93435

Αριθμός τεύχους

55

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/8/1910

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ
  ΤΡΙΤ ^~
  Έν Χανίοις τί) 6 Αύγουστον»
  ΑΡΙΘ.
  Αρ.ϋ. ίιρωτ. 3436
  2393
  _ϋ.ΐϋΥ*1.1

  II
  1» υ Κ Μ Ρ Γ ϊ 1 Σ
  «,αι
  ι
  ν τελειωτική,^ οη,ΐΑθχιυα,υΊαΐ, δια τη.»» ίκμί-
  αθωϋιν τού φορου Λ,αχανικων και όπωοικων τού Νόμον
  Ηρακλείου και, τής αγοοα·, Άγιον ιΝικολάου.
  Ο Ε11Ι ΤΩΝ ΟΙΚθΜΟ-νΙΙΚΩΝ ΕΙΙΙΓΡΟ11Ο21
  Διακηρυττει 6'ι,
  Έπειίη το Οπί τοίί Χαραλ. ΐλ.ολίταλη προΐφιρ'ίέν
  των δραχ. 3500^ ϊια τ ,ν έκμαΐωσιν Ό φορ,υ Χί,ανι,ώ/
  όπωριχών τού Νομο"; Ήρακλε.50 >πεΐ}$οτί)θΐΐ *ατα Ο υ/ο
  το3 "Αλεξ. Καρέλη.
  Έπειδη το υπο τοΰ Κ. Ν. Μιχ/, .6'/].*«)τρ2κη
  μ.σθωμα των ίραχμών 1)00 οια την '/μ'σ ώσιν τ^
  ϊανικων χ.αί ό-τι.Ί-ικών τής αγοράς Άγι,,υ Νι«,ο ά
  >η!)η κα α 5% υπο το3 £τυρυ Ι. Γ αρίή.
  Δια ταυτα
  Άχυρουμβν τα σ,,ϊτα» υπο /^ονο αγίαν 28
  -ΐραΐ.α, /αί
  τ/)ν διες^γωγην .παναΑ,ιΐ .τ *ών
  , οια την ίΛμ.σιωτΐ/ ΐών ιίι. ί μ φί^υ γ^νησο,Λϊ'
  την 14 Αύγουϊτου ι91Ο ή,Α ραν Σιίο^η :Δ ω?ι> 10—
  π. μ. έκ ιω ΝομιρχιαΑώ Καΐαΐτ'ΐμιατι Ηρακλειΐυ ι α
  φο^^ν Λαχανκών τ^^ Νϊ^ού Ήραλ .βι^^ «.λ »ν τω Ν:,«
  χι*Λψ Κατίσϊκ)Λα;ι Λασηθιου 5.ι χϊι αυτόν φ:ρι> τ^, αγ^κ
  Αγ. Νι/(.ολα^^ ενώπιον των 'ι<]-·,ι.ρ:Γ.ειών των ορ.,ίΑϊκο/ τη λ-χ' αριθ. *666/ΐ8θ ·· ϊ 'Μ^^ ^ ϊ τους ιν <χ·>% αναφερομίνοκς ορους.
  Εν Χανίοις ττ^ 4 Αΰ^ουστου ' 910
  ί-ϊ'ειΛο-
  1^^Λίου 1910
  Λε ωτ./.ώ^ 5η-
  ίν
  Β. Ι ΣΚΟΥΛΑ!
  ιίρι
  3427
  Δακπ.
  II
  Ρ Ο Κ- Η Ρ ΐ' Ξ Ι _
  Κμι τι»πώαεως ν.αι συροαφ νς τ όν Ι ΐτι.νο('οα Μιιι
  παακτικών της Βουλής ο > ϊυνο;υ)ν ,Α'. τακτΐΜτ
  και Α'. "ϋΐκτακτουι της Λ' ΐηι/Λ-υτι* ς ΙΙι-ριο-
  ΰου το« ι>τυυς 1907
  Ο Β
  Διακηρυττει ότι
  τού ΰτ' αριθ. 350 Νομου τ; τυπωοις κιί συρ^αφη των ΐστενογρα-
  φη^,ενων πρακτικών τής Β^Λής 36ο Συνίδων (Α'. Τα«.τικτ;ς και
  Α . Εκταιτου) τί,ς Α'. Βουλβυτικής Π«ριθδου τοΰ ίτους 1907.
  Άρθρςν 1. — Το ί,,γ ν τουΐο άτΛρτιοθησετΊ ϊα 300 φυλλων
  τ π-γραφ κώ; έν ολψ τΐίριπθύ, »ξ ώ^ 125 π8ρ■.π^^^ ^<, Α Τα τικής Σ.ν^!ο^ κ ι 115 περιπου -ιής Α . Έκτβχτου, ε'·ς 500 έ'χαστ.ν τ^πογρ!)ίφικον φύλλον «ξ όκτω σελιδων, -οί ίξωφΑλβι. (λβυκοϋ και χρωματιστου) έ'αστου τομςυ εις σχήι*α τέταρτον. Ά^θρίν 2. — Δι' 4/.ατ*ραν των δ^οειρ(]μέν<1>ν Σ^νοϊων αποτε-
  λεσϋιτ,αϊΐαι ίίι^ τίϋχος ικ. 500 άνταυπαιν (σωματων).
  "Λ^Οεον 3.— Εκάστη σελίς άπο;ελ·ΐται έκ δυο στηλών,
  εχ,^τε. α υ των σχηλώ* έκ στιχων 62 έκάσΐη, ήτοι «ν ό'λψ ίκβσιη
  σ-/-ίς ϊα σ.ίχιον 124, π'ην των ίπιχϊφαλιδων συμφωνως ~ρός το
  παρ- τοι ε ,ιθεωρηττ; των ίσχενογραφημίνων ιΐραι<.τικων ύπο- δειγμα Άρθρον Ί.—ΙΙρϊΟεσμί/ -νάρξεως τής άνω ιϊρημένης εργα¬ σίας όρ'ΐ,εται η 2" Οκτωδρίοι» 1910. "Αρΐρον 5.—Γ'.μη επί ϊγ, &α;ει τής όπ ίας γ*νησετ<ΐι ή με'θ- οοτικη 5<)^ο-:ρχσια ορζετϊΐ τ3 ποσόν δραχ^ών 40 δι" έ'καστον τ^τ;^,ρ φίλον φ^λΛ^ν, υμπερ'.λα^βανομίνης και τής δατ.ανης τοΰ χρω α ϊ-οΰ ^ςωφ^Λλο^ έκασου τάμςυ. "Αρθρο' 6. — Ή ϊημοπρασ·α διεξαχθήσεται δι' ένσίραγίστων τ.? σφ-ρώ-, σ,ιμφωνως πρός τάς ίιιτ^ίςει; τού ύπ* αριθ. 35ο Ν2μ.^, *ν Χα.'.ις κ-χι ίν^πιθί έπιτροπής αποτελούμενης άπο ΐ;ν Ν^μ-ρχ,ν Χανίων ώ; 11ρο=.ϊρον, τόν Έ-όπτην τού Τυπο- γραφίΐ^ κα χ:ι Ιί,ιρη/οίικην Χανίων ώς μελών ή τούς ν:μιμους ^να^λορω-α, αύ;ών τ>,ν 23 Αύγούίτο-ΐ 1910 ημέραν Δ:κΐέρΛν
  και ώ^α^ 10 — 1 1 π μ.
  Άρθρον 7. — Λί προσφοραι γενήσονται κατά τυηογραφικόν
  λον.
  Άρ(1,3;ν 8 —Οί μειοϊόται δέον νά «?.* διευθυνταί καί ιδιο-
  χ,τήται άνεγνωρυμ ν^^ τυπογραφειου έν Χανυις.
