93464

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/8/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΛΛΑΔΟΧ
  1ΤΑΡΑΡΤΗΙΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ0Σ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 28 Αύγούστου 1910—Αριθ. 60
  Αριθ. Ηρωτ. 2991
  » Δι**·*. 234
  *ί>
  Ηρακλειον
  Λαβόντες ΰ^' όψει α' ) την υπό χρονολογίαν 4 Μαίου 1908
  αίτησ ν τού Ζαχαρ ου Δ. Πασ-χαλιδ'.υ χατοίκου τού χωρίου Κερας
  Πεδιάδος *ίί Άρ·στοδγ;μου Παΐχαλιδου δικηγόρου κα;οί*<.υ Ηρακλείου, οίϊει>μενΊ>ν όπως χορΥΓτ,ίή" αυτής αδεία πρΐς υετα-
  λευτικάς ίρεύ· άς επί τής έν τί] α'ιτήσει οριζομένης «Χ'.ίΐϊως
  β'·) τό ΰίΐι των αίτουντων υποβληθέν σχεδιάγραμμα το* πρός
  μεταλ/ευτικάς ερεύνας γώρί,υ ύιό νλίμακα */ιοοο<» *α' ΧΡ ''°λο- γίαν ·29 Μαί υ ΐ908 έξίλιχθέν υπό τοθ έργοϊηγίϋ ΪΥ>ργίου
  Σιναν:2 /αί θεωρηθέν ΰιο τοϋ Νομομηχανικού τής Βας
  ρείας Θ. Δ.
  Έντελλόμεθα την κοΐνοιτοίησιν τί)ς παρβύσης εν- άντιγρά·φ
  τοίς αιτοίσι δια τάς νομίμους ουνεπιίας.
  Εν Ήρακλείφ τή 31 Ιουλίου 1910
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  Σχβφθέντες
  ή νομοτόπνς ύκεδλήθη ή υπό κρίσιν αίτησις καί ούϊεμία
  προγίν;στέρ£ί αδεία πιιος μεταλλευτικάε ίρ?ύνας ή1 παραχο ιησ'ς
  εγένετο επί τοϋ «ν αύτ?, οριζομένου χώρου βΰτε ϋπάρχει τ>, των
  πβριπτ,ώσεων τοΰ άρθρβυ 7 τοΰ ΰπ' αριθ. 389 Νίμου.
  'Ειτΐιϊ/] ύπέχρεοί τ^γχάνθϋσιν οί α'ιτίΰντες όπως καταβ^'-λ*>σι
  την υπό τ;ϋ Ν ομού άπαίτβυμ,ενην έγγύη»ιν ήτις δϊθν νά ί^ισθη
  είς ϊραχ. 100 διά την άΐίθζημίοκν των ίθίοκτητών.
  Διά ταυτα
  Ιϊβνΐες καί τα άρθρα 4, 5 χαί 7 τού ύ~' αριθ. 389 Νΐμου.
  Αποφασίζομεν
  Δεχόμεθα αήν ώ—β κρίσιν αίτησιν.
  Πα·«χ4>ιροϋμεν είς τούς α'ι«ΰντας άδίΐαν πρόςμϊταλλει» ·κάς
  ερεύνας ί^ίτςϋ έν τί) αίΐήσ*. όριζομί'νυ χώρου ίκτάσϊως 1 000
  ~τρ*μμάτ(χν περίποιι κειμένου κατα τάς Γ.βριφερεί^ς των χ ;ίων
  Κερδς χαί Γω;·ιΐ, Π'διάϊος χλΪ σιίιις·,.ϊ-ομένου ώ- έςΐ'ς <ν-τ^- ξύ των βίβεων Σελί ή ΙΙανΛγιώτου Μάνϊρα νά τεράση εί -λ,ι Σκα·ην νά »εράσ(, είς τό Λο-.λοΐιδάκι η Φ/ιι/.τρόν να >ί '.ιί},
  *ίς την Κΐχκαν, νά κατεβ^ είς την Ρο,σαν τρύπαν, ι* περάΐη
  ά-ό τό στ-Ίτι -^3 Μι:5υ·'3ΐ8οϊη^ήτρη έκ τοϋ -/ωάου Γωνι τ; ν ά
  &Υ'Ο επάνω είς τ^Τί πόρταις είς τό μεγάλο Κεφάλι να ζ ά:^
  είς τόν Λάκκον τού Μονοτστηρίοΰ νά π ά γ; τοϋ Γιαλίτη τό Κ -«λτ
  νά πάη ίΐς την Δρ-κονα είς τα άμπίλια νά φ6ίαχ, πάλιν ε, τ,2
  Παναγίώτου την Μάνϊρα ή Σίλί».
  Δ'ατάσσομεν ίτ,ν έ> τί Έφηαερί2ι *.ής Κίβερνήσβως ' ·--
  βίευσιν τής --αρουαης άφ' ής άρχεται καί ή 'υχΰς αυτής δι»; ι ^ς
  ενός »τους.
