93417

Αριθμός τεύχους

53

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/7/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΙΑΕ.ΑΕιΟΝ ΤΗ- ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΓΑΡΑΡΤΗΗΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΑΟΓτΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν ΗΡΗΤΜ
  τρίτον
  Έν Χανΐ'.ς τη 31 Ιούλιον 1Μ1(). -ΑΡΙΘ. 53
  'ίξιΛ. Ιι^υι". 3550
  > Διεκπ 1578
  Π Γ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Ό επί τής Λ'καιοούνη Έηίτ^θΓος
  Λαέβντες ύπ όψιν τας ϋποβληθβ ιες ήμΤν αϊτησϋς.
  «'.) Ύ%ό χρςν·Λ. 3ι)Μαίου ΙίΜΟτοϋ Ιω. Π ωχά*η χατοι
  >ου Άρδϊκτιυ Αγ. Βατιλειου αίτομίνου όΊτω; τοϋ Λοιποί <ε« ρει τό οικογεν£[αλόν τού έΐωνκμ'ν «Ιΐβπϊδάκης». 6 .1 "Υπό χρονολ. 1 Ίοΐινίου έ ί. τ'.ϋ $φιππου 'Υ^νωΐΛ^τβρ χβ^ Κωνοτ. Ανδρ. ΔβΐΑουλάλη, έ* Σ*μαρώς Σφακιων, οίτου μένου όπως αού λοιπού «πονομαζεται 3ια το-> ο'ικ(,γ«νιια>ιοι5 τς
  ίπωνυμου «Κατσανεδακης».
  ί .) Τ ν β.πό 7 Ιουνιοο ». Ι. τ3^ Κ. Κτεν*έα*η, καΐο.κο
  Χαλέ^ας, αί[4υμέΐ3υ όπως τοϋ λοι .ο» φίρει τό ίκι6ι;ον «Λυ
  ίί ΐ
  Δι
  ά τ χ 0 τ α
  ι να,
  ί ώς
  > ρα
  ! χ-
  Ι τή
  ;/ίν το ι/ίτι/.όν Ι/τό νρονολ 22 Ιου)'ου 1910
  (.Λτικ·!ν τλίΌ^οτ άς κ*1 δ'.αΓατ7οΐΑεν ττ,ν διε^χγωγήν έπα-
  γπτΐΛτς τελίΐω-. ι/.ής 8η;ο.οτρχσ:χί διάτήν έκμίιτθωτιν τής
  άνω ο*Ί γ-ντ,σθ|Λ£νγ|ν τλ;ν 8ην Αΰγ ύυτου 1910 ήκί-
  1 Κ.;ριακ/)ν κ*1 ώραν 10— 12 π. μ. έν τώ Νο <αρ- /ω Κα'-α^τήμα.τι Ρεθΰιχνης ινωπι&ν τλ,ς Γτπτροτεΐα; όριζοΐΑί'^ης ϊι τ7, ϋπ αριθ. 30Γ)1)212Ι ι. ?. δια- ύ;ιι ήαών ( Τε >χ Γ'. ΐρ^λλ 49) χ.αί τυμ^ωνως πρός
  ■ ς έν αυτή άνχ^ερο;/.ε«υ- δ(.ους.
  Γν Χανίοις τ(, 30 Ιουλίου 1910
  Ό Ίΐι»ίτρβτ·ς
  Β· ΙΚΟΥΛΑΣ
  ό .) 'Γην ύπ- χ ονολ. 8 'Ευνίο^ ί. έ. τού πεζ.3 χωρ3ΐυ>.3-
  κος Ιω. ΣκυλουροικΓ, απβ Λο^σα/1έ·ς Κισί-ΐ|ϋ.!ΐυ,αί[2αμενου όπως
  μετ^νο/ιασθ^ εί ί «1/ο^νακΓΛ».
  ΙΙρθΐκαλοίμε- πάντας το^ς ί/οντ*; εϋλ;γο^ς αντ ϊί,ήιί'ς κίτά
  τω^ μίτονομοσιών του-ων επω, ϋπς6ά*ουν δνστασ.ις κατα αΰιών
  «νώϊπ,ντής καί'Γ,μα; Άνωτέ,'-ας Διευθύνσεως ενΐος 15 ημερών
  βχι τί!ς δ»;ΐΛοσι»-33ω; τής π.ρϊ^η', ίν τι ΕφηΑεριί'. τής Κ^-
  Δ,ίχτ 2325
  Κ1ΤΕΡΑ ΔΙΕΥβΥΝΙΙΣ ΟΙΚΟΚΙΜΙΚϋΝ
  υ
  υ κ ιι ρ ι £ ι σ
  Χ^νια τ=25Ί5υλί·>υ
  V.
  10.
  Ό έκι τής Δι/αιοσ-ΐνης Έπι.ροτιο·;
  Γ. ίίΐΥΛΩΜΟΠΑΝ,ΜΗΙ
  ρ.Ο. Πρωτ. 3337
  » Ααχ.π. 2326
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  Π Ρ Ο Κ Η ι· ϊ Ξ 1 Σ
  ς τελϊ»ωτικη.« διια'πρασΐας διΛ την
  ω($ιν «ΙκΙας νόν η|ΐοόίου έντος τοΐί
  <·>{»ον(>ιυΐΓ Φορτέϊζας 1'εΟυμνης
  Ο 12 Π ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜίΚΩΝ ΕΙΙιΤΡΟΙΙυΣ
  Λιακηρΰττει δτι
  'ίίπειδη τό υπο τοΰ Τααα.νο·,/-,/ Σίρχφ/; ΛατοιΆου Ρεθύ¬
  μνης προσφερθέν ετήσιον μίσθ^·-/α των δ ρ 5 /. 10. 50 δ χ
  "Γν έκαίσθ ·>7ΐν τής Ι-τίς τοϋ φ)^υ:'Ο^ Φορτ = τ,χς ο!/.'χς τού
  Δτ(μο·5>ου έ-λίΐοδοτη&η χ.ατχ 5 0)0 υπό τοο Ά/ή Κ
  Έπανα/ηττικής τελί'ίοτι/.ής ϊημο-ΐοασίας 5ιά τ^ν ίκμιΐθω-
  αι/ τού ^6ρου λαχα^ικιο/ κ ιί όπωρΐΑω^ των Νομών Χανίων
  — Σφακιων.
  | Ο ΕΊΙ ΓΩΝ ΟΙΚΟΝθΜΙΚΩΝ Ε111ΓΡΟΙ1ΟΣ
  Ι Δ'.ακηρ^ττει ότι :
  ] Έτειίτ, ή ^-' τ:3 Ιοάοου Καλλιτεράκτ, προσφίβθίϊσα
  τιμ<) των ζι/. 326Ί0 *ΐ3ΐ την :κ^'τθωϊΐν τ5ύ φόροι λανανικών !ν.αι ό-τωρικών τω; Νομώ/ Χα'ΐω/ — Σφακίω/ έπλειο!:τή4η κιτϊ 5 °/0 ^"ί Τί5 Νι/.ί/.. Κλώνίϋ xα:';ικο^ Χα/ίοιν. | Δ ι / τ α ύ τ α Ι Άχυροϋμεν τό σ·χετι/.ον ^■,^ο χρονολογίαν 28 Ιουλίου 1910 , πΐα/τι/ΐν πλΐ'θΐο-'α; ν.χι ϊιαταΐσομίν τη/ ί'.εςαγ^γήν έπανα- ι /.η-τι/.ί;ςτ-'ί'(ΐτ:/ή: ίημ>-:ραϊ·.χς 5'ά -ί;ν έκμίσθωτ'ν τού ?:ρ3.)
  ι λα/α/ΐ/.ώ/ και ΐ::ωρι».ών τι.κ Νςμών Χανιών — —ΐα/,ιων γεννη-
  | ίίμ:νην την 9 Αύγυσ-υ 1910 Γ,μΐραν Δί^τέρα/ καί (,ίραν
  10—12 τ. [χ. έν τώ Νο,Αϊρχιχλώ Καταστήματι Χα/ίων ενώ-
  πι:- τή; επιτροπείας τή; όρ ζομί^,ς έν τή ϋ-' άριβ.^ *βιβ/«43
  έ. Ι. ϊ'.α/ηρύ;Ξΐ ήμώ/ κ^ι ^^;^ι^/ώ/<1); πρός τονς έν α!ιτή «να- φερομέ/ους ΐρους Έν Χανίοις τή 29 Ίϊυλίϋ, 1910. Ό επί ιω. θίχονομιχών 'ϊ Β ΣΚΟΥΛΑΣ
  -ΕΚ! . ί
  5180
  Άριθμ. Πρωτ. 3338 ϊ
  » Διεκττ. 2327 |
  ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟίΚΟίΙΟϋΚύΝ
  11ΡΟΚΗΡΪΞ1Σ
  Έπαναληπτικής τελιιωτΛκης δημοπρασίας διά τϊιν
  έκμίσθωσνν τοϋ Μεγάλου Κόυλε τοΰ Δημοσίου |
  παρά τόν Λιμένα Ηρακλείου.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΝ
  Διαχ.ηρυττει ότι: *
  Έπειδη τό υπο τοϋ ίΐ,δουάροΌυ Ροζεμποΰχ προσφιρθιν
  μίβθωμα δρ. 35 μηνιαίως διά. την ικμίσϋωσιν τοϋ Μεγα,λθυ
  Κόυλε τού Δημοσίου πα,ρά τον λιμένα Ηρακλείου έπλειοδο-
  τηβγ) κατά 5 ο/ο υπό τού Γεώργιον* Μηλιαδου.
  Διά ταυτα
  Άκυροϋμιν τβ σχετικόν υπο χρονολ. 22 Ιουλίου 1910
  πρακτικον πλειοδοσιας κ,α,ί διατάσσομεν την διεξαγωγην »πα-
  να,ληπτικής τελίΐωτικής όημοπρα,σίας γενησομένην την 8
  Αύγού,ρτου ΐΰΊΟ ημέραν Κυριακην και ώραν 10—ί2 π. μ.
  ιν τψ Νομ.α.ρχια,κ,ψ Καταστήματι Ηρακλείου ενώπιον τής
  ϋπιτροκιιας τής οριζομένης έν τώ ϋπ' άριϋ. ^'/ϊιϊι 5· *·
  δΐΛκηουςΐι ημών (τεϋχ. Γ' . φυλ. 49) κ,αι συμφωνως πρός
  τους *£ν αυτή άνα.φερομ6νους ορους.
  Χ*νί« τ$ύθ Ιουλίου 1910.
  Ό επί των θίχονομικών Έκιτροπος
  Β. Ι. ΙΚΟΥΛΑΙ
  Ιί α
  α
  Ή είς τό ύπ' αριθ. 49 τεΰχ. γ'. έ. 6. φύλλον τής
  Επισήμου Εφημερίδος δημοσιευθείσα προκήρυξις ημών
  «τΐερι εκμισθώσεως των ίϊς διάφορα μίρη τής Νήσου οίκ.0-
  δομών τοϋ Δημοσίου» φερει αριθμόν Λθϊίΐιχΐΐ;» χ.% ουχί
  <>()ϋΐ)2ΐ*1 ώς εσφαλμένως εσημειώθη.
