93442

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/8/1910

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϊ ν % * «ν 4»^,^^ ?* * Λ.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)!
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τ/, 1 _ Αυγούστου 1910— Αριθ. 56
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ
  ΚΤΗΝΙΑΤΡ1ΚΗ ΓΠΗΡΕΣΙΑ
  Αριθ. Πρωτ. 124
  » Διεχ,π. 31
  Μην Ιούλιος
  Ή υγιεινί) κατάστασις των ζώων εν τοίς Νομοϊ, Χανίων,
  Σφακιων καί Λασηθιου υπήρξε χατα τόν πα^.Λθόντα ,Α,ήνα Ίου
  λιον αρίστη.
  Κατα τό τελευταίον δεκαήμερον τού ίίιου μηνός ιν τή χΟλϊι
  τοϋ Ήκαχ.λει<υ λαι «ν τω βουβταϊΐω τοϋ Μιχ. Σμαρ ,Ιϋν^ακί; ινίσκηψιν η λοιμωδης νοσος «Τυφος των βοών» ίς ι), προε¬ βλήθησαν χαί ίθανον αί ίν αύτω ϊν3τα«Λ:ζ,μ»ναι 7 αγίλαοίι,. Κατα τό ί'ιον δεκαήμερον ίν ιοίς ποιμνιοις τού χ,ιορι&υ Ανω- γεια Μυλοποτάμου ίαημιιωθηίυν κρουσματα τίνα της λοιμωίίυς νόσου «ά^θρακςς». Η Κτηνιατρικη 'Υ*πηρβσια μετά τώ» οίκειων Διοιχητιχων Άρχών Λαι τής ΛωροφυΛαλή; ε/αόον παντα τα χαταΛληΛα !ιέτρα πρός ιτεριστολϊ,ν τω< ανωτέρω Λςιμωδών νοσ«>ν, αι'τινϊς
  ευρίσκονται ήδη ·ν υφ.ηι, ϊιώτι ουδϊν νϊον κροΰσμα τούτων
  κρο 10 ημερών ίοημειώϋη.
  Έν Χανίοις -τ,γ) 10 Δύγουστου
  IV
  10
  Ό Α»ευθννιή<, ΧΡ. β Λ Εθεωρήθη Έν Χανιοι^ αυθημερόν Ό επί -ών Οι^ονο,ζΐΑών Έπ<.τρο-το< Β. ΣΚΟΥΛΑΣ Ί π« δ»; ο ό α την μίοθωσΐν τοΰ ίΐς θέσιν «Καινοΰργια Πορταβ Ηοκ υ (Μαινρ.ίΐ) υτο τ ϋ Ίίραηα ΧουΐΛανακη προσενεχθεν ΐα. δραχμων Ι Ι μην αΓυν μισθωμ* ιπλειοδςτηθ/) κ»τά 5 °/0 υπο τοΰ αΰτδί Άντ. Κ. Παπαδακη. Διά τΛ^χα ΆχυοοϋΊεν τα σχετικά τρακτικά δημοπρ^σιών καί Δ ιτταΓ3σοΐλεν τη/ ί (εξαγωγήν »τανχληττι<ών τιλιιωτκών ίηαο^ρατών δι? την ίχμισθωοιν των ως ά"ω κτημάτων γβνη- σοιχ'ντ,' Γη^ 18 Αϋγυσ'ου 1910 ήμ.έρχν Τϊτάρτην καί ώραν 10 —12 * μ έν τώ Νιμ2ρ*//"χ·ω Καταστή,,ιατ' Ηρακλείου ίνω- ■τ·ον % ής ίτ'τροπβΐας "ή; όοιζοαε^η; Εν η ύπ' άρ.βμ. *Μ/ιιι έ.ί. Ϊ'ϊχ1^^^5 ι ήιών χαι σ^μφώνως πρός τ'^^ς ϊν αύτη άναφβ- ιις ό'ρου, Εν Χονιο·ς τή 'θΑΰγοΰϊτου 1910 Ό Έπίτροπίς Β ΣΚΟΥΛΑΣ Ιί 35^9 » Λιεκπ. 2455 ΑΚίΙΤΓΡΛ ΔΙ-ΥΘΥΜΣΪΣ ΟΙΚΟΝΟεΐΡΐΙΙΙΟΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Επαναληπτικης τί.?ειωττκής οημοπυασίας θιατιιν ι»μι- σθωιίτν δημοσιων ακιν.ιτοιν έν 'ίΐυακλίΐω Ο Ε11Ι ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙ1ΓΓΡΟΠΟΣ Λια»ίη(>νττϊ» ότι.
  Έιτειδή το διά την μισθωΐιν τοϋ ις θισιν Μεν-ρΐσΐοις οιχ,ο-
  πέδςυ μετά τριών σταύλων υπό το3 Μουσταφά Δεληα/μεταχη
  Χροσενεχθεν έκ οραχι,ιών 20 μηνιαίον μυθωμα ιπλ6ΐ;ί ,τη&η χατα
  6 % υπό τού Άντ. Κ. Παπαδα*η.
  Ά: 9 Ατοφ. 498
  Ο ιΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
  ΛΛ^ίον.ες ύπ' δψίΐ:
  Ι) Γήν .ι-ΐο χρονολιγιαν 1 Σεπτεμβρίου ϋ)05 αΓτησιν τοΰ
  Εύγενΐ'θυ Έρρ. Μοφλυ, Κωνσταντίνου Άν:ι*ν9πουλου κατοιχων
  Ά&ηνών Λροσι»^.ινως 6* θιαμενόντων 5ν Χανίοις, Νικολαου Α.
  Κ'ΐθά>.ί5, Ιωα^ν;υ Κ Γίωργακα**- και ΙΙοΑΐ/χρίνίίυ Δ. Ιΐβλυ-
  χρονΐίθυ, Λχ-ςοίκίιιν Ρ-οοποΟ Κισσάμου, καταγωρηθεΐσαν *ν τώ
  σ-χετοώ &(6Λΐω τίς Νομαρχιας υ* αΰς. αριθμ. 454 δι ή,
  ούτοι αιι^υν.ηι όπως χορηΐηθο ά*εια πρός ενέργειαν μεταλ-
  λευτι>ώ^ =οε«νώ< έιν χωρου κειμένου εις την κτηματι>η* ~ερι-
  φίρβια/ τώ/ χωρίων Ραίδούχα Ροϊοποί α^νορυϊχΐ,ια^ ίε γύρω¬
  θεν μίϊα ν», ίςί], θ.σε'ς: 11ηγΛίαχ:α, Ινουρτ-ς, Κεφαλι, Κου
  μαρες, "Α (Ίος Νούφοης ή Ιΐεριστερίς -αρΛθαΑϊσΐιως ί'ως τ«
  Ιΐηΐαίαχια
  2) Το ταυτοχρόνως κιτατίθεν σχείιάγραμμα τίΰ μηχανικοΰ
  Δ. £*, />ιΛ}ΑΊ υπ^ χρονο-ογιαν 31
  XI
  (^^3τ:^ 1905 εξ ο^
  δΐι/νυτΐι <; ά*ρ 6 (2 των ι/ τή αιτ^ε' άνΐ9«?θΓ<·!νων όριυιν >.αι
  ό.ι τ, ί ταΐ ς τοΰ οΐ)λω(>ΐν:9ς ^ωροι είναι έλασσων των 10.000
  ρ
  ά) Ύι ι παρ» τό σ/_·δ.άγραμμα τούτο Ιπο χρονολογίαν 7
  Μΐρτ ο^ 190^ -ΐρας'<- τοΰ Δι* (ίυν3ν;ος τ» Δημοσία Έργα Μη- χα»ικ;υ ϊι' ής πυ 5«:ι*Γται η α<ρι6εια το5 Αατατ«(>«νΐ5ς σχεϊΐα-
  ά
  ρμμ
  Έπΐ'ϊη νθΛω βάσιμος είναι ή αίτησις αύτη.
  Διά ταυτα
  Ιδοντες
  καί 'ας σχ>τΐΛας διατάς^ίς τυύ περί μΐταλλίίων Νβμοι<>
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Χορηγοϋμεν *ίς τς,ύς αίτοίντας Εΰγίνειον Έρρ. Μοφλθν,
  Κωνσταντίνον Αντωνόπουλον, Νικόλαον Α. Κνιθάκιν, Ιωάννην
  Κ. Γεωργαχάκιν χαι Πολυχρονίων Λ Ηολυχρονίδην άδειαν πρός
  ενέργειαν μβταΛΛευτικών έρευνών έν τω χωρω τη καθοριζομένω
  εν τώ κατατεθεντι οχείΐαγραμματι.
  ΌριΙ,ομεν τό ποσόν τής κα;α6ληΐέας εγγυήσεως διά τάς τυ/ον
  προσγενησομένας ίις τοϋς ιδιοκτήτας τοΰ χωρου τούτου έκ των
  έρευνών ζημίας ιίς δραχμάς εκατόν εΐχοσι (12θ)και
  Προσκαλούμεν τους «νιβ α'ιτοϋντας όπως συμμο,.φω6ώσι πρός
  τος διαταξίΐς των άρθρων 7 «.αί 11 τοΰ ϋπ'αριθμ. 38'.' νεμου
  καϊ Λοιπάς διατά"ξεις τού αυτού Νομου και
  Παραγγέλομεν την καταχώρησιν τής παρίϋσης *ν τώ «ν
  Κρήτΐβ παραρτηματι της ίφημεριοο; της Κυβερνήσεως.
