93380

Αριθμός τεύχους

46

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/7/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ίΤΛΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΙ ΕφΙΪΕρΙΓτΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)!
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν ανί-ις τή 1 ΊουΚου 1*>10—ΑΡΙΘ. 46
  Αριθ. Πρωτ.2820
  » Διεκ-. 1959
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΗΟΚΟΜΙΚΟ'
  ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ
  Έπαναληπιιντις δημοτΐοασίας διά τ<ί>ν έκμιΠθαχην τον
  φό ου επί των δτνμητρτακών ηοοίόντων διά τη έτος <9'<ι Λ*ΧίΚ Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Λαβόντες ύπ' δψιν την ύπ' αριθ. Μ%β ^ ^ Ίουνίβυ * '· Απόφασιν ημών, δι" ής κγιρύσσετοι Ικιτωτθς τής μισί>ώσε<ιΚ τοθ ίόρου ϊτμητρΐιανών τίς οΐχονομ'κής περιφερείας Έννία Χωοίων ό μισθωτής Κωνστ. Σ. Μπερτίος, όίτε άρνησις νά σ· ντά?η τό σγετικόν μισθωτήρ όν συμδόλα'θν, καί διατάσΐεται ή ίττανα- ληψις είς βάρος τού τ*ς πλβιοδοτικής δημοπρκσίϊς διά την έκ- μίσθωσΐν τοΰ φόρου τούτου. Προκηρύσσει Έκτίθεται είς φανεράν έπαναληπτικτ;ν τίλίΐιατικήν ιτλει-,ϊο- τικήν δημοπρασίαν ή ΙνμίτΛωσις τοΰ φόί"ου ΐπί των δή ιητρίακων ποοϊόντίβν διά τό ϊτος 1910 τή<· ΓΪιονομικί'ς περΐφερεί-ϊί Έννέα Χωρίων Κισσάαου συμ?ών<,>ς Τοΐς 6ρε(ς τίΐς ύπ' αριθ. '^α τή;
  27 Μαρτίου 1910 ?ιακηρόξ»ω·: ημών καί ίνώπι-ν ",ς ?ν τϊύτη
  όριίβμίντις Έιτ(τρο"ίας τψ<- Είοη ΌΪ'νείανή' τερΐφβοείας Κα- στελλίου Κισσάμου την 10 Ίουλ'ου ί. Ι. ήμέοαν Σί66*τον'κιί ώραν 10—12 π. μ. Πρώττ; προσφορά όρίζεται τό ποσόν των δρτ/μών 1 502 δυνά · νά'ίλαττωθή υπό τή- άρμοδ!ας ίπιτρΐπϊ'ας συμφώνως τή 'ϊτΐκή δ(ατάξεί τής ΐΓρβμνησθε'ση(; δΐακηρύξιως. Έν Χανίβ(ς τή 99 Ίουνίου 1910. Ό Ιπί των ΟίχονοΐΑΙχών 'Επίτροπος Β.ΊΚΟΎΑΑΣ φόρου ϊγοραπωλησίας κτηνών ι'πί ίν Ιτος άπο 1 Σεπτεμ- δρίου 1Ρ10. Ίϊόντες ναί τό άρθρον 1 4 τοθ '<π' άριθμ. 35Η Νόμου ) ΆκυοοΰΐΑεν τα πρΐκτιχά τί!ς Ιν ~ρο*«ε' Α«νω πλε'θδοσίας καϊ, ! Δια*άσσομ?ν την επανάληψιν ιχΰχ·,ς ίν-ργηΓ!ί;Γθ-ίνης την 10 Ι Ιουλίου 1910 ημέραν Σίδί^το^ ναί ώο ν 11—12 π μ. έν ' τώ Νοναε·)(!α>ώ Καταστή «ατ', ί%ώ-ι ν ,ής νον».ίμιου ίπιτροπής
  ι καί συμφώ'ω. πρ ς τάς ίν τί-, ύπ' άριθμ. 1396/88Λ ■ !-· δΐϊΛη-
  1 ρύξίΐ ημών καί τη σγετ'χτ τί ύπ' ύν'θμ. χμωΐ. 1')·)'2
  Ι συγγραφής άναγραφομένοις ό'ρο'ο και συμφωνίαι--
  Ι Έν Χανίοις τή 29 Ίουνίου 1'ΜΟ
  | Ό Δημα:χεύ(ον Χανίων
  Ε. Μουντάκης
  Ι.
