93452

Αριθμός τεύχους

58

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/8/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΊΑΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΤΛΡΑΡΤΗΜΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡίΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 21 Αύγούστου 1910—Αριθ. 58
  Άριθμ. Πρωτ. 3977
  » Δΐί"/.-. 1745
  η ανωτερα διευθυνσισ τησ δικαιοσυνη1
  προκηρυξισ:
  Έχοντϊς ύπ'όψιν την ύπ'αριθ. 57 ?.?. ζραςιν ;ο3 Σ.>μδ:ϋ-
  λίου τής Δΐκαιοσ^νης χ<-ί τό άρθρον 9 τού ύπ' άί'.θ,Λ. 685 Πρίκηρίσσομίν άμο 6>,ν δραχμών όχτϊλθΐίων (ά^Ο. 800) ύίτερ
  ϊνοο, όστις ήθιλεν έςιχνιάοει καί μεταδώσει εις την άρ-χ',ν
  Μπεν,ηράχη άνθρωποχτονίαν.
  Έν Χανίοις τη 19 Αΰγούστου 1910
  Ό επί τϊ,ί Λιχαιοσύνης Έπίχροπος
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΓΙΑΝΛΗΣ
  Άρι). Πρωτ. 3998
  » Διεκπ. Π6Ί
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΗΗΣ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Ιΐλοιοδοαίας πρός πώλησιν πειστηοίον δημ^Ο^ντιον διά
  τε2.εοΊοίκων αποφάσεων
  Έκτίθενται ιΐς φανεράν ίημ6σιον πλειστηριαομον πρός πώ?η-
  βιν, συμφώνως πρός τάς ϊιατάξεις τ-3 &«' αριθ. 331» νο^ου κ«
  πρός την άπ' αριθ. 7δ/5ϊ8 «0 1909 «πέφ,σ ν τής Έκχελεστικί;
  Έπιτρςιτή;, τα κάτωθι ^ειττθμερώ; άνβφερόμ-.ν» διαφορα χινητ»
  πειστήρια, ϊημε'Λέντα διά τελεσιδίνων άποφάσεων υπο διαφόρων
  Είρηνοϊι/ε'ων. ευρισκόμενα νυν είς τάς αποθήκας των Ινρηνοδι-
  κείων τούτων, ήτοι:
  Ι Τού Είοηνοδχκείου Χανίων
  1) Μάχαφαι ίιίφοροι
  2) Πυ'τόλι» διαφόρων συΐτημάτων
  3) Μονόχανα κυνηγετικά
  Ί) δίκανα »
  5) 1 όπλα ουστήματος «Γκρά»
  6) 2 τάίλια κ»ί 29 ζάρια.
  Ί) Ί '/ϊ οκάδες πυρίτΐδος.
  8) έ'ν ώρολόγι.ν χή; τσΐΐιης
  9) 186 φοτίιγια κα' 70 χάλυϊες ι,υϊΐγγίων, ϊοφόρΜν ό'τλ'ίν.
  10) 1 λ'μαν, 1 χαμάλΐ, 2 άσχαχοί καί 3 κίσΑΐνα.
  II
  Τοιϊ Είοιινοδικείου Ήραι;λείου
  1) Μάχαιρα1. αίφορ:ι 1ΊΟ
  2) τερίστροφα δ α^ίρων σ^στη·/άτων 19 μετά ΤΙ φ*ΐιγγίο>ν
  κ»ί 6 ναλύνων καί
  3) ε» ότ,λον «Ρκρα» μετά μιας φυϊΐγγιοθ/,χη; κίί 21 :-ιΐ(-
  γίων.
  III
  Τοΰ Είοιινοοιν.ιίου Αγ. Μύρωνος
  1) Έν ο τλον σ.στήμΐτος ('Γλραο μ^χ,.όχον.ν ια ιτερ-.ν ϊζι
  σ^σττί^ατος ΡραχΊ«α·Ό* μέ τρία μπίλεζχ!», ϊΐερ.ο> βρ3ί-/'^'5'' '
  τού α!ι;.ΰ σ-σ:^2ΐος ά'ν.^ ίμίόλί ^ /.χ ίν γένίΐ ά'χ;η ;τ^ν, [. λ
  ξιφΐλίγ/η «Ι'κρα1» μ,ίχ φϋΐιγγιιθή/.η κα'. 9
  2) Μί"/-Ίρ*ι ?ιά^:ρ;ι έγχω,ο'ου /.ανασ .ί
  3) Μϊχαιραι έν εί'ίίΐ κάμο·ς
  Ί) Δίο ϊΐερίσ*ρ<:φα Μα.ροδο.ν ώτΓΛα. 5) Έπτά περίστροφα Άμ:ριχανιχά. 6) 5 περίστροφϊ σοστήαατος «Σ!μίΟ». 7) 2 πισΐ3*Λα /.ρητιχά τό εν μο/1θΑ*νο»' χα'. ίν ά'λ^ο Ζ.υ ο 8) 5 σταθμά χάλκινα, 9) 45 φυσίγγυ διαφόρων οπλων. 10) 17 φ.αλ δια χινίνης καί τέσσαρα αλλΐ, δ άφορα ϊή φάρμαχα περιεχοντα. 11) ί) τάδλι, μία τράπο^λα πα'.γνιόχαρτα κοί -.ι πιρίιττρ: 110 Ι Ι 111Γ Τού Ε{ρηνουικί.ίοΐί Άρχαών 1) Μία^αγίς, ιί, /ωδω;ίσχ:ς, τρ'α '/^τ'α ϊ,Αΐίρ'έχΐντΐ /.»'!/ ; λες ρ^τινίλαίο^ «ι μ;α φιάλη έμπεριέχουσα 11 γραμμάρια /{ ι- νης χαί ί) χυ-,ίον μέ 09 γρζμμάρια χίμφυρ<ΐς. 2) Μία σπαθίδεργα χαί2 δεσ^υι ιιαιγνΐογάρτων. V Τού Είρηνοδικίίου Καστελλίου Πεδιάδος 1) Μάχαι^αι ϊιά^;ροι ·■>-
  2) Δύο όπλα συστήμαΐος «Γ/ράο τό :ν μϊΐρίχανον χαί τό
  άλλο βρχχύχανον.
  3) 10 ιτερ''στροφα ϊιαφόρων συσ.η-ΐάΐω/1 >αι ϊ> τ:
  άχρτ,στον.
  Ί) 7 μ:ν;χανα κ^νη■Iε·^(Αά.
  6) Μία άξινη χαί ΐν πιοτό"/ !ον τ-Οραοσμί <ον. 7) 23 ΐυσίγγια περΐστροίυ χ»ί 5 χά/.υ/..ς. 8) 6 ρ-'^οί^ 9) πε'ντε τίμάχια σταθ,λών. 10) 1 ντρΐυίδς χαί μ'α σχ*λίς γβωργιχή. 11) έπτά οουγιάδίς.
  !■ ΨΗ 51 ΓΡ!Σ ΤΗ Σ ΚΤΒΕΡΝΗ ΣΕΩΣ
  Γ-0 1 ζεΰγ^ς »άλτοες ηί εν α |;αντή/.!. ^ /.ιτά την ίΐώλητ.ν ^ά?:εμε'.η; εί; την κρίσιν τΓ,ς πρός ίττίβλίψι;
  Ι 3) »ίϊ 7>6;α ·λ»ί μία 7.αζνοθήν.η. | τή; τλειοϊοσ'ας Έ^ιτροτΐ-ία:.
  1 Ί) έ; 5ί;ια δί.οόρω, ά'/.λον ττ-ςΐϊΐηρίιο' *χρήΐ:ων. * ζ ) Την Ι^ρξι; κ τ: τ.,ν λήξιν -?,; τ^ν.ζΐ.σ'.χ; Οέλε'. άίτγ
  ΥΙ Τού ί3£οηνο3ικ5ίου Καλοϋ χω ήϊυ Παιδιάδος ■ ϊέλλε! *^> ΐ ^ Έικτροικ^ θέλει κκαα,ρώνει είς «ν «λ*,
  " ίν " ί ταϊινΐΓ/εΐίοοτην τα υ π <;υ:;υ Γ./.ε^ΐοτη') ντα, »» ευρισν,τβ υ ;.· Δέχ,α μάχαιραι ϊιάφοροι. VII Είρηνοδχκείου Μοιρών 1) ζέαζζ£θΐ κερίστρςοζ. 2) 26 μάχα ρ^ΐ δ άφοροι χοί 3) έν ό'πλον «Γκρα». VIII Τοϋ ΕίρηνοδικείΌυ Πύργου 1) μά'χζΐραι άάφορϊΐ καί 2) εν ζερίστρΐφον. IX Τού Είρηνοδιΐ'.είου Νεαπόλεως 1) Δύο ^ρίΐτρο;ατϊ έ/ 'ίΣ.-.ίϊ1) τ: δ' έ'ΐερον «Πρόβι,γ/.» ; ι όϊ;; τής Επιτροπείας επί χ άμΐ;ω -/αΓ^&^λ^ τβο ί ντιτίμ,ου. Ι ζ') Τα ύπ'3 τ55ν κατά τόν τρίτον ερ;ν τ^ς πχρο^ση; Έτιτρ».- έ ττίΐων ε:3πραχ0η;όμ£;α χρί; αλτλ '-.'■ τΊ.ν -/ατα τ'ον ζ' όρον κατί- : &-λών Οί)νθοσι χατα;£θ(, παρά 'νθότων εις το Κεντρΐλόν Ταμείον ί ·?/ ίί; τα ίπίρχια/.α 0-3ΐελ ιν:Τα, έ'.ϊι2:;ι,5;3υ ΐπί ΐούτίΰ γραμ < ματ'.ο^ πιρα7αβής, τόόπ;Γ;; μετατώ' πρΐΑτιχΐν τής π7>ϊ·ίΐ;-
  7 ; σ'α; 0^ ό-ΐθδληθ^ είς τ,,ν Α Δ. Ίής Δ,αα:3;ύνης.
  1 η') 'ΙΙ π7-ειςδοσ!α αϋ η ίϊνν. τελίΐ-^τΐΛί;.
  Ί Ο') Τα νη-ίκεια βαρύνουν τϊν άγοραοτήν.
  με
  γγ
  "2) έζτά διάφοραι μάχα'ρ*ι.
  " '
  3) "Εν μίνό'Λϊνον ο~λ;ν κυνηγίτι/Λν έμ.-ρ
  ■Ί) Μ:α ϊε'σμη ουναμίτιϊος χοί
  Γ') ΙΙεντε ζίύγη κ,ύδων.
  Χ. Τοϋ Είρηνοδικείον Τζερμιάδοον
  ) ΔέΆα μάχα'ρζι Ειάφοΐο'.
  2) Δ03 πϊρίοτροφχ 8ιαφορ*υ σϋσϊήμΛτος καί
  3) 66 οκΐίγγιι διαφόρων Κ'ρυτρίφ «·..
  XI
  Τού Είοιινοδικειου Ίερ ιπέτοας
  1) Δεκα ΐ(α;:ρ3ΐ μάχαιρ^!.
  "^ Τρΐ'α-/.υντ,γετικά μονόχαια 'ίτ.Χν.
  ·) Δύο κυντ,ιετίκ» 5.·/.ανχ γ Λ
  4) Τρία -ίρίίτρίφ31 ΐυφίρίυ σοσίί,μα;:;.
  XII.
  Γοΰ Ρ{ριινοδικείου -ιιτί,ί,ΐΓ
  1) Δ = >α τ-σΐαρες μαχαιρύΊ ίιίφ^ο·,
  2) "Εν "ϊρίττροφον.
  .'{) Τέσσαρα Σίχανα κυ ηγετι/.α οτ;λα -/αί
  Ί) Μία 7.ίτρ.ϊ ιΐυρ.τιδΐ;
  XIII.
  Τού Εχρηνοδικείου Αγ. Νικο?α'ιου, ευρι¬
  σκόμενα έν ττϊ ίίποθήκη της Εχο"αγγελίας Λαση¬
  θίου.
  1) Ές 2ιά^;ρκ μόχαιραι.
  2) Δνθ δ''-/.ανα κυ%ηγ=τί>ά Ηπλα /αί
  3) Δύ-, Γερίστρίφϊ ΐ<.ις.'-;α» οιιστήματ;;. 'ΙΙ ~/ ε::*ί;τ:·/.ί] ί ϋ·η ?η;Α;πρα;ία θά ϊ: = ςα^ α') Ή πλ£ΐθ5:7ί;γεν·ϊεΐαι ;>,, Γ),-; Σ -:
  ε'.θ'μαίος Κυριακην κ&ι ωρΐν 9—12 τ., μ.