  ('Κχ τού Γρ»φιίου τή{ Α. ώ. των υίχο«θ[ϋχών)
  Έν ϊό ύ*' «Ρ'1*· 1910)1230 έ. Ι. διακηρύξη τοΰ Δήμου
  Λ*νιυ>ν, ίι» την επί έν έτος έκμίσθωσιν των δημοτ. φορων
  ·,.ι;ανα .ο)ίί>ϋς κριατβς καί σφαγγειου δημοσιευθείσα έν τή ύπ'
  51 ·υλΛψ Γυχβς Γ . », Ι. τής Επισήμου Εφημερίδος' άνε-
  ίραφη ί*. υβϊγριφικού σφαλματος δτι,θέλει γείνη ή δημο-
  λ,?·ϊιλ την ζθ Αύ^ουστου ε. έ. ^ντι τής <*5έϊ /%.ύνούστου έ.έ.» ώς έχει ορυβξ; δια τής είρηϊ,ίνης διαχηρύξεως. Έ» Χανίοις τ0 2« Ιουλίου 1910 ('Κχ ιοΰ (ραφιίο., τής Δημαρχίας Χανίων) Αριθ, ίΐρωι. 295 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΙΙΛϋΙΟΔΟΣίΑΣ Διαχηρύττει ότι, Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 7 έ. έ. άποφάβεως τοΰ Δημοτιχοΰ Συμ- 6ϊυλίου εγκριθείσης παρα τής Σε6. Νομάρχας Χανίων, έκτί- (ιεται είς φανεράν ιΐΛειοίοσ.αν κατά τάς ίιαταςεις τού ΰπ' αριθ. Β5θ Νομου περι δημοπρασ.ών ή έκμιαθωσις .ώι δημοτικών φ:- ρων τής χρήσεως 1910, ήτοι: 1) Ο «όρος άγοραπωλησιας χτηνών πρ&ς 2 % έ*ί τής άξίας των κωλουμένων βοών, (κπων ήμιονων και όνων χαθ' ϊλον τόν τόν Δϊ^ον. 2) Ό φίρος καταναλώσεως χρέβτβς έν τ^ άγορ^ί ΒίυχολιΔν ήτοι β*ό τής ^ ΚουκουδοΟ τόν ρύακβ μέχρι Καμάρας 5 λεπτβ κατ' οκάν ιφ' άκαντκν των σφαζομένων κρεάτων. 3) Ό φόρος (σφαγείου) επί των σφαζομένων καί χωλουμένων ζώων έπίσης έν ττ} άγορα ΒουχολιΔν πρός 5 λεπτά κατά κεφα¬ λήν επί των έριφίων, άρνίων, χβιριδίων μέχρι των 5 όκάίων, έν. ίέ των μ*γάλων αίγοιτροβάτΜν 20 λεκτά κατα κεφαλήν, 30 λεπτά επι των μοσχαριων ι ου γάλακτος καί 60 λεκτά έκί των μιγάλων βοών χ«ΐά κεφαλήν. 4) Ό φόρβς ζυγίου έν τη άγορα Βουχολιών επί των πωλου- μίνων κατά φορτιων ή;ϋ ΐλαίου οίνου δημητριακών όκωρών γεω- .ήλων καί λοΐπών πρ:ίόντων τρός 5 λεπςά άπό 10 όκάδ·ς μ;- χρι 50 ό«.άίων άνω των 50 όκαίων χαί μέχρι τής ζυγήσιως των 100 Λιπτά ίθ έξαιρουμένων των άχύρνν, ξυλανθρακων καίτης έλαιοπυρινης διά τα ό~οϊ« θά (ίσχράττηται 5 λειτά δι' 4κασ"ον φορτιον κατ' άποχεπήν. Ή ένβικίασις των ανωτέρω φόρων γενησεται άχ6 τούς εξής Όρους /.αι συμφωνίας. 1) ϋί φόροι ούτοι ίνοικι^ζονται είτε ολοι έμοΰ είτε χ«Ί ΐβΊα βχαστος. 2) Οί ανωτέρω φόροι θά εισπράττωντκΐ μόνον έν τή άγορα Βουκολιών πλήν τοΰ φόρου τής άγοραπωλησιβς χτηνών όστις β» ι^πρατιηται χαθ' όλον τον Δήμον. 3) Ή πλειοδβσια οκξαχ6ηβεται φανερά έν τω Δημβρχιακω Κατ«σ-.ήμ*τι Βοΐ/Χολιών την 21 Αύγβύστου 1910 ήμίραν Σάβ¬ βατον /.αι ώραν 10—12 μ. μ. ενώπιον £ Έϋΐτροκής αποτελού¬ μενης >* τοϋ Δημαρχου ώς Ιΐρ-.είροιι, κ*ί δυο μελών τοϋ Δη-
  τι>.ου Συμ6ουλιου.
  4) Έ«ν έντ;ς έξ ήμίρών από τής ΐροσωί>ιντ]ς κατ»χυρω-
  σεως ι ροσφερ-ς τις 6 9/0 επι πλέον τής τελευταίας προσφοράς ή
  δημοπρασια έπαναλαμβάνετιχι τό άμέσως ίπομινον Σα(ί6αΐον
  ήτοι την 28 Αύγουστον 1910 ά''ευ ιϊ;;·.ι;έρας προκηΓύξβ<βς. Ιΐά^ πλί,ιοίόιης Τνα γινι^ δ·/.τος ίεον όπως προκατββά/^ είς το Ιαμίϊον τοΰ Δήμου λογψ εγγυήσεως ίι' όλους μέν τούς φο- ρους δραχ. 40 δι' έ'καστον δέ φόρον δραχ. 10 καί νά προσ«- ϊί άςι&χρεων ΐγγι,ητην όστις θά συνυπογραψτ) τό πρακτικών πλειοόοσίας καί τό συναφθη-τόμενον συμ&ολα,ον θά εύθΰνηται δέ ούτος δια πάσας τάς ϋποχρϊώσεις τοϋ έ»οιχιαστοΰ άνευ 3ι/ϋΊω- ματος ίιαιρέσεως ή διζήσεως δι' όλον τό μ'σθωμα. 5} Τό ανωτέρω καταδληθ ν ποσόν των 40 ίραχμών δι' Ολο^ς τους φορους καί 10 δι' έκαστον μενε1. πρός οφίλος τοϋ Δϊ/ΐΑοτικοΟ Ταμειου έν περιπτώσει καθ" ήν δέν ήθελεν προσελθ«ι ό μ.ίοΟι»>ττ;ς
  μετα τοϋ έιγυητοΰ αυτού έντός δύο ημερών άπό τής είς
  κοινοιιοιησεως τής όριστιχής καταχυρώσεως πρός σύνταξιν
  απαιτουμενου ενοικιαστΐριου συμβουλαίου.
  6) Έν ·ζ περιπτώσει αρνηθή ό τελευταίας πλειοδάτης
  τού έγγϋητοΰ να ύπογραψιβσι τό *υναφϊη-ομενον συμδάλα^ν,
  κλην της απωλείας τής ανωτέρω προκαταδολής δ τε μισ&ωτης *»
  έγγυητης εισίν άπέναννι τοΰ Δήμου ύποχρβί,ι δια πάσαν αυτού ·*
  νεας ίχμισθωσεωςή λ^ιι λ%' εΰθειας διαχειριοεως ζημίας επί ί'λ
  Λατον τοδ άρχικοΰ μ'βίωμετος χωρις να έχωσιν »ϋδεν δικαίω)**
  πί τοϋ τυχόν πλεοκάοματος.
  Ί) Ή ίκμίσθωσις θά ΐσχύς άπό 1 Σεπτ«μβρίου 1910 μ·ΧΡι
  τέλους Δΰγούστου 1911.
  8) Η καταβολη τοΰ μισοώμαεος γενησεται &ίς ϊσας μηνιοώί
  δοσεις πληρωτεα εκάστη είς τό τέλος εκάστου μηνός.
  ^9) Αί χροσφοραι λογίζονται είς άκεραια; μονκόας χ^.ί είς χρ"'
  σας ίραχμαςείς άς θά κατοδάληται τό μίσθωμα &ίς Ταμείον το3
  10) Διά πασάν καΐυστέρηβιν πληρωμάς δόβεώς τινος ό μισθω-
  τής καί έγγυητης ύποκεινται είς τάς ίιατάξεις τού ύπ' αριθ. 1^°
  περί Δημοστων καί Δημοτικών έσίδων Νίμου.
  ^ 11) Τα χγερόχεια καΐ συμίολβιογραφιχβ οα«ιώμ«α ραρύνο^'
  τόν ένςικιαστήν.
  5 Τα πρακτιχά τής κατάκυρώσεως ύπόκεινται είς την ϊγκρι«'»
  τού Δημοτιχοϋ Συμβοολίου, 6'π«ρ δικαιούται «ά έγ*ρίντ 3 1*1
  αύτά χωρίς έκ τςΰτων ν' ^ποκτ^ ό τελε-χαΓΛς ούβεν
  ί χατά τ«ϋ Δήμου.
  | Έν Βίυχολι«ΐς τί 15 Ιουλίου 1910.
  ί Ό Δήμαρχος
  ! 1. Η.
  Διεκπ. 227
  Ό
  ΈκτΐΙεται «ϊς φανεράν μέν πλκοδεσίαν ή «χμ,ι*βωσΐς των έπο-
  μένων δημοτιχϋν φόρων τοϋ Δήμου Νεαπόλεως ήτο: α'.) Κα¬
  ταναλώσεως κρί'ατος 5 λεπτά κατ' όκβν 6'.) Σφαγ*ίου 2 λεπτα
  κ»τ* βχαν ν' ^ ΆνββαΐΓΐιΐ/ιΐηιτί/γ<· !Ί.ιτλμ 9 */. ·«·! -Λ- ΙΖ'.~- _.-<.. ', δέ νά χνάπτωνται καλώς καί έγκ*ρως ^ς δέ χαί τακτικΑ; οίεβνοί δπως βωτίζηται επαρκώς ή πόλις άλλως υποχρεοΰτα» ό έργολάδος είς την πρός τ·ό Ταμείον το3 Δήμου καταβολήν Ιραχμ&ν ϊύο^ 8ι' έκαστον μ,ή άνα—όμενον φα»ον κββ,' εκάστη» εσπέραν ώς αποζημίωσιν. η'.) Πασά προΐίήχηΐ) αφαίρεσις των ϋπαρχόντων φανών σ^ν«- πιφέρ*ι αυτοδικαίως καί την ανάλογον έκ τοδ δλου, μισ,θώματος ■Γ V·— Τ#.·τΙΜ Λ <ΊιΙιε.ΜΜ»ι Χ» «* —Ϊ*μμ>ι λί ** — &..__./______ _ _^ _ _ _*._../
  Ι
  άξίας των ί ?κπτωΐιν ί) ΰ'ψωσιν, διά ιώεαν 8έ καθυστέρησιν των «ρημένων
  όων πληρώνεται νόμτμ,ος τάχος ΰκ'ν τοϋ κϊθυστ&ρβΰντος ί*-
  κ»τ' δχαν γ'.) Άγοραιτωλησίας ζωων 2 % επί
  πωλουμένων ζώων δνων, Γππων, ήμιόνων, βοών καί άγελάδων | δόσε< τ) των άνταλλασσομένων τοιούτων έξ ών τό μβγαλυτέοας άξιας Ι Ι*13Θ< καταίαλλων τόν φίρον δ'.) Φόρον ζυγίου των ε'σαρμένων έν ' β ) Τα χηρΰκεια καί συμδολαιογραφικά ϊθίΛΐώμΐτα έχ(6α- Νεαπόλει παντός εΓ8:υς έμπορευμάτων συμφώνως τώ ΰπ' άρί". ρΰνουσι τβ!)ς ενοικιαστάς τα πρακτικά δέ τής ενοικιάσεως δλω» 40 τοδ 1906 διατιμήσεί τοδ Συμδουλίου Ιν σχέσει πρός την 'ΰπ' των «ί8ών ύπόκ«¥τιι είς την Ιγχρισιν τοθ Δημοτικο8 Συμδου- αριθ. 38 τής 16 Σεπτεμδρίου 1907 άιτίφζιπν αΰτοΰ, είς μευϊο λίου, όπερ δικασταί νά ΐγκρίν^ ή μή ταΒτα χωρίς έκ τούτου τικήν δέ δημοπρασίαν έργολαδικώς τόν φωτισμόν τής Νεαπόλεως , β«5*ν νά άποκτα διχαίο»μα ό τβλευταΤος πλβιβδότης Λ -----*' διά τής συντηρήσεως των τοποθε-ημένων χαί έν καλή *αΐαστάσει ; τ1ίί Χιϊτβ τ°δ Δημου. ευρισκομένων τριάκοντα φανων 8ίά τό επόμενον οικονομικόν Ιτος ήτοι άπό 1 Σεπτεμδρίου 1910—31 Αύγούστου 1911 δυνάμει! τής υπ' αριθ. 16 έ. ίΐους αποφάσεως τού ΔημοτικοΟ Συμβουλίου ' Νεαπόλεως υπο τούς έξί[ς δρους. | α'.) Οί ανωτέρω φόροι ένοιχιβζοντβι 8λοί όμοϋ ί) καί ίδιαι- ' τέρως έκαστος, ι 6'.) Ή πλειοδοσϊα ώ; καί ή μειοδοσίαι θά δΐίξαχθή" έν τώ Δη- Έν Νεαπόλει τί 26 Ιουλίου 1910 Ό Νεαπόλεως Ν. Σέργης Αριθ. Πρωτ. 582 Καταστήματι Νεαπόλεως ενώπιον Έπιτρ.)πείας αποτε¬ λούμενης έξ ημών ή τού Δ^μαρχιοκοΟ Παρέίρου ώς Πρ»έ£ρου, Γραμμ,ατέωί τοΰ Είρηνοδικείου ν/χι ΐοΰ Νεαπόλεως % των νομίμων αυτών άνβίπληρ-ωτώνϋώί μ«λών, νιμ ■ην Αΰγούστου 1910 ήμέοαν Κυριακήν χαί ώραν 9 —12 π. μ. ?ι ίλους τούς φόρους, κατοκυρωθήσο/τα' 8' ούτοι προσωοινώς έχ' ονόματι τοΰ τελε,υταίου πλειοδότου οί έσταρες πρώτ:ι φόροι «π' ονόιιατι ϊέ το3 τελβυταίοο με:οδόΤου ή ϊργολτιδΐλή συντηρη- σις των φαν<5ν. γ'.) Εάν έίντός τριών ή*«ρών άτό τής «ροσωρινής κατχχυ» ρώσίω; γίνη παρά τινος νία προσφορβ Ο β/0 .επί χλέον ώς κρός την πλειοδοσίαν καί ίλατκν ώς ιρός την μειο'οσίαν των ή"2η προσφερθε«τί>ν τιμών τότε ή «)ειο8οσία κα! μειοίοσία θίλίΐ επα¬
  ναληφθή έν ιω αυτώ τόκω ενώπιον ττι; ίύ-ής 'πιτοοπ:>ας κ^ιι
  *α:ά την αΰττν ώραν την επομένην Κι·ρια*ήν ήτο· την 8η ■ Αΰ-
  νούσ-ου έ. ϊτους.
