93391

Αριθμός τεύχους

49

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/7/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  V,
  .
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ.ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΓΑΡΑΡΤΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΦΜθίϊΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΤΧΟ3Ε ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις ττ] 1ο Ιουλίου 1910—ΑΡΙΘ. 49
  Αριθ Πρωτ 3076
  Διικπ. 2151
  ΑΧαΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  Δ Ι Α Κ Η Ρ ϊ Ξ Ι Σ
  Ίίπαναλητιτικάς τελειωτικας δημοποασιας διίι την έκ-
  μίσθωσιν τοΰ φόρου επι των δημητρι,ακών προϊόντων
  δια το δτος 1910 τής οί<ονομικΓις περι,φΒυίαας Βενκράτου Τεμένους. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ1ΙΤΡΟΠΟΣ Λαβόντες ύπ' όψιν την ύπ' άριθμ. έ. Ι. απόφασιν ημών, δι' ής κηρύσσεται ίκπτωτος τής μισθώσεως το» φόρου δημητριακών τής οικονομικάς περιφερείας Βινΐράτου Τεμένους ό μισθωτής Κωνστ. "Ορφανίδης, άτ< άρνηβείς νά συν- ταξ^ τό σχετικόν μι*6ωτήριο» συμδολαον, καί διατάσσεται ή έπανάληψις είς βαρος τού τής πλειοδοτικής δημοπρασίας διά την έκμίσθωσιν τού φόρου τούτου. Διακηρΰττομεν ό'τι, Έκτίθεται ιΐ; φανεράν επαναληπτικήν τιλειωτΐλήν δημοπρα¬ σίαν ή ϊκμίσθοισις το; φόρου επί των δηΛητριαχών προϊόντων ϊιά τό ίτος 1910 τής οικονομικάς περιφερείας Β»νίρϊτο^ Τε¬ μένους σ,ιμϊώνως τοίς δροις τής ύπ' αριθμ. ίί8/ε«7 τΊ< ^" Μαρτιου 1910 διακηρυϊεψ; ή^ώ* καί ενώπιον τής ϊν ταύττ, οριζομένης επιτροπείας τής επαρχίας Τεμένους την 25 Ίουλίβυ «. ί ημέραν Κυριακην χαι ω3*ν Ό—12 *. μ. Πρ<ι>;η «ρισφορί ό? ζεται τι ιυΐον τύν ίρχχιώ) 1400 δυ ■
  νάμίνον νά ίλαττωθ^ 0ΐ53 τής άρλοίιχς έΐΐΐροπειας σ^^φώνιι); τή
  σχετικγ} διατάςίΐ τής πρ9μν/]σ4ιισης 3ια*η,3^«ωί·
  Έν Χανί»ις τή 14 Ιουλίου 1910
  Ό έ*1 των Οίχονομιχώ» Έ*ίτ«ο«κ
  Β· ΣΚΟΥΛΑΣ
  1910 έν τή Νομαρχία Σφϊκίων ϊιά την ίχ,μίσβωσιν τ·0
  φορου ίχθοαλιιας Γιωργιου~ολε<·ς χαί χώρας Σφακίων ουδείς προσήλθ· πλειοδότης Διά ταθτα Διατάσσομιν την ϊιεξαγιογήν νέίς δημοπρβσίας ίιά την Ικ- μίσΒωΐιν τοϋ »ορου ίχβο*λ€!.θ£ς Χώρχς Σφακίων καϊ Γειοργιου- πολεως την 25 Ίουλ'.ου 1910 ή,ιέρχν Κυοιακήν καί ώίαν 10 — ['Ί κ. μ. ίν τώ Νομϊθχιακ,ώ ΚατίΐτήΑαμι Σφχκίων ενώπιον τής «ιτιτροπίίας τής οριζβ'-υ'νης «ν τώ ύπ' άρι^μ· "^/ίΜΙ *'· *· ϊι·χχ.ηρύξίΐ ημών καί συμφώνως πρός τοΐις ίν αύττ; άναφ·ρομένους δρους. Χανιά 12 Ιουλίου 1910. Ό »*( των θΐχονίμ,ιχών ΈπΓτρβιΐβί Β. ΣΚΟΤΑΑΙ Άριθμ. Πρωτ. 5051 Ι 2121 'ΑριΒ. Πρωτ. 3069 » 'Διικπ. 2145 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Νέαςδτνμοπραο·ίας δτίιττνν έκμίσθωόιν τοϋ φόοου ίχθι/αλείας Χώρας Σφακίων κολ Γειοργιου πόλεως Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττει ότι: Έπειϊή κατά την ένεργηβεΤσβν ίηυ.ο*ρασί«ν την 8 Ίβυ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ Ιΐερί έκμισθώο·εως των είς διάφοραιιέρη τής Νήσου οίκοδομών τοθ Δημοσίου. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ 01Κ0ΝΙ ΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρύττει ότι, Έιιτί6«ντ-«ι ϊ:ς φανερόν δημόσιον χλειστηριβσμόν ίκμισθώτεως, συμφώνως τώ ϋπ'άρθ. 356 Νόμψ περί δημοπρασίαν κλ*. και τη τΕβρούσ^ διακηρύξβι, αί έπόμιναι οίχοδομαϊ (άστυκά καί άγρο- τικά χτΐματα) το3 Δη^βσίου. Έν τώ Νομώ Χανίων Έντός της -όλ^ως Χανίων 1.—Ή παρά την συνοικίαν » Τζ*τζ*ρ·Κολοΰ» μικρά οΐκίετ. 2.—Μία άπίίήκη είς την συνοιιιί«ν «Τζετζάρ-ΚολοΟ». 3. — Μϊγί.^* Ιςω«ι των φυλακών Φιρκά, 4.—Λουτρόν τού Δημοσίου είς Ίν^ρ-Κολοδ. Εν τΛ κωυοπόλκτ Σού5ας 5. — Ή παρά την οδόν Χανίων Άποκορώνου οϊκία αχβρτιζο- μένη ί* μιας αίλής, ίνος άνωγειοα, έ^ος ίσογ;ίου ναΐ ενός μα- γειρειου. 6.— ΊΙ πρώΐη πρός δυσμάς έκ των έν τώ Ναυστάβμφ Σο6- ϊας, τριών γα.ανθρακχποθτ,χών. 7. — Άποθί,κη ίν Σιΰδα ή πρώτη πρός ανατολάς των έν τώ Ναυσταθμω. 8.—Άποθήκη έν Σούδα έντός τθ3 Ναυΐτάθμου. 9.—ΜαγαζεΤον τοί Δημοσίου έν Σούδα.
  258
  ^!^ΦΗΜΕ^ί_ ΤΗ-
  10.—Μαγαζείον κείμενον πλητίον το3 Σταθμόν τής Χωρο-
  •υλακής.
  11.—Έτερον μαγαζείον πλησίον τού αύτοΰ Σταθμοΰ.
  12. — Μίβ οΐκία πλησίον τής Δημαρχιας. ί.. , -
  13.—Μία ακία πλησίον τής Βρυσεως.
  14. — Άγροί χαϊ Πηγαδια,Μεζαρλίκια καί Κασιπβνέ Σούίας.
  15.—Μια βίκία πλησίβν τοΰ στρατώνος τής Χωροφυλβκής,
  16.—Έτερα τοιαύτη συνεχομένη τωστρατώνΐ.
  *ί,ν τώ Αομώ Ζ<ΐ>ακίων
  17.— 'Αγ^ος είς Ίτζ*οδί».
  18.—Έν βίκημα άπ«ρτιζόμε,Όν έξ ενός άνωγείου ενός έσί-
  γείου, ενός μαΐειρείβυ καί αύ νής (αριθ. 1).
  19.—"Εν Ιτερο» οΓκ,ημα έξ ί/ος άν«*γειου ενός ίσογειου ενός
  μαγειρείου και αυλής ι αριθ. 2).
  20.—Έτερον οίκημα έκ δύβ ανωγείων ών τό εν κβτίρυπομί-
  νον και δύο ίσογεί«ν καίίνός μαγειριίου κατερειχωμίνου (αρι».3;.
  21.—Έτερον οίκημα έξ ίσογβιου θόλ,βυ (άριο. 4).
  2*2.—"Ομοΐϊν ίσογειον θόλος (αριθ. 5).
  23.— Έτερον «α ίύο ίσογείων χ,ατερίΐιτωμένων καί ενός κη-
  χ·υ εκτάσεως μ άς όχάς πέριξ τής χατεστραμενης διξαμενής
  (αριθ. ο).
  24.—"Ετερον έξ ενός άνωγιιου, ίνός ϊσογείουμίΐά μαγ»ιρ»ιου
  κατερι.ιτωμένου (αριθ. 7).
  25.—Ετέρου έξ άνωγειθυ, ίσογείου καί μαγειρϊίου κατβρΐπω -
  μένου (αριθ. 8). Μ,
  26.—"Ετερον έξ ενός ΐσογείου (αριθ. 9).
  ' Έν τφ Νομώ Ρεθύμνης;
  27. — Έντΐς τής πΟΛβως Ρεθύμνης καί κατά την οδόν «Λο^-
  τρών» μια οίκία ήρ*»πωμ«νη.
  28-—Αί ,χαρα τον «Κήπον Ιΐρίγκηχοί» εντός τής πόλεως δυο
  αποθήκαι.
  29.—-Καΐά την εΓσοδςν «Μιγαλη 11όρ;α» έντό; τής πόλεως
  Ρεθύμνης έν μικρόν ί**μ.ατι»ν.
  30.—-Μια ο ι κια Κ3Τ3 την είσοδον « Μκγάλη Ιΐορτα» και έντ&ς
  τής πόλεως Ρεθύμνης.
  31. — Ήΰχ'αρθ. οΐλία είς την υ*" αριθ. 125 οίον ^ϊΐ ίν-
  τός τής πόλεως Ρίθύμνης.
  32. — Ή ύπ'αριθ. 8 οίχία χατά την οδόν «Παρ&ϊνων» τής
  χολειβς Ρεθύμνης.
  33.—Τα κατα την οδόν «Τσαρου» Ϊ6ο συνβφή άνώγειον και
  θάλος.
  34.—Μία οίκια ίντ6ς τού φρουρόυ «Φορτέτζα» Ρίβϋμ,νης.
  3ο.—Το χατα την θίσιν «Κουμπί» εςωθι τής πολ ως Ρ>·-
  βύμνης οίκημα (καφενειον).
  36.—;Κατα τη» Οέβιν «Κθϋμπέ» Ιξωθι τ^ς πόλεως Ρ.Ουκ,νης
  είς'βίλβς. ^ ° ·ι'
  37.—Τό είς θέσιν «Κουμπέ» *αί παρβ τ6^ Πλα^»(α εν θ:-
  λωτθν χεριτοιχισμα,
  38. — Λύο θολοι συνεχόμενοΐ ίνΐός τού φρουρίου «Φορτε'τζα».
  39.—Τα εις βεΊιν Τσίγγοι,να καί ϋλατ«ς τής περ'φϊρείας
  Δαλειμβελλβυ ΜυΑ§2βτάμου άχινητα κτήματα.
  40-—Τ» «ν ττ3 «ριφερεία Αγιας Τριβίος τοΰ Δήμου Άριια-
  ίίου ΡεΙυμνης -ίχίνητα κιήματα.
