934

Αριθμός τεύχους

489

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  3;;.
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Άρι&- ΤηΧεφ. 4—40
  ΎπβνΦννος:
  Τα πάντ«; γι* τή νίχη τής Δημοκρατίας!
  'ΘΕΡΙΙ ΚΡΗΤίΙ
  Ζ........................................................................«~~ ΤΩΝ «ΟΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ πμη φυλλου αρ,χ.200
  """""•"'Ί'ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι,ιιιιιιιιΐϋ,,ιιιιι,ιιιι,,,,ι,,,,,ι,,ι,, ■■■■ΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ........
  II
  < ■ >■ ■ ΙΜΙ
  III
  ΙΜ11ΜΙ.......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΜ
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2ιι
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 489
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  13
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΕ^ΕΚΛΟΓΕΣ
  'Αηβ τίς τελευταίας Γαλλικές έκλβγές μπορεΐ κανεΐς νά βγά-
  λ»ι «βλλά διύαγματα. ΟΙ έκλβγές αύτές έίβΐξαν πώς 6 κόσμος μέ
  ραγδαία ίξέλιξη προχώρει πρός τα άριστερά, πρός τα κόμματα
  Τή5 άριστβράς ποθ μέ συνεπεία άγωνίζονται γιά τα συμφέρον™
  τβδ λ«βύ εναντίον τής εκμεταλλεύσεως άιτο τίιν «λβυτοκρατική
  γ
  Είναι τόββ σημαντική καΐ τοσβ σταθίρή αύτη ή στροφή των
  λαϊκδν μαζών «ρβς τα άριστίρά ώστε μέσα στοΰς λίγους μήνες
  πβμ μϊσολάβπσαν άιτ© τίς πρβπγβύμβνες έκλογές, ενα σημαντικό
  μέρος των ψπφβφόρων «ού άλλοτε εϊχε φπβίοει άλλα κόμματα,
  φήφΐβε τώρα τό κομμουνιστικαι κόμμα τής Γαλλίας. Πάνω άπό
  μισο έκατβμμύριβ "καινούργιους βπαδοΰς άπόχτησε τό Κ Κ
  Γαλλία; μέσα ο' Ινα συντομώτατο χρονικό ζδιάστημα.
  Άντίβετα τβ Σοσιαλισηκό κόμμα, υπέστη σββαρή άπώλει»
  έιταδδν. Τό γεγβνβς αύτό ωφείλετο» κυρίως στήν έχθρική θέση
  ιτού εΐχβ πάρει ή παληά ήγεσία των Σββιαλιστών άπέναντι στό
  χβμμουνιβτικό κόμμα. Παραβυρμένη ή παληά ήγεσία οτόν άν-
  ίΐκβμμουνιστικό δρόμο, έχασε κατά μέγα μέρος την έπαφη τη;
  μέ τίς μβγάλε; λαΐκές μάζες της Γαλλίας. Δέν μπόρεαε νά άντι-
  ληφθεί τη γενικπ άπαίτηβπ των προοδαυτικών μαζών γιά τή συ-
  νένωβπ καί συνεργασία ολων των άβιβτερών κομμάτων. Ή συ-
  νδργαοία αυτή είναι άνάγκη άναπόδραβτη πού πηγάζει άπό την
  Λραγμβίτιχοτπτα, στόν άγώνα γιά τή νίκη τού λαοδ εναντίον
  χον κκιΐιταλιστικοΰ έκμεταλλευτικοΰ συβτήματος. Καί έφόαον ή
  παληά ήγεσία τού £οσιαλιστικοΰ κομματος δέν άκολούθησε τή
  Φ«νή της πραγματικότητας, άλλά έν ονόματι διαφόρων ψεύτι-
  χων δικαιολογίαν κηρυχνε τή διάσΐταση, μεγάλο μέρος τού Γαλ-
  λικοϋ λαοΰ άκομακρύνθηκε άπό το κόμμα αύτο. "Ετσι γιά μιά
  άκέμη φορά βγετίνβι το βυμπέρασμα πώς στήν πάλη εναντίον
  των αντιδραστικόν δυνάμεων είναι άπαρκίτητη ή στενή συνερ-
  γασία έλων των αριστεράν κομμάτων, καΐ πώς οί προοδευμένες
  λαΐκές μάζες βλέπουν καθαρά την άλήθεια αυτή, έστω κι' άν με
  ριχές καθυστΕρημένες ήγ&σίε; δέν μποροΰν νά την δοΰν.
  Στΐμερα τό Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας άναδείχτηκε
  μέτήνψηφβ τ ου λαοΰ σκν τό μεγαλύτερο Γαλλικό κόμμα. Καΐ
  4α?αλδς πολύ σύντβμα ή Γαλλική κυβέρνηση θά άνασχηματι-
  οβεϊ μέ κομμουνιβτή πρωθυπουργό. Τό γεγονός αύτό Ιάχει σάν
  άιτοτέλίσμα νά μπβί ο Γαλλικός λαός μέ άποφαβιστικό βήμα στό
  δρόμο τη; προέδου καΐ τής ανοικοδόμησις, οσο βεβαία έπιτρέ
  ιτει Α σημερινή άντικειμενική πραγματικοτητα.
  Μά το γεγονός αύτό θάχει κκομη κι' ίνα τεράατιο άμεσβ
  κποτέλεσμα. ©ά γκρεμίσει, γκρέμισε κιόλας, σάν χάρπνους πύρ-
  νβν;£λα τα σχέδια των έμπρηστών της ειρήνη; καΐ καταπιε-
  στών των λαών, γιά τή δημιουργία άντισοβιετικοΰ «δυτικοΰ
  μιτλόκ». Ό Γαλλικής λαός μέ την φήφβ τού υπέρ τού κομμουνι-
  (τικοϋ κόμματο;, προσφερε μιά τεραστία ύπηρβυία α' ολη την
  «νίρΝκότητά. Τώρα τα λνειρα τδν διαφόρων Τσώρτσιλ, δέν έ-
  Χβυν έλπίδα νά πραγματοΐτοιηθοΰν. Συντρίφτηκαν άπό τή οιδε-
  ρίνια νροθια τού Γαλλικοΰ λαοΰ.
  Πολύ σύντομα στή διεθνή πολιτική θά γίνουν αίαΐητά τα ά-
  ν«ιά άιτοϊ'λέσματα τής νέας καταστάσεως στή Γαλλία.
  Ό άδούλΝτβς δημοκρατικάς Έλληνικός λαός, βλέπει μέ Ιδι-
  «ί«ρπ ίκαν·ηοίηση τα άποτελέσματα των Γετλλικών έκλογών
  χ«' Χ«ι·ετίζει μέ ένθουσιασμό τή νέα αυτή νίκη της Δημβκρα-
  ^«ί. μέ την πεποίθηση πώς τώρα &ηώχτηαε 'έν» Ισχυρότβρο ούμ-
  μ«χο ατόν άγώνα γιά την άνάκτηση τής Έθνικής τού άνεξαρτη-
  οί«5 καΐ έλευβερίας.
  ΚΐΝΑΥΝΕΥΕΙίΙΌΛΓΓ,ΟΙΣΙΛΕΥ!
  ΑΘΗΝΑ 13- Κατά τή
  χθεσινή μετάβαση τοϋ Άγ-
  γλου Βασιλέως στή Βουλή
  των Κοΐνοτήτων στήν όποία
  θά έκανε την έ'ναρξη των ερ¬
  γασιών τής νέας περιόδου
  εΐχαν ληφβεΐ έκτακτα άστυ
  νομΐκά μέτρα γιατί υπήρχαν
  πληροφορίας δτι έπ,,όκειτο
  νά έκδηλωθεΐ δράση των
  τρομοκρατών εβραίων έναν-
  τ^ Τ^ ζ^ το° Βασιλέως.
  τή Θέση μα$
  'Ιί ΙΟΙί ΥΟΑΛ11ΛΟΥΣ ΟΟΥ ΑΝΝΙΟΥΝ 2ΤΟ ΔΑΊ'ΚΟ ΚΟΜΜ1
  Ή απολύση των δημοκρατικόν ύπαλλήλων άπό τό Δήμο Ή
  Ροκλείου πρέ^ει νά ξσπνή^ει άπό την ούταπά η τοος Οπ λλή-
  ΑιΟυ<: πού άνήκουνε στό Λαϊκό κόμμα Οί ύπάλληλοι ούτοΐ τρέπα ν·> ξέρουν άπό τώρα ότι οί μονοι
  7ου θά πληρώσουνε τίς σημ^ρινές άπολύσεις των δημοκρ >τ^ών
  ""αλλήλων είναι αύτοι. , ,
  Κάθε νόμιαμα έχει δυό δψε.ς: Την «κορώνα» κα ... «τα γράμ-
  ϊ«α». Λοιποί άς μή παΐζουν κορώνα γράμματα τή θσι του>.
