93403

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/7/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΛΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΪΕΡΙ40Σ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΐΕΩΐ
  ΕΝ ΚΡΗτΜ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν ανίο·.ί τη -3 Ιουλίου Ιν) 10—Αριθ. ο Ι
  II
  ο ρ ό ρ α π α
  Είς τό ύπ'άριθ. 48 (Τεύχος Γ'.) φύλλον τής Έφημεριϊος
  τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ίχ. παραϊροΐΑ/,ς εις τό τελος τοϋ ,
  τριτου ορου τ/*,ς ύπ' αριΐ. ωι/,»87 *ροκηρίιξεως ημών, Οτι τό
  συμβόλαιον τής τρομηθιιας δι*ρ*.εΓ μ'.χρι τής 31 Αύ.?ούοτου
  «1910» άντί νά όημθίΐε^θγ, «ί9ΐ1».
  Χανιά 22Ί'.νλ·βι» Ι'.ΜΟ.
  (Έκ τού Γραφΐίου τής Α. Α. τής Δικαιοσύνην)
  -ου;
  ν τί,
  Ν.
  νίοις
  μα-
  Ά,,ιβ. ΙΙρωτ. 1978
  • Διικτ.·. Ϊ'Ζ5ϋ
  Ο ΕΠΙ ΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ Ν ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι,
  Έκτιθεται είς φανεράν μευδιτιχην 8ημοι:ρα*α< χρος τάς διαταςεις τού ύχ άριθμ. 351) Νίμο.. *αΐ ύπ^ κατωτέρω όρους ή «χι εν Ιτος -ρΐμηβίΐΛ ;ώ< ^να,χαι.^σ Χωρβφ«ΛακΛ χΛοινων ενεργηβηοομενην ίν ταίς β'ΐρακ, τ<».ν μών Χανίων, Ρ«υύμ.νής «.αι ΊΙρ»/.'·«.ιο.< ν'«ί ϊν τ;ϊ, κοϊς καταϋΐ»,μ«σι ενωπ^ν ίπ.τρίπώ» ^Γ..τε^β^Iι*VI,ν ίι Χα μϊν από -.όν Νομάρχην ώς πρό.*ρον τον πρ:ισ:νινιν τικόν τής Οίκονομικής ϋ-τ)/«ϊία; τής Άνω-.Ε-ας Δ οικτ, τής Χω'ροφυλακής καί τό · Εί^ηνοδίλ-ν Χανίιβν ώ; μι/τ ή τούς νμίμο.'ς αότων άναϋ^ϋω-θίς έν 5ε :·Τ; . οΐ"9Ϊ; Ν. »%α τόν Νομάρ/',ν ώ, πρόίίρον, τ-» ίίλΐΓον Είρην«οι*ην ώς μιλη, ή τ^ς ν:μιμυς αύ:ών ρ κατ» τϊ,ν 12 τ»ϋ μηνός Αίγ;.»:9υ ι,Μ?*> ^'^-^-'^ '*· ώρα
  9—10»/, *· ν-
  "Οροι βυμφωνιών
  Άρθρον 1. Αί χ/αΤναι χατασΐιε-αίδΓ,σίντΐι ίς ιρ.ϊς ο.ΐ'.ια;
  «ρος την τού τιμχχου τοθ «ρ2 τη Άν^ιτιρί Δ.ϊ.6^ϊ·ι των
  Εσωτερικώ», τΐΐ; Ν;μ«ίχια·.ς κιι Άνωτ.ρ* Διοΐ'ήσει τή; Χω-
  ρ*φΑ**ής καί Πϊ',κ , ιτατ·-βτ>-νο.ι ώ; .-.υ ,ο-ο ϊί
  ίβ' ής ΰ-άρχΐ' π·»αχ-ς ?ίί:υ:α '.η' σ;ρν;
  των Έσι*τ«ρ.κών %ιΊ τής Άνω:«ρ«ς Δυ
  λαχής χαί ΙΙίζιχ:ΰ ι; ή; ί^ρτϊτ^ α αί τ: ι-
  -«ως Ι
  «9 1
  μ--Τ- |
  ..αι
  ϊι τι·,ς
  (ρμ
  Ώ; ΐρός τα λοιπά ϊ!.·3ν μιρη ήτο: ϊ·.πττΐι=-·; 3/,τΛ
  φήν, κςα6 ι κ.λ χ. έσονται άπολ^το; δ>:.α >ι /λ»Γ<»·. "'--; τούς βρους τοϋ ύχ' άρι^· 1Η «3 Ικ^ς 1903 Ηγε^β.ιού Αιαταγματος. Αί ϊδιότητες τής έρίας Ισονται α! άκολΐκδίΐ ιχι τιι,ιας ΐ5 ύ·«χ. οί.) Χρ**ματισνΐ)ς σααίερϊς (Άλιζορίνης). ξ,'.) Δυναμομ»τρικη ά»τοχ») κατ' ί/άχιστον κατα ετήμονα 37 χιλιςγράμμων. Κατα »ροχί,ν 2 ι χι/.ιΐγ^αμμι^ν. -['.) Έλζστ. ότη; κατά στη(*βνα Ί8 χιλιοστομέτίοίν. » » χρόχην 43 » 5'.) Κλωσται χβτ» 3ΤΛ,μο»ζ 18 χλωσταί » » χρόκην Π » ε'.) ΤφΛνΐις ϊ.μητος διαεταυρωτή ^ .) ΙΓ.ιοττ,ς μχλ/ιου μΤγμα νόθου -ιαί γνησίου ίν χλεα- νανμω τού τελευταιου. ΑρΘρΐν 2. Τό μτ,χος καί ιτ'λάτος των χλαινών κατ' αναλο¬ γίαν πρός το άνάστηλΐ των άνδρώ» κανονιζοντβι ώς εξής επί έχαπης έχατοντάίο,. 3·"> '/ι το3 α' άνασΐήματος.
  4Γ»·/. »
  V-
  ς2()% » γ'.
  ον 3. Ό ^ργολάδο; /ποχρ«.3ται νά χαταακ.«υ^ζτα κ·ί
  ιϊτ, εκ, την Λ»ι>>:ιραν 5ιο;-νηΐιν τής Χωροφυλαχής τβς
  χατζ το ίτη^'.ον χρονι/βν οιάϊτιμα τής ιργβλαβ'.βςέχαστοτε 8Γ
  έ,'·,'ραφ9υ προσχλτ',ΐίως τ/ς Ά>ωτίρα; Διθ!».ή-ί(ύς τής Χωρο-
  ής χαραγγε/.ςμινας βύτψ χλαινΐς «ντό; προθ<σϋΐ«ς άνα- ^ ττρος την καταοκυην ϊ£»« (10) χ'.αΐνών ϊι' έ<αατην νν τ,μιραν >.-ί αρχβμεχης μετά ίνα χ.αίή'.ιυυ μήναάποτής
  έπ.ούσης τή^ Λΐ,ψ-ω; ·ΐ,ς έγγράφΐυ πρ'-3ΛΑην·(ως.
  Ο .ργ:/.α6ο; -,ρό; τ-ϋτΐις ΰηι·χρε9ϋ:ζι μ''/-ΐς ότου έξαοφζ-
  λιΐθτ, ι-, πρ9^ηθΐϋ των )"ϊΐνών 8·ά *ζς έργολαο'α; νά κζ:«-
  σ/.ιυϊζτ, νλ^ινα; συμφωνω, τ'βς -ούς πα;θντζς όρου; Ψ> ίγ-
  πϊργ,'ΐ/.ϊ 'ί·,; "Λνω:ίρϊς Δυι/.τ,σΐως τή. Χωροφυ-
  , ζ με-.» ι^,ν ν.ηξ.ν τή; έογιλαδιας ύπ9ιειμε»ος είς πζ-
  σας α, ί.ατις.ις τι·,ς παριυσης ϊιχκ.ηρ^ςίως.
  :ν 4. "Αχ:σϊΐ α'. Αϊτασ/«υ3«η;ομιιναι -/>«ΐνα: ϊ«θν να
  Οώϋ. ίν ι»- νή^ψ Κρρτι;, άΛ'.ως ϊέ< τα>. Εί, ^ζρ-ς .-^ ..γ;λ^^ «ίσ.ν νχανΐαι τζ
  ν>.3 τΙ/.η ι.α ^2 ί'ι χ^ηςθΛίν- Ομχβ π-ίς >ζ:ζβκευη/ των
  ο», α ω ί> αιν*·>ν
  "■>ρ(>?ϊν Ί. ^^ , ά'ωτατ:ν ό'ριον τυ.τ,ς ί«.αΐτης γ,Μΐ'ης όρι-
  ζ*τζ , ζ'.ΐί.τ, των 8, '/βώ' 'Ρ'3Γ*5ντϊ Ιί'τω'ατον θ;ιον τ<,<ν κβτα3κιυα.ί)-,σομ ι·>ν /λζΐΛ.Ίν όριζετζι τ, ποσότης των 300.
  Άρ(»ρϊ' 6 Ή ις-λι-,'; ς κϊι ΐΓ*ραλ.«6η τ'·»ν χα?αϊι!ομιν»ν
  χ/ιινώ/ «ιλει -.νε;γ«Γ:θζι πζρ' ιχι-ρ-.χ^ς ίι^ριζομί'ης ■>%'-. τής
  Άν τιρζς -ϋίίχήϊΐ ■>; τή; Xω;^φυ^7X',ς, ανατΐΛηρούϊτ,ι, τ» Οί-
  κονιμ.κ'-ν Σ^μ6ιυΜον τι» ο^σι» τού ^ρ^ολ^6ίυ ή τοθ αντιχρο-
  Έν -.?! Έπ.τ,ίοχή ταύτς Ίά λίμδάντ; μίρος χ»' ό
  τοϊ ίν Χ^ν'Όις Λ',μ-.σίίυ Χη^είου. ώ;μ·:λος αυτής, όστις Θϊ
  έςετάζη »α· τας χημικάς ;8ΐ9τητας τής ίρεας κ« *α ί,ί6«οΤ τβ
  έξαγομενον ϊι' ΐκΜσ*ώς τού.

  ΒΕ ΝΗ'
  Δια τ-ν ς Γκ» -ή% >ρ.^, ε; ή, ι ο^σ «α ;σ<ι α» )ή α κ γω χ/ιΤανα' γίνΓ,υιταΐ /ο^σι; -α-β τής 1<κ<- -."'. τ*ντός προ», τ^ΰτο μ,.-'υ ·*η 3ονα.<·<-ν.ι τ--> ϊ- ο^6ο.> να
  εμϊ ίνστχσιν >, -ρ3, ^ν τρο-θ' '',, >ς « ς«ως
  η Ίν*τρ9·τ.' ί/_ϊί τί *'ί»ιω.α α λαδτ *->ο ή ΤΛΐΐς
  τα* *,<-»» ■? ατ5«.ο^ΐζ| ταυ"α, άπω, ,ΐίβζ α) ή *. -ι τή "- 3 ,η -ι ή ο και νής ί/γενε καταϊκε^, τ τ*» ά ευ - η ω*ής τής «.τω π-ος τ-» ερ;θ αδον. Μετα τη* »ςί'ςγς'ντ> ^εν -τΛ , -υ *ς τ.υ, ταρί τ ,
  *αρα/α^6ανϊΐ η Ε^ιΐοοτη χ, ϊ. μη τλ ρο τα 2ι ρ
  ΧΊί-ι^τ .φί; προ, .ο ί /.αδ-ν, ;?ο Τ3 ηραο. -, ΐ
  αυτών τ-·ν -τφρα Τϊτ "ί)ς η τ άς
  Άρΰρ * 7. Η ρ *%η ή γ τι, ν ; χλΐυ""^ αί
  »ν όλω χ ι ν 'ογ3 " ■ ί^ο ■> |ι*λ, ,ίιδχ ^ τ 1-1 -ή
  , ;·α -.); * ίλ ^ £, . - ν υ -ζί ολ ■■ ·> 3ό
  '<« ">'>ν ι ηνί,μ ίυν ι-:ι ^
  μ υ Ε/ / τ,ν χ.; Δημ-σ υ Κ τ ής ή γ
  Γρβ^ε--, Κ ·η < «5 τ =ν '' ·■« 2^-ί »'τ-β«ϊ ν >ρα/μών
  πίν ϊκ ΐ«-< (ά' Ο £ /?τ,·**τ- ί μ. / - τ^ς Ιρατιζτς Κ^ ής «ι α -τ/ ι·ι · , ·»!οσ*ος "ών -<ς'ϊ>
  Γ-ι ν^αϊ-ιο' τ: τι ίΐ --;ίφετ»ι πρί*. -ούς αχο"κ/5ν α^
  μέν με 3*: ι, ϊαΐσ μετα ν «.'τα ίοακν -εο, ϊί -ΐν α< - με"· -ο «>»/ηρωοιν ϊ-οβών ών αν
  , τ - ις ρ »νίδ·ιχ τ,- μ«»ος ρ 3λΐ6:ς ν-< ,^ο^ νυΤ| ς άς /ρί^ . ςΓτ νς να δη/ωσοσ κ*- -τν : ί / 2 ; ο ι »γ^υ«. γνωσ ν - ν' *νι ρ^ίϊ3^ ϋ, α;τ ν δ ι ίίκ 3' τ^, ε, ^χ^-ί, τ ο υ ο/»α6 υ Έν περιπτώσει δέ α ορ'ψει) χ αν ν ε ώ ο βών προ, τα, αδ.,3 » η *νν, τ , τ^ϋ «ο-Ό/ ζο^κ η «Π αυτβ^ τ ο, τ -τ. υ.ίη/ ο ζντΐ ...,-,υ ϋ ν κο< / ο» ή η απ^σι.* τίθ'θ^^ίιΐενθι, ο, ς πϊ »/> ·3 ε »ί γο'αβ ,> α-2
  τήι, ϊμ'ϊρ^ι;* μου αν ΐχατϊστ'ΐίως τούτον ο.ι!ε ί^ο ώ' >ι
  σεως ταύτης.