  41.—Τα έν νηβεσει Όρτά 1 "Ίαννί α χαι Έμίνη Άμπέλ; τής
  χεριφεροας ΙίασσαΑΐανών ΜυΛβχοταμβυ κτή,λατα.
  Έν τω Νομώ Ηρακλείου
  Έντός τής πόλεως Ήρακλείαυ
  42.—Τα έν ττ] ο«3ει «Χασιλι» *αί «π'άρβ. 1, 2. 3, 4
  7, 8, 9, 10 καί 11 μ^γαζεία τού Δημοσίου.
  43.—Τα καρά τώ ΐεΛ«νείφ δυο μαγαζεία,
  44. — Έν μαγαζείον ιιβρβ την Ιΐορταν Χανίων.
  45.— Έτερον μαγαζείον πα,,ά την «ίιόρτα» Χανίων» ύπ'
  αριθ. 4.
  46.—Έν μαγαζείον παρά τό «Γενή Τζαμί» Ιπ' άριΓ'. 2.
  47.—Μακασι είς θέοιν Ιΐηγαίι Ηρακλείΐυ.
  48.—Οϊκόπΐίον έναντι ΐργοστ^σιου Κιιστρινά^η.
  49.—Στϊδλοι κεφάτην Καινοκργια ΙΙόρτΛ Ήραχλίίου.
  50.—θόλοι ίν τή οε«ι Γκιουλελιιιι Ήραχλϊΐου.
  51.— > » Πηγαδι »
  ^2.— » έναντι Τ90 Μν»β«ίου. »
  6,
  5,
  (,3.— Ένετικόν τεΐχος ιταρά την πλατείαν Πριγκηπος Γεωρ-
  γίου με;ά τέντε οίκηματων.
  54. — [Ιαρά τήνεΓσοδ;ν τοΰ λιμένος ό μιγαλος
  55 —ίΐβρά την «ύλην Χανίων »ίς θθΑςς.
  5Η — ϊ » βεσΐν Κοΰμ Κί«ί είς θόλος.
  57.— » » " " Ιτερος ©όλος
  58.— » » Καινούρ-},!* Ιΐορτα ίν
  60.— Εις Λέσιν Ν',σο/ίμίΤΐν εί; σταϊλςς.
  6ί.— » » Μέν:ρε«εδες οικόπεδον μέ τρείς σταυλους.
  62. — Άιρος Ιξωθι τή; Πύλης Χανίων «Ατός τής πόλεως
  ρ
  63 —Έλαιβδίνδρα έν Πλώρα Καινουρίου.
  'λν τώ Λοαω Λο<Ιηθίοι/ 64. — Τό εις θ-σΐν <·Καζάρμα» τής περιφερείας Αγ. Νικο- λάςυ γηπιδον τ;ΰ Δημοε-ιου, ιξαιρουμένθϋ τού ύπ'αριθ. 96 τε- τραγω,ίυ τοΓ /ωριδυ τι)ς >ω, ςπϊ/,ίως.
  65.—Το είς Θίσιν έ-τίστ,ς Καζίρμα τής περιφ^είας Τί,ερνιά-
  δων γήπείον.
  ΟΡΟΙ ΕΚνΙΙΣΘΩΣτ^ΩΣ
  Ή Ικμίαίίωσίς ία γινβ υπο τού: ά».ολο^6ους ό.-ους:
  1) 11 οημοπ^ασια των «ν ίΑαστψ Νομφ οΐκοέομών διεξαχθή¬
  σεται την 22 Ιουλίου 1!ίΟ9 ήμέΐαν Πέμπτην, καί ώραν 10—12
  πρό μεσημβρίας ενώπιον των έτομενων ίπιτροπίΐών:
  "Εν τω Μομω Χανίων
  Έν Χανίοις είς τό Νομαρχιαλόν Καταστημ* διά τάς ίν τ^ πό¬
  λει τ,αύττ,, χλι τάς έν Σούϊα οίκοδομας τςθ Δημοσίου.)
  Τοϋ Νομαρχου ή Λομαρχίύοντος Χανίων, ώς Προέδρω, τοΰ
  Ε:ρην^2ι/.ον Χανίων, ή τουτο.* κωλυομίνου, τοΰ νομιμου αύτοΰ
  άναπ»ηρωΐθϋ >αί τού Γραμμαΐέως τής Νομαρχίας Χανίων ή τού-
  τοα κωλυομενου, τοο 'Γπογρα,Αματόωί α^τής, ώς μελών.
  *Ε τώ Λίομώ Λ>ακίων
  (Έν Β>μω εις τβ Νομ'άυχ.αχ,ον Κατίσϊη^*)
  Τοΰ Νΐμαρχου Σφακίων ώς ΙΙρ-έ.ρου, τοθ Κίρΐΐνοόίτ,ου Βά-
  μουκαίτοΰ ί'ραμματε^ς ;ή; Νί^^ρχιας ή τβύτώ' *ωλυομε»ων
  των νομίμω. αυτών *ναπλγρω:ών.
  ( Εν
  Τού
  Έν τφ Λ υ μ ώ Ρεθύμνης·
  ») είς Μ Νομαρχιακόν Κατάστημα).
  Ρείίυμνος ώ, Προΐ'ίρου, ενός
  οριζομένου ϋτο τού 1κώ·ιο^ Ρίΰχλι/ί)^ <.οά Ρεθυ^νηι,, τ] το6ϊο^ λ(ι) .υνμΐνου, τοΰ νομιμο») ώς μελών. Έν τώ (Έν τη 7!^^^ί Ηρα',Λ.ειο.1 είς α Νο^αρχ ακόν Τού Νομαρχου Ή-ικλαου ώ; Προεδρου, βν:ς νίλωνβι«κΐδ ύπαλ/.ηλι,υ ο^ιζομένο^ υπο τ;ϋ Τελώνου Ήρ«''£!θο, κ« τ£<3 Εϊρηνο.ίκίυ Ηραλλίΐο^, γ) τίϋ,ων κωΛϋομΐνων των νομίμων ίύτών αναί.λη;-υ>τώ/ ως με/ών. ι τ
  Έν τώ νοιιω Λαο*ηβίοι/ ____
  { Εν Άγ'φ Νικολάψ είς τό Νομαρχιακόν Κατάσ.ημα).,
  Τ;3 Ν^μάρχ:^ Λ^ν'ηϋιου ώς ίΐροέδρου, τού Εΐρηνοϊικου
  Άγιου Ν'ίθλάου χαι τοΰ τελώνου Άγι.υ Ν!x.3λά^^ ή των νο¬
  μίμων αυτών ά-απλϊ)ρ(ι>;ών ώς με>ών.
  2, Έ/.αΐίη τώνά>·ΐι»τ»ρι«» ο:κ3θομώνίν5!κιαζεταικ£χ>ι)ρισ,-?·ΐι)ς.
  3) Πάς -λιΐοδοτ^ς δεί/ νά προκατα6«Λ·ζ εΓς ^ι των 2τ,μ:7ΐων
  Τα^ιε-.ων τής Ιΐολιτε,ιας, είρε ?ϊ; το Κεν.ρΐΑθν Κατάσστημα, '«τ*
  ίίς τα ίιτ.ο,-αταστηματα τ^ς Τραπίζης Κρήτης, λάγψ ίγγυηΐεως,
  πο:όν Γΐον τού άχισ;ον «ρίς τι εΐχ,οστόν Τ5ΰ προύπθλΐιγιζομ5>Όυ
  μΐΐθωμ-τυς, συμφα νως τοίς 9 *αί 20 άρβροις τοΰ ύπ' αριθ. 356
  Ν;μ:^, :ριζόμενον ύιυ^τοθ οί^ειου Νοϋά(;χο^.
  41 Αι δημοπρασιαΐ οέν ει^αι ιελειωτι/.αί
  Έτ;μ=νω; έαν ι,νϊός ίς ημερών ά«ό τής λήψεως των τρ^κτι-
  χών τί,ς 5 μο-ρα,ίας είς την Άνο»ΐ»ραν ΔΐίυΒ«ν;ιν των Οί«-
  νομΐ-ώνδεν ·γινο εί, τεκ Έτιτρίπον ϊ^ι των Ο'*< νΐμιχΛν νέ» χροσφορά, άνωτίρΛ τζς τοϋ αναχηίυχθέντος τελί-'.αιου πλειο¬ δότου τούλάχισ.ον κατα 5 "/β ί7" τοι3 0Μο3 π·σβΰ, ό Έί χλτ' ίίκ«ίαν κριαιν ν« ιπικυρωαη ή άά
  β#ΗΜΕΗΪ?Η_
  ν, λαμβάνων ύπ' δψει τό συμφέρον το3 Δημοσίου.
  "Εάν ό'μως «τος τής ίν λόγω ίξα-ιιερίας γίνχι τοιαύτη προσ-
  φορά είς τον επί των ΟΚονοαικών Έτίτοοτον θ' άκυοωθ' ΰπ'
  αΰτοΰ ή δή ιοτρατ'α κ» 9ά ΐατϊχθή ή ΙχΐνάλτψΓ,ς αύτίΐς τε-
  5^ Ή ΐκμίτθωσις εκάστου κ-ήμπτο: θά ΐτ^ίτ) δι" ίν ίτος,
  άργόιιβνον άπ>; 1 Σεπ-ΗΕ .δοι'ου 1910 χαι λήγον την 31 Αύγο;-
  στβυ 191 1 ίχ.τβί των κχημάτιον, ; α τ1" *ποία τυγό* ^βελ<ν ορι¬ σθή άλλο ϊρ'θν έ'άΐξεως τή; πεοιόδου τής ένΐΐχ,-άτιως, ίπότε ή «νοικίατΐ'ς τΰτών άρχεται ά-τΌ τ;3 :« λό'ω $ο!ο« κΐί λήγει την 31 Αύγούσ-ου 1911. 61 Αί πρ-σ»οοαί λ-ήζονταί «'ις ίκ£οα>α<: ιΐίνάδας «αί είς χβυ- σας ϊβαγμβε ε'ς α; θά καταβϊλληται κα' τί μίσ^ι,'μΐ πρός τί- οικείον δημίσι-ιν τα^ίΤ^ν. Ε'ς τόν δ'αγω^ισμΐιν δύνανται νά >ά6ωσι μιρος καί άλλ-^αποί επί τώ ό'οω, β τι Θϊ σ αμορφώνται
  «πα'οιίώί πρός την π^ροοσα. διακηρυξισ κα' λο'τους Νόμους
  τ*ς Πολ'τι·'?ς.
  7) Ή ναταί-λτ τ^Π 'χυθώλτΐο; θά γινκται Λς ^ώϊίχϊ Γσας
  δόσεις ών εκάστη »ληιΐι,τ'α »'ις την λήξιν έχά,ττίυ μη/ος. ΔΓ ό'σα
  χτήματα γ>'νη ίνοιχιαΐ^ ϊ'ά χ^νον ό"^ ι'ώ-ερον τοϋ *τους, ώς
  ανίφίρ»ί ό άνωτ^ρο) 5 ό'ρος, τό μ'σθωυα θά κϊτβδλτ,θή ιίο τόσ*ς
  ϊόσεις ό'σοι είναι οϊινΊνίς, οί άτο-ελοί)ντε; την πεοίοδίν -ής ίνοι-
  ϊιάσεω^. „,.. ,γ?> (|
  ο) Ο^*£?ς συιιψηφ'σΐΑθί ^ΰνβται νά γίντ] ίΐτίνχντι τού μισθώ-
  μ*τος 8(' οίΐνδήποτϊ λόγον.
