93400

Αριθμός τεύχους

50

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/7/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ -5Ε £ΛΛΑΔΟ£
  1ΪΑΡΑΡΤΗΜΑ
  ΤΗΣ ΕΦΗΚΡ1Μ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 17 Ιουλίου 1910—Αριθ. 50
  Άρ,θ ΙΙρωτ. 2771
  » Διεκπ. 2296
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΙΙΰΣ
  ςακηρύχτει ότι
  Έ/,τίθετχ: είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν,, συμφώνως πρός
  τας ϊιατάςεις το3 Ιπ' αριθ. 356 ^ερί δημοπρασιώ» καί έχτό
  λέσεως δημοσίαν έργων ν ομού κα'ι χαχά τούς ίι-'υ τής υπηρεσίας
  των Δηαοσίων "Εργων συνταχθΐ'ντας καί υπο τοϋ Διευθυντού
  των ΔημοσίωνΈργων θεωρηθεντας δ'ρους συμφωνίαν καί σχετικόν
  τ-ροσΐίβλάσίω; ?πί τής γεφυρ^ς Γαράζβυ.
  "Αρθρον 1. Τα Ιργα «0τ· προϋ-ελΐγίσθησίν κατά τί,ν λε-
  πτομ'ρτί «τίμησ.ν είς τί ««ν των ϊραχμων Ί704 χαί 5°/ιοη
  καί δ'.'' ά^ρίιοκτα Ιςοΐα δραχμάς 45^/.»'.5ιι/10Ο. Επί τυ ^οεΓθΰ των
  άπροό-.των ούδε; ϊ:*α!ω·,*3 Ι/.3·. ό «ργολάβος.
  Ή έκπτωσις γενησεται επί τβϊς °/ο ε';ί άκεραία; μονάδας.
  Άρθρον 2. Ή δημοπρασία ένϊργηθήΐεται ίν χαΐς έδραις των
  Νομών Χανίων, Ρίθαανης καί Ηρακλείου λαί έν τ;Τς χατα-
  στΓ,μασι των οίκείων Νομαρχιών ενώπιον =πι:ρ:πών ^γχ5ΐμ.ίνων
  παρά των οίκείων Νομαρχών ώς προέδρων ή των άναιληρωτών
  αΰ!ών των οίκείων Ε;ρην;5ΐλών καί ενός μηχανικΐΰ ή των ανα-
  πληρωΐών αυτών ώς μελών τήν 5 Αΐγούστου 1910 ημέραν
  Π·'μπτην καί άριχν 9—ΐθ π. μ.
  "Αρθρον 3. Είς χον ίΐαγωνισμον δύνανται νά λάζω^ι μίροςκα1
  άλλοόαττοί βυμμορφουμενοι πρός τ^ς διατάξίΐς τού πβρΐ δηαοπρα-
  σιών καί ΐκτελίίβίο; δημοσιαν Ιργων νόμου κ»ι /-ν.-.οϋς τής 11ο-
  λιτείας.
  "Αοθρονί. Πάς ίρΐολαβνςϊχων τϊπροσόντα -ίΰ ϋπ' *■>>.%■
  356 νίμου είναι δεν;;ς εις τηνϊημίπραϊΐχν α^ «:ίί·ίαγΓ, :','>
  άϊίΐαντοΰ «πιτηίεύματϊς τού συμ-φώνως τω 81 1 Νόμω^ν.αι γ?αι**
  μάτκν πιστοποιοϋν τ>,ν είς τι Ταμείον τϊ3 Δημ:-·ίο η τ^,ς Ι οϊ-
  πΓ,ης Κρήτης κατάθεσιν, λόγω ένγυήσεως, _ ??*χαών 2ο().