  Άρ(θμ. Πρωτ. 2723
  » Διε/.π. 1106
  ΔΗΜΑΡΧΤΑ ΧΑΝΙΩΝ
  Διακήρΐ'ξις —ίνενοοο<ίίας Λα6όντες ύπ' όψιν τά υπό γρονολο ^ίαν 26 Ίουνιου 1910 πρακτιχά τή Επιτρο-ής ϊπί τής π)<Ίθϊι-!/.ή; ϊημ-πρατίας πρός ίχμισίί σιν των Δημ:τ τόοων καταναλώσεως χρεατΐς καί σφαγίΌυ ί^ί εν βτος άπό Ι Σειττί·'6ρί υ 14 Ο ναή ά ούϊείς ενεφανίσθη κατά τ;, '''ί;η^.ίνην ήμΕ3«ν πλεΐίδοτης. Πρίκήρύσσ:μ«ν ν'αν πίπ&ο·:ι->.Ύιν ϊϊίαοιτ.οασί?ν διιςανδησο-
  μένηντγ-,ν 1 Ο
  Ι'-ΜΟ
  ν ΪΥίαοπο ς/η
  Σίίίι ^ν αϊΪ ώοιν <8—11 'Αριβ. Πρωτ. Διεκτϊ. 1105" ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Ιτακήονξτς έπαναληπτικΛς -τλειοδο<ίίας Λαβόντις ΰχ' όψιν την άπό χρονολογίαν Ϊ8 Ίουνί;^ »9'0 δήωσιν τοΰ Άντωνίου Ι. ΧριστοδοΑάκι -ατοίκου Χανίων !η- λοΐντος ότι χεοσφέρίΐ 5 °/0 επί πλέον τής ύχό -ού τελευιαί:.. -/ειοδότου Κωνστ. Ν. Ξινιϊάκη προσενεγθίίτης ί* ϊρ 3375 τε/.ευταίας προσφ;ρας κατα τ^ν ΐν:?γ<,0ε^αν την 26 Ί^νί^υ '9ΙΟ πλειοδοτικήν δηιχοπρασίαν πρός έκμίσίωσιν τού ΑηΐΑοτικΐΰ ηντ, ή ' π μ ϊν τω Ν3μ.5ρν.ΐ2/ώ Καΐ»σιήΑατι ένώπι-ν τής ν|Α·..;^ Επι- • τροκε'α-. ν ί 7^.^'όνο^-- π-'ί *οϋς έν χ' ιτ' αριίΐ. 395)88·! | έ. Ι. δ αχ,ηούςι'. ί;ιιών Λ»ί ταίς »/βτ[κ·ίιΤς ΰπ' αριθ. ιτΐωτ. 1637 κ»ί 1638 σϋγγοϊραΤς ι>πο·/|»'ώ-ΐίϋ>ν άνκγραΦ-ιμίνους ορο^ς /αί
  συμφωνίας.
  Έν Χανίοις τή 29 Ί^νίΐυ 1910
  Ο Ληιιαρ■χϊ^ων Χανίων
  Ε. Μουντάκτ4«
  Αριθ. Πρωτ. 1221
  535
  Διεκπ.
