93472

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/9/1910

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '
  ι
  • .· « ν ,1
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ - ΕΛΛΑΔΟΧ
  ΙΤΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΣ 1ΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Μ
  ΤΕΥΧΟ_ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν 5ϊ/.<.; -ή 7 Ιε,-εμ-ρου *Αριθ. 62 Αρυμ Ιΐρωτ 3 177 ι ;./<:: ντ.) α *. ' τ3.ι ;/_ί * '/.'-■'· ήμ.Γ. λ ' χ.*:*/ α> ,Ο.ΐια' ιιϊμ; εί-, >%ο (3 6)υ.* των μ.εταλ-
  -ό ικών ί βιηών -τ' α3;οντ? άρθΛυ; 541.
  ΙϋίιΤίΡΑ ΔΐΕϊΟΥ^Ιΐ ΕΞΟιΕΡίΚβί ι· * > Γ'·' **'°Γ>. Λ* ''"' !ι|ο *''·**<-"ί τ^τ- -ν ι: π ; ω ι μ αγ -^' '/■ . η <:.ΐΓ:ς τίΐ-τοΐ'ιϊΐ . ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ! ο- τ- «- *ληβ - ος '-■- ^ ,/*·* -.- μ* >■» ·*«/, β.«,
  τι , _,. π ι ι - > ι' ϋ ' . ' <> Ν->-·ιορ'"ϋ ί!'Ι ", ν-ο /·'* ο-τβ τ:ύ ι·»1-/ ν <ί > ' Κωνϊ-χν
  1ο ενταύθα 1 εν./.ον 11ρος=νειον της Αγγ) /; ό χ τυ .π« ' Γ , , _ _ .
  χρονολογίαν 29 Αύγουστου)11 ΣϊΛτεμβρ·ο.> έ. ί. έ/γρ*ψ3 -* ! ·■$; | σ ",. -,3 ν"?· ΙιΊ4 βΓ- ν ,4-ρα /χ·' 4τ' ο^./χι>>.μά
  τού κατίστΓ,ιεν ημίν ννα) τόν, ότ' κχιχ τί) λ. θ'^.ρ'χς ττ,ς (ι ^ ^ α _„ . ω( , -Λ , Λ^ ι Α3[ β -^ ^; ρ^ 7 ;^
  εν Αβυίσινιχ ΆγγλΐΛής 11ρειδ:·.χ απίθχν ν ε/.=ί ο 1,'.ω),ης| ; Οι κ ;<) ^Τ/ο/ ι πΐ! .«; ^ν?'Ί ^ι /'-,Λ'ί «'·. ι: ν Μιτσοτάλης, δια-ελών είς ιην νΓ.η^εα χν ~.ϊ>,; ετχ.-ε'χς ι ^ι . ν ι (, λ", ι ιω* >-ταλ'^^ ι*ών ί ο^ώ .
  αΕΐΙπθρΐαη Κα1)1)6Γ Κβ^Ιβ», /.χτι/λ.Γ.ων 5ου ϋοΛΛαρ.χ, < Δ α "5ΰτ^ άτινοι. κατετεθ/ισχν εις την ρηθειαχν ΙΙ^,εοόειχν Ιί τε; ;ι ι α 'ρ. > τ ^ Ν^ου ,Ή ι.
  Ι1ροσ*χΑθΰ«ν όθεν ιο^' ν,.Α^ο^, *Α0Ρ.νΛΑ0Α τού ρή- Ά-.φασ^οιαν
  /■ ' μ ' .· ι, _, ^ ν ι/;ν " τι,ν α (:' μ - > "υ ικ',ιν «'.ι νώ; π; τ,/
  υ.ντος ΛΙχ/ωλΓ, Μ .σ^τx^<^, οπω, ■τ-ρ^7^Α^ω. ν ε.ω~"ν/η/ ^ '■ ' ' '. α,. _ ^ - / /■ ι ^'' '' Γ' ί,'ι^Ί' ' ιί /·ν Μ«Ί ^ Λ ,·ι: Ι« !'ί ^ ι #ι-γ * * * ι ί — <2 ^ .) ζ) ο Κ'η ί το^*(^^ο'*"*^ ιιιαϊο '^.6τ^»^Τ(ι)ν Ε^η^εριοι τή, Κυβέρνήσεως, πρός ,ςχΑ^ υ ,σ ν ;.. -'Λ' - . (> ^ ,·^.. , ;Λ Τ χκ υ ;^, Πϊ-3 Κε.-ϊ/», Ριζΐ Ό, νιϊ ?,
  ρ.ου τ/]ς :δ;στ/·,τος τωί τνυττ·; λ/. τγι ος ;=Γ ' τ.-ο -»-[<-Ι ·^ , ν;:^ ;ο,-ΐ-ν ^ 3' Ξ. ζΐΛ- αο< χ ι πι: Λϊ,Αίζν;ν;:; * ειχν -ιων δίθν-'^- ύιά ι'γ,/ χτ70/'}ΐ' /.χ τ.χ~.ι) ιΐ' ·■ '■> < \ ι , ~ - ^α-α / ιθ'ιΐτβτιχ . αε μα ι .,α ν ί ( ^<;^ι^ ύίθ/μών Ο »« *ζ'ωι (λ ' ι. «' 0) άς ο ώ/ £7 ι*·- <-< ϊρχ<.2 ■ ίτ^ £ - τϊ 5 ~--ιντ^'ϊΐ '/-, ϊ'ς " :, - τ,, τι*,, Τ 7"έζις Ά γ,.ώ --: ϊτ·;, /^ ςε,ι, ;'"/ τ/ις εν /ογψ Αλίΐρονο^ χς. Εν Χανίοις τ/; 4 ^ίττί,Αορ ο^ Ι91νί Ό επι των 'Εςωτερ /.ών 1^-.ι-ρ:το; ρ.·>. ίΐρωτ. 3710
  » Διεκπ.
  .-ι./ -ο» δ -τ/; α
  ν -ώ
  ^/_(.)/
  Λ^ε,ν;.ς >τ! £ψ ν :
  ο- ■) ΐ'ί,ν υ.» /ρ. : .(ίί, 2ο1 Λε/.-,·ΐόΡι. 1 »Μ , .
