93341

Αριθμός τεύχους

39

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/6/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  <ί(8^ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ! ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΪΑΡαΡΤΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ β Ν ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ ηί ,.!,;. ' Έν Χανίοις ττ| 12 Ίουνίου 1910—Αριθ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ^ <*η >. Παροράματα
  «'βν τ? ύπ' αριθ. 2348/ΐ6ϊ6 τ™ 10 'Ιουνίου 191° δι
  ξιι δημοσιιυθείσΥ) έν τω ύπ' αριθ. 38 φΰλλω τοΰ γ'. Τχς
  της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ανεγράφη έκ παραορομ/ίς
  δτΐ ή όρκχτική κατα,κύρωσις των οικονομικήν -εριφιρίΐών τϋς
  επαρχίας Αγ. Βασιλείου γενησεται την 16ην Ίουν'ου ΐν (ό
  ίδιι νά. άνΛΥραφίί «την ϊ9ην Ίοννίου».
  "■Έν τχί 6-' αριθ. 2349/ΐ6ϊ7 τ^ 9 'Ιου^Ου 1 * 8%'«"»ΐρύ^'
  δ»ΐ|Λθ(ΐιευθίί<ΤΥΐ έν τω αΰτφ φυλλψ προστίθεται μϊταξΰ των δ£<ς πλειοδοσίαν έκτιθίμένων οΊκονομικών πιριφερειων τηςΈπαρ- χίας Μυλοποτάμου ή έξνϊς : 6) Νταλαμπέλλος άντί.............Δρχ. 326 Έν Χανίοις τί 1°, Ίουνίου 1910. Ό ίΜ των Ο1χονομι»ώ» Β. ΣΚΟΥΛΑΣ / •Αρι».'ΤΓρώτΤ7ΐ* ' » Διεκττ. 362 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛ.ΕΙΟΔΟΣΪΑΣ Ό ΔτΊιιαρχος Ίννα2ζωρίω·ν Κισ^άμου βτι: έγ- Έχτίβιται 11; φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίβν 7υμ<ρώ'ΐι·< ταίς οΊατάξιαι τοΰ 356 Νομου περΐ δημοιτρββιών ί] έχμίβίωσι; των χατωτίρω αναφερομένην» φόρων τιϋ ετςυς 1910 ήτοι Ό Δημοτιχός φό>ος 1)2 ΐπί τοϊ< εχατ.ν εφ «πάντων των συγ- χομ,ιζομίνων βερινών χαι φβινοπωβινών Ίρΐίόντων Ιχτινα ιίσΐν δ σϊτες ή χριθή ή βρώμη ο άρα6όβιτος ή σίχ«λη τχ χουχιά τα ριβίβια ή φακή ή ^άία τχ λαθοόρια τό ^ό6ι οί λιμπίνοι τ« «χερδα τα χρίμμυβ τα γεώμηλα τα χάστβνα τα χάίυα τ* «αύγ- δαλα 4 οϊνοί ή μίτβξα <·« χουχούλια >ϊΙ ο λΐνός )
  Ό Δημοτιχός φίρο; 4τί'ι αίγβιτροβάτων 5 λιπτά ϊ~!
