93347

Αριθμός τεύχους

41

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/6/1910

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΤΗΙ. ΕΛΛΑΔΟΣ
  πλΡΑΡΤΗΗΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗ τ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Κ ν Χανίοις ?, 18 Ίουνι.
  ΑΡΙΘ. 41
  Αρθ ίΐρωτ. 222
  » Διεκπ. 143
  Π Ρ Ο Κ ·ί Ρ Υ Ξ Ι Σ
  Έπαναλειπτνκής τελεΐΜτικης πλεχοδυσίος
  Έ~6ΐϊή ό διά τό τα,.1 ίον τής ά <·-2?/Λα,<ής χαί ό 2η)Α:τ κ'ος «π τώ/ '.ϊρ'νών >ής τρεχούσης χ.ησεο>ς 1909 — 1 9 ι Ο
  «πλ-ΐίβοτε'.θη ΐμτ^θείμως κια ο "/ο «τι π ί ν δ:α -. ν τίριΐέ-
  ρ:αν ί ρυμ; υλιανα ή όποίι δ<.ν γ.ατ^^/.^ρώ<)^ι ό''στι>ώς χ.ι-3 νΓ,'
  γενομένην π .-γε,ί.στϊραν πΛίΐνίο.ΐΛην οημιπραΐιαν των λ;ιπων
  π.ριφερειών τ&ϋ Λήμιου.
  Άκ.ρουμεν τα σ-χετικχ-ρ*κ·(κα τής π'ει-δ^σιας ώς πρός την
  ώ; α 'ΐιΐ είρ»τ»ι Λε,ριφίρβιαν Γρ-υπ/λΐ-ΐνα. κιΐί.
  Δ ατασσομεν την έπίναΛ.τ,ψν ου~ή. τελε'ω ιν.ώς τ, ν . Ί Ί-ο
  ν·-; Ιϋΐθ ,%ερ;ν Πεμπτην /.αί ώραν ΐθ π.μ. μεχρι 4 μ.μ. 5ν τω
  Αη^χρχιβχφ Καταΐ <;Λατι Κο/.υ.Α5αρΐ9ν, κα ίν'ι·π 5ν ~ής ίν τί) ύ-'άρβμ,. 198/' 28 ».Ι. τ:ρογϊ»ετ έρα 7ΐρ κτρ!ιξει ήχώ» οριζι- μίντ,ς έΐϊιτροπίίυς, /α σϋμφΐυν<«ς τρός ·νευ; ίν αύ-ή αναφερομέ¬ νη, ορους. Έν ΚθΛυμδΐρίφ τί) 14 Ίΐυνί υ 1910 Ό Δή^ϊρχος Κ,λυμ,βαρου Ν. Ι. Άνασταβίίκις μετά τοϋ ά.τα,ιτοσ(α.5νου γρ| δι ού -ροιφερί'. το νοΐΑ μόν ύΐϊίρθίμα δ.α τε τον φόρον των Οίρινών ίΐρ_νΐοντων Λαι των αίγοπροβχτων τής οΐΑθνομική; περιφεριιας Κρου?τχ. 1<5ο/τε, Ααι τα., σ/^τικας οιατζς.ις τυϋ ϋπ' αριθμόν 3οΟ Νομου ώ, κ,χι τή, υπ'αρ.Ο. 74 ^*.5 ι. ίΓ. δια<ιηρυ;ιως ϊ)* έπχνχλη-τικί; δημ&- ■^ρχτ άς 6 α τ/) ί εΛμιοΟωιιν το)ν ανωτϊρω δ^μ^τ>κων φορων
  ενεργη £ΐτ-;λ;νων ^νω~ο/ τος αύτη, ί^πιτροπί α, κχι υπό
  τουι, 6ν τ(, ^τϊ' χριθ. Τι 1^3'2υ ;. έτ. ( "1^3 ^ ικτ^ια. Εφημ.
  τί /-; 1". '^(^//ον '2^ον ε. «τ.) δ ΧΑϊ,ρυςΐ' ημών μνημονιυΐ-
  ι^ε'νΓ,υς ό^ο ^ς την 27 1^^-»ιο^ 1)10 ΛΛίρχς Ιν.γ.χ.Λι-,ν ίν τψ
  έν Άγιω ιΝ.κθλαω Νο;Λαρ/!ακώ Κ
  Έν Κο/)τσά τ/) 7 Ι,υνιο.»
  Ό Λ/ι
  1 εώργιος'
  Κ
  ρητσχς
  Αριθ
  Αριθ. Πρωτ. 5.53
  ι» Δ·5αχ. 143
  11 Ρ υ Κ Η Ρ Γ Ξ ι Σ
  ν τέλει,ιδοτικίν. μειοοοείας
  » Δΐίκ,π. 426
  Δ 1 Α Κ 11 Γ 1' _ 1 -
  Επαναληπηκ"ς οηυ.οτϋΐιίίας διά την έκμίσΐωσιν
  των δημοτικόν <|>όυ αν επι των ϋευΐνών -οοϊ-
  όντων της χρηαιως 19 )1>—9 Ό
  ♦Ο
  Λχ^όντ'ς ύτ' δψ=ι.
  α.'.)Τ/;ν !<τ:' χοιΘαο^ 5 «ετ. ά τ ',ιΐιν το1^ οί*ειου τ αοΟ Συΐίβθ'/λιου ό ' Υ); το1 τ. η υ;Ό'. .χ «ϊ^ιτΐ'.α ζρΐΑ- /.' τής κχτά την 30 Μχίυ 191 =νςργτ(). <τλ: θΜλ',-^-7'χ: ί -' την £Αα:«ϊ'.ωσιν τ(ον όθ^οτΐΑών φθ-·ων έττ'. των 0ί.11"θ' -;οι θντων τής έ'ρετει ής συγΑθμιίϋίς υς άχι των χιγοτϊ-θοχτυν Ζτε κρ 'ίίΐσης άΐυμοορου τής ό: ΕΑΧΐτ^ν ο'κονοιιικον ~Ερ;- ταιων πλειοδοτών πλήν τής περ φερϊ-'χς ΙΙρναςδ·'ηί υ^£- υ.'χν εγένετο προιφορχ· β'.) Την ϋπ' αριθ. 3836 άχι χρονολβ.ίας 5 Ίο^ν ου έ =τ. 1 τού Γιωργίου Ί. Κονρ νού νομ'^; κχι ΐμπρ5665μως ί;,.^ /.,τ' V ϊνίργί,Ο-ίτ*» ,Α.ι-.^,- γ,τ,ι ΐ/Γ(Γϋτ:^ασ αν ;γ), "3 Μα: κ ί ε. πρις «.α >.«.^ί;ν δ.α;.ί:ω .ί%*αΑΐα)ΐ* ίη,Αθ,ιχών
  ίΐώ/ ,ι<) τ-ρ^.ω ι, -/.^ρι,^ΐΛΐν) είς τα :.α^'Λ..·>. ·/»,. α τιϋ Δ'(-
  ,α;.» -ύ ς :~αρ^^ α-Ο', ί,.γ2Λλ6ο, οπω; μ£.-3ΐτί(οί, *ις τα /_ω-
  .ια Λ 5*,»;, ΣΑ- ■•■χ, Ί'αί,ι^,α, Γ,ρ-τ;^, νΐαχα:;.», "Ι,ι ϋαΛΙ-
  ώ·.ε καν Λαγ;υ α.
  Δια ταυτα
  1ϊθ/-ες ·α»ι ά; :χ-' κ^ς ϊια:ά;» , Τ3θ ύπ' αριθ. 356 Νν,*ο^
  Λερι ϊΐμί ?*' ών
  _ϋλ;α3ΐ:^;ν .ί-ν ϊ.' α/ι,π;./.ην τ* ίϋδίΤίΛ,ι,ν μειΐδ^ιαν
  «ίί,,γηθ τ^,λ ντ,' ',τ,' 27 Ίΐ;/.ιυ Ι.ίΐϋ ήμ·:ραι< Κ^ρια^.η' >αί
  ώ ζ' ι1·) -ϋ "·Η·· *ν τΨ —'.ί131ι'Χ!*'Ψ κα;αατί,ι>α ι και ίνωκιον
  τ ς α.αίε:ο,Αίν ,ς Επιι.-.π.. ς ιΐς τ',ν υϊ' «ρ.-ΐμί» Ιθό/ΐϋΟ τι,ς
  ^■^ Λπ^ΐΛΐ}* 1^10 πρςκίίρ^ςίως η'ών κα. υ,Α^ωΐω, τνίς όρςιΐί
  τα^τί;, ϊν'^α -.ρϋ αλΐ^η^ι οί β.υίομ ή
  Έν Σχον-5 η Π Ί»^ ΐί^
  Ό ΔήΐΑΐρχ., Σ-/:ιν.5
  Έμμ. Χανιαλάκις
  μΚ ^
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Άριθμ. Πρωτ. 273
  ■ Διεκπ. 154
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΠερΙ έπαναληπτικηςτβλειωτνκη,ςδημοποασίας εκμισθώσεως
  φόρον συγκομιζομένων τοϋ Λιχμου Τουρλωτής
  Λαβόντες ύπ' όψει δτι ίπί των επιμένων περ:φιρειών τς3
  Δήμου Τβυρλωΐής ών ή πλειοδοτική δ(]μ»πρασι» ίκμισίώσιως
  ένηργΓ,θη συμφώνως μέ την ΰπ αριθ. 1ι7/<μ καί χρονολογίαν () Μιίου 1910 ημέραν διαχήρυξιν τ^ 23 Μαίου 19ίΟ, εγένοντο νέαι προσφοραί. 1) Εν Μέΐ« Μολιανα υπό τοϋ Ν.κ. Γ. Β«ρδάκη κϊτά 5 */· *π' τί!ί ** &ΡαΧ· 195 τελευταίας χρβσφοράς καί 10 ο/ο υπο τ*ΰ Παντελή Ανδρουλιδάκη. 2) Έν Έςω Μουλιανά ..πό τοϋ Έμμ. Άντωνΐδάκη κ«τά 5 °/« ιπί τής έ* δραχ 200 τε>«.ι;ϊί*ς προσΐορας.
  3) Έν Μίτοχιοις υπο τοΰ Ιωάν. Μαρουκλί] κατά ο °/# έ.ιί
  τής έκ δραχ. 85 τελευταίας ιτροσφορας.
  4) Εν Λάστρω υπό τοΰ Νικ. Ι. Σαχκ9δάχ.η επί τής έκ δρ?χ·
  150 τελευταίας προσφοραί κα,τά 5 β/0.
  5) Έν Σφβκα υπβ τβυ Εμμ. Ι. Παπαδακη επι τής έκ δραχ-
  μών 105 τελευταίας προσφοραί κατα 5 β ο·
  Όρίζομεν την «ιτχνάληψιν των δημοπρασιών τούτων τχ, 17
  Ίίυνίου 1910 ήμερβ ΙΙίμΐττζ καί ώρα 9—1*2 π μ. ένερ-
  γηθησομένην έν τώ Δημϊρχιαχω Καταστήματι Τουρλωτής,
  ότε χ*ί Οπου καλοϋνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσιν
  Έν Τουρλωτή 28 Μαΐου 1910.
  Ό Δήμαρχος Τουρλωτής
  Ιωάν. Κασσωτάκης
  Αριθ. Πρωτ. 3198
  ~.....7'Ϊ
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  Ό Λάρα τοίς έν Χανίοις Εακονγιοδΐκαις
  Γενικος Εισαγγελεύς
  Λαβών 6π'ϊψ«ι το άχό 18 Μαίου 1907 δπ' αριθ. 324 βού-
  λευμα τοϋ Συμβουλίω των «ν Χανίοις Πρωτοδιχών ίι' ου &
  Ιωάννης Στ«λ. Μπατάχης χατοιχος τού χωρίου Κ«μισι*ν« τής
  επαρχίας Κισιαμου τού Νομού Χανίων πΕχρΐπίμ^η ί^ώχιον τού
  Κκχουρτιιδίχιίου Χανων 6ια να ύιχασθΛ ώς υπαίπος τού ^-ι
  την 20 Αι}γούσρ;υ 1905 μετ1 άλλων επυροβόλησ,ιν εντος τής
  έν Κ«μισι«»« Κ σΐχμου οί/ία, τού Γίωργ. Λουλιουδχχη ίπως
  ««αιρέαωσι τούτον ή τίνα των μβλών τής οΐχογ»νείας τού άλλ'
  «**τυχον Ι/ίχα ανεζχρτήτα,ς τής θελήσεως των ήτοι χαχ,ουρ-
  γηματος προβλεπομένου χΐί Τνμωρουμένου αχδ τα χρ«ρ 47, 49,
  66 57 χ«ί 2«341 τ«ύ Ιΐοιηχού.
  Θεώρησις την *ιτό 16 Ιουνίου 1907 χαττιγορ'αν μο«.
  'ΐίιτειδη 6 μ^ησθείς ιί<αι φυγοοιχος χχί άννοιΐτα; 6 τίτος τής ίι«μο»ής τού. Δυνάμει των άρθρων 408, 406 χαι 409 τής 11οιν.*.ής Δι- χονομίας. Ιΐροσχαλώ ιον (ΐρημέο» Ιωάνντ^ν Στυλ. Μπατχχη νά $αφν- 9γΐ αυτοπροσώπως ενώπιον τού >χρο*τηρ!ου τού Κ«χουογιο-
  ίου Χανίων την 25 Σ]ί(,ίου 1910 ^μιρχν Σιοζχτον χχί ώραν
  2 μ. μ. ίτ» πβρελίυσ&ται χαί ή π«ρα τού Νομου λ^ιζομένη
  τρίμηνθι, προ»«5μ·ΐ Λθγιζ^μένη ·>φ' ής έγε»4Τ0 ή τίλιυτα.αί των
  πρός τοιχοκολλήση χαι δημοσίευϊΐν τού παρόντος υπο τού Νόμου
  διβτεταγμίνων π,,άξιων, ?ν« 6ιχ»σ&?| χβτ' αύτην, άλ*ως μή έμ-
  φανιζόμενος χατ« την ρηθείσαν διχασιμον τοϋ Κ»<οι>ργιοδιχείου,
  θέλει χατά τον Νόμον διχχσθή έρημην.
  Δΐ|μο<ΐιε»()ητω τ6 «χρόν διά τής Επισήμου Εφημερίδος. 'Β» Χανίοις τ» 14 Μβίου 1910 Αριθ. Πρωτ. 3741 » Διεχπ. 2473 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΛ Ό παρά τοϊς έν Χανίοις Κακον^γιοδίκαις Γενικός Εί<ίαγγβλευς Λαβών ύπ' οψ«ι το ίπο 13 Απριλίου 1910 ΰπ' άοιθ. 253 βού- λιυμα τοϋ Συμίβυλίου τώ/ έν Χανίοις Ποΐϋτοϊιχών οι' ου οί 1) Έμμ. Α. Πχπκδίμα-ώλης χάτοι:<ο; Σχραχίνας, 2) Γεώρ. Μ. Κου θορίδης, 8) Μιχαήλ Α. Πινταραχης, χάτοιχοι Αγ. ΕΙρή- νης Σ«λί»ου, 4) Γεώρ. Α. Παπβ5αντωνά>ης χίιοιχος Καχοδι-
  χιίου ΣελίνοΜ χά! 5) Γεωρ. Ν. Τζΐνβχάχης χάτοιχος τοΰ χω¬
  ρίου Πατΐμίδβς τής »πϊρχί«ς Κισβίμευ τοϋ Νομοϋ Χανίων
  παρεπβμφθησαν ενώπιον τβϋ Καχουγιβδιχιίου Χανίων διά »«
  δκασ9·ο»!ν ώς υπαίτιοι τοϋ ότι τή'
  II
  —12 Νοεμβριού 1909 (ν
  Κΐνιιχάδω Σιλίνου ίιϊ τ:υροίόλω^ ίτλων εχ ποομελίτ'ΐις άπέ<- τειναν τόν Άρτέμιον Π«π»ίανην χ«ϊ άιΐεπειράθ·ηβαν νά φονεύσωσι τοϋς Νιχολ. Μπασιαδ»<ην ΜανοΰΒθ» Βεντζάχην χαί 7 άλλοΰς άλλ' ϊπίτυχιν τίϋ βχοπού -ών τρΐυ ^ατίσαντες μονιν Τόν Μ Βοτζα- χΐ)ν ήτϋΐ χχχ·υρ'ν'τιυχτω< προβλιπομέχιΐν χαί τιμωρουμένων απ6 των άρβρων 51, 47, 49 109 χαί 288 τηϋ Πθ'νιχοϋ Νόμου. Θΐωρίίσας την ι πό 15 Μ*( «1910 χατηγοειαν μου 'Βκΐίδη οί μνησθέν*·; είναι φυγόδικοι χαί άγν?ιϊτ*ι λ τότΐο? τής διχμονή; των. Δυνάμίΐ των άρθρων 408 4(16 χαί 409 τής Π ινιχί,ς Διχονομίας. Πρου.αλώ τοϋς ί'ΐ£τ_[Λ.?νους ί^ωτέρω χ»τ·ηγο·ουμίνους ·>« έμφα-
  νισθώσι αυτοπροσώπως ενώπιον τον αχροαττ,ρίου τοΰ Κ'χουγκ οΊ-
  χείου Χανίων την 18 Όχτωβρίου 1910 ήμϊβ«ν Λει»τέραν χχί
  ίιφ&Ί 8 π. μ. ίτε Ίταρίλίύσεται *&1 ή πι«ρϊ τοΰ Νόμου θριζομένϊ;
  τρίμηνο; προ6εσμ(α λογιζομένη βφ' ·ης»γί%ιτο ή τβ'ευτίί* τώ»
  τρός τοιχοκολλήση >α'ι δημςσίευτΐν τού πρρόντος δπο τοΰ Νόμ,ου
  διατβτογμένων πράξεων, ϊν« διχαβθώσι κατ'οιύ ήν, άλλως μή έμ-
  φανιζόμενοι χ;τα την ρηθεϊσαν διχασιμβν τοθ Κίχουργιοίιχβίίυ,
  θέλει χατά τον Νόμον διχασθώτι έρήμην.