  *<; ένώσουν τώρα πού είναι καιρό-: τίς ττροοττάθειές τους με ,^ -Πμοκρατικούς, ή μάλλον άς ώναλάβουν την πμωτ<βουλία ί'ιδΐοι,ν,ά να ματο(ίώ3οι;ν τις άπολύσεις των δημο ρατικων ^αλλήλων, άφοθ ά'οτελοϋν, δημοκρατι οί καΐ λα νκο , μ ά κ Ι ^ή οίκογένεια, γιά νά μή θρηνήσουν μεθαύριο τή δική τους ραδιόφωνβ Αθήνας. .. "λαστογράφος καί φυγόστρα- "ίλιφναϊος καΐατρομαγμένοε άΐτό «ΐΐοτελεσμα των Γαλλικών έκλο Ιν ΤΤ1? περασμένης Κυριακής, πού '«11 Υέ πεθ'λαμπρη τή νίκη στ'ις Ιΐι, .ξ Δημοκρατικάς δυνάμεις, » οβο τό ραδιόφωνο τής Άθή Κ π° ,°, του το δηλητήριο κατά "Ιολλικοϋ λαβϋ. „"·» ποόκειται νά άσχοληθοΰμε μέ ε<· καί τίς άηδίες τοϋ Σι- με μόνο την άντβθνική ϊΚ λαοπροβλήτου νά μετα- τ6ν «Κρατικό ραδιοφω Αθηνών» γιά τή φα- προπαγάνδα της καί γιά τή \·«η έκστρατεία της κατά ώ{,α ΐ'ί^ δημοκρατίας καί τοΰ "*Μκοΰ Λαοΰ. ·ζ8ται ενοικιοστασίου πού των μμ - συνεδριάζβι ώ σκοπιμό- κ1 ,ης δε*α·πεντ·αμελοϋς βουλευτών. Ή κυβερνηση έπιμένει στ'ις άπόψεις της καί προ- χωρβϊ άνένδοτη νά θέσει τό ένοι κιοοτάσιο—ξεσπίτωμα, φροντίζει δέ νά άπαλλαγβϊ άπό τή πίεαη πού υφίσταται λόγφ τής γενικής εξεγέρ¬ σεως. Έφαρμόζβυν τίς μέθο- δες Παληάς 'Ελλάδας. Χθές στήν Έπισκοπή, οί Καλαί τζάκης Γεώργιος κάτοικος "Έπισκο πής καί Σπανομανώλης άπό τούς Βαρβάρους, ό πρώτος μέ αύτόματο καί ό δεύτερος μέ άτομικό Αγγλι¬ κώ δπλο, πυροβολοΰσαν μπροστά στά μάτια τής άστυνομίας στήν Έλι σκοπη. Ό Γ. Καλαϊτζάκης πρέπβι νά οημειωθεΐ ότι είναι ό ϊδιος που πρό ημερών έπετέθηκε χωρίς λόγο κατά τοΰ Σωτηρ. Γκιζεράκη άπό τή Βάθεια. ' Ή άσΐυνομία Έπισκοπής άν» νά άφοπλίσει τούς ταραχοΐτοιούς, εκα- νε σωματική έρευνα οίον Κωνστ. Χατζηγιαννάκη μβΐαξΰ Έπισκοπής καί Σταμνιούς Τί λέει ό κ. Διοικη τής Χωροφυλακής·γι' αύτά; ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥ. ΕΞ0Ρ1ΙΤ0ΥΙ <Α8»ΝΙΚΗ ΑϋΗΑΡΙιΡί ΛΟΝΔΙΝθ'ΐ3.—"Η αγγλι¬ κη κυβέρνηση εγνώρισε πρός την άλβανΐκή δτι θά άρχίσει ή άλιεία των ναρκών είς τα χωρικά άλβανικά ΰδατα. Ή · άλβανική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε διά την ά- πόφαση τής Αγγλίας δτΐως ενεργηθεί μονομερώς καΐ χω- ρίς την συμμετοχή καί τής Άλβανίας στήν άλιεία αύ των. Ή Άλρανία θεωρεΐ ώς παραβιαζόμενη την κυριαρ- χία της επί των χωρικών υ¬ δάτων μέ την ενεργεια αυτή. Ι! ΜΑ! : ρ ι ο ρ Α ΤΩΝ ΖΕΤαΊ ΓΑΛΑΙΚΑΝ εΚΛΟΓΟΝ ΣΤΗΡίΠΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ,, ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΜΟΣΧΑ 12.— Ό σχολια- στής τοθ ραδιοσταθμοθ τής Μόσχας Γερμασώφ, σχολιά- ζοντας τα άποτελέσμστα των Γαλλικών έκλογών άνα- φέρει δτι τό προσωρινό καθε- στώς στή Γαλλία πλησιάζει πρός τό τέρμα του, συγχρό¬ νως δέ εχει σήμερα ψηφι- σ9εΐ έίνα σταθερο σΰνταγμσ. Ή σημασία των Γαλλικών έκλογών, δέν περιορ[ζεται ρόνο στά δρια τής Γαλλίας. Όρισμένες δυνάμεις προ- σπάθησαν νά μετατρέψουν τή Γαλλία σέ δργανό τους στήν Εύρώπη. Ή Γαλλική αντιδράση ε- χοντας την άπεριόρισ η έ νίσχυση των άντιδραστικών κύκλων τοΰ εξωτερικόν, Ικα με δτι μποροθσε γιά νά στε- ρεώσει τή θέση τΓ)ς, άλλά οί Λαΐκές άντιφασιστικές δυ¬ νάμεις έδειξαν την άπόφασή τους νά μην έπιτρέψουν την έγκαθίδρυση στή Γαλλία άν- αδραστικοθ καθεστώτος. Ή Γαλλία άντψετώπισε άποτελεσματικά την προ¬ σπαθεία των άντιδραστικών νά την έπαναφέρουν οτήν Γ'. Δημοκρστία μέ την κυ- ριαρχία των 200 οϊκογενειών δηλ. των τράστ καί των υο- νοπωλίων πού εφεραν τή Γαλλία στήν καταστροφή. Ή μεγάλη νίκη τοϋ Κομ- μουνισπκοϋ Κομματος, δέν είναι οθτε τυχαία οΰτε ά- προσδόκητπ. Σταθερά προ- χωρώντας τουτο σέ δλες τίς έκλογές πού έγιναν μεταπο- λεμικά, κατέλαβε τή πρώτη θέση άνάμεσα σέ δλα τα κόμματα. Ή ή*ττα των Σοοιαλιστών όφείλεται στήν άντικομμου νΐστική στάση τΛν άρχηγών τού στήν άρνησή τους νά συνεργσσθοθν μέ τούς Κομ- μουνιστές. Ή μεγάλη νίκη των Γάλ- λων Κομμουνιστών, άποδει- κνύει τή θέ/ηση τόπ Γαλλι- κοθ λαοϋ δπως ένωθοϋν οί λαΐκές δυνάμεις γιά την αντιμετωπίση τής αντιδρά¬ σεως. Ό Γαλλικός λαός κα- τατρόπωσε τούς άντιδραστι- κούς καί έκείνους πού ζη- τοθσαν άναθεώρηση τοθ Συν- τάγματος. ΟΙ έκλογές αύτές έ'χουν τή σημασία μιάς σοβαρής νίκης τοθ ΓαλλικοΟ λαού, οί συνέπειες δέ τοϋ άποτελέ- σματός του θά είναι σοβα- ρές καΐ έ'ξω άπό Γήν Γαλ¬ λία. ΑίΝ ΑΦΜ ΤΟ ΞΕΡΟΝΗΣΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΕΚΕΙΠΟΥΖΟΥΝ477 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙΕΞΟΡΙΣΤΟΙ ΣΥΝΤΟΜΩΣ Μιά μελανή ξίρα πού προβάλ- λει τίς άγκαθωτές κορφές της μέσα άπ' τ'-άψρισμένα κύματα τοθ Αίγαίου, είναι ή Άνάφη. Τό νησί τού θανάτ δς ό λί γ, ή φ νησί τού θανάτου, δπως τό οί έξόριστοι, πού τούς πέταξε μιά νύχτα ό Φασισμός, γιά νά συνριβοΰν σαν τό ττυρωμένο βέλος τοΰ άρχα'ου μύθου, πάνω στά αίχμηρά τού βράχια. Έκεϊ ττάνω, βρίσκεται σήιερα ό Πειραώ'ης έργάτης, ό Αθ"η ΐις Γιατρός, ό Μ κεδώνας δα σκαλος, ό θεσσαλός, ό Ρουμε- λιώτης κι' ό Νησ ώτη Δημοκρα τικός. Έκεΐ βρίσκεται κι' ή γρηά θρτκιώτισσα, κι' ή παιδούλαπού την άρταϊαν ό π' τό Ορανίο της κι' ό γέρος άπ' τίς «στοΰγκες» τής Ηπείρου. Καί μ"ζί μ' δλ^υς 6 ξυλοπόδαρος τής Άλβα- νίας τό σκιάχτρο αύτό τοϋ <ρ σι σμοΰ, τό πανώριο σύμβολο τοθ κολοσσοθ άντιφασίστα λαοϋμας. Είνε δλη ή Έλλάδα σήμερα ήΐ' Άνάφη, ή Έλλάδα ή άλη θινή. Την είκόνα αυτή τής Ά<ά φης, μάς τή^ ζωντανεύει ή τΐιό κάτω άφήγηση τοϋ συν. Γιάννη Ρουκουνάκη, πού γύρισε προχθές άπό τνπεντάαηνη έξορία τού. —Εϊμαστε 477 έξόριστπ. Μέσα στόν ώρ θμό αύτό ύπάρχουν 55 γυνοϊκ-ς μέ δύ » ϊγγυες κι" £να μωρό 6έκ ι μηνών. Είναι καί 80 άνάπηροι, άν κανοι καΐ άκρωτη- ριααμένοι μέ δεκανίκ α. Ύπάρ¬ χουν πολλά παιδία καΐ όγδοντά ρηδες >έρ^ι Στήν τελευταία Ια-
  τρική εξετάση βρ'θηκαν 10 φυ-
  ματικοί καΐ 150 άρρωστοι άπό
  διάφ">ρες άσθένειες.