  Είς τ;ΰς άττοτυχόντας /.αχα τόν όιαγωνιΐμΐν .πΐί.ρίφθι'χα·. α
  λόγω εγγυήσεως κατατεθέν:α ίντός τριώ* Γ,,^ίρών α-.ό τής με:β-
  σ»ων εισίν ί/.τίθειμ.ένα είς τα ^ραφεϊα τώ ι» άνω Νομαρνιών είς
  τήν διάθεσιν των βουλομένων ν* λάβωσι γνώσ·ν αυτών.
  Έν Χανίοις τ? 14 "Ιουλίου 1910
  Ό επί τ(7)ν Εσωτερικήν Έπίτρο-ος
  Γ. ΜΤΛϋΝΟΓΙΑΝΝΗΧ
  'λρια.
  2188
  ΛΙίΤΘΥΝΙΙΙ ΟΙΗΟΝΟΜΙ^Ν
  Δ Ι Α Κ Η Ρ Ι Ξ Ι Σ
  ΕααναλιΐΊΐ11< ιι; πιιοιΙι,ΐιΐΐνΓιι; ιΐιι;ι >η μιΊιί,· ι>ι■ ι την έκ-
  ηιίΟ ·><Κν χού Λι'κιοιι ύπι των λιινιι ικων ι:αι Λπιυρικιόν "τοΓΐ Νομοϋ Ρ· Οι'πινη·; Ο Κ111 ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ1ΠΤΟΠΟΣ Διαχγρύχτομιν ότι Έπειδή ή κατά τήν 11 Ιουλίου έ. Ι. ϊΐίςαχθεΤσα δημοπρα- ' σία ϊιά ην έκμίσθωσιν τού φόροα κα:αναλύϊ£ως επί των λαχα- νικών καί όπιιΐρικών τοϋ Ν;μο3 Ρ,Ο^μνη; ίνηργτ,θη παρατύιτως λό',ω έλλιπιΰς συγκροτήσίως τής ΐ-> τής ϊηλΐ-ρασίας Έπιτρο-
  πϊί'α'; καί παρατϋπου προσωρινήν λατακυρώσεως ίπ ονόματι το3
  Ιωάννου Κΐ»γ2αδάκη προσενεγκί<τος ττοσόν μι/.ρότερον τής υφ' ημών ορισθείσης πρώτης πρ5σφ·ράς ι/, δραχμών 0000. Δια ταυτα ;ά πρ ιής ΐνερ-τ,θείσης ϊ α:άσοομεν την 5ιεξανω-.τ,' ΐ«νρ ί ? >
  προσωρινής
  *;ν Ρεθύμνης νίνη---μίνης την
  Ν
  "Αρθρον 5. Τα πρακτικα τή; μειοϊί«ας ύπ;«ιντα: εις τη»
  Ινκρισΐντοΰ επί των 'Εΐωτερικών Έικτρόπϊυ ό'^τιςίχει το 8ι"
  καίωμα, κα'.ά το ϊοκοΰν αΰχφ, νά έγ/.ρίντ,, ή μή ^υτα, χωρις «.*
  τούτου ν" άποκτα ό τελευταΤος με:οϊότης οΰϊέν κατα τού Δη¬
  μοσίου διχαίωμα.
  "Αρθρον 6. Τα κηρΰκεια καί^ Ιξοϊα τού συνχβθησομένου συμ-
  δολαίου έκιβαρΰνουΐι τόν εργολάβον.
  Άρθρον 7. Ό πρϊυπολογισμός καί ό συγγραφή των Οποχρεω-
  /αώΚήμτι ΡεΟ. : ής ί.·.ιταον τής ίν τ?,ΰ~ »ριβ· ™ηΙη/.Λ
  τ'ης 18 Ίουνίου 1910 1 *ηού;5ΐήμΜ' ('ΰλ-·( ;ι2 τεΰχους γ ._
  '^~ισ. Έφημ.) ά*ατ*ρ5.Αίνης Ε-.ιτριτ.ι,Ιίς /αί .τ.ο τοΰς ίν τη
  πυμνησθίίσει ϊ'.ανηρυςϊΐ ^/αγραφομένους ορους.
