93365

Αριθμός τεύχους

43

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  • - Λ ». 3
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;
  ,ΠΑΡΛΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ§ 25 Ίουν.ου 1^10—Αριθ. 43
  Αριθ. Ιΐρωι. 4280
  ε *ιιχπ. 1938
  Ο ΕΠΙ ΤΩιΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λ«6όντ«ς ΰπ' όψει
  λ.) Την ΰκ' άρι». Μ91/ιιη «· «· διακ,ήρυξιν ημών δι'ής έξε-
  τιθβτο είς διαγωνισμόν μιιοοο.ΐιιής δημοπρϊσι*ς δι' ίνβφραγι ·
  στων ιτρβσφορών ή έκμίσβωσις τής μίταφοράς τών^ ταχυδρομιον
  σάκκων καί φακέλλων διεθνών καί «σωτεριιιοί καί λοιπών ειδών
  τής ταχυδρ^μικής καί δημοσίας υπηρεσίας έν γένει διά δυο ίτη,
  άπό τής 1 Σβπτ«>»6ρίου Ι9ΐθ μέχρι τής 31 Αύγοΰσιου Ι9ΐϊ.
  6'.) Γάίικο των Νομαρχιών ΧΑνι.«ν, Ρεθύμνης και Ηρα¬
  κλείου ύποβληϋεντα ημίν υπο χρινςλογΐΛν 8 Ιβ^νιου *. ε. πρα-
  κτικα των Έπιτροχειών αίτινες συνέστησαν πρός διαξαγωγήν
  τής άνω μειοδοβια,, έξ ών δεικνυται ότι δια μ*ν το τμημα Χα¬
  νίων ούί*ις προσήλβε μειοδότης, διά δέ τα τμήματα Ρε^μνης,
  Ηρακλείου καί Λασηθιου π«ρο.»σΐ«σ6ΐ(σ*ν μευϊόται δ α τό πρώ¬
  τον 6 Μιχαήλ Π. ίΐενθε^υίακης, άντ·- δραχμών 10,000 ετη¬
  σίως, δια το 8«ύτ·ρβν ό Μιχαήλ Γ, Μΐκρακης άντι οραχμων
  12,ϊί-ι5 Λαι διά τό τρίτον ό Ιωάννης Γ. Κοκολάκης άντ>. ίραχ-
  μών 7672.
  γ'.) Τηνόπο χρονβλογίαν 12 Ίουνίου ί.ϊ. ϊήλωσιντοδ Ιο»»ν-
  νου Μΐτθαιβυ^ιρατακη νΐμιμως *αϊ ίμπροθ.σμωί χαταΐίθιΐσαν
  ϊι'ης δηλοί Οτι άνα<«,*6άν6ΐ την μεταφοράν της αλληλβγραφίας τού τμήματος Ήρακλβ.ου υπό το-ς ορους τής 2ια*ηρ^ίως ημών άντι 5 '/„ Ιλαττον τής κπ* τού χί'.ευται.υ μειοδοτου Μιχ. 1. Μακράκη προσφερθεισης τιμής καί ί',) Την ύκ' αριθ. 568') «. έ. γνωμοδότησιν τής Διευθύνσεως των Ταχυδρομειον και Τηλβγραφων, τ«ς ίιαταςεις τίς ύπ' «ρι<ί. ■Μβι/ΐΜ9 ·· *τ Διακη·υξ«»»ς καί τους προσηρ-η^ενους Ορους, οημΐσιιυθέντας μιτ' αυτής έν τφ ύπ' άριβμ. Χ6 της 10 Μ*ίοι> ι. ίτ. φυλΑφ τοί Ρ'. τϊυχο^
  τοΰ παραρτημιτος τής Έφη^ιριδες τής Κυ6ιρνήσεω% έ-»
  Κρήτ^.
  Έν Χανίοις τ-ή 23 Ίουνίου 1910.
  Ό βπΐτών Έσωτιριχώ
  ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Έπειδή τα διά τα τμηματ* Ρεθήμνης καί Λασηθίου «ροσφερ-
  θΐντα ποσα κρίνονται ασ.·μφορα ίιά τό Δημόσιον.
  Έπειδη δ.ά τό τμή>α Χανίων ούϊείς προσήλθε μειοδοτης και
  " Έπειοη 6 "Ιωάννης Μ*«Ο. Στρίτακης προσίφιρ» δι* τό τμήμα
  Ηρακλείου έμπροΟίσ,*ως καί νομοτυπως 5 ·/» «λ*ττον ττΐς υ«
  τεϋτελευτβιου μβυδοτου Μιχ. Γ. Μακράς πρ3σφ«ρν*ι»ης τιμής
  *ών ίραχμών 12945 ετησίως. ,
  Ιίοντες καί τάς σχετικάς ίιβταξεις τοϋ ύ« αριθ. οδο Νομου.