  Προχωρώντας ό συ''. Ρουκου-
  νάκης μάς λέγει: Τό νησί είναι
  έ" ά όνος βραχότοπος μέ βα-
  θειές χαράδρεο, χωρίς νερό, δί-
  χως πράσ<νο, έκτός άπ'τίς άγριο κρομμύδες κ*1 τ' άγκάθια του. ΟΙ άμεμοστρόβιλοι καΐ οί θύελ λες τό χειμώ^α, όργιάζουν νύ- τα μερά, πάνω στίς άγονες χά λεπες του. ΟΙ κάτοικοι τού νησιοθ, πού είναι 570, ζοΰνε σέ μεσα ωνική η. Τό μοναδικό τους εΐσόδημα είναι τό κριθάρι πού ό σπέρνουν στά κατσ''βραχα1 εΐσόδημα ποΰ δέν τούς φτάνει γιά νά ζήσουν -άς οίκογένειές τους. Βγάζουν έπΐ^ης λίγο μέλι αί λίγο γάλα άπό τα λίγα πρό ίατα πού διατηροϋν. θαλεγε κανεΐί πώς οί Άνα ώ ί άδ ά ή μωγμένοι σέ λ,ίγα σπίτια, πού χρειάστηκε αεγάλος αγώνας γιά ν* τα βροθν καΐ νά τα νοικιά- σουν! Σέ μιά άπο9ή'η στή παρα- λία κατοικοθ μαζί 50 έξόριστοι, ένω οί άλλοι 427 μένουν σκόρ'- πιοι σ' δλλα μττουντρ )ύμια πού λές καί τ" ασιαξαν έπίτηδες γιά μεσαιων κές φυλακες. Κουβέρτες καί ροΰχα δέν 8- χουν οί περισσότερον γιατί τούς αρπαξαν οί έτιτροτΐές άσφαλε'- ας δπως τούς βίήκα', στα κρεβ- βάτιατ του^, σπς δ^λειές τους, καί τού έξόρισαν έκεϊ. Δίπλα στό πρόβλημα τής στέ- γης προστίθεται καΐ τό πρόβλη μα τής φωτιάς, τοΰ νεροθ, των φαρμάκων καΐ τής έπικο νωνίας. Οί αρρωστοι έξόριστοι άργο- πεθαίνουν δίχως φύίρμρκα μέσα στό Θεραπευτήριο πού Εσιαξαν οί ίδιοι, καί οί έξόρυτοι γιατροί προμαντεόουν την τραγική τύχη των άρρώστων αν ή έξωτερική βοηθεία δέν σπεύσει έγκαιρΊ νά τούς στείλει τίδιάφορα φίρμακα πού ζητοθν.. Τό κράτος δίν£ΐ στούς έξορί- στους 300! δραχ. τή μέρι έπίδο- μο: γιά νά ζήσουνΙΙ Καί ή ΟΥΝΡΡΑ μόλις τώρα δρχιαε νά τούς χορηγεΐ μερίθα φυλακΐσμένου, πού δέν διαφέρει καΐ πολύ ά*' τό συσσίτιο γερμα- νικοϋ στρατοτΐέδου. Ή ' Λνάφη δέν εΓνε νησΐ πού νά μπορεΐ δ έ- ξύριστος νά δουλέψει μεροκαμα το, γιατί οί κάτοικον είνε σέ χει ρότεοη οίκονοαική κατά^τσση άπό τούς έξορ(σ:ους καΐ ή γή της είνε πετρώδικη κ τί λ(γη. ΕΙΔΗΣΕΙΣ / ΘΗΝΑ 13.— Ό ύ,τουργός τΐ|ζ Παιδείας όνεκοίνωσε διι καΐαβιίλ- λονΐαι προσπαθειες γιά την άπο | δεσμευση των ρχολικών καρίων, "Ετσι οί έξόριστοι γιά νά δια-! πο^^°ντ<ίϊ άπόΛϊ?ύ? "Αγγλους. τηρηθοθν στή ζωή καταβάλλουν' Α^*.ιΝΛ ,·~ Με νομοσχέδιο 6να τεράσπο άγώνα, παλεύον- τας μέ τή στέγη, τή γύμνια, τή δϊψοτ, τή πεΐνα καί τούς καιρούς μά πιό πολύ παλεύοντας μέ την έπΙυο»<η προσπαθεία πού βάλλ,ει τό Κρητός γιά νά τούς αύξήσει τή ουστυχία, ρίχνοντας κι' δλλους άνθρώπους Ιξσρία στό νησΐ της Άνάφης» «Οί έξόριστοι είναι ανθρωποι άπ' δλα τα στρώματα καί τα πο- λιτικά ρεύματα. Μ* εΤνε καί πολ- λοί πού δέν £χουν κ&ν πολιτική τοποθέτηση, παρ* τό μόνο τους , ρ μ η είνε, δπ δέν δέχθηκαν νά παρουν δηλοί καί ν ά κτυτΐή σουν τό λαό. Μιά φορά τή μερά πρέπει νά δώσουν παρών στό Σταθμό Χω- ροφυλακή; καί κατόπιν είνε «έ- λεύθςοοι» ν V άπολαμβάνουν τα £κτα·<τα μέτρα τάξεως τοθ κ. Τσαλδάρη καΐ τής έ Πάνω α' αυτή τή κόλσση ζοθ- νε τώρα καΐ μήνες οί "Ελληνες δημοκρατες καΐ ' άγωνιστές ύ λΰ Ζθ ή ζ^ ϋ ημρ γς τού λαοΰ. Ζοθνε τή ζω^| τοϋ μαρ- τυρίου μα καί τοΰ υπερτάτου με γσλεΐου τής άνθρώτινης θυσίας. Είνε δλοι ένωαενοι μέσα στή^ — Όμάδα—συμβίωσης-Πολιτικων —Έξορίστων—Άνάφηί(Ο. Σ. Π Ρ. Α.) έ'χουν χστράξει βνα δρό· μο τραχύ, τυραννικό μά ίδί ύέ δ ΐ μ ρχ μ ύπέροχο δρομο καΐ προχωΐοΰν π^ησιάζοντας τό φώς, την άλή- θϊΐα. Ό συναγ. Ρουκουνάκης τέλει- μ προβλέπετ-αι ή δυνατΟΓηϊα ατονς αύΐοκιν αισ ές νά λαμβάνουν δά- νεια γιά την έπισκευή των αύεοκι- νήτων τους καί για την άγορά νέ ών αΰτοκινήΐων. ΑΘΗΝΑ 13.— Τό ίσχύον ένοικι οσεάσιον θά παραταθβϊ μέχρι τέ- λους Ν)βρίου 1946. ΜρΣΧΑ. 12.— Έπαναλαμβάνε ται άπό τό Πρίντεζι τή; Ιταλίας ή πληοοφορία δη' άγγλικά πλοϊα άναχοιροϋν τακηκά άπό τό λιμάνι αΰΐο γιά την 'Ελλάδα, μέ φορτίο άπό (ϊομ ιτα καί διάφορα όπλα. ΛΟΝΔΙΝΟ.—Ό κ Μπέρνς εδή¬ λωσε οει θά έπιπτριφοΰν στήν Τσε χοολ ιβ'ΐκία, Ρουμανία κα'ι λοι- πούς δικαιοιΊχους, χά ποΓαμόπλοι* τού Δουναββως τα όποία ευρέθη¬ σαν καί κατακραΐοϋνται στή Γερ- μανια. _____________ Η ΤιΤΕΡΠΗγΟΧΙΟΑΡΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 13. (Ιδ. τηλεγρ)-Ή χθ-:σινή άπε·νία των τροχιοδρο- μικών καΐ των ύπολλήλων της ΟΥΛΕΝ σημείωσε ά'όλυτη έιτι· τυχ α 'Κονένα τράμ δέν κινήθη· κε καί καν-ίνας άπεργοσπάστης δέν πσρουσιάσθηκε. ών'ν^ας άπευθύνει στό δημοκρα:- τικό λαό τής Κρή-ης χό Θερμό χαιρετ σμό των άγωνιστών έξο· ρίστων τής Άναφης κοί έαανα- λαμβά^ει τό μεγάλσ σόνθημα τής έ"> ι ή" ά' ληλεγγύης.
