93426

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

2/8/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ* ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  ΦΪτΐίθΓτΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)!
  Ν ΗΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί) 2 Αύγούστου ίβίθ—ΑΡΙΘ. 54
  Αριθ. Πρωτ. 5200
  » Διεκπ. 2596
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΓΤΡΟΠΟΣ
  Δ ι αχ,ηρύττε ι ό'τι:
  Έκτίθβται είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφώνως
  πρός τάςδιατάξίΐς τοϋ ΰπ' αριθ. 356'Νόμου καί υπό τούς κ»τω-
  τέρους δ'ρους, ή επί εν Ιτος προμήθεία των άναγκαιουσών τί)
  Χωροφυλακη- ζωνών.
  Ή δημοχρασία διεξαχθήσεται έν τ«Τς έδραις των Νομών Χα¬
  νίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί έν τοίς Νομαρχΐακοϊς κατα-
  στήμασιν, ενώπιον έχιτροπής αποτελούμενης έν Χανίοις μέν άχό
  τόν Νομάρχην ώς Πρόεδρον, τόν προΐστάμενον τής Ο'ικονομικής
  υπηρεσίας τοΰ Άρχηγείου χαί ι όν οικείον Είρηνοδίκην ώς με'λη,
  έν δέ τοίς λοιχοΤς ΝομοΤς άπό τβν Νομάρχην ώς Πρόεδρον, τόν
  οικείον Μοίραρχον καί Είρηνοϊίκην ώς μέλη ή άπό τοΰς νομίμους
  αυτών άναπληρωτάς κατά την 16 Αΰγοΰστου έ.Ι. ημέραν Δευτέ¬
  ραν καί ώραν 9—10 4/ι *·!*·
  Όροι συμφωνίαν
  Αρθρον 1. Αί ζώναι τάς οποίας ό έργολάδος θά κατασκευάζτ}
  καί παραϊίίη είς την αποθήκην τοΰ Άρχηγείου ών ό άριθμός δέν
  δύναται νά ^ κατώτερος των 600 δέον νά ώσι κατεσκευουμένα:
  συμφώνως πρός τούς κανόνβς τής τέχνης χαί πάνττι δ'μοιαι πρός
  τα παρά τη Ανωτέρα Διευθύνσει των Εσωτερικώς τώ Άρχη-
  γείω καί ταϊς Νομβρχίαις κατατεθειμένα ϊείγματα κατά τ» τόν
  χρωματισμόν, έ)αστικότητα, άντοχήν εΐδος ϋφάνσεως καί λοιπάς
  ίν γένει ιδιότητος νά Ιχο»σι οέ μήκος μέτρων πίντε (5) /.αί
  «λάτις 8,26 καΐ τόν μέν στήμον* «κ βάμδακος χρώματος έρυ-
  θροϋ, την ϊέ κρόκην (φάδι) έκ μαλλίου αιγός κυονοθ αρίστης
  ποιότητος κατά τα άκρα δέ νά φέρο)σι >ρ:σσοΰς μήκους 20 έ/α-
  τοσΐών τοϋ μέτρου.
  Ό χρωματισμός τοΰ τε στήμονος καί τής κρόκης δέον νά η
  λίαν σταθεράς καί άνεξίτηλος.
  "Αρθρον 2. Ό άναδειχθησόμενος ίργονάδος όφείλει νά κατα-
  σκιυάζτ; καί παραδίδ*) είς την άποΟΐκ,ν τοΰ'Αρχηγείςυ τής Χωρο-
  φυλακής τάς εκάστοτε δι" έγγράφου προσκλήσεως παρα |·γελλο-
  μίκας αΰτ<|5 ζώνας «ντός προθεσμίας άναλογούβης πρός την κατα¬ σκευήν 10 ζωνών δι* έκαστην εργάσιμον ημέραν αρχομένην μετά ίνα μήνα ά*ό τής λήψεως τής έγ^ράφΐυ πρϊσχλήσειβς. "Αρθρον 3. "Απασαι αί κατασκεϋασθησόμεναι ζώναι δ·ον νά κατασκευασθώσιν έν τί) Νήσφ Κρήττ^ άλλως ϊεν θά παραλαμδά- νωνται. Είς βάρος τού έργολάίου εισίν άπαντα τα είσαγωγικά τέλη διά τα είσαχθησόμενβ ΰλι*ά των ώς άνω ζωνών. "Α.ρ|ρον 4. 'Ος ανώτατον δ'ριον τιμής έ/.άστης ζώνης ορίζε- ται το ποσόν των δραχμών 4,50. Ούδεμία πρσφορά θά γίνϊ) δεκτή άνω τής τιμής ταύτης. Άρθρον 5. Αί παραδ'δομεναι έκάστοτι ζώναι έπιθεωεοθνται καί παραλαμδάνονται παρά τριμελοΰς έξ Αξιωματικών ίπ'.τροπής υπό τοΰ ανωτέρου Διοικητοΰ οριζομένης καί άντιπροσωπευούσης τό οικονομικόν Συμβούλιον τής Ανωτέρας Διοικήσεως τής Χω^ο- φυλακής χαί Πεζιχοΰ, παρουσίβ τού έργολάδου <1 «3 άντιιτρο- σώπου αυτού. Η έπιτροπή ΰτ·οχρεοϋτ*ι νά προσλαμίάντι ώς μέλος κατά ήν εκάστοτε παραλαδήν καί τόν Διευθυντήν το3 ίν Χανίοις Δημο?ί:<υ Χημείου, δστις ,-.αί θά άξετάζγ, τάς ϊχούσας ανάγκην χημΐ'^ς έζετάσεως Ίδιότητας των ζωνών καί θά βεΐαιοΐ τό ίζαγόμίνον δι'εκθέσεως τού. Διά την ϊξέλβγξιν των υλικών καί τής ύφάνσ*ι»»ς ϊι' ών θά κατασκευάζωντοι αί ίν λόγω ζώναι γενησεται χρήσις υπο -ών μελών τής επί τής παραλαδής βπιτροπής παντός καταλλήλου πρός τουτο μέσου μή δυναμένου τοΰ ίργολάβου νά προίάλ(ΐ ού :^- μίαν ϊνστασινώς πρός τόν τρόπον τής ίξελίγξεως. Έπίση- ή Έχιτροπή ϊχει τό δικίίίωμα νά λά6τ( δύο ή τρ-Κ ζώνας επί τοίς έ,Λατον νά άποκόψτρ τεμάχια τούτων πρός *ξίταΐιν τής τε ποιότητος τού ίιφάσματος καί τής έν γένει κατασκευήί αυτών, άνευπληρωμής τής άξίας αυτών κρός τόν έργολάδον. Καί όσας μέν ζώνας είίρτ^ καταλλήλους πληρούνας τ ύς παρόντας 'όρους παραλαμβάνη καί ίίσάγιι είς την αποθήκην ;ύ Άρχηγείίυ διά τακτικοΰ πρωτοκόλλου, τάς ϊί λοιπάς απορρίττϋ συντάσσουσα τό πρός τουτο απαιτούμενον πρωτόκολλον. Αμφοτέρων των άνω πρωτοκόλλου δέέον νά λάβη γνώσιν; έβ- γολάδοςή όάντιπρόσιβπος αΰτοΰ κοινοποιβυμένων αυτώ 5ν άναγκν; διά δικαστικοΰ ν.λητίίρος είς βάρος τοϋ βργολάδου. Έν περιπτώσει δέ άπορρίψεως ζωνών έκ των προσκομισ&εισών πρός παράδοσιν ι άρνησις τοΰ έργολάίου ή1 τοΰ αντιπρόσωπον αύτοΰ πρός πβραλαδήν τοΰ άντιγρά^ τού πρωτοκόλλου ή ή άπουσία τούτου ή'ΐχείνου ουδόλως βπαλλάσσει τόν^ργολάδον *ττό τής έμπροθέσμου άντικαταστάσεοις τούτων, ουδέ από των κατω τέρω όριζομένων συνεπκών Ινεκεν άθβτήσεως τής υποχρεώσεως ταίτης. Επί των άπορριπτομενων ζωνών ή ίπιτροπή ή τό ·ιχ.ονομ! κόν Συμ6:ύλιον τίθησι την σφραγίδα τής άπορρίψεως πρός πρό¬ ληψιν τής ίκ ϊΐυτέρου παρουσιάσίώς των πρός παράδοσιν. Ταςάπορρι-τ^μένας ζώνας ό έργοΐάδος ύποχρεοΰται ν'αν- τιχσθιστα έντΐς 15 ίιμερών άπϊ τής έπυύσης τής άπορρίψ=ως ϊ' έτέ'ων πληρουσών τούς παρόντας ίρους. Άρθρον 6 Εάν ό ίργβλάδος δέν παραδίδτο ίντός τής υπο τού «ρθρςυ 2 της παρούσης προκηρύξεως οριζομένης προθεσμίϊς τάς παραίγίλλομίνας αυτώ ζώνας 6τ;όχειται είς την πληρωμήν *ρ:στίμου ^περημιρίας έχ. ϊραχμών 10 δι' εκάστην ίργασιμον ημέραν χαταλογιζίμένου αύτω ϊΓ αποφάσεως τίδ οΐκίνΐμι^ΰ Σϋμδουλίου ανευ δικαστικής μεσολαδήαεως καί είσπραττομένου χρός όφελος τοΰ Δημοσίου είτε έκ τής παρακατατεθειμένης ύπ'
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ, ΤΗΣ ΚΤΒ&ί ΝΗ2ΕΩ2
  αΰτοΰ εγγυήσεως είτε έκ των ίσον ϊχ«( λαμδάνειν παρά τοΰ
  Δημο
  Ά
  Άρθρον 7. "Εάν αί παραγγελλόμβναι ΪΛάστοτε ζώνα. δ«ν
  ζώναί ττ> έγγράφω παραγγβλία τοθ Άρχηγείου ύποκείμενος έν
  έναντία περιπτώσει είς τάς διάταξης τής παρούσης όΊαχηρύξιως.
  Άθ 15 Εί η ν δί ί ά
  15.
  Είς την
  μειοδοσίαι δύνανται νά
  παραίιδ'ωνται υπό τοο έργολάββυ έντος 15 ίργασίμων ημερών ι λάβωσι μ^.ος καί άλλοδαποί συμμορφεύμενοι πρός τάς διαιάξίΐς
  ιύσης οριζομένης προ- } τού ύπ' αριθ. 356 Νομου καί λοιπών τής Νήσου.
  άπό τής λήξεως τής έν άρθρω 2 τής παρούσης
  θεσμίας, % εάν ό έργολάδος δέν άνπκαταστήση έντος τής έν
  άρθρψ 5 τής παρούσης οριζομένης προθεσμίας τάς άπορριφθησί-
  μένας, ή δώατ(ΐ δίς αφορμήν έπιδολής προστίμου, ή εάν απβρρι-
  φθώσι 3ίς αί παραδιδάμεναι ζώναι παρ' αΰτοΰ, ή εάν δέν προσίλθτι
  άνευ άποχρώντως δεδιχαιολθϊημένης αΐτιας πρός σύνταξιν τού
  οί-είου έργολαβαοΰ συμδολαίου έντός 48 ώρών ίχό τής πρός
  αυτόν «ινοποιήσεως τής έπ'ονόματι τού κατακυρώΐεως τήςδη-
  μο.νρασιας κηρύσσίται ίκπτωτος τής ίργολαδιας, δι' αποφάσεως
  τού οίκειου Νομάρχου προ^αλουμένης υπό τοΰ Άρχηγβίιυ συμ¬
  φώνως τώ άρθρψ 68 τοΰ 356 Νόμου, όπότε τό λόγψ έγγυοδ»σίας
  χ.α·.αΕ-θ«ν παρ' αΰτοΰ χοηματικόν ποσόν καταπίχτίΐ υπέρ τοΰ
  Δημοσίου.
