93338

Αριθμός τεύχους

38

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/6/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΜΡΙΑΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  εί Ν
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη Ί ϊιυνίου Ί9Κ)—Άρι6. 38
  Αριθ. Πρωτ. 2348
  . 1626
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 011040 «Ι^*
  ΔίΑΚίΙΡΤΞΙΣ
  Διατάσσομεν
  Νά οιεςα-/0ϊ5 έιταν«λη~τικη τελειωτιχή δτ,μοπρασ.'α εκμισθώ¬
  σεως τού φ;ρου έτί των "υγλομ.ζομίνων δη',ιητριακών προι:ντων
  ϊΐλ τό ε;ος 1910 τώ^ ανωτέρω άναφερΐμίνων οίκον ομιλών περι-
  φερειών τυ Νομΐύ Ρεθύμνης.
  Η έ-αναληπτιχ.η αυτή τελε'ωτικί; οτ
  π €-αναΛη-τικη α .(τη τεΛε'ωτικι; οτϊ,λΐπρχυια ίιεςα·/οΐ)τε-
  Πβρ έπαναληπτικης ταλε,ιωτικης δηιιοπηασίαΐ" » ται, εί; τάς ΐΒ'^ς τοτ "/ τ^ ήμετίρ» ύπ' αρθ. 9 */Μ7 τής 21
  εκμισθώσεως τού φόρου επί των συγκομτ- Μα-.τιου 1910 8'αν.Γ,ρ.νξςι άνϊ^ερομ^ας /.αι /.αΐ' οΊχΐνομικά.:
  ζθμένων δαμητρΐακών πρωϊόντων διά τό ( περιφερείας έ/ώπι;ν των τ::ος το.>;: .-'τρΐττειών άς όριίει γ,
  £τλγ· 1Ο1Λ τιν,ν νπτί.ιτρπΜ Πίνηνπιιικών ' ε'?11Αεν'ί οια/Γ,ρυςις ημών.
  ί
  Ι1ΡΩΓΛΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
  ζομένων δΛμτντριακών πρωϊόντων
  έτος 1910 των κατωτέρω Οίκονομικών
  περιφέρειαν τού Νομοΰ Ρεθύμνης"
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙ ΓΡΟΙ1ΟΣ · ΚχχΛ τ3[ς έ::αναλ^τ(/Λ. τβΑιιωτιχβς οηιλβκρβϊ(ας τής έκμ-
  Λαμδόντες ύπ' όψει, ότι επί των έτομε'νων οίκονομικών —: = ι- σθώτεως το^ φίρ:υ επί των συ,Άΐμιζομένων ίημητοιακών πιοι-
  «•«.ρειών ών ή πλειοδοτική έκμισθωσις ενεργηθή σο,^ι,ινωτ μέ όντων των ά/ω;-:ρω άνϊϊερομ^ν.)^ Γίρι·ρερε-ών όρέζοντηιΐ
  την ύπ' αριθ. !8"/ΐΜι ν.αί-/ρβνο>ογιαν "22 Μα·υ Ρ.) 10 ήμε-ε- ώς πρώται προσφοραί αί -.-·υ:χ:3 τ.ι-.α^ριΐ κ^τ/
  ραν διακήρυξιν δημοσιευθεϊσαν έ; τώ ύπ' αριθ. .')() φυ/>. Γ'. , τας ^ροηγη^.^α-: /.ϊί ^/.υρωθ.ισα: ο γ, ^-ρα-ιας σ^^ τή προσΟή/Γ,
  Τεύχ. τοϋ 1910 εγένετο νομίμως νεαι τ.ρ^ΰ^οραι κατα .') °/ο ' τ0Μ ^6Ο5;) ^"/ο >'-α0 - -πΛει:ί..,,;,, /;νιμ·ο;.
