93385

Αριθμός τεύχους

47

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/7/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι .1
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΪΤΛΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΪΪΪΕΡΐΓθΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΟί
  ΕΝ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττί 7 Ιουλίου 1910—Αριθ. 47
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΣΙΑ
  Αριθ. Πρωτ. ΐθ7 Δελτίον
  » Διεκπ. 28 Μην Ίουνιος ΓΜΟ
  "Η ΰγιεινή κατάστασις των ζφων έν τοίς Νίμ;Τς Χανίων,
  Σφακίων, Ρεθ,ιμνης, καί Λασηθίου όπήρξε καθ* όλον τςν πα,ίελ-
  θοντα μήνα Ιούνιον αρίστη.
  Επι των βοών τού χωρίου Μαχαιρα Μονοφατσίου εσημειώ¬
  θησαν κατά τό Ιον δεκαήμερον τού ίδιου μηνίς τρία κρουοματα
  τής λοιμώδθϋς νΐσο.) «άνθρακος». Ή Κτη/ιατριχη Ειχηρεαία
  μετα τής Χωροφυλακής χά ιής οίκκ.ας Δημοτ'κής Άργής
  έλα6ςν πάντα τα κατά/,ληλα μέτρα κρός περιορισμόν τής νοσοκ
  ήτις σημερον δέον να βιωρηθή άποσίισοεΤσα, ίιοτι ο,ιίεν νέον
  χροίσμα ταύτης πρό «Τκο;( Ϊ6ο ημερών εσημειώθη.
  Έν Χανίοις τί) 1 Ιουλίου 1910
  Ό Δ«νθν·νττΐς
  ΧΡ,
  "Εθεωρήθη
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό επί των θί*ονομιχώ* Έπίτροπθ;
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  γυήσεως, δι ής δηλοί £τι προσφίρε.ται ν' αναλα6$ την προμή¬
  θειαν των ειρημένην υποκαμισων καϊ ίσαώρακων αντί 5 ο)'ΪΑατ-
  τον τίς υπο τοθ τελβυταίου μεΐοδίτου προσφίρθίΐσης τιμής .
  Ίδάντες καί τό άρθρον 14 τοΰ 356 Νομου
  Άκυροϋμεν τα πραχτ'κα τής-,ε.ομένί.ς χατά ιην 26 Ίουνίου
  έ. Ι. μ»ι:δοσκχς δ·α την έΐΐί ίν ϊτος προΛτ,()ειαν των άναγκαιούν-
  των είς τού; οτ,λίτΐς τοΰ πζικοϋ όπ'κβμίϊων καί ίσω6ράκο»ν καί
  Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής συμφωνως πρός χίύς 5ρους
  .•ήςίιαληφθβισης -ι —' άριίί. 37νϊ/ΐ7ο» * '· δια».ηρύξ«<«ις τής υφ' ημάς Δ:£ϋθ^νσ^ϋ»ι;, ινερ^ηΐησομενης ιν(οπιον των υπό τής διικηρύ- ξεως ταύτης οριζομ*ν«*ν ΕιτιτροτΓίΐών και «ν τ ι. Τι, ούιοΐς το~οις την 28 Ιουλ'ίυ έ. { ημέραν Τετάρτην χαί ώραν 9—11 π. μ Έν Χανίοις τή 5 Ίουλιο.ι 'ΚΙΟ. Ό έ*) των Έσωιιριχών Έπ Ελ Κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ϋ. Πρωτ. 249 Διικπ. 166 Ό Αριθ. ίΐρωτ. 4591 » Διεκπ. 2051 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌΝ ΕΠΙΤΓΟΠυΣ Λπδόντες ύπ' όψιν 1) Την υ** αριθ. 37"*/ι7ίη έ. έ. διαχήρυξιν τής υφ' τμας Δι- ίυθύνΐεως, δι" ής «ξ·τιθ*το είς μειοδοτικήν δημοτ-ρασιαν δι έν- σφραγισιων προ?φορών η επι εν έτος προμηθεια των «ναγχαιθϋν- των είς τοΰς όπλιτας τού. Π*ζι;.οϋ ϋποκαμ.οων και έσωίρακων 2) Τα υπό τώ» Νομαρχιών Χανίων, Ρεθύμνης χαι Ηρ»- κλειΐυ ^Λθίληθέντα ημίν υπό χρονολογίαν 26 Κυνιου έ. Ι. πρα- κτ.κα των Έινιτροπΐιών αΐτινες συ.ιστηθησαν πρός ϊιεξαγωγην τής μειοϊοσίας τα^ττ(ς, έξ ώ» δακ^ται ότι την συμ.φ!ρωτ«ραν τι^η^ προσ^*ρεν ό Λημήΐ^ιος Καρϊαμαχης δίχθΐις να αναΚΛΐς, την προμήθειαν των ως άνω υποκαμισων καί »σωδρα»ων ττρ'ς δραχμάς ΐι' ϊχασΐβν μέν ι>πίκαμισον 1.77 δι'£*αστο; ί .σωδρα
  κον 1.48, όστις και ανεκηρύχθη τ£/.ε^αϊΌς μιιοδοττς ύ-ο τ*ς
  Ειΐιτροιΐίΐας τής συσταΐειοης *ν Χανιο ς Κ31
  3) Την υπο χρονολίγιαν 3 Ίο/λιο>( .. ϊ. ϊήλωειν τςΟ1«.νστ.