  Έν Χανίοις τή 3 Αΰγουστου 1910
  ' Ό Νομάρχης Χανίων
  Α. ΝΑ-ΓΠΖΑΔΕΣ Ό Γραμματεύς
  Π. Πολυχρονίδης
  "Οτι άχριδές αντίγραφον
  Χανιά αυθημερόν
  Ό πα^ά τ?} Ν»μαρχίοι Β , Γραφεύς
  Ν. Μπουλ«.κάκις
  3) Δΐι τόν ιορον αγοραπωλησιας ζώων Δρα-/. 3ΰ0θ.
  4) Δι» τόν φόρον ζυγιου Δραχ. ς2Ο000.
  6) Δια τόν ΐόρον θίατρων Δραχ. 1500.
  Ή χρημ.ατικη ίγγύΓ,σις όριζ*τα( διά τόν ύπ' άριθμ. 1 φόρον
  είς Δραχ 200, δι» τί» ύχ' αοιθμ. 2 φόρον «Ας Δραχ. 10, διά
  τί ν ύπ αριΚμ. 3 φόρον είς Δραχ. 20υ, 8ιά τόν ύπ'άριθμ. 4
  φό^ον είς Δραχ. 1100, και διά τόν ύπ' αριθμ. 5 φόρον είς
  Δραχ. 12Θ.
  Ό έϊθΐχιαστη^ τοΰ φοι-ου ζυγιβυ δέον νά έχΐβ ϋπ* όψιν ότι
  ύπεοιοασίιη καο: τό ήμΐαυ ό φορος επι τοΰ είσ.ιγβμ*νου εις την
  πΟΛιν οίνου, όρ.σβέντος εις λίπ;α * χατά φορτίον.
  'ίΐ δ>,μοιίραΐια θά ίίια^αληφθγ,βίςτό Νομαρχιακόν Κατάοτημα
  ΊκακΛειου την 'Ίά Αύγ^ύστου 1910 ημέραν Δευτέραν λαι
  ώραν 8—10 ν μ. ενώπιον τής Εΐϊτροπής τής οριζομένης διά
  τής προει-,ημένγ,; ύττ αριομ. 1411/ΐιβο '· ^τ· οιακη(:6ς»ως ημών
  κοίί α·υμφωνίώς πρός Τν.ύ; ιν αυτή όρους, έφ' όσον οέν τροποποι-
  οϋνται ίια τής παρούσης.
  Έν Ηρακλείω τή 7 Α,ύγούστου 1910.
  Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
  1Μ. Δεληαχμ.ετάκης
  » Διεχ,π. 1οο2
  Δ1ΑΚΗΡΓΪ1Σ ΕθΑΝΑΛΙΠΓΪ. ΜΚ.Ι0Δ0Σ1ΑΣ
  Ό Δηιιαονεύων Χανίων
  Διαχηρύττει ότι ι
  Λαβόντες ύτ.' όψιν την υπο σημερινήν χρονολογίαν δήλωσιν
  τού ΝιχοΛΛου ΜαΛΐΐι,ου ή Αιγηνιτου κα,τοΐχου Χ,,νων ίι ής
  ίηλοΐ δτι «ρςσβίρει 5 "/β «πι έλαβον τής υπο τοϋ Ιωσηφ Φαχω-
  τάχη προσίϊΐχ'θίίσηι, κατα -,Γ,ν εν.ργηθίϊσα» την 7 Αύγουατου
  *. Ι. μειοδοοιον οι« την χα%*δαφισιν μ«ρους τοθ πρός ανατολάς
  τής πόλεως τείχους (Κουν Καπι) 4ια την Ινωσιν τής έσω και
  ίξω πόλεως.
  Ίίοντες καϊ τό άρθρον 14 τοϋ ύπ'αριθ. 356 Νόμο·ι.
  'Δκυροϋμ»» τα πρακτικα τής ώς άνω ένεργηθείαης μειοδο-
  σίάς κ αί
  Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής έϊ.ργηθηαΐμένης την 16
  Αύγούστου 1910 ημέραν Δ«υτ»ραν και ώραν 10—11 κ.ι*, έν ;φ
  Νομαρχιακώ Καταστήματι ινωτ.ι.ν της νομιμου Έπιτρβ—ίας «αι
  συμφώνως πρός τςυς εν τήυπ' αριθ. 1ι>έβ/1Λ7 ι. Ι. ίΐακηρώςει
  τ,μώνκβ.1 τή ϋχ«τική ϋπόχρονολοιϋν 10 Ιουνίου ί.Ι. συγγραφή
  υποχρεώσεων βναφερομϊνου^ ορόθς κβί συμφωνίας.
  Έν Χανίοις τή 9 Αύγοΰστου 1910
  Ο Δημαρχεύων Χανίων
  Ε.
  'ΑρΊθ. Πρωτ. 1648
  1345
  ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ ΚΙ1ΑΝΑΑ. ΠΛΕΙΟΛΟΣΙΑΣ
  Ό Δήιια^χος Ηρακλείου
  Δίάκηρίιττει ότι
  Μή ίμφανισθεν;ος ούίενός π/ε οδ;του κατά τ/;ν δημΐζρα
  την βνερ>ηθ;ϊσαν την 2 τρέχοντος μηνός πρός ένοικίϊ3[ν των δ/)-
  μοτικών φορων '/» °/ο ϊ*ί των συγκθμιζο,χεν^ν προίοντον, τΐθ
  φορου αγορακωλησιας ζώων, τού φ-ρου αιγϊπροβατων, το. φόρ;υ
  ζ^γιου, και τοϋ φορου θεατρων, ίιαναλαμδανεται ή ίημ;~ρβσ:α
  σ^μφωνκς πρός τού; όρους της υτ:' αρθ. 14'%16, ϊ έτ. δ(3»η-
  ρυξιως ήμώ» μέ τας ·ξϊ»ς -.ροπθ
  4) '/
  λ )
  Δρβχ.
  2
  προϊόντων
  2,
  φ; 9ν αί ,5^*6* ων Δρ χ. "0.
  Ή Κοτνοττκη Άντι-ροίΙωπεία Ζαρού
  Καίτοι ρίου
  Διακηρύττει ότι,
  Συμφώνως τώ ύπ' αριθ. 356 π«ρί δημοπρασιών Νόμφ ίκτί-
  τ)ΐται είς φανεράν -τΛειοδοσίαν ή έκμίΛωσις τού δικαιώματος τής
  Κοινότητος Ζαρού Καιν:υ^ίου ίκι τής άγριάίος τής άνηκοΰίης
  είς την Κοινοτητα ταύτην, τής ίπονομαζομένης «Ρ&ΐδ»» ϋπ»
  τούς άκολούθους όρους.
  Ιον) Ή έκτασις τής ί/μισθουμίνης άγριάίος είναι ή'άκόλουβος
  «Άρχεται άπό τής θίσ.ως «Λακταριϊΐά» ν ά πάν) τόν πόρον τού
  Σκινάκου, τό Μαΰρο Μασκαλι, τόν πόρΐν τοΰ Φραγκΐοϋ νά ·;«-
  ριστ, τό Άρμί 8τι χύνουν τα νερά τοΰ Μαΰρου Κοΰμου την Κο-
  ρυφτ,ν, τόν πόρον τής Άμμουδάρτς Μι,'τατο Βασάλου, νά ιτάϊ)
  αρμι-άρμι ιήν Σκάλαν των Χ'.λ:δον1ώδ, είς ττν κορυφτ,ν της
  Χαλασσοκεφιλας ό'τι χύνουν τα νβεά, νακαταβή τα λουστόλά/ΐϊ,
  να πάν την άρμούλαν, νά καταίϊ τόν πόρον το3 Τραχηλιοϋ, ν»
  κάταδή είς τα χέρα ροδολάκια, ίκίϊθΐν νά γυρίσ·^ *ά πάτι είς τό
  Σκαφοκι είς ττ;ν κορυφτ,ν τοΰ ΧαΛάδρου, να ■κίχι τό φροϋϊι τής
  Λοι.μ5ταρ3άς,νάκαταοή€ίςτόΣκαλά<ι.ι νάπά^τόν Μελισσόκηιτδν, να π&ράσττ) τού περιστερΐά τό φροϋδ-, νά πάη είς τον Τϋμπαν:- σπτλΐβον, νά πά»} είς τοϋ Σεΐμΐνη τόν Μελισσοχηπον, νά *>1
  εις ττΐς Παπουτσίνας την Έλγ;ά, νά καταδή τόν ποταμόν >«
  έχ,εΐθίν ποταμίν-ποταμόν νά πάτ, είς την Λίικτοριδιά».
  2) Ή διαρ.«ια τή; μηθώσεως όοίζεται είς διετή άρχομί'Ί
  άπό τής 1 Σεπτευ-δριου 19)0 και λήγουσα την 31 Αύγούσ^
  1912.