  Λημοσιιυθήι-ω το παρόν δια τή; 'ΕΙπισήμσιι Εφημερίδος.
  Έν Χανίοιςτ^ 7 Ίουνίου «910.
  Ό Άντισαγγιλιϋί των Έφετών
  Ν. Ζονρίδης
  Αριθ. Πρωτ. 3705
  « Άποφ. 2481
  Ενώπιον τοθ Δτκαϋτηρίον των έν
  Χανίοις Έ<^ετών ΚΛΗΤΗΡΐΟχΝ Κ11ΙΚΡ1ΜΑ Γοϋ ηα»' 'Ε<ί>έταις
  ϋ Εισαγγελέως
  Π?ος την επί μοιχί οί. Χϊτηγοοοι,μένην Βΐσιλιχήν Νιχο)ιδάχη
  συζυγου Έμμ Ι. ^..ΐθνθυδά»η πίώην χατο;χον τοΰ χωρίου ΆδεΛ*
  της ' Επαρχίας 'Ρε9υμ»ης τού Νομοΰ 'Ρβθ.μνης χαϊ ήδη φυγο-
  οίχου
  Καλεΐι?χι νά έμίρανΐΊθ^ς αΰτΰϊΐοοσώτΓως ένώπ'θν τοϋ άχροα-
  τηί'ου τού Γχ/ω ιΛιχαστη^ΐνυ τ^ν 6 τοϋ μηνός ΌχΓωβρίου τού
  ίτους 1910 ήμιέραν τετχβτην χ»ι ώϋΐν 8 π. μ δίοτε παριλεΰ-
  σεται χαΐ ή 6πό τοΰ Νόμου δαιζομένη τρίμηννς προθεσμία, πρδς
  αυζήτηϊΐν τής έφίσεώς σου ΰπ6 χρονολογίαν 27 Νοεμβριού 1909
  χα:« ττς 6π' αριθ. 436 τού έτους 1909 ϊποφασεως τού Πρωτο-
  οιχ,ί'ου Ι'εθΰμντίΐς. ί'λω; μη έμΦαν ζομίνη θέλίΐς διχασ9/| έοή[*η»»
  το παρον διά τήν 'ιίπιστιμου Εφημερίδι*.
  Ι 3 Ίου»ίου 1910.
  Ό Άντισαγγ»λβύς των Έφιτών
  Ν. Χ. Ζονρίδης
  Δημο
  Έν Χανίοις
  Ό Άντιβ«γγ»λεϋς τώ* Έφε-ών
  Ν. Χ. ίίίδ
  'Αρ.Ο. Πρωτ. 3194
  » Διιχπ.
  V
  101
  Ο
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΠΚΡΙΜΑ
  τοίς έν Χανίοις Κακουργιοδίκοις
  Γενικάς Ελ
  Λα6ών ύπ' όψει το ύπ' αριθ. 101 χαί 615 τοΰ αριθ. 1907
  Βούλιυμα το» Συμβουλαί» των έν Χανίοις ΙΙρωτοβιχΰν δ«' «ν ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  228
  Κμα, Δ. Εγου:ομαλάχη< χά'οιχος τβΰ χωρίου Καλάθιναις τής ίπβρ/'α: Κισσάμου τοϋ Νοιιο» Χανίων «ϊρεπίμφΐη ενώπιον τοΰ Κϊκ"οΐγιο^ι*β'οο Χανίων δια νϊ δικασθή ώς ύιτβ'τιος τοΰ 3-ι την 22 Νοεμβριού 1906 έν τη θίϊίΐ 'Φονίσχου τον λάκνον» Καλά- θίΛΐις Κισσάμου απεπειράθη μ·τ' άλλων νά φηνεόσωβι τοϋς Ήλίκ Στοματάχην χ»! Χοϊιβτον ΛϊΤ<ά*ϊ!ν άλλ' ίπέτυγον τοϋ βχοποϋ των άπϊ> οίπα άνίξάρτητα τής βίλήσεώς των ητ^ι, χαχουογτ.ματ·Γ
  προβλεπομένου χα-,1 «·ιιιωρουιιένου άπ« τώ* άρθρων 49 57 χαΐ
  288 τ»ΰ Πΐκιχοΰ Νομου.
  ©«ωρήσας την ίπό 3 Ό^τωίοίου 1907 χα$ηγορί«ν μου.
  'Ειτειίτ) δ μνηβθιίς «ινβ φυνόοΊχο; χαϊ ίγνοεϊται 6 τ<^:ς τίς διαμονής τού Δυνάμει των άρθρων 408, 406 χαΐ ^09 τή; Ποινιχήί Λιχ·>-
  νομ'ας
  Π
  Ιΐρωτ 1721
  ώ τόν είρημένον Έμμ. Δ. Σγουοομαλάχη' ν» ιμφα··
  /ισθϊι αΰ-οτΓθοσώπωί ίνο'νπιον το~ Κοι*βϋ5νιο5ιχϊ{ου Χιν'ων την
  22 Σβτ,:τ«μζρ(ου 1910 ήμ.έρ*ν Τβτάο'ην χκ! ωΐαν 2 μ μ ίτε
  παρβλΐύσ,εταΐ χαΐ ή πϊοά τοΰ Ν(ίμ.»υ όοι^μιίνη τίία,Ίήνος προ-
  6εαμ(α λονΐζομίνη ίφ ής ί ίνιτο ή τελεοτκία των ποος τοιχο-
  χιίλλησιν χαΐ ίηιχοσ'ϊυσιν το« πβοοντος ΰιτϊ» τΊ Νόμου ?:ατε-
  ταγμένων π5·ίζϊ<ον, ί'να 5ιχ**9ί χατ' αΰττ.ν, άλλως μή έμφκ- ζ4 ά ί ϊ ίά Κ^ί ρ θίλίΐ χ»τά τόν Νιίμον ίιχασβή ^ρν)μΤ|ν. Δημοσιευθήτω το παοόν 5ι« τής 'Εκισήαου ' Έ.· Χανίοις τί) 13 ΜϊΤου 1910 Ό Αντΐββγγίλίύς των 'Ειρετών IV. Χ. Ζονρίδινς Αριθ. Πρωτ. 1722 » Διεκπ. 1019 Έν "Ονόματι τοβ Βασιλέως των Έλληνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ $ή ο Μιοϊσος Ί. Διχονομάχης, χάτθϊχθί Κΐλλιχρίτου ν, χά! ηδη βυγόδιχος, χβτηγοθίϊ'α! ώς ίιπαίτιος ■'θΰ $τι 29 Ίουΐίου 1909 έχ τοϋ ϊάσου; Καλλικράτους ^φαχ'ων, ίϊ<; τίιν κατοχήν τ^υ, έν γνώσβι, «ΰτογνωμίνως χ»! άνευ της σογχιχταθέσβως τού ϊγοντοί 5ιχ»'ωϋ« ϊίιοχτημονις Νίχολάοο Στυλ. Βροινδ, δ*ογωοίου τού, ιι(αν α!ν« *£(«? δ»»/μών 20, ?ι« νά ττ,ν ϊ/γι «α5αν(!μ»ς ώς ίξιοντγιυίυν τού ΈπΕΐ'ή τό άν^κημα τουτο προ6λί«βται χαί τιμωΡίϊΤαι άπί) τ' δρθοβ 1, 2, 3, τοΰ 665 Νομου 371 χα' 373 τοΰ Ποινιχοϋ ΝόΐΑου, γαρβκτηρίζίται 8έ ώς ιτλγ|μαί)γ)υ« Έκιιοή ί) χατηνοβούμινος ούτος ΐΐναι άπών χοΛ άγνοιϊται δ τίκθζ της ίιαμονΐϊς τού Ί8(ίντες χαΐ τ' άοθρα 405 χαι 406 τίς Ποινιχ^ς Δι*ονοιι.ίας Καλοϋμεν τΊν ε'ιοημί'νον χαττιγοροόμινον Ινα έιχφίνισίΐΐ αΰτο- τροσώϊίβς ενώπιον τοΰ άχροχτ·ηρ'ου τοΰ Πρωτο5ΐϊίίου Σ<ρ«χ(ων την 23 τοΰ υ.ηνος Τίπτεαβοίου τοΰ "τού 1910 ήυ.εοο'ν ΙΙίμ- τττΐίΐν χβ'ι ώρβν 8 -κ μ.. V»» 8ι«ασθ?| ώ: υπαίτιοι της έ<"«6ε(ιτης ■η8άζ»ο»ς' «>><,«; θίλβι διχαβδΐ έρήμνιν συαφώνως τώ 5:βίω 407 τηί; Ποινιχτις Διιονομίβς συγ/ο~ό5ιχος, κβτηγορΐΤταΐ ώς ΰπϊίτιθί τοΰ ίτι,
  την 29 Ιουλίου 190!), ένω οί χωοοφύλαχις Γιώργιος Π. Μβυρο
  γιαννάκης, χά! Ιωάννης ΐίουλαό'αχης, χβτείίωχον *ν τ$ βίβίι
  ίΜπούμπουλΐ», τής περιφ·ο«ίας Καλλικράτους, ?»α τ6ν βυ)λ»-
  βωΐι φυγοίι»οϋ<τ«, ό-ως τοίι; άνβγκαα1»! νά χαραλε,ίψωσι πρδξιν, όναγομίνην είς τα ερΓα τής ϋπήϊίσίας των, ήπείλησε τούτου:, πυίοβολήβας κατ' υύτών ΐπανίΐλημμένως διά τοϋ οπιρ μιβ' ίαυτοϋ ε»ερε πυροβολου βίτλου αυβτήματος «Γχρα». 'Κπε[5ή το ίνόαημα τουτο χροβλέπετα. χαΐ τιμωρεϊται ά»ό τ' άρίρα 199 έϊ. Ι τοϋ Ποινιχοϋ Νόμου χαρακτηρίζεται δέ ώς πλημμέλημα. 'Επειοή δ χαττιγθ3θύμ«,ος ουτβς Λιι άπώ' χ«1 άγνοεϊταΐ » τίπος της οΊϊμοντίς τού. Ί5όνι-ες καΐ τ' ά-θρα 405 χά! 406 τη; Ποινιχής Διχομί««. Καλούμεν τον ΐίρημίνον χατηγοοούμε»ον !να βμφΐνισίή «ΰτο- ΤΕροιώκως ενώπιον τού ά>Όθύιτηοίου -ου Πρωτο^ικείου Έφ&*ί<ύ* τή» 2ί τοϋ μη.^ς Σίπτίμβιίοι» τοΰ ί<του: 1910 ήα=ρ»ν Πέιι,πτην χαΐ ωρα< 8 π. μ ίνα διχ«σ5?| ώς ΰπΐίτιος τής έχτιθίίΐης πρά¬ ξεως, άλλως 6έλει ί'.χασθή έρήμην συμφώνίΰς ιω άρδρω 406 τί,ς Ποινιχής Λΐχονομίας, συγχοιίνω; 8& καλούμεν λΙιιο/ 6'πω; λάβγι γνώσιν ;ώ" εγγράφων ττς διχογοαφίας. •Εν Βάμψ τΤ; 29 ΜαΙου 1910 *Ο ΕΙσαγγβλίϋς Σφακίων Ε- Χλαποι/τάκΐιί Οί χληβέντις μάρτ>ρ»ς
  Γεώργιος Π Μαυρογιαννάχης χωροφύλαζ χάτ. Πατσ:ανβΰ Σε)«χίων
  Ιωάννης Δ Πουλα5άχης » » » »
  Νιχόλϊος Στυλ. Πβπκίάκης » » Καψοδάίθυ »
  Κ<βν«ταντϊνος Ίϋμιχ. Φίΐσχάκης » » ' » Εμμανουήλ Ν. Κβοιίδης > » » ·
  "Εγγραφχ
  Ή ύπ' αριθ. 42 χαί χοονολογίαν 31 Ιουλίου 1909 τής νωρο-
  φυλακής τοϋ ϊταθμβΰ Π«τβι*νοϋ χαΐ δλίκληοος ή σχ«τι*ή ϊικο-
  γραφία.
  Δημοσιιυθήτο) ΐν τή Έκιαημω Έφημιΐρίδι.
  Έν Βάμω αυθημερόν.
  Ό Είσαγγιλεΰς Σψβκίων
  Κ. Χλαπουτάκη
  η ψ
  Πέτρας 'Εμ.. Γ«ρεφαλϊχ»|ς » » »
  Ιωάννης Πουλ«'ΐϊχης γωίοφόλαζ χάτοιχος Π*-σ ίνοϋ 1·Φχ*ίω< Γίώβγιος Μίυρογΐοτ.ννάχης » » » » "Εγγραφα Ή ύπ' αριθ· 39 χα! χοο^ολογίΐν 30 Ιουλίου 1909 ϊκβεσις τϊ< "χωροβυλ«νης τοΰ σταθμοΰ Παταιανοΰ Σφαχίαν κ«1 ολοχληρος ή ή γρφ μή- ω έν τ% 'Επισημω Έν Βίμω αύθημΐρίν. Ό *ίίΐΐνγίλεύς Σφαχίων Ε. Χ5.α«ουτόκιις Άθςΐθ. ϊΐρω- 5747 » Δ'.βκττ. 3639 Έν -Ονόματι τοϋ ΒαϋιΛέως των ν Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμει των χρ^Ιρωι 405 χαί 406 τής Ποινικής Δΐκονομίας. Κιλοϋμεν τ:ύς επί άντ στάσει κατά τής άργής κατηγβρουμέ- »ους Ιωάν. Ν. Γ"λανάν.η Λαί Έμμ. Γ. Γαλανάκην πρφην κατοίκους Μάλίμΐ Κυ'ωνίας χ.αί ή5η αγνώστου Ιιβμονής ΊΊ/α προίέΛθωσι αυτοπροσώπως την 23 Σιπτεμ^ρίου τοϋ ϊτους 1910 ή*έρα Πεμπτην κ*· ώραν 8 π. μ. ενώπιον τοΰ άκροα- τηρίυ τοό Λ **σ:ηριου τ"ύν ίντα1()α Πρυιτοδιιών πρός περαι¬ τέρω συζήτησιν τή; ώς «Γοηται άςοποινου πρείξϊως τής άναφε- ρομιένης βίς τό κλητήριον θίΐπαμά μας Ιττ' αριθ. *"Ι^ τή; 21 •Ιανουβρίου 1910 άλλον; θέλουσι δικβσβή έρήμην. Έν Χανίίί; τί, 12 Ίουνίίυ 1910 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Άομόϊιος δικαστικός κλητήρ ιταραγγέλλετα·. όπως έν αντί¬ τυπον τής παρούσης κλήιεως τοιχβκολλήΐτι είς το δημοσιώτε- ρον μερος τού χωρίου των κατηγορουμένων κ*ί έ'τερον είς την έ'ίραν τοϋ άχροατηρίβυ τθ3 Πρωτίϊικείου Χανίων. Έν Χανίαις αύθημί·όν Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς ■
  _824
  Άρ-.θμ. Πρωτ. 1851
  εφβμ&μσ .