  άς ^/3ν ατ3θοιφιη3ομ-νας //αι/ΐς 5 :ρ (ο α ος οΐε / ι να
  -τ ,ΐ{, ίν ος -. οθ; ,ι α, ·: μ : ί(,
  Ο;ε »ε
  αστ, »„.
  -ρ:ς -ο Λτ;Λ-σ
  ί α > λ ι ι^ως οί 20Ίϊ οε-','ς μ-τ' α., -υ λ-α ίΐ,
  ϊ η 'β η 3' εν /ο^ί. οί 'α πΐρ2 ^^ενοι -ο- ε-ι^ρνιττμαίς, χ,
  ι 3 α,! ί ζ σ ■>- ~-< ής άλ/η νσΐααια», δ τη/ ικριί', ν α ϊ"33 ^ τ&ν ιϊκ/' τω ι- α~ ^οώ* ν Τ(Γ>ν -*ΰ^ριω-€0)/ το-
  Π, γ ρ'Λ,,ί ϊ η ίΐ.Ό'αν ϊ νι/τα1 να >α6ω-' μ«ρος '^ι
  η α' ν -ο ^μυ-; ί .ι ! . ι ρ ).; Ν μους -ή Νπι/
  - ν ' ι ) ρ 3/α6 , δ ν 3.ν» αι να • •./ωρί,σί ιι,
  , £τ*ρον Γη; -εο^ε ΐΑ^νην 'ρ'ολ^δ'^ν ουτΐ τα ·* τουτης α*οροεοντα
  , _, α ο -ϊ )· ;-ΐ:/ ΐοΐι: τολ αν.> -ή, -ηρτσεΐικ των ιν άο'ίρψ
  - ■>
  Ε
  ι1) α .οί) τ:Γ)
  :^ν ' Ι ι Η τ ρ μτ ι/,ς άς άς -<<ιν πα-α το3 ι;γ.λ-- 3 ι 53-ε^υ ν ΐλϊ>-τ3 » //αι ών δίΑίΐ γινίοΐιαι δια ,ρημ,α-
  / ϊ όν τλ Ι πι ρ.-υ ι- ών Έσ<·Τ«ρι»ώ , ίπ όν μαρν^Χχνων-ρο, Ον^« οτχι ο- -ής Ιν >- ^5ήσε,ς ματ '■»·'!·- μ»νων ,-ι-*?»-« «ρ<ηο.ο> ^ «(,α/αβ^ς -«
  τής λο,β8 Λ,κ ς η α ο^ρι^-ς α^ χ Ι ήτ. 56 ^ τ - -« ^ '^' *"'" :Τ(" Ι* *" ^ ^μα ι ^ * σβνο^ "" ()^-'»^
  να ο-ϊερο τον μη/ϊ πό ^^ς «ς -'^ έργ λα όν ϊ γ α-ο; οίνο *""*^ -"'"-' ^ ^ωΡ * 'α **
  ις -υ ερι απθίρ'ψ ωί -ρ »
  ίροι 8 Ε ν " ι ΐλαδ δ
  »ντ3ς τής -6'θεσμΐίς <·ς -ι Τ33 Ληρ^ςε(ύς ορ.^ομ /ής α π α ή ϊ* άς ·»ϊρ ^«λλ τ αδ ?η ι ο ^ί > 3 ή π'-ο
  : Λ,σ3/ /^;ν ι» ν
  ή ρ η χρ
  >αι τα η ^^ την Ανωτ Δ ο
  τω ανωτ-ρων π«ο ττ)ς -ναρ
  Γ. _ ' · =ρ ολαϊ'ί άφε /1' α χά ουσΐίϊστ ες
  . / « ^ν αν Δ οι>τσι τή- λ'· .-^/Λκή την «ρέ·»ν εξ ής !*»'£'
  "δια- / σ ευΧΤΓ τ? αι άς -ρ: ή ί ατξεοις τής κϊταΐχ υή»,
  ί α-'τ^,ιχ "ω' ';!τοΐαν')'- η αομ ίχ ί~ι τής ττα,-α αόι- ο) α/ω Επι" ογτ,
  ώ,- -ή, Ανωτ οα Δ' α' νη.,-^η . ος ι οντ ς ϊοου Ε -εί π~ω«' α-οίρ ψ- ς
  ,ηΐε,α, τής Κ «,ο^λαΛης Λ «^,,ή > '», αν ι 2τ ,ι ϊ 3η »/ -ς °'Ρ / χ - ο.ειλε- ν αν ΐ/υπο τ,3' *υ ην 8ι '-ίκα; π/η ^^σ ,
  τή. υποτο Νομα χου-^/Οη ομιν') -οοθε ■' ς-ο/-ν»βρ- "ύ: ταο'ν α- οοους προ τής /■ ερας λιΘ ην υτοχρϊθ^βι ε ς
  ρ φίηαο,Α νας χαινις, η ι ν δϊν - οσί/θί, ./ ^ 48 ω ών /' ς -»;α337'ν - ο^?ι
  πρός ϊ ο κοι 3ΐυ <]»! ^ς 'ή, ί-ΐ' όοαα > - ^ *«τ·» ρωσκ^ς - ,ς ^ '" α'υ ανί"?
  *ο ολαδ α, ττ^ο σο/τίξιν τ^ οικειου ύ'^λαδ ' ν ■•-ω!· τ*1»
  .-υ αν,, τροσηκο στ; 5 δ'λ ο ,γ^ »νης α τ /; ηί — ^ ^ "-Ρ πτο« ° ·ΡΪ0Λ δ^ ^ Λε ποιτσει ίνα ςιν ής κ* ?-
  κ-τωϊΐ ής ι γολαί λ; 3, α^ί αΓοφχσοω, ο^ Ν'.μ^ρχ ^ σ ^^ "ώ/ παραγγ λοπολ ν< ν χ,,ινώ/, πρι ή -ΐαρο^ασχ την Χα< ω π.ολ'λο;, εη )-,ο τ3 Ανω εοο Λ 'κη ι. ' Χωρ3 ·βε»ν ε ς -ην Άνω ιΛΐο »ησιν .^ Χωρ^^λ*λή *Λί απ.ίανΒι' φ^Λακή /αιΐ'ντ ι** ών ^Πεζκ σ^Α.ο'»ς ο α Ο ω ·48 1 «^μ^ο « Ειιτρ γτ -«π η /α α/ ϊ,λοπ) ο. α.τ/ς, κοι ο- το ύ-' αρι<ΐμ. 35Ί Νομου ? ο ; το ,γο £(·ν ο οτ?ς ' -»- π 1νϋΛ ν0-' ίυ "Ρω' ο"*·» τΐ"^ τρ^ «λο , *"ΐ =ν ή πεοιπτω τεθέν τ αρ βΛίο /ρηΐΑ*-χον πό ν -ερι.ρ/ετα »- 5 /ο, ^ο3 σ" <** * τΥ)' «^Ρι- Ψ ν τι), «ο* * ->-ο τ/·, Έπιτροπης ο ρ οΛ.ι-
  Δημοσ ου 00^ 4 ν ϊν " ' σ ησ<ι τα,την α/Λα μβ--ιχειρ τΟγ αυτ^' τρο>,
  Άρθθίν '*. '"]αν ο 5ρ ολα^ κ ρ /Η* ί* χ ,το, ή 'ν,> -ο < *·ϊτασχ*;Γ,ν ιω/ //αι ώ-, ι>ω «α 1τ ς ο α π οστιμου α-το
  Διοι ϊ,σι -ήί Χωρ^υ'αιιή- <ατοτι/ ^ρισ' ι Ον ?5,ο'ιο, '"υ ^ί01 ^^ 4ρ^/α<>ν επιδα/ λ-μένου αύτω υπο τδυ Νομαρχο"
  Έπΐτροπ υ έ/«ι το ί'ΐια'ων»· να ~ρομη')ίϋ·}Γ -ϊ ναγκτο·-» ς •^·ίν'») Λτο-ΐν ι γ^^^οϋ ής Ανω.-ρ^ν Διοικήσεως τής
  ιι;, Χω ο^υ/α ής χλ»ινα. «Γ^ε <. τ^ς α οα, α ε Ο* -*-α •^■(1>' Λ·* { Ρ°-> *·»!·»' ·κοε ^ως ν*ρι ο^ «αραπτωμα'ϊί τ0·'
  /ότι παρ α)λο^-ρ - Λ^ 6οο αι*ιΐ Θ^]-^μ£/ο^ ? α α«ί ^*^^ ω '^Τ-' °^ ϋ 'Ρ ί ο,,Αΐνη ί,'Λΐσις τ/;ς ίμ^ας -εν «πο< Αε εί νισ^ου 5νϊρ ηϋησο ,ου ί-μ.σΐικ αν -οΰτο »π τ γτ, ο /03ν ί και * ' εις -ό Δημόσιον ιί' ε ίκ τ^ πτο^ηθβ α των 7*νθ< /ών !< τήί χνο- "*■'' ρας «π βυθ- άς εί-ε .ν. τ?ζ ν'5- »ργο ^αδ ■». *π όν μϊτ α' μ» μ«Υα'ητίρ^ν -ι τν ϊ-α βΐρ^νεί τ:ν ί/,-τωτ ι «ρνο ?6ο πρ^ττε-α' Οί π-ρ αύτοι» α> υ5>ω; ϊ .ι ι β^σ ι τώ λ υι*ν ν
  μων της ΙΙο/ιτιια
  Άρδρον 10 Ο -ογολϋδος ^ α ί ν-ί ϊι^ρ ? ?ν ι,λ1
  οπω^ ανατ ηροΐαϋ,ο/ α *~ ^3 λ ν», λ μ6«ί /·, -χς σχ·" $/ / "^Ρ0- -1·· νί(ίϊ
  σβς ιςροςτην--ο.ίθεα» / α ο <ο ε ντ ς Κ ,,τ-3 ί Λυ κηι.ως 1 α έ, οα τ, τη^ Χωροφ /α/ή, -α' ιΐβζκο^ ^^ πκοι ια α /.ατα τα; παρ^"θ σεΐί Απ3ϋ3 «ςοντ ς το - γ / 6>υ 53-ί 3ε / ώ^ι-ιη ^^' "υτίΐ α -
  τ κλητος ή αποκ ιαζη ΛλΙ 3 ουθ-ς τ^ουτο α ανΐκο νωι>ις
  'ής Άν ,ι^ρας Δι:,χ.η3 ω, -ής ΧωρθΦ^λ»κής «αι α Λαι ιπι-
  τροτής γινονίαι ποος την »~ ο τΐον Δημ,^νιχην ρ/η* Λα'οΐτα-
  ρΐ-ναι Ιγχυροι απί τής ίιΡ»έρας τή·- .^'δοσεως
  Αρθρον 11 ( ί βουλομενο να / ^6ωσ ,* ρ>ς είς την πρϊχει-
  μ»νην δημίπρβσια» ό^5 ς.ΐι ϊ,ατην άλρ:βή »Α~Ληρωσίν των Ιπς-
  ής ταρ//α6(,ς τ<ι ν //»ι ών Έχιτροιτί,ν το ιικα ωμα ί; τίς // ι 7. ω μη τ Α ή οΌνηρυΗ- ος σ >ιπε α κα
  " - *
  ή ί ► μ
  Η ιιι ρ.ικ τή, Ανω.ερα, Δ οιχ.ί,σεω^ ιτ,ς Χ>.ροφιιΛαΛής
  Ι - ο ί» ωμα να παρα.οΛ^^ ι/1, ι<ΐ' ρ^?Ί' τον /λα νων ιβι »α ο ν§« Κνϋι-, ε , ιο/ 6ργολα*,ν ττν ϊ ορθιυσ ν ιήί χ;κώς τ /Εν ι'τ / ^^,ίν , ίρ αο ^ς νποχ ^..^μίν α ιι^του 0 7.ως α1 ο. τα /τ((^ κ·ι κάς λοι^α »πι6Λρυνο«ο( ^ν Χ^ν οί, .γ, 'ϋ Ιουλίου 19»·) Ο «τι -ων Εί, ιτίρικών Γ ΜΤΛΟΝ'ΧΙΑΝΝΜΙ
  Πρωτ 4979
  · -22.ό 7
  Ο ΕΠΙ Τ<>ν Ρ^ΩΤΕΙ'ΙΚΩΝΓ Ε
  Διακ^ρύττει ότι,
  Έχτ
  χχί !ιπ
  ~'.7ν
  ί-.ι.>ρ
  <5ν Νομώ ΕΦΗΜΒ5ΡΪ2 ΤΗΙ ΚΤΒΕΓ-ΙΗ2ΕΩ2 269 | ϊέν δ,ίναταί πό" ν» ΰπ$ρ6* τΗ αή"να άπο τής είς το·' Ιργολά- ίο · !'<··:άί»υ κ'ΐν.ι.ίή-εω; τοΐι -βο' ά-ορρίψεως π. ωτο*όλ)ου. φ ή; ορρίψες ; "Αοίο ν 4. 'Ρα, ' ΐρνολαδο; δίν άντνα-αστήστ; ΐντος τής ΰ—ο Ι τού ανο>τίρ .· α θιο> Τίΐσίιίντί- τρρ βτμίας τού: τυχόν άποο-
  ; £(ϊθϊν-α· -/ιτ'·νίς ώ· άνα'α Λΐτ>ϋΐ,ς, ν) δεν πΐραδίϊτ, ίντές τί'ς
  2
  ιΐκοΐς Κ^τ^-ήΛχσ·. κ»! ενώπιον Ε* ροπή, ιτ.ζ-χι 9,··έν-ς ! ;"' ^«-ν- Χ'νι... πρβ'^ -υμένης ύ*Ό τη. Α--ιβτ--ρις Δΐίΐ-
  ίν Χά/ μ: μ-ν «Ό -όν Νο · ϊ-,.τ» ώ" ίΐ,οεϊ, ν τ~ν "-Τσ-ά ^~ρ"ί5 ^ ΧωΡ0}Λαχ?' τ-^ωνί^ -ώ Λ^ρ<.) 48 εγ3 «π' 3οώ αινον Ά5·ω*>--'-- ν- ^κ-νίΆ-χήί ^η· -άς τ-ς Άν., έ-α ό > ' Ν'Λ^· ίν το'*'''γ' ?ε «ρ-ωσ£ΐ το Λόγω ί ίγυοδι,σι*;
  Λ.οικτίΐ» -ί; Χω8^.λα.ή; **' τ·«ι Ταγαάτ^ Π-ζ»:, κ« *™~™· ,"* α, 33 7.Ρ*-·τ>Λ> ~--·«-ν κ,ταπι-τει υ «ρ τ-Λ
  τϊν Είήηοο·.κην Χ . *> ώς -' αγ *τβ τ.ύς νβ*· η; ,ύ-ώ. 'Ί'»» *·*■■!·« ο >-.-Λ*6: κ,,Γϋγβή 5-^τω.ο, η Ανν,τ. Λιπ-
  ν»"ΐ; τ'.ς ι ι /.α·.ής νίογεΤ /.ατοτ.> (γ'.ρίσεως τού επ·, των
  ια 3υ η ϊ'3'Γα τεναι συμφωνως
  ρ ρ
  πρός 'γ.ν το > -Τ.1Ζ1 *Τ Αν^τ'ρα Ιιευθυ'Ίε -ών Εί.» ΐρι/.ΐκν - ι ,
  -αΤς Ννμ ρ/ί ις ν-ί τ- Άν Δι^χήσβ τι;, Χωΐοφυ. η·ι. ; κ-.-α· " Α-05;ν 5. Π έ^γο ά::· 1-ο^εο-τι·νά να-.ασκϊυϊζη χ τώ-
  νί *^» ^ θν α^ γε λέ'^ώ τ%)'ι τ*ς Άνω
  ΐπ'τί·,ιΐΓυ δε'.ΜΑ^το" Τ: Ιί^αΐ,ί^ των ύ"τ"ρ:ααο.ατων ν"^ κτ»κ.ω< κ·= β9ων . <Κβ -ϊο σύ-η'ίτς, ό ^τ.άι·/' ι ϊίς τ'··'ς κ τ2σ*ε.ι:χ α*ιο.ς -ί-τώ^ας , Ρ^1» -* %ί1α'> χκ
  Ώ; τρςς '-ά λ:"ίτ; ••'τι'ν μέ η ήΤ0! 'Όσ ίσί -, »> μα ' - - , Λρ',■:^ ). Ο ^'.γ '.