  Έν Χανίοις 17 Ίουλίοι 1910.
  ";■ 'γ1 -τώ/ Οίχ'νου'χώί Έ*{τ»οιιθί
  Β ΙΚΟΤΛΑΣ
  986
  -ΦΗΜΕΡΙ_ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ-ΒΟ-
  Αριθ. Πρωτ. 3117
  » Διεκπ. 2180 ,
  ΑϋΠΤΡΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ 0ΙΚ0Η0ΠΙΙΟΗ ;
  ΠΡΟΚΗΡΪΞΙΣ
  Έπαναληπτνκτις τελειωτικΐΉ' δημο-ρασίας διά τίνν
  έκμίσθωσιν τού φόρον λα^αννκών κα ό~<·> οΐνων
  τής· Επαρχίας Ίερ<-ΗΡτ·.κιν κ αι των αγυ- ρών Νεαπόλεωΐ καν Ση *χ3*όγκ»ν Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διβχηρύττιι ότι: Έυειδή τό υπό τοΰ Χαρα/άμπιυς Ι. Κ:?νά:ςυ πρυφ-.ρίίν ποσόν των ϊραχ. 1001 ίια -ήν ίκμ'στ>ω-'.ν τού" φ:ρί.. λα*/ανικών
  καί όπωριχών ϊής Έπαρχι«, Ιίρατϊέτρα·; έπλςιοδοτή(·η χατά
  Γ)'/Οΰπό τοϋ Δνμητρίου Κουγιουμοι,τζϊΚΥ), το δέ ύπ5 τοό Ν. Φ.
  Μεΐι,μαχη προσφερβέν ποσόν τ<>>ν ?ρβ"χμών ^ 350 δ.α -ή ίν.-
  μίβθωσιν τεύ φόρου της άγορα; Νεαπό1 ίυς 1^- ί'.βίοτν,ήη κατά
  5°/#ύτΌτοϋ Νικ;λα;υ 1. Τζ/χμπβρλά/η /οί ;ό ΐιπ: τ3-> Στυλ.
  Φρουτζή τ.ρ:σφερθ«ν π^σόν τώ* ο^αχμών Ί0 ίιά .ήν ϊκ^ί.:ϋωσιν
  τοΰ αΰτοϋ φόρ:υ τής άγΐρας Σπιναλίγκας έκλε'.ζίοτηθη ωσαύ¬
  τως χατά 5 % υπό τοΰ Γ. Π Φαϊτάκη. #|
  Δ ι ά τ α υ τ α |
  Άκυροϋμεν τα σχ»τΐι<ά υπό χρονολογίαν 1! Ίυλιου ι91 '' . πρακτικά δημ:πρασ:ών -/αί ϊιατασσομεν την ϊιεξαγωγη^ ίΓ.ανα - ; ληπτικών τελειωτ.κών ίηιιοπρασίών 8.ά την ί/μσθ.^σιν τ.: ο φ:- . ρου λαχανικίιν χαί ό-ωρ./,ι.ιν ττ,ς 'Επαρχίίς Ί:ρα»$τ:ας καί των άγΐρών Νεαπόλεως >· ι1 Σπινα'-ογκας ΐνεργ/,Ο/,σομένων την
  28 Ιουλίου 1910 ήυιίραν Τετάρ-.ην κ<.ί ώραν ίθ —1*2 π. μ. «ίς τα μερη τα όριζομινα έν τή ύπ' αριθ. 2661») 1843 1 έ. διακηρΰξει ημών /αί ίνώπι:ν των Έπιτρο~ε'ών .ίϊν νριζο,^νων ϊν τη αυτή δ'.αν.ηρύξει ϋαί συμφώνως πρός -εοΰς ίν αυτή ^να- φερομί'νους άρους. Ώς άναπληρωτής τού Δήμαρχον Κριτσας μέΜυς -ιής'ΐίπι τρΐπιίαι δια την ΐκμισθωκν τ.