  Άρθρον 8. "Εάν ό έργολάδος κηρυχθή ίκπτωτος, τό οίκίνο-
  μικΓ; Συμβουλιον τής χωροφυλαλής κατόπιν έγκρίσεως τοΰ άρ-
  μ::ί.υ Συμδο^λου Ιχει τό ίικαίωμα νά προμηθεύητα: τάς άναγ-
  ■/.αιούσας τ$ χωίοφ-ιλακζ ζώνας εΓτ* έκ τής άγορας απ βά-
  "Αρθρονΐθ. Τα Ιξοδβ τοΰ συμδίλαιου >αί τα κηρύκβια διχαι
  έπτβαρινΐϋ,βι τόν εργολάβον όστις ύπόκ.ΐίτ«! είς απάσας
  τάι, ίιατάξεις το3 356 Νόμου.
  Έν Χανίοις τη 28 Ιουλίου 1910
  Ό επί των Έσωτκρικών Έπίτροπο,
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Αριθ, ίΐρωτ. 5220
  ~~» Δ!3*π. 2412 , -
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΗΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττη ότι
  είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή επι έ> Ιτο< 4 Κ προμήθϊία των άν«ίΛαιούντων τί) χωροφυλα:,ϊ) Κρήτης στιδα- ,,,,,,, ν'ων ένεργηθησβμένην την 16 Δύγοΰστου έ. Ι. ημέραν Δευτέραν 6ει^ς - -ιρά των ι<ατασκίυαστών εΓτε χ,αί παρ' άλΚοο έργβλάβου : %ύ &ιΙΧ/ [{) 1/%—12 π. μ. έ»· ταίς έίραις των νομων Χανίων άνίδειχθησομένου διά τακτικοΰ διανωνισμοδ ένεργηθησομένου | Ρίθΰμνης *αι "Ηρακλείου .αί έν τοίς καταστήμασι των οικείον άμεσως έάν,τοδτο έπιτρέ-5 ό χράνος καί ή άναγκητν!ί ΰπηρεσίβς. " Νομαρχιών, ενώπιον Επιτροπείας άποτίλοομένης 1ν Χανίΐ.ςμέν δέ ζημία ή'τις ήθελεν παοκύψει είς τό Δημόσιον εΓτε έκ ί ά'ΐότόν Νομάρχην ώς Πρόεδρον, τ^ Οικονομικόν άξίωίΑατικΰν τήί προμηθείας των ζωνών έκ τής άγορας βΓτ« έκ τής κατί*υ- % τοΰ Άρχηγίίου τής Χωροφυλακής γ.αΐ τόν Εΐρηνοδίκην Χανίων ρωσεως τής νέ«ς έργολαδιας έπ' ονόματι ά'λλου μέ μεγαΛυτΐραν ι ώς μέλη, % άι;ό τοΰς νο,ίΐμους αυτών ά-Όίπληρωτάς, έν Ιέ το ς τιμήν, ίπιδαρΰνει τόν ϊκπτωτον εργολάβον, είσπράττ5ται δέ π«ρ* ] λ&:ποΤς Ν','θΤς άπό τόν Νομάρχην ώς Πρόεδρον τόν οικείον αΰτοΰ συμφώνως πρός τα; διατάςίΐς τοΰ περί ε'ισποάξεως δηι*β- 5 Μοίραρχον χαΐ τόν οικείον Είρηνοδίκην ώς μέλη, γ] άπό τΐύ; σίων έσόδων Ν»μου - νομίμους «ύ;<3ν άνηιληρωτάς, καί υπό τού» ά>«.;λούθους δρους
  "Αθρον 9. Ό έργολάβος όφ*ίλει νά όΊορίβηρ άντίκλητον δ'πως « καί συμφωνίας.
  αναπληροί αυτόν έν άπουσία τού, λαμβάνει τάς «χϊ.αιν ΐ-χούο-ας ^ Άρθρον 1. Ό άναδε-.χθησίμενος έονολά6ος δέον νά κ'.εβ-
  πρός ·ΐήν προμήθε'αν άνα/.οινώσεις τού Άρχηγείου καί παρί- £ σχευάζχι καί παραϊιδτ;, είς τα-; αποθήκας τ^ο άρχη^β:&υ τα πα-
  πταται κατά τάς πιραδ^σεις. Άπΐυσιάζοντος τού έργολάδου, Ι ραγγελομενα αυτώ εκάστοτε σ ιδάνια δι' έ>γράφου προσκλήσϊώς
  ίάν δέν ωρίσθη πιρ' αύτοΰ άντίλλητος ή άπουσιάσ'ο καί ό όρι- ( τού, συμφώνως πρός τιύς κα^όνας τής τέχνης ".«ι δμοια πρίς
  σθείς τοιοΰτος, αί άνακοινώσεις τοΰ Άρχηγίίου κα: άλλαι επι- 5 τό- πβρά ταίς ίπιτροπαΤς τής δημοιτρασίας τη Άν. Διευθύνσει
  δόσ:ις, πλήν των άντιγράφων των πρωτοκόλλων τοΰ οϊκβνομι-, των Εσωτερικώς καί τή Άν. Διοικήτει τής Χωροφυλακής κα·
  κου Σ,ιμδουλίου, γινονται πρός ττ,ν έτΐιτόπιον Δημοτικήν Άρ- ί τατεθειμένα έπισημα δείγματα, έντος δέ προθεσμίας άναλογού·
  χήν, καθιστάμιναι Ιγκυεοι άπό τής ίπιϊόσΕώς των. | σης πρός την κατασκευήν .ι 5 ζευγών καθ" εκάστην εργάσιμον
  Άρθρον 10. ΟΙ βουλόμενοι νά λάβωσι μέρος »:ς την προ- ι ημέραν αρχομένης μετά Ινα μήνα άπό τής επομένης τής π«-
  χ.ει,/.ίνην μΐιοϊοσίαν οφείλουσι διά την άκριδή εκπλήρωσιν των ^ ραγγελίας.
  ύποχρβώσεών των νά καταθέσωσι β*·ς την άρμοδίαν έιτιτρβπήν | "Αρθρον 2. Τα ϊέρματα *βι τα κατύμματα (σόλαι) ών χρή-
  γρ^ιιμάτιον Ταμείου τινός τοΰ Έλληνικοϋ Δημοσίου Κρήτης ^ σιν θά ποιν,ται ό ΐργολάδίς δέον νά ώο, καθ* δλα ίμοια ζρος
  ή τ ής Τραπέζης Κρήτης ΐμφαϊνον τήί είς αΰιό κατάθεσιν δραχ-| τα των έτισ-.μων δειγμάΐων.
  :ών ?ΐί.·/.ίσίων πεντήκοντα (250) είς -χρήματα ή1 μετοχάς τής] "Αρθρον 3. Τί με:αξύ των κατυμμάτων κ*ί των άψιϊ.ων τι-
  Γρα· έζης Κρήτης κατά την επί τής εκδόσεως των αξίαν. Τό - θεμενα τεμάχια δέον νά ώτιν ίν. σκΰ:ους (πέτσινα) καί ουχί ίκ
  γρζμ,λϊτιον τουτο έπιστρέφεται πρός μέν τούς άποτυγόντας μειο- | νασ'.ίχάρτου (χαρτόνι).
  δότας άμεσως μ*τά την κατακύρωσιν, πρός δέ τόν άναδίΐχθησό- "Αρθρον 4. Τα ανω άκρα των στιδανίων δέον να κ»τ-ίσχ«υά
  ΐίϋ ίργολάδου αλληγεγγύως καί άδιαιρίτως μετ" αυτοο καί εις
  όλό/.λί^οον ένεχά.νενοι καί -ταραιτούμ*ν;ι τοΰ εΰίργετήματςς τής
  δΐα':ί«',); ή1 διζήσεως /.αί-άσης άλλης ένστάσεως δ:ά την άκριβή
  και αταράδατΐν εκπλήρωσιν άπαΐών των ΰποχρεώιεών των
  "Αρθρον 11. Κάν ό άργολάδί·; άϊτοδιώστ; ?, -τωχεύτζ έ«αρ-
  ϋ,ό',ίντ*! «ι διττίςειςτών άρθρων Ί9 καί 50 τοΰ ΰ-' αριθ. 356
  Άρθρςν 5. Ό άριθμός των κλυθίων (πρίκών) των τεθησ:-
  μενων επί των εξωτερικώ κ: -υμμάτιο^ όρίζετχι είς 45 *α;
  έλάχίστνν όρ:ν.
  "Αρθρον 6. Τα -/τιτασκευααθησόμε^ στιδάνια ?·έον νά ίχωσ'
  τα εξής ^θη 27, ^8, '29, 30, 31 καί 32 έκατοστά τοΰ γ*λ-
  λΐλθΰ μέΐρΐΛΐ, άτινα έξακριδοΰντα! μετρουμ.νου τοΰ μήνους'τοί
  τίΰ προσ-
  τοΰ .ργολάδου π*;αδ.δομέν.ι>ν ζωνΛν Οέλϊ: γίνε?θ>: όΐά χ?η-
  ρ
  των ν* /.αταθίσωσι είς -ήν άρμ-ί:α^
  Ό Έ
  μ ;:λμ/ εν:χλματων τής Ανωτέοχ; Δίευθϋ^σεως τώ; Έσωτϊ- : γραμμάτ.'ν ταμϊ'Όυ τινός Τ3ΰ Έλλη '*ου Ιημ'-σίϊΐ» Κρήτης έμ-
  ρ^ώνί-. ό*ςμ«ί τού ίχδίδοΐΛένωχ επί τή βάσει πρωτοόλλ:., φιΐνςν ΤΓ,ν εί ιύϊό χαΐάθϊσιν ο,οα,'μών πίντίκσΐΐων (500) είς
  'Λ3^ ?/ οί*5ν3μικβ3 «μδοΛίο^ τής Χωρ.-.υλακή-. -^ή«-, ' μιτβχβς -^ Τραπέζης Κρήτας κατά την επί -
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚϊΒ_ΡΜΗΣΕ__
  189
  τας μειοδότας άμέσως μ«τά την κατακύρωσιν, πρός δέ τόν άνα-
  δειχθησόμενον εργολάβον μετά την άκριδή εκπλήρωσιν άτασών
  των υποχρεώσεων τού.
  Αρθρον 8. Ώς άνώταον 8ρ:ςν τιμής όριζϊται ή ποσότης
  ιών δραχμών 10 5ι'έ<α:ΐον ζεΒγος. Ούδεμίοί «ροσφορά Οά γίντβ 3εΑτη άνω τής τιμής ταύτης. Κατώτατον δ όριον των .'.ατασν.εϋθ'σ,ν'^ομϊνων σιίβανίων όρί- ζετβι ή τ.οσότης των 700. "Αρθρον 9. Τα παραδ'δόμενα έκάστίτε στιδάνια έπιθεωρ(.3ν- ται καί παραλαμδανονται -:αρά τριμίλοΰς έξ ?ξιω:ΐ";τικών έπι- τροπής άντιπροσωπευούσης. το Οικονομ. Συμβούλιον τίς Ανω¬ τέρας Διοικήσεως τής Χωροφυ*Νακής χαί Πιζινοΰ ΐϊ?ροι>σία τοδ
  έργολάδου ή" το.' άντίπροσώπου τού.