  Άριβμ. Πρωτ. 608^
  ΔΗΛΠΣΙΧ
  ΤΗ_ ΤΑΧΤΔΡ0ΠΠΙΚΗ1 ΚΑΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦίΚΗΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Φέρομεν είς γνώσ.ν τού κοινοϋ δτι κατόπιν ιυνιννοή'ϊίως
  μιτ·χ τής Ρέντης Δ εοΐυνΐίως των Τ*χυ5ρομιίων κχΐ Ττι-
  'λεγρχφω-ί τος 'Κ.Α,λα^ος, έ<4χονίαθη άντα.λλαγϊ) Τηλε- γ^αό^ικών ΈπιταγιΛν μετιις'ύ των Γρχφίίων Άθη- •νών, Κίρκ,ύ^ας, Πχτρών, Πειρχιώς, Σύρου κχΐ Βόλου άφ' ενός κχΐ των Γρχψίίων Χχνί'ον, ι-Έθύλνης,' Ιΐρχκλιίου, Αγ. Νικολάου κ.χι Σητείας άφ' ΐτίρου Αχι δ τι ίνχρςΐς τής νί'χς ταύτης ϋπηρειΐίχς γινοΐίτχι άττο τής 19ης προσιχοΰς Ιου¬ λίου. Ή ήμϊτί'ρχ ύτ!Πίίΐίχ ένβργεΐ η&η άντχλλχγήν τηλιγρα- φ·.κών έπιτχγών μετχ τής Α'γύττου, τής Αύστρίχς, τής Βουλγαρίας, τής Γαλλίχς, τής Γερμ.αν.·»ς, τής Έλβιτίας, τοϋ Ήνωμέν^^ Βχιιλιίου ής Μεγαλης Βριττχνίχς καί τής Ίρλα,νδίας, τής Ίτα,λίας **1 τής ΙτΌυιο.ανίχς. Έν Χανίοις τή 21 Ίουνίου 1910. |'Ε» τής Ταχυϊρυμ. χ«1 Τηλεγρ. Λιιυίύνΐιωί 'Δχυροβιαν τάπρακτικάτήςένεργηβείσηςκατα την 8 Ίουνιου «. Ιτ. μειβδοσίας τής μϊτ-αφορας της α*ληλογραφιας δι άπαντα τ« τμήματα καί , 4κ Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής, »ν«ργηδησ»ι>ενης την 1Ο
  Ιουλίου έ. Ιτ. ήμερ*ν Π«μ*^ *« ώΡβν ΐ0"~Κ* π>, *' *ν<1>"
  *ιβν των αυτών Ε«ΐτρβ*4ΐών κ*ί συΗ.·ών»ί *«β παγτα κρός
  Αριθ. Πρωτ. 351
  » Διεκπ. 269
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ο Δήαα^χος 'ΡογδιΑς Μαλκβι/ζίον
  Έχοντες ΰπ' όψιι τή» ΰπ' βρι*ι. 13 τήί 15 Νο§μ6ρ(ου π. Ι
  άπόΐαβ'.ν τοϋ Δημοτιχοϋ Συμβουλΐου τοΰ Λήμου Ί'ογοιϊς χο·ω-
  θιϊΐαν νομίμως 6ΐζ τή: ΰπ' αριθ. 348 π. ε ακοφίνεα»; τή; Σΐβ.
  Νομαρχίαν Ήρα>ΐ)ίίου.
  Προχ'ηρυσαομιν δ" 11
  Εχτΐδΐΐϊΐ ιίς φΐνΐράν μιιο&οβίιν συμφώνως πρό; τές ίιβτάξκί
  τοϋ ύπ' αριθ, 356 Νόαου ή χατα«κ(υή χ«1 έπισχιυή λιδοΐτρώ
  των (χαλδιριμί(β«) και ένίιβν 4χ6ρ«/ισμών τμημπτιχΰς επί των
  ι*
  «ι
  538
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΒΡΝΗ23ΕΟ-
  ΐξής Ετιμοτιχών δϊών 1) 'Α/λάδα^—Βρύσ»α.ς—Ήραχλιίου. 2)
  Άστυράχι ϊω? Καμαράχι—-ΉραχΛίίου 3) Γωκιώ» —Ήρκχλΐίοι»
  4) Μόν*,; Ήρχλειου χαΐ ειδικώς έχί τώ» εξής Ιίσΐων «Πλαχ«»
  εΤσουρΙστρα» χ«1 «Πλβχαλωνα», χ«ι 5] Κιραμοϋτσι—Ηρακλείου
  είς Καστέλλι υπό τού; εξής όρβυς χκι συμ·α)νιας.