  γάλων χαΙ 2 1)2 4π1 των στι'ρων
  Ό φ<οο« ττ,« Αγροφύλακος 1 1)2 4κΙ τοϊ; Ιχα ντων των ώς άνω άναφ«ρομίνων προιιίντων 2 λιπτά αΐγοιιροδάτου χβΐ ^έκα >ιπτ« έφ' »χ«»του βοί;·
  Ή πλειοδοσία διξχχίήιιται ϊντώ Δημχρ/ιβχώ
  Ίναχωρ(ων 4νώπιον 'Ειτιτροπϊι; άπαρτζομίνης ίχ τοϋ
  χου η Δημαρχιαχοΰ Παρίορου ό; ιΐροίδρου χαι δύο οηα.. Συαδ'υ-
  λων ώ< μελών την 27 Ίουνίου 5. Ι. ήμίρχν Κυριαχή' χϊ'. ώ;α< 1—6 μ. μ. Ή *λειοδοσία 4παναλτ|·9ήβ»ται την έπομίντίν Κυρια«ηί (1 Ιου¬ λίου 4. ϊ.) 4άν 4ντδ; τριών ήμιοών άπό τή< /ίθνολο,ίχ; ταυχη; ιτροσφέργ) τι; 5 0)0 έιτΐ π/»ο». Ή δημοτΐραιία τοΰ φίρου τή; Αγιο ήμ μιτά τ<ο< λίιπών οημοτ φόρων ε-< τοϋ μισβώμα.Ό; δι τα μέν 3)1 ήχ χνή<ωσιν εί; τό Τ*μςΐθν τής 'Λγρο»υλίχϊ|ς τό δι υπολοιπόμενον ι)4 ιί; τί) Ταμιϊον τοΰ οήμου Ό Δήμος $ιχιρ(ΐτ«ι ιίς τρείς «ίχονομιχα; περιφΐριίβς (ζ ώ» , ή ^ρώτη 0« «ποτ«λίίται άπο τα /_ωρί« Μβλισσίου Κάμπον Κΐρα- • μα>την λ«ι Άμ.υγδ»Λ0<ίγίλι, ί( ϊιυτί»» άκο τα χωρία Τγ,μΐντη- ' ριχνά Π«τΐϊια«5ΐ, Κιφιλι Πλοχχμιανά Τζ·τζιφΐϊ/ Κ·υνιι Πΐρίολια • Άιρΐνο* χ«Ί Λοίχι, χ»ι ,·| τρίχηάιό τ« χωρία "Κλος Λίμνη 'Ρογ- ϊ Κιάν χαι Β/χτος. πχρα^ω(ΐύς δ« π)ηριί>.γι τβί>; φ<5ρου: τού «ί, τ^ 4ν- τ^ς π'οιφεριίβς «Ις ην χεϊτΐι χκτθ'χία αύτοϋ, »ί δ( ΐιιροοημόται ίίί τόν ίνοιχΐαστι,ν -.ής περιφιριίας >ίς ί,ν »«ϊ>τ«ι
  τα χιημ«τχ των.
  Ό φθ·ος τώί μέν ?ι^ατ|τρΐϊΗώ; πρ^ϊι^ντω' θά χκιαόβ'λληται
  ιίτι εί; ίίϊος ιίτ» ιίς '/'^μα όπα>« αυναινέβαβιν ο( τι ίνβιΐιας-
  ταΐ χ«1 πχριγ«γιί(, ά*«ντ·; δέ οί λοιπ'/ι φ^οοι 1ά χατ*ίάλ-
  λωντκι «Ις τ·ΰ< ίνοΐχιαιτΐς όπό των παρπγωγέιον ιί; χ^τιμ» χϊγ· την τρέχο>ε<χν τιμήν ίχάστου ιΓΙους Πας πλίΐοΐότη; ?ν« γ»(*/| δ(κτ6; όφιίλιι >ά χα-οθίβγ, ·^ τον