  Άρθρον 9.— ΙΙάΐα π,-οΐφορβ θα σονΐδε^ται >πο γραμματίου
  ι4»6λιοΟ» ος την εί- τι τ.^ν δη,Αοσιων τβΛειων ή τής Τραπέζης
  Κρήτης *.ΛΖχ<)ίν. Αϊ-ί.) εγγυήσεως, είς χρήματα ή ομο^ογιας τής Τ ατ ζί;, Κ^ήτη; ι.Λχα την επι τής ίκδοιτεως των ^άξιαν 60). Ούϊ'.μ-α προσφορα γινεται δεκ'η, ά μη ί 9 Έ»τΜ»«τβι είς μεΐίδοτικήν δημίπρααιαν κατα τας διατα;*ι4 όψει τό συΐΑ?έρον τού Δημοσίου. γρ^ ς "ΑοΊρον 1 Ι — Ή ίηλΐποαΐια δ*ν εί ε τίλί'ωτΆή. Έχομε¬ ν ω: ;αν ϊ/τ-ς ες Γ,Αειώ' απο τής λήψεως των πρακτικών τής δι)*;*- σ^ς £? η^ "Ανωτέραν Λι-^0^ν3ιν τώ» Οικο»ΐ.μ«κώνί·ν γιν») εις το^ Ε -ιτροιτον των Ο'χον3μι*ων ν»α πρ^σφ5ρ3ι ανωτέρα τή; το,ι αντκηροχΊεν 5ς τϊΛί'ταιου μϋίϊοτου τ^λαχιστον 5 % επι τοδ όλΐλθυ ΐϊ-σου, δύναται ό Έιτίτροτ.ος ούτος κατ' ί'ικΐιαν *ρισιν να ίπικ^ρωσ^ ή ν' ακυρωσο την δτ,μοπρασια/ λατίνων ίιπ' ό ό έ ύ Δί

  Ί
  »9β
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Έάνίντός τής έν λόγφ ίξαημερίας γίνη τοιαύτη πρ;αφορα »ίς
  τόν επί των Οικονομικήν Έπιτρβπον β ά ικυρωθή ύπ' οιύ,οϋ ή
  ϊημοπρασια καί θα έιαταχΐ'γί ή έπαν^λι ψις αύ .ής τελε:ωτικώί
  "Εάνόμωςή γενομένη τελευταία προσφ ρά -'.ατά την ίί'ΐνάλη-
  ιπιχήν ταύτην δτμοπρ«σίαν 8έν είναι συμβευουΜ είς τό -Αημο
  βίον ό Έπίτροιΐος επί των < )!»ονομιχών δύνατα 'βτ' οίκε'αν χπ- βινν' ά*υρώστ& ταύτην καί νά ίιαταξχ; την «ί; τ ο Κυίίρ ητι/ον τυπογραφείον εκτέλεσιν τής εργασίας ταύ:ι,ί >ωρϊς ό μεΐ'ϊο.ης
  νά άιι&κτα ουδέν ϊιχαίωμα κατά τού Δημ.οσί'-υ.
  "Άρθρον 11. Ό μειοίότης ύποχρίοαται να συμμορφωνηται
  ακριβώς τ.ρός τούς κειμίνους νόμ*ι>ς και την τ.αρΐιΰσαν σιαχη* υ;·ν
  χαί νά παράσχη κ.ιτά .ήν συναςιν των συ,. 6ο>α.ων άςΐ3χ;βων
  έγγυητήν. Καί ό μεΐίδό'η; κ?ί ό έ^γυ τής αύτο' ίΐσίν ά/λη
  λεγγύο,ς ΰ*εάθυοι άπέναντι τοΰ Δημ'σίο^, βνευ -; κίϊΐ'·<,.ΐ!,·υς διαιρισεως ή διζήσ^ωι; δια την άνΕλλιπί «φί-.^θ'-,ήν τώ, ο.α>·< ,ήι, τε παρούσης δια,τ,ρυξίως κϊί τή:, σχετιχή; συ-|^ρ^τής "Αρθρον 12 — Ή συγγρ^φτι των όρω· των ευμφων ών ηχ' ώ; κ*ί πάντες :ί φβοοι δημόπΐι τί κι»ί ϊημοτικοί Λ χ.αί άν ώσι β-χρύνΐυσι τίΰς μισθ»τας Έν Χανίοις τη 29 Ίου'ΐου 1910 Ο Ιΐρόιδρος ■}· Ο Κυϊιβνιας καί Άποκορωνο.) Τα Μελη ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ ΙΓ. Ν. Φουρναράκης Α. Κουντα*ηί Ιωάν. 1 αγανάκης Ιωάν. ι. Ηρωτ. 20 Π Διικπ. Γ296 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΚ10ΔΟΣ1ΑΣ Λαί:ν Ι. των δεΐγμβ τής ϊ»ι.τ*λϊΓ6ησομένης ίΓ1 λάβωσι γνώσιν αυτών. Άρθρον 13.— Τα κηρύχεια χ,ϊί ίξοδα τού βυμίολβιςυ βορύνουσι τόν έργς/αί^ν Έν Χανίοις ζγ 4 Αύγουττς>.> 1910.
  Ό επί τα>ν '>1χονομι<ών Επ Β 2ΚΟΤ^ΑI το μίνου .<,ς τς μίνγ.., Αριθ. Πρωτ. 272 138 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣ1ΑΣ Ή Ένοριακή Επιτροπεία Χανίων ΙηλοΤ ο'τι ίκτιθΓ,σίν είς φανεράν πλε.οδοτικήν δΐμοΊΐρασίαν σ^μ^ωνως τώ Νόμψ -ην ί>-
  μίσσωσιν των εξής Ένβριακών κτηματων.
  1) Τής κάτωθεν των Ιΐαρθεναγωγηων μεγάλης άπο6ή/.ης.
  2) Τοϋ παραπλεύρως ταύτης ΰπ' αριθ. , 5 μαγαζίΐου.
  3) Τοϋ παραπλεύρως τ-ύτου ϋπ' άρ.θ. 33 μα,αζείο.,.
  4] Τού άνω ιιανώμπχς της Έπισχ.οηης έχοντες ϊδυιτίραν
  «ίσιδον, πλήν τής όϊ ϋπ^ίθχας αίθ&ύαί;ς και τού παραπ' εύρως
  ταύτης πρός το Ιΐαρθεναγωγεΐ.ν μέγα. ου ϊωμαιιου κ»ί υπο
  τον όρον ότι όψίπβτε ήθελε ζητηθι;, υπό τής Ενορ Εττιτ ο-
  ■κείας δι' οιονδήποτε λόγον πρός χρήσιμον ίησιν, η έν.οία^ις
  ταύτης θα θ&ωρήταί άκυρος και ό .νΐικιαστής όφ&ι/ει να Ικ-
  κινωστ; αυτήν αμΐσως.
  5) Τβΰ ιν τίΐ συνοικ'α Α^άπ Τζαμ-.σί μαγαζείου.
  6) Τής άνωθ*ν τούτου οικίας.