  κτ. 1090
  •Εν Όνάιιαττ τοί"' Βα<ίι3,έ«·> ιΑν Έλλιίνων
  ΚΛΗΣΙ Σ
  Ποί>? τ^ν ϊτγϊ ζωζν)οΐίτ, χβτηνΓρ-,ύαε ο- Λ«»<γί*αν Σπύρ" Νι- χο)»χ-?/ην χάΤοιχβ ί ?τωί 'μφα ιοβϊς βΰτθ7Γΐ-,<τώτ<»ί την 7 τοϋ (■Ύΐ^ϋς Ό»τιοε*οΌυ τ"ΰ ϊτους '^ΙΟ ήϋίοίν Πε'μττγιν χ»! ωρχν 9 π ι» ϊννττιον τοΰ Πίωτ'-ίΓχΐ'βυ Τφχ·<'ων ττοΊί γτο'^ν'ϊν χα> ττβο-ι-
  τ'ιω »υ£ιίτγ)<τ.ν τΐ,ί άξ,»*·ο'ν·υ πϊ'ίίίοκ τί; ίν_,ΐ£ί3''μ{ν'»ι:; ϊϊί τλ νοινο— ,τθέν ί,π' ^ριθ 22871Π77 τή« 24 Ί(,υ·Λυ Γ-09 *}η- τιίίΐ,Γν «π'χϋμ'ί «>? ί^λΐ,' θέλίΐί ίι ατίή ·}ήϋ·ην
  Έν Βάμω ττ Ο Ίοονίου 1910
  Ό Ρ!σανί)£ΰί Σ"!ρ»χ'ων
  'Ρ. Γ. Χλοίΐ
  Έν Βϊμω ί»ΰβημ£3^ν
  Ό Ε^ινγεΪΕΪκ Γφαχ/ο>ν
  Τ. Γ
  Άοιθ. Πρωτ. ί885
  θ. Πρωτ 3861
  >» Δεκπ 1831
  ' ν *{>όμ«τι τ«.ϋ Βαο'ιλε'ωΓτών Ελ^.ήνα,ν
  Κ Λ
  II
  Σ Ι Σ
  Δυνάα»; τ<3ν άοή.-Μν 405 καί ΊΟβ τής Ποίν.κής Δ χονμί-,ς. Κ"λ-.5μϊ' -όν ίπϊ λιήοειχ-ορία κιτηγορούμεν;ν Γεώργιον Ί'ε νάρην πλοί--·χ;ν "ρώτν χά οικον Κατλ·'μν3Λ Τθ/ρκίας καί τ,δ» άγνώσ-ου ϊ"ΐι;νής Γ.α πϊοσέλθ^ ϊΰ-οτίοσώπως -.ήν 8 Ίουλί-.ι τ-3ί'.;υ; 1*Ϊ'Ο ήαέοαν Πΐι*~την κτί ώραν !■· π. μ. ενώπιον τοϋ 7κ;θϊ*η:ί;υ *τΰ Δ'χα'ττρ'"υ τώ; έντυύθϊ Π.-οτοδκών πρός -;ερατ:ρ(, 'Κν ΌνΛί ατι τοΓ' Β «ίιλεωί των'Ελλήνων Κ ΛΗΣΙΣ Πϊ^ί τ&ν έπ' ζ'Λΐ^λ'ΊΓΟ χϊ—η^οΐι ί'^ενι · 'Τίοά·- ■»)·■« '^ϋ Μοτ- ·ο,)ίν χάτ^χιν ' /'ας Ρ-ο·/ιε')η; Σ^Κ''ων «ι! ηίη 'γνώσ"υ Ϊ!»Βονη^. ,> συΓή-ησ'.ν τής ώς εΓ:τ,ταρ άξι-.ποινο^ "ρά'εως τής
  άναίεοο ίντ? ε'ς ό κλητήίΐον έπίκίΐμϊ ημών ύπ' ά.ίθ. 3Μ3/1889
  τής 99 Μ;ίΐυ 19·'9 βλλως Ρίλϋ δ.κασθή ίρ
  Έ- Ά ιω Νικολάω τή 2 Ίουνίΐυ 1910
  Ό Ε'σ«γν
  Ίωάννηο Γενεράλη^
  Άρ^ό^ΐ'ς δίκασ'κός χλητήο παρϊγγέλλ^εταΐ όπως ϊν άντίτυ-
  I
  π:ν τής π ρ;ύσης χ,λήσεως τοιχ^κολλτ,στ, δημο;ίως εις την τελευ-
  ταί»ν χ.α οικίαν το·3 κατι;γ3ρΛυ,. ένου κΐί έτερον είς τή1* έδραν *τοΟ
  | άκροα-ηΐίου τοί Πρωιοδικίίου Λα;ηθϊίου.
  Έν Άγίω Νικολάω αυθημερόν
  Ό Ρίσιγγε/ εΰς Λασιβίίου
  Ιωάννης Γέ,νβράλης
  247
  Τό Επέτειον Χανίων έν ό
  Ο«-ωβ=ίου -ΰ *τ'υς 1910 ΐμι^ν Π-'μπτπν /«, £,«„ 8 π α.
  »ν,.ιπ,ον τοϋ τνο-ατγ,,/^ ^ΰ Πρω^ί,γε/οϋ Τα,α,',,,ν πρβ: άπε-
  λ-ν,ν χ.'^ο,ιτ.-ρωβυζ,ί-ίΐν -*Ε 4ξ.β-'ν,ο —ίξ,ω£ τ». 4νβ.
  ! --------------------,----------------
  | 'Λν'- Ζγΐ"^ '^ος, Μ-ρ^ου Σ Λημη-ρα/.ί,η Κωνστ. Γ. Παπι-
  , Ιω Α. Σα-,ιν-ί-.σου Χίί Πε-ρο^ Τ-τβοά η.
  βρ4ντβ(; -6Βτ. Γενικβϊ Ρίοαγ^ελβωί Χον'ο-ν ΓΙ Σ
  Β,'αω
  7 Ί,υνίου 1910
  ^ 7 Ί""
  Ό Β·«γ
  Γφχ,ί
  «βημε.βν
  Ό
  Έ. Γ.
  Λ>?ών ΰχ' ςψε. %1 άοθρ. 1 19 τ»-3 όργανισ^οΰ των Δ;κ?!
  Οϊ ζί< ϊκαοΐ'Λον πρ^ς συζήΐη^ιν των πίλίτ'κών 1 άπό τ?ς 5_ Ο^το-βρί-.υ 1910 χαί ί-εϊβ-ν τό Σά66: | εβδομάδος αντί τής Δευτ:ρας, ώραν ϊέ ενάρξεως των «υ1 Ι σεων την '0ϊ;ν χ. μ. κϊί | _ >ντέλετ?ι την ϊηΑοσίευσΐν τής παρούσης ίά τής Έπ,βήι>5^
  Άρ.θ. Ποωτ. 1720
  'Κ.ίτετο κ^ί εξεδόθη 1ν Χανίοις τ- 7 Ί,υνίο 1910
  Οί Δοαΐταί
  —. Α. Χαρ^λάπης
  Α. Γ. Ζηλήα.ων
  Μ. Σ. Αημητρακάκης
  Κ. Γ. ΪΙαπαη-ίκΛ,ς
  'ϊω. Λ. —αουν^'τσοί
  Π· Τατχοάκης
  Ό Ύπο^ρομματεΰς
  ενώπιον τού ««ρο-τη^ίβυ τοϋ ΓΙ·ωτ9Ϊίκ=ίϊυ Σ*α«ων πί'-ς άπ'ο-Ι ·» . Σπ. Ε. Χαραλβμπάχη;
  ■ ' Ακριδίς αν-ί-[
  ϊ Λιεκπ. 1017
  'Ρν '°νόαατι τοθ Βασιλέως των 'Ελλήνων
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Πρός τόν ΐπί ζωοκλοπή κατηγοροΰμενον Ιωάννην Έμ. Μα-
  νωλέν κάτοικον Άγ''α; Ρίυμέλης Σία/,ί ών καί τ,Ϊγ φυγόίικον.
  ΚολεΤσ»! όπως ΐμφανίσθ'ς αΰτοποοσώπω; τήν'ίθί,ν τού μηνός
  ΣεπτεμοΌ'.ουτΐυ Ιτοϋς Ι'ίΙΟήμί-ίν ΙΙίμττ/·ν χά! ώίΐν 8τ,ν π. μ.
  Σ α
  λογίαν καί περαιτέο,ο συζήτησιν τής ίξιοποίνου πράξεως"τής ά α-
  Γ.ί0μίηηο€ίί τ<0. ν™"·*·*1»'"*' °^· *5β%,5ΐ τής 15 Δ,κεμ- ίριου Ι!)1)9 κλητηρϊον ίπικρ·μα μ-ς, άλλως'θίλεΙς δ.χςσθ^ έρήμην. Έν Βάμω τή 29 Μα?ου 1910 Ό Είσαγγελιύς χ"« Έμμ. !" ΕνΧανί.ιςτή ΐθ Ιςυνίιυ 1910 Ο Γραμματεύς Κ. Χρΐστίνακης 'ΑΡ^'^ Άτ-?. 85 , - .γ- , ,π > 1 Τ ο Α·.κ<ιιίτί>ριυν των έν Ρεθιίμνη
  τω νομίμως ή ταρ:υσα «ν τη ' π'ΐημω Ιΐφ^ΐίερ ϊι. | " ^ " ■
  Έν Βάμω αύθτ,μίρόν | Συγ«ε'μίνον χ.- λ...................
  Ό Είσαγγιλΐύς Σςχ*.ία
  Ίϊμμ. Χλαπουτάκης
  >( Σχίϊθέν χ,Λτα τ^ν Νομόν
  _ ϋπιιίη ΧΑη-/,ρ[νν έπίχρ:μχ ί^μοσυυβ/, χ«ί
  ΐις τ« υπο ΐ0·: Νόαου δρ,ζ^.·.β μ^?η 8ιί ΤΟν ^γνώ5τ,υ
  . -αϊηγορουμενϊν, ώ; ϊ€..<νυτΛ1 |* τοϋ υπ· άρ1ϊ «95» ; Νοεμο,ΐί,υ 1909φύλλου τή- 'Κπ·.σημου 'Κ.τ.αίΐίίο; (Τβυχ Γ τον υττ αριθ. Λι,χκ. 549;ί τής 27ης Όχτωδρίο, ...... ""*
  γίνο-ΐίνης ττράς««>; έττ·δ-5βΐ,ο: τής 3"
  Κηοΰσσβι ούτον έογ_ο το3 ότι Ινφ ο Χ «άν Άγ_ΐΑ
  ί».η, χατοιος Ρε'ί^υ.νη; ίΐγ_« •τϊραϊωΐίΐ «οί δΐ'*π'σ;ϊυ')-Γ αυτώ
  τΐ« '4 - »ατβτ,.ν!5 Ι:,νί5υ ή '5 1.3.ί3. 1407 ώ - δηα. ,σιψ ΰτηο*".
  ίμβοίευ 19ϋ τ-ουτοι», τού Μ«. χ.-η-ήοος Δηαητο Κούνουπα «... »,.„_,,* „, „", , * „.,.,, 3: „„, *„,„-,, ίι', Γ,Οΐ
  παίήλίεδέ »α· -ό ά^ιτούαενο, τρ'μηνΟν η ,,χΐν ?,ά,-η1ζ ,«) ^ 0Ι. 3;·*^"'*ω * * · 8,*χ«5 «> **« "■•'-'»--!*" _ν'; «>1"'
  μτι ίμφΐνΐίΐε'ί 6 χα-ηνοίοόμε ο- νχ-ϊ ήν -^α'ρΐνή- <-οΖ &ιχζ- Κ °' _'*τ^βΤ'ν ^!α: Λ"Ό»χτ* <>ί, ^ 3α:3 , Τί)ν ΐλΐ" α!Γ.33>ϊΐ ν
  τττ|ο''>'' τούτου τυνι5ο?»Τ'ν &.ισ9'Γ«ΐν π-ό; συζγί "η ην τίς χα-' ϊ;.τ·^σϊ>' τϊς 55 ω' ϊ^οτίρα Ο, Ο) 5ίϊ(Αϊ; «,Χ'ί-
  τιίτου
  κ τω χ
  π αξιν,
  χ η,
  'ΕΐΓβιί/) ή πικχειιιέ η πΐαΊ', ·η· χ^'νετϊ' ζΌ^ος >> χχττ,νιοΓν·
  μ.ενο<, πχδλέΐ-εται χαΐ τιΐ(ορ>ΐ?«ι άπο τ!» |»θρ;ν ?82 το« Πϊΐν,
  Νιίμου,
  Διά "Λχίια
  Δχάζον έβ^μην το~ χατηνο-ουαένου Ιω-· ν«υ Μ Κανίί^ιβυ
  νατο'κοο τοΰ χωο'ου Μέοιονος 'Α'ΐίΐίου χά! ή'ίη άγνΐόιτ·· 3ιχ-
  ή
  η
  αΊλ-/ζΐ( τι Χί]3;/θίντί ϊ οχ ' ΉΑΑΐνυήΧ Άντων -
  Α-ίΤθ!<;ον Αγ 3α Κ'α'ΐ Ρ6 ίϊ ά '.υ ϊ α^5^ή., ε1-- τρ υιτ,νον Έ^ο'Βη ϊτγ ?ασ·σθ* κ··ί ■1 Οί &./,3!ΐτιί μ Κη'ΐ'Ιϊ'Τίΐ α'ιτβν »νο/ον τοϋ ί·ι, χα-« την 20 'Ιουνίου 1908 βϊί ίεσι» «Μιύίκα» τή^ ιτεΐΐβεοε'ΐς ν» /ω^ίθ'ΐ Μ«.οίο^^^ ' ήσέλγησ»ν ϊπ? ένϊις 7Γίο<5ά-»υ ι ήχοντ-« είς ττ,-· Χ,υβή. Χ νπυθ'^ίνη χ4ν··ι*ο Μέρ ,·νί Άμο·ρίου χαϊ. ΚΙ.
  Καν?άνΐον «άτοκον τ'ίΰ Χ<ο> ου Μΐ'θΛνς Άαϊ^(··^ χά) η5η ιννο>-
  "«τ.
  ' ντ
  Μιχ. Οϊνθερουδάκης
  Ά οί
  Ό
  ΐί! Γ2 Απριλίου
  Ν.
  Ν.
  Γ)
  ή γ
  τα !!;■>$« τϊ? Β'χης 5οα, 12 Απριλίου 1910
  Ν
  Ό
  Ν Κοιϊ ν
  'Κίν την δι<,ΐνρ>φ,αν καί, σχϊφ9ϊν ■%-* ">* Νό όν.
  Έ~:ι?η χκ α τ;" *3[-ηγ33'^'^ι νο^, *ϋ •"^ι/.ο^ντος, έξίίί^η ή
  11 ^εκβα&ρ-υ 190') ίλή-Ί; ~ρος ίυά'ΐ·.; ίτ.ιχ3/"·λ'ήθί)
  «ι; τί"ν Τιλ'^ ιία α^τ^ΰ λϊ'.3'*ια/ /.α ε'" χην έ'^ρϊν τ3?ί Δΐ/·ν-
  ίιηρίυ τ,ό-.οι ώ; ?ί ««.ι ;χ των ύ-τ'ο νρο'ολιγιαν 17 *α· 21
  9
  Αριθ. Άποί). 82
  Τό Αικο<»τήρι ντώνέν Ι εθιΐιινη ίίρωτυΓηκών * Ι ά-(αΑ. 1 τή, ί! Ί,νθ.»* · υ 1910 φΑ>ον τ^χ Π'. τ^ςΈι-
  I
  χ·»ί αί νό-*',Λ3!. πίός ί?ι.*'τ.» αί;-1), · *:α -ην 5ν -ή ά^γ* τι";
  ι πϊρ3,σης νού.· ιως όρ ίΗ&ϊί ιν ίι<ατμ^ν ιυ,βίΐ,Α'.ι , ο)εν μη ϊς Βινοσ-*ο- ίστίν ϊρήαην Λής 3ιαί'.ΛΧ3 άς ΐ-ί^ΐ''/θί) ^/ τό ι η β:ι ό ** η■'φ^ο^μ;ν^ς -α-ά τό ■ έν τω <Α ~τ,3 φ ί-τι ■ ; άνϊ5«-~ία.·-ν5' τίπο · ια χο5ν;< -ςε-'λεσε -ην ά-^δ^θ ΐ- ιΐί-ι π:(·Ό π:3;ιν, έτ30ΐ /ω; δέ-ν νά ν,ν,ρτ/β' ϊ· ονβς ΐτί ι νατά τόν Νόμον. Έπ.ιΒη λ>ηιή'!!3ν ίπι/ρ'αα ίίημίσιευθη κ^ ϋί'*/_ο
  είς ά υπό το3 Ν3μ.3ϋ όιιζ'μενα ιιέ?κ! δια τ^ν α <■'»>- | "Κτ-ειδν! ή π ,ί^ιϊ Α3^·υ «.>; -
  στοα διαΐΛθνή- /ατη*;θρ5 μ»νον ώ» προνι.ύ'ΐτει »* τ3^ Ι»π χ' 6· > ται !ιτ3 των α Θ;μ), ' "2, ο λα; 7 ο » υΐε /ρ θμ.. 66ο -«3
  95 τής 14 Νθίΐιβρ^ Ι9θ9φύλ<|> τή Επ ση·Α'υ 'Κϊ μ£-.ιθ;ς
  έ-:* α
  ής ρ φ
  (τε.-/. Γ.) τα όπ' βριθ'Α Δ'ε^π. 5180 ■> ής 27 Όκ:-ϊ.ι
  1909 τοϋ οί/·είϊυ ά β;τι/.ο'3 δ ιν 'ϊω- 2'!