  Τκμίχν τοΰ δήμου λογΐιΐ ίγγ^^|<^(^(,>ι οι' έχάιτην οί«&νΟ|Αΐ«ή< πι^ι- γί»«ιαν »·χχ. τοιίχοντχ χΐτινις μΐτά την ορισπχ^ν χχτχχύρω- σιν ι!( μέν τού; ίκςτυχόντας 4α «υμ^ηφισ^ώσιν ·ί; την πρώ¬ την δά«ιν, πρό; δέ ■« πεοιταγάγγ) χά. ιγγυητήν ο' το *ξιόχ»·ω» χ»ίνιι ή ίπιτροπή ίΐτις Οί προτυπογρά}/ι τέ π^ϊίτιχ» ιή; πλκ- οϊβιίχς ί«ι τό ιυναφίη«όμ»νον βυμίι'λχΌν' Οχ ιινι 5έ ΰπό/ρ»ωζ οι' ίπχαα; τίς άποχοκόιιις τ»ΰ ένοιχιαιτοϋ ά ευ οιχ«ιώμ«τοί δΐΐΐοέεΐω; ^ διζήσιως. Τό μ'σ4ω|Α» χΐταβλΓ,ήήΐίται ι'ι; τρϊΐς ΐ«χ; Χοιιι; έξ ιόν γ, πρώ- τη 9ά ίίνι :^ Ι Αϋγούστου ή δ»υτίρ« τ,; Ι Σεκτίμβρίου ή ίέ ^ Όχτωβ;ίθϋ ι τ·ίι< δίιι. μί χαταβαλλοαέ/η ία- ς χ«ίΙίιτατ«ι ληζιπεοθεβϋΐος το«ίψιί»ο; Λρ'ΐς 9 0^0 χ»! άκχ'τητί) χοιτχ τ*ς δ'αηξεις τοΰ ΰπ' άριίΐ 196 Νό^';υ. θύϊε'ις «υμ^Λ,φΐσ^ο, δύνατχι νΐ γ»ί.ί| άπέν«ντι τοΰ μισΟοΊμ»- το; ίνίυ τί; ίυγ/ΐτχ^ία-.ω; ~αι >. Λη;Λϊ?/ου.
  Ό όπως δήποτ» άι^χρ.>ΐΕ" ω/ τα ^ιρολθ;ΐχ» »ύτοΰ προιίντ»
  ιί< το'ις έ'θΐχιαβτοις χϊι χνίχιΆυπΐόϋνος τιμΐΛρείτχ! χχτ» τ»; πβινίι, τού Ί*.' ίρ:0. 8)) τυί Ι )ι|Ι> ΊΙγιμί,νιοϋ δ:χτχ ιμχτος
  χραόοΐΛ 5έ πρός ίΛ?ίχαΐιν τ ής ττα^ιζϊΐίω; τ^υττς (ίνα ι δ 'ί-
  <·ίο; Ε'ρηνυδίχης. ι-!; τ'.ϋς ξυητροιχοΰντοΐς δι βποι; πλτ,οώαω7ι το!); ϊ/αλογοΰνιθ'.', αύτ'.ί; φί^ου; »1ς τθϋς 4/οιχΐϊΐτ»., θϊ ί,/ίρμιίζωντΐι <α.' οιύτών Ί·κί τοΰ Τβμ'οκ το'ί δ/,αου %ί τχ υπο τοΰ ίρθρΐυ 7 τοΰ 19'ί. ΝΟΛβυ συ/χοροΜΐνχ αύτω χατχ αγχπ-ιχά μίτρχ Τα πρΐχτι»» τής πλειο5οΐ'α; '!ιτ<ίχ«ίν-ϊι ίΐς τί;ν Ιγχρ σιν τοϋ Λγ,άοτ ΪΜμ* υλίευ οπιρ ίύίχτχ /χ ίγκιίν», ί χίτχ /(οιϊ; ο τε«ίυτχίο, πλιιοίιΐτ^ς νχ άΐιο*-^ ούδέ> χχ·ά τοΰ δήμου 5,-
  χχ'ωμχ
  Τα χηρ'ίχε1» χ>ϊ ιυαόολαιιογραφιχχ τίλτ^ ^ίρ^ ο^ιι τ'ο!ις μιί-
  5
  Έ< Κιφίλι τ?) 3 Ίουνίου 1910 Ό λ. Ι*
  218
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Διατάγ. 480
  Αριθ ϊΐρωτ. 278
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Αήμαρ^ος Λαγκάδος
  Προχηρΰυσει δ'τι,
  Δυνάμει χαΐ πρός εκτέλεσιν τή; ύπ' αριθ. 151 τής 28 Μάρ¬
  τιον 1910 άποφάσίως τού Δημοτικόν Συμβουλίου Λ«γχά$β;
  έγχριΊιίσης νομίμως.