  β ) Τό-ος πρ:ς ϊκςιγωγτ.ν αότή; όρίζίτα: ή είρχ έκίσ;3ϋ ίί
  ρϊΛθϊινείον, ώς πρός τή; -ώ7.ητιν των εί: τ>,ν άτ;0ί|ί.ν;ν αΙι;υθ
  εύρ.σ^ςμ.νων, ώ; ά ωτε'ρω λεττομερώ; άν,-νίριτϋ, ά;τίκΐ!μ£νκ)ν.
  γ ) 'ΙΙ π"'ει.?5σίί 2:ίςα-χ0ιίτ=τϊ: ν.Λ-'χ τϊν 6' ό;ο; τή: τ.ιρι'.-
  οη-, ίνώπ'θν Έτιτροπής βκ:τ=7»εσθ(;σ3μίνης ί* τς'ύ Είρτ,νο:.-
  κ^^ -Ι; τοϋ' νομίλου άναΓλη:ωτ;ί ιό:ο3, το3 ΙΙρς.αΐαμένοο τής
  Χί. ρ φ λ*χή·; ίν -.τ, έ;;» τ.ϋ Ε;ρην;ϊι·,·.-;ί;> /αί Τ;3 Δ/-(;λί5·/υ
  τ?,ς έ:ρ>ς τςϋ Ε'ιίΥ(ίθ?.·/ε·ου. ^
  11 Ετιτροπ-:!α β■-τ/;, όσον βφορα τ-ν -^λ^ιν τω; Ι.' τ", άτ3-
  Ογ,/.τ, τοΐ Ε'·ρ',ν:ϊι/ε ο: Χαν'(,>ν εύρ:-:·/.3>Λ=ν.ϋν τ.ρισ-ν,ρί όν, 0//.ε!
  α^οχε7εοθΓ, ι* τ3 3 Ειρ/;νο;:/;ί;υ Χανίων, έν ό; Ά 0;-ΐ^::;ά'·/ου
  ϋκό ιήν ^ρο-ίρ αν τ'ϋ Ι'ρ;μ.1ι.ατ-:ως τ^ς καθ' ή^α; Άνω έρ·>;
  _ δ ) Δ ά ν> ·;(;/, τ·ς δ-«ό; εις την π7>τ::ϊ:σ'αν —ρέπει νά Ααΐα-
  6άλτ, ■"; τι Τα» ΐ:ν τ^ς Ιΐολ.ίτείας ·?( τη; Τραπέζης Κ:ί:η; η
  κΐΐ ίνώπιΐν τή; ν. τ? τ:ν τρίτον όρ:ν τζς ζαρούση; Έ.'.τ.-ο
  -ιΐας εί; με-ρ^-», λ:γ-.) έγγ^σ-ω;, τό -χίμτΐθν ιήςάςίΐ;, ο' ήν
  -?^-.5),!νι;:ν-,ο?. ύ-3 -,ή, ε'ρημς.γ;; Έπι-ρο- = ·'ας τα 7η:/.εν.ίνϊ
  ίιϊ τί όιτίΐα Οϊλει ν ά π7ε οϊοτι,ογ,.
  ,«'■) 1^ ϊ'; -7. = ·.,;,;.αν 'ν ::/--!,.'.--;.■! Οϊ τ: ι.) λ 3,τι1 ., α;:/, ,ιο
  ία τί, 21 Λύγούστςυ 1910
  Ο έπϊ -η- Λ -.-αιο-ύνη
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  Αριθ. πρωτ. 3291 - - ;
  » Διεκ~. 206 ί
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΓΓΡΟΙΙΟΣ
  Δια/.ηρύ-τδ'. ότι:
  ΈΛτίθε:αι Είς διαγωνυμον μεΐ;?;ΐΐχ.ής δηΑοπραΐίχς ν;α:ά τα
  [ ΰ-.ο τή; υπηρεσίας τώ; Δηο,οΐίω; "Εργων συνταχθή.τα <ο:ί Ομ Ι τοϋ Διευθανΐού τώ; Δί)μοϊίων Ιργ·ον Οεοιρηθέντα δ βγρΐμματα ϊ μ ε ΐά το3 προύπο7,ογΐσμοΰ, συγγραφής ύπίχρεώσεων κίΐ τψολο ^ γΐοο ή ·Λατασ/.οϋή αμαξιτής Ο4ν3 ά~ιο· Γ^φ^^13·'κι.3; είς Βιΰταις. | Άρθρον 1. Τα ϊργα πριϋκο/.ίγίζοντί, ν.ατά την 7εττδμερ(; ' ϊ,,τΐμγ-,σιν εις '.ό τ:οτΌ; των δραχμων 75,470 καί 3β/ίοο· '^ ^·" || τΐ.ωτις γενήσετβ! έ~ί τιΐς έ/.ατϊν είς Λ/.ίρα'ΐ3ς μονάδας. "Αρθρον 2. Ή 2η;Αθπρα5Ϊα ένεργηθ/;ϊεται έν ταίς έ'?ρα·ς των ; ο τούς κ»;α,- ρίίο ημέραν ^ ρρ ρ ίμώ; Χανίων, Ρίθύμνης, /.αι Ήρ«κ7^ίίου καί έν τοίς ί Ν έί ί έ , ρ των οί/είων Νΐμαρχιών δ:' έγγρί;Μ·> /.αί έτφ
  -ρς-ίθρών ύΐΐΌ έτ^ιτροπής προεϊρευομίνης '-'ο τΰν οί'.ίίων Νί·
  μαρχών η των ανατΛηρωτών αΐι.ών των ο'./.είων Προέίρων των
  Πρ'οτο3/.ών καί ενός μηχανικοΰ ή των άνα-7ηρα)τών αυτών ώ;
  μ=7>ών την 13 Σϊπτε;ο.6ρίοο 1910 ή^ϊραν Δευ;ί·α^ ·/« ώριν
  10—11 π. μ.
  "Αρθρον 3. ΙΙασαπρ5ΐ?2ρά 6χ σ^ν?Βίύηΐα; ό «ό τής «ίία; εο·5
  ί-ιτ.'.δίύματος τοί> ιίργίλ/'δίυ συμφώνως τω 811 Νομώ άηο τοϋ
  Αρίδ/.εΐϊμένΐι* υπό τςυ ιΐίρί Δι-,μίπρϊσιϋν κα: έκτελΐίεως Δημο·
  3Ίον = :γωνΝί,ΐΌΐ) ιτΐϊτιποιητικοθ /.αί ϋτ;ο γρα,ο.;Λα:ίου βε6αίθ3ντ:ς
  τ>ν ;ί'ς;'.τώ; δημ,οσίων τ*μείων ή τήςΤραπ-.ζη
  λ5;φ ',·{ ^-;ω:, είς -/ρή,Λατα ή όμςλ^-.'ίϋς τής Τρο'-^ζ'ΐς Κρ^'
  τ.',;, κα,ά τ,·/; επί τί;ς έ'/.Βόσεώς των αξίαν πθίθύ δρχχ. ΊΟΟΟ.
  ΕΙ; ;Ό; διαγωνισμόν ξύναντα; νά λάβωσι μίρίς κ αί άλλο?ατ:;ι
  σομι;ρΐ:Ίαεν3ΐ ϊτρτ>ς τάς ϊ·ατάς;ις Τ3^ κερί δημοτοασιών /.αι 5·'·"
  τΐ7^ΐ:ω: ;ι"(μοσίων εργω; /.αί λοιποό; νόμ:υς τ.";ς ΙΙΐλιτειχς.
  "Αρθ,};; 4. ΊΙ ^μο-ρχαία διεςάγετα: ό-(;.ι.:ί7ίως. Ό ίσφρα-
  γΐ3,ΛΕν>ί γάλελλος, έν ώ εΐ/αι έ ;7.ίΑλε·.σμένν) ή ττρ'οσ^'.ρχ, τιθι-
  τα·. ;μ*ΰ μίτά των ΐν τώ άνωτέρψ «ρθρω μνησβίντων ίγγρ»τ!')ν
  ί.τϊ; ϊί.τέροο φακίλλο, ϊσΐις παραϊίϊεται 'σφραγισμέν:; ε1;
  τ^ς έ-'.τρ;ι:ής ^Γ^νί?ρ'.^ζ:^^^^ς. Ό πρ:5·ν'-=
  έλλ ά Ι'ώ ολ:τ
  ρρ ^ς ρής ρζ^ς ρ
  άρ-.Ο^ιΐ :;)ς φα-Αέλλ:^; /.α;α τάς ν τή; Ιγχείρ'σΐώ; των α/.ολ:.τ
  0 ογ ατ:;?ραγίζοντ8·, οί ΐςωτΐρ··/.;ί 9ΖΛ57,7.ϋ, ή δ: έ~ιτρο~'Ί ~τι"
  ■1.--.-Λ =;'έχ,άϊ:ου έϊωτερ /.ού' φ*%έλλ..) περιθ.είοντί; τ -ν ε/.Χ'
  :;::.-> -ρ-.ΐφΐράν το ό'νομα βύτ-ιί άλΙ τον αϋςοντα άρ·'^' ''■" ='
  τιρ'.'ο-ι γι.ί.ιΊΧ·,ί /,κί /αταγράφε; Ι; ζριι)ι;ο·/.5λ7.ω τί ίΐχ»ϊ?'£
  γ γρφ ρ
  /.ί:ά τ"; άρδρον Η ί-ίγρν^α, Έ·-;ειτα οί ι; τη
  ^.ϊ^£^); καρε'ορ·σ7.όμ,-:νο! άτοΐόρονταί ή οέ ϊΛ
  7.:,
  ρ
  -Αατ' ιδίαν τα Ιγγραφ/
  τ:ρχ7 ζ:
  3 αγων:σμ.ον
  :Τ. /.ατ'
  ού;
  τ^/':; 'υ, ζ-'ύ.ν.ί τίνα τ
  ναίας ·γ, :μ
  α»ι«)ςώ; -35ς τ,,
  τα
  τοι>ί -·'
  μ
  Αρθ;:, 5. 113«·/ιτ3 ,τίρίίασίν των άρθρων 2 3 κ«ί 4 πρ:ΐ"
  9537 5ΐ»α·. απ>ρά5ϊ·Ατ3; ν.α': έτιστοίφίτα'. — ρ;ς τ;; ϊπ;3ίν;ϊ τ?->
  '.'Ί' -/,'ορΐς ν' άνςιχθΓ, ό -ίρ'.-/.'είων «ύτήν φίχε/.λις.
  Μ::ά τ^ν Ιλεγχ:·; των εγγράφων ό σ-νίδρίασις άοτίΛα^υτα-^·
  ■:<. νί.^ ϊη^οΐ'α ό ϊέ πρόίδρος άπ;σ^ραγ'ζίΐ τα των ττρ^3?°?ων
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  -ι ε ι
  συνεΐ, ι.-.ΐεω: παρςυρ·ΐκόυ;εν;ι
  γαλειτίραν τί;ς (·ε·,ου,€νης
  ή ίί »πιτρο~ή εξε-
  Αρδρον ο. Εις τυυς κατα τόν διαγωνισμόν αποτϋχόντα; 1ί{χζν-χ κα:' ίόα* τα Ιγγριφα άκοφαΐί^ει κατ' ονο,λα τ:ΰ; εί;
  ϊπίστρέφΐνται τα .*ό·φ ϊγγ.'ϊΊπως ·Λ7.:7;ί9έ'/τα χρήματα, όμο·- τ:ν 5 ^γωί'σ-λό; παραο.χ,τέο'-'; α^ιΐ'.^χ τ-.ΰ; λίγους ίι' ού;
  λογΐαι έν ής τριών ήμυρών ά-Ό τής δηΐί-οττρα^ίας τ-/] Ιγγράυω τυχόν &ά 'ατ.νύ,νΑ τίνα των μί!ο3οτώ,>.
  δ'ιδοποιίσϊΐ το3 «ριίίρου -.ής ί-,:!Γβ5ίτ1ς ποίς χοΰί ϊ-ΛΆίσίου; τα "Λρθιον ό. Πάΐα ν.αχχ παυάδ.σν τώ* ά'ί^ιον 2 3 χ« 4
  σει τοϋ «ριϊίρου -.ής ϊ-,;!ΐρ5^ής πρός τού; 5η;«σίους τα
  μίας ή διευθυντάς των ν.ατατϊη^άτων έν οίς χατϊτίθηΐαν.
