93344

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/6/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  1ΡΑΡΪΗ1 ΤΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
  Ν
  ΤΗ
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 17 Ίουνίου ΙΧΚΙ—-"Λριβ. 40
  Αριθ. Πρωτ. 2 526
  9 Διεκπ. 1748
  ΑΝΟΤΕΡΑ ΑΙΠΐϊΙϊζΊΣ 0ΙΚ0Νδ«ίΙϋ9Ν
  Δ Ι Α Κ ίΐ Ρ Τ Ξ Ι Σ
  Περί έπαναληπτνκης ηλειωτικης δημοπρασίαν
  εκμισθώσεως τού φόρι,ι/ έη των συγκομι-
  ζομένων δημητριακών πρωϊόντων διά το
  έτος 19 Κ1 των κατωτέρα) Οίκο-νομικών
  περχφερειών τού Νομοϋ Ηρακλείου
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΓΓΡΟΠΟΣ
  Λαμίόντες ύπ' όψει, ότι επί των έ-ΐομένων οικονομικήν περι¬
  φέρειαι; ών ή χλειοϊοτική έκμυβωσις ενεργηθή »υμ»ωνως μέ
  την ύπ' αριθ. "^^Μ καίχρίνοΛθγιαν 26 Μαίου 1910 ημετέ¬
  ραν ίιακήρυξιν δϊ-,μοσιιυθείσαν έν τω ΰπ' αριθ. 31 φυλ. Γ .
  Τεύχ. τού 1910 εγένοντο νομίμως νέαι προσφοραί κατά 5 β/(
  βπί πλέον των προοφερθεισών υπό των τελευταιων πλειοοοτύν,
  ήτει :
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α'. Τής Επαρχίας Μαλεβυζίου
  1) Γ2οφυράκΐα υπό τού Σταματ. Μαυριδάκη επί τής έκ
  δραχ. 150 τελευταίας προσφορας.
  2) Καλέσσα υπό τού Νικολ. ΓΐΛαϊαντωνάχη επί τής έκ
  δραχ. 160 τελευταίας προσφορας.
  8) Σίββα ύττό τού Μύρων θαλασσινοΰ επί τής έ/, δρ α·/.
  35 τελευταίας προσφορας.
  4) Σταυράκΐα υπό τού Γεωρ. Βλαχάκη ϊπί τής έκϊραχ.
  160 τελευταίας προσφορας.
  Τής Επαρχίας Καινουρίου
  1) Πλώρα υπο τού Σαρ. Μπομποϊάκη Ϊτλ τής -:/. '-.
  1200 τελευταίας ζρβσφορας.
  2) Κΐσσός 6π· τού Μανουσ. Δηλαίέρη επί τής έ/. 5ί /.
  702 τελίυταίας πρΐβίορας.
  Τής Επαρχίας Πεβιάδθί·
  1) Βορού ύ"ό τού Κωνστ. Κωνσταντυλα/.η ίτ.ί τ<ς έν. ϊραχ. 360 τελευταίας προοφΐ 2) ύ Χ χ ς ρφρ 2) Αύλή ύττό τοΰ Χριστ. Κασαίε'τη επί τής έκ ϊρα·/. ν'Γ'Τ τιλευταίας τ(ιοζ·γορας. 3) Νΐπηδητό υπό τού Χριστ. Κασαίί'τη ϊ~1 τής έ/. ::αχ. 230 τελευταίας προσφορας. Άκυρούμεν Τ* τχετικά πρακτικά των Έπιτροπίΐών ·τ. τής ίη;/.:πραΐί3ς τ*3<ί εκμισθώσεως ί%3 έν λόγω φόρου /αί. ' Διατάσσομεν ! Νά διεξαχθή έπαναληπτικη τελειωτική δημοπρασία εκμισθώ¬ σεως τού φόρου επί των συγΑομιζομένων ϊημητριακών προι'όντων , δια τό έ'τος 1910 των ανωτέρω άναφερομένων οικονομικών πΐρι- φερ=ιών τού Νομού Ηρακλείου. Η έπαναληπτικη αύτη τελειωτική ϊημοπρασία 3ι$ξα-/θήσε- ται. £;.