93412

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/7/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΜΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΤΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 28 Ιουλίου 1910—Αριθ. ο2
  ΆριΟ. Πρωτ. 2918
  » Διικκ. '2138
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΓΓΡΟΠΟΣ
  Διβκηρύττει 3 τ ι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδοτικής δημοπρασίας κατ·ίι
  τί υπό τής !>-ηρεϊί«ς τώ; Δημοσίων Έργων συνταχθέντα καί
  υπότοΰ Διιυίυντοϋ των Δημοΐίων έργων θβωρηθέντα προΰπολογι-
  σμοθκαί συγγραφι,ν υποχρεώσεων διά την σκυρρόστρωσιν τής όδοί5
  Χανίων Σοΰδας ζπό τό τίρμα τοΰ κατασκευασβέντος ήϊη τμήμα-
  ματις μέχρί Σαπονίποιείου Γεμενάλη κ*ί Σα.
  Αρθρον 1 Τα £ργβ προϋττολογίζονται κατά την λεπτομερή
  εκτίμησιν ί'·ς τό -οίον των δραχ. 19,000 ικριλαιμδανομένου τοΰ
  ποσοΰ των δραχ. 2Ί0 8ι' άπροόπτο.ις δαπάνχς ίφ'ών ουδέν
  δ.κχχ.α'ωμζ εχει ό ίρ ρλάδος. Ή έκπτωσις γενησεται επί τοίς
  εκατόν είς άχ,εραίας μονάδας.
  Αρθρον 2. Ή δημοπρασία ενεργηθήσεται έν ταΤς έ'ίραις των
  Νομώ; Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί έν τοίς Κατα-
  στήμββι των οίχ,είων Νομαρχιών όΥ εγγράφων καί ίσφραγισμένων
  προσφορών υπό ΐπιτροπής προεδρευομένης υπό των ο'ικιίων Νο·
  μαρχών των οί/.ειων Είρηνοδικών καί ενός μτχανικοΰ ή των άνα-
  πληρωτών αυτών ώς μελών την 5ίΟ Αύγοΰστου 1910 ήμέρϊν
  Παρασκευήν καί ώρίν 10—11 π. μ.
  Άρθρον 3. ΙΙαΐα προσφορά θ* συνοδεύηται υπό τής άϊιίας το"
  επιτηδεύματος τού έργολάδου συμφοΊνως τώ 811 Νόμφ, ΰ~ό τα-*
  προολιπομίνου υπό τοΰ περί δημοπρασιών καί εκτελέσεως Δημο~
  σίων Ιργ«*ν Νόμου πιστοποιητικοΰ κβί υπό γραμματίου βϊδαιςυντοί
  την »Γς τι των δημοοίων ταμείων ή τής Τραπιζης Κρήτης κατβθε-
  βιν, λόγφέγγυήεεως, είςχρήματαή όμολογιας τής Τραπέζης Κο ό-
  της, κατβ την επι τή; έλϊόσίώς των αξίαν ποσο3 δραχ. Ιθθθ.
  Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοϊα-
  ποί σϋμμορφούμενίΐ πρός τάς διατάξεις τοΰ περί δημοπρασιών
  και εκτελέσεως δημοσίων έργων νόμου καίλοιπ.ύς τής Πολιτείας.
  Άρθρον 4. Ή δημοπρασία δίΐξάγεται δημοσίως. Ό έσφρα-
  γΐσμένος φάκελλος, ίν φ είναι ίγκεκλεισμένη ή προσφορά, τίθε¬
  ται όμοΰ μετά των ΐν τω ανωτέρω άρθρψ μνησθέντων εγγράφων
  έντός δευτέρου φακίλλου, όστις παραδίδϊται ίσφραγισμένΐς ίϊς
  ιόν πρόεδρον τής ίπιτροπής συνεδριαζούσης. Ό πράεδρος «ρι6·
  μεΐ τούς φακέλλους κατά τάξιν τής εγχειρίσεως των, ακολού¬
  θως άποσφραγίζονται οί έξω«ρίκοί φάκελλοι, ή δέ έπιτροπή ση-
  μϊίοϊ έφ' εκάστου έσωτερικοθ φακέλλου, περιχλείοντος την εκά¬
  στου προσφοράν, τό δνομα αΰτοΰ καί τόν αδξοντα αριθμόν τοΰ
  «ξωτερικοθ φακέλλου καί καταγραφή έν πρωτοκόλλφ τα έμ-
  **ρι*χόμ*να κατά τό «ρθρον 3 ίγγραφα. "Επειτα οί έν τί) αΐθούσΐ[|
  τ'ίς συνεδριάσεως παρευρισκόμενοι άποσΰρονται, ή ϊέ έχιτροπή
  «ξίλίγχουσα κατ ίδιαν τα ίγγραφα άποφασίζει κατ' όνομα τους
  είς τόν διαγωνισμόν παραϊε*τέους σΐίμειοϋσα τούς λόγβυς δι' οθς
  τυχόν θά άπέκλειέ τίνα των μειοδοτών.
  Άρθρον 5. Πασά κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 καί 4
  προσφορά είναι άπαράδικτος καί έπιστρέφιται πρός (όν ίπιδόντα
  ταύτην χωρίς ν'ανοιχθή ό περικλείων αύτην φάκελλος.
  Μίτά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συνεδρίασις άποκαθίστατειι
  έκ ν>ου δημοσία, ό δέ πρόιδρος άπΐσφραγίζει τα των προσφορών
  δελτία κατά την άριθμν,τικήν αυτών σειράν, καταχωρίζει τό περιεχό¬
  μενον αυτών έν τώ πρωτοκοκόΝλω χαί άνακηρΰττει τελευταίον
  μειοΐότην τόν προσφερόμενον νά εκτελέση τί έργον είς τιμήν
  συμφερώτερων.