  Άρβρϊν 7. Ό ΙργΛάβ-ς 1~:κίΐτα! εί- τάς διατάςί'.ς τ:Γ;
  ιτΐρί δημοτρααιων χαΐ 5λ:ελϊ35ΐος δΓ',Αίσίων ίργων ΰπ' ά;;1.
  3οί> Νόμου.
  "Αρθρον 8. Τα ^ρα-/.τΐΛά τ/]; Β^ΛθΓρχ-ίΐς ύπό/.ί'.ντ^'. είς ΐ,',ν
  Ιγκρίσίν ·το"ϊ ΐπί ιώ< Έτ οτΐρι/.ων Έπ'.τρόϊϊου οίας Ιχε: τ: - ρι^χό;, εν:ν αύ'.ών ί. τω τρω:ΐΐϊ.όλ" ω -Αχι άνα/.ηρ^ττ,ει καίωμα, κατ3 τό δ:κϊϊ3ν αύτω, νά ίγ/ρίνη '(5 μή «ΰ-.ά, χ<ορίς έκ τούτου ν'ά-οχτα ό τελεοταΐος μ?!3?ίτης ουδέν κατά τοϋ Δη¬ μοσίου δικαίωμα. "Αρ6ρον 9. Τα 5'>ι·'ράα;Αα:ϊ, ό προϋπολϊγισμί;, τό 'ΐμο-
  λίγιον καί οί οροι των συμφωνών εισίν 5χτόθίΐ!/.ΐνα εί; ταγρΐ-
  "ΑρΟ,ΐίί ό. Πάΐα ν.αχχ παυάδ.σν τώ* χ?*?ων 2 3
  τ,;3?:ρά εΐνα. άπαράίίκτος «αί ίτίττρί?εταί πρός τόν έτιϊόντα
  :,ύ γ,, */"-'ς ν ^ ν ς.: Λ Ο γ, ό τ-:ρ 7.λε'.ο.ν α!ιιήν φά/.ελλ^;.
  Μ_τ·>. ,ϊ,ι Γλεγγον τ'ϊ>ν εγγράφων ή σι*ν5?ρ!ισ:ς άζοχαθ'σ ατα:
  την αριθ «,ητικήν αόίώ^ σί'.ρίν, καταχωρίζιι τί κε
  φ:?3! τ£ν ανω Νοααρχιων ε;; την 5 ά'ΐεσιν τ ο ν β
  Λαόωσι γνωσίν α'τών.
  "Αρθρίν 10, Τα κηρίκεια ·λαί ΙςοΒ/. :;ί ΐ-νϊ^0(;ΐί;Α£νο
  βολαίου έτ:'.6χρ6νο^ί τον εργολάβον.
  Έν Χανίοις τ", ί9 Λ·3γ:ΰσ:ου 1910.
  ; Γ. ΜΥΑΩΝΟΠΑΝΝΗΙ
  Αριθ. Πρωτ. 3324
  « Δ-.εκττ. 2075
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  Δ ι α ν. η : 5 γ τ 3 ι £ τ '.:
  Ι'ϋθόο-.η* τ'ον πρ:σφ ρό,λ-.νςν νά έλτελϊ.'Λ, τ'ο έ'ργον ί'ς τι,λτ,ν
  _-ΐ)'θ.ί;ρ:οτ [λ·/.
  "Λν πλείονες των ί'.αγαιριζ-ί,ιένων η·;ϊλο> ϊτροσφερϋ την
  •/αί ~4ραΐ-;.ν-.;;ι επί ίύ: ώρας ώ οι' έϊ^ραγ.σμενιυ/ τΐροαφιρ'ύν
  να ί.ϊγω υ,.'Λ;'ι*.::."!^ τώ* προΐΐ^εγλόντων τα; α!:άς ~.ι;Α{ξρω·
  -οίας τιμάς. "Αν Ϊ5 (ύ::ι τυγχά*ωϊΐν άπόντες τοτ: άΓ.αναλ.μ-
  ι ημέραν, ήτις ίΐν Ιύνατπ νά άτερί!) την δεκάτην πέμπτην άπϊ
  1 τί); πρώτης Ιτ^ϊτριται;. ΊΙ ίευτ^ρα οί)τη δημοπρασια Οά -ζ
  ι εγχυρίς μίνον εάν ό εί; των ϊιιγοινιζομένων χάμτ, Ιιιπτωσιν μϊ-
  ί γο-λιιτέράν τή; γενομέ-γ,ς κατά την πρώϊη' δη'Λθπρασίαν.
  ι ϊΓ.ιΐτρίφοντα! τα λόγφ ί(γυήιεως ν,α-^ατεθίντα -χρήματα, ή Όι.:-
  ι Λογίαι 'ντός τρρών ή',ιε-.ών «πό τή; ίημοτρασΐβς τη έγγρά^φ
  Ι είίοποιήτ:: τοΰ ττροίδίθο τ/^ς δπιτροιής π?ΐς τούς δημοσίου; τα-
  .' μ''»ς ή δ ευθ!)·*:άς των κατϊστημάτων Ιν οί; κατετέθη3;ν.
  "Αρΐρον 7. Ό έργ:λαδ:ς Ιπό/βιται είς τάς ϊητ.ς.ις τ;3
  ' τ,ερ'. *ηΑθπρ?σιώ; "/.2Ϊ ίλτελίσίως ϊημοαίων έργων ΰττ* άρ.Ο.
  ν.η τ'.ιιΤ'.ο,ου ή ν.Γ-τατ ε^Λ ϊ>ϊ'--> ιιρϊ
  το!; :·.' ν'ϊ:.! τί ό τ·-/ί·)ταϊο; με'.ίϊοτης ούίΐν κατ» τίϋ Δή
  -Γΐται ϊτ.ι -,','.ς ειΛΐον εις ον.-ρα'.";
  Άρθρον Ί. Η ϊημο-τρϊ.ίΐ ένςργ/,Ο,Ίαετα: έν ταίς έ'ίρα-ς των , ,
  ί:,-ώ^ Χά >'ων, Ρε ' μνς; ν.-.ί ΉΡ;.'/;·ου χαί 'ν τοΐ; Κα:α- ί "
  νων πρ^φςρών ΰ-.; ί-ιτροπ?ς Γ.
  Ν των άλώ
  ίς5'ενίν*έτ;ς υτ9 τι»; ο: ε'.ων ,
  >.ώ; το: οικείω ΙΙ;ϊίϊ? υ
  Τδν Πρωι.Β.κών / ι έ .ο; μη-/αν!ν,:ΰ ν- τ3·' άναπλ-'-ρωίών αύ¬
  τω, ώ; μ5ώ·; την ΐ3 Σ'.πτϊμίρίβκ 1910 ή'-5.:ϊν Αί ^ΐρα/ χά!
  ώραν 9—10 τ. μ.
  3. Πασά πρ;σφ5?« Οά α'ννίδεΰητίϋ υπο τ?,ς ΛΪείας
  ργ
  Χα..ί; ; -·7 20 Λ;γ-.ΰ;τ:υ 1910
  Ό ί~ των Εξωτερικών Έηίτ?0-ο;
  Γ. ΜΤΛΩΝΌΠΛΝΝΗΐ
  Αριθ. Πρωτ. 3708
  ι'':ο το~ Γρο6λβποι*ένου ΰττο -.ου Γίρΐ Δ/;ΐί·οπηαβ'.'">ν καί έκτελέ- ί
  σεω; Δη'Λίϊίω/ ίν/Λ/Νζ: .ι ,:·-τ5-.;.ι".!αο' (ϊίΰ'ΐ ϊ"ϊ:',-''"'':' < ' ; >,,,.-:, >, ■;-. , :'ω; ζ τή; Τρΐπ.ζης ! ^"-^
  Δ·εκπ. 2558
  ΠΡΤΪΡΛ ΔίΕϊΟΥΗΣίΣ
  ΙΙΡΟΚΠΡΤΞΙΣ
  ρ
  Είς το
  την
  12
  5 Γ; τ:
  ί-ί τ
  των αςιαν
  νά
  ΐίρος κ?ι άλ>οϊα- ·
  ,ιτ. ιΐ'ίΐ'; Οια ιιΐν ύι:αί}0··> ίι .· τ'ν ι;'ι' ΐίιτόι^ι—
  λί/.οΠ' Χ '.ίιον λουτο.ίινος τοϋ Λνηοαιου
  !ΐΐ των οικ.;ντ.μι;:ων ειιιτ
  'ιία ;:' ?!ΐ?.τι».ήν ϊ/
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ·§;
  σις το5 έν Τζετζαίο — Κολοδ Χ-.νί^ν λ'.οτρώγος τ;2 Δημοσίου
  ί·ά ϊύί συν'-χή' ετη άργόμενα άπό 1 Σ)6ρ:ου 19Ό.
  Ή δ.-,μοπρατία δ'εξχχθήίετίί £ν τφ Ν:μαρ-χ'.*/ω Χίταστί^
  ματι Χανίων την 30 Αύγοιπτου 1910 ημέραν Δευτ«ρ»ν χαί
  ώρ?ν 10—12 π. μ. ενώπιον τής επιτροπείας ιής οριζομένης
  έν α·7, δπ' αριθ. 3Ο5'/ϊΐιι ΐ· ε. ίια/.ηρόξΐ'. ήα3ν -/.ν. συμφώνως
  «ρος τ:ύς έν ίΰτω άν»φερομίνους £ρ:υς.
  Έν Χανίο-ς τή 20 Λϊγςΰ-τίϋ 1910.
  Ό έκ! ΤίΧν Οίχβνμικών Έπ'αρ',πυς
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  •Αριθ. Πρωτ. 3701)
  ;. 2557
  ΗΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΗΟϋΚΟΗ
  Π Ρ Ο Κ
  II
  Γ Υ Ξ Ι Σ
  ΎπανιΛιιπτικης τελιιωτικΓις δημοπρασΊάς δια τίιν ί.ιςαί3-
  Ο.οτΊν οίίΐτι_ι ,ΤΐΛ/ν τ^υ Διιιιο3ίου έν Σοΐ'θα
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΗΠΤΡΟΠΟΙΙ
  Διακηρύττη ότι :
  Έπίΐ'-ή το ύττό τοϋ Μιχ· Κθίργί'ά/η ττροαοερ'.ςν ετήσιον
  ■^-ί:0οι;->α των ίραχμών 98.40 ί:ά τή/ έ^^'ο^ωσιν το3 εν Σ ύ.α
  σΓίύλ;. τού Δϊ-μςσ'Όιΐ ΐτ:>ει:ϊϊ;τ1θ') χατβ 5 Γ/ΐ) υπο Τ3ϋ Κων
  ί Κογι:λ.-,
  ΙΙροτΛΐ π,-,σφορϊί όριζοηαι δια τ>,ν οΐιςΐνϊμ'/.ί;.» περ!?:'ρ:(ϊν.
  Λΐα-,χ'βσα Δραχμ. 281
  Σιτάνου » 392
  ΆζΌ/ερβμ.υ ( » Ί 80
  Τα ανωτέρω ποσά ίΰνανται νά ίλαττωθώΐίν ύ-.ό τής «ρμοϊ.ας
  ιας συμφώνως τή σχετινί) 3:%τάξεΐ τή1; χρομνησθί σης
  Έν Χανίοις 16 Αύγούστου 1910
  Ό ΐπί των Οικονομικήν Ίίτίτροτίος
  ________Β· ΣΚΟΥΛΑΣ
  Άριθμ. Π?ωτ. 4860
  » Διεκτ: 2143
  Α! ΑΤ ΑΓ Η
  Ό ΝοΗάονης ΑαϋηΟίου
  "Έ-/όντες υ ι:* όψει τα ά'ρθρα 26 τς.ϊ3 Δημοτΐ/.οϋ Νόμ υ, ί τού1
  ;-' άρι9. 137 ϊ. Ιτ.,ς Νομο^ετικ-ΰ Δ ατάγμ;το; 7λ ίθ ιοΊ
  Ικλογί/ίΰ ΚώΒιχος.