  Ι-ΛΊ ιγΌ^ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ
  ΤΟΥΣ ΕΞΟΡ1ΣΤΟΥΣ ΜΑΣ....
  ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
  ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ
  ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΕΙΠΙΑ, ΧΩΡΙΣ ©ΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔ. ΟΡΓΑΝΑ
  ΚΑΤΩΙΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  φιωτες είναι ψαράδες, μά ή
  ματικότηττ Θά τόν διαψεύσει
  δταν δεί τίς δυό τρείς βαρ<οΟ- λες της νά σαπίζουν δίχως δίχτυα καΐ άλλα ψαρικτ δργα- να, αραγμένες στά βράχια. Τό σκολειό τους δέν θ* >ειτουργοΟ
  Ή κατώτερη έκπαίδευβη πού
  ναι γνωσίή στό λαα σάν «Δή
  μοτικό Σχολειό», εί.ναι ή εκπαί
  όβυστ] πού εν?>ι ιφίρει κατ' εξο¬
  χήν τίς ^μεγάλες λαΐκές μάζες
  τόσο τής πόλης δίο κ<ίί τής ν- παίθι)θυ γιατί αύτη μόνο μπο¬ ρεΐ τα παιδία τοΰ λαοΰ «τή μεγάλη τους πλκιοψηφία νά πά ρακβλουθήσουν. Ή Μέση εκπαίδευση προϋ ποθέτει πάνταμιά σχετική οϊκο «Είναι πριγματική κόλαση ή Άνάφη, συνεχιζε· ό συ αγωνι στής, πού μόνο δταν τή ζήσει κανείς, νοιώθει π'σο Θά την προ τιμοθσε ό ΧΙτλερ νι* νά την κά εί έξοντωτικό στρατόπεδο των πατριωτών». 01477 έξόριστοι διπλασίασαν τόν πληθυσμό τοΰ νησιοθ και Φυ σικά έιιδε νο-σαν την κστάστα- ση. Αύτοΐ ζοθνε άσφυκτικά στρι- κές καί στίς περισσότερες άγρα τικές οίκογένειες είναι άνύ- παρκτη. Έτσι ή κατώτερη έκπαίδευ- ση κατ' έξοχή λανκή, θά ε- πρεπε νά συγκεντρώνει την ά- μέριστη ύ.-τοσιήριξη καί στοργΐ) τοΰ κράτους. "Αν αύτό γίνεται, θά φανεΐ τ ρ α αύεό άπό τα στοιχεΐα πού θά παρα- θέσουμε πιό κάτω, καί τα συμ- -ιεράσματα θά είναι εύ'κολα καί στόν ποίον έπιεική. Άς άρχίσουμε άπό την πό λη τοΰ Ηρακλείου. Στήν πό^,η μεσα ύπάρχουν 8 Δημοτικά σχολεΐα καί ενα χ ω μ α τ ι κ, ό, πού σ' φοιτοΰν τα παιδία πού ύποφέ- ρουν τα μάτια τους άπό τραχώ ματα. Τα εννέα αύτά σχολειά στε- γάζονεαι σέ 4 μόνο κτίρια. Έτσι στό κτίριο τοϋ σχολεί- ου τβϋ Αγ. Τίτου, στεγάζον- ΐαι την ήμέρα τρία σχολειά τό 4ον, 6ον, καί 7ον, μέ σύνολο μαθητών περίπου 1050. Στόχτίριο τού Μποδοσακείυυ στεγάζονται τό 2ον, δόν καί τό χραχωματικό, μέ σύνολο μα θητών 650 περίπου. Στό κτίριο τοΰ σχολεΐου 'Αγ. Τριάδος, σΐε/άζυνται τα Ιον κιιί 3ον, μέ σύνολο μαθητών 750 περίπου. Έπίσης σ' ενα οίκημα στό Πλατύ Σοκάκι, άχατάλληλο γιά σχολειό, στεγάζεται τύ 8ο σχο¬ λειό. Άπό τα 8 αύτά σχολεϊα, έκ- τος τού τραχωματικοΰ, τί δύο μόνο είναι μέ 6 δασκάλους, τα πέντε μέ 5 δυσκόλους καί τό έ'να αέ 4. Τό τραχωματικό σκάλους. εχει 2 δα- Ένα πρακο συμπερασμα °Λαυΐ;ά, γιά νά προχωρήσουμε — παρακάτω: Α' Στεροϋνται δικά τους κτίρια τα 5 άπό ΐά 9 σχοΛεΐα.Β' Σέ σύνολο2400 καί πάνω μαθηιών στά 9 6η- μοτικά αχολεΐα μέσα στήν πό- λη, ύαάρχουν 43 δάσ-«αλοι, Ινώ σύμφωνα μέ τούς ΐδ.ους τούς (Συνέχεια στή 2η Σβλίββ)
  «Ε Λ Ε Υ θ Ε Ρ Η Κ Ρ Η Τ Η»
  ,,ΕΑΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗμ
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ©ΕΑΜΑΤΑ ϋ
  Χειμερινός ΗΛΕΚΤΡΑ—Σήμερον
  Άΐΐογευματινή ώρα 6 μ. μ. Βρα¬
  δύνη ώρα 9 μ. μ. «Ο ΤΑΦΟΣ
  ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ» Όλόκληρο τό έ'ργο
  2 έποχές. *Η ταινία θά προβάλλε
  ται μέχρι τής Κυριακην
  Την προσέχη έβδομάδα: «ΥΙέ μου
  Υίέ μου-.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερινός
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. συνεχώς
  «Ό Λοχίας Γυόργκ»
  μέ τόν Κάρυ Κοΰπ&ρ
  ΘΕΑΤΡΟΝ «ΝΤΟΡΕ»
  Θίασος Ποτλ^ιολόγου
  ξς Π. Ξυνοϋ —Σ. Μ τ-
  λούση Π^ωταγωνίστρια Ήλέκ-
  τρα Βάχλσ.
  Σήμερον έπαναλαμβάνεται δι^
  τελευταίαν φοράν «ΤΟ ΘΑΝΑΣΙ-
  ΜΟΝ ΦΙΛΗΜΑ».