  Ή ϊκμίίθωσις γίνεται από 1 Σεπτεμδριυ 1Ί10 δια ϊύο
  έτη κεχωρισμένως όι' έιιαστον τ^ύΐων, πλήν ^οϋ ύτ;
  ύπ' όψιν τα υπο 7ρονς"λο-;ΐαν 31 Ίου/ιου
  ιοοοΐιας ΟΊ» την νατ'ϊίφισΐν μίρους -ου πρ-
  τ< χους (Κουμ-Κοπί), * ά :ήν έ'νω το/^ως, κ^θ α β δίίς ϊνεφβΜσθη κατα την ε'ρτ,- μειοϊοτης Ιΐροηιύσσομ», νίαν μ€ΐοϊθΊ«.ην δημοπρασίαν έν.ργηθτσο- μένην 'τν 7ην Αύ^ουστςυ 191" ήμίραν Σα66ατεν *αι ώραν 10— 1 π. μ. 5ν -,ώ Ν;μα,-χΐα/ψ Καταστήματι ενώπιον της ν.μίμοϋ ί'^π,τροζε α», καί συμφωνως πρός τος έν τί ΐ": ?(.'*. )8°"/ΐϋ7 4· ^· διακηρύςει ήμώ' κ^ί τ-<· σχίτι*η ύιτό χρονολ. 10 Ίουνίο» έ. ε. σ^,γράφη ύπο/ρεώι,εων ανα·;ραφομένους όρς
  καί συμφωνίας.
  ' Έν Χανίοις τγ 3ί Ιουλίου 1910
  ί Ό Δημαρχεύων Χανίων
  Έ. Μουντάνης
  Λρ.< 'ίςωτ. 751 ο Διεκπ 554 ΔΙΑΚΙΙΡΪΞΙΣ Έπαναληπτικης τιλειωττκής πλι,ιοόθιθίας δια την σιν των δημοτικών (^ορων ζυγιου, καταναΑώοεως κ^ι><ι- τυς, οφαγευυ και άγοραπωλησιαι, κτηνών δια το άπο Ιϊι Σιπτεμβοιον Ιϋΐυ μέχρι 31 Αι γουθτου Ι9ι1 χρο¬ νικόν όιάυτημα. Ό Δημαοχος Άκρωτη^ίον—Ιοώδας Λ»6οντ*ς ί>κ' όψ.ι α.) το ΰπ' άριίϊ. 746 τής 1ης Αύγού-
  στου ». Ι. πρακτικΐν πλειοδοσιας δια την ϊκμισθωσιν τοθ φόρβκ
  ζυ^ιου κ?θ ό ουδείς προσήλθε να πλειοδβτήση.
  6' ) Την υπο χρονολογίαν 3 Αύγούστου ί. ί. δήλωοΐν τού
  Νικολαίυ Ζαχαρ^ιθϋίακη νομίμως καί ίμχροθίσμως κατατί-
  θεϊσαν δι' ής οϋΐος ίηλϊΐ Οΐΐ προαφερει 5 "/ο **ί ιιλίον της
  υπο τού τελευτ^ί^υ τίλειοδοτου Εμμανουήλ Μαρου προσενεχυι-
  χη ας;ο·
  υποχρεουμενϊν ανευ τοϋ όΊκαιωματο; τής διζη-
  σεως και διαιρεαεως δια την κ.ταδ'-,λήν τοΰ μισθωματο; κ,ϊί
  διά τας συνεπείας εν κεριπτώτε. κ^ιθ^στε ήσεως αύτοΰ, ό'ν
  θέλει ύποδιίςει χατά την ενέργειαν τής δη^οπρ.σίας.
  Ή ϊημο*ρ«.οια ένεργηδήσίτα! είς τό Νομαρχιακόν Κατά
  στημα Χανίων την 22 Αύγούστου 1910 ήμέρΐν Κυριακήν
  ίηλίϊ ο.ι προσφερίΐ ι»
  λιυτα ου πλειοδότου Νικολάου Ζαχαριοίΐδαχ.1]
  ίραχ 360 τβΛίυταιας προσφορας διά την έκμισθωαιν τοΰ ο,"
  μοτικΐϋ φορου άγοραπωλησιας κτηνών καί
  δ' ) Την υπ αριθ. ^/^ %ής 21 Ιουλίου ί. Ι- διακήρ-ί'ν
  ημών.
  Δίακηρ^ττομεν ότι,
  εις φανεράν έτια«χληπτιιιήν τελειωτικην
  καί ώραν .0 —11 π, μ. ίνώπον «πιτροχεια; αποτελούμενης ί.κ
  τού Νομαρχου ώς προεϊρου, τοϋ Ε'ιρηνοδικο.· Χανίων, τού Νϊμι-
  μηχανικου Χανίων ή των νομΐμων αύ.ών ανατΐλ.,ρω'.ών καί ενός σ'αν *ί •κμισϋωσ.ς των ώ, α^ω είρηται δημοτικο.ν φ ρων Τε .
  μελους τής Ένβρ Επιτροπείας Χανίων. αομϊντ, τι,^ 12 Αύγουστ-.υ 1910 ήμϊραν ΙΙεμπτΓ,ν καί ώ?«ν ^
  ις ί μ. μ. ίν τώ ίν;αϋ6α Αημαρχιακω Καταστημ»·1
  .ν ττ,ς Επιτροπείας τής όριζομενΓς έν τϊ,, ώ; ανω £ΐ
  Ό μισθωτής ύποχρίθϋται ί'ις την συντήοησ ν λ^ϊ παραδοσ ν π1'· -ω4
  τοΰ κτήματος είς την λήξιν τής ενοικιάσεως έν καλη κατα- 'Μ
  στάσει.
  Τα πρ*χτικά τής πλειοδοσίαν ύπόχεΐνται είς την έγκρισιν τίς ?εΡ*μ·νους δ'ρους.
  Ένορ. Επιτροπείας Χανίων ήτις Ιχει το δικαιωμα ».ατα τό Έν . ουία ττ, 4 Αΰγουοτου 1910
  δοκοΰν αυτή νά ίγκρίνϊ) ή μη αύτά χωρίς έκ το^το^ ό τε· '
  λευταΤος πλειοδότης ν' άποκτα ουδέν δι«.αιωμα κατ' αυτής. —,^
  Τα κηρύκ«ι« καί Ιξοδα το8 βυναφθηβομένου συμ6ολ«ίου, *
  ρηιαι δ α<ηοοξει ήμώ^ και ουμ,φωνως πρός τοΰς *ν Λ.γμ,,ρχος αν*-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ί
  «97
  Αριθ. Πρωτ
  » Λιεκπ 366
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΚΑΑΟΧΩΡΙΟΥ
  Διακτΐ'ύττει ότι οβτη» «ιιηί.^' '" »ίι""»" ν ι"-» -.-ι·--» - - --- ■ ,·
  , , . · ή «α* *ντ.Λ 5β/, επί πλ'ον ύτο τ,ϋ Νικολαου Λ;ρατζα*η κατοι-
  ΈχτΙβεται είς φ^νβοάν «λ·ι:οοτΐ'ην δτμίπ-.ασιαν η ««ιικθω- «" "« Ο /, «ι **·
  σιςτών έξίς ϊη,οτι*ών ,,ρ.,ν τής επομένης ο'χονομικ^χοή- «» *« «^" ·
  σεώ- 1910— Όϊ 1 ήτοι 1) σ»τγΕίυ κα'ι καταναλώσεως κρ*-.ο . .ς. -
  2) ζυ ίου κ,! 3) άνοραπω-.η,ίας ζώων, «.-_ ως "ή - τί Άκυοοϋμ.ν τα σχετ-χ* 4-ο χο,ν,Χ,γιαν 25 Ιουλίου 1910
  ίου ■τΐίσιερ&εΐσ.' τιμή των ϊραχμώ> 660 διά ττ.ν έχμίσθωσιν
  τοϋ ϊινΑθτκοΟ φο;^ σφίγκου καταναλώσεως κρέατος *« ά-|θ-
  Ο'πωληϊ'-ας κ·η·ώ , χ.αί έπειδ» ή 1—ο τβϋ Έιμΐνο^' Μιλω-
  ■,ακη ν.ατοί5ίου Καπελ^ίΐυ -τρΐΐφείθεΐσα τΐ'χη των ϊριχϋώ' 640
  δα την έκμισβ. ΐιν τ:υ ϊημοτΐΑίί φίροο ζυγίου, ΐπ"ιβ(οϊοτή£.η-
  εξής ό'ρους
  1) Οί -ά
  2) Ή ί
  μΐτι Άρκ».. ,.~ — - —........,-·■·.* , _ ,
  Δημάβχο. Άρκαλογω'ίο'-', *! ό"3 νιι'μ. υ αυτού ι
  ώς προιδρου, τ-1 Ν·»Λ«υ Π-τβί-η Άγα τ Χι^νάκη 8η-
  μοτικών Σ^δούλων κΊ ^ΰ γοα->μ>-ίωί· τοθ Δήαου ώς μελΛν
  την 14 λύτύστδυ 1°>Ό ήΐΑέοιν Σάο«"Ον «-ι ω35ιν α. μ τού
  μΐνθι'άρ·^. 1ου 5—3 το3 υπ' νριθα. 2-;υ 3—4 κ~ι τού υκ
  άριθμ. 3ον 4—5 όπότϊ νΕνήσρτϊΐ ή τυοοσ'οοι-ή κατακύρωσ ς.