  Προκη-6?σ:μβν τή/ ενέργειαν 1.ν Ιντός τού ΐε^ϋταίου ϊεχ.ϊΐ,αΐρο'ο το3 «ροίεχο^ς μηνός Λ»·
  (■οίστςυ χατά τάς Οπο τώ; οιχ;ίων Δημάρχΐιν ϊι' εκάστην ·περι-
  Έ~ει°η τό ΐ)τό ττ:ΰ 'Λθ^νίαίυ Θ.ο^αηϊου -ρ:σ^£ρθ-ν Ιτή-
  σ όν μ'ο'ωμα τω; 5ρα)[' ώ/ 120 δ α ;ήν «κ^ίσ''ωΐ!; :'ί/.ίας τοϋ
  ν ε · [.ι έν ->; ς πλ/;σί3ν τί^ς β-6ς».ως Σ^ί,δας ϊ-λεχδοτήθη
  ο Ια'^'-Λ "^ Αλεξ, ΤσΜνν-ς.ύλϊυ ·<αιοί ".υ Χ:ν''α>^.
  Διά ταύτα
  ^ .ο· ώ; /."ι ϊι
  με^ "τ,ν ίΐε^γι^γήν έ-αναλη-.τΐ'ώ; τελεΐωτιν.^ν §τ,).ζζρζο·Μν
  ο.α την ένμίσθω^ιν των ώς α ω ν.-τ,ΐΑϊτων ";ε τ,σομίνη' την 30
  Αύγο.~ο.> 1910 ημέραν Δε.τΐρΐν να ώοαν 11 —12 π. μ.
  έν τω Νομαρχιακώ κ ταΐτήμαπ Χανίων ενώπιον τής επιτρο¬
  πεία; τής οριζομένης ίν τη οπ' αριθ. 20Μ/ίΙϊ1 *· -· δ:αληρύςε:
  ημών ν.ΐί σομϊώ^ως κρός τ.ΰς '** αΐτή άνα^ϊρ^μένους ό'ροκς.
  Εν Χανί:!ς τϊ, 20 Α',γούϊκυ 1910
  Ό Έπίτροπος
  Β ΣΚΟΥΛΑΣ
  Άρ 0. Πρωτ. 3623
  Ι Διεκπ. 2507
  ΑΚΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟίΚΙΙΚΟΝ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  *ί3πιΐνα?η7ττχ>'ΓΊι; τελειωτικίϊς οαιιοττραί5ίαο ΰιά τίιν ί,κιιί-
  σθω ην τοϋ φόροι·ί. -ι τώνσυγκομ ςομένων δημητρΐιΐι<'~>ν
  τιυο όντων όιιι το Γτος 19 Ο των οικονομ11.ών περιφέ¬
  ρειαν τής Βίριινοδικειαν.Γι - ΐτερι^ί,ρίΐας Σητείας,
  Μαγκασα, Σιτάνοι; και Άζοιαράμου.
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΓΓΡΟΙΠΣ
  Λα6:ν:ίς ύ-' Ξψβί ιή/ ΰτ' άρ.Ομ. 86 άτ.όρσν ήμώ;, δ.' ής
  νηρύσσ;ν:αι ίλτττωτίΐ τ^ς μι.6ώσ:ως τςΰ φ6ρου ίπί των ίηοη-ρΐ-
  α/ώνπρ;όντων ς· μυΟο>ταί των οίλονοΛΐ/.ώ; πϊρ!φ:ρ»ι·2ν Μαγ-
  γ.3.<:χ 'Ελ,λ. Πίρ'φεράλΤ,ς, Σ:τά;;υ Κω,σταν. Ιΐατερίπουλος, κϊί Άζο/.ερίμοο Κωνστ. ΟίκονομαΛη;, ά'»β μί) προΐελθίνΐες νά συντάςΐι);ι "ά οϊ/εϊα μισθωτήρ α αυμ6;λχια καί ϊί;τάτσ£ΐ·αι ή είς βά,:-ς το' ςπανάλνψίς των πλί'.ιϊΐτκώ; Ιν,'χο-^αζιύ/ διά την ί<μ·'σ|1ωσ·.ν τοΰ φόρΐυ ιούτςυ. Διαχ,ηρΰττομεν ότι Έχΐί',ϊτα'. είς φανεράν ίπα.αληΈτικτ,ν τελει^,τιχ.τ,ν 2/;μ:-ρα;ίαν ή ΐ/.μ.ίσεωσ:ς τοϋ φ^ρου έχ'ι τώ/ Ϊ<;μη-ρ·.ίκί3ν πρ;Ί:ντΐι)ν δ ά τί ε.ος 1910 ιω; ϊ'λίνομιν.ΰν ζερΐφίρε ώ; Μα^.ατα, Σ:τάν:υ χαί ^ζ1«ρά^5^ συμφώνως τ'^Γς όρος - [· ^- ά ο^. 93,')ο87 ή; '2ι Μίρτίυ ί. ε. ίίακηρύς-ως ίιδ; χ ν :νώτ.ι:ν ν ής Εν ΐϊ>τ^
  οριζομένης Επιτροπείας - ί.ν ί6 Δύιοΰΐτ'.υ ίμίρβν ΠβρΐΓχε'.τ,ν
  κοιί ώραν 9—12 χ. ρ
  φρ ρη^ς ημρς
  Ή έ/.λογΓ, θ.λε! Είαρκέσΐί Ιν έκάηψ τόιτφ ά-Ό ιής ά,ατολής
  μίίριτής δύ.^εω; -ου ηλ ου, βίλ.ει !έ γίνη επί τ7, ^ίζιι τς3 σι>-
  στόματος τοϋ ενιαίον τής ψήφ:ιι.
  Ό άρ βμ,ϊς %μι έν ί.'.άτϊχι κερι^ερε'α ίκλεχ^ιρίμίνων ά
  λίχων Ο /εί όρ'σθίί έν καιρώ Ιγ.Ό τώ/ οικείον Δ(;λ;τι>ώ;
  μ;υ)·ωνκ>ί Οά άν3:ρ5:ηί·α έν τοϊς δ^μοΐιει^Οησίμιένθ'.ς ρ
  μασ'. των Δημάρχων.
  Έν Άγ'ω Νί/,ολάφ-ο 19 Ιουλίου 1910.
  Ό Νομάρχης Λαΐτ.Οί'υ
  Ι. Η. Συγκελάκης Ό Γρο.μμα;ευς
  Ι εώ?. Κ Σχά
  ΑΜΗΡΑ
  1 Ζ.Ρ0Φ7ΑΑΠΕ ΚΑΙ ΤΑΓΧΑΤΔ1Τ ΠΕΖ1Ε07
  Διά τής ίια' αριθ. 198 τής Π Ιουλίου έ. ί. ημερησίας δία-
  ταγής τής Ανωτέρας Διοικήσεως ΧωροφιΑα/,ής χ αί Πίζιχοΰ
  ά-ενε;λήθιι πανηγυρικός ϊπαινος είς τςθς κάτωθι βτρα;ιωτ.κοΰς,
  διότι : «ςπιϊειξάμϊνοι ζήλον κα'ι δραστηριόιητϊ, ου την τυχοΰΐαν,
  χατώ;Οωσαν κατόπιν πολλών κόπων κοτί ΐρραμ·:νης ίνόπλοο Λν"
  τίστάΐιω; νά συλλάδωσι τε'σϊαρας ένταλματίϊς ίτιΐ φένιρ "/-ιΐ
  λησ-εΪΛ κατηγορουμένους».
  Ενωμοτάρχην Νικολαχάκιν Σ-ΐυρίϊωνί, ίνωμοτάρχτ,ν Τροο-
  \η, Γιώργιον, ϊνωμβνίρχην Χί ρϊάχ.ν Γεώργι;ν ν.ι
  φΰλβχας Ακςυμιννάϊΐιν Σιδαΐτ «νόν, Μα ωγ:α νά/. ν Ν κό
  | 'Ριλλϊ/τζάκιν Ξενο^ώντα. Σκ:υλά<:ν Χαρίλ7μ-::ν. ΙΙΐυμο- ϊ ρά/'.ν "Ιωάννην, ΛουτΜδάχ/ν Δημήτρον. θίοδωρογλάΑ,ιν Έμ- μβιο ηλ, Μτ:3νατάχ:ν Νι/.όλαον. Παταγάίΐν Ν'χόλαϊν Σφ:γϊ» ίϋν Ά.δρΐα/, ΨαΟ^για^νά',ίί Γεώργιον, Βχρο.ξά/ιν Κωνΐταν- -ιΙν:ν. Πα^ϊδάχ!; ΚωνσΓα/τΐνίν, Πουλ(-σάΆ·.ν Νι/.όλα:ν, Ί>3^
  ρίκιν Άνϊρέαν.
  Έν Χΐνίοις τ^ 10Αϋγού7::υ 1910.
  ( Ε< χπ,ς Άν. Διοικήσεως τίχς Χωρ ο Λ» λτ^Γΐ'.1) Δ Ι Α Κ Η Ρ ί Ξ 1 Σ Π.·ρι άνιαυσίοκ προμηθείας άρτου διά τοϊ/ς ιΐνορας 'ι1? ενταύθα φρουρας ΤΟ 2ον ΤΑΓΜΑ. ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ | Αια/.ηρόττίΐ ότι 5 Έ«.0ετα: είς με ο8:ταον 2ιαγα)ν.σ/:ν γ, ίν.αύ;ιος τρ:>-ιβ·α
  ' τού «<αγκ9·ι:όντος άρτοο διά την Φρουράν Ή ·*Λ/"ε!6ΐ> νρί.νϊ1^
  ! ««ό 2ΐηςΣ]βρί3ϊ έ. Ιιους μένρι τ^ς 20ης Σ^:^·ο^ ελί^ίίμ-ν-"
  ; ετους 1911.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  βρίου 5.1. άπ£ τής 10ης π μ. μ(/ρι τής μείημδριβς έ
  ημερών τούτων υπό τοίς εξής δ'ρους κα! συμφωνίας.
  1) Οί βουλόμενοι να δι*·,ω-.υβωσιν υποχρεούνται νά καταθέσωσι
  προηγουμένως είς τό Ταμείον τοθ 2ου ΓΙεζιχο3 Τάγματος λόγω
  ίγγυοίοσίΐς ϊραχ. χιλίβς χενταχοβί*ί (1500) οίτινες θέλουσιν
  ίπιοτραφή ε'ς τίύς άχοτυχόντας κατα τον διαγωνισμόν α,Αα τώ
  πίραη αύΐο3
  ρ
  5) Ο χατά τον διαγωνισμόν άν»δειχΟησόμενος τελευταίας μ«ι-
  οοςτη-; ύ-οχρεοθται ν'άνα/,είνί; την επί τοΒ άποτϊλίϊματος αυτού
  Απόφασιν τής Άνωτέρσς Διοικήσεως Χωροφυλακής καί Ταγμάτων
  Ιΐεζ'-ίθ"1 έν Κρήιτζ μή δικαιούμενος ν'άναχαλέσϊ) την προσφοράν
  αύτοδ πρό τής εκδόσεως καί τής —ρος αυτόν χοινοποιήσεως τής
  αποφάσεως ταύτης.
  3) Κο'.νοποιτ,θείσηί τής εγκριτιχής διαταγάς χατά τα χεχανονιο-
  μενά ιτ)ς Σ'ρατιωτικής υπηρεσίας πρός τΌν τελευταίον μειοϊότην,
  ίφείλει οΰτος νι χροσίλθΐ[| πρός σύνταςν το3 Ιργβλαβιχΐυ'Συμ-
  6:λ*:ου ίντός 48 ώρών άτιό τής πρός αυτόν κίΐνοποιήσεως τής
  Διαταγής ι»ή τ.ροσερχόμ'.νο; δί κηρΰΐβετα ΐΑπ'ωτος τής έογο-
  .'αβίϊς κα; άπόλλυσι τό λό-)φ έ·)γυοδ:βίας χατατεθΐΐμε'ν.ν "/ρη-
  αατίλΐν ποσϊν, ό'κε: περιέρχετθιΐ ε'.ς'ϊφελΐς το3 Δη;;οσί'.υ βνεο
  δικασ'ΐκής μϊσθλ:.6ήσεως.
  4) Έν περιπτώσει χαθ' ήν κηρυχθή Ι/,πτωτος ιής έργολχίίαςό
  τε, ευτ»Ϊ3ί μίΐςδίτης συμφώνως τωι:ροη·;θομέ·φ ό';ω ή Στρατιω-
  τΓ/.ήύπηρ:σ!αδύναται νά «ρίμηίβιθϋ κατά τι δίκσΰν αΐτϊ) τόν άρ¬
  τον, ου τιν;- ή τρμήθε'.α έξεχίθ'! ε'ί δ'.αγώνιομόν ίπί κινδύνω
  οΰ-.ου ταύτ;υ τού μειοϊότου ε;ς βάρος τ.δ όποίου χαταλςγίζεται
  διοικητικώς π«σα ΐτ.ί πλέον διαφορά τιμής εφ' ό1^^ν ύ^ερδλίνί'.
