93469

Αριθμός τεύχους

61

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/9/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΎΛ% ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΔΡΛΡΓΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
  ΕΝ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίο:ς τη ' Σεπτέμβριον 1910—'Αριβ. ί) Ι
  ΑίΐαΤΕΡλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩ» Ο!ΚΟΝΟΊΙ»ΩΗ
  Αριθ.
  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΞ1Α
  ^ωτ. 133
  » Λιεκτί. 39 Μην
  Ή ΰιιεινη καταστασίς των ζώων έν τή Νήσω ϋ~ήρ*,
  χον ΐϊα-βλθόν.α μ·να Αΰγ^σ',ον αρ-στη.
  Ή κϊ-.ά τόν πιρϊ θον:α Ιούλιον άναϊαν-.ίσα 3ν τή π'
  Ήρα//.εί^υ ...ΐκώϊη; νοι.ς «ιύφο; των βοών» ώ" και
  ποιμν.;ις Άνωγε' ι»ν Μ.ιλοπ3τ3;ί.-υ ίνιφα'ε'ς /«τα τ'-
  μτ,νχ άνΒρΐς ίξΐλιηον τίκι ως, ?ΰίέν ίε νΐ^ν '/.,ο τ^α
  πρϊ μηνός και πΛεον έοημίΐωθτ!.
  Έν Χαν οί; .ή 1 Σιπτ»μβρ:ου ί'-ί!0
  Ό
  Ό
  ' (ι - «υ
  ιν -οΧς
  , ίδιον
  το.των
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  κϊ α <.» ό ^ α ϊΐ α Είς τό ΰπ'άριθ. 58 (Τβΰχος 1".) φύλλον τής Έφη '-Ρ'δος τής Κυδερνήυεως >-αί έν ττ( ϋπ άρι(ί. ό998/π6ΐ έ· ^· ^Ρ*" '?/"^
  τής Α. Δ. της Δικαιοσύνην έ* παρα.ρομής βϊημοσιευϋ·, ότι ή
  ειιι,ροπή πρός πώλησιν των έν τι} άπίθη*^ .·οϋ Ε:ρι,νο:·..ίΐ-·υ
  Χανίων ευρισκομένων πίίστηο·ων 0;λεί Λ«οτ5λίσ8ή ^(*Α τί · Ε1.-
  ρηνοίΐΛϊίου Χανίων, ενός Άνίυ;:0ιλ5!οαϊχο.ι κ^τ » ίνω ίο.! να
  τ^χίχτοΐ Έίρηνο^ίκου ^ανιΐοιΐ, ενός Άνθυ-9μ'-·.ρ*ρ-
  Χανιά τί) 30 Αύγούατου 1010,
  (Έχ τ«3 γραφείου Τ>ς Λ. Α. τη; Λ'.Χ
  Αριθ. Πρωτ. 3402
  € Διεκπ. 2753
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΙΙΟΣ
  Διακηρύιτει ότι:
  Έκτίθετχι είς ϊίαγωνϊμόν :>·.Λ'Χ'.'*.Τί', ίημοτρ
  τα όπό τής υπηρεσίας των ΔηΐΑοσί· ν Έογων συνταν ,ίντο
  ναί 1τ»ό τ^Ο Διευθ.ν-2 '^ν ^γ,·ι'."-^/ ε~γω·» β'ίθΐ" '-νο
  ϊιαγράμματα μξτ» τοο ι;ροΰ"ϊ:" ισα'.Ο. ίυγΌ'>ίί;
  : ω. χιι τ-.· ;7.5τιυ ή Α1':α^ί^^■!| .5- Δ ταο^'-ίτ-.
  "Αρδρον 1. Τα Ιργα προϋπολςγιζ3.--·ί Α»ϊά τί ν λειΐτομερή
  ϊ^ΐΐμησιν εις το ποσόν των ορα^.^- ν ■ ">,>>// κοι /ιβο· ϋ
  έκπτωσις γενησεται ίιιί τοϊς εκατόν εί^ ύν.:ραιας μονάδας.