  3) Ή ίημοχοασία ίπαναλαμδ-ΐνετα! ίτ> ίντός πέντί γ^'.
  ά*ο τϊ|' έπομένηι: τίίς πριτωρ·ν?ς *«««υοώσ·ι»5 ποοσφέο;ι τις
  3 ·/. έτ ' '
  ·Ό ι ίνώπ όν τή- Έττρο-ίας τ^ς όρ ζομίνης έν
  ταίας προσβορας.
  4) Πας πίΐ'θδότης ίνα γίντ ϊεκτός, οφήλει να
  ίγγυττήντ-5 οτ.ο[™ τό αξ'.ό'Γεων «ίνα * Έπιτίο*-,·, »<>^«-
  συνυΐίθΥΕάτΗ τα ποακτί-ά τίΐί πλειοϊίσίο-ς και^το συν^η-το- |
  μενον σ;α6όλα.ον.νκ«! θ, .ύβίνη-ι '''«^"«,™.! Γ^™'!" Ι ΧΪ1
  τοθ ενοικίβττβδ, ά'βι· τοθ ϊιι
  5) Έν ϊ -εοιιττώσ»! άονη·»., »........... λ , ;
  ικογρά!» τα χοακτικά τί!ς πλειοϊοσία, *οί τό συν^θησοαεν,ν | χ8ι>
  μισθωτήριον Ιγνββφον 8 τε υιβθωττς χ* ένγυητ^ς βυτοο εισίν ■ --
  άλλη>ενγύως δ—ΰθυν;ι άπέ^αντι το" Α·1"·"" *"" Τί"'ν β"Τ1
  δ τούς Ιν αύτη
  Έν Κβσ'ελλίφ ττ, 99 Ιουλίου 1910
  Ό Δΐααο'Λ .
  Ε. Καμπουράκης
  Άο'θ. Ποωτ. 375
  * Δ'εκ. 249 '"
  ' "* Δήααονος
  ΓνωστοποΐεΤ δτι,
  "Υΐ9 των άγροΐυλίκων το?3 χωοίου
  έ««ς« μης
  ηί υπογοεοϋται
  «« ΤΡ»
  Ιλαττον τού άογ^οΰ α'ί^ωμΐιτβί, γωρ'ζ νϊ
  δικαίωμ.» επί τιδ τυγ.όν πλεονάσιιατος. __
  6 )ΟύΪ6ίς σϋμψίφ'συ.ος δύναται να γ!ντ,ι απέναντ( τού αισ^ω
  ματοςδι' οίον ίήποτε λόγον. ,
  7) Ή *ατα6ολή τοδ μισθώι*ατος θα γίνηται *ι« (!ω?ε*α ατ
  νιαΐας ϊόσ.ι,, ών εκάστη πλ^οωτέα ε'ο ή τ^λος «««^^
  Διά πασάν καθυ7τΙρτσιν"ϊόσ8ω- τινοί β μισ^
  είς την πληρωμήν τόχ,ου ϋπεονιμεοίας 9 /„.
  8) ΑΙ προσφοραί λονίζονταί εις αχ·β«^ς . -
  σας ίοαγμάί, είς άς βα καταίάλλν-τατ καί τό μισθωμα ποός το
  Δημοτικόν ΤαμβΤον. , , . , -
  9) Ή Ικμίσβωσΐί θά ίσγύτ επί !ν Ιτο«; «ο^.νον Μ* τί|ς
  1 Σεπτβμδρίου 1910 *ίγ.οι 31 Αύγοΰστου 19 Μ .
  10) Τα κηρύκεια καί «μ6ολα·θΥθ«Φΐκα 8ιχ««ω|Μηβ ^"Ρ»
  νουσι τον μισθωτήν. , , , »_
  11) Τί «ραχτικβ τί|ς χτταχυρώιΐ·»-- υχοκκνται «,_ την -
  κρ,σ,ν τοΰ Δη,,οτ«κο3 Συμβ^ίο·, «τ.ρ >«- «τ« ^^^
  μή αύτά, Υ,ωρίς ό τελ?υ-αΤ-ις ■κλί-ο^τη' ν απο τα ουδ,ν ίΐ α.
  ωμα κατά τοδ Δήμου , . , -
  12) Αί φ3οολογ!κη5ατ-μή«^, χ-, 'ϊ »ν·τ«β· βροΐ *-ρ« τϊΐς
  είσπράξειος «ών Ιχα(««β»μέν«- .οβΜ*. «1^;«·β·Ι|ί-*β: 'ννΓ*
  Δημ,τικώ Κατ,στήαατι. κ« δύναται Ό ροιΛ6νι.νο<; να λα6τ, γν« «ιν αυτών. Έν Αρκαλοχωρι τή 2« Ιουλίου 1910. Έμμ ν ϋ)^!,».... ... Λ____ ,Γ ιόβαινας το3 Δήμου τί" Νο ιο3 Ρεθύμνη; ?ΰρέ6η «ν τή θέσει ΡουσΙαΤς π ή: περιφερείας τοΰ ωο -^ τ3ύτου, Ιν ποοίατον >α·ϊ Τήν 31 Ιουλίου έ. ετ. ες γεν/ί>νλ6ανόν κοκ-
  ζεί6^πσο*ό/"'ρον ιαϊ^' ενός αονίου αρΐενικοΰ οψίμου
  τό» άπωλέσαντα ηύ'Ό νά ϊμφονισθη ενώπιον τού
  'ϋν'άπϊ τής ίημοσι-ύτεως τ^ς χαοο.ΐαης μ^τ^ τώ«
  'ΐοϊεΐ'."κών κυιΐότηΓ/;ς κ»ί των ;?**αίν τής ϊ ιτοοτής
  τό π ρϊλαβη, άλλως ίκ.πθ!ηθήτΐτα· ποό; όυΐλος τοδ
  Τx,(^είο^ Λατ*ι»ίων.
  Έν Άργυρο-όλει τη 1 Αΰγοΰστου '°10.
  Ό ΔήΐΛαον.ος Λαττιΐοίων
  Εύστάθ. Παπαδάκης
  1909
  •Αρ-Θα Πρωτ
  .V
  ί Αποφ. 40
  Τό ΑικαότΛριον των έν ΡεΘύμνηο'Σννέδοων
  Συνχβιμενθ
  Ίϊίιν την βι*ο«ραφί«ν...............................