  Ορίζομεν την υπό των αίτοΰντων χΐρηγητίαν Ιιγύησΐν Βι'
  αποζημίωσιν τώε ίδιοκτηΐών διά την εκ τής ίρίύνης τ.ρθ3|. τ,-
  σομί'νην αυτοίς βλάβην είς δραχ. εκατόν.
  Μ. ΞΑΝΘΟΓΔΙΔΗΣ
  αχριίές αντίγραφον
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν
  Αριθ. Πρωτ. 683
  Ό Γραμματεύς
  Ν. Χατζιδάκις
  ο Βος Γραφεύς
  Έ. Μαράκις
  Διεκπ. 395
  ♦Ο
  «τι
  Βιάννον
  Δυνάμει ττ,ς ύπ' άριβμ. 18 χαι χρονολογίαν 25 Ιουλίου 1910
  ως τοϋ δημκτινοϋ Συμβουλίου Βιάννου έπι/«χυρωμ«νης
  νομμωί διά τής ΰπ' άοιθμ. 296 χβ! χρονολογίαν 83 Ιουλίου
  191" ϊποφάσκος τής Σε6χσττ,ς Ν5μ«ρ^ί«ς Λασηθίου, Ικτίίετβι
  (ί; φ?.«ερ·ά/ μίΐοδο ιχην δημοπρασίαν βυμφώχικ ταίς ίΐατά£ί«ι
  τού ώηματιχοΰ Νομου χαΐ τοΰ ΰπ' άριθμ. 356 'πεβΐ δημοπρβ-
  σιών χά! έχτιέσεωι; δημοσίω/ ερ^ων Ν4μςυ ή ΐυιτήρησις των
  όν :■' Κωα.οπο'λϊΐ "Ανω Βίαν ου 6>ταρ/ίντων ϊξ φχνων ύπβ τοϋς
  χχςλο 0«υν όρβυ;
  ι 1) Οί φανοι βχ ά^άπτωνται εΰθΰ{ μ«τ« ΐή% δύσιν τού ηλίου
  χά! ';> σίύνωνται χατά -ήν ανατολήν αυτόν.
  5) Ο ίνοιχι7στή( όφβιλιι νά παραξώσγι τοϋς φ«Ίθύί α~λώ; οί ^ανο! ή Γβίοδ.'. χονεΐ; τούτων π&ο τ^ς ώ^ισμί-
  ." (Ί').ικ Ητ. ΝΠθβ7((λί|τ«ι ·ίί οποζ»|μ(ωσικ μ.ϊς. β)«^μ^< δι* ί.:;.' -;αρ ί]ΐιί/ημ4»θί βανον ήτις αποζημίωσ ί Οά χβτιχΐϊττ,ται έ< -.(.* μισύώμαΐ'ς εΰθίις χατα την ημέραν τί,ς υρίς «άτό» ΐϊ*η- ρ(ύΐ*.τ(; .ου μισ^ώμΐτος ιι Ό - Ό'χιβιτή όίΐίλει ά ·ντ ομηθεΰτ,ται Ιγ>·ία(«ς το πε-
  τι: ΐΐ'.' ιαι πά.τα · / /οε'ώδη π^6ς σ«ι*ηρΤ|ΐι< *«ι άνβψΐκ,.τών Ε: Πάτΐ ΐ/"Ιο;ί Γ| ζηαίχ ήΐ:,- ή ϊλί πρίχυψιι «Ι; Γ*ίκ θεινοϋς Ις .μι (ί- το; ενειχυβτοϋ εΐϊΐέαρυνίϊ τουτο» ή 5» ίξ 4»·ιτε- Ιι) Ή [Λΐσίΐωσις χατϊολΓ,δ^ΐϊται ϊϊς τ&ν μ,ισβωτήν ·ίς δάιβιχα ϊσ», οοσ-1: έχ .--υ 'ημοτΐχϊί Ταμείου ω» έ*23ΐη πΛηρΗτέ· είς τι/ τέ)θί ίχαστου ιιηίΐς 7ϊ Πΐτϊ ^αριίΐ,ΐί τώ/ ΰπ&/_;ίΐ·>«Εων τίς ττ^ρούτ^ς ιχ »«ρους
  το^ ^νο.χιαστού παρ$/ΐ! το διχαίωμα είς τ6ν ίήμον νά οΊΐλυσγι
  τβ συμζιίΛαιον της έ.οιχ:άσ«β>ς χαΐ νά προχηρύξ^) νίαν μιιοίοτι-
  32Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΡΩΣ
  χήν δημοπρασίαν τοΰ ένοιχιαστοΰ εύθυ,ι ,μένου εί; πασχν τυχόν
  ζημίαν τοΰ Δήμου.