  Λου6α(,η, &μπορβυ κ«· χατίΐκςυ Χανίων, νομίμως χαι ίμ-ρο&ί-
  κατατεθείσαν ημίν μετα τβΰ απαιτβυμινςυ γραμματιου εγ·
  ν Μεγ». Βρύόκως Μονοφατ«<«ον Λαβόντες ΰπ' όψιν το άρθρον 29 τού ύπ' αριθ. 2 π ί. Έκτ» λεστικοϋ Διαταγμ»τος τού υπ' αμϋ. 81ό περι αγρο·υλαχτ;ς Νομου. ! Ε'ιοοποιοθμο» πάντας τοΰς κατ:ι«.ους τοΰ Διημοι» Μεγ. Βρώ¬ σεως 2τι, όμζον.αι ημέραι κατα τ«ς οποίας αί παρα των Σ-αθ- ι μαρχών ε'σπρ^χθίΐσϋ ίγροζημιαι θα παρΐδιίωγται τοίς δικυίου- | χοις αί ΐ5και 3θ έχαΐτοιι μηνός. Δημοσιεκθι;τω διά τ&ϋ παρίρτηματος τής "Επισήμου Εφημε¬ ρίδος τής Κυδερνήσιως. Έν Μεγ. Βροσίΐ τη 29 Ιουνίου 1910. Ό Δήμαρχος Μιγ. Βρύοιως Γ. 2κονυ6ονλ»ανός των Έλλήνων Αρθ. Πρωτ 2120 » Διεκπ. 1245 γ ν Τνό^ιαττ τοί· _ΛΗΗ1Ρΐυι Έ-ΐειδ-ί) 6 ΊωιννΤ|« Θ. Κ-ΐαίϊχτ,ς χλγοιϊο» 'ΛΛΐχϊμκου Άπβ- (ο:ιυ 'υχαι τ,5η Φυίθ.ιχο;, *ι»ιηιο^»ιτα' ώς ύπιιτιος τ>-ϋ δτι,
  τ,ν 11 Φί^ρουίρίου 19'ϊ(, ΐ"-> οί /ο)ρο*υΛ»>ε·, Γϊϋ);γι'« Χατζ·-
  διιης ?α> Ν χό«αος Λ«μ7ΐβ'.νος ουνε^«6ον ιντος τοϋ /ωρ'ου Άαι-
  χαμ"&υ Άτοχ'^ω ςυ χαι Ϊζω6ι τού €ν »ύτψ χ«<ρ*ΐ ι ου τβθ θ»ο- £<υ»ου Κίΐαοαχη "βν ιυγοοιχ!,ϋ»τ« έ»τ»Λμ«τι«ν Κωνσταντ Ήα. Τσβυρλι«ιχη« ■» μετλγχγαιΐι τούτον 1(ς τον ιυ
  τ
  4*4
  —«θμον των, ηπείλησαν «ύ'ους Ιι« τής οράσεως «δέν τόν πέρ-
  νετι μωρι χαι χςμμ-αΤ'α α μέ κάμετε χαι ά σιπηθώ είς την
  φυλαχην» *»ι ού ω η'αγχασίν αύ ο^ς να ι«Ρα>6ί|ωσι πραξ ν άνα·
  γομενην (ί "α χαίηχοντα της ύπ»,ρ»σί«ς Το-
  '&πειδη '.δ ινομημα τουτο προ6λιτΕ$τ«ι χαι τιμωριΐται απδ
  τ' άΛρ« 169 εδ 2 τού Ποινιχοϋ Νομου, χα^αχτηρ.ζίτα ο» ώς
  πλημμελημ*
  'ΕΐΊΐοη 6 χατη"|θρουμ(νο. ούτος είνε άπων χαΐ αγνοεϊ'βι ο το-