  Άν πλείονες των διαγωνιζομένων ήθελον προσφίρ»! την αυτήν
  συμφίρωτέραν προσφΐράν, ή δημοπρασία έπαναλαμβάνεται καί
  παρατείνεται επί δύο ώρας ό δι'ίσφραγιτμΐνων προΐφορών δια
  γωνισμός μεταξΰ των προσΐνεγκόντων τάς αύτάς συμφερωΐίρας
  τιμάς. Άν δέ ούτοι τυγχάνωσιν άπόντες τοτε έπαναλαμβάνετβι
  ή δημοπρασία καθ* όρισθησομένην υπό τής έπιτροπής ημέραν,
  ήτις δέν δύναται να υπερβή την ίεκάτην πίμπτην άπό τής πρώ-
  της δημοπρασίας. Η δευτέρα αύτη δημοπρασία θά ξ έγκυρος
  μόνον εάν ό είς των διαγωνιζομένων κάμ^ έκπτωσιν μεγαλυτέραν
  τής γενομένης κατά την πρώτην δημοπρασίαν.
  "Αρθρον 6. Είς τούς κατά τόν διαγωνισμόν άποτυχόντας έπι-
  στρέφονται τα λόγφ ίγγ^ήσβως κατατεθίντα χρήματα, ή όμολο-
  γίαι ίντός τριών ημερών άπό τής ϊημοπρασίας τη έγγράφφ είδο-
  ποιήσει τοϋ πρΐέϊρου τής έζιτροπής πρός το!)ς δημοσίους ταμίας
  ί] διευθυντάς των καταστημάτων ϊν ΐΓς κατετέθησαν.
  "Αρθρον 7. Ό ίργολάβος Ιτόκειται εις τάς διατάξεις τοϋ «ρί
  δημοπραΐιών καί βκτελέσίως δ<)μςσίων έργων Ιπ' αριθ. 356 Νόμου. Άρθρον 8. Τα πρακτιχά τής δηιχοπρασίας ΰπόκειηαι ε'ς την έγκρισιν τοϋ επί των Έσωτερικών Επιτρόπου όστις έχει τό δι- /αίωμα, κατάτο δοκοΰν αύτω, νά έγκρίντ; ή μή αύτά, χωρίς έκ τούτου ν" άποκτά ό τελευταΐος μειοδότης ουδέν κατά το3 Δημο- σίβυ δικαίωμα. Άρθρον 9. Ό προϋπολογισμώ, καί οί ό'ροι των συμφωνιών εισίν ίκτεθειμένα είς τα γραφεΤα των άνω Νίμαρχιών είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν αυτών. "Αρθρον 10. Τα κηρύ/.£ΐα καίέξοδατΐΰ συναφθησομένου συμ- βοίαίου έπιβαρύνουσι τ:ν εργολάβον. Έν Χανίοις τή 24 Ιουλίου 1910. Ό επι των Έΐωτιριχών 'ΕιΐίτροΐΓθί Γ. ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ ·
  276
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  ——-■
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  Αριθ. Πρωτ. 2928
  » Διεκπ. 2156
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττει ότι:
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδΐτικής δημιτρασίας κατά τ«
  υπο τής υπηρεσίας των Δημΐσιω; Έργων συνταχθέν.α καί ύτ:3
  τοΰ Διευθυντού των Λϊ,,-οσ'.ων έργων θίωρηθέντ* ί'.αγρα^μιτχ
  μετα τοΰ "ού'-.ολογισμβΰ, συγγρϊίίΗ υποχρεώσεων κα1 τ,κλο-
  ■μου ή κατασκευή άμ.«ι;ιτής όδίυ Βα.α,ιυ Κα ·,££) (τ^Ϋμχ απτ
  χιλιομε.ρον 1 -ρ-350—4 γ-θϋθ μήκους 3150 μέτρων).
  Άρθρ:; 1. Τα ίργα πρί,Οπολογιζ'.νται κατά την >ε7.-.3μερή
  εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμώ; 20,000 περ!λαυ.6»ν:>|Αϊν;υ
  τοθ ποΐοϋ των δραχμών 509 οι' α~ρ&3ττ:ους δαπάνας :φ'
  ών ουδέν ίικαίωμα Ιχει ό έρ,ολάδος. Ή έκπτωσις γενησεται
  επί τοίς εκατόν είς άκεραίας μΐνάίας.
  "Αρθρον 2. Ή δημοττρασ'.α ενεργηθήσεται έν ταίς έ'!ρα»ς τώ;
  Νομών Χανιών, Ρεθύμνης καί ΊΙρακλε.ου καί έν τοίς Κατβσ:Γ(-
  μασι των οΐχείων Νομαρχιών δι* εγγράφων ν.αί εσφραγισμέλω,
  προσίθρών υπό έπιτρίΐτής προϊδρευΐμένης ϋ-ο των ο'.χείων Νο¬
  μαρχίαν ή τώ; άναπληρωτών αυτών των ο'ΐΛειων Πρ-έίρων των
  Πρωτοϊ'.χώ» καί ίνϊς μηχανικοϋ ι, -ών άναπληρωτών αϋτΰ' ώ;
  μελών την 20 Αΰγοΰστου 1910 ημέραν Παραΐ*·υή καί ώραν
  11 — 12 π. μ.