  Ή ίπτροπή ΰποχρβθ";αι νά πρ:σλαμβάντ[) κατά τ?(/ εκάστοτε
  παραλαβήν ώς μβλος τόν ϊιε-'θυντην :ο3 έν Χτνίο'ς Δημοσία
  Χημείου. ό'στις κα'. θά βϊβαιοΐ το έξαγό^ενον ενδεχομένης ·χη-
  μικής έξετάσεως των σκυτών καί δεραάτων 8ι' ιδίας έχθίσεως.
  Ή έπιτροπή Ιχει τό διχαίωμα νά ΐςιλώϊχι δίο ή τρία ζίύιη
  επί τοίς έχατον πρός εξακρίβωσιν τί)ς τε -οιότητος τής ςόλα;
  καί τής εσωτερικάς Λατ-κσκίυτΐς των ^τιβανων, μ.η 5Ί>ναμ:νο>
  τοΰ έργολάβου «ά προοιονι;, ουδεμίαν Ινστασιν ώς π^ός τό.· ΐίό-
  πο» τής έξίλέ*'ξ4ως. 'Τχ ού'τω ίξι,-ωμίνα στιδάνια ύτιοχρεού'τα!
  ό ϊργολάδος ν^ άντικαθίστα δι' έτϊρα»ν άνευ άκβΛημιώσεώς
  τινος. Καί δσα μέν στιδάνια ιύ'ρτ] .·ατάλ·>ηλα καί όμιι^ πρός
  τό επισημον δεΐγμα π«ρ3/>αμ6άνει καί εΐσάγει είς τάς αποθήκας
  τοθ Άρχί) ,'είου δια .ακτικοΰ πρωτοκόλλου, τα δϊ λοιπά ά*ορ-
  ρίπτβι συντάσσοοσα τό πρ^ς τουτο απαιτούμενον τροτόκολλον.
  Άμφοτίρων των 'ρωτοχόλλων τοΰτπν οέον να λάδ^ ^ώσιν ό
  έργολάδος ή ό άντικλητος *ύτο3 αΰθημ«ρ:ν, κοινοποιουμίνων ι
  αυτώ ίν «νάγκτι δ'ά 8ΐΑαιτι*ου Χ'ητή-ος είς βάρος τΐΰ έργο- ■
  λάβου.
  Επί των άπορριπτ'.μίνων στιβαναίν ή ίπιτρο*ή ή τό '/ικο-
  νομιχ,όν Συ;-.6ούλι:ν τιθησι την σφραγΤδα τής απορρίψεως φε
  ρουοαν τΌ στο·.χ$Γον Α, πρός ιιρόληψιν τής έκ δεκέ'ρου πα-
  ρουσΐάσεώς των ντρός παράδοσιν, ϊπ'ι των πελμάτων ούτως
  ώστε νά άφίντ^ βαθΰ άτοτύπωμα. Τα άπορριπτόμενα στιβάνια ο
  έργολάδος ύιτοχρε:3ται νά άντικαθ'υτα ΐντός 15 έργασίμων
  ημερών άιτό τί!ς απορρίψεως δι' έτέριον πληροόντων τοΰς ~λ-
  ροντας όρους άλλως ϋπόκίΐται είς τάς διατ^ξεις τοΠ χϊτβτέρω
  11 άρθρου
  "Αρθρον 10. Εάν ό έργολάβος ϊέν παραϊίδΐζ έντό-; τής Ο—ο
  το3 άρίίΓΐ» 3 τής παρούσης πρβκηρύξεωί οριζομένης προθεσμίας
  τα τίαραγγβ'λλόμβνα αυτώ στιίάνια, ϋπόκειτα! εις την πληρωμήν
  προοτίι ου ύπ»ρηαερία«, έ.·1, ϊραχμών ί 5 κα'.' εκάστην ·>ρ" άσιμνν
  ημέραν, κατα"·ογιζομέ^ου αυτώ ϊ:' ά-οφάσίως το" οίλονομι> οθ
  Συμβουλίου καί είσπραι,τομένου κρό.. 3*ϊλος το3 Δημοσίου 6Ϊ-,ε
  έχ, τής παρακατατΐθειμένης ύτν' αΰτοΰ εγγυήσεως είτε ά» τών&;ων
  ϊ-χε'. λαμίάνεΐν παρά τού ιΛη·Λο·ίου
  "Α,ρθρον 11. Έά·, τα παρα.-(·ε>·λόμ.ίνα εκάστοτε στιβάνια δέν
  παραδίδωνται Ο ό τοΰ έργολάβου ΐντός 15 Ιργασίμων 'μερών
  άπό της λήξεως τής έν άρθρφ 1 τής παρούσης οριζομένης ποο-
  Οεβμίας, ή βα« ό έργολάίος ίίν άντιχατίστήστί έντός τής έν
  α'ρθρω 9 τής παρούσης οριζομένης προθε,σμίας τα α—ρριφθησ;
  μενά στιβάνια, ή δωθΎ δίς αφορμήν ίπιδολής προστιμου, ή ίαν
  άπορριφθώσι δίς τί ταραίιδόμενα χαΓ* α! τού στιβάνια, ή «άν δεν
  ■τρθσέλ"ζ άν«υ άπονρώντως δεδΐχαιολογημινης αιτίας πρός σύντ.'-
  ξι# τού ο'.χείου ίβ*Όλαίΐκοΐί συμβο)αίου έντός Ί8 ώρών άπο τή-,
  πρός αυτόν κοινοποιήΐεως τής επ ονόματι τού καταχυ:ώσΐως τής
  δημοχρΎσίας κηρ6σσϊται ίκπτωτος τής εργολαβίαν, δι' αποφάσεως
  τοθ οίκείου Νομάρχου προχαλουμένης υπό τοΰ Άρ/η^ίου συμφώ¬
  νως τώ άοθρω 48 τοΰ 35 ι Νίμο,ί, όπότβ τό λόγω έγγυοϊοσίας
  κατατεθεν χαρ αύτβϋ χρημβτικόν ποσ^ν καταχίπτει υπέρ τού
  Δημοσίου.
  Αρθρον 12. Εάν ό ϊργολά6ος χηρυ·/," ίκπτωτος τό οίκονο
  μικςν Συμβουλιον, ατόχιν έγ.'.ρί^ως τ»^ «;μοδΪ6υ ΣυμδοΑου
  λ <~, βτ.βίνια είτε έ- .ϊ,ς ά,ο άς εϊ'- λϊι παρ' άλλν> έΡγ;"'ά6:υ,
  «μ»σω,
  ρεσίας.
  Π
  προμηθείας των στιδανίων έκ τής άγορας είτε έκ τ9]ς κατβΑυρώ-
  σεω; τ!ίς νέας έργολαβίας £π' δνόματι άλλου μέ μεγαλυτι-ραν
  τιμήν, έπιδαρύνει τόν ί^πτωτον εργολάβον δίσπράττίται ϊε '-κρ'
  αύτοί σ^μίώνως πρός ι«ς διατάξεις νοΰ περί «Ίσπράξεω·; Δν,«.ο-
  σ;ων ίσόϊων Ν ομού.
  "Αρθρον 1λ. Ό έργολάδος ϋΐϊοχρεοϋται μέχρις ου εςασφα-
  λΐσθή ή κρομήί,εια των ύποδημάτων διά νέας έργολαδίας νά χατα-
  σκευάζτ;, ύποί'ι,ματα τό ίγγραφω παραγγελίαι τοϋ Άρχηγείου >αί
  μιτά τήνλήξν τής αργςλαδίας ΰποκεϊμενος «Ίς τάς των άρθρων
  10 χαί 11 ποινάς.
  "Αρθρον 14. Εάν παραστνί άνάγκη ό'κως ό έργολάδθΓ χα·
  :ασΛ«υάσΐ[| στ·.6άνια διαστάΐεων μσγαλυτΐρων των ΐυνήίΐων,
  ϋποχρεοΰται είς την ■Αατατ/.ευήν αυτών άνευ προσίέτου άποζν;-
  μιώσεως.
  "Αρθρον 15. Ό «ργολάβος όφίίλει νά δ;5ρίσ·ς άντίκλν ΐον
  Οπως αναπληροί αυτόν ίν άπουσ'α ιου ? αμδάντ; τάς σχέσιν *χού -
  σας κρός την προμήθειαν άναχοινώσεις τού Άρχηγείου καί π.χ-
  ρίσταται κατά τάς ποιραίίόσεις
  'Απουσιάζοντος το3 ίργολάβου, εάν δέν ωρίσθη παρ' αίιΛ
  ?ντί)'.'> ,,-ιος, ή άπουτ'άϊϊ) καί ό όρισθε;ς τοιούτ-ς <χ' άνακοινώ- υείς ;:3 'ΑρχηγείΌυ κχί άλλα' ίπιδόσιι; πλήν των άντιγράί-ω' των " ρωτςκί) ών τού Οίκονομικοΰ Συμδ5υλίου γενήσοντ/ΐ πρ'ις -.-ν,ν ένταΰβα Δημοτΐ'ήν Αρχήν καθιστ'μ·νοιι Ιγχυροι άκο τ/ς Αρθρον 16. '() άναδ»ιχθί)σόμ«νος ίργολάδος όφβιλει ν: παρουσιασϊ) ούο έγγυητάς άξιοχρέους οΐτινες νά δηλώσωσι χΐτά την σύνταξιν το3 συμβολαίου ότι ίγγυώντϊΐ ιςρ* ς τό Δτ,',αο. όν υπέρ τού ίργολάδου άλληλ*ί(·ύως χαί άϊιαΐριιως μ«τ'αύτ:^ β καί είς ολόκληρον ένεχόμίνο: χαΐ π«ραιτουμινοι τοϋ ' 3 ματος τής διαιρέσεως ή διζήσεως καί πάσης ά'λης ι διά τή» άχριβή καί άπαράδατον έκ,πλήρωσι^ απασων των ίηο- | χρεώσεών τού. ] "Αρθρον 17. Εάν ό έργολαδος άποίιώσι ήιΐτωχ«ύσ^ ϊφαομο- ί ζονΐαι αί διατάξεις των άρθρων 49 καί 50 το} 35Γ) Νόμο^. "Αρθρον 18. Ό ίργολάβος δέν δύναται '3. έκχωρηΐι;, εί; : Ιτερον την προκειμένην εργολαβίαν ο3τ* τα ίχ ταύτης άπορ^*ονια δικα,ΐ'Ίματα ή 'τΐοχρεώσεις τού ανυ των διατυπο>σεων των ο-;ζο
  ' μ>νων έν τώ άρθρω '25 το3 356 Νόμου.
  "Αοθρφ 19. 'Π πληρωμη τής άξίας των ίκάστοτι υπο -,,υ
  ίρ ^ολάβου παραδιδομΐνων στιίανίων θέλει γίνΐσΊαι ϊ'.ά '/οημ ι-
  τικώ^ΐντ«λμάτων τής "Ανωτέρας Δΐευθύνσίως των Εσωτερικώ;
  εκδιδομένων έπ' ονόματι τού επί τή βάσει πρωτοκόλλου τ.ρα
  Χαδής τοΰ Οί*ονομικοΰ Συμβουλίου τϊ]ς Χω,'.οφ/ζηκ'ΐς.
