93461

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/8/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΡΤπΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Εν Χανίοις τ^ 24 Αύγούστου 1910 — ΑΡΙΘ. 59
  Αριθ. ΙΙρωτ. 277
  » Δτικιτ. 145
  Δ1ΑΚΗΡΪΞ1Σ ΕΙ1ΑΝΑΛ. ΙΙΑΕΐυΔθΣΙΑΣ
  Ή Ένοριακή Επιτροπεία Χανίων οΊακηρυττει ότι μη γενο ■
  μενης τή 22Αϋγού»του 1910 τής δια τής υπ' αριθ, *1ίΙι^3 τί!ί
  29 Ιουλίου 1910 διακηρύξας μας, ϊημοσκυθεισης εις τί ύπ'
  αριθ. 55 τού τρίτου τιάχευς τής Επισήμου Εφημερίδος φύλ¬
  λον, όρισθείοης πλκθοΌτιΚής ϊημοπρασιας πρός έκμισθωσιν των
  έν αύτφ αναφερομένην Ένοριχκών κτηματων, «ναναλαμ6ανε:αι
  αυτή την 27 Αύγοθιτου 1"910 ημέραν παρασκευήν χ ι ώ-αν
  10—11 π. μ. έν τώ Νομαρχιακώ Καταστήματι Χανίων ινώ'Πϊν
  τής αυτής Επιτροπείας καί σΛμφωνως πρ.ις τους βρους κ.ιι τ*ς
  ϋκοχρεωσεις τής είρημένης διακηρυςϊώς μας.
  *Ε>Χανίοις ϊχ) 23 Αύγούΐτου 1910.
  Ό Ιΐρόϊδρες Τα μελη
  "ί" ,Ο Κυίωνιας καί Άποκ:ρώνοι» Α· Κουντάκης
  ΜΙίΗΦθΡθΣ Γ. Φουρναράκης
  Ι. Γαγανάκης
  δ; πλ.ιθίοτης Ινα ·|ΐ»^ ?εχ.τος βίς την δημοπρασίαν διον νά
  ίλη ιίς το ταμείον τ,ιυ Δημου λόγω εγγυήσεως ορα/μας εΤ·
  ί κοσιν αίτινες βίλουιτι συμπίρΐΛηφΐή άς -κρόαοοθς τού Δημοΐι ϋ·< ; ιντ6' «υο ί)μ«ρών »πο τή χΐίνοποιγ,σεως ις ίγχε(«ΐως τής χβτα- ϊ υαύ' εως ιέν προ»ί*0?ι πρός σ>ντ«ζΐ' τού ένοιχικστηρίου σ«μ£ο-
  ί χα ου Ίί' τοΐΛΐ/ΐ>ι πι-ιπ ώηει ή πλΐ'θΐοσία ίιτανολαμβάνΐται οια
  1 )· γαεγιισαον τοΰ εν .[χιιττοθ εύίυνομ'νοκ οια 7ΐ«ι»ν τυχόν ζη-
  ; λμίαν τοί Δήμου.
  { Κίς τού, απ^'τυ^όντα, χατά τήν ϊηΑυπρπίαν ίπιστρ^φήιον-
  ί τ--.ι αί εί ημέναι ιϊχι-σι ^ρβχμαΐ την ιπομένην τής χ«ταχυρ«·σι<ι.ς ' εί; δέ τού; »α>7;ρυ/«Β»τας όβισΐΐκιύι: ιχιιθα, άς 6α βυμψηφίζηιαι
  είς την τούτη/ ί/ίιιν ου μια»α>ι*ατυς
  Αί π (/βφο^αΙ Λ»γίζο>*4ΐ είς αχΐ(.α'α, μοναοας ^αϊ είς χουβας
  δρα/Λα «ίς άς 9ά χατ«6άΑληΐ«ι τό («ίσθωμ» ε!ς τδ ταμείον τού
  Δήαου
  II
  χατ»βοΛί| τού μιι^ωματος Οα γίνηται κς 1ζ Γσας δόβεις οί
  έ ιίσ'ΐ) πΛη^ωτία ίί; τδ τίλος ·<άι;της οιοι.ην(ΐς, Ου'ΐΐς συ^ψηφισμ'ς δύναται να γίνη χπί-αντι μιαΌώματος δι οΓονίτ,πο.'ί λόγον. Ό μ β'ΐοοΐης ύπ,/οίθυτϊι να συμ,μορφ»ύτ«ι μϊ την πχροϋοαν προ/ήου;ιν χΐ· να π_;;.ΐγαγγι ά;ιό/^ιω/ «γγυητην 4«τις μ,ιτα τού Ίά είναι χίληΛι; γυ.«ς υπυήυ.υι πρός τόν Λήμον άνευ ·ι>ς αια'.ρέαιι»; ή θΐζησίω; Οί 0Λϋ< το μΐαθωμα μετ< των Άριο. ίΐρωτ. α *Ο | εξοφλήοεο>ς.