ΰ *:ρ;υ τοιν άγοεών Ν καί ΣπιναλάγΑΐς όριζετιι άντί τοΰ Γραμμα.έως % Ό οίκονομικός έφορ^ς Λααηθίο.. . Έν Χανίοις τή 16 Ιουλίου 1910 Ό επί των Οικονομικωσ Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Δήμου Αριθ. Πρωτ 3118 ΔιικΐΓ. 2181 ΑΚ.1ΤΕΡΑ ΔίΕΥΘΥΝΐΙΣ ΟΙΚΟΝΟΦΙΧΠΚ Π Ρ (. ΚΗΡΥΞΙΣ ΈπαναληπτικΛς τιλεΐιύπκΛι,· διιιιο^ραιΐίιις ο ι ά τιιν ιΗ:μι- σθιθθιν τοκ ψοοοτ' ί;;ΟΐΊΐλ'ΐ'ίιΐς τιιΐ' Ν'οιιοΓ" ΊΙο,ικλείοτ1 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡι >ΠΟΣ
  Διακηρύττίΐ ότι
  Έπιιϊή ή υπό τ:ΰ Ιίραημ Σκυλιανάκη χ.α-;ΐ)ΐςϋ 'ΙΙρα-
  κλίίου προσφερθιϊσα τιμη ιών ΐραχμών 3*2<·0ϋ ο:α την ι*μ·.- σβωαιν το3 βόρου ίχυυαλ',ιιας τοί Νομ:0 11ρα·^'ίΐι:υ ϊκαϊι.Ϊ;- τήβη κατά Ο ν/9 υπό τοΰ Ιωάννου Μ^ιάκη κατοκυ Ηρα¬ κλείου Διά ταυτα Άκυροϋμεν τ: ΐχετικϊν 1π; χρονολογίαν 8 Ί:->λι;.> ι'9ΐπ
  πρακτιχόν πλει:δο:ιας χαί
  ΔίατάΓσβμιν την ^-.εξαγωγήν ίζαναλτ,- ίλής τ=< =·...>τιχϊ,ς
  δημοπραΐίας ϊνϊργηθτ,ί^αιένης την 28 Ί:υλιςυ 010 ήμ-ραν
  Τετάρτην χαί ώραν 10—12 ζ. μ. ίν ;ω Νομαρχ1.. χώ Κατα¬
  στήματι 'Ηρΐχ**!.:^ «νώπιι^ τής Έ-!τρ:-ίΐϊ τ , :ρ:ζ--' -ντ,ς
  ίν τή -ιπ' αριθ. ^'/ίβοβ *· ^Τ· δ(α/ηρυςει ημών αί :υμ;ονας
  ό τούς «ν αυτή άναφερομενοτς όρους.
  Χανία 16 ^Ιουλίου 1910.
  Ό επί 'τών θΐχονομΐχών 'Ιίπ.'τΐ
  Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Αριθ. Πρωτ, 3108
  ~Ί> Διεκπ. 2170
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Νέας δημοπρασίας διά την έκυ.ίσθωσιν τοΰ ^ρ
  λαχανικών κα όπωρικών τώνΝου-ών Χανιά ν—
  Σφακίων, Ηρακλείου της 'Ρπαρ^ίας Βιάν-
  ναυ και τίις αγοραίς Άγιον Νικόλαον
  Ο ΕιΙΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  ύττει ο'τι,
  /ατά τάς ϊΝίργϊ,θείσας δτ,μοίρασ'ας την 11 Ίουλ.βυ
  1910 δ.ά την έχμί:θωσΊ>> τίΰ φςρΐυ λαχανι>ών χαί όκωρικών
  των Νομώ»· Χανίωι—Σφακίων, Ίίρχκλείου, τής'Επαρχίας Βιάν¬
  νου ν.αι τής άγςράς'Αγυι» -ΜικοΛαου ουδείς προοήλθβ πλειοδότης.