  Άρθρον 20. Είς τήι> προκειμένην μειοοοσιαν Ιύνβντα: <ι λάβωσι μερίς χαί άλλοδαττοί σ μμίρφο^'νοι πρ:ς τάί ϊ ■·$ ί: ■ τοϋ ^τ' αριθ. ίϊΐδ Νομ.υ κϊί λοιτ.ών τής Νήσου. "Αρθρον 2' . Τ» ϊξοδα το3 σ^μ6ο7 -^ :ι ι «ι τα κηρ^κε(7 ώμχτα έ·Ί6αίύνουσι τόν εργολάβον όστις ίιπόχιιται εις τας ξεις τού 356 Νόμου. Έν Χβνβκ, τή 29 Ιουλίου 1910 "Ο 4ιΐ1 τώ» Έσιοτΐριχών 'Επ'τ / Γ. ΜΤΑΩΝΟΠΑΝΝΗΣ ι '-χ «αν ϊθνΐτ. ■ }'-'τ) ό '/ΐόνος καί ή άνάγ/.η τής ϋζη- ζημία ήτις ήθελε προκύψει είς τό Δημόσιον είτε ίκ τής ΆριΟ. Πιωτ. 3353 η Διικιτ. 2343 ΙΗ^ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ II Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Ι Σ Επαναλη-.τιιιής τΐλειωτικής δημοπρασίας διά την τοΰ φόρου ΐχΐυαλΐίίας Χώρας Σφακίων καί Γ»ωργιου*ολε»ς Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠ1ΤΡΟΠΟΣ Διαχηρύττει ότι, Έ-ΐειΪΓ τό υπό το3 Γεωργ Τ!τ.ιΑ 3υλίκη προσφεοήί/ μι σ*}'.>μα τιϊιν ϊρ^χ. 30β ϊιά την ίκμίσθωσιν τοϋ φόροο ί/_ ιχ'κ-.'ΐ
  Χώρας Σίαχίων ίπλειοδοτήθη *ατ? Γ) '(/0 ί-Ό το3 Σ.^.^1^^ "
  Τζΐρϊάχ.η κατοίκο^ Χώρ?; Σφακίων
  Έχειϊή τό ΰκΌ τοί Παύλ'., Στ. Πολίντ» πρ3σί«ρθό μι:!»),*
  των δραχ 151 ί'ά την έχμίσθωΐιν το3 φορο* ίχθυ//.: ;?;
  290
  Γεωργιουπολεως έπλεΐίδοτήθη κατά 5 °/ο »*° τ0- Άντωνίου
  Καβρουδάχη, ι
  Δ ( ά τ α ΰ τ α
  Άκυροϋ'μΐν τα σχετικά υπό χρονολογίαν 25 Ιουλίου έ. Ι.
  πρακτικά δημοπρασίας κ«! διατάσσομεν -ήν διβξαγωγήν έπανα- ]
  ληπτ'.κής τελειωτικής δημοπρασίας διά την έκμίσϊωσιν τοϋ φόρου
  ίχθυαλϋίας Χώρας Σφακίων καί Γεωργιουπόλεως γενηεομένην
  την ^ Αύγοΰστου 1910 ημέραν Δευτέραν κ*ί ώραν 10—12 π
  μ. ίν τώ ΝομαρχιακώΚαταστήματι Σφακίων ενώπιον τής
  Επιτροπείας τής οριζομένης έν τώ «π' αριθ. *749/ΐβο* *· *· 'ια"
  κηρύςει ημών καί συμφώνως πρός τοΰς έν αύτη" άναφερομένους
  υς.
  Έν Χανίοις τί) 3! Ιουλίου 1910 |
  Ό Έπίτροπος
  Β. Ι. ΣΚΟΓΛΑΣ Ι
  Αριθ. Πρωτ. 3361
  » Διεκπ. 2346
  4ΝΩΤ£ΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Νιας δημοπρασίας διά την έκμισθωοΊν διαφόρων οίκοδομών
  τοθ Δημοσίου έν Χανίοις καί Σούδα.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Δΐακηρύττβι ότι:
  Έπειδή χατά την ενεργηθείσαν την 22 Ιουλίου 1910 δημο¬
  πρασίαν δέν παρουσιάσθησαν κλειοίόταί διά την έκμίσθωσιν των
  κατωτέρω κτημάτων τοθ Δημοσίου ήτοι :
  Έντός τής πόλεως Χανίων
  Διά τ<;ν παρά την συνοικίυν Τζετζαίβ-ΚολοΟ1 μικράν οικίαν. Διά :ό έξωθι των φυλακών Φιρκά μαγαζεΤον. Διά τό είς Τζετζαΐρ-Κολοΰ Λουτρόν. Έν τή Κωμοπόλει Σούδας Διά την καρά την όϊόν Χανίων—Άποκορώνου οικίαν. Διά τό πλησίον τοΰ Σταβμοϋ τής Χωροφυλακής μαγαζ?Τον. ΑΓ έ'τερον μαγαζείον πλησίον τοθ αύτοθ σταθμοθ. Διά μίαν οικίαν πλησίον τής Βρύσεως. Διά τοΰς άγρούς παρά τα Μεζαρλίχια καί Κασβπβνέ Σούδας. Διά μίαν οικίαν πλησίον το3 στρατώνος τής Χωροφυλακίίς. Δι' έτέραν β'ικίαν συνεχομένην τφ στρατώνί. Διά ταύτα ^ Διατάσσομεν τή-ν διεξαγωγήν νέων δημοπρασίώ» διά την έκ- μίσ 'ωσ'ν των ώς ανω κτημάτων γενησομένην την 10 Αύγου¬ στον 1910 ημέραν Τρίτην καΐ ώραν 10 — 12 π. μ. έν τώ Νβ- μαρ>_ια/ω καταστήματι Χανίων ϊίά τα έντός τής πόλεως Χανίων
  κτήματα ενώπιον τής έπιτρ:πεΪ!ϊς τής οριζομένης έν τφ ύπ'άριθμ.
  'ί«1 ·· *'■ διακηρύξει ημών καΐ συμφώνως πρός τούς έναύΐή
  άνατ/ερο ιένους δ'ρους, διά ϊέ τα Λτήματα τα έντός τΐ|ς κωμοπό-
  λβο>ς Σούδα; Λ,είμενα ή ίημοπρασία ϊιεξαχθήσεταί ωσαύτως ιήν
  10 Αύγούστου 1910 ^ραν Τρίτην καί ώραν 10—12 π. μ.
  ενώπιον επιτροπείας άποτελΐ.μένης άπβ τον ύποτελών*)^ Σού¬
  δας ώς Πρόεδρον τον Δήμαρχον Σούϊας—Άχρωτηρίου κΐ'ι
  τόν γρΐμματέα τοΰ Δήμου ή1 των νομίμων αυτών άναπληρωτών
  ώς αε·3ν υπό τοΰ; ό'ιοους τούς άναφϊρομένους έν τή δπ' ^ρΐθ.
  ϊ(1"''«« «■ 'τ. ίιακηρύξει ημών.
  Χανιά 31 Ιουλίου 1910
  Ό ί«1 των ΟΙχονομιχών '
  Β- Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Αριθ. Πρωτ. 3347
  > Διεκ. 2350
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΗΙΙΚΟΝ
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
  Νέας δημοπρασίας διά την έκμίσθωσιν διαφόρων οίκοδομών
  τοϋ Δημοσίου έν τ^. πόλει Ηρακλείου
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Διακηρύττη ό'τ::
  Έπειδη κβτά ενεργηθείσαν την 22 "Ιουλίου 1910 δημοπρασίαν
  δέν προσήλθον πλε,ιοδότατ διά τα κατωτίρω κτήμ«τα τοϋ Δημο¬
  σίου Ιν χχ πόλει Ηρακλείου ήτοι :
  Διάτόνάγρό^ τόν έναντι τοΰ έργοστασίου Ν. Καστρινάκη.
  Διά τόν «αρά την θέσιν Πηγαϊδα Θόλον.
  Διά τόν πβρά τό Νοσοκομείον σταΰλον.
  Διά τό έν τώ λιμένι Ηρακλείου μαγαζείον (καφενειον).
  Διά τάς β!ς Θέσιν «Χασίλι» ύ—" αριθ. 29, 33 καί 37, απο¬
  θήκας.
  Διά ταδτα
  Διατάσσομεν την διαξαγωγήν νέων ίημοιτρασιων ίΐά την έκ-
  μίσθωσιν των ώ; άνω κτηιιάτων γενησομένων την 10 Αΰγούστου
  1910 ημέραν Τρίτην καί ώραν 10—12 π. μ. ίν τφ Νεμαρ-
  χιακω Καταστήματι Ηρακλείου ενώπιον τής Επιτροπείας τής
  οριζομένης έν τω ύχ'άρΐθ. 30*1/«βί «· ϊ· διακηρύξει ημών χαί
  συμφώνως πρός τοΰς έν αύτη άναφερομένους δρους.
  Έν Χανίοις τ? 31 Ιουλίου 1910
  Ό έ«1 των Οίχονομιχών Έιίτροποί
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Πρός τοΐκ ύηοβαλόντεις αΙτήι»ε»ς πρός εξέτασιν
  δη>4θό*δα<3κάλονς καΐ {τκοι[τηψίονς δτδαοκά- λονς άμφοτίρων τ(5ν ψνλων Είς χείρας των νομαρχιακών Έπιθεωρηταίν έχουσι τα γραμμάτια καταδολής τοϋ πενταδράχμου κβί δρ όπερ μετ» τής αίτήσεως έπληρώσατε, όπισθεν των οποίων εγένετο διαταγή άποδόσεα»ς τοΰ καταδληθέντος ποσοϋ. Όβεν δΰνασθε παρά τούτων νά λά6ητβ ίκαστος τό ίαυτοϋ γραμμάτιιν ίνα αποδοθή υμίν υπό των αρμοδίων ταμαων τό κατα6ληθέΛ ποσόν. Έν Χανίοις τή 30 Ιουλίου 1910 (Έκτο3 γραφείου τής Ανωτ. Διευθύνσεως τής Παιδείας). Άριθμ. Πρωτ. 7300 » Διεκπ. 4606 Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠίΚΡΙΜΑ Ό παρά ?ίοαι<τοοίκατς Χανίων Εισαγγελεύς Έπειδή Ό Λαμπρινός Ματθ. Μυγιάκης έτών 22 ποιμήν πολί¬ της έλλην χριστιβνός όρθόίοξος κατ. Μαδβρό Κυδωνίας καί ήϊη φυγάδιχος κβτηγορεΐται ώς ύπαίκος τοΒ ο'τι έκ ουστάσεως μ«τ« τού Παύλβϋ Μ. Μυγΐάκη κλπ. χαί υπο κοινοθ συμφέροντος κινθΐί- μενοι συναπεφάσισαν την εκτέλεσιν τή*ς επομένης άξιοποίνοΐ* πρά¬ ξεως καί ένεκα ταύτης συνομολογήσαντες αμοιβαίαν πρός άλλή- | λους συνίρομήν την Ο Ιουλίου έ. ί. περί ώραν 5 π. μ. Ιέλοντες • ν' άναγκάσωσιν την αρχήν νά παραλήψη χραξίν άναγομένην είς την υπηρεσίαν της ήτοι ν' άναγκάσωσι τον ΰπενωμοτάρχην β*»" '........ τ"™ —("««ώ/, οπΛΐσυησαν σία ποΛεμιχοιν οπλων κ·" ι»1*α'*'γ ι μετέβησαν είς τόν έν Κβμτ.ους Κυϊωνίας κείμενον Σταθμόν^' , Χωροφυλακής καί «φού έπο?ΐόρκισαν αότόν άπεύθηναν *λ~* « ; τοθ είρημένου 'Υπενωμοτάρχου θεοίώρου Άντωνάκή καί των | ύ*' αυτών Χωροφυλάκων τάς έξή*ς βξυβριστικάς %αλ άίτειλητι- κάς φράσεις διά την εκτέλεσιν των καθηκδντων τής υπηρεσίας των
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  «χοΰ ειν« ό κερατάς ό Σταβμάρχης μέ τούς χ<·ροφύλα*ας ιγοΟ ήσαν στό Μαδαρό, είνε κερατάδΊς ποϋ τοθ δίδουν* τα γαλόνιβ «έν τού νά μή ξαν&ποηή— ου τε αΰτός ού'τε οί χωροφύλαχβς τα κόϊια των πλησίον στό Μαδαρό διότι θά λι^&χαρούν τοΰς Κάμπους πίσ τού τ«ΰ «ρατα ό'τι άν έντός 24 ώρών δέν μας γυρίστι τα 2 ι·υ·έχι« ποϋ1 μας επήρε Οά τόν σκοτώσοιιμε. Έπειδή τό ανόνημα τούτο προδλέττεται καί τιμωρεϊται άκό τ' άρθρα 57, 160, 169 «3. 2 τού Ποινιχου Νόμοιί, χαρακτηρίζ«ται δέ ώς πλημμέλημα. Έπειϊί) ό κατηγοροόμινος ούτος είνι άπών καί άγνοεϊται ό τόιυος τής διαμονής τού. Ίδόντες καί τ' αρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίκς. Καλοϋμίν τόν ΐίρημένον κατηγορούμενον ίνα εμφανισθή αΰτο προσώπω,ς -ενώπιον τού ακροατήριον τοΰ ΠρωτοδικεΙου Χανίων την 18 τ ου μηνός Νοεμβριού τού ίτους 1910 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 8 π.μ. ίνα δικασθή ώς ύπαίτιος τής «χτεθείσης κράξεως άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ άρθρω 407 τής 11οι- νικής Δίκονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν ό'χως λ6^ γνώσιν των εγγράφων τής δικβγραφίας. Έν Χανίβις τί 24 Ιουλίου 1910 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκουλάς Οί κληθέντες μάρτυρες θεόϊωρος Άντωνάκις Ύπβνωμοτάρχης Εμμανουήλ θεοδωρογλάκις Χωροφΰλαξ. Σπυρίδων Σφακιω;«κις ιερεύςχάτ. Κάμπων Κυδεβνίας Χαράλαμπος Φραντζεσκάκη » · » » ίγ ροφα πρός απόδειξιν Ή άπ' άριθμ. 52 έ.ί. έκθεσις τού" Στα<*μο3 Γί'ρω Λάκ>βυ
  Κ«ραμειών Κυδοινίας.