  Ό
  9 Ίου/ίθυ ίΐθ
  ; Έπ-'ίή χβτά την έν«ϊγγ|'είιαν τον 9 Ίου/ίθυ
  ί σία< διά την ξ«μ!ιί·οΐιν τκΰ Ο'^ρθυ επι τώ» αίγοτο ίάτ , τού φ^οι> ΐπι των σ« 'χοιιιζ .αέν,ο. προιο/τω. τοΰ Λι,μου τή;
  ¥
  Ιΐρωτ άζητήτων
  -ο, έρΐ£<|. 113 ιοϋ 5— * οριβ. 413 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ϊ ΝέμΓ.1 χτ,ρύβιομεν άζή-ιητα %'α κότω(ίΐ σ»μ«οι.μ5νο ΐμπο.'εύμε-α εΰ^ΐ6»όμινα έν τγ άπίθή*τ, τοΰ τελωνί[α/.ο3 >; Μ
  ρλοβ οι· Ά[ίτ^ -9ε Τί[:<[([ ε'βς τού ίφ' ημάς 'Υτοτιίωνϊίοκ, αττ ύσης τής νθμίμου τροθεσιπβς άτ;ό τγς «αραλαδήι; αΰιών. 1 Ο- «β Ι Τού χοΐί·£σαντος πλοίου Ίών Γιο^ιίωΛ τΥ δεΐαάτων Τού έμπορί- ύματο% Παρατηρησεις Ο νομα Σημαία Πλοίαρχςς ή Κιδερνήττ^ Σημ. Άριβ. ϊίίοος Ποσόν Ε ί ϊ ο ς Π ροίλευσις Π αραλήχτης 1 *^_ Έ/ληνική Μάρκος Φραγκούλης Τ,μ. 3 ΣιΙηροσωλήνες Ίεράπ«τρα -Στυλιανός Μπολίνης Έν 1ϊρ7.χέτί? ττ] 26 Ίοονίου 1910. Ό 'Τ)τοτελώνης Κβραγοαννοίκης
  'ϊ' "■>
  ΤΗ2
  2ΚΙ
  Μ
  Αριθ. Πρωτ. 1217
  » Διικπ. 531
  Ό Δήμα^χος Ρεθύμνης
  Άχυρωθέντος, λόγω ά¥υμ·νρου πρεσ·ορας τοϋ ύπ' αριθ. Πρωτ.
  11 !Μ> τής 1
  V
  ΜαΙου ϋ>10 π?α<τιχοϋ τής Επιτροπείας επί τής μ*ι- οδοτιχτκ βηι*οπρασί»ς βι« την χατασχευήν τοϋ Γ. Τμήματος τής δόου Γσαρου »ν Ρεθυμνγ) προκηρυσβομεν, συμφώνως τγι ύπ'αριθ. 101 ε. ίτ. ίπβφιβει τής Έπινβοπε{ας τοϋ Δϊεμοτ. Συμββυλ'ου Ρεθύμνης χυρωο»ισ{) οί* τής ύπ' ά,/ΐθ. 372 έ. ε. άπο·ιβεως τού χ. Νομαρχου Ρεθήμνης, νέ·» μειοδοτικήν δημοπρασίαν χατα τάς διααξεις τοΰ ύπ' αριθ. 606 Νόμου χ«Ί κατα τούς υπό τέως Μη- χβνικού τοϋ Δήμου Ρεθύμνης Ιωάννου Σΐ«γχαλη χαί υπό της Διευθύνσεως των Δημοαιων έργων 9εωί.ηθ>ντ«ς ορους σνμφφνιών,
  «χεδιαγραμμα α χαι οχετιχον προϋπολογισμόν δαπανης ίι« την
  κατασκευήν τβί Γ'. Τμήματος τής δθίϋ Τσα,,ου έν Ρεθυμν») ίπό
  τής δδοϋ 23 'υκ<Μ»6ρ{οό μέχρι της Ό','ΰ Δεμερίχ Άρθρον 1. Τα ίρ^α προϋπελογίίθησα. χατΐ την λετ έχτίμ·ησι. τον αυτού Λΐη/^χνιχοΰ είς δραχμάς 10,844. 13. Άρθρον ϊ. Ή Δημοπρασ.α ενεργηθήσεται $»υττι«.ή ίι' έ»σφ^α- γίστων προσφορώ* ώ, τδ ά^θ-ον 10 τού ΰπ' ,ίριβ, 356 Ν'ιίμου δρί- ζει εν τώ Ν^μαρχ αχω Κχτχστή|ΐ.χτι Ρεθύμνης έκώπιον Έϊι- τροπΐ,ς αιΐοτεΑουμένης εχ τοϋ Νομαρχο» Ρεθύμνης ώς Πρόεδρον, τού Δημβρχνυ Ρεθύμνης ΐοί Είρη¥θ*!»·;ι> Ρεθυμ.ης χαί τοϋ Μη-
  χανιχοϋ Ρεθύμνης ώς Μελών ή ενώπιον των νομίμων αυτών ίνα*
  Κληρωτών τη> 17 Ιουλίου 1910 ημέραν Σάββατον χχί ώρ«> 10-^
  12 π. μ.