  3) Τό μίσθωυια καταδϊλλεται είς τέσσαρας ί;ας έξαμηνιβιας
  δόσεις την 1 Μαρτίου κάί 1 Σεπτίμδριου εκάστου ίτους, ή Μ
  έμπρο^εσμος δέ χαταδολη ϊόσεως τινος καθίστησι την δόσιν <*· παιτητην καϊ τοκοφόρον πρός 9 °/0. 4) Ούίε ς συμψηφισμος δύναται νά γίντ^ άπέναντι τοϋ μισθώμα- ϊΐ' οίον δήποτε λόγον. 5) Ό μισθ.τής ίχει τό δικαίωμα νά νέμητίΐ την έκμισθ υ μενην άγριάϊα «ΐσάγων είς ταύτην δσ« δήποτε Οΐλήσει αιγ=πρ3" δατα. 6) Άπαγορβύίται άπο'/ύτως ή κατασκϊυή άνθράκων επί '·"^ μερουςτοΰ κειμένου πρός νότβ» τοΰ Ρο36α τοΰ ετονομαζομε«'--( «Νοαχα» ήτοι έ«ί τοθ νοτίου μέρους τής θίσίως «Κορυφοί τ:ίί Σωμαριοϋ να πάτ^ την κΐρυφην τής ΧαΛασσοκεφΛλας». Είς '» 1τ:λ;!πον μ.έρος τής ίκμΐσθίυμενης άγριαδος ήΤοι είς τό μ·Ρ:ί τό καλο^ε,νον «Λακχος τού Ρςιΰδα» έπιτρέκεται *'? μ·»να "* μελη τής Κοινο:ητος ή χ,αττΐσκευή άν^ρακων τηρουμί^ων ί(ΐω; των σχετικών Νομων καϊ Διαταγμάτων, «·ηί τής /αταυκβθίζ'ν*" νης ϊε πΐσο-ητ3ς των άνθράκων βικαιοθται »ά λαμβάνη ό μιί*ω" τής παρα των κατασκευβζόντων τούτους ίν (1) λ&πτϊν 8:' έκαττν όκϊν. Ο μΐοθωτης ύποχρεοΰται νά έπιδλέπτ^ ό'πως κατά κατοσκεκήν των ϊνίΐίίχ'ον καί·<οτ<ιν τ<3ν ϋ^ο1^ ··-, τΧ 5^#> ·'
  τη?ςι·ν;αΐ οί σχ*:ΐΛ3ΐ Λίί,^ι κιί τ* "
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΡΝΗΣΓΩΣ
  ίν έναντία -εριπτ'.ισ;; ε'ς πίτΐν ϊτοζηΑ ω-'.ν π:ός *.ν Κ:ιντητα
  αλληλεγγύους μβτα των ζημιωτών. |
  7) Τα ιχίλη τής Κ;ινότη·ος ϊικα ο.νται νά συ^λέγ^σ'. »»υΓΟ- |
  ξυ^α καί »λ? α ξύΆ;» γρήτιμι πρό- χϊτ:>σ«υ?ν γεωογ'.χω ίργα- Ι
  )ειων,5π! των -ο>λουμΕνω^ δέ γ ωργ «ών .'ργαλβίω-· β'ς τρόιο»- Ι
  τ.α ΐλή άνηχοντα «ίς την Κΐΐνοτητ* Ζ ροϋ 6 μ'σθωτή; ϊχει τό δι- !
  χα'ωυ.» νί· βιστρατττ, ποιρϊ *οΰ ζωλητΐο αν» μίαν δρ> ιινν δι"
  εΎ^σ'ον άροτρον.
  8) Τάμ'-η "ής Κο νίτη ος 3ιχα ούντ-^ι νά ουλ'εγω^ι β-λά-
  1α έκ τής έχμισ'-ο^μένης άγρ-άδος, άν ί:' οί ιυλλ-γο -«ι, τ-Ότί
  τΐωλ-5σιν αύτα ίϊ» τρόσωπα μή άνή οντα είς την Κ;^ν τ'τι Ζΐ-
  ρ&0 2(Χ0Ίθϊτρ[ ό μιεθω-ής ν» ίίΐτράτττ, παρά των πω/.ητων δ^ο
  λε-τά δι' έχόστην ό>δν βϊλαν'ων.
  9) Παρά των συλλΕνόντων δίχτϊ^ον ϊ'κίΐοίταΐ ό μισ&ωτής
  νά είσπδάτττ δέχ» λεκτά χοιτ' ό-αν
  10) Η έιΐσ6ώ-ρία Κεινοτης 3έν έν?χετα: δ;» διαταράξί ς
  τής χρήσ,εας υπό τρ'.τ,ων νενομ^νοις Κατα τ (.Ο'ΐνϊς το ^ι^έ{-
  γ.ιΐ θχ κρίνγι ή Έιιτροπή καί ί όποϊ ; 6ά σ^νυτογ.άψ(, τ»
  τυνευΗι ν^ΐΑ£ Ο" -ί- απατ''ς τα» υποχ^εώτε'^ τοθ ^5'χ Λίτοϋ
  άνευ ίιΐφ£σει»»ς ή δ.ζήσεως.
  13) Εάν ό τελευ-ί,ΪΓς πίεοδίτης ή ό ίγγυη-ί;- αύτο" τα-
  >ηβ<Γ"« νά ύ-ογτάψω- τό ιτρ,αχτιχον τής ~λε οδο»ιρ:ς '·»'■ το τυ^αφθησόμεγον σΐ/μδολαΐίν εισίν α/φ'τ ροι ,ιπευθυνο: αχβν·>ντι
  τής Κο ν:τη-ος ?ια ιτ.ϊϊαν επι τιθάο/'χ ϋ μοθα);χϊ·-ς ζημ'οτν
  έι: νέβς ΐΑΐσ'ίώΐϊως ή1 αττ' εύθε;ας διαχε ρίΓειο.; χ»·ρ'ς νά ίχ-> σι
  κανέν Ϊ!>α'ω·Αϊ έχί τ-0 τυχόν πλε-ναιματο .
  14) Ή Δημίπρασία δέν είναι τελίΐο,τι^ή ίπομέ'νως ίάν ·'ν-
  τόί τέν^ί ήαεΓώί "·ο ττ"ς πρώτης κ*.τακ-»ρώσεως πρ στ·ρο τ>ς
  5 °/ο **' πλε'ον άχυΐοιόντχι τβ πρακτ·*' καί ϊι:»να'»μ6άν«τα·.
  ή δημοπροσία την άμέοως επομένην Κυριαχή». ^ .
  15) Αί προσ^ρβί 4ά γίνωνται είς ά»ε?^ίας μονάδας καί ε'.ς
  3) Οί φ?*οί 6> ίν;πτωντ«ι τοχτιχώ; χαί αμέσως ^«το ?Γ·ν
  ϊύσιν το' ήλ'ου χοί θά σίύν ντ«ι ολίγον πρό τής »νβτολής
  αύτοΰ.
  ροσας ίρβχμιί.
  16) Τα ιτρακτιχβ τής πλίΐοϊείίις ύπόχίΐντα- »α·**«»ας
  τάς ιτεριττω-εις είς την ^χρ·σ<ν τώ^ άντιπΓΌ<τω*»ν τ ''ί Κο·.- νότητοο, οίτινες δικηοϋν α νά ίιτιχ^ρώσωσι τβϋτί ή μή χωρίς ό τβ>ευταΤ?ς ιλειοϊότης νά αποχτα *ατΐ τής Κοινϊτη-ος ου¬
  δέν ϊιχαίωμα.
  Π) Τα χηρύ-χεια *οϊ -Ι'^Ιχ βυμβο^βίων βτρ^νου-ι τόν
  μισθωτγ,ν.
  Έν £αρώ τή 8 Αύγουστου 1910
  Οί άντπρόσωιΐίΐ (ής Κ'- νό-ητ^ Ζαρ:3 Κ> νι^ριθυ
  Ιωάννης Γιατρομανωλάκικ
  Ιωάννης Παπαδοδηιιητράι· ής
  'Κμμανουηλ 'Ιερωνυμάκης
  Αριθ. Ποωτ 168
  84
  '(> Αήιιαρχοι Βάιιοι/
  Ιΐϋ,κηρόσαει ότ·. ίυνάμ.ι τ<,ς ϋπ' Ϊ?'Λ. Μ -Λ 907 ά^ο- ίλ ('·ι«ς υτο μΐι.δοτι.η ίως ^ ,μ μ _ τοθ χ. Νομαρχου Σφακιων >αί ^μφώνως πρός τας
  τϊ3 ό-' αριθ. 35ΰ Νομ=υ 5χτι6*τα·. ΐ'ι; φ^ν
  ίη-οπρασιαν ίκμ σί»ω3εως ή 3υντ^ησις '-*;· -'3Ψ '
  --' τή χωμο-ί/,ει Β^ο; υπό τ:0ς έςης όρ:υς χά
  νιας.
  1) Ό ίν.[Λ-.αυτης να Ι ύτοχρεως ιί^ τα πρ;ς
  ΐν ύλ'χά ήτοι Μΐρελϊ'θ'ν, φυτι/.ια «αί ΰεΜυς τώ φ
  2) Ό ί-ικΐΜΤ-,ς νά ?, ϋ-ΐί/.ρε,ως Γ-α χϊ6'_ εχΜττ,ν ,α'α-
  ριζς τίς ύίλους τώ» φανών χαί των λαμπών
  σεω; θε" εί ί-[6ϊ:ύνει ά-:/·>.£ΐ-τιχώς τ Όν ΐΊοικΐαοτήν-
  Γ>) Τγ μίΐβωμα θ·» /ΐταίά^λεται χατά μήνα κ»ι €ΐς τό τ·:-
  λος έχάσ--υ μηνός ;χ το ΔτμοτινοΟ ϊομείου,
  6) Ή ί .ινΐίσ- ϊρ'ίτ,! ά'χο .τής Σεπτιμβρίου 1910
  να! λή-.·ε· -ήν 31 Λΰ ούττου 1911
  7) Έν τ-.ρΐχτώΐίΐ Κίθ'.ήν ο ίνοιχιαστής άμίλήσΐι <5ίΐρ νά αή χνάχ-^υν οί φανοί καλώς ^ ί}Λελ( σί^σβτ) τις τού¬ των ιΐ30 τή- ώιισμέη; ώρας ή *έν ν.αναΐίζχι τάς ύέλοις των φανών Ρά 5;:ο6>λλη:αι 9νεν ού*εμ'5; αντ ρρτ,σίως τού
  είς προσ^ιμο^ μ 5ς δραχμής δι' έ'χαστον π»ρημελψένο_ν νανο*
  τ,νχ άποζτμ'ωτίς βα -ρατεΤτα' έ* το3 μισθώματος χαίά την
  ή'Λ'ταν -ής πληίνμής.