  Άρμόδιος διχαστιχός κλητήρ παρβγγέλλετβι Ιπιι>ς έ'ν αντί¬
  τυπον τοθ παρόντος τοιχοκολλήση είς τή^ τελευταίαν κατοικίαν
  τοθ Χατηγβρουμένου χαί ϊτιρον τοιχοκολλήση είς δημοσία μί"ρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Άρΐθμ. Πρωτ. 6993
  V
  <(εκ-. 4426 Έν Όνόματι τον Βασιλέως των Έλλτίνων ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παρά ϋ^ωτο&ίκαις Χανίων ΕίΛαγγελενς 'Εΐϋιϊή Ο Άχόστολοί Π. Λιβνάχηί χατ. Γχαλαγχ!ΐο»ν Κυίϊβ»- νί«ί χ«1 ή$η φυγοδιχρς χατηγορείται ώζ δκαίτιθί τοϋ ό'τι έν γνώσει αύτογνωμονω; χαί ίνΐυ τίΐί ««^χαταθέβεω; τοϋ Ιχοντος ίιχβίωμβ (διοχτήμο·, ως ϊλα6ΐν «κ την κατοχήν το» ξίνα χινητΐ χτήματα ήτοι ίτι την 1& Απριλίου 1910 π!ρ1 ω?»ν 12 κ. μ. Ι* τής $έ- «ε«οΐ «2τ»ρν!» τή< «»ριφ«?είας τοϋ χωο'ου Άρώνι 'ΛχρωτηρίΌϋ Κυ?ωνί«ς ««ήρεσεν ϊν άρνίον «Εία; Βρα/μών 20 άνήχον ·ί{ τόν Γεώργιον 'Αμ.π»λιχάχτ|ν οιά νά τ* 1/γι πιρβνομωί ώί Ιίιο- «.τησίβν.τοο· 'Εκΐιδή τβ άνόμημ* τουτο προ6λέπ«τ«ι χ«1 τιμωριΐται »1«^ τ' (ϊρίρα 1, 2 κα! 3 τού ύπ' αριθ. 666 Ν<ί(*ου, χ«ραχτηρίζ»ται οί «κ πλί1ημ.«. ή 6 χ«τΐ)γοροιίμ»νο< οίτο< «?νε άπών χαί «γνοιίτατ,ί 6 τ6- ίή •Εγγ·α·« ■ *Η 6π' άριί. 10 ε. ε, έχθίσΐί τοϋ Σταθμοΰ Στερνων; Άρμόδιο; διχβστιχος χλη-ήρ »«ρ«γγίλλετϊι 6ιτως ϊν άνίίτιπτΛ τοΰ χαροντο; τοιχοχολλήσ»; είς την τελευταίαν χατοιχίαν το5 χβ- τηγοροομίνου χαί Ιτερον το:/_3χολλήσγ) κΐς δημοσία μέρη. Ό Β1οαγγ«λ«ΰς Χανίων Γ. Σκονλιΐς | μή Ίϋη%< χ«1 τα Ιρίρα 405' *α) 406 τή« Πεινιχης Διχονομία;. Καλοϋρκν τβν (Ιρημένβν χβτηγο»ούμϊ>ον Ινα έμ·>αν!»·η βύτο-
  *ρ«βώιτωί ένώιιιον τοΰ Άχροατηρίου τοϋ Πρωτοϊιχίίο» Χανίων
  την (8 τ·ϋ μηνός Νοεμβρίβο τοΰ ίτββί 19<0 ή(*ί?ΐν Πιμκτην χ«! ώβαν 8 χ. μ. ΐ<» δικασί η ώ; ύΛβίτΐ1»; ■'ής ίχτεβϊίο·—ς -πψάΐκας, δλλω< ίίλίΐ διχασβη έρήμην βυμφώνω< τώ ά»8ρω 407 ττ>ς Π«ι-
  νικής Διχονομίας, συγχρίνω; ϊέ χ«λοΰμ*ν αυτόν 4*<ι>< λάβη γνώ¬ σιν τώ» εγγράφων τίς 8ιχο·#ρα·ίας. Έν Χανίοις τ% «6 Ίοολίβι» 1940. Ό ΕΙ«αγγί>ϊί« Χανίων
  Γ. Σν.ουλάς.
  ΟΙ νλτ,8ίντ«ς μάρτυβες
  ο; Ι. Άμτίλιχϊίης χατ. Άρώνι'Λχρωτηοίου
  Μ. Λιονάχ,ης » Γχαλ«γ»άί«ν »
  Άρΐι). Πρωτ. 6995
  β Διικπ. 4428
  Εν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως τ Αν Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά ΝΙρωΐοδίκαις Χανίων Εί<ίαγγ'ελενς Έπει&ή οί 1) Εμμανουήλ Π«χαδομανώ>η; χαΐ 2] Γεώργιος Α.
  Παπαδαντωνάχτ,ς χριστια>οΙ όρΐόζοζοι πολίται "Ελληνις χαΐ χά-
  τοιχοι ο μΐν Γαραχΐνα; & ί.έ Καχοϊιχείου Σελίνβ» χαί ήΐη ε>υ-
  γοδιχοι χατηγοεοΰνται: ώς υπαίτιοι τοΰ (τι ίχ «νβτάσεως μετά
  τοϋ Δημ. Κ. Β«χάχΐ| χαί υπο χοινοϋ βυμγίροντος χινοΰμένοι βυν-
  απιφάσισα^ την έχτίλεσιν τής ίπομίνη; άζιοποίνου χράζιιος χαί
  Ινεχα τβύτης συνομολογήσαντις άμ.οιββ(αν πρός αλλήλους συν¬
  δρομήν νύκτα τίνα τοΰ Όχτ«βρίου 1909 μεταβάντες είς την
  έν τψ χ<υ;Α(,) Άλιγοϋ; Σελίνου χειμένην οικίαν τοΰ Άναβτα- σίου Ι^ημοιντηράχη έπίτέβηβαν οώίχως λκτ' αύτοϋ χαί των >οι«ών μιλλών τή; «ϊλθγενεία; τού, ρΊαιοπραγίσαντις χατ' «ϋτών,
  χαί ότι εν γνώσει αύτογνωμώνως χαί άν»ι> ττ< βυγχαταθέ·ι<ας τού 1/θντοι οιχαίωμα Ιοιοχτήμονος Ιλαβον είς τή» χατβχήν των ξίνα χινητά χτήμβτα, ήτοι ότι χατά τον «ΰτόν χρόνον ϊετή- ρεσαν 4χ τής άνωτίρω ειρημένη; οΐχίοκ τοΰ Άν«·τ««ίου Ση- μαντηράχη ουο οπΛχ Γχρα χαί Ιν δίχανον άξίας άνωτίρ«ς των 20 χ«1 χατωτίρα; των 400 βραχμών «νήχοντκ είς τόν «ίρημίνον Άναστάσιον Σημαντηρίχην διά νά τα Ιχωιι πβρανόμως ώς ίδιο- χτΤ)βίαν των. Έπ«·δτ, το άν^μΐμα τουτο προβλίχεται χά) τιμωρεΐτκι άπο τ' £»(ρα 207 371 373 χαί 57 τοΰ ΙΙοινιχοΰ Νόμου, χαραχτηρί- ζεται θε ώς πλημμέλημα, 'Εκειδή οί χατηγορούμιενοι ούτοι ι!ν«ι άηόντις χαί ίγνοεΐται λ το· πό; τής Οΐαμονής των. Ίαόιτις χαί τα άρθρα 405 χ«1 406 τής ΙΙοινιχή; Διχονεμία<· Καλούμεν τοϋ< είρημίνου; χατηγβρουμίνου; Ινα ϊμφανισθώβιν «ϋ- τοπροσώιΐως ενώπιον τοϋ χχροχτηρίου τοΰ ΙΙρωτο5ιχϊίου Χανίο» ιήν 18 τοϋ μηνός Νοεμβριού τοΰ Ιτου; Γ-10 ήμίραν Πέμπτην χαί ώραν 8 π. μ. Ινα διχασίώσιν ώς υπαίτιοι τής έχτε6είαΐ)( πράξε»ς, ΐλ)ως ΘΙλουιι δΐ'ασθή ίρήαην συμφών—ς τφ άρ$ρω 407 τής Ποινι- κης Δι/.5νομί«ς, συγχρίνω; ?έ χαλοϋμε* αύτοι»; ίπως λάβωσι γνώσιν των εγγράφων τή; ?ιχβ^ρ··ί«ϊ. Έν Χ«ν(οι; τ^ 16 Ιουλίου 1910 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. £κονλ£ς Οί χλη^ντε; μάρτυρες Άκββτάβιος Σ-ημαντηρ<ίχ*1ς χάτοιχο; Άλιγών Σελίνο* Μβοία ΜβλανΟΓθπούλα σύζ. Α. Σ ημαντηράχη » » Ήλ(«; Άναστ Σημαντγ|ρά».ης · » Άρμό'διο; διχαστιχο; χλητήο πβραγγίλλεται ίπως ϊν όντί- τυπον τοΰ παρόντος τοιχοχολλήση είς την. τελευΓ«<αν< χατοιχίαν τοΰ χατηγορουμ^νου χ*ί ετείον τοινοχολ/,ή»Γ| είς δημοσία μίρη. Ήν λα-ίοκ «ύίημερίν. Ό Ε1σαγγε)εί>( Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  Αριθ. Πρωτ. 7137
  4502
  Έν Όνόαατι τοΰ Βασιλέως των 'Ελλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  ♦Ο παρά Πρωτοδίκαη; Χανίων Εισαγγελεύς
  Έιτε.δή δ Γεώργιος Στυλ. Μ.ντω.ανάχτ,ς έτών 24 άγ.μος
  ΐγράμμα-ος άααξηλχτη; χάτο.χος Χαλεπκ Κυδωνία; χ«1 ηίη
  άγ-,,',,-ο. διΐμονν, χαττ,γορεΐτα. έκ υπ.ίτιος τού «τ. την 15
  Όχτωβ?(ου 1909 4ξεταζόμ·»ος, ώς μάρτυς υπερα—(·εω< ενώπιον τοΰΚΐ-ουργιοοιχείοο Χ«(·» επί τη; χ—ά Βασιλείου Κασιματη, 'Αϊδβέβο Χαφιτάκ»,, Δτυ*ν»(»υ Κ.σιε,τάχην χαί Προδρομου Αβ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  __________.υι. ι ιΐιιι—■■ < ΠΜ--------1------ΤΓΤ-1—ΓΓ-------Γ— λαν<γλ·υ έττι βιαβμψ χατηγορίας έν γνώσει έβίβαίωσ» ψευδη γε- γονοτα ώς αληθή 8Γ έπιβέσεως τής δεξιδς αύτοΰ επί τοΰ ίιροΰ εύαγγελίίυ, ήτοι ότι χκί μετά την πράξιν την άποδιδαμίνην είς τοΰς κατηγοροι»μέν,.υς Ιβλεχί το —;9ίντα την νύκτα μετ" άμαξηλάτας εί; τόν δρϊμ,ο- τής Σούδας καί άλλα 3*οπτα μέρη ένώ τουτο δέν ιΐναι άλτιθές χαΐ τουτο όπερ των είρημέ.ων κατηγορουμένων. "Είτειδή τό χνομημα τουτο προβλίιτίται καί τιμωρεΐται άπό τ' ίρθρ« 265 τοϋ Ποινικοϋ Ν6μου, τροποποιηθέντος επί τοΰ δπ' άριίμ. 408 Ν·!ι*.ου χαραχτηβίζεται δέ ώς πλημ,ί.ί'ληΐ'Κ. Έπειίή ό χατηγορούμκος οδτος ιΐναι άπών χβί άγνοεϊναι ο τ*Ίΐος τής δια >ονής τού.