  επί πλέον των πρβοφερθευών ϋχο των τελευταιων -λοιοοοτών, ^ Οί πρίκαλέσαντες τας ίτ.-χυ. Γ,-.τΐλάς δημοπρασ άς πλ·.:-
  *τοι ; ι δόται διά των ύπ ασιτών •(ίΊζ·ι>ίπ·>ι -.:ροσ5ορ(,>ν κατά 5'/, ί'ί
  | πλΐ;^ Ο' άνακηρυ/Οώσιν όρυτΐλοι μισθωται εάν κατ' αύτάς οεν
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ '; προσφερθώΐι κρείϊ'σονε: τ.^γ^χ' τω* ,- α'^τύν πρ:σφερθε·-
  Α'. Τής Επαρχίας Ρεθύμνης ρ 'ών ™ι έΤ,' οσον ^'τρεχο^ΐιν :· -.,-;■. -?(ς ^ϊ?;;3γ,: ό.; κα τή-
  , ,, ,,-',.-„·- [προηγουμένης διακηρ^ίω: ημ.,.ν.
  1) Μέσης υπο τού Ιωαν. Μ. ^εκαλου επι τής εΛ οί»·/. | Κατακύρο^οις των δηιιοπρασιών
  91
  2) Μούντρθς ·>~- "·> Ρς >ρ. Κ. Τσιμπούϊκη :πι -ζ έ/,
  ϊρα-/. 400 τελευταίας προσφοραί .
  Β'. Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
  1) 'Λλφάς υπό τοΰ Ρεωργιου Ι1α-αοα/.η ν.Α Μ-/. Μ
  Ανδρεαδάκη καί Στυλ. ΙΙα-αϊάκη έ-ί τής έκ ίραχ. 2"21 τε¬
  λευταίας προσφορας.
  Γ'. Τής Επαρχίας Άμαρίου
  1) Βολιόνες υπο των Ανδρ. Μαν:ύ-α/.α, ληταζί Πΐο
  τάλιου καί Λεωνίδου Λιυδάκη έ-ί τή, έ/, ϊρ*/. Ί Π· τε/ ςυ-
  ταίας προσφοράς.
  2) Βρύβες υπό των Γεωρ. Κου^ζα, Στυρ. Μα:/·:ρ;^,
  Ανδρ. Μανούσακα, Δημ. Μίσχονά /.αί'-'ίμ.. Μϊ:/,·/· <τ, : ί τής έκ δραχ. 315 τελευταίας πρίσφορϋς. Δ'. Τής Επαρχίας Αγ. Βασιλείου 1) Ρθδάκΐνθ υπό "■> Ά/:ρ. Ι. Μα,-ΐά/.ιΐίϋ >ι -';!/. ο;.
  133 τελευταίας προσφοράς.
  'Ακυρούμεν
  Τα σχετικά πρακτικά τώ/ Έπιτρο-Γςιώ* έ-ί τής ;η ' -ραΐ'.ας
  ■ϊϊίς εκμισθώσεως τού έν λόγω φόρβυ καί.
  νήϊεται.
  Α'. Τής 'Κπβρχία Ρεθήμνης
  Των (")ι/.ο/;μινών πςριφςρε'ών ι~.ϊ -^^ς αΰςοντας άρ 6. Ι — "< τί·// 19 Ί;.ι/ίς.> ήμ.ρα/ Σάβίατ:/ ν. α ι <ι>ρα/ ·' — 0 μ. μ.
  Β'. Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
  Τή: Ο!Α;/ο,;ΐλ'(ς ·τ·ρ'ίϊϊ:ία: 'Λλφά '■',> 1'· Ί υ/·5υ (·,,;..-
  ρα/ Σ^όόσ»;/ /.αι ώραν ·ί —'ι ι·> · |Α.
  Γ'. Τής "Επαρχίας Άμαοίου
  Γ·, / Ο■/.;/;,;■/.'.>,> --.ου.ρε"../ ! /2· 2 -<;/ Ι'Ι Ί:. ίου ' >ί-
  {,7, Σϊβίατον /αί <ι>ρ5ν ϋ — (Ί μ. ;λ.