  Σ<ΐΦθίν χατά τόν Νόμον........ .....," ' " ; " ' " •Επε^ίή τό μέν ρ.υλ.υμα τής π.ραπομπή, «»~«ρο·»«»<;«κβ·ν - τ* 1 1π'κρτα -Τ ής Αριθ. Πρωτ. 396 » Διβκπ. 296 ΔΙΑΚΗΡΪΞΐΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΤΕλ. ΔΗΜΟΠΡΑ-ΗΣ Ό Αήααρχος Κα<ίτελλί«ν Κχόόήηου Διαιιηρύττει ό'τι: ή ή υπό τ^α Άννιονίοοφουρναράκη κπτοιχου Καστελ- τά κλήβεως πρ^ έμ9άν13ιν .,ο,,β,ολληβη-ν χ* α, ,,α^»; χ«1 ίμπρ «έ3μ^= £ί> τ« 6π6 τού Νβμ υ
  α ίη 8·4 τον έγ-ώ^ου νθ, δια^νΐ» «-ηγ.-^. όν
  ^ «Μ! Δε^μβρίο» 1909 ««.ρ»ν «,οϊε.κτικ.. ,
  · υ Κού-ουπα χ*ί τού ύχ' αοιβ 100 τη; 7 Δεχ£!Α
  εν τ.ύϊ«< Γ μή 4μτ«ισ»εΐς δ ούτος 8* έκ τή? ένώκ.ον τού Δι,,σ,ηρί'-υ τούτου ο,.ξαχβείση, χος Μ»ΐ6«ίου Μ ζωήν τοΰ α χΐταλαβοντος «υτβν
  «98
  ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΡΏ5
  28*
  Έπειϊτ, ή πράξις αυτή η; 'ένο/ος άπε?ίίχ**τ· 4 *«
  π^ςβλέπιτβι ν«! τΐυι. ριϊται άτΐί) τ» αρθ»* 47. 39, 31 χ-
  τοΰ Ποινιχοϋ Ν(5μου,
  Δ'ά ταυτα
  Ίδ%ν χαΐ τ& άρδρον 71 τή- Ποινιχήί Διχονομία' ώς
  ήδη ϊιά τοϋ ίπτ' «ριθμ 796 Νίμου.
  Δ'χοζ'ν Ερήυιτ,ν -ου ^ατγ)· ο οί " Ι ου Ρι ?ά*ΈμΙ· Ρισβ«νΛ'χτι,
  «-ών 55, γβνΜτ,θίντί» >«ϊ χα-οινοίντ'χ; έ·' ~ΐ ιτ'ί/ε' Ρ'ίύιινν,
  αγσμου, άνρβμμάτου, *ρεοΐϊώλου >βΐ Μουσουλι;ά^ου το ©οτ,σ'βυι »
  Κηρύσσει αυτόν ενί^ον τ°δ &τι τή~· 17 Μοο-ί υ 1°0°ν *«Ρ!
  ώραν 7 ττρ<ι'ϊντ χα'άττν 6ϊόν 123 τή τ-'λεως Ρ«θύ"ν>< τόϊ- τίχή Γιουσοΰ* Καικτβνιίχτ,ν «ο'τοιχΓ,ν Ρεθύμ^ης έπιτΐΛΐ'ί χατ' αύτοϊ 5ια μνΐί μα^αίρα χαθ' ή· ω:αν ?ΐϊ>>ετο Ιξ(, 6β^ »τς
  οίχίβί τού χ»ϊ χΒττνεγ.ιν ού ω έιττά Γίύματϊ, <) να-Γ> τ^
  άριστβρΆ άντιβρ/ίνιον 2] χβτά τ&ν άριστερόν β'«γ'εβ 31 νατά
  τλν θώραχ» χατά τνν αριστεράν μ*<ΐ^αλΐ8χήν γραμμήν. 41 χα'ά τί) £ίζΐί>ν ύτ^χ'» ϊρ,ον ϊτ! τϊ; ΰπατιχν; νο'ιρβί 51 >»ιι» ττν δίξ'άν
  ^ογώνιαν νώρβν 61 χατ» ττ,μ βειστίίον; π" ««,'οτν -ου ιιε-"Ύα-
  οτρίου χώραν χά) 7) χοτά τον άρ'στ*ίϊ>ν μ·»)ί!)<. όλλ' ^οίνεξίβ- Ο κ, ηθέντες Ίωίννης Ι. Μπ;ιλά/.τΐς >ά: Β^ιαοο Ά~')ι''!'ώνου
  Μιγ^-, ■) Ταν. Κλιπίκ' £ » Έμτρίσνέρου »
  •τ ' Λ Τ ΓΡ ί* ' ώ
  Έγ τα»α
  Ή ') ' άρι'ν 54 κα; -/ρ>ολ:γία 13 Σε-τίμ6ρίθο 1909 έ'< σς τ?Γ "/(')ρο^/"'»ντ - ΐίϋ ΣταΒμοΰ ·' μ'-.ροσνίρ.υ, ήΰπ'άρί). ί)·ί >αι "/ρΐνο" ονβν 14 Σειΐαβ 6-' υ Ι9' 9 τςυΰτη το^ στίθμο; Βα
  μ.ι. υί ο>ίκ'*ηρο, ή *ν«-ιΐ^ ϊ·,;--ραφί(7
  Δημ;?ιε·ϋθτ;-ϋ) έν τή Έιΐισημφ Έφημερίϊι.
  'ί' ν Βαμω ο. δηαιρόν,
  Λ. "ϊ. ί*ω"ΐτανχένου
  η456
  βχοτΐαΰ τού
  «Ις τβί ©ι. βί τοΰ -εθοντο» προστρ?ξοτ &
  χ»! ή^
  δβσμά διαρ/^'βε 8«χ«πίνΐί ( 5) έτών κα!