  αι ν;μ.μ.ω; .τ;:-.υ ιγ^ϊ -ι, ν
  ε γ ά Οα .ν ρ ηθΐιυ ν αι Ιρε^νΛΐ.
  | 1 , / " /'(ιΐ -υ'·1 '<, . λ' - - ■, ',; Κ ίί--Γ··τ, ε ις Ί . Ι'= , <,τι/20 Αΐγού.-ου Ο Νομ ρχ , Ρ^Ο^-ν^ς ΣΙ )'Λ ΦΩΙ ΚΙΣ '«) Γ γ μ* ■>',
  — τυλ. ΙΙαπνμαρχάχις
  ,ι ης'-ν-ϊ.;.
  ι;<ιΰΐ*ερε.αν :ο^ νω ιο^ Λ» /'-Ύί- "";^ -. μ.^ Ψ ι. Ε-.-ρ-/ι>, Α,ι-ϋ Ιίχ ι/ϊ..< α,1 2 α τ,, υ ; Κ -ΐίηπηλ[3 χαι Σ/ ναρ/α-Λ'.-'-Ρι. ι ι κ·. . * - *Ί < ν'.χών ί-.ι ί)·. ϊ;ε^ι, ^08 ι ; ,-. >ι ι, ίιΐ'·' ; »
  σΐ,'Ίωιΐ Ξϊ; ζϊ^Γ.ί/.ο, ινορ.τ; 'ΐ-'^ι 1
  (4 .; Ιτ,ν 2^ Λρ*νς/.ι ι·.^/ 1 ι Μ ί τι. ^ ι '.< ' ι ^. , ν - ί / ι χ τ Μί / χ ^ί ί'ΐ *^ ϊίι:» α: ο^/τος Έ*μ.αν ^ι(/ Χ :, ,*/. ν ' ί, α--ι- ρ ./");; ^ τ',' ^7 .ό :λ:ο ιν,' ά., /ρννο ογια.,/ χϋ αβχ,.,Αί^ .^ 1905 ίΐτ/-, ι ^ ^ ϊ Ι μι; ^< - )/ τρ »'λιο ν2< ϊ ~*0 Όιϊι. /.Οί ν ^ ) Ι ί - ·>' ■
  114
  » Λ.ΕΛΤ
  4,
  ·ν
  ) ΛήΐιααΛ< >ς αν !ο«ν
  υ ιο »<_)<><. τοι '/νοε?<|ιατ<ιΐ' ; γ , '/ >ν·3ί Γ Κ π^Ϊ7 ί; 5'' γ,: Ιί'ι Ι ι --:--
  -' ·- ; -", ,-'; ■;{ ^ '//6·ιϊυ Σ/:/' 7Λ<", >/ι ^ί %'ΐ αγ, -ρ τ-, ι;'ε-"ύ, τ'μ ν »;ά ττ,ν
  ΐ' ^7 .ό υ::οι ' ε α ι: -.3 5ν, 'α τη^ γ;:
  ί^ . --^ Δ τ, ;τ'».:"ί Νο-
  ι5<:α· :^ Χί ιω/ τ' εν Ιτ:; ά-:^ 1 Σ ττεμβ ^^ 1 ίΜ 0. γ .; IV *ΐϊο ^ ν .(.ν ,ο Ι ^ :. υιθ -,ι.ι,α.' . /■ Ί.ον ίς κα'ι τ' άρθρα 14 -ο3 ύπ αρθ. 3ό6 Νί,Α^.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άιΐυροίμεν τα σχετικα πρακτικα τής ώς άνω
  μϋοδοσιας καί
  Διατάσσομεν την επανάληψιν αυτής ενίργηθησομίνης τ/)ν 10
  Σεπτεμδριου ϊ. Ι. ημέραν 11ΐρασκ·υην Ααι ώραν 11)—11 π. μ.
  «ν τζ> Νομαρχιακώ Καταστήματι Χανιών ενώπιον της νομ.μου
  Επιτρ4πειας χαί συμφωνως πρίς τοϋς », τ β υπ *ρι». 105,41
  έ. έ, δίχκηρυςει ή/.ών και τ β σχετικη υπο χρονολογίαν 14 Αύ
  γούσιο,ι β. ε. υυγγραφτ) υπϊχρεωσβω; α.α.ίερ;μέ<ο.>ς ορους καί
  συμφωνίας.
  Έν Χανίοις ΐζ 28 Αόγουσίου 1910
  Ό Δτ(μαρχ«υ<ι>ν Χανίων Πρόίίρος τού Αίίλφα ου
  Έμμ.
  II
  Αριθ. Ιΐρωτ. 1879
  > Διεκπ. 1535
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικης τελειωτικης δημοπρασίας.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρύττεί όη
  Άκυριβθεντων νομίμως των πραλΐι/ών τής όημιπρασιας όσον
  αφορα την ενοικίασιν, των έπίμίνων τού Δήμ.;υ ίίΐίκΐησιών, ήτοι
  1) τοϋ παρα ττ,ν τΐλατΐϊαν Άμπιζρ Άλτ. παλαυΰ Δημοτικοϋ
  Καταοτήμϊτος.
  2) Τής χαρ» το παλαιάν Δημοτικόν Καταστημα αποβή«·ης
  τής συνορε,»3ύσί;ς πρός χ;ηματα ΌίωμΐΛλή, Ε^ορειας, Δημου
  Ηρακλείου καί ίρομψ.
  3) Γοΰ είς την αύτην ώς άνωθεοιν λαι ύπ' άριϊ. 4 μ'.κρ^ϋ μα¬
  γαζείου.
  4) Τοϋ ίίς την ίίι^ν Οϊϋν και παβαπλεορως τού ανωτίρου κει- ί
  ετέρου μιχρου μαγαζείου ^π' αριθ.