  πος τη< δι»μ·"νης τού Ι Ί όντ«ς χ*ι : άρϋροι 405 χαι 406 ιη< ΙΙ;)ΐνιχή< Δικονομΐας Κ» οιιμεν τον 61 ημένον χ»τηγ.,ρουμΐνον Ινα εμφανισθή αυ'θ- π*ιοσιοτ:ω ινωιι^ν ·>ου α ροατ^ρίου τοϋ Ι1ρωαο?ι 61 υ Σφχκ ών
  -τν 21 ΤΟ., ί- ην ς Οχτωβρ'&υ ιού ετ^,υ, 19 Ο /^-*-£ραν Πεμπτην
  >«ι ώ αν 9 τ· μ ινΐ ο >α3ίη ώς υται'Κ'ς της *χ-«(Ιείοη; ττρ>- ϊ
  ίίω , »λλω Οε^ίΐ δ χασ() ερη^,ην συρφω <ις ω 5Γβ ω 407 τής Ι1οινι»η« Δι*ονορ.ια?, ου ; ο.ω. ίε χαΛθίμίν αΰΐ^ν όπως Αα6η (■νώοιν 'ών γ, αψ τη 6ιχογρ6(ριβ^ <· ν Κν Βΐμω τ·^ 2 ΊουΑ'ου 1910 Ιυ. Λλαη ιτ'κΐις ! Νι^όλ Κ Λβμ^ριν^ς /^αιρυφ χατοικος Κμ,π^οσνβμου Άποχο^. 1 ι#>ρ τ 1]ϊν Χβτζιοοιιης · ο λ »
  Λ-.Ο55- ι ι Γρυ/λακης » Αλ χαμττοο »
  Γεω. ί Κ Λ«ο νης » » »
  "Ε γ γ γ α·α
  ΊΙ ΰπ' αυ'6 4 χά1 χοο/ΟΛ. 12 Φεβ.ι,υαΓ-ίου 1909 ϊ*6εσις τής
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩ-
  Κ α τ ά
  Των τρίτων 1) Κϋτιάχου Σα66αχη ΐμπίρου 2) Ιωάννου ΙΙιρο-
  γιανναχη 3) Μιχαήλ Λ χαχτ έμιτορου χαι 5) Γιωργίου Τροχα-
  λ»χη χαφφεπολθυ χατο >ων ϊπΐντων Χαν'ων χά!
  Τοΰ 7ταο«μδχ'νο τος Ίκιαννου Χμμ ΠωΑΐουδαχη διχη^οροι»
  χατοίχου Χαλτας
  Έζίδοτο την Οπ' έρ θ 693 τοΰ 1910 δρι»τιχήν απόφασιν τού
  ής το ϊιαταχτΐχον Ι^ει επιξ^ει ώς ίξής
  Διχαζον ερήαη τω^ ένα^ομένων αοιι τω* τρίτων Κ. Σαβ*
  6ά»η χαί Ίϋυαννου Περογιαν»αΛη
  Λεχετ"» την υπο 20 Σεπτιμίίρίου 1907 άγωγην τής Άν-
  ντϊς Λι-νχ«η >α-β Μι/ΐτλ χά* Ίουχννοο Κιοδα «,*η χαΐ χα-α
  "ών τ^Ιτων Κυοια«ου 1α6'α>η, Ιωάννου 11ίρο-[ΐα<τ»χη. 'Κϊτ *υροΐ ττ,ν Ι!ς /ΐΐρας "ών τρ των Κυριι.ου χαΐ οϊ τ&ν τ,.ιτον να πΑη^ωσγ, (!ς την (757) μετα τοΰ /ρ ϊναγουοαν ργμ η ^) μ νομί(>ου τό~ου ιμι απο τις αγωγτς μέ/ρκ έζοφλήσεως.