  Ίδοντες χαΐ τ' ά»θρα 405 χαΐ 4υ6 τής Ποινιχής Διχονομίας.
  Καλούμεν ο» βίρηιιενον χατηγοίούμενον 'ινα εμφανισθή αυ¬
  τοπροσώπως νώπιον τού άχρο«τηοίου τοΰ Πρωτοϊιχιίου Χανίων
  την 18 τοΰ μη/ός Νοεμδρίου τοΰ 1940 ημέραν Πέμπτην ϊ· Λ ώραν
  8 π. μ. ΐνκ δι> ασθή ώς ΰποτίτιθί τής ίχ.τ*θ*ί'~ς πράξεως, άλλως θί-
  λει δικασθή έοήμην συμφώνως τώ άρ6οω 407 τήΓ Ποινιχήί Δι¬
  χονομίας, συγχρόνως δ» χαλοΰμιν αυτόν ίπως λά6τ| γνώσιν των
  ίγγράφω τής διχογραφίας.
  Έν Χανίοις τϊ| 20 Ιουλίου 1910
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. Σκονλας
  "Εγγοαφα πρός ά*χαβτιχος χλητή» παρ«γγίλλί ιαι βπως ίν άντίτυκον
  τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν τοΰ κα-
  τηγορουμένου χ«1 Ιτΐρον τοιχοχ,ολΛήαγι «!ς δημιίσια μέρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  Γ. λ
  Αριθ. Πρωτ. 38
  • Διεχ,π. 895
  *Εν *Ονόιιατι τοϋ 8α<Ι«λέως των ΈλλΛνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Πρός τόν ΐπί διαταράξει οίχιαχής εΐρήνης κατηγορούμενον Έμμ. Α. Χπλαδάκην κάτοικον Γαβαλοχΐιΐρίου Άποκορώνου καί ήϊη αγνώστου διαμονής. ΚαλεΤσαι ίπως έμφανισθης αυτοπροσώπως, την 23 Νοεμ 6ρίο·» 1910 Ημέραν Τρίτην καί ώραν 10 π. μ. ένώπιβν τοθ αχροατηρίου -ού Είρηνοδικβίου Βάμου, πρός συζήτησιν τής άξιοποίνου πράξεως τής «ναφερομένης είς τό κοινοκοιηθέν ύκ' άριθμ. "/^ :ής 9 Απριλίου 1910 κλητήριον ίπίκριμά μας, άλλως θέλεις οκασ6ΐ| ίρήμην. Έν Βάμω τί 14 Ιουλίου 1910 Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου Ν. Ε. Άστρινός Δημοσιευθήτω νομίμως ή «αροίίσα ίν τή Έπΐσήμω Έφη- μερίδι. Έν Βάμω αυθημερόν. Καλαμίτσι Άποκορώνου, επετέθη αδίκω; διά περιστρόφου πλή¬ ρους «υρίτιδος χαί σφαιρώ» κατά των Εμμανουήλ Γ. Σταυρια- νουδάκη κχϊ Γεωργίνο Σταυριανουίάκη Μχλαζή Μπλαζάχη καί Γεωργιβυ Άληφιεράκη κατΐίκων Καλαμιιτσίου, Έπείδή τό άνόμημα τουτο προδλεπεται καί τιμ«*ρ«Γ:ϊΐ άπό το άρθρον 207 τοΰ ΙΙοινικοΟ Νόμου, χαρβ»τηρίζεται δ* ώς πλημ.- μελημα. Έπειδή Ό κατηγοροΰμ.«ν·ς ούτος εϊν« άχών καί άγνοεΐται ό τό πος τής όΊαμονής τού. Ίδόντες κ«ί τ' άρθρα 405 καί 406 τής II οινικής Δΐκονομίας. Καλούμεν τόν ε'ιρημένον κα:ηγοοον·νον **'* έμφβνισθί) αυτο¬ προσώπως 5νώ*ιον τοί αχροατηρίου το3 Ειρηνοδικείου Βάμου την 23 τού μηνός Νοεμβριού «0 Ιτους 1910 ημέραν Τρίτην καί ώραν 10 π. μ ίνα δικασθή ώςύ^αίτιος τί|ς ΐκτεθείσης κράξεως, άλλως θέλει δ.κασθή έρήμην συμφώνως τφ α'ρθρφ 407 τής Ποινΐκΐς Δικονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αΰτ'./ όπως λάδτ; γνώσιν των εγγράφων τής ίικογραφίας. Έν Βάμω τη 14 Ιουλίου 1910. Ό Δημ. Κατήγορος Βά^ου Ν. Έ. Άστρ&νός ΟΙ κλΐ)φέντες μάρτυρες Έμμ. Σταυρ««νουβα*ης Γεώργ. » Μπλβζής Μπλαζάκης Γεώργιος Άληφιεράιΐης Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ ιτσραγγέλλεται 8πως Ιν αντίτυ¬ πον τοΰ πίοόντοί τοιχοκολλήσιρ ίημοσίως είς την τελευταίαν κατοικίαν τοΰ χ,ατηγορουμενου καί έτερον τοιχοκολλήση εις δη¬ μόσιον μέρςς τής ίδρας τοΰ Ειρηνοδικείου Βάμου. Έν Βάμω αυθημερόν. Ό Δημ.. Κατήγορος Ββμου Ν. Έ, Άατρινός Ό Δημ. Κατήγβρος Βάμου Ν. Έ. Άστρινός Αριθ. 64 Δεκπ. 916 Έν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλύνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ ^ Έπειϊη ό Μανοϋσος Ι. Κουναλάκης κάτοΐκος Έμπροσνίρου Α-οκορώνου καίή'ο'η αγνώστου διαμονής, κατηγορεϊται ώς ΰπαί τίος τοΰ δτι, ιπό κοινοθ συμφέροντος κίνοΰμ^νις, μετά τοΰ, διά τήςδτ' άριθμ1 ν 608 π. ϊ. (1909) αποφάσεως τοΰ ΕΙρηνοδικείου θίμου, κατα.ϊίκασθέντος Χαραλάμβους Ι. Κου.-ΐΛβκτ, σ-" -ε ·α«ο« την έχ-,έλεσιν τί'ς ίπομένης άξιοποίνου -ράξεως καί έε/.ι ταύτης σι,νομ-Λογήσας πρός αυτόν αμοιβαίαν σΛίροΐλήν. την 10 Φ*6?οϋαρίΟϋ '909, έν τϊ) θέ.ε. «Κηπα,,σσάκια» τής «ριφερείας Αριθ. Πρωτ. 16 ^ Διεκπ. 904 Έν Όνόματτ τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έπειδή ό Στυλιανός Μ. Μανοοσογεωργάκις κάτοΐκος το3 χωρίου Νίππος Άχοκορώνου Λΐί ήδη αγνώστου ?ιαμονής, κα- τηγορεΤται ώς ΰπαίτιος τοΰ δν. την "6 Μαΐου 1909, προκειμέ- νου νά δικβσθί) έν τώ 8ημοτ<κψ Κβταστήαατι τοΰ Δήμον Φρ« παρά τοδ έι:όπτου τής αγροφύλακος "Αποκορώνου, Ικθεσις βΪΡ°ζγ11*'ας κατ' αϋτοδ, άντιπρ€«ωχίυ-ι6σης τό ποσόν των δρ«χ· 8,50 διά ζημίαν προξενηθεΤσαν ΰπ' αύτοΰ διά των ζώων τού, «ίς τοΰς άγρούς τοΰ όμοχωρίου τού Κ. Λΐονάκη, «πι τώ σκοκω τοθ νά όφϊλήσο εαυτόν, επί βλάδ^ τοϋ ειρημίνου ζημιωθέν- τος, εξέδωκε, διά τοΰ όμοχωρίου τού Ελευθερίου Χρι¬ στουλάκη, την υπό χρονολογίαν 26 Μαίου 1909 έγγραφον δή¬ λωσιν, καί ώς νά ήτο τί) έντολΫ] τούτου εκδιδόμενα, περί πα¬ ραιτήσεως τ«6το« άπό τής κατ' *ύτοϋ, ώς είρηται άγροζημ'«ί ΐίροσήγαγ* καί κατέθηκε ταύτην είς τόν ώς είρηται Έπόιττην, δστις συνεπεία τής δηλώσεως ταύτης άπήλλαξε αυτόν ϊι' «ΐίθ- φάσεώς τού τής ίπιδίκβυ άπαιτήσεως τοδ καθ* οδ ή ζημία ί*Γ μιωθεντος ς3τω δραχμ. 8,50 επί τί κροκ«μέν<ι κατ' ««τού άγροζημί*. , ( Έχειδή το άνόμημα τουτο προδλέπβται καί τιμωρεΤτβι «*° τ' αρθρον 257 τοΰ Ποινικίΰ Νόμου, χαρακτηριζεται δέ ώς πλημμέλημα. Έπειδή ό κατηγορούμ«νος ούτος είν«! άπών καί άγνοεΤτ«ι ό τόπος τής διαμονής τού. Ίδόντβς καί τ' άρθρα 405 κίί 406 τής πό ^ΐΑής Δίκονομί*?· Καλούμεν τον εΐρημένον κατηγορούμενον ί'να εμφανισθή αυτο¬ προσώπως ενώπιον τοΰ άκροαιηρίου τοϊ> Είρη^οο'Κ'ίου Β^ ο^
  την 2λ ", μ^νος Νοεμίοίου τού έ'τους !9ΐΟ ή>.έ?α^ Τρ^
  •λο' ώ,.^ 10 π. μ. ίνα δ.κασθή ώς ύπαίτιος τής '^^Δ
  πράξεως, άλλως Θέλει δικασθή1 έρήμην συμφώνως τώ άρθρψ ίυ/
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τής Ποινικής Δικονομίβς, συγχρόνως ϊέ καλοΰμεν αυτόν 8*ως
  λάδιρ γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας.