  «υ:η νό λόγιρ ΐγγ^οίοοίβς κατατεθίν ναΐ είς όφελος τού δημοσίου
  7>Ε(..ε Ο'ϊν -/(ΐημιτιχον πΐϊίν.
  ΊΙ ϊυι,ίρά αυτή Ιηλιυμένη ώς Στ,'μόσ.ον εσοδον δΐ'ντιγτ, τής
  Ανωτέρας Διοικήσεως Χωρθγυλαλής χαί Ταγμάταιν Πεζιν.ς^
  ^'σπράττίτα! σομςώνως ταϊς οιατάξεσι των νίμων ι;ερί είαπρά-
  ξεως των Δημοσίων έοόϊων.
  5) Τής ώς ανω κχτ&6ολής των Δραχμήν χιλίων 7ΐεν;α.ο;ίων
  (1500) ΐέν άΐαλάοσεντα'. χ^ί οί μετά τόν ϊιαγω-ιΐσ,'όν 0π:6νλ-
  λοντες εγγράφως ίΐροΐφίρος μειοϊόταί ύιτίχρεο:μεν5ΐ να συνυπο-
  βάλωΐι -/αί διπλότυπον απόδειξιν τής Ταμιαν.ής Έπιτρςπής βε-
  ίαιοΰσαν την ε':ς τό άνω Ταμείον /ατάθεσιν τής λόγφ ίγγυοϊοσ'α;
  ωρισμένης χρτ,ματικής ποσότητος ϊθΐί
  6) Ι1«σα ιτρίσφορά τοΰ μεΐοδότου μετά τόν διαγωνισμόν ύπο-
  ίαλλο,λένη, ιϊτε πρός την Ανωτέραν Διοίχησ,ν εί;ε πρός τό 2:ν
  Τάγμϊ, Γνχ γίνη δεχτή δέον ν ά η χαχά πέ>τ* ΐπί τ:ΐς εκατόν τϊΟ-
  λάχισΐον ΐπί έλαττον τής υπο τΐΰ τελευταίοο μειοϊίτου χατά τόν
  διαγω/ισμον πρςσενιχθίίσί,ς καί νά συνοϊεΰτ,τα! χ^ί υπό τής ανω¬
  τέρω οριζομένης άποδείςεως τή; χρηματιχής βγγυοδοσίαί.
  Ο! λοιιιοί 6ρ:ι «μφωνιών εισί κατιτΐΐείμένΐΐ έν τω Γρ3|είω
  ή,ιών, Ινθα οί ^2υ)όμεν:! ϊύνανται νά λαιμ&άνω;ΐ γνώσιν ίΰτών.
  Τα /«ΐρύκεια χαί λοιπϊ τέλη ί-:ι6»ρύνο·νσι τον τελευταΤον μευ-
  έχμίσθωσιν των Δημοτιχών ρόρων καταναλώσεως χρϊατος λαί
  σφβγίίου κατά την ίπί τούτω ενεργηθείσαν την 2 Αύγούυτου !,.!.
  δημοπρασίαν έκ δραγ. 31 !00 διά τον φόρον χαςαναλώσεως χοέ-
  ατος κα^ ϊραχ. 15050 δια τεν το3 σφαγίίου, άχ·^ροΐ τα πραχ,ι.χά
  τής ώς άνω Δηαοπρασίϊς χαί διατάσσει την έ.ταν3·λτ,ψ.ν βύτιίς.
  Προκηρύσσομεν ό ι ι
  Η έπαναληπτΐχή δημιπρασ!α κρ^ς ΐκμίσ^σιν τ·3ν ανωτέρω
  φόρων διεξαχθόσ=ται ;ήν 26 Αύγούηου 1910 ημέραν ΙΙ=μπτην
  καί ώρχν 11 —12 π.μ ίν τω Νομιρχιαχω Κχτασιήμχίί ενώπιον
  τής νομίμου έτιτροπίίχς χαί συμφώνως πρό; τα ?ν τό όϊ;1 αριθ.
  13^*/ί8ί *·^· διακηρύξ«ι ΰο.ώ,· χαί ταίς ϊχετ-.ϋϊΐς 5π' ίρ:0. πρωτ.
  1637 χιί 1(338 ?.= . σ;γγρ%|αΤ.; ΰποχ?ΐώτ.(ι!; ^αγραφομ,ένοις
  ό'ρους χαί σ'νμφωνίύΐς.
  Έν Χανίΐις τή 19 Αΰγούστου 1910
  Ό Δημαρχεΰων Χανίων
  Ε. Μουντάκης
  Αριθ. Πρωτ. 105
  4 1
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜειοΰυτικΓις υιΐμοκοασίαςδιίι ιίιν ποοιιΐΊΟΐΊΐιν τροφίηων
  ι:α'ι Γιλλων ι,Ιοών όκ'ι τό Δημοτικόν ΝοοΌι-.οη· ίον
  Χανίων «Άγιος Γεώργιος»
  Ό
  Χανίων
  Ηράκλειον ττ, 11η Αΰγούΐτου 1910
  Τό Οϊκςνψί'λΌν Σκμδιύλι ν
  «ί»ωκίων Διαλέτης
  Α. Μάγκλαρης
  Εθεωρήθη
  Ό Διοί/,ηϊί-,ς τ53 Τάγμ^τος
  «Ι». Αιαλέτης
  εί Οτι,
  Έκτίθβται ε'ς φανεράν μίΐοοοτ.χ.^ ΐΓ,μοπ,ιαοία/ ή προμήθεια
  των ονΐ"(Χϊΐούντων τρ-φί;Αων/.αί α/λίαν ε ί'·-ν ■:·.3 Δημοτι/.εΰ
  Νθσο>·ί>είου Χα/ίων 5. έν Ιτος ά πό 1 Σ::τ-:μζρίίΐι 11)10.
  Ή ίημοπρ?.σ{α άνςρ'ιηΟήσίτα1 έν τώ Νομιρχΐϊ.ώ Κατ>σ;ή-
  ματι Χίνίω^ χα' Ινώιιον Έπιτροπής άτ:οτΐ)ουμένη- έχ ιοΰ
  Νίμάρχου Χανίων ώς ΙΙροέϊρου, τ5ίΔημίρ·χου >αί Ιίϊρηνοϊρ ου
  Χανίων ώς μ.ί)ών ή ιω; νομίμων αύ;ών άνίΐΐ) ηρωτών την "27
  Αύγούστου 1910 ήμίραν Ιΐα,.ασκεΐι';» ν.α! ώρα/ 10—11 π.μ.
  όπότε γενήσετα; χοί ή προσωρινη χοιτακύρωΐΐί.
  ΊΙ μει-;3ίοία ίτ.α^ϊλβμβάνεται εάν ι,'.ς Ι^τ'ις ες (6) ημερών
  άπό τϊ)ς -/ρονο7.ϊ-)ίας ταύτης προΐφέρτι 5 °/5 επί έλαττον τής ν^τά
  την προσωρινήν κατ:χά?ΐι,σιν τϊλευιαίας πρίτφοοϊς.
  Ή Ιχπτωσις γενησεται ΐ%ί τής °)ο είς άκεραίας μο ά?α; ή
  κλάσματα τούτων.
  Πά; μειοδότη; Γ/α 'ν>η ϊίχτος όρείλει νά γαχχϋίζτ, είς τό
  Ταμείον τοο Δημοσίου % παρά τη Τραπέζα Κρήιηί, λόγω εγ¬
  γυήσεως, δραχμάς τρ'α/.οσίας πεντήκοντα (ο50), όΐίίλει τ:ροΓέ·.ι
  νά προσϊνάγ'Ο ϊγγυητήν ού τό ίςιί-χρεω; κρ'νΐί ή Έπιτροιτή,
  ϊίτις Οχ προσυτ.ογρίψτ) τα ζραχτιν.ά τής μίΐοϊοοίϊς γ.α τΌ σ.να-
  φθη^όμίνον Γθμίόλαιςν χίί ο:τις Οά ίί'α: ύπόγρίως ΪΓ άπΐσΐς
  τί; '!ιτο-χ:·ώ:α'.ς το3 άνίϊ?·.ν.*Ο7°Ι'--'''-) πρ:;Λτ/'ίυ·.οό, ά ευ Ιι/χ -
  ώ,ιατ;; ϊιζ/,σίως ή ί:ρ7--εΐ'Τ·
  Είς τςν ϊΐϊγ^ν.σμί» Ιύ ίν.ΐι να λάβωσι μίρος ν.αίάλλοδαπ:·,
  ίυμμορφ;ύμ=· οί τρίς ιάς δι?·τ»ξ-::; τοθ ύτ' αριθ. 36·) Νίμο.>
  κϊί λοι-ών Νομ^ν τί,ς ζολιτείας.
  Ί'ο ϊιλ:ίω;Αα τής τελ'λής ΐγκρίσεως 5'I:ιφ^λάτ!Iεται τώ ο?ίλ-
  φάτ(ι) ~οΊ Ν:σο»:μ-ί-.υ ο'ιερ ίγχ'.ίνει ή άίΐιρίΐ τα τ:ρ;χτ.·/.ά τίΐς
  οριστικήν χα;«·/^ράαεωΓ, χωρίς ι/, τούτου ν" άπ:κτα ό τελίυταΤ-ς
  μποδότη; οΐίέ; /.5>0' οίίυΪΓ,ποτε 5ΐκ»!ωμ7.
  Οί ό'ρο; ττ)ς -ρομ^εί^ς χά! ή σνγ(ρχζτι των ύπ5·/ρεο'>σεων -ου
  ζρ^μ^(0ε^τοϋ ιΐσ! /.ατατεθϋμένα είς τό ΡραίίΤ:ν τής Δημαρ-χ α
  ά ϊ λάδ ώ υ
  Αριθ. Πρωτ. 2182 Ι
  » Διεκπ. 1410 ι
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΠΛΕΙΟΑΟΣΙΑΣ ι
  Αηιιαρχία Χανίων |
  Λαβόντες ύχ' όψ ν ;ν 1> - * άρ.Ο. ΤΟ ».ϊ. άτ.όίΧϊΐν ■.?,; Όλο ■ Ι
  μέλίία; τοϋ Αγμοτΐ/ΐοϋ Συμ^ουλίου ομί^ως κυρωΟΛαν, δ. λ,;
  οίίτη Οϊωροθοα άσύμφοίον την υπό τοΰ τελευτχ.ου π/.«ΐ3Ϊότο.> |
  Στυλ. Μ-Λΐτσάκη προ',εν χΟ;Τταν τελευταίαν χροσφοραν δια την !
  ρμ( ρί
  εις την ϊιάθϊ^ιν των βουλομένων ν.ϊ λάδοιτι
  Τα κηρύκεια ν.αί τα 6ς;δα ιοϋ συνα
  ί-.62ρύ^ο^3: τον τελευταίον μειοίοτην,
  Έν Χ«νί5·.ς:η Γ» Λύ^το.. 1910.
  Ό
  ρ
  αυτών.
  συμ6ο)α'-υ
  ηρχίύων Χαν!ων
  ΐύον τοϋ Άϊλφί
  'Λ. ΙΙονντάκης·
  «14
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ι;
  Ι
  Αριθ. ΙΙροτ. 1698
  ~~» Διε/.-. 1379
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Επαναληπτικης τελεχωτικης δημοπρασίας διά
  τίχν ε'κμίο'θωοΤν τού Δημοτχκοΰ φόρον επι
  τη·· καταναλίόσεως τοΰ γάλακτος.
  Ό Δήιιαργ' γ ΊΙρακλε'ον
  Δι«ν.η:ύ;τει δι!