  Άρ&ρο» 3) Ιΐας εργοΑάβος ϊχων τα προσοντα τβΰ ύπ' άρι6.
  356 Νομου είναι οεχτος εΐςτ^ν δη^πρκΐΐαν ίχν π^οσχγάγ^ γραμ-
  ματιον πιστοποιοϋ» την «Γς τι Ταμείον τοΰ Δημοσίου ή τής Τρ«-
  πέζης Κρήτης ή της Τραπέζης Αθηνών ή τού Δημου τής πόλεως
  Ρεθύμνης χαταθεσιν λόγω εγ,-υήσεως Οραχμών πεντακοσίψν π«ν-
  τήχοντα (αριθ. 550). Είς το>ς <χποτυ^ον;ιχς χατά τ^ διαγωνι¬ σμόν έπιβτρα^ήτεται ή ΛίΐατεΊείσα έγ^ύηοις έν τος τριών ήμ<- ρών απο τής μειοδοσιας. Άρθρον 4.) Εί; τον διαγωνιβμον ϊυ'χγται νά λάβωσι μέρος χαί άλλοδαποί βυριμοριρουμενοι πρός τας διαταςεις τοϋ 356 Ν<ί|<.ου χαί των λοιπών Νόμων τ^ϋ Κρατους. Άρθρον 5) Ή δημ.οπ«ασ.α οέν είναι τελειωτΐΑΤ}. Έ<ν έντός εξ ημερών από της προσωρινήν χ.αταχυρώσ»(»ς γίν^ βι<. τ;ν χον νέχ προσφορα 5 τουλάχιστον τοίς εκατόν επί ε-βττον τον την προσωριν-,ν χατακυ^ωσιν εχ πλειστη λ σματος ή δ' έπαναλαμ^χνεται ενώπιον τή; αυτής Έπιτρβπής χαι υπο τεΰς χυ- τους 6ρ&υς έντός 15 ημερών χαι δ προ^χλεαα, την νέαν ταύτην μειοδοσίαν αν«χΤ|ρυτβετ«ι τεΛευταϊος μεΐοδδτης εάν /.ι-ά ταύτην οεν π^οσφερθη προσΦορα έλασσον τής ύπ' βιυτον προσφερθεΐσης. Άρδρον 6 ) Γα έζο-ιχ τού συμέΐλαίαυ χά) ή χμοοβή τοϋ χήρυ- κος επιόαρυνουσι τγν έργο/αβον. Άρβρίν 7.) Τα. π^Λκτικα τής α!ΐο}οσ·*ς ύπιί*ίΐντ«ι είς την έγ¬ κρισιν τοΰ ΔημοιΐΛθΰ Συμβουλιο» Ρεθύμνης ή τής 'Επι-ριπε'.αί. Έ* τη; έγχρΐσεω; δέ ή χχυρώϊεΌς των τρχίτιχώ.· τής όρυτι- κής χατακυρώσεως δ τελευταϊος μειοδίτης ουδέν χατα τοϋ Δή- μου οιχαίωμα αποκτά. "Αρθρον 8) Τ» «χεοιαγριΐμμα δ προϋπολογισμό< χαί ή συ^γραφή των ο^ων καί υποχρεώσεων τοϋ έργολάβου εισί κατατεθι>ιμ.ενα
  είς το Γραφείον τής Ρεθύμνης είς την διάθεσιν των βουλομένων
  νά λάβωσι γνώσιν τ&υτων.