  6ί> κλ«. ϊσ^ν αι «τ,λ-τως βιοπ τ:ο-ς «ί». οο ^ τοα ..χ' .,ι·,. ' ^ ^γ9""β4 χς 'αλ'ύ <10 ' Γαρα τ^ Λ^?£ ^""Υ;° ι * Γ ν·ί^ -1- '-|1 'ι»"" η Δ·-;ικ*·,σεως Αί Ϊ6ι5τητε. τή' 'οέ>ς ^ί^ν να εϊνα α; ί·όαεν3ΐ ϊτ:1
  5X15 ύ5-< : » θράκην 51 * Έλ*"'τ(κότγς κατά στήιιονα 5ο γιλι-.ΐτ^^ » ^-κην 21 » Κλ<ι>σ·α' ίν ένί τετρ ■•■Ίυννώ εκ»τοσ :μ τ-ω
  κκιά σ'ήμον τ 10
  χιτα κγ4 ην 14
  Π5!"'ης ιι/»λίϊιι Μ^γμα '.θί,' καί γ ησ ;»/ έν "/.ίβνβϊΆΐυ
  άό^ς ό €;λςι να ,α α
  'υ,γή 'μΛ'Ο^ων έΕ όλο>.^τρου.
  Χ^ωι ατισιιέί· Στ·»6*ο ς ί'Α'ιζϊ ινη).
  "ΐφανίί'- Όααλή Ιι-στϊυιωττ
  "Α·θίθν 2. '(' 4να'ΐ·'ν1'ΐ
  -.π ςηαιο
  χά: τη τ υς «χαστ-.τε - ηίγγεΛΑϋ5»5^^ αυ ω 7 τω άς κιτα
  τί- ί ^. τ ά "ε ι ■- τ:~ ά^! ριυ 2 τή- -τ-ρΐύτη- ϊ'ίτνη; ξε.. ς μ'χρις "ΰ
  _ έξ.σφιλΐσθή δα «α: «,:γολ δία- ή ΐΓ'-μΓθεια τώ. χι:ωνων,
  5λ/ ω- ύπόχίΐΐ)! ίίς τάς ΐι* ά|5'< τ ου ά^Γβκ 4ΐυ τής πϊρ^ύ- σης θίΛκηΚΐί^εω*. Ά'&ρο 7 Ό έ'γ;/ο^ος όίεί"'ί; ·ά ϊ ορ!3τ άν*ίκλητο> ό'κ^ς
  άντ Γρ-ι αΰ-ίν έν ΐτο οί το^ λίαββντ τάς σγετι άς ποος ".ήν
  — - νί-ε,Λν άνα>;· ώϊ·ις τής ϋ-ηρΐ'ία- ·ή' Ανωτερ ς Δι ικτ-
  Νθλαί'υ ί-ν ?έν ώοίσθτ τ.αρ' α!ιτ^; -ν-ίν"<η·ο; ή ϊτονισΐίζτ- χαι ό ό; ί·εΐ: τ'·οϋ-ςι< αί ίνακ' νώΐ^ις τή^ Ανω 50?: Δ ι/.·,σ.-ως »7ΐ αλλ^ι 'ί;! ;-ε ; ν'νίντα. -ο:α τνν ;ΐΓ·.'έπ ι» Δτμοτ·ιςτ,ν Αί" "Λρί'ρον 8 Οί βίυλ'μ'ν; νά λίϊωοι μ<ο: Κ ·'~' τ.ρο... ι μενν ^',-υ:-*:· ίαν όφει)ουβ> ο>ά ττν οκειδ·" έ —Χΐ:ω-ι των υ .ο
  ■.•ατϊΊί εως Τ~Άε ζ*
  ή- Τ ,-ε;,.
  '^Λλτ
  Κρ τ-
  ,(.ι κα' ^αοαδί4τ *"' τίς ά-οθή ί τής Άνοκ-ρ ς ιοι- 7 ε
  νφεω!Γ τή' Χωροφυ *'ήί -ο τ ί'άΐ οτί - ' 4γ- ρίφ= ο -. "ν. ή :ν:ς^" ^' λΛτ κ'
  σι-ω-τ* Άν^.- ρ-ς Λι-κήσ ω » α ν-.λλ .έν > '-τώ /ιτώ ττ '■' 7(3, -'5^:α> -ιω (.-> Ι1) ^,
  ναα »αϊα"'"'·ιιάζ(ι»ν τοοτοο ~.,μ$ων.»- ' ρ- -^ς ' ν5·α; τ.( ".ε 1&*τ:ΐζη Κ τ, *■; -ιτα "τ ."■ η
  γντ- να'- τ'ά 'ν τ- τ-ρσχ>.··.«■ ό ιζ'.μ,ε '^αέ^ '^ ' ^ * Τ
  V
  ^ι>ατ· ν τ1-'^ ^ "■■ ^/Τ "'/ο ^έν τ υς
  ^" ΟΟί ,2,Π !->.υ. ,ν μιΐθΐθ > ίνι.ς 'ρΐώ .....-- - —-'-'-*- '~-ί~'"
  τω άξ·α -
  «ναλογςΐνσης πρός την
  ος ?ε
  δι' έκαστην εργασίαν ήμ 5αν άρχ - -ν- ε-ά |.« ,χ ή-^ ^ ^"«ϊει-/^ 5'- ν := ϊ αίο με-α ττν ο Α· ρωκν απ.,-ων
  ΙΑ^νϊ Λ τί Ο ΤΥ]ς £Τ51ί ΐΤ,ζ Τί'ς /+ί1ί£ϋ> ^ Τί) "γΡ?^0' "; Ο ί ^.
  γ
  Άρ')Εο· 9
  ή =ί·
  λα(μ6άνο^τϊ· π ./ Έ-ΐ'.ρ - ς >*'■ -: --= ', π ?;^ το Ο κο-ο '· «ί ■» 'νΛ-''' ?υτ-»·κ-·ιω· -ν. ο ένη- τή ϊ!«τίξευ'ς των βρ-
  μίνου Σ.μδοΛ'ί'υ τή- Χω·):»! λακή ή τ ■ 'ν α·μων α -<·, ά α- θ;ω 49 χ ' 50 ^' ύ-τ' ά ·θ. 356 Ν: ο·- _ -ληοωτ«37 κ«'· τ-3 ^ιε θ,ν-ο; χ .3 λ- ο ιο, Χη^εί- γ■> -ν
  "V»»
  ο. 'Ο Ό ί-_ο -6--ς ί-ν!, » - ϊ ε ■/ 5ί . ^ς ετ-.Γο
  1_!______· _:< ι,^,-ΐ.» . ί _,ί -,,,^,- -,. Ά-η-ι η· ι3 Ή .·. 3τ- τί-- γ » αι (".ν ϊρ α^'αν ΐ^τ' τ / ίυ η; α--ορ-ον α επι πά ονσ·χ -ιϋ ί'^-λαδ ι υ; τ^ »>-.- ο3 >>-ου αϋ ου Ή :3τ- ''-- ^ ' '·** <".ν ' ·ρ,ι1Τ,Λπ^. ϊγ(( τ·5 ί>,,,ίωΛβί -, '/ί-'.-, *ύο γ το-Τ, ν ήν.ς 5Χ $ · ^ιώ α -η ·Ί
  6 υ ιιολ '.ϊ
  ίυ τ,;
  ω τ<"ν (. -λ ο; ι τα.ά- Οί ιΐγν3ΐ'·α '^-οΐ -ην Λ'αχίθ" παοχ";-ν ε ϊ^τγ- π ρ*7 λνωτ^ο»" Διε θύ ~.ι λχ, δι 7 ά χίΤ·ν '^σω ί *' ?6;ν. Κχί οτ3θ .ς μ.-ν χιτώ ι, ίΰοη - '··'~ ι-, "κ-ο τό ί ΐΐσημον δεΤγχχ τ.ο.Λ.3~· αμβ.ν ' >' είτα ε
  1 ηχα; τ'- Άνί·>τε'οας ι<·'ν.ήσε το ί 2 λο: ς^ ΐ---β' νά λάίτ ό «ρΓ-.λϊβ, ή ό ά^ λη-" αύ ί ϊον; ι υα«ν-. ?ν7'; / δ;ά *!x^^7XΕ>^ο^ χ^ΤΛτρ ς ί'ς ρ>· <ις Ύ" ^ -Ρ ,' .6ο.*. των ά ορρ'ΐτ''έν ύν */ι ών _ /) Επ τί"* τ "ίησ τ,, ΐ^ρ τής α.-οίρίφί(ι., πρό. πέληψ'.ν τ ής ίΑ :«.--?" π-" -» ι^ εω; χ ('; α'<-ών πρός πϊράϊοΐΐ·» Τ^ύς -υ/ Μάπ^ρρ^-. ,^.ί»:υ; ,. ώνι. ο -άς ν^ς -.«..*,ε^ ίογ:λ^6-ς ό,;"· ί >άά'τικα·α-τ ι-ϊ ν ", " -θϊσ^ία γλ ό -«.νης Α 'ι^ο · '.ϊ. Κι' , , ^ , . .
  αΐτ.ΐ 5-~ τοΕ Νοααρ^ου Χ αν ω,, -ρ1 ς όν .νακΐινού-βι 1π: ., καί α-.λοϊατ:· ιυ^μ-.οφ υμε^ πρός τ;,ς αατας-ΐς τ ο, υι
  Ανωτ. ΛιοΐΑήσ.αΐς της Χ· μιφυλ,ΚΓ'ς ί άιτίρριψις αυτ/|, αί ήτ!> 3ϋ6 Ν^μ.υ κ/ι / ο ττων Ν:μων.
  :ο. έ ν5λι-
  ίι>, //τώ<ων, -, ν ν '.ν-*ι'θ.'' ών ττ,ς ' ό ό'λ τ- τ . . ίιΐ .μ νω - ί : ίουΜΟ^ -ής Χ<·>? ?/α ή; ή τ>. ν α.ο,· λνρωτ"5ν αύ.οΰ.
  / Ά:θ., ί Τ· ϊ'τδϊ -: Σ ιιδιυλ . αϊι τα χτρύ«■ λ ϊ-
  .ν-;· ά6 ο;..ς άπ;--ε τιΐ βις αιά-
  ϋπ* 1-ρ Ί. 3ί)6 Νόμ:^.