  8) Πάς μΐιοδοτης Ινα γίνη δεκτόν είς την μειοδοσίαν όφείλει
  νά προ«αγάγη άξι^χβεων έγγυη'ήν οσν;ς θά είναι άλληλε-νγύως
  ύχίυθτινος μέ τόν ένοιχιαστήν άνευ όικακόματος ϋιχρέσιω; ή όι-
  ζήσιωί καΐ νά χατα&ίσγ; είς τό ταμείον τοϋ Δήα'υ δ;α/[ΐάζ 6ε-
  χαπίντε αΐτινες βελουσι (τνμπεριληϊήΛ, <ο: ττοίιοοις τοθ δήαου (άν «ντό; δύο ημερών άπο τής πρός αυτόν χοινοηοιήσΐως τή; έγχρίσιως τής Ινοιχιάσιως δέν προϊέλθτ) π,.ό« σύνταξιν -.05 :νοι- χιαστηρίου συμβολαιθυ. Έν τοιαύττ) περ;π-ώσει ή μ.ειο5οσίιϊ έπ*- ν«λτ|φθήσ«ται διά λογαριχσμών τοΰ ένι,ιχιαστοϋεύθυνομίνου τού- τοο διά ιτϊσαν τυχόν ζημίαν τοΰ Δήκ>υ Κΐ: τοϋ« ποτυχίντας
  χατά την δημοπρασίαν έπιστραφήσοντ^ι αί εί^ημΐναι 15 δρα^μιί
  την επομένην τής χαταχυρώσεως.
  9) 'Η ενοιχίασις άρχεται «πό ! Σΐπτίμβρίου 1910 χ->1 'ήγει
  την 31 Αΰγούβτου 1911.
  10) Ή ΰλιχή δαπάνη πρό; συντήρησιν χκΐ άναψιν των φοινών
  προϋπελογίσβτΐίαν είς δραχμάς 180 ή δέ εχπτωσΐί γα<ήα»το[ βΚ άχεραίας μονίδας χαϊ είς χρυ·α< δραχ.'ϊς 11) *Η μ«ιο8θσ(α γενήσετβι έν τω Δημβρχιβχω χβτίσΓνματί Βιάννου την 5 Σε·πτεμ6ρίου 1910 ημέραν Κυ^ιαχήν χ«ΐ ώρβίν 2 μ. μ. ενώπιον έπιτροπής άποτελ&υμένης έχ τοΰ Δτ,μαρνοι· Βιάν¬ νου ή τοϊ Δημαρχιαχοΰ παρίΒρου ώς προίδρου τοϋ Προίδρο-α ή άντιχροέϊρου τοΰ δημοτιχοΰ Συμ,βουλ'ου χοτΊ τοΰ γραμμκτε'ω; τού Δήμου, ώς μελών 12) 'Εαν έντόί τριών ημερών άπό τής προσιορινής χαταχυ-ο')- «•ως γ«ίνγι νέα προσφορά χατά 5 ο) ο Ιλασΐων της ό«ο -όν ι-ί- λευτβίου μειοδοτου προσφερ6«ίσης ή ί ά ή μ ρφρη ι, ή ς ργ| ττκ χατά τή» 8ημοπρ«βίαν η εάν ή τελευταία ιτοσσφΐρά 6εοϊ- άσΰμφορος υπό τοΰ δημοτίχοϋ Συμδουλι υ, ή μειοδοσί» θή ϊ ή 6 καΐ γενησεται 6ρισπχώ; τή 12 1910 ενώπιον τής αυτής ίπιτροπής χαϊ <ΐυιχφώ<ω; τοίς ό'ροι- ττς παρούσης διακηρύξεως. Τα χηρύχεια χαϊ Γυμ,βολαιογραφιχά Ιζοδχ έπιβϊ-;ύ»ου«( -όν ένοιχια—ην καί τ« βυναϊθησό,ιε.α εςοδκ ττίό< ',;'τήρησιν χα,ΐ άναψιν των φανών άπό 1 Σεπτεμβρίου 1910 ά/ρ:ς επι ιύςεω<κα! συντάξεως τού ένοιχίαστηρίου Συμ,βολβίου. Τα πβαχτιχϊ τής ένοιχιάσε·» ύπό·«ινται είς τί,ν ϊγ<τρισΐί τοΰ Λημςτιχοϋ Συμ-βουλίου Βιάννου όπερ οιχαιοϋ αι ν* έγ<ρί>>
  Δήμου διχαίωμα
  Έν "Ανω Β.ίννω τή 11 Αύ)ο.>9του 1910.
  Ό Δήμαρχος Βιάννοι
  Κ.
  Άριθμ. Πρωτ. 661
  » Διεκπ. 413
  Ό Δημαρχεύων Φουρνής
  Διακηρύττη δτι,
  Δυνάμει τής ύπ' αριθ. 11 τής 23 Μϊίου 19,0 χποφάσιω; τού
  Δημοτικόν Συμβουλίου Φουρνής εγκεκριμένην διά της &π' αριθ.
  231 Ι. Ιτ τοιαύτηςτής Σεβαστ-τ,ς Νομάρχας Λασηθι, υ', £>η6ε-α.