  Έχτίβινται «ι; ·α»εράν μειοίοτιχήν δημοπρασίαν χατά τά< δια- τχξει; τον ύπ' ά·ιβ. 356 Νίμου τ« έξη; δημοτιχά Ιργα επί τή; ό5«ποιί«ς τού δήμου. ήτοι α'. Ή έπιοχιυή δημετιχή; 6ϊοΰ έν ττ, πεειοιριία Μεχοΰ ιίς θε'βιν «Άλωνάχι· χαΐ π)άτος λιβοστρώτου 1 1 (2 μέτρον χκθό ανωμάλου χά ι ΐχλ^βοΰ ίξ όγχ·ΑΐΟων ίντος τοϋ έδάφους. 6'. Ή ίπιίχιυτ, δημοτιχή; 1ο·ϋ έν τη τ»^:·Ε»ι:α τοϋ χωρίου Ποταμια; ί!ς θέβιν «Κουδουμϊ χαι Κυπβ»ί«σι» χαΐ τής δδοΰ τής αγούσης άχό τό χωρίον Ποταμια; π#δς τ» Ήράχλιιον. γ' Ή έπισχΐυη τή; 65οΰ έν τ/) πίρι·ιριία χωρίου ΣφινΒύλι ΐί( θέσιν (Ά·νωβολ£μ*τ«) Ι'. Ή έπισχευή τής όδεΰ «ν τ?| πιριφερΐία χωρίου Γαχιβΐς ·ί( θέσιν «Τυγανίτη» >«1 ή χ«τα·χ·υή γ«βυ»ιΙίου ιπ! τοΰ ·χ«ϊθ»ν
  Ιιερχομένου χΐιμάρρου
  ε'. Ή »πισχ»υή τής οδόν έν τ·} πΐριφερεί» Κιρδς «1ς ίί«ιν
  στ' Ή έπυχιυή τή; οίον έν ττ, πΐριβιριία Μαλλιων είς ·έ-
  σιν (^'βρΐίδ; 1πή>>ο) π«ός τί άλωναχι,, χ«| ή τή; οίον εί; Φέσιν
  (Βλωτζ«νή) πρός τό τειράλιον.
  ζ' ΊΙ ιπ;σχ«υη τ^ς 64ου έν τ*] πιει^ερεία χωρίου Κβντευ-
  γου·ά·ι ·Κ 9ίσιν (Λάχχον)
  Ή μιιοδοιίβ των «ωτ<ρω έργων !ιιξ«χ»ήε«τ«ι ίν τώ Δημαρ/ι- πχώ Καταστήματι Λκγχάδο; ινώπιο» Ιπιτροπής ο.π·τιλουμίνη; έχ τοΰ Λτ,μίρχοο Ζ»χ. Ββιλάχη ώ; Πρ«ί{ρου, χ*ι τον Προ- ίδρου τοϋ Δημΐτιχοϋ Συμβευλ'ου χ. Δημ Κ. Λεβίντου έν»; Συμ- βούλευ ο ίχ νυν τος 1ν Μοχω, χά) τείί Γραμματέω; τον Δήμου ώς μελων Π τον μηνθ; Αύγοΰσ'θυ 1910 ήμίρ«ν Κυριακήν »πο χρω(«ζ μίχρι τής 4 μ. μ. από τού; κχολοΰβευ; ορους χκΐ συμφωνίας. 1) Διά νά γίνη τις δεχτδ; ώ« μειοδο'τη; δέον νά χαρουσιάεΥ) Ιγγυηιή·» »Ι τό άξιόχειων χρίν>) ή Έπιτροπή ίστις (« συνυπβ-
  γ·άψγι τα πραχτιχα χαί ι ο συν«φϋησ(!μ·νον Συμ6ολ«ιον χά) ίέ
  /-,»« συ^υχιύβυνος ιΐς πασάν τοϋ μιιοϊοτου πρό; τον Δήμον όπο-
  χρέναιν έ*Μυ δικαιώμειτο; διαιρέοιω; ή ιΊζήσιω;
  2) Ή «ατασχευή των λιβοστρώτων χαί πάσης άλλη; εργασίας
  χατά τό 'στοριχόν τίς συγγραφής, ίέον νά γίνετ«ι χαΙ' δλευ;
  τού; χανόνας τή; τίχνη;.