  8) Πάς μειοϊίτης^ά νά γίνη δε>τος ?ίο_ν νά τροσαγά-
  γη ΐξιόγρεων, χϊ-ά τή« γνώμην τής ίπιτοοπήί, έ>τι"Ι'{Υίν *
  όχ-Λ'ς θά «ίθΰνιτ-ι ϊ' άτάσα; τρς ύτ^;ίώ-«!ς τοΰ μΐΐθωτού
  άν«υ τού ϊ:κ~'ώμα-ος τ^ς δαιρ=αιως χλι διϊήσ'ως. Άρνυυ-
  μ=Λ^ τ.'" μ>ιοϊότου νϊ συ^'άξζ τό σχετ'κόν Σ,μία).οιον ή
  μ (θϊοτ'α θέ):ι ίΓ3ναληίίιη ϊΐς &ί = 0" βύτ^ϋ.
  9) Ή μΐιοδοσ'α γενήσ;τ7( την 2τ Λ'γ:ύστ;υ 1910 ήμί
  ρ=ν Τί-άοτη" *π άπβ -<|ς Β—12 π. μ. ν -ώ Δ' τμαρ-χικώ ττ,υια- Βί ιου "αί ίνώπιον Ιτ-ροπή; άιΐοτί / ουμίνης ^Χ πΐΑ^ρ/'υ ώς Προί'ρου. το") Πρα:δρ3υ χαί ενός μ'λους Τάν ϊντός *ς ήιερώ' άπϊ ΤΛ' χϊτβχυρώ*εω: ήβίλ» τ, πΐσό'^ 5 °/β επί ε/αττον -ή; τίλε;τΐια< ιι^οσφίία; ή ιΐίΐ'δο;!» &■*'«' ϊπβν^νίθή τίλε-ω-οώς 11) Τα κη?1χ«ια χά! Συμίο' "ΐογ αφι>.ά ϊι/αιώμΐτα βκΐρύ-
  νο.σι τόν τελί,,ταιΪΓΐΓ ι>«κίότην.
  12) Τα -ραχτιχά τής χ*-ο. ι ρώϊ'-.ος ϋ όχε.νται^ ίίς τή^ν
  Ι,κ·(σιν τιϊ Δημοτιχοΰ Σ^μβρυλ ο^ ίικαιθυμένο ·

  έγκρ'νχ
  ή1 μή αύτά.
  Έ» Βάμω τ? 7 Αΰγοίσταυ 1910
  Ό Δγ;ααρχος Βίμου
  Εύσ,τ. Ν. χΠερουλής
  ο Ο ΙΙοωτ 318
  Ι Διεκπ
  VI
  4
  Δ1ΑΚΊΡΓΞΙ-
  ί) Αήιιαρ^'χ; ΙΙολαιο^ώοας Ιελίνοΐ'
  Δ'.αχηρΰ:τιι ότι,
  Έχτίθετΐ εί; π ειοϊ.τικην ίη^οπ?«·.ί ή ίχμΜωτις 'ών
  ίςή, φόβο.ν.
  Α) Ο φϊρος ζ.γ·-> ί~ί τ<1' ϊχολ ύ»»ων :;>■&<, ο:ιν ϊλ-'.ι «ίσ.γωντχ "πρίς χατ.ναλωσι- "■< Κωμο-ο· ε-ας Ι1αλΐιο-/.ω?>ς
  ·?) Έ-ί -:αντμ>. των ό ι.»ρώ' -. -* ί?ω?ιμων ήτο- οταίυ/ων.
  οίνου, ρ<-ή:, ά^γίάΑ-α,ν, ά> γία^ψνα., χασταν.ν, χ>ρ,
  ϊιων μ=.Μτος, χηρού. πίτ.τώ^, κρο^ϊιω^, γΐλαχτερών «ι
  τυρο3 ίςα::ο.μένων των *πς ιίιαν '/οί^. ά"ν ε*Μ«: ««Ρ*
  γωνεύ; ήθϊΜ α.τ .»4ρ«ι εί; την ,ν
  II
  «λαιο/.ώρΐ η «ν Χανίοις
  οίχια- ;ο^ ,1νάν>-ρν ποιόΐηια των τοιούτων *ίίων ώς *»ι το
  Ι/αιον «ρεας χαί ίχθ.Τς άτινα! ά.·ενται εις την 4κ-βγην τοϋ πω·
  ·>) Έκ τύν )ιά θαλάατί;, ϊι' έμχ:?·ον μ£τ«ΐοβμ=νων ίΐν ·>ν
  όιτ«»?ών ναί οίνο-νεύμ.»τ:ς,χαί ότε πλοϊον τι ίθ«λ€ν -.ΛησΜ
  χβ-Οη' Β:'ό·ΑΓ,' χα'ι δσπρια »' τώ λιμένι Π*λ«ιβχ«ίρ» ■
  Έ* των «νωτέ,ω ζ,γ-ζοαέ.ων ό ίχμΐσθωτης βΐλε! Α«μ6»»·ι
  δ,χ,ιωμα ζ-,γίο» απ, 3-60 ό*«ϊ»ς 10 Μπτχ, »ο 60-1""
  ϊ,άδα- 20 Μττά. Έκ τή; **,ρ *ης ^«νΡ' 5(' °« ων.·? λί"τϊ
  *-β 50—100 -:«ί.-ν 10λ««τχ«ο ϊετην «<)ρα*ην |Ι)μ*τ» χατϊ ίτατήρα. . Β) Ό φόρος τοΰ έν Πϊλαιοχ-ορβ Χϊτανϊ'ασκ:μίνου χρί3.ος 5 ,Μΐΐτβ κατ' όχαν.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ1 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Γ) Ό φόρος σφαγείου 1Ολ«Γ.τά κατά κεφαλήν ί· ι των »ίγο-
  ■προδάτων, επί δέ των χοί^ων β:ών καί μοΐχων 20 λεπτα
  Δ) Ή ίνοιχ'ασις των ίν Πβλαιοχώρα κτημάτα» τοΰ Δή «υ,
  ό'σα χατέχει ελευθέρα άνευ ούδίμιας δια-αράξεωί, «πιφ.ί>ασσο-
  μβνου νά ζητήση άπΓζημίοκ'.ν σνμφώόω; τώ Νομώ .-π' ίύΐείας
  «κ των καταλο.ίόντων μέρη τινά χωρίς νά άνα^ηγνΐ)£ται η ίχει
  συμφέρον ό τυχόν ίνοινιαστής
  Ή δη,ιοπροσία ^«νήσεται υπό τούς έξ?ς δρους.
  1) Ή έκμίσθωσις άρχετα. την 1 Σεπτίμίρίου 19'^ κ ι λή¬
  γει την 31 Αύγςΰσ ου 1911.
  2) Ή πλειοϊοσία ϊίεξαχβήΐεται ?-<νερά τ};ν 22 Αύγ ύ:τού 1910 ημέραν Κυρ'ατα,ν «ί ώραν 2-5 μ. μ. έν τώ Λτι^ οταώ Καταστήματι Πα">α'οχώρας ενώπιον ίπιτρςπής άποτίλςυμέ ής έκ
  τοΰ Δημάργου ώςΠροέϊρου, το> Προέϊρου τοΰ Δημοτ Συμζ^'.'-
  λίου καί ενός μέλους τοΰ Δημ. Συμβου^ίευ ό,-ιζ μ-/ υ υπό 'θΰ
  Προέ'ρου κβί «κ τοΰ Γραμματέως τοδ Δήμ:υ.
  3) Πας πλε'οϊότης ίνα γβ'νο ϊε,τί; έφβθβι ν) 'ροσαγάγι;,
  άξιόχρεων ίγγυητήν όστις θά συνυπο-ΐραψί, τό πρίλΤΐκΐν π" ίθ-
  ϊοσίας καί τό σ,ινταχθησόμενον συμβόλαιον ναί θά (ύθονετα. δ.
  απάσας τάς ύπογ,οεώσίΐς τοΰ ίνοινηστοΰ άνευ ιο3 δ ναιώ^ατϊς
  τής διαιρέσίΐβς ή διζήσεωΐ, -οί νά π θΛατ^βζλλί έν τω Τ μ^ ψ
  τοΰ Δήιιου δραχ. 10 αί όποΐοι ΐπ στρατ^σοντ-ϊΐ εί τ όν α-^οτυ-
  χόντα άλλως συμψηφ σθί,σΐναι είς τνν τελε,ιταί'ν ϊ;.>ι».
  4) Ή κατα6ο'-ή τοΰ μιαθώαατος τί.ν ;ν λόγΐιι φίρων Οά
  είς τρείς ίσας δόΐε'ς »ξ ών ή μέν ~ρώτη πΐ'ί τα τέλη Ν ί,α,
  1910 ή δέ ίευτ?ρα κατά τ^,ν 1 Αύγούϊτ.υ 1 Ί1.
  5) Εκάστη ϊόσι, μή Λβταδαλλιμένη ίμπρ·3Λϊ'σμ(0-
  ται τοκοφόρος πρ-ς 9 °/§ ε'σπραττομένη χατά τάς διάταξις τοΰ
  ύπ' αριθ. 11)6 Νόμου.