  Άρδρον 1 ΊΙ προυπολογισΐεισ» ϊϊ-ΐανη ο.' |*αστον .ών τμη-
  ιχατων ωρίσθη, ίι« μέν το Ιον ιίς οραχ. 466, 40 οιά τό 2ον
  οραχμβς 470 δια τδ 3ον ιίς δρα/_. 676, 2υ όια το 4ον 515, 20
  χά ι δια τό 5ον είς δρα^. 105,00
  Άρθρον 2. Ή μειοδοβία οι»ξαχΟή»«τα» χατά τ»τρ. μέτρα λιβο-
  στρώσΐως ίνωπιθ» 'Κπιτροπής αποτελούμενης υπό τοϋ Δί
  'ΑριΟμ. Πρωτ. 3310
  » Διεχ,π. 2179
  Κ Λ Η Τ Η Ρ 1 Ο Μ Ε ίΐ Ι Κ Ρ Ι Μ Α
  Ό παρά τοίς έν Χανίοις Κακοι/ογιο >ίκαις
  γενικος Εισαγγελεύς*
  Λαβών ύπ' όψίΐ τό «πό 2 'θΛτωδρίου 190ό ΰπ' άριθμ. 423
  βούλευμα τοΰ Συμδο.ιλ',Γυ των έν Χανίοις ΓΙίωϊοδιχ,ών ίι' ού
  βμ
  Γεωργ ος Ρ. Φουρναριικ ς κατο'.λος τοΰ χωρίου Σπήλιο^ τής
  ημέραν Κυριαχιιν χαί ώαχν έ—
  VI
  π. μ **ι , , ., - π ι ' > α'■* ■ '
  ΙΓ ν * ' ' η μοσιου τή, ΚρΉίΐΑης Πολιτειας ηθέλησαν να εισαγαγωσι μ»τ
  Εις Γον .(«γωνισμόν δύνανται να λάβωσι μέρος χ ο ι ' «λλων ίιαλϊμδ^ είς την παραθαλ^ Χ> τ^; Μανής Γων,α,
  άλλοοα,ΐοι συμμυρφουμινβι πρός τας δια-αξί« :οί υπ'α^ιΊ 356 Κισσαμθυ ανβυ τελωνίΐακ^ ίατ,-Α.ΰ τουμ-ΐε/.ί θάύ χΐΛ,ιογραμμων
  Νόμου χ. λ. π. τοϋ Κρατιυς ', ζξίΛζ δ?αΛ>· 1211 άλλ' απέτυχον τού σ/.:π;ΰ των »* Λόγων
  Άρθρον 4. Ιΐάς μιιυθοτης ϊ.α γίνγ) ίϊΛτο; ί'α τον ίιαγωΊϊμον (χνεξβρτήτων τής ΟεΛΐ,σεώς ών ήτ3ί κα<,ϊυργή.ι.ατος προό ετ.ί- ρρ μ Λϊον να πΚοσ*γαιγγι «ξιο^ρκυν δττιί οα με'νθυ και τ μωρουμεν^ο Απο τώ» άρθρων ι7 ^ 38 Κγγγι ^ρ γ μ μρμ ρρ μ τα πρβχαιχα χαι ιο βυν»ΐ(,(>Τ|θθΗ»»ο» βυμ6ολ«ιον 6α ίί,ί όϊ βυν- -^0 Νόμου, τό «Ορον ΐ38τ;ΰύτ' άρ.θ 413 Νό(*ο^ καί ών
  υπευίυνος οια πϊΐ«ν .ο, μιιοίοτου πρός το, Δ,·μον ύκί,χρεωβι, άρ6ρων 49, 57 καϊ' άϊϋ ι ου Πό ν Νθμ-ου.
  δ 6 ζ ά 1906 κατ,γορ-αν μ,υ.
  . Άρθρον 5 Ή Ο7)[ί.οπρασια (έν εί.» τΐλίΐωτιχτ,, επυϋ,ενως «α>
  εννος 3 ήμιΓων απο ττ,ς πρβσω^ινης χ«τχ<υρωυ«ως τις 5 »)ο Ιλβττθν της τελευταίας προσφοραι,, ή' ή προ«*ερβεΐ4α τήί διαμθνής των. οί μνησθέντίς εϊνα φυγόδ αγνθϊΐϊαι ό τοπο. οια τίνα των τμημαων τροπης, ίπαν«Λαμ6ιν·ται «υτη ΐνωπιον της αιιτΐς τΐ»·.«ς τ»Λΐιω(Π*ώς την άμΐβω; ιπομενην Κυρ αχην 2ο ι&Ιου μηνός χχΐ ώραν Β —12 π. μ. "Αρθρον 6 Τα χηρυχεια χ. λ. «ζοόα βχρυνβυσι τού, λ (1 ή ει των άρθρον 408, ίθό κα'ι 409 .ής ΠίινΐΛής ΔιΛο- ι- νομιας. τούς ίϊρημένίυς Ρ. II. Φουρνϊρακι.' χ.αί Δ. Τζινην να εμφανισΐίώσιν αυτοτρΐίώπιος ^νώ .ιον το3 Λ.'.ροΛτηρ β* τοϋ Κα*ουργ:οδικειου Χανίων την 23 Όκϊβορ.ο ι Ι9υ ημέραν Σα6- Ι Ν πΛηροφορι.ς ο,ναντα, οί ρΌυΛομε,ο, να ζη.η,ω,ι παρα 6ατον χαί ώρχν ) μ.,Λ. „, παρίχ£ύσεΜ( χϊ ή παρά ,βί Ν;μου φρ τού Γραφείον» τού Δήμ,ου. 'Κν Ρογδι| τ}) 14 Ίουνΐου 1910 Ό Δήμ*ρχος Γ. Ιΐ& Αριθ. Ιΐρω-.. 3268 » Διικπ. 2146 ΚΛΗΤΗΐ'ΐυΝ ΕαΐΚΡΐΜΑ Ό παρά τοίς έν Χανίοις ϋακοι/μγιυδικαις- Γενικυς όρ ζομενη τριμηνος πρου.