93370

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/6/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΑΧΙΛΕΙΟΝ Τ'« £ΑΑΑΔΟ£
  1ΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 2ο 'ίουνίου (910—Αριθ. 44
  ρ.θ,Λ. ΙΙρωτ. 2 749
  » Διεκ-. 1904
  Σϋ Ο!Κΰ.Ο£ΐ!(αΝ
  Ίερι έκμισθώσεοος τού φόρου ΐχθυαλιεία<_ Νομοϋ Ηρακλείου, Γεωργιονπόλεωςκαι Χώρας Σφλκίων Ο Ε11Ι ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΝ Κ111ΤΡΟΠΟΣ Δι αχ,ηρ 6 τ τει ότι, Έχ:ί:)ε:α! είς φα.ερόν δημόσιον πλειοτι-,ριασμόν έΑμι^ίώσίως ό φ^ρος ίχθ^αλιείας συμφώνως τω 5 ι' άριδ. 356" νομώ τ.βρί 2η- μαποασιώ<κ*ί τγ παρουαιτ, δακΓ.ρύΙει διά τας έπομένα; περιφε- ρείας άκί,τελουμένΛς άπί- τα άνί'/,αθεν γ/ωστά όρια αυτών-" 'ϊ£ν τώ ί^ομώ Σρχκίων 1. Ρεωργΐουπολεως. '2. Χωρ,*; Σφακιων. Έν τφ ^α»μφ Ηρακλείου Νομού Ήρακλίί-υ. ΟΡ01 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Ή έκμίσθωσις ί)ά γίνη υπό ""ούς αχολούθους όρ:.>ς.
  1 . Ό ένοικιαζάμίνος φόροςσυνίσ.-ΊΤ-ίΊ είς 20 ο)5 επί τής άξιχς
  των χονδρ'κώς έν δίμβπρασίϊ. πωλο.μ*7101·1 '·7.^ων· ^1><» :°ν ?'" ρον τ^Οτο» ΰπέκιινται κ<ΐ οί έκ τού ίξωτερΐλ-ΰ κομ:ζ:μενί·. ν <■.'—ο ι '-χβύς. -Λ 03τραόο·ρμα %%ι τα μαλά/ι». 2. Ή ίημοπρχσί» τής ένοο.ιάσεως "ών ώ; ίνω πίρ'φερει-ιν 8ι«ξαχ6ή«τΛΐ την 8 Ίουάου 1910 ήμ*ρ-ν Πέμ-τ·ν %; ωρ-ν 'Ο—15 ιτ. μ. ενώπιον των κατωτέρω ϊπιτροπϊίων. Έν τ<^ Νομώ Σφακίίών -'ΐβ 'όνίόρον ΐ^θυαλιείίς των πιραλίων Χώρας Στα-ίων και ίΐιαΐτερω; διά τον αυτόν φόρον των πϊραλ·ων Γεωργΐίυπόλεως. Τού Νομάρχου Σφακίων ώς Πρ:&δίθυ τοό Είοηνοδίν.ίυΒα- μου καί τού δημάρχίυ Βάμο.ι ή των νΐμίμων άνατληοωΐών αυ:ο ν .ώς μελΰν. Έν τώ Νομώ Ηρακλειον» Τοΰ Νο»ίάρχ υ ΉραΑλείευ ώς !Ι?ο-:*-:υ, τοί Λιμ*νά5>ο-
  *■*<■ τού Ε'ιρηνοδίκου Ήρακλιίίυ ώς μελών ή των νΐα'/ων α^ο.ν νλ 3· Π5ς πλ«;δοτης ϊεον να προκχταδ. /.>;, είς τι των ^
  τ-αμείων νής Πολιτείας, είτε βίς' τό Κεντρικόν κατάσττμ» η^τα
  '^οχα-ασιήαατ. τ?,-. Τραπέζης Κρήτης. "' ηψ έγγυή;εως .. = -
  'όν ϊ53ν τούλάχίσίον πρός τό είκοσιν ;3 π,ίθΰπλζομει
  μ·'·ο6ώ·Αατος συμφώνως τοϊς 9 καί '2θ ά'ρθρο-ς τϊϋ
  Νόμου.
  ·''■ Αί δημοτι,ρασίιι'. ίεν είναι τελειωτιναί.
  0.
  ; εάν ίντός £ς ήιερ2ν άπ~3 τή; λήψ-ως τώ/ π
  χ. ικώ; τή; δ',μοπρατ'3ς είς την Ανωτέρα/ ώΐίΰθ^νσιν των Ο
  νο,Ανώκ δέ; γίνςβί; τό,ι Έτί:ρ·>τΐον τώ/ Ο.'χο'β.Λΐκών νίί ττ
  φο;ά άν.ι-τί,-.α τής το3 ά■»κ^ρ.ιχ9ϊ/τος -ελ'.υ:βίυ πλίΐίίό
  τ;ΰ«ά-/ιστ;ν καυά 5 ο)1 ϊ-.Ί τοό ολικοΰ πισού δύνατιι ό Ε
  τρο-.ος •/.·τ'θ'/.ε'αν κρ'σ.ν νά ίχικορώΐ',, ή ν' ά«ΐ'ρώσ(ί την
  μ5-ρ)ίοί.'.ν, λχμβάν(ι)ν ύτ' όψει τό ;υμφϊΓον τ;0 ΔηΑζσ.ου.