  "Αρθρον 3. Πασά προσφορά θά συνοδεύηται υπο -ής ά;είας ;ο
  επιτηδεύματος τ-ΰ έργολάδου συμφώνως τώ 8)1 Νόμ,φ, υπό τού
  προβλεπομένου υπό τοΰ περί δηαοπρασιών/.αί εκτελέσεως Δημο-
  σίωνεργων Νομου π'οτοποιητιχού χα' !πΛ γραμυατιου 6ε6α(ο3<τος την :ίς τι τ£ν οημοσιων ταμεαον ή τής Τραπέζης Κρήτηςχατά')5σιν, λόγω ίγ'ί'υτ,αεως, ε·ς -/ρήματα ί; ό^ολα,ιας τΐί Τραπέζης Κρή- ';ης κατα την επί τής εκδόσεως των αξίαν ποσοΰ ίραχμώ; 1000. Είς τον διαγωνισμόν ϊυ;ανται νά λάβωσι μέρος καί άλλοδακΐί συμμορφούμ:νοι πρός τ,ς *ιατάξείς τοΰ περί δημοτρασιών καί ίχτε7.*σϊω, -ημοσίων έργων νόμου καί λςιπους τής ΙΙολιτειας. Άρθρον . Ή ϊημοπρασία διεξάγεται δημοσίως. Ό ίσΦρα- γισμένος φάΐ.£λλ:ς, έν φ είναι έγκεκλείσμενη ή προσφορα, τίθεται ομ;ΰ μετα των 1ν τω ανωτέρω ά'ρθρω μνησθέντων έγγραφοιν ίντό; δευτέρου φακθλου, όστι; παραδιδεται έσφραγισμίνος είς τόν πρό¬ εδρον τής ίζ'.τοοπής σι,νεϊριαζουσης. Ό πρίεδρος άριθμεϊ τους φακέλλους -/ιτ τάξιν τής εγχειρίσϊώ; των, ακολούθως άποσφρα· γίζοντα; οί ίςωτερικο'ι φά/,ΐλ/.οι,ή δέ έπιτροπή ση',ιείοΐ ΐφ' εκάστου έσωτεριχοΰ ? ^-/έλλου περικλείιντβς την εκάστου προσφοράν τό ονομα αϋτοϋ ν.αί τόν αΰςοντα άρ'θμ,ϊν τού εξωτερικόν φαχελλου χαίκατα- γράφει έν πρωτοκόλλω τα έμχΐριεχόμενα κατά το άρθρον 3 Ιγ- γραφα. Έτ.ειτα οί έν τ αιθούση τής συνεδριάσεως πιρευρισχό- μενοι άποσυρονται, ή δέ ϊπιτροτή έξελέγ-χίυσα χατ' ίίιαν τα εγ- γραφα άποφααιζει κατ' όνΐμα τούς είς τόν δ.αγωίΐσμόν παραδε- κτέους σημε·;ΰσα τοΰς λίγους δι' ου; τυχ:ν θά άπέχλειέ τίνα των μειοδοτών, Άρθρο ■ 5. Πάσα κα-α παράίασιν των α,ρ^ρίύ'/ 2 3 καί 4 προσ¬ φορά είνε άζαράδεκτος καί έπισ-ρ4φβται πρός τό,ι ίπι^όντα ταύ¬ την -χωρίςν' ανοιχθή ό περικλείων αύτην φάκ.λλος. Μετύ. τον Ι, εγχον των έγ;ί-ά*«ν ή συ εδρίασις άποκαθίστατβι έκ νέου δημοσία, ό δέ -ΐρό::οος άπ:αφραγίζ(-.ι τα των προΐφορών δελτία κατά τί;ν άριθμτ,τικήν αυτών σειράν, καταχωρίζ=ί τι περ- εχόμενΐν αυτών έν τω πρωτ;χόλλω καί άνακηρυττει τελευταίαν μειοδότην τόν προσφερίμενίν νά εκτελέση τό έργον είς τιμήν συμφερωτεραν. "Αν πλείονες των δίαγωνίζομένων ήθελον προσφέρει την αυτήν συμφερωτίραν προαφοράν, ή δ-,,μοττραίΐα ϊπανϊ'αμδάνεται /.αί παρατειν»ται ^πι δύί ώρας ό δ.' έσφραγίσμ-νων προσφορών διβ- γωνισμος μεταςϋ των ΐΕρίϊενεγ/.ϊντων τα; αύτάς συμΐερω έρας τιμάς. Άν δέ ούτοι τυγ/α^ωτΐν άπόντες τοτε :παναλαυ.βάνεται ή δημοπιιασα ί.αθ' ό,Ίσδ.-σίμ'ντ,ν ύχό τής επιτροπήν τ,,ίίρ**, ήτις δεν ο-,ναται νά ύττερ^ΐη τί;ν "'ελάτην πεμ,πτην άπό τ?,ς πρω¬ τ )ς δημοπραηΐ:. Ή δίυτί.ι αύτη Βτ,μοπρασία θχ ς Ιγιυρίς μόνο; εάν ο είς τώ; βιαγωνζ-.μί/ων κά.λτ, Ι/.πτω;ιν μεγαλυ¬ τέραν τής γϊ/ο,-ΐίνης κατά ~τ,/ πρώτη; δημοπρασίαν. Αρθρον 6. Εις τοϋς κατα τ:ν διαγωνισμόν άποτυχόντας ϊπι- στρέφΐνται, τα λόγφ εγγυήσεως Αατατεθίντα χρΓ,α,ατα, ή νμο- λογίαι ίντος τριών ημερών άπό τής δημο-ρασίας τ$ έγγράφψ ; ε'δοπο'.ί-,σει τοΰ προέδοου τής ίπιτροιτή'ς πρός τους δημοσίου; τα- μίας ή διευθυντάς τώ; Ααταΐΐημίτων ίν οίς «τετέ»)η:α'. Άρθϋν 7. Ό ίί'ίΛαδίς ύ-όχε·.-ΐ! είς τα; δια:ά;£·ς τιϊ τ.ιρ< 1 Τα -ρϊκτικϊ τής ίηαοπραΐ·.ζ: 'ΰτόκεινται είς την Ι-κ,υ.; ι;ϋ " 6τ:ι των Έσω ερι/.'~>ν Ί''πι:ρΐ1::υ οΐτ ς έχει το : π .^ ;>·κ
  ιό 5ο<ο ν αύτω, να ι(%3'λ% γ, μ', αύ;>, '/ωρίς ίλ ·:ι-.ι, ι
  άπθΛΐα ό τελΐ.-αϊο;μ-ιιο*;:Γ(, ούϊε; /αχα το5 Δηαο; ~.} ;.■ .>γ.ι
  Τ^1 ϊ'.αγ ^μ.ματϊ, ό ζρ^ϋ-ολογ!7αο;, το Γλ5';ν:;ν /.α -.[
  Νομτρχιών είς την ϊιάθϊσιν των β:υλ;μιε'νων νά '.α' ·ΐ· γν'>
  :ιν αυτών.