ς τάς ε'ορς τάς έν τή ημετέρα ύπ' αριθ. ·3·/ω7 τής Ϊ7 Μαρτίου Ι!( 10 δη/η^ξίΐ άναφερομέ'νας χαί κατ' οικονομικάς περιφερείας ενώπιον των πρός τούτο ίπιτροπειών άς όρίζίΐ ή . ειρημένη δια/.ήρυξις ημών. ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ Γ Κατα τάς έπαναληπτικάς τελειωτικάς δημοπρασίας τής εκμι¬ σθώσεως τού φόρου επί των συγκομι'.'ομένων ίημητριακών προί- όνων τώ; ά«.>:ίρω άναφ.ρομίνον τεριχερε'ών όρίζθνταΐ
  ως ΐ'ριϋτιι προσφοραί αί τ./ίυταί»! προσφοραί κατά
  , τάς π,.οηγηθϊ^α; καί ά κ ^ρ (.)') = ισας δημοιτρασίας συν τή χροσθήκη
  ' τού ποσοϋ ·"> Μ/Λ καθ ο Ιπλειοοοτήθη νομίμως.
  Οί -ροκαλα'σαντες τας έπχνχληπτικάς οημοπρασίας πλειο-
  .· ίόται ο:α των ύπ αυτών γενβ/ένων προσφορών κατά 5 */§ επί
  ί:λε'ον Ο'άνακηρυ/Οώσιν όριστ·Α:ί μισθωταί εάν κατ' αύτάς δέν
  Γρο-^εοθώΐι ζρείσσονες προσφοραί των ύπ' αΐιτών προσφερθε·.-
  ' σων '/λι ίφ' όσον ουντρέχουσιν οί όροι τής παρούσης ώς καί τής
  πρΐ/;γϊυμ:νης οια/.ηροςεως ήι/ων.
  Κατακύ[>ο)(ΐις των δημοπρασιών
  II
  ::■- ια.', /λ'ίι. :η7'ςτών ίημοπρασιών τής εκμισθώσεως
  ; ·:^^ ίορ.υ έ-ι το')ν συ·;/ομι.':μίνων ίημητριακών προίόντων γ€-
  ; Α Τής Ί^παρχίας Μαλεβυζίου.
  Ι Ι'/,ι/ < )■/ ο.ο;Λΐ/.Ίΐν π.οιφερειών ύπ; το^ς α^ςοντα αριθμούς ι .—Ί -(,ι Ί' Ίο.ιν ου ήλίρα* Σά5ία-;< καί (,ίραν 8—12 π. μ. !*' Τής Ίίπαρχ£ας Καινουρίου ; ϊι',ι/ <) αο;ο(αι>ι(ιι; π:;ιφερειών Ι καί 2 την 2·) Ιουνίου ήμέ-
  'ί ρα; Σ>!£ατ;ν ν·αί «,ίραν 8—Ι 2 π . μ.
  ί Ι" Τής Επαρχίας Πεδιάδος
  Των Ο'/.ονομιχών πίριφερε'ών υπο τούς αύξοντα αριθμούς
  1 —.') τγν ".'() Ίίυνίευ ημέραν Σάίίατεν καί ώραν 8—12.
  "Οροι εκμισθώσεως
  Οί 'όροι συμφώνως πρός τού: όπο'ιους θά δΊεξϊχβώσιν α! προ-
  ν.ΐίμεναι "παναληπτι/.αί τε/ϊΐωτικαί ίημοπραΐίαι είναι οί αύτοι
  οί αναγόμενοι είς την ύπ' άρ.Ο. 9-9/(·87 /αί /ρανολογίαν 27
  Μαρτίθϋ ΡϋΙΟ (ίύλ. 14 Τευχ. Γ'. τού 1010 ϊιακήρυςιν ημών.
  Έν Χϊνίε-.ς τή 16 Ίουνίυυ 1910.
  Ό ίτΐΐ των ('ίχονομι»ών Έ» τροχοι;
  Β Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