  9) Οί ι»·σθ(ι>ταΐ ύτ-ίγοίοϋνται νά συμμο^ίώνωντοΊ τρός την πα-
  ροθσαν διακήου?!ν κα! νά πτράσ'/ωσιν κ'ϊτά -ήν ιδντα?ιν των συμ-
  δολαίων άξόχοϊων ;γγΰΐ)σίν. Καί οί μ σβωτοί δέ ναί οί ίγγ^-
  ταί αυτών ρ|σίν άλληλεννύως ύπεύθυνο. άπιν-ντι· τΐο, Δηιΐ'σΌυ,
  ά'νευ δίναιωμ'ντος ϊία'ρέσεος $ διζήτκ.κ, δ'* ό'λον το μίσθ»»μα
  (Λϊτα των ίνδίχίμί'ν'ον τό*«>ν ύπβπμείίις καί 'ίόϊων ΐχτε)έ-
  "ίως ιιέγοΐ; ό*1 οτ/'οοΰς έζοίλτισίως. »ϊθώ* ναί δα ττ^ α;^ρλ-
  λιιτή |φαουιογ-ί>ν των δρ'ον τήί π^ο'σ»·: ϊ'-α·Ίτοό?ι ς συμ5'·>νως
  τοΤς ύπ αριθ. 19·>, 469 καΐ 530 Νόιιοΐί κ« οίωϊήποτε ίλλω
  σγεηχώ Νόιιω.
  10) Τα έχμισθούμ να κτήμΐτκ Θ«'ίΐρο3ν-αι π-ίρϊ'ίϊ^μένα ι'κ ,
  τους μΐσθωτάς ϊυνάιιει τού σ^ντα■/_θητομίν^υ συ'^ιίολαί5^, ·χο»ρΐς
  ν αιταίτήται άλλη π*ράδοσις.
  11) Συν τ* λήξ«ι τής τβοιά^ου τή; μισθώσεως λήνΓΙ γα! ή
  μίϊθωσις 5νπ> ΐνάγκης τ-οοϊ'ϊοτοιήτεω κ"ί >!''>ρίί να ϊνοί.ν
  οί ιχισθωτ'α' ϊικαίωμϊ ίναίίώσίω- τί|ς μ'σ'ίώσεΊΐς ^τί τοίς 'Β""ς
  τίΐς'ληξά-ηί ίνοικιάσίως.
  1*?) Οί αινι.'ι>τα> άιτογρϊο3-τ" νά -τ'3'.ττο'ώντϊ! τα ένοικ'βζό-
  ΐλίν» κτήμϊτα ώς ίι«ι»βλ«Τ: 'ίιοκτήτν, νά ϊιανειρ-ζιβν'ίΐ χι- γβη- ;
  σ'μοτοιώσιν κα-ά τόν ϊρ-χΐ'όν π'οιοθ <·ό< των κα' νά ϊί,ατχρ'^ι | καϊ τοοττατβυιασι -Εά*τΐ τίτ ίτ' α'τών δ 'ϊΐ'όμΐ-α τοσ Ιημο- «τΕου. Πατα ΐτ!σ»ε)ή ή Χ",3σηίι<η ν'-^ νέ·-η β'ί ένο:*'αζ-μ-νΐ χτ-τματα Λϊ ά την δ ά κϊ·αν τ?ς ^πθώϊ-ω ^ΐρύν '. το!>ς ϊκιιι- 1
  »*Μτάς, μή 5 κ·η:υυ.ένο..ς ο'δεα ά^ ϊ-:ζ-, .ιώσ-;ι.»ς ίκ μίρου; τ"5 |
  Δημοσίου ϊ'ΐι τίς έπτκ=υα; τόγ' ποο^ή'ας τϋ6τα?.. ^ :
  Π) Τα *7)ού*ε!α «τ' ?ξ ϊ^ τ·ον συ :
  Διακηρύττομεν ίτί . τ
  ■Έκτίθίνται «.ΐς »»ν»ράν Ϊημ5*οαβ(αν εκμισθώσεως «υμ·ών—ς
  τας διατ.ά?»ις το3 ΰπ' αριθ. 356 Ν&μου οί έπίμινοι δημο-
  τικοί »όροι Λήμου Λβγι-άδος. ήτοι - ^ ;χ^
  α ) Ό ίόρο^ τρθί: ίν «πί τής '/β έιτ» τοΰ κίτρου 'καί χαρου-
  ; *:ου ίσοδείαί 1910 »ξ *,μ σείας μετά τ«3 Ταμείου τής Άγροφυ-
  λαχή'. β',; Κΐί ό φόρος ζυγίοϊ τής αυτής ·)(ρήτ·ω- των δα
  Θΐλασΐης1 *κ τ3ν τ*ρπι^ων το3 Δήιιου ίξϊγουιέ»<Λν ίπιτοχίων προΐόντ',ιν, Ιπι6ϊ?6·(ι)ν τοίς πτοκγωγεΤς άιτό τοδς όποίους χά! θά ϊ;στε4τττται Ό ϊέ ί4ρος των πβοιόντων έτίρων Δήιιο* θά ϊΐστραττηταΐ από τβϋς Ιμτόρους τοΰς έν*βγο3ντας τ^ν »ξ«γο»Ύήν »υτ'?ν εκ των Τϋρατ'λίων τιΰ Δήμϊυ ύιτότή1 έτ;μίνην Ιπό τ;ΰ Σ',μ'ουλ'ου καν νυθε1'σ·χν διατ μησιν των ακολούθων είδδν. ήτοι: 1. /» το3 λίττού «φ' ΐκάβτης όκόϊος Ιλβ'βλίίΒβό' 9 1 λιπτόν »> » όμυγϊ»λ6ψυγας
  3. 5 >επτά » » χουκου)*ίων μ»τόξης
  5 */4 τοΰ λ»π<-οΰ » » «σΐΓάστων ά'αυγβάλων 6. 5 λ»πτά » » κηροΰ ^ελ'σσης 7 1 λβττόν > » μέ/ιττος με^ίσσης
  8. '/ί ^«τττόν » . » τυρο'ϊ κ·)ί μυζήθρας
  9. "2 '/^λΓπτά έφ'έκάΐτου Στατήρος κίτρου κ«ΐ γβροιιπΐου
  10 2 */« » » » Κεομμύων
  11 1 λεπτόν » » ΐΧιιοποβίνας
  12 5 λε~τά » » μή>ων ναί άπιίίων
  13. 2 */, ■ β * ξυλανθρακων
  14. '/? λεπτόν » » άσίέβτης κοινίΐς'
  15 */^ » -»';».άστη; έ*»ϊο< τρ'χβί χαί Ιοίων προβάτΐίν 17. 2 1/^ λ;ττά Ιφ' έχίστ-υ -εμαγίου ϊίριιβΓ'ς α!·Ό*εο6άτων 18 20 » » » » βοών ιια! ζουρίδων Ή ίχΛ'ΐΘι-σις των ανωτέρω οόρων τώ» β'ρηιιένων Μν άογίτχι ίτη τί!^ ■/.ιϊτ»κ^βώσιί,>^ χϊί λήγει την 30
  'ΐ'ίυ, πλήν -ου φόπου Κ'-ρου ληγϊύσΐΐ'. τής εκμισθώσεως
  τίλ υς Φ!Iρο^α9ίου 1911 ότε. ττεβατούται ή σ^ν
  β' Ή ίη'*οτοτσ;α τήο ΐ/μιτ^ώσιως τ->ύτ(,ιν ϊ»ιξ(ϊγθήσ»ται
  τνν 1 Αίγ:ύιτθΛ 1910 ήυίοιν Κυοιΐχτν "ϊπϊ ποωί·>ς μ'^ρι τίς
  3ης μ μ. &ο*ζ ίν Μον"> *.ι ΐ τώ Δημ*βγ'*κΟ Κ«τ·τσττματ"(
  |·ώ*ηον Έ-'-οο-ής 'ιτ.-,τ'~ ουι/έν.-ς ΐκ ι-^"1 Δτμίίγου Ααγκάϊος
  ώ., Προέδρου, τιΰ Δηο. Κ. Λ.46ίντον Ποο^ϊρου το3 Συιίου-
  λΐου καί έν^ΐ δτμΐτικ'>3 ΣυμβοΛευ οίχονντες ΐν Μογδ ώς
  Μίλών.
  ν'. Ή ϊηκ.5τρ-'σία ϊχ3ν λτυι.6ίνβτ2ί την αχί9<ύ< έποι^ένηνΚυ- ριακήν ίινϊν-ός ε;ίι >εο'Τ>ν άπό τή: πρ.'>-ης κατακυοώσϊ'ΛΟ γίίν»·
  νέτ ποο-φορα ϊ·'Λ~ιγυ τθ^ Δηκί^χιυ 3ν<.»-ί?» τί!* τοί τ«>«υταίου
  ρ /
  δ'. Οί ?όροΐ ούτοι Ι'υΐ'7'*ο"5ντΜ «αί οί δύο ο.αοΟ ή χαί ΐϊΐα
  ^α! ϊ': χν ό 5Λ·ο.ί3'ί·Λσι *ΐ ά^^ ι ' ίξϊ < α αξι"4 τίου όνο- ιαΐ' ή» χβ3:-:τωθ! τό ο.ε ι *ί α- 'α-ώτΐρον 'Τ>/ 50 ϊ ΐ/ι>. ό ϊέ ^'^ω
  άγ) τθϋ-ο ϊλό'"η-ον ίΐς το Δτιι'π'.ν ΤΐαεΤ λ
  Άνπ'τυκα τής πα-5υση,· ?ίί-ην-α ·ίς τϊ- ΝοΆ->ρΥ·ας·
  Έν Χαν'οιςτ- 19'Τρυνί^υ 1909
  Ό ϊ«ΐ τ~ύν Οίχονο'νχών Έι ΐ3
  8. Ι. Σ,ίΟΤΛΑΣ
  ίτ σ όν
  ^ "ίθ -
  Πρωτ. 585
  Λιεκιτ. 347
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
  ΤεΑειοδοτικης λημοπρασίας
  "Εχο τί,ΰ-.' δψ,. 'ήνδΐί'άίΛ Ι >5 τί!ς25 Άπρ./ίυ 101(1
  *'·3φ*ΐΐν -ΐαθ ΔημίτΛκοδ ΣυμβνΛΐίυ Λα-,καίος ίγκριθίΤτϊν
  λει-ϊιτν'; δ α νά "ντ, ϊϊκτοςε'ς την ΐίλεΌΪοσίϊν
  > γ χ-ίτιΐΐστ γ!·: τό τααβΤον τοί Διίμτ' 6οαγ]ΐ.άζ '/ρυσάς δέλα
  ) 6γω 4νγ ^σϊω; '»'Γ'νς ',χετ* τί;ν ^ρ'στΐχτν «"ταχΰρω^ιν, β^ μέν
  -ούς επιτυ/:ντα- 'ίά 3υα·1/ηίΐ'σθ'5(ΐίν ε'' την -ελευ-α'αν ϊίσιν, είί
  ϊί τ-ΰ; άτ5-υ·/ό» α; ίπ'σ-ραίήιοντα1. Π"»35υσ'άστ δί χαί εγγυ-
  ττην-ΰ τϊ ά?Ό'ρρ·· ν χο'ν/) ή Ε-ιτιοπή, 5τ-κ; Λά σ'νυκογοάψτι
  τ» -τ·3αχ.-ιχ.7 κ»! »ό ϊυ/'αγκΐη-ΐόαενον τυ^ίί^αον, συνυιτόχρεΐι»;
  ϊί' άπασ»ς τή; 'ι-ο ρ·ώτε;ς τοΰ «χμισίωτίί άνίυ τοΰ ϊιχα'ώματος
  τή: '!3·"έσει.κ 9, δΐϊτΐίως
  στ' 'Κ* η ιτρριζτιόσε' άοντ,θ' ό -ίλ*υταΤος ιτλίΐοϊότης νά
  σ^ντάξ<1 τό μ'τ^ωτήοιον ίννοίβον χττΐτ την ήμίριν χοθ' τ)ν πρός το>ο θέλει —ο7*''Τ)^τ. ή πλι-οϊοτ'β θά έτ·»ναληϊθ?, ϊιά λογαρ-
  γιασμόν -τού οσ'ΐς θά ε!Λύνετ-τι μ,·-ά τοΰ ΐγγυητοΒ τού εΐί ιτάββν
  πρός τ;;ν Δή Λ:ν άιτοζτ!ϋΐί«ισιν διά την τυγ_οϊ!σ«ν ζηΐίίαν ίτχϊ τού
  ίοχ'κεδ μ'σθώι>ατος, γ<·)θίς νά ίγτ; δικα'ΐΛνια Ιτ! τής «τί πλει'ω ί:αο οας' α; δέ κ—ατίθεΤ-β' παρά τίί Ταμείω ίριγιΐϊί κατα- «ί«τουΐ·ν υπέρ -ο3 Δτιιοτικοΰ Ταμείου Λαγκάδος. ζ' Ή · ατ*?-λή Τ'" ΐΜΐ:θώΛ·»Τ"-ς θά γ:^ γ!: δύο ϊόσεις, ή π-ώ-η την 30 Σεττ«μ.6ρ:ΐυ 19.10 χ*1 ή σεθΐέρατήν 30 Νοεμ- ίίίου ΐδίου ίτοϋς. Πάσα ίόοις καρυστεοο^νη θά ηνι τοκόφορο^ •/.αί άπαίτητή κατά τάς δΐατάξεις τοΰ ΰπ' αριθ. 196 Νόμου.