  Τα κ ρΰχΕΐα Ιξο!α τοΰ
  Έν Χανίοις ττ, ΪΙΓΐιυλίου 1010.
  1 Ό επ! των Έιωτϋΐκώ- Ίίτ -Ροΐ,;
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΚΝ.Μ"ίΣ
  Αριθ.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΤίΣΩΤΖΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Λαβόντες ιπ' οψ ν
  1) Ττ,ν ύ-Ε αριθ. ί4ΐ1/2οο» *· * ίΐϊ*ή?'·>;ιν ημών δι' Ό; '■■-«-
  ν:'.-ί*ί:άν4τ^ η ςημςπρα ια ο·.* τ-,ν Α.τζΐΜυήν τοι ός;υ κΑι>η;
  ">ε;ύ, α, &πί ΐ-ϋ π.τα,Αοϋ Πλ^τϋ σ^ν.πείϊ τη, γίνο,λενΓ,, ί -
  λω ε'οςύτι τ.ΰ ,ργολ;δϊ.ι Χρ. Μ.τσ;ταχη δι* ζί 'δ /·ί^ ετ
  π.: ί;ι ετ3 να ινα/αί/, τ.,ν ΪΑτί'νεσ.ν το.) π;θ<. μ νΐυ ίρ,;^ 9.< ι ϊϊίγ-ε τ.ί( έ χ..ί »: εΛ,α.νθν :ής -—ίθτφερββιοης τ.μή; ύίό τιϋ τε ευτα ου με ;ίο .ου ατα την ϊιεςαγω,τ,ν -ής πρωτη; μ3..ΐ^σ^.ς ή;ο. ά/ΐ'ι ς,ΪΛ,σ τ^., έ-.ατΐν &πί έλαττον τού ζ-ου- πο',',γιΐθίντος πϊσοθ. 2) 1ά υπό των Νομ*ρχ.ων Χαή^ν, Ρεθύμνης καί ΙΙρϊ- κλειου ύΐτί,βληθ-ίντα ή ών υπό χρονολογίαν 15 Ίο-λίνυ 1910 πί,α/.,ΐΛα των έπιτρ:πειών αίτινίς συνε»τά9ησαν πρϊς ϊιεςι-,ω ΊΨ 'ήί 1·)·ειβ*οσια; ταύτης έξ ών δείκνυται ότι ή δη»5τρΐ:ία ε'; την Νομαρχίαν Ρ-θυ,Α,η; ΐκηργϋβη μόνον ένώτΐιιν τ;ϋ Ν.- μαρχου κ»ί τίϋ Προέδ;ου των Πρ,οτοδϋΐών κα'. ότι τυ: ί^ο μέλη τής έπιτρίπείας ταύ-ης παρίτϋνον την διίξϊ-,ω,ην τής ίπϊ ήμί;ε όν ώραν »'.·!έτι ·'πο τής οριζομένης υπό τής δι*χηρύ- ζεως ημών ώρας. ν αί Σχεψάμενοι Έπιιίή κατά τό ά', θριν 5 τοΰ 356 Νόμου καί 'Ό αρθρον 2 ίής ΰίτ' άρ θμ. 1891/15·9 έ. Ιτ. ίιακηοΰςεως ήα,ών ή 'ηΑθίρϊϊ.α Ιδ.ι νά δ'.ίξΐχθί) έ;ωπ[ον έπίτροιΐή; άτ^ριιίομένη; έ* τοΰ Νί - μάρχου τοϋ ί)ρ-ί?ρου των Πρωτοδινών και ιοϋ α,3μο? ου μι;χ*" νικ,οϋ έτί γίϋ ποικ.ΐυ.5 ου δέ ή ειρημένη μϊ'.3Ϊ";3ΐχ διεςηχεη μίνο; ένώτ:.;ν τ;3 Νο1Αά^)χ^^ καί τοΰ Προΐδρου των Ιΐρω- 'Επειδή χατά την )κ' άριθμ. *4ϊι/ϊθθί ε. ϊτ. ημίν ή δημοπρασία ίί.ι νά .νεργηθχι άπό ιί[ς 10 — 1 1 π. μ· ώρας καί ή επιτροπεία πβρέτεινε, χωρί; να Ιι ίύ έ/ οααιιομα πρός τουτο, επί ή'Λΐσίΐαν ώραν την διεξαγωγήν τής ότ,μοπραΐια;· Έπειδη έ' εχ.α των ανωτέρω λ^γων ή προ*ειμ·νη δ/μοτρα··ΐ3ΐ ίνί;ργήθη παρατυπως καί έν τοιαύτη περιπτώΐε. δέον «α έ~.«;«- ληφ'ή αίίτ', οτω; διεξαχθι συμφώνως ταίς διατάξ:ΐΐ τού 35(3 Νομου καί ταίς άνω διαιίηρύξεσιν ημών. Διά ταυτα Ίϊόντες κίί τό άρθρον 14 -.ου 356 Νόμου. Ά/υρ'Λμεν τα σχετι/.α πραιιτΐ'ά τής γενοΐλένης μ-.ιο?ο:ΐϊί κατα την 15 Ιουλίου 1910 καί Διατάσΐομ.ν την ϊπανάληψιν αυτής συμφώνως πρίί τ*')' όρο^ς τώ· δ ■Άτφ''·'τΰν Οπ' ά :0·. '*9*/ι« ο καί * /κο8 *■ "'" δ.ακ^ρύξί ο ■ ή »ιον >*· τα, ϊιχτίξϊΐς τίϋ 356 Νί^ου «νί^η'