  ρήλθε ?έ χαϊ ά
  ϊΑφανισί'ε'ς ό
  Ρ'θ.) τοοτο^ συ'ίδρ'α
  αύτ^ϋ κατϊ;·[θρ·αί, έι/
  Έπειίτ ι* τος ΐνώ
  τρίμηνον
  10 α έ<·"'7Γίυ ~ύ' ?^ο ιο ών *ί; ϊια'- »ά 15 «.χ-.τ. τ,4 ι.ι ι» ' Λ '.ϊττι-Λ ^ ^3ϋ: υ /ίτ ' -·> τ^ν-λ^^
  ν ίΐ7νΤί; ./, /.ι '-η ',^οι/ί.· 160, 5 ΐν -α ; .(. ί]<) ί -'ς .3/ κ. «-η 'ΐρ >.μ·ί3< ή : ι "ιη; ι.Ο Δ Λ^^.?)- ' τ-, % τ-'. ~<^-", ■'ί*~> ύ-' κ* νή
  ",ι)-ΐ)ΐ.^ :·<ί τχ'· ? "Β-ΐε'4·ι ι» ώ, α τ ι ο< ζΐο ν · τ -ι- ■> νΐ· ίτ ι -α-
  ϊτς* Λ«ί,, |*«ζη^<)' · λ τ ι ση!Λ.ε3ί»ι ά^ςϊεικτικτίς 8'β'ί,ασα; /αι 3<· ί' τ,, έ.^^,^^ κ*τα | Ειβ'θΛ, '! έ ίζ^ολ3Λ-? κα:ι:3"αΐ Αίνοι στερ ΰν ν τό·> »ν
  ο κατηγο ο ·υι:νο-' ίΓ·;τεεσΐ '^ν ~> τ^ /..-<;'^^^^η^ιω | χ,α'ω ί·ταν. άξ όπϊΐνιν -3άςν, Χ3! 8:ο ό'πω·; 1··!^3^·/;0· ?>ι'~ ] Δ' -"Ότι
  <·5ς συμφώνως τώχα·:ΐΓ,γ3ρ7;^ρι<ι> ί Αικχζ:ν :Γΐι)ν "ΐ-ι αιτ'-οοο^ι
  Έιτείϊν ή τ:ρ;χ«!μ*νκΐ "ρ5ς ς, η: ?ν3·/ος χ·ί<ε-ΐ 3 *ϊ'ηγ-' ικ·-3ίό Λί' ?*^ -^Γϊκΐα<ν κα> ήί<) ^τ^^γ^. το χ/)?" 9ι Τ0.» Κ-,ρ - ο ι *' ' "Ον οτ' "η< ^ —1'· Όκ,-ο δρίου Ιι·(Ι ί τ'ς'ίΐϊί*»; «Ρ δχ.ι» Ττί; ■τ«ΐ'?«ο( ι, Καλλ'<-α7θ;; —3: "ιχΐχκ 5^η> Τ-;^/'■
  Δ'ά αϊ*.
  ^ ω ν ->νω- έλΐ6ίν εί, τ<-ν χζτ3γή το , αύτιγν ^μ ρη,Αΐτν τοΰ ο»» Άγι3ο δίαμονής. ι5γ '■*■ .ω- ' 1'/·>θλ
  V
  τ. Β" 'Ί/ν'α'α η »ί"ο ' υ Κ Γλλ Λ3^το.'. Σιτ
  ' 13 πρ3να:α ^ξ^ς πρ:; δϊλί δρΐχμώ^ εΛ,ασιθν, τρείς τρα·;
  1. '
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  χά! ίόο κοιούς »ξ'«Γ ιτο^ 15 *ρ<*γ». Ιναστβν, διά νά τα τα~τ« »αί>ί»νίιι<·>ς ώ- ΐϊιοχ·Γησ'αν τού* νοι,
  Μ6
  ίΐί την
  τον ό·δ"'8·ίντϊ Μιγαήλ Άν
  εξ ιιτνών
  ωΐΑ^ν ϊραγιιώ» Μ ί)0 δι'
  ά?!αν τ'Τ>ν αή β"»ΐ"οα9^ντ«·ν «κ τ<5ν χλ«-:έντων, 13 ποοίβτων τηυ, (ίς ■? ϊημ,οτ'χ} ΐτ ίίσ-''βν·'έ'·)ν ?·ά τί'υ-ΐ ·? ς Ί.<5ν φυλτνω» Ιρ·'β τ>ΰ δτ"_ΐ'σ'ου
  μ«το· ττν ?κτ(«ν τή; '-ίΐνή'; τού, τϊαϊαοων
  -ιν τ'3ν πολιτικών ι»'5το"ί ί'^αιομα-
  Έν
  ? ?Γθυ; α "λ τή; ίχτίιτΓ'Λ- τής τ"ΐνή"ς αύτοΰ.
  μ
  Οί
  2°· Άτρθίου 1910
  η
  Τ. Πετυχάκνις
  Ε. Μ. Δασκαλάκης
  Έν Βά'/ω τ7 1 'Τ-υν-νυ 1910
  Ό Ρρίτιΐ[ΐττίύ" χογΙ ά. β. ό
  ^. Ε.
  Άοιθ Ποωτ.
  Δημοσιβυίήτω τ"ί π*οόν ίν τη Έ
  Έν Βάαω τή 8 Ίουνίου 1910
  Ό
  'Κφημερίϊ'.
  γβ^ίυί Σταιιίων
  Χλαπουτάκης
  Ί. Ά—οφ. 77
  Τό Αικα<Ιτνιθιον τΛν Ποωτοίτηκών Σφακίων Συγκιίμίνον κ. λ. ιτ Συνεδρίασιν κ.λ.π Ίδόν την δΐχογρββίαν κηί Σχεφθέν χατά τόν Νόμον Έπ»·ϊή κατ» τοθ κατη^ορουμ'νο) φ 'γισικι'ντΛς »;*δό9η ή άπό 4 Φεϋρουαρίου '9 0 κλήσΐς ποο- «μϊάνητιν ϊ ε'ί ττν τελευταίαν ίΰτοί! «βτο'χίαν χ»ί εί- την ίδο* τοΐ '·τ»)ο!ου τ»ύτοι. ώς δΐίι«νίτ·»( ί< -ών ΰιο νρονολογί*ν β χ*ί 8 Φεβρουαοίου 1910 ίύ·> ά-οίε<τ(ΐιώ< τώ» άνρο-ιιιών ϊ,ανομέί.ιυ Ν. Βοτζάκ») κϊ· Λ Τιιννϊτνη %■% ϊϊημοί'ΐύθο »·': -ό )*' ί:ιθ- μ.νν 7 τίί· 15 φ'δρουαο'ρυ 19(0 τβυγ. τ*, φύλλον τή- ««ηιβο' Ϊ5ς τή: Κ >β«:ν·ίρε<ικ: ΐν Κρήττ, «-ηοήθ^ττν *έ χαί <χ'· νίμ·α-ι -ιός 'ΐιφΐντσ'ν «ΰ'θκί, χΐ-α τή» >ν τί ά? /τή τίς ταΐούσ ς νο-
  ιι αω; όοΐϊθεΤσαν ίίχάσ'μ,ίν προήετμ'ΐι, ό'Λεν νιή 5Ί«-»νσθεϊς
  $ χβσ»ίος εστίν Ιρήυιτν
  Έΐείδή έ* τ9*ς ί-'ίόπιον -5(1 Δικτττηιίου Τίύτοκ δίίςα 'θϊ!ση;
  ΐ"Γ0*εικτικτ1ς 8 α^Γκββ'οΐς ά'-εϊ«!ν<ΐτ; ν ι! τό Αικκστή'ϊΐί ίτί ό χττη-'ΰρού ιβ»ο·: κ>-ϊ τ*-ν ΐν τώ "ίτ'γ^εητηοίω άναϊεϊό-
  ιι»νον τ^τον χ<ϊί γ-ό/·;ν ΐς-τίλπί "■*■« ϊΐΐ3?:4«Τσαν αυτώ άς'ϊ-το'- ν>ι ιτραξιν ίπίμίνω- διον» ά χηοηγήή Ιίογος συμφώνως α« Α
  ·ϊή ή
  οιΤτα' ΰτό των άίήρων 1, 9, 3, <ΐ' 7 τ;ΰ ')π' *->ιθ. 665 π
  Έ-«!Ϊή όοιζΓμίνης τής ά;:α: των χλα-Είντων ζώ'ο !« /
  1,^^^ 70. χττά την χοίσ'ν το3 Διχϊστηοίί) τούτο^ δέον νϊ ίτ'.-
  6"-ηθή «ις τόν xατ1^,γ2οο^μίνϊν ή ϊζ ττ $ί-ι: -ϊύτης
  Έΐϊίίδή οί επί Γ,ψοκλοτή χαΐαϊϊκϊϋόαενο! στεροΰντΐ'. των
  έν τοίς ίρίοοις 21 καί 52 τΐϋ Ποινχ;3 Νόμου άνα^ρβφβμένων
  ? καιωμάτΜν.
  Διά - α Ο τ α
  Διχάζϋ»ν «οήΐΛ,ην τοθ χα-ηγοοουιιένου Στΐυρια οθ Γ. Ζούλη
  νΐτοίχου Άσχύτου Σφακίονκβί ηδη «υγοδίχ,ου.
  Κηρ6»~ι χοθτον ίνογον το3 δτΐ την 19 '1;>λίοι 1906 ΐχ τής
  θέσεως «Στραβοκόδια» τής *«ρ(φερβίας Άγίου Ιωάννου Σφακίων,
  ίν γνώσει 2λ*6εν »Ίς την κατοχήν τού. αύτογνωμόνως κο! άνευ
  τής συγκΐταθεσβω; των ί/όντων δ'καίω'Λα ίδιοκτηιιόνων Ίωυήφ
  Ρ. Δϊληγ'αννά/η καί'ΡΙμΑαίΌυήλ Ι. Μαλ'?ί*η κατ5·κων Άγίου
  Ίωάννο.ι Σ^αχίων. δ5ο κ-ϊΐούς έ'να τρά·Όν. ιιί*ν αί/α καί |ν έρί-
  (70^ 5 ά
  ^ ς ρ
  »'5ν ά'ί-ΐς «ν ολφ ϊρα'/μώ έίδίμήν.οντα (70^ 5 ά να τ^
  νόιΐ(ι>ς ώς ΐϊιολτησίβν τού καί
  Κα'αϊικάζϊΐ αυτόν ?Ϊγ βΆίκ'σιν έ-'^ς (1) ίτου:; είς την πρές
  τούς άδικηθίν-α; Ίωσήτ Γ Δεληγιαννάκη κ*ί Εμμανουήλ Ι.
  Μαλίΐάκη χατυίκουί Αγ;ου Ίο)άν-ου Σφακίων πληρωμήν δραγ-
  μών έίδομήκοντα (70) ϊι' αξίαν των χλαπέντων ζώων των, ε!σ-
  ή ( ξ
  ν.·»ί διά μηνιαίαν προσωπική; κρατήσεως τού εις κατα-
  γά ^κ-ός των κ.ιλο'χών ?ργα τοΰ Δηαοσ'Όιι % Δημόται,
  άμέσως μ'τά την ϊχτισ'.ν τή; πο'ν^ί τού, καΙ'Ίς τάνόϋ'μα Ιξοϊ»
  τ·ϊ·ί δίκηί έκ ?ρα·χ·-Λ·ών το'άκοντ·* (30). ΰιτέρ τού Δημοσίου Τα-
  μίίου, ε'σπτακτέων ν.αί διά μϊϊν"ϊίας ιτροσωπίκής κρατήΐεώς τού.
  Εκρίθη άιτείβσ:σθί! κι! «δημοσιευθή.
  ~·Εν Βάμω τή 20 Μαίου 1910.
  ΟΊ Διχ*σταί
  Ι. Καψάλης
  Ν. Σαββ**κη« 'Υ)Γραμματευς
  Α. Κατσαράχης Ε. Μ. Δασκαλάκης
  Ότι αχ.ρ;6ές απόσπασμα
  Έν Βάμω τή 5 Ίουνίου 1910.
  Ό Γραμματεύς καί ά. ά. ό βοηθός
  Σ. Ε. Φραντζεσκάκης
  Άοιθ. Πρωτ. 1864
  » Δΐίκ. 1100
  Δημοσιευθήτω τόπαρόν έν τή Έπισήμω Έφημερίί!.
  Έν Βάμω τη 8 Ίουνίου 1910.
  Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
  Έ. Χλαπουτάκης
  Άοιθ. Πρωτ. 1158
  » Διεκ. 1089
  Έν Όνόηατι τοί» Βασιλέως των
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  ή Η Μουττιΐφαί Μουβ. Χα'-ζηταλάχης ϊτώ< ?5 ! Χί ή »νίο>ν *αί ή5η άγνώΐτου βιαϋθνή:.
  Κϊτηγοοεΐτβι ώς ΰπα·'τιος όη την 8 Φεβοουαρ'ου 1911 έν τή
  δώ Χϊλβτ»; Χαν'ων ίπίτίΊι άο'νω; χατά τοϋ Ιωάννου Στ«-
  ϊνάχη
  Επεΐδή τ^ ΐνίίαηαα τουτο κοοβ',ίπϊτβι χά! τιμωρείτβι ΐχο τ'
  ^ΐα 207 τοϋ Ποινιχοϋ Νίμοο, ναρα<τηοίζ3Τ«ι 5έ ώί πλημ- ?νε άπώ< καί άγνίίΐ'-αι ο *&~ πο^ ττ)ς ^ιαμονϊΐί τού. Ί':(^ν■^«^ χαΐ τ' Ιοβοα 405 χ«ϊ 406 τη« Ποινκής Διχονβμί«ί Καλοθαιν τ>ιν (ίρημένον *Iτηγο^ο1^μενον ?ν« ίαοοβνισθΤι «ύτο-
  ■»οοσιί)·^ω: ΐνωχιον τοϋ άχοοχ-ηο'ο ι τοΰ Είοηνο?ΐ'ίίου Χανίων
  -ην ?4 το"ί μη/όζ ΣίπτεαβοΌυ τοϋ ϊτουί 1910 ή^εΐτν Πίμιτττιν
  -αί (οίΐν 8τμ Γν* ϊικϊΐίί ώ; ΰττίίτιος τή; έχτεθϊ'ΐηι: ι">^'
  ,ιω; άΧλω; ίέλ$ι βικΐΐίή ίοηΐίην τυϋ,^ιόνω; τώ άίθ^ω 407 τή:
  Ποινΐίής- Δ(»ονοα'α: ου '/ο4<* ,ι- 81/χλοϋμίν χύ- γνώτι. των Έ< Χΐν'οις ττ 10 Ίουνίου 19'0 Ό Δημόσ Κ. Δοννάκης Οί 1) Ί·.>άννΊ,ς Στυλ.
  1) Ί·.>άννΊ,ς Στυλ. Στεοχνϊχης κιτοκος Άϊ-οίχου Κι««ίμοι<^ •2) Ή 'π' τοιίμ 112 έ. ί. Ϊ493ΐκ Τής Χωροφυλαχήί ^^ --αβμοϋ Κί/τίΐχο^ Χΐ/'ων. '.ΚϋμοΙιο< ίιχϊστιχοί χλητήο π«^ανγΕλλιτ»ι ίτως Ι» 4ντίτ«· τον -οί ιΐαοό-τοί τοι/οχο/λήΐϊ) είς την τ,λιυταίαν χ«τ·ιχί*ν τοϋ «ατηγ^ίουμίνου χά! ίτερον τοι/οκολλήσΐ) «ίς δημοσία μί21) Έν Χΐνίβις Ό Δημίβιος Κατ/,γορος Χανίων Κ.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΪΒΕΡΝΗ2Εϋ2
  227
  •Αριθ, ίΐρωτ. 1156
  Αριθ. 'Δποφ. 10*7
  Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
  -ΛΗΤΗΡΙΟΝ ΒιΙΙΚΡΙλιΑ
  Έ-κιιο'ή & Άχμε* Μαυροϋχ Με,υρουχάχηι, ΐτών 20 κάτς,ιχος
  Χχνίων χαι ήδη αγνώστου $ιαμ.ονή< χα'η^ορ»ίται ώς υπαίτιοι ό'η την 26ην ΔεχιμΓρίου 1909 Ιν τή συ>.οιχίθί Άγίους 'Λναρ^ύρ'υς
  τίς πόλεως Χα»ίων ί|Ί<τ» διά λ«χτίσμοιτος χαί τοΰ γρόνΐου "ο* 'Τπινωμοτβρχίιν Άναγνόστην Γιαχευμ δοιχη, ώς χαί τόν νω.ο· γΑχχ,Λ Άρι«τε(ξην ΗαραοΊκτανόν ίν τή έχτιλϊΆειιών χαβηχόν- τβ>ν των.
  Ή'πειδή τ<$ άν<5μη«.α τοϋ-ο ποοβλίιτίται ««Ι τιμω^εΐτκι άπδ ι' ά:9ρα 160 *αΙ 161 τοϋ Νόμου, χαραχτηριζϊται δι ώ? πλημ- λ ημ; Έπιιϊή δ κβτηγορούμϊνο; γΙ>» άπών »«ϊ ΐγνοίϊτϊΐ 4 τόπος
  τής 8 «μ® ή; τού.