  Διά ταυτα
  Δι?.;-σσομ*ν την δ.εςαγωγήν νίας οημοπρασίας δια τή' ΐκ-
  ιΐ'σθωσ ν :'-ΰ ώς άνω εορου των Νομών Χανίω>—Σφακίων,
  Ηρί'λίΐου, ής Έπ^,.χΐίς Βιάννου κα; τής άγορας Άγίου Νι-
  -ΛΛ~} ϊνεργηβη-ομε'.η^τήν 28 Ίθϋλίυυ 1910 ημέραν Τετάρτην
  >αί ώραν !1ι—12 π. μ. έν τοίς Ν:μαρχιαλθΐς Καταστήμασ:
  Χανίων (.ιοε τ;ν φόρον λαχαιΐκών κ^ί όπωρικών των Ν^μών
  Χανίων — Σφα.'.ίων, Η(/ακλείου διά τίν αύ:όν φόρον τ&3 Νο-
  μοϋ Ηρακλε'&υ, ϊν τψ Είρηνοδιχΐΐακώ Καταστήματι Πεύκου
  διά τον α'.τόν φόρον τή; Επ^ρ^ίις Βιάννου κ«ΐ έν τώ Νο¬
  μαρχιακώ Καταστςμ,ατι Λίση'ίιου ίι» τόν αυτόν φόρον τής άγο-
  ρ«ς Άγίου Νικολαου ίνώπ,ον των Έπιτροπειών των όριζΐμένκν
  «ν τή ύπ' ά,-ΐθμ. 36δΟ/ιβ« έ. έ. ίιαχηρυξει ημών καί συμφώνως
  πρός τούς ίν αύτη άναφϊ.τομ-νου, όρους, πλήν τοθ 6 ό'ρί^ όστις
  τρίποποιεϊ.αι ^ν μ<ρ.ι ώς έςΊτ,ς. Πρώτα, πρίσίοραί όριζονται διά τ';ν φόρ;ν λαχαν.κών λαί όπιορικών -ώ·/ Νομώ* Χανιω.· — Σφ^χίαιν δραχ. 32,000 χαί "Ί* τόν το3 Ν:μιΰ Ήρ?κλε·.υ δρϊ/. 32,000. Ώς άνα~ληρωΐης Τ5'3 Αηα,άρχου Κρητσϊς μϊλίυς τής Έ*ι· τροΓ.ίΐα; δ.ά την ;*μ βΐωτΐιΐ τοο ρρο^ τής άγορας Αγ. Νί- /.ολβου όι"ΐζ*ται αντί τοϋ Ρρχ,Λ^αΐέω, το3 Δήμ,ο^ ό οί"Αον3μιλ.:ς Ιφορος Λασηθιου. Έν Χανίοις τίό 16 Ιουλίου 1910 Ό 'Ετίτροπβς Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Αρι9. Πρωτ. 1779 ΤΕΛΩΝΕΙΟΛ ΧΑΝΙΩΝ Δυνάμει τοΰ άρθρου 128 τοθ ύπ' αριθ. 413 τελων. Νομιυ προ- γούοτςυ ώραν 9—12 π. μ. κα'ι τότ.ος τό Τελωνειακόν Κατά- στ^μα Χαν'ων, ήτοι: Φα/.η Σιόχος, Μί,ν.ΐν, Χρώματα, Ζϊθοο, Χαρτόνια, Χάρτης τυιτο,'ρρίφ. Χαρτης πε.;ιτϋ'-. Χ:ρτον ξυρόν, Λουχουμίων κολλα, λΐελανη τ^ςγραφ-χή, Λαμορίναις γωνιβσμ'ναι, Κασμήρ'-α, Οςφ:ρϊ·.α, Τσίθια χαί διάφορα ψιλικβ. Έν Χανίοις ττ, 12 Ιουλίου 1910. Ό Τελώνης Χανίων Κων. Ν. Φραγκούλης τοΓί 'Ρ"βνι«ο