  Α'. Τής Επαρχίας Αγ. Βασι'/είου
  ρα/ Σ/5βατς/ κα' ώραν 3 — 0 μ. μ.
  "Οροι εκμισθώσεως
  ')' ΐρ;ι :^·Λΐι,')/ως προ: το^: ότ:':υ: 0/ ί'.ιςα-/Ο >τ·./ α' π:;-
  χει^:/αι :-αναλΓ(-τι·/.αι τελ:!(.)τρ/.αί οημο-ρΐτιαι ει/7ΐ ;ί α^·:;■.
  216
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΒ.2 ΚΤΒ3?ΝΗΣ3_Σ
  οί αναγόμενοι είς την ύπ' **Ιβκΐ καί χρ:νολογ£αν 27 Μαρτίου
  1910 (φύλ 14 Τε6χ. Γ'.) 1910 διακήρυξιν ήμβν.
  Έν Κανίοις τί) 10 Ίίυνίυυ 1910.
  Ό 1* των ΟΙχονομικών Έπίτρακο< Β Ι. 2ΚΟΤΑΑΣ προϊάντων διά τό ίτος 1910 των ώς είρηται ο'ικονομικών περι*·ε- ρειών τοϋ νομοϋ Ρεθύμνης. Αί ανωτέρω τελειωτικαί δημοπρασίαι διεξαχθήσεται είς τάς Ιϊρας των είς τήν ύπ' αριθ. **/β$7 τΐ5ς 28 Μαρτίβυ έ. ί. ημε¬ τέραν διακήρυξιν άναφερβμένων καί ενώπιον των έν βϋτ?) οριζο- μένων Έπιτροπειών Ή Ιναρξιςτών δημοπρασιών τ«ώτων καί ή κατακιίρωσις γενη¬ σεται ώς όρίζεται κατωτέρω. τής Επαρχίας Ρεθύμνης Των ο'ικονομικών περίφερειών υπό τβίις αϋξοντας αριθ. 1—10 τήν 19 Ίουνίου ημέραν Σάββατον καί 8 —12 π. μ. Ιίερι έπαναληπτικΛςτελειωτικηςδτνμοπρασίας εκμισθώσεως | Β'. τής Επαρχίας Μυλοποτάμου το"ΰ επι -ιών συγκομιζομένων δημητριακών προιόντων ! ~, . „ , . , „, , . , » φόρον οΐίι τό έτος 1910 των κατωτέρω κατονομαζομένων ( Των οικονομικων περιφέρων υπό τού; άγοντας αριθ. 1 — 5 Άρ(9. Πρωτ. 2349 1627 ΑΝΩΤΕΡΑ ΑΊΙίθΥΝΙΙΣ ΟΙΚΟλΟΙτ,ΙΚΩΝ 910 των κατωτέρω κατονομαζομένων ( ρφρ ρ φέρων τού Νομοΰ Ρεθύμνης οι' άς | την 19 Ίουνίου ημέραν Σάββατον καί <οραν 8 —12 *. μ. μοο6ορά Λ αί γενόμεναι τοιαύται __, _ .__ , . _ · ύμφοροι είς τό Δτιμόθιον β'. ·«* »—-».Λ^ί«β · Α·ε.·Λ«Λ« οίκον ιμικώ ούδεμία εγένετο προ εΐσιν άσΰμφοροι είς τό Δτιμόσιον. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Λαβόντες ύπ' όψει Οτι κατά τί;ν διεξαγωγήν των δυνάμει τής υπ' αριθ. 184*/ΐ1ϊ1 τ«)ί 22 Μαίου 1910 διακηρΰξεως ημών (φύλ. 30 Τ. Γ'. Επ. Εφημερίδος) διεξοχθεισών δημοπρασιών τοϋ επί των συγκβμι- ζο;>ενων δημητριβνών τρο 'ντοιν »όοου παντός εϊϊους διά τό
  ί;ος 1910 των κατωτέρω οι/ονίμικων περιφερειών ούδεμία έγέ-
  νε.ο προσφορά ή αί γενίμενα; τοιαύται εισίν άσύμφοροι είς τό .