  Αριθ. Ιΐρωτ. 1875
  1531
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικης τελειωτικης δαμοπρασίας.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρυ;τει ότι
  Ματαιωθίΐσης ένεκα νομίμων Λόγων της κατα την '27 Αύγού-
  στο^ 1910 διεςαγωγής πλϊΐοϊοτΐλής ίημίπρασιας δια την έ»μισ-
  βωτιν (ίκχώρησιν) χοι ίημ^τι/.οϋ φοΓον καταναλώσεως γάλακτος
  θα ίνίργηθο αυτή έν τώ Νομαρχιακφ Καταστήμβτι Ηραχλειου
  την 15 1ιϊπ:εμ6ριου 1910 ημέραν Τετάρτην καϊ ώραν 11 —12
  %. μ. συμφώνως πρός τους όρους τής ύπ' αριθ. 15>1/ιιβ0 *· ·· δια-
  κηρυςιως ημών Ααι $νω~ιον τής ίι' (/ύτής οριζομένης βπιτρεπής.
  Έν Ηρακλειω τη 31 Δύγουστου 1910
  Ο Δήμαρχος Ηρακλείου
  Αριθ.
  1877
  5) Το3
  Τε/νιβνόΐου και εις το Μεγάλο Καφ,νείον
  παρακειμενου μιχροϋ μαγαζείου.
  6^ Γού αντιχρύ τού Τίλων.ιου Άνωγε ου.
  1) Γοϋ παρϊ την παλαιάν Πυλην τοο Λιμένος
  Θί ϋτα;αληφί(5 η ίη^,ιπρχπχ χατα τ<)' 'ό Σοπτεμβ^ίου 1910 Ιϊμ,-τκΐν λίΐ ώρΐ 10—1 1 π μ ./ωΐτιον ΐή; ν.μ.μου "ΐ- κϊΐ ΐν.Αφω/ως π,οο, τ^ϋ; 6^^ο^ς τής ,ιτ' λ?ι>). ι-β7/ίί87
  ί, Ι. διαχ,ηρύςίως ημών.
  Έν Ηρακλείω τί) 31 Αύγούστου 1910
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μ. λ
  Αριθ. Ιΐρωτ. 1870
  » Διεκπ. 1532
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναλαπτικας τελειωτικης ΰημοπρααιας.
  Ό Αιίμαοχος· Ηρακλείου
  Διακηρύττει ότι,
  Έ-:ίΐ3τι τό ύττο τοΰ Ί6ραημ Β:ρΐλΛΑα>ΐΓ/ προΐφερ^ν μισθωμα
  τών<Αρ· ίθ,θΰθ ίια τ/;/.μλΐΐθωΐιν (ίλχωρηΐιν) τού Δςμοτιχ,ού ?ίρου ζ^γιο^ »αι το υπο τοΰ Αρατ: Ρ.σδανακ,η προΐφε^ϋεν μισ- «ωμα των Δρ. 2.000 δια τη^ ίΑμισίωΐι^ (ζχχω^ησ ν; τού ίπι των Θϊατρων φορίυ έτΛίΐοίοτΓ,θιίΐα^ ΐ^π,οΐεΐμω, <α-ά 5 °/0 όμ»ν πρώτος φίρος υπο τού Ά&ϊίν Ν-ϊυράκ,η, ό ίε οεύ ερος Λ3 ου Χασα» Άγιατεμνιωταλΐ], αλυρο.ιμεν τό σχι (χον υπό χρίνο- Λογια/ Ϊ3 Αυγουστου 1910 -ρα<.τιχ.ον ίί;μ}/τρα α, Αα «ια.ατΐθ- μεν την έπαναλΓ,ψιν ίί]μοπραΐιας τϊλε.ωτΐΛίίς δι' τη> ί^υθωσιν
  έώ^» τώνα^ω;«ρω/ φορω' ΑχτΛ την 10 Σ:-τεμ6ρΐ5σ 1910
  Γί.άρτην καί ώρ*/ 10 — 1 1 π. μ »:, το Ν.μ. ρχ αΑ3,
  Ηυ λχί συ,Αρ^,^; τρο, τ.:,; ορ^υ; ;ών 1λ
  6ν8/
  ήχέρα/
  Κ
  ι
  Εν Ηραχλειφ
  ΐ ^
  31 Λΐγ ιι:ΐ; ΐ9ιθ
  Ό Δ/;μαρχος ΉραΟ ειθ
  Μ.
  β Λ16 κ. π.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικης δημοπρασίας.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρυττει όν.
  Μ ι) ίμφανισθ$ντος ο^οενος πλϊΐοδοτςυ κατα την δημοπρασίαν
  την »ν€ργγ(6ϊΐΐαν τη» '2ό Αυγςυστου 1910 πρός ενοΐΑΐασιν των
  όι^λΐιΐΑώ, φορων ι/ί"/β *πι ίω' συγΛίμιζομί^ων πρί,Ίοντων, ιί^
  φ3ροϋ α.γοπρ,,βατων καΐ τού φ5ρου αγοραπω/ησιας ζωων, ίΐτ«-
  ναλαμοανεται η δημοπρασια αυτΐ} την 1ο ΣίΛτεμέριου 1910 ήμ-
  ραν Τεταρΐην και ώρ^ν 11—18 π. μ. ενώπιον χης νομιμου Ε
  πιτρ·3π/}ς *α» συμφωνως πρός τους ορους των υπ αριθμ. 14 '/ΐΙίθ
  και 1ι>**/ΐ34β ·■ έ· ίιαχηρυςεων ημών.
  Έν Ηρακλειω τ^ 31 Δ^γο^3τ9υ Ιϋΐθ
  Ό Δήμαρχος ΉρακΛ* ου
  Λ1. Δεληαχμετακης
  Αριθ. Πρωτ. 491
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Όϋΐστικιϊς ε.παναλαπτικιΡίς δημοπρασίας δια την
  ϋωοιν των φόρον ςυγιοα οψαγεΐοι;, προοθετου και
  ύγο^ΐν,τιωλΗσιας κτιινών τΓΐι» 2ςοηοΊ.ιθ^ Ιΰιϋ τού
  Διτμο; Λ[^μ^νων Απυκοοωνου.
  Δυνάμει τής ύπ' αριθ. *8%ο *· *· αποφάσεως τής επί ττ]ς
  «νοικιασεως των ανω φορων Έπιτροπής βι' ής ακυροΐ τα πρα*-
  τικα της δ.εςαχοευης κατΐ την 29 τρέχοντος ίημ5!ίρ»3'·!Ζί
  δα ΐν ΐκμυθωσιν των α'ωτ$ραι φορων.