σμια λογςζομϊν) άφ ής εγίνετο ή τ&λευ- •(Λία των πρός τ:ιχ3'.ολληΐιν Λαι 3ΐ),*ίσίϊίσιν τού παρόντος υπό τοΰ Νομου διατεταγμένων πραξεων, ίνα δΐΑασίώσιν κατ αύ:η/, , άλλως μη ϊμ^ανιίίμάνο; κιτζ την ρφίϊαχ* 3ι<.*σ:μον τοΰ Κα- κουργοδΐΑείου, θέλει χα?» τόν Νο«ν δικασθώσι έρήμην. Δημοσ.ευδητω τό παρίν εις τή; Επίσημον Εφημερίδα. Έν Χανίοις τη 13 Μ*ίου 1910 | Ό Άνιισαγγελεΰς των Εφετών Ι Χ. Ζουρέδης Αριθ. 3272 ι Λαβών ύπ' όψει τό αιΐο 8 Αυγουστΐυ ί907 ·>;(' «ρι«. 560
  ^υλευμα τού Ζιίΐμ6ουΛΐθιι των «ν Χανίοις Ιΐρωΐοίί/ώ^ ΟΊ ού ό
  ϋαβιλειος Νικηφορακις χατ..ι«.ος τού χωρίου Λραχ,ώνα τής ίπϊρ
  χιας Κυοωνιας τού Νομοϋ λανιων παρ*μτ«μ^(ίΐ] «νωπΐυν τοΰ
  Καχουργιοβιχειβυ Χανίων δια να έιχαοθ^ ώς υται.ιος τυ ς,τι
  μιτ' αλ,Λθυ την ·31 Οκ;ω6ριου 19Ο5 ε* Δρακώνα Κυίω^ΐΐς
  ιφονιυοαν ίια πυρο6θλων οκλων ττΛηρυΐν ττυριτιίος και σφαιρών
  τον Γεώργιον Ιΐιρπινιά ή ιοι χαχουργηματος προί 'ΐΐςομίνου και
  νιμωρουμενου Λπο των άρθρων οί και '^88 τού Ι1;ιν<χςυ Νίμου. βιωρηαας την απβ 10 Σεπτε^δριο» 1907 κβτηγορια/ μθνΐ. _Έτΐ*(ίη ο μνησθΐις είναι φ,ιγοοΊχος και αγνοεΐιαι ο τοΐιος τής διαμονης τού. Δυνάμει των άρθρων 408, 4υο και 40^ ττΚ Ιΐβινικής Λικϊ- νομιας. Ιΐρβσκαλώ τον ειρι]μ·νον νΐΐθή αυτβτιροσωπως ινωπον τού ι κειου Χανίων την 1ο Οκτωβρΐίυ ΙΚΐυ ημ»ραν ώραν 2 μ.μ. ό:« παρεΑ«ϋσ«ται χλι η παρα τςυ Ν;μ;υ ορ.ζομίνη τριμην»ς πρίθίομια λς,γι^ομινη βφ η; ιγενετο τ, τ»Αε«ιαιβ των πρός ΐοιχοχίλΑησιν χαι δημοσιεϋοιν τού πιρο,τος υπό τςυ Νο,Λου ίιατε-ταγμινων πρας;ων, ίνα οιχαοθι; χαΐ αυτήν, άλλως μη ιμ νι^όμενος κατα την ρηβεΐαβν ίι,οσιμον τυ ΚϊΛίυρι,οί.λε <υ, Λ«ι χατά τον Ν:μον ίιχααθ^ ερήμην. Λημοσιευ&ητω το χαρ;* είς τη* '^π.^ημον ΕΤη,*£ριϊα Έν Χανίοις τί) 13 Μ^ίου 1910 Ό Άντισαγγιλευς των Έφί·,ών Ν. Ζουρίδης » Λιεκπ. 2ίοϋ -ΑΗΓιΐΡΙϋΝΕαΐΚΡΙνίΑ, *Ο παρά τοίς έν 1 ανίαης ίακοι/νογιοόικ ιις Γβνικος ότι «μφα- Λαβών ύκ' όψει τό ι~ο 19 Άπρι/,.ου 1ο07 υπ' αριθ. 1ο* ρουΛευμα ,^ί Συμόουλι^υ τω* ϊν Λα^ι^ις Πρα)(3θ.χυ>ι< ίίι ου ο ΛΐιχαηΑ Ιωαν. Κλτσουλης *α:οΐλος τού χωρίου Καμπους τής ίπαρχιας Κυδων.ας ΐίυ Νομοϋ Χανίων παρεμπ*μφοη ί τοΰ ΚακουργιοίΐΛίΐου λχνιων οια νί ΟΐΛασΟ^ ώς ύπι,ιτυς την 7—8 Ίουνί.υ ι90θ έν 9εσίι «'Λχλαιΐηίε» Κβμπων νιας «νηρβαε δια μαχαίρας τον αϊελϊθν τού Φανου,-ΐβν Ιωαν. τσουλην ήτοι καΛουρ(ηματος προ5λ*πομενου και Τιμωρουι 9ο § 1 τθυ Ποινΐί,οϋ Νίμου. «"«21 Μαίίυ 1907 κανηγοριαν μ5ϋ. ϋί ίίΐθ/] 3 μνησθί'.ς εί<ε φυγοϊ.κος <αϊ αγνοεϊται ο τοπνς ίιαμ;νι;ς τού. Δυναμ,ι των άρθρων 408, 4θο και 409 τής Πϋνικής Αί ομ.ας. »-ν Μΐχαη%1. Ί.χς
  ΡϊΙ ΤϋΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  2X9.