  θ/;σ μένην ί ωπϋν των οιά τής ανω ύιτ' άριθμ 181/ΐΜ9 '; ίτ'
  ίΐίκηρυςί'ι,ς ή,ίώ> ώριτμί-αίν ϊτιτροπ«ιών χαί ίν τοις α)·ΐ'·>
  τό-.-ις την 20 Αύγούστο.) 191'». ή λίραν Παρ3σ*ευήν καί
  9 —Ό τ.μ.
  Έν Χ^νίς!; τί, 23 Ιουλίου 1910.
  Ό επί των Έσωτερικών 'Εττίτρ;-
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΗ»
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Αριθ Πρωτ. 3291
  _ιεκπ. _^9<* ' Λ ' - ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Επαναλη-ττκής τελεχωτικίις δημοπρασίας διά τίιν έκμίσοωοΊν τυχών άποθηκών έν Σονδα. Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΙΙΠΤΟΠΟΣ Διακτρύτ-ει ότι: Έπειδτ, ή Ιπό το3 Ν,λολάΐα Ι. Άνδριαναν,η ■ΊροοφερΟζ.ΐσϊ τ.μή των δριχμών 200 δ:ά την ί'ψ.ίσθωσΝ άπίθήχ,ης τού Δημο- σ'ίυ έ·> Σίύδ«έπ'1ειοίϊ-.ηΛη χαχά 5 ο)ο υπό των Κ. θ Μη-σο-
  τα,η χϊί Ιδραήμ Μοσ/ονά/η.
  Έπειδη ή 4ιϊ5 το, Μι^ύϊΒως εζάνα προσ^ϊρΟεΤσα τιμή των
  δραχμήν 340 ίιά την έλ,Μσ&ωσιν τής πρωτης πρός δ,ισμίς των
  έν τω Νί.σταθμω ΣούΒνς τρ ών γαιανθραχαποθηιώΊι ΐπλειςϊο-
  τήβη χατά 5 ο)ο ΰπ; το^ Ίδρατμ Μοι,χοναχη.
  Ετ,ειέη ή υπό τού Άνϊρεου Κοχο)ά/.η π^οσφερθεΤσα τιμή των
  ?ρ. 'ίοθ 2ια ττ,ν Ι«μ.σθω-ιν τής πρώτης πρός ανατολάς των έν
  Να,ίστάθ,ίψ Σούϊσς άπ θΐ,κΰν έπλειοδοτή^η κ*τά 5 ο)ο άπό
  τοϋ Ιδραημ Μοσχΐναχη
  Διά ταυτα
  Ά>υροΐμεν τα σχιτιχά υπό χρονολογίαν 22 Ιουλίου 1910
  πρα τιχά πλειοδοσίας χαί
  άε> τν,ν διες*γ<ίγήν ίιαναληκτικής τελειωνικής Βτ- ς 8 9 την έ/μι^)ωσιν των ώς άνω άπ-Οην.ών την 8 Αϋ- γοΰΐτΐυ 1910 ημέραν Κυριακήν κ»ί ώραν 10—12 ν. μ. ί> τώ
  Νί,μαρχιαίώ Κιταστήμα.ι λα^ί^ν ενώπιον τή: ϊπ'τρο-είας τής
  οριζομένης έν τω ϋπ' αριθ. ίίΜ/»111 *· ^· δι.κηο^ξ-ι ημών χαί
  συ|Λ<;ω.ως πρός τοος έν αύτγ} άνα^ιρομενους δ'ρους. ι Έν Χανίοις ^ 27 Ιουλίου 1910. ] Εάν ό^ τ«λε^ταΤος πλειονότης ή δ έγγυητής αύτ·ΰ άρνη»ώ«ι να ύκογραψωσι τό πραχτ χον τής πλειοδοσίας καί τό συναφθη¬ σόμενον σνμδόλαιον εισίν αμφότεροι άπευθυνοι άπέναν-ι το3 Δή- μί ^ τούτου δια πατάν α«ό τοθ α;7.'·*°ΰ μισβώματος ζημίαν έκ νέας μΐδθίσϊιος ή ατ,' ίΰθϊιας δ αχειρισεως χωρ'ς νά ίχοσ.ν 'υι ο^?εν ^'/α.!.ΐχιμα ΐπί τ;ύ τυχοντος πλ«.2νά;ματος, τό δέ κοτατεθί μ: Ον τ σ.ν όγω '.γ'^ή^εως κ^ταπιπτε> είς ο;ελος τοθ Δί;μ
  τουτυ ως τ.αχιπο/ ετ333ν ειΐιρατΐομΐίνον δια γρα.^,λατίιυ παρα
  λαδη, τοΰ οΐκίΐου Δημ τ;>οϋ Ταμείςυ.