  Οριζο.-ίϊ' νϊων οριστΐλην ίπαναλί,πτίκην δημοπρασίαν ήτις β*
  οιεςαχθο ττ,ν 5<]ν Σεπτ*μ6(Γΐου 1910 ημέραν Κυριακην Μ ώραν 2—5 μ. μ. εν τω Δη^αρχ,αχφ ΚαταστήΐΑατι ......"" τής νομιμου επιτροπής και συμφωνως τοίς οροις τής ύπ 318 *· -· ημετερας διακηρυζεως. Έν Ά[ΐμ:νοις τ^ ύΐ Αύγουστον 1910 Ό Δήμαρχος Άρμένων Ε. Παπαδάκης 4Μ/. ΆρΛ Ιΐρωτ. 2113 Λιεκ,π. 1369 1ΈΝΙΚ.Η Ό Ταιιιας τον Δ»»ι.ιου Χανίων τοϋ ύπ' αριθ. 1 τού τιερί βίί τραςεως Δημοσιαν ι.» 190 Νομου <πρ33χκ^ | -αντες οί ϊίς τό Δημηικό^ Ταμείον Χανίων όφειλοντες ί- '^ ' οδοποιίας των ΐτών 1900—1907 φόρον καθαριότητος των» ω
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΡΩΣ
  1906 >■«' 1907, φϊτυς "α-ϋν, σ^γκΐμ'ζοαένων ττοοϊόντων
  ά-ΐρϊ^ωλησίας ΐν. νήτ·ον, πρόττιμοί άγροζη^'ών, πρ;-στιμϊ έπι-
  6}η*Μντα ΰπ- των Διχ*στικί>ν *Αί"'ών, δι-ΌΐΜ,ιατα ύ?ρολη-
  ΐΐ'ας (ύ^ '-βί -αν ό; ά'λου «Γ?ου: τόΐΐυς των *€<λ(!σμένο.ν γρήσεων 1900 — 1 }0Ρ, ίνα ίντός ϊενΐϊ-ϊντ; τμερών άπό τής ϊη'.βσιεύσεϋΐ; ϊυκνρύξΐως ι<αί τοιγοχολλίΐτεως τής παροό-ης π σίλθϋ>;ι>> ένώπι .ν ημών ?, των Δημιτι.,δν «.'στραΊτό^ων καί
  εξ φλήσωσι τ* χοίη των ταυτα *αρότον ιΐϊτα την πάροδον τής
  ί'; ιυ,ί'νης ττοοθεσμί~ς θέλουσιν ίφα;μουβη χατ' α}των ιά υπό τοΰ
  μν-τθέκτος νόμου συγγωίθύμενα κϊτ-ίνϊνχ ϊτ τιχα μΐ-ρα.
  Εν Χανίοις τη 12 Αύγούστου 1010
  Ό Ταμίίς τοΰ Δήμου Χίνίων
  Δ. Χ. Παπαδάκης
  Αριθ. Πρωτ. 369
  » Διεκ-. 256~
  Ό Δήιιαρνος Πανακραίων 'Αιπρίου
  Γνωστοπο'εΐ δ'.ί:
  Ό ΐκ το3 γωοίου Μοναστηράκι Έυμ Κΐμήλος την Πτν
  Αύγούττοκ έ. Ι. σ->νϊλα6ο<- έν τ' κτηΑαν,ή -τίοΐίερείο τΐ3 ε'- ρη ',ένου γ_ω;ίου, έ'να μ:σχάρ:ον άίρϊν έ-.·ός ϊτ^υς χό'χι^ο ξί :λοκέρικο. Πό σ^αλει'ται ίΐεν ό άνχγνω,ιίζων αύό ώς Γ?ΐ3ν κτί^μα νΐ πϊ;ουσ!ατθϊ) έντός 8 'ΐι/είώχ ι τι τίς δη'Αοσι-ύσίω: τή; μ- ρο σης ΐν τή 55Γσή»ω ϊΐημερ δ ίν τή αΐθούττ, τοΤ Δημα:- νιακοΰ Καταστήματι; Πανακρα'ων φίοων μαζ!) τ:υ τα νό·Λ!αχ ατ.δίΐ<τικ''·. μ=σα καί ?ξοΐα ϊ-ατΐοΐή; πβ'ος παραλαβήν ίλ"Ί>)ς
  ϊλ'-ο'ηθήσε-αι πρός οφελος τοο Ληιοτνι-3 Τβ.ιείου 3?' -ό προ
  ηγοαμένω: αφϊ'ρΐθώσι τ» εξ)5α διατροφή;.
  Έν Μΐναατηράχ,ι τ?, 21 Λ!ΐΓ-ύτ;υ 19Ό.