  560
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  η'. Τα κηρύκεια πρός Ι φ/( καί τα συμβολαιβ 'ραφικά Οά βαρύ-
  ν*ισι τόν τελευταίον πλιιοίοτην »βί άναχηρυχθε'ντα έκμισθωτήν.
  Τα χρακτιχά τής πλειοϊοσίας έγκριθήσονται ύχό τής έτί τοΰ
  χλειστηριασμοθ Έπιτροχής ο"ι*αιουμένης νά άκυρώσΐβ Ϋ) μή αΰτά,
  χωρίς ό τελευταίας χλειοϊότης νά άποκτα ουδέν κ*τά τού" Δήμου
  δικαίωμα.
  Έν Μοχώ τή 10 Ιουλίου 1910
  Ό Δήμαρχος Λαγκάδος
  Ι. Βαϊλάκις
  Άριθμ.. Πρωτ. 878
  * 4ι»χιτ. 520
  ΔΙΑΚΗ ΡΪΞΙΣ
  Έπαναληπτικης δημοττρασΐας διέτ την έκμίσθωθνν των
  έν ττ> πόλει Αγ. Νικολαου κατ λοιποϊς δομοτς τού
  ΔΛμου επιβαλλομένας καί είσπραττομένων οημοτι-
  κών φόρων ζυγίου, σφαγείον, καταναλώσεως κρέ-
  ατος, άγοραπωλησίας κτηνών, καί Ιχθύων δια
  το άπό 1 Σεπτέμβριον μίχρχ. 31 -Αυγουστον
  19 ιΐ χρονικόν δκίστημα
  ♦Ο Δήμαρχος Κρητσάς
  Λα66ντις δχ' δφει τα ΰτ' αριθ. 4319, 4320, 4321, 4322
  καί 4323 τρακτικά τής κ*τά την 27 Ίουνίου έ. |τ. ίνεργηθεί-
  σης δημοιτρασΐβς διά την έχμίσθωσιν των ανωτέρω μνηνιονιυο-
  μένων ίημοτικών ?»ρω» καθ' ήν ουδείς προσήλθ* χλειοδότης.
  Διά τα^α
  Προκηρυσσομεν την διεξαγωγήν ν·ας τοιαύτης διά την έκμίσθ»-
  σιν των είρημίνων φόοων γενπιομένην την 1 Αύγούστου 1910
  ήΐ*έρ«ν Κυριακήν καί ώραν 9—11 %.χ. «ν τώ Νομαρχιακώ
  Κατειστήματι Λασηθίου καί «νώ»ιον τί)ς νεμίμου Επιτροπείας
  τής οριζομένης ΐν τή ύ*' αριθ. "ε7/}.·» ε. Ιτ. ημετέρα διακηρύξει
  (τευχ. Γ'. φυλ. 29 το3 1910 Έ*ισ. Εφημερίδος Κυβερνήσεως)
  καί συμφώνως πρός τοΰς έν αΰτί) άναγραφομένους ώς καί λοικοΤς
  σχετ. Νόμβις ίρους.
  ΈνΚρητσ? τί 2 Ίευλϊου 1910
  "Ο Δήμαρχος Κρητσδς
  Γεώργιος Έμμ. Πάγκαλος
  Φ»Χ&Λ!^^
  Άριθμ. Πρωτ. 397
  .................................τΤϊίΓ
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Δήμαρχος Πλατάνον* Καινουρίου
  Γνωστοχοιεϊ 8τι,
  Έν τή" κτηματικί' ιτεριφερεία τοθ χωρίου ΜιαμοΟ τοϊ5 υφ' ημάς
  | Δήμου εύρέβη υπό τοΰ αγροφύλακος τής ρηθείσης περιφερείας Χα-
  ραλάμκους Πετράκι μία όνος «δέσττοτος ϊχουσ« τα εξής χαρακτη-
  ^ ριστιχά «μαύρη, άσπραρθούνα, άναστήματος μετρίου, «των ώς
  Ιγγυστα δέκα». ΠροσκαλεΤται δθεν ό απωλέσας ταύτην ίνα έντός
  20 ημερών άπό τής δημοσιιύσεως τής παρούσης προσέλθη είς τό
  | γραφείον το3 Δήμου Πλατάνοι», ίνα ιταραλάβ-ζ αυτήν άφ' βυ άπο-
  δ·ίξη την έπ' αυτής κυριότητά τού, καταθέση προσέτι καί τα ίξοδα
  τής διατροφής αυτής, άλλως παρελθούσης τής ώς άνω είρηται
  προθισμίας έκποιηθήσεται πρός όφελος τοθ ΔημοτΐκοΟ Ταμείου
  Πλατάνου.
  Δημοσιευθήτω ή ίε διά τοθ παραρτήματος τής Επισήμου
  Έφημΐρίϊος έν Κρήττ>
  Έν Πλατάνω τή 5 Ιουλίου 1910
  Ό Δήμαρχος Πλβτάνου
  Έ. Μανιδάκης
  Αριθ. Πρωτ. 445
  » Διεκιτ. 202
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  •Ο
  Άρι3. Πρωτ. 893
  » Δ'ΐκπ. 5Ϊ5
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
  'ΕπαναληπτνκΛς τελειωτικτΐς δημοπρασίας διά την έκμΐ-
  Ο"θωσν των υπέρ τοϋ Δημοτινοΰ Ταμείου έπβαλλομένων
  ψόρων έκι των σι/γχομιζομίνων θεοτνών προίόντων καί
  αΐγοπροβάτων της τρεχούσης ^Λσ

  Λαβόντες ΰχ' δψ«< την !ιχ' αριθ. 18 έ. έτ. «χά»αβ·ιν τοθ Δη¬ μοτικαί ΣυμβουλΙου Κρητσάς ίι' ηί το3το άχυοοΤ τα ΰχ' αριθ. 4311 ίως χαί 4318 χρακτ-χά τ<ίς χατά την 27 Ίουνίου έ. ίτ. Ινεργηθΐίσης ΐν τώ Νομαρχιακώ Καταστήματι Λϊθηθίου 8ημο- κρβα'ιας διά την έκμίσθωσιν τώ» ώς είρηται δημοτιχών φόρων ατ-: χριθείσης άσιιμφόρου τής ϊί' έχάστην οικονομικήν «ριβέρεων το3 Δήμου χροσ·<ρθείσ~ς χροσφορας ύ·' έχίστο. των έν τ:Τς ~ρο- μνησθ«ϊϊΐ κρχχτιχοϊς άναφεοομΐνων χαί άνακηρυχθένΤΜν προσω¬ ρινώς τελευταίων ιτλειοΐοτδν. "Εχοντες Ιϊ ΰχ' δ<]*ι κ»ί τόν ύχ' αριθ. 356 Νόμον ώς καί την ύχ' αριθ. '*!/3ϊ8 έ· ίτ. ί;μ.ιτίρ*ν σχετιχήν ίΐαχήρυςΊν. Διά τ α 3 α Προχηρΰσσβμεν νέαν έΐοτναληχτιχήν τεΧεΐΜΤΐκήν δχ. ...Γ____ διά την έχμίσθωσΐν των ώς είρηται φόρων γενησομινην την 1 ΑύγβϋσΓου ί. ίτ. Ημέραν Κυριακήν καί ύρβ» 9 —11 χ. μ. έν τώ αυτώ τόχω και ένώχιον τής αύτ*!ς Έχιτίοτειας δι'5 όίίζει ή 5χ' αριθ. 4η/3ΐ8έ. Ιτ. (Τιΰχος Γ' φυλ. 2») ήμ«τίρ» διαχή- ρυξις χαί συμφώνως τοίς έν αΰτί βϊΛτν·^-».."^—■- *--- χ 'Ατόιβοπούλον Γν*»στοποιεί ότι ο άγρρφύλαξ τίς χεριφερβί«ς τοί χωρίου Με- τοχίων το3 καθ'^ήμας Δήμου Μιχαήλ Δρουλίσκος κατά την 30 Ίουνίου 1910 εύοεν ίνα 5νον άδίσποτον είς θέσιν Κάμπον τ»5ς ιτ«ριφ·ρ!ίβς τού, μβ τα έξη"; χαρακτηρυτικά χρώμ*τος καστΐνού καί ενός Ιτους. ΠβοσκαλεΤται δθιν δ κ'ιριος α!το3 ότω; ιτχρουστατθή" μετ* των νβμίματν άποίεικτικών μέβ«ν, καί έξόδων τής διατροφήν «6- το3 είς τό Δημαρχείον Ά.τσιιτο—ύλου δι»ως λ«6^) τούτον έντός ό*τώ ήιι«ρών άχό της βίς την Επίσημον Εφημερίδα ίημοσιεύ- σεως τής χαρβύσης άλλο»; έκποιηθήσεται χρός δφβλες τοϋ Δη- ι*·τικί3 Ταμείου Άτσιιιοχούλου. Έν Άτσιχοπούλω τή 5 Ιουλίου 1910. Ό Δήμαρχος Άτσιχοχούλου Χ. Μ. Αίανβρής Αριθ. Πρωτ. 4453 ?^^ .4 άνα Κρητσα τ-, 6 Ίο-Λ'.ου 1910. Ό Δήμαρχος Κρητσάς Γεωρ. Έμμ. Πάγκαλος » Διεκπ. 2974 ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Οπαράτοϊς έν Χανίο,ς Γενικάς Εί ψ 4 Ό«ωβρίου ΙΘΟβύπάρ.θα. Γ* τοΰ Συμβουλίου των έν Χανίοις Πρωτοοικών Υ! 1} ^«ντ,ίΜ,χ. Κ*μηλάχης καί 2) Στέφανος Χ " ο Χηί-ΧΜτ0ίΧ0ί Τ0° χωΡί0υ -τροβλές της επαρχίας ού τού Νομοό Χανίων ,αρ,-^σαν |νώ«,ο/ τού Κ«»«?γ οδ«.ί,υ Χ,νιων δια να δ,κασθΐ,,ν ώς 6-αίτιο. το3 Τ»«?ί««ν καί έκ -ρο.ελίτ,ς καί Ι^,ως την 20 Όκτωβρίου 1905 έ-ί της Γ.φύρΓς Π«- 287 καί 288 τοθ Ποιν,χοΟ Νόαου ττ,ν ά~ό 11 Όκτωβρίου 1908 κατηγορίαν Γου
  Έπειδή οί μνηβθέντδς είναι φυγόδικοι κχί άγνοεϊται ό
  τόπος της διαμονης των
  Δυνάμει των άρθρων 408, 406 καΐ 409 τής Πο:νι*η·;
  Δικονομίας.