  6) Οί φόροι οΰτο' ίκμιαθοΰνται 6λοι όΐΑ:ΰ > α! χωοιστά έ'/,.ί-
  στος αί δέ προσφοραί των πλβι:δ;τών χωριστά ϊι' έ' ισ:ον των
  είς ΐκμίσθωσιν έκτιθεμένων φόρων
  7) Ή πλίΐοϊοΐία ίπαναλτμδάνΐται έά, έντϊς τ ιω ήα«ρ"3ν
  άπό τής πρΐσω:!ής κ3(τ-1κ^ρώσεως προ-φ-ρϊ) -ις 3 °/β ίπί
  πλέον τοΰ τ*λ*υτϊίου ·»·Χ£(οΪ3του έν τω ΔηΛοτ'κω Κατ.ττήματι
  ενώπιον τής αυτής Έπιτροκής χαϊ υπό τούί α'*τ:ΰ; *-?-·><* 8) Έν η περιιττωσει άρνηθτ ό τίλί^τιΐς π· ^Ό^'της νά υπο¬ γράψη τό συνσφθησίμε'ον Συμβόλαιον 8,τε υκσίωτ-ς καί »γγυη- τής εισίν άπέναντι τού Δήμου ύτόχρίοι δα πασάν ζτ^,ίΐν ππί έλαττον τοΰ άρχΐκοΰ μ(·θώ'4βτθς χωρίς νά Ιχωσιν ίύϊΐ/ ?ικιι- ωμα τ τοΰ τυχόν π)ιονάσματ«ς. 9) Τα ιτρακτίχά τής χαταχυρώσεως ΰπ^γοντα1 {!; την έγ¬ κρισιν τοΰ Δημ-τ. Συμίίυλίου, ό'περ δ κ»υ ιτΐί νά έ /ρί γ;, ή μή α!ι.ά χωρίς ό τε/ιυτιϊος πλειοδότης ά ϊπΐ-τα οΰίέν ϊ'. ν.αίω{χα κατά τζ,'ϊ Δήμου. 10) Τάκηρύχεια καί τα συ*6όλαια βαρύν^σι τ;ν ϊνοικιαστήν. Έν Παλαιοχώρα τη 3 Λ'^~IΟ^3του 1910 Ο Δ,ήμαρχο», Παλαΐς-/ωρας Αντώνιος ΙΙατσουράκης Άρ.9 Πρωτ. 334 3 Πά τλειοίό-Γ.. 1η. γ'νη Η·τΙς, ό?6'λει νά χατλθίστ Ε? 1 τ'-ϋί άπο-υ/όντα χ*· έ τη· πίίΐοϊοσαν δα ίπιιτρίφώιιν ί είς δέ ΐοΰξ έπιτυ/όνταί· θά συμψ'ηφι'ϊθώσιν ίί' την πρώτ·ην Ι χά! νά -τροσχγαγγι χαϊ χξιόχοεω< 6γγυηητ)ν, 8σ-ις θ» συνιπογριψ»| -τί) προιχτΐΛΟν τής πλίΐο^οΐ α', χΐ; ιό συ /τ*/θησι·μβνο* Συμ6ο- )αιον, χά. θ^συ.ου',υ η'αι εί; άπ^σις τίς ΰτ4/ρςωυ«ις με « τοϋ ένοΐΜΐστοί ά»ευ Βΐίαιώματ^ζ ίιί'ρέσεως ή οιζί)σίϋ->ί.
  4) Ή π ίΐοδοιία&έ ε?<ς τελίΐω-ιχή ΐπιμένΐϋ; έά» ίντίς ϊζ ή("" ραν, άπο -η, πορ'ωρ!>Τ|, κα αιυρώσΐως προοφίργι τις, τοΐλάχι-
  στο·, 5 ο)ο επ! πλέο» τής τεΛευτΐ!5ς προσΐ'-ρα', θ» ΐπα^ίίληφήή
  ΐΰτττ) τελίιωτκώς, «ϊς 'όν υΰτον τόπον, ενώπιον τ ς ϊΰτής ιπι-
  τριττήί, χαι 6το ΐθύ αϋτοϋς οοου-, την 29 Αύγοΰΐτου 1910, ή^'-
  Κ ι ϊαΐ ο α^ 2—4 α. -'
  5) Έι }| περιπτώσει ό ιελιυταίο. πλιυδότ^; ήό ίγ,υητιίς τοο,
  σ.ι»-α/_(ίη<:ιμε.ον Συμδίλα όν, ένΐ!); τραΤχ ήμβίώ·, άπί> τής ύπ'
  ί>; γνι.,ΐ-ο^ο /ίσίος, της 0Ί"τιχ:ς ϋατϊκυρ όίϊω- είιϊν άμ,φο-
  ΰπεύ'ίυν"! ΐπ-νουτι τοΰ Δτ^ο>, διά παιαν ά»ί) τοΰ (ίρ^κο^
  Ί έκ νέας μισθώσεΜς η ίπ' εΰ9ε'^^ δι«/ειρ!οιως
  ϊς « ϊ/ουν ού έ* ίιχαίωμα, '.πϊ τού τυ/ον πλ»ο άσματος ΐί
  πιρά τώ τααία «ατατιθϊΐσκι δα»/μ. δβν ίπιστρέβίνται, άλλϊ
  χαταπίπτο«ν 6π«ρ τοΰ Αήμου Καν άνίυ
  6) Ή)>»τιβ«λή τοΰ αιΐϊ'ώματος Θϊ γίνη ;ίς εί; (6) Γβι; δίΐεις
  ών εκάστη πληρωΐ'α ίίς τί) τέλ^ι, ΐ<ΐ7ΐη; όι^ι,/ >ς
  7) Ή ,ϊ8υϊ ίρησ ς μια; οίΐι'ίήιτοΓε ϊο;εω;, χ»5ι<ττ^ τιίύΐην «ο»Γε;ν τ;^ς 9 ο)ο χχ! άιταιτητή' χατΐ "»ς ζει- τοΰ ϊΐιθ^' 196Ν(ίμου. 8) Τ χ πρα/ΐ-ιχά τής ·πλειο?οΐ''αε 6πίχιΐντ«ι (ι την εγχ ('ΐν τ'.ί τμο-Γχο5 Συμζτυ^'ου Κα-δάνυ διχακουα^νου νά έγχρ'νϊ; ή ο3 αί~ά γωο^ Ό τ;»(!υ.·αϊο πλειοδ»ι·τς νά ϊ^οχτφ ε< του'ου ούΐέν χά ά τηύ Δήμου διχαίωμα. '') Τ^ι χηρσκ&ια χ>.ι ια. εςοία τού ϊυνχρδησομίνου Συ^^ολαίου
  Β«ρι5νοι>3ΐ τοΰ, μισθωτάς.
  'Έ,ι Κανδάνψ τΫ 3 Αύγουοτου 1910
  Ό Δτήμορνος Κανϊάνου
  λ
  οιαηξει: τοΰ
  ι Δΐίκπ 233
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  'ί' ΔΛ|ΐαρχος Κανδάνοι·
  Διακηρύττη ίτι,
  Δυνάμει, τής ΰτ' άριθμ,· 4*1, ττς 12 Ιουλίου 1°10, ι
  τοΰ Δτ,μοτΐχοΰ Συΐλδουλίου Κανδίνου, έγχρΐθιίσης νοαίμως, διά
  τής ύπ' άριθμ 3?3, ίκ'νίσιως τής Σ·6. Νομαν/ίαις Χαν'ω.,
  ΐχτί9*ται ιί< δημοι'αν »ϊ»«ράν πλϋοίοβαν, ή ίχα'σθιοσις των Λη- μοτίχΐιν φόρων «σφαγί'Όυ, Ζυγίου, ΚατΐνιΑ<ό«α)ς χ-ιατος, «χΐΐ ϊγοοαπωληβία, ζώω.» τής /οήσιως 1&Ι0, ή,οι ί :ό τί,ς 1 Σβπτίμβρίου 1910 μίχοι τής 31 Αϋγού—7υ 1911, συμφωνως μέ τάς &ν άρ,βμ. 9 τής Μ Μβρτίου 1906, χ»ϊ 39 τίς 1 "Ι-υ- λ(ου 1910, άποφάΐίΐς τοΰ Δημοτιχοΰ Σκαβουλίου Κβνίάνου. Ή έχμίσβωσις γενησεται συμφώνως τω 4π' τρι^μ. 356 π«ρ! δημοιτρασιών Νομώ, χ«! τοίς εϊής ίρο·ς. 1) Οί φόροι ΐχμιαθοΰνται ίλοι ομού. 2) Ή χλιιοβοσίβ 6ά δΐίξηχθή ί< τώ Δημοτιχψ χβταυτήματι Κανδάνου, την 22 Αύγουβτου 1910, ήμ»:αν Κυ:ι*χήν, χαϊ ώ:»ν 2—4 μ μ. ενώπιον Ιχιτροπής, αποτελούμενης έχ τοθ Δτμί^ου Κανδάνου, ώς «ροέδρβυ, χαϊ έχ δύο Δημοτιχών Συμδούλων. Ι. 2τεάανογιάννι»ς . Πρωτ. 422 . 305 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό 'Αριιένων 8τι Δυνά^ί τής ύπ' Λάν·. 3ι)1/*ί ί. '&■ άΐθίάσεως τίΰ Δημοτ κου Συΐλδ',/λί!^ Αρμενί^ν κΐ/ρωθεισι,ς νομίμως. | Έκτ θί χμ είς φανίραν μειοδοτικήν δημοπραΐίαν συμφωνως ρη-, τάς δ αταΐμις τ^ΰ π' αριθ. 35 3 π.ρί δ^μ-'ρ λι >>ν λ.α ξχ-
  ρ ρ
  ; δημοσ ών ερ·(θ>ν Νϊμου ά αί κατά ιούς !>ΐό τοο
  τ
  ■* ,ι (, ανρ μμα.