  Ι Δια πάσιν >.αθυιτίρ·ησι% πληρωμής δόσεώ; τινος 5 μισ^ωτάς ύ?
  Βιάννου
  Προκ·ηρύβ(Ηΐ βτι,
  Δυνάμει τής ύπ' άριΊμ. 18 «»1 χρονθλονίαν 25 Ίουλ.ου
  έποφίσιω; τοΰ Δημοτιχοϋ ί.ΐί,ί.βουλίου Βιχννου έπ-.ιιε/υρωαένης
  νομίμο>ς δ»α τής ύπ' «ριβμ. 266 χβ· χρονολογίαν 28 Ίουλ «υ έ έ
  αποφάσεως τής Σ.6 Νομιρχίας ΛασΓ,ίίου, ίχΐίθιται είς <ΐ.ανΐΓ»ν πλειοδοτιχήν οημοπρασίαν συμφώνως τ«·ς δ'αταξεσι τού Λγ·μντ.- χοΰ Νεμοακαΐ -.οί ««' *?ιθμ 356 περΐ δτμοπρασιώ/ χαϊ ίχ-ε- λίβεως δτ>μ<«ί(ι>ν Ιργνν Νβμου ή έχμίαβωσις ^ού Τ6ρου ζυγίου υπο
  τοϋς άχολούίους ίρουι.
  [ . Ή πλειοοοσΐα διεςαχβήσιται έν τω Δημαρ/.ιαχώ Καΐταβττματι
  Βιάννου την 5 Σεπτβμβρίου 1910 ήκερκν Κυιιβχην χαϊ ώραν Ι -5
  μ. μ ένώπιο» έπιτρί,πής άποτελουμεΜης έχ τού Δημάρ^υ Βίαν,ου
  ή τοί Δημαρχιαχοϋ παρέδρου ώς προεβρου, τού ΐτροεορου γ, τού αν-
  τιπροέδρου τοΰ Δημοτιχοΰ ΣυμδουΛίο» χαϊ τοΰ Γραμμαί: ί<υ. τού Δήμου ώς μελών. ενοιχι«5»ω( ύπ<>χ»ιντ*ι ιΐς την Ιγχρισιν τοϋ
  οι> Β ϊννου δπερ ίι«»ι ΰτϊι να έγχ-ίνγι ή μτ,
  θ-ΐ 4 τεΑίυταιος ΛΑ«ιο5οτης ν' ,ίποχτφ ουδέν
  ΧΙΙ'31 ΐΐς'Όμιμΐν οχον ϋπερημβρ'α;
  ι Τα χηρυχ,εια Βιχακόματα χαϊ τυ^
  Ι ι,υνο^Iι ΐ(.ν ένοΐχ
  ? Τα π.αχ-ιχά
  ( Δημοτκοΰ 1'υμ?«
  αϋτ», /ω3ΐ>, Ί*-
  χα·α τού Λήμου οΐΛ»(ωμα
  ΊΙ υπ' ά 311 μ. 1 Γ) 4.1 άπό^κΐις τοΰ Λημοΐΐχού Συμβουλίου 'λ'
  ής οια ιμτρχι ό ιίρημενος φορος ευρίσκεται «ίς το Γρα^εΐυν τού
  Λημου ιις την θιϊθεοιν των βουλομένων να Λϊβωτς γνώσιν αυτής
  ' Έν "Ανω 1(ι»ννω τ|| 11 Αύγού<ττβυ IV) Ι». | Ό Δήμαρ^ος Βιάννου Κ. γίνΏ ν «χ προβφορά χατα 5 ο) β μιΐζω, τής υπο ^ τού τεΑΐυτίίο» ηλειοδότου προσφί^βεί*»;ς τοιαύτη., η έαν χατά -ην οτ,μοπρασιαν ουδείς προσίλ&γ; π-ειοϊότης ή εάν ή «ροβφιιβεΐσα ιελ(υ:αια π;ββ- •ορα βιωρηβη 'ϋπο τοΰ Λημοτιχθύ Ιυμίου/.'ου ααιιμφο^ος π.ος Αριθ. ΙΙρωτ. 332 » Λ^κ*. 2423 ΔΙΑΚΗΡΓΕΙΣ ΕΠλΧΛΛΙΙίΙΤ. ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΙΙΣ ΠΛΕΙΠΔυΣΙΑΣ Έττπίη >; ίΑμισθωσις των Δημοτιχών φόρων 1) Σφαγείου κα;