  Έπί(2ή τϊΐ,πο τοΰ Άσάν Άγΐα.'εμνΐωτάχη τ.-ροαφ-.ί·0εν μί-
  οθα,ιμα των ϊρ. 2010 3·ά την έχμ'σθωσΐν (ΐν.χώρησιν) τοΰ δημο¬
  τικόν φόρου επ. τ?ς καταναλώσεως γάλακτος έ-λ ε,οΒοτήΟη κατα
  5 °/ο υπό τοϋ Άλή Χατζίμινίχη, ήκυρώθη ύ — = τ '.ς μον!μου
  Έπιτρςπής τ:ΐ. Δημοτιχοΰ Συμ.ίου'λίο.) Ηρακλείου το σχεΐίνΛν
  ύιτο χρονολογίαν 2αν Αύγουστον 1910 τ,ρικ'.ικον καί διβτάσσβ-
  ται η έπανίληύις τϊλεΐουταήί δϊίμο-ρϊσίας διά την ενμ'σθ^σ:ν
  τοΰ φόρο; τοηο την 27ην Δύ^οΰσταυ 1910 ημέραν ΠαρχσΑϊυ^ν
  χαί ώραν 10—12 χ. μ έν τώ Νομ^ρχηκω Καια:τ·μα:ι Ήοα·
  κλείου σ;μψώνι«; π/ος τ'.υ; δΓους ιής ύτ' βρ'β,Λ. ΐΊΓί,ι 11 60
  ε. ε. 2'.ακη;ύς = ω ήώ
  Συ··ε/Οοΰ
  ' ο
  ίΐ
  ψ-ν ό'-; ;< ταϊ, ά-ί0- ξ μής μρ ρη ?βγείσ»ς πληρί^-,-'^; ύτ^ τ?3 'ΡΪΛμϊ.υι-,λ 'ϊο·~υ", ίιη ττρ; μτ'ρη τοθ π3-" «ου Πιατχ·[ά ντι! χο/. »/.;'"( π:!;; εΛ: πλέον ε ο^ υ-,5; 'θί 'Λ)?, Κχ/'· /ίη ".ί1 ΐ!αρχίο'ί;ίτϊ ε!,- 'έως Τβλώνην Έμμ. Ν Β σ'ί-η, ά ευ πρΐ^-ικοί -παο <5 'τ: ή έ όλ ΰ >>1
  χαΐ }«.ή άΛ<ρε:.α.5νη έν ~ω ττρώτο/.ό'λω τηί ΰπ αο;ο^ ·ε "/ ντ,ί παραΐόσιο); είς τό; ι. ί , κι'ι τα,- σ/ε ιχά- οιχ-άξϋ; -■ υ ί έ Νό ης ; ή Έν ΊΙρϊχ.λί φ τ^ 11 Α!ι(33ϊ:ου 1910 Ό Δήμαρχος ΙΙρα'/£ίου Μ. Αριθ. Πρωτ, 1097 λ Λιε/.~ ΐ378 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Επαναληπτικης Δημοπρασίας διά την ιίκμί- σθωσ"ΐν Οίκοδομών τοΰ Δήμου Ήρα-λπου. Έπεδή τ3 προσφερβέν μηνιαίαν μίσ^ωμχτώ' αχολ:ύθων πίνΐί μαγαζ&ίων τοΰ Δήμίυ ΐ-λεΐίίοτήθη νομ'μωί ''·Λτά 5%, ήί,υρώ'η υπό τής ν:μ'μο^ Έπι:ρ3πής τοο Δημο:ι·/..ϋ Σ;μβ:υλί:υ Ηρα¬ κλείου τό υπο γρονολογ',αν 3 Α'όγούίτίυ 1910 σχετικόν ζρακτι- χΐν κα9' όσο/ άφορα τα μαγαζεΤα τχΐ~.χ ών ίπαναλα;Α- βάνεται ή δημοτ;ρασ:α συμφώνως πρός τοΰς ό'ρους τής '*>·κ' αριθ
  1367)1 1'27 ί. ι. Ϊ!α/.ηρ6ςεως ημών.
  1 όν. Τού ίνιος τής πόλίο); καί ϊεξια τω ε;σ*ρχ ;ο.ΐνφ διά τής
  Ιΐύλ/,ς Χανίων ,τρώτοο μαγαζείςυ
  2ον. Το3 Ζ5ραπλ6-'.:'ο; τούτ:υ κΞ'.μέν:^ ύπ' άριθμ. 2 μαγα-
  ζε'.ου.
  3ον. Τοΰ ~>, ά .ήν Πύλην τ:3 Λι,ίίνο; ύΜρχ.ν:ο; ΰπ' ^ρ;0.
  9 μαγαζείο> ΐυν ρεύοντος μέ θάλασσαν καί δρίμον.
  4ον. Τ;ύ Ινα.'τΐ τί3 Τελωνείον μεγάλίϋ χαγενε''5'.>.
  5ον. Τ:ϋ ύτ,' ά,ϊΐθμ. 12καΐ ε ς %ήν αόττ,ν σΐΐράν ύ-.άρχοντο;
  καφενείου συ*ο:ίύοντο; μέ το Γρΐφιίο' τοί Άπιίί■/.^ρ■ο^ των
  εύφλέκτων ύλώ·, μί ίδιοκτητιχς το> Δήμοο '/;'». βρόμ:ν.
  'Ωίαύτω; ί«.-ίθίτα: εις ?:ί:οδ:σ αν ΰϊό τ;ύ; αύ;:ΰςίρ5;ς τό
  »ατάσ:ηαϊ το3 παλαιά^ Δημαρχείον, τό χρ?1τ!:ι.ε3ον ήϊη ώ; Λέ-
  ο'/Ίι τό σ^ορϊΰον μί !5:ι.κ:ητίας τοΰ Δημοΐ.υ, ίί.ο/.τΓ,ϊίτιν τ;3
  Δήμιυ /.αί ϊρόμ:ν..
  Ή πρόςέκμ. ;0ωσιν τώ/ άνωνέρω ςαοοο.Λών Δί,μοπρασίϊ γε¬
  νησεται την 2ίν)ν τ;3 μη« ;ς Αύγούστου 1910 ήα^ραν Σάββατον
  καί ώριν8—1υ ζ. μ. ίν :ω Κϊταυ:ή^ατ: τής Νιμαρ-χία; Η¬
  ρακλείου.
  Έν Ήρί/Χίφ τί 11 Ληστου 1910
  Ό Δτ,μϊρ-/:ς Ήρα/.>,είοο
  Μ. Δεληαχιιετάκης
  άριβ. 709 -"ίρί '.ευα ί'ι
  Έΐτίθϊ,β-Λ ε!; δί^,χό5ί-ϊ- πλ; 3 Γ,ρ ατμ.^; τ -,< ε'νη,χί-τ,, ? 6ίν, ό'ΐπς γβνν/;σϊται έν τω .ίϊταστ/,μϊτι το2 Τίλωνίί-υ 1'£Γ^ την 5 Σίπ-εμορί'υ 1310 ήμ'ρϊν Κ1 ριχχήν κ>ϊ ώρχ; 10
  π-
  V-
  Α!ατο<ΐ«ι ϊήν '.ν χ ' ? τ?) 'Βή Ό Ό Λιιιε;;ρ/η: Ν. Μ χ. λ κ ν 4 / ('■ χ η ς 12 Ό Είρην.8''νΤς I. Καλειιικεα'ΊκιΐΓ Αρ.Ο. ΓΙρωτ. 422 ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣίΑΣ Ό Αή{_ιαργορ Καότελλίον ί\ό(ίάηον "Εχοντες ί/π' όψει την ΰπ' άρχθμ. 13 της 5 Μάρ¬ τιον 1930 απόφασιν τοΐτ Δημοτικόν ΪΊ/μβου- λχου Καστελίου ΈλτίΟ-ηι εις φχ-εί-ΐν πλϊΐοδίϊΐκήν δή οπρίίίί ?ν ή Ινμ'σθω;: τοΰ δη',Λίΐ'.κΐϋ φ ρ;υ /^ τοίς /$ 1%, τ^ΐ ί) ϊί3^ Ο'.ά τό 1^10 συμ¬ φώνως ταΓ; ϊιατϊςετι τοθ ΰπ" »ρ·.Ο,Α. 3ϋ6 π:·ί δ/)ΐ;οπρα;ιω' Ή έ·Αίιί;Οωσ!ςγίνίισίτ·χ: ύτί τους ί"^; ίρους. {) Ο σίρος ούτος Οίπληρώνητα" είς £ΐ3:: υπο τώ; παρίγω- ' γίο,ν δ/;μ-τώ>' είς τ~:ν «ν: '/.'.χΐιή; τΓ;ς πϊρ;}ερε!.ς Ινθα κϊΤτα: τί
  Αριθ. Άτγοο. 1
  » Ποωτ. 675
  *Η Ναι/αγιατρβ<Ι:ακ?ι Γεθιίιινης Ρεθ^νη; Ίο>άνν:υ Καλεμΐκί-
  χά! των μελώ» Πολυ3. Έαμ. Σ^ουνάτσου,
  χϊΙ Νι«.ολχου Μτλ»/3?'χ<η, λιμ,ενάν/ου V) Ο Δήμος δ α'.ρεΐΐΐΐ εις 8 περιφερείας ή:·-1- Κιστίλλϊ;ο, λίων, Πςταμ'ό1.,.;, γαί Δραπονΐα. 3) Ό φόρος ού:ο; ζ·/.ί·α')οΖ'ΐι ν.ιτά-ϊ: φ-ρε'ας ο >.ΐ ο" "■·
  4) ΊΙ ;:λί:ο?οαίί δ'εξ^χΟήσΕται έν τώ Α; ιλϊ;//α :"> "/.ί""·" 'ι'
  •ματ: την 211 Αύγςύ3τ:υ 1010 ημέραν Κ·ο;ΐ4·Αήν >..·ίώ?-ν 'ί "'
  μ. μ. ενώπιον έΊτιτ,ίο .ής αποτελούμενης «χ, τνΰ Δημάρν: ■ ώ,
  Πρΐέϊρςυ, τοΰ ΕίρηνίδΪΑου ΚασϊϊλλίουΚισσάμο'ο, ", .-"ΰ ν.,ι
  5) Πά; τ.λε'.οδίζης διά νΐγί;^ ?ε.'.τ^ς 3έ;ννά 7.ι%α')--.ζτι λί .ο
  βγγοήσεως οροιχμ.5ς 10 3ι' έ·/.άΐτ.;ν ίτερϋτίρϊ,α;, αίτι ε; έκΐΐτ.'α-
  φήσοντα, είς ιούς άποτυχόντας, ε;ς ?.έ τού - οπιτυχόντα; θά συμ
  ψηφυ'ώσίν εις τή^ -ρωτην ϊόσ.ν το^ μίοθώματί , ν ά πρ :«·,«,'„
  Οϊ '/.α. ?ς;ος/.'εων ^γγϋ^-ί'^ν ο^ιΐς 6α σ-ν1νΐί7Τ-Ύραφ'') τό 7^^3ν/.τ'·.'ον
  ν;ς είς πάΐας τάς ϋτ;οχρίώ;ε!ς 7νΰ ίν:
  μαεος δυιρέσει^ς ή οιζή :ε<.ος. υ) Αί προΐ^οραί Οά γίνωνται ε'-·; ά«ραί.?; μονάοας αλ 5'-: χί-ησας ?;&·/μ»ς είς άς Ο» /.α:αί νλλ<ι,-α -/.α: τί) μ'σθ.ομα «'ί τ: ταμεΐίν τοΰ Δ-.'.μου. 7) Ίί κϊτ«δ;λή ;οΰ μίσθώματος θά γίντ, είς τρ-.ϊ; ΐσ*ί ι:ϊ-'-ί ήΊΰΐ την 1 Νϊεμδρίοο, 1 Δεκεμβρίςίυ 1910, 1 Ιανουάριον 191-_· Ιΐϊαα δΐ δϊ^ι; ;. ^ ■Αίτα6αλλο/;ν', έΆτν^ο'.έίΑ'ίΐς ΐν ο''μ ; ν ΰ-'*άρι6μ. 190 Ν:μο-.' Γ.ύϊείς αυμ<1η-:σμ'ς ούν*τ?! ν.': γ'νΛ, άίί'ναντι τ;ΰ μ ζ^ύ}^"1^^ δι' οΐίνδήποτ· λόγον. 9) Η τ:λίΐ:δοσία δεν είναι τελίΐω·'κή ί'ομέν,ίς ίάν-ντ:ς Ξ?