  Έά/ 6,*ως ϊντός τή; ίν λόγω ίςΊημε.πϊς γίντ, τοιαύτη ~ρ
  φορχ είς τόν επί ιών Ο.κονομΐλών Έπίτρο.-.ον, Ο' άχυρι,ιθί,
  αΰ;ςΰ ή ίΓ,μοπρασίχ καί Οά ίιιτχχθζ ή έκανά/,ηψις αυτής
  !ιπ
  τε-
  Έϊν ίί κιτζ την ου ω π,ηΛη,-^χΟεΐσα' : τίνχλη-ττικτν
  Λ,ν δη^οτϊασίΐν πρτπίνεχβώιπ μυθ ·Ίμ*τ3 άσύμφιρα βίς τι Δη-
  ιιον, ι— φ^λά^'α*( τουτο είς έα,ιτΐν τ> ϊ'./-·Ί,)μ.χ τ<;ς «ϊ.υ:·'..·ςω; τή; οη^πΐραΐίας ί,.ϊί·.ης . αί τή; όπ' ι)'·ύ»; είο-ττράςεως ζο) φ,- ρου, χωρίς ό τϊλίυταϊις -"'. ε<οο:τ»!ς νά ίτΐοκτα οιονδήποτε ϊι- ««οζημιώΐεως κΐτάτϊ; Δημοσ'ου. 5. Η ϊνοιχίζ3ΐς 0/ '3/ύ{, διά ούυ ?ιη, άρχό,:.·ν* ά-ο ποιό¬ της Σΐπτε^δριου 1911) καί λήγοντα τέν 31 Αύγουστον Ι'ΙΙν'. Εί; τή/ πρώτην δ5ΐιν τού μ σ))ώματος ()ζ συμψτ)φιτβϊ| ό βόρις όν θά εισπράξη τ; Δι;μ.-.σι;ν άίό 1 Σεΐΐτεμδίί^/ 1910 μί'χιι τή, έγ/ρίσίως τής όρ'.σίθή; ϊ.αταιΐυρώσεως τή, ζ·εΐίδβσίας ε ϊυ. μίρ·" τυ_ ό; ϊίν ί-χί: -γίνϊΐ έν τώ μίΐαςϋ τ:ιαύτ{, »Λ9> προ^.;ιί-
  νω; »ρατηθώ3ΐ τα νόμ μα Ις:ϊί εϊσπρϊςίως χβί /ωρίς νά ϊι-
  χα.;ΰ:»ι ό μ ι'.'Όχής ν' αταιτ' δι' οίονδήτ:;;: λόγον ττ:ρ:~λί-ν
  τώ,· ιΐστ;αχθέντων μίτα τη; κ^αίρεΐίν των τοι.1-α»ν ές:!ω/.
  6. ΑΊ -ρο3φ:ρν. λο Λζΐντα; ειςάχίρϊϊζς μ-.νάιαςχαί εί; δραχ¬
  μάς εί; άς Ίΐι ·Ααϊα6άλλητ^ι κχί τό μ'σ3ω;Λΐ ~ρό; τό ί'ν.ίΐον
  ταμβϊΊν.
  7. Ή χι αδ;λή νού έΐ^ιίου '-ΐισθώ,Αατ:; (»α γίνητα 8*ς ''■>
  χζ ζλ; δο-»:ς ώ/ έχίτ-η πληρωτεα εί; ίήν λ^ξιν £/.άΐ.:υ
  ;νός.
  8. Ούϊεις συμψκΐφισμόί ϊύνβτϊΐ νά γίν<ι άτένχν:1. το; μ'οθιό ■ ματο; ϊι' οιονδήποτε λόγον. Οί μισθωταί υποχρεούνται να σ;μμ;ρφώνωνται ίπαχριδώς πρός την παρούσαν ϊιαχήρυς'.ν χϊι νά παρά*χω«'. κατά την σύνταξ·.' κων σ;μ6;λϊ^ων άςιο/ρί:;; έίγυήΐβς. Κΐί ο! μισθωταί ϊέ /αί οί ϊγγυηταί ^ϋτών είναι άλληλίνγύω; ϋττϊΰβ^νϋ άπέ/αντι τ:^ ...... ά'ν;.> δ/.7ΐώμ.3τ?ς ϊι.ΐιρΞσεως ή ΐιζήϊίω.', δι' όλον -.ό
  μίβθωμ» μ.».τά τώ; ένϊεχομίνων τόχω/ ^-«ρη·μ.ερίας χά. ίξόθοΐτ
  εκτελέσεως, μίχρ'ς όλοΐχιρϊϋ; ίςοφλήσει*ς, χαίώς ίμ διά την
  ίνελ' ίπή εφαρμογήν τώ/ ό':ων τής ιταρούίη; Ο:α/.ηρ^;εω:, συμ-
  ιίνω; κοί το"; ύκ' αριθ. 190. 20'» κβί 24 1 νόμ,βι; καί οίψϊή-
  ιτε άλ'/ω σνετΐίφ Νόρφ.
  ίί). Ό ίν:ελώς είτε έν μέρει άποχρύψας άφορςλήτους ΐχόεϊς
  *ωρίϊ α συμφώνως ιω αρ.θ;;<:> 403 τοϋ ΙΙ:ινικοΰ νόμου,
  Ι ί. Οί |ί!σ'<ω:αί 6^ο·χρεοΰντα! νά παραδώσωσι καί εις Τν ^
  942
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕι
  Δημόσιον άνήκοντα Ίχθυοπωλεΐα, είς ήν κατάστασιν θά παρα- νία? ). ήδη φυγ«;« ή^'· ότι νήν 16 Ι.υ,.'8«, 100_5 ϊχ _ττΛ Μ««ς εΜβ.νίϊουε
  9
  ίραχ. 29000.
  τοΰ φόρου ίχθυαλιείας Σφακίων διά τα ϊτη 1910 —1012 ^ ^ ,.^^.^, ώ. ίδ,.οχττ,ο',ν τού
  ίραχ, 250. 'Κπκ'όή .ι -1νόμ/)μα -(ΰτο π:ο€λέπβται
  τοΰ φόρου ίχθυαλΐίίας Γεωργυυπόλιως διατάίτη 1910—1912 τ' ά3βεβ 1 2 χ&ΐ 3 τοΰ ίπ' ΐο>θ 66δ >
  φρ
  χ. 150.