  2) ζ^γίου καί 3) άγοραπωλητ.ΐς ζώων
  ίθ',νίμίαριου, ιπλειοδοτήδη
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Διατάσσομ*ν την επανάληψιν αυτής τελειωταώς την 29
  Αύγούστου «.Ι. ημέραν Κυρια*.ην καΐ ώραν 9 —12 π.μ. έν τφ
  Δημαρχιαχφ Καταστήματι Κολυμδαριου ενώπιον τής «ν τη ΐπ^
  αριθ ^/«Β β·^· προκηρυξει ήί*ων οριζομένης Επιτροπείας χαί
  συμφωνως πρός χ-ϋς έν αύτί) άναφερομένους όρους.
  Έν ΚοΛυ,λδαρίφ τη 20 Αΰγούστου ΐ910
  Ό Δήμαρχος Κολυιιδαρίου.
  Ν. 1. Άναβτασάκις
  Αριθ. Πραξ. 58
  Τό Συμβούλιον τΛς
  Συγχεί|*.εον έχ των Γεωργ. Σ. Πλουμίδου γινικοϋ Ε'σαγγελέω*
  Χανίων, ιτροεδρεύοντος, αντι τού ΣωτηρίουΑ. Χαραλαμιτη πρβε
  ορου των έν Χανίοις ' Κοιτών χαι ταχτιχού προέορου τού Συμβου'
  λίου τής Διχαιοσυνης, «πουσι ζοντος ένεκεν των διχασπχών όια.,
  χοπών, Κωνσταντίνου Ι. Παπαδακη έφέτου έν Χανίοις γίχχιιχο"
  μέλους, τού λόγω των διχαστιχών διαχοπών απουσιάζοντος μέλου5
  'ηντωνίςυ Γ. Ζηλήμονος, Μάρχου >-. Δημητραχαχη Έ^&του έ'
  Χανίοις αναπληρωτιχοϋ μέλους τού Προεδρου τού Συμβουλ'θυ τού"
  τού Σωττ,ρίου Χαρολαμπη χαΊ Γίωργί.υ Σκουλα Εισαγγελέως τών
  Πρωτοδιχϋν Χα< ίων άνθΐπληΐιωϊιχοΰ μέλους τού τακτιχού Ηίτρο" Ταταρΐχη απουσιάζοντος λόγω των διχασίΐχώ^ οιαχ'ιπών, παρι^ βταμενου χαι τοϋ Κωνσταντίνου Γ. Χριστΐνάχϊ] γρχμμκτεω; του 'Εφΐτΐίου Χανίων ώ; Γραμματίως. Συνελ&ον ίέιαιτίρως έν Χανίοις χαι έν τω δια διασχέψεις τοϋ Έφιτείου Χανίων τεταγμένω ΰωμαΊω τού διχ^ατκοϋ χατχΐΐή- ματος τί) 10 Αύγούστου 1910. Λαβον ΰπ' 8ψ*ι το ΰπ' »ριθμ. 5211)347,^ τ^ί; 10 Αϋγουστνυ 1910 έγγραφον τοϋ Γ*νι»οΰ Εισαγγελέα)? Χανίων, δι' ου πα-·ακο'- λεϊ όπως όρισ^ώΐιν αί συνο&οι τού ΚαχουΓ /-ιοδιχΐΐου Χ*-ιων ^ατά τοϋς μήνας Νοέμβριον χαΐ Δι-ίμί-ριο- 19 ί 0 Ίδόν χ«1 το άρθρον 3 τοϋ ΰπ' αριθμ. 