  ί'.) Διά νά νίν^ 8ε«.τός πας πλε ο'ότης ή μειοδότη, εί, την
  άνωτέβω έκμίσθωσιν πρέπίΐ νάνβιαδάλτ^ είς τό Δημοτικόν Τα¬
  μείον λόγω έ'γυήσεω-ώς πρός μέν τ5ΰ, ϊιά πλβιοϊοσ α, .ν.:
  κ'ασθησίμβνους φόροο'; ίσον ποι ν πρ^ς το */}« το' π,'^'β'Ό-
  νισθίντος υφ' ημών μιτθώματο;, ώ; πρός δέ την μίΐοϊοιιαν 3κ.α
  την συντήοησιν τώ« φϊνών δρϊγμά; 20, τα π^σά δέ -αύτα χ»τ '-■
  π'π'-ουσί αέν υπέρ τού ΔηΑοτ'-κου ΓΓ?μ4[ου, έν β π*ρι" ωσ·-ΐ
  αρνβΤται 6τε7ίυτ«ΐος ΐΓλβιοίίιη- ή μίΐ δοτης νά προσ-λββ πρ ς
  σύ^-οξ'ν το3 μισθιοτνρ'Όυ <τ^μ6ϊΚ'^'.^^, όπότε Χίί ϊπ^νι/αμδα- νβ:αιή δημοποασίαίίς βάρος κιί διά λογαριασμόν των -.:'.^ωρ!νώ' ^οίχιαστών Ιν περ'πτωσεΐ ζημίας τοΰ Δτμ^τ'χοΰ Τϊμειου, άπο- δίίονται ϊ* όι*<ι»ς τοΐ^- δ'χαιούχοκ; έν τΛ χ-ριπτωτει ι-, όριττιι.η ένϊθγηθ-7 έπ' όνίμϊτι αλλων ώς τελίΚιαων ΐπ*ρ- ', συμψτ,ίίζονται δέ τ» >;ρη %χ .ά χχοάόΐλα ταΰ μ.ν
  ι πλειοίότου βϊ- την πρώτην οισΐν τ.ϋ ϊε τοίΐύτϋϋ μει;-
  ί'-του άποδίδίνται άμΐ τή σανά^ει τ<3ν αταιτ3^μϊνων Σ./-μ.6ο λαίων. ε'. Αί προσΦθβαί λογ·ζοντοίΐ β;ς άχβρα'ας μονάδις κα! ί'ι; όλοχλι-ρίαν τ|- 7Ρυσας 8ρϊ-/μίς 'ατχδαλ^ο'Αϊνχς ε'Ί: τ5 ΤαμεΤ^ν ϊθΰ Δή^ου βΐ; δώδεκα ίσας δίίΐΐς χά! είς το τελίς έλίστου μτ,ν;^ <α-ά τ'ν αυτόν δέ τρόπον θά έν«ριεϊταί και ή πληρωμη τή^ ρργο 'αδιχής ηυντηρήσεως των φανών ούϊίνος ατΐλ^τοις συ,Αψη- ?''μαύ §ιΐιτρ*Γομέ.νου <ά ίίνη άπίνα.'τι τής ίν /,θ;ω ίνο'.-ι ΐ- σε ·>ς ο'λων των είϊών ϊι' οίίν?ή-τοτ= ) 4', όν
  γ'. "Υποχρϊθΰ.ντίΧι οί ένοι*:»ΐται, όπως -ο·ράτχωΐιν ίγ,'.ι·;)
  Τ'ς μεθ' ών θά !>πογ.ίάψ«>σ: τα σ·/ΐτι/.ά Ι,'γραφβ *αι ϋ
  ωτ'·ν άλληλεγγύως διό·/ρε:ι άΐιίναντ! τοΰ Λήμυ να^ τ^^ ;.-
  * ρ'ό;*Λτος τής διαΐ-έίεως ή 8 ζήσεως ?ι' 5ιλ5χ''ηρ^ν τό μίσ·1α»·'.χ
  μ "άχών τ^χόν τόκων κ»! 1ςό5'.>^ αότ"3 μέ·/?·ς οΊσχερΐί; :?>-
  .) Παβα φθ,ρά ή1 κατιαΐροφή των φχνώ» βαρύνει τόν ϊ?-< γολάόον ηλήν τής- ές ανωτέρας 3υν4μενί € Άποφ. 301 *Ο Δήμαρ^ος Σητείας Π ροκηρ ύ σ-σ-11 ό'τΐ : Δυνάν-ίΐ κ«1 χοός εκτέλεσιν τής ΰπ' αριθ. χαί γρονολογίβν 23 Ίουνίου 1910 άποφάτίως τοΰ Λη'ΐοτικοΰ Συμδουλίου Σητϊίας έγχριθίίσ^ς νομίμως διά τής ϋπ αριθ. 211 ί ?. τοιαύτης ττ]ς Σβδ. ΝθΜαρχί*« Λσηθείου. Έντίθίται είς Φανεοάν μειοδοτικήν δημοίΓραιίαν χαί συμφώνως πρός "■»<; *ι«τίξ·ίς τοΰ Νόμου 3Γ)β ■?) ίχμίσθωσις τ·ί)ς άνάψεως %ά ουνηοήσκιΚ των ΔηΐΑοτίχί5ν ϊανών τής Κωμοπόλεως Ση- τβ'οίί άνίονομι^νΜν είς 46 τλν αοιθμό^ υπό τούς έςής δρους: 1) Ή ίΎΐ'ΐοταα'ιχ ένβρνηθήτίταί ίν τ^ α:θούση το·1 Δημαρχι- «/.οΰ Κατνστήυιατος Σητιίας την 8ην Αόγούττ-υ 1910 ημέραν Κυριοιχ·!;^ ν.Ί ώρ*ν 2—5 μ μ. ένώτΐον έπιτοοπϊίο'ς άποτελουμί- νηί υπό το3 ν.. Δή <αο·χβΐ)οντ9<· Υητΐίας ώς Ποοέδρου, το3 Είρη- νοδ'νοο ΣητΓΐας χαί ένόο μίλους -ο3 ΔημοτκοΊ ΣυιιβθΆίου Ση- τείαί ώ' •ιελ'Λν ν) *δν νοαίμων αύτ<ίν άναπληρ,Λτών. 2) Ή ?'άοκ.=!α τής ίνΆ'.ίΡώτΌ)» Ισε'αί ένίαυσία άρ·χο«ένη άιτό 1ης Σί.·"·ιι6ρίβυ 1910 χαί > Λγουτα την 31ην Αύγούστου
  1911.
  3^ Ό ςυοινιιττης ')πο7"·οΰτ'νι νά διο·τηοή πάντοτε τάί ΰέλους
  τΛν ΦβνΡν ?ν χαλή Αθτταστάτί' χτ' χοί^αοά!;, οΰ'τως ώστΐ τό ίξ
  αυτών ίξίθγό'Αβνον <τώ- ν» φιώΐί^Τι κ>λ'ϊ»'. την πόλιν, νά ϊίδτ) ϊέ
  είς -Ός ^αα,π Λρ«ς 'β άνάλο'ον τώς οπεο άναλογεΤ είς τοΰς
  δ'ϊ»ίθ"υ- το- των μη-^οινίταοϋ- α'αλόγως τοΰ μεγέθους των,
  Ιψ'ΛΧκ άτχζ Τί(- έδϊ^μιάϊος νά πλύ·η 8η σαπ(ι)νά$α- όλόχληρα
  τα σώ'*ατα τί5ν »»νών ίντόί ν»ί 'χτό; χαθώς χΛί τοϋς λαιχπτί|ρο';
  το>ν, νά άνάπττ τούτους κ«Λ* εκάστην έΐπέροιν ήΐΑ'σεΐο,ν Άρα*
  με.τά την ^τιν -<-οϊ ηλίου χαΐ νά σίύντ; ΐΰτούς την ποωίαν ήμ(- πνοΜ πρό -ί]ς ανατολήν, π)ήν τ<Λν ϊιά τής ΰπ' αριθ. 86 τοί 1Ρ06 ί-οφάτ^ως το3 ΔτΐΐΑοτιχοΰ Τυμβουλίου Σητβίίΐς άνα?ερο - ιιένον "Γ"Μ-~ΐτ}(.)ν, χαθ' ά- ο; «*νΐί οΰτοι δεν θά ίνά'-τωντοι καθ" άτό 1η·- "Αχοθϊου μέγρΐ τίίςλθιτ': ΣβτΕτεμ-δοίο^ ποό τΫ^ πανσβλήν'.υ, μίαν την πανπέληνθν χαι δΰΐ μετ" αϋΐηΜ ήτοι ίπί έπτά τμέιας ναθ' ί·Α*στον σί^ηνιατκόν ιιήνα. 4) Ό έν^'χηΐστής Ϊ5ϊί>ει κ*-θ' ίλην την νύκταν νά έττιτηρή
  τ»4ς φανούς τούτουί ίπως ή ^ε'τοοογία τού φωτός γίνεται κ*»ο
  νΐχΏ; νά ίΐν *έ >ν άοτίΐ», "να 4ν Τϊρΐιττώσει κιθ' ήν διοτρχο^σης
  τής νυκτός βίτϊ ί/ τοΰ άέοο« είτε έξ «Χλης α'ιτίας σίεσ·<ί κανείς φαν'ίς νά το-ίιίνη άμέσως είς τη» αναψ'ν τούτου χαι αντικατα- στο-σ ν τοΰ φωτ'ε, διότ' -τσα ^α; 'π'μελής 4χτ*λρΐ!ς θά χ-»θ(στα ϊ^τον ο μ.ή ίναίί'ίντΐ! οα'Όν ποιώς ή ί-ντφθίντα μέν άλλά σδεσθέντα χα' μνι άντ'κατο·σ-αθέντος τοΰ φωτός τούτου. 8/ έίαιτην νύκτα, ή) Ό ένοικιαστης ϋπίχρεοΰται ν? ίπιμελήται π^ρί τής καλής Ίς -τοΰ &ριν το-ιΐα χα'- μή Ί-ί'/ρεωνείς την ιληρωμγν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ Τ&2
  περιποιήσεως καί διατηρήσεως των φί,νών τούτων, δ ότι 7 άσα
  ζημιο *ρ4ελθ:ΰσα έξ ΰπαιτιότητος α}του εϊτ; έξ άλλου οιονδή¬
  ποτε δαρύν»! αύ-όν χαί μόνον, όστις όφειλιι 'ήν αύ:ην ημέραν νά
  άντικαταστα κάντα θραυοθί'ντα έ—£ των φανί,ν τ.ύτων ΰ'λον ή1
  λαμπτήρα ή καί μηχινισμΐν τούτων δι ίΐΐων έξόδων, πλήν των
  φανών ίχιίνων οΓτινες Θϊ πά&ωσ'. ζημίαν «κ τής πολυχρονίου
  "3[6ής όπότε βϊρύνηται διά την ίπισχ,εοήν :ο Δΐ·μοτιχόν ταμείον
  καί τότ* πάλιν όφείλει ούτος νά καθιστα ίύ6ϊ],Λε;30ν γνωστόν τοοτο
  ττ) ύτΐηρυια τΐ3 Δήμου ήτις θίλει φρ-,ντιζϊΐ παραγρήμα την ίπι-
  σκευήν τοΰτ«ν.
  Ο) Έν τ) περιπτώσει ό ενοικιασταί π^ροίμίλήσ^ αήν άνιτψιν
  φαβιών τίνων 9, κϊί άπέχει ν.ζΗ' ολοκληρίαν νά άνάψτ, τούτου; ό
  Δήμαρχος δίχαιοΰτοι νά άνα^ίστ, την ίνϊψυ τ'. ύτων είς άλλοϊ *ρό-
  , πον την ?ε αμοιβήν τούτου καίώ; καί τα ά'/Οα ίξΐδα τοΰ φω-
  τισμοΰ θα εισπράττη ιτ»ρ αυτού «χ τοθ
  ') Τα έν*/α των "νωτίρων π^ραββσίων τοΰ μιαθωτοΰ ΐτίιβλ-ι-
  θησόμενα λόγψ ιποζημίώσίω·; ή κβί άλλης αίτίας πρόΐ.ιμα ή καί
  αλλα ίςοϊβ πληρωθ'ντα ϋπδ τοΠ Δϊ,μοτ'νοΟ -αμ ίοϋ δ,ά τή
  άν/ψιν των φανώ. ό Δήμαρχον διχα ?ϊτη άνευ ίΐατυπ'ί'-ειυν '.ά
  διατάσσγ, την κράιησ.ν αυτών άτ.ο τοΰ βν.ι» <υ κυ'ΐιστών α^τώ μόνον γνωστόν τοΕτο. 8) Ό μισθωτής θά τΓ'ηρωθή τό ιιοσΐν τού είς αυτόν .>.»τ''*..ί-
  ρωβέντος ΐνοιχίου παρα τ;ϋ Δημ?>ιχο3 ταμείον »ις ϊώϊε«ις Γσας
  δοσίκ κατ ανΐλογίαν, ά"/ά παντοτβ θά κ^τεΐται είςτό τα^ιΐον
  τοθ Δή.ιου μία δόσις ήτκ, θά διατίθεται διά τας τυχόν «πό
  ζημιώσεις.