  Έν Βάμφ τί 14 Ιουλίου 1910.
  Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου
  Ν , Άστρινός
  ΟΙ κληθέντβς μάρτυρες
  Κωνστ. Α. Λιονάκης
  Ιωάν Σα66άχης
  Έλευθ. Χριστουλάκης.
  Νικ. Κοκολάκης
  Άρμόϊιος δικαστικός χλητήρ χαραγγίλλεται όπως ίν αντίτυ¬
  πον το3 παρόντος τοιχοκολλήση δημοσίως είς την τελευταίαν
  κατοικίαν τού καττ,γορουμένου καί Ιτερον τοιχοκολλήση είς δη¬
  μόσιον μέρος τής ίδρας τοΰ Είρηνοδιχείου Βάμου.
  Έν Βάμφ αυθημερόν.
  Ό Δημ. Κατήγορβς Βάμου
  Ν. Άστρινός
  Αριθ. Πρωτ. 193
  » 'Διεκ-. 931
  *Εν 'ύνόμαιι τον Βασιλέως των ϋλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ Ε11ΙΚΡΙΜΑ
  Επι ιδή ο Εμμανουήλ Κ. Φραγχιουοάχης κάτοιχος Λιχοτινα'
  ρδς Άποχορώνου χαΐ ήδη αγνώστου διαμονής, χατηγορεΐται ώί
  ύπαίτιος τοΰ ί'.ι, τή» 20 Γ.επτΐμβρίου 1909 έντός τοΰ έν Αιχοτι-
  .αρα κειμένου καφφενείου τοΰ Λεωνίία Περουλάχη, άττρομιλετή-
  τως χαΐ έν βρασμω ψυχιχτ|ς ορμης Ιτοαομάτισε. τί>ν ομοχώριον
  -ου Νικόλαον Μαυράχην δια ράδοΌυ, χαχά την κεφαλήν χαΐ άλλα
  διίφοβατοΰ σώματος μέριη νοσήσα-,τι έκ τούτου χά! ανίκανον πρίχ
  εργασίαν Χαταστάνΐα πλέον των τριών ?αΙ Ιλαττον των τριάχοντα
  ημερών.
  Έπίΐδή το ίν(ίμγ||Αα τουτο προβλεπεται κα τιμωρεϊται άπ& τό
  άρδρον 308 18. 4 τοΰ Ποινικοϊ Νόμου, ναραχτηρίζίται δ« ως
  λέλ
  ημμημ
  Έπειδή 6 κατηγοροό'μίνος ούτος είνε άπύν χαΐ άγνοεΐται & τοπος
  ή οιαμβνή; τού.
  δίντί; χαΐ τ' ίρθρα 405 χαΐ 406 τής Ποινιχής Δικονομία;.
  Καλούμεν τόν ί'ιρημένον χατηγορούμενον Ινα ϊμφανισίΐή αΰτο-
  ίτραυμά^ισ* διά τής ράβδου ήν μεθ' έαυτοθ Ι·ερ>>, τόν ομοχώ¬
  ριον τού Έμμ. Συμβουλάκην χατά την όσφυαχ. ν χώραν καί
  άλλα διάφορα τοΰ σώματός τού μέρη, νοσήναντα ΐκ τούτου καί
  ανίκανον πρός εργασίαν καταστάντα «λέον των τριών καί έλατ¬
  τον τριάκοντα ημερών.
  Έπειδή τό άνόμημα τουτο «ροβλέπεται καί τ μωρεΐται άπό
  τ' άρθρον 308 έδ. 4 τού Ποινΐκοϋ Νόμου, χαρακτηρίζετβι δέ
  ώς πλημμ<λημα. Έπειοή ό /.ατηγοβούμανος ούτος «Ιν· άπών χαΐ άγνοεΐυαι & τόπες τής διαμονής τού. Ίδόντες καί τ' άοβρα 405 καί 406 τής Π οινικής Δικονομίας. Καλούμεν τόν ΐίρημένον κατηγορούμε,νον Ινα εμφανισθή αυτο¬ προσώπως ένώκίον τοΰ άκροαχηρίου τοΰ Είρηνοί.χείο« Βάμου την 23 τοΰ μηνός Νοεμβριού τοΰ Ιτους 1910 ήμέπαν Τρίτην καί ώραν 10 π. μ. ίνα δικασθή ώς ΰπαίτιος τίς βκτεθείεης κράξεως, άλλως θέλει δικασθή1 ίρήμην συμφώνως τώ άρβρφ 407 τής Ποινίκής Δικονομίας, συγχρόνως δέ καλοϋμεν αυτόν ό'πως λάβη γνώσιν των εγγράφων τής δικογραφίας. Έν Βάαφ τή 14 Ιουλίου 1910 Ό Δημ. Κατήγο:·ς Βάμου Ν. Άβτρινός Οί χληθέντες μάρτυρες Γρηγ. Ε. Συμδουλάκης Εύαγ. Κ. » Εύαγγελία » Έμμ. Γ. » Νικ. Ν. Πετράκης Εύαγ. Γ. Τζουίάκης. Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ παραγγέλλίται ό'πως Ιν αντίτυ¬ πον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση ϊημοσίως β'ις τν,ν τελευταίαν κατοιχίΐν τοθ κατηγορουμένου καί ί'.ερον τοιχοκολλήση εις δη- μόοιον μέρος τής έ'δρας τοΰ Είρηνοδιχείου Βάμου. Έν Βάμφ αύημερόν. Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου Ν. Άστρινός προσώπως ενώπιον τοΰ άχροαττ.ρίου τοΰ Είρηνοοιχίίου Βάμΐυ την '■ Αριθ. Πρωτ. 15 23 τοΰ μηνβ; Νοεμβριού τοΰ ίτους 1910 ημέραν τρίτην χΐΐ ώραν —■——--^—"~—^-—~~ 10 π. μ. Ινα Βιχασθ^ ώς υπαίτιοι; τήι, έχτίθείσης πράξεως, άλλως θέλίΐ 8ιχασθϊ^ έρήμην συμφώνως τω άίθρω 407 της Ποινιχής Διχονομίκί, συγχρόνως δέ κ«λοΰα*ν αυτόν ίπως λάίγι γνώβιν των εγγράφων της 8ικογρ««ρίας. Έν Βάμω τγ| 14 Ιουλίου 19)0. Ό Δημ. Κατήγορος Ν. Ε. Άστρινός Οί χληθέντις μ,άρτυρβς Νιχ. Μαυράκης ΙΙ«ντ. Ι, Φραγκιουί,αχκις , Δηκ. θ. Άποβτολάχης Λ(ων. Πίρουλάχης Ευάγγελος » 'Λρμόϊιος ϊιχαστιιιΐΐί χλητήο «. ρ»γγέλλ»τ«ι όπως Ιν αντίτυπον ό λ 1 5ό ή λί ρμ ηή ργ τοΰ παρόντος τοιχοχολλήσγ) *1, 5ημόσια μίρη τής τ«λ(υταί«ς χα- τοιχίας τοΰ χατηγορουμίνου χαΐ ϊτίρον τβιχοχολλήσγι ίίς ϋημόιιον μέρος τής Ιδρας τού Είρηνοδιχϊίου Βάμου. Ό Δημίσιος Κατήγορος Ν. Ε. 'Αοτρ*νός Αριθ. Πρωτ, 20 • 4>εκπ. 909 |
  "Εν ' 'νόΐιατι τού βασιλέως των Έλλήνων Ι
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ. |
  Έωειίή ό Κων^τ. Γ. Κου/.-. .ιμΐΕ'.οάκης χάτοικ:>ς Φρέ Άπο-|
  κορώνου καί ήδη άγ/ώστου 3(»μ3νή,, χ.ατηγίρεΤ·>αι ώς ύβαίτιβί ;
  το3 ο'τι, την 23 Νίεμ6?ίου 1908 ίν θίσει «βούλισμα» τής
  περιφερείας Φρέ, άπρομελετήτως καί έν βρασμφ ψυχιχής όρμής, '
  Διεκπ. 900
  ^Εν 'ίίνόπατι τοΰ Βασιλέως των 'Ελλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΗΙΚΡΙΜΑ
  Έπειϊη ο θεμιστοκλής Στυλ. Τρουλιτάκις κά:οικος Βαφέ,
  Άπ;κ5ρώνου, καιηγορβϊται ώς ύπ«ίτιος τού ότι, την 8 Σεπτε,μ-
  βρίου 1900 έν τή θίσει «Σΐϊηλιαριϊΐα» τής πιρι^-ρείας Βαφβ,
  επετέθη άδίκως κατά τού όμοχωρίου τού Παναγιώτου Άναστ.
  Παινέση διά τής ής μεθ' έαυτοΰ Ιφερε ράβδου, κ^τενεγκών δι'
  αυτής κτυπήματά τίνα επί τής χειρός τού, βιαιο*ρ ϊγήσας οϋτω
  κατ' αΰτοθ.
  ΈπειΒή τό άνόμημκ τουτο προδλέπεται καί τιμω( εΤται από τ'
  άρθρον ^07 τοθ Ποινΐκου Νόμου, χαρακτηρίζεται ϊέ ώς πλημ-
  μέλημα.
  Έκειδή ό κατηγορούμενος οΰτος είνε άπών και άγνοεΐται ό
  τόπος τής διαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ' αρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν τόν είρημένον κατηγορούμενον ?να εμφανισθή αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τοΰ άκροατηρίου τοΰ Εΐρηνοδικείου Βάμου την
  23 τού μην»ςΝοεμβριού ΐθ3 Ιτους 1910 ημέραν Τρ την κ«ί ώραν
  9 π.μ. ίνα δΐκασθϊ] ώς ύπαίτιος τής ΐκτεθείσης πρά;*ως, άλλως
  θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ άρθρω 407 τής Ποινικής
  Δικονομίας, (Γ^γχρόνως ϊέ καλούμεν αυτόν δπως λάίτ;ι γνώσιν
  των εγγράφων τής ίιχογραφίας.