44 τ}ΰ 19 7 Διΐτάγμιτος. Όρίζίΐ τας αυνόοου; τοΰ Καχουργ.οδίχίίου Χανίων των άνωτίρω μηνών από 12 Νοεμβρί^υ μέχρι τέλθυς τοϋ μηνός τούτου χαι 10 Λίχίμβρίου—21 τού αΰτοϋ μηνός. Έγένίΐο έν Χανίοις τϊ| 10 Αύγούστου 1910 Τα μελη Γ. Ιΐλονρίδης Κ. Γ. Ιΐαπαοακης Ι. Α. λαοιτνάτόος Λΐα^. £. Λημητ{ΐακάκτ(ς Γ. Σκονλας Ό Γραμματεύς Κ. Χριστινάχης Ότι άχριβίς αντίγραφον Έν Χχνίοις τγι 11 Αύγούΐτου 1910 Ό Γραμματεύς Κ. Χριστινάκη; Αριθ. Πράξ. 59 Τό Συμβούλιον τής Λικατοόύνης Συγχείμ,ινον έχ των Γε^ργιου Σ. ΙΙλουμιδου Γίνι*ού Εισαγ¬ γελέως Χανίων, προίίριυοντος, ανΐΐ τού Σωτηρίου Λ. Χαρα- λάμκη προέόρου των έν Χανίοις 'Εφετών χά ι ταχ>ιχοϋ νροιδρου
  τού βυμβουλΐου ττ,ς Διχαιοΐυνης, απουσιάζοντος Ινεχίν των 6ι-
  χαατιχών διαχοπών, Κωνσταντίνου Γ. Ιΐαπαθαχη έφετου ίν Χανί¬
  οις ταχτιχοϋ μέλους, Ιωχννου Α. Σαουνάτσου 'Εφετου έν Χα¬
  νίοις, άναπληρωτιχού μέλου< τοϋ λόγω των διχαβτιχών Βιαχοπών απουσιάζοντος ταχτικοΰ μέλους Άντωνιου Γ. Ζηλήμυνος, Μαρ. Σ. Δημητραχάχη Έφέτου εν Χανίοις άναπληρωτΐχοϋ μίλι τοϋ Προέορου τού Συμβουλΐου τούτου Σω ηριο^ Χκραλ2μ7 χαί Γεωργίου Σκουλα ΕισαγγεΛίως Χανίων, ιναΐίΛηρωτιχού μί- λους τού ταχτιχοϋ Πέτρου Ταταραχη απουσιάζοντος λόγω τώι διχαατιχών διαχοπών, παρισταμίνου χαί τού Κωνσταντίνου Γ Χριστινάκη γρχμμανέως τοϋ Έφετειου Χανίων, ώς γραμμχτίως Συνελθόν Ιδιαιτέρως έν Χανίοις χαί «< τώ διά ο;α«χ»ψί;ς τοι Έφιτείου Χανίων τεταγμενω δωματίω τονθιχαστιχθΰ χαταστή- μ«τος τη 10 Αύγούβτου 1910. Λαβον 4π' δψει τό ύχ' άρι*. 3643)1605 τής 27 Ιουλίου 1910 έγγραφον τΊς Άνωτίρϊς Λιιυβυνσιως τής Διχαΐυσυνης, δι' ο ρΛίϊ όπως διά π»αξ«ω τ ·ϋ Συμβουλίου τούτου ·ρ σθή ή συνοδος τβύ Καχ»υργιοδιχ*ίου Ήραχλΐίου. Ίϊον χαί το άρθρον 3 το^ ΰττ' αριθ 44 τοί 1907 Διχτάγ. μ -τος. Όριζϊΐ την ^ιαν Σύνοδον τίύ Κΐχουβγιοδιχείου Ήραχί,ιίου άπο 17 Σεπτιμβρίου μέχρι τής 6 'Οχτωβρίου 1910 Εγένετο εν Χανίοις τη 10 