  'ί "ών τμόν ίυ',ανχαι να Αβϊ^σ' μ?ρ:^
  £70
  ι»*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΪΒΕΡΝΗΣΒΩΣί
  "Αρίρον 14. Ό έρΥΌλ»6θς όφε'-λει νά παρουσιάση είς τή«
  Ανωτέραν Διοίχτσιν τής Χωροφυλβχήί τό ϋ'?ασί»α έξ "5 θίλε'
  *7τ«σκευάσ(, τού- -χιτώνας ποό τής ένά:ξ*ως τή-: κατασκευάς.
  8ιτως αποφανθή ή άρ^οϊ'α επί τής παρι'λιδής ώς άνω Επιτραπή
  άν πληροΤ ή μή τούς παρόντος όίθ'ς. Έν "3ΐπτώσε( α~οορί-
  ψεως ό «ρ γ·ολάδος όφείλει νά άντι*αταττήση αύ-5)
  V
  ίχέροα πλη-
  ρουντος τούς παρόντας όρους προ τής ημέρας *αβ' ήν ύποχρε-
  οΰται είς παράδοσιν καί νά παρουσιάση και αΰτό πρό τής ενάρ¬
  ξεως τής κατασκευής είς την Ανωτ. Διοίκησιν νής Χί·>-ροφυλα-
  κί[ς 8πως ένεργιτθώσι τβνωτίρω.
  Έν ύι π«ριπτώσβι ό ίργο·>6ος ήθελι ποΐήσβΐ Ινκρξιν τΐί νατ*-
  σκευής των παραγγελθησομένων χιτώνων πρ'ν ή" παρουσιάση τό
  ϋ'^ασιια είς την "Ανωτ. Διοίκησιν τή: Χωρ'φυλ^κής κ»ί άπορχ'θη
  ή άρμοδίτ 'ΡΙχιτροιΐή περ'ι τής χαταλληλότυτθ'- αύτοθ κ->ιν>πο·οιτ
  μένου τού πίωτοκόλλου τής πρός αυτόν χα> ^ν ν| πίριπτώσε; ιιβτά
  την απόρριψιν χγΟ ίιφάσαατος όπό τής Έπιτροπίίς *> έογολάίος
  δέν άντικατασ-'ήσζ; τουτο άλλά α'ταγειθίσθί αΰτό πρός «τα-
  σχευήν των χιτώνων τιμωίεΓται ούτος διά προστάτου ί"ΐΐό 50
  μίχρι 200 δραχμών έπιδα^λομίνου αυτώ υπό τού Νομάρ¬
  χου Χονίων κατόπιν έίγοάβου τή* Ανωτέρας Διοικήσεως
  τής Χηρβφυλακής «ρός αότϊν ίχδ«σ«<·>ς -ερί τίϋ παραπτώαατος
  τοϋ ΐργολάβίυ. Ή ποοηγί^μίνιτ; ϊγϊί'σ'ς τ ιΰ ΰφάσμ-ίτος δέν
  άποκλίίβι είς την ίύ τής παραλάβη: Έπΐτο-χήν γο διχ*'ωμ.«
  νά άπορρίψγ, ^05- ν>τώνχς ώς μή 'ΧηιοΟντοί το'ί ΰφάσαατβς
  αυτών τούο ό'οηυς τής ί 'ίκηοΌ^ίως συνεπ>ία άλλαγή; αϋτοΰ
  καθόλου ή έν μερ«ι.
  Ή ύπηρεσί-χ τή<- Άνωτίρας Δίοιχ,ήτϊως τής Χωρθϋαλακής Ιγει τό δ'χαίωμα νά παρ*κολουθή την ραφήν των χιτώνων κα' νά ΰπβΪΜ^νύ»} είς τον ^ργολΐδον την ϊ ίρήιοσιν τ9<ς καλώς τυ·χί έκτελουμενης εργασίας νπ-χβεουμιένθ) νά σ^μμορ·ροί3;α: ποος τα τάς δϊηγίας τής ύπτρεσίας. "Αρθρον 15. Ώς ανώτατον Ϊ5·ον τί'ΐής ϊρίζεται ή ποσότη τώιΐ δρχγιιών Η δι" έ'χ.ι-ιτ·5ν νιτώνα. Κατώτ-ίτον ίί όριον των κατασκευασθησομίνων γιτώνων όιίζεται ή ποσότης των έπτα κοσίων (700). Έν Χανίοις τί] 19 Ιουλίου 1910. Ό επί των Έσωτβριχών Έιτ(τροπβ Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΙ Αριθ. Πρωτ. 1900 » Διεκπ. 1227 Ό εί βτι: Χανίων την ϊνωσιν τή; Ιβ«> κ«' ϊζω τΛίοΐί χατά τό δπλ τοϋ
  *Αντω"ίου Μουντά»η <π>«τ«γ·ίντΐ· τ' "ΐ ή Δβ
  Δηαοβίων Ιργων
  ο ΐ
  εί;
  η έχτ(ιι.Υ)ΐιν ΐί<; 130. 18 8ι* τα γρφ| δχρίώββων χ λ. *. Τό έργον ποοϋπιλοτΊΐΉ! χΐ'» την το τοβίιν των 83«^μι·ι» ?650 εί ών ξο ιίπτους ϊαχάνβί έφ' <ό'» ούϊέν ί·.χ«·'ωα« Ή εχΐΓτ«*βΐί γενήσετβι ·ιζ το'κ όν εί; «χ«9«'α£ μο"ίδ«ζ μβτι τή< Νομαρ^'«{Χα (ών την 31 Ίουλ'οο 1940 ήιχίοαν ^ά6<5ιτιν χ«1 ώραν 10—11 κ. μ. Ί ,,Ί'πον Έ«'τίθτη< χτ»ιτ(ζομίνί|ς 4χ τοΰ χ· Νβιχά·νου Χβν'ω·* ώ; τίοίϊοου ^οΰ Εί»·»|νοϊίχοι> τοϋ Δη-
  μίργου χά! τιΰ Μηχ^νιχοϊ τ·ϋ Δήμοο η τούτων χωλυομένων
  δπλ των «-.«ληΒωτών το>ν
  Ή 1·ημοιτ·!*»{« ίπ«ν«λ«αζχνετ«! «άν -^ έντ&ς 6 άπο τϊίί
  ^βονολογίβς ταύτττ^ ήα.ϊ3(ο> πβοιοίβτ) 5 ο)ο 4«! ϊ*ϊττον '-ής χιτά
  την ποοσβοινΐιν χ«τα<ΰοωσ·.ν τΐλιυτα'α; π3οσ·ορϊ<, Πά; ?·γολά6ο; 1/ύ* τ» ιτροβΊντα τοϋ δπ' ίοι^ 356 Νίμίυ είνε δίχτί>ί «ι; την ^ηαοποΐι'αν άν ποθ5«νΓίγγ) ■χβατ.αα.άτιον τ'.ττο-
  π-ιοΰν την ε?: τ( Τιαεΐον τ*~> Δηαοίίου η «ή; Τοατίζηί Κοήτης
  *ατάθ·σιν λιίνω εγγυήσεως ϊοιχαών Ϊ50 ΕΙ,; τούς ί*»τυγ<ίντα; χατά τ^ν όκιγωνισαόν έπ!στοέ»ο»-β·. τί λί/ω ένγοηιτεω; χατα- Τ«&ίντα ίντ^ς τριών ήμ«-.ον ϊτ6 τϊΐ ^η Λΐπο»»'«:. Τα ϊ'βνράμ,ιχΐίτ» 4 πϊοΰκολίγΐ'Τ'/.όί ή συ·'νρ*οή -ών ΰτο- ί χ. λ χ. »1σί χατατεβειιι,ίνα ιϊί τό Γουοιί'ίν Τοϋ Μτ,- τοϋ ΔτίΐΑθυ «ί{ την {<χ9«9ΐν των βίκλοιι,ίνω* ν» λάβωσι αυτών έργ·λάβ«·ν, Τα «βαχτιχά τής Δημοπρα«ία; 6τιί«ίΐ.τ«ι ίίς την Ι'χρισιν τςΰ λημ;τ.«ΐ/3 ΣυΛ6ο^λια^ η τί,ς 'Κκιτ^οπΐιβκ ΟϋΓθϋ ^π; ϊχΐ[ ')> ?ΐΐΐ ωχα ^α''·ϊ τί 8ί·ηΰ- «ύ-γ; να £γ<ρ!νγ] ή μή <χύτ* χωοίς τού ου »' άτ5<τ^ 6 τίλίυίϊί',; μειοϊίτη; ούϊίν χ.»τΐ τοϋ /·)υ ίιχα'ωμβ Τα <ηού<('« ^χ' ε;οδα τοΰ «υ.βφθησιυιέτου <τυμίολ»!ου έργο- ίία·: «πιβαου.ουσι τον έργδλαδον. Έ» Χχ-ίκς τ^ 17 ΊουΑίοο 1910 Ο Δημαρ/ίύων Χχνίων Ε. Μά Αριθ. Πρωτ. 1915 » Διεκ- 1235 ΔΗΜ.1ΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Διακήρνξχο πλειοδοϋΐας Λαβόντες ύπ' δψΐ-· τα ΰ-ττο -χρονολογίαν 10 Ιουλίου 1910 πραν. .; χ τή-^Έπ'τρ-τττίς έ-ί τίίς τ;λ-.ιοϊοτ κψ δ.,μοτΐρασίΐς κρός ϊΑ'^ίσθωσιν των δημοτ »όοων ϋ.ατ^να>ώσεως κρέατος χ.αί σφα-
  γίίο^ βτι ίν ίτοςάπό 1 Σεπτεμδριςυ 1910 καθ* ά ουδείς ένεφα-
  ν'σθν κατά τη·< εΐρηΛίνην ή·ι*ρ{ίν π', «ιοϊότης. Προκηού-ΐσομεν ν^αν πλβιοδοτιν.ήν ϊηιχοττοασίαν ίιεξαχβησο- μένηντήν?Ο Αύγοΰστου 1910ήμέρ2ν Δευτέρα;χ«ίώραν 10—11 π μ. έν τφ Νθί*5ργΐϊκώ Κϊτ«ΐτ»'ματ: «νό-:ίον τΐςνομ μου Έζ·- τρο-ΐ-'ας κα; συμφώνως πρό: τάς ίν τη ΰπ' άρ:θ. 13ίι/«ί ί· ί, ΐβίβ' ξ"' *ιμ/ΰ" Χ3ί! τίΤ? σγ*τ!Χ<Τς '^' »Ρ'β· «ρω'·. 1637 κβί 1θ38 συγγραφΐΐς ύπο-/ρίώσ*ων ά.αγραφομένο,ς δροις καί συμ- Φωνία- -ΐοοποποιουμίναις κ»τά τούτο δτι ώς κατωτάτη δεκτή προσφορα -.ιναί ϊιά μέν ^όν φόρον καταναλώσεως νρίατος δραχ. 31,000 ϊ!α ίέ τόν τοϋ ο-,αγΐ.'ου δρ. 15,000. Έν Χανίοις τν) Γ>0 Ιουλίου 1910.
  Ό 4ημαοχε6ων Χανίων
  Έ. Μουντάκης
  τής
  Ι* β-
  Αριθ. Πρωτ. 1367
  » Διεκττ. 1127
  Ό 4ήηαρχοΓ Ηρακλειον
  Διαχηούττβι ίτι; ·
  Έχτί»»τ«ι »ίς φοινίοάν πλίίΟί τι*ην δημοπρασίαν ενοιχιάσιως
  «υμΦωνως πρόί τίς 8.—ά|.«,ς τοΰ Νόμου 356 .2 έΕτ,ς οί " '
  τού Διημιυ Ήραχλείου.
  Ο Τό ίντα- τίς πό)
  πυ,,ης Χ,ν(ω. πρώτον μ«,4ζΛ, βιΛ0 ,3βν πρΐ)ς
  χτησίαν τοϋ Δήμου χγϊ ϊρ^μ0ν.
  2) Τό π.ι,ατλί,οως τ,ύ-,υ &.·ϊτ,ΐ', μ,.γαζεϊον «υν>ρ*ϋ<)ν μέ ^ιο*τητ(ιν( τοΰ Δήμου χβ! ίρω·
  «Χ'.'.-έρωθίν α» ίδιοχτησία; το
  6) Έ ϊίς την ~.ύτήν 85'σιν
  ϊιοϊ τ-»ι<τίο'ς τού 7* Τό ϊναντι Διήμου 8) Τό 3 το, '.ον κα μαγαζείον τοΰ ( 9) Τί ΐ|ς τό εσωβεν τοΰ ι^βΐίαν «αί ίρο'μ»., 10)Τό ίναντ, τ,: Τ.^«, ■οί ίξιοχτηιτ'ϊν ^-οϋ συνορεΰον πρός αύ-ο Το ως α»· χα . ηιαστάς. ;3) Το άνωθεν των $ί5 τ.λ.,,-ίω, μαγ«ζ«ϊον άνώγ.ιον. Η «λι.οδοσία γ.ν^..τβ, 6πό τού; .ζή, 0>υς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ~-Α ^ ι
  δημοπρασ'α ήά
  το3 ύτ'
  Η πλειοίοσια β« Ιι&ιΠι εί« τδ Νομο,ρ,ιαχδν Κατάστημα Κ«ί ϊ,ά μέν τ-ύς &*.' άβιβ. 4 καί 7 φ&ρο^ς ή
  Ηραχλείου την 3ϊ(ν Αυγουστ^υ γιιεράν Το'-τ,ν χα'ι ώο^ν 10 — 12 * · · -. > *
  κ. μ. Ινωκ.ον τής χομίμου Έπ'-ροπής άς ,ήν 6>ζ « 6 ΝΜμος ?"? ΐΓν^'Τ ««""^ '*τ* «« *'«'
  ο^κ Π αρ ο. οοο Νομου, ί " ίε. τοιΐ', αλ/ο;ς Φίρι ι Ο
  "Εκάστη των ά/ω ίρω οίίοδομώ" ίν-Ηχΐϊζε-βι χε/ωίΐβϋενω βΎω»1 μ«^_ ^ώ'ΐίντής ίτί τί1; πλϊΐοϊοσιας ΈπιτροτΓ?ς Εις
  ίι' !< Ιτος ί,-πο 1 Σ.-πτεμβιίου 19ίθ εω. 31 Αύγουβτου ί> 11 ίκοστ-ν^ό-ον ί»ειτεττβ^ γωρ-σιη 97'ΰτσις.