  Ούίίίς σ,μψ φ σμνς ϊ^νIται < α -^ίνΐζ άπέναντι το5 μισθώματος Οί ίαβυοτί,ιοννξς πρό^ τΐν Δ^μον τουτο χεέη λτ,ςιπρόθίσμα δΐν εΐνϊ ΐίκτ ι είς τ>ν ϊημοπρα;ία«, ιίίτε ώ; ίγγυηταί των μι-
  σ ώ ών τώ ε ρ//',~ίνω; φόρων ό'αν τα χρίη των ύτερδαίνθϋσι
  τις ο^ δραχα-ς.
  II
  κα,.-δ.λη τ:α μ'.σθώμϊ.ος Οα γίντ, είς 12 Γσας δόσεις καί
  Ρα πλητον )/ται τί)ν τελευταίαν ή .ιεράν έϊάΐιΐυ μη»ος, ιιάσα δί
  δ^σις '.ή καταβαΑλομΐνν) έμπροθέσ^ως καί)ισταίτ3ΐ τοκοφίρος
  Γ.ρός 9 °/ο ίτησίω, να. άπϊ-.τη:1; κατά τάς ίια^ςί'ς τοϋ
  IV
  άρ β. 196 Νόμο^.
  Γά πρ?><τ /.α ιή; πλειοϊ^σίϊς ΰποκεινται ίίς την έγγρισιν τοϋ Δημ.οτ:>οΰ Σ^μ6ο^)ίο^ όπερ ίι,α ούται νά έγ*ρ·'<<; ή μη αύτα χωρίς ό τβίευταΤος πλε'θϊίτ/); ν' ιζο*τα έ*, το το οΐιϊέν ϊικιίωμα χατα τοΰ Δήν,ου. Τα /.·<;ρύ-/.ί.ΐί καί σ^μ.6;λα·-γροιφ!κά Ιξοϊα ϊπι6αρύνιυσι τόν ΑΊ Φθ3θλ:γίκ.:π δια ιμήσεις <χι ή συίγ^αφ- τώ' ^πιχ εώ εων εί:ιν ϊλ^ Ο» μ-.ναι είς τι γρ.φ-;ον ιή, Δημ ρχ άς ε!ι, ιην ϊιάθι- αν 'ών β5.ιλιμ-νω.> να λ/5^;: γ/ωτ
  Β. 2ΚΟΤΛΑ1
  Αριθ. ΠΡωτ. 714
  » Διεκπ. 53 ι
  ΔΙΑΚΗΡΥΕ1Σ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχον Άκρωτη^ίον—Ιούδας
  Διβκηρυττΐι δ'τι,
  Δυνάμη τί,ς ύπ' αριθ. 10 «. ϊτ- άποφαοεως τοΰ παρ' ημίν
  Δημο.ί*.ίΰ Σ-,μίοιιλ'.ου νομίμως ίγκρ θείοης ϊ.ά τής ΰπ'άρ.θ. ]
  Ε2ό ί έτ. απ^άαεως τ',ς -ε&· Νομαρχιας Χανίων έκτιθ^ται ;
  ίίς φανεράν πλβοο^οίϊν κατά τάς ίιαιάςεις τοΰ ΰπ' άρ-θ. 356 '
  Ν^^ο^ -έμ ϊημίπραίΐών ή ΐ'ί έν Ιτος ά-ιδ 1η Σε-τεμδριΐ^ ,
  1*310 «Αμσθωσις των κατωτέρω δημ,τικών φόρων ζτθί: 1
  Φ:ρος άγοραηωΛτ,αίβς κτη>ών 2 %, φορος ζυγιο^, φορςς σφα-
  "χίίο> >αί '/.ατααλ<»σςως κρ?α ο;. "Ορϋ,εται πρώτη ιιρο-φθίά ώς εξής, ;;ίο.—Σουίβς ώς Ι1ροε?ρ=υ, το^ Πρ^5Ϊρο^ τυ Λ,,μο-
  τικοΰ Σ^δ^-'ίου κ^ϊ τοΰ Ρραμματέω; το3 Δημοϋ ώ; μ?/ώί,
  -ντ,ν 1 Αύγ-ύϊΐου ΙϋΙΟήμίραν Κυριακήν κϊί ώϋν 8— 12 π. μ.
  Ή πλειοίοβια έποι.ϋ «μβαιεται ίάν ι τος 5 ήΛ-ρών «π'» τής
  — ίίανν ,ς ίυταΛ^ρώϊίως προσνέρ-ζ, τις 5 °/ο τνύλαχίστο; »πι
  τλεον τίς ·ίε>ίυ*αΐ:χς ·κρ;σφορας.
  115. πλεΐϊ!ο-.ης ινα ννη ί*Ατί~ς όφείλει νά^κα ϊθεσ;, ίί; τί
  Τί,ΐ£ΐ}< .5^ Δπ,αϊο τί^τϊυ λόγω ίγγϋΓ,σ:ως ?ιά μ-ν τ:1; φ^ρο^ς ά',ο^ΐιω η υς «. τ,<ω/ >α ζ,γ -^ δρ^-χ 20 ϊι'έ'κ·»:τοΛ ί^α δέ
  τ'ύ βόίίϋ; ,-α^^'ί ι«);ι:α.^ κ« σί^γ^Ιυ 2 χ/. "2*^0 Ι.'
