έιτι6άλλ»ι είς βάρος τής ένα-,ομε'νης όφιιλε*ρί*ς τα Ι'ΐϊα
  δρα-/. 2,20.
  Εκρίθη, απεφασίσθη καί εδημοσιεύθη.
  Έν Ήρακλειψ τή 24 Απριλίου 1910
  Ό Έποπτης τής Αγροφύλακος
  Σταύρος Νιώτης
  Ό βοηθός τοϋ Γρ»μματέως
  Δ. Παχάκης
  'Δριβ. ά-ογρ. 805
  Έν Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  Κηρύσ»ομεν έκτελεστήν την απόφασιν ταύτην χαί παραγγέλ-
  λομεν πρός τβύς Είσ3γγελ*Τς, πρός τού; άξ'ωματΐκοΰς τής
  Χωροφυλακής, πρός τί-ύς κλητήρας χαΐ πρός πάντα δημόσιον
  ΰ»άληλον νά ένεργήσωσι συμφώνως πρ^ς τα χαθήχοντά των
  κάντα τα ιτρός έκτΓ*εσιν.
  Έν Ηρακλείω τή 11 Μαίου 1910
  Ό τοδ Είρηνοϊίκΐυ βοηθός
  Στυλ. Παπαδάκης
  "Οτι άχρ·ίές αντίγραφον έκ τοΰ είς χείρας μου ευρισκομένου
  άπςγράφου πρώτίυ έχτιλειτοΰ, ού την ϊημοσίε <σΓν παραγγίλλω δα τού έν Χανίοις τίς Κρήτης έκϊιδομένου Π»;αρτήματος τής "Εφημερίδος τής Κυίεονήσίαις τού Βασιλείου τής Ελλάδος δ·.ά την έρήμην ϊίχατθεϊσαν Δίσποινΐν χηρΐν Ιω. Άρχανΐω τάκη ή Ραρουχά*η ώς νόμιμον 5-:ίτροπον των άνηλίχων 'έχνω· τηί Δημη:ρίου καί Μαρία; ό,ιφΐ<ών Ιω Άρχανιω:ά*η ή Βα- ρουχάχη, χά-οιχον τέως Ήροκλείου χαί ήϊη Σμύρνης τής Μι¬ χ ρ5ς Άσ'.ας. Έν Ήρακλείψ τή 13 Μαίου 1910 Ο πληριξούσιος δ'χηγόρος τοΰ παραγγέλλεντος Μεχμέτ Καντηλαφταχη κατοίκου Ήραχλείου Έμμ. Μαραγκάκης Αριθ. ΙΙρωτ. 336 κ Άιτοφ. 362 Τό Ειοηνοδικεϊον Ηρακλείου Συγχ,εΐμενΓν ΐκ τοϋ Είρηνοδίκου...................... ιά ταύτα Δικάζον έρήμην των έναγομένων. Δέχεται ώς βϊσιμιν την ύχό χρονολ. 22 Μαίου 1909 άγω- γήντοΰ ίνάγοντος Σ«ίτ Χαλίπλάκη κατίίχου Ηρακλείου κατά των άναγομίνων Α' ) των όφιλετριών 1) Χειρ,ιφίτης Μασλούμ Καραδαδιαναχη 2) Χατιιζες Μασλούμ Καραδαδυναχη χατοί- χων τέως Ήρα<λ«ί:υ κϊί ή8η αγνώστου διαμονής Β.) τοΰ τρι- του Μιχαήλ Τραγανάχη ώς Συμ6ολαιογραφου χατοίκου Πύρ¬ γου Μονοφατσίου. ΥποχρεοΤ τάς έναγομένας όφειλετρίας διά την ΐν τφ ίστο- ριχφ τής άγωγής καί τώ σχειττιχφ τήαδε αναφερομένην αιτίαν να πληρώσωσι τφ «νάγοντι έξ Γβου τό ποσόν των ϊρα^μων 207,73 ίντόκως άκο τής χρονολογίβς τής άγωγής μέχρις 4ξβ·λή ΈπικυροΤ τή» «Ίς χείρας τοΰ τρίτου έπιδληθεΤσαν κατάσχεσιν. 