  είς φανεράν μειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφώνως -κρός τίς δι«:άζε'
  τοδ δπ* αριθ. 356 Νίμ^υ περί δημοπρασίαν /αί χ*τα τί,ν υπό
  τοϋ ΔημοΐιηχβΊκοΰ Μάρκου Κατζουραχη συν—χ&έντα χοιι ύχο
  τοδ Νομομηχανικού Λασηθίου θεω^ηθς,τ» χροϋιΚ/Αθ^κΐ,Αο^, συ ·
  γραφήν υποχρεώσεων κ«ΐ τιαολόγιον 1) ή έ:ΐσ<:υή ττ.- τυ- λαιας αποβίθρας χατά την θέσιν Μιχρά Πλάχα χαϊ κκ.ασχε^ς τμημάτων δδοΰ προελεύσεως επί τής ιιροεχτισεως των α,τ.Λ - •ρών Μεγάλης χαϊ Μιχρϊς ΙΙλάχας τής πϊραλιβχή; Κώαη; Πά- %Λ% Ζ) 7} ΧσΧΤΕΧφΧΐυΫ} —71θ6ϊθρίΧζ XIX ΤΧ Τ ΤΙ V 6ί Ο"ΐν Μΐ ι2.Λγι ΓΤλάχ'Χ τ% αυτής χώμηςτοΰ Δήμου Φουρνής. Τα έργα τ. ύ-α τιι.ϋπελο γ<«θηα«ν χατά την λεπτομερή έχτίμτ,σιν των ίίΐι,ιχ,,ων μη/— νικ3ν τό μέν πρώτον είς δ?α/μ·ίς 300 ττεριλαμ6*<ομε.ου »αι τ·Β *<Μΐοΰ αών δραχμών 66 δΓ άτ-ρόβλίττα εξοδ» £φ" ών ουδέ- διχαίωμα Ιχει ο έργολάδος το δέ δεύτερον είς 8οα/ 971)πίοι- λαμδανομένου έπίσης χαί τοί ποσού δρ. 11,50 δι''άπρόβ^επΐα ίξοοα Ιφ' ίν ουδέν έπίσης διχαίωμα εχει δ έργολ»6ος. 'Ί εχ- πτωσις γενησεται επί τοίς ϊχατ-ον εί; ϊχ«ρ~ία{ μ,-νϊ»-.- υ δημοπρασίοι γενησεται έν τώ Λημ^τ'χώ χχταΐ-.ή^ΐτι Φ^υ^, τή» δ Σεπτΐμβρίου 4910 ημέραν Κυριακήν χΐί ώ αν 4 μ μ. ενώπιον Ιπιτροπής ίΐτοτελουμ.έ.ης ί< τοΰ Δημα3/εύ ντο- Φθυίνής ώς Προέδρου ένίις μέλου το, Λημο; χοΰ Σιμβ^υ/ΐου ♦ουρ^ής κ«1 τοΰ γραμματέως τοΰ Δή^:» ώς μ£λών Πϊς ίργολίβος διά νά γείνγι δεχτο; είς την μειοδι>σίχ. οεον νά
  •ϊντ γριιι*ά ■ ν .<ττοιτ"'ΰν ΤΓ,ν είζ το Τΐμε·ον -όν Δήυοο χατά6··σ'.ι· λογ λ ε. ',υήτβωζ το εί'.οο-ον τή ^ίούτολογΐίΊεΙίτ· άζίας είς ιοϋ; απθ'υ^'ί τ-.ς κατ? τί,ν Ειαγω ισμόνά )ο>ω έγνυηΐίως
  π;σά Γπ'στ-/φον · < ^ς τοιο, ήμ« <7>. ιπο ~?ς ρ ε.οϊοσ Γί. Τα
  πρικτ .·» τή; μιι ;θί α. ίιτ<./ε:νται ^!ς ι ,,» ϊγκριιιν τοϋ Λημο- χ 'νν-, ή μή Ιτχ / ^1I^ έχ τούτου ν' άποχτόί ί> τελευταίθί μει-
  Ί.·ά. 6
  μει-
  μίΐο-
  ! οδοτης ουδέν οιχαιωμχ χ»τα γο3
  ι ^ί τμ.5ρών ί; ό ττε είς αυτόν χτνοτπήσεο,ς τήι'ελιχής
  σεω; τό μέ- χατατείιέν ιτοσίν ώ; έγγύηΐις :·ατΐπ·'πτει πρός $*·ι-
  Λθς τοΰ Δημοτι-οΰ Ταμε'ο , δ δέ τελευταΐος μίΐ-,'οτης εί ϊ ΰπό-
  * );ρε»>ς άπέναν-ι ' ου Δημοο διά πασ<ν αυτού ίχ νια; 'ημθϊτρϊϊΐϊ μειοδοτικής ή άτ' ι.θειβι, ε~ισ · υής χαϊ κα-ϋ><ευής 'τΛ πλν, τί άοχιχής δαπά-'ης ~/'ο·τ: νο· ε/η ού5έν δικα ωμα πι τής τυχόν ·7π . έλαττον διαφοράς Τα χη'.ΰ.·ια τ- συμβ-·)αιογρβ φΐίά-έ>η έπίβ»-
  ϊ ρύνουσι αον έργ(,/ά''εν. ι τρςϋΐϊΡΛθγισμός ή συγγοαφή :ών 6πο
  ^οίώτεων εΐσ ν ϊχιευημενα είς τό γραφείον τον Δήμου Φουρντς
  Ι ι ίς -ήν διάθεσιν το,ν βου/ομέιων νά λάβχσ'. γνώσιν αυτών.