  νος κατά την ρηθίΐσαν
  Ν
  τοΰ ΚαΑθυργιο*ικ*ιου, θίλει
  ρ ο
  χοτα «ν Νόμον ίιχ,ασθί) έρήμην.
  Λημοσιε^η:ω το παρ.ν 4ί« τής Έπισή^υ
  Έν Χανίοις τίΐ 13 Μ«ιΌυ 1910 '
  Ό Άντεισαγγελεοι, ιών Έ$«χκν
  Ν· Ζ
  ΛριΟ. Πρωτ 357 7
  » Δ,ιεκ,π. 2365
  Ενώπιον τού Ατκαό'τη^ίου τώ,ν έν
  _Λ11ΓϋΡ1Οι
  Νοαου ^ιζιμινη τρ'^ιη,ο^ ι»ρο9»θα.ί|£, προ: β^ήϊηβιν τής
  φ σκυ ϋχ6 χοονολογίιν 18 Λπρι,Α «υ Ι4Ι0 χ»ια, τή» 6»'
  «ριίί. !67 ιο; ετ^υ, Ι Μ·1 άπο^αηΐυς τοϋ [ΙρυΧΐ&.κι,Ιου ίφ^-
  χΐιο. άλλως μη »(Χ3ρρινιζόμβοιΐί 9ίλ« ς
  Λημρσιιυ!)ή-ω τ6 ττ«Ρ6. οιά ττ,ί 'Κπμ β
  ϋ·. λβν οΐί Τ|, 20 Μ«ίου 1910.
  Ό Ά·»τι-ΐΐ γελΐίκιώ* Έφΐτώ
  ι>.
  ριθ Πρωτ 3580
  'ί^έται*,· ΐε,νχκ<-ϋ Εισαγγελέως | Ιΐρος τ3ν ίπι ζωοΛτονια κατηγορ3υμ»νον Ιωάννην Έμμ. ί ΓρυλΛαχ,ην πρφ^ν κατοΐλθν τού χω-ΐβυ Αληλαμπου τής βπαρ- /ιας Άποκορωνου τού Νομ.ου Σφακιων και ηδη φυγοοΐλου. " Καλίΐσαι να ϊμφα<·ισβκ)ς α-)Τ3τ;ροσωιΐως «νωπΐίν τοϋ αλρ3α- τηριου τού ανω ΔίτΜυΐηριο.1 την υ τουμη/ος Όκτω;ριο-> 1 ο ι Ο Κ»
  ϊ,μεραν Γϊταρτην /.αι ώραν ο π μ. οκοτε παρϊλ-ατεταί και Ρ ■'υ
  γ, υπο τ3α Νομου οριζί,^ί^ τριμη/ος πρίθεσμια, ^ρος σαζη- '^'0,
  τησιν τής ίφβΐεως σου /.ατα της ϋπ αριί)^. ς2ό7 τού ετοϋς Ι Μ·)
  αζ3φασϊως τ^^ Ιΐρωτ50"ικ*ιοο Σφακιων άλλως μη ϊμφανιζομι-
  νος βελϊΐς δικασΰς ίρημην.
  Δημοσιευθήτω το παρον δια της Επισήμου έ»ημεριΪ3ς.
  Έν Χανίοις τί) 20 Λΐαίου 1^)111
  Ό Άντισαγγελβυς των Έφιτών
  Λ. _ι. Ζουμίδης
  τφ,ν,ε* Λανίοις
  ΚΛΙΙΤϋΐΊϋΛ ΕΙΙΙΙνΙΊΜΑ
  παο' 'ί^εται^ Γενικοϋ Ειο"αγγ»ϊλέα>ς
  ύ Χ*, ω* "«οιι
  «α
  ών ής
  Λαγ «&ιω-
  1ας τοϋ Νο-
  ν .Τ,,
  'Κν
  τ/|
  θΐί^, αυτοπροσώπως ινιοπιιΐϊ τοϋ αχρ^ατη-
  |^ ου ε ην Ο τού μη '% Ο ΐίυόριυυ ιθ> Ιτίυς
  )» **ι ώ·»ν (ί π μ ο-.θιί π«ριλ«υσιται
  6λ£,1(ιι»() τριμηνο, π^ο'κομ α, πο4ς αυ-
  σου χ*τ» της υπ' αριθ. 83ϋ το« Ιτοος
  ΙΙρι»(^Οιχ<ΐι.ιι Χιχνιω», ιλλως μη έμφχ- παρον οιαι τ ',ι, ΐπισημ υ 0 Μ.>(ς)υ Ι91Ο
  Ό 'Α»τ4«*γγ
  Λ. Χ.
  '1<.φιτ Αρ.ι/ ιίρω-ϊ 3ίί60 >- Διεκπ. '"263'Ί
  Ενώπιον τοΰ Αικαιίϊη^ίου τών^έν Χανίοις
  ί Άρ.Ο. ίίρωτ.