  13. Τα κηρόκεια καί Ιξο?α των συμδολαίων βαρύνουσι τούς
  μΐσθωτάς.
  Αντίτυπα τής παρούσης εδρυνται είς τάς Νομαρχίας Σφακίων
  καί Ηρακλείου.
  Έν Χανίοις τη 24 Ίουνίου 1910.
  Ό επί των Οικονομικήν Έπίτροπος
  Β. ΣΚΟΤΑΑΣ
  ϊέ ό ; π/
  ί,ί ίιοιμονης ·ί5υ.
  'Πόνβ, »! τ' άί
  :: οϊτα·; είνί
  ίν
  λλ τ<,μο>ρ!ΐτ*ι άιίι
  4<ου /^«ραιτηρίζΐτχι <αΐ άγνοεϊτΛΐ 6 τίπος Αριθ. Πρωτ. 253 405 >λι 406 τής Ποινικής Διαονομίας.
  Καλο^μίν τόν ίίίηϋίνο/ χατη/ορού^ενον ?/χ ίμφανιοβ/] αυτο¬
  προσώπως ε<ώι;ι.ν τοΰ ι>.Λ^οχ"ηρίου οοΰ Πρωτοδ'.χε'βυ Χανίων
  τ ήν 'Ί τοΰ μη ος Όχτωοο ου .ου ϊ τι; 1310 ημέραν Πέ.Απτη< /ΐϊ (όρκ'- 9 τ;, μ. Ί'ϋχ 8·..·.ϊ«βή ώ{ ϋιυαίπο; "ής έχτεβείτης ζίως,ά'λω, ΰίλίΐς ϊι^βσ^ί'ι ;^Ύ^*η ώ Ποπχτ,; Διχο>ομ(«ς, συγ·/;ό/ως δέ
  γνώσιν ών εγγράφων τ ής δΐίογρϊίρί
  'Κν Χβνίνΐ; τή 23 Ίου.ί'.ι» 1910
  ή η ρ
  ~<ϊ> χ?ΐ)·ι> 407 τή-
  υ οπω; ίδ
  » Διεκπ. 151 ,
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΝΕΑ.Σ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό ώήνιαρ^θί; Καατιανον Λ>ρ.·.,:,ος
  Λαβόντες ύπ' όψει τήν ύπ' αριθ 282 έ. Ι. απόφασιν τής Σε6. Ιωι' ^ "
  Νομαρχίας Χανίων, δι'ής άχυροΰτ&ι ή ΰκ' αριθ. 2 έ Ι άπό-
  φα=ις τοΰ Δημοτιχευ Συμ6ουλίου Καμπανίίί.
  ΙΙοοχηρύσσ-ιμεν νέαντελεκύτίκήνϊημοπραδίαν ίνεργηθτσομίνην
  τήιΐ 4 Ί;υλ'ου 1910 διά τήν ΐχμίσθωσιν των τ« Δ
  φόρωνκαί των ^όρων τοΰ ταμείον τής άγροίυ/αχής τίς
  τού 1009, έτ,ί των Οε:ΐνών αΐ,οπροίατων χαί β'ών, ο.Γ.Τ___ν
  τοΤςόροις τής ύπ'αριθ. 169/86 τής 6 Μαίου ί. ί. δ.αχηρυξεως
  ημών.
  Έν Καμπανδ τί) 21 Ίουνίου 1910
  Ό Δήμαρχο;
  Δ. 1. Κανθουδάκης
  Οί /.λ/,Οένες ρ. ρ
  Μ Μυ (■ί--Λί->'
  Ό Β!σ»γγεΑεϋΓ Χανίω.'
  Γ. Σκονλας
  Κυ~ω
  ΉύΓ1 ',') 4 4 ϊ, εχ()3ΐ·.: -.(,ΰ Στ
  Άο όθ'.ο ο »αττιιόί
  ϊ Κίμκων
  η:ϊ| πχρΐγγέλλί'ίαι οπω ε» άντί-
  τΐροιΐ:.; τθ'/. ^λ"/]*») εί; την ιελίοτβίαν Γ*τοιχί»< Τί-, οΓ.ν>;έ/-υ χαι |:"ρον τ'<ιχι»ο>.3ιιίσ7| είς δτμόσα μέ,·η.
  Χϊ. οί,, αΐ>ιΛ<ί ά ·. Ό Κίϊίγγελεο; Χανίων Γ. Σκουλάς 'Λρ.Ομ Άποφ. Αριθμ. Πρωτ. 255 ■» Διικπ. ί33 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛ. 11Λ.ΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Δήμαοχος Παναγίας Πεδιάδος Διακηρΰττει δ'τι, Τ ό Δικαστήριον των έν Χανίοις Ιΐοωτοδικών Διά τ κ ΰ τ α Λι .άζο ■ Ιρήαην τοϋ χατηγορίυαέΐου Βασιλ. Κου μ α Πελίχα- νχχη γς.ντ,ΟίΊ ιόγ »ίς Άίήναζ κ:;: π?οσωρ'.νίόί χατοΐ«οΰντος ιίί Χϊ.ιϊ, Ε,τών 2^ ήίη φυ^οΒ'. ου χαϊ Χρι® ι».ν$0 ορθο8(ί5ιυ ΚτρυσσΕΐ τοι,ΐον Ινονον ίν; διαχβτίχων ςίνεν χινητον χΐϊ|μΛ Λ«ί επί σχο- ί >' αιτοβτιρήβν) τοΰτον ΐΐν ίβιο/.τήμονκ άι«υ τής άπβζϊ,μι-
  τ«ς
  φώνως τώ ' αριθ. 152]77 τής 20 ·Α*ριίβϋ 1910 σχ.ταή ' Κα'ταο χάζ',, το/,ηββνβί *τ* Ί,
  διακηρύξη μου.