  Έν Βάμφ τή 14 Ιουλίου 1910
  Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου
  Ν. Άστρινός
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΟΙ'κληθέντες μ* ρ τ υ ρ « ς ι
  'Παναγ. Α. Παινισης ' _. '
  " £*Αναστ. Π. Πατνέσης -
  Έμμ. Μ. Ρατσαδάκις
  Άρμοδιος διχαστικός κλητήρ παραγγέλλετβι όπως £ν αντί¬
  τυπον τού παρόντος τοιχοκολλήση δημοσίως είς την τελευταίαν
  κατοικίαν τοϋ κατηγορου,αένου καί έτερον τοιχοκολλήση είς δημό¬
  σιον μέρος τής έ'δρας τού Είρηνοδικίίου Βάμου.
  ■ Έν Βάμω «τ*Λτ)μερόν.
  Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου
  1 Ν. Άβτρινός
  Αριθ. Πρωτ. 73 ,
  ϊΓ Διεκπ. 9*21
  Έν 'Ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλληνων |
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειδή ό Σπυρίδων Ηλ. Πολυχρονάκης χάτοικος τεΰ χω¬
  ρίου Καλαμίτσι—Αλεξάνδρου Άποϋορώνου καί ήδη αγνώστου
  διαμονής χατηγορεϊταΐ ώς ΰπαίτιος τοΰ ίτι, Ιπό κοινοϋ συμφέ- .
  ροντος κινοΰμενος μΐτά των διά τής ύπ' αριθ. 87 έ. Ιτ άποφά- '
  σεως τοϊΓ 'ΕΊρήνίδΐκείου 6άμβϋ, καταδικασ·έντων Γβωργίου
  Ηλ. Πολυχρονάκη καί Χαρολάμπβυς Άντ. Πολυχρονάκη
  ομοχωρίων τού, συναπεφάσισε την εκτέλεσιν τής επομένης άξιο-
  ποίνου πράξεως καί ένεκα ταύτης συνομολογήσας πρός αύτούς
  αμοιβαίαν συνδρομήν, την 10 Φεδρουαριου 1910 έν θίσει «Βρΰ-
  σες» τής περιφερείας Βάμου επετέθη άδίκως, πυροβολήσας
  επανειλημμένας δι* δπλου πλήρους πυρίτιδος καί σφαιρών κατά
  τοΰ Χαραλάμπους Ι. Κουναλάκη χ,ατοίκου Έμπροσνέρου.
  Έπ«ιδή το άνόμημα τουτο προδλέτεται καίτψωρεΐται άπό
  τ' άρθρα 57 καί 207 τ·0 Ποινιχου Νομου, χχρχ ΐηρίζϊται δέ
  ώς τλημμέλημα.
  Έιτειδή ό κατήγορούμενος ούτος είνι άπών καί άγνοεΤται ό
  τόπος τής διαμονής τού.
  Ίίόντες καί τα άρθρα 405 καί 406 τής Π οινικής Δικονομίας.
  Καλούμεν τόν εΐρημένον χατηγορούμενον ίνα εμφανισθή αυ¬
  τοπροσώπως ενώπιον τοί ακροαιηρίου τοΰ Είρηνοδικείου Βά¬
  μου την 23" τοΐ μηνός Νοένιβρίου τοΰ ϊτους 1910 ημέραν Τρί¬
  την χαί ώραν 10 π. μ. ίνα δικασθή ώς ύπαίτιος τής «τεθείσης,
  πράξεως άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ ά'ρθρω 407
  τής Ποινιχής Δικονομίας, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν ίπι, ς
  λάίϊ) γνώσιν των εγγράφων τής δικογρ«φίας
  Έν Βάμφ τξ 14 Ιουλίου 1910
  Ό Δημ. Κατήγρος Βάμου
  Ν. Έ. 'Αατρινός
  Οί κληθέντες μάρτυρες
  Χαράλαμπος Κουναλάκης
  Ιωάν. Άπ. Μποΰζης
  Εύηρ. Κορδοτζάκης
  Γεώργ. Μπεντευβής ι
  Άρμοδιος δικαστικός κλητήρ παραγγ«λλεται 8πως εν αντί¬
  τυπον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση είς δημόσιον μέρος τής τε¬
  λευταίας κατοικίας τοθ κατηγορουμένου καί ίτερον τβιχοκολ-
  λήσς είς δημόσιον μέρος τής Ιδρας τοΰ Είρηνοδικείου Βάμου.
  Έν Βάμφ αυθημερόν.
  Ό Δημ. Κατηγ. Βάμου
  Ν.' Έ. Άστρινός
  ρίου Σαητούρια Αγ. Βασιλβίοι» καί ήδη αγνώστου διαμοντ]ς.
  Καλίίσαι §πως ϊμφανισθής αυτοπροσώπως την 25 Νοεμ6ρίβ«
  τοϋ ίτους 1910 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 9 π. μ. ένώτιον .τού
  Δικαστηρίου των έν Ρεθύμνιο Πρωτοδικών πρός συζήτησιν τη"ς
  υπό χρονολογίαν 20 Ίουνίου 1910 «φέσεως τής Μαρίας Ε. Πα-
  πουτσιδάκη' πο>ΐτικώς έναγσύσας κατοίκου τοθ χωρίου Σαητοΰρια
  χαθ' υμών κ» κατά τής ύπ' αριθ. 23 τής 1 Φεβρουαρίου 1910
  αποφάσεως τού ΕΓρηνβδικείου Σπήλι άλλως ΘΛετε δικασθή έρήμην.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ κεφαγγ4λλετα( όπως 1ν αντίτυ¬
  πον τής παρούσης τοιχοκολλήση εις το δημοσιώτερεν μέρος τοδ
  χωρίου τής τελευταίας κατοικίας τοΰ - κατηγορουμένου καί Ιτε¬
  ρον εις τβ δημοσιώτερον μέρος τής Ιδρας τού Πρωτοδικείου Ρε¬
  θύμνης δημοσιευθήτω δέ ή παροΰσα καί διά τής Επισήμου Έφη-
  μερίϊος.
  Έν Ρεθόμν-ο τ^ 13 Ιουλίου 1910.
  Ό Εισαγγελεύς
  Ν. Παπαδάκης
  'ΑριΟ. Πραξ.'
  Αριθ. Πρωτ. 4746
  » Διεκπ. 2993 ?
  Έν Όνόματα τοθ Νόμον καί χοϋ Βασιλέως '
  των Έλλήνων ί
  Κ Λ Η Σ Ι Σ !
  Τοΰ παοίι τώ Ποωτοδικείω Ρεθύμνης '
  Ειόαγγκλέως .
  Πρός-*ον έπΐβτ,ίίιτλβνήσει βίς'άσέλγειαν επί ύποσχέσει γάμοιι
  κα—γβρούμενβν^ίίιϊμεΓνουήλ'Ν. Βαδουράκην κάτοικον τοΰ χ*»-
  Ό Εΐρηνοδίκπς Χανίων
  Μδοντΐς τα άρθρζ 15 χοΛ 17 τού ύπ' άοιθμ. 144 Νομου
  ρ. 1 τοϋ ΰιΐ' άριθμ. 137 ι. Ι Νομοθετΐκ^ϋ διατάγματο; χαΐ
  άρθρον 21'τοΰ ΰπ' άριθμ. 81βΝό'μσυ.
  Όρίζομεν ήμέεα< 1) Διά την έκδίκασιν χαΐ «ίσαγωγήν μιχβοδιαφοίών τοΰ Δημου Χανίων την Δευτέραν καί Ϊ!ά€6α:ον έχάστης εβδομάδος. Δια δέ την εχουσών προσέλευσιν των δικφερομέΎων την Παρασχε,υήν ΐχάστη; Εβδομάδος άπ6 τή; 2—5 μ, μ. ώρας καί τόπον τό χατά- στημα τοϋ Είρηνοδιχείου. 2) Διά την ίχδίνασιν χαΐ εισαγωγήν μιχροδιαοορών τοϋ Δήμου Κεραμιιών την 4 Αϋγούστου, 8 Σεπτεμβρίου, 6 Όχτωβρίου, 3 Νοεμβριού χαΐ 8 Δεκεμβρίου 3) Διά την ίχ&Ίχασιν άγροζημιών χα μιχροδιαοορων χαΐ ιΕαα- γωγήν τούτων, τού Α'. τμήματο; τοΰ Δήμου ϊού8α<-'Δχρωτη- ίίοο περι>αμβάνοντοί τα χωρία ?ούδκν, Τβιχαλβρΐά, Νεροχούρου,
  Κατσιφαρΐανά, Τζουμπανα, μετά των μετοχίων Μεχμετ-Πασσα,
  άίίλφών Τσαιυσάχη (Λαδάδων), Καιιομουσταφά, Καλυχα, Πι-
  τροχοχχίνου (&υλοχαμάρα«), Κ?ρή Κκρβουνάρη, Στυλιβνοΰ Κου-
  χουλάχη, Παππϊ Κελαϊδη, Νχαμηρδ, Βοσχαχΐοϋ, Μετοχάχι,
  Άράπη, Κυρικχάχη, Στεφ. Κνιθάχχη χαΐ Μονήν Ζωοδόχου Πη-
  γήί, μϊ έδραν την έδραν τ*τί Δήμου τούτευ την 10 Δ'ύγούστου,
  15 Σίπτϊμβρίου, 12 Όχτωβρέου, 9 Νοεμβρίου χάΐ 14, Δε-
  χεμέρίου.
  4) Διά την έχδίχασιν έγροζτιμιών χαϊ μιχροδίαβορών χαΐ «Ιτα-
  γωγήν τούτων τοΰ Β'. τμήματο: τοΰ Δήμου Σούδας-Άχρωτη-
  ρ(ου, πεειλαμβχνοντος τα λοιπά τοϋ Δήμου τούτο» χωρία με Ιίραν
  τό χωρίον Γχβλαγχάδο, την 24 Αύγουστον, 29 Σεπτεμβρίοο, 26
  Όχτωβρίου, 23 Νοεμβριού χαί 28 Δεχεμβρίοο.
  5) Δια την έχδίχασ.ν άγροζημιών τοϋ Δήμου Χανίων, την 3
  χαί 17 Αΰγούβτοο, 7 χαί 21 Σεπτίμβρίοο, 5 χαί 19 Όχτωβρίου,
  2 χαί 16 Νοίμβρίου χαί 7 χαί 21 Δίχ«μβρίου.
  Τ(!π»ν συνιδριών τα οΐχεϊα δημοτιχα χαταστήματα, διά δέ τί» Β .
  τμτμα τοϋ Δήμρυ Σοόδ««-Άχρωτηοίου τό έν τΐ &ρισθί(«γ| ίδρ*
  αΰτοϋ υπό τοϋ Δημ,άρνου επί τούτω όρισθηβομενεν οίκημα
  Ώραν έναρξΐω; των συνεδριών χατά μέν τοϋς μήνας Αδγουσ;ον
  χαί Σιπτέμβριον την 8 π. μ. χατά «έ τοΰς μήνα< Όχτώβριον, Νοέμβριον χ αί Δεκέμβριον την 9 π. μ. ΙΙϊσ* έ~ϊ τοϋ ιτροχιιμένίυ προγενεατέρα άποφαβι; χαταργεΐται. Η παροΰσ* ·ζ< ή δημοσίευσις διατάσσεται δπβυ καί ίιΐως 6 νο- μοί δρίζει ϊσχύβγι απόϊ Αύγούστου μέχρι 31 Δεχ·ει»βρίοι» 1910. 'Βγένιτο έν Χανίοις τΫ) 17 Ιουλίου 1910. Ό Βΐρηνοδίκης Ιωάν. Βενέιικος Ό Γραρ,ματεϊκ Κ. Γ.' Κωνσταν*ιν<ί>τις
  Ότι άχριδές άνϊίγραφον.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Γραμματεύς
  Κ. Γ- Κωνβταντινίδης