  4 Εν Καστελλίω τ7, ί 3 Ίοολίου 1910.
  Ό Δηιιαρχίύων Φουρνή
  ι Λ. Λονκακης
  ; ν,ρθ .,ί.-ωτ. 242
  » Διεκττ, 151
  ί ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  1 Ό άιίμαοχος Έλβι/Οεοναων
  ; ΓνωστΓποΐεϊ ότι ιίς θέσιν «Κχβετζή Λάχχονκ τής
  ί ττίριοερε'ΐΐς τού χωρΐ-υ Άλφας τοϋ χαί' ήμϊ; Δήμ·.·υ εΰρίθη άίί-
  * σ^οτοί υπο τ< ΰ άγοοφύλΐϋος Γϊωϊγίθυ Κ»>λιγιάννη μιχ ίνος μίχ?ι
  | τεσσάρων Ιτών χρώμα'ος μθανος με «ν πωλάρον εφετεινόν β.ιμι
  Ι Καλοΰμεν ί.έ τόν χυριον των έν }ό;ω ζώων να ιιαρουβιουί/ί
  1 1%<·'πιο ημών <ρί(.β,ν τα άποδ:ΐ!ίτιχά τής χ ριίττ,Τ'ίς τού, να ταυτα α<ρ ου χαΐαζάλγι πάντα τι εζ 5α τής 3'α , 'Εφημίριοι τυ,ι Κυβερνήσεως. Παρελθούσης τής τοοθείμίϊς ταύτη-, μή έϋφχνσθί.τ-·; 5ί τοΰ χυρίου των ανωτέρω ζώων, θά ϊχποιηθώΐι Τίϋτα π, τοΰ δημοτικοΰ Ταμείου. Έν Μχργαρί-αις τή 18 Αΰγούστου 1910 Ό Δήμαρ/ος 'Ελευδερναίων Ι. IX. Πονϊΐάκης Άριθμ. Πρωτ. 218 » Διεν,π. 179 | Πηός τίχν ΣεβαστΉν Νομαρχίαν Χανίων Ι Κύριε Νομάρχα, ξ Κ/εργήΌί; σήμε .Ον Άστυϊχτριχήν ίπιθεώρηιιν έν τοϊ; 'Αρ-ο- ^ τοττοιε οις τής τολεω; Χανίων εύρον τα^ α (Ό; Ιτεται. ■ 1) Κωνσ αντ'ου Βχσιά.ου πχρασχευάζει χαΑους άρτους. Αί ^Ρ°" | θήχαι *ου δμ-ως είναι «χά^αετιι. ! 2) Πτνα,ιώτου Λίλου Παρϊΐχευάζε! χαλο^ς άοτους " ροΐντϊΐ ίαως {ΐ'^τα^ότη'-ες χαΐ ϊρά/ναι πχ ά την σχάφην, | τοϋ ΰ α ος *οϋ πΗθ'«;ι«μένου διά την ζημωσιν εΰ^έ ·" μόν (χί/τσαοίς ) ϊ 3) Γεαϋ/ιου Λχλιου, Πϊοασχευάζει καλοΰς ίρτους. ευτΐβρός και οίΛΧνβί&τις ο μττχγχος, έπίσϊΐς (* χαΐ αί , άρτου. 4) Έμμ. Γχαζ^. Π ίρατχευάζει με-ρίους την ποιό:ητα άρτον: εύρέ8ηατ3ν δ α ό αδζς άοτοο όξύνου κ*ϊ χαχώς έζιτιιι.ωμ· νοι ω' την κατάΐχινιν χα'ι ίξαφάνπι- διέταξα ώς έπι^λαβϊν τή δημ-ο»1* ύγεία. 5) Μίρ-ζϊ/ Διλά<η καί Μουσταφά Ζ;υνάχη Ε!ιρε8ητα' δ«χ«- πέντε ό ,άδες άρτου έντϊ/ώς άψητοι ώ< την κατάσχεσιν Χ«1 ·»1" ©ίναϊί" ό'ίτΐΕί ως ετγ.π,'ι (5; -ή ίηι 'θίχ ύνείοι. Ν'χολα υ Γ^μ-ζλι υ Εύο -ρτο-.θ'ίϊί. Καϊ εν «ϊ; ^υ0 ^'Ρ* 'ας διαταξίΐς -ής σ/ετιχί',ς Άστονομ'χή,- α;α ?/ής δ'.α'η-ί' ιί*'1Ρ τού; τού: μπχγιυυ; χΐΐ βζδ ζει επ1 το^τω^ χ-- Ίπ^δήμ.^'01 ίυ1ι'Ρ χ»; ΐίχάήΐα α επ» βλί· /] -ής δηα.οσ'α< ϋγί-'αΐ. 7) Άλή Ί.μαΪΛαχη. Έίτό; τοΰ ίλεύρο< ϊι τή "■"»*>■>" '* ε"'Ί
  όυπαρύτατες χαϊ άχαθχρσίαι.
  ί»
  ίρ><
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  8ι Βαιιλειάίϊου χά! Γχαζ:ά?ου. Πχρασ*βυάζιι χβλοΰς άοτους.