  Ίοόντις χ«1 τ' άεθρα 405 χβΐ 406 τής Ποινκί,ς Διχονομ'ιΐς
  Καλοϋμιν τόν ιίβηαένον Ινα ίχφχνπ<>ΐ[ αυτοπροσώπως ένώ-
  πιβν τοϋ άχροχτηρίου τοΰ (ίίοτιν-οΊχί'θυ Χανίων τή» 1Α τοϋ
  μηνός Σίπτιμδρίου τοϋ ίτίυ; 1910 ήμέθ'ν ΙΙέμπτηκ χ»-, ώοκν
  ι* π. μ, ϊνα 4νχ»σθή ώ: ΰπ*ιπος της έχτεθίίσης πο«ξίω?, »α-
  Λως βέλει διχ«σ!){> ίοημην 5ΐ)μφών·Λ·ς τί)) άοθρω 407 τής Πο·-
  νιχης Διχονομίαι; β»γχο(ί»ως δέ χαλοϋμιν αΰτ6ν ο'κως λΐδγ) γ^ώ«ιν
  των εγγράφων τής όκογία^^α;·
  Έν Χανίοις τή 10 Ίουνίου 4910
  Ό Δτιμόεΐ'ς Κατήγβ·ος
  Κ. Αουνήκης
  Οί χ^ηθβντες αάοτυοις
  1) ΊΙ ΰτ1 αριθ. 860 τού 1909 ίκβΐαις τή: /ωροφυλκής
  τοϋ Κ«ν-οιχοϋ ί τϊΘ »οϋ Χαν(ω«.
  2) Ή τχ»τ. ίατρ-?ιχαστιχη ίχβεσΐί.
  Άρμόίιος οιχαστιχ^ς χΑητήρ «ΐραγγέ^Αϊτβι 5ί<ος Ι» ϊντίτα- Γθν τοϋ παρόντος τοιχθΛθ*λη:χγ) ·ίς την τιλιυτα'αν χβτοιχ'βν ιοϋ χαΐϊιγρρβυμένου χ*1 |τ«ρον τοιχοχολλήστ, εί; δημθβιι (αΙΡ'»). Έ* Χανίοις αύ$ημ«βόν. Ό Δημιίσιος Κατή-νθρος Χα>ίν>ν
  Κ. Αοιτνακης
  Καλιϊνκι οπνς (μφκισθής αύτβπ·οσώπω< την ?4 τοϋ μην*5 ϊ«πτ«μδρίοι> τού ετους 1^(0 ημέραν Πέμπτην χά! ώραν 8 κ. μ.
  ενώπιον τεϋ «χροβτηρίου τοϋ Κίρηνοδ.χιΐ^υ Χανίων πρβ; πιοβι-
  τίρω βυζήτηαιν τή; «ξιοχοίνου π^αξεωί τής κ>«βιρομίν>.ς ·Ι< τό χοινοττςιηθέν ΰπ' άριΦ "31)ίί)5 τ ,ς ιης Φιβρουχρίου 1910 χατηγοβητηρκίν μας άλλι»; θιλιις $ιχ«α4ί| ίρημην. Έν Χβνίπς τί 10 Ί·υ»ίου ΙϋΙΟ. Ό Δη^όσιος Κατή·)ορβ< Χανίων Κ. Λοΐ'νάκ>ς
  Άρ^οίυς δΐχκ3πχ6ί χληττ,ρ καραγγίλλ(ται όπως ϊ< αντίτυπον τή., πχρουαης τοιχοχο/λήχη ι'ι·, τή» τ*>(οτχίαν χχτοιχίαν τοϋ
  >αττ,γοίου-ΐ.ίνου χαί ίπρον τοιχοκολλήση ΐί; {ημόιια μέ^η.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Δυ)η09ιο< Κατίγορος Χ«νί«ν Κ. Λοιτνάκης Άρισ. Πρωτ. 1150 ι» Διικπ. ίϋϊϊ Έν ϋνόπατ» τον Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Αριθ. Πρωτ. 115*2 Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ ΙΙρος τ», ιτ: ϊ6ι>ω ί·:ιόί<Ι»ι <*( ρ ηρμ η (Λ,ητ.ιον Λ. Φΐιυιαχην οτών ^0 κάτοικον θ«ριβ·ου κ«1 ή·η άγ- νωιΐου οιαμι,νη;. όπως εμφχ. σ6^ς «Οτοπροΐώπως την ^4 τοϋ μηνός ιοϋ Ιτου; Ιϋΐυ ήμιραν 11έμπτη> «αί ώρ>ν 8 π. μ.
  ,νωί-.ιυν τού ιχροχιηρ.οκ τι>ϋ Ι2,ίρ#|'«οι ειθυΧχ,ια,ν πρός ««ραι-
  τιρι» βυζητησιν της αςιοιχοιν^υ ^ραζΐως της αναφιρομίνης είς
  το χοινοποιηοέ» ύπ' αριθ. 33ο)29:>7 της Ζ6 Νοεμβριού ΙΊΙΙιί) χα-
  τηγορητηριον |Α«ς, άλλω, »»Α»ις οιχβββ^ ίρηαην.
  Έν Χανίοις τγι 10 Ί.κνΐον 1910
  Ό Δημίίιος Κοπήγορος Χκνίων
  α. .Ιοννακικ,
  Λρμόβιος άιχαατΐχό^ χΛητηρ παρανγίΑλιται Οπαις Ι» αντί¬
  τυπον τ·',ς παυουατι, τοιχοχολΛ/]α|) <(ς τη> ιΙΑ«ιιτ«Ιίν χατοι·
  χίαν τ.^ χα<ηνθρθυ|>Ιένου χαί «Πρνν τοιχοΑΛΐ|9|) ·ις ίημοσιχ (Α*ρη.
  Έν Χανίοις αύ«Τ)|ΐερον.
  Ό Λημόυιος Κατήγορες Χανίων
  Κ. Λοννακης -
  Αριθ. ΙΊρωτ. 1147
  » ΑΐςΑΤί. ι υ7»
  Έν "Ονόματι τού ΒαοΛ^έως των Έλλήνων
  Κ Λ Η Σ 1 Σ
  Πρός -ό# «ι: πβρ»*ϊσει τ»υ 330 άρβροο τοϋ ΙΙοινιχοΰ Νόμου
  χ«τη;ορο«μινον 1'ιώ.,γι.ν Γ. Γϊΐ,χχχην χχτοιχον Κούμ Κ«πι
  χιιι ήοτ§ χγνωιιου οιϊμ&ντ,ς.
  Κ.ί* »ια*ι 6πα>: ιμφα.ιςϊβί «ύ.υτ.ρΐιωιτω. .ην 24 τού μηνός λ"«-
  7ΐτ»ρ.ζ(,ι*υ ιου ϊ ούς 1 410 ημέραν Πέμπτην *αί ώρα» 8 π. μ
  συζήτησιν τής αςοιοποινου πρχςκβς τής αναφί(;θ(ΐι- _ (νώτιον ιου κ·ρ χττ,^ίυϋ τού Ηφη»ο<>ι»ΐ'.ου Χανίων π^ός π^ιρ»-
  χοινοποιηβέν ΰπ' αριθ, Ι8·ί|168 τή; 1'9 Ίουνίου τιρω βυζητησιν τη; χξιοτοί.ου χ^χζΐω. ΐη, *<ϊ«/ΐοομ»/»)ς «ις τό ---------- ' ----- -1"1 - "-ίι--- ί..--1!» ί-.ιί.ι«ιν ■ --,,οΛ^,ηθ!. ι»π' χριβ 1 Ί(<9,υ()8 τη, II .ν1^^^ι^ 1ί)'.«χ------------ Πρός τόν επί πβρχνόμω δπλοφορίψ χατηγορούμίνον 'Ηλίχ '&¥■?■· Χίιλαδιχην έτών 27 χάτοικον ΜχραΑίων Σιλίνου χ«! ήοη άγνώ- ϊΐου διβμονής. Κχλίΐσβι Οΐίΐθί. »αφανι»5ής αύτοπροσώπακ την 24 τοθ μτ,- »*ς Σιπτιμβρίου τού ετους 15) Ο ήμίρα* Πάμπτην χ«ί ώ,ίχν 8 ιτ. μ. ενώπιον τού α»ρ9Βτ/)ίΐου τοΰ Κφηνο-ι«ε£«υ Χχ-'ων π&ος ΐϊαιριταίρω *Τις «Ίς το , μχς, άλλο», 9έλ«ις Έν Χχνίοις τγ| 10 Ίουνίου ΓΗΟ Ό Δημίσιος Κατήγοβος Χά ίων Κ. Αοννάκης Άρμο*ιος διχαοτιχός χλητήο 7ΐ3οαΤγ{'λ·τοιι οτως !ν »ντίτυ- ~°' ν/|ς πΐροβσης τοιχοχο ληση «ι; την τελ«υταί«ν χί^θιχ'α- τοΰ χβτηγορουμίνου χά Ι Ιτβρον τιιχοχΛΑλή— «ίς δημοσία αέρη Εν Χχν βις αύθη ιιρίν Ό Δημοσία Κατήγορος Χα/ίων Κ. Αοννάκης __Αριθ. Πωωτ. 1151 »" Διεκιτ. 1082 *ϊ"ν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ 'Τ'ός τον επ! παρανόμω 6πΛοφίρί* χ*ττ,γθθθΰμ«<ον Ίωχνντ,ν Γεωργβρίχην έτών 3« ράπτην χάτοιχον Σουδας χαι ήδη τηριον )*<<%, άλλως θέλεΐι, 0ΐΛααί>η Ιρ^μην.
  '«ν Χβ.οις τή 10 Ιθϋ.ίου 1910.
  Ό Δημό>ιος Κβτήγορος Χ«»(ων
  Κ. Δοντνάκης
  Άρμάόι ς Ά'ϊ;·.ιχος */η:ή^ παια^γι-Αλΐται ίΐτοις Ιν ϊντίτοπον
  τή; π/ρθΛ-κ!., τ«ι/_ο*ο
  228
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ιΐϊ:»α€ρ(ου τ·ϋ Ι.ούς 1 ΜΟ ήα»
  ■> ώπιον -ιΰ )<·»«τη· »υ τοί Ε!>3η*ε
  ·ίτ«.»ω «υζηΐητι» τή. »ς 3*οίν»υ π αξ
  -ί ,θι.οπ»ιη»ι< &*' ι?ι* Π0ί)ΙϋΜ τ»-,; 13 Άπ «τηγο^τ,τ',ριον μςτ,ί, «Ίλω »έλιι όι<αο6ή ι,,ηαην. Κ< Χα< ; ς -τι 1 κ Ί ι.ί·>ο 1910
  Ό Λ'ΐλί,ιι^ Κϊΐή,Όίβς Χον <ι>ν ϊ ^α,ού
  Κ Δονν >ν.η< , δΛ τίν μη.ος ^Λ ϋρωτ. 115 Γ *_*_ : « ^.-κκ. 1088 η; ιίί : *Εν'*?νό»ιατι τοϋ Ίαιίχλίιος τό&ν Έ<λλή%ων "υΐ; ΚΛΗΤΗΙ'ΐυΝ ΕΠ1ΚΊΊΜΑ Έχιι&η ο Κυρίανς Γεωργ. Λουλά, ίτών 45 κάτοικος Άι- (5*1 ^γ η, γ-Αΐ «ω; £' ι» τη; πϊϊ υ?η{ το'/ι<ολΛησ|Ί ιίς ε ην ΐίλίυτ*(ΐν χχ .υ χ»τη?(ι5 υμ.ν.υ λϊι ί ε? .ν το'χοοΛ'.ή-ττ) <ί; 3ηΑ <γ:ι ί Έ. λ»> ,ι, »ύ*·. ιί; »
  Ό ΛηΛΐι Οί Ινα- ,;ΐ:!<ί Κ Δοννυνιι ; -ι' ; /ατη-ν·3ϊϊΓ;α ώ; Ιτα όίφ Βζ:3;ί ιοχ νο^ Λρ: . 1149 ,ΙίΛΤΓ. ΐϋϊθ ών 4 ν ιίαιΐΐι ;ο Ί ■ 5 ία· νω ,ν Λ η Σ Ι V 1 ^ Π εί. . ^ ' επί ά 'κ ι. ι ε. ,_ ι ηηγο εκθν Ίωά . ,η- Κ. -β,γ ι^νχ* ην χαι,,χί,ν ι. δ χω :.ο;. '. Ά. ^Ιιΐ'ϊ -,3 *ί .ώ- .υ έ ίια(χο "1- Καλ ιι %<. «ύ'ΌΤΐρθ'Τίι) 'ω; τ^ν - 2 4 "-ού 1*Τ '„ ι τού ϊ υ; 1 ^Ι / ίΐν ν~ η ι χά 1 ά α» 8 ι .μ. 1 » Τν« Γ -υ ΐ!.1ρι|· •οδιχ» ΐ ιω ■ π Ο ζή- ις>ιοιτο·ν ·υ π:
  510,
  . τή
  ι ν.*,
  ίί. τ;,
  χο
  ν Ο-
  ( ,Ε'.ΐ*1; :Ό ά ^^ΐ^χ
  1 φιονιβ; λτο :' α'ίΐϊα 207 -ο^ χρ
  . .«ι ίε ώ, ιληι*μϊ/ημ3τ.
  Έπ«ι4·) ο κίτηγ-ρίμίνος ούτο; εινν! άκώ' κχί ί,γ/ϋΐ.α: ό
  τοτός ϊτΊς δυμ;τς τού.
  '1?:>--ς χζί γ' χ?')ιχ 4 )Γ> ->αί 405 <), ΙΙν.νκι,, Δ '.ονϋίίς. ; Κχλ^^ «ν τον ·'ΡκΐΑ ">» ί^',θρ^'Λίοί ϊα .^.-ίΐνϋΊ^ α^:;
  ώτ.ον τ^^ αχ.ι.'ϋ-η^'.>υ το^ ΒΪίρ·;ν5ίΗϊ"3υ Χα.·',Ί>ν
  ίς 2]ϊτ;ί^ο Ηοο 1,-*μ) /;α£3 »ν ΙΙι^,ττιν λι ώ ιν
  Β τ μ. ,ι ο,Λ,ζΐΐ'ι λ, ί» ΐ^.τιος τ ; 'κτ·9:'σ»ΐ; τοίξΐ<ι> ί«><ί, 'ίίΛε; ίίϊ,^ΐϋή ϊΐημ,η* ίίνμ.Γίό;^, τώ άρθ:ω 4')7 ι*]; ΙΙίίν.Αής Δ'κ-νο<.ιχ' σ,ιγχ^ονω; 3* χ.^.Μ.'μ.ϊν αιτιν δτως λα6- γ-'ώσ.ν των ίγγϋφων τής ίι-ςγραφ.οί,. ι^ν Χανίοις τή 10 Ίυυνίου 1910 Ό Δημο-. Κα ιτγίρος Χα·-ί<·>ν
  ρ
  .ην *4 ί.3
  ,,,, „, ■ .,- .. . , .,.. . Οί ■λ.λη,ίντε,
  • ιηιι» ι»" *"ΐΓ< ϋ!8ΐ^ϋ26 χηί 25 Ν·ε^6,ίου 1409 Χ'η- ' ,'θί --π ,κϋ! ιί.ι· «Α.ο, α»Λ*ι; -λχ.ι;')~' ΐ'^μ'*. ' Ι »ΐννης Ι Γ1 'π',ν^ιι,.η; «α; Έν Χαν'οις τΛ 10 Ί »Αυ 1910 ■ ^| '' ^Κ0 '^Ζ ?* "*'τ· * Λητηρ "ΐ ιιι ,-ης «ί-η/ίίϊ',χ *ο ιϊ» Χανίοις αύ Ό Δημ <7ιος Κατι-, ςρ;, Χϊνία>·< /5Α ϊΤαι ί'κο' 6^ ;ντ'- ι ,ίτουΛ.ιΐϊΐΊ/ρν.ι.Α^νοΛκαεΐ έ-υο» ΐιι/^) >Αί]Τ;τ €ίς 6η ~όσ!ϊ μ'ρη | Έν Χανίοις αύ[!Γΐΐ3ρόν
  Ό Δη|ΑΟίιθί Ινα ήγορος Χανίων
  Κ. Δοννακικ.
  ριθμ. Ιΐρωτ. 11·ί6
  ~»^ Λ.^λ 1017
  ν *Ονο|ΐατι τού ϋαΟΐΛέως των
  Κ. Λ
  II
  . Ι Σ
  /) εις τ.»,ν τ"**υτ
  3 χ3<.3ίλη'', ί'ς ϊ.'(α5τ:α ι*-ρ< Ο Λπ>οσ. Κα ήγ. Χανίων
  Ι*.