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ί;-,5ν «~ο %τ,ς προσωρινάς κατα/υρώσεως κροσίέρτ( τις τοΰλά-
  / .-Όν 3 % επί πλέον τ?|ς τίλευταί*ς ζρίσφορα; τό πρακτιχόν
  <1; τ: Ιειοδοσίας Οα Οϋί,ϋροΰται ^αν^λαμ5άνεταί £ε ού'χη μετά 8 ή.,=ρας απο τής πρώτης β^ώπ όν τής αυτής έιιτρΐπής κ»ί υπό 'ΐ'"υ*ο'ϋ™θϋΐθ*ΰυί'. !<>') Εάν ό τελευταίας πλε'βδ'ότ'ΐς ?, Ό ίν [υητ-ίίς αυτού άρνη- '
  ('ίσι νά ύ-ςγράψωσι τ'ο Γ.ρ/.τ,κόν τ?,ς πλε'οδίσίιϊς κα!. τό συν*- '"
  Ι· ϊί,Αθ'ϊν συμ^5λ'ΐον εισί; άμϊότερίΐ ΰ-εύΌϋ,ιιτ άπέναν ι τού
  .ίή,ο.ου ίια πασοιν ΐ~ί ;οο ^'σθώ ΑΛν5ς ζημί.ν <<κ ν = α - μισθώίίως !; ί-' ε!.0ίί;ς ϊιαχει; ΐε-·ς χωρ'; ·Λ Ιχωσ',1 ουδέν ϊ'./.ί'ίωμ.α επί .ο τυχίντςς πλεονασμα-ος ή ϊέ ν.ΛτχτϊΡεΐσα είς το ταμείον το3 Λ γ, ι^.οο ττρςχαΐαδΐλή ϊί/ έτυτρέφετχΐ ?λλά μενει π:ο; ό^ελος ~;ΰ Δήμςυ. Π) Ό προκαλέσας την πλξΐβϊοΐίον "λειοδότη; άνα/.ηρύσσε- ~νι όριστ:κος μισθωτής εάν ν.ατά την ό*.εξαγωγήν αυτής δέν ιροσ- ΐίρθή προσ^ορά κρείσσων τής ΰι:' αυτού "ρςϋΐίρθίίαης. 12) Τα κρακ,τι/ά τής π/εΐ:!οσίχς ΰπν/,ειντα! είς ϊγχρισιν τοο ΔημοτιχοΟ Συμβουλίου τό οποίον δονΑτ»( νά δπΐλυρώίί, ή μή :~3τί, χωρίς ό τϊλευΐ3ΐ*3; πλϊΐοδότης ν' άπο/.τα κα.ά τού Δήμου ; οόϊέν δι/αίωμα. ' 13) Τα χΓρύ/,εια και εςο?< ~3; Σ^μ^ολα'.ου (5αρύνοο3ΐ τόν < ή Έν Καστίλλίψ τνϊ 8 Λΰγ:ύστ·υ 1910 Ό Δήμαρχος Κατ'ελλίου ά Αριθ. Πρωτ. 442 » Διεκ. 318 Ό Ε. ς 'Αρμε'νων | Προκν,ρΰβσει δ'ΐ: ϊ Α^νάμΐ: τής νχ' αριθ. 431 έ. ε. άτοφ^σεως τού Δημοτιχοΰ ι - μ&ΐυλιο^ Άρμ·ένων 'Λπο/.ορα.νου έπινενυρω^ένης νομίμως | 'ν.χιΟετΛ'. είς φίνεράν πλίΐοϊοσίαν συμφώνως τ»ϊς διατ^ςεσΐ τοΰ | ΔΓ,μ.οτιχ.ού' Νίμ,^υ ν.αί ι ου ύπ' αριθ. 356 ζερί ίημοπρϊσΐών | Νομου ή ίν.μίαθωσι; των Δη^ΐτιχων φόρων τζς χρήσει.)- 1910. | Α'. Τοο σφαγείο.» καί χϊτο'νϊλώϊεο); /ρίατος Β'. Τού ζ.-,ίοϋ. Γ . Τής άγδραπωλησ'ας κτηνΐν. Δ'. Τοο προαθέτου ?όρου ΐτ,ϊ τι,ΰ /.ρέατος /αί οίνου. Οί'τινες 6ά ε'!σπρ;^■^τω^τα! ώς εξής Έν τη Άωμοπόλΐΐ Καλυδών Λαί των σο/:ιχισμών Άλμυρί- :*ς καί Καλχμίου. Λ'. Φόαος Ζν·μΐυ. ■>'. Έφ' Γ..·.άσ.·ου οτ«χ?!ρο; χα;::υπ'ίυ 10 λεπτά.
  β'. Έ^' εκατόν ό/άϊων ίλχιοττυρίνη:, χ^ρδίύνων, οταφϋλο-|
  ο^.ιων, χριμ.μίων ·/αί έλαιων 1Ο/β,:τά.
  γ'. Έφ'έχάϊΐου σΐατήρο; ί:-έ7::Ό ~έντε /ε-.τϋ.
  ό'. Επί των πω/ηθησ;μένων τυρ'υν, «ΟοτΙ'ρων καί
  ί'χνής εν λεπτόν έφ' έχά:της όχ»ς.
  ε'. Ί.τ.ί τ;ΰ χατ:1.αλ'.σ/.ομένου κρ-'ατος πέντε λεΛτα /ατ
  ό/.5ν.
  Β ' Φίρος Σ^αγείου.
  ■ί'. Επί τώ/ α!γΐκρο6άτω<· ϊν-μ^εριλαμδανομ-'νων κ»ί τού ■,ί'ϊχτο; πένΐί λεπτά ν α-ά κ.φιλί;". β'. Έτ.ί των μ'.σχ.υν δ-'κα λίτ-ά κατ> /ε?>λήν.
  α'. Άρμε'ν.ι
  β'. ΝΓο χωρΐό.
  γ'. Μϊχαιροί—Σαμωνας.
  δ'. Στΰλος—Πρόδαρμα.
  ε . Καλόμ'.—Μεγ. Χωράφια.
  στ'. Καλίδες—Άλμυρίδα—Τσι6αρας.
  ΐ,'. Πλά/α—Κίχ. ΧωρΓο—Καμπΐά,
  Ζ ■ ΊΙ Ιτ,ίχϊ-ρζσίχ των ϊόρων τούτων διεξζχ^«τα: την 29
  Λύγούστο; 1910 ίμίραν Κυριακήν χχί ώραν 3—δ μ.μ. έν τω
  Δημαρχ'αχιΤ) ζαΐαυτήματι Άρμένων καί ενώπιον «-πιτροπής άπο-
  τίλουμένης έκ τοο Δη.λάρχου Άρμένον ώς Πρ^έ^ρ^^ χαί των
  Δ]μοτικών Σνμβοόλων ΙΙα^λου Μίλισΐάχη ναι θεοφάνους
  Γΐαπιτζάχη ώ; μελών.
  Ή ϊήμοπρατία αύτη ϊΐν είναι τελίΐωτΐιιή καί έπομϊ'νως εάν
  ίντ'ίς πέντε ημερών άπό τής ημέρας τής δημοιτρί'σίας γίνχ, προ-
  σφορά ;νώπ'ον τού Προέίροο τή; Έπιτροπής άκι··-έρχ τής τού
  τελίοταίοιι πλίΐοϊότου κατα 5 /ο επί τοΰ όλιχοο π·σοίί. άκ'οροϋται
  αυτή χ.>ί ίπαναλαμδάνεται όρΐίτιχώς την έπομί'νγν Κυριακήν 5
  Σεπχε;Λ6ρίου καί κερί ώραν 2—5 |ΐ ;λ. ενώπιον τ. ς αυτής έπι-
  τροζής κα'ι ΰ-ό τούς α!,τοΰ; ορους.
  θ'. Πας πλειονότης διά ν« γίν{| δικτός είς -.ήν πλί οδοσίαν
  δίον νά προσαγάιτ) άξιόχρεων έγγι,ητήν ό'στις Οα συνυπογράψ^
  τα πραχτιχά τής ενοικιάσεως θά ήναι ίέ κίί ΰπόγρεως 'ι' απά¬
  σας τα; ύποχοειόσε'ς τοΰ ίϊοικιαϊϊοο άνευ ϊιαιρέσίως η διζήσεως
  καί νάκατϋθέσγι είς τό Δημοτικόν Ταμείον δραχ. ϊέ/α δι' έ'κα-
  σιον τμήμα, αΐτινες ϊΗΐστραφήσονται εις τους άποιυχ^ντας έντός
  δύο ημερών άπο αης λήξεως τής ϊημοπρααίας, ϊ'ις δέ τούς ίπι-
  τυχόντας συμψηφίσθήσονται είς την τελευταίαν ίόυιν τοο μισ-
  6ώμ.ατος·
  Έν πίριπτ'ΰσει καθ ή; αρνηθή ό τίλευτχίος πλειοδότης ή ίγ-
  γυητΐ,ς αύτοΰ νά σ^νιάξωσι ι ό ΐνίΐκιαστήριον σ μδόλαιον τότε
  άμφότ:ρ:ι εισίν ίιπόγ/εο'. απέναν.ι τ:ύ Δήιΐΐ'ο δια 7ΐ-ί:α; αόιού
  ζη;ίαν έλτ^ςνίΐ; ά/μισθώϊίω; ή απ' εύθϊία; δ'.ϊ/ε'ρίσίως επί
  Ιλα:τον τοο άρχικ ι"—Λ' ----- Λ1.»-;. _ ...ι ......ν. ι-----1
  «;»ι άπέναντι το; μίσθώ.λατος ϊΐ' οί:'δήπο^τε λόγον. Τδ μίοθωμα
  Οέλ'.ι Λατα6ληΟ/5 είς τίβιαρχς Γ?α; δόσεις ήτοι νατά τό τέλος
  έκάστης τριΐληνίας.
  Τ'. ΙΙϊτα ΐόΐι; μή χχταδαλλομίνί] ίμπροθίσμω; κιθίσΐ-ιται
  τοκοφόρος κα' άπαιτητί; κα-ά τίς διατίξε'ς τοο οπ' αριθ. 100
  Νόμοο.
  ΙΑ'. Τα χηρύχεια κϊί έξοοα τού συνϊφθ()σο>ί^ου σομδολοι'.ου
  βαρύνουσι τόν ίνθ'.κΐβστήν
  ΙΒ'. Τα πρακτιχά τής ένοικιάΐεω; όπόκίΐνται ε'ς τή) έγκρι¬
  σιν τοο ΔημοτιχοΠ Συμβουλίου Άρμίνων, νά ίγκρ.νΛ, ή μή αΰτά,
  χωρ'ς ό τελεοταΤος τιΧε οϊό-ης νά άποχτα οΰ?έν δικαίω,ια «κ
  τούτου.
  Έν 'Λρ,ΐΕΟ'.ς τί, 10 Α;γούσ«ο_ 1910.
  Ο Δήμαρ·χος ,Αρμένων
  Έιιμ. Παπιδάκηί;
  Αριθ. Ποωτ. 470
  μχ
  '. Έζί τ£ν β:ών ν αί άγιλάΐω/ τρν'/.ν.ζ > επτά
  !
  %
  |
  • Ι
  Διε/.ιτ. 2Ί6
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΠΜΟΙΙ'.'ΑΣΙΛΣ
  Ό
  Δια/.ηρύιτε'. £;ι
  Γ'.
  Γ. Φ:ρ:ς ΪΊίρα-ωλητία; κτην<^ν. α'. Επί τώ· πωληΟ/;σομ.ίνων ·Ατηνών 1 /ο Α'. Φίρι; πρίσθίίος ε'ισ-ρϊττίμενί; ε'ς α ί'. Επί -ίο; κα-αναλ(ο·/ο,·ί'νου νρίατος '/. Έφ' έ/άστ'-υ μ'.ΐτάτΐυ οΐν:υ έν λε-.τ'.ν. τα -χωρία ■2 ι/, φ μ Ε'. ΊΙ ϊνοκίασίς των άνω:έ:Ί) φ:ρων άρχεται "/~ο τί;ς 1ης Σϊ-:ε^ρ'ο, έ.Ι. ν.ιί λόγε·. την 31 Α·ύγ:οτ;:^19Π πλή·^ των ίόρ- ι :Λ χ 'ριυτ.'-.υ ιύ το; :"νο'; ών ή ίΐ'τ^ριςις Οζ ζαρατί'ί,·ε μ---·/?ι_τ-'Λο^ς τΫ|; ΐ:;5είας ί^ΙΙ. -;'. Ό Δ.;;λ5; ϊ'.αρεΐ.ζ: είς έ;:τά τ,Α.^ματ^ τα ι ποία -·'-'■" /. *ζ:ν αι χωρία!» ε/.αϊ::ν ι; ό'λα όμο3 ήτοι: τιχοΰ φορου. ΊΙ δη'/ο^ρασία ένϊργηθήσϊτα υπο τοΰςέςή; δρ^^ς. 1) Ό γόρος ού:ος λογίζετα- ώ; εξής, 5 /επτά κατ' οκάν -ς>3 καταναλισγ.ομίνου ν.ρέατίς ί' ΐ'θ ΧΊ>μ;ι:όλε! Τίερμ'αϊων
  /.αί ϊέ/α λίπτά χατα χ=95ί'/ήν σφΐζομ.'.νου ζώου.