  Δημόσιον, ήτοι διά τάς θ'κονομικάς περιφερείας:
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  Α'. Τής Επαρχίας Ρεθύμνης.
  1) Αγ. Κΐκ/αταντίνου άντί........ Δρ.
  ν1) Ιί ούφη Καρωτή άντ!............ »
  3) Ι*ουστέκ<ον άν:ΐ............... » 5) ΓιανοθΠι άντί................... β •ο) Αγ. Τριχδος *>-<■.............. » 7) ■Ιμασσοιίς άντί.................... » 8) Λοΰτρας άντι.................... » 9) Άγίας 1> ίρήνης άντί............. »
  10) Έπισκοπής άντί.................. »
  Β'. Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου.
  1) Μαργαρίτες άντ!................. Δρ.
  2) 'Αγ2άς άντί...................... »
  3) Δαμαβόλου Άλ2άκες άντί....... »
  4) Δαφνέδων άντί................... »
  5) Πιακοπής Κεφαλι Μούσαι άντί....... »
  Γ'. τής Επαρχίας Άμαρίου
  1) Άποστόλοι άντί................. Δρ.
  Δ'. τίς Επαρχίας Αγ. Βασιλείου
  1) Πρέβελη άντί.................... Δρ.
  2) Άγκουσίλιανά άντί.............. »
  3) Άτσιπάβαις άντί................. »
  Άκυρούμεν
  Τα σχίτικά χραλτιχά τής Ίόπιτρΐπίίας έκί των δημοπρασιών
  τούτων καί
  Διατάσσομεν
  Νά διεξαχθί) έχαναληπτική ϊημοπρυία ίιά τήν έκμίσθωσιν
  τού πιρίου πρόχειται φίρου έπίτών σογ/.;Γ).'.ζομένων δημητριακών
  τής Επαρχίας
  Τής οικονομικάς περιφερείας Αποστόλη τήν 19 Ίίυν'ου
  Σάββατον καί ώραν 8—12 π. μ.
  Δ'. τής Επαρχίας Αγ. Βασιλείου
  Των ο'ικονομικών περιφερειών υπό τοϋς αΰξοντας άριθμους
  1—9 τήν 19 Ίουνίου ημέραν Σάββατον καί ώραν 8—12 π. μ.
  ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
  Οί οροι συμφώνως πρός τοϋς οπβίους θά ίιεςε,χθτ] ή πρσκίΐ-
  | με'.η έπαναληπτική τελειωτι/.ή δημοπρασί* εισί οί αύτοι οί άνα-
  • φερόμενοι είς τήν ϋπ' αριθ. β3ί/β— καί χρονολογίαν 27 Μαρτίου
  ! 1910 (φύλ. 14 ιεύχ. Γ'. Έφημ. Κυβερνήσεως) ημετέραν 8ι«-
  κήρυξιν.
  | 1(^6 · Διά τάς ανωτέρω περιφερείας προστίθεται ό έπόμενος όρος.
  556 ' Ό επί των Ο'ικονομικών Έπίτροπος δύναται, συμφώνως τώ
  1123 ά'ρθρω 19 τού ύπ' αριθ. 893 τής 5 Μαρτίου 1906 Διατάγ-
  423 ματο?ι νά μϊ, έγκρίνϊ] την γενβμένην οριστικήν κατακΰρωσιν
  650 ώς άσϋμφ;ρΐν είς τό Δημίσιβν, έπιφυλασεομένου είς αυτόν τοθ 8ι-
  66 καιώματος τής άπ' εόθείας βεβαιώσεως καί είσπράξεως τβθ
  1025
  122
  150
  600
  705
  160
  380
  201
  201
  490
  300
  650
  865
  Έν Χανίοις τί) 9 Ίουνίου 1910
  Ό έ*! των Οικονομικήν '
  Β· ΣΚΟΥΛΑΣ