  "Αρθρον *?. Ή δημοπραοία ένίονι,θΓ,Τϊίαι έν ταίς έ'ϊραις των
  Νυών Χθ'πων, Ρεθύμνης καί Ί1ρα*.'.€'.^υ χοί έν τοίς Κατα-
  ΐτήμ-ασ! των αίκείων Νομαρχιών όΥ »ν-;ράί<ΰν νσΐ Ισφρανισμδ- νων πρ^τφορών ΰ .ό ΐπιτρο-ε/ς αζαρτ ϊ,ομ; ζή; έν μ£ν τω Νομψ Χαν ο·ν καρά τού Προέΐρ. ^ ,. ν Ί'^ί,ϊ-.ών Χ ι, ών ή ιοΰ άναπλη- ρωτού αΰΐ-δ ώς Προίϊρου τοϋ Εί(α·,',·Έλίι,ς -ώ'·1 έν Χανίοις Έ- ί-.-ών ώ; ίχτελοΰντος α· "/ο;η Λ καστι/.ί Συμβοΰλου τοΰ Νο- α-τρνου Χανίων ενός μηχανικνυ «αι το.' -ληαάρχου Χανίων η "ών άν?".ληρωτ<ον αυτών ώ; μελών, ίν Ρβυΰμν'13 παρα τοϊί Ν■'^αί-/5^ 1()ύμ η- ή "Λ^ άνΛ7.7.ηρω">ο2 αυτού ώς ΙΙροέ—
  ?ρ.:, τοιΐΐρο δ. : > .αι Ε ί .-■■γγε'.ίι·); των έν Ρ€')ύμνη Πρω-
  τ2Ϊ:'ώ>> ενός ,ίη/ανιχ-ϋ /αί τ-^υ Δημαργου Ρεθύμνης ι) των
  ά»ιΧΓληρωτ<~ν αύ <7ιν ώς μελών, έν ΉρϊΛβίω καρά τού Πρς'δρου των Ύλιχϊλ; Ήρανιλεί:υ % τού ά ■απληοοιτοΰ αύτο3 ώςΐΐοοεδρου, τ-ϋ ^.ί^αγ■ι5>εω; των έ« Ηρακλείω Έφετών τοΰ
  Ν:μ «χου Ή '.',λ ε:2^ ενός μηχανικοθ χαί τοϊ3 Δημάοχου
  II-
  ρχύ '-ίου ή των άν;-λη'ωτώ« ίυ-ών ώς μελών την 23 Σεπτέμ¬
  βριον 1910 ήμ^ρ^ν Πέμπτην »αί ώραν 10—11 π μ.
  "Αρθρον 3. Ιΐαυα πρ·>σφορά Οα σιινοϊεΰηται υπο τής αδείας
  τοΰ ϊτιτηδΐύμκτο, τοΰ Γργτ.οβου συμφώνως τώ 811 Νομώ,
  υπό τού χροδλε-^1·£/:ι ΰ-ο :ο' τ5ρ' Δημοπίασ'.ών καί εκτελέ¬
  σεως Δημοσίων ερν<ι.ν Νό^υ τ.ιΐτοπο.ητικαΰ χα'ι υπο γραμματίου β:δα,:3ί- ς την ."ι. ■■■ -■"Ίν ττ-ς Τοα-εζης Κ; γ.ής ν-.- π5σο-)έραχ. 1 Οί Οί) Είς τΐν 5:-ίνω' α) ■' "ν π'^ί ; υμμορφίυμίνΐΐ τ ός τ κα> εκτελέσεως δημιο · ν?, γιον νο..νυ χ.οιι λίΐπ^ύς τή; Ιΐολιτείας.