  Αυριον «Φόν Δημητράκης».
  Λίαν προσεχώς "Αρη Χατζιδάκη
  Ο «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ».
  Προϊστάμενο" τυπογραφείου
  Ι. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
  ΓΝΩΣΙΟΠΟ1ΗΣ1Σ ΓΑΜΟΥ _
  Γνωσττποι ϊτ' ι συμφώνω: τοΰ
  αρθρου 13*9 τοΓ' Άστι ου Κ .-
  Λικος ότι ό "Ευμ Μωά<ης ΐ-ί Γεω3γίθ > καΐ τη; Άσιασίος
  γένος Άγγελάκη κστοικπς Κα¬
  τσαμπά κοΐ ή Μαοίσ Κεν κη τοθ
  Χσριλάου κα: τής Άλεξ'^ρα
  τΛ γένοί" Φρογκούλη κΐ'οκο:
  Π 5ρου υέλλουσι νπ Ελθωσι είς
  γάμον είς Πόρον Ήραχλε'ου.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΗΝ
  ΗΛΕΚΤΡΑ
  Τό γνωστό άριστβύργημα
  Ο ΤΑΦΟΣ
  ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ
  Νέα Γαλλ-κή Ικδοσις)
  Δύβ έπβχές σέ μια παράσταση
  Λόγω τοΰ μεγάλου μήκους
  τής ταινίας μόνον Μ 1 α
  Άπογβυματινή ώρα έ μ. μ.
  Βραδύνη ώρα 9.30 μ. μ.
  Ή τα ν.ι θά τρ β-λλετΐι
  μέχρι τής Κι,ριι,κης
  ΜΙ Ν Ω Α
  Σήμερον
  ΩΡΑ 6 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  Μιά τιτάνια Ήρωϊκή δημι-
  ουργία τοϋ Γίγαντος τής α¬
  νωτέρας τέχνης
  ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  Ο ΛΟΧΙΑΣ ΓΥΟΡΚ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΑΠΟΚΛΗΡΟΙ
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  ΠρωχαγωνισΓοΰν:
  ΖΑΝ ΓΚΑΜΊΕΝ
  ΙΝΤΑ ΛΟΥΠΙΝΟ
  ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ!!
  Καί ά'λλα λουλούδια πωλοϋν-
  ται παρά τού ΑΝΤΡΕΑ
  ΜΠΕΣΛΕΜΕ Περβόλα-
  (Παραπλεύρως Αγ. 'Αντρέα)
  Ζητεί τ α ι Χρηματβκιβώτιον
  πρός αγοράν. Πληροφορίαι σία γρα
  φεΐα μας.
  Βασιλ. Κουγιουμτζής
  Όδοντίατρος
  Δέχεται είς τό. Ιατρείον τού
  Ιναντι Γεωρναντδ"9—1 καί 3—7.
  ΑΒΩΑΕ1Α ΤΑΥΙΟΤΗΤΟ-
  Απωλεσθη ταυτόττμα άνή-
  κουσα είς τόν Κλεομένην Πα·
  παδάτον κάτοικον Ηρακλείου.
  Παρακαλεΐται οποίος την
  βρήκε νά την φέρει είς τα
  Γοαςρβϊαμας.
  ΧΑΘΗΚΕ γυναικεΐσ τσάν,
  τα χρώματος κιτρΐνου. Πε-
  ριεΐχε μέσα 2 ψαλιδάκια καί
  μωρουδιακά.
  Παρακαλεΐται αύτός πού
  τή βρήκε νά τή παραδώσει
  στ ά γραφεΐα μας.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΣΤΚΡΙΑΣΜΟΪ
  Ιθ') Εϋ-χγνελίας χήρος Γ. Ψ
  λάκη 2θ') Εύιγγρλας χήρας Μι
  χαήΛ Σηφτκη ^.,ν) Ίφιγενεί 3ς χ
  ρτς Άντωνιου Σταμα'ά<ή 4ον Χουοής χήοας Ιωάννου Ανυφ'ΐ τακη 5ον) Εύα*γελίας γήρας "Ι ωί<νου Προ-οκη 6ον) θύραν α χήραι Γεωργ ου Σταματάκη κα 7ον) Βικτωρί ς χήρας Γεωργίο Φρ,αγκάκη κ ίτοίκων Έμπάρου. 1 ΚΑΤΑ Εύανγέλου Γολυφιανσκη δικαστ. ΟπαΛλήΊου κ-χτοίκυυ Ήρ^κλείοι ώς ττρο7ωί.ινοΰ έττιιρόπευ το ΰιτό «όμμο·· άπαγόρευσιν Έμ μανηυήλ Πε'ράκη τέως κατοίκοι Έμττάρου κοί ήδη κρατουμένο είς τώς φυλ^κιϊς, Ό καθ" οδ τό τταρόν μας ιτρό- γραμμα καίτοι νομίμως έιετάγη αρχικώς δι ■ τής υπό χρονΛογί αν 17 Ιουλίου 1946 έτΐιταγή μπο ώς £ε κνυτοι έκ τοΰ ΰτ' άρ 3788 έτΐιδοτηρίου τοΰ δικΐστ. κλητήρος Γ· Παπαδάκη καί έν συνεχβ α διΛ των ΰττο χρ.)νολο γία« 22'Ίουλίου 19*6 δύο .Ιπιτα· γών μας ώς δεί νυται Ίκ των ύ τριβ. 3796 κοι 3797 έ'ΐ.»>τηρίου
  τοϋ δικ· κληιήΌ^ Γ. Παπαδακη
  '.οί τοϋ ϋα'αριθ. 475 έτιδ > ηρί
  ου τού δ κ. κλη ήρος Γ. Μ-.λε
  γι.ιννάκη ίνα δυνο-μει κσΐ πρός
  εκτέλεσιν τής όπ' αριθ. 465 τοϋ
  1946 όριστικης αποφάσεως τοθ
  Πμοεδρου των έν Ηρακλείω
  Πρωτοδικον και της ύπ" ώρ Θ. 3
  γοΟ 1946 όρ σπκής άποφάσεω
  τού Είδ'κοΟ Δ'καστηρίου Ήρα
  ιλει υ ν^μίμω^ περ'βεβλπμένω
  τόν έκτελεστήριον ΐύτον, μ&
  καταβάλη έν δΛω διά κεφ^λιιιθ
  τόκους ι$ίι έ"ξοδ3 μέχρι τή, τε-
  λευτ^ίχς έιιταγής μα· βάσει μ&ν
  της άτοφΎσεως τού κ. Πρ έδρου
  Λραχμ ς έκ^τΰ/χιλιάδας βάσε
  δέ τη σ'ΐΰφ σεως τοΰ ΕΙ'ϊιόΟ
  Λ «α >ΐη ίο ι έ'£ έ<ατομμ!ρια έξν- κοσιας τριΐκοντα χιλια&σς κα έ< τούτων έ^ όκω, %α 6.500 000 ά } 16)1)19-16, έν το6τ^ις ι έχρ σήμερον καθυστερεϊ τή^ πλιρω μην ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Κ.>ί πρός είσπραξιν των ώς α-
  νω κοιδυλίων των 6ρ χ 100.000
  κα Ι 6 630 000 των -ιοκω' ούΌι
  ώς ανω ό,Ίζεται καί των γεννη
  σ μ·νω-·^ξΊδων εκτελέσεως έκ
  ίΧο,-Έ >ί. δημόο,ο^ ^ν^γκαστ.
  λε.οτηριασι.ό^ το κάτωθι άκί-
  νητα κτήμ ΐτα τοΰ όφειλετου μαζ
  ί ε/α εί ιή* «ϊ^ ι ι>έρειαν των
  χωρίων: Έμςάρου, Ξενιόκου, Μη
  "" ""* υ, κάι θ ^μαό.ΐηού ήτοι:
  γ ί, θέσιν Μπα τελιό κτη-
  η ι>ερι?έρεια Ί:μιταρου ά
  μέ σπιιυΐ έρειπωμένα εκτο:-
  1 1)2 σ ρέμμαΐος, σεφίδες
  λΐς Αντώνιος Φ υκαρά-
  .υτΙ!*>ς Δηπήτρ'ος Πετράκης!
  β^ριίως Περκλής Τ^οά(η-.