  Α:ιθ Ιΐοωτ. 1162
  Έν Όνόιιατι τοΰ ϋα<ίιλέως των 'Ελλήνων ΚΛΐΠΗΡΙυΝ Ε11ΙΚΡ1ΜΑ Έπιΐϊη ό Χατάν λΐεχμίν ΔεΐΛχχης ή Μιοα'τάκης ίτών 30 | Επ^ιϊη ό Λαταν λΙεχ;Α=-ν ΔεΐΑχκ^ς ή Μιοα'τάκης ίτών 30 .ΐρ^ς τ-ν .»! α *... 3. ,-..· ίυ,α/ι.ιο:, '-^ι;; ρ ^^νον Χ:ο.·ίΙν ' "*Γ· ''*''ς ^ανι?·»*' *α' ή'Ί αγνώττ;υ ίιχμονής χϊτί-γορείτϋ ώ- >ι,τι*ρα^κ -.^Χατ!,] Λΐ^β.α** ^των 2ο 1'..;ο .3. ΚουμΚ-.. ^-«"-ί °τι -ην 29 Νί-'μϊ,οιο^ 1909 ^ Χα ,κ; άπεΗινε
  λ...«. *αιήΐί( Λι»α,^.3^ ί^.ν-.ς. ·π':;; τ-ν ^5ωργ!9ν Μ,χα,ετ Αι» υ·α*ητα, έςή- » α«-ς «ίλα
  Ιν^Α'ίΐ^. ο .<ο, ΐί*!"11--10 >· α^.οτιρ-ΐωπω .Τ' '. ί τ3^ λι·<:- ; Η'"?ί να γεινης παΜ ό·ίι«μ«ΐ, κιι ,*ην «ζήλιψϊς &'ς την "χρι- _____,αο,ι^ ;^έ:^. 19.0 .,^*ρΛ* Ιίν^ΐί' *'* ώ:^» 8 5.' *. ,"1ΟΜ''ν 1ί3·', νϊ ^ί3<ϋ "ον Χ? β-» '-*Ί νί γαμισω -ην 11α- , .„.....„ Λ^.χ.,,^^ .^^Ερ,^.ο^Λα^^ ν^ν.α,/ π., ,-^η ·ν;".'- κ« Τϊ' Κ5Α^Ατ()ί)ρ^: τ,^ν, μ ϊ ,γώ όσ;ν χαιρί ί,Λθυ-α . ,α ν τί,, άς.-γ.- ^~^ ^:^ -"ς-'^ί «η, ^ναφίρίΛί»,), ;ι, .ο /.3ν..-,:(.,- ί , * ι^ε10-1". χ ^ν π'ϋι των χρα.υνων» Ι». ^^ α,ι υ. ό *''/ϊ»ΐ7 ;<ί' ~° Ν3·.ι*6ρ.οϋ 19 9 ΑΛ,τή.ι.ν ί,τΐ- » , Γ;»ΪΙί1ΐ_ τ5^« ομη*« τ3^τ3 πρ;Ε.Α-τ:«ται καί τ ■Αωρεΐται *πο >^ι^- μας, αΑΛω, α'.Λως υίλ^ις 3ΐχαυί( ^η^τ,ν. |τ 'Χ^·7Χ 336 και 204 τού Ιΐ3ΐ.Αού, Ν3^ιοο χαρΐκ·.ί)?ι!,ϊτα.
  1^^ Χαν.ί,^ς -.τ, 10 Ι-ι-ν.ίϋ ΓϊίΙΟ
  Αρ,<.&ΐΐ3ς ίι^σΐ.Αθ, Ό -ΐΓ,Λ^ι ;, Κί κίΥ-Γ3» Χ Χανίοις α^η ^ ./.βτ*ι ότως έν Λή.·ϊιυί ?:ς τ/ι* ΐ*Λ^^τιιαν α ετερϊ/ τ.ί/;Λο ./.ησ·ς είς ςι; Ό Δημ,οσ.θς Κατή,3=ος Χί Κ. Δουνίκης 5ε ώ; ιτΑημμ=λ';μα, Ε τότςς τής 2'α,Α νι"(; τυ. 1ίον;ες /.α; τ' β Θ.3.Ι 405 ί. 4')6 τ^ς Π ϋ.ν:*ήί δ Λονβ ηι; Κχ -3ύ^εν τίν εΐρημένον Λ3ΐτΓ.γ3 3-ύμ.ϊ> ν ινα ;μΦα/υ'τί α^'
  τοτρ 3ω~ως »νωπ, ν τού ά<ροϊΤηρΐ3ν τού Εϊρην-δ'κί'.ου Χα- ■ νΐων τ-Γ,ν 24 τ;3 ,Α',^ς ΣϊΤΐε.Λδρυκ τ,3 |.ο^ 1910 ',με · ραν Π;Λ-τΓ,ν /.α ώ,αν 8 π. μ. Ί'νϊ 4ιλλιΘμ ώς υπαιτ οί τής ίχτε'ΐίΐΐης τΐ^αςϊως ά'.λ.ος θέλει ?(*ασ^η ΙρήΑη' σ.Μί«>-
  νως ;ψ αρθ.φ 407 ίή; ΐ1ο'.ν'Λ.ί,, Δικ3»ομι«ς συγχίθν^ς δί
  Κ3Λοΐ>ειτ α^τον όπως λάο^ γνώΐ'.ν νυν «γγράφα»ν τής Δικο-
  γραφιας
  Έν Χαν.οις τή 10 Ί.^νιου 1910
  Ό Δημιβϊΐες Κατήγορος
  Κ. Δουνάκιβ,
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ£Εϋ2
  Οί χληθίντΐς μάρτυρες
  1) Γεώργΐϊς Μεχμέτ Λαδουχάκης κάτοικος Χανίων
  2) Άλής Μιχμέτ Τσ.ουσάχης άλιεύς » »
  3) Ή ϋπ' ά?.θ 815 τιϋ 1909 ί*.««σ ς τή; Χ«ρ φΑχ*τ]ς
  *β3 Κίντρΐιιοδ Σ{α9μ>ϋ Χανίων.
  "Αρμόδυς ίΐΑασιΐκϊς κλητήρ παραγγελίαι ίπως εν αι ί-
  τ-.πον τ»ϋ παρόντος τοιχίκολλήστ; ιί, ττ.ν τι)ευτβίχν χατοι-
  κίαν τΐύ χατκ)γ3ρ·!<ιμϊ.ο.> χ.αί ϊτείβν τθ'χ3«.ολτ,σΐ5 *ίς ϊη Ό
  ο π μΐρη.
  Έν Χα-ίί'.ις αυθημερόν
  Ο Δημέσι.ς Κα;ήγορ!,ς Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Ί55ν·;
  Αριθ.
  1ί55
  ο Διεκπ. 11)86
  Έν "'νόιιατι --^ν' Βα^ίλκως των ' ϊίλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡ1ΟΛ _ι1ΙΚΡΐ:ι
  ό Άν-ώ»'.»ς Κ. Σταυρ υλακης έτών 20 !ίπαλλί;λον
  τοϊ έν Άθήνϊ,ς Έλε«:Λ83 Σ,ινίϊρου /αιοι,ον Χανίων χ^ι
  ήοη άγνώοτι-υ 2ΐί*μονής κ^-.η ,ορεΤτοι ώ, !»ϊ.<ί:κ)ς άτ. Ί·ί 21 Ίχνο^αρ ου 19 ί Ο χά ι ή;'η Οπί> τώ/ όργανω/ τής Χ*»ρο ι
  φυλακάς έν Νία Χωρα Χαηων φέρων παοανόμως όκλον λλ-
  τάλληΛον πρός ίιαπραςιν άνθ,ίαπον.τονΐα; ή .οί περίστροφον.
  Έκειδή τό άνομτ,μ,ΐ τςοΐο πΐίίλίπιΤαι *χ: τ μο>ρεΤ:αι άπό
  τ' άρθρα Ι κ« 2 τού 70Η ΝόΛ,ου γαρϊκτηρίζετί' 8ε ως
  *ς /.αι τ' 5ρ»ρβ 405 καί 406 τής Ποινικής Δι*ονομί«ς.
  τβν »·.ρημΐν3ν κβτηγορκυμβνον Γν« εμφανισθή αύ-
  ϊνώπ.ον τβϋ άχροατηριευ τοθ Ε'ιρηνοίιχείευ Χα-
  τ·>3 (Αϊ,νβς Σεπτ«μ6ριου τοδ Ιτους 19ίΟ ημέραν
  άν*» 8 *. μ. ί'να 4ιχ«σδς ώς ϋπαίτιος τής ίχτε-
  θε^ε-,ς ΐ;ας5(υ¥ βΑλοις Ιίλει διχαεθή έρήμην συμφώνως τω άρ-
  ί;ω 4ΐ·7 τί,. ΓΙ^νιχής Διχονεμιας, σ^χρόνως δέ χαλοϋμιν
  α^Τν. έτνως Α«6β γ»ώ«ΐν τώ» εγγράφων τής δικβγραφίας.
  Έν Χ«νίβ·ς τή 10 Ίουνίου 1910.
  Ό Δημοσιες Κ«τήγορθς
  Κ. Δουνάχης
  Οί χλϊ,θέντει; μάρτυρις
  1) 'ν.ν};ιέΐς Αρτ. Κ«>·άχης -τα οι»ος Χανίων
  2) Στ1 Α Ιωάν. Τεκονης » »
  ο) ιΐ >>-* αριθ,-. ι71 τού 1909 Ικβεσς τής Χωροφυλαχής
  τε) ϊ'τ-θα " Νί*ς Χο ρ«ς.
  Αρμ^β'.ος "ίίΑ*ϊτι»ίθς χΧηνη^ι πο'ραγγέλΛβτ^ι 8πιι>ς £ν αντί-
  τυ-ον τού -οροντος τςιχοχθΑλτστ^ είς ιην ιε>ευτ«ια> κατοικίαν
  τ^ >^α ι,γ ρ^,Α-ν.υ -/αι έτερον τοιχοχολλήστ^ είς δημοσία μίρη.
  Εν Χαη'.ις αυθημερόν.
  Ο Δημοσ. Κατήγορος Χανίων
  Π
  11Ί8
  ίν
  τ;πος ιης ϊυμοντ,ς τού.
  Ί·Ί!;ντ6ς κίί ' αρθρα 405 .αι Ί '6 ·ή, ΙΙΐ.ν.Α, ς Λ;-Α3ν μ. α..
  Κ .λΐ ΐΛϊν -'^ν 6ί.ϊΐΑ»ν3ν ι»'ϊΐ '._ι3^μ«*.·■ 'ίυ. .μί-ανσθή ϊ- "
  χοπρι,οωτΐως ίνω-υν ΐου λ^.ά'.^λο. τ^υ π, -τ,«3 ιαϊι3^ Λν. ι
  νιων ττ,ν 24 τού μηνός Σεπτεμ.63ΐου τού Ιτους .910 ήμ.=ρ«ν Ι
  (.«.υή' καί ώρα. ό ^..μ. 1·α ϊ •αιθγ, ώς ϋπαί-.ίς ·;ής ^χτι-
  4)7 τ^ς ιΙ^ινΛ-ι; Λ:^5^,-.ας σ.ι<;<ρ3,ω, *; -Λ ο^1^.ν όχω; λαό^ γνώσιν τ«> »",' ραφ^ν τι",ς δ.<.ίγρα '·2;. , Έν Χανίοις χχ, 10 Ίο.νου Ιν»10 | Ό Δη'Λ. Κχιήγ. λινιων Κ- Δουνάκης Ή ϋχ' ά?ιδμ. "27 ». έ", ίν,ΰίαι; της Χ ,»ροϊυλα*ή"ς τ.ϋ Σ«!:· ' μ.:" Νέας Χωοας. Άίμόίιος δίΑϊϊΧΐκός κλητ-,ρ π^αγγέ'-Λί-α ίίπω εν άν:ί- ' τύπον τοΰ -παρόντος τοιγίχίλλή" ί'-ί ^τν τβλίυταίαν χατοιχ.ϊίν τ:ΰ κατη;·ορ·3οα-ν3υ ν α; έτερον το -/3>ΐ3λΑήΐί; «.ίς ϊη*όσιαμίρη.
  Ήν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Δημοσ. Κ*τήγ. Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Δ .*;. 1071)
  >όααΐΐ χον *Ίόι*.έΐύς των
  Κ Λ 11 Σ 1 Σ
  1Ιλο; τόν ΐπί απο-πλ. «ίς άιίλγίΐαν «πί ϋποβχέσίΐ ·<άμίυ λατηγ:ρ.ύμκν(ΐν Έλίυθίριον Έμμ. Νινλα·<ην /α-οιχον Χά» νκ,ΐν και ήίη χ να>"ΐυ οΐϊ^ονής.
  Καλίϊσ»ι δ-«ο; ίμτινΐΐθ»>ς αΰτοποοίω-ως την 94 τοθ μη¬
  νός Σϊα:%μΟριο^ τού Ιτου-, 1910 τμίρον ΙΙίμπτην χαί ώραν
  8 π. μ ί.ΜΓ-ΐον τυ αχ^οΐτηρςθιι τού Κιρηνΐίοειου Χανίων
  κρός σνζοτη.ιν τής αξιοιοινου ■κρΛςεως τ ς ανίφΐρομΐνης εί;
  τί Αθ.νο^-ιη()ε' ύπ αριθ. 3:ί4'/ίίι4 τή1. '^ Νοιμδριο» 190'Λ
  χλ»; ηρο< ίπΐι.ρι^α μας, β^λως θ·/«ι, ϊι*ασ&ή «ρήμην. Έν Χανΐνΐς τή 10 Ίοι,νίου 1910 Ό Δημόσ. Κατηγ Χανίων χζ; ά. α. ό άναπληρωτή< ΕΙ. Γ. Φρ^γνιάκης Άρμόδιίς ΐ'.χα-Λΐκ,ός χ.λη ^ %β(,αιγί.λΑε;α( όπως έν άντΐ^ τύπον τή; παρ !ηης τοιχθΛολλήσχ, είς την τελιυτβίαν κατοικίαν τού κατη^ο?;υ^»ου κ.α; Ιτεΐίν τοιχο>ολλήοττ| εις δημοσία μέρηι
  Έν Χανίοις αΐιθημ'ρόν.
  Ό ΆνατληοωίΓ,» τ^3 αί·|Α.ΐι.υ Κατηγ. Χανίων
  Π. Γ. «
  ΐιρω
  1160
  1161
  λ,,,.-
  Έν
  10--
  ι τοΐ?
  , τ ί>ν
  Κι1ι_ι·1ΜΑ
  Έϋειίή ο Κωνστοντίν'.ς Ιωίν. Σι..χ.ΐ3::υ'.ακηί ιτών 19 !>ο· ;
  ϊηματοποιος κατοικος Νεας Χώρας *.αι ήΐη αγνώστου ίιαμίνής
  χαΐηγορείται ώς υπαίτιοι ότι την εσπέραν της '2ί Νί6.,Α6ριου
  1909 &ν τί| συνίΐχία Νία Χωρα Χανίων ή .ϋληβί τι,ν ζβί,,ν
  το3 Άνίρ. Αρτ. Κ*Λφ.ΐχ.η ιιυρ;6εΛήΐϊς κατ' αύτιϋ ίια -ι-
  ριστρόφου, χαί ό-.ι χατά τον αυτόν τίπον χχι -χρόνον κατελήφθη
  φερων παρανόμως ιτερίστροφον. ) !
  Έπειϊή τό ανόμημ» το.το ιτρ:6λίπεται νβι τιμωρεΤτβι ά'ο
  τ' άρβρα 557 τού 1Ι°ινικοϋ Νο|*βυ, κ^ι 1 και 2 τοϋ 7θ8 Νο- ^
  μου χαρακτηρίζεται 4* ώ; ττΛημμελτμα.
  Ετ.βιίη ό κατηγβίθαμενθι; ούτος «ίναι »~ώ^ χαι
  ■ τβκι,ς τής διαμιονής τού.
  * Διικπ. 1091
  '*ε.ν *ί)νόαα·5ν τού ϊία«ϊιλέως των Έλλτίνων
  "κλΙΙΤΙΙΓΙΟΝ Ε111ΚΡ1ΜΛ
  Έπιιίη ή Λέγ-.ρα τ, Λουί^α Μιχ. Παιταϊωάννου ίτών 22
  άο'ϊϊς νάτΓΐν^ς Χανίοιν χβι ήϊ^ αγνώστου διακονής χβ-ΐηγορΐί1
  τ-ι ώς ύτοί-ιος ό'τι την νύχτα τής ΐ> Μαίου 1909 βϊς την ίν
  Χΐνιι-ΐι, ο!ϊΙ·ν τνς ίττβτέβτ, ϋίχωι- διά μυγαίρας χατά τοϋ Ιω.
  Μπ'τσάνη.
  Έ-.ε!Ϊή τό άνόμημ* τουτο ιτροίλίιτετβι χαί τιμωριΤται άπό
  τ' ί ^ρα °07 τοϋ
  II
  οινχοΰ Νόμου, χοραχτηριζεται δέ ώς
  πλτ,ριμέ 'τμϊ.
  Εττίΐϊη ή x»7·'■·;Ο3Ο^υιένη βύ'τη «ϊνΐ ά-ών χαί βγνοεΓται 4
  τόπος τής ϊισιιονής της.
  Ί'όντες χαί τ' άρθρ» 40ίι καί 406 τής Ποινΐχής Διχονομίβς.