  Δ (ά ταυτα
  η
  ,. ί ΙΙ{λίχ«νάχτ,ν είς ^
  'ΐίχ^'θη ϊπ!φασ;σ9η χαί έο
  ΐν6ς
  Διατάσσομεν την επαναληπτικήν ϊημ-πρΐαίαν ?ιά τήν έχμί- ' '^ν ΧαΛ-κ τϊ| 28 Μϊϊου 1910
  σθωσιν ■ 3ν ώς εΓρητ». φβρω, τΓ; π.ριί·ρε1;ς το3 χωρίου Πανα- Οί Αι,ασταΐ ' Ό ·Τ]Γρ«ιιματευί
  γΙαςτουΔημοί τουτο; την 7η, Ι^λί:ϋ 1910 >μήαν Κυριακήν Μ. ΔΑΪΚΛΛΑΚΙΙ^
  καιώραν Λ— Ο μ. μ. ίν τώ Δνμ«ρχιαχώ Κ^τσστήματ! ίνώπον Γ ΜΙΧί-ΛΟΚ ΛΑΚΗΣ
  έιςιτροτε·3ς τής οριζομένης ίν τή «π' άρΐθ. 152]77 τής 20 £· ΑΓΚΤΣΟΤΛΑΚΗΣ
  Απριλίου 1910 δίαχηρύξίΐ ημών χ«ί σ^μοωνως -ρός τούς έ» Άχριί-'; ά-·!—*<γ«ϊ αυτή αναφερομένους δ'ρΐυς. Έν Παναγΐα τη 20 Ίουνίου 1910 Έν Χαν ου τί» II Ιουνίου 1910 Ό Δήμαρχος Παναγίας Μ. Καλογεράκης Ό Β- τζυ Γ Ι. Γ- Αριθ. Ιΐρωτ. 6149 Αριθ. Πρωτ. 2009 » Λ,::κτ: 1179 Διεκπ. 3905 ν «Ινόματ» τοϋ 1.«<ί,λέως των Έλλήνων Εν ' νόιιατι τοϋ -*·**»λέ«ς των Κλλήνων ΚΑΗΤΗΡΓΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΔ " ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕαΐΚΡ1Μ- παΐίά Ποωτοδίκαις ανίων Εκίαννελεύί· . ^ν.61^ & Μαεϊςς^Χ^ηστ. Πανηγοράκης, ι-άτεικος Παίίοχ*»- πΕ.ϊ,, ι >ι,^ „„'-■,. , ^ ' * ^ Ρ :-> Δ-~.'.βρώνου καί 'ί**ΐ φ-γί-ικος- κατηγορειται ώ; ' ι*11105
  *..Κ 4 Ιωάννης Λβχ,λ:.:.ννν χατο..χΟς Κάμπα,ν Κυ5ω- ϊο3 -τί την 13 ν5πτεμ · -:,/ Μ ,α'ϊ ,!ς ^ Οισιν .1^5..
  ~«-τ_ -~-*£-^. .
  3*
  τής περιφερείας Π«ιΐοχωοί;υ Άτΐίκορώνου, ίνώ ό χ
  τού σίίδμοΐ Φρι "Απο·.ερώνο;, ΙΙμμ. Γ. Τσ5υροϊια>'ακης
  κατϊσχη εν δπλον οΐτι'/ααΐ;; «Γκρα-) ίίς χείρα; τού πατρός
  τ:υ Χρήστου Πανηγυρίχη όν συνελαδεν βΐς την εϊρημέ^ν *εΐι>
  .['αΐιτοφόρψ παρανόμω·; όιτλοφ3ρ.νντα, οχω; τ!ν πι,.εμχοδ'σΓ,
  είς ιί,ν :/,πλήρ ^σιν τώ» .-ατά το3 υί·-< τοο 'Κα.μ-<νουήλ ίλδηλω δί-σών πρθεσίών νού, ά?ήοισι β .«.ως ίκ των χε ιών τού1 είρη- ,ίίνο* χωροφολίκος >ο, ώ, α'ν,υ, ,α^ΐχίθέν ό'πλον, άντιβ.ας
  υτω κατ' «ύτον /.^ ανΛ.'χ«σα; -,ο3τ5ν είς *.·α-ρ3πί(ν πράξεως
  ιαγομένης είςτι,ν υπηρεσίαν τθνΐ.
  Έτειδη τό άν:μζμ* τούτο πρ;6λίπετίΐ λαί ;ί[*ωρίΤτ*ι ά« τ*
  άρθρα 171 -ού1 Ποινικοΰ Νόμο^ χ«ρακϊηριζ*-αι ϊέ ώ, πλημ-
  μέλημα.
  "'ΐ/πειδή ό κατηγορ«ΰ.ιεν;ς οΰτΐς είνε απών κ*ί άγνοεΤτβι ό
  τ:ΐΓ3ςιτήί*διαμ3ντ'ς τσθ.
  Ιϊόντβς κα! τ' άίθρα 405 καΊ406τής Ποινικής Δ:κονβμίας.