  Α'. Η έτισκ,ευή να'. ί-Ίλάλυψ'.ς ·οΰ έν τφ σφαγε.ω Καλ^^ω
  όγετοΰ έττ' μη/ους έξ μίτρων.
  1) Τοι-^-οία νοινή δα θηραινϊκονυς (εν μέρος άμμ^·1, εν
  ( 2) ΙΙρ μτ,θίΐα κιϊ τ:ποβέ·ησί: πλακοειίών λί»ΐων πάχ=οί 1*'"
  | τρω^ 0,20 -αί μή»ους χατ' έλά /ιστον μ. 0,90 πρός επι«.αλυψιν
  τοθ έ^χ£τ^^.
  Β . Α. * /οί τοι.θετηΐΐν αύών ;.ι
  Γ Ή -:τ
  4) Κατ«ρίαΐια και τοποθεττσί; λαξευτών λιθων
  μετραιν 0,40 πλάτους καί Ο,ΙΟμήκο.ς.
  >->) Μετα3;ρά γωμάτω^ καί Ί»οπέ?ωσις αΐτών πρός : . κ
  μιχρας πλατείας Ιξωθϊν τοο ΰ?ρομΰλοο Καλυ6ώ> υπό τούς &,ί
  Ι α'.) Τα Ιργα ταυτα προϋπελογίαθη^αν κατά την λεπτομερ^*
  Ι εκτίμησιν τού κ. Μη-/ανικοΟ είς δραχμάς διακοσίας (άρ:θ. Ι ·
  | σ^μπιριλ^μ6ανομί1 ου καί τοΰ δί'άπροίπτους ϊατάνας ποσίύ 5?*α·
  ' όκτώ καί 90/0β (αριθ. 8,9') ΐφ' ώ/ ουδέν δικαίωμα Ιχ»! 4 *Ρ~<°~ λάδος.
  ΓΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΡΩΣ
  3ΟΒ
  _
  6'.)
  "II
  ε.πτωσις γενησεται επί κϊς % ειί άκεραιας μονάϊβς.
  γ'.) Ή δημοπραοία διεξαχθήτεται έν τώ Δγ-,μαρχιαχώ κατα¬
  στήματι Ά; μνων Ινώτΐιον ί-τιτρίκήί ά-;;τελ-ιιμίνης υπό τοοΔη-
  μάρχου Άρμένΐον ώ; Ιΐρο·ϋρου κϊί των Δ ,μοτι*ών Σκμ,βνύ/ων
  Πίτρου Ξ νάκη ϊ.11 Π ίύλου Καραγΐαννάχη ώς μ«"ών, "ήν )5
  Αύγούστου Ι9ΐ0τμέοαν Κυριαχήν καί ώραν 3—6 μ. μ.
  Ή ϊη'ΐοτρασία δίν είναι τϊλεΐωτική ν^ί έχομίνως έ"άν ίντϊις
  Ιξ ημερών άτ'ο τίίς προυωρΐνής νιαΐακυρώοεως γίντ, ενώπιον ιοθ
  Δημίρχου Δ,"μ?'νων προσϊίρά κατωτέρα τή τού τιλιυιαίςυ
  μειοδοτου χ,β'ά 5 ο)ο τουλάχιστον (πίτής ολικής άξΐα; τ Ο Ιρ-
  γου, αυτή έπαν ι λαμβάνηται οριστικώς την 29 Ίδιου μηνός ημέραν
  Κυριακτν καί ώραν 3 — 5 μ. μ. ενώπιον τής αυτής ίπιτροκής καί
  υπό τούς αυτού.; ο'ρους.
  ε .) Πας μειε δότης γίνβται ϊεκτός είς τόν διαγωνισμόν όταν
  καταθέση ίνώπ.'ν τής ίπιτροπής δραχμάς πεντήκοντα (50) λόγω
  εγγυήσεως αίτινες ϊπίατρίφήσονται »ΐς τούς άποτυχόν.ας χα:ά
  τόν διαγωνισμόν έντός τΓΐΰν ήμΐρών, είς δέ τού; ίπιτυχό.ταί,
  μετά την άπϊτερίτωσιν ι ου Ιργου.
  στ'.) Τα κηρυκεια κο·ί Ιξοδα τοϋ ^υνα^Θησομενου συμ6ολαίου
  επιβαρυνθή! τόν ;ργο>άδον.
  ζ'.) Τα πραχ,τιχά τή.- μίΐοδοΐίβις ίπόχιΐνται είς την ϊγκρισ ν
  τού ΔημοτικοΟ ΣυιιβουλίΌυ Άρμίνων, ό'πίρ ί/ι :ό διχαίωμα νά
  ίγ/ριντ, ή μή ού τ ά χωρίς ό τίλιυτοΤ'ς με'θδίτν;; ν* άχοχτδου¬
  δέν ίικυίωμα κατά τοϋ Δήμου.
  η'.) Ό προϋ ολογισ,ώς, οΊίγβαμμα καϊ <:υ,-γράφη ύιτοχριώ- σ«ων ιίσιν έκτίθίΐμίνα »ίς τό γρ.φ=Τον -.ου Δι;μ υ κκί είς την διάθεσιν των βουλομένων νά λάίωοΐ γνώσιν. Έν Άί.μ€νΐ!ί τη 4 Αόγούστου 1910. Ό Δή^αρχος Άρμίνων Σ. Παπαδάκης ) ι: ένοικιαϊτήριον συμβόλαιον, 6,τε ένοιχιαστής καί έγγυ- ητής βΰιοθ ί'σ'ιν *λλτ,λϊγ;υως ΰΓ.ίύθυνοι άπίνίντι τί,Ο Δήμου δια πϊϋν ζηυ,ίαν ή-ις ήθίλβ πρίχύψιι ικ νέας μ'σθώΐεως. 11) Τα κη:υ<εΐΐ κα' συμ6θΛα:ογρα|ΐχ.ά δικΐίώιατχ βαρύνοισι τόν ΐνοι. ι^στήν 12) Τα πρϊκτκά τής Χ3τ»κυρώσ«ως όποχΐίντϊ! είς την έγκρι¬ σιν τηθ Δημίτικ'.ί Ιΐυ,ιί ^λ·ο^, Οπίρ δ καιο^τίΐ νά ίγκριντ^ ή" μη αΰτά χωρ; ό τε'ευτιΤος μΐ.βΐόιης ν' ΐτΐοκια ούίέν *ικα(ωμα άπο- ζημΐώσιθ); καΐα τού Δ/μου. Έν Αρκαλοχώρια -ν7, <ί Δίγο^τοι» 1910 .. Ο Δήμαρ-χ;ς 'Αρχαλοχοιρίου 'Κμμ. «Β>λονρακις
  Άρ.Ο. ΙΙρωτ. 295
  » Λιεκπ 194
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
  Έπαναληπς.κΑι; τελετωτική.ς πλετο5ο<Ιίας Έτιειϊή ή εκμ'σθωσις των δημοΐΐλών φόρκιν 1) σφιγείβϋ καί καταλωσεως κρέατος 1) ζυγ€ΐου κ?ι 3) αγορ,·π<ι>/ησί«ς ζωων
  τής κεριφερβίαι, Πλάχας κ^ί Κάνίδχς Τουρωνΐίου ίπλ*ιο2οττ,0η
  χατά 5 "/ο ί"ί κλβον τής τελευταίας προσ^οράς.
  τα αχετι*ά πραχτιχα τής κλειβδοσίας χαί
  μν την ίπανάΛήψιν αύ:ής τιλειωτιχής την 21
  ι έ", ήμίραν Κυριακην χαί ώραν 9—12 π.μ. ίν τώ
  χ ψ Κατΐστήμ*ϊΐ Κο'υ^ι6■ίρίο^ ένώτιον τής ίν τ/| ύπ'
  αριθ. —*/ΐ73 ' *· τροχτ,ρύς.ι ημών όριζ:μίνη; Έ*ιτροπϊίας καί
  προ, τ·.ύ; ίν αυτή αναφιρομεν^υς όρους.
  9
  558
  378
  φ ή φμ
  Έν Κολυ,-.6αριψ τ Γ, 8 Αύγούατ;υ 19Ί0
  Ό Δήμαρ'χςς Κολυμίαρίου
  Ν. Δ. 'Δνα<<τα«ίάκ»^ *Ο 'Α^καλοχωρίον Αριθ. 11ρο>τ. 297
  ΐΤΊοδ
  Δ1ΑΚΗΡΤ5ΙΣ
  ιακηρύττει ότι
  Έχτίθεται εί; φανεράν μειοδοτικήν δημοκρΐσίαν ή έκμίσβωσις
  τής συντηρήσεως καί άνάψεως 'εν,ίχ φανών :ν τί) αγορϊ Άρχαλο-
  χωρίου, ύπ? τούς εξής ό'ρους.
  1) Οί φα/ί! θά ίναττωνται ή^ίσίΐαν ώραν μετά την δυσιν τού
  ηλίου κοί θά σδύνω·.ι;αι ήμίτιιαν ώραν πρό τίς άνατολής οϋτ-ϋ.