  νΑ:Ορον 4. Ή 3*μο- 7-αί ;ιε;αγ£ΐαι ίϊ,μοσιως. Ο ίσφοα-
  γιτα^'ίς γάκελος, έν ώ '.ϊοιι ' /κ.Αλεισμένη ή πρϊσφορά, τίθε¬
  ται όμ,^ΰ μετά των ίν τώ άνωτ^ω άρθϊω μνΓ,σίέντιυν ίγγρ/ίων
  ίντός δευτέρου φακίλλ .^, δ:τ'.; -ταοαϊίδιταί έσ«ρ γισμίνο; εί;
  ,λ,, π5^,»,ον -;«ς έ ζιτρΐίί,ς (υ^εδριαζο^ης. Ό πρόεϊρος
  ά; θμεΐ τ-ΰ; ΐΧΑίλλυς -/.χτί τά;·ν τής έγχεοίσίώς των άκολ9^-
  0 ο; ά·ϊ5ΐρ^.ίγ:ζοντ?! οί ϊςωτερικ ι φάκελλο1, .· δί ίτιτροπη οη-
  μ'.,ΐ ϊ? έ/άστου Ισοιτίρικοϋ «ϋκίλλου «ϊ?'.κλειοντ3ς την έχα-
  στου ^υτφϋά' τί ονομ,α αύϊ5^ λχ .ονι^ς^ν-α άοιθμόν^το^ ίξω-
  κατα;;ιΐ?'. ϊν τ:ρ'.>τολίλ·ω τα
  γ
  τ2|Α8'ων ι, τή. Τοαπ?ζης
  .:;σ ως ?:; νρ·'μΐ·» ή ό,ιολογίας
  τη· (τι τής ^ ϊί'ΐών των αξίαν
  ς ί';τιξε:ς ΐο3 πίρι ϊημοπρασιών
  τυχόν «» ά«κλε>ε τίνα των μιιοϊοτών.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρθρον 5. Πάσα κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 καί 4 |
  ■κροσφορά είναι άπαράϊεκτος καί έπιστρ:'φ«ται πρός τ:ν έι,ιδόντα |
  ταύτην χωρΊς ν ανοιχθή δ περικλείων αυτήν φάκελλος. ^ Ι
  Μετά τόν ίλεγχον των εγγράφων ή συνεδρίασις άποκαθίσταται |
  έκ νέου δημοσία ό δέ πρόεδρος άποσφραγίζει τα των προσφορών ι
  8«λτία κατά την άριθμητικήν αυτών σειράν, καταχωρίζιι τό πε
  ριεχόμενον αυτών έν τω πρωτοκόλλω κη άνακηρόττει τελευταΐι ν .
  μειοδδτην τόν προσφερόμενον νά έ/,τελεστ, τϊ έργον ίϊς τι^'.,ν Ι
  συμφερωτέραν. ■
  "Αν πλείονες των δ'.αγωριζομένων ήθελον κροσφέρει την ι
  αυτήν συμφβρωτέραν προσφοράν, ή ϊημοπρασίϊ ίπαναλαι. 6»ν (>' !
  καί καρατεινεται επί δυο ώοας ό ίι' έΐίραγ.ΐμένω' ίΐροσφ-ρΐν |
  ίιαγωνισμός μεταξΰ των προσενεγκόντων τάς αύτάς συμφ=ρω )
  τέ"ρας τ'μάς. Άν δέ ο&τοι τυγχάνωσιν άπαντας τότι ειαναλαμ- ι
  δάνεται ή δημοπρασία καθ* όρι«6ησομένην ίτο τής έπιτρο-ι,ς |
  ήμίρον, ήτις ϊίν δύναται νά ύπερδί, την δεν?·ν<;ν "τέ,ΛΊτην '"° Ι τής τρωτης δημοτροσίας. ΊΙ ϊευτίρα αυιη δη^ί.,ασια Οα τ, , ϊγκιρος μόνον εάν ό είς των δΐαγωνιζομένων >άμΓ, ε,-;τωσιν με ,
  γαλειτέράν τής γςνομένν,ς *ατά την πρώτη ϊη ο-ρϊς-ίαν. ^
  Άρθρον Β. Είς τούς κατά τ:ν οιαγυΐνι μ,,* ά-:ο υχο^τι :
  έπΐστρέφοντα τα λόγω εγγυήσεως κ^τατεθ:ν ιχ γα'ημχ'/χ, ή όμ.'— |
  λογίαιέντός τριών ή,Αείών άπο τής ϊημοπρρσ.ας τί, ΐγγράφφ |
  ε'ιίοποιήσίΐ τοθπροίδρου τής έπιτροπής χρ:ς τούς δ/;μοσιοΐ)ς τα-{
  μί«ς ή διευθυντάς των καταστηματων ίν οίς κατετέθηΐοιν. ·|
  "Αρθρον 7. Ό έργοΧάβος όπόκειται είς τάς ϊιιτ.ξϊίς το3
  πΐρί ίημοπρασιών καί έκτελέσίως δημοσίων εργω/ ίιπ' αριθ.
  356 Νόμου.
  "Αρυρον 8. Τα πρακτικά τής δημοπρασίας ύΓίΛειν.ίΐ εις τ ,ν
  ίγκρισιν τοΰ επί των Έσωτεριχών 'Εηίτρόπου δτ:ις εχϊ! το
  δικαΐΝμα, χατά τώ δοχοϊν αοτώ, ν« έγΛρίντ, ή μή αΐτζ, χωρ:ς
  έκ τούτου ν'άποκτά δ τιλϊΐταΐος μειοϊοιης ούδίν *ατά το3 Δή
  μβσίου ϊιχαίωμα.