  Καλο3μεν τιν εΐρημέ/ον /α:η ορίΰμ,ενον ίνα ίμφανισθί] αΰτο-
  πρί:ώπως ενώπιον τοί ά/.ροα:ηριου τού Πρωτοδικίί-ου Σφακιων
  ".ην "21 το3 μηνός Όλτωδρίου ΐϊΰ «τ:υ, 1910 ήμίραν Πιμχτην
  , αί ώραν 9 π. μ ί'α ϊ'κοθί ώ^ ο-«3Πος^ ',/,ς &/.τιθΐίϊης κρα-
  ξία.·, άλ') ως θέλει δΐΑαΐΓ,ίί ίρ^μην συμφώνως τώ ά ίοφ »07
  τή; ΐίο'ν Λή; Δ^ονίμ,ί^ς, 3υ/χρόνω; 'δτκαλΐύμίν κΰτόν οτ»»ς
  λα6·-| γνώσιν τώ) έι^ρα^ων τ·*ς ϊι/ογρΌφίας. » '
  Εν Ββμω τϊ) '& Ιο-νίοο 1910 ι--«"ο*:
  ι Ό 1?.ϊσα·)γελεΰων Σβανΐων
  Τίτος Πετυχάκνις
  Οί Λλη(ίίντ«ς μαρ;υρε; /«τηγοριας
  'Γμ-> Ρ· Τσ;οροΐ[->κα -ί χω-·^ '>>ξ χ-':ο!χ«ςΦρϊ Άπ^ορων.·
  Ιω Δ. ΜαΌίίακης Ένω,υτάρνη; * 'ίίμπρ:α,ίρου »
  Γ Χ'ρηστ Άπ.στολα ι* άγροφϋ^'*ς » Νιρονωριου »
  Έγγροφα
  Η ύ*' αριθ. 61 καίχ.ο^ολβ^. 1Ί Σετϊΐιμ6(ίίου 1909 1κΟ·σις
  τής /αροφΛακής τί3 στβθ,ιο!) Φρέ κϊί ό' εΛηοος ή σ>
  οπω< έμφαίΐσβήί αύΕοποοσώϋωί ίνώτιον τού ϊχοοα- αηβί-υ τ(ΰ Δ'.χαστηοίου τω/ έν'Λυθΐ Πρωτο^ικών την 21 τ»ΰ μη Οϊ; Όίτωβ^ί-υ τοϋ ετου; 491'' ήα'ρχν Πίρπτϊιν χαΐ ι1(>«ν
  8 κ μ. προ, συζήτηι·/ τή; υπο χρονολογίαν ?0 Ίουνίου ί909
  ίφέβιώ; ηι·α, χατχ τγ^ 5π" ϊριθ^ί. 244 'ΐς 16 ΊοοκιΌυ 190^
  ή Ε5ί Άώ δ
  ρφ
  Δ -μοσιβυθήτω ίΐ τή Έι«σή.ίψ Έ·ημ«ριοι.
  Έν Βάμφ αύ^Γμ-ιρ'βν
  , ,, Ό ΕίσΐγΊβλε^ων Σφ·Άΐων
  Τίτος Πετυχάκης
  Αριθ. Πρωτ. 1996
  Δ·6<π. 1174 ν ^Ονόματι τού 1*α<ί*^έως των Κ Λ Η Σ 1 Σ τον ΐτΐΧ ϊντισΐάϊίΐ κχ ϊ τής νόν 'Πμμκνουήλ Ν Σχοΐ)ΐίλι«ρά/(ην χ/τοΐιί'Μ' Πίμονίω- Άπο- Ό,.ώ/ου χαΐ ήδη άγνΜΐτου δϋμονής Κ;:λϊϊσϊΐ οπω; έμφχ/ισθ'.ς αΰ-οτ;οσώπω; την 2 τού ιιηνος Όχτοζρ,'ου ~ιθ ίτου; 1 1ϋήμί=»' Πίιπτην <ιϊ όοΐν 8 π. μ ένώπκ< -ςΰ άχροαττρί.υ το^ Πθ(οτο'ί'χείου Σφΐχ'ων —?^ς «κολο- ι«ν χΊπίραΐ-έρω ':υζ':ι"η5> τής ^^οτ!>'ν'υ ττράξίω; τής ανα-
  9ΐρομένης είς τ>> χθ'νοΐτόιηβέν ύ :' ί,ιΗμ. 2820)1711 τής 1 „' Λύ-
  νουστου 1909 χλη'-ηριον θίσπισ,Α'ί αβ',
  Έν
  τή 17 Ι^υγίου 1910
  Ό Είσαγγ·/>εθων ϊ
  Τϊτ
  έν τή Έπισήμω
  αύ*)η(λίρόν
  Ό Είβαγγβλίύων Σ
  Τΐ-ϊ. ά
  Ο. Πρωτ. 1997
  Δ:εκ- 1175
  Έν Όνόμ,τι τοϋ Βα 'ιλίωι- των Έλλήν.,.ν
  Κ Λ'Ίΐ _"ϊ Σ
  > Ε»«ίαγ', Γλβΐ'»; Σφακίων
  " , τ·;/ '-< 'Λο Ο'τ ' '>■,,'-? Ί'Όν Γι όργιον Χ.