  Ενώπιον τοΰ Δτκα<(τ ιιωου τώ% «ν 'Ε Ι] Γου «αο' '_ Ιΐρος τον ίπι ζωοκΛοπί) κατηγορ3^1Α^νο/ Εμμανουήλ 'Λναγν. Μαρι/αΑη πρψην ΑΛΕθΐΑθν τού /ωρι3^ ιία^* τής Ά^ολΐρωνου τού Νομου Σφαχ,ιων λαι ηόη Κα/.ιΐσαι να -μφανισθ^ς αυ;3ΐΐρ3σωπως ίνωπον τ;^ ακροα- Γ ι^ΧΑ4ΐσ)_ ,Λ τηριο τού «νω ^ΛΐΑασ.ηριθνΐ την Ο τού μηνός Όκτωδριου τοϋ αιϊ|ίΛου τ ^ ω έτους 1 υ λ υ ημέραν Ιεταρτην και ώραν δ π μ ΐ-3Τί παρε- ε[οι)ς ι^ιο ΓιΑ. λε^ι^εται και η υπο τ3υ Νομου ο^ίί,ο^^Γ, τριμην:ς πρ3θ«3,χια ο»--.ι χ^ ή υ·υ πρός συζητησιν της ·φ:σίως τού κατα νής υπ αριθμ.. 1ϊ>^ τ:"ϊ συ,τ,τΛ,αι» ιγ|, .
  τϋφ ^σίως το^ 11ρωτ3θΐ/.«ΐ3υ Σφακιων άλλως μη χ«τ* .η, υι χ,
  οι· ι ου Λ-νιω»,
  ΚΛΙΓΠΙΙΊϋιΝ Ε111ΚΓ1ΜΑ
  Α ού παο' Κ^εταις Γεντκοΰ ί'ύι
  ,/ λ^υσιί» Μοι-..νο< λοιι Ι) Λνή,/»« χ*-οι »υ, ^ιηΐ, η, &α%^^ ίς Κ λχ ί(0Γ| φυ.^ο *ους Νο- ιω; 6ν το« (*·η>6
  £ (
  * -υ. 1 ι* ΙΟ «π^χσιως -βν»
  ίμφανιζομε.ος θήλεις θιχασϋς
  Λημοτιευθητω το παρο'θΐα τής Έπισημο» εφημερίδος.
  '1-ν Χαν.οις τ/", 11 Ί3*ινΐ3.< 1^10 Ό Άντισαγγελευς των Έ^ Ν. Χ. Α!·ουριδης 'ΐ!ι, Αρι«. Ιΐρωτ. 3435 » Αιικπ. "2"2(ϊ7 Ίίνώ.-ϊΐον το«ί 1ιι«α<ί:»ϊοί(»ι/ Χανίοις 'Κ >ετών
  έν
  Ό Άντιβΐ ιγίλιυ, τ«ον 'Κφετώ»
  Λί. Χ.
  ΑρΌ. Πρω-, 357 4
  Ι Λ·**.. "2 ό ό "2
  Ενώπιον τού ΑικαίΙτηοίοι' των Χανίοις
  Ι'αίί λ
  επι
  τι-
  Γενιυ
  Α5 Ο·
  1150, το' επι ζ(>>ολ3) η?
  χχ γ, π.ώτ,ν >α-οιιον τού /υι,ι,υ ΚιΓώ» Άαχυφΐυ η,
  ό Ν Σ^οιχιων χβι 'ΫΆ φυτθΛΐχου
  αυΐοπρο ω->^ «»ω αο< -οί ϊ/οοι- » τοϋ μη 6, 'υΛτωδριου το« ί:ίυ, ο π, μ. ΚΑΗΤΗΡΐυΝ Ε11ΙΚΙΊΜΑ ί'οιτ τταο' *Κ<^έταις Γενικόν Ε 11-0, -ι» 4ΐι ίΊΐ^π» ζ,χ ζωο λ -ίς χϊ-τ,νίρο <(λΐ·ον 1 ιω:,ιθΛΐ » Έαμ. Ι ;«*ιϊΧ'ι' ΑΕΐΓοτι/την ττ^ώη· χϊτθιχο. τ.υ /ωρ ου Κι/υ- ! ς<'χ τ·, 'Βίχ,,χιιί Ατο θίώνου τού Νχ,νθϋ Σϊΐκιων χΐι 7,5η ου ££ΛΛΐϊααι νχ ε^φχ^ηίΐϊι, 3υτ^ποοη(ι>χ<ος ενώπιον το^ ϊκροίτη™ ΐ ι (11Α -λιι^ε ^« Τ Α ϊ Λ. .τϊυ χχΐ 0),*Χ*8ΐΓ·..ιι.<0ΤΤρίι ΪΙΛΟ-^ ΙϋβΙΤβν *·» | 1 .71 V *||— , ι ·.»<*»!- "■*. «'ρ— * -^ - ή υπό η
  240
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΓΒΕΡΝΗ£Εΰ2
  τής έ?ί··ώ< »>υ χατά τής δπ' χβιί· 208 τού ίΐβυς 1909 άπο·ά- κου κλητή"ρος Ηρακλέους Ανδρουλιδάκη τί) έπισπεΰσει τοΰ
  «ως τ·0 Π»ωτ.>δικείου Εβχχίων, «λλιο μ,ή ίμφχ/ιζό>ινος βίλΐι. Χατζή Μουσταφά Σαλάκη πρός είσπραξιν «χρ' αύτοΰ δραχμ. 60
  έρή *ην.