  9) Τιν (νοικιαατήν βαρύνουσι παντί· τα πρός άναψ'ν των
  φανων τούτων ύλικα άτινα όφι'λει νά προμ··,θ«ύηται έ*, των καλ-
  λίστων των ίν τϊ,άγίραί ταύτ^ Ιτ.αογίι όν.
  10) Ό μισθωτής ύ-ςχρ* ούται νά ιΐαραίώσ(, με:ά την >ή?ιν τής
  μισθώσιως τούς φανοΰς <ΐς ήν νι?τάΐτασιν τοΰς παρέλαβεν καθότι ίν περιπτώσει θραΰσίως τ) φθοράς ύπόκειτοι τις αποζημίωσιν συνίυβυνομένου καί τοΰ ίγνυητοθ. 11) "Ινα^ γίνζ τις δε^τός είς την δημο ρααίαν όφειλίΐ νά προ- χαταδάλτ, είς τό Δ»μοτι/.1ν ταμείον Ζ·αχ νΟ λόγψ ίγ-,υτ.σίω,, αΓτινΐς θα ίπιστρ->φώσιν ίΐς μέν τους άιοτυχόντας κατά ΐόν σ.νί
  νωνισμόν ίντϊ.ς τριών ημερών άπο τής ϊημίπρασιας είς ?έ τούς
  ίπιτυχόντας μ»τά την σύνταξιν τοΰ Συμδολ&ιο-ρααχ. ϋ έ :γράφου
  θα καταπίπτωσι δ* ϋτ:έρ τοϋ Δημοτΐιΐοΰ ταμ« ου, ίν η πβρΐπτώσει
  ό ένοικιαστής άρνηθί νά σιινοπογραψ/; τη ίνοιχιαστ/ριον Σ,,μδό ■
  λαιον ■<( άρνΓ,θή νά «ναΛ^δτ, την άν*ψ ν των φινών ήν είν= ΰπο- ■χρίομίνος νά άναλάδτ άμέσω; άιο 1γ;ς Σε-πεμ&^ίου ί.ί. ίν ίναντία >ι περιπτώ«ι θά ίνεργεΐται νέα δημ'προσία »;ς βίρος
  αύτοθ ύποχρεομίνου δι» πασάν Γηυίβν ζροσγΐνομένην τω Δήμφ
  είς αποζημίωσιν.
  ^ 12) 'Οένοικιαστής όφειλει νά π-ριυσιάβ/; άξιίχρϊωνίΊγυητήν,
  ου τό άξιίχρεων β* «γ>?ίνο ό κ. Λή^αρχος, ϊ7τ(ς %ι συνυπο-
  γραφτ;, τό Σι*μ.6ολαιογραφικόν ^γράφον κβί ίστις θά είνε συν-
  υπεΰθυνβς μετά τοΰ ίνοικιαστού ϊ:ά χασάν αποζημίωσιν ύ-έρ τοϋ
  Δήμςυ άνευ τοΰ ϊΐχαιώματος τής ίιαιρ.σεω. ή διζήίκκς
  13) Η ΙηΛοπ.ασΐΐ ίεν ίίνι τ;λ-ιωιι«ςή έπο,Αϊν ος εάν τις
  , ιντοςτίς νομίμου πρ5θεσμ-.ας των Ιξ ημερών κ;.ί πρ'-σ-
  5 /0 ϊιτι μ*ΐ:ν τής υπό το^ τελευταία μει;δίτου προσ-
  φερδείσης τελίυταίΐς προσφορδς, ή ϊαν ού*είς προσίλθτ, με>5-
  δοτης χατά την δηΛοπ-ασ'αν ΐ, εάν η προσφε θεΤσ. τε/'ευτβία
  πβοσφορα βΐωρηθή υπό τοϋ Δη^::[νοϋ Συμ6θϋλ·ου άνύμτορος
  διά τό Δημοτικόν ταμείον, αΰττ, ίζανοληφθήσίτ»! /αί -εν'ήσε "^
  τελιΐωτικώς την 22αν Αύ·,ούστου 1910 ήμΐ3βν Κ^ρΐα^ην χαί
  ώραν 2— Ό μ.μ. ενώπιον τίς αυτής ώς άνω απ τροπίί*,- ί'ν τώ
  αυτ(? Καταστήματι καί συμ»ώνα'ς π:ος τ:ύ; Ι ο;ς τής ταρούσ.ς
  διαχηρυξίως άνευ ετέρας ιΙδαποΎσεως.
  14) Τα πρακταά δπό*εΐνται είς τή* κοισΐν τοϋ Σ^μ6^υλί3υ
  όπερ δύναται νά ίγκρίντ, ή μή αύτα.
  15) Τα χηρΰχεια καί Συμδολαιογραφιχά εξοδα «ϊαρύνουσι τόν
  «νβικιαστήν.
  Ο Δημα ■/εύων Σηΐίίαί
  ■ Ι.
  Άριθμ. Πρωτ 583
  ! » ^εκπ. 302
  Ι Ό Αημορ^ιίων ϊητείαο
  • Προχηρύ'ϊσΐι ότι
  | Λυ.άμΐί! , αί πρός έχτελβιτ* ττς ΰπ' άίΐθ;/. '9 <ο-Ί )<βονολογ/«ν : 23 Ί·:ι><ίου 191 Ο ϊ^θφάσίως τ^ΰ ^υ^β-.υλίου Σ-ητί'ας έγχριβιίβης ]νοι<ίμω^ ίιά τή<, δπ' »ριθ 211 έ. Ιτ. τβιΐότΓςτή^ Σεβ Νομβρ- I χίαί Λ«5η6'Όυ. νως ιτρος τας δια-»ίξί·ς τοΰ Νόαου 356 ή έχμίσθωικ ταν χάτ»6ι • 5ναψί!>ομένο> ϊ'Λμο'ιχών φό^ων ίοΰ Δτμου τούτου ττς /ργ)σίως
  ί 1910 ητο-
  Ι 1) Ό φόοος σφαγείο,υ χαΐ χατ- νοιλο' σεως πά,τος *,?οΌυ5 χρ·ί»τ"ς,
  | Κοιμ'"ΐ'ι516ΐ ταύτη. 40 λβπ-'» έφ' εχάσιης χ»φ»λ"ς των σφ«ζομίνΐυν
  2) Ό ϊ>όθκ>ς ζυνίιυ ω: 1>ει οοισθτ υπό τοΰ Δημιτιχοΰ Σομ-
  βουλ(οι> δυ%άαει τής ΰπ' αριθ ?Γ'της 1 Μικρι (ου 1907 ϊποΦΜΐως
  α'ίτοΰ τ.οτ'ποιηθείοτη^ ?ιϊ τη,- δπ' όριθ. 17 ττΐζ 23 Ίουνίου 1910
  Ι τοιαύτη; τοΰ ϊύτοΰ Συΐίβ'υ^ί<·υ όσον ϊφορ^ τον πληίωτέον φόοον ζυ-'ίίου ϊΐτϊ τοΰ χίτ:ου άιτό 1)2 ·οϋ λεπτοΰ χατ' δχαν Ε'ί ')^, ίνίυ *ϋδύ η: τ>,ΰ Δ·η·ίου *ι* οιανδήποτε πΐοάίειψιν τοΰ ^ίΐχιοι-
  σ'θΰ "ίκΐ' ΐϊσπραζιν τοΰ εόοου τούτου οΊ' ε{«νδήτοτ( αιτίαν
  3) Ό φαρός δύο επί τοίς ΐχατον επί τής άγοραπωλησίας τ«ν
  έπιτοο-
  4) Ό φίοο<· ζυλ«νβρο'·/ων 1)2 τ<·ΰ λίπτοΰ χβτ' δχάν. 5) Ό γάλακτος να) γα)αχτειών εϊδΊΰν τοΰ χαταναλιβκομίνίυ έν τν Κα>ι οπόλβι Σ·ητ«'<ΐς ήτοι 1)ΐτου λεπτοΰ 4β" ϊ*άϊτη όχϊ< νά,Αθιτος χβΐ όξυ-^άλου, 2 λειττά !«' ίχάΐτγ,ς ό»ϊς τυοοί, μ'ζί- } 6) Ό ίν6υο»ν 1 λεπτόν χατ' ο άν 7] Ό >α-/»νΐϊών χα' όπ»)οι>ών 1 1 )2 0)0 των χατι-νοιλιΐχο-
  ι μινο" ίν τϊ| Κωαοπόλει Στ,τε'ϊί.
  « Η οημοπρασ'α των φό^ων τιύτι.ιν 'νί^νηή^σίται έν τί,
  5 "·βί Δηυ,αρ^ιχίοΰ Κα-ασ-^μο! ος Στ"··'^ς την 8 *ΰ·
  , 1910 ή ίραν Κυοια/τν χβϊ ω»αν 9—12 π. μ. ενώπιον
  » πίΐας ϊπι-,τελ'υιχέ ής ΰ-^ο τού χ ΛημαβΥβύοντοΓ Σητείας ώς Πρ·-
  : ίδςου τοΰ Κίοηνί-δ'χου Σητε'ικ; χαί έ^.ς μέλους ιοΰ Δημίτιχοΰ
  ι Συμβουλίου ώς ιιβλών η τΐον νοαΊιων αΰΤών άναπληρωτων
  | υπο τουί χατωθι άνα(ρ£οομένους 5οο»ς.
  ι 11 Ή έχμ'σθωσις Ισίτοη ίττι«<'α ίρ/.ιΐιέν'η άπλ 1 Σ*ττ(μ6οίου • 19 0 χαϊ /τηνου—τν 31 Αΰνο-Ί'ΐτβυ 1911 . 2) Πας πλειιδο' ής ?να γίνη ?ε^της είς την οημοπραβ'ον όβ«'- ; λ(ΐ ν» χατοίθίσν) άπόοίιξιν τοΰ Δηυ101· χοΰ εΙσπΓάχτορος χα' *«- | μίου τοΰ Δήμου -Όΰ-ου "(ο! χαταβ'^λτς )όγω Ιγγυήϊΐως «ΐί το ^ ταα»?ον τοΰ Δηαου ποσοΰ Γσου ■πολζ το «'χοστόν τοΰ πεοϋπολο- ^ '·ισβ»ντοι: 8ι' ίχαβτον ^όρον Ι 3) Ή έ^αίσθο,σκ τ<-ΰ φόρου τούτου γενησεται Ιδίο/: εκάστου. 6—τζ ό*εί«ει νά παοουϊιάσττ άςΊόν/ρίων έννυΤ|Τήν Δτμβρ/ος Σητιίας, όϊτιί θχ πλίΐοΗσίας καί τί) σχιτι όν ] ι) Πά: ιτλεη?(! ,,ν ου τό άςιό ο«ων 9ά έν-ο,'νγ) ο συνυπογΓϊψ·, το τιριχτικον Γυμβόαιον 5) Ό μιΐθωττς χαϊ έγ· υητής βίΐ'ν άλληλ*γ-νύ(ος σονυπιϋβυνβι ΐπ^νιντι τοΰ Δήμου άνίυ τοΰ δι·ακί>,ι«τος τή^ ?ιαιρίβ«ω; η
  6) Τί ζα-α'-ίθτισόαενα λόγω 'γγυησίως ποσά έ«·στοβ»ή"θν·Γβι
  είς τοίκ ϊποτυ-/ό/-αΐ: «τα τον συ ·α·-ονισμον ίντός 3 ήμιβρων,
  ε!, ^έ τοίκ <ννα<·ηοονΟέντας ορ>.σ-^οϋς μισβωτά<· σιντ«( χατά την τ«λευ-»ίθ!ν Ι Η το Έν.'στη δόσις ή οοί χαϊ ίπαιτητή »α-ά Ούθϊ'ς συψλ ίχάβτου μηνή<·. μή χ«τα6»Όΐ*ενγ) ) μρ τον δπ' ~*ιθ. 7) σίΐί 8) ίι' ι')Ι Δίν γνονται ^ι-ττ ΐϊς ττν δτηΐΑοττοοΐσ'αν οί τ4ν Δίιιιν ποσόν ίνώτεοον τ.Ιν 50 ϋρα^μίΤ,ν έξ δημοτι><Ον νό ών 11) Λί "ροσφοοαϊ λονΐζοται σις ορανμιχς, 12) "(Ι Κημοποασ'β ίέν εΐνϊ- τελειωτιχή τ-7)ς ν^αίμου ττριβκτΐΑ'βίς -ών !ξ ήμίρών >
  ν χα' &κι:θ(μΐ"'(Τ|> 5 0)0 επί πλέον -ή< ύκό πλιιοδότου ■ποοσ»^^ίι'σ1η^ τ«λιυτα'οΐς ς μονάοας ΐπομίνως έαν τ:οοσ»ϊρίιίσης τ«λιυτα'οΐς ττοτφορΐί, ^ . χατά την δημθΓ;;ασ·.α^ ουδείς ΐϊοοσελθη πλε-οίότης είς ί'ουί "*' Λ τίνα; φόροος, η ίαν ή προσφιρθιϊσα τελβυτα'α πρΐίΓθορί δ«ί ώ η ή ρφρι Τϊλιοτβίων ΐΓλβιο$οτ3ν θεωρηβϊ| ΰ —"(*"
  883
  βουλίου
  είαί ίσύμφορος 5ι« τόν Δΐμον τούτον,
  χ,ι γ.νηβ.,«, ,.>%ί 2
  ώ
  έττανα- ?