  Υ -όν τρί όν Γβω"γιον Τρογτ/αχην νΐ ΐΓΑηρώστ,
  έ
  Δι |Αΐ;7 ευίί'ΊΓω ίν -η
  Έ< Βκμω ^ύβτ, Αρθ. Ό Κίσ*ϊ"τελί.ίκ Ε '|ΐι~ο«της •■.ακης της "3Αο»τ»ς υ«' ?|<«ι τ' άρίιρα *2 τού υπ' α ιθ. 816 Νομου 30* τ'ΰδπ' ίβιϋ Ι τού 190» ι^χτελεστιχου Διαταγματος χαι 17 τοΰ | περι Μ'xρ^δι*φορων Νομου . Ό|.ιζομ€ν η *ερας επισ εψε,ος είς εχα^τον Δη^ον χαι ίχ&ιχα- ! <τιΐι)ΐ των α ρ-ζημιοΐ»ν δια τού, ΰϊτοΛε'ϊΓημέ'θυ, μήνας τοΰ 1 ι1, α ) Δι* το. Λημον Ρ.υβτίχων την ^ο Ίουνί>.υ την 6, 17 αι
  29 Ί υλ'ου· "<,» 12, 13, 27 χ«ί 28 Αύγουστου' την ,5, 16, 29 χαΐ 30 "· ΐπ (ι βρίου τιν 15, 16, 29 «α λ0 Ό-τωέρ^ου' την 15, 16, 29 χαΐ 30 Νο«μ6ρ£^υ την 15, 16, 29 Χαι 30 Δεχεμβρίου 6' ) Δια τ*>ν ώί,μ ν ι^λ τΐ*»α>ν την 8, " 15 χά 28 1/υΛίι.υ
  ττν 10 »*ί '26 Αϋγ υΐΓς,υ την 7 χαι ϋ Σ πΐίμβ^ίου' την 11
  »αι 25 Όχ'ω€ρΐςυ την 10 χαι 21) Νο»(*6^:ου ».αί την 10 χαί
  27 Δε.εμίρκ-υ
  γ' ) Δια τ'ν Δήμον Λ σιποκιυΑου τ^, '2, ι& χ»( 24 ΙλΧ'οο
  'ήν 4, 5, >αΐ .0 Αυγουσ ου -ην 6 χαι 2ι) ϊίτ-εμβριου τη 6
  χαι 2'» Ό,'ίΐνί ίου ιη» 6 χαι 20 Νο»κέρ'ου <η< 7 χαι 22 Λ&- Τοπος ε*οιχΐαίΐος τα Δτμαρχιοχβ χατ»βτημαχα ία, ώραν ίνΐρ- •ιως των συνίορ ών Οι« μέν ι ούς ~η· άς 1 υ ι.ν, Α_ι/ου«~ο·ν χαί £ι.~-ί( 6ριΐ.ν ή ι η< π. ιΐ δια 6ε .ου Λθΐν 6υς ,,. 9 ν π μ. Ιΐ7(/·|γί/Α ιν -ην Ιν αντιγς^ψα, τ (/. ιίΟΛΛηα ' είς αι^ν υ, τα ,ι ο α της Β! ερ^ιοις τ/; ι>πιμ4^ί χ τώ» αηα*ρ/ιι.< Χϊι ΐην Οημο Ε Ρνθΐτ χοις τ^, 28 Ιουνΐου 1910 Ό Χ. Λ. έχ τοϋ έπιδιχα- Η »ύ?ην ποσοΰ όα ιή υττ ά»ι6. 1124 -όν 1906 οπο¬ ίος τοΰ ΔίχασιηίΙου τούτου χαί τουτο μί/ρι τοΰ τοοοΰ των 757 καΐ των τό^ων τω* ϊπό -τς α ωγη . Απ-ρρπτΐι την &>τι\ α-ωγη» <ίκ ττρόί τοΰ τ (τού; Ι οαννην Περογια»ναχην χαί Μ /αηλ Λ «αχη Και ίτιιβτλλει εί ρΊρος τού ενα/ομέ»ου ύΐ'ίρ τής ένα,ουσηί τα 6'ΌΤ-ιχα αυτής δαι-ανηαα'α δραχ πεντήχοντα (50) Επ 6ίλ'8ΐ εί, 6α3θς των ενα-^ομενων ΰτΐιρ τοϋ κχ^μβχί- νοντος τα διχισ-ιχα αϋτοΰ δαπανηματί δ,,α/μϊς τεασαραχον-α. 'Ε'ρ'βη απεφασ'σθη χα' ίόημοοΐει,ίτ 'Κν Χ^νίο'ζ τγ-, 26 Ι υν ου 1910 Ό Πρόεδρος &'ιν. Ι ιαννακακης Οτι ϊχριβές αντίγραφον 'Ε» Χϊ.ίοις τ^ 5 Ί^υνίου ΟΙ0 "Ο Γραμμβτείι; Κωνβτ Νυστ«ρΐ>
  Ότι άχριβες αντίγραφον ϊ· άποσΐΓασματ ιν τον ·»αο'
  εΰρισ-ομένου Επισήμου αντιγρανου
  Χανιά 18 Ίουνΐου 1910
  Ο ^κϊς Αν ι-βζ Λ,ΐω &αΤ να—Λΐί,οϋ Χα^ί<ι>ν *'τηριΕ.υΡ ι/ Δι·
  χηγόοος.
