93449

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/8/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τ --ι
  1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΙΪΑΡαΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦγΜΡΙΪΟΪΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΚΡΗΤ Η
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 17 Αύγοϋστου 1910—ΑΡΙΘ. 57
  Αριθ
  149
  . Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΔΙΟΣΪΚΗΣ ΕΠ1ΤΡΟΙΙΟΣ
  Λαβόντες λ' όφιν τα καρά. των υπό ιών Νομαρχιών Χανίων,
  ου ή ίπ! τούτψ προσφερθϊΐσα τιμη τ<~>,> 38 λ«"<ον κατ' οκάν έμειοδοτήθη ίμπροθέσμως Γ) °/0 Ι »αχτον .ιπό το3 II. Α. Ββ- / ιαδου, ε') "Οαον άφορϊ τας προβ^ερθιικκ; τιμάς, 1) των 40 λεπτώ» ' οά ί φρ ρ^ρ μς, ) καν' οκάν ίιοό το3 Δ. Άθ. Τσικα ίιά τή.» προμήθι.αν τβΒ άρτου ..ντα ημίν χρακτ-κα μιιοίο· | τών φ//βΧ!ίμ«νων Βάμου, 2) τω- Ί Ι ίιά την των φ,,λ-ισμ·- ϊων φυλΛκισμίνων. των κρα- , νων Νε,^λβ ος 6π0 τςΰ χρ. Ά νερά,η, αύτοι κρίνοντβι άοΰμοο- -ν, Καστελίου Κ,σσοαμου ■ ^ρος Τ·ο Βυμ.£ρβ¥ το0 Ατ,μβσΙβ», χβι Ρεθύμνης και ΉραΛλειου, υίΐ^6/.τ,θέντα ημίν πρακτικά μιιοδο οίας, 8ια την προμήθειαν τ&ϋ άοτου τουμένων έν τοίς φυλακαΐς Χανιω1 Βαμου, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασηθιου (Νεαπόλεως ι.(Λ '. < η ,£,,,,.- ' Γροϊ'ϊί/ίίί1·.111!» ΐ'' *Ρ""γ*^ ·* « , Κισσαμου ουδείς παρ,υο.α,ίη μ.. βριθ. 3331)1487 τής 12 Ιουλίου πρΓκηρυξεως ημών, τής £η- | ^ μοαι&υθείσης είς τό ύπ' αριθ. 48 (Τεϋχο, Γ .) φύλ'λΐν ^ο Παρ-<- | ριήματος τής Εφημ££ΐί<;ς τής Κιιόίρνησ*ως, έξ ών πρακ;ιχων δεανυτβι, ό'τι παρουσσιαθί,σαν, άνακ.ηρι.χθίντες τελευταίαι μειο ούται. α .) Διά την προμήθειαν τςυ άρτου των φυλακισμίνων Χανίων , ό Άντ. Καρυδάχης, ιιροσφερθείς νά προμηθεύ-ζ, τούτον άντί. )*- ■ πτώ> 35 κατ' όχαν. |
  β .) Διά την προμήθειαν το3 άρτου των φυλακ'σμίνων