  Πά; πλειονότης όφείλί: α ίχΐα,'ίΐ-η ιΐ; -δ ΔηιιΛιτιο Ταμε'ον ' ^'ν) "Ελν»στ:ς -λιοϊότηο οί» νί γίνχι ί«'-ος «/ς τΫν ϊτ,μο-
  ιατικ, ν
  »
  »
  Πρν<:τοί--ϋ: όφίίλε' -ά -«ο-ί-ΐ τ3ν 3 υ τί ν τ'ο~3ν να ορ 0. 1 φόρους Δρ^γ,μ 800 » 10 Ο ^ » ° ί)00 Β >
  Τ,
  15Γ.
  » 5 »
  300
  » 6 »
  1,300
  » 7 »
  150
  ΔημΊα
  λιίγψ έ·» υ^σβως ϊρ«^ εϊχοσι
  Τα πρ-ϊιτκά τηζ ΐτλειο^οΐίαί ΐιπόχΐ'.νν είς την ϊγχρισιν τίς παβά χινι νιτοσττυατ· *?- Κρη-[*ή< Μο··ίμου 'γ1 πιτρ^πτις τοϋ · τμοπχοί Ιΐυαβουλίου "ΤΙ αχ)β(ου ή-ις Ι ·γύη·υιν 3;ιζ:υι$ν^ν εχ»ι τ6 αιχαίωμβ νά ένχριν/|η μη αύτά /ωΐ,Ις ·* - ΰτο« ν'^π - βιβ •'ίύς Ιτ' »ρ 0. λτ^ δ τ$λ£υ*>.ΜΪος πΛευ^ντ^ ού έν χατχ ιοΰ Δγμου ^ι^αίωμαε
  ΊΙ πληρωμή ■"■ών ίνοΐχίων θά γίνε.αι β: Γσας μτνΐϊί« ϋαβιι;
  ΐχάστη των δπ;(ων θά πλη^ώνητί ^ είς το τ«λ<ς εχά^του μ·"<ίς ιί; τό Ταμίϊον τοΰ Δ-^μο ΟύξιϊΚ σι.»ψτ,φιτι·0€ 8ύ ατ?ι νΐ ν'νη τ^^ί η μδίωσϊ> τοϋ βνηκΤίου υι.ί'ΛώΑΧ1*Λς ^ζ οΐχ(7^ήττο < ϊπο- )ύτως αίτ(«ς Ραν λόγω έβα5ΐχθ(·η- τ^^^ ρχβί'Όυ ής πΊ*£ως γίνγ; άνάνχη νά χατίίίίρισοϊ, οΐιοδομη τις ε< τώ 7*α>Τ!ιΡω δ ένοιχιασττ υΐΜ- "ών 67θ'Μν ό'ίζΐί ή συν ρα?ή των
  /ρεο«ται να ίγχιταλίπγι αυτήν χΛιωζ, άα,ϊ ιΒοπ^ηθτ έγγμ^Φως 5ο ) ^ί -υνανω [*'μ-ν-' ν»! , 'γγυη-α!-(ο^ ότβι"οον νά Ια-
  ΰπβτοΰ^ήμ.00, ,ω^ις ν/ !χτι κατόπιν -ύ$ι ,π λυ „,, 3ιχ* ωμ·» ,,ν σήίδ> ϊύ.^ροσωπω {| ί,' «',ϊ,χ^ τλχ*εϊον)σίο·ι
  ίπι ζτ,μίωοεως οί ^ ίο δτ,π τε λό^ον
  "Ε αιτςς έ'ϊΐχιασ'Λ, δπο/οίθϋτα1 ν» ^αο 3/ 'ξίχ.ί'ο* έν-
  γυητήν ο δπ-'Γίί θχ συνο^ιγΡλφη τ?ϊ 7Γρ3χ ι όν ττ4- πλ'ι'δ'σ ς
  χαι θά ηνκι >·λλ·ηλίγ·'ύ<ικ >ιτί τ3 νο -α -ι ΰιτι^υνΓ: ^ρ^ς
  τον Λΐμιον Ήοα^λΐΌι, ?ιά την πληριιμιίν ( ~ϊ νοιχίου.
  °ί ίν^ιχιαϊΓα' >πο/ρ·οΰν(«( να να^ν^ο>ΰαη · ·νοιχ(»<ΐθ ν-α είς ήν τ» παρίλβζον χαλην «ατϊ<τΓασ'ν, ο»τ«' — /ο^οι α«τϊ -ών έγγ»ητών των εΐ' ιποζηχώ«ς δ'ά -τοισζ > ι ί< χβ! Βλαίην υπαι ίίΓητο" των ίλ1 αί ά ΐχαι ν"·ί σ<ίτικα Δι» τόν αιέοον ζ^ !ο> ό ΐνοικιασττς '*έον νά Ιγτ, ύ·π' όψει τό
  -γίΐΑ'νν τοΟ 0-ΐ6'6»σμο3 μ-γρι το" *ίίσ«ιο- τΐ1^ φοΛολογίαί
  3ί"αΌΑ:ν-υ £'ς -ήν ~ λ ν ο'νου
  7ον) Τό Δτμοτινόν Σ μ6ού">'ον 'Ηρ■'/ί6ίο^ ή1 ί,Μόνμ-ς
  τ'τοοτ'ΐα ί-Ίφυλάΐϊίται τό δ καί μ-· τή<- τ»7 κης ή μή •ί-'χρί. έ άσττ- ττλ'ΐοίοσ α- *α: ίκΐστης άσταλ'ίας ■»'ϊί ί·ά ϊύ- Τ* χη^-ίίία, χά ι εξοία Γοΰ ηα αψ ηβομέ.'υ σι>ιχί0λβ'ου β ριί- να-!ϊ( αν Ό' Ο τρ τΐ^ρά
  'Ε. Ηρακλείω τη <2 Ίουλ'ου Ι'ί'θ Ό Δήμιςχος Ή ο"ν τ'« σνετΐ' ' σ^μ6ολιϊι1 ' (ά γν·>*:αι «!. *οτ€ΐ; χατα
  Άριθμ. Πρωτ 1412
  » Διεκπ. 1160
  Ό
  Ηρακλείου
  1 ήμ.5*ώ^ δίον νο
  Ι 8^ν) ΑΙ -)
  ί τίς συγγραφί'ς
  931 Λί τροσφορ,ί Οά γιν<ι>ντ»ι δ''ό'^ον τ3 οϊκ·ν:μ'.κ.όν Ιτο' ί
  δέ ίπό 1η Σίπτ·μ5ο'-ιι 1110 -νο( τής }τιν αιής τοοιυλδο-
  λ«ί3^ ε'ί-ρα7"'Ί"ό λ%νιι ύπ' τοΐ Δ^'^υ φό ο' οπ·>ί*»' 'ί όο'ΐ
  )όαε'3( υπό των Φθθθλονο ιμιένων Λα ανήλο.ν *'; -- τ·λ»υταΤον
  ιτλειοοότνν μετι την αφα^ε7ΐν -μ» !;ι?.)ν τή; ετποτςε'ος,
  οτΓ(,)- τΐΰ-ο όοίζεται ^ια τ^ς σ.)γγοαΦ'5'
  Έν τ*ι;'·ττώι ι μί) ίγιΌίσ·«ιι ποΐ'τιχίΰ τή, Ϊημ9-ο»σί·»ς ί?ν
  άπαντα οίϊεν»α-7 ττ3 */ίιο^ ϊ' αί ιΐα,α ϊ "■«' οτ 'Τ;ς τ/εο ι ι ο
  ?ιβ τής συγ-
  Διακηρύττει ότι > «π';),.α !)».»■■»■'< ι/» -»■(».,. Έκτίθΐνταί είς πλε'οϊβτικην ίηαοπραοιαν ,:ρός β'νΜίββίν (ίκ ] '0=ν) Κ^τά -ά >3(Γα ί»! σ-μ,ωνιαι ρ^μ^ον-αι ™ τι
  χώρησιν) συμφώνως κρός .άς ίιαταξ.ις (-.3 Ν3ικυ 856 οί επί- · γραβ-ίΐί τίί: ό-ο α ηι«ι δ ιχ- ^ να λ«5' -β; 3 ,^υ
  μ*νο. ϊημ.τικ^ι φοροι τ&υ Δήμ-ο Ήρα* ..ίΐυ τοΰ ο?κον-μΐΛ<-3 | άιΐό τό γ^ϊφεΐ.ν το. Λ. ι -λο ου τιί ^ημ3^ ιι*"'!ί)· ϊτους 1 Σε·τε^6οιου 1910 ίχρι 31 Αΰγ^στου 4911. ] Έν Ήρ<χ/.>ά(ύ τ 1δ Ίου>·υ ΚΜΟ.
  τε,,οοιου 1910 ίχρι 31 Αύγ
  Ι· Ο δϊμθΊοιός ψόροε. '/ϊ °/ο *π' ι^ν συγκομιζομενων
  ίντων τής σημερινάς περιφερείας τοϋ Δήμου ΉραΑ/ιιου
  3υ τ&υ ^λαιο^ καί ΐών ί ,αιών κ.αί ό φο^^ί ι
  :?,ς 1 '/4 °/0 επ1 τώ^ αυτών κριϊοντων ίφ' ώ* Λί^δο
  και τό */, "/,
  2. Ό φαρός αίγοπρνία.ΐχν και βοών
  3 Ό β ν /<ιΐσ· ^ κο = ϊτ3£ 4. Ό φ5ρος /αΐανίϊλώαεως γάλα/τος. ί>. Ο φίρος άγο(.απωλι,Γΐ7ς ζφων, οίος ?χει -ρισθι,.
  6. Ό φορος ζυγιοιι
  Ο φορος θιατρων
  Ό
  Μ.
  ται Ι
  ! Άρ·θ.
  ν Δ-^-τ 602
  '() Λι'ιμαο η Ρεθΐ'ανη·
  Λ 6;ν-ες 1>τ' όψ·.ι
  α ) Τ- ύιτ'7.ι(ι ΙΙρωτ 13Ί1 κα'· χρο»οο-;ΐαν 10 Ι&.
  ) Πρώται πρ-σίθραί ά,ω τώ» οποίων όφ« 'κοιυ να τ/ει- | 1." 0 πρ^,τ όν τ ς ,ι:ιτ:ο~.1',. .π της π/ ·ιί -3-.'ηής οτ
  ! ρο^ο^■^κ μ'ζ.μί/'κν τ.,-ΐοντων Ο Δ/)-'3υ '.ή; " εο Ρ-' ι
  ) / ιίχΐ τί)ν ινο(χιασιν ών φ ι ών του'.ων έ;2 το »~- ' ^■ϊ'Γ
  6ο ο^ 19Ο'ι ι*ε,ρι. τε/.ο >, Αϋ;>υ:'3^ ι(.Μι< *τηα£ν δ β;1 3Ϊ συναγων ζο^ενο: όριζοντν Δια το^€ ύπ αριθ. 1 ιοροι » τόν » » 2 φόρον Λροχ 10 000 » 100 » 4-2.ΟΟΟ °,000 » 4,00*» » » » β 5 » » » » » 6 » * 22,ι ·»0 » » » β 7 » » . ,8Ο'Ι 3ον) ΊΙ δημ.,.ρασια γενησεται ιις το Ν:μ-ρ*ιΐ'βν Κιτ: στημα Ηρακλ.ιαιι νην 2ίν Αύ|θύσ 3υ 1910 ημί^αν Δ>ν<-εο *« ώραν 10—12 π. μ 5α τ^ΰς ύπ' λο . ,2, ί, ·ο, / 9■?'■·>
  11» δι τοΰς Οπ'άοιθ^. 3 , αι 6 ΐορους την ίιαν Γ,α^ρζν /
  ώραν 4—5 μ. μ. ένωπο' των νομιμ>»ν 'Εκι
  1 ·'■ ' ' ' 356 Νόμίς.
  δ- -
  των ο>ι^ν Φ.ρ<«> ί 2 ο ί« 1 Σ πτε ιρ ο. 141 ι μ 7" Τε --"ί
  Λ>ο^το^ 1911 δ·.ασ:ημ .