  Αντώνιος Κατζονρ-' κης
  Ό Β' Ι ρϊ|»μαΐιίκ
  Ι Μαραγκουδάκης
  Αρ'θμ. Πρωτ. 305
  » Αποφ. 380
  1ο Ει^ηνοοικεϊ)ν Χανίων
  Δια τα>α
  Δΐ/άζ ν έρήμην τού έν» ομέ ου χαί τοϋ τρ τού.
  Δε/ε-αι -ην προκειμένην 6-0 /τονοίογ'αν ϊ Απριλίου 1910
  αγωγην τι,ΰ εναγο·τος Ν χο/οΐ'υ Ν «ο)*χα*η έΐίπί'θυ -.α-ο'νου
  Χαν'ον >α-α τού ΐνΐ ομενου ί."υ<ιανου Σπυ ιδαχη χατοί ου Χα¬ νίων ήοη δέ Ά> ζα ύρε'ί>, >« τοΖ τρ'τιυ Μιχαήλ Χου^αφτχη
  χβτο'χ'.υ ^Γ.η*ια, Κισσοΐί,ευ «α' ή?η Νεα. 'Τορχης της Άμί-
  ριχης ώ β-|(τιμον< 'Επΐί.υ"θΐ την ϊς χείρας το3 τρΊοο έΐΊβ/τβεΐτα»· Ι»πό τοϋ ίν*· / αγομένου ων τοχων Γο Δ καο'τι,ριον τ«ίν έν Χανίοις οωτοόικω<ί Ιυγχε μενον ^, των Δι.καστών Μι/αηΑ ' ιβ.ναχαχη Πρόεδρον ϋιτη η-ουι Μ «τια*! υ Λιβχ.«λ».χη χαι Ν 'θ'ιιου Παπαδακη Παίοντοςχ^ι ,ου παοα -ώ 1 ραμιχατΐι ϋ^Η^ί Ιωάννου Μαραγ-} οΐΛαχΓ, 1ο%*^'αιτν οηα&σ ^ »ν ,ι; ο( «ίρΐ,ίτηριον ώρ'ΐμιν^ Ι ιβνυίιτ »ϋ ου την 12 Μ.ίου ϋιθ Γ/α οιχίοη ΐ"ΐ της υπό /οο- ! λογι^ν 2 > ϊιτπιμ&ρίίΐυ 1907 χα'αβ^ιΐηρΐϋυ βγωγής της Αί-Ι
  ♦ντας Λιοναχη χατοίχου λανίων.
  Κ α τ α ΐ
  Των εναγομέ'νων Μ·/>ηλ, Ίααννου Νι* Καρδα-αχ,η ως μό.ων
  μίμων ΧΑηρον<ίμων τοϋ ιξ αδιαβετου κληρονομηθί τςς πα»ρόί υ>- Νιχολαου Καροαταχη (εριως χατρί><ον τού μέ πρώτου Λλ«ξ«νδριί«{ τ^ Αιγυπτου των δι λοικΰν «γνωβΐου ΐι»μονής χ«ϊ / 'Τπ γοζϊϊ τον τρίτον ?ττω- έ< τοϊ εισ /ιϊ-α, τού χοτϊσ «ο>-ο^7ΐ.ηρωσ»ι τω ένογονΐι δι λογ·ιργ>ατ|*ί)ν τοί έ.
  τον ά<ω ίχ όριχ/μών 1 ι8, 70 απάντησιν αυτού μετ* των «ϋτης κ»1 των χατωθι δίΐζομενων διχασ'ΐχών έζοδων χ«1 Κα-α ιχιιζει τον ίν«γάμίίΟν ότειλ την είς τ« έςοϊα τή; πα¬ ρούσης δ»χη; χαι κιτασ/εσεω, χανονιζΓμενα *ί, δρα/μάζ δέκα τ^.ίί χά 25)οο (13,25) Ο Ε ρηνοδιχης Ε. Παδονβας "Οί ά/ρι^ί, απ<1σ-ίσμα Δημοσι υβχ-ω τΊ παρον δια τοΰ Παραρτήμίτος ττς ριοος της Κι,βερντ,σεως. Χανία τι, II Ίουνίςυ 1910 Ο Πληρεξούσιον Αι-ηνΟ.ος τοθ ένχγοντος Νικολ. Νικθ Α· ΐρμμ Μπρινιαχης Έκ %οϋ ΈθνικοΟ Τνπογ^αφείον