  Αχο- ολί,Τν ,5,,-.ί<0, Κ.'/.', 'Α :ο<ορώ ;υ χαί ήδη αγνώστου •ιβμο,ής. 'Κ, Βίμω ., Π Ίου»ίου 1910 ; Ό Είσαγ;ιλ«ύων Σΐοχχίων Ιϊτ. ΙΙετν^άκης ΔΓ,μοσι*υί)/·τω έν τή 'Βπιβήαω 'Κφηαερ'ΐι "Εν Βάμω αΰθηιχερίίν. 1 Ό Κΐυαγγ«λ«ύων Σφΐχίων » Τ|·«. ΙΙ«τνχάκης | ____________' > ϊ -τ. ί
  Ι Αριθ. Πρωτ. 191 'ν""'
  » Δΐ5ν<π. 166 Έν "Ονόματι τοϋ Βαιίιλέαχ; των Έλλήνων ΚΛΗΤ11ΡΙΟΝ ΕΙΙίΚΡΙΜΑ Έιειίη Σόφια χήρα Ε. Νεονάκη, τβ γινος Κατσοΰλη, /άτοι/ος Άογυρ:ΐιτ.ο>εως καί ήϊη άγνωσιο^ διαμονής, κατη
  γοριϊτα'. ώ; ύτα'ττος' ιβ3 Οτι κατά την Την Νοεμβριού 1909
  •ντ'-;; το^ χωοίυ Άρ'ρρουπάλιαις "κοιί ίξωβι τής ο!κιας τ^ύ
  Έμμα ουη'. Ν*ονά«.-^ εξ^όρισ* τοίίτβν /αι την σοζνγόν «υ Άν¬
  ναν τ ',<νος Κατσαράχη διά των έξη; φράσΐων ΐγαμώ τίν θ»ον τ.^1 τοθ κ«ρα;α τού ά.ίρος σοο χβΐ σ»να πβΐιτάνβ <τκ6υλη- κοπ-ία» κα σ^γγρονως έπετείη κατ' σύτίίν διά λίθιίν. Έ-:5 ϊη το άνόμημβ εουτο προβλίιτεται χαϊ τιμωρεΤται «πό τ* &?ΰρ* χ 01, 690 το3 Ποινικοδ Νβμου, χαθϊ»τηριζεται δέ ώς πλγψ,μέλη/α. _ *' Έπειδη ή κατηγορουμενη ούτη »ίνι ά—ου»·; καί άγνοείται ό τόπος τής οιαμονής της. Ίδοντες κ«ί τ' «ρίρα 405 καί 44)6 τής Ποινΐλής Δικονομιας. Καλ "νεν την ε''ρτ)μένην χατογορουμίνην Τνα ίμφανισθί} αύτ«- ζροσωπως ενώπιον τ:^ άχροατηρ!.3.> τςΰ Είρηνοδΐκείου Ρου-
  ΐ,ι 30ην τυΛ ^η»ός Σ«πτ«μ6ρίου τβ3 ίτους 1'ίΙΟ ήμ<- Πεμπτην κιί ώρα' 9 π. μ. Γνα ί[κπσβ?| ώ; ύπαΐτιος τί]ς ίίη; πράξεως, ά'λυ>ς θέλίΐ δ.νατ9ή ίρήμην συμφώνως
  τώ ί
  ρ
  Ί07' ττ]ς
  ς Διχ.ονομί»ς,
  ; ίί κα-
  λοδμεν αύτη* όπως λά'τ, γνώσιν των ·γγράφ>ον τής δικογραφίας.
  Έν Ρουστίκοις τή 15 Ίου»ίου 1910
  Ό Δτ,μόσ Κατήγορο; Ρουστίχων
  Ανδρ. >φηνιίί
  ι> ι "ν
  II
  ί. Ιπ
  Ο! /.λη6έντΐς >ορτϋ?«ς
  Έ[^'^.ο^νο^Γ,λ ΝεοΑ5'^υρουπό^ί«ς
  " ννα σ^ζυγος Ε. Νΐίνά^η τό γινος Κατσβράκη »
  Ι.ϊίήνη χή:α Γ. Βαρδάχη κΐτιιΐ'..ς Άργυρ'υπόλβως
  Άγλΐία Ρ. Νεονάχη » » ·
  Άρμοϊ οί ί'νΐαστικ-: κλιτηρ παρχγγιλλιτβι όπως ίν α»τ(-
  τοπ:ν το^ -αριντος τοιχ^κ3Αλ()ί(; »'ς ττ,' τΐΛΐ^Τϊίαν 'κατοι-
  κίαν τή; <ι%τηγ5ρο^μένης Ααΐ έτερον τοιχοχ,ο'-^ήτ^ ε!ς τό ϊη- μοτ'ωτΐοίν ΐΑίρος τοί3 χωρίου Άργυρουιτόλίως. Έν Ρο,υτικοις αύθχμιρόν. '() Δημοσ'θς Κατήγορος Ανδρ- Αριθ. ΙΙωωτ. 334 •Εν 'Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων κΛΗΤΗΡΙΟΝ "εΙΙΙΚΪΊΜΑ '«. Δημόόιος Έ «·οή ό (Ί ο?ι> :ο; Γεωργ βί&5ωρί>γς τίως χίτοιχος Φ«-
  νΐίωμίνΐ); ΙΙι^^κττ'ιΐβ ς χ«ι ή?/; •«γνώ«ίθυ ίΐίμον^ί, χατηγο-
  ρ£ι-*ι ώ{ ύηοιίΐιίί τοΰ ό*ι την Π Αύγ,υττο» 1909 «;«;1 ιβ(
  8—9 μ μ· «;»τ.λίί« [ην αχονΛθυ6θί ας·6χοι*Ο» κρασιν,
  244
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  έντος τοθ χωρ ου Φβνίρίομένης Πυ?γιωτίϊβης χά! έν τώ χϊ^ιρϊ-
  νβίφ τού Στϋ ίνου Θΐ5δωοί*η, ίπραμί βτήτω; είς β?«σα»ν ψυ-
  χικής δρμης ^ τ είς χπϊρασΛίυχβτο,ι; ο.απληΐίιίμεύς, έά