  2; Ό φίΐ-ςις ο^-.ο; ίχμισ&οίίτα: 5:' εν Ιτος ',τοι άπο 1 Σί·
  7.τ,μβ?ίοο 1910 έ'ως 31 Δΰγούστυ 1911.
  3) ΊΙ ίημοττρ«ίϊ διεςαχθήσεται ίν τώ Δηοαρχιακφ κατα-
  ίτί,ματ! Τζερμιύδω/ την 2^ Αίγούίτιυ 1910 ημέραν Κυριακήν
  κ»ί ώραν 2 — Γ) μ. μ. 'ζιώπ'./ι ίιτ'τροπής άηοτιλο^μένης ύτ.ό
  :*ι«Λ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τοί Δήμαρχον ώς Προεδρου νβί δύο Δημοτικήν Σ< μδούλων ώς μίλών. Ί) Αί ττρςσφΐραί Οά γείνυντβι είς άκεραίας μίναδ«ς χ»ί εις χρισας δραχμάς. 6) Ή ιαναβυλή τοϋ μισθώματος θϊ γείντο εις τέσσαρας "σας δΐσεις ν.ατά τριμηνίαν. 7) Ιΐδαα ίόσ:ς μή καταβαλομε'νη ίμπροθέσμιος θά κ&θίστα- ται τοκοφόρος καί άπαιτητή κατά τάς ϊιατάξεις τοϋ όπ' οφιθ. 196 Νόμου. 8) Πας πλειοδότης δ:ά νά γ*ίνΐ(] δεχτος δέον νά προσαγάγη αξιοχρεων βγγυητήν όστις νά συνυπογράψτι επί των πρακτικών χαί τό συν*φ9ησ5μεν_ν συμ6όαιον ών άλληλεγγύως ύπεύθυνος μετά τού ένοιχ,ιαστίΰ διά πάΐας τάς ύϊϊοχρβώσεις άνευ διαιρεσεως ή ίιζήσεως. 9) Εάν ό τελευταΐος π?ειοδότης ή' ό έγγυηττ;ς αυτού «ρνη- θώσι νά ΰπογράψωσι τό πραχτιχόν καί τό συναφθησόμενον συμ¬ βόλαιον εισίν ύ—εύθυνοι άπέναντι τ:ΰ Δήμου διά πασάν έ* τής νέας εκμισθώσεως η άπ' α)0ύαζ διαχειρίσεως ΐπεΧθοΐσαν τώ Δήμω ζημίαν, χωρίς ούτοι νά Ιχωσι ουδέν κατά τοϋ.Δήμου ίί- κα''ωμα επί το3 τυχόν πλεςνόσ/βτος. 10) Ή δημοπρασία δέν είναι τελειωτιχή, ίπομε'νως Ιάν'ίντός τριών ημερών άπό ταύτης προσέλθη τις προσφέρων τίμημα 5 °/0 επί πλέον τής τελευταίας προσφορας έπαναληφθήσεται αύτη την άμέσως επομένην Κυρ.'ακήν άνευ ετέρας διΐ'χηρύξεως. ι 11) Ό προκαλέσας ττ,ν νέα» δημοπρασίαν πλειοίότης άνα- κηρύσσεται οριστικώς μιοθωτής εάν >·ατά την διεξαγωγήν ταύ¬
  την ϊεν προαίερδτ^ >ρίσσων τής ύπ' αύτ;ϋ προσφορας.
  15) Τα ν.ηρύ/€ΐα καί συμβολαιογραφικά δικαιώματα έπ.δαρΰ-
  νουσι τον Ινοι/.ιαστήν.
  Έν Τνρμΐάϊο,ν '.?) 14 Λΰγοΰστου 1910.
  Ό Δήμαρχος Τζερμιάίων
  Π. Λ. Πλατάκης
  Αριθ. Πίωτ. 1119
  Δ.εκτϊ. 6'25
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαλιιπτιι.τίς οιιμοπραθίας διά την έκμίσθωσιν των έν
  τι^ νω{ΐοπόλει *Λγ· Νικόλαον χαι λοιποΐς παοαλιοις τοϋ
  Διιμου έπιθαλλομένων και εϊσπαττομένίον δημοτικών
  φορων ήτοι ζυγίου, σφαγείου, άγοραπ. ζωων, κατα¬
  ναλώσεως κοι,ατος και ΐχθ^υν, άπό της 1 Σε¬
  πτέμβριον ι.ως 31 ΛΓγούστου 1911
  Ό Δήηαρ^ος Κριιτόάς
  Λαβόντες ύπ' ό'ψιι τα υπο τής διά τή; υ π' αριθ. 5ί>7/33ϊ έ. Ιτους
  δ!7/.ηρύξεως ημών ϊρ οθ.ίσης Ε~ιτρ νζε άς π;ός διεξαγωγκίν
  τής πλε'οδ^τικής δςμ,οπροίίας δ.ά την έκμ'5θ^;(ν των άνωτίρω
  δη;»οτ. φόρων όποδληθέν^α ί,μΐ/ Οπ' ά:ιθ. 5'263 έ'ως να' 5267
  πρίχτικά τής καΐά τί-,ν Ιην Λ^;ο^^του 5. Ι. ε:ργη<>είσκ)ς τ:ι-
  κύ"ής δημοπραίία; κ*&'ήν ουδείς προσή'.Οε πλίΐοϊςτης.
  Διά ταΰ;α
  Ιϊόνϊ= ς -/.αι τα; σχετΐλά; διατάςε ς τ;3 ύ-' αριθ 3ύ6 Νόλου
  ώς ν.αί τ.^ς ύπ' αριθ. 557/33» ^· ^· ή''τ Ρχ% Ιιχνηρ'-ζζως.
  ΛιατάσοΓΐ''-ν την διεξχγωγήν ν'α; τοιαύτης δη^οταρ;ίΐς πρός
  έ*;ι/σ0ωσ:ν των ώ; ε'ρητα'. ίίρων 2 εςχχδηΐομέντ,ν την 29 Αύ-
  γο^σ- υ 1910 ημέραι Κυριακήν έν τώ αύτω τόπφ ενώπιον τής
  αυτής Επιτριπεία; α όρίζει ή ολ' αριθ. !57',Μ! '-· *■· 2ια/ ήΐίξις
  ήυιών -ρό; 5: /.ΐί σϋ,Α|ώ'ως πρός τοϋς έν α'ηη άναγραφ5μΐν:^ς
  ο'ρους κχί συμφωνίας.
  Έν Κρητσά ττ| 11 Δΰγοίβτου 1910
  Ο Δήμα,:·/ο; Κρηταϊς
  Γεώργ. Ε. Πάγκαλος
  Αριθ. Πρωτ. 449
  » Δίίχπ. 319
  II
  Ρ Ο Κ
  II
  Ρ Υ Ξ Ι Σ
  ΕΠΑΝΑΑΙΙΠΊΤΚ. ΤΕΑΕΙΩΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Έπ.ιϊή κατά την Ινίργηθάΐσα; δημο-ρϊσία^ τής 18 Ίουνίίυ
  ». ί. πρός καταϊκευήν κβί επισκευήν λιθίστρωτων και έ<ίον έκ- δραχισμών τμημαιι/.ώς επί των δημοπχών όϊνν των άνα[είο- μενων έν τή1 δπ' αριθμόν 350/ϊΓ9 προκηρύςει ή,*ών, ϊημο^ιε^?είαΛι έν τφ όπ' αριθ. 43 φύλλον τε3χος Γ'. τής Εφημερίδος ιής Κι,βίρνήσε&ς, αί προσφερθεΐσαι τίμ,βί κρ]νοντα: ϊουΐιφ ριι δ'ά τον Δήμον. Διά ταθτα Ίϊόντες καί τάς σχετίκάς ϊιατάξίΐς το3 ΰπ' αριθμόν ίϊ56 Νς- μου περί δημοπρασΐων Διατάσίομεν νέαν επαναληπτικήν τελΐιωτιχήν μεΐοδοσίαν ένερ- γηθτ,σομένην την 22 Αύγοιίστου, ήμΐραν Κυριακήν χαί ώραν 8 —12 π. μ. καί 3—5 μ. μ. έν τω δημϊρχακώ καταστήματι κβί ενώπιον τής άναφερομένης ϊΛΐτροπείας έν τ^ άνω μνημο- νεοθείσει προκηρύξει ημών, ϊνθβ χαί 8τε καλοθνται οί βοιιλ;- μενϊΐ νά μείοόοτήσωσι. Έν Ρογίια τή 9 Δύγούίτου 1910 Ό Δήμαρχςς Ρογδιάς Γ. Παπαδάκης 'Αριβ. Πρωτ. 560 359 ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΞ Ό ΠρακΙοϋ Προχΐ|ρύσΐει ότι: Είς τί» ποίμνιον τοΰ Ιωάννου Ε. Είχοΐιπε*τχχη χατοίχου Άρμένω^ τ?,ς ημετέρα; περιφερείας χαι παραί την θέσιν «Σχίυτρα· τής κτηματκης πε^'θΐρε'α; ΆομένΛν χ/ΐΐηέ')/) π30 3 τ»Ίυ μηνών έν άρνίον άδέσποτον μέ τα ΐςης χαραΛτηριστιχά σΛ,με'θΐ μαΰρο, άσπροχαώχαλον μέ ζερδό πυροΰνι χαί δεξιό χοχάρι. Προσκαλεϊται όθεν δ άνα/·. ω;ίζων αΰ·. ό ώς ??ιον κτήμα νά πα- ρουσιαΐθτί Ιντός 8 ήυιερών άπό τίς Δημοβιεύιΐεο>ς τής παρουοης εν
  τγί έπισήμω έφηρερίδι, έν τΤ) αΐθβύσϊ) τοϋ Δημαοχιαχοϋ Κατα-
  στήμαιος Πραισοΰ φίρων μαζύ τού τα γόνιμα ίποοειχτιχά μεί*
  δι* Ζί) χέχτηται αύτό καί ϊξϊδχ δ'.κτροφής πρός παραλαβήν άλλας
  έκποητ|Οήσεται πρός όφελος τοΰ Δήαου.
  Έν Άρμένοις τϊ> 9 Αΰγούστου 1910.
  Ό Δήριοιρχος Πραισοί
  Γ. Π. Σ. '
  'ΑριΟμ. Πρωτ. 8012
  » Διεκπ. 503Τ
  'ΕνΌνόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλή·νων
  Κ Α Η Σ Ι Σ
  Δυνάμει των άρθρων 40"ι καί 406 τ/5; Ποιν/,ής Δικονομίβί.
  Καλοίμεν ιΌν επί ύτεςαιρέΐίΐ χατηρρού,λίνον Χίυΐειν
  Ά6ϊο^λά Φαρασάϋ,ην πρώ·]ν χάτοΐΛθν τή; πόλεως Χανιω; χ*ι
  τ(δ(] άγνώΐτίυ διαμονήν ί'/α προσελθτι αυτοπροσώπως την »3
  Νοεμβριού τοθ Ιτουί 1910 ημέραν Πέμπτην χαί ώ,)αν 9 π· 1*·
  ένώπ :ν το3 άχροατηρίου το3 Διχαστηρίοο των ίνταδθα ΙΙρωτ*"
  ίιχών πρός περαιτέρω συζΓ/Τϊ-,σ ν τ55ς ώ; είρηται άξοιοποινοο
  πράξεως τής άν-^ερομένης είς τό Κλητςρΐον Έπίχρψϊ μ*!
  δπ' αριθ, 3Ί82 τής 8 Άπρ:λίοο έ Ι. άλλως θίλε: ίιο»^
  Έν Χανίοις τί 1ί Λϋγούστου 1910.
  Ό Είσαγγελεύων Χανίων
  Ν. Σαββάκιις
  Άρμίδιΐς δ καΐτικός •/Λητήρ ίϊραγγέλλεται ό'πως εν αντί¬
  τυπον τής παροΰτης κλήσίως τοιχοκίλλήΐη δημοσίωί «'ί τ1ν
  τελευταίαν κατοΐλ'αν τοθ κατηγορουμε'νου καί ίτερον είς τή« ί',βαν
  τοΰ άκροατηρίου τΐ3 Πρωτοδικείου Χανίων.
  Έν Χανίοις αυθημερόν
  Ό Είσαγγελεύω^ Χϊνίων
  Ν. Σα66ακης
  *_κ
  Τ· η