  3.) Ό έργολάβο; ύποχρεονται νά «ποχερατώση :ο ύπ' αυτόν
  άν«ληφθτ)ί·μι>ον έργον άπί τή; χ«τκχυρώσεω; μέχρι τέλους
  Τ6Ϊ χροβεχοϋ; μηνός Αϋγοϋστου 1910.
  4) Ή Ιπισχευή των βδών ενίων τούτω/ γιννήσ«τ«ι τμιιμα-
  τιχω; δι" έχδραχισμών. ίσοπιδέσεων, χ«ΐ λιίο»τρ6σιων χαί πιέ-
  σιω; διά χοπά^ου.
  5)
  II
  έχτίλισις επί τ$ έχισχιυή των 68ών χαϊ χάση; Ιλλη;
  έργβσίβ; ίάν δΐν ιΐναι συμφωνο; πρό; τού; χανονα; τή; τίχνη;,
  τού; τρίπου; τής ύποδ«ίξ«ως, χαΙ -ούς ίρου; τή<, συγγρββής, ή πληρωμή πεός τ6ν εργολάβον Ίά γένηται συμφώνως πρός την ίχ- τίμτ,σιν τον Δημομηχανιχον 6 δέ έργολάβος ουδεμίαν χατά τοϋ Δτήμου δύναται νά Ι/ν, άχαίτησιν. Έν πιριπτώσΐι δέ χαί 8 έν ληφθώσιν ύπ' 8ψιι οί ό'ροι τής συγγραφής χα|' ην χά! παρουσικ- σβή χαχοτεχνία, τό Ιργον 9« λογίζητβι άνεχτέλεστον β {έ ερ¬ γολάβον οϋδιμίαν Οά ε χ "λ, άιβίτησιν πληρωμΐ,;. β) 'Κ·ν 6 4ργολά6ος «ρνηίή ίι' οίονϊήπετε >β"γον νά έχτε-
  λίβγι Ιν μέρΐι ή «ν 6'λω ιήν άναλ^·θ*ϊβαν ύπ' αΰτοΰ έργ«σ'«ν,
  αύ'τη θά π«ρ«τοϋτ«ι ίπιμΐλί'» τοϋ Δημίρχΐυ χαί Ιαπάνη τον
  Δήμον διά λογαριβσμόν τοΰ «ργολάδου χ«1 τοϋ έγγυητοϋ «ύτοΰ
  •λληλεγγύως συνυπιυθύνων πρός αποζημίωσιν.
  7) Ή πρός τ^ν ίογίλάβον χληρωμή τοϋ συμ·ωνη|ηβομίνβυ π·-
  σον 94 .γίνγί είς δυο ϊόσιις. Ή χρώτη «άένιρ,ηΐγί χ«ρ) τα μέσα
  τοΰ τίλεσβησομίνου Ιργου τή; χατασχιυή;, ή δέ δευτέρα 6ά γίν—
  χβτά την χαραλαβήν των Ιργνν τριϊς μήνας μιτά την άποπερά-
  τωσιν αυτών.