  Ό Δήμιργος Πανακοβίων
  Π. Διαμαντής
  Αριθ Πρωτ. 1205
  . Δ-.εκττ. 721
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Τααίας τού Αήιιου Ίεοαπέτρα<: Δυνάμει τοΰ άρ^ρου 1 τοΰ πί?; ε!σπράς-:ως των οιτ,μοσ'ων χά δημοτΐκών έσόδων ϋχ' αριθμόν 196 Νομου πο;σ/.αλΐΰ-τιι ά'ταντες οί εις τό Δημοτικόν Ταμείον τοΰ Δήμου 'Γραπέτρου ό?Ε'λο'ΐες *άτ5ΐκοι τοΰ Δήαο^ κΐί μή άπό φόρον ίλα'ο., ήεΐινώ', «ίγοΓρ;- ^άτων, φανΐών, πρ3ϊ:ί,ιων ΐπ! άγροζηΑ'ών, ϊυλλήπτραν αγο- ίϋλάκων καί τοΰ Δήμου, π:οΐτ!μ'·>ν ί-ιδληθίν-ί,ιν ΰπΐ) διαϊίρων
  ϊικαστιχών ί^χω·/, ίράνους, φόρον έ~ί των σ^γ<^1α.'ζοα5'νω■ , θίρι- νών, χε'μ?ρ[νώ·', β^-ϊν κα' α'γοποοδίτων ϊια τό Τ^μεΤΐν τή: Άγροφυλϊκής, κα! παντός ϊίδου; «όρο^ς ά-ό τή: πέ^-τΓς τοΰ μηνός Ίουνίου 1909 μέ·> ρ' σήμερον Ζ-π'ύς ίντός 15 τ,μεΐών απι
  τής δημςσιεΰσεως, το γ.οκολλησεως κ»ί διΐκτρύξίω; τής παρού¬
  σης προσέλθωσιν ίνώπιον τώ' α/.είων δηυιοτικων ίΐστΓα<.τ-;6)ν καί άτΐτίνωϊΐ τα χρίη το>ν ταυτα ληςιπρίθετμ* χζτζΐταντα,
  ά'λλως ίφαρμοσθήσιιντίΐ κατ' αυτών άπαντα τα ;>~Ό τού αρθρυ
  7 τού μνητθίντος Νουιου σ^γχωοούμίνα κα-αναγκαστικά ^;;ΤΡ^·
  Ό κ. Δήϋΐαρχις Ίϊραπ.τοου είς δ' παϋϊίϊοντϊΐ ίκαν* άντί-
  τυπα τή; παρούσης παραχαλιϊται ό'πως ένβργήστ, τα ϊ'.οντι.
  Έν "Ιϊ?ατ:ίτρω τη 10 Αόγούΐτου 1910
  Ό ΠρθϊΑαλών Τιμίας τ5ύ Δήμο> Ίεραπϊτρϊς
  Γ. Μ ά
  _'Αριθ. Πρωτ. 468
  » Δ εκ. 407
  ' > Αήμαρχος τοϋ Αήι»ου Κοιρήτων
  Ρ^ωστο-ο'.εΤ ότι
  Άπο 1ης τρέχοντος καί ίντ'ος τοΰ χωρ'ου Άποϊ:υΑου το3
  καθ" ήμα; Δήμου άνεορέθτ, ά!ί'"6τον εν ό/άρι.ν
  V —
  ά μη-ώ/
  »?ρ*ν, μιθρον κ*ί ά?προρθ.ύν:/ον.
  ΠροσκιλεΤιαι όθεν ό απωλέσας τουτο ν ι ττροσέλθς ίντϊς
  ο«.τ'·) ήμεϊών ά-ό τής ?ηι*οσ βΰσεως τί!« παρούσης ίίς την
  Εφημερίδα τή- Κυίίρνήσίως κοί παραλάβη αύτο 'φΐΰ πρώτον
  μας αιοίίίςει τ<,ν ΐ^' ατηΰ κυΐΐότιτά τού καί πληρώση τα ϊ5ο?α τίς δϋίτροιή; α*ιτο3, καθ'ότι π>ρελ9ούΐ3η<; τίίς άνω προ- θεΐμία; «ά ίχπΐ'ηθ/) πρός όφελος τοΰ Δημοτικοΰ Ταμείου τοθ Δήμου το6του. Έν "Αγ. Ίωάνντ, τή 22 Αΰγοΰΐτου 1910 Ό Δήααργο; Κουρήτων Ζαχ. Κατσαντώνης Άο'). Πρωτ. 5325 β Α'εκτ 7*3550" ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό καρά ",αΧς έν Τανίοιο Κακο>'ργοδ{ι«αις
  Γενικάς Ι?ί<ίαγγελεύο. Λ-ίίών ΰπ' ό'''5ΐ τ1! »^ό 8 Αΰν'-ύβΓου 'ιπ' άϋί. 561 βουλίυμ < ίδ Συμδουϊίου των ΐν Χανίοις Πο6>το*ιιιών δι' ο! εί Κωνσταν¬
  τ! ο; ν."'ί Στυλιανός Βτρϊ. Ντα^υντάίη Έ'^αανουήλ Ιωαν. Ντ*-
  Άν=5 .λ'νί-ο-ς νά'οινοι τοΰ ·χωοίου Μονή-
  τοϋ Ν^ιλ'5 Χανίο>ν ·ταρεπέμφήΐτ]σ*ν Ινώ-
  πι-.ν 'οΰ Κα*9υο·">ίΐ'είο ι Χά ιω > ϊ·ά νί Ϊίνΐ-Ίώσΐ" ώ; υπαίτιοι
  -οί οί την 17 Μϊίου 1007 'ν Σί'-Ρ'ΐΐ ΣΛ!νιΐ) ίφόντ«σα>» τό>
  Αντών ΐν Μτα-1α *αί χατϊ -όν ανόιΐ νρον-ν ταρά τ<·ν Οίσιν ΐ» ^Τ5ν^ι^ Σ-λίνθ'ί ϊτ'τί'.-άΒτ-'αΜ νΐ ΐον»ύσ',>3ΐν δι
  ώ 'Αντώνν Κουιιΐίάχην »αί Νι/:λα'·ν Μτα-
  ή
  Άίνυ νοίΐ τι μ ■> ε ο υμίν 3 υ ά·"·ό των ά"?*ίοων ι1^, Γι7 ■/.··' 238 τ^ΰ
  Π-ιν χοΤ Νίμ'υ.
  Θ:ω;ήταντ£ς τ'ί; ' ά~ϊ 2^ Δεχ'μίο'ου 1917 /.ατη-ο-,.'αν μου.