  ,ϋλβχ,βμίνΜ>< Διά Ίίοντί,ς χει τό αρίίθν 14 ιευ ίτ. βριθ. 3Ϊ-0 Άκυροϋμεν τα πρακιιχά ττ,ς μιιοίεοιος τουιτ,ς χαι. 1) Την ίτ:ο.ναλτ,ψιν νέας τ»/6!ωτιΧί;ς μίΐο?ςσί»ς ϊιά ^ τού άρτου των φυλακισμΐνι«ν Χΐνιων. Ρείιυ^νΓ,ς, Ήρα · χτ ' α ε ' · ξ ό Δημήτρ. Άβ. ΤσΐΛας, άναλαΐΛΟάνων ταύτην άντί λίπτών 40 ί χατ' οκάν. γ'.) Διά την προμήθειαν τοΰ αρτου -ών φυλακισμένων Ρεθύ¬ μνης δ Γ. Ροίί,νός, άναλαμδάνων ταύτην άντί λεπτών 33 κατ' όκαν. 8'.) Διά την προμήθειαν τοϋ άρτου των φυλαχισΐλένων Ηρα¬ κλείου ό Ί Χανΰανός, άναλαμδάνων ταύτην άντί λεπτών 32 3/4 κ«τ' δκαν. ε'.) Διά την προμήθειαν το3 άρτου των φυλακισμένων Λαση¬ θίου, ϊιά μέν τούς έν Άγίφ Νικολάω κρατουμένους ό Ιω. II. Ζαχαρίου άναίαμίάνων ταύτην άντί λεπτών 38 κατ'οκάν, ίια δ* τους έν Νιαπόλει δ Χρ. Άνεράψης άντί 41 λεπτών κατ' όκαν' κ«ί στ'.) Ότι διά την προμήθειαν τοϋ αρτου των φυλακισμένων Καστελλίου Κισσαμου ουδείς παρουσιάσθη μ*ιοδότης. Έπειδη α'.) Όσον άφορα την προμήθειαν τού άρτου των φυλακισμέ- Ι νων Χανίων ή ί—Ι* τοΰτφ προσφερθεΤσα τιμή των οθ^ λεπτών ν,-,ως ΧΛι ίνω7 χατ' οκάν έμειοδοτήθη ίμπρΐθέσμως 5 °/β έλαττον υπό τοΰ ^ Κατβστγ.(μβτων. Γίωργίου Ι. Βασιάϊου. ! Χαν.α τ?, 1" Ρ'.) Όσον άφορα την προμήθειαν τοϋ άρτου των φυλακισμί- ^ νων Ρεθύμνης ή προσφερθεΤσα τιμή των 33 λεπτών κατ' οκάν έμειοδοτήθη έμπροθίσμως 5"/, ίλαττον υπό τού Ιωάννου | Γιανούλη. , , ί 'ζ^. Πραξ. 1-43___ γ'.) Όσον «φορα την προμήθειαν τοϊ! αρτου των φ,λακ.σμ,- ------^_^__—--——· ΡΠΙΤΡΟΠΟΐ νων Ήρακλε-ου ή επί τοΰτφ τιμήι των 32 3/ΐ λεπτων κατ ο/αν ,) ΚΠΙ ΓΗ1 ΔΙΚΑΙΟΙΙ .Ν Η-. Ε,Ι!1 Ι ΗίΙΙ'-Τ-. έμειοδοτήθη έμπροβέσμως 5% ^<0 τ° Στ'^' '^Τν^ΝΐΛθλα- Λαδοντ'ς 1«' όψιν « π«ρά τώ, Νομαρχ.ών Χανίων, Ρεβ,- ί,.) Όσον ά?ορα τβ3 άρτου των φυλακκτμίνων Αγ. ΝΐΑβλ^ Λαοοντ-, ^ β* μ κΛειςυ κοι Αγ. Νικο/αου Λα.τ,οιοι», ήτις θέ>ει ίιεξανίκη «ις
  μ^ρος των πρθΐενεγκοντων τας Ο "/„ 5/αΐΐοα; τιμάς ταν τ;ρο-
  σφερθειαών ίικ των τεΛευτ. με ςδοτθν, Ι. Βασιά2:υ διά τα Χα·
  νια 1α>. 1(αννο^Λη οιατο 1·Ί>8>.' νιν. Ζ, . Ιίωρτζβκη δια τό Η-
  ραχΛειον και 11. οαλιαΐου δια τ;ν Αγ. Νι/ολαον Λοιστ,θιβυ χαί
  έιί τί, βάσει των διά των ιςροα|ορών τβυτων ίημ:.υργι.υμίν·»ν
  τΐμών.
  2) Ττ,ν ϊΐίςαγωγήν νίας με οϊοσίας διά την ·πρ;Λήθειαν τοί
  άρτου των φ^λαλισμένων Βά,ιο , Καστϊλλίου Κ σεάμου κιί
  Νία-όλεως Μεραμβέλλου.