  Έν Ρ»θύμνγιτ|ΐ27 Ίουνίρυ 1910.
  Ό Δημαρχεΰων Ρεθύμνης
  Δ. Γ. Λεψάκης
  942)402 έ. ε. διαχηρύξει ημών (Π«ρά»τημα τής *
  Κυβερνήσεως έν Κρήτγ) Τ»5/ος Γ'. γώΐλο» 88) κεχΐ «·|
  πρός τούς έν αυτή κναφερομένους ί^·υς.
  Έ» Ρε·ΰ(ΐνγι τ^ 27 Ί.υχίευ 1910
  Ό Δημ«#χεύω*
  Δ. Γ.
  Αριθ. Πρωτ. 1220
  » Δΐίκ-. 534
  Ό
  ή χατά την ενεργηθεϊββν την 5 Ίουνί·ι> 191· δημεΐί·**
  σίχν δια την έχμ^αβαΜν* τού^^» ίγβ|*ΐν4 4«ί χττ,νών τού Αη-
  μου τής πόλεως Ρ»θύμνη< διά τβ άπϊ 1 > επτι,ιίρί.υ 1910 μϊ^ρΐ1
  τέλοΛ Αύγουσ.τ«ο 1941 δι**ΐϊ)μ« ού4«κ ηε>«ΜνΑ$( πλ·κ,$<ίτης ώ. ται «χ ~« δπ' άρι(). Πρωτ. 1(.·70 τήί αΐτής /ρβ»·λ·γ»«ς. βχεΐιχού χρ«χτΛχοϋ, διβτασβομβν ττ,ν 4ι«ξ«γω^ήν νίας^ϊημοτι·*- οίϊ< π;ος έκμίσβ*>σιν τού «άρο* τούτου χά ·* την 10 Ί·υΛ'»υ
  19<0 ήίΐέιϊθίν Σαδδβτον χ«ί ώί»ν 10 — Η π μ 4ν *^1 Νομα·· χιΒιώ ΚατασΐήμΜΧΐΐ Ρεθύμνης χζι ένιοκινν τής Ήΐΐίΐοόπήΐ. -τη: οριζομένην- εν ;ί, 6τ' αριθ 950)4 ·3 έ. Ι. δ«χ<ιΐ^ι^·ι ή^» (ίΪΛριψ· τημ« τή: Έ?ΐ||»·ριδΌς ι (ς Κυκ^-τ,σίυβί «» Κ^^ΐφ Τεϋχτκ Γ. φύλλον 32) χαΐ συμ^ώκω; ποός τούς··»» «ι*ΐ^.4γ··Λ|β(*»»3υς Ι·;».;. Έν Ρεθυμνη τ5) 27 Ίνυνΐ«μ 1910 Ό Λ. Π. Αριθ. Πρωτ. 1113 » Λιεχττ. 532 *Ο Δήμαρχος Ρεθύιΐνη,ς Διακηρΰττ«ι ότι, Έπβιδή κατά την όρισθεΓσαν την 12 Ίουνίου 19ΐΟ·4ημριτρ#- σίαν διά την έκμίσθωσιν τοϋ ζυγίου τοϋ Δήμον τήί πθΑΛ^ς ΙΊ~.' ούμνης δια τό άπό 1 Σ«*τεμ6ρϊου 1911) μ«χρι τέλους έ*τ<α)τ- στ»» 1912 διετ«ς ίϊάστημα ουδείς προσήλβ· «λειοϊότϊς «η έμφαινεται έ* τοΰ ϋπ' άριθμ. Πρωτ. 1115 τής αυτής χρ**·- λογιας σχ^τικοΰ πρακτικοϋ διατασ«ομε» την ϊτεξαγωγήν νεας Δημοπρασιας πρός έκμίβθωσιν τοΰ φόρου τούτου κ-χτά την Π Ίουλίβκ 1910 ημέραν Σάοδατον χαί ώ;αν 10—12 κ. μ, έν τώ Νομαρχιακώ Καταστήματι Ρ*θυμνη^ καί έ.