  Κΐλοΰμΐν την ε ρτμενην κοιτηγορ*.,μίγην ίνα έμφ»νΐσ«ί) αϋτο-
  πρισώπως ένώιιυν τΐΰ άνροαχτ,(.ι:^ τοΰ Είρ/,νοίΐ)<.«ιβυ Χβνίΐιΐ· την 2ί τοϋ μηνός Σεπτε^δΗ1*" το^1 «τους 1910 ήμιραν ΙΙέμ πτην χβί ώ?>ν 8. «. μ. ίνα ϊικασνίι ώς ύπαίτιος τής ·κτ«9«£·
  «ής κράξεως, άλλ»( «ελ«ι. ϊικ«»νή ίρήμην συμβάν»* τώ αβ',
  ΊΉ2
  θρω 407 τής ΙΙοιν·.τ1ς Δικονβμίας, συγχρόνως δέ καλούμεν ;' συζητησιν τής άξίβποίνβυ κράξεως τής άνα?ερομένης είς τβ
  «ότϊΐν «ΐΓΜ- λ?6τι γνώτ-ν των ίΥΎοά»ων τίίί ίικοΥΟ'φίας. ι κοινοπΐ ηθίν ϋπ' αριθ ^"/οβο τής 25 ΝοευΛοιβυ 1909 χλνι-
  ρ ή
  αύτην δ'πω; λ?6·β γνώί-ν των εγγράφων τής ίικογρ.φίας
  Έν Χανίοις τί 10 Ιςυνίου 1910
  Ό Δηι»όσ. Κατηγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Ο! κληθέντες μαρτιφες
  1) Ιωάννης Άντ. Μπιτσακης γριισοχόος Χαιίβ
  2; Θεόίωρος ΙΙετρ. Φορτσακης ϊμτΐορος »
  ό) Χρηστο*·. Ν. Φουρναράχης » »
  4) Σόφια Π. Σακε./'αροπουλα αοιίος »
  5) Νίνα Ζανέλη
  Άρμόϊιος διχαστιχός κλητήρ παραγιέλλεται όπως εν αντί¬
  τυπον τοϋ π*ροντβς τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
  τής χατηγορουμενης και ίτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μίρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Δημάσ. Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Άρ.ι-. ιΐ^ζ, 1549
  —ο ηβίν ώ-' αριθ ^"/ΐβΜ Έ15ί 2δ Νοεμβριού 1909 χλη-
  > τ/ιριον ίΐτίκρίμ^ μ*ς, α,%λως ίίλεις 3ΐκ«σθή έρήμην.
  Έν Χ«νίθ(ς τή 10 Ίουνίου 1910
  Ό Δημό». Κπτήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Άρμβϊιος ?!Λ*στικός κλητηρ πβραγγέλΧεται §τως εν αντί¬
  τυπον ιή- παρούσης τοιχοκολλήβη εις την τελευταίαν χατο χιαν
  το3 καΤ»:Ύ9θ5ΐ;μ£νου και Ιτερο/ τοιχο/.·λλήστί ίΐς ίημοσια μέρη.
  Έν Χανίίΐς αΰΐημϊρόν.
  Ό Δημόσ. Κατήγορος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Λ.ίΛ.
  10·*·)
  'ί^ν Όνόματι τοϋ Βασιλέως- των Έλλήνων
  ΑνΑΗΙΉΡίυιΝ ΕίΠΐνΡιΜΑ
  Έπειδϊ/ ό Δημήτριος Παναγ. Μτ.,τσακης ίτών Ί /άτ:ι-
  κς, Χαλίπας ιΐαι ή;η ά-(νώϊτου διαμονήν χαΐη{;ρίΐται ώς
  ύπαιτιος β-ι την 29 ΔεΑεμδρι^υ 1909 ϊν Χαλίπα Κυόωνιας
  προσίδαλε τα όργανα τής χωροφυλακήν ΙΙαναγιώττ,ν Σΐακϊα-
  νακην χαί Ηολυβωρον Φαϊτάκην ρ'ιψας >ι(ιον κα >α -.ου πρωτου
  κ«ι άπευθ^νας κατ' αυτών τας φραοίΐς «δέν σας γνωρί^ψ
  τιποτα».
  Έτίειοή τό άδίκημα τουτο ιτρο£λ*πεται καί τιμωρ«ίται άπό τα
  ίίρδρα 160 τού 11»ινκοϋ Νυμου, χαρακτηριζίναι οε ώς πλημ-
  λ
  μ
  Έπειδ») ό χατηγορούμενος ούτος ιίναι άπών καί άγνοίΐτβι ό
  τίκος τής διαμονής τού.
  Ιοοντίς »αί τ-' «ρθρα 405 χ,αί 406 τής Π;ινι*ής ΛΐΑβνομ,ας.
  Καλούμεν τόν ιιρημενον Κ2.:η ρρου^ενον Γ»α εμφανισθή αυτο¬
  προσώπως ινωπιον τοϋ Ειρηνοδικβίοκ Χανίων την 24 τοίί μηνός
  Σεπτ»,*6οιου τς» ίτους 19ίΟ ημέραν Πεμπτην και &ρ^ 8 π μ
  Ι'»α δικαββή ώς ύπαιτιος τι]ς εχ.τ&θ,ισης πραξίως, άλλως θϊΛβΐ
  ίικ«σ«ή «ρημην συμφωνως τώ άρθρφ 407 τής ίΐοινικής Δικο-
  νομίας, συγχρόνως 9ε καΛθΟμεν «Οίον όπως λ*6^ γνώσιν των
  εγγράφων της δικογραφιας.
  Εν Χανίοις τή 10 Ίουνιου
  Ό Δημόσιβς Κατήγορος Χανίων
  Κ. ουνάκης
  Οί κληβε'ντ&ς μάρτυρες
  Ή ϋπ' άρι6. 185 το^ ΐ9ιϋ> ί<θι«ις %ΐ| Σταθμοΰ Χαλεπας. Άρμοδιος δίχ,αστιχός κλητη^ τβϋ ό'πυίς |ν αντί¬ τυπον τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση &ις την τελϊυταιβν κατοικίαν τοϋ κβτηγορουμενυ., ναι έ'ΐερον τοιχοκολλήστ. «ΐς ϊημ,οτια αιβτι. ·!?.. V.. Ι... ..'β_______ Γί Έν Χανίοις ·ύθημερον. Ό ϋημοσιος Κατή,ορος Χανίων Κ. Δουνάκης Άρϊθμ. Πρωτ. 1154 ι> Διικιτ. 1085
  Έν "Ονόματι τοί; Βασιλέως των 'ϊ λθ.ή-ών
  Κ Λ Η Σ 1 Σ
  Πρός τόν επί -αραδ. των άρθρων 231, 1?3ίί π 310 τυΰ
  Ποινικβΰ Νόμου κατηγίρούμενον ΧουΐιΙν "Αχμέτ Άγακάχην
  ίτων 50 έμπορον χάτοιΧίν Χανκχν χαί ή5η αγνωστίυ διαμονής.
  Καλ«ΐσ»ι όπως ιμφανισθή'ς αύτοπροσώχ-ος την 24 τοϋ μηνός
  Σεμ^τεμβρίου το3 Ιτους 1910 ημέραν Πέμπτην χβί ώρβν 8
  «. μ. ενώπιον τοθ άκροατηρίου τοί Είρηνβί. Χανίων —ρος ί
  λρ.θ
  Ιΐρωτ
  1145
  "Εν Όνόιιατι τοϋ Βασιλέως των 'Ι^
  Κ Λ Η Σ 1 Σ
  Πρός τόν επί αδίκω έπιθέίί! κα*ηγοροΰμ$ν«ν Μεχμετ Μουατ.
  Φ^φο^Λβικην έτών 15 άχθοβρΐρον κα;ο'.κον Χανίων και ήί/] άγνώ-
  ατου δ'αμονής.
  ΚαΑ«Γ$αι δ'πως ίμφαν.σθ',; αΰηιπρίσώπως την 24 το3 μηνός
  Σ«πτεμ6,5ΐου τοΰ ϊτους 1910 ήωέ,ιαν Ιΐαρασχευιτ,ν και ώ?αν 8
  π. μ. ϊνωπΐΐν τού ί*.,::2:η^ιου τού Ε'ρηνΐίικειου Χανιά» πρίς
  συζητησιν τής άςιοκοινου πραςίως τί)ς ά/αφερομ*»ης ίίί, το
  κοινθ'κοιι^εν υπ «ρι(ί. ^^/ϊίΐβ τής 2ο Νοε^β^ιου 1909 κλη-
  τηριθ" επικρ μα μας, αλλωι, Οελίΐς δικασθή έρημην.
  Έν Χανίοις -.ί) 10 Ίουνίου 1910.
  Ό Δημοβιος Κατηγβρος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Άρμοδιος ίικιστικβς κληχηρ παραγγίλλεται όπως εν αντί¬
  τυπον τής παρούσης τοιχοκολλήση εις ;ην τελχυταιαν κ&τθίΚ'.αν
  τοϋ κατηγ«ρουμ«/ου και ε';ερον τοιχοκβλλησς εις δημοσία μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Δν,μόσιος Κατήγ»ρος Χανίων
  Κ. Δουνάκης
  Αριθ.
  >
  161
  Έν Όνόματι τυν Βαόιλέως
  Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡιΜΑ.
  Έ-ΐίΐϊτ ό Έμ·ανουήλ Α. Χαριτάκης χάτοικος Άρχούδαινα
  χαί ήδη άγνώβτ(.υ διαμονής, κατηγΐρείται ώς ύπαιτιος τβϋ οτ
  νατά την 19 Ίανβ^αρ.ϋυ 1909 και έν τι;) 6*σ*ι «Σακαρρεφος»
  τής περ'φερειας τβϋ χωρίου 'Αρκουβαινας ακρομελιτητως χαι
  τίς βοασμ^ν ψυχιχής όρμής έτραυματίσε δια σκβπαρνιου και δια
  τοι, έ,Λδλεος αυτού μέρ=υς τόν ομοχώριον τού Γεώργιον Ι. Τρι-
  τζ:τ:ν *ίς ίιαφορα τοϋ σωματος τού μΐρη, ες ών τραυμάτων
  έν03η*εν ούτος Λ*ί ανικανος «ρος εργασίαν κατεσΐη ιτλ»ον των
  τριών καί ελασσον των τρΐ3κ<*ντα ή^ίρών. Έπειδή τό άνόμτμα τουτο προδλβπεται και τιμωρεΓναι άκό τ' ά'ρθρα 308 4 τού1 Ποινιχοϋ Νομου' χαρακτηριζεται έέ ώς πλημ- ή ό κατηγορουμενος ούτος είναι άπών καί άγνοεΤται ό τό- πος τής διομονής τού. Ίίόντες καί τα άρθρα 405 χαί 405 τής Π οινικής Λικονβμιβς. Καλοθμεν τόν ειρημενον κατηγορουμενον ϊν* ίμφανιαθή αυτο¬ προσώπως ενώπιον τού βικροατηριθυ τοϋ Είρηνοδικειου Ρβυστί- κων τηί 23 τ=ΰ μ>;νός Σεπτίμδ,οιου τού έτους 1910 ήμ*ρ«ν
  Πέμπτην κχί ώραν 9 π. μ. Ίνα δικασθή ώς ύπαιτιος τής έκτε-
  θείσης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή ίρημην συμφώνως τώ
  ίρβρΐί, 407 τή, ΙΙίινικής Δικονομιας, συγχρόνως δέ καλοΰμιν
  αυτόν 6τω λαίζ γνώσιν των εγγράφων τής ίικογραφιας.
  Έν Ρουσΐίκοις τή 2 Ίουνιου 191 υ.
  Ό Δημόσιος Κατήγορος Ροκβτίκων
  Άνορ. _.φηνιάς
  Οί κληθέντες μάρτυ^ες
  Γεώργιος Ι. Τριτζετβς Χίτοκος Άρκβύδβινας
  Ίωοή· Ν. Δαλΐ*ρης » >
  Στυλιανός Ι. Κιμν,ωνής » »
  Ίιβάννης Γ. ΓκαγκαουδΊκης » »
  'Λρμόίιςς οι*αστι*ός κλητή» παραγγέλλεται ό'-ΐως ε» άννί-
  τυπον τού παρόντος το,χοχ.ολ-νήί/) »ίς την τελευταίαν κατοικίαν
  τοϋ χατη-;«ρουμενου καί έτερον τοιχοκολλήση ίΐς δημοσία
  Έν Βαμω αύδημβρόν.
  ,4 Ό Δηοίσιος Κβτήγορ:ς
  Ανδ. Σφηνιΐς
  Αρ-Βμ Πρωτ
  * {ίχπ 235
  Έν *1)νΟΜ-*τι-τοθ Βα -ιλέως των ΈλλιΙ»·ί«>ν
  ΚΑΗΪΗΡΐυΝ ΕΙΗΚΡ1ΜΑ
  Ό πιο<Ί τώ Εϊοηνοδικείω Κατηγοοος ΈΐΓΐιδή ό Ίοί/'Τζ Μ/ Τΐιτ3«άκΓ(., τ·.ι ρ Κκΐτελλ ου Κισσάμ',υ νΰ ιέ χγκόττθϋ 5:αμοή<, χ* ηγ^ρΐΪΓαι ώ; δη'τιος 8-ι τι ν νόν α τί)< 6—7 Φϊβ'-ουίριου 19 '9, τ.'.α'. ωοαν 4 π (Λ. ί'.οίί/ΐώί ΐϊϊρανομω, έχτο; τοϋ έ; Κϊ'τε/λ'ω Κ Χϊφφϊνί'ηο τ<;ϋ Άίΐίιχίαυ Ιω*. Κ νογιχν.ίχ/) 5.ί κϋτόν διά τοϋ όίίρίττοϋς τουτο» τροπου τ'υ. Έ-κειϊή το ανόμτ,μχ τβΰ ο χροβΛ:π<το!ΐ χά! ,ι^ιηρίϊΐΐι άπί; τ' άίθΐκ 201 έδ. 3 τού Ιΐοινΐχ,οϋ Νόμου χαρακτηρίζεται δέ ώς 6 χατηγοΰοι5μΐνο? εί»» άπών χά! ϊγνοιϊται δ το- ηοί ττς διβι,ιονΓ.ς το« 'Ιδιίντ»^ καί τ' άρθραΐ 405 χοιί 4^6 τής ΙΙοινιχή Λι ονομί«;. Κ»/οΰμεν τδν «ίρημένο^ χατηγορούυυνον ϊν« ϊΐχραΜΐοΟγΊ ί.υτο- τροσώπΊ)< ι«.ώπιον τού *κροαΤηραυ .οί Κίρηνοο' II υ Κασΐΐ'- λίου Κισσάμβυ την 6 τοϋ μηνός Σ»πτ·ίμ6ρ'οι> τοϋ ϊ:ου. ΙϊΙΟ
  ημέραι Πίμκτην χχ'· ώοΐν 9 π. υ., ϊ α οί χιι ώς ΰιτα-ιος
  ι-ι ς έ-τίθϊΐβης πρχξεωί, ά^λως »έλ«ι 8ι^ίσ()η βρήμ^τ,ν ώ
  τω άρθοω 407 τής ΙΙοινιχής Διχθν^μίοΐΓ, συ·,χ^ο»ως ^έ
  μβ. αυτόν <5π«ς λίβν) γώσ-» τα.ν ίγγράφων τηι, διχιγρΐφ'βί. Έν Κβσ;*·λίω ι?, 9 Ίουνίου 1910 Ο Δημιίσιος Κατήγορος Κασ^ιλ Κισσάιιου Γρΐιγ. Γ. Πα«α5όκης Οί χληθΐντες μϊοτορδς 1) Αντώνιος Ίκ^σ. Κοντογι«νναΛης, χάτοχος Κιστβλλιΐ/υ Κ.σ- 2) Γεώργιος Ν. Χβτζ υλαχτ,'; ■'] Σπυρίδων Ι. Πατίραχτ,ς Καταιιθέντα ε Ή 6π' αριθ. 15,36 ι ής 7 Φεβριυοιρίου 19 ^ Ιχ «σι; -ής /·/!■ »>υλαχΊ ς τοϋ Στα)ρ.οϋ Καβτιλλίου Κ σΐιμου με:« 4 ΐ>ί»2ΐ-
  τιχών έχθέβίων /αι Οϋθ σγίτιχών εγγράφων, τού ΕΙρτ,.ί ίχου
  Κ«β-ϊ>">ιου Κκτσϊμου τή- ϋισϊνγεΛίας λα.ίων
  Αρμοδίας 8(χβσιι/6ς χΑητΐ)» παο*·/ ,έλΛίτβι ό'τως 1/ «ι,τί'-υ-
  πον τού παρόντος τοιχοχολΑησ») ε!« την τ»λ€υτ*ίαν χ»το'χι«ν
  τοϋ χατηγορ^υιιενου χαϊ 1«ρ^^ τβτχο^λλησ;; ΐίς δημοσι» μίμη,
  δτιμοΐ,ϊΐίβήτώ διά τής Επισήμου Κφβμΐρίδος.