  ί>' ) 'ΐ,' Ι- α -θ Πρωτ Μ',ί , *ι /;3.3/. 12 Ί3/α· ^
  *· -τ
  ^ ^7ίτι<3^ γρϊΑματ υ τ ^ Ιί «410 ϊι-.ρ.' ν-ν '"' ι^ν Ρ νη, ί'ΐ ω* ^^^€Μ:, ω; Ο*1 την
  272
  νροϊόντων ϊιά το 'ϊπο 1 Τε
  ΚΦΗ*α_ς ίώ 'ί'Ηϋ „ '■'■
  βι. 1901 μίχρι -«" - Α''- **'■'"*"
  δ τι ί> ΐΐλε τ«ϊο< πλιι^δ-ίτης χ«1 * ϊγγυη· άέ ιτροϊδντων ** τό άπό 1 ^τφί^υ 1»ϋ ' μίχρ. τ*»* , Λυ- -/ ^.Γ^ ^^εν-,,,,,; 6«υβυνο, .πίν.ντ, *οδ Λήμ.-υ νί,υιτοι- 1910 ίΐήσιςν ϊ'ϊστημα αντι Γ> 7ο ί7ΓΙ ·**«ν τή" -ου . ,^ ^, [Χ»,ώμΛ.-ο< τϊ,ς διαιρεοίω; η δίζοσιως. τελβυ-αίου τ? «ϋϊότ^υ Στυλ"*νΓ^ Μ. Φο?γ*1*ία'<Τ προσ?;*ας , ^ Έ«ν δ -είευ'αί » τ'η »'<· ;ιν μίτά τού έ/.υτ-ίί ούτ^-ϋ έκΪΛβ-/. 300. ά, ην)βι ο ■,πν,ί.^ϊ. -ό Ίϊοντΐς τρ ά*ρρα ' 4 «αί Ρ>9 γο3 λ5β Νόυ.ου "»· -ό Ϊ-.9.3*3 <χυ.,βό>τ-·* »ιν> ΰ-ιύ'υνοι ίνα τι τ-ϋ Δτμ/υ Β'ά -ΐϊ αν ί» ιης
  τής :·π' άί-ί». 1Μ1/«. τής ^7 Ίο >«ί-5υ 19! Π σντπ*^ ΐιν*ηρ'5- · ν|ας ίχα ,θο'χΐεω' ή' ίτ' ίύ'ϋ'Χ'· ϊ-ΐνει; -«ο « ϊ-'λ^σβι τω Δή-ω
  ξεω- γμΛν. ,η : αν χ-> ■: ουτ,ι . .. ε/ωτι νυό»< 'Ακιι-ο*··*·*-Ό ΰτ-'Ογ?·Θ π-ωτ 1ο/<' καί γοο>β>ογίϊ·, Ό Ίϊ.) ν-σμα") .
  19Γ>~ρ·-ντί/:ντί!' Έπ'Τί^ί'ί ίπί τΛί *" ««ϊοτι»^ ϊπλο- ") Ή ί""·Ρ «'' «» ΐΙ·ε τϊ-εκ.
  3 ί ·ίζ"« «π' γοΟ ϊι/ιο-
  ιι,' ωί ·ΐν βν-ν
  τ(ΐΛΤμα 5 ο|ο επι
  . , » - σ ο έποαένί Κυ
  δ ι*:·· σι · δ·α .„> .;. ....,.-.'
  τ*"ν 5*ι*ισ"()ΐ>σίν το^ φ*
  όντ··!ν ϊιό; τ: ά-το ?
  στου 191-1- '-τή-ον *·
  ίέν
  1^09 μ?χ« τέ11 ο ο Αΰ ό'-
  13) Τα
  χ^5' ί ών ~τ, υτε αυτ ν ^ι
  χαι.
  οθωσ'" "-ώ" α') ών φόρ ιν ϊί~ ^ τ-ό ^ Χ'βπτ-α'5Ϊ5υ 1910 μ -χ- !
  τί1)ου; Αύγίύσ ου 1911 'νεργ*:θ*·-5υ5νοί 1",το"^χς -ήν φ Ί Έ Βρ»/ τ -ι τ7 4 ; 'Τί-ιΗ υ *910
  Ί υλ'Ό'ΐ 1910 ίι-'.ίρ^ν τ^υρ'«»^ν κα· ώο^ν 1^—11 τ α. έν τώ 3
  Νοιιαοχΐ'»ι·<5 Κ''τχΊ"τ'*·±~*ί Ρ&Ο'ίμ ·> ς ΐνώ^'-ν 'ΐΐς Γ'"-!-ρ'"τής ^ν
  ττ'ΐ» τήί Έφ·τμ,»3'ίχ τ·»1 Κ'.6"^νϊί3*ί>κ "ν Τ^.-ή-τ, Τ 5 'Ο' Γ ·
  φΰλΌν 46 -ου 19ΐ0ι <αί συμ?'ί>·'(ι)ί Τ"- τοο- '■■ ^ύ-τ* ινΐίίεοο-
  «507- καί τώ Μ^ν,ρ 356.
  Ρεθύμντ; τή 1=2 Ίο^ί;·, 1910.
  Ό λτ'-αογϊΰων Ρϋίύ !νΛ«
  Δ. Γ. Α'φάκης
  Ό Λτ,ιαρχος Βρ/αιίου
  Λρ;!ί. Ποωτ. 342
  ~ Λ-.εκτ 24"ίΓ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΤΟ_ΣΙΑν
  "Γ* ΔήιιαονοΓ Καότελ^ίον
  Αριθ. Ίρωτ.
  Αιεκπ. 199
  ΔΙΑΚΗΡΓ3ΙΣ ΔΜΜΟΠΡΣΙΑΣ
  Ό Δή«αον·)ο
  η ημρ
  άξί- τ»δ δτ1 ίρ.βιι 356 Νίμ-,. *«> ίηαο-'ο-σιών ί- ί,^
  των 'α-ο>-;:ω Δτι/ο-ΐ'ών Φοοων -ΐ' νρνβε ,χ 1 '"9—19' ■
  Δι? ηρυττει ότι,
  'ρχνίθετα'. είί ^λβΌΪ·τ!"ήν δηΑΐ-τρασίαν ή ΐκμ-ίσθ^σ'ς τον
  'ής οΊημ-οι'Κ(Λ% ιρόρων.
  Α'.) Φινος ΐγοοαπ ιιλητίας κτην.^ν 2 τοίς °/^ ϊτΐ· Γής *ξί*ς
  Ι αυτών.
  Β' ) ΦΟΓθς «ατοϋΐαλώίίω'; ϊ.ο'9τος 5 λβπ·ά κατ' ο .ΐν εφ
  τ λν σφαζοΐλένω·· ■ αί-ω'ί ουμ£'νων /ρεάτων
  Οί δ »ο ανωτ-οω φο·;οι ^α κισ-ς'ατ^ω^.α1 *ν -^ νωμοττ^/ει
  Κα"τϊλλ'θυ >» 'ν τοίς πίρ ς ■νωρίοΐί ΚΐλουΒιανών. Δοαπαν'κ,
  ίο, μ^ν ι Κο'ενι, Κα'ίίία »αί Ρο65 η Χώνην Νω-ηγπων
  τ"' ύπ' άβιθα 11 τοϊ 19ί*7 ά'θφάϊ'ΐ τίθ Λ>,-ο .-
  συ ■ < ΠΟ"— Η δημΐ—ατίθί « ^ι'^τ0Vσ; αι 21 Οί ■/ΐι 35 ό'ά?(ύν. *αί μίαν δρί->μ/ν α«ω ιών 35 ό>αϊων.
  ' |ξ°" 'υ'· «άριν. 17 τη 7 Ίουλι^ 1903 ΰπ'" άοιθμ '26 τής 24 Τ υ ιου
  :. --,-.>-,.. ,- «ί|ι906 α- βίϊββι τού
  0"Τ'ί-> "»ν Β"*ν/-ΐ(ο> '1 '' ^ ν £ ν '
  1) Ή π' ;'-43σ'αδιεξ-χθήιε α! *α ε ά την ?5 "Ιουλίου ί0!"1
  'όν φόοον -ει· εί-τη ^ήμ?,α,> Κυρ'.αιςτ" καΐ ώοαν 2 — 5 μ.μ ίν τω Λ •.ϊρχ'*''·ω κα-
  ή >ν κ · υ ο! δ« ,ίτ''ν'τ{ Καΐτελλίου κ»! ένώπΐ'ν έ-;ιτεοπ>;<; ^πο.'εΛ'υ ,ίΐτε, >ΐΐε 5 α? > η νίϊ αι ο · ςχ τ:ϋ Ληυάο/ο; ώί πθ3=δρυ τοϊ) Ε!ρηνο?'.73υ Κ*'*τ*λλιο^ τ,
  το ν? 'ΐΛ^υ αύτ^ΰ ίνα-'Ίίΐ'ωτού γ.ι ίιΐ^ς Ατ.μ,',τι .ου ου1!· ουλου
  ί-| - - - -
  Β3«νοη''υ ώ; ιτο^έ^Β'.υ -ο" το^έ'ο-ν'ΐ τιϋ λτ ,ιτκ^ΰ /^υ - *
  /α' -ου Γοβμμια-ίω- τοϋ Δνι>ο» 4 ι 3) Πας ιε-^ιοο-ότης ίνα άντ) ί-«τΌι. ό»εί>βι ά
  51 ΑΙ πρΓσ^^ρσϊ β) - 'νωντ^ι ^!ί ίχίοα ΐς ι··>ν*ίξ;ς ν?) »ι^ γ υ_ ^ αζ'-ό 'ρεων ;γ.|)γιτήν ό'οτις θά συνοτ^^',άφτ, τ^ -^ο',ίίτικ'ν τής
  δκ^ ?.£ανμάε ; τλΌ^ΐίοΕ'·, **> συντα/θησ^;χεν-ν σ^^β^Χαιον, θά βύ^'ύνΤΤ^ί ^ε
  β) Ή χ»^αβο;ή τοΰ α«ΐ9ώι«.ατΓς Ο» νί-.·») ε!; ίϋο Τττκ: >ότ*'< Ε ' απάσας τα; ύζο·χρ£(.')τε!;· τ;3 ένοι.ι>στ 'ι άνευ ίικαιωμα.-'
  £« τ. μέν ιτβώ-η -ήν 15 ΣβΛΐτ.αβοΌ·" λ 5έ Βευτ='ρϊ ττ . 30 *ια"έϊ«ι - ί! ϊ'Γτ-νί.) ί ·■'- ά γ-ι ■ ΐ-τ6ί»λτ ϊ^ τώ Ταμ«ο>
  Όχτο,βοίου '910. ' Ι-ιτ ι Ίθ -; •-Λ-'· -ι - ί· '"-* "-'-γ- ' ιτ'ό.'τα ά'-'
  7) Πασά 'έ 5 ί τις μτ ια ·χ£χ"ί' ουΙ>-η *μ.ΐΓ·)<·>Αέταω- νιθ'σ α-α· - , γ > *,"'*"'
  --/.οοόοο'- -αί ίπα'-η—ί- "ΐτ' ·ν- ;, ?>. -~ ' ' 4-,ρ ( οα '"' τ'-1Ρ-ψη»'Λ''ντα εις τ'* -ρωτιτν δοειν.
  «ΐτβ 1*/α Ϊχ»ιτ-ο βΰ-ώ.
  3) "Εχαστο. ιτ'ρεΐτωγβ'Ί; Οά ν^·α^άλ>
  • ΌΐχΐίπτΓ,ν τϊ<: ■"■ίοιβιοΐ'αί '^·' η ■< ?:·»! έ βοο^τ,μκϊτΛΐ Ι; τόν ( -:ν(3Ε<τ^ίν ττζ πε; χ-τμά -ίυ. 4 *Η 8"* μ· ^οΛ'ϊ/δ; διεζα θησίτα'. έν τώ ,,,,„„_ Η πλε'οϊοιία ίχαναλαλδάνε.αι όν ««5: 6 ημερών απο νρ3" 8) Ού*,»- βυμψτοισ^^ 'π.-βΓΤϊτ'/·. /π£ντ.-ι τοϋ ΐΛΐ,τίώαατος ^λθ,'ίας τής ποοσωίινής 1(.αΐΐί.^?.^■^εω; Γίθσφέρτ, 5 '/· ~Λ ϊι' "Τονδηνιτβ λβνο τ:λίΓν> 7-.ϊί τί^ί»'τι.ου ■■ναίίουγίΐίντυς χλϊΐοϊότου.
  9) Πά: π'!«ιοδ'ίτη; ?να ν;',γ) ξι«-ί> όϊ;·"1;! *7 ";-ιντ·.νάγγ| »>- ' •"'Ί Έν η τε3 -.τώτε'. ίο,-ηΓί7( ό χΐ-λε,,τΐΤκ "λ ίοΪ3 "·. ν» υΐί'
  νΐίίΐτή», ου τ)> άξ·.ό/οεον ένχο'νη <· έ^ΐ'οοπη. 5τ =,: ι)ΐ συ^υιο- ' Τρίψη τό σ^νταχδησόμενϊν συΐΑδόλαιβ* δτβμιτίω'-ή; *»« ίγ^ιγΙ" ^βίψγΐτά πρΐ*πχά ϊής -.ίλεωδο.ία; χαί ε., συναφθησόμενον Συμ.- τή; εϊνΛ. αί.νακ.. τοιΐ Δή,α,ο^ ύπιχρε.ι δ ά πα**ν ζημ;*' *π'
  Ι ατ όν τοο
  -«*■ ^-.Λ-^ϊ
  'τθω Αϊτο~ χιοί ς α Ι/ωΐν ίϋ'ίν δι-
  έ-ί -ου τυ^.ν ος ~/εονασλατος
  6) Η ^α σθωτ ς θα ΐί-χοη άτίο 1 Σεκτ ,Αίρωυ 1 1θ ε'ως
  31 ΑΙγ.ύσ^ο.» 14,1.