  'Τίπ'-ιϊή οί 'χνησθέ·<τί; ίΐναι ΐυ ·ίϊι<5ί ν α! άγνίΐΤ-α'. ό τόττος Δ ·νά'ΛίΐτώνάρΟο(,)> 408, ΊΟΠ χαί ΊΟΟτής Ποΐνι<ί|ς Διχονομίας, Πο·5-"'αλί5 τ-ύ- ·;->η·Λέ·)ου: χατηγοιιυ'Λ^· ο >ς νά ΐιιφϊνυΟΛτιν
  !ύτίΤ9·;σΜπ(ι)ς Ι«(ί)~'-5ν το~ ότϊοοΐ-ηίίοΐ) το·1 Κοτχ'>υ'5γο^!χ»'("υ Χα-
  ίο>ν τϊ;ν 1 1 ΛίίίΑδοΌ'ΐ 1010 ^ί^ο'Χ" Σί5ίχ-ον ν.τϊ <Γ)θϊν 2 μ ΙΛ. ι κτΐ ή ·τιιί το" ΝόΐΑίΐι 'Ρ ζο ιέν ιη ά»" ·ί;ς ένίνϊτο ή τελ?υ-α·'ι ποος τ; σιν χιϊ 5η ιοτίευσΐν τού πιοίιντο: ίιτ'ι τ"ϋ Νόαιυ δια ν. "<α ϊ:<.ατ(>(5τι κ,ιτ'α^-ή;. άλλως μ ό ί Α$αηζόμ.εν?! χϊτά
  ο; ΚαX3')ον[ι;δ!xι:ο^, ή λο^-!
  Δπίθ'ϋυίήτω τ!·*τρο> Ϊ'ϊ τ*1;
  Έν Χανίοις τ7 Π ΛύνΓύ-ττ-υ 1010
  Ό Γεν Ε'9ϊγ'ε'λε}« τΛν Έ·ρ=τών Χ-τ
  Γ. Πλουμ£δ<·ς. ΆρΌ. ΤΤο(,>τ 53Π2
  » Δ·εκχ. 3578
  ΚΛΠΤΠΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παοΛ τοίς εν Χανίοκ; Κακοιτργιοόίκαι»;
  Γενικό»; Εχΰαγγεί'.ενς
  Λΐίών ύ-: όψει -ό άπό 23 Ίουλίίυ 1907 Ιπ' άρΐθμ. 414
  ο.λε^μα τού Συ|/ΐ63υ' ιολ τοιν 8ν Χαί ο.ς ΙΙρωτοδΐιιών ϊι' ού
  Γίώ-,γιο; Μιχ. Κουλουρίϊης χα· Μιχ Άν:. ΙΙεντ3ρά*ης
  (.άτοι/οιτοϋ -χωρίου Άγ'ας Είρήνης τής ίτ.αργίας Σελίνο^ τοΰ
  μοΰ Χανίων χζρεπέμφθητϊ-' ίνώζιον το~> Κα/.ο^ργιο^Ixει^^
  Χκνιων διά νϊ δ'.χασ^ώΐι» ώ; ύπαί-.ΐοι τ:ύ ό:ι με:' άλλων την
  23 — 24 Φί?θ5υ3ρίον 1^06 έχ τής θέσεως αΜΐή-'α» τής πε·
  ρΐαερε-ας Τίΐΐ/'βνων Σ:λίν5υ εχλίψΐν γι^οτ:ρ:6α;α άςίας 650
  δραχμ. άνήχ:ντα ε'ς τόν Ίωά.νην Ε^μ. Φΐωτάλην ζτοι:
  Καχυργήματος προίλεπςμέ^υ χαί τ'μ(.)ρ^υ^5νο^ από των
  άρθρων 57. 471, 374, § 9 χά 376 § 7 τοΰ ΙΙοινΐζοϋ Νόμ:υ,
  χα'ι 1 χαί 2 -ιΐϋ ϋ- άοιθμ. 36 Νόμου.
  Θ.ι^ρήΐας την ά::ό 2Γ> ΑΰγούσΓθυ 1907 κατηγορίαν μο,ι.
  'Ρί-ιΐϊ'; οίμνησΟέν:ε; «ί/αι φυγόϊι^οι *αίαγνΐίΐτΐι ό τί~ος τήί
  ή; των.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Δι,νάμίΐτΐον ά θρω, 403, 406 %Λ 409 τή, ''αΐν:>ή; Δ¬
  κον:μας.
  ΙΙρ-3χαλώ τού; ε'ι-.η.ι;ν^; Γεώρ/ιθ/Μ χ. Κ.->λο.ι.ί?'ν <·» Μιχ Άντ Πιιντ ρϊ>ηνά έμφανΐσθώΐι» αΰΐοττ.οσ^πως έ ών.ο
  τ ϋ άιροατηρίβυ τ:1" Κ* ίυργι.ί'./.ίί;υ Χ>-'^'' τί;ν 18 ->β ε ι-
  βρίου 1910 ημέραν Σά66-τ ν -«αί ώβα> 2 λ. μ. δ ε ^αρίλεό
  σετα! <αι ή π*-ά :ο> ΝίΑ3-, ;ρι.-Λνη τ μ/;«; -ίίθεσμ' -
  λο^ζοΑί^η ά?' ί; ίγίνετί ή τϊλε-ιτϊ α τ<3' ιτ;~ς ϊο /;*όλλη σΐιΐ κ ι ίη.Α9>'.4.υ ν ;οί «ρό/Ός ϋτο τ . Ν: ο., ? ι:;;<-'α *..>/
  "ΐίάξεων, ί'να οι*α;9ώίΐν-Λϊτ' αύτη , αν., μή »,*φΐν ζ με;οι
  νατά την ρηΟεΤσαν δι'. υ.μ-.ν τ^^ Κϊ ί,,ργ.οί λ: ο ·, '< λο,ΐ .'■ 5·α;0ή /α-ά τόν Νόμον βρή ■.ην. Ά μόΐ'ος ΐ'.Λ 3ΐ «, λλητ/ρ τοιχ "λλτ,σα-ω τί πίρόν. Λ';μ.7'ε <ίή ω ιό τ*,::>ν δ'ά τής Έ ισήχ3 - Έ,»,μΐίδ5ς
  Έν Χαη ις τή 13 Αΰγ 6στο^ 19! Ο
  Ό Ε'σ?γ-»ε)εί: των Έβετίν
  Γ. 'ϊλο
  Αριθ. Πρωτ. 5386
  ^τνν' εΐΐιγί-ωσ! δι4 /-'μίοο -'-; τή- πϊραθΑϊ'σίαν τή;
  Μ 1 Γ ·■" ?ί Κ ?τά ΐ'υ "ν-;υ ιελ νίΐαϊθ") Ϊασμο3 ουμπε ι
  35 ,-λ ΐγ-ί .ΐ-ΐ'θ* ά*'.»ς ϊΐ^χΐΑ'θ; 1211, άτ»τυ*/ον 5/ως τίυ
  σ*'Ζ3" <■((( Ι/. λό"'Μ' ίνιξβο-ιττων τής θ λήβίω; τ«.ν ή-θ', α<ο;ργ'ΐ*ϊτο· £3ίλε-ϊμέο.> αί χ μ ρ υιιίν υ ίΐ:ο των αρΗ.