  Έν Καστιλλΐφ αύβημερόν
  Ό Δημοσίας Κατήγορος
  Γρηγ. Ι . Παπαδάκης
  Ι. «ποφ. 474
  1 Δτκαότήρτον των έν Χανίοις Ιΐοωτυοικών
  ι 'ίΑ των δικ,αβτών Μ. Γιαννχκα/4»·; Ι1ροεδ(.θυ
  ί'ιωργίου Μιχελιθυδακ,η κα'ι Νικολαου Παπα-
  Κιουμττρϊς Κολοπανοπονλ«ς ώς ίπιτρόπου των άνηλίκων
  όρφχνών πατρός Αχμέτ, Μίχμέτ καί Ιΐεμ-ΐ; Κεφα-
  λνάκη τεκνω/ τοθ Χουσιιν ΚίΦχλιιναΛη κατοίκου Χχ-
  νιων και β'.) Βίρήν/ις χήρας Ιΐετρου Στεργιογλίδου κα;
  Νικολαου
  II.
  ΣτεργΐογΆίδου ώς μόνων ές άοΊαθέτου κλη-
  ρονόμων τοΰ 'ίανοντος Πέτρου Στεργι γλιοου κα': 2ον) '21
  Σεπτβμβρίθυ 1909 παρεμβασει^ς της έ; ΊΙρχκλί'ω Κ-ήτης
  έ^ρευουιης ό[/ορρυθμου έμπορΐΛης έτα ρ α.; ϋτό την έπωνυ-
  μίαν ο, "ΑΛρατος και Βατιλακης » άταρτ.ζο;λό'νιτ)ς κα! διευ-
  ί)υνομέν/)ς έκ -ιών όμορρυθμων έταίρων Ρ;ωργιου Άκρχτκυ,
  Εμμανουήλ Ν. Βασιλάκη καί Μιχαήλ Ν ι,ασιλα^η Έμ-
  πόρων κατοίκων Ηρακλείου.
  Κατά Α'.) τοϋ ΈλληνΊκοΰ Δημοσίου έΛποοσωπουμενου έν
  Κρήτνι υπό τοϋ έ—Ι των ΟΐΛθνοιιικών Έπιτροπου κ. Νικο-
  λαου Ζουρίδου Λχτοίκ,ου Χανίων.
  Β .) Κιουμπρας Κολο •"■ανοπουλκ,ς ώς Απιτρίπου των άντ,-
  λίκων όοφχνών πα,τι ος Αχμέτ, Μεχμ,δτ και Ιΐεμπές Κεφα-
  λ.ανακη κατο Λων Χανίων χ,αί των χπά 12 "χι 17 Ιουλίου
  1907 δηλώσεων της λχΙ τού όπ χριθμ. 15 ) συμβολαίου τού
  Συμδολχ.ογραφου Χανίων Ιωάννου Ν χ,οΛ',υΟο και Γ'.) Εί-
  ρηνης χΐρλς Πέτρου Στίργιογλίδου κχ: ι>1 Αθλαου Πέτρου
  Στίργιο ,'λ'δου ως μονων ές χδιχ'ίίτου κληρονομων τοϋ θα-
  νοντ&ς I1ότρ^^ Στνργιογλ οθυ συζυγθυ τ/ίς πρωτης και πατρός
  τού <^υτ6Γου ώς /.Λίΐρ&νομουννω' χύτυν, τής |-ι.ίν πρωτης κα- τχ το '/4 τού δέ δϊυτερου χ,ατχ τχ ^4 κχτοικων Αθηνών της τής Ελλάδος Εςιδοτο τήνύπ' ά,ρι'ίμ. 474 τού ϊτους 1910 όριστικη/ χποφχσίν τού ηΐ, τώ διχταχ,τΐΑΟν ϊχίΐ ώς ίζής. Διά ταύτα Δικχζον έρτ)ΐΛΐην των ίναγομενων Νι*η>αου κχί Είρήνης
  Στεργιογλίήου, Δέχεται την άπο 17 Σιι/τεα^ριου τοΰ 1909
  άγωγιπν τού Λημοιιο^ /χτά Κ'θυμπ-ρχς ΚοΛθΤχνοΛθυλας ώς
  έπιτροπου των χνηλιΆω' όρφχνων Αχμέτ, Μ.χμίτ χχι 11ιμ·
  πίς τέ/.νων ^ο^σειν Κεφχλιχναχ,η χχ; Νικολαου κχι Ε'ρήνης
  Στεργιογλ δου. Δέχεται την χηο 10 Όκτωβριου 1909
  παρεμβχιιν τοΰ λΐιχχήλ Σχοΰακ·/). αέχιται τνιν άπό 21
  Σεπτεμβρίου πχρέμδχσιν τής εν Ίΐρακλεο}) έδρίυούσης Ιτχι-
  ρίας ύτό την ίπ^νυμ'χ' « ' .λρχτος λχι Βχσιλακης».
  ΆΑυροΐ τας χπο 1"2 »χι 17 Ιουλίου 19υ9 δηλώσεις της
  έναγίμεν/ις Κ'θυι/~ρχ. Κολοπχνοπ υλχς υπό την ίδιότητα της
  κχι τό ΰιτ' άριθμ. 159 τού !1)05 συμβόλαιον τοΰ Συμβο-
  λαιογραφου Χχνιων Ί. Νικολουδη ώς πρός τό ίνάγον κα'ι τοΰς
  *
  *?}'
  Παρόντος χ», τού παρχ τφ γραμματει έοηθου Ιωάννου
  —χραγχουδακη.
  -.^^Αί επι των υπό χρονολογίαν Ιον) 17 Σεπτειχβριου
  19Ο1) χγω^ήςτού 'ΐ^λληνιχ,οϋ Δημοσίου έκπροαωπου.μ.*νου έν
  Ιί" ι υπό τοϋ ΐπΐ των υίκονομικών Επιτρόπον». Κατά.. χ')
  Και έττιβαλλει είς [ϋχοοςτώ/ χ/χφερομένων ύττερ τού ενχ-
  γοντος λχΙ ~αρε(χί>α'νϋν:(ι)ν τα δικχστΐ/ΐχ χύτών δχπανημχτχ
  Ιιτ.ίΰ εκάστου δραχμάς έ/ςατ&ν ί'ΐ/ί,οσι [αριθ. 120^.
  Εκρίθη άπίφασισθη και έδτ,υ-οσι&υθη.
  Έν Χανίοις ττ, 38 Απριλίου 1910.
  Ό Προεδρος
  Μιχαήλ Γιαννακάκη»;.
  Ό Β. Γραμματε'ως
  Ιωάννης Λιαραγκουδάκης
  Όοι χ/ρ·ο', αντίγραφον
  Έν Χανίοις τί, 3 Μαίου 1910
  Ό Γραμματεύς κα'ι ά. ά.
  Ιωάννης Μαραγκουδάκης
  ϊ "Οτι άχριβές άιτόσπασαχ έκ τοΰ παρ' εμοί εϋρισκθμίνου
  επισήμου χντιγράφου.
  > Χαν'α 19 Μαίου 1^10
  ί Ό τής εν Ήρχλλε'ω Κρήτης έδρευθύσϊΐς ομορρύθμου Έμ-
  ; ποϋκής 'ίΐιτχιρίχς υπο την έπωνυμι'αν «Άκρατος κα'ι Βασι-
  ) λαΛΤ,ς» —λτ,-εξούσιος δικη όρος.
  Αντώνιος Α'. Κατζον^άκης
  232
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ! ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Γήςΰπ' χ£:θ;χ 220)248 κχί νρονολογία' 31 Μχ.τίου
  1910 όριστικής αποφάσεως τοϋ ΕίρηνοοΊκ,ίΐου Ήρχκλείυ,
  ./.δοθείσης έ τι τής υπό χρονολογίαν 1. Απριλίου 1899 ά-
  - ωγης τοϋ Έμιλΐνου-λ Λογιάδου, Λ'Λ·. γορθυ, κχτοί/Όυ
  Ηρακλείου, λχτχ, αλ ) Μουσταφά Χχμ,χλάκο, κατο''κου
  Ήρχλείου, ώ, ττρωτίθ'.ι'λίτου χ.χί β' ) των κ)η.ονόιχ(ον
  τ^ΰ ποτε Καίπερ Χχμχ'λάκη, Φα,τοψί Χχτζ'μο -στχφχ-
  X
  τούλχς, /ήρχς Κχαπέρ Χχμχλ/κη. *«:ό''«.ο.ι τ$ως ΊΙ?χ-
  κ^.ίου Α»ί ηδη Μ<.γ.<]ΐ''χς τής ΜΐΛοας Αιίχς, 2) Φχ- τουιχβς η Τεχ^ας Χχιχχλχκη, χχτοίχ,ον τε'ως Ήροικλε'&υ λχϊ ηδη Σμύρνης τής Μ-κρχς Άσ·'«ς γ'.) Μο «ττχφχ Χχ- μχλχκη, κχτοίκου Ήρχκλείαυ. Διά τχ-τα Αικαζον έρημον τώ; έναγομένων. Λέχεται ώς βχσμο< τλ)ν ύ—ό χρονολογίαν Ι Άπρ λ·'ου 189'-* άγω 'ήν τοϋ έναγυντος Έχμχνο^ολ Λογιάδου, »ιι- τθ'κου Ηρακλείου, κχτ* των -'ναγοιχένων 1) ΦχτΌυμές Χατζημουβταοχδοπουλχς, γ_Γ^χ; Καμτέί Χαιχχλάκή, Λχτοι- λ υ τε'ως Ηρακλείου λχϊ η^η Μχγνηι.*ς τής VI. *ρχ; Ατ.'χς, '2) Φχτουμές ι. Ζε/.χ; ΧχιχχλΐΑη, κατον.ο-ι τί¬ ος Ηρακλείου κχι ϊΐδο Σαυρντς τής Μ /.ρ2ς Άιιας ώ; ό;ιων τοϋ (χετχ την εγερ/ιν τής αγ ω γ ής χττί,βιω- έναγομένου Κχμπέρ ΧαμαλχΛη κχί 3 ΜιυΐΓχ^α , δι εαυτόν χαι ώς κληρονόμον έττ'ΐτης; τού Κιμ- τ.έρ Χαμαλάκη. 'Υποχρίθϊ τούς ένχγομε'νβ'.ς διά την έν -.ώ ίττ'-.ρικώ τος χ-(ωγής κα'ι τω β<<.=πτικω τής δέ αναφερομένην αί- τ χν νά, πληρωσωτι τφ ενάγοντι. Ό μέν Μουσταφά.; Χα- μχλάκης είς ολόκληρον, ώς πρωτοφειλεττης, ττχ-'τες δέ ώς /ληρ^νο;χοι τού άποοιωσχν-,ος ΐναγ«ι/6νου Κχιχπέρ Χχμχ- > /.κ-η ή μέν πρωτο κατχ τό '/4 ή δευτίρχ έπιτης
  Α»τα τό '/4 κχι ό τρ·τος κχτά τό η,χισυ, γρόιιχ 1748
  /.ν. ^1^ ί| δρχχιχ. 326, "/^, [Χ.τχ τοϋ νοαίκθυ αυτών
  τοιου από τής χρονολογιχς τής άνω^ής μί/ρ ; εξοφλήσεως.
  Ιαταψιηφ'ζιι είς βχρος αυτών την οιλοτ κ<ιν δ τού ενιγοντος έκ δραγ^. 28, 40/οο· Κύ την πχοοϊβχν προσωρινώς καί χ»ευ Εκρίθη, ά :ίφαΐ''σ&η κιί έδημοιΐίυθη. Έν "Ηρακλείω τή 31 Μχρτίου 1910. Ό ίνοηνοδ'Λης Έ|ΐ|ΐ. "ΑνηγνωιΙτάκης Ό Ύ)γρχα.μχτίυς Ήρχκλής Νιωτάκης '/.ριβής ζερίληψ ς, ήτις δ/ιαοτιευθήτω δ'ά τοϋ Εν Κρο- τγ τχρχρτηματος τής Ετΐκτήμθυ Εφημερίδος τής Κυβιρ- ντσ (1^^, δχ την =ν τή αΛλοδατιή κχ'· 'α Μχννητια τής Μι/.ρϊ, Άιίχς δ'αΐχένιυσχν Φχτουμέ Χχχζηιχουστχίρχδζι- πουλαΛ γηρχν Καμπέρ Χχμχλχκη. Εν Ήρακλίίψ τή 26 Άπρ·λ'Όυ 1910 Ό τταρχγγίλων πλτ,ριζ. δικτ,γορος τοϋ Ηιχυ. Λογιάδου. "Ευαγ. Λογτάδης ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τής ΰπ' άρ ϋ. Μ ,'^» *α' χροναλογίαν 31 Μ*ρτίου 1910 όρισ- Ε 'Η ΐ ής φς ρη ρ ]ς τής ύ-ό χρονολογίαν 1 'Απριλΐίυ 1ο99 Λ[ωγής τού Έμμ. Λο· γΐα55υ, ίιΛηγορου, ιι«:οαο^ Ή(5Λ>ιΑ«ιου, κ»τ»» α .) Μουσταφά
  Χαμ>λά>.η, κατςΐΛου Ηρακλείου, ώ8 ■κρωτββϊΐλειου, /.οί 6'.)
  των χΛηΐο^μΐΐρν τού ποτί Καμπορ ΧαμαΛαΛη, Φα»ου, έ Χά
  χ.αι ήδη Λΐ*γν<ι<ΐια,; '.ής Μικράς Ασίας, 2) ή ΖεΑράς Χαμ,αλαχ,η, κιτοιχου τ«ω; Ήρακλιιου, η.η δέ Σιι-'Ρ'η; τή; Μι·ρας Άσιας καί ό) Μουατίφα Χαμαλάιιη, Η Διά ταυτα Δικαζον ίρημην 'ώ; 4ν*γ;μίνων. Δέχίταί ως β,υιμιν την υπο χ?ίν:λογιαν ί Απριλίου 1899 άγωγη ντο^ εναγοντος Εμμ. Αογιάίθι;, κατοικου Ηρακ/εο^, Κιτ» των έ»αγο>Αενων Ι] Φ^τουμ4Χατζη*θκ>στα?α5·ποΰλας,χήΛοις
  Καμ-.ερ Χαμαλβκη, πα:οΐΑου τιως Η^α■(.λΐ·.3^ Ααι ή3η Μϊ-
  γντ,σ άς τής Μκρα; Άτιας, 2; Φατ>υμ«ςή Ζίχρα Χα,χαλα^ι],
  κατοίί,ου ,εως Ήρα*Λ*ιου και ή3η Σμύρνης τής ΛΐΐΛρα; Άσ'.α,,
  ώς κΛη^ονομ,^υ ίου μετα ττ,ν έγερΐιν τής ά,'^ή ά
  ίναγομενθϋ Κ.αμΓ^ρ Χαμαλίχη /αι 3) Μουσ.οφα
  δι' εαυτόν και ώς ί,Ληρονομου »πιΐης ΐου Κίμ-έ, μ)
  'Γποχρβ-Γ τοϋς ιναγθΛίνους δία την εν τφ 'υτορικψ τής άγω·
  γής και τώ σ*επτικώ ιή, δέ ανΛφερςμίνην αιτ αν νά πληρώσωσι
  τώ ϊναγοντι, ο μέν Μουσταφας Χαμ,α, «Λ,ης <.ις ολθλλτ,ρον, ώς πρωτοφίΐλέΐης, παντΐς δί οί χληρονομίι ·^ α.·;ο6.ωααντος ΐα- γομίν^υ Καμπβρ Χαμαλάκη, ή|μ»ν πρωτη χα:α τς 4/4 ή δευτέρα έπίσης κατά τό ίΙι*αΧ ό τριτ^ς καΐά τό ήμισυ γρόσ'α Π48 καϊ **/40 ή οραχ. 32(3 α0/09 μετα τοί νομιαου αϋίών τόκου άιτό τής χρονολ;γιας τής αγώνας μέχρι έςοφΛήσεως. Κτταψηφ ζει εις β^ρίς αυτών τι,ν δικαστικήν δαπάνην τοΐ ένά- γοντος .κ ίρ^χ. 26 10,'00. Κηρύσσει την παρούσαν πρβσωρΐνώς καί ί,ια έγγυήσϊως έκ· τίλίστην. Εκρίθη, απ*φασίοθη καί ·3ημοσιει>Θη
  Έν Ίΐρβκ/.εΐψ τη 31 Μα^,τίιυ ΐ91θ.
  Ό Είρι,νοδίκης
  Έμμ. Αναγνωστάκης Ό 'Γπογραμματεύς
  Ήρακλής ΝΧωταχ,ης
  Άιφιδίς περ-.ληψ',, ήτις δημ, σΐϊ-θ/ιη» δα χιθ έν Κρή ϊ] πα-
  ρα?τήμα;3ς τής Επ σημου Ε-,ημβρίίι τής Κυβίρνήσεως, δια την
  ίν τή αλλϊδαπή ιν Σμυςντ; Μι/,ρά Άσιας ίιχ^ενο^σαν Φ*·;ουμβ
  ή Ζίχρα Χαμιλάκη.
  Έν Ηρακλειω τί) 26 ΆττρΐΛίίυ 1910.
  Ο παρ>γ(·ελ>ων -*η,.ε|. ίΐ'.ηγοοος τού Εμμ. Λογιάδ->
  Ευάγγελος Λογιάδης
  Ι