  7) Η κατϊδιΓ η το.ι μιΐβωματ^ >αγιντ( «, ϊ^ϊς ;-^ μ/·,
  δ] Δια -αι^ν χαθυατίΐηΐ ν ηρωμής, χοΐί< ς ι^ος ο *."- ΟωΓ'·-. *α ί 5 γ^ττ ύ-.ϊ «:>νται εις τα. * "τνξε , 'ίο - '
  λ ιθμ. 196 Νοαου ιτ*ρ. δτΐΑθ^ιων χ7» ?ημο-•"ΐν ίσο>ω Νλ, >
  9) Τ? πρ τ/α τ*, ^-ϊΑ^ωυο π: «ιντ^ <ς την! ,'υτΐν " ^ μβίΐΐΛΐ „ ίπερ ϊ'.^αιίΛΐ' κ 5νχρ> τγ, ι ^ αότΛ
  γωρ ς 3 τϊλ οτ.ϊ ς «ι: ς-η: ν ,πί/τα -ό^εν * /* ω
  ι·
  -
  Ό) Τα χηοι>»4ΐϊ δ χαιωμβτα χαι τα «
  *0) Τ ι* ν αί : "ών 'ίων τ*; μι-θιίΐ*ο;
  ;' ό ^ ,με -, / το ,ρχτεο Λη.* ο
  !! ι Τα ' ρ ϊ'α /αί σ μββ'αι. οαφ α τ / ·> β *ί< ν ^< τ ή Ι ν Καοτελ/ΐ' τ ίθ 9ι(' Ο Δή αργο Κοοτ'λ >ου
  Ε. Καμπουράκης
  Αο Ίμ Π^ωτ
  - _~^ ί73~
  Ι1ΐ·υ_ΗΡι_1ΐ ΠΛ,.ΙΟΔΟΙΙλΣ
  Ι^^τι^εται εί, φ.νε α» π εΐ'. ι ην 6η ιοπξ,αα ν λ;
  "ιϋ' ε,τ^ 6τ)μοτινών φό,ων
  Λ ; ϊ-<γΑ 6'<υ χαι χ»ι*ν 1> ;ι Ζυνί.ου. χά
  αι, ζωων
  Λα Χ υσΐ|1 11,» 1 γ». -»Γ|ν Ι όν α , ■„! *1 /ω,/ .ι» 1 χΜμ-
  ι ^ ..κ, χαι β » τ , περιφερί οί. ΙΙλχ/(' Κ ·>2 Τ^ιυ ω
  ν μί τ υ, ε^η*, δ^ο^ς >~ί σομ^ω άς
  1) ' ι <·υυ αί αι πε^ιΦ^Γει*' έ*μ.<υ υ τα ε/ ι ιααενο, η »» ' Λ» η πε*ιγΐΓβ * Κ* - * Τ υ ω» *.ου 'χ ε'ϊιρα" Τ) α ρονο ύ-ρορο^'.υ ιγ ϊ>, ιν ι τεΙ-Φ--&οιο^ιο 11Α^ι<^ϊς(ϊΛ6ι^^ι^ϊί· τωντίχι ϊϊι-νΈιί οί εχ »ι<τοουμενοι 3> ^υ
  ι) Κις φο ο» (.«,ε υ οπΐΛ.ιντϊΐ ^ο»υ ιϊ . ιον « ^ ιι α ίι*
  ε , τα» -ι ,μινας δυκ ττεριφίρΐ α, π^ ,ΐι'ΐ, υ/; .&
  * π.'ΊΟ ια λ 6 οϊα εί ιοι,χτ τχι ι -ών / τΐ|μ ω* υ ω/
  εισ. υσ &' ι υ ςι..->ι., των
  1 '&ν ι) ; ) ω Ι (,υ.Κ.πί|Μ*»« 8έ< £ιιΙ ί Όϊ Ο δθ ·. Ο ΐε υ εί-, ό ^υ.το» ,π« ριν α: χά πά» α τ« π ευ ε α κιί< -*»< [-"Υ- ο* 9»Λ^II(3η με ^<ρϊ θρί α -ΐνυΐον . ^, ο /,ς .<-,, π^). Α Λ;, ( ^ £ -. Ι. φ ΒΐιΧ, ΚϋΛΙίμΟβ^Ι^α υ 1, κ' , .γ- * τ ν Ιε-α Μ < Ρ<ι>ν αί υ
  /α- κ Γ υ ιΐ| ικ ϋ ω α·ϊι^ι ών τι ο ι /{,->', χ ι τ οΐο κ^' "'^'·1 ϊΐ"^1'υ
  Ο υ ιος - .ι ζω υ 7)ίεΑ τ>» ίΐί, ε α / ο,
  Ο Ί ι ενοΐί ι^ ρί α. ι ι (» Η ', ' '>' Ι £-π ι·» Ρ -"
  ϊίΐθ ΙΑ /Οί Οί ι τ^-γ ^^ι^ίΓΤΓΟΟ 1^/1ι
  7) Ή Λ*τ»6οΑ -ου μ σ. ^ ο, ·>- γ γ, ϊ " <"^ ,ί τςν Τ^ΐχΐΛν " ^υ ^^μ υ ε ίγ·· <ί ι *■ " ι ν/ ιΧ Α·- -■*"* = !ϊ ιλ ϊ τ,ί τ,, μ , <υ '' "~* ηχ α ί Ο .. ΟΙ.ίΧΊϊρ ' ϊι-λι «■> ^ / ·> ψ*· 1 '
  ί.) ιΚ εί, υμψη» σμο, π ^ τιι α. .ι »»'Τΐ ' μηθα)^ ο
  Οι' ^ι>»^·ητιο-£ Αογον
  Οί π . ο ο α ινα } -α,ί οε <. , ν π*, π σ ^ν ο- Αο ι ν< πρ2ΐ*^ ^ωΐ > . )/ - »ι Ί » , ■■ ' " ϊΓ
  Δή ^υ ϋα ειν ι συ υ^:^^2υ ι ϊ/Αη^ε γ υ ι ί <ι> - ι ι ω
  * α-ϊ'-», αυτ ιν τ λ υπ / ..α.^ , χ αν υ ,> ι α .<*ι .ι γ ?α Οι, , ιω , "ΐρο ί αΤ /. υ< ν* χ α!ι- υ ε , μ«4 5 , γ ? όϊ. ν «κ *. * ι» Π*» «, Κχ>ί6α, -ν-" ':ι-) "
  Οποϊϊι θϊ,Λουσ ■· ίτΐιϊ'ρ^φ'ι ν- ~* τη< Ατς ι εν τ τ,ς ^οιτ'- ι «ις τ-υς πΑίΐ^ο ησ»»τ». ί χ^ ν, 5 ε- ■ μ * -" -,, μ- α ττν σύνταξιν οί οί Συμ*> λ -υ εί εχεΐ' '«, 515 ονόματι των
  οποίων εγίνετο τιλιιωτιχ , χϊταχυρωσις.
  εςοδ»
  Η) Τ« πραι ι χ ττ,, Ινοι ιχτε ο, ΰπθίίΐντα ίϊς - η> ϊγλΐ" ν
  -/« Ληαο ιχου Συ^β^υΑ ου, *ι:·ρ ϊι/) οί. κι να £.γχ(>!νη η μη «ι» λ
  /,ωο ί ί τού ου ν' -τοχτϊ ο ι»λίυιϊιί<- πλειοίοτηι, ·ο· -έν ί.»«ί- ωμχ »λτ· 'ου Ληαου '2ΐ Ή ί»3ΐ/ ϊΐτις 9ίλ»ι ινίρ'ηίή έξωή»ν Ον Δημ«ρ^ίΐαχοϋ Κ»-ια^/-μ»- ς τη» Ι Λυγ"υσΐου «. Ι ημέραν Κυ ι»χτ(ν, χβι ώ^*ν » - ίί »νωπ όν »-ιιΐο'πΥ|; αποι^Α' υ»..νης ί τού Δηααρχ^υ νο υ^6 - υ ω, ϊροιο^ου, τού ίΐΐι ηνοδιχου ΚίΑθοι.^αοίου λ τινί ~>* ^(ΐ ιΐι ν ακ ου ανί-ιλη-ω ώ , χαι " ί. ιχ τώ< μι/ών ν,υ Δ · ,αο ι ο^ Συμβ υ/'ου Έ^μ V Λ υχα η 13 (α < <-ο, ϊς /;λ 3 >> ϊ"-1 ~Τ)» ττκυ ιοσ'ω; η'ί λ» πρ 5
  /] ϊ|μ 1Τ ί(7 ϊ θλΑει Γ 1 ναΛΤφΟη ^ϊλ* ^ ι ς
  Ϊ4] βν η -83 ΤΓίθυ γ »ι '4υ'~ϊο πΑ=ΐ'>''1 χι αι οί «ν υ»-·
  χυιώ αον^·ϊιοσιν ν τυ-'Τ ^ο3Τ ^ κ ^ι^ιατττο όν συ,Α^θΛΐχ 'ϊ ,
  ο ι «ί ^ ' ^υ ών α α 'θ,ιΐσαι δ-α,μκιι «.»- τ Γ-ουο » υ ε ι ^
  Λ Α3ΐ>, >αι ε» δτ,χθΓ3% ι ί)»Λς ^νίογΐ^, χα6 ή τ^ τυ/ » ι,
  -υψίν ι<« Τ,ς -τ^ωτη -κ ι γ,μ »/Α^ι«χ υ*ο/ρ» ΰν ί- / λ/)- ■ ώ,ωιι εί τί-ν χ', « , / ν . τ^ -„ /ι ΐ' ώτιν 5υ ^ι ί ε 1 ) Η υ- ρ 6 <:3 τ υ ' ου ι ·>4 ΐπ φισ - Λ - < ^ ΐ )„ ζ υ'. .> ή ονθ' ζουϊ* ο^ %<>■ ηΐθ.» ■■ ; 9; ι ε .ι τ (Τ ι
  εί ο γ»»" :ον ο^ ϊ.ημ* /«. υ αίς γτ,< ιΐ^ί - ν 3 ια χι"ιμ να ^^ζωί » ννώϋΐν αΰ η;, 1-3 ·; π ιη η λ» 1*ον^ ο ί λ υ- χ .ι/ι* 4 β ; η ο αν ών ο < ,.ν Οχ ιιβπ-ϊ ι, α ι4, , ζ γε'θ; εν μόν^ν Αεπ όν Ιΐ I^^/υμ6α^ ω ,, 16 Ι υ ι ου Ι 910 Ό Λ μ,^ρ ς οαι .ί>Λ, ου
  ί. * ν ναιίτιΐΐα» ι < Μεχ,ΤΓ. 1 / ·♦ ιίιθίνΐΐι Γ_Ι_ ΙΙΛΙίι ·Δ >,, ^
  εί ^ ιι £ΐ α μ ^ ο *; ϋο.. ΐαΐκι^,οι·
  ϊ υ ι τ ε ι ότι,
  >ς .ιπ' «οί ι 17 το.ι ι -χ χ > τ: Λ ι -ι-
  ^υ^.6 υΛ ο ν;μ,Αω,> ρω') ι , χ τ, ^ ? ι Ι 18 το^
  6 -ίπ ^λσ«ω, τ ,ς Χι-6. Νί χ ^ >ν ω», χ υ ^ω^ ς
  ρα μ^5.:τΛί,/ ίη>.-·:ρα^αν ί, Ί ; ι γ, υ ,ρ . ,
  φϊνών ν τ Λ, /ω,Ανπ^ ι Κο ^^ τ., Οί -μ. "ί Ο
  φω'ια,
  ί, Ο μιο-<ω ^ ι./ .' ί χ υ ζ ι ,',,ε/_<, "'τα- σ^ι, τ^ς οδ ■>, της Λωμ.^ »υ οί, τ , 6 μ/ί-ς ϊτα τ.-,ν το
  /ι,ν τ ,, αν>ις ω, τ-^ -, * , < ωρ^ ν ιι> α
  (.(■"υ,ώσει ί)*< εί ττ/η 6 / ^ ιϊ> λα ^ λ. ι^ , ι-
  ζ 1ι^ ω^^ως θ->./ ίί ι^_ ^-<Δα ] υι ^.ιν- ') < ν ι Γ ■> ί χ τι/ χ * λ τ^ ιτ,^
  3 ^3ιν τνν η/. ο,, * αι ^ν /ιΐ ^ ;■»< ./ ^Ϋ^^~^/^^ις'^ζ^ ά) Οί ϋ7Λο (τ,α,ι ι το>. ^Λνώ< '>α /. <ι ιυν. ι ^α Οιόν,.Λΐ ο.ι, χ Λ-ως Χά. μ>
  Ί; Ό μ.- Λ ς
  [. ■»
  φα
  /, ι ν2 ^-α, ί, ι.υ ■{''■· ί ;ι, τον
  ημ . , 5 Λν αΟιχ/ ^ χ ν α^ / *6>,, ^ι^τ ,
  α ι..< /■, = ~τ >; α γ, -- /.' ο ^ ι ο , ωστε νί
  ^ /ττω ^ ί ι υ, ι) Γ, ι .6 '){ , - τω' π,.