ικΛπιον τής Έπιτρο πής τής οριζομένης £ν τη ϋπ' αριθμ '*8/*»8 *' **· ημών (Πβράρτημα τής ΈφηΐΛερίδος τής Κυδερνήσειι^ έν Τιΰχος Γ'. 1910 φύλλον 32) καϊ συμφώνως πρό; τ^μς. έν άναφερομένους όρους. Έν Ρεθύμντ) τή "27 Ίουνίου 1910 Αριθ. 1219 Ρεθύμνης » Διεκπ. 533 Ό Διαχήρυττιι διι Έπειδή χαΐά την ενεργηθείσαν την 12 Ίοονίου ϊ 910 δημο- πρκσίαν διά την έχμίσθωσ>ν τοΰ φώρου χρέατος βφα/είου χαί τοϋ
  ϊικαιωματος των χρεμαστκών νού Δ^μου τής πόλεως Ρε8>μνΐ)ς
  δια το άπο 1 Σεπτεμβρ.ου 1910 μέ/ρι τελου; Αύγούστου 1911
  ού;ίί; προσηλ:ε πΛεΐοδδ^ης ώ^ έμφαίνεται εχ τοα ύπ'
  Ό
  Ρεθύμνης.
  Δ. Γ.
  Αριθ. Πρωτ. 37 "' κ'* "
  > Διεκπ. 15
  *Η, Ένοοιακη *Επιτ{>οπεία Νεαπόλεως
  Δ ιακη ρ 6 ττί ι ότι,
  Άνα6λεί6είσης νομίυιων λόγων ίνεκα τ(]ς μίΐοίίτιχΐή.Ιγ'Αο'
  πρασί?ς δια την άιοπϊράτωσίν τού οίκ,οδο^ιχβΰ μέρβυς τοθ ϊ^
  ί Νεαπόλει Καθείριχοϋ Ναού τής Μεγάλης Παναγίβς τής >ι;-
  μοσιευϋϊΐσης »ν τώ ΰπ' άριθμ. 32 (χε^χος τ^ίτο*) τής Ϊ9 Μβίου.
  έ. Ι. φύλλω τής επισήμου εφημερίδος, ενεργηθήσεται αδτη τ«-
  λειωτική έν Νεαπόλει τή 25 Ιουλίου 1910 ήρέρα Κυριβκή
  τοϋ ,ορ,Γυ το,του,.τ» την 17 Ί^Λ^ 1»«0 ήμ,ρ«ν 2*6-β.. ϊνωπί?ν «*"Ρβ««« «παρτίζομένης «πό τον Νομάρχην
  *«1 ώραί3—5 μ. μ. έν τώ Νο,ααρχικιω Κβταστήμιιτι Ρεθύμνης ' Μ»» «ί--(«^Ρ»*. Τ~, Πβ«βίί>ον τώ» ΙΓριβτοδτκών Λασι!θ;ο^
  *«ί ενώπιον τής Έπιτροπής τής οριζομένης έ/ τ|| 6π' «ριθ. ή τους άναπληρωτίΐς «ύτών τβν «ρμβίιβν μηχβνικβν, καί τβν έ»
  3Κ2
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΗΡΝΗΣΕΟϊ
  μβλδν τής 'Ενορι«κή·« ταύτης Επιτροπείας Ιωάννην Ε.