Αύγούειου 1910. Τα Ό Γραμματεύς Κ. Χρισηνάχης Ό Γραμματιίκ Κ Χοιι·Ηάχης Γ. ΙΙλοιταίδης Β. Γ. Παπαδάκη*; Ι. Σαοννότόος Μ- Σ. Δη{ΐητρακιΊκης Γ. Σκονλας Ότι άχριβές αντίγραφον. "Έ·/ Χανίοις τή 11 Αύγούβτου 1910. Αριθ. Πρωτ. 5317 » Λιεκ,π. 3544 ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό «αρά τοίς έν Χανίοι*,· Κακονργιοδίκαις Λαβών ύπ' όψει τό άπό 28 Ί^υλ!ο^ 1908 ύ—' αριθ. 528 &3ύ- λευμϊ τοϋ Συμδουλίου των έν Χανίοις Πρωτοδιχών δι* ο!» οί 1) Θεοϊόσιος Ευστ Τοα,αζινακης καί 2) Γεώρ. Ί. Καοτσωνάκης κάτοικοι τού χωρίου Κούνενι τής επαρχίας Κισσάμου τοΰ Νομοί Χανίων παρεπέμφθησαν ενώπιον τΜ ΚαΑθυργιοδιχβ'.ου Χανίων διά νά δΐί.ασθώΐι ώς υπαίτιοι τοΰ Οτι μετ" άλλων την 1 Ίανου- αρίου 1906 Ιξωθεν τού έν Κοόνεκ καφενείου τοΰ Άντωνίου Καρτσώνη άνήοεσαν τόν Έμμ. Γ«ωργηλάν τραυματίσας αυτόν είς διάφορα μίρη τής κεφαλής διά ράβδων καί Χίθων, ήτοι κα- κουργήματσς πρ^βλεπομένβυ καί τιμωρουμένου άπό τ' αρθρ« 57 καί 293 τοϋ Ποινικοϋ Νόμοι>.
  Θ-ωρήσας την ά·«ό 1 Σίπτεμδ^ίου 1907 κατηγορίαν μου.
  Έπειϊή οί μνησθέντες εΐιΐαι φυγόδιχοι καί άγνοεΤται ό τόπος
  τής διαμοννΐς των
  Δυνάμει των ά'ρθρων 408, 406 καί 409 τής Ποίνικής Δι-
  χονομίας.
  Προσκαλώ τούς εϊρημένους ανωτέρω κατηγορίυμένους νά ίμ-
  φανισθώσι αυτοπροσώπως ενώπιον τοϋ άκροατηρίου τοΰ Καχουρ
  γιοϊικβίβυ Χανίων την 30 Νοεμβριού 1010 ήυιέοαν Τρίτην καί
  ώραν 8 π. μ. ό'τε παρελεύσεται καί ή παρά τοΰ Νόμου όριζο*
  μίνη τρίμηνος προθεσμία λογιζομένη άφ' ής εγίνετο ή τελευταία
  των πρός τοιχοκολλήση λαί δηαοσ'ευσιν τοΰ παρόντος υπό τού
  Νόμου διατεταγμένων πραξεων, ίνα δικασθωσι κατ'αυτήν, άλ¬
  λως μή έμφανιζόμενοί κατά την ρηθεΤσαν δικάσιμον τοδ Κακουρ-
  γιοδικείου, θίλουσι κατά τόν Νόμον δικασθή έρΐμην
  Δημοσιευθήτω τό παρόν ϊιά τής Επισήμου Έφημιρίδοί·
  Έν Χανίοις τη 13 Αύγούστου 1910.
  Ό Εισαγγελεύς των Έφετών
  Γ. Πλουμίδης