  , Ι9?Ο
  ν
  ΐ >
  Μ·ητ«
  ημέραν Κυοιαχην ,«1 ώοαν 9^ 12 π. „.. ένώ*(5-, τη, *ΰτής ώ; « ,γΓ Τ^ Μη Μ,ς
  4 "*. ° "ίΛ6υτ^°ί πλίΐθϊοΐης αρνηθή ,« υϋθγράψο τα
  α*·Ί«α η α ξ ό αύ Σ δόλ ό
  ημρ „ η ΰτής ώ;
  4ω έπιτ^πτ,ς έν τφ αύ'ώ Καταστήματι 'αΐ συμφώνως πρό;
  τοϋς όρους τΐ,ί ταρ-υση< 2ια».ηιϋ/ς5ω.; 13) Τα ιιρ»»τι»ά ττ,ί δημο'β «βίας 5-<5'«ινται £^ την χρ'βι» ΰ Δ Σβ 1>ηίΐ!ας οπεο Γΐί,ϊται ναέγ»ρΙν»ι ί)
  ή
  τοΰ Δη*οτι«οΰ
  μή αύτά
  ον» /ωρΐς
  ή
  . ^ί ης ρηή υγρψο
  κρα*·Ί«α η α σ,ινταξφ τό απαιτούμενον Σ μδόλβιον το ποσόν
  τ*5.3 θιζ συμχερι/.τφθή ώ; πρό'θδος τοϋ Λημου, έν το'.αύττ,
  πίρ ττ^τί' ή τιλίΐοίίσία ίπείνίλαμϋνϋται ιήν 2| Λΰγούστου
  19ΐ1 ή Σά66 ί & 24
  ο 2— 4 μ μ ίνώπ όν
  ή ψ φ ήμ /ρς ήμ ί &ρ ο 24 μ μ ίνώπ όν τής ·ΰ
  ά άπο»τ(ί ίι τελε··τοιΪΊς π·ιιοί(ί:ης ούιέ* χατέ τοΰ λήιιου [ τής ίΐιτριπήζ υπό το^ς αύτούςόριυς /.χ< ε!; το; ΐύτόν τ;χον άνβ.» 14) Εν γ, περιπτώσει _1 τ·Α.,»ιοϊ «Λ«ιο*·ότη. α,.ηθϊ, νά «υν- πατ,ν ζημί* χΟβχ-.ι1ηφψ τώ Δήμω έ* τή; νέ^ς έκ^,θω- υπογράψη ο ττ»ιχχτι,<ον Ληα»πίαβ άς ή το ί/ιιυίίιοτηοιον >-υμ.- „-,,- -/,. ,* '· ' - ·»> » < · < - οολαιον '-ντος γτ,; τανΰτ-,σομιίϊ'ί',ς προ^ισμίας, Τ) *ηίΑ0"-ρ«α'« ιπα" >_-,... '
  • ιά πδσχ» ζημ'βν ήτι; ήθ.)4 πβο^ύψίΐ έκ τϊ.ς νέ«ς εο-^βΑιόεεω, ! _ , ^ ϊημ^προσίχ ?*ν «ΐναι τ*λ€ΐωτ:*ή εάν ΪΜΤβς 5 ήμε-
  ή ^πίυ9ιί«^ ϊιτ/ίΐρίσίως υπό ν;)·: ^ήμ'ϊυ επι ε·'^το·. το" άρ- δων α:ΐ3 τ?? ίίρώτι;ς κι-ικ ρώ»ϊι.ις πρθσφέρει τις 5 °/β £·'ι
  χιχοΰ μισβώμϊ^ος, νωρις νά ε/η ουδέν ϊι«α{ω^α »π". τοΰ τυ/ό»- πΛΐ^ν ·ί· -"λι-α^ας πρίσο'ρα; ό'ότί έτ:»ναλ«μ.βάν«,τ.' ώς ϊνω
  το« πλίςνίβματος, έν πάψ/ πΐϋπ*ω«ι χοΐ έν γι άχόμτ δ μ ι- ' τ·ρω *!-ηται
  *θωτή< κιτ|3υνίγι ϊχπτωτος ϊι' »ίο.5'Λ7ΐ5Τ?, λόγον τί 6π' αΰτο^ χά- "Ο-./) Η ταβληθέν ποσόν λό·νω β-»γ9Τ|σϊω; έχπΐπτει ΐϊΐ.ός οφ»Αον τοΰ Δή- ' ϊθσ»ΐί -"'ημχτ [ΐοτιχοΰ τα(*ίίο«. ί Ιθν) Έχάστη ϊόσιΐ: <χη χ,ατ^βίλομίν^ έμπρββΐσμως χα'ιΐ- 15) Τα χηρύχ.ι* χ*ΐ Συμ6ο.αΐ3-ρ«φι>ΐ "εςοία βαρύνουσι τον '„„-·., τοχ9,έρ5ς „»! 8υν«.,νη >ά είσπρ«χ^ *«« τάς ϊιατά-
  Ινοιχιαστήν ξ41, 0 .· · ■ θ ^,β Νόμ-υ
  Έν Στ,τεία τη 15 Ίουλ ο» 191". ω ι -- ^ ■ . » . . ■ ■ -
  ' * Π Λ Ό '>γ : ' ν τ (α '' πριχτκζ -.τ,ς ·Ελϊ(03ίσ·.ας υπο/.ϊΐ·ντα· ΐ'.ς την «·;-
  Π. Οετρύκικ;
  »ίς
  τοϋ Δή «ίκο3 Συμδουλιιυ όπερ ϊ'.καιοϋται νβ έγκρίνη
  ά
  Άριθμός 9
  ~~ Δ~ΓΧ~Κ Η Ρ ϊ Ξ Ι Σ
  Ό Δινμαρ^οζ Γ*4ρτ'·ν·ις
  Διακηρΰττει ό ά,
  Δυνάμει τής ύπ' άο'θ. 9 ! Ι-. ί
  ΓΙ ά χηο^κεια χΐί τι!ξοδ»τ->; συντχχθησο ιένου Συμδολϊίου
  ρό ο σιν τόν ένοΐιΐιαα"ήΜ.
  Έν Άμ-ελούζω τί 22 Γυίου 1910.
  Ο Λήμ^ιρχος Ρ-.ρτυνο·;
  μ ή ωί τοί ο!x.ί5^
  Δημοτικηϊ Συμδουλίου εΊκριίϊ'β1»-," διά τής ϋ—" λοιΟ ^^/ιυ
  αποφάσεως τή., Σε6. Νο *.α3-/ιας Ήρίκ'είοο ^χτ'θϊτ-ίΐ ίί", »»-
  νεράν πλβιοίββίαν έχμ ο0ώ7«ω<; Λ^ί-.ά' ΐ'α-άςεις τ;ϋ ίιπ άί'.Ο. 356 Νόμου πίρί ϊημ·-πρασιών βί δτμοτΐΛθί φόοοΐ ζυ*;ίου, άγοραπωληϊίαο ζφων χαί κατ*ν*/.ώσ«ω< χ?έατο; τούς εξής ό'ρους. Ι) ά Αν» ίΐ ω 277 ,τ·.? 133 Πί'ΟΚΙΙΡΓΞΙΙ ΜΚΙΟΛΟΣΙΑΣ . Ι>0 τής
  'Γ -■»·'■■,■ι"'," , , „ , „ «, . , , .. ί Δ,ιναμιι χ Ί πρός ίότίλισιν τ<ί, Ιικ' ΐον) Φόρος αγοροιπωλησιας ζφ όν ι "/ο »πι τ?ς αςιας οτ*ι ^ΐ)|() ά- —λ-ϊο- -'ϋ Δηι^ΐΐλί -.ια τ«(3τα φέρωνται έν τ^ ά' ορά Μο ρών τρό^ πώλησιν. 2ον Φόρος σραγείου 1'' λεπτά κατά κεβίλήν ^εγάλω; ζ'.το- προδάτων επί δέ των μιι ρών των βηλαζ'ντων ό λεπ-ά, 40 λε- πτά επί τοϊ μοσχαρίβυ, 80 ίτί τοϋ βίΌ, κ« ΙΟ'εττάϊφ' εκάστου ■χοίρου. 3ον) Φόρος ζυγίου επί τ·7ν άχολο.Βω/ «ιδών ό'ταν τ*'".τα φϊ- ρωνται είς την αγοράν Μοιρών ιτρυς πώ-.τιν ή-π ίπ· -α·)το>
  τώ* ϊημητριακών καρπών έδ οδ μων Α«ΐ επί ιτάνΐων τ(·>ν κι,χΐλϋν.
  Επί των ανωτέρω ζυγιζ;,Λί'νω/ ί ίν ;χ.ΐίΐττς θ-λ". λαΑ6άν = ΐ ί);ίρτων ^ϊάτων μή«οϋς Π/Μ Γ.
  ϊιχαίωμα ζ· γίου άπό 10-— 30 όκάίων'εκτ- δ αι·ό 30—6() 2., ίίρολήί ι* *Δ τζτ. 0.^::, σιϊηεών ;ι»/ήνων «πι των
  όχάδωνλετ.τά 10 άΐϊό 60 ό<ά*ω> έ'ω; 1·Ό λί.τ:τα 15. γΐκο.ών τυος Οιιςγα-ί'ν των ^α;ω< .ί; ό/.ετον. 4ον) Πλήν δέ των ανωτέρω «ό^ων τής ίη οιια, αγ-ρϊ; Μ'-ι· 3) Το χιπ-,ιί/ -τρ:, /ρι',τ./ '.κ,ι^:· .0/Μ.1. ρών ό ένοικιαστης θά λαϋδΐνΓ χ,ι«ί τ ν φ5'ον ·ιθ ύιΐοι-ίγου ό ^ Έπ.χρ/ομ* :■·' άλ^.3υ «.^ί αϋβ-α·.^ (πε α-τ:) 'ιϋ/Μ.ΐ. τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοϋ Δήαυ Γίοτ^ο; Οϊ ό-'3(, ζρο'ε- ^,] 'Α,γο γώς δι* άποφάοεώς τού. _^ θϊν τή- 5ον) Ή διάρκεια τής έ/μισθώσιω-, '-ττ ι νομιμ- .ς. <. ιΐ)ϊ<·?.ι εί", φανεοά; ι·ΐ'?οτ.*.', ^ε'ς τ:0 ^π' άρι1)^.. 356 τα έςής δημοτ.*..- έργα ήτ; . . Ή έπισ'.ε^ή :ής ί.·α..3 φο^τάνα «ϊς τ: -χωρ-.ον Ένδειξτ; ύ ό-/ΐτ-'-' μ άς (ί ? , (ϊί·. τυ^ ίτη ιν τώ- ι- ρώ/ χ ι ήτο; άπ« την 1 Χεπτεμβρ'ου 1<Μ0 ·Μί-- -Λ 31 Αύγο,στο^ϋΐ 1 · 6ον) Ή ϊημο-ρϊτιϊ διεςα/.θ ϊε-χΐ -1ν : ϊ',Αθσα -γο 5.Μοι¬ ρών χαί ϊξ'.»θεν τοϋ Κΐρηνοϊιν: ϊα--5 Κ*τ;.τ·μα ϊς -ην 1 Ί Λ> (>
  γούστου 1910 ή)*έ«ν Σάίί«τΐν χ« 'Ίβϊ'·1 — 4 μ α. ϊ/ωιο;
  έπιτροπής έποτβλου·ιέ»γ?ς άπό το.' Ε·'ρτν-δι-ου Μΐ-.εώ' ήτ ^τ3υ τ;
  κί»λυΐ!Α!νου τοο άνχπληοωτοϋ (•ύ'ΐ'». 'π; τ5"^ Λημαρ/ ^ Γβ,-τυ-
  νος ώς Προέδοου κ-χί έ/ος οιι·:τι·/ο . Σ-ιμίού'θυ τι·"
  κου Συμβ^υλίου Γόρτυνος.
  Τ'ν) Πάς χ)ει:*ότη; "'α γίνί- Ιν/.'.:- όίί'.λΐι ~;μ:
  Β).