  τΐ3ϊ δ·. < ράβδ^' καΐ λίθω; τ«ϋ; β* Φκνίρωμί'ντ, Π Γεώργιον θϊ»Μ<ορ»κην πζτίρχ τού, *ατά τό* ?ιςον Στέφανον θε ϊωρΛκην ιΐϋώτον Ιίϊό* τού εί; οιάφ^ρα σώνιατός τού > ·1 Λϊω'ίίχ Φΐ7«ίδ*σ>ιαλί<ϊΐ .-.α** ίή κ»1 άνω<>ϊν τ1--1 μίτώπϊυ έξ' ών τραυ(Λ.άτ<·ν έϊθση*χν κατέστησαν ά 'χανοι πρός έργαβΐβν, πλεο/ "ώ* οιώ το» των τειάχοντα ήμεεών. 'Ειΐίΐζή το άνομημα τουτο προδλίπϊτα: χαΐ τιμωρεϊπχι άπό τ' ά Λρα 30? ϊδ. 4 τού Ποινιχοϋ ΝΛμου, χαραιιτηρίζεται δέ ώ; λ ελα - Έπειδή ο χατηγαροομενος βυτβ; ίΐνβ άπών χ«( άγνοεϊται ό τοπος της διαν'-·νΤ(<. Ίδόντις χαί τ* άρθρκ 405 χαί 406 τής Ποιν.ΛΪ,ς Διχονομίας. Καλοΰμιν τ όν εΐρημίνον χατηγορούμινον ίνα έμφανισβ^ αυτο¬ προσώπως ϊ.ώκιον τοϋ άχροατηείου τοΰ είρηνοίιχείου Βόρειον την 1 τοΰ [«.ηνός Όχτωβείοο 1910 ημέραν Πα·α»χ*υήν χχί ώραν ■< ιτ. μ. Ινα όιχασθί, ώ; δπαίτιος τή*. έχτιΦείσης πράξιω;, άλλως (?έλει διχαββϊ, έρημον συμφώνως τώ άρ9»ω 407 τη; Ποΐνΐχής Διχονομίας συγχρόνως £& χίλοΰμιν αυτό; όπως λάβϊ) γ,ώσΐν τω» εγγράφων τϊ,- διχογρκφίας. Έν Τομιτα.ίω 1$ 16 Ί·υ*ίου 1910. Ό ΔημΟΓ. Κϊτήγθίθς Βόϊ;ων Γ. Δ. Τόικριτό'άκης ΟΙ χληβίνΓίς μίρτυρ:ς 1) Γΐώργ. θΐο5ω3Ϊχης (παθώ ' χάτοιιος Φανερωμένης 2) Στέε>. Θΐαδωράκης » ο »
  3) Λεωκ Φ.τσοΒααχαλάχης > » »
  4) Χρήβτος Σαβ. Κοοντυ^ραχης > »
  5) Παϊλος ' <>-ιμ. Φουρφουριαναχης κ »
  Έγγραοα
  Ή ύπ' ά;ιίμ. 48 τοϋ ·>'Ο9 ϊχβειις τοϋ χ. Στ
  Τυμπαχί; υ.
  Άρ,χόίιος ιΐίΧϊΓΐχό; χλητήρ πκρβγγίλλεται βπω; Ι»
  τοϋ παρόντος Γοι/οχολλή«>) ιίς την τελευταία/ χχτο'.χίαν τβϋ χα-
  τηγορουμίνου <κι |τ»3θν τ«ιχοκβλλή«γι ιίς δημοσία μ'ρη. Δημοσιευθήτω τό πχο&ν διά της 'Βπισήμου 'Κφημιοίίο; τής Κυβερνήσΐακ Έν Τομπχ> ία> αϋΐημερόν
  Ό Δημίβιος Κ*τήγορος
  Γ. Δ. Τόικριτόάκης
  4. Λιάτόν Δήμον Γεωργιουπόλεως,
  Την Ιην λαί 15ην "Ιουλίου, την 5ην κ*ί 19',ν Αΰγοΰβτοο τί,ν
  2«ν χά! 16ην Δεκεμβριού την 7ην καί21ην Όκτωδρίου, την
  Ιΐην κα'ι 25ην Νο:μ6ρ:»υ καί την 2ανκαί 16»ιν Δεκ*μ6ρίουΐ910
  ήμέρΐν Πέμπτην καί ώραν ενάρξεως των Συνεδριών την 9ην μ.μ.
  Τόπΐ; δέ τα Λημοτικά Καταστήμαΐα τή: Επαρχίας.
  Προσδιορίζει ημέρας έίτ'.σΑέψείος ίν τοίς ώς είρηται Δήμοις
  τάς αύτάς ώς άνω ήμέρχς καίι&ρχν 2 καΐ ήμίσΐιαν μ.μ.
  Παραγγελλ·! την έν άν:ιγρίφιι> τοιχοκόλλητιν τοϊ παρόντος «ν
  ταίς ίδραις Ααί είς ό'λα (ά χωρία των Δήμων, τής "Επαρχίας
  Άιτοκορώνο» έπ'.μελεία των Δημάρχων καί την δημοσίευσιν διά
  τής Επισήμου Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
  Ό Έκόπιης
  Ν. Αναστασάκης
  Αριθ ίίράξ. 5
  *Ο ' <ΐπόπτης της β Άριθμ. ΙΙρωτ. 115 » Δ 5"κ^ Τ0~ *'> Έπότ:της 'Αγ^οφνλακιΊς 'Λ,ποκορώνου
  Λοιδών ύτ όψει τα ύπ'άριθ. "22 τού ΰπ' άρ:Ο. 816 Νοτίου περί
  άγρΐφυλακής Λαί30 τού ύπ'άρ.θ. 2 τής 1'» Ίανουαρίου 1909
  Κανονισΐ.κοϋ Αιατάγματί; τής Έκτιλεστικ,ής Έπιτροπής ϊν
  σι/»*οϊσμώ π,οςτό ύπ' άρι9. Πον άρθρον τοϋ ϋχ' αριθ. 1 Ί4 Νο-
  μου νερϊμικρ^δια^ορων.
  Όρίζει ήμιρας ίκ*'.«.άσίω; των άγροζημιών ίν ταίς ίδραις
  των Δημαρχι )ν τήςΈπϊρχίας Άποκορώνου διά τό δεύτερον εξά¬
  μηνον χαί άπό τής 1ης Ιουλίου 1910μέχρι τί]ς 1ης Ίανουαρίου
  1911.
  1. Διά τό Δήμον Βάμου.
  Την 13ηνχ«27ην Ιουλίου, την 1 Οην καί 24ην Αύγούστου,
  την 14ην καί 28ην Σεπτ·μ6ρ£ου την 12ην καί 26ην Όχτωβρίου
  την 9ην χαί 2 ίην Νοεμβριού καί την 7ην χ«ί21ην Δεκεμδρίου
  1910 ήμ^αν Τρίτην κα' ώραν ενάρξεως τ*ν συνίδριών 8ην π.μ.
  2. Διά τόν Δήμον Φρέ.
  Την 6ην καί 2θην Ιουλίου, την 3ην καί Πην Αύγούστου
  την 7ην κβί 2 Ιψ Σειΐτεμδρίου, την 5ην κΐί 19ην Όκτωδρίου,
  την *2αν χαί 1·5ην Νοέμβριον καί την 14ην χαί 28ην Αεχεμβρίο^
  1910 ημέραν τής ίδδομόϊος Τρίτην χαί ώρ«ν ϊνάρςιως των
  Συνιδριών τή 9ην τ: μ.
  3. Διά τί» Δήμον Άρμένων την 9ην χαϊ 2?τ.ν Ίβυλίοι», την
  13Γ,ν καί 27ην Αύγούΐτ:υ, την Ιθην καί 24ην Σεχτ»μ6ρίου, την
  Ιην καί 15ην Όκ,τωδρΙΌυ, τή» 5ην καί 19 Νοεμβριού χ»ί την
  3ην καί 17η< Δεκεμδρίου 1910 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν ενάρξεως των Συνεοριών τήν9ην *.μ. ? Λαβών ύ—* δψ«ι τα άρθρκ 22 τού όί' αριθ. 816 Νόμβυ ! περί Άνοορυλακή'ς καί 30 τοΰ άπ' άρ.Ο. 5 Εκτελεστικόν ϊια- ' τάγιΑα::;, ώ; καί τό άρθρον 17 τοί περί Μΐ',ροδΐίφορώ; Νόμ^υ. • Όριζει ημέρας «ρός ίκϊίϋχσιν των άγρ .ζη^ίών δια τούς μή $ νας Ιούλιον, Αδ,'ουστον, Σεπτέμβριον, Ό^τώδριο^, Νοέμ^δριον * καί ΔεΛϊμβ.πίν τοΰ Ιτοας 1^10. 1) λ'ά τιν Δήμον Βραχασιου. Την 1 κιί 16 Ιουλίου, την 2 καί 16 ΑΰγούϊΓθο, την 2 καί 13 ΣίΐΕΓεμδρίου, τήνΐ λ?ι 18 ΌχτΜβρίου, τή·- 1 κχί 15 Νοϊ;α- βρίου λαί την 3 καί 20 Δεκεμβριού. 2) Διά -νόν Δήμον Νεαπόλεως. Την 5, 6 καί 21 Ιουλίου, τ λ, ν '*, 18 καί 19 Αύγουστον, την 4 χαί 16 Σιπτεμδρίου, τή; 2 χα'ι 21) Όί,τΛβρίου, την ο και 17 Νοεμβριού καί την 7, 8 καί 22 ΔϊΚί,Λβαιου. 3) Διά τόν Δήμον Φευρν^ς. Την 8, 9 Ααί 23 Ιουλίου, την 7 κϊί 21 Σεπτίμβρίου, την 5, 6 καί 22 Όλτωβρίου, την 5, 6 χαί 20 Νοεμβρίου καί την 8 καί 23 άεκεμβρΐου. 4) Διά τόν Δήμον Χουμιριάχβυ. Τή, 13, 28 κ«ί 29 Ιουλίου, την 9, 10 καί 25 Αυγουστον, την 9 χαι 24 Σεπτέμβριον, την 9 καί 27 Όλτωβρίίυ, την 9, 23 καί *24 Νβίμδβίον κ«! την 13, 14 καί 28 Δεκεμβριού. 5) Διά τόν δήμον Κρητσα;. Τή·> 16. 30 κϊί 31 Ιουλίου, την 14 καί 28 Αύγουστον, τή»
  11, 29 χαί 90 ΣεττεΐΑδοίου, ;ήν 15, 29 κ*ί 30 ΌΛτΜδρίον
  την 13, 26, κΐί 27 Νοεμβριού καί την 17 χ,αί 18
  , , μρ η
  "Ωρας ίνάρξεως τώ> Σ;ν£δρ:άϊβ'ον δ'ά υΛν τβυς μήνας Ίοΰ-
  λι:ν, Αυγουστον χαί Σΐττίμδρ1.ιν την 8 π. μ. διά ίί τ5υς μή¬
  νας Οχτώβρυν Νίίμδ^ όν κχί Δΐιιέμδρ όν τί]ν 9 ι. μ, *αι τό¬
  πον τα δημοτιχά καταΐΓήματχ των έδρών τώ) Δήμα»/.
  Διπτάσσει, 8τω; αντίγραφον ταύτης το'.χοκολληθ/ί έτιι*«λ«·-?
  των οίχείων Δημάρχων είς όλα τα γωρίϊ έ*άστου Δή'Αα^ και
  εις τα χεντρ'.χώτιρα μέρη αυτών καί
  Εντέλλεται την δημοσίευσιν τή; δέ διά τής Επισήμου 'βφ*Γ
  μερίδος τή: Κυβερνήσεως.
  Εγένετο καί έξιΐόίίη
  Έν Νεαιτόλίΐ Μεραμβέλλου τη 17 Ιουνίου 1910.
  Ο Έττότττης τής Αγροφύλακος Μεραμβέλλου
  Κ. Μ. Τσαγκαράκης
  Ό Γραμματεύς
  Ε. Χ. Βλάσβηί
  το» Ίϊβνικοβ