  Προοκχν,ώ τούς είρηιιίνους άν ,>τέιω κχτηγορουαί'νου; νχ
  έμφανυθώσιν αυτοπροσώπως ενώπιον τού άκροατηρίου τοΰ
  Κχκουργιοδικείου Χανίων την 19 Νοεμβριού 1910 ημέραν
  Παρασκευήν καί ώραν 8 π α. δτε -αρελεύσίτχι κχΐ ή πχοχ
  τοΰ Νόμου όριζομένη τρίμγινος προθδσμι'α λογ'.ζομένη άφ'η:
  έγε'νετο ή τελευταία των πρός τοιχοκολλήση κχί δοαοϊ'&υσιν
  τού παρόντος ΰ—ό τοϋ Νόμου δ'κ,τότεγμίνων πρχξβων, ίνχ
  δ'.κχσθώσι κατ' αύτην, ίλλ'^ς αή έα,φχν.ζό-χίνοι κχτχ την
  ρηθείσχν δ κχσ μόν τοΰ Κχ-ιουργ;οδι*5ίου, θέλουσι κχτχ τόν
  Νόμον δικασθή έρτήμτιν.
  Δημοσιευθήτω τό παρόν διά, της ΙΕπιτήαου Εφημερίδος
  Έν Χανίοις τη 8 "Ιουλίου 1910
  Άξΐιθ. Πρωτ. 4406
  » Διβκπ! 5939 ,.-'·■ , -
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παοά τοϊς εν Χανίοις
  Άντι—γγελιϊκ των Έφιτών
  Ν.
  Αριθ. Πρωτ. 4456
  2977
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ο «αρά τοίς έν Χανίοις Κακουργιοδίκατς
  Γενικάς Εισαγγελεύς
  Λαβών ύπ' δψει τό ά-ό 30 ΝοενβρίΌυ 1906 ύ-' ά? Θα.
  517 βούλευμχ τοΰ Συμβουλίου των έν Χχνίοις Ιΐρωτοο'.κώ'ν
  οι' ού οί 1) Ιωάννης Λΐ. Κχαολχ<7)ς "2) Αριστείδης Χ" Καμηλάκης 3) Σίτέφχνος Χ'' Κχμηλχκης κχί 4) 'ΐ!];Α.*χνουήλ Μ, Μχνουίάκ,ης κχτοικος τοϋ νωρίου Στροβλών τής ίπχ.3^ι'ας ϊΐλίνου τού Νοτίου Χχνίωνπτχριι/.ΐΓ£α·ρΟιτισχ< ένώττ όν τοϋ Κχ- κουργιοδικείου Χανίων 8ιά νά. δικχσίώσιν ώς ύπ"χίτιοι τοϋ δτι συνθμολογήσχντες άμοιβχίχν πρός αλλήλους συνδρομήν συνχ- πιφάίισα,ν καί εφόνευσαν 8ιχ α,χ/χιρών κχι όπλω» τή' 10 Αύγού'ίτου 1905 Ιντός τοϋ χωρίου Άλνιγοϋ; Σελίνου τον Μιχαήλ Βακάκγιν ήτοι: Κχκουργημχτος προβλίΛθαένου κχι τιμωρουμε'νου Χ7γ4 των ρων 57 κχί 4νΐ88 τοΰ Ποινικοΰ Νόαου. Θιωρτήσχς την χπό 16 Δικεαβριου 1906 κχτηγορίχν μου. Έπιιδή οί μνησθέν-^ες είνχι φυγόδικοι κχϊ χγνοεΐτχι ό τόπος της οΊαμονης των. Δυνάμιι των άρθρων 408, 409 της Ποινικης ΔΐΛθνΐΐΑίχς Προσχαλώ τοϋς είργ)|Αϊνους άνωτε'ρω κχττγορουιιίνους νχ •μφχνΐσθώιιν χΰτοιτροσώΐΕως ένωττιον το > χκ.ροχτ'·, :ίου τ^ϋ
  Κακουργιοδικιίθυ Χανίων την 19 Νθίυ.βρ·'ου 1910 ή·*έ;χ'
  Πχρχι*ίυ/)^ κχ! ώ:χ/ 8 τ. μ. δ?5 ζχοελίύίίτχι κχ' ή τχυά
  τοΰ Νόμου όν.ζοαί'η τριμηνος ιτ3θθ6σχ;χ λογιζθΑί^ί) χ·ρ η;
  ΐγένιτο ή τελΐυτχίχ των πρός τοιχθΛθλλητιν και 5η «ίίυτ.ν
  τοϋ ιτα.ρόντος υπό τοϋ Νόμου διχτιτχγμΕνων —ρίςίω^, ινα
  οΊκα,σθώ3ΐ κχτ' αύττιν, άλλως μή έΐί.φχν.ζοα.ινο: *χτχ την
  ρηθιϊσχν δικχσιμιν τοϋ Κακουρ ("θδ-.κί'Όυ, θίλουΐι χ,χτχ τόν
  Νόμον δικασθή έρή(ΛΤΐν.
  Δημοσιευθήτω τό πχ:όν δια της Επισήμου Έοτ,αερ'δος.
  Εν Χανίοις τη 8 Ιουλίου 1910
  Ό 'τυανγ«λ·ύ< των Έ»·ιτώ» Ν. Ζονοίδηο Λαίών ύπ'ίψει το άτιό 28 Ιουλίου 1907 δ-1 άριβμ. 519 βούλϊυιια τών έν Χανίοις Πρωτοδιχων 8Γ ού οί 1) Γεώργιος Ραφτά«ης. Υ) Γίώργ[ος Β. Άνου-τάκης καί 3) Γεώργ. Τζα- νακάκης κάτοί*οι το3 χωρίου 9 μέν »'. κ«ί β'. Μΐσβγείων καί ό γ'. Πβταινίϊας Κισιάμου τοθ Νοιιο3 Χανίων ταρειτέμ- φθησΐν ενώπιον «3 ΚαχουργιοίικϊΙου Χανίων ίιά νά 3(κασ0Α- σιν ώς υπαίτιοι το3 ίτι την 4 Σίπβιχβρίου 1906 ίν τη θίβ£ΐ «Άγίους Άτοστόλους» "ίλους Κισσίμου έκ «ρςμελέ—ς συναιθφασι'σαντ«ς άπέκτειναν τόν χωροφύλακα Ανδρέα Μπουρ- δάκην διά των "όπερ ϊφιρον όλων καί ά—ιτειράθηββν νά φο- νιύσωσ! κ» τους Εύαγ. Άκτθυϊιανον ενωματάρχην καί τούς χωροβΰλϊκας. Νικόλ. Μαυρομουστακάκην, Γεώργ. Πρινάχην καί Γεώργ. Ψιλομϊνουσίχην ήτοι, κακουργήμβτος «ροβλΐπβ μένου κκί τιμωρουμένου άπό τώ· άρθρ«·ν 49, 57 καί 288 τοβ Π Νόμου. ας την ά^ό Ϊ0 Δΐκεμο^ίου 1907 κατηγορίαν μου. ή ο'- μνησθίντις είναι φυγόδιχοι καί άγνοεΐται ό τοτός τής ϊιβμονής τι*ν. Δυνάμει των άρθρων 408, 406 καί 409 τής Ποινιχτ)* Διχονομίας. Προτκαλώ τούς είοημένβυς άν«τ«ρ<» κατηγορουμένους να ιμφινισΐωσιν αΰτιτροσώπω; «νώ-'ον το3 αχροατηρΐου το3 κα- κουργιοϊικΐίου Χΐ»ίι*ν την 29 Όκτ'οδρίου 1910 ημέραν Π«· ρχτκΐυτιν κα- ώ ι» ν 8 ·κ. ι*. &ι πχρ:λιΰτιταιι κχί ή καρά τού Νόικυ θριζο·Α<νη τοίμηνος προίισιίϊ λογ'ζομένη άφ' ής Γ έ- νιτο ή τελευταί» τΰν κοβς τοιχοκόλληβΐν «αί ϊηΑθΐίευσιν τοθ παρόντος ϋ*ό τ^3 Νί'Χίυ ϊιΐτ·τ·χγμ<νων πρίςίκν, Γ»ΐ δικασ4ώσ(ν κ«τ' αυτήν, άλλως αή «αλτνΐζό'Λενοι κατ« τί» ρη*)ΐΤίχν ϊικα- βιμον το3 Κχκΐυργΐΐΐκείου, θέλουσι κατά τόν νόμον Ιικαβθή ίρήμιην. Δημοσιευθήτω τό χηρόν διά τής επισήμου «—μερίδος. Έν Χανίοις τη 7 Ιουλίου 1910 Ό Άντισαγγελεύς τών Έφετών Ν. Ζουρίδης Αριθ. Πρωτ. 6743 Έν 'Ονόματι τοθ Βασιλέως τών ΈλλΛνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παΐϊθ: Πρωτοδίκαχς Χανίων ΕΐΛαγγΈλίύς Έπειδή ό Γεώργιος ΤΙίλυχρονάλΐς κάτβικος Σκινέ Κκϊωνίας κϊί ήϊη άγν.Ίστίυ ϊιχ^ι^νή; *2τηγ3?«ΐται ώς ύκαίτιος τού ότι εκ συστάιιω; μΐτί τών Θ?α3υ6^-λο^ Ί· Κουοου~άκη »Λ *· καϊ 4x5 κΐινοθ τηα»ίρ3ντος χΝθύμΐνοι συνΐπιφάσισαν την εκτέλεσιν τής επομένης άςΐ3*9'»3^ ζοιξιως καί ϊ/ιχα ταύτης υνΐμολο- γήίχνΐίς άμοιίαίαν ιτοός αλλήλους σ^νΐ^ομήν την 24 Ίο.ινίο.>
  1909 ε'ς Άλιχ.ανίΰ Κυΐωνίας προσεπάθον ν' άναγιιάβωτι την
  άοχήν νά ιτΐρΐ'.είψ»; πρϊςιν άναγομίνην *'ις την ύχηρισίαν της
  ή:οι δτ: δι" άι;;λητ!χ·3ν »ωνών χχί υδΐίΐιΐν «χ,ερβτάϊίς κ.λ.χ.»