'ΐκοχρεοϊ αυτόν όπως καταβάλη τ$ βνάγοντι έκ των είς χείρας αΰτοϋ ευρισκομένων χρημάτων των όφειλετριών 8σον χοσόν άρκεΐ πρός όλοσγερή εξόφλησιν τής κατ' αυτών άπβι- τήσιώς τού. Επιβάλλει είς βάρος των έναγομένων όφείλετριΰν την δι- χαστικήν δαπάνην τ^ϋ ένάγοντος έκ δραχμών τεσσαράκοντα. Εκρίθη, απεφασίσθη κ«ί εδημοσιεύθη. Έν ΉρακΛείψ τί) 11 Μαίου 1910. Ό ΕΊρηνοδίχης Έμμ. Αναγνωστάκης Ό 'Υπογραμματευς Ήρβκλ. Νιωτοκης "Οτι άχριβης περίληψις έκ τοΰ είς χείρας μου εΰρισκομένου επισήμου άιοσπασματος ής τ«ν δημοσίευσιν παραΐ'γέλλω διά τοϋ έν Χανίοις τής Κρήτης έκδιδομένου παραρτήματος τής Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως το3 Βαοιλείου τής Ελλάδος δια τάς έρημην δικασθεισας Χΐΐραφέτην Μασλοϋμ Καραβαδια- νακη 2) Χατιτζέν Μ^σλουμ Καρα6.διανακη κατοίκους τέως Ήρακλε'Όυ καί ήδη αγνώστου διαμονής. Έν Ήρακλείφ τή 21 Μαίου 1910 Ό Πληρ«ςουσιος δικηγορος τοϋ παραγγϊΛλονΐος Σεϊτ Χα- λίπλακη κατοίκου Ηρακλείου. 'Έμμ. Αβαραγκάκης Αριθ. ΙΙρωτ. 337 » Άποφ. 363 Γο Εχρηνοδικεΐον Συ·;χιίμενο».......τ ταυτα Διχάζον έρήμην των ίναγομένων. Διχ·ται ώς ρ"χ·ιμον την ύιιό χρονολογίαν 22 Μαίου <909άγω- γη> τοΰ ινάγονίος Αχμέτ ΓσίΑ«πα<η χαταίκου Ηραχλΐίου χατ>
  των ί<»γθ(Αΐνων Α') των όφειλίτριών 1) Χειρα^ίτης Μασλοϋμ Κα- ραβαοι«νΐχη 2| Χατιτζές Μασλοϋμ Καραβαοιανάχη χατοΐχων τέως Ήραχλΐίου χά! ήδη αγνώστου διαμονής, Β'} τοΰ τρίτου Μιχαήλ Τραγαναχη ώς £υμβολαιογράφου Καταίχου Πύργου ΜονοΐρατσΙου. ΐ'ποχρ«οΐ τα; ιναγομ:νας όφι λΐτρ'ας οι« ττ,ν έν τώ ίστοριχω τής αγωγη< χά Ι τώ πρ»χτιχω τήσδ« αναφερομένην αιτίαν νά πλη- ρώσ«σι τώ ίνχγοντι δραχμάς διαχίσΐας ιννενήχοντα μίαν (291) μΐτα τοϋ νομίρου αυτώ» τοχου «πό τής χρονολογίας τήί άγωγής μιχρις ΐντΐλονς εξοφλήαιακ. Κκιχυραϊ την (ίς χείρας τοΰ τρίτου έπιβληθεΐναν κατάσχεσιν. 'Τποχρεοϊ αυτόν δπως χαταβάλ1}! τώ ίνάγοντι εχ των ίΐς χ«ϊρ«ί αύτοΰ ιΰ^ισχομένων χρηαατων των όφειλιτριών διον ποσόν άρχιϊ «ρός ΟΛοβχερή «ξοβλησιν τής χατ' αυτών απαιτήσεώς τού. χ«ί Έπιβχλλιι είς βζρος των έναγομένων όφειλετριών την διχα- στιχΐΓ(ν δαπανη» τού ίνάγοντο, ΐχ δρχχμών 41, 50 0)0. 'ΕχρΙθη απεφασίσθη χαΐ έδημοσιεκίη. Έν Ήραχλιίω τ^ 11 1'αίου 1910. Ό Είρηνθδίχης Ε μ VI. Αναγνωστάκης Ό 'Τπογραμμ«τέΰ< "Ηραχλής Νιωτάχης Ότι «χριβής «ιρίληψις έχ τοϋ είς χείρας μου εΰρισχομένου επισήμου άιτοσπάσματος ής την δημ,οσίίυσιν παρα,γέλλω δια τοϋ ιν Χανίοις τής Κρήτης έχδιδ'μίνου Ιΐαραρτήματος τής 'Εγ τή; Κυβιρνησιως τού Βασιλί ου τή; Έλλάίος διά τάς διχ»ο*«ίσας Χει.βφέτην Μασλούμ Καραβαδιανάχη χ«ί ΜΐσΑθύ,ι Κ«ρ«6α?ιανάχη χατοίχους τέως Ήοαχλιίου χαΐ ήδη «Τ* νώσΐου οιαμονής. Έν ΊΙραχλίίω τ^ 21 Μαίου 1910. Ό Πληρίξοΰσιος διχηγόρος τοϋ «αραγγέλλοντος Αχμέτ Τσ·- πΐχη χατοιχου Ήραχλιίου. Έμιι. Μαραγκάκης μ δια τοϋ 'Κ» τα