  2) Οί φανο'. 6-< άνάπτωντα! μονον χα:ά την εσπέραν τής Πβρΐ- σκευής, Σϊδδάτευ κ;ί Κυρ ακτ'ς ίαστης έδίεμάΐος. 3) Ό ίνοΐΑ·ασ-τ)ς όφ-ιλει νά διατηρη χαθαροϊις τούς φανούς, ν* άνάπτ/) αύ-Όϋς χ.α/ώςχα'- νά παραδώση είς οίαν καταστασιν, παρέλοΐίίν ού'θύς. 4) Έν ί| πίριζτώσιι ό ί,θ'.χιαστής παραδή τίνα των ανωτέρα» ?ίων, θά ^πόκειτιι ε;ς αποζημίωσιν μιας δραχμήν δι' έ'-αστον φανόν κρα.ιζομίνη: άμέσω; ίχ τοϊί μυθώιατος. 5) Π5σα φθ:ρά, ή ζ»μίϊ των φανών^ ήν.ς ί,θελεπροκύψ»! ϊξ ■ελίίας τ-.Ό έν&ιχια^τοθ, θά βαρύντ αυτόν, ή δέ ίξ ανωτέρας τόν Έ,τίΐίτ, ή ίχιιίσθωσΐ; τ<ς «υντηΐήΐε^ς 11 φΐνών έν ττ] κ«· μ^πόλί'. Κολυμί,ιρ'.ου κϊίτοϋ καθαρισμοθ των όϊών αυτής έμκο- δοτ/;.η χα:α 5 ο)ο επι ί 'αττον τής τελευταίας χροβγορϊς. Άχυροΰμεν τα σχιτιχά κρακκκα τής μ·ιο2οσιας καί Διατάσσομεν την ΐκανάληψιν αυτής τελειωτικώς τή* 21 Αύ- γούστου =. Ι. ημέραν Κυ?ιαλήν κα; ώρΐν2— 5 μ. μ. έν τώ Δη- μαρχια ψ Κατα3τήμ.ατι Κ'ϊλυμίιρίου ίνώπιον τής έν ττ| ϋπ'άριβ 1ββ/ΐ74 '· '· προχ,ηρύϊιι ημών όρ ζομένης έτΐιτρί«*ία; καί σκμ- ■ωνως ~(.ός τ&ΰς ι» αύτ^ αναφερίμινβος οοουζ. Έν Κολ-ιμίαρίω τ?, 8 Αίι-(θύστου 1910. Ό Λι-,μαρ/ος Κολυμίαρίοα Ν, Ι. Αναστασάκης «Ι Αρθ ωτ 296 6) Ή ίκμίσθωσις θά *ατ*6άλληται εί: τόν ί/οΐχυσΐήν ίκ τού Δημοτιχοΰ Τ^μειου είς δώδίχ^ΐ μηνιαιας ?σας ϊοσε ς <ίι» εκάστη είς τό τέλος ένάστου μηνός 7) Ή ίνοίχίασ ς θ; '.σχ.Γ, επί ίν ίιος άρχά,ιεον από τής 1ης Σεπτεμ6ίί3« 1910 χαί λή Γ^ν την 31 Αύγούστ^ 1911. 8) Ή μιιςδοσία γενησεται τίλιιωτι/ώς ίν τώ Δημοτιχω Κατϊστήματι Άρ»βλο/αιβιοι» ίνωιιον Έτ'.τροκής αχ-.τελουμ·- νης ΐχ το3 χ. Δήμαρ/ου Αρλαλοχωρίου ώς Π-ιοέ^ρο.,, χαί τοΰ Δτ,μοτοοϋ Συμίούλου' Νιχολάου Πιτράχη χιί τού Γρ>^ματέως
  τ:ϋ Δήμου ώς μελών την 22 Αύγοΐστου 1910 ήμιραν Κι-ριαχήν
  καί ώραν 10—12 π μ.
  9) Πας μειοίάτης ίνα γίντ, ίεχτός, όφείλΐι νά προσ^γ^γις άξιό-
  χρεων ίγγυητήν, όττ;ς θά συνυπογράψς τα πιακτικα τής μειο-
  δοΐ'ας χαί τό συναφθ»;τόμιινον συμίόλα ίν, χΐί θα €«θυ<ηται δι τάς ύποχρεώσεις τοΰ ένοιχιαατοΰ, ά*»ευ τοϋ δι».>ιωματβς
  ϊίαιρίσεω; ή δΐζήσεως.
  10) Έν τ, χεριχτώσει ό τελευταΤος μειοίίτης αρνηθή να
  » -Τί** 195"
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Νέας πλ«ο5οττκίς οηα
  Έκει^η ή πρισφερθίΓτα ποσότης τώ' ϊραχμών 620 ϊιά την
  ίχ.μίσθΜσΐ' των ϊημοτιχ.ύν φόρων σφχγείου καί χαταναλώσΐΜς
  χρέχτος'ΐ) ζυγειο^ καί 3) ιγορχπω'ησια; ζώων τής 7ΐ«ριφιρι.ιας
  τής χ.ΐι>μοπ^>λ((<>ς Κ^)υμ6αρίου κρίνετχι άσϋμφορος «'ς τόν Δή¬
  μον. Άχυροΰμεν τα σχ*τιχά ττραχτι«.β τής πλειοδοσίας κ«ΐ
  Δΐατάσσίμΐν νέαν τλιΐοΐοτ /.ην δημοχραΐίαν τή» 16 Αύγοΰ-
  σ:ου ι ί. ήμίρα' Δΐυτίραν χαί ώραν 9—-12 κ μ. Ι» ιω Δη-
  μαρχια-ώ Καΐαΐτή^ατι Κολ^μ6Iρί^^ συμφώ<«; *ρ»ς τββς «ν τιό ^χ άριβ. Μΐ/{73 (· ^> πρΐχηρύξει ημών αιαλΐμδχτβε—»ους δρους
  χ.αί ενώπιον τής ίν αΰτί) οριζομένης ίιτιτροϊείας.
  Έν Κολυ^δαρίω τί 8 Αϋγοόστου 1910.
  Ο Δήμαρχος Κολυμβαρίου
  Ν. Ι. 'Δνασταθάκης
  3ΜΙ43
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 -ΚΤΒΚΡΝΤΤΓΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ 5145
  » Δ-εκττ. 3442
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚ'ΡΓΜΑ
  Τοϋ «αρ* Έ^εταις Γενικόν Εισαγγελέως
  Πρός τό* επι χλϊκ^ !νων χα-ηγορούμ-ίνον Σιυλιανό» Μ»ν. Μ«-
  λιαραχη Τ) Κλαπάίη η Βιλίχη π-ώην χά-οχυν τοΰ χωρίου Έμ-
  προσνίρου τίς Επαρχίας Άποχ,ορώνου ιοϋ Ναμοΰ Γψαχίω* *«!
  ηδη «γνώβτου *ι»αο-τς.
  ΚαλιΙσιι νά εμφανίσεως «ύ-οπ->οσώπως ενώπιον τοϋ «χροατη-
  ρίου τοϋ άνω ^ιχ.βατΊ;>(ο> την 1 τού μηνός Δεκεμβριού τ(/ϋ ετΓυς
  1910 ήμίρβν Τετάρτην χαΐ ώραν 8 π μ >>ιότ* -ηΛοιΚί· «ι αι χ«1
  ή ΰκο ~οΰ Ϋίόν.«υϊ6ριξο{ίέϊΥι τρίμηνς προίίβμία, πρό; συζήτησιν
  τήι ίψ'βιύί σοο 6—6 χοονο)θγ(βν 40 "Ιουλίου 1110 χ*τ« τΐ|< ύπ' άριί. 36 τοϋ Ιτους 1909 άποφίσβως τοϋ Πρωτοίικΐίου ϊφ«χίων, άλλως μή έμφανιζόμινος θίλι,ις δικασθή ίρτ^μην. Δημοσιευθήτω τί) παρ}>ν δια ΐϊ|ί ΈπισήμΜ» 'Ε«ίημίρίδθ£.
  Έν Χανίοις 1% 5 Αύγούστου 1910
  Ό Ε(βα.'>ε>κΰς ιω» '
  Γ. Πλουμιδη*.
  Ο! κληθέντβς μάί.τυρες
  Ρετζέ» Γενουσάκιτς κάτ. Δραχουλιάαι.
  Άσάν Χουσείν Μπεβαδάχης χά*. Αγ. Σϊύλλ* Τ«μ·-
  Έγγραφα
  Ήύπ'άρΌ. 58 τ·*ς 12 Φίίρου^ρίου 1909 Ιχθεσ,ΐς τοϋ
  τβδβα Κεντρικοίΐ Σταί!μ:;ΰ. Η σχετικί· Δικογραβια.
  Άρμόϊιΐς ϊιιΐαστικός κλητ'ρ παραγγέλλεται ό?τ;ως εν β
  τύπον τοδ παρόντος τοιχοκολλήση ιίς την τ»λ«.'«ίαν κατ,οικιαν
  τοΰ κατηγβ| ουμένοο και ίτερον τοιχοκολλήση «ΐς δημόοια μέρη.
  Δημοσιευβήτ» τό παριν διά τής Έκιαήμου 'Ε^φημερίοος τής
  Κυ£*ρνήο«ως.
  Έν Ήρα*/«.ψ αυθημερόν.