  Ή σιάιρη τού δμ,ως βέν ίΐνΐι προφυλΛγμ',ννι, χ«! πχρχτηβοϊν. αι
  π*ρ ϊυ"{", Ουπχροττΐτες·
  9) ΆνΐΐΓαβ'ου Για<έ. Παρχσχιυάζιι χαλοΰς «ρτους. Ή ονά·η · τού οαως ιί.ϊ'. ουχί προβυηκγμίνη, έν:ος της οποίας (Ες τ6 άλευρον ίΰίέίητιιαν φθεϊρίς χαϊ τεμάχια 4ντ<ίμων. Τα^τα ανα^έρω είς την ΰπηοε» αν υμών Κύριι Νομαρ/α δι* τή< ενέργιΐ'ν των «ομίμων. * Ό ' Αστυίίτρος Χανίων Άλ. Κωναταντονλάκης 1 Ότι άχριβίς άντίγβϊφον. Έν Χ«νίοις τ/| 19 Αύγούστου 1910. ί Ό παρά τγι Νομαοχία Χανίων Ύπογραμιλ*τεΰς 1 Ανδρ. Παπαδάκης ' 908 διαχατίχων 25 μ«ναίρ«ς άξίας δραχ. 80 &< *«ρέΙ*»χ·. ϊίς αυτόν έν 1>ύρνρ ο έχεϊσβ διβμίνων Χουβίίν Νβζιάκης <*·* παραίώσγι τ«ΰτ«ς »ίς τον Άχμίτ Κβμπβλιίάκην έν Ρείΰμν| χ«τι>χράτ·«ιββ ταύτας επί σχοιτφ τοί ν* άποστερ'ήστ) τούτων τον
  ίϊισχτήμονα άνευ άποζημιώσΐως χ«1 τάς Ικώληνίν ι(ς τρ (τού:
  επί διχκιώμεΐτι ίΕιθκττ;βίας..........................>#%>
  Κ«Γ«δι*άζει τον χηρυχθίντα Ινεχβν κβτηγορούμενβν Άρέτ
  Χβββν Άχ|**τάχη ή Βιρ.υτήν είς φυλάκισιν ούο (2) μηνών.
  Έχρίβη ^πιφχσίσίη Λ*ϊ έδημοβιεύβη έν Χανίοις ^17 Ί·υ-
  νίου 1910.
  Οί Δικασταί
  Μ»};. Γιαννακάκη^
  };
  Νικ. Παπαδάκης
  'Ειΐ|ΐ. Σετραδάκης
  Ι
  Αριθ. Πρωτ. 8305
  ...............».........Διεκ."5238'
  Έν 'Ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΒΤΗΡ1ΌΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ότι άχριβις άπατοιχ α. άνβρώττω. προζεν^σα; αμ« ίχ
  Οοΐε γ δα -ής 4νεο-}'ί'ί -^υ ταύτης ζημίαν εις τόν ε!(.·μϊνον
  Μ5ΐ/χο > Γδω, ,ιαχάκ ·,ν, ' ν^·.ε;αν ώ< 400 δρ*χμ.ώ» χ«Ί χατ«)- '.ίρα -ω-' 1000 "ϋ·'πί5γ ή .;ΐ;ις - ^^κί'.ί,-ιι «α τιμω^εΐται άπό τ' άοβρ 410, 421 4 -'' •'ίι Πικ. Νμ.υ /αοκ.τηο'ζι-?ι δέ ώς ΐΓλ·ηιχμίΛ'ημα. Επ <&7 6 γ τη οούυενο: . υτος εί ιοπώ/ χαϊ άγνο»ϊται 6 τότ. ος της 6 Λμ. .ή τού. 'Γ»»ν-ι; ·.» » ά ιρ< 4 ·5 κΐΐ 406 ΐτ,ς Ποιν. Διχονομίας. ' Ον ΐίρη-έ.υν χχ^ηγοραύμενο· ΐνϊ ίμφϊνισθ^, αύτο- ίνωπ.ον ιοϋ χοθϊτηρΌυ τοϋ Διχασΐηριου των έν- τοθβα ΙΙ,ωτοικών την 16 Λεχίμ&ρίου 1910 ήμέρΐν II χβ'. ώρϊ» 8 π. μ. ΊΊ« δι«αυβ?, ίπΐ τ7| έχτ»9είϊ>) αξιοτοίνφ
  άλλως οΊχασβή» ται »ρήμη% συμφώνως τώ άρίρφ 407 ΐτς Π:ΐν.
  Δΐϊ.ονομίας προσκαλούμεν δ' «ΰτόν 5πως λά6>) γνώσιν των εγ¬
  γράφων της διχογβαφίας.
  'Κν Χανίοις 1^11 Αύγσύϊτου 1910.