  ημιευθήτ
  Έν Χανίοις
  διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Μ«ΐου 1910.
  Ό Άντ!ϊ«γγ*λβί>; των Έφιτών
  Ν. Ζοιτ{ίίδης
  Αριθ. Πρωτ. 3574
  » Διεκπ. 2<*6υ Ενώπιον τοΰ Δικαστήριον των έν Χανίοις ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ | Τοΰ παρ* Έφέταις Γενικοϋ Εισαγγελέως 3 ^Προς τον έπϊ )*ιχομ,αρτυρια χατάδιχον Εμμανουήλ Ιωαν. Γυ· | πζχην πρώην χα?οιχον τού /«βρίου Μ.}υζου">ά Άχρωτηρίου τής
  Επαρχίας Κυδωνίας τοΰ Νομοΰ Χχνίων χβί ήδη φυγοδίχου |
  Καλείται να ε^γινιοβί^ι αυτοπροσώπως ϊ*ώτΐίν τοΰ <χροατηρίου ; Τϊΐί ά'α> Δκ*τ:η;'.ου ήν 6 τοΰ μηνός Όίτωβρΐου τοΰ Ιΐους 1910 |
  ημέραν Τετάρτην χχΐ ώραν 8 π. μ. οποτ» «χρΐΑειίσίται χ*ι ή υπο ;·
  τού Νΐμ-ιυ όριζομένη τ ί Αηνος πε.»95*μ,ι* πρός συζήτησιν τής »ψέ- ί
  νβώς 0ου χ^ττβ της ύπ* οιρι<ί. 833 τού &'θυς 1^09 ^ιτοοχΦβιος τοΰ « 11^ ..τ^διχειου Χανίων, άλλω, μη ίμφχνιζομΐνος 6ίΛ«ις τάς οποίας ώφειλεν αυτώ καί είχε παραδοθή είς αυτόν αυθημερόν ώς μισεγγι/θύχον πρός φΰλαξιν μέχρις έκποιήσεως Ααί. ι ϋΚαταδιχάζει τόν κηρυχβίντα ίνίχον κατΐ}τηρούμενον Έμ^ι. : Γεωργαράκη ή Παΐπαλακη είς φυλάκισιν ενός μηνός. ι Εκρίθη απεφασίσθη καί έδημοσιεύθτ] Έν3Χανίοις τ^ 3 Ίουνίου 1910 Οί Δικασταί Γ. Αΐιχελουδάκις Λ. Βιτβικουνάκις Χ. Εΐλουμιβάκις Ό 'Υπογραμματευς Έμμ. Καλλιτίράκίς "Οτι άκριβές άπόσπασμα Έν Χανίοις τή 14 Ίουνίου 1910 Ό Β. τοθ Γραμματέως Ι. Μαναρώλης Δημαβιευΐήτω τβ «αρ6ν ϊιά ιής "Επισήμου Ήφημιρίδος. Έν Χανίοις τί) 20 Μ*ιου 1910. Ό Ά»τΐ3α/γ«λεϊ»ς Χανίων IV. Ζονοίδιις ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τή; ϋπ' αριθμόν 89)54 τοΰ 1910 ό ριστιχής αποφάσεως τοΰ Εΐ- ί Καλόν χωρίου ΠιοΊάόος, Αριθ. Πρωτ. 6961 » Διικπ. 3778 '^ν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Δυνάμιι των άρθ^ω Καλονμΐν τ6« ιπΐ 405 χαΐ406 τής Πίΐνιχής Λιχονομίας. χατηγΐρουμενον Σταύρον Μ Πά- | Διά ταυτα ! Λιχάζον έρήμην τοΰ έχ τώ' έ ναγομένων Νιχολάςυ Χ. Τυλ- ? λιαναχη. | Δέχεται ώς βάσιμον την άπο 26 Απριλίου 1908 άγωγήν ««?! 3 χύρους χοχΓασχίσίως τού «ναγοντος ΓεωργΙου Μ. Δεττοράχη χά- ' τοΐχου Μοχοΰ Πιδιχδ^ς χά τ» τώ» αδελ^ών Γεωργΐου, Ζαχαρίου ί καί ΝιχθΑαου Χ' ΤυλΛιανχχη χ«τοί*<ι>ν τώ» μέν 2 χρωτων Ά6-
  I
  δου Πβό.άδος, τοΰ δέ τίΛευτοιιου τής Νήσου Καλύμνου, ώς χ/η-
  ρθ'ό^ωιΐ έξ αδιοιθ»τοι> ΐθΰ ποιε Χαρίτωνος Τυλλιανάχης πατρός
  | των χαί τοΰ τριτου Ζχχαρίου Ιΐχβτχαλίδου συμβο^αιονροφου Κ«Λθΰ
  ' χωρίου 11εοιοι8ος ώς τοιούτου.