  Ο'
  "7)
  ^ϊ.ο ). 3ι'/Μ·-·
  Κ~ ιι.-.ϊι, ί(,ς Β:υ; ι» ^.
  "ώ.* γ
  .-ί)ς
  2^/Μ.α.
  Ένδειξις Γογων
  μέτρω,
  /
  γ
  τό ■»^ν
  -Ο ;τϊ'.
  /
  -ρύ:ον την όφειλήντου ε! τΊγχάντ ό;ε'.λϊ:-: -
  83ν) Νά χϊτ»Β-:— λ->γψ ίντυή«Ό 2^ τ
  ρους δραγ. 50. τό ιτοσόν το3·.ο ί)ί £■ ιιενει ~
  ϊίς τό Ταμείον το3 Δήμου Γόρτυκίς ·*α· το οτ::·.:ν
  ' 1-
  *.'υ- ΙΟ'Μ.Γ.
  ·ιο ητ
  /Μ λ.
  ί »*'* *ό ^ ' Ιί ' -■> -> λ -
  ,- μή'.:.ς 10,'Μ.Ρ.
  884
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  «ΑΓ
  ΙΒ*£μ
  ΙΓ ϋ1ΙΤ»~ηûëι< Τ ,. ,_ , * ι» ο Π -1>- 461
  5)( Επισκευήτη'ς υπαρχούσας βρώσεως κατ* α-οκριττΐν 8ρ. 20 ' —ρ'»· *-" ■■______
  Γ . Έ—σκειιή τβθ* ύϊραγωγεί.^υ είς θέσιν «Σχυλβκατήφβρον» 1 » Διεκπ. 305
  τής περιφερείας το3 γωρίου Δαφνδν.
  "Ενδειξις έργων
  1. ΈκσκβΦή ίίίνο ς ΐπϊ ι/+κ»υς 48 μέτβων κ»! μίσον (5#
  2.5 Κυίικά 8* μέτοα 180/Μ
  V
  2. Τ?κϊκ«?ή τε'οιξ το3 δπάογοντος βοίατος 25/Μ.
  3) ΎποστΐοιΡ'ι; των γωαάτων πίοιξ τοθ Φ'ίατθί 8ια ξηοο-
  λΐθθίθμί'ς 20/Μ.'.
  ί) Προι*ήθεί9( μεταΦορα ΐθαΐΓδϊΦ^ι χα' τοττοθέτητ'ο σι ηο'ον
  σωλτ)νων ϊίαΐί'τρου Ιβω—ριντιί τ(5ν ίόο ίντιών 48/Μ Ρ
  Ι,Ε ττ . « » » - # ι , () 00><ί 2.00X1.50=9/Μ.' Κυβισαβς τοιγ<·*οιί«ί 35/Μ *. 6) Τοπβθιττισις 3 γΐυρνών χα' χα'βτσχειΑ αυτών ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ1 Διαχηούττει «τι «ίί φανβραν πλειοδοσίαν κ«τά ■»*; ίίατάξιις τοδ 7) Εί< 'ί'κ?ο"ί ου χωρητι- . οιγ' άρΌ. 356 Νόμου —οί 8ηιιβ*ρασι*ν ή εκμ'σθωσις τς8 «ορου ι τ<5ν έ?ί?ί 8^ΐΛθτΐνών »&β'»ν έτΐ έν Ιτος αιτό 1 Σϊΐττ·ι»6ρίου 1910 ϊως 31 Αύγ-υστου 191' ήτοι: ' α'.) ΤοΒ *ασμο3 ίχί άνοοαιτωλησί'χς ζφ-ν 2 % επί τΐ| • τω1» πω"1 "υ'οένί.χ· /αί άντΐΧλασσοΜ^'ων ζώων έν τώ 1 Πεύ'ω ίέ'δρ'ν όιιωνΰΐΑ'υ Εΐρηνοϊικείου). • 3'.) Τ'3 ίβσμοϋ καταναλώσεως κρέατθς 5 λιπτά νατ' οκάν 1 /Μ χβτανβλ(σκομ^οι) βν τώ αυτώ τ«ί τα >ρχι«κα Β.,τ.-ί,ααπ ϋ»ν«ν «^«ον> ίν'τρβ*.* «-"«Αβυ- , φορτ[ων |ν τ3 γω {ω -,.^, ίξ,,ρο(ία<νων τ(7>ν μή πρϊς πώ>η(Τίν
  ί-ί έχ τού Δ-ααογου Αντ Λ νανι «5 τοο-ίρ-υ χ« τού | ,^^,^ να) ίξ7,0^ναν φ,ρτίων ώ<Γ %α τών -^υσοξ6>ων
  Ρβέϊρίϋ τβυ Δταοτ«^ Συα6-ολιο·· χ. Γ.ω^'.,^ Π. Β«οΓαγ« ( ^^ -^ ϊα^ο(3 ^, %^χ^ τ^ ·ξβγβαένων προϊον{Μν ίχ
  ος Ζιυιχδουλου ο'χ^ϋντος ?ν Δ^φνΛΓο %νι τ^υ 1 ρα·ΑΐΐΛτέωο τού ί -» «, γ. α £ »α « λ ^ ' τη· λ α ..'* -
  / »εν « — ν »» . *~ . «η ι . 1 τ<ον οοιιιον το3 Δήμ'υ Αοοη', Φα·)?αγκ'ον. Ταοης Φορ?ίας, ετα' ν> ■'ώ Δ*-
  ι*»ρχιακ<5 Κ»ταττήαατι Λα«νων ίνώ-ιβν €τ'τρβπγ)« «ιτ'3-ϊΧου- ) αίνη προίί ενός Σίυμ.βοϋλ3ΐ.ι ο'χίαντος *ν Ο^φνβίΰ κ^ί τοϋ Ι'ρα'ίαατίακ τοθ ! ^ ., _ α ι »α « λ ι ' τη» λ λ ·'* - ., Γ,, α — ν »- . ^- , οη α » - ! τ(ι)ν οραων το3 Δήμ'υ Αοδη', Φαναγκ'ον. Ταοης Φορ^ίας, α,τίΐιου Μίνωος Α. Π<»>λιου?ο:·«η <ικ ιι»»ων ττν "ν Αυνουστου ϊ — - »^^ ^, , <, _ '■;.,/, , - , , Τ, , . . ; , 1. . . , ' Τίοτ^ών χαιαλ'ων π"Ρ«»ιο>ν τοο Δήμου μερδν κΐτα την ισχο-
  ϊ.ί. ημέραν Κυρίαχήν ογτγο πρω'ας μίγοί τίς ο α α. αιτό τού; ; » ,
  • ο^σαν ο'ίττ'μνσίν.
  ακολούθους ορουο καΐ συιινωνί^ζ. «ττ ^ % , ι . % * ,.Ν «
  ιλ α » · ι · »> » ' Η τλεΐοοοσ'α »Γνησετβ· υτο τουτ εξής ορο»ς·
  1) ίλ!β να ν<ντ τις βΐχτ>'ς «ο μ!ΐοΤοτη< '^'ν να ταοουι'£ϊστι η Λ, , . , Λ _ ϊ·, < ~ α » ·*' *„«».«/. , , , . ,~ , , . , , « «χ 1) ('ι βορ'Ί ου*οι ί"μ·σθ3ϋντα! ολθ' ομού τ) κβί ιοι« ©χίστος. εγγυηττν ου 'ό τξίόγηίων χρίνη η '-ίΐΓοπη "στί" «α συν πό- ? ον·ιΐ%*'»κοι > -α ίϊγ-
  ,, , ί , , ' ,! , — .,, , *.■■ ϊ 2) Η Ίτλ«·ο8*σ'α ΐιβξ-ζγήησετβ' «ν τω Δηιΐίτργίαχώ Κστα-
  γοβφτ τα ιτοακτιχα ναι το "ΐινα»θ^σοι/ΐϊνρν ζυμδόλον κα· 03; , , λ» ι, , <ηιη λ ι ' ν · > < -. . ,. , .. ., , , .- ττ^μβτι την Υ" Αυνοίσΐθ') 1ΗΙ() ίυιί:αν Κυοΐτκην ναι ώραν ?!ναι συνυπε'ΐβυνβί εΐί ΐΓαταν τού ΐΜ>3θοτου πρός τον Λ'αον «λ ι ο ·/ » »·'· < > -»*'
  , , »»/ », ««.»/ 1"—ι* *·Ι* εν&Μΐιον βπιτβοτί)-ο»τΐ'~/θ'ι»*νΐ(!ς «*τΛ3 3τ;-·αρ-
  υΛ·ιτγβ*ω!ΐ!ν ανίυ'ικβτίΐ.) *οτος ?ιβ·ρ*σίιιιί τ, ϊιΓήσ'ωί.
  2) Ο «ργ"λά65ς ΰτΓονρεο3ται ν' άιτοτ·η/>τώ'7Τ| τί1 ΰπ' ι?ΰ
  αναλιπφθησόμιενον Ιργον από
  λουί ΣίΐΓτίαβρίο ' *. ί
  3) ΡΤ ίχτέλεσις επ!
  αΧΧτζ ίργοΕίτΐίτο ίοτν δέν π'
  κατακυοώσεως μέγρι τέ-
  ν β9»σε<βν κι! πάτι'ς ποο·· τοδν τβνόναο τή- νρ9ί»*1ο, Ψ π7*;ρα>ι>νι ττρόί τον ίονολάίθ' && γινντα
  πρόΰ τν"« ίχτίυησιν τοΰ ΔΎΐμο*ηγθ'νιχο3 ό δέ ^">γο'ά6
  χατά τού Δ-^αου ϊύναται ν» Ιγτ ό·παί~)ιτ(ν. Έν περιττώσει δέ
  χαι ϊέν λτίθ<3σΐν ΰτΐ* ίφει Ί 'όροι 'ίΌ σ1^γγοο(Ρ^^^ κ<τΛ' ήν χοτί ταοουσιβσθτ χανοτεγν'α Λ ?ργον Λ» 7ονίίητοτι ανεκτί)εστον ί) Εάν ό ί«-"λά6οί άίνηθτ, ϊι' οιίμ&τιγο'-ϊ >όνο«· νά ί-τε-
  λέσΐί) εν μέρει ^ ΐν ίλω την βνβληΐθΓΪ'Ό'ν ύπ* αΰτΓϊί ίογοΊΐίαν
  ίϊδτΥΐ θα ιτεοΐτ*ι7—ϊι ίπ '^ίλε'α ν" ^ημάργ^υ κ«ΐ δαπάνη τού
  ιτίΐ*ου δίϊ λογαρν[ίχσμ^ ν τ^3 5ρνοβ6*υ ναϊ το"3 ^ ^γ ιητ"3 α'-
  *οΰ ·*λ*λ*ϊ*β^γ'Ό'ς σ·ονυπίυ^ύνί#ιν πρΓς οητοΓτμ'ο>σ'ν,
  51 π πΛος τ^ν «ογο^ίίδιν ^·λτ!0ΌΆή τΛ3 'είΰς τοί-ουιτίΐσθ ^(ζ νν ΐΓρ"3"ζ;^ρρ'
  γ) επι τίΐς "//, μΐίον -τ; ττο
  !·' ?> ■» -^ ίρν-ι την
  20 Αύγ^ύστου 1910 ίνώ-"ν τί!