  "Αρθρον 9 Τα δΐΛγρά,Λ.μίτ'ϊ, ό προο ολνγ σριβί, τ; τι,αο >ο-
  γ:βν *αί οί άροι τί3ν συμφιονιών ε'τίν «κτεθε ιχενα εί; τα -ρα{·&ΐα
  τδν άνω Νομαρχιών είς την διάθεσιν τώ; βου'ο,Αίνω^ ν* λά¬
  βωσι γνώσιν αυτών.
  Έρθρον 10. Τάκηρυκεΐα καί Ιξοδα τοθ συν^φθηΐομϊνίρ σ^^.-
  δολαίου έπιδΐρΰνουσι τον εργολάβον
  Έν Χα*ίοις τή 28 Αύγούυτου 1910
  Ό επι των Έσωτεοιχών 'Ρ^πίτ^οπο;
  Γ. ΜΥΛΩΝΟΠΑΝΝΙΙΣ
  Αριθ. άποφ. 136
  Τό Είρηνοδϊκεϊον "Αρχανών
  Συγχίίμονον χλτι............................
  Αριθ. Πρωτ. 3841
  » Διεκττ. 2722
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΗΘΜΙΚαΝ
  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Ι Σ
  Νέας δτιμοπρασίας περι τυπιόσεως κα ρ^
  των έστενογϋαφημΐ-νων πρακτικών τΓις
  Βουλπς δύο σύνοδον (Α . τπκτνκΐις καχ
  Α'. ε'κτάκτου) της Α'. Βονλευηής
  Περίοδον τοϋ 2τονς 1907.
  Έπειδη κατά την ίνεργηθιϊσαν την ς23 Αΰγούττου 1910 δτ-,μο·
  πρασιαν διά την τυπωσΐν καί συοραΐην τώ/ .;:>3γραφί·μ.1ω/
  πρακτικών τής Βουλής ϊύβ συνοϋων (Α'. τα*τ /..,ς χα'ι Δ'. έκ-
  τάκτου) τής Α'. Βουλευτάς περ:;δ:υ τοο έ-^^ς 1907 ούΚς
  παρουσιασθή πλιιοδότης.
  Διά ταύτα
  Διατάσσομεν ττν ϊιεξαγωγήν νϊας με·οϊ:τ:/ - :η;.ι;πρασίϊς
  δια τί;ν 'υπωσίν Λαι σο ραφ^ν των ώ; α;ω τραχ,τι/ώ' γενν<;σίμί νην την 1 1 Σϊπτεμίρ'.ο 1910 τ,^ρχν Σάϊ5α..ν .« ώ/αν 10 — 12 «. μ. έν τώ Νομαρχιαχφ καταστήματι Χά ιω; ενώπιον τής Επιτροπείας τής οριζομένης ίν τ^ί,-' ίρ'ι. Μ*Ία99 ι. ε. διακηρυςει ημών και συμφώνως —ρος τςΰς ίν αύτ- α όρους. Χανία 28 Αύγούστου 1910. Ό επί των Οίχονομικών Έιτίτρίΐιος Β- ΣΚΟΥΛΑΣ Διά ταυτα Διχάζον έρήμην τοΰ χ*ττ|γο(ίουμίνου χαί έναγομένου Ιωάν. Γ. Στραταρι6αχ·η χατυΐχου π^ωην Κατω 'Λρ^ανώ* χ«ί ήΒη αγνώστου όιαμονης. Κηρύσσει τ^ν χ,ατηγορούμενον τούτον Ινο/ον τοΰ ότι Ιρωτοτρο- τ.ω·' μετά τής Καλλιάπης Κ. Τσολάχη χατοίχου Κάτω "Αρχανών χα> ύποσ^όμΐνος αύτν) ^άμον, χόρην ού^αν χαι άμέμπτων ήθών
  Χΐΐ συμπληρωσασαν έο ιϊον ετος ιής ή/ιχιας της εζηχολουθει τάς
  τοΐυΐύτας σχέ^εις χ^Ι δποί/εσεις γάμνϋ μ^/^ρι ~.ου μΤ|ν6ί Αύγου-
  σ.ς·υ 1909,οτ3 #.ατά το σταδυντοϊΐο των ίοωτίχών σχέσεων ύποσχε-