  ξά
  Έν Νε«χόλει τη 57 Ίουνίου 1910
  Ό Πρεεϊρος ~
  Τ Ό ΠΕΤΡΑΣ ΤΙΤΟΣ Ι. -, Κα9φε-ζάκης
  Ι. Γ. Τσεχλάϋτ^,ς
  Ι. Α. Αλεξάκης
  Ό Γραμματεύς
  Ν. ΊΓαμπουρατζάκης
  Άριβ. Πρωτ. β863
  4058
  Έν
  τοΐ?
  των
  ΚΛΗΤΗΡΪΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  'Π παοα Πρωτο&ίκαις Χανίων
  Έπειϊή ο Ιωάννης ΚαλαΦατάχης κάτοικος πΐώ^ν Παλβίθ-
  νι-ίβτρου Κισνάμου καί ήδη αγνώστου ϊΐαιιο«ή;, χατηγορείτα:
  ώς ύπαίτΐες τοΰ ίτι την 23 Απριλίου έ. Ιτ. μεταβάς εί? την
  Ιέσιν Τ«ιλαντούριϊων τό άλώνι» τής «ρι»ερείας τοθ γωρίου
  Ανω Παλβΐβκάστρου Κισσάμου, έκ πρίϋΐ'ίτης απεφάσισε χα< ΐσχεμαένως έτραυιιάτισε ?ιά ράβίου την Μαρ'.ΐν Νιχο^άου Συν- ΐΓευϊάχη εύζυγον Ίακώίου Καχουνίχη «ι·: ϊίάφορα τοΰ σώματβς της μ,ίρη έξ Αν τραυμάτων αυτή ίνόσησε καί άνίχανος πρός »ρ- ■'«σί»ν ν.ατε'στΥ) χλιίον των 3 καί ϊλασσον των 30 ήμεοών. *Ε«ειίή τό άνόμημα τε3το ΐΓροίλί'πεται καί τιμωρεΐται οτπό τ' 5ρ·ραν 304 «δ. 4 το3 Ποινικοΰ Νόμου, χαρακτηρ'ζεται δέ ώς «λημιιΛημβ. Έ«ειϊη ο Κατηγοροΰμενος ούτος είνε «των καί άγνοβίται ό τό- *« τ#ς ίιομβνής τού. Ίδοντες χτΐ τ' άρ·ρα 405 κ*'. 406 τίς Ποινΐκ*|ς άικονομία'. Κβλεδαεν τόν ΐ'ιρημένεν κιτηγορούμενον Γνα ίαφ«ν(σθή »ΰτο- πρεσώτως ενώπιον τοΰ άκροατηοίου το3 Πριατοϊ'κϊίίυ Χανίων "ήν ?8 τ»3 μηνός Όκτωίρίου τοΰ ϊτους 1910 ήιχίρβ'ν Πίμπτην ΚτΙ ώ»«ν Ι χ. μ. Γνε; ίικαβθτί ώβ ΰπαίτιος τής έκτεθ»·'σης ιτρά- ?-ως, άλΧ(βς θέλκ οικνσθή έρήαην συμφώνως τώ άρθω 407 Τή"ς Ποινικής Δικονομίας »υγχοόνως δέ καλούμεν αύτίν δτως λάβη γνώσιν των «^γράφων τήί ϊικογβαφίας. Έν Χανίοις τ?) 30 Ίουνίου 1910. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς ΟΙ χληθέντες μάρτυρες ^Ιαοία Ν. Σαντζουλάκη σΰζ. Ίακώίου Κακο'ΐνάκη κατ. Πβ- "λ κοκάστρου Κισβάμου Μιν/αήλ Κ. Λουδάκης κατ. Παλαιοκάστρου Κισσάμου. Στυλιανός Β. Μυλωνάκης » » » "Εγγραφα πρβς άπόϊειξιν Ή ύιτε χρονολογίαν 25ΤΑπριλίου έ. Ι ίατροϊικαστιχή ϊκθε- β:ς τοΰ Ίατρο8 Νικόλαον Ι. Λιγιδάκη. Άριιόδιος 8ικα»τικβς κλητήρ παοαγγέλλεται δτως ίν άντίτυ- τβν τ·Ι παρόντος τειχοκολλήση είς την τελιυταίαν κατοικίαν τν3 κκτηγεοευμένου καί'ϊτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία μίρη. Έν Χανίοις αυθημερόν. "Ο Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς 'Αρι>μ.