  ιιΐς βίσ ν Κα,αίνι πε-ιιφε-
  ριί ς ί:μιΐΛρου αγρόν ποτιστι-
  ^.έ φρέαρ ιριών ό<άδων σε ς ών.ΐτβλ-ΐς κληρονόμοι Γε ωργί.υ Φραγκάκη νο Ιω: Άγη- σιλάου Σιαματάκη, ρΐορείως δρο μος. 3ον) Είς Θέσιν "Αγιος Νικόλα· ; κ'ημαιική τΐεριφ. Μηλιαράδων1 αγρόν έ ός στρέμματος σεφΐδες ανατολάς αγροτ.κός δρόαος, βο- ρε[ως δρόμος, νοτίως Γεώργιος ΚανδυΛ κης. 4ον) Είς Θέσιν Σωχωροποϋλα ττεριφ. Μηλιαραδων 4ο.πεβν κα τεοτραμένην 1)2 στ,) μματος, σε- φΐδες ανατολάς κλημονομοι Έα- μανουήλ ΌρφονΛκη, δυσμάς Γε¬ ώργιος Μη-ιαρδ', νοι[ως Γεώρ¬ γιος Στιβακι-'κης, βορείως Νικό¬ λαος Γ. Καρχιλ-κη . 5ον) θέσιν θρεψός περιφ. Μη¬ λιαραδων άΥί ό^ μιδς όκας σεφί¬ δες Γεώργιος Ν Καρχιλάκης δυομος Έμμανυήλ Μαρκογιαν νάκης. βο είως Αντώνιος Βασι¬ λάκης καί νοτίως Εμμανουήλ Δΐοσοτ'κη"· ι 6ον) θέσιν Καλογιρου Ρούκου να κτΐμ. περιφ- Μηλιαραδων α¬ γρόν μιάς όκάς, σεφ[6ες άνατο- λος Γεώργιος Καρχιλάκης, δυ σμας Ιωάννης 1τιβα<τάκης, νο- τιως Άνιών ο; Φουκουράκης καί ~ 'ρείωι. δ-)όμοΓ. 7ον) Σοχωρόττουλη έλοιόφυτον 1)4 στρ'-μμαι:<;ς μέ 10 ελαιόδεν¬ δρα κτημ. περιφ. Μηλιαρϊδων, σεφΐδες ά·.αι'ολ^ς Άμαλίΐ! Μαρ- κογ αννάκη, δυσμάς Γεώργιος Ίατςΰχας, β ρείως Ίωά·νης Πά- ηδ κης ί-αΐ ν^τί'Λΐς 'ίιλευθίριος Μάρκον <ΐνν^ κη . 8ον) θέσιν Μνημουράχη αγρόν 1)2 στρίμαατος τΐεριφ. Ξενιάκ->υ,
  σεφίδ^ς ανατολάς ΝικολαΙυ Στι-
  βακτάκη, δυαμάς ίρώφος, Ρ'ρ-ί
  ως Αντώνιος Φουκαράκης, νοτ(
  ως Γεώργιος Λυιτάκης
  9ον) θέσιν Σταυράκη όγχΐν
  1)4 στρέμιιατος πβριφ θωμαδι-
  ανοθ, σεφίδες ανατολάς δρόμςς,
  δυσμάς δρόμος, βορειως Δημή'
  τριςς Παπαδάκης.
  ΙΟον) Είς Θέσιν Γωνιν ι, η ττε-
  ριφ. Μηλιοράδων αγρόν μιδς ό
  κδς, σεφίδες Ανατολάς, βορεΐως
  κοί νοτίως Γεώ^γι^ς Κορχιλά-
  κηο, δυσμίς Ε.»'Ανδρουλόκης.
  Ό πλειστηρισσμός των Ανωτέ¬
  ρω κτημ*των γεννήσετοι ενώπι¬
  ον τοθ Συμβολαιογρίψου Καστε¬
  λίου Πεδιάδος. Γεωργ. Τσιριγώ-
  τη ή τοΰ νομΐμου ά ατΐληρωτοΰ
  μα
  οεως
  κη
  ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
  ΠΩΣ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Ο ΤΥΡΝΑΒΟΣ
  ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ..ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ"
  ΑΘΗΝΑ 13 (ίδ. τηλ)μα).
  —Δημοσιογραφικά τηλεγρα-
  φήματα άναφέρουν τα εξής
  σχετικά μέ τή δράσπ των άν-
  τσρτών τίς τελευταίες μέρες
  "Ετσι γιά την έπίθεση κα-
  τά τοϋ Τυρνάβου δίδουν τίς
  εξής λεπτομέριες. Τή νύκτα
  τοθ Σαββάτου 200 άντάρτες
  μπήκαν στήν πόλη δπου είνε
  έδρα ίσχυροτάτου τμήματος
  στρατοθ καί ύποδιοικήσεως
  χωροφυλακής. ΆφοΟ κατέ¬
  λαβον δυό τετράγωνα, άρχι-
  σαν νά παΐρνουν τα πυρομα
  χικάπού εΐχαν συγκεντρωθεΐ
  σέ στρατιωτική άποθήκη.
  ΟΙ δυνάμεις στρατοϋ καί
  χωροφυλακής πού στάλθηκαν
  γιά νά άντιμετωπίσουν τούς
  ρ δένκατώρθωσαν νά
  τούς πλησιάσουν, έπειδή έ
  βάλλοντο συνεχώς μέ πολυ-
  βόλα.
  Ή έπιχείρηση κράτησε μέ¬
  χρι τίς τρείς τό πρωϊ όπότε
  οί άντάρτες άπεχώρησαν ά-
  φοΟ φόρτωσθΐν τα δπλα σέ
  12ζώα. ΟΙ άπώλειες είναι
  άγνωστες.
  Τηλεγράφημα έξ άλλου ά-
  πό τή Λάρισσα άναφέρει 8τι
  σέ όλόκληρη τή ΘεσσαλΙα
  ξανάρχισε εντονη δράση άν-
  ταρτών. Ίσχυρές όμάδες έμ-
  φανΐσθηκαν στό Πίνδο, Κό-
  ζακα καί "Αγραφα. Οί άν¬
  τάρτες μπαίνουν στά χωρία,
  παΐρνουν τρόφΐμα, τοποθε-
  τοθν^νάρκες, άνατινάσουν γε
  φυρες κσί σκοτώνουν τρομο
  κράτες. Στή περιοχή τής Κα-
  ρΐτσας τοθ Κισσάβου την ό-
  ποία έκκαθάρισε ή τρΐτη ό
  ρεινή ταξιαρχία, οί άντάρτες
  συμπλακήκανε μέ τμήμα
  στρατοθ. Σκοτώθηκαν τρείς
  στρατιώτες καί «δέκα συμ-
  μορίτες». Οί άντάρτες άνα-
  τίναξαν τή γέφυρα τής Δεσ-
  κάτης— Γρεβενών. Έφιπποι
  άντάρτες μπήκαν στό χωριό
  Άνάβρα καί συμπλακήκανε
  μέ χωροφύλακες. Στό τρίγω-
  νο τής λίμνηο Πρέσπας 100
  άντάρτες συμπλακήκανε μέ
  στρατό. Άντάρτες έπΐσης
  καταλάβανε τέσσερα φυλά-
  κεια στή συνοριακή γραμμή
  τοθ Κόρνιβου στά όποΐα ό
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ι,ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ"
  Ο ΕΠΙΣΚΟΟΟ! ΚΙΣΣΛΜΟί
  ΑΠΟ Τί ΕΡΓΑΤΟΥΑΙΟΡΙΣΜΕΜΟΕΑΡΟΥ Β^ΣΙΛΕΙΟΝι ·ΑΛ ,ΡοχθέΙ βρ1σκϊ,οι
  - ν λτ * ϊ στήν πόλη μας ό Θεοφιλέ-
  τικο τού Κ. Μακρυγΐαννακη,' ■ ■ ι- >» ^=ν»Ψι«ε
  έπρεπε νά επέμβη ή άστυνομι- στατος Επίσκοπος Κισσά-
  κή άρχή.
  Άγαπητή «Έλβΰθερη Κρήτη».