  'Ρπιίάλλ5! είς βάο^ς Βυτηΰ τα ττί δίχτ' δ?τ
  είχβσ' (20' εϊσπ^αχτε'ας ΰτέο τοΰ Δημοσίου ϊι«
  α'«< αυτού χρφτττ,σ&ως. 'Βχο^δη ίιπίφνσ'τβη νβΐ έίτηυιοσιεύθη. Έν Ρίβύμνγ) "% 96 Μ«5τίοο «910. Οί Εύνεδϊηι εί- Τ ν " νόιιατι τον Πα«ί>^Γως των 'Ψ
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΡΠΙΚΡΙΜΑ
  'Ρττει?ή ό Ιωάννης Σταύρ
  γ
  'Αντώνιος ΙΙεοπκόνη< *Οτ( « άντίγραειον. Έν Ρΐθυμνγ) τ7, 34 Μαίου 1910 •Αριθ. Πρωτ. 2437 Ό Γ Ε. Μ Ε Μ τ) Στ*υν1'»ν- ίη ίυγόδικος, ώ* ύπα τ'ο* τοϋ ότι, "'τό χοινοΰ σ^*έοον"·ος κινου· 11- μίνς μ=τ' ά'λ) <,·«, συν-'πεφίσ'πο" τϊ'ν ίι-τέλεσ'ν ττ'ς έτομίνχ; όξτχοίνου τράξϊως κ»' έ'νίκοτ «-αυτής συνωμρλόγησαν τρο' »λ λή^ουΓ άμοιδα'οιν σ'!νϊρουτ;ν τ^τοί την νόχτα τής 5—6 Ίβυν'θΐ· 1 Μ Ο, έντός τοΰ γο)9ΐου Λιτσβρϊίϊί' Άπικοοώνου τΐρομεΜ-ελετν)- μ^νω' κο·ί ^σκεμμίνω; ίτρουίλ'ίτισε τί-ν ομοχώριον τού Μιγαήλ Ιωσ. Γλυνια'άχην ^»ά ράίϊου ίΐΐϊ ττ'ς κορ'.υ>Ϋις τής
  ' ρ<»ν. επί τοϋ δεξΐοϋ ώαου, επί τγ^ ϊ?.ξ οί- ώμοπλατ'.νήί χώίαζ 5 κϊί έ""ί τ**ς ά'ΐσ^εοας τοιαύτης νοστσαντα Ίν των τραυμάτων ' τούτοιν χχ· ά· ίκα«ο·'πρός »ο;ασίαν χαταστάντα πλέον των τριών καί Ιλατ όν των τρ;άχ'·ντα ήιιερών. Έτειϊή τό «νόμηυα τουτο πζ>^6λέπ?τιχι ·«{ τιμωρεΤται ά πό τ'
  ί ά;θρ'/ 57 κ*ί 307 «?. 4 τοΰ Ποινικοΰ Νόμο, γαρβ'ίΐτηρίζεται δέ
  . 1436
  Έν Όνόματι το» Βαϋιλκως των Έλλήνω
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΤΜΑ
  Έπειδή ό Θεμιστοκλής Στυλ, Τοουλιτάκης. κάτοΐκ-ί
  Άποκορώνοο καί ίίϊη βυνο*(κος, ■»α-ηγ;ρί''τα' ώ; ')τνΐψι
  ό'τι, ύ*ό χοινο·5 συμφέροντος κΐ'θύυενος υ,ετ* 5))-..ν συ«"ϊ*
  την «ντβλεσΐν τής έτοαένγις άξΐοπιίνιυ τράΕϊίος ν«ΐ Ινεχΐ ταύ¬
  της συνΓμολογ^σαο μβ-' οτ'των όμο'*»ίαν αυνδριυ/'ν ίτοί, Τήν 11
  ίΪ 1909 ' έ Σ
  1909,
  τοΰ γωρι'ου Β;'μου Άζοχοπ'ινου, {ν γνο'τει »ΰτίγνι,>ιιόνως ν*ί
  άνευ τής σονκατΛθ'σΐως το" Ιγοντος ϊίκαίωμο' Ιωάννου Μπου)-
  λακη, κατοί*ου Βάαου ΆποκοΓών^υ, Ώ^^αν ε^ την ίί'ϊτοντ'ν
  τού. Ινα κριόν, ά?ίοίο 25 ?ραγμών, ϊιά νά τόν
  ώς ΐϊίοκτησίαν τού.
  Έπειϊή τ'ο άνίιιημα τοδ-ο ττοοβλέπεται κα' τίμ<οοεΤτ,, 4, αί 3 το 5 Νδαου, *έ ώς ό τό- Εειϊή ό κα-ηγορούμ·ν»ς ούτος «ίνε 7ΐτών καί άν πος τής ίιαμον/ί τού. Ίίόντίς κα! τα άοΛρα 4Π5 καί 406 τί!- ΤΙ"·νι*ί!ί ΔιχονεμαΓ. Καλούμεν τόν είρηα^νον κΐτηγοοούκενον "να ?ατονισ"ή α'το- προσώποις ίνώπ:;ν τοϋ άκοο-ιιτηρίιιι τοθ Παατοίιγε'κν Σβ^κίων την ϋ τού μηνός Νοεμβριού τοΰ ίτους 1Ο1Ο ήμ^ίαν Πέμ¬ πτην καί ώραν 9 π. μ. Γνα ϊίχασθίί ώο ■όπ'ίίτ"ς τή; ίκ-εθίίσης πράξεω; άλλως θέλει δικασθή έοήιχην συμφώνως τώ άΐθρω 407 τής Ποινικ/ς Δΐχβνουιίαο, βϋγγρόνω-; ?έ χΐλοίίμεν αυτόν ίπως λάβη γνώσιν των έγγράβων τής δικογρ<*:ρίας. Έν Βάμψτή 26 Ιουλίου 1910 Ό Εί»αγγ«λ€Οων Σφακίων Έπειδή ό κ«τηγ<3ίούμρνος οΰτος «Ινε άπών καί άγνοεΐται ό τόΐϊος τής ϊιαμονίΐς τού. Ίίόντίς »αί τ* άοΐρα 405 καί 406 -ϋς Πθ!νικ·?ς Δικονοαίας, Καλούμεν τόν ειρημένον κϊτηγο^ού^ϊνον Γ α εμφανισθή £>υτο-
  χρο^ώπως ένώτ-ον το3 άκροαττιρίου τοΰ Πρωτοϊικείου Σφ«<ίων την 25 τοΰ μηνός Νοε^ρίου το3 Ιτους 1910 ίιμέραν Πέμπτην κν ώραν 9 π μ "ν* δίχρνσθΐ" ώ^ ΰταίτιθ'; τής ΐκτβθείσης «ρά· ώραν 9 π. μ. "ν* ώ^ ΰταίτιθ'; τής ΐκτβθείσης «ρά· 407 ρ μ ; τής η ρ ϊεως 5λ>ι.>ς θέλει δικασθή Ιρήμην συμφώνως τΟ άοθρω 407 τ?ς
  Πΐινικί'ς ΔΐκονομίίΧί, συγγρόνωί δέ κί»λοΰμεν ^αύτέν δπωςλάδγι
  ννώσιν των έΝγράίωντής ?ικογρο''?!ας.
  ΈνΒάμωτή20 "Ιουλίου 1910.
  Ό ΕΊσαγγελίύων Σφακίων
  Α. Σ. Κωνσταντίνου
  Οί κληθέντες μάρτυρβς κατηγορίας
  Μΐ/ατλΊωσ.Γλυνιαδάχηςκάτ.Λιτσάοδας'Αποκορώνου(άδικηβε1ς)
  Κωνστ. Αρτ. Άρκολάκης » » »
  Δημ Έμμ. Άνδριανάκης » » »
  Έγγραφα
  Ή ΰπ' άρ θ. 36 κα! χρονολογίαν 7 Ίουνίου 1910 έκθεσις τΐί
  Χωρο* λακής τοΰ στβθμοΰ Βάμου ή υπο χρονολογίαν 8 Ί»""
  ^-ίου 1910 το'οώτη τοϋ ίατρού Άντωνίου Παπαδάκη καί όλόκλη-
  ροςή σχετική ϊίκ
  Δη«,οσιευθητω νομίμως έν τή Έπισήμω Εφημερίδι.