  ε«ϊχείρΐ)»β·' ν' άτιστάτουν ίττϊ τάς χείρας τών γωροφαλΐχων
  ΈιΐΆ. Θ*?ϊω3ά<.:», Κ-ννστ. ΓΙαντελχ^ιν, Ν:*ολ. ΤσιχΧάιιιν καί άΧλους, τόν Δτ,Αήτοιον ΛιδΪΑΐν καί »ά πα9ϊΐι*ιλήτ(*σ·ς τοθ νά τόν άτχγάγωΐι» 5;.ς τόν Στιθμοκ τής χ»ρο»υλακί|ς κατϊίικα- σθέντα είς κράτησιν 5^ό τ:3 Ε^?ηνοδί».^^ Άλιχιανοί. Έτ·ιίή τ'ο ίνόιιημτ τ5ατ-> *ρ»5λέχ«ται καί τιμωριίται ά-ο
  τ' ά?Οοα 57 κχί 169 τοθ ΙΙοινικοΟ Νόμου -χιΐροτχτηρίζεται 8έ
  ώς χλημμέλημ».
  Έ^εΐϊή δ κατηγίρούμενος οΰτος ίϊν« ά«ώ' κ« αγνβ«Τται ο
  τ6πος ττ]ς ίιαμονής τού.
  15 - ■- ■"" ·*· *··
  ί
  Ίδόντες καί τ'άοθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικβνομ-'ας.
  Καλούμεν τόν είρημένον κατηγορουμένων Γνα ίμφανπβή αυτο¬
  προσώπως ενώπιον- τοΰ άκροατηρίο» τού Πβωτϋδ'χ,είου Χανίων
  την 4 τοΰ μηνίις ίΓοε'δοίου τού Ιτους 1910 ημέραν Πέμπτην
  κ» ώραν 8 π.μ. Λ* ϊικκιθί) ώς ύικΐτος τής εκτεθή**); 'πρά-
  ξ?ως, άλλως θίεί Ϊικαΐβί) ίρόμιιν συμνώ'ωί τώ ίρθρω 407 τής
  Πίΐν.κής Δι*ΐνου.ίΐς, σ,ιγχρόνω; Ϊ£ καλούμεν αυτόν 8τως λβ6—;
  γνώσι» των «γγοάφων τί]ς ϊικβγρ"ίας.
  Έν Χανίοις-^ 9 Ιουλίου 1910
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Ο ί κ λη 9 έ ν τ ε ς ιιάρτυρ«ς
  Εμμανουήλ θϊοίωρίκς Χωροφύλαξ Ι·ιϊί*ο?
  Κωνσταντίνος Π. Π^ντελάχ·ς* »
  Κωνσταντίνος Δ. Κωντταντουλάκΐς » .
  Νικόλαος Ί. Τσιχλάκης » < Έμ,ανουήλ Χιο. Βΐζ.ον<βρ4χΐς χάτοιχ ΆΧικιανοΒ Κυϊωνίβς ·---------^ Άτοστολάκτς » Σκινέ » Άν. Τί<ΗζΛκ:ς Χωροψύλαξ ^ | δικαστίκός κλητήρ 5ταραγγέλλετ*ι οικβς ίν άντί" τυχόν τοΰ π*ρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν «<1 κιτηγορουμίκου χβί <τ*3»ν το'χ»«λλή— *!ς δημόστα μέρη. · Έν Χανίοις αύ»*)μίρόν. · Ό Εΐσβγγελίΰς Χανίων ' Γ. Σκουλάς Αρθ. Πρωτ. 2214 > Δΐδκπ. 1297
  Ην Όνόαατι τοϊί %αιί*.ί<ας των Κ Λ Η Σ Ι _ Πρός τόν έ*1 ά'6οωπο<το/'α έξ άμϊλε'ας <α~;γοροΰμ!·ον Ιωαν. Σταύβ Γρυλλάχην χάτοΐχον 'Αλτ;χίμ·«3υ Άπο»ορώ>Όυ χ«! ή?τι
  φυγ<ί5ι>Όν
  ΚχλίΤστβι οπ<ι>« έμφινισΛϊις «ύτοιιισώιοο; τή» Κ τοϋ μη»&< Ν·ίυβρίου τοϋ Ιτβυς 1910 ήαέοαν Πέμπτην χαΐ α>>αν 9 τι μ
  ενώπιον τοϋ άχθ"(χττρίου τοΰ Π3ω~ο$ικΐίοι> Σφΐχίων πρ^ άιΐο-
  ^ο^Ιαν χ«1 περαιτίρω συζήτησιν τής ίξιο το'νοο παάξίω: τής *ν«-
  -------*-■-ής εϊ{ το κοινοπιιηβ^ ΰτ' ίοιβμι δβ'ΡβΠ τής 17 Φ--
  .. ιο<η -ν____;-.- . ι-/.-.. ' »■>■- - Λ
  1910 χλητήοιο
  έρήμην.
  Έν Βίμω τ?| 8 Ιουλίου <9'0 μμ Δημοσιευθήτω ίν τί 'Επισήαψ Εφημερίδι Έν Βΐ(ί.ω αύ9ημ»ρο< μ 3ής μχς, ά'λως βελεις Ό Είΐαγγίλίίις Σ<ρα*ίιον Έμμ. Χλό Ό Ε1σ»γγ*λ»/ς Σφαχίω» Έέ Χλ . 6796 ϋ> Ά—κρ. 4304
  Έν 'Ονόυαττ τοί? Βασιλέως των
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρό. ΙΙβωτοδίκαις Χανίων

  (
  Αριθ. Πρωτ. 2215
  » Διεκ,π. 12*8
  Έν'Ονόιιατ» τοϋ Βασιλέως των ΈλλΛνών
  ΚνΛ Η Σ Ι Σ "
  '<λ'ι.ι η; Γυυ<ί<ΐ]; η Κιχουνίχης *«τ , , -■- Σφ»χίων χ«1 ή5η άζ-νώστου 8ιαμονής χιτηγορίΐται ώς ΰπαίτιος τού ίτι αΰταγνωμ<ί»(ι>: χπϊ ά «υ τή; >«>γχ<»τ;»Ι)ί«»»ς τοϋ Ιχοντος οκαί- «>μα Ιδιοχτήιχονος ίλΐζΐν είς την χ-ίττ/ήν,του- ζέν« χι»ητά κτή-
  ιχατα ήτοι {τι την 11 ΊοίΛ(·>·ι 1995 «< τοϋ 4ν τώ λιμένι Χανίων πλοΐΌυ-τοΰ. ΡβιΜΐου. Κβν^ουράχτ) άβήρΐσεν Ιν πορτοφόλιον αιτα των έν αυτώ 43. ίιιΐχαίίν, ϊνΊυουτον είς τον Έμμ. Τζουγάνον 5:» νά τας ε/γι καΐανομως ώς ίίιθϊτητίϊν τού. Έπϋίή τό άνόμτιμϊ το3τβ-«9θ4λ*ΐΓ»τ3ΐι χαΐ τιμωρεΐται «πό τ' άββρα 371 χαί 373 τοϋ Ποινιχοΰ Νιίμ·)υ, χ*)|αχτιιρίζ.ε?βι ϊ» ώ«>
  πλΐΐμμ,ίλγιιια.
  , ; τόν έ—1 ληστ*·* χατηγ·>»οόμείθν Γεώργιον
  κάτοικον Άγίας Ειρήνη:: Γελ'νου χσΐ ήίη ,-γο*ικον
  Καλϊΐσα· ^ά Ιμψανΐ-.θης αυτοπροσώπως την 11 τοϋ "μηνός
  Νοε-μβ/οα τον Ιτου; 1910 ήυιίοα ΠΕμπτην χ«1 ω=*ν 9 π μ,
  ενώπιον τ^ΰ ουνροβτηρίου τοϋ Ποωτίϊι'χίίΐϋ Σ·χ*(«ον πρΊς «ο-
  λογΐαν χϊί περαίτίοω συζήτησιν τής *£ οιΐοίνου *6ΐξεως τής άν«-
  φϊρβμίνης εις τό χοιν<,πο ηβέν ύη' αρ,6μ. 561)345 τής 17 Φι· 6ρο»αρ·Ο!, 1.Μ0 χλητήριον έπίχριμά μβς, δ/λω βέλεκ ' ίμη Κ- τ?ι 8 Ιουλίου 1910 Ό Εισαγγελεύς 'Κ λ μ. Χλ Δημοσιευθήτω έν τη 'Επισήμψ Έφηιιιρΐδι. Έν Βχμψ αύθημΐβόν. Ό Σφα«ίων ά ΐμμλημα. 'Επειίή 6 χατηγορούμενος ούτος είναι ίχω* χαΐ άγναϊται ο τό- ■κο^ τήε διαμονή; τού Ίϊ·ντε; χαΐ τα α«9β« 405 «αί 406 τϊις-Πίΐνικτ(ί Διΐονομίαι. πΐοιώπ'ος 4νώτ4»ν τ»« άιροΐ-ηο'ου τ·>5 Πο<βτο5ι«5{ου ΧΐνΓιυν την 8 * α. Γυ3ε '>'«»(>1>?ι <ίχ ύ-*ί"·ος τή- |κτ»8*ίτης «τρ-ίξεως, άλλως Β'λει ϊις δΐ κχλβίμεν αυτόν <5τι.>κ ^άδη γνώσιν τώ< 1910. Ό Είσβγγΐλείκ Χανίων Γ. Σκονλας 'Βν 'Βμ^,.Ι, Τζοογάνθί ή Βιύρβΐχη: χατ. Κομητάοκ Σ·«*ίων Άρμ<5ιο, δ.χαστ'.^ός χλητήο ιΐοοιγ^ίλλεται ίτως Αν α ϋ π«,}(!ντοί Γθΐ/3χθΛλήσ|) ίί; την τίλϋκαί*» χατοιχίοιν τοϋ ν^οουμένου χαΐ Ιτιρον τοι^οχολ^ήΐγ ιίς οημό-τια μ<Ρ7),. 'Β» Χ«ν/ο^{ αί9τϋΐ*60*. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. £κονλ<1<; Αριθ. Πρωτ. 6914 » Δ«κ-. 4372 Έν Ονόματι τοθ Βαβιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΣΙΣ" Δυνάμει των άρίρων 405 καί 406 τής Ποι.ικής Διονομίβο ΚίλοΒμεν τόν βπί ζωκλοπή κατηγορούμενν Σταΰοον Μ > Πατεράκην -ρω/)ν κάτοικον Κουατ-,γεοάχου ΣΟ.ίνου ναι ήδη
  .αγνώστου δ:αμο>ής Γνα προσέλθτ αυτοπροσώπως την 18 Νοεμ¬
  βριού τοΰ Ιτουί 1910 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8 π. μ. ίνώ-
  | *ιον τού ακροατη-ρίου τού Διχαστηρίου των ίνταΰθ-ί Ποωτο*<- ■ κων πρός περαιτέρω σ^ζήτησιν τής ώ; εΓοηταί άξιοποίνου πρά- ί ΪΪ^ΆΆά'Ύ^Ύ '!ς " *λι!^Ρ'ον ίπίκρ μά μας ύ-τ'ά*·. ί 142ϋ)888 τή; 11 φ85ρθϋα(ϊίου (910 5λλως θέλει δ:κ*^ή έρημον. Έν Χανίοις ττΐ 14 Ιουλίου 1910' Ό Εισαγγελεύς Χανίων Μ"1. Σκουλάς Αίτμόδΐος δικαστίκό; κλητήρ παραγγέλλεται 'όπως εν αντί¬ τυπον της παρούσης κλήσεως τοιχοκολλήση, είς τό δημοσ-ότί- ρον μερος τοΰ χωρίου τοΰ κΐτηγορουμένου"καί ίτιρον είς την έδραν τοΰ ακροατηρίου τοϋ Πρωτχ_κιίου Χανίων, ϋν Χανίοις αυθημερόν. Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Ζ,κουλάς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1Ε2