  7) 17 ΊΓοΐ(»τί<ά τί·ς ι»< γο" ώ: Π"θ/δί:·3ΐ>, έν?ϊς Δηΐϊοτιχοδ Συμδθ'Ίλου χαί τοΰ Γραμμα-
  τοο Λ^μοι» ώς
  Παί πλβ'οο^τηί ίνα γίνη ϊεχτνί ϊεΌν νά καταθίβι;) Χό' ω
  20 εί<· τό Δημοτ κόν ΤαΐΜΪΌν «ίτινβς χή; κ!»τοικυρώ'εο>«, ν.ί *έ τους Ιπι-υ-γόντας θά σ«ΐΛ<1" ε'ο την τΕλβυτϊ^ϊν δό^ιν το3 ΐ'ίσΛώΐΑατος νά ιτροσκγά',η ϊέ αξιό/ρεων Ιγνυητήν οστΐί θά ποοσυπαγράφη τίί ττ^ΕΕο^οσίας χλϊ τό σιιναΦ^ησόμενον συμβόλαιον ε'ς τιίσαί τάς" ΰτογρεώσεΐί το3 ίνοικ'ασΐοΰ άνευ το3 ξικαιώματίς τ9!ς διαΐιέσίω ή1 τίίο ίιίήσεως. 4) Αί ποοστοοβ' θά νίνο)νται ε!ς άκεοαίΐίς μονάδας *«ΐ «'« Υ3ΐ)π3?« οο*ν.μάί είς άς θά κατίδάλληται καΐ τό μίσθωμα είί τό ΤοϋίΤο» τ'3 Α·?!'Λ8υ 5) Ή κ*">63'>.ή τοΰ αισθώμ'χτος "ά γίνει είς 4 Γΐας δόσεκ;
  ήτοι την 30 Όχτω6ρ<Όυ ν,! 30 Δ-κεμδ-ίοι.. 1910 τν·ν 30: Ά λ!ου κα' 30 ΑυγούστΓυ 1911. Π5σσ δέ δίσ?ίί μή ιχέν «μποο^εομως -Α0(θ!ττιΐτ·3ίΐ το-Όφόρίς χαί άιΐαίτητή κατα -α< 6^ Οϋϊίΐς αν±$ΐΎΐ$'αμΛ€ *ύνΛτα! νά γίνη ?ν«ντ( ταΰ μ>ι
  ϊι' -ίΐνίήποντί 7όγον
  7) Ή π'λεΐοϊοσίθί δέν ει>ϊ τίλίίωτική *αί έττοι<νίν(*ς εάν Ο ή'ΐίρών '™ό τί1ς χ5-7ωρ!ν·?ς κΛτΐ!^υρώ<ΐβω€ χ'-ο^φϊρ'ϊΐ τ'ς ' , ϊ τουο οτυτους οοους. ί σ) ϋαν ο τελευτϊΤος τ:-είοοοτ»'ς η ο !γγυ·ηττς αυτυ» ^Λτι ντ ίιπ3""θ!ϊ<1/οΐΊ· τό Γεακτ'κόν τ^ί πλειοϊ^σίοίς καί τό ττ;ν !τ!τβ-!Γτ ' η-ον-5 ουδέν 81 Τα χα· 71 Ο τροϋττίλιγΐσΐί-ς νν Ι συγνοαφΐ- «>ιάϊτου των όνω
  ιω ίργοιν «ύοίιχοντα ΐίί το νρϊιρ'Τ,ν Τ^(3 Δηιαογ ί^υ εϊί την
  (θέσιν των (5"υλοιιΑ''.) Ίνι "ίατίωτ' "'νΛ-"ν 5*τών.
  Έν ΔαφνβΤς τυ" 20 Ιουλίου 1910
  Α Ξενάκης
  ν.
  ίτί τοΓΤ τυγβν ιτλϊονασματ'ίο, ή 8β κατ*τεθεΤσα είς
  Τον τ:οκ>τα6ολή ϊέ« ϊτϊΐστρ£9«-αι άλλά μίνει πρός ό
  9) Ο κρίγ.χλ'Ίιχ' τ»·ν νέαν ΐΓλεΌ^οσίΐίν ιΐλβιοϊάτης
  όρ'ατίϊό-. μ'οθϊ -ής «άν ιιατά την ϊ(ίξα·Υ<θ|*ήν ?έίΐ ποοτ^εβή -ροιΐΦορά '-^ωτερ3 τής ΰπ' αότβΰ προσφεοθβισηί· 10^ Μίγρΐ τής ί ίθ!χ·ά-«(.)-; των »όρων τούτων *έλο»>σιν έξ—
  λθ ΐ! ϋ'σττοαττόΐ'ρνοι «ββά το3 Δήι»ου 8ιά
  ΛΪν τοΰ μισθωτοδ' Τα οΰ'τω
  V
  είσιτρβ^βνισβμβνα «α
  ^ «ς την πρώτην δόσιν τ·Β μ:»θΐώι»βτος άφοδ' πρ
  Τ*-
  ά»»'ρεθώσιν ώς ϊςοδα 3 °/ο ·*ί των ε'ισπραχθΓ,σομέ'νων. !
  11) Τα κηρύκεια δίκαιώματ* καί τα Συμδολαιογραβικά Ιξοϊβ
  τόν βνοικιαστήν.
  ' 2) Τα ίΐρχχτΐλά τής κατϊχυρώσεω; ύπέκειντϊΐ ι'χ την ϊ>*ρι-
  β.ν τοΰ Δκ)μοτιχ'.ϋ Συμδουλ ου Αγ. Βα.!λείου τό όυοϊον Ιχιι
  τό δίκαίωμα νά έγ*ρίντ ή1 μή «ύτά χωρίί ίκ τούτων ν' άπο*τα
  ό τΐλβυταΤο; πλε'.οϊότης ούϊέν διχαίωμΐ *ατά το" Δήμΐυ. ' .
  Έν Αγ. Βασιλείω τί) 22 Ιουλίου 1910 ·
  Ιωαν. Π.Σ. Βερυκκοκάκις
  «5
  Α,ριθμ. Πρωτ. 424
  * Δΐεκιτ. 240
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ο
  12) Τα πρακτκά τής χατακυρώσεως ΰιτόκϊΐντ»! είς την Ιγ-
  χρισΐν το3 ΔημοτίΑ.5> Συμδουλίίυ '&ρ-£Ανϊ&>, ό';τερ δικαιοδ-
  ται νά έγκ,ρίν— {| μη αΰτά χωρ^ς έ* τούτου ν' άποχτα ό τελευ¬
  ταίας μει,δότης οΰ5έν δικαίωμα Λατά τοΰ Δ^μου.
  Έ» Άρχαναις τή 1 ' Ίο^λίιυ 1910.
  Ό Δήμ«ρ;ος Αρχανών
  Ι. Καλπαδάκης
  Άχριβές αντίγραφον.
  Εν Άρχαναις τί 25 Ιουλίου 19ΐΟ.
  Ο -Γραμματεύς
  Χ. Ι. Μιρκοοημηΐράχης
  ■^.ρ Ο ΐΐριθ ι «}θ4
  ι; ίκαίσθ(><σ(: των ντ' ό/.αν νωπών -;φ *α'ι 50 Διαχηρύττει ότι Έχτίθεται είς ιτλβΐ'.δ.τι*ήν ές>]ς φόρων.
  Ι) Φθίίς άίοραπωλη^.ας ζφων 2 '/„ επί τής άςας
  ά.ταντων τώ; τφαζ^έ/ων και ιω ο^αίων
  παστών.
  3) Φόρ^ς σφα^είοι* 5 λεπτά «,ατά κ?φχλή; α'ι^ο-τϋοβά'ον
  χ ίρου μ?/ρι 4 όλαϊοί 1 'Κ'-πχχ επ ,ιε αλων ιο ο;τιον,
  Λ-πτα επί εκάστου μ,ίσχαριου μ%χ^ι 40 ό<άίων μία επι εκάστου βο-ς. 4) Φορος ζυγίου ου ιό ίι^αίωμα θα είί-ράττητ^ι σ^μφώνως ιτ] διαΐΐμηαβΐ τοΰ Δϊ,μοτικοΰ Συμδουλιου. ! Ή δη^οιιρααια γενησεται ϋπ1) τ&ος εξής Ορους '. 1) Οί φοροι ούτοι ίκΛυθοΟνται όλ;ι όμοΰ χαί ίδ'' ε'καστος , καί (ία «ίαπραττιοντ^ι ίντος και κατΐ την περιφιρίΐαν τής Κω- ] Αρχανών. ί Η ΧΛίΐοδο^ια δ.ΐςαχίήσίτ^ι φβν*ρά τ/ϊ' 22 Αύγούπτου 1 (■,μρρυ,ν Κυριακήν *.αι ώραν 10 — 12 π. μ. '.ν τώ Δημαρ- ( Καταστήματι ϊνωπον Έπηροπής άιοτε' ου·»ίνης έ* τοϋ ι ϋημαρχου καί Ειρηνοδικου Αρχανών ή ■'ο^των ϊ.ωλυομίιων | των νομιμων αντιπρόσωπον αυτών και τοϋ γραμμϊτέως τοΰ ι Δήμου. Ι ί) Πάς πλειο:οτης ίνα γινΐβ 2ϊ«.τός όφείλει νά προτ^γαγίί άςΐΐχρεαιν ϊγγυη^ην όστι, θα ουννπυγραψ^, το πρακΐΐκον π^ ειο~ ^ ϊοσιας και το σϋνιφθηνόμενον συμβόλαιον θά εύθύντ,'αι ϊί ϊϊ' ' απάσας τας ϋποχρεωσίΐς τοϋ ίνθ(κ:αστίΰ ά»=υ δι/αιώ,Αατ'ς δια.- { ρία-ίως ή ίιζήσεως. 4) Ή πλειοδοσίβι έπα-ναλαμβανεια: εάν τις έηό% -ρ ώνήμε- (.ών αιι-Ό τής χρονολογιας της προσωρινάς καα/.υ,νωαεως προσ- φερϊ) 3 °/ο *π' πλέο» τοΰ τελευταιου άνακηρ^χθί.τος πλειοδό¬ του την άμέσως πρώτην Κυριακήν. 5) Έν τ| περιπτώσει άρνη^ο ό τελίυτ^Τίς να ύττ^νραψτ, τι σι>να?6«5σόμ«νο^ συμδςλαιον ό τε μυθωτ',ς «-"Ίί ό ΐγγυητης ε·σ''
  «πίναντι τοϋ Δη^»·ο^ ϋπόχρβοι δια ζαΐίαν αύτοϋ έκ νέας μισθω-
  οιως ή καί άπευθείας ϊιαχε ρησεως ζημίαν επι Ι^αττον τοϋ αρ
  χικοϋ μισβώματος χωρ'ς νά έχωσιν ούδ:ν δκαίωμα 5ΐτι τοΰ
  πλεονάσματος.
  6) Ή ίκμισθωσις θά ίσχΰΐβ επί £ν έτος αρξαμένης άτό 1 Σεπ-
  τεμδριου 1910 μίχρι τής 31 Αΰγο.'στοΛ 1911.
  "ή Η καταδίλ») τ^■^ μίςθωματος Ηλ -'ίνητα: εις ίωδικα ίσας
  ϊβοεις ών έιιαστη πληρωτεα είς Τί;ν λήξ ν έοστου μηνό,.
  8) Ουϊεις συμψτ,φισμο^ έπιτρέ-ίΐχ άπ-ναντι τοϋ μι:Θώμα:ος
  ϊι' οίονϊηιΐοΊε λόγον.
  9) Αί προσφοραί λο <ιζοντϊι >;·ί άκερϊ'ας μονϊίας και εις
  χρυσΐς δραχμάς είς άς θα καταδάλληται καί το μισθωμα είς το
  Ταμείον τοϋ Δήμου.
  κ .«■?/■
  νόν
  Ο Αήμαμ^ος
  Γνωβτοποιεΐ ότι :
  Ό «κ το3 χωρίου Λιμπινΐα^ων τοΰ καθ" ήαας Δήαου "Ιωάννης
  Σπαν^^δάί'■1ς τρο 1[)ημ.*ρώ; συνίλΐδίν έν τ/;, χ:ηματι*ί) περι-
  ίερεια ·οΰ ιίρημίνίυ χωριιυ, ίύο άϊίσποτα, θηλ^α τρο6ϊτα, έξ
  ών το £ν είναι λευ/ον, μ^υροΐτι-ο-ν, β«τσ ^ο, τοϊβάλ·ο «ηισης
  λευκόν 1ίς!ο χουτσαύτι, αιΛφςτερα 3έ χούΐοϋΛα, όπερ παρεϊωλεν
  είς τό Δημαρχείον Κ2«τίλ/^ίο^ πρός φύλαξιν.
  Ιΐροσχα είται 6θ«ν ό άπ<«λέαας τ>υτα να πρυσίλθτ, εις τό Δη¬
  μαρχείον Καηελλίου ίντός άκτώ ή^βρών λτΑ τής δημοσιεΰ»»ως
  ,ή; πίρεύση, ίίς την Κφη ,ΐριία τής Κυβερνήσεως και τε 'ρ«-
  λαβη ταυτα ά^' ου πρώτον ,λάς άποίε'ξ°ι τ<-,ν »π αυτών κυριό- τ/|τά το^, καθότι ·ταρελθ;ϋ4η^ τής 2νω πρ.θεσ,/.ίις θα ίκ,ποιη- 0α>3ΐ πρός όφελος τού δημοτιχου ταμει'-υ Καστ«Λλιου.
  Έν Κ^στελλιω τ λ, 25 "Ιουλίου 1910.
  Ό Δήμ9ρ-/νς Καστελλίου
  Ε. Καμ ουράχης
  ιΛ. Ιΐρα
  585
  ιρέθ-η
  « ,„·■·.,.-. τοϋ χωρία-
  έςης χαρϊχτηριστιχα
  10) Διά πασάν καβ^»ίίρησιν τ.ληρωμής δόσιώ; τινος Ο μι-
  σ()ω;ης καί ΐγγυητης ΟπθΑίΐνται είς τας ?'·* ι&ί τού ΰπ' αριθμ.
  Ιθό περί δημισιων καί ϊτ,^οτΐλών έσοδιβν Νομΐυ.
  11) Τα κηρΰκεια καί συμ6βλαιογρα·ικα ίικαιωματα &αρύνβ«σί
  Τβν ενοικίασιν.
  [1*ρα τού Ίωχννθυ Γ. Νιιη|ορά<η αγροφύλακος τής χτηματι- χτς πιριφ«ρ»ια, 'ΑχΛ^οίω» ·> χιΐδ' η(.α< Λημου άνιυρίθη χατΐ τ ί,ν 10 ι^ϋ.1Ο'^ ε εί. ττλρ» τί^ν ί)&σι Κυμθϋργιωτοΐ) ι.» ·π;ο6χτο< χοέ-ίποτον ι άιπρθ», χίρου/ΐΑθν άοαμον, [ΐ«υρομ.ι»ιθ>.