  Άμφίτ«ραι αί μεΐίδςσίαι αύται, ή τι τίλίΐωιίχή διά τί^ν
  πί,ΐμηήειαν τ:ϋ άρτου των ΐ-ΐ'.ακώ», Χανίων, Ρ«6ι>μ%ης,
  ΉρχΛ^είοο καί Αγ. Νικολάίυ λλι ή $ιιαλ'αΛηκτι/η διά την
  τ.ρΐ^ήθϊΐαν των φυλακών Βάμ^^, Καστίλλιου, Κισοάμου καί
  Νεαπόλεως, διεξαχδήαονται Τί-,ν ·'"!0 τριακοστ-ί,ν Αΰγευστευ
  Δ 12
  ς, ξχή ρ
  ημέρ τής έ6ί:μαϊος Δευτέραν, και ώραν >ι—12 π μ.
  συ,Α|ώνως ~ρο' τοϋς όρους τής ύπ' αριθ. 3331)1 Ί87 τ·(ς 12
  Ιουλίου Ι'.ΗΟ προ/.ηρΰςεως ή^ών τ?,ς ί«ημοβ4*υ9ίίσης ίν τφ
  ^>(·?0 48 ίΤ^ς Γ .) φύλ/ω τ^ς ΈΤημϊρ:8;ς τή: Κ,6»ρ-
  ^ Ν
  Π Αύγούσ^ 1910.
  Ό επί ττ,ς Διχ«ιοβύνη< 'Επίτοο«9< Γ. ΜΤΑηΝΟΓΙΑΝΝΗΙ
  3Ο8
  μνης *αί Ηρακλείου ΰποίληθέντα ήμΤν πρακτκά μειοϊοσίας διά
  την προμήθειαν τβθ άρτου των φυλα/.ισμενων Ίτζεδίν, ήτις
  μιιοδοσία προεκηρΰχθη ϊιά τής ΰπ' αριθ. ω3/ΐ4Π τή? ^ Α^~
  γοόστςυ 1910 ποοκηρύξεως ημών δημοσιευθείσης ι'ις τό ΰπ'
  αριθ. 48 (Τε>/ος Γ'.) έ. ί. Φύλλον τής Εφημερίδος τής Κυ¬
  βερνήσεως, έ" ών πρακτικών έμφαίνετσι, ό'τι δια την προμήθειαν
  ταύτην, είς μέν τάς Νομαρχίας Ρεθύμνης χαί Ηρακλείου ού
  ϊείς παρουσιάσθη μειοδότης, μόνον δέ εις την Νομαρχίαν Χα¬
  νίων παρουσιάσθη ώς τοιούτος έ Άντ. Καρυδάκης αναλβμδά-
  νων ταύτην άντί λεπ^ών 44 κατ' οκάν,
  Έπειδή ή προσφίρθεΐσα αύτη τίμή κρίνεται υφ' ημών ασύμ-
  φορος διά τό συμφέρον το3 Δησοσίαυ
  Διά τ α Ο τ α
  Ίϊόντες καί τό άρθρον 14 τού" ΰπ' αριθ. 356 νέμου,
  Άκυροΰμίν τα πρακτικά ταυτα καί
  Διατάσσομεν την διεξανωγήν νίας μειοίοσίας διά την τρο-
  μήθειαν το3 αρτου των φυ α^ισμένων Ίτζε*ίν, διεξΛχβησομέ,ην
  την 30 Αύγο,ιτϊθυ 1910 <;·,ίρ<χν τής ϊ63ΐμάδος Δευτέραν νη ώραν 10— 1ς) π. μ. οομ-ο^νως πρός τούς δ'ρους τής δι&)η- φθείσης ίπ' - οιθ. ^^/ι^ ζ· &· (φύλλον 48 Γ'. έ. Ι ) πρίκηΓύ- ξίως ημών κ ί ενώπιον των αυτών έπι-ρο-πιώ'ν καί Νομοφχια- χών χαταστή^άτων. Έν Χανίο ς (Ι 17 Αύγοόστου 1910 Ό »π1 τής Διχαιοΐύνης 'ΕπίτρδΓ.-ς Γ. ΜΥΆΟΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Άχυρο3μ*ντά «ρακτΐκά τήςκχτά την 8 Αΰγούττου 1910 ένερ- γηθείσης δημοπρασίας των φόρων ζυγίοο, σφχγίίου χαί ιιατανβ- λώσεΐς κρέατος καϊ άγορα-.