<Πρωτ. 4107 » Διιχιτ. Ϊ69ί Ι Έν "Ονόματι ιοβ Βασιλέως των 'Κλλήνων , Κ Α Η Σ Ι Σ ί Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης ' Πεες τον επί άπεκλανήεη είς άσέλγειαν κατηγοροΰμεννν Εμμανουήλ Ν. Βαβουράκην κάτοικον τού χωρίου Σακτοόρια Αγ. Βασιλείου καί ήδη αγνώστου ϊιαμονίίς. ΚαλεΤσαι δτως έμφανισθής αυτοπροσώπως ενώπιον πΰ ά- κοοατηρίου τοΰ Διχαστηρίου των ΐντ*3θα Πρωτοδ'κδν την 25 τοΰ ιχηνός Νοεμβριού το3 ϊτους 1910 ήμίοαν Πέμπτην χαί ώραν 9 Π. Μ. πρός συζήτησιν 'ής υπό χρονολονίαν 2 Φβδρουα- ρίου 1910 ίφέίεώς σου κ»τά τή; ΰπ* αριθ. 23 τής Φεδρουα- ρίου 1910 αποφάσεως το5 Είρηνοϊίκβίου Σπήλι άλλως βέλιτε δικασθή έρήμην. ΈνΡεβύμν^τη 25 Ίουνίου 1910. Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης Ν. Γ. Παπαδάκης Δημοσιευθήτω νομίμως ή παροΰσα έν τη Έπισήμω Εφημε¬ ρίδι. Έν Ρίθΰμνη αυθημερόν Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης Ν. Γ. Παπαδάκης | Αριθ. Πράζ. 7 Ι *Ο Άναπληρών τόν 'Επόπτην της Επαρχίας ] Ρεθύμνης Ειρηνοδίκηο Ρον<ίτίκων : Αϊδόντρς ύπ' ίψ:ι το άοθοον 30 τοΰ ύ-' αριθ. 2 ΐκτελε- στικοΤ Διατάγματος τοΰ 81 ι Νόνιου κα! τ" ά^θρ 17 χαί έπόμ,. ' το3 δπ' αριθ 140 Νόμου. | ^ Όρίζει ! Τακτικάς δικίσΙμ.ους ποός έ*?ίχίτιν τώ» «γροζημιιών δία τόν ' Δήμο/Ατσιποποΰλου την Πα;ατ*ευήν έχάστης έ6ϊοιιά5ος εκάστου μηνός, διά ίθν Δή^ο^ Ριυστί<.ων την ΙΙαοαΐΛε^ήν τής β' ϊ6ϊο· ' μάδο; εκάστου μην'υς καί διά τόν ΛήΛ^ϊΐ ΛΛΤΐΓχων την Π-ρα· ' σκευήν τής γ' εβδομάδος εκάστου μη-ός. ) Ώρας συνεδριάσΐων την θ π. μ. : Ή Ίσχύς τοΰ παρόντος άαχετα, άπο τής 15 Ίΐυλί^υ 1910. Δημοσιευθήτω κα! τοιχοκολληθήτω τό παρόν δπως ό νόμος δΐατάσσει. Εγένετο καί εξεδόθη Έν Ρουττίκβις τη 16 Ίουνίου 1910. "Ο Είοηνοδίΐ,ης Ρουστίκων Ι Α. Χ. Σαβοργ2άννής ι "Οτι ακριδίς αντίγραφον : Έν^Ρουστίκοις αυθημερόν. Ό Γραμματεύς Σ. Σ. Τσαγκαράκης Έκ τοβ ΈθνικοΟ