  6ε ς αυτή άμον την άπετϊλανησειΐ είς &,σέλγιιαν χαί ου·,επως
  δ εΛ(ίοευΐ5βν αύτ<ιν χιίρην ο5σχν χαί αμίμπΐω ήβώ/ έν Κάτω Άρ¬ χαναις χ,αί εν τ/) οί*ιφ τής αδελφής νης Φρ6ϊω, Τσολάχη χειμέ.γι Λβτ,ΐα ΐΤ|ν συνοιχ αν «ΙΙο,,ος τοθ /ωριοϊ» χατά ιά τέλη ιοϋ μηνός Φ^βρουκρ.ου 190), εξηχολούβϊΐ δ' ϊχτοΓ& τάς ίύτάς περι ΰποσ/έ- σ ως μέλλοντας ρετ' αυτής χαί αΰτοΰ γαμον μέχρι τέλους Αύγνυ- ατου 1909, δπ^ε Ιτταυίτε πασάν μετ' αύτη: σχέσιν χαίάρνεϊται ήδη νά έχπΛηρωσ|| ττ(ν περί γάμον υπόσχεσιν τού. Εκρίθη, άτεφασίσθη χα'ι «δημοσιευθή. Έν Άρχαναις τϊ| 10 Αΰγού«του 1910. Ό Είρηνοδίχης 'ϋιιιι. Καλλέργιις Ό Γραμματεύς Μετά την όημοσίευοιν τής ανωτέρω αποφάσεως, συζητήσεως γί/ομενη, π*ρΙ τού μετρου '.ης επιβλ·»)ΐεας τώ ^^ρυχθίντι ενθ/ω ποΐνής χαι περί άγωγής της παθοΰση» κατ' αυτού. ν χλπ......................................... Σχεφθέν χατά τον νομόν οή ή πράξις οι' η/ χ*τά τα ανωτέρω κρίϊβται ϊκο/ος ι» '^μβνος «ροβλίπετσι χά1, τιμ.ιΐρεϊται υπό τοΰ άρθρον 279 έδ. Β'. .ου Παινιχοΰ Νέμου. Έπειοή κλπ........................................... Διά ταυτα Κ«τ»δ·χ».ζει τόν ϊΐτμυχβ.ν-» ϊνοχον Λϊτηγορούμενον Ίωί/νην Γ. Στρχτ!ίρι3άχην χάτοιχον πρώην Κάτω Άρ/ανών χαί ήδη άγνώτ-ου όια,/.'-νής είς φυλάκισιν 5ιίο αηνών. Δίχίτβι τ. ν χατ' αϋτοί 6πό χρίσιν' χ«ΐ χρονολογίαν 13 'Αποι- λίου 1910 άγωγήν τής έναγούσης Καλλιιίπης Τβολάχη χατο'- χου Κάτω Αρχανών έν μέρει. Ύπο/ρβοϊ τί)ν έ βν<ίμ.ι..ον Ιωάννην Γ Στραταριϊάιην χά-οι- Χον τ ώ ην Κϊ'τ'ι) Αρχανών η$η άγνώττου διαμονήν νά ιτλ-ηοώτίΐ ΐζ την ίίρηχένην έϊάγ-υσΐν δρα/μά; /ιλ'ας ί-αχοσ'ας (Ι». 1200 εντίχως »πο τής ένΐρσε,.ις τής άγωγή (24 Απριλίου 1910) ά/ί * έξ3φλή ό 8 ο)ο Ϊ' άμ ιβ ,-υοίαχαί -ροσθΐτω ?χ 5ρα^μΤ>ν έν δ)ω ίΗ< ν α έν χαί 25)οο άιιθμ. 69:2ο1. Έχρ ')η, άπ'φασίσβη καί ϊδίΐΐΑοσιιύΟη έρήμτ,ν .ου έ αγο(-ένου Έν ΆρχΙ,.,1, τ^ 10 Απριλίου 1910 Ό Είρτ,νεδίχης Ί ιιι. Καλλέ(>γη<; Ό Γραμματεύς Ν. Μαλλια'^α^η Λ/μ^5ιευ0ήτω η πχρο.σχ οά τ ΰ παοα;τηΛ«τ5ς τής Έοη·»ί£ " ίο; τή: Κυβερνηΐεως ε/ Κιήΐ/; 8ιϊ τάς νομίμου συνιπ"'-; Έ/ Άρ/άν»ις τί) 16 Αύγουστου 191Γ Ό τή; έναγούσ/ΐ' Κι/Α..ύπτ(ς Τσ.λί<η <χτοίχου Κι.ι>Ά:χϊ-
  νών τληρίξουσιος.
  Ρί. Α.
  'Κι» χοϋ Έ0η»·ο'