  Ό Είσαγγελεεων Χανίων
  Ν. Σαββάκης
  Κληθίντες μάρτυρες χ»τηγορίας
  ΜίρκθΆης Γεω^γβχάχη; χάτ^ιχος Αγ. ΕΙρήνης Σ. λίνου
  Μιχαήλ Άντ. Γιωργιβχάχη » » » »
  Εύγενία τό γένος Μ. Φιωτάχη
  σΰζ. Άντ. Γιωργαχάχη
  Δημήτριος Μ. Γ«ωργι«>άχης
  Γεώργιος Ποιπβδογιωργάχη< Δημήτριος Μ Μίνζρωλαχης Ιωάννης Γ ΙΙχπαΙονιχολάχης Εμμανουήλ Φραγχΐδάχης Έγγρβφ» πρός Αί δτ' ίριβ. 12 χά! 16 «· ί. έχνέτει τοΰ Σταθμού Ό· αλοϋ Άρμοϊιος διχιιετιχίς χλητήρ ΐνεργησάτω τ* νόμιμβ. Έν Χανίοις αϋβημιρόν Ό Είσαγγελεύων Χανίων Λί, Χαββάκκς Αριθ. 'Ακοιρ. 548 '^ ; Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Ορωτοθικών Δια ταυτα Διχάζυν έρήμην τοΰ χ»τηγορ·υμ.ίνοι> Εμμανουήλ Μ. Πασκα-
  λάχη, χατοίχοο πρωην Σού5«ς τ ς Κυϊωνίβς χβΐ ήοη αγνώστου
  δι»μον?ς.
  Κηρύασιι τουτο· Ινο/ον (τι την 9 Ίανουαρίοο 1909 «ερι «εάν
  2 υ. μ. 1ν χΤ[ ?ημ,οσ(5( ί>?φ Κ «τω Ιουδβς Κυϊωνίβς χ«1 Ιξωβι
  τού Κχφ|.εν«.ίου τοΰ Κωνσταντίνου Πιρβχάχη ουναντ^σας τ»ν άγεο-
  φΰλχχα Γεώργιον Α. Τσουβαλάχην χ«τ« τοΰ οχοίβυ Ιτρ»·« *ά-
  ') ς /α1)1 ο'ΐ)ν τοϋ είνε φονιύιιι μίαν όρνιθα χατ' εντολήν τον
  Δημάρχου Σούδχς Άχρωτηρίου Κυίωνίβς ώς ζημιώνοιι«αν τέ
  σπαρ-α τού Κωνστοιντίνου ΚοτσιΦάχΤ| χαΐ Γ«ωργίο« Μ«υρογι«ν«
  νώιη προσέ6αλ)ι την τιμήν αϋτοΰ ϊιά *ά Ιργα τϊ|ς υπηρεσίας τβ·
  χ«ι τού Δημχρχου τούτου δια των Ιζής όνιιδιβτιχων «ρανιων.
  αχερχτάίες, ίτιμοι, ά·ιλ4τιμοι, μασχαράδες, μ« δ*ν ε1σ»« τίχοτε
  χϊ'. νά αί·, χέσω. χαϊ
  Κατχδιχάζει τον χηρυχίίντοι Ινοχο< κ«τ«|γοροόμ·νον Έμμα- νου λ Μ. Πα<~«λέχ·ην είς «ρυλάχιβιν δύο (2) εβϊομάϊων. 'Εχρίβη, άπιφασίοβη, χαϊ έδττ,μ,οσιιύβη. 'Κν Χανίοις τ^ϊϊ Ί·υ- λίου 1910 Οί Διχασταΐ Γ. Μιχελονδάκης Ν. ϊαββάκης Κ. Φοννιης Ότι ϊχριβΐς άιτοσποισμ». Έν Χβνίοις τη 16 Αΰγούστου 1910. Ό Β. Γραμματεύς Ι. Μαναοώλης Ό 'Τπογρβμμβτεικ; Έμμ. Κλλέ » Άποφ. 498 Τό Δικαστήοιον των έν Χανίοις Πρωτοδικών Συγχείμενον χ. τ λ .................................. Διά ταυτα Διχάζον έρήμην τοΰ χαιηγορουμ«ν·ι» 'Αρ«7< Χχ««ν Άχμ^-.άχη ^ Βερουτή τέως χατοίχου Ήραχλείου χ«1 ήδη αγνώστου Ιιχμ^νής. Κηρΰσκι τούτον Ινοχον βτι χχ;« τόν μί|νβ Σεπτέμβριον τ·ΰ
  Τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ~νΎΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΑΟΠΑΣ
  Των εγχωρίων φυβ&κών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  λήνουσαν τη 31 Ό/,τωβρίου 1910.
  Φορολογον|ΐενα ε'ίδτ»
  'ίιμαί κα«ά
  λό

  Φορολογουιιενα
  §ά-.νϊ> των
  /ο
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
  ΕΙδη φορολογονμενα επί '
  ϊναντ» τιμών.
  Δ'. πρός 13 τοίς
  1 Έλβι.ν................
  2 Σάπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοθ έν
  αΰτώπεριεχοΐλένου ελαίου.Είς 1 ·χΓ/ΐ5-
  γραμμον σάπωνος λογίζοντα' 0,6392 / -
  λιόγραμμα ελαίου. } 0,6392X0,98
  3 Ελαίαι πράσινα! έν έλαίω, ή1 έτέοφ έκχ,τ
  λίσματι ξυνφ................