  ι λ ο/ .,-α εί, -_*.. γ< ', '' /ι."τ 3 'Λ^.-ν ,ί,^τμ. τα. ε ,μ4 -κ φι/ , ο Ο- 1 > >λ ·.*-., ./, >^α
  ^ μ ,λ» ,>α"ί·;,ν("Αρχ/ττις"/η ων·<Ί υ^ Ο )--/.ι, υ γ ν γ, τ ί τ^ /- ο, 7/ 1*ΐα ίί^-ί Ο ^/ ^ ,, <]-(, φ >ί ~ / ο ί, ε , τ-ο, φαί;^,
  ί^ρ/,^^Γ,, ., ^.σ'υω,, -ί' ,τ 6α ^ ε α ν/Λ-ισ-ι/ι)ς τ-< 8) 1ο ϋΐΐθαΐ α Οί Α»τ-6α λγ,τ^ι <.α α μΓ,»α, χαι εις το τί/ο, ε/Λστ.υ μην^ς ««ι τοϋ Δημο*ι» <ΰ Ταμίιο^ ^,ιοχρ α»ν »(μΐΐι(( όστις !)α ευθονηται δ α πασάς τού" μ σβωτου τας υηο/ρ*ωΐ.ις »ν.υ τοο δικα.ω,χατίς τι)ς 'ιαρ.σΐως χαι διζή-
  274
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ . 'ΐΗ£ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  _-
  σεως, πρ.ς ϊε ύκοχρεοΰται "νΐι κατα9«σ·£ είς το Δημοτικόν Τα
  μεΓον εί*οσι (20) δραχμάς αΐτινες βιλουσι μέν ίτιστραφή με
  ττ,ν λήςιν τής '"δι-ιμοπρασιας είς τοΰς μευϊοτήσβντας χ*ί μή
  ά'αδε.χβεντα», μισβωτας, μ»τά την ίΰντ^ς ν δέ τΐ5 Συ,ιδϋΛαίου
  βίς ικεΓνιν ι- όνί,χζτι τ:ί όπχιυ ί,ίνΐτο ή όρυτοιή χΐτα<ι^· Γ*»σις. Άρνο-,λίνου ιΐΰ μειοδοτου να συν;αξτ, ιό ΐχετικον σα^.- δίλαιον αί ίπ αυτού *7τ-»τε·ίεϊαα! 20 δρ^χ. ί)α Αατα~ίπτωσ;ν νιΓ.ιρ τοϋ Αη^υ χαΐη μ*.οί.σία <)ϊλ«ιίκΛναληφ6ήε ς 10; Η ικμιιθι».ΐις γινεται επι ϊ' έτος ήτοι άτί Ι δρ^υ 19ΐΟ μεχρ! 31 Αύγουστον 1911. Ιΐ) Ή όλΐλΐ; ίακανη ;.ροϋίΕ4/,για^η είς δίϊχ-ά; 3 α; πενς,,/ί,ΐα 'ν45ΐ') 1-2) Ή μιιοδ^τια γεντ,σοτα την ι Αύ,ο.στ.υ ! Ϊ4 Ο ή>β^'ν
  Κυριακην -αί ώρ.ν3 — 6 μ..-ι. έν τώ Λ:μ,α;χ:α<.ω Καταστήματι ΚοΛυ/δαρίου, *.Λ ενώπιον ,πτρ-ττή, αίτοτιλνυαΐνη; ;*.το^ κ. Λη,ιαρχί, Κ.3/.υμ.όα?.^ν» ώ; Ιΐϊοεβρο;, ;οϋ «. ΕϊρηνιΛκου Κο- λυ^βαρ'.ου ήτ,νίί των ν:μ μων βιύτ:)" ανΐτιλτ,ρωτών κιί τού έ* των Λε/ών τοϋ Λημιτΐκού ϋΛμίουλ $■> Έίλμ. Κ. Λο^)ιίκ!.
  13; '^ϊν προΐτιδώ^ι κα' έ'τίρςι φ2ν;ι ή έ< των υπάρχον ών θ'γαιρεθ'οϊΐ τίνες τό μυ^α»^» θίλϊ' αύςΓ,θή ή ϊλϊ"τω()ή αναλίγΐι); τ ο 3 μ σΐίώματος επι των οπαρχοντων 1 1 9ϊνών, ί/.-:!-:τ;μ£να)ν «κ τού όλι/.οΰ ποσΐϋ δραχμών 30 δια τον /.αθ ;ι«μΐν των ςίών. ^ ρ χΐντες φανιί ή τινές τούτων όντιλατααταθώσι 5;α λαμ7,τήρων σ^σ-ηματος (ί,ΙΙλ), ή συνομοΛογηθΓσςμίνη μισθωσις 6α ϊιαλ^ηται ως πρΐς τοϋς άντιχατπ-.ηθησ^μενυς φανοος απο της «·,μ«ρας - Γ,ς τοποθετήσεως των νέων /.αμπτήρων, χωρις ο με.ίδοτης νά αποκτά δικαιωμα τι κατα τ3ϋ Λ«;μου. 15) Έαν έντϊς ες Ημερών άπο ιής κζταιυρωΐεως ήθίλε φ=ρΟ»; Ζ3«5ν 5 % *Χι έλαττον τής τελεταί*,; τροσφοράς ή /νει επαναι\?ίΐή τελειωτικώς. Τα Ληιύλεΐϊ και τα σι τόν τί/.ε^ταΓ:ν ι .) Γα τραλΊΛ* τής ϊη^οπραΐΐας ύπόκειν:αι εις την |(·ν.ρ σ·ν τ } Λίΐ,ΑίτΐΑΡιι ^1^,Αό3^'ι3^ 51Ααι^^μ·ν5^ να ίγκριν^ ι; μη αύτα, 'χ"»ρις *«. τ3^I^υ να ατ;οκ.τα ο τελευταΓος μ=ίο3οτης ίιια.χίω^χ τι χχ.χ το^ Δημου. Έν Κ5Λ^(Απ*ριψ τη 16 Ιουλίου 1910. Ο Δημαρχος Κ3λ^μ.6αρι«υ Ν. Ι. Άναστ-ααάκςς ίΐ ρωτ. <θ2 ΔΙΑΚΗΡΙ'λΙΣ 'ώπαναληκτικΐις τελειοτικίχς δημοπρασίας Ό Δήιια^/οΐ, Ίνναχωοίων π δψ»ι την 71 άπ,,φΐσι* τού Δημ;τ. Συι*63ίλίθυ *'.' ή; α/.^ρ^ϋ5^^ το ϋπ' αριθ. 75'2;383 πρϊΑ-ικόν ίής Επ: ■ τ^-ί,ϊς τής 5ι^;Λγο^σ<^ϊ ΐη/ πλειοδ.σι-ν ών τε δη>οτ. και
  τώ» :ί5 Τ^ίμ^.^^ τής ροφ,ι.>:/.ή; βίρων »~: -.«ν υγ·Λο>Αί
  ζ-μ.·-νΐί>ν θ-:ρνώ/ απ φΐιν3Ζ5ρΐνώ/ προιο/;ον ώς άκ .δώ, άν/-
  φέρ^νται ταυςαίίς την ΰπ' αριθ. 712)^62 πβο<ιήρ,<ςι, ημών. Δια ταύτα '.Ενώπιον τού ΙΙοωτο&ικειον Χανίων Ά ν α κ ο π η Χατζή Χισ^ν Χατζη*ντ»χ5ΐ*άκη κα-.οικου Χανίων. 2) Άρι- φες Κ.ςικ.αλο·π3ϋλας συζκγιυ Χατζη Χαοχν Εντεχΐμάκη χα- τοίχου Χανίων. Κ α τ β ίιν Τού Κ ινω^ελοΰς Τα^ειο^ Κρήτης έ?ρ»υ5ντος .ν Χ8- νΓ,3:τ χαί ί)·-ρ3αωποιι^.1νου ι-:; τΐϋ Διε^θυντΐϋ αύ.οϋ Ι. Σ. Πα¬ παδακη ιατο <ι:υ Χ^ν.ων ώς ϊττισ-ΐυδοντ-ς δανΐ'.στοΰ, ώς δϋ- δ^χυ των ϊικα'ωμ.άτων καί ύ-;γρ€ώ:ιων το ■ νιως ταμειςυ -ών ζ^,τάςΐ(ι) '.τ^ ΙΙα'ί'.ϊ: Χω,'ΐφ^'οχής Κρήτης. "'ον Τώ^ έφεΐΑετών Ρ]μινέ>, Αΐσές >α· Άλή Σαπανάχη ώς
  δη'ΐεν ■/.λ'-ρ. ΐμω" τής θαν.ύαης δ/,()εν -τρωτίφειλιτιϊος Χαλι-
  μές Μεμ σάκη όνων αγνώστου νυν δ αμ:νής.
  3ον Εμΐνίς Σα"3υ.ί·η, Μεχμίτ Άλή Τοο.μπατσάχη ώς
  έγ υητώ' αγ.ώστίο ίομι,ντς.
  4;ν 'Γ3^ ϊΛβυττ 2^ π*ει-ϊο;ου Κο νωφελοθς Ταμεί;^ Κρήτας
  έΒρίύίντος έν Χαν οις »οί
  Κατα τ-ς ,π άριί. 2 19'. 1 τή; 4 Ίουλ ου ΙΐΜΟ ΐ,Η<3ζ<*Η τ;λί σ·η- ασ ;ΰ τ-ϋ Σ^ι*6 /αιογρά^ου Χά ίων Ι. Κοντ.ι5άχη χά; το ι δα τ <υτ δτ,θεν «κληρονομησαν οί έ-ιτασσέμενοι ό^ει-
  λετιι ώϊϊ λεν =ίς το έν λόγω Ταμείον ιών σ-ινταξεων «ν
  ό'λψ ϊραχΐΑ»ς 930,50 χατά τό« ίν τη βιτιτοιγή /.ογαρ!5συ.ϊν
  έπ.τϊττοντο δέ οί ;ν λόγω δ/;6εν όφιι/έϊίΐως ϊήθεν κλτρονό-
  μοι, να πληρώσωσι ,ο 5ν λο ;φ ποσόν, άλ/·.>4 ότι θά ΐξεποιεΤτο
  έν π'.εισττρ:«σμψ η έν ιτ, άνακοπτομέντ, εκθέσει περιγρ«φ·.μΙνΓ(
  'ί«α, ής είμεθα κύρπ κ,ι >ατοχοι ι-ι πλέον ή1 ίίΆοσι έτν.
  Σ.νε-εια τής ϊν λ^γψ ιπ'.τ.γής και τή; ί^ακοΛουθησάσης ϊια-
  δ'./.χσιας «λεΐ"τηρι;σμου ίγένετο ο έν λθ"ΐφ πλειβ'.ηριασμις
  8/ άναλοπτςμβν ήϊη.
  Έΐϊΐδη τής ίχπλει:ΐηριαο()ε!σης οϊκε'ίς νόμιμβι κυριοι >«ί
  χϊϊΟ'/οι είμεθα ημείς ίι' ύ, λο^ους αναιέρομ»ν έν ταίς
  προτασεσιν ημών.
  Διά ταυτα
  κην Γ!λ-: ωτ /η·, ίημ
  ι. Ι, -,αίραν Κυρία,ην <αί ώραν^Ι —6 μ. μ. ΐ,,μφών,ς τή ρηθείΐτ, ύτ' αρ.ί). 712)362 προ- κηρυςει ημών τασΐο^ίν-ϋς δροις και συ ι,γωνια'., πλήν ττ;ς Μ>-
  δολής των ίοσεων αϊτινβς θα εϊνϊ ή μέν προπη την 1 Σεπτεμ
  6ριου ή δευτέρα την 1 Ό*τω6ρίΰυ καί ή νρινη την 1 Νοεμ¬
  βριού. 5. έ.
  Έν Κεφάλι τή 14 Ιουλίου 19]Ο
  .ενοί πάντα ϊσχυρισμόν των άντιδιχων. Αίτούμεθα νά
  γιντ, ',ίϋ,τη ή πορο5σα μ. ς.
  Ν.* 2',ιρωϋτ, τ, αναχοπτομ-νη έΆθισι, πληβτηριβσμοϋ ώς και
  ο δ'.α τα,ιτη, γε·>4μ5νος πλε'.σ-ίΐριασμος ώ; **ι πάσαι αί γ?νό·
  μεναι δι' αυτόν έΐτιϊοσεις κ^ί κοινίποιήσεις /αί
  Ν,·. καιαΒ κασθί) το άντιϊ,κον Ταμιΐον ε τϊ ϊικαστκά Ιξο*«
  καιτ?λη /.αι την :ι/.ηγορΐΑτ,ν άμο.δην κυρίαν τ καί πρόσθετον.
  Αο'Λ-οίιο; κλητηρ -.^.ιϊοτω -<;ν:6 πρός πάντας τούς χλΘ' οί ή τ.ί ο.σχ κ·Γλο.ιμ.£.νου,, πρός συζητησιν αηής $·.ώτι^ν τοϋ Πρω το3ι«ιθυ Χανίων την 29 Ο/.τι, βρίου 1910 ήμερα Τδτάρττ, κ»ί και ώ?» συ.ηθει των συνεϊριών άλλως διχΐίθήσονταΐ έρημην Δή Όσΐιυθήΐω δϊ δι* τής Έ?ημΓριδο; τίίί Κ^6ϊρνί)σί«<>ς δι»
  τοϋ< άγνω^τ,ϊυ διαμονής Έμινές, Αϊτέ Άλή Σαιουνάχη κ*1 Μεχμετ Τζωρτζααπατζακη Χανιά 10 Ιουλίου 1910. Ο πληβεξϊΰσι ς των άνα-Αθπτόντιον κΐί καλοοντων Διχ.ηγορο; Κωνστ. Μ. 4ε>ούμης
  Ο Δημαρχος Ίνναχωριων
  Χ. Ι. ΛΙά
  α^