  ί 'ΓΛοχρεοί τοΰς ϊνα/θΛί^ου, όρίΐλέτχ; κχτχζχΚιΐν τω ϊνίγοντι
  έν ίλω δρ»/. ίβτΐβίΑΐιχονγ* επτ» <»· ό/•δ^ήο.τοι δύο λ^πΐα (77,82) συζήτηειν τής ώ,- ιΓρι-,γ»ι χξιοποι^βυ πρχξίω; τή, φβρομένης είς ^ό Κλητηριον Επ χ ιμΐ μ»ς 6τ' άριί 9524)565? Ι τής 25 Αϋνουστοϋ 19ϋ9 ίλΑω; βίλ·ι διχχσβ^ ερήμην. ι Έ» Χανίοις τ>) 10 Ίουνίου 1010.
  ΌΕίββγγιλεϋς Χανίων '
  Γ. Σκονλάς ]
  Άβχόιιος διχχστιχθ; χλητηρ ιταραγγίΑλιτ^.ι οχως Ιν ΐντίτυπον ·
  τής ΚΛρουσης χλήσεαις τοι/οχολΑ/]σΥ) ιΐ δηιχοσιοτερο^ μερο, τοΰ ι
  /αιβΐου τού χά ηγυρουμΐνου χαι Ιτιροο είς τη· ίορχ» τού άχροατη-
  ριου τοΰ Πΐωτ^διχΐίου Χανίων.
  'Κ. Χανίοις ανιημιρ<ίν. Ό Ε'ΐχγγελβύς Χανίων Γ. Σκουλάς διά λογαρ ασμόν -ών ανωτέρω όριΐΛΐτών τα 3)7 έχ των ιίς ; τού ιύρισ<0(*6νων Λρ. 16ΰ,Βι) ήτοι δραχμάς ΐ6οΌμιίκ.<ντα μίαν χ«1 γχ 'ίκΛΐοβΐΛ (χριΐα.. 71,40) ανηχουσας τού; ζν(ι>τε(.ι>>
  π,ίός μίριχ/)» «ζΐφλΓ,σι» τή, ρηϊείσης ΐχ-χιτήΐιιο, τοΰ
  «νιγοντος.
  ιτροφαοινώ; έχτίλ·ίί·ήν χαΐ ά/«υ
  ίγ/ρχ^ιυ βτηριζομένης τή; απι»ιτη«*ι»{
  Τίι>^ £εα /Ομΐνϋθν ΤΛ της ΙϊΧύΟΙί&ΊΙξ ΟΙΧΤρ
  ίζοδα τού ίνα (Όντος, (ίλΤ κχΐ αμοιβήν νόμιμον τοΰ νληρεζουσίου
  Οιχηγόρου τού «χ 4ρ«χ «ν 6λω τριαχο»τ« όχτω (ϊριδμ. 38) χ«νθ-
  νιζομενα.
  Άποφαινεται την
  ] Έ<ρίθη άπ.φασίσβΐ) «αί £δημ3σί«ιί9η τή 27 Μχρτίβυ 1910 έν Κχλω χωρίω Πεοιάόος. Άριθμ. Άποφ. 310 Γό _>κα<*·.ήριον των έν Χανίοια Διά ταυτα Δικάζον έρήμην τοϋ χατηγορουμένου Έμμ. Γεωργαράκη τ) Παο-αλάκη κατοίκου Σοΰδας τής Κυ3ωνίας καί ήδη αγνώστου ίιαμονής. Κηρΰσσει τούτον Ινβχον δ'τι διακατεχων ξένον κΐνητόν κτήμα καί έ*ί σχοπω ν'άποστερήστ; τούτου τόν ιϊιοχτήμονα άν«υ άπίζη- μιώσιως το άπολλετρίωσΐν ήτοι την 5 Ν)βριβυ 1909 έν Σοΰ- 3α Κυ3ωνίας παρεχώρησεν εις άλλον επι δικαιωματι ίδιοκτησιας Ιν κάρρον διτροχον (Σούσταν) άξιας 100 δ·αχμ. ένω τούτο εϊχε κατασχεθί) έκ χειρός τού έν Σοΰδβ Κυίωνίας δια ττ)ς ύπ' άριθμ ' 3025 τής 4 Νς.μ6?<ον 1909 Μίον*ς Ό Είρηνοδίχης Κ. Κονλονρας Ό Γραμματεΰί Σπυρίδ. Ε Φουιτουλάχης Δημοσιευθήτω ή;ε δι* τής ΐτΐϊήιιιου ίβηαβ^ίδος τής Κυβερ¬ νήσεως διά -ο» «χ των ώς άνω όρβΐΑίτών μβυ ΝιχΟΑαον Χ. Τυλ- λιβναχη χάτοκ/ν τής Νήβου ΚίΑιμνου της Μικράς Άσίας πρός γνώσιν τοκ χ*1 ίΐα άς νομίμους αυ.ιπείας. Βν Κχλώ χωίίαι τϊ| 29 Μίΐ,υ 1910. Ό τού παραγγέλλοντες Γεωργίου Μ. Διττοράϊη πληρεξούσιοι διχηγιίρος. Μ. Βλαστός Έκ τοΰ Έθνικοΰ Τνπογ^αφείον