  4 Ελαίαι μαύραι....................
  5 Ελαίαι πράσινα! έν ζηρ2 κατίΊτάσε
  6 Ελαίαι έν ξηρ^ καταστάσει πρόςαλ
  7 Ελαίαι έν ΰίβτι ή" έν αλμ/,
  8 Οίνοπνευμ ατώϊη ποτά, κονιάκ, _;
  τα, οινοτνί,υμα, μαστί-χα: κ^τ' αναλογίαν
  τής παραγοόσης αύτάποσότητος οίνου, ύπο-
  λογΐζομ' νων τριώνχι) ιογράμμων ο?;ί.ι ε%ς
  ϊκαστον -/β ιόγραμμιον &ύτι."ν }3δ<0>12
  9 Ρακή ή σούμα μέχρί δεκαέξ ^αθμών,χατ'ά'
  λογίαν τής παραγούσης αύτάς "^
  οΓνου, ύπολογιζομένοΐί !ύο
  οίνου εϊςέ'ν χίλιογρο'μ ρακ^ς )2
  10 Πετμίζι, αναλόγως τής ποσότητος τοϋ
  γλεύκους, έξ ής παράγεται, ϋ-τςλίνιζο,Λέ-
  νων τριών χιλίογράμμων γλεόκΐ,'ς
  χιλιόγραμμον πετμεζίου. } 3X0,12.—
  Β'. πρός 11 τοις ''/„
  11 Βαλανίδι μαΰρο 6(>»γμ5ϊ·,ν.......
  12 Ββλανίδι είς 6ρΰμμ«τα έκ προστρ;6ής
  13 Βαλανίδι.........., ......
  14 Βαλανιδόκουπα.............
  15 Κικίδια................... . .
  ι6 Μέταξα..................,.,,
  Π Μέλι....................
  18 Κηρός ..................
  19 Μελόπηται................
  20 Δείκταμος.............. ,
  21 Λάδανος..................
  22 Λιναρόσπορος.................
  23 Δαφνόφυλλα.................
  24 Αιθέρια Ιλαια καί άποστάγματα. ν*^
  σι, δαφνε'λαΐον, φ«σκομηλέλϊ.:εν. . .
  25 Ροδόσταγμα, άνθόνίρον καί λοιπά το:αΐ3τα
  ϊευτερεΰοντα προίοντα......
  Γ'. πρός ίθ τοί<; '/ *Ο Σταφι8«ς εϊϊους σουλτανίνη; ξί} 27 ,Τ >, » |ς,..........
  28 Σταί<ίες ξανθα! ξ»λυκισμίναι (ίλεμί)... 98 63 65 40 18 23 27 24 86 9 12 14 06 4 Γ 85 20 55 60 30 21 10 10 ■ίθ 98 90 45 40 30 ό Ι λ» 33 3Ί 39 4') '*1 12 44 45 46 7 '8 49 50 51 52 53 Άτοχ.άΗχΒΧ ξανθών σταφίδων. Σταφίΐες μαύραι.............. λ ίνοϋ».ΰλία τρυπηΐΑΪνα καί ϊίπλα. Κίϋκ>ΰ/:α σ/.άρτα .......
  Κ ά
  Υπ,ιττά ι
  "Οςος ..
  α- :άςης
  γλυκεΐα .....
  Άμυγ5αλ:ψο-/α πκρά.......
  Άμύγίαλα έν φλοίζϊ.......
  "ν φλοιψ (άφράτα).
  ή
  Γλυκόρβίζα
  Λά
  καί ιτορτοκαλάίχ.
  ίί τοίς· °/3
  Οϊνοί
  Πυρ·.-νί>α'ον,
  αραγό ,ιενον 3ίά
  15
  5.5
  40
  45
  05
  23
  55
  (Γι
  05
  30
  35
  20
  11
  03
  04
  62
  30
  30
  *8
  12
  60
  ρ
  ΣάκωνβΑπιΐζΐηνΐλαίου,βιάχημΐΛή
  σίας κϋραγομίνίθ, ν.7.τά την άναλογίχν
  ,'ίνον τού ΐν αι τώ ^ίρίεχομενου τοιο6το>
  Ε ., 1 •/ιΐλ.4·'^Λμ^3ν σίκω/ος έχ. παρΐ]-
  λογίζ νται 0,6392 χιλιόγραμμα
  ) Οί·502Ο6
  39
  50
  Δ '
  >6
  !>7
  58
  » 6οων · · ι μθ:
  » ζουβ.ί · ν ...
  πυ! 4 % κατ' ςκτί,Αηϊΐν...........,
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
  οί
  Έρί£ και αίγοτρι/«ς ίτρίχ&).
  59
  60
  62 Μιζύβρα ξεινή
  3 Γ
  Ι ίύχρακτίος
  Φόρος___
  30
  60
  20
  15
  10
  Οο
  10
  02
  50
  Έν Χανί^κ τι 27 Αάγού'ϊτου
  Ο ίτϊ ί&/ Οΐ·Αθν:|Λ:κών Έπίτροπος
  Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑ!