93375

Αριθμός τεύχους

45

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/6/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΪΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΙ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττ, 30 'ϊουνίου 1910—Αριθ. 4ο
  . Πρωτ. 425
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΔΗΜΟΠΡΥΣΙΑΣ
  Ό /&ήμαρχος Πραισοΰ
  Λαβόντες ίΐί' δψει ;ήν ύτ' αριθ. 13 έ. Ιτο.; απόφασιν τοΰ
  Δημ. Συμδουλίου Πρ»ια:3 οι' ής »ιυροΰν;«ι τα υπο χρονοο·,Λα;
  7 όδεύοντος μηνόςΓθΛκτοιά πλεί5δ:σί.«ς τ;υ τε Δημ. φόρου */ί °/θ
  καί τού εΐδικοϋ τής άγεοφυ',.ακής τοιούτοι ί */ΐ β/ο "*ντων .<ϊ>ν
  σ«γ*ομιζομίνων θερΐνών πάντων τής τρ«χ. χρήσίως ιών έ;ής
  περιφερϊΐών' ήΐο'.
  Χανδρα, Άρμένων, Ζήρ)υ, Τσώ, Λιάινών, Β;ρύ καί Κίνϊνη
  καθ δ'ΐΐ άφ'ενός μέν εκρίθη άσύμφορος ή προσφίρθίϊσα υπό :ώ>
  τϊλευταίων ττλϋοδΌιών πρίσφοΓά, 3φ' ίτ-'ρου δέ ϊ.ότι δι αύ:άς
  εγένοντο νέαι προσφοραι υπό των Μιχ Ν. Άεράκη, Ιωαν. Ε
  Εομελαράκη, Νικολ. Έμμ.. Άσπραδάκη >αί Ιωαν. Ν. Κ»ττα-
  νί6ά*η. Διά ταυτα
  Διατάσσ»μ«ν να διεξαχθή νέα «παναληπτικη καί τε/€ΐωτ.<·./| δ-(·μοπρ«σία διά τί,ν ίκμίσθικσιν των ανωτ. πιρ'.φ. *α« τί,ν 1: Ιουλίου ϊ. Ι. ήμ^αν Κυριακήν ΐν τω Δημοτικώ /ατασιήαατι Πραισοΰ ενώπιον τής επιτροπείας τής διαλαμδανομένης έν τ'. υπ' βρ.β. "νίβε *· *ΧΟ'-ί ή^ετ· ίιακηρύξει καί συμφώνως πρός τ;ύς έν αΰτϋ άοφ»ρομένους ορους, μ«τ»ιυΟμιζ;μίνου μ:νς^ τού χρόν:υ τής πληρωμής τής Β'. ναϊ Γ'. ϊίσ.ω; όστις ά ημών κρίσιν θίλε'. ορισθή έν τω συνταχθη«μέν ά !:ωτ. 4208 » Λ;;λ~. 2810 ΚΑΙΙΤΗΡΙΟΝ ΕιΙΙΚΡΙΜΑ Ίίπκρα τοις έν Χανίοις Κακουργιοδίκαις Γενικάς Εισαγγελεύς- Λαβών ύπ' όψει το άπό 19 Νοεμδρίί,ι 1909 όπ' αριθ. 889 βούλευ·α τοΰ Συ,-δουλίου τ<Ιν ΐν Ρεθύμνφ Ιΐρωτοδικ'-'.ν δι' ού ό Ί ιήννος Γ. Λελε1ά/ΐ(]ς λά:;αος ΡίΟ.ι,ί.νης τής ίτζχρ·/ί&; Ρεθύ- λν^ τ,υ Νο'οϋ Ρεθύμνης τςαρεπ=μ;η ενώπιον τΐϋ Κακ.:υρ- γ.οδΐ'.είου Ρεθύμνης διά ν-· ?ικ-(ΐήή ώς ύταιτιο; τού ότι χρομι- μ:λετημένος άπί^άαισε α ί έξετίλεΓε την 11 Μαίςυ 1£0ί) ςί; Οέ;ιν « 'Λγι-ίσμάτι» Άγίου Άνδρίου Ρεθύμνης την ίνβρωζο- κτονίαν τοΰ Ίωάνν3^ Ιΐαπζδάΐΐη διά πυρίδίλου ό'ϊλυ πλί-,ρου; τορίτιϊος. Άαί σ^αίρ^ί ή'5ΐ χα<.;υ3-(ή'Α'<τ2ς προόλεπ;μένου καί τ μωρ^υμενοο άπό τοΰ άβθρου 288 τϊ' ΙΙοιν.*3ύ Νόμου. Θίωρηΐας την άπ: Ί Μάρτιον 1910 Λϊτηγορίαν μ;-υ. Έπε'ϊη ό μνησθείς εινα·. φυγόίικ-.ς καί ίγνοεϊιαι ο τ:πος τής ϊ.αμονής τού, Δυνά«Α.'. των άρ Ιρων Ί08, 'ιΟΒ κ-ά 4') · τής ΙΙοιν κή"; Δι- κατά την ίδιαν ρ μένω έ^γράφφ. Έν Άρμένοις τί; 19ϊ|Ίουνίου 1 10 Ό Δήμαρχος ρ Γεωρ. Π. Χ. Άτσολετάκης ίνμς 1Ιρ3σ/α'ώ τ;ν <ΐρημί'ον Ιωάννην Γ. Λελεδάν.ημ νά ΐ;;φα- νι;Οί) αΰτοπρ;σώ-ω; ίνώπι;; τού ΟΆ)θ*τ(!Ρ ο^ το3 Καχου^γυ- δινείβυ Ρεθύμνης την 29 Ό*τω6ρ'Όυ ι9'0 ήμίρα; Παρα- σκ,ευήν καί ώραν 8 π α. ότε παρελε^βεται καί ή καρά τ:^ Νό- ά' ί Ιΐρωτ. *70 Ααπ*ϊα{ων » Λιεχπ. 189 Ό Γνι<στο-οιεϊ 6τι 'Υπό τοΰ άγροφΰλα/.ος Άργυρουπόλεως ΡεωργΙβυ Ν. Μα¬ νουσάκη ανευρέθη *ατά την 19 Ίουνίου ι. ε. *ν τ?, θέΐει Νευ- χιάλι τής κτηματικής περιφερείας 'Αργαρί'-πίλί&ις, £ν ποί.ία- τον άδέσποϊον, άναστήματος μετρίου. πηίαϊομαυρόμα-.ον, ϊι.ιί- καυτον, καψαλαλέμικον κ.τί ψιχαλιϊεύτικβ . καί προσκαλιϊ ε ό απολισας τουτο νά έμφϊνισίϊ) ενώπιον μο ίντ;ς όχτώ ημερών άπό τής δημοσιεύβεως .!<ς παρούσης ίίθίιασμένος μ* τάς υπο τοϋ Νυμου όριζο,λένα; .νϊείξεις χαίτό τ.ιρχ'Μχίη, άλλως βίίΐμεν έκποιήσίΐ τουτο πρός δφελος τού Δημ:.). 'Ρν Άρΐ·υρουπό)ει τί, ^2 Ίουνίου [)>0
  Ό Δ^μαρ/ΐς Λαχταίων
  Εύστάθ- ζ
  ή ρ
  ^ τρίμη.ος ττροθίσμ'α λνγ ζ.μένη ά]>' ή; ί(· νϊτ; ή ιβλευτα'α
  των πρ-ς το'.χοκόλλητιν καί δ^;α^σί5^τιν τοΰ παρόντί', ϋπ^ τΐ2
  Νόμ^υ δ'.ατ»ταγμίνων πιάς-.ιον, ίνα ϊΐλατθί) /.ατ' αύτη», άλλω;
  μή ι,ιφΐν.ζίμενας κ«ά τή/ όί,θϊϊσαν δικάίΐ>:; τού ΚαΑθ,ιργΐϊ-
  ϊικίίου, θέ'είλϊτάτόν Νόμο* δικασθή έρί,μ ,ν.
  Δημοσ'ε^ϋιίτω τό -αρόν ϊ ά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  Έν Χανίοις ττ 25 Ίουνίου .^10.
  Ό Άηιΐαγγελϊύς των Έφετών
  δ
  Ν·
  Λ:.'; [Ιριοτ. Ί205
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ
  Ό πα{>ά τοίς ί:ν Χανίοις Ιίακουργιοδίκα ις
  Γβνικός Εϊόαγγελενς
  30 Όκτω6?ί5υ 19,09 βούλειμα τ5ί
  171·,-;
  ι ί7. οφΐΐ το
  Σ^μίί^'ίϊ^ ".ών ΐι Ρεθ^μ/ί, Πρωτ;?ι/ω^ δι' ου - "--π — ■.
  Ν. Πετρί/'άκης κάτί"5ς'τ5? χωρίου 'Λγίου Κωνσταντίνο^ τής
  .46
  ΤΗΣ
  >ΐ3.^τροφοο ... ·■,,,,
  ■μαιος προ6λεπο^'νυ κ·π ϊυωρουμένου άπό τ' άρδρα '288 ί"&9~.$'< μΐνοζ. ',, ΠΐΉινίΰ Νόμου, ' Ώρας σι· εδριάσ'ων ττ,ν !ί π. μ. Θ·ία:-γ·-τϊ ττν ά 7 Μϊ2~ --ι ί9ίθ /,ατη·^ρ ?ν ι,υ. "Ωρ^; ΐρ ι'ίΐο">*ους τ'ον ■;.,βαρειών 7—1 1 ".. μ. Ααι ο /%—Ο /$
  '!'—'ϊή ο μνηΐβε', «ίνα- *>!>··ό!ικος ι1*5 'ίγοεί;αί ό τό-ϊίς τής μ. ι*. , ,
  Ή ϊσχύς το < -αρόν-ος άρχεται α-ΐο ττν I■^^λίο^ 1910. Δυνάμει των α/ψ,ι 408, 406 >α< 409 τ*ε Ποιν·χ?ί Δι- -·»μ5σΐίυθί)τω κο-ί τ ιν..·.ο.αηθήτΜ τό παρόν ίίπου ό -.όμος διαταϊσίΐ. Ιοο^αλώ τόν ίίρν,μεν&ν ιίΰάγγελον Ν Πυτρουλάχ ν νά ?μ- Ένί· ϊτο χ«ί έόβτ; φανισθ'ϊ αϋτοπροσώ ω Ινώ-.ιον τγ3 : 3 ατηο'9 το-' 'ν.ο";υρ^.ο " ν Ροι.στίκ. ις ι ι; *6 Ίο^νίου 190 8ικ5!)υ Ρεθ^ ής την 27 Ό·τω6,;ου 1 ^10 ή'έρα/_Τ τάρτη» ' ό ΕίρΓ,νο-ίλη., ϊ.ο,' ω-α. ο ~. μ. οτ- παρελ-υϊ-τ.' . ? η->αρ» .ου ΙΝομ,-υ ορ.- ^^ ^_ ϋκθί,β! ργ2άννης
  ζο,Λΐ-,η χρ'^τ, ο; τ-ρ-θεΐΛΪ*λο ιζομ-ένη άφ' ής ^γίνε"θ ή «λευ- «/■>„; Α ,, ινη»Μ
  ' ' . , . ν „ ί < »'ΐ' * ·' Οϊ . ■} > ιγρ»Φ4"
  •.αατω. προτ .. υογΟ ληΐ.ν λϊι ϊηαο·Ί-οσι> τ"^ ;--ίρ; νθς υπο ,-,·, τ, .0 -
  ,-, ί *· , . „ - η > . ΐιί γ, υσ ο1; υοη^'ΐΐν
  -ου ^ομοο δ» ί""< ;)ί» ^ν Ίΐ-αςεων, ιν οιακίΘ , Χ3; αυΐΓ,ν, ^/>-
  λως , ί,Αφ^ν ζομίνος/.ίτά ην ρηθεΐσαν δ:Γ-άσιμ.ίν ~ζΙ Κ*/ε ρ-
  ** ι'μίσ.^^'ΐω τό -τ>ρόν ?!&. "ή^; Έ
  ΈνΧ^ίος ·, 20 Ί-.ονιου 1910.
  Ό Γρομμ'τεθς
  Σ. Σ. Τζογ><Λ ράκης Ο ', των Έφ«τ Ν ΚΑΤΑ-ΧΕϊΗΡΙθϋ ΑΓϋΓΉ Μιχ - ι ΠΙτο' υ <«' Ν'Χο,άο Ι. Το'^οτζή /ατΜίυ" Νία· Χώ κ; Χαν'ων ώς ■'Λ^αβνομω^ ·τοϋ Ιω. Τΐρ*αΐζή )Ό»τ» τα 8)5 ~η< 47 τ«ι Χον,ο.; 'Ρ!φ;-ών ώς πίί,έϊρ,υ Γε ργίοο Σ ΙΙΧίυμ'δοο /εν>χοΰ χληρ^όμ-.ν άπά/ ο>ν -
  Κ α τα
  *) X^ <Γβϊ/ Μ Κιρχ" ίιη )"!ίτο!ΐθυ Χινων 2) ΣουλΕΪΐιαν Μ< ιοχορά^η Λχτ Μ. ρσί»ης χ·;, Τ υρχί&ς 3) Νεβι/τές Μ. Κ'ρχο- χη ..ίτοίχου Πχρασίμ·* τ~ΐΤιυ~Α<α· 4) Άΐΐρβς δ) ΜεβληντΙς :^ -~ιΐ ίν χά1. 6) Ζί/:α; Μ. Κί^οραΐη κα'. Χαλεπ ίυ της Τουρχία<· ώς ουττοιφϊ Κιρ/θράκη τώί ;υ Χά ι-ν τβτιγ^',ω ομαΐίΐω τού μ ν. ο- . 24 ιοονίςυ 1910. κ«ττιτή- Βνώπιον τιϋ ίρην3?ιχε'Όυ Χ-ϊνίω τοΰ ΰπ' άρνΒ. ?6ΐ8 Γοΰ 1888 ^ρϊωβτιχοΰ Κί Κ> 57·«,Γυ Ν λά
  Λα6ο, Ι* όψ·ι ΐΌ «β' :<Ρι0λ. Ί10?ι27?6 -λ ΊΙ Ί υνιου Ι ^« -ίΤΡ·*;-« Κ--υ^πα-)ΐου Κ. 6,^υ Ν Φουντουλάκη εχωμεν ιλ,γ . ..ι τλ· -ν ! Λ8'ί&·7.·.β·ν τ->ρ7 -ών χιθ ών ή πχρον;* μ , ο»8 λίτων μι; 6?
  1» "ίν,'ραφο, «3 Ι,νΐ'*, Εισαγγε/^ ς Χανίων κ«ρ«,αλο3ν- , 3!5 4,» τα π:ο; ημάς ίν.λογοΰντ: μ-οίϊια γο« προί τό> κατέΜ
  ' * * · · ' ' '· ■* ■/-ν-'ι'·5 '·-1 Γν3·'0^Γγ ο,ν.< ϊΐ.. . μ^. ιωϊ; Τί.θιατζίν χρ»ους τοΐ Πΐίο; τΧν άντι5ί·.<·>ν Μουιταφα
  ."'>"''' ', » γ, ι ' Κΐ(.Αβράχη /α. ί,ξοό^ έ>ιποη)σε(ο; πΛειστηρ·οκΤ{. ου λαι οκά- [<<7|ί Ί'ο^ /αί τλ άρθΓ-.ν^ο :ο. ύχ' άρί9μ Ί4 τΐ;_Ι307 ϊιαΐνί,- ί Γ ,δ.ίαοίβ- .-ς Ε.ΐίς*^σ« σης δί<Τ|ς δρ. 85 τ>>'δλον ε/ο-μεν λ*μ-
  μ5"5, ό; ζε> τί;ν ~.ν:δ:ν -:0 Κν/.ςυρ-, :;.κ ι:υ Κί^.-Ανη;;
  τόν μί; α. Όκ:«>ε,(ιο 1ί)1ϋ ά-.^ 13 — 30 τ·υ μ ν:ς ιούτο..
  Έγ.νςτο 4- Χανί,ι, τή '2 Ί I&^ν^5υ 1'ίίΟ.
  1. Μελη
  ._. Χαραλάμπης
  '<<<Εΐν ρ. α! έζ-ίω Α - Ζηλήμων Π. ο 1910 . ΙΙ^ός α.!/φΐΑί.α; τίυ π^ΐίοΰ Έ^ύιτ<.υ χαί των τ^χων *,έ/ ΐν ίζοφ^ ήσίία/^ ο^6ί'σν]ς λι*.Τν 0£.ρμ-5ίι^ζ άδδ'£ΐ ' α'-ϊ-χ .. ? χεΐεχς μέν τοΰ τ^ίτοιι Χαρα^αμπου; Αντ Τζωρ· ι "ζ'χΐη ;ρ 350 όϊίι); »ν:- ϊταρ' αϋτ^^ ιίς :οΰ; ό^ρεΐ'- κ·- μο», . ■·-ν6Ϊ:α; δϊ τη; τ, ·η; Κϊ>·'ρ, ο τ -. ϋ "ής Β'. χςΐ: Γ' δίϊβίικ -ών Άπο-
  η}>ιώσ4 ·< -οί 1>>«6 -< 897 ώς δϊίχνυτ»! έκ τη, 'π' ίριβ . υμου ς Κΐσσάαου χα! ττοιο*γγ;'λλο,νεν -ούς τμί;^υ; το>ίτους
  να γ-ολάττιοσι -ά είς χ£Ϊ;ΐ>, τω *τ*.^ε6ϊν- ποσά μέχρ ς 3 "<>υ
  Κ. Χρισκντ/η. " "'1 &ομ*δ· ,ν δΐϊ.κστ/ίρ;ον βι.οί.β'ση ^ε,Ί ϋύτών.
  Γ<ΊΐΓ-'δ λ 6το^-ίο· τυν^/ίνουτν -.{ Ινχνίμε ο Είς τ'.ν πρός ήμϊ< πλη«ω[/.ή -ώ, ?ο 398 "χ»! ι3ν -όχω^ χά! ίξοδ όν 'ΐλίχρκ »-°- Γΐ-,ΐιν ώς κληοο'όαοι τοΰ βΐνί.τοο πρωτύβίΐλέΐου μβοΜου' Κ·ρ»ορα<η ί<αβτΓ( «α-ά τγ|ν άν^λϋγουΐαν αύτω Ό Γ Κ. Χρι στίνα//;; ρ ρρη | ^λϋγου μρ ήτοι οί ^έ,ι δ - ιτοωτο: των έναγομέ·.ω · χαη τί 2)8 Ικαβ-ο·: οί ο( λοιπ' ι χατα «-6 1)8 ; ο( λοιπ' ι χατα «-6 1)8 Αριθ Πραξ. 6 Ρον·ίτ!κα»ν ή ά,πα χησί.- ;υς σ-ηρίζίΓαι ίΐΐί ΐίΐυή κ' μ,ίτς ο,ηογ^δ.-; ?»-άτά; νο,λ'μους δι Λ ά τα>ι »' χα'ι τα χατα την συζή "η""ι
  6ον «, ότε" όψει :» ^^3ρα 76 κά 149 -υ Ό^-.^.-α.^ -ών 6;ΙΙίχωί >ί 'Κ •/^τ,Μ.ατίχο: πι
  ■τγο «,. Ααί -.1 . , .'ι7 το.' ;*' άρ ο. 144 ΝΤ5;.^. ' '"β1ί ;ι'υ '' -« ό"ΐ"τα
  Λαέον
  σ
  Όριξει τακτικάς
  Δ') ΙΙρ.ς 3 ~>;ν
  ραν ίκάστης έδϊομβίος.
  χ η,
  ~, ποσοϋ τυ/χ νουσιν ό^ε; έ. ι .^ϊς ο·ει-
  ' ζ
  ν . γ,ν
  Ν»
  ί μ«ς, .« Ιιτ, χ;ία)9ώειν 11 ί ϊγβ"
  « έξοφλήσε'.ς, ίχλοτος 4ξ αυτών ά>α ,^γω; τής κληρονομίας μ'ί"
  Γ
  Τί*·.
  247
  Ν·ί ΰποχ:ιωθώΐιν Ά τίίτοι ουτ ι ϊ;ς την πρός ήιιας πλ',ρω,ήν
  τοΰ νοβ'Λ τώ< δρ. 35!) >α! 105 των ίίς χείρα; των κκτασχίθένϊων ,
  όπως έχ τοϋ π^σοΰ τούτβυ πληρω'!5μεί τα εί; ημάς ό*ι:λομ5.·α
  «πό 5Ϊ Μ Κ(ρ.ορίχη χ,-ί. υπό Ιω-, ϊνα,'ομ.ένω· χληρονομ.,θίντο;
  Νά -ηρυχΊτ^ πβοτωρινώς έ ϊ-ελεστή ή ίχδιϋησοΐ-'.ένη απόφα¬
  σις ννΧ
  Ηχ κβταδΐϊαιθώτιν οί όφειλέτκι μας είί την π<τρωμή" -ών '. διχ. ίαπ^νημάτο ν κ^Ι τί,ν οΐν4/(γ. ά^&ιβτ,ν <;*ΰ πΛηρβξου/υυ μας Άρμόί^ς 8;χασ: ^λί,τ-,-,3 έπιίό.ω νομίμως ττ,ν δέ τω χ. τιΐν Πρω'οΐιχώ, Χα,ί^ν δα τν',ν Νιβητι- Μ. Κιρ- · Πατρασάμικ "ή« ΤουίχίαΓ χϋλουμέ*ην ττρός συζή .ών τ,νχ · .ιντμ ν <<αΛθυν" υμών. Χανίβ 27 Μιίοι» 5 910- Ό Πληρεξούσιοι λ διιηγόοο- τ,;υ ε,αγονΐος Γ. Δαόκαλογιάννιις ' Α Γ Ω Γ Η Πίρΐ χυοία, άπαιτήιΐίιο. χ-χΐ χύρους ^χτασχ Τού &ν Χανίοις »>:ίύ)ντοί Κοινωφίλοϋς Ταα»!ου Κρήτης
  ί υπό τ ΰ Δ!ευβυ<το5 αύτοϋ χ Ίωχνου 2. ΙΙαπα- τησι, τή. *>ε ένώτ.ιο^ τοΰ «ιχ.'.οτηοίου δημοσία συνεδριαζόντας την : ϊάκη χατο(χβυ Χανίων.
  24 Ίβνουβρίου 1910 ί;;Αερϊν Δευτέραν λ«ϊ ώρ.-ν συν//η -"βν συν- Κ υ τ ά
  ϊΐριασεων. Ά>Μος συζητηβττετ», ο-β^η χ«) έρήρην κτλ. = Σπυρίνο,νο- Ι Β«ϊινογι:ννη "ώην χχτο'χ,υ Ηρακλείου νυν
  - οέ χννώστου ^:*μ")νή;, πρώΐ), 6ε Δΐ5«θυ<τοϋ τιϋ 'Γ,στήμοιτος τοϋ Ίΐωψκ/ 3νς Ταμείου ΉρχχΛείου χαί Τ*ΰ ρ'το» Βαροή Ι Βαρ?ινογ.ί.νν<] χατοί,ου Βασιλάκη Σ3ι- λο,ία τ~ι 27 Μτΐο- 195 0 '>' Π,-,τ,ρίςΌύΐΐι.'ς Δι ,;·{ίρο*, των
  ■ο ί«1 κ.ιραγγελλ(ίντων.
  Γ. Δα«ί»ία^ογΐάννης
  ΚΑΤΑ>:ΧΕΤΙ1ΡίΟν ΑΓΩΓΗ
  Τοϋ έν Χαη'ο.ς ϊ'ρ.ύιι·
  κΛτ. Χανίων
  Ίίνώπΐ'ον '-οϋ Πρωτοο: υίου Χενίων
  • Ι Βχρο-.νογιίννη-, έτύγχανΐν «ομ'μω; οι·ρι·μένον Δι·
  ευΐυν. ή. -. ,·Ζ' 1*)»τγ,. ~τος τυϋΚοΐνωφελοί'ς Τα,α:"·.υ Ήίΐα^λείου δρβ·Κϊ-
  ' ΐεύσα; δέ ίσχίτο^; ε·Ίρι'6η ΐλ^βιματίας ώς προχύχτει έχ τοΰ συνημ-
  Κ·--!ν..>φ5λο.;ς Ταμ:/ο^> Κρή'.ης έίπρο- [ μ,ϊνου ΐν τ7, πχρ'.άντι μου πρωτοκόλλου ίξ«Λκγςεως τής 16 Μαίου
  ικτου *ύΐ >: - Ία,ά'. ν . Π7καίά·.η { 1'^ΊΟ ορα/, 34, 877 18)θΟ τ ο ποοον τουτο ΐίνΐι ΰπόχρίω; ο άνω
  ' χβϊϊχρ^.στ/)ς '.α μας -ΐληρώσγ) συνψδα τω ■.όμιυ συν τοις το«ο<ς Κ α ι κ ί αυτού άιπό τή, ημέρας τής ·,·νωσ')είσης Χϊϊα/ρΐ)3««ς μίχρις «κο- Αβοηαγ«οάχ,| χ»Γ·-ίχου -.ΐρώιτ,ν Χα»!ων ϋ< δέ Κων)π·.5- _ πληρωι^ής, πρός μερ ΐ.,ν δέ :ξι·βφίλη»ιν τού ποεοϋ ταύτβυ των λ(.ω; Τουρχία; χαϊ ί· λυ/_ιυ«ών Γ;/.ων χν.Ί ίξόίιον μίχρις άποπλτ,ρωμης χατάσχω, ά^οΰ Τ ςτρίττ,ςΚ;ντρΐίν, ί,τ'ι των άποζη .ιώϋων 'Βιτιτροΐζή- έορευού- ,· χροηγουμί^ω,· μ.Ο' έχο: ί,γήθη ή πρός ι; σ,οπό'ΐ τούτον άται- "ϊη^* ν Χϊνίο ς π). Γ;πρ·.σα>Γ'-υ;Α·" ·η υπό Ό^ ^!ροί^ρο^ αυτής.-.. 5ιουμιίνί) ϋαχ βί, /εϊρας τοΰ Γρίτ· υ Βαριή Ι. ΒαροΊνογιάννη ίρ.
  Γίνι.ού Προζέ οί. τήΐ, ΓπΛλΐΛς χ ΒθΓΐΓβη χΐτοί'.5υ Χ*λέ7ΐας. 11 3000 όφΐιλ ιας^ας παρ' αύ:οΰ είς τ6ν ό^ίΐλετην τούτον έχ γ ήν
  . , , ^ ., ι ν ■ "ή χαίπόσϊιο; των £Ϊγ Βα-ίλάιι Σ»λίνου χ.τιμ*τω' τοΰ όβιιλίΤνυ
  ·>ινωπι^ν τού Ποω-οοι^ε ου λα,ίων ■' Γ , », . _ , ,,, " , . >τ
  -. $ ϊΑβυ χϊι *'·Λω" οτ.9'Ρμ,ω χα>. πχραγ,ΐλλω αυτο» να τα{ »ο«τ/ι
  Δνϊμίι τοϋ δπ' αριθ. 8398 τοΰ ;895 συμβολ«ίί,υ ί>*,νειστ«οΐ» ί (;ς χ.ϊρας ίΟυ μί/ρ:ς ότου τό αρμόδιον
  τοΰ Γίως Συ^βολαιο^ρά^ο^ Χαν ών Μου5τ3ΐ9>ά Τουΐυυνάχη ε/ω χίηΐ .'ΰ^ώ
  λα,^βάνιιν *&ρα Ινϋ ϊ αθ' ου ή ταρονσ* μίυ ό·ειλετοο μου ίΐά || 'Κπειδή ή άχαίτηβις μου Β»6ϊιοϊγ«ι διά τοΰ άνω μ;ϊ|<ιβέντος χ«φ? α:ον τΟΛ'.υς :<.αϊ 'εξίϊα μ'χ;-! ιής 10 Ιουλίου 1904 4τβ διά Ι ~ . . . το^ ΰ^' αριθ 10,043 -»υΰ 1904 σιι,ι«/ >α'ου ιοΰ ϊυμβολαι^:ραφου |
  Χ^ν ών 'ΐοά. Κθ'Τ«2οίκΥ) ^εγνώ^κτε τό χρίος τουτο δρ»^· 730, |
  52>ΐ1 τούς τό'ους τούτων χαΐ ϊξοόα ί*!/ρι σήμί'ον Πρός μϊ?ΐ- |ι
  Κήν έξα*»,άλισιν · ου ^οο-:ϋ τούτου ί.βείβη: μ-ϋ άρμ^ίω'ί «ϊε'ας · τ-1»°°**>Ζ ^ν μ.1ν τρίτον νΐ^ οηλώ6γ, τίν.ς χρηματ.χήί
  ουντη^τ,τιχώς ιίί χιΐ,,αί τϊ.ί τρίτη,· Κ,.,τριχη; επί ΛίΜ"! ταγ/;'.«ί όφειλ.-της τω οφί-Λ,τγ) ^υ, τό, «έ οφΐαέτην
  -— .... .. .»..._,.. 3υζήτη5[ν
  Έξ*
  3 ο)ο οι' ΐ^^^ζ■ημι(ΰ<7ε'ς τής <α~3!στ'ίχφ(.!ίτης *π?ρ.- 1896—1897 ώ; ,:εί<νυτ*ι ϊλ τοΰ ύπ' άριβ. 812 ·οΰ!904άπ·.- ο, ή ιον Διχαυτήριον Ί ι διά τοΰ άνω μ/ , ατισν,ιιΐις ένηργήδη χατα τ«ς νομίμους 5ια- Δ ι α τ κ ϊ τ α *ϊτ:<οχω συντιτ|-ί·Γτίχως εί-; χείρας τ.',ς τρίτην ή.ϊ<τρ:».η; ιπι τ^ν ϊ -Ί-"· «τϊοζν,.'ΐώιϊίων Έπ'.τροκν,ς 8ροι/ 7ι)0υ ό;ϊΐλο:Α6ν«ς παρ' αΰτοϊ τ ώ | γ1011 *·'·■ θφειλίτγι μου Ρΐφθιϊϊ Άβδηαναδώχη >.<■ τοΰ προοβίτΐ.υ φό'^υ Γθΰ ί - ο υ μ * ι μθ.1, ν; ύπο/0ίω9ή ό οφειλέτη ο>, δρ. 730,52 σΰ> ιοϊ; τόχοις
  10 Ίουλί υ 19 "'9 ϋ6.»?ις έ?3φλήσ·α;ς ίιλλ' άΒΐίϊται νά τό
  ξ| χαίνο: π?λ)ά/.ις τόν προιε/.ί'ϊο-νί πρδς τό/ σ*οτόν · οΠτον.
  Ε·ιιβή ή ^ποΐ!ΐ·ΐ)σίς μου άτοϊίΐ νάϊτο" ίχτώνΐνοτίρω ανη-
  σθεντων των ουμβοαίω/.
  Διά -βΰ-α χά! τα χαιά Τήν συζήτηοιν
  Κ»λώ. την μέν "ΐί-ην Κεντρι-ήν 'Ετ'.τροπήν τώ< χποζημιώ- 5εω ολάίΐΐ-/·, ·ν ος τής ν^μιμου Λβ·.10/,ιι.έί.ι.υ προΟϊαα,'.Λ; τινος π'.σοΰ τυ//ίνΐ· οφς-λειης τγι όφε:?ετγι μου ι, ■ τής τδν 8έ όφε:?έ·.τ,·ι μβυ πε' συζη^τ·,τιν Έξ ξμ Ν ι γίν>) οεχτή ή πα,οΰσ^ μου Νά
  οφε'λίτης μΟυ εί; τϊ,ν ρδς ΐ/.έ πλ-ηοωμήν τοϋ π«σ^ΰ τώ.- δοβχ.
  730,52 έντοχω,· ίτ.Ό τή·; Ιθ' Ίου'Όιι 1904 ..ΐϊ ιφίξή: μίχρι;
  ίξοφλήσίως, νά έπκυρωϊγιή ίί< χ ιρ«: τή·: "οι··η< ένερίηθ«ΐ«α "«ά'χεσΐί ίπί δ;«χ. 3ΐθ'ιτρό; μ»ρι/-ήν άαφάλεια'ν νής ίνω ν.παι- τή·»ως μ·ι>, <:· ^ττϊ,ίκ-ιθί ] «ΰτή τίίτη νά μ.1. (Λβτοηΐγι -'. «ι /«? ' ό ; 3'Ί : μ;- ν 'ξόφλτ σιν ν'^ς 5ν ϋϊ/εΕ;, πΰσόν -: ;> -' 3-'Ί π:ο μ;-· ν φ
  άπϊι-ησίώς μου «51 »ά χ; »Π λίΗ': 4 άντ:ό:χ''-
  /£της μοο είς :χ Ιξοδοΐ -»ΐ ;ΪΛί) ·ή; δί.'.,-,ς χαϊ τί)" αμοιβήν
  ■.·ΐΓΐριζου<ΐ(ου μοο. ήτι^ ουτηε!< -.'.,ιηοωμϊ|ν -ών δι«»στιχών τΐλών κ«(
  ?ιχη(οριχήν ^μυιβήι τοΰ π) ηριςο;σίου μου.
  Χ«νία 27 Μαίου 1'ΜΟ
  Ό ττληρίξουσιο; ϊιχηγιίρβς
  Γ. ΑαόκαλογκΊννης
  "Λομ.ιίδ'1- β'χαστκός χ»ητηο ένίθγησάτω τάς >οιιίμου<> έπι-
  -<σβ·ί ώς ι) Νόαος 6ρ!ζε·, πί^ς δί δημοσιευθήτω ή καροΰσ» *!ς ήν Έπί»«.·-·ον ''Βφη(Λί(,ίο·ί τή; Κιητιχής Κυ?«ρνήβεως διά τόν ,·■/ άλλο'ΐπί -ϊΐαυ,έ οντ? Σπυρίδων» Ι Βϊ50κογΐϊννη πρώην <άτ·ί·Λθν ΤΙ.'.Χΐί'ου νϋ< ίί •ίρ.όϊτιυ δ·αμν/ή; ποώην Δΐίυ- ΰ; Ταμιίου Ήρ«- ΐυτ τΐ ο<ή ^ μ /."ϊίου ίνα λϊζγ) γνώσιν τ.·3-.ί5ΐε//-μίνου αυτής, χϊλιύμϊνίν πί>ός
  ' υζ',-ίισ·ν τ.' ο« ενώπιον τοϋ άνο Λίχϊϊτηοίο» δημοσ.'α ουν-
  5-:ίζον:ο; ι 26 Ίχν.οιχρί'.υ 101! ημέραν Τετάρτην κκίίοα^
  ήθ γ, ,ώ «ϋνΐϊριών.
  Χ ,ία »7 ΜΔυ Γ..10
  Ο Πληριίουν.θί δικ-ηγο^θί τ^ ένάγοντος χοιΐ παραγγίλλο,τθί
  Γ ΔΛίοιΛννης
  Ι
  τ
  24»
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
  Των εγχωρίων φυβικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  καταοτισθεΤσα συμφώνως τψ άρθρω 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 1903 Νόμου καί τφ £»-' αριθ.
  697 καί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907Νομώ καί ισχύουσαι διά των μήνα Ιούλιον 1910, πλήν τοθ ελαίου, οίνου κα>
  σάπωνος, διά τα δποϊα Ισχύει αυτή επί μίαν τριαηνίαν, αρχομένην τη 1 Μαίου 1910 καί
  λήγουσαν τη 31 Ιουλίου 1910.
  Φοοολογονμενα
  Τιμαί κατά
  Φορολογον|ΐενα ειδή
  ΕΙδη
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  >λογ©ΪΓ(^ενα έ«Η ιη 8άβί» των
  έναν" ιιμών.
  Α'. πρός 13 τοίς ·/,
  1 "Ελαιβ·.........·(........·.......,
  2 Σάπων, κατά την αναλογίαν μόνον τού έν
  αυτώ περιεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλιό-
  γραμμον σάπωνος λογισται 0,63ίί2 χι¬
  λιόγραμμα ελαίου. > 0,6392X0,91
  3 Ελαίαι «ράσιναι έν έλαίω, ή" έτέρψ έκχβ-
  λίσμα. ι ξυνφ.....................
  4 Ελαίαι μαύραι..............^......
  5 Έλσϊα. πράσΐναι έν ζηρόΐ κατα,στάσει. . .
  6 Ελαίαι έν ξηρά καταστάσει πρόςάλεσμα. .