  Άρι». ίΐρωτ. 6879
  968
  Γΐϊ ΛΐίΥΛ. 4352
  "Ι ν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των '£λλήνα»ν
  Κ Λ Η Σ 1 Σ
  Δυνάμει των· «ρθρ«# 405 και <*06 τής ΙΙοινικής Δικονομιας. ΚαλίΒμ«ν τόν επι λα(ί^*μποριαι χατηγορουμενον Νικόλαον Κ- Ιΐρωΐμακην έκ Ζυμδρβγού Κισσαμου πρωη» κάτοικον Χανίων και ήϊη αγνώστου ίιαμ,ς,νής ίνα προσίλβτ^ αΐτοχροσώιτως τ()ν 18 Νο«μ6ριου τοθ Ιτους 1910 ήμέοαν Πεμπτην και ώραν 8 π. μ. ενώπιον τού άχ,ροατηριου τω Δικ,αστηριου των «νταϋθα Ιΐρω- τοϊικών πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ώς είρηται άξιοχΐινου πράξεως τής άναφερομενης είς τό Κλητήριον (πικριμμά μας ύπ'άρίβμ. 144^/889 τής 1^ Φεδρουαριου 19^0 άλλως θέλει ϊικ«σθή έ(.ήμην. ' ' ; Έν Χανίοις τη 13 Ιουλίου Ι9ίθ Ό Είσβγγιλεύς Χανίων V. Σκουλάς Άρμόίιος ίικαστιχ,ος κλητήρ «αραγγελλεται όπως ίν άντι- τυπον τής παρούσης χλήσεως τοιχοχοΛλήσ^ δημοσίοις είς την τελευταίαν κατοικίαν τοΰ χατηγορουμενου κοι έτερον είς ιήν έ'ίραν τοΰ άκροατηρί^υ τοϋ 11ρωτοοικ«ιου Χανίων. Έν Χανίοις αυθημερόν. 4ΐ < Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Αριθ. Άποφ. 102 1ο Δικαστήριον των Ιΐρωτοδικών Συγχίΐμινον χ.λ.π................................. Συνίόριΐσιχν χ Α.π.................................. ΊΪ6ν την οΐλογραφΐαν χαΐ σχΐφβέν χατα τον Νόμον 'Κπιιοη χατα τοϋ χχτηρρουμέ ^υ φυγο^ιχοΰντος εξε^οβη ή άπό 17 Φ(βροΐ»ρ1ου 1910· χλ-ήΐ'ς πρός ίμφχνιβΐν χαχά την έ' ιγ) αΡΧΤΙ τή; πΐρβυΐϊις «ομίμω; όριαθεϊααν όιχ:ιΙιμς.ν τοϋ Διχαβίηρίου του->
  τκυ ττρίς απολογίαν χαί πί,,αιτίρω συζητΐ)σιν τνις π;οχ»ΐ|Αενγ)ς
  πι·{' αύ:οϋ χαιηγοριας έτοιχοχολληβη «1ς τη» τελευταιχν αύτ«ϋ
  χατθ'χίαν χιι ίίς την {δρχν ιοϋ Λΐ/ασϊ7)ρ(ου τουτβυ, ώ? διίχνυται
  ΐχ των σχε-ιχών Γπιίοτηρίων των οίχιίαιν άγροτι-ώ» διανομίων
  χα'ι εντιμοσιΐυθ-η »Κ τ6 ύπ' .->6ΐθ. 9 της 25 Φι'ϊρουχριου έ ε.
  11«ρΐ.ρτημιΐ( τής '1ΐ.·ηαερίοβς τή; Κυ£«ρ ήσΐω;, ιτηρηθησαν όϊ χαι
  οί '.ομιμοι πρός εμ·κνισιν τού προ6«τμίαι, β««ν μή >μφα>ισθ(1(
  δ:χαυτ6θί; εστίν ίρη^ην χ*τ« την π^ρΐ τουτο» αΐίησιν τοϋ χ.
  ϋίσαγνιλίωί.
  Έπ«ιοη 4χ ττις ενώπιον -.ου Διχλστηρίου τούτου βιεζχχθιίσης
  ϊ7ΐο&«ιχτιχής 6ιβδιχασι«, απιοεΐχβη χαί τό Διχαβτηριον ιπ«ίσ9η
  ότι 6 χατηντορουμίνος, χα-α τον εν τω χατηνοοιτηρίω άνα^ερά-
  μι.ον τόπον χαι /ρό.ον έξί,ΐίλεσ» την άποδοθΐϊβαν αύ-ώ άξ.οποι-
  ν»ν πράξιν, ιπομινω; 5ϊον ν« χηουχβή ϊνοχοί τή: δι' ή* χ·»ττιγο-
  Γιϊ.αι χ^Λχσ.μου ιι^αξ.ω, όριζιμβνης ίίαστου τώ. χλ«* ντω> 11
  προβχτνν είς δραχμάς δεχα(ΙΟ).
  Επιιόη ή προχειμε.η αξΐοποινο; πρϊςΐί πραέλέπιτιι χαι ΐΐμ<ο- ριίται υπο των άρβρων 371 χαι 373 τοϋ Ιΐοινιχοϋ Νομου, «ν συν- διαβ(ί.ψ πρός τα άρ&ρ.» 1, 2, 3 χαι 7 τοϋ ΰπ' άρ«&. 605 ι«ρί ζωβ- χλοπής Νόμο«. 'Κπιιδη οριζομένης τή; αζία; εκάστου των χλακίντων ίΐ προ- δατων βΐς δρβχμας δέχκ (10) χ«τΐ την κρίσιν τοϊ Δι»αβΐηρ οί· ιουτου, δέον ν« «πι6λη(ιτ| είς τδν χατ^γορούμενον ή «πΐ τ7, β;σΐι τ»υτ·»ις άναλογος ποι^ή. 'ί^τ.κέτ, ο! ί-κΐ ζωοχλοπη χατϋθιχβζόμινοι στιροϋνται των έν τοίς άρβροις 21 »βι 'ί'ί τοϋ Ποιν. Νόμου άναγραφομεννν διχαιω- μιτων. Δια ταυτα Αιχάζον έρήμην τοΰ χατηγορουμενου Μχνοϋσου Ιωίν. Διχονν- χατοίχου Καλλικράτους Σφχχΐων χαι ή5η ΐγνώστου τοϋτβ* Ινογον τοϋ ίτι την νυχτα τής 21 πρός τον 2 Απριλίου 19ΐ>9 «χ τής βιαίως ο Α&ηνια» της πίίΐφ«ο·ίας Κΐψο-
  ιν γνώσει ι»ϋ-ογ·ωμονα,ς χ«ι ά<ευ της βυγχ^- τοϋ ί/ο»τος διχαίωμα ίέιοχτήαονο;, Ιωάν. Μ Κχούδη Κβψο^αχθϋ Σ^αΑΐων ΐΑ«6·ν »ίί ιην χατο,. η» τού ϊΛ ές «ν ανίυρεβηιΐαν τα 12 »χ τούτων, άξίας έν δίψ δραν- 23υ οι« νά τα έχη ««^««όμιας ώς ί$ιβχτη«1«ν τού χαϊ ΚαταοΊχάζει τόν χηευ^θίντα τούτον Ινοχον χατηγορούμενον Μ«- νοϋιον-'Ιωάν Διχονυμιχην «άτοιχον ΚαλΛιχράτοος Σ·αχί»ν *Χ«1 ήδη αγνώστου Ιιαμονής, είς ·υλ*χι«ιν δύο (2) «των «ίς την *ρό< τόν ιταίίίντα Ιωάννην Μ. Καούϋην χατοιχον Κβψοδάσο» Σφαχίων, πληοωμήν Ινθ«χ« προβάτων άντ! δ?«χμών (10) I*-*- στον ήτοι έν ογ Βρχκμ. (110) εχατον οί χά. «1«πρ«χτί»ν χαϊ διά ιιηνιαίας «ροσβττικης χρατήσεώς τού χαι είς τα νόμιμα Ιζο$κ τής δίχης, ανΐ))χβμε>ζ «1< δραχμάς όχτώ (8) ϋιτΐρ τοϋ Δτ,μοσίόυ Ταμείου είσπραχιέων χαι διά μηνιαί«? πίοσωπιχής χρα-ήσεώς τού είς χαταν«γχκστιχά έχτός των ·υλ«χών Ιργα τοΰ Δημοσίου ή Λημοτΐχ,ά άμέ·ωλ με:α την εχτιΐιν τής ηοΐνής ϊς (6) μη«<»ν χαι εί; Ύ-ε^ησιν ?ΐΐ)ν ιτ9αιπχ(Ϊ5 α^τ^ϋ διχκΐΌΑΧΤα*/ ενός (Ι) ^τους απο της έχτίβεως τήι χοινής τού. Έχρ'.βΐ), άπιφϊοίσθη χα' Ό Β. τοΰ Γραμ.ματέ'ως Κ Παπβοουχ'ίχης-- Ό Β τοϋ Γρχματέως Σ. Φραντζεσχ ι χης Δημοσιευθήτω νομίμως τό παρο. έν τή Ίϋπκτημω Έφεμ«ρ4δι. Έν Βίμω τ/; 7 Ιουλίου 1910 ' ' " Ό Εισαγγελεύς 1'φαχίων Κ. Λλαποντάκιις Έν Βά(. ψ τή 10 Ιουλίου 1910 Οί Λιχασται Ι. Καψάλης Ι. Διαλννάκης Τ. ΙΙετνχακης "Οτι άχριβές άπιίαπασμα Έν Βϊμφ τη 7 Ιουλίου 4910 Αριθ. Ηρωτ. 2201 Αριθ. Ιίράξ. 17 Ό Είοηνοδίκης ΙΙει/κον Λαβόντες ύπ' όψει την ύχ' άρ Θ. 68 τ·ΰ 19 )9 ήμΐτεραν πράξιν δι* ής χαθοριϊ,*ται ό τοπος τής ίκδικασιως "ώ» μΐκροδιαφορών έν τοίς Δήμοις τής Ειρηνοδιχειακής περιφιρε άς Ιΐευκβυ και Σκεφθέντες Ιτι τροποιιοιητέϊ κρινβται ή πράξις ημών αύτη ώς πρός την έχϊιχααι» των μικροοιαφορών τοΰ Δήμου Μυρ:ου. >
  Δια ταυτα
  Τρ-ποποιο3μεν την ϋπ* *ριθ. 68 τοθ 19Ί9 ημετέραν ττρϊξιν.