  Ιΐροσχυλίίται 69ιν ό ο.·.»·; νωρ ζω< Άτο ω; Ιόιο< χτήμα να τ.λ- ρουυΐϊσθί, ίντος 8 ί-,^ε;ών ίπο ττ,; οτ,μο^ιεάσιωι τής πβρουσηι, ί·, τί, ι'πιαη|ΐω ίϊ,^ερίθί, εν τ,-, αίξΐου»*) τοθ Δημβρχιαχου ΚιταΊττ,μίτος 1·ητ'ε'»ς φΐ'ρων μ«ζϋ τού τλ >0|Αΐ[χα ακο'ειχτιχ»
  μέσι λ«ι Ιςοοα ^ι« οοφ^ς ιτ?ος παραλάβη- «Ά/ ως εχποιηβησετβι
  κρός ίφίλο, τού Δημοιιχ.ϋ ΤοΐίΛί'θυ «·>' οί προηγουμένως άφ«ι-
  Έ«
  Ιουλίου 1 Ο Γ Ο.
  Ό
  ημρχ
  II.
  ΙΙετοικης
  Αρ 0. Ιΐρω-τ. ί68ο
  ι ΔιεΛπ. ο131
  Ενώπιον τοιον των εν Χανίοις
  Έφώ
  ΚλΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  ΓοΟ παρ' Έ^έταις Γίνικοϋ ΕίΛαγγελέ^ «,·
  Πρός τον έπ( συνιργεί» ζψ^χ" οπή; χ.ϊτ,γορούμίνον Εμμανουήλ
  Γ. Σιρ γα πρώΐ). κίτοιχον τοί χωρίου Πλατάνια τής *λ«.·/>< Άμαρίου τοϋ Νομοΰ Ριίύμνης χαΐ ήίη »"γοδΙ*»υ +. . . Κβλιΐσαι νά έμεο«νιββ?,ς αύτοιΐροσώπως ενώπιον τον «τκρο«τηρΛι»
  «86
  ΒΦΗΜιί
  τοΰ άνω Διχ«στηο'ου την 3 τοϋ μηνϊκ Νθίμβρ'ίυ τοί ί-^υς 1910
  ήμ ρ*ν Τετάρτη- χαΐ ωιΐν 8 χ. μ δπότε *βρ£)ίύϊ·ται χά! ή
  υπο τοθ Νομου όοιζομέ-η -(ΐίμηνο, πιοθίσμ α, *ρο, συζή.τ,σι* τί< ίφίβίώί <Τ5υ υπο /ΐονολί,ίβν 1 ' .πρΐλ("υ '9Ό καπ τΐ,< 115 τ ο ν Χτ'υς 1'ΧΡ αποφάσει τοΰ Π.>ωτοόιχΐ ου Ριθ ;μ.νη;, ά/·ω· μη
  έμφϊνιζιίμινος 6έ/ίΐ £ιχ?σ6ϊ ίρήμην
  Δηιιοσιΐυίητω το παρον δ'ά της 'Ειπσή-Όυ 'Βφηαεο'ο'^;.
  'Β· Χβνίοις -7)16 Ί'Μ^ο^ 1910
  Ό Είσχγγβλίίκ τώ* Εφΐ'ών
  Γ. Πλονμί5ης
  Αριθ. Πρωτ 6888
  'ϋν Όνόματ» χοϋΙΙαοιλέως των
  _ΔΗΠΐΡΐυΝ --ΙΚ
  *ί -.-^α ιΐρωτοδίκακ Χανίω
  ϋλλήνων
  ιυπον
  ιών/ί
  ϊ'ναστικος κλητήρ ζαραγίίλ'εται όπως ίν «ντι-
  ς τίΐχο*·».λή-'η είς την τε>Γ^ταί«^ /.Λ-,οΐ'ΐαν
  ν /αί ε'τεϊ5ν τοιχο*ολλί]<" είς ϊημοσια μ·ρη ς αυθημερόν Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Πρωτ 7081 * Δι**. 4409 Έν "Φνόαατι τοϋ βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΙΙΡ1ΟΝ ΕΙΙΙΚΡΙΜΑ Ό «<ιρά £§ρωτοδίκαις 'ί>ϊίδη δ Ί^ι,ντ,
  3
  ) <οί θέ/ε β Διχο-οιιίτ;, Έ- Χ*νίοι- Έίτειϊη Οί 1) Β αζης Καοϊ^τζίς 2) Δημήτρΐο, Μουτζόπο.λος ϊμτ;β ς Κϊτοικος Πειραιώς γοροθνται ώ; υ~α ιιιι τε3 ό'"ΐ 4* ιυ3;αβ-ο><ϊ μέν» τού Ν κολάιυ Έ Χατζηδοκη κ»ΐ '·π6 «[νού ουμ^ίροντ^ς 'ΐνυμεν,'1 συν-*7τε- φ,σισαν την ίκν«λετιν τή, έπίμ ν- ΐςΐοποίνίυ π-^ςεωςχαι εν:»* τώτης συνομΛογήσαντες αμ:ι4α αν π.ο; ά-λή/ους συνδρομήν Ιιχ τού υπό χρονολογίαν 5 Απριλ ο^ έ Ι. πρωτ.χολλο.* ύπογε- γρ?μμέ?ου παρ ού;ών (των ΑβτηγοΐΓυ^ένων) έ-.δοθέντος ίν λανιο.ς την .0 ιδιου μτ,νϊς καί ίτους εοος τ^ν Γεώργ όν θ, Κιτ^α*ιν καί τής υπό γρονολογ'.βν 15 Μαίου έ.!, άγωγής των βπίυ&.ννΐΛενη, -.νωπιον τ.-ΰ ΙΙρ&τΑι».ε υυ Χα»ιων μ. έ .ιδοθε σ·",ς ί' ΐΐιιρ ι*ϊ τ/-,ς Έλλάϊο; π;ός τ:ν είρημένων Κατρ&λΐν ιην 24 Μ αί υ έ Ι ίν γ,ώ.'ει και έ< προθεσεως έ:υκοφά τησα» καί έςυ- 6 ισαν την τιμήν ·ο3 ^ίρ(;μενο^ Γ. Κϊ-ρ-*η ^οσαψιντες ε ς οϋτό» «γ'.ληΐΛατίι·*; πράςεΐς α?τιν?ς ίαν ήλήθευβ' ήθίλ ν ίκβ-σϊΐ αυτόν εις άνακ,ισ.ν ι τί τ-αραδάσει των δ ατ ς»<«»ν τ.α ;π' άριθ,λ. ( ;5 Νομ.:«, τώ^ άρθρων 1*29 χ* 312 τοΰ ύτ' -ριθ. 313 Νό^.υ έν σ^νϊιασμώ πρ:ς τ' αρθ>α 371 καί 373 τοΰ ΠοΐΜχοϋ Νομου,
  τοϋ -·ρθρου 424 ι» συνϊιασμω πρός τ' άρβ^α 247—257 τοϋ ]
  Ι1οιν:«ΰ Νόμΐυ κϊ 385, ϋ86,' 388, 389 τοϋ Ποινικοϋ Νόμου
  ίίτοι άνεγραψιν είς ταείρη-ίνα δικόγρα^α ό':ι π-ρΐϊ'πισίν ουτο; ·
  ίίς τό έγν/ημα τή; Ναυ-απατη , τής λαθρεμποοια; τίίς έξαφα-
  νηοεως έγγραφον οι' απβτης χαί τής 1πεξ>ιρίσελ,.
  Έπε'ίη τό ανομημα τουτο προδΛέτΤίτ^ι χβι τΐμωρεϊτϊΐ άπϊ
  τ' βρθρα 57 335 ίδαφ. 1 κα 2 και 336 το^ ΙΙί! «51 Νομου, χά
  (ακτηοιζεται θε ώς πλγ,μ.^,έλημα.
  Έπειϊη ό κοτη ,-ορουμενο. ούτοι είνε άπαντες καί ά ,'ν είτα! ό
  τόπο; τής διαμονής των.
  Ή:ντ·ς καιτ' άρθρα ίΟ5 και 406 τής
  II
  ι ·χή.; Δκ:ν.μ·α;.
  Καλούμεν τοϋς είρηαίνους κατηγορούμενους ί'να ίμφανισθώΐιν ζαύ αυτιά ρ'υ
  ένώι.ον τοδ άχροατηριου τκϋ ΙΙοωτοδ/.-.ιου Χίνιων την )2 τού Ή ύ-' ίΡ·
  μηνός Νοεμβριού το^ έ.ούς 1910 τμεραν Παρ σ*ευήν κα! ώρα^
  8 π μ. ί'νΐ διχσσθώΐιν ώ; ύ-αί-( ι τή, έχτεθεΐσης π:άξίω , άλλ<»ς υ», εί δικβσίιώ^ ν ίρήατν συμφώνως τώ άοθρφ 407 τής Π οινικής Δ./.5νίμ αι, σ>)γχρίνω, Ιί Λα,.^ώμε^ αότοϋς 6πω, Λ«6ωίΐν γνώσιν
  των «-(γράφων τής δικογραφίας.
  Έν Χανίοις τί) 13 Ιουλίου 1910
  ϊ
  Ό Είσαγγίλεθί Χανίων !
  Γ. Σκουλάς ;
  Οί κληθέντες μάρτυρες ;
  Γεωργιος Κατράκις χάτ5ΐ*5ς Πειρεώς
  Έμμα/ουηλ Φ3»ντζεσχ.άκις κάτοΐιΐος Χανίων ι
  Χαράλαμπος Πωλογεώργης » ν ι
  Νικόλαος Π'στολάκ'ς » » ;
  Γεώργιος Κουρχούτης » » '
  Ιγγραφα «ρός απόδειξιν
  Τό υπό χρονολογίαν 5 Απριλίου 1910 πρ-οτόκ.ολλον υπο ,'ε- "
  γρααμίνον πΐρά τώ> χατπγορουυιένων Καράντζα κ.λ.π. :
  Ή 6χο χρονολογίαν ?2 Μαίου 1910 άγωγη των χατηγορου- ί
  (ΐέν«ν Καράντζα κ,λ.Λ.
  η
  ύ>« ιΐι, τιί Ο ι
  σ·»θ'χ'α Μίΐ:*νΐ
  ήη
  30 Μαι^υ 19(0 π ρ
  εΊτα Χανίων έιχ:μ
  ώραν
  έ ω-
  >αΐ
  όν
  χ ^'αΐ'αντι τι ιο. 'ω'τρτΛν χ?[= ασ^'ν -
  'ί!πει$ή τ. ίνιμΤ|[α.α τοθτο ιΐρ ,ζλίπί-ϊ' κ
  αρήςχ 3 7 έδ. 4 τεΰ
  II
  ^ ι ν ι χ. ύ Νίμου
  ώ; 7 ληΐίέμ ημϋ»
  'Ιίτιι^γ, δ ατη·γ--ο (ΐεν ί υτο εί α ~τ
  πος τη: ειΐ -ο^ :ς τού.
  Ί)6ντε-καϊ τ' άιθρα 405 «αί 406 γ?ς 11ο νιχί,< Δι.ονομί» Κί Ο, γ» ι-^ν είοημέ ο χϊτηγιρού(Λενον { * «μφινισί* αύτ^ πί.07ωπα>. ένωπ'ον τού αχ;οΐ ο οίου Τ'Ο Ιΐ3ωΓθ;·!«ε<ου Χονίων ιτπ τιί ■•οεΐτβί ίπο τ' ^«ρα-.τηρίζϊ-«ι ;.{ χ»> ιγνοεϊ αι 4 τβ-
  18 ιου μηνός Ν ιμβ^ι,υ τοΰ Ι ου; 1910 *
  ώρχν Η τε. μ {-« 6 χααθί. ώ; 6παί-(.ς ττ,ί
  ) θέ β ίρ> { ην ευ.ιε;ώ/ ,« ΐ«
  ω δέ ύ ώ
  ρτν
  Πίικ.-''-ην χ»1
  ζ ποά;.= ω; ά1
  Ί07
  19 Ίϊυλ'Όυ 19*0.
  Οί
  ντ«λά«ης
  λ
  Άχΐίέτ
  Ρονσο Ι'. Π
  'ΑΛής Χατ ν
  Έίμ Ι Πι.τϊλάιης
  Ά δο 'Κμμ Χριι:ουλάχης
  "Εγγραφα
  Ή * , ι >τ
  Χϊ.ίων
  • λ 85 ίιθϊίΐί τοΰ ^--αβ/οΰ
  Ό ϊ !σαγ 6/ιίις Χανίον
  Γ. Σ-κονλα'ς
  Χΐν ών
  Δίχασ^ηί
  Χαν'ων
  Ι.θί-ΐί
  Άρμ-ίί-ο; δ;<αΐ-ι