  7 Έλαϊα· έν ϋδατι ή έν άλμχι (κολυμπάϊίς
  8 Οίνοπνί υματώδη ποτά, κονιάκ, ροθμι ,ήδύπο-
  τα, οί«'όιτν«υμα, μαστίχα, κατ'αναλογίαν
  τής παοαγούσης αύτάποσότητος οίνου, ύπο-
  λογιζ^μένων τριώνχιλιογράμμων οίνου είς
  έ'καστίν χιλιόγραμμον α4τών)3Χθ,1Ο—
  9 Ραχήή ν-ούμα μέχρι δβκαέξ βαθμών, κατ'ανα¬
  λογίαν τής παραγούσης αύτάς ποσότητος
  οίνου, ΰπολογιζομένου δύο χιλιογράμμω
  οίνου ίίςε'ν χιλιόγραμρακής.)2Χθ,1Ο.—
  10 Ιΐετμέ",!, αναλόγως τής ποιότητος τοϋ
  γλεΰχ >υς, έξ ής παράγεται, ύπολογιζομέ-
  νων τ ιών χιλιογράμμων γλεύκους είς εν
  χιλι«·;ραμμον πετμεζίου. ) 3X0,10.—
  Β . πρός 11 τοις °/0
  11 Βαλανι ι μαθρο δρεγμένον............
  12 Βελανιϊι είς θρύμματα έκ προστριβής. . . .
  13 Βαλβν'ι........................
  4 Βαλαν'ίάκουπα..................
  15 Κικίδια..........................
  ι 6 Μίταξ^.........................
  Π Μίλι...........................
  18 Κηρός ........................
  19 Μελάπτται.................
  20 Δείκτα,,ος...............
  21 Λάδανος................!!.!!.'.!
  22 Λ'ναρο=πορος....................
  23 Δαφνόφυλλα.....................
  24 Αιδέρι-ϊ ϊλαια καί άποστάγματα, καραμπά
  σι, δα^νέλαιον, φασκομηλέλβίον......
  25 Ροδόσττγμα, άνθόνβρον καί λοιπά τοϋΐϋτα
  Γ'. ποός 10 τοίς ·/,
  26 Σταφιϊις είϊυυς σουλτβνίνης ξελυκισιιένι: ·
  27 » » » ξλ
  ξελύκιστο^
  28 Σΐαοίδ*; ζανθαΐ ξελυχισμένα» (έλ«μέ). . .
  29 Στ«·ϊ8«ς ξβνΐαί άξ«λ6κιστβι...........
  91
  58
  65
  40
  18
  23
  27
  30
  20
  30
  9
  12
  14
  06
  40
  50
  00
  20
  65
  50
  20
  23
  10
  10
  30
  58
  50
  30
  27
  30 Άποχάθαρα ξανθών σταφίδων. ....
  31 Σταφίίες μαύραι..............,
  32 Κουκούλια ήλιασμένα............
  33 Κουχ,ούλια τρυ—)μενά καί διπλα... .
  34 Κουκούλια σκάρτα..............
  35 Κουκ^υλήθρπχαΙ πάτοι τού ν.αζανΐοΰ .
  3θ Χονδράδα μετάξης.............
  37 'Υποστάθμη οίνου .............
  38 Γγρόπ*δ« οίνοο...............
  39 Όξος......................
  40 Άμυγδαλόψυ^α γλυκεΐα..........
  41 Άμυγδαλόψυχα πίχρά..........
  •42 Άμύγϊβλα έν φλοίώ..........
  43 Άμύγδαλα έν φλο:ώ (άφράτα)....
  44 Χαροΰπία...................
  45 Έλαιοπυρήνες................
  46 Γλυκ,όρρίζα..................
  47 Λεμονάδα καί πορτοκαλάδα......
  48 Πορτοκάλία..................
  49 Μανταρίνια..................
  50 Κίτρα.....................
  _'. πρός 5 τοίς °/β
  51 Οϊνοι..........................
  52 ΙΙυρηνέλαιον, παραγόμ,ενον διά χημιχής
  κατεργασίας......................
  53 Σάπωνέχπυρηνελαίου,δίάχημικήςχατεργα-
  σίας ιΐαραγομένου, κατά την άναλογίαι
  ■μ,όνον τού έν αύτω περιεχομένου τοιούτου.
  Εις 1 ·χιλιβγραμμον σάπωνος έκ πυρη-
  νελαίου λογίζονται 0,6392 χιλιόγραμμα
  πυρηνελαίου . > 0,6392X0,55=____
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β1.
  54 Δέρματα αϊγοπροδάτων
  55 ί
  55 >> βοών καί μοιτχαριων. . .
  56 * ζουρίδων...........
  57 » άρκάλων καί α'ιλούρων.
  58 "Ιππο'. 4 % χατ' εκτίμησιν......
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  59 Έρια καί αίγότριχες (τρίχα)......
  60 Τυρός, άνθότυρος, άνθόγαλον καί βούτυρος
  61 Μυζήθρα και μαλάκα..............
  62 Μιζύθρα ξεινή...................
  63 Γίγοΰρτι.......................
  10
  20
  30
  40
  23
  55
  05
  85
  35
  20
  09
  03
  04
  62
  30
  30
  20
  10
  55
  35
  30
  60
  20
  15
  10
  05
  10
  02
  Έν Χανίοις τη 26 Ίουνίου 1910
  Ό επί των Οικονομικήν Έ*1τρο*<ς Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