  Όριζομΐν τόπον ίχ.9Ίχα<ι«αις των μικροϊιαφορών τού Δήμον Μύρτου το χωρίον Επάνω Σύμη δια ιθυς μί|νας Ιούνιον, Ίοΰ- *. όν Αΰ;ουστον, Σΐπτί^δρ ο, Λαί 'θΑτωδρ.α^ >ού ίτους 1910.
  Διατασσοαεν την «ν ανχιγραφφ τβιχοκο) λησιν τής παρούσης
  3ΐς .όν ίι/αατκιον πινα*α τού Ειρηνοίικ*ιον, «αι τα Καταστήματι
  των Δημων τής ΕΊρηνθ3ικίΐαιΐής περιφερεία; τοϋ Είρηνο'ικείοι»
  11ι>/-(.οοκαιτην ίη,Αοΐ.ευΐιναύτίί·, δ:α τή, Επιση*3ι» Έφημεριοος-
  Εΐίνετο εν 11ευ<.ψ ι^ 5 5 Ιουλίου IV 10 Ό Κίρηνθ'ΐίχης Έμμ. Ζωγραφάκης Ό Γραμματιϋ; Ματθαΐος. Κονταξάκης Α/ρ 6έ; ίνι νραφΟν Εν Ι1υ*ψ τή ») Ιουλίου 1910 Ό Γρ«μμ«τεΐ»« Κονταξάκης Αριθ. Άποφ. 1765 Τό Ατκαότήοΐον των «ν Χανίοις Ποωτοδιΐίών Συγκ«ίμ*νον..................................... Διά ταυτα Δικάζον έρήμην των ίνβγομί'νων Μουσά και Μεδεντάς λβίχκη κβί τής τριτης επί των άκβζημιώ«««ν '£1-κιτροπί}ς
  Ύκοχρβοΐ τ·ύς ένβγβμένους ίνα ίντος «ροθεσμίας ημερών
  ίξήκοντα (60) άχό τής ν·μίμου κοινοχοιήσεως τής πετρούσης
  δηλώσωστν άν Ιΐχωνται γ) «ντεπάγωσι καί δεχόΐΜνοι δώσωσιν
  »'»τος τής αυτής προβεσμιας καί ενώπιον τοϋ ίΐλαστηρίου τοΰ-
  τρκ κ«τά :ιν« ίιχάσιμον ίτί πολιτικών δικών τόν εξής ό'ρκον
  Όμνΰ·μ4ν «ίΐάτες χβλλιστα τάς είς την ψευδορκίαν ί«ι6αλ-
  λεμΐνας κοινάς ότι ίεν είναι άληθές ό'τι άποδιώσας ό Άλής
  Μουλαδάκης αφήκε μονους χληρονόμους, τοΰς Σαίτ καί Καϊρή
  Μουλαίάχη καί ό'τι ούτος άχίβανε καί αφήκεν ημάς κληρονό-
  μοες, ϊύ'τως εΓη ημίν ό θεός Βοηθός.
  Δοθέντος τοΰ βρχου.
  Άπορρίϊΐτει την προκειμένην υπό χρονολογίαν 20 Μαρτίου
  1907 άγωγήν το.! 'Δρίφ Σ«ρατσάχη κατα των ίναγομενων
  Μουσα ΜουλβΙακη χαί Μ«6·ντας Μουλαδάχη καί τής τρίτης.
  Κεντριχής επί των άηοζημιωσΐων έχιτροπής καί.
  Επιβάλλει είς βαρος τοΰ ίνάγοντος τα διχαστικά τέλη δραχ.
  9,70 καί τα νόμιμα διπανήματα των ΐναγομένων όριζόμενα είς
  ίραχμάςτεσσαράχοντα (40).
  Μή δοθέντος τοϋ ό'ρκου.
  Δέχεται την άγωγήν ώς βάσιμον.
  'ϊ*ποχρ«οΓ τοϋς έναγε^ένους νά πληρώσωσι τώ ένάγοντι διά
  την έν τφ ίστορικδ τής 3ε αναφερομένην αιτίαν αναλόγως τής
  κληρονομίας εκάστου μοίρας δραχμάς χιλ;ας έννιακοσίας ι
  τριακοντα καί 5 °/β (1930,51) έντόκως ίνο τής άγω^ί}ς μέ- ;
  χρις έξοφλήβεως και. |
  Έ η ί
  σιως χαί των Ιιχα*τιχών ϊατανημάτων δραχμάς έξήχοντα ίΰο (62),
  Κηρύσσει την παρούσαν προσωρινώς Ιχτελεστήν.
  Έχρίβη, άκ>·«σΐσβ·η χαί έδτ,μοβΐίΰβη αύβτ,μερον.
  Έν Χανίοΐί τϊ| 26 Μαΐοο 1:08 · - -
  Ο Πρό·δ?ος
  "'. Γιανναδάκης Ό Β. τον Γρκμματίως
  Έμμ. Μαρινάχης
  Ότι άχριβές αντίγραφον.
  Έν Χανίοις τϊ) 27 Μαίοο 1908
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Α Νυντεράχη;
  Άχριβΐί άπόσπασμα ίχ χ«Λθρωμένου άντιγρά*)θυ εύρισχομένβυ
  ·1ς χιίοας μοο οΊΐβρ δημοσιευθήτω διά τί,; Επισήμου Έφημιρίίοΐ
  τή; Κυβερνήσεως διά το> χαθ' ου ή παροϊσα Χασάν Κιαμτ,λ Βέην
  ΆληΐΦεντηζαξέν έμπορον χατοιχον Άλιξκνδρείας τή{ ΑΙγύχταυ.
  Έ» Χανίοις τη 9 Ιουλίου 1910
  Ό πληρ«ζούσκς βιχηγόρος τοϋ Μεχμιτ άγα Αιμανρεϊαάχην
  χτηματίου χατοίχου νυν Κωνσιαντινουπΰλιως
  Κλέαρχος £. Μσρκαντωνάκης
  Αριθ. Πρωτ. 233
  Άποφ. 412 ,· , ι ,.
  Τα Ειρηνοδικείον Χανίων
  Έχιχ,υροΐ την είς χΊρας τής τρίτης λεντρικής επί τώ» άπο- Ι Συγκεΐ'μενον.....................................
  ζημιώσεων Έχιτροπής έπιίληθιϊσαν κατάσχεσιν. [ Συνιίριασβν δι;μοοία έν τώ άχρββ—ρ{φ αυτού την 24 Μ.ίου
  Γχοχρεοΐτην τρίτην νβ πληρώση τώ έναγοντι παν ποσόν . 1910 Γνο. 3ικ ασχ επι τής επομένης υποθέσεως μεταξύ τοΰ ίνα-
  ό*ερ ήθελον !ικ.ιωθΏ ν* λάβωσι οί εναγίμενοι &κ τοΰ προω- ' ς Γ«ωργίου. Ι. Σφην,ά κατοίκου Δνω Βαρσαμιονέρου Ρε-
  ρισμίνου δια τας αποζημιωσεις κυνουλιου δια τας καταστροφάς ! ήϋιλνης Χαι
  τοΰ 18% ίως 1897 ώς άναλογοϋν αυτοίς άπέναντι των ένδι- , ^ έν,' μίνοι, ·Α ^Τ Σωμβθ[ίιναχι ίχ το0 χωρίο1( «Ανω
  κασθε,σων ίραχμΰν ίυναμει των υ* αριθμ. 239 και 359 τοΰ . Βαρσαμονέρου Ρεβύμνης τελ.υταια,ς διαμίνοντος έν Χανίοις
  19ϋί αποφασεων τής εκτιμητικής Επιτροπής τοΰ Δημου Άλι- ί ^ νΰν αγνώστου διαμονη-ς.
  κιανοΰ και Πύργου ΊΤιλονίρου μέχρις ίξοφλήσεως τής κατ' ;
  αυτών άχαιτήσεώς τού έκ δραχμών χιλίων έννεακοσίων τρια- ϊ
  κοντπ καί "Ίμ (1930,50) μετά των τοκων χαί εξόδων καί,
  Επιβάλλει εις βαρος των έναγομενων τα διχαστιχά τέλη >αί '
  λοιπά ίαχανήματα τοϋ έναγοντος όριζόμενα είς δραχμάς πεν- '
  τήχοντα (50). ^ ι
  Δημοσιευθή ςω ή «ρίληψις τής ανωτέρω άχοφασβως διά τής
  Ό
  Δ ι ά τ α 0 τ α
  Δικάζον ερημην τοΰ «ναγομένου.
  Δέχεταΐι την προκειμένην υπό χρονολογίαν 25 Φεβρουάριον
  1910 άγω;ήν τοΰ έναγοντος Γεωργίου Ι. Σφην.α
  Ανω Βαρσαμονερου, Ρεθύμνης τελιυταίως διαμένοντος έν
  Επισήμου Εφημερίδος κ*ί οι'έΊιαστον των άντιδίχων Μουσα νίιις καί νυν αγνώστου διαμονής, ώς βάσιμον.
  Μουλαδάχη καϊ Με6«ντ»ς Μουλαδάχη κατοικων Χανίω, καί ' 'Τ«χρεοΓ τόν ίναγόμενον νά πληρώστ-, τ<^ ένάγοντι διά την ήίη θεσσαλονίκης νής Τουρκίας. · «ν τω ίστοριχώ τήϊδε αναφερομένην οίτιαν δραχμάς εκατόν έβδο- •ο ν· - ο/ι ί > ιικπ ι μήκοντ* όλ-ιώ καί 3Ι/00 ί(178 35) εντόνως απ· τής άγωγης
  ϋν Χανίοις ττι 2ϋ Ιανουβριου ί»10 » ·ε -> ■ < υ ν Ι αχμς ίξοφλησεως και Καταδιχαζει τον έναγόμενον είς τα δικοστικά Ιξοδα κ« τέλη τής ίίκης καί την ίικηγορικήν αμοιβήν τοϋ πληρεξουσίου ! τοϋ έναγοντος κανονιζέμενα είς ϊραχμ.. 24,50. Εκρίθη, άπεφασίσθιι χαί εδημοσιεύθη. Έν Χανίοις τή 1 Ίουνίου 1910 Ό Πληρεξουσι; ί.κ<]γορ3ς τοΰ Άρίφ Σϊρατσάιιη κατ. Χανίων Δ. Γ. Φλεμετάκης Άριθ. 863 Ό Είρηνοδίκης Έ. Α. Παδουβάς Ό 'Υπογραμματεύς " χριντβχ ϊο Δικα^τά^ιοντών έν Χανίοις Πρωτοοικών Α ., , , „ , „. , „« .ν. ^ Δημοσιευθήτω εις την βφημΐριδα τής Κυβερνήσεως δια τον ^υνχιίμενον έχ των 5;χ«ϊΓών Μιχαήλ Γιαννακάκη Πρόεδρον αγνώστου διαμονής έναγόμενον. (ίίαηγητοϋ), Μιλτιάδου Δασχα)άχη χ«! Ιωάννου Καταλαγαριανου. ■, Υ ■ ί( 10 Ί ' Π«ροντ»ς χαί τοϋ π«ρ« τώ γρβμματΐΐ ΒοηΊοΰ Έμμ. Μαοινάχη " ..... - , . . * Συνιδριάσχν δημοσία έν τή δι' άχροατήριον ώρι<;μ