  Ό διορΐσμένος πρόεδρος τϊίς
  κοινότητος μας δέν άρκεΐται
  στό προεδριλίκη άλλά ανάλαβε
  καί τή διοίκηση τοΰ συνεταιρι¬
  σμόν παρά τή θελήση των συ-
  νεταίρων, ποΰ έχουν έξαντλή-
  σει μάταια στίς άρμόδιες άρχές,
  δλα τα νόμιμα μέσα γιά νά ά-
  παλλαχθοϋν άπύ αυτόν, μέ μο-
  ναδικό άποτ,έλεσμα νά τούς δια
  γράψει όμαδικά άπό μέλη τοϋ
  Συνεταιρισμοϋ.
  Ό ί'διος είναι καί πρόεδρος
  τής διανομής τροφίμων καθώς
  καί τής έπιτροπής Γεο)ργικών
  Έφοδίων.
  "Εισί σέ οποίον θέλει δίδει
  τα τρόφιμα δωρεάν, σέ οποίον
  θέλει μέ πληρωμή, ή δέν δί¬
  δει καθόλου.
  Παραθέιω ωρισμένα συγκε·
  κριμμένα γεγονότα, πού δεί-
  χνουν τή «δράση» τού.
  Άπό τόν πίνακα άπόρων διέ
  γραψε άρκετούς απόρους καί
  άφησε πολλούςεύπόρους μεταξύ
  των οποίων τόν εαυτόν τού ώς
  καί τούς «ήμετέρους».
  Κατακράτησε τρόφιμα ενός
  χωριανοΰ καί μόνο μέ επέμβα
  η τοϋ Νομάρχη τα επέστρεψε.
  Γιά νά χορηγήσει πισεοποιη-
  Γιά νύ δώσει τούς άριθμούς
  μητρώου σέ δύο χωριανούς τού
  γιά νά βγάλουν ταυτότητα,
  χρεκίσθηκε νά επέμβη ή ύπο-
  όιοίκηση Χωρ)κής Ηρακλείου.
  Στόν Γιάννη Λιαδάκη άπό
  τόν "Αγ. Βλαση, άρνεΐται· νά
  χορηγήσει βεβαίωση ότι έχει
  κτηματική περιουσία, ένώ εχει
  σχεδόν την ιδία περιουσία μέ
  άλλον συγχωριανό τού, στόν δ-
  ποΐο έχορήγησε βεβαίωση ότι
  έχει 400 στρέμματα άγριάδες.
  Εναντίον τού εχουν ύποβλη-
  θεΐ πολλές μηνύσεις καί δια-
  μαρτυρίες στό Γραφεΐο Έφο-
  διασμοϋ καί στόν κ. Είσαγγε-
  λέα.
  Ό κ. Νομάρχης νομίζουμε
  ότι θά πρέπει νά άντιληφθεΐ
  την κατάσταση πού έ'χει δη·
  μιουργηθεΐ στό χωριό μας μέ
  τόν κομματικό τού φίλο καί
  νά τόν άντικαταστήσει τό ταχύ
  τερο.
  Αύτό είναι άπαίτησης τής ό-
  λότητας των κατοίκων.
  Βασιλειές Τεμένους Νοέμ-
  βριος 1946.
  Βασίλειος Μαργαριτσανάκις
  ΚΠΑΙΔΕΥϊΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣΙ ΑΠΕΑΥΟΗΣΑΝ
  ΟΙ ΕΟΟΝΙΤΕΣ ΑΡΧΑΗΟΝ
  (Συνέχεια άπό ΐή 1η σελίδα)
  νόμους τού κράτους, ε'πρεπε
  νά ύπάρχουν τούλάχιστ-ο 60.
  Δηλαδή έ'νας δάσκαλος οέ κάθε
  40 μαθητές. Γ' Στό ΐδιο κτί-
  ριο (Μποδοσάκειο) πού φοιτοϋν
  παιδάκια δυό σχολείων, στίς ΐ-
  διες αΐθουσες καί στά ί'δια κα
  θίσματα, φοιτοϋν καί τα παι¬
  δία πού ύποφέρουν μέ τ ρ α¬
  ώ μ α τ α μιά άρρώστεια φο-
  ά μεταδοτική.
  Τα θρανία πού ύπάρχουν
  στά σχολεΐα αύτά, είναι ελάχι
  τα. Ίδικά στό Μποδοσάκειο
  χουν καταστραφεϊ εντελώς
  άπό τούς Γερμανούς καθώς καί
  πάσης φύσεω,ς σχολικό ύλικό.
  Ή ξυλεία μάλιστα τής όροφής
  ου σχολείου αύτοΰ θέλει καί
  πιδιόρθωση.
  Τα περισσότερα παιδία σε
  ίλα τα σχολεΐα, κάθονται σέ
  καρέκλες. Είναι περιιτό νά ε-
  παναλάβουμε πόσο καταστρε-
  πτικό είναι αύτό γιά^τήν ύγεία
  Ούς, περισσότερο μάλιστα άπό
  ών παιδιών τοΰ Γυμνασίου,
  ιατί έδώ φοιτοϋν παιδάκια ή-
  ,ικίας άπό 6 έ'ως 12 χρονών
  μκ σώματα πού βρίακονταιστήν
  πρώτη τους αναπτύξη 'καί γι'
  αύτό εΐ'·αι καί εξαιρετικά εύπα-
  θή.
  ΑΙίριο: Τα σχολεϊα τώνσυνοικι-
  μών.
  ου κοί είς τό έν Καστελλίω κεί-
  ιενον δημόσιον γραφείον τού
  ήν 15ην Δεκεμβριού 1946 ήμέ-
  αν Κυριακήν· και ώραν 10—12
  τ. μ. δτου και δτε καλοθνται οί
  νδ.αφερόμενοι.
  "ρμό&ιος δικασπκός κλητήρ
  'νεργησάτω τΛ νόμιμο
  Ηρτπλειον 8 Νοεμβρίου 1946
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος των
  πιστΐευδουσών
  Κ. Γ. ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ
  Συμφωνοθντος Εισαγγε¬
  λέως καί ΆνακριτοΟ αφέθη¬
  σαν έλεύθεροι οί συλληψθέν
  τες 'Επονΐτες των Αρχανών
  Γ. Μαστοράκης, Β. Νικολου
  δάκης καί Γ. Κεχαγΐαδάκης
  γιά τούς όττοίους γράψαμε
  στό χθεσινό μας φύλλο.
  μου καί Σελίνου κ.
  μος Συγγελάκης.
  Εύδόκι
  χυρωθέντες άπόκρουσαν τ!0
  έπιθέσεις τοθ στρατοθ καί
  τής χωρ&ψυλακής. Άλλοι 4ν
  τάρτες άπέκοψαν ε
  τηλεγραψικούς στύλους ή
  περιοχή τής Κοζάνης καί δλ'
  λους στή περιοχή τοθ Κιλκίς
  Τηλεγραφήματα τ έ!
  χή
  Τηλεγραφήματα των
  τελαρχών τοθ Β'. καί
  σώματος στρατοθ
  δ
  Γ
  μ ρ άναφέΐ
  ρουν δτι ο{ έκκαθαριστικΕς
  έπιχειρήσεις συνεχΐζονται...
  ίκανοποιητικώς.
  ΣΕ ΛΗΙΝ ΟΙ ΙΙΡ11
  ΛΟΝΔΙΝΟ 13.—Οί Άγνλι-
  κές πρεσβεΐες στό έξωτερι-
  κό καί εΐδικώτερα τής θδά-
  σιγκτων Παρισίων καί Ρώ.
  μης διατάχθηκαν δτιως λά.
  βουν έκτακτα μέτρα προσ-
  τασίας διότι ύπάρχει κΐνδυ-
  νος νά έκδηλωθεϊ δράση έ·
  ναντΐον τους υπό των έβοαί·
  ών. Χθές διακόπηκε στήν Πά
  λαΐστίνη ή παροχή ήλεκτρι-
  κοθ ρεύματος έξ αίτίας,σαμ-
  ποτάζ.