τωλησίας των ζώων. Προχηρύσσομεν νέαν ίπαναλειπτικήν τελιιωτικήν πλειοδοσίαν ενεργηθησομίνην την 19 Αΰγούστου 1910 ημέραν Πέπτην χα'ι ώραν 10-12 τ: μ. έν τω Δημαρχ'ακδ Καταστήματι Ιεραπέτρας ■ ενώπιον τής οικίας Έπιτροπής καί συμφώνως πρός τοθ ΰπ' αριθ. ,1)78)56·, «1 «αρ' ημίν κατατιθημενθυς δρους. ι ό Δημαρχεύων Ίιραπίτρας ^ Άλής Κοτογλάκης 5 Αριθ. Άποφ. 576 Αριθ. Ηοωτ. 217 λ £λ «κπ. 95 Ή Μονα<ίτ»ιριακία Επιτροπεία Λ.ασ*ηθίον Διακ,-,^.ΰττει Έχ.τίθησιν είς δια-,ωνισλόν φανερας τελειωτικίς μειοδοτικί|ς δτ,,ιοχραΐ'Λ- συμφωνως ταϊ; ϊ·αΓάξ«σι τού 6-:' αριθ. 356 ιτερ'ι δί.μοπίβσιώ^ λΐί *λτελ-:σεως ϊημοσίων Ιργων Νόμου, τα πρός σ.μΐϊληρωσιν ,οδ έν Νίαπάλει Μ«ρ«.·6έλλου οίκοδομουμένου Ανωτέρίϋ 11/ρθεναγωγε ου καί υπό τΐΰ μηχανικοΰ Μάρνου Κατζουρακη ότοϊηγθί/τ,χ Ιργα συμφώνως τοίς ΰπ' αυτού ύπο- οληθεΐ.". πρου,τολογισ,Αώ ίιανράμματι καί συγγραφή υποχρεώσεων κοίτατεθε'μέν.^-; ϊν τφ γραρε'φτής Μοναστηριακής Επιτροπείας είς την διάθεσιν των βουλομένων ^ά λάβωσι γνώσιν. Ή δη'Λθπρασίαενεργηθήσεται ΐν τώ Κατδσΐήματιτής Μοναστ Επιτροπείας Λασιθιού την 5ην Σεπτεμβρίου 1910 ημέραν Κυ¬ ριακην %ϊι ώ -ν Ό-12 π.μ. ενώπιον Επιτροπείας άπαρτ ζομέ- νης άπο ;ιν Νομάργην Λασηθίου ώς Πρόϊδρον, τόν Είρηνοίίκην ΝεαιόλβΜς ο τόν ν6,Αΐα.τ. -)ότου άναπληρωττν, τόν μηγανΐκόν Μάρκ;ν Κβτζο;ρίκην χά! τΐν έκ των μίλών τής Επιτροπείας Ιωαν. Κοντίράκην, ώ, μελίϊν. Έν Νε^τόλει ττ] 11 Αύγ:ΰστου 1910 Ό Πρόεδρος Τ Ο ΠΕΤΡΑΣ ΤΙΤΟΣ "Ο,τι άκριβες άντίγραφίν Έν Νεαπόλει αυθημερόν. Ό Γραμματεύς Έμμ. Χ. Σπανάκις : Τό Δ καίίτήοιον των έν Χανίοις Πρωτοδικών Διά ταυτα Διχάζον έρήμην των χατηγο^ουι(.ένων Πανα,'ΐώτοο Μ. Τβιε- ίάκη κζΐ Γεωργΐοο Δ. Τσερχάχη χατοίχων Ροίοποϋ τής Κιβσάμου χαί ήαη φυγο$ίκων. Κΐ,ροσοιι τούτουί ίνόχονί ίτιΐιαί) χθινοΰ βυμφίρο^τοι; κινούμι- νοι βυ απεφάσισαν την έ/πτέλΐϊΐν τής επομένης αξιοποίνου πράξεως -αί ενικα ταΰτ'ης συνομ,ολογήσαντες αμοιβαίαν πρό; αλλήλους συν¬ δρομήν έν γνώτιι αϋτογνωμόνως χαί ανευ τής βυγχαταθέαιως τώί έχον ΐ·ιν ο.καίωμα Ιδιοχτημόνων Ιλαβον ιϊς την χατοχτ,ν τω» ζένβ κινιτ)'Γ« κτήμβτα ήτοι ίτι την νύχτα τϊ|ς 17—18 Μάρτιον 1907 έκ τής θέσεως «Μουριζοπόροι» τ% ιιεριφερείας Ροδοποΰ Κιβσάμου αφήρεσαν 2ο πρό6α:α £πιστρ*φέ>των «ρό «άβης ϊνβχρίσιως