  Μ -β-.· 18 τ-' 'π 'ά-Λ 546 Ν μυ «5 άϊ'ρ-" 13« τ ΰ Ο^'
  ά-θ. 113 Ν-;« 9 ιΤ κ^. 375 .ς3 Πνν. Νόμίυ.
  Θ-ω κ) 'ς τή·1 «γο 2 Ν-ε· βρΐ'.υ 190β κ?τη; είαν μικ.
  >¥?-£ *ή οί νν;3θίτ;ς ϊΓνε *^" οϊ"ίθ'· *αί «γνΐϊτίΐ ό τό·ζ?;ς
  τ1^ ϊι^ΐΛ-'-ή: τ1· ν
  Ι) Δ·εχ~ 3596
  ΚΛΗΤΗ.ΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά τοι>έν Χανίοις Κακοι ργιοδίκ-Μ'*
  Γενικό», ί.κίαγγελει/ί;.
  Αοβών ν* * δψει τό άπό 14 Μαί:υ 1^07 6·π' ά-ι'. 3 4 § !>·
  /ευμα τού Σ μίουλιου των 1ν Χανι; ΙΙ~ω';5 , Γ ;·' οό ϊ Στ-'-
  <ρα ος Δ. Μΐ-ερχ,.νιουίά/ΊΓ, κάτοιχος τ'ϋ χωριο. ΧαΛίπας .ής δπα-.χιας Κυΐω ιας τί/ Νο^ούΧα :α./ τζιζιζ μβ'*; .ώϊΐον τ?" Κα/.^ιργ:ο?ι/.6ί.υ Χανίων ίυ νά ίιΧΛθός ώ 1π; τ ο.- -;.> οκ .ην
  νύντα ιή; 29—!<0 Απριλίου 1907 μ&τ'άλλων έν ή ·17 ·;^ι ] οικίας το.ι ή ά χαυαν την Αρχήν να τς,ραλςιψ.-, τ'- αί ι· τουτο^ κα η,-ίρί,ι,Αίνιυ .π ?;νψ, ήτ ι *ΐ<^.7 ^.ΐ:^ - : πίμ,ϊ'νθΛ »«ί τ ,*ω;3.>>ίΌ,> άπο των άρ'ρι>ν 50, 57, 8 , 81
  *ο! 169 τοο" Πθ'ν.νο"/Νΐμ'υ.
  Θ:(θίΓ,σιΐς τ-ι,ν ϊτ. 14 Ίίυ/οο 1907 κα-ηγ-,οί- ;.·:υ. »
  Δυ 5;»ϊι τ-^ν ά θ;ων 408, 4· 6 ^λι 4λ9 τ"ς Π ίνΐϊής Δι ο-
  Προΐ'ί'ώ τού-; ε'ρημενοΐ); ίνυ-εοα χατηγορΐυαένοϋς να
  *'υ-γιο? χ:ίου Χανίων τί; 11 Δ*χεα6:ιί:υ ' 91 0 Ϋ·αίρ'ν Σ'5
  6α-5ν οί <5ρτ« 2 μ ί. ίτε τίαρελε^ί-«: κ-ϊ! ή πιρά τοϋ Νό- αου ό-ιζ-α,-νη :-[}ην;ί ιτίΐθ "»!^ >ογίζομένη *φ' ής »%β-
  νε ο ή -ΐ.Λίυτή"1 -<αν -γϊ' τ3'7.5 'όλ" ηιιν *<■ ϊηΛ5ίίευτν τ*3 κα·;' α'τνν, άλ1* ως η.'; ί 5βν(ίΓΓΐΛε>οι /. τα τ/," ον,θΐΐσαν
  9'ΐ*5ν •ο'ί Κακ'υργιοϊι εί υ, θίλ υσι χ «ά ;όν Νοαον
  ^ Ιρή'-ι1» %.
  'Ρν Χαν';-ς -." 11 Α'γίύστου 1^10
  Ό Κ'τ1"· ^ ϊλεύ; των 'ΡΙ 'ίτον
  Γ. Πλο'>μίδιτ4ς
  ίΙ) Ποωτ. 86Π1
  - Δ'ίχτ. 5127
  Γν ·'■
  ίΙΑΗΤ ΡΙΠΝΚΠΚΡΙΜΑ
  ι*· ™ ιοά Ηοωτο"ί»:ηι<" Χανίων Εί '9%' -?ν *ν τ'7γ-- / ί τρεΐ α?γαί ά:ί~ς ϊραγ α-Ύ Τ:ξ -νν 'ΐ01ίνντ,ν Π--α5 μα/^"'ά'ην ϊ? νά ■ Ρτ-ιίτ ό Νιχ.ο7χ.ο Μανω1)!/!} ι; -'τώ/"20 'άτ. Δ-α-Ίι,νας 7 ε· ν Κ.?>)"'"; -ίίίή5η ΐυρ*: ος <~ηγ5ρεΤτα! ώ: ύπ 'τΐος Έιτε.ϊί, 3 μν/,σθεί; είναι ^υ,οδχ ς -αί άγν εΤ;τι ό ό~ο, τ^ς 5 *ο ο ι ΐν γ' ,ι-^ ί>!ι-5γ-ω'Όω; >·*ί αν υ τή, σ.ινχ.ατϊ'έ'75·· ς
  διαμονής τού, | χοο ί%-/_ ντ ς δ χχ'ονΛα «ί.ον-τμο ο Ι36;ν ε!<- την χά 3*/ήν τού Λΐινάΐίΐ των ϊρ'Ίρων 108. 30 % λι: Ί')9 τ»;; Π; ν./■ ς -!/ί ] ϊ5νϊ ■' τι 8 κ-ϊήΐ/α·:. ίτο: δ.ι τή^ νϋχια -ής 12—13 Μαί υ νομίας. Ι 19 ■' ι* τ^ς Οέ.ϊιι); « /η ά/:υ'> τή τν-.ρ-ερίί-ΐ Κί(α>ειών