  8) Ή μ*ιοδ<σία δέν »1ν«ι τιλ.ιωτιχή εάν ίντος !ξ [ημερών ίπο τής πρώτης χαταχυρώεΐως πβρου«ι«ι9/) τίς χ«1 προσοέργ; τούλάχιβτβν 5 επί ιοϊ< ο)ο μιϊον τής προ—.ρβεί—ς τιμής, »3τή έχαν·λ«μ6«ν«τ«ι δι* ίλα τα ίργα την βμίβως ίποιίνηνς Κυρια- χήν 4 Ίονλίευ 1910 ενώπιον τής αυτής Έχιτροπή χά! υπό τούς «ντ»υ« Ίρους ίτ« χ«1 θά «Ιν» τε>ει«·τιχή.
  9) Τα πραχτιχά τής μειοΐοσιας ύπίχίιντβι είς τή» επιτρο¬
  πήν, διχαιουμένην νά έγχρίνη ή μή αύτά χωρΐς 6 τελευτβίες μ»ι-
  οοοτηςνά άποχτ| οόδέ» χατά τον Δήμοβ διχαίωμα.
  10) Τα χηρύχ«ΐα χά) τα συμδολβιογραφι >ά βαρύνεοβι τ·ν
  ργολάβον.
  Ό προϋπολογισμώ; χαί ή συγγραφή »χά—ου των (ν<·τέρ·> Ιρ-
  'ιο/, «ύρίσχονται εί; το Γραφείον τοΰ Δημαρ/ΐίου ·!ς την Ιιέ,Φεσιν
  ■ών βουλομένων Γνα λάβωσι γνώσιν αύτω*.
  Έν Μοχω τϊ|4 Ίουνίου 1910.
  Ό Δήμαρχος Λαγκάδος
  Ι. Βαΐλάκης
  Αριθ. Πρωτ. 299
  ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ
  Βπαναληπτικης τελειωτικης πλετοδοσίας δ»ά την μ
  σθωοΊν των φόρων Δημοτικοϋ κα'ι αγροφύλακος ενη
  των θϊρτνών προϊόντων αίγοπροδάτων καΐ §οών τΛς
  χρήσεως 1909 τοϋ Ε'. τμήματος «θΐκονομικά»!
  τοϋ Δήμον Άρμένων Άηοκορώνον.
  Λαβόντες ύπ' δψιν την Όκ' άρΛ. 288 καί χρονολογίαν 30
  Μ·ίοι> έ. Ι. ϊήλωτιν τεϋ Βασιλ. Κελαϊίί] κατβίκου Καλαμίου ϊι'
  ής δηλοΤ $τι, κροεφίρει 5 ο)ο επί πλέον τβΰ είς τον τελβυταΤεν
  πλειοίότην Μιχαήλ Χαραλαμιτάκην κατακυρωΐέντος Ε'. τμή'
  ματβς «Οίχονομιχά» άντί δρβχμών 162 κατά την πλειοδοσίαν
  τής 30 Μ*ίου έ. ι. των φόεων Δημοτικ»3 καί Άγρ··υλετκής έ«1
  ΐών Ιερινών χροΐόντων, αίγοχροδάτων καί βούν τής χ·ή«ε«·ς
  1909.
  μίν την >ι*ξαγα»γήν «ππναληπτικής τελει<ι»τικ<|ς ς διά την ίκμίσθ«Μΐν των ώς άνω «άρων τού Ε'. τμή¬ ματος «Οίκονομΐκά» ίνιργηΐησομίνην την 13 Ίουνίου 1910 ημέραν Κυριακήν χαί ώραν 3—5 μ. μ. έν τφ Δημα·χιαχώ καταστήματι, ενώπιον τής νομίμου ΐχιτροπείας καί συμ»ώνι»ς χρός τοϋς ίν τή ύπ' αριθ. ιΜ/«0 **· '· ή(*·τ<ρα: διακηρύξει «να- γραφομίνους ορους. Έν Άρμέν·(ς τί) 8 Ίουνίου 1910. Ό Δήμαρχος 3Β. Παπαδάκης Έκ τοϋ Εθνικον1 Τυπογραφείον