  26, άξΐας βραχμών Ικαβτον 15 ανήκοντος είς τοΰς Γεώργιον Βερι*
  βάχη χβΐ Ξίνιφωντα Μαναρολάκη ίιά νά τ* ίχωσι παΐρανίμωί
  ώ; ι^ιοκτησίαν των χαί
  Καταοικάζΐι τοίις χηρυχθέντας ένοχους χατηγορουμένους Πανα-
  γιώτην Μ. Τβερχίχην χβϊ Γεώργιον Δ. Τβερχάχην είς «υλάχιβιν
  ενός Ιτου; Ιχαβτον, είς χατανχγχβστιχά Ιργα τριών (3) μην ών
  μιτχ την Ιχτισιν της φυλαχίβιως είς άηοζημιωβιν υπέρ των πχ-
  6(5 ν των Γεωργίου 'Βεριβάχη χαΐ Ξινονώντος Μαναρολάκη ^ρΐχ
  τεσσαράχοντα πέντε (45) έίίρων δεχα (10) διά τάς ήμιραργί»;
  αυτών χαΐ εΙ< ενός βτους στέρησιν των πολιπχά,ν οΊχαιωμάτων αΰ-ών άρχομένων μετα την εχτισιν των ώ άνω ποινών. χοΐ Έπιβάλλιΐ είς βάρος αύτω» τ* Ιξοία της 8(κης δρ*χ. δΐιο χ·ϊ 25 ο)β (2,25) είσπρακτέαχ *άντω< των ποσών τούτω· άλληλιγ- γύως χαΐ διά μηνιαίας προσωπικάς αύΐών χρατή««ως. Έχρίθη άπιφϊσίβθη καί εδημοσιεύθη. Έν Χανίοις τϊ| 97 Ιουλίου 1910. Οί Δικασταί Γ. Μιχελιονδάκης Α· Παπαδάκης Α. Ιίιτόκοννάκης Ό 'Τπβγραμματιΰς Ε. Καλλιτιράχΐ)( Άριθμ. Πρωτ. 1201 » Αιεκπ. 718 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΑ. ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ. Λαβόντας ύιι' ίψιν την έντός τής νομίμου προθεσμίας ύποδλ») Γείσαν δή/ω-ιν τοϋ Σβρ φ^ Ι. Φιλανδαράκη έξ ής φαίνεται ότι ούτος προίφέοί! 5 0]0 Ιπί πλέον των υπο των τελευταίων π>ειο-
  ίοτών Ε^α^ Σ.ϊρηϊ;'χη. Γεωργίίυ Ρασουλά/η Έμμαν. Ά.
  Παιαδάκη τρισενεχοτσώ-, προσφςρών κατά την δημοπρασίαν τής
  8 Αΰγουστο. 1910 ήτ.ι Δραχ. 1681 διά τόν φόρον σφαγείου
  καί κατϊναΛωσεως κρεατΐς, ϊραγμ. 1681 διά τόν φόρον ζυγίου
  δραχμάς 37Ί, 85 δ'ά τόν ?3?ον άγοραπωλησίας των ζώων,
  'ΐϊόνβς γι τα; σγίτ'κάς διατάξεως το3 ΰπ' αριθ. 356
  ϊ Νομςυ
  περί
  "Οτι άχριβες άπτίβπασμα.
  Έν Χανίοις τγ| 29 Ιουλίου 1910.
  Ό Β. Γρβμ|ΐ«τεϊκ
  Ι. Μανβρώλης