  Π,.-.σΑαλώ τό; είρημέ όν Σΐίΐίν^.' Λ λΙ~ϊρ/ΐαν ^ί;χ.§< ^ά Κ ?ω γι.ϊΐ'ϊΐ.υ Χαν.ων τ-,,ν 18 Λϊ.ιιε.ι.έ/.-υ 19.0 /,;= ν Σά β,τ ν '"/ "ϊ- -νό^ω ώ: |Τΐ3ί "7 αν τ.'υ. και ώραν 2 νΐ μ 8ΐ8 λ <;ϊλε.σί" *; α;ι ή κα ά τ ύ Νό »^ ι; Ετί-Ϊ/; το :; ό η ' τ Ο ; κ -6 έ'ε-α- α ί τ-μ,ωρε1".·-! άπο τα μϊ^ι) τρίμηνΐς "ρςθ- μ1.^ λ5ιζ;>έ'η ^"'ή, ί -ν: ' τ ^λ ^τί·α 4' } Ι 2, κ ! "^ τ;^ !ιτ' άρ.' μ. · 65 Νόαΐυ, ·χι:2χ-/(ρ·'ζίτα
  τοιν τρ-ς τίΐχο· όλλησιν καϊ δι,.Λ'σ ε ίίν - 3 -α ονχ'., τ τ ^ *"- ώ ~λτμλ= ■'ΪΡ·"*·
  Ν:μ.υ Ϊ!ίτίΤ3γμ·νυό·ν τΐρ^ξΐω , ίνα 3 Ααϊθί) κ .' ]>· ν, α ω Ί''"τ-:'ή ό κ* .ηγ-< ο!.»εν·ς ;ότο εΐνα' ;"ώ^ κ»ί ογ'.οεΤτ^ι μή «μίαν ζ;,Αενος χατά τ^ν :ηθεΐΐα; 4(·»σ(μ,ν τ;3 Κ^/ ^;■>". - ό -οπος τή- πα<'ν^ ιοο. Ι*:ν-ςχν τ' 5-0ρ 405 χ-' 406 τή Π:!ν χίίς Δΐ'ονίμίίς. \"χ ο^ϊ' -όν ε'ρν^. ν ν χ τη'θΓίίυ. ν ' ?να ·*|>φο!^ σθ^ λό**ο*
  π^ΐώτί,) ΐν ,-ΐο τϊΤ; ά ροα — ;ίου το Πρωτοίί^ειου Χανίιον
  την 17 τ 3 «-ν ς Δ^,ίμ'ρί-υ ~ ϋ :5Λς 19!0 ίμίρα · Παρα-
  σχ-^ήν>«ώ?νν 8 -. ι*. ?να 2(να;0ή ώς ύπαίτι ς τή- ίκτεθίί-
  407 τήί ΙΙςινχής Δι ο.ςμ'α , συγχρόνως ϊ? χαλουμεν αάτόν
  '}'., Χα^,ιςτή 1 Σ-:πτεμ5-ου 1910
  Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  >". Σκουλάς
  Οί λ τ,(»ϊν ες μάρ^ρε,;
  Ιω^ν^.ς Ά. Πα~.3... αν_ι> άχ.;, >.άτ. Κοντίποολ* Κυδ'«!νι*ί·
  :ι:γ( ς Λ Τρ ι 'γ3ια<·,; )) Γέρω Αίκ«ω * >ηί » Βαν-έ
  2 ν-·.ς , ίίλει χατά τόν Ν;μον ϊ;-ααθή έρή
  Δτ; ςο.ε.Οότω τί τταρον -[ά ΐ^ς ίπυ/,,Λθυ Εϊη^ϊριδί
  Έν Χανίοις τη 13 Αΐγούσΐ-ϋ Ι'ιΙΟ
  Ο Εΐσ2ν^£Λ€θς Τ'.ν Ρ^.-
  Γ. ίίλ ιαίοιι.
  Ά,-υ.
  τ 5269
  ^ιεκ-ϊ. 3511
  ΚΛΗΤΗΡΙυΧ ΕΙΙΙΚΙΙΛΙΑ
  Ο
  II
  ο(3ά της έν Χανίοι ίίακονρ^ ιου.καΐζ·
  Γενικόι Ειόαγγελενι.
  Λ^ίώ' ύχ' δψ«ι ζο «-.ο 2 Ο -.(>1-[,) 11ι»0 !)-' άρ.'1. 4 23
  3ο^λ«υ>Λ τ ου Συ,.'6ί,ίλ οο "ών 'ν Χά- ·ς ΙΙ-ο*:!; ών 3 ' :ΰ
  -Λ 1) Γεωργ-ο;
  II.
  Φ^ρν^ρα ής ,αί 2) Λγ.λ ρτ ι; Τ^,ης Κ ':~·:' '· Χ?*
  ο α' /ά ο.κος τοο χωρ υ ΣτΓ, ΐα τή ϊ-α-χί^, Κ.;-^^ι;^ ο3
  π; ς άπόϊεις ν
  Νο^οϋΧ.,ίιΐν χ-:ι ό β' Ίερ-ώς τ,',ς "Κλ' .ΐί; -.-;-*> ΊΙ ^ .' λ/, μ. -23 ^. Ι. έ>Λεϊ[ν τ.ϋ Σ ^6,ο·οο Μοορνιώ. Κυδων.ας.
  ,θ^ϊίν ίνώπ.ν τ; ι Κϊ/.;^ργ■οϊ -ε θϋ Χ^νία.. · δι ν ? ! α θ">υ: ΊΙ 6~' ΐ,,ι.μ. ϊ6ϋ ί. Ι. -ναχ,-.τίχή ε-ίεσις τί^ μάρτ-ρίς
  ώς ύπΐί ιο' τ^; ϊτί μετ" άλλων τ;ν νύ/.τ- τίς 15 —' γϊ Μ^ί,ο Γ. Κ'. Γ.ανιικα/,ι.ν.
  μ ί^