  ά^αχ-μ^, τ, Ιν 7ί-[ψ Λ.~υιι) .ις «τ.υτρίφι,σ-τα ^Γΐ-σως ^ε-ά
  την όΓ στι>ην ,αταιυρω-ιιν είς τος ά-.οτυχ«»τας 6.Ϊ» 8» τ«υ. ϊ-'.
  τ^xο,·^αϊ θί σομψηφ αθξ εί, ττ,ν πρώτην ϊοσ.ν' ρος ■Iϊ^·:^11 δ 8/
  νά ηρο»αγάγη άξ·οχρίων ίγίυηιην ό-τ ς Οα πρϋυπογραψτ, τό
  πραΑτικον τής πλ*ιοδοσ!α; καί τ ο σ^να|θησ3,^.ϊνον 6λι»
  σ^νε^θ^ν^μ£νο; ε'ς άπάΐα- τάς ΰ-βχρ.ώϊ,ις τςΰ
  διχαιώματος διαιρίσϊως ή διζήσεως.
  Έν Σο.3α τί) 21 Ί^
  "Αριθ Πρωτ. 98^
  » Δ'ε/.π 566
  19ίΟ.
  Ό Δήμαρχος
  Κουργ«.ρ-»κης
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Αήιιαο^ος Ί £ () α η ί τ ο α ι;
  ίϋττ»ι δ'ιι,
  Έ·χι&ΐντΐι είς ίίνεροιν -λειοίζσίαν οί ^ημοτικοί φίρο'. ζυγίου,
  σ*α)ε')-', κατανα ωσδως κρέατ^ς καί άγοραπωλησία; χτηνών συμ-
  φώνι»ί χο'"ς ϋπ'αριθ. 9'8/564 έ'. Ι όροις τού Δτμάρχ.υ Ιίραπέτρβς
  κ>-α-.0·.μ,-νο'.ς είς τβ ά'χε"ον τοΰ Δν,μο.» Ιε^α'ίτρις ών ϊό-
  νΐνται νά λϊδωα'. ·;νίΓ.σ ν ^1 ίν;ία^ερομ;νοι.
  Ί1 δτ,υιοπΐασία ϊι:^-χθί,σετϊ βανερά ϊν 'ώ Δ-υ.ΐρχΐί*.ώ Κι-
  τΛστίμϊνΐ Ίερβκς-ία; τγ(»9 Αΰγ5^στ9^ 1910 ημέραν Κυριακην
  καϊ ώραν 10 π. μ. ενώπιον Έ-ιτροκΐ'ς άπιτ=) :>.μένη; υπο των
  κ. «. Δη,xάρ-χ3^, Ε"3η-οϊ *ου κ/ι ίνος Δηα.;τΐ'θΰ Συο-βίύλου.
  Ίεραπετρ5ς ?7 Ιου" ίου 1910.
  '() Δημαρχειι>)ν Ιϊραπέτρας
  Άλής Κατογλ κη ,
  II
  α £> ό υ α μ η α
  Ινς το ύπ' ά ιθ. 49 τεϋ/ος τρίτον φύλλον τοϋ Παρχρττ,-
  αχτος της Έφο /έριδος της Κυβερνήσεως έν Κρλτ/ι Ινθα. ίοη-
  υοσιε/λο'ό ΰπ'αριθ. ΙΙρωτ. 2Λ3 Αποφ. 412 άπόφχιΐς τοΰ
  Είο ■νοΐιΐΑείου Χχν ών πα.ρ:Λ/·ρΟίΐ τό ονοα.α.τεπώνυ,υον τού
  ίνα-ρμί'νου είς το διχτ*ΑτΐΛΟν τής αποφάσεως Αχιυετά.
  την φοάτιν Γίωργίου Ί, ^φη«χ κχτ'-ίκου "Ανω Βχρσχαο-
  νερ^^ 'ΡεΟ^,ΛVί!ς -οοίτίθίντχι «κατά τοθ έναγομένου
  'Α^ΐίέτ Σωχιαθιανάκι έκ τοΰ χωρίον "Ανω
  Βαρ(ίιιιο>έοοι' τής θ
  278
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
  Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  καταρτισθείσα συμφώνως τψ άρθρφ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καϊ χρονολ. 19 Μαίου 1903 Νόμου καί τφ δπ' αριθ.
  697 καί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νόμψ καί Ισχύβυσα διά τον μήνα Αυγουστον 1910, πλήν τοθ ελαίου, οίνου χα·
  σάπωνος, διά τα δποΐα ϊσχύει αδτη επί μίαν αριμηνίαν, αρχομένην τή 1 Αύγούστου 1910 καί
  λήγουσαν τη 31 Όκτωβρίου 1910.
  Φορολογού(ΐενα ειδή
  κατά
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  Ε{δη φορολογοίτ(ΐενα £π! τή
  Ιναντ» τιμίων.