  Ο ΤΣΛΑΔΑΡΗΣ ΑΡΝΕΪΤΑΙ ΑΥΙΗΣΗ ΜΙΣΟΟΝ ΥΟ1Λ1Ι1Η
  13 (ίδ. τηλ.).—
  κατηγορηματική
  ΑΘΗΝΑ
  Μετά την
  άρνηση τού Τσαλδάρη καΐ
  των "Αγγλων έμπειρογνω-
  μόνων δπως δώσουν αυξήση
  στούς δημοσίους ύπαλλή-
  λους. προσέλαβε τό ζήτημά
  τους όξύτητα. Ή ΑΔΕΔΥ
  συγκάλεσε τό συμβούλιο
  γιά νά λάβει όριστικές άπο-
  φάσεις. Ό Τσαλδάρης δή-
  λωσε δπ θά δώσει στούς
  ύπαλλήλους ροθχα, παπού-
  τσια καί κουβέρτες, τα ό¬
  ποΐα θά
  δέκατο
  προσεχών έορτών. Δηλαδή
  δχι μόνο δέ θά δώσει αύξή-
  σεις άλλά θά στερήσει καί
  πληρώσουν μέ τόν
  τρίτο μισθό των
  άπό τό Χριστουγεννιάτικο
  δώρο τούς ύπαλλήλους νιά
  νά πληρωθοϋν δήθεν τα πα·
  ραπάνω εϊδη.
  Ό Τσαλδάρης εδήλωσε 8-
  τι άφοϋ θά...δοθούν τα εί'δη
  αύτά δέν δικαιολογεϊται νά
  κατέλθουν σέ άπεργΐα οί ό-
  πάλληλοι.
  Κάθε κινήση θά θεωρηθεϊ
  ϋποπιη θά διαταχθεΐ δέ ή
  λύση τήςσυμβάσεωςέργασΐας
  καί θά παύσει ή καταβάλη
  τοϋ μισβοθ. Καταλήγοντας
  όμολόγησε εμμεσα δτι ή Κυ-
  βέρνηση ένεργεϊ κατά υπό-
  δείξη των άγγλοαμερικανών
  αρνουμένη νά δώσει τίς
  ξήσεις.
  αύ-
  ΟΑΝΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΡΟΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗ
  ΗΑΡΑίΤΗΘΒΚΕ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑ 13. — Έπέστρεψι
  άπό τό εξωτερικό β ύπουργός
  Εργασίας κ. Σράτος.
  Ό Στράτος συναντήθηκε μέ
  τόν κ. Τσαλδάρη δπου συνεζή¬
  τησε επί των συνδικαλιστικών
  Γητημάτων τής Ελλάδος λόγω
  όμως διαφωνίας ό κ. Στράτος
  υπέβαλε την ^παραιτήση τού.
  ΠΡΟ-ΚΑΗΣΗ ΜίιίΡβΠΟΑΗΤΟΗ
  Καλοθνται άπαντα τα μέ
  λη τοθ ^Συλλόγου Μικροπω-
  λητών σέ γενική συνέλευση
  την Πέμπτη στίς 7 τό βρά-
  δυ στήν αϊθουσα τοθ Ε.Κ.Η.
  γιά νά συζητήσουν διάφορα
  φλέγοντα ζητήματα.
  Ηράκλειον 12 Ν)βρ(ου 1946
  Ό Πρόεδρος
  1 2
  Ε ΥΧ ΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟ
  Τό προσωπικό τοθ Ύφαν-
  τηρΐου τοθ κ. Κων)νου Άνυ-
  φαντάκη τβν εύχαριστεΐ θερ-
  μά γιά την τακτική καί καλή
  πληρωμή καί γιά τόν τρόπο
  γενικά πού φέρετσι στούς
  έργάτες τού.
  Ήράκλειο 13)11)1946
  Τό Πρβσωΐτικέ τοθ Ύφβιν-
  τηρίβυ Κ. Άνυφαντάκη.
  ΜΟΣΧΑ 12. Απέθανε στή
  Μόσχα σέ ήλικία 69 χρόνων
  ό έπΐφανής επιστήμων καί ά-
  καδημαϊκός Μπουρντέγκο.
  Ό αποθανών υπήρξε άπό
  τούς κορυφαΐους έπιστήμονες
  τής Σοβιετικής Ενώσεως οί
  περιοσότερες δέ άκαδημίες
  τής Εύρώπης τόν εΤχαν δε-
  χθεΐ ώς τακτικό μέλος τους.
  Ι "Η θεωρητική|καί πρακτική
  τού σομβολή στή στρατιωτι¬
  κή χειρουργική υπήρξε με-
  γάλη.
  Έλαβε μέρος στόν Ρωσοϊ-
  απωνικό πόλεμο τοθ 1904 κα¬
  θώς καί στόν πρώτο παγκό-
  σμιο πόλεμο ή θεραπευτική
  δέ μέθοδος τού επί των τραυ
  ματιών Εδωσε μεγάλα άπο·
  τελέσματα. Στόν τελευταΐο
  πόλεμο άνεδείχθηκε ό πρώ-
  δυνάμεων.
  Εΐχε έκλεγεΐ δυό φορές
  μέλος τοϋ ανωτάτου Σοβιέτ
  καί εΐχε ίτιμηθεΐ μέ^τό άνώ·
  τατο παράσημο τοθ ήρωσ
  τής Σοβιετικής Εργασίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟ 18.—Τα τελικά
  άποτελέσματα των Γαλλι-
  κών έκλογών γιά 592 δδρες
  επί συνόλου 618 ίχουν ώς
  εξής: Κομμουνιστικό Κόμμα
  173 Μδρες. Προοδευτικό-Κα-
  θολικό 161 έδρες. Σοσιαλι-
  στικό 95 έ"δρες. Ριζοσπάστες-
  Σοσιαλιστές 62 δδρες. Όμά¬
  δες τής Δεξιδς
  Κόμμα τοϋ Ντέ
  88 έδρες.
  Γκώλλ 9.
  Αύτονομιστές καί άνεξάρτη-
  τοι τοθ Άλγερίου 12.
  Ύπολείπονται 26
  τος χειροϋργος των Σοβιετ. | (των άποικιών).
  ΟΙ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΤΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΣΜΟ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΒΝΟΙΙΑΙ ΟΙ ΟΡΩΤΟΙ22 2 ΤΗ
  Τελευταία καταβάλεται μιά
  σοβαρή προσπαθεία άπ' τούς
  μικροπωλητές, πού αποβλέπει
  στό νά έγκαΐασταΦοΰν σέ όιά-
  φορα σημεϊα τοϋ Ηρακλείου,
  μόνιμα ή προσωρινά.
  Οί πρώτοι 20—2'ό μικροπω
  λητές, άρχισαν ήδη νά τοποθε-
  τοϋνται στό χώρο των έρειπί
  ών Καβαλάκη δπου ετοιμάζουν
  καί την σχετική προστατευτική
  εγκατάσταση.
  Γιά τούς 20 αύτούς μικρο-
  πωλητές δίδεται μιά λύση στό
  μεγάλο πρόβλημά τους, πού
  θά βοηθήσει τίς φτωχές οίκο-
  γένειές τους, μά καί θά εξυπη¬
  ρετήσει πολύ την ολη έμπορι-
  κή κινήση τοΰ Ηρακλείου, μέ
  την δημιουργία μιας τέτοια; μι-
  κροαγοράς.
  Στή όύναμη όμως τοΰ σωμα-
  τείου μικροπωλητών, άπαριθ-
  μοΰνται περί τούς 230 βιοπα-
  λαιστές πού φυσιν.ά τό ζητη-
  ά-
  μα τής εγκαταστάσεως» τους «-
  φορά όλους, ώς «αί ϊου,ς Μ~~
  60 άλλους πού δέν υΛαγονται
  στή δύναμη τού Σωματείον.
  Γιάτήντοποθέτηο,ηκαΙτών
  ύπολοίπων πρέπει ν» διβτβ-
  θοΰν οί διάφοραι χώροι
  πάρχουν στό Ήρακλειο
  τούς δοθούν άκόμα
  -πού ί>-
  , Νά
  τάά-
  παιτούμβνα ύλικά γιά την
  στατευτική εγκατάσταστ)
  γιατί τό βαλάντιώ" τους ασφα¬
  λώς δέν θά άντέχει στίς τόαεί
  δαπάνες πού τούς άνοίγονται.
  Το κράτος πρέπει νά δείξει την
  άναγκαία προσοχή στούς ρΊοΒ*
  λαιστές αύτοί'ς ποΰ ταλαιπ<Β" ροΰνται άπό πεζοδρόμιο σέ «ε* Ι ζοδρόμιο, κυνηγημένοι άπό τ· δργανα τής αρμοδίας ύπηρβί· ι άς καί τούς καταστηματάρχΐί·/ Πρέπει νά τούς δώσει όν* τητα σώζοντας τίς 300 φτα οίκογένειές τους.