  Ό .Είο
  ι. Πρωτ. 5148
  » Διε*π. 3445
  ΚΛΗΤΗΡΙϋΝ ΕΟΙΚΡΙΜΑ
  Τοβ πα&* Έφέταιο ΓενικοΟ
  Πρός νόν »ιγ) χλοιΐϊι 4 χοίρων χβτηγορθϋμενον Γεώργιον Κυρ'
  Παΐτάχην τρώη ν χάτοιχον τοϋ /ωο'ου Βαφί της 'Επαρ^ίκς Άπο-
  χοοώνου τοΰ Νομηΰ Γψαχίων χά) τί$Τ) αγνώστου ΰιαμβνής.
  Κα)εϊσαι ν» ϊυ.ψινσΗϊ^ αΰ-οπροβώτως ΐνώπιον -.ου άχρο«τΤ|ρίου
  τοϋ άνω Διχαστηβίαυ τή» 1 τοϋ μηνίις Δκίμβίιίου τοΰ Ιτους 1'ΜΟ
  Ίιμίρετν Τετάρτην -χαΐ ό»5«ν 8 π μ. 6πότ« παρ-λεΰσιτα'. χϊΐ ή
  υπό ·»οΰ ΓΝθ(*ου οοΐνβαίνη τρ'ιι»)νο- ποοθισμ'κ, ποϊκ ' υζήτητιν
  της ένέβιώς «ου ύχΊ χτ>νολογ'αν 10 Ί υλίον 1910 *«τ« τής
  ύπ' «ριθ. 107 τοΰ ϊτους 1909 άπ-ιφί«ως τοΰ Πρωτοίιχε/ου Σ<ρ«- Δημοσιιυθήτω το παολν δια τή; Επισήμου Ένημ-ιβΙδος. Έν Χανίοις τ^ 5 Αύνοΰ»«υ 1910 Ό Ε1«αγγ:λ«ϋς των Έφετών Γ. < Αριθ. Πράζ. ΰΐ 'θ Εαρηνοόίκης Σητείας Λββοντΐί ίιπ' ?ψ«ι τα άοθ·« Ί'4, Ί5, 46 χαι 17 τβϋ ηιιρι Μι- .χρβίι«»ιορ»ν δπ' «ρ'.6. 144 Νόμον χαΐ το ίρθ^.ον 1 τβΰ νη' ίύφ. 493··. Ι. Νομοθετικόν Διατά<γματ^( Μκταρρυβμίζομΐν την ΰπ' ίριΊ. 85 τής 23 Νοιμ6ρί^ί> 190 9
  ποδξιν ήμώ', χίΐ
  Όρ(ζομιν οΊ>α<τ{μου£ .των μιχρο8ι«φορώ< χαϊ άγροζημΐών 2ιά τ'ίις ι^απ με'νοντας μήναι τοϋ τρίχθ'το< ϊτους τ«< άχολουθους Α'. Δ'ά τάς μιχρς&Ίαφορας. 1) Τάς ·ν τϊ| Ιδία τοΰ ·· ίρτινβδι.ε'οο βχίιχαστέαο την Ι χαΐ 15 Σ—τ«μβρίου 6 «αί 20 Όχτω6ρί*υ, 3 χ*ί 17 Νοβμβρίο» χαΐ 1 χαι 6 15 Αριθ. Πρωτ. 5604 » Δτεκ-. 3450 ΚΛΗΤΗΡΐσΝ'ΕΠΙΚΡΙΜΑ Έν Όνόματι τοϋ Νόμον -«αί τοι> Βαοιλέως
  τ&νν '-Ι λλήνΑ ν
  Έπείϊή 4 'ϊδρΐήμ Ρεματάν ΚουτααΑάκη χάτοικος Δραχου-
  λιάρι καί ή!η αγνώστου διαιΑονής-καιηγορίΤται ώς ΰιΐαίτιος, δ'τί
  διακατίχων ξένα χινηνά' άντιχημΐνα ήτοι μίαν χαΐ ήμίσεταν όχϊν
  μεταξης-άξ4«ς ίραχ. 48 όνηκούσης »'ς τόν ιΐίνθΐρόν τού Ρ«τζ?π
  Γενθυσά»ι?ν«έιτί ϊβ*β*^ 'ν' ά»6οτ«(»<|σΓ ταύτης τόν 1δ(ο»·—μονα άνευ άποζημιώσεως πίρε>(ΐι>(>ησε ΐ*άΐην την 11 Φ«6ρουαριςυ
  1909 «ίι, άλλον επί δικαιωμα ιδιοκτήτας χωρίς νά Ιχ^ πρόχειρα
  τα μέσα ιτρός βντικοτάστασ ν γενΐμε'νης ϊ* αταιτιτιιβς εδτε απέ¬
  δωκε τοΰπαιξ«ρ«θένο8-εί«.ανοποιησ«ν παραχρήμα τόν ίδιοντήμ&να
  Έπειδή τό άνβμϊκμα τοθτο π69&Λί«ετ«ι κ*ΐ τ;μωρεΐται άπό τ'
  άρθρα38&,3»6^88^1,22,23, <ο3 Π-νι»οα Νόμβυ,/χαρακτη- ρίζεται δέ ώς πλημμελημα. Έχκδή δ κατηγοροι·(ΐ«νος ούτος είνε άπών καί ·άγνοεΤτ«ι ό τίτος τής ϊιομονής τού. "Ίδόντες καί τ'ίρβραΐδθ καί ίχ=μ τής ΠοινικήςΔικονομίας. Καλοθμεν τον ι'.ρημίνον χιπ;γοροΰμ*νον Γνα εμφανισθή αύΐο χροσώχως «νώπιον τοθ άκροατηρίου τοθΠρωτοδιχείου Ηρακλείου τ ήν 2 τοϋ μηνός Δεκεμβριού τοΰ ετους 1910 ήμίραν Πεμπτην χαΓύραν 9 χ.μ. ίνα διχασθή'ώς ύπ,ίίτυς τίς έκτ«Αείστ;ς πράξεβ,ς, άλλως θέλει δικασθή έρήμην συμφώνως τώ άρ&ρω 407 τής Ποι- νιχής Δικονομίας, συγχρόνως δέ νβλοθμεναυτόν δχιβς λάδτ; γνώ¬ σιν τώ* εγγράφων τής δικογροφίας, Έν Ηρακλειω τη 30 ΊοβνΙου 1910. Ό Εισαγγελεύς : . . Γεραο*. Χατζιδάκης. μρ 2)'Τ»ςέ; τγ; Ϊ5ρφ τοϋ Δήαοο Ίτάν:υ έχίι<.«σϊέας την '3 πτίμβι·'ου 13 Όχτωδρίου 10 Νο*μ€ί<«υ χαϊ 8 Δίχίμζρίο» 3) Τάς ίχ>)'χαστέαί ϊν τ^ ϊδρα τοϋ Α^μου Πίΐισοϋ ιήν
  Σίπτίιιβρίου 15 Ό<τω6ρίου 12 Νοεμ'ρ ου χ«Ι 10 Α*μ.ίΚ'ζ»'ου 4) Ταί !κ?ιιαιτία έν τϊ^ βϊ'φ τ^ν» Λήα,ιυ ΡΛ»«ά«»ςττυ 6 Σ>-
  πτ§μ6οΐ!.υ Ϊ7 Ό<τωβοίου 24 Ν»!ΐ.6οίιυ χα' 2" Δίχεμβρίου. χαΐ 5) Τάς έν.τνίΊδρα-τβϋ Δ^&ου Τουιλω-τής έ»διχαττίΐς την 9 Σ:- πτιμβϊίου ' 9 Όχτωζρίου 25 Νο«(χ6ρ'ου χβΐ 22 Δΐχΐμβρίου. Β'. Διά τάς άγροζη-Αίας. 1) .Τάς έκδιχαβτέχ έν ^ Ι&ρα τοΰ Δήμοο Σητε,'α; τί)ν 2 χ>ϊ
  16 Σιπτεμβρίου 7 χαι Μ Όχτωβρίου 4 χά) 18 Ν;«μξρ(ου χ«15
  χαΐ 16 Δεχιμβοίου.
  2) Τά< έχ$ιχα*τίας έν τ?ί Ιίρα τοΰ Λήμοϋ'Ιτ5ίν<><> την 12 ?ε-
  πτιμβρίου 14 θχτωβριου 11 Νονμββίου χαΐ "9 Δε>ιμ6?ίου
  3) Τάς ·<ίιτ~τίας έντ?Ί?ρβτοϋ Δνί^ου Πραιβοϋ -την 16 Σ§- πτιι«Χρ(οι>· 6 >Όχτ<ββρ(βυ, 13 Ν·εμ6ρΌυ χαΐ 11 Δεχ«μβοίβυ 4) Τάς έ«δι»α<τέ«< ίν χ% ϊϊρβ-τοΰ Δήαου Ρ·ι»*ά*α< ■ΐήν -7 5πΓ*Κΐ.6ρ(ου 28 Ό*ιω6Είου 25 Νο»Μβ?ίθ4> χαΐ 2' ;εχ«μβρ'ου
  5) Τα<· ίν τ> ϊ.ρ^ τοϋ .Λίήμ<Η> Τουρλωτής έχοοχστέας ■»Τιν 10
  Σΐπ-εμβρίου 30 Όχτωββίου 27 Νοεμβριού χαΐ 23 Δ6
  'Βγκ»«το4νί2,ητ»ί« ΐ-ή-4 Αύγοα~οι» 1.-910.
  •Ό Βίρηνοϊ<«Τ(| Β. ΜαλαγαρδΛς Εν «ΰβημιρόν. Ό Γραμμι«τ*ν< λβό Έκ τοϋ ΈθνικοΟ Τυπογραψείο»»