  Α'. πρός 13 τοίς
  1 "Ελαιον
  2 Σαπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοΰ 5'
  αύτω περιεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλιο
  γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,631} 2 -χ< λιογραμμα ελαίου. ) 0,6392X0,98 3 Ελαίαι πράσιναι έν έλαίω, ή έτίρφ έκχυ λίσματι ξυνώ.................... 4 Ελαίαι μαύραι.................... 5 Ελαίαι πράσιναι ϊν ξηρά καταστάσεί. . . 6 Ελαίαι έν ξηρ^καταστάσει πρόςάλεσμα. . 7 ΈλαΤαι έν ίίδατι ή έν άλμ^ (κολυμπάδεί τσακιστές) 8 Οίνοπνΐυματώδη ποτά, κονιάχ, ροΰμι,ήδύπο τα, οίνόπνευμα, μαστίχα, κατ' άναλογί* τής παραγουσης αΐτάποσότητος οίνου, υπο λουομένων τριών χιλιογράμμων οίνου βΐ έκαστον χιλιόγραμμον αυτών ) 3X0,12— 9 Ρακήή το^α μέχρι δεκαέξ βαθμών,κατ'άνα λογίαν τής παραγοΰσης αύτάς ποσοτητο οΓνου, ύπολογιζομένου δΰο χιλιογράμμω οίνου εΐςίν χίλιόγραμρακής.)2Χθ,ΐ2.— 10 Πετμέζι, αναλόγως τής ποσότητος το γλεύκους, εξής παράγεται, ύπολογιζομέ νων τριών χιλιογράμμων γλεύκους είς ε χιλιόγραμμον πετμεζίου. } 3X0,12.— Β'. πρός 11 τοίς ο/ο 11 Βαλανίδι μαυρο 6ρ«γμέ»ον.........· . 12 Βελανίδι είς Ρρύμματα έκ πρϊστριβής- . · . 13 Βαλανίίι....................... 14 Ββλανιίόκουπα................... 15 Κικίδια.......................... 16 Μέταξα......................... Π Μέλι.......................... 18 Κηρός ......................... 19 Μ«λόπηται......................, 20 Δείκταμος........................ 21 Λάδανος......................... 22 Λιναρόσπορος..................... 23 Δαφνόφυλλα...................... 24 Α'ιθέρια ίλαια καί άπς^τάγματα, καραμπά- σι, δαφνελαιον, φασκομηλίλαιον....... 25 Ροβάσταγμα, άνθόνερον κβί λοιπά τοιαΰτα ϊευτερεόοντα προίάντα.............. Γ'. πρός 10 τοίς % 26 Σταφιδες εΓδους σουλτανίνης ξελυκισμέναι. • » » άξελΰκιστοι. . 28 Σταοίοες ξανθαί ςπλυκισμίναι (έλεμέ.)____ 29 Στατίβες ξανΦαί άξ«λύκι-Οι............ 98 63 65 40 18 ϊ 27 36 24 36 — 9 — 12 — 14 — 06 — 40 22 1 00 4 20 1 65 2 60 5 30 —· 23 — 10 5 10 1 30 _ 82 _ 75 _ 35 32 Φορολογούμενα ειδή Άτο/.άθίρα ξανθών σταφίδων Σταίίίίς μα3ραι.................. Κο,ι/οολια /[λιασμέϊα............... ΚοοΑθολια τρυπ^αί^α καί δί«λ5. .. Κοο/.ούλια σχ,άρτχ................. Κοοχοολήθρα/ΐίΐι πατιι τί3 κϊζβνΐίϋ Χϊνδράϊα μά 30 31 32 33 34 35 κΛ 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 Κίτρα μη οΓνου Ύνρό-:»δα οίνοο "Οξος Άμυγδαλόψυ/α γλυ«Τα Ά ψχα π:κρά Άμύγϊαλα «ν ·λοιω Άμύγδαλα έν φλβ,ω (άφράτβ) Χαρούπΐίΐ ρ Έλαιοπυρήνες Γλυκόρριζα Λεμονάϊα κ«ί τΐορτοκαλάϊα Πορτοκάλία 51 Ο Α'. κρός ί» τοίς °/β ϊνοι ..................... 52 Πιιρηνίλαιον, παρ3γίαϊνον ίια κατιργασίας...................... 53 Σάπωνΐχπυρηνΐλαίου,διάχημΐκήςχοίτβργα- σίας παραγομένου, κατά την άναλογία1 μόνον τού έν α3τώ περ:εχ:μένου τοιούτου Ε·ς 1 χιλιίγραμμον σά,τωνος έκ ·ϊτι>ρί]~|
  νελαίου λογίζονται 0,6392 χιλιόγραμμα)
  ηνελαίου. } 0,6392X0,55=......|
  πυρη
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  Κΐδη 4'ο<.ιολογοι>!_ιϊνα κατά τεμάχιον.
  54 Δέρματα αίγοπροδάτων............
  5ο » βοών καί μοσχαρίων.......
  56 * ζουρίδων...............
  57 » άρκάλων καί αίλούρων.....
  58 "Ικπβι 4 % κατ' εκτίμησιν..........
  „.. . ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.
  ϋϊοη φορο-λογ^ν,ΐίνα κατά Χ«λ»όγρανίι·ν.
  Έ
  Ου 1 υ
  αί αΐγοτριχβς (τρίχα).
  ρς, άθότυρος, ά;
  61 Μ^ζ■<;9ρ^' καί μαλάκα 62 ιΜιζ.Ορα ςεινη 63 Γιγς^ρτι ς, ά;9όγαλον καί βοΰτυρος λά καιά 15 25 40 45 05 23 55 05 85 35 20 10 03 04 62 30 30 18 12 55 35 — ΕΙόκρακιέος Φαρός 30 60 20 15 10 05 10 02 50 Έν Χανίοις τξ 27 "Ιουλίου 1910 Ό εί—ι τ«ν Οϊκονβμικών Έκίτρβκος Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