  Έν Β'κω αυθημερόν
  Ό Ε;σαγγελεύων Σφακίων
  Α. Σ. Κωνσταντίνου
  ΓφΤΙΜΡΡΤ'3
  Αριθ. ΙΤρωτ. 2457
  » Διεκπ. 1450
  Έν ""Ονόματι τοϋ Βο<*ιλέωο των Ελλιι-νων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΓΜλ *Ρπ«ιδγ· Ό Στυλιανός Σϊϊλινΐ'οτ^κτς «ά-β'κοο Μεγάλων Χω¬ ρίων ΆιτοκΓρώνΐυ χβ! ·}*5ν) «'γόϊ'κο*·, κ/>τηγορ»Τται ώε ί.ταί-
  τ·θ€ το3 δ-ι, δ";ο νοί^ου1 συΐίφ^θΓνοί *ινο''ψ?νοί μβτ' άλλων
  συνϊΤϊφάιτσαν ττν ίκτΑίοιν τή;· έτομέ·.τς άξ>θ7θίν:υ τράςειος
  κα'ίνενί» ταύ'ΊΓς ^υνι,'μο} ό'ΊΠπ^ν τοόί ΐ)>λή}ους αμοιβαίαν συ·-
  δρ'αήν ξϊίΐ ττν 5 Μιρτίου 19Ό, ίχ τ?ο Αέσίως «Μαμουνό-
  λαννοί» τί!ί ΐΓερΐίεορ'Όί τίΰ γωαΌυ Στόλου Άπίκβρώνου, ίν
  γνωτκ οΰτοννωμόνι·<ς χα' άνευ τής συγ¥ στάσεως τοθ ϊ-νοντοί £ικα!ωμα ίϊιεχτήυονος Ρΰστο»τΙου Μαλεκά'/ϊ). χατο''*ου Ν=ου Χωρίου Ατοχοοώνου Ιλαβεν τίς ττν κατΐγήν τού μ·'ν αϊγα, αίίαί σραγμ.ω'ν 30, οΊ* νά τ^ν ?·ντ παρανόμω- ώς ίοΊοκτ σ'αν τού Έπε'ϊή τό άνόιιηυι-ϊ τουτο πο-6'λ έπεται χαί -ίμωρΐΤ-αι ί-'θ την 23 τού μτν^ς Νο·μ6ρ:ου «3 ϊ'ευς 1910 ήμε'ράν Τρίτην να' ώραν 10 τ., μ ίνα δικασθή" ώς υπαίτιοι; τίς «κτε<*«ί<;η< πιΐά- ζ-ΐι>ί, άλλως θε/εί δικασθή ίρήατιν συμφώνως τ<5 άρθρψ 4^7 τΐίί Π ι-'ΐχής Δι,ονομια-, συγγρόνακ ϊέ χαλοΐμιν αυτόν δ'παις ίάβτ, -ννώ-ιν των έγγραφον τής δ<*ογρ"»ίία$. Έν Βάμω τί 14 Ιουλίου 19(0 Ό Δημ:οιβν! Κατήγΐρίς ΒάΐΛΐυ Ν. Ε. Άβτρινός της Γ. ΙΙαπα2:γ((ινγάκ»ς - Μαλϊχά»ηί Μ-.θυ'.ής τ' ΐρΰοα 1 ? χαί«3 τ-ΰ 665 Νί ϊέ έ ώς μ *^ ό χα-ϊίγ-οοΛμεν3θ ο'τες εινϊ «πύν ν.ιί αγνοεΐτ»! ό τού. ΐί κα'· τ' όρΰοα Ί05 χαί 406 τή^ Π- τον ε'ρνμΐνν "ατ''νορο'Ίμ5ν3ν Γ Ιίώπιον το-ΰ ^ Γεώ γ » Στίμίτ ς Λε»αίδης Άρμίδο' διχδστιχός νληττρ παρα-γέλλετβι 8πως £ν άντ'- τον τ-,3 ταρ^-τ:; τοιχοχολλτ,σιτ, δ-μοίίως ?ίς την τελΐ^ταΐ'νν κατοΐ'ίαντ ΰ νατη-Όοουμίνβυ χαί έ'τε:ον τοΐίθκολλήση «ίς ίη-Λί- σΐον μί'ρϊς τί"ς ίΐρατ τοθ Ε'ιρτνοδι»ε'ου Ράμβυ. Έν Βάικρ α!ιΑγ·με·όν. Ό Δημόσιις Κα·ήνΓρος Βάμου Ν. Ε. Άατρινός αύτο- η το" Πρ','τ' τί·ν 95 το3 ιιτινός Νο;α6ο!ου τοϊ5 ετουί 1910 ή /αί ώραν °.ην π. ι». Γ-α ί'*ασΊί) ώ' δ—οί-τί τοάζ'.ΐΛΐ, άλως ήέλ-ι ϊΐ'^τ'ΐή 'βή ιινν συκτώνως τώ α Ί07 τίς Πθ'νίκή; Δ'κο^ουΐ'αί, συ·'/»4νως *ε Άο·θ Ά-οφ. 498. ■ Τό Λινα<ίττ·£>ιον των «ν Χανίοις Πρωτοΐνκών
  Έν Βίμω τ7 28 'Του' ίίυ 1910
  Ό ΡΊγ
  Α. Σ. Κο>νσταντίνου
  Οί χ^ηθιίντες ΐΑσοτυρ'ς 1''?·!ηγο^ί-'^
  Ευστρ. Μίίλεκάκ^!; χάτοίχοί Νέου-γωρίου Άποκορ. (5?ικ»ΘγΙ:^
  Δημ. Γ. Παζαδάχη: " Προβάρκατος »
  ΣτυλιανΥΐ Α. Σαριϊάχη » ΜενάΧα Χωοάφΐα »
  'Τ άν. Ιω. Τσάκαλος » » » »
  "Εγ γρ αφ α
  Ή ύπ* άθίθ'ο.. 7 χοί γρονολογ'αν 17 Μαρτίου 1910 Γθ'σ^.
  • ς Χωρκρυλακής τοθ σταθμοθ Στύλου χαί όλόκληρος ή οχε
  δ
  γρφ
  Δημοσιευθήτω νομίμως 5ν τί Έπισήμφ Εφημερίδι.
  Έν Βάμω αυθημερόν.
  Ό Είσαγγελεύων Σφακίο>ν
  Α. Σ. Κωνσταντίνου
  Αριθ. Πρωτ. 134
  » Διεκπ. 925
  'Ρν Ονόματι τοϋ Βασιλέως των '.Ελλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  Έπειδτ) ό Κωνσταντίνος Α. Άγγελά»ης χατοικοί Άλη-
  χάμπςυ Άιτςκ'ρώνου καϊ ή*η άγν(όοτου δ'αμ-.νής, λατϊ,γοριΐται
  ώς ύπαίτ,ος τοϋ ό'τι, την 14 'Λπριλίΐυ 1908 ίντός τού «> τψ
  χωρ φ Ά/ηκαμπ^ κειμίνου κα*ίεν«'.ίυ τ&ΰ Γεωργιου Λεχανιδου,
  "υροβδλών δία τοΰ περ στρόφου τού ίϊς τόν άίβα ίτραυματισε
  διά το■^το^ έξ άπροΐες-.ας κ»ί άνεπιτηϊειότητος, κατά τόν Βεξιόν
  όΐθαλμόν, Γ'(;ν ομοχώριον ;ου Παναγιώτην Παπα!ο,«ωργάχην,
  έκ τούτου π/ίον των τριών ημερών.
  ί
  Διά ταυτα
  Δινάζ ν Ιοτήμιην τίΰ χ»τηγορο>ιμ'νί>υ 'Αρβ* Χά άν'Ανμίτα ή
  Βιρουτϊ) τ/ΐικ χατο,'νου "Ηραχλε,Όυ χ«1 ·ϊ)ίγι ί/νώστου ϊΐαμονίί.
  Κτ!ι5<τΛε, τούτην Ινονον ίτι >«τ« τί>ν μ-ηνβ Σεπτ<,«βριο< τοϋ Ιτουί '908 ϊιβχοττίνων 25 μανβ'ραί ά£ί« δρ«γ 80 α; παρίδιοχιν ι!ί οΰτ^ν |ν Σμύρνγι 6 Ιχιϊσι διαμ'νων Χουιΐίΐν Ναζιίχ·ης ίπω- παοα^ώστ τβύτβς ιί' ι^ν 'Λ/μίτ Κημ-πβλιδόχην ίν Ριθ<ίμ^τι <■- τ£νΓά:τσε -βύτ«Γ ίπΐ σνηττω τού νοτ σΐΐοσ-ερι^σγι τούτων τον Ιϊιο»ττμινβ ίνιυ άποζγμκίσιοχ· χβ? τβί έττώλησεν ·1ς τρίτους έκ' οιχαιώματι ίδιοχτησίας χβ! Κβταδιχϊζει τ&ν >τρυχθίντ« Ιννον
  >«ττ)νίΌ'ΰι/ί.ον Άράπ Χασάν Άνμ^τα η Βιρουτη ιΐς φυλάχισιν
  2 μτνών
  'Κϊβ'βιη ίκιβιαν'σθιι χα' «δημοσιευθή.
  'Κν Χ-τν'οι; -ή 17 Ιουλίου 19<0. Β τοϊ; Γρ«μμβτίω« Ι Μαναρώληΐ δ Β τοϋ Γραμμβτία.'; Ι. Μ«ναρϋ')λης Μ. Γιαννακάκη^ IV. ΠαΛαΠΛκηΓ Ε. ϊβιοαδόκης Ότι « "^Εν Χανίοκ 7 Ιουλίου 1110. ! ΆοιΟ. Άποφ. 477 ' Τό Είριινοδικίΐον Χανίων ! Συγκιί»·νον άπο τοϋ Είρηνοϊίχου Ίο)άννίυ Βίνέτιχου ·τ«ρ!ίντο< χβ' τιΰ Γρ«ι^Μ*:έϋ>^ Κων". Γ Κωνσταντινιδη,
  ί 5 ονιλθ^ν Ι^ιβιτί^ω^ ίν τώ δωματίω των διχσχίψΐων αΰτοΰ.
  5 σ/,αερον την 17 Ιουλίου 1910, ΐ«« ίποφβνθϊι π·ρ) &ρισμοΰ των
  Έπειδή τό άνόμημα τ^ϋτο τρο*λέι:*ται καί τιαωρείται άπο .
  τ' άρθρα 310 τού Π;ιν;κο3 Νόμου, χαρακτηριζεΐα! δέ ώς π>ημ- |
  5 ρώ , των ώρών, χβϊ' άς ί» ίο/ων-αι αί συνΐδβιάσεις, χ«1 των
  , ώοων, χϊβ' άς το Γρ*Φ»ΐον (ά μίντ άνοιχτι,ν
  Λ«6ών ϋπ'?ψ·ι τα άα^βα 14° χ»! 76 τοΰ δογανιβμβ! των Διχΐ-
  στηρ'ων χβ) 158 τϊ|ί Πολιτ Διχ
  ρ
  μελλημα.
  Έπειϊή ό χατηγςρούμενος οϋτος ΐίνΐ άπω- χαί αγν;εΤται ό
  τοπος τής ϊιαΐίονής το^.
  Ίϊόντες κ-ι τ'άρθρϊ ΊΟΓ» χ,αί 40ο τή; Ποινΐλή; Δΐχονιμίας.
  Καο^μ£ν τ*>ν ιίρηαίν-ν κατη (Όρ;ΰμ£νον ινα «[λφα.ισή^ αυτο¬
  προσώπως ένώιιιον τοϋ άχροατηρίου τού Εΐρηνεδιχείου Βαμου
  !
  Ό.ίζιι ήυίαχ; πί^ς ΐχδΐχχτιν των μίν πβλιτιχών
  ' την Δίυτίρβν ίϊάττη'; ϊζδομάδος, των δέ Ποινιχών, Γήν
  χαι Παίασχευτιν ίχάιττ,ς ί^δομάδβς. (7>ραν 5* ένίρζιως των βυνΐ-
  δριάιιων ττν '^ τ μ
  ; "Οίας δ» χ«^' άς το Γπαφιίον τοΰ Διχβστηείου τούτου βά μένη
  Ι ϊίθΐχτον, τάς ιργασίμίυς ημέρας άκο τής 8—12 ». μ. χ«1 ««^
  3ΟΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  της 2—6 μ. μ. >ατά δέ τάς έξαφίσ'μου; ημέρας άπί, τη. 9 —< 2 "' ·*" - τ Διατάιΐΐ' ό ω; ή παίΐϋτα ΐσγΰγι ίπό 1ηςΣ!ίπτδμ.6ο''υ, ^ε>' "Ί?
  χκί χατοτργεϊτϊΐ -δία επι τού προχ* μένβυ προ βνϊστέρ· άποφϊθ'ς,
  μέχρι3; Δΐχϊμβρ'ου 19Κ' *«!
  Παραγγέλλιι τή. ίημοβ/ιυτιν τγμ τ-βρούστΐί οττφι) χαϊ οί ως 4
  Νίίαος 6ρίζ<ι. Άτεφασ'σβΥ) >α! 'ξ«ϊ(ίβτΓ| ίν Χβνίοις τ?, 17 Ιουλίου 19(0.
  Ό Είρτνϊίχγις Ό Γρ«αματε'.
  Ίωόν. Βενέτινοΐ
  "Οτι άχριβΐ; ΐ/'ίγοαφον
  Έν Χαν'βις «ύθημίρόν
  Κωνβτ. Γ. Κωνστβντινίδης
  Ό Γραμμ*τ«ύς
  Κωνστ Γ. Κω/σ ανινίξη-
  Άριθ. Πραζ 38
  Ό Είρηνοδίκπς Καλ»»»" χωρίου Πεδτάδοΐ
  Λαβών ΰπ' δψει τό άρθρον 1 τθν 'ακ' »£ θ 137 ί. Ι Νομ:Ρε
  τικού δίατα>ματος τό άοθρον 22 ι;ίθ ύπ' άρ.θ. 8!6Νόμο^ χαί
  τάς λοιπάς αύτοϋ ϊιαταξίΐς.
  Ορίζω ^μερϊ^ ίπισκίψεωΐ ε'ι^ εκάτερον των έν τή περ·φερεία
  τοθ Εΐρηνείικείου Καλοΰ Χωριο.. Δημων κ»ί ϊλδικάσεως των
  ά ρ.ζημιών ς,ιά τούς μϋνας Α3ΐουστ'..ν,Σεπτέμβριον, Όκτωδριον,
  Νοέμβριον καί Δίκέμδρ όν 1910.
  Αον) Διά τϊν Δημ ν Μοχοδ
  Την 7ην κα; 16η Αΰ'ουΐιου, 3ιν κιί 20ην Σεπτεμίρίοιι,
  1ινκαί20ην ΌΛτω6ρίο^, 5ην χά 24ην Ν^ε^,βρίςυ, 3ην ^2.! '.Οην
  ^ν Διά τόν Δήμον Επισκοπής.
  Την 9ην χαί 20ην Αύγούστου, 6ην καί 17ην
  1 Ο 9
  η
  6ην καί 15η<< Δ γ η ο, ΙΟην καί Ι9ην ρ υ, 8τιν η η Πτν Δεκεμβριού Τοπ^ν ϊκδιχάσεως τα δημοτικά καταστήιλατα των ώς είρηιαι δήμων καί ώ=αν ένάοξεως τώ< συνεδϋΐών τι ν 9 ιι.μ. Παραγγέλλω την «ν άνιιγράφω τοιχοκόλλησιν τής παρούσης ϊ'ις άιταντα τα ■χωρία των άνωτίρων 'ήμων ττ] έττιμϊλίΐα των θ'»είων Δη^άρχων ν,αί την δια τοΰ «αραρτήματος τής Εφημϊ ρίδος τής Κυβερνήσεως έν Κρήτν; δ1ΊΑΟσ;.«^σιν αυτής. Εγένετο καί εξεδόθη :ν Καλώ Χ ·>ρ·ω τή 24 Ιουλίου 1910.
  Ό Είοηνοϋικης
  Κωνστ. Κουλούρας
  "Οτι άκριέές αντίγραφον έν Καλω χωρίω αυθημερόν
  Ό Γραμματ*ϋς
  Έ. Νταφώτης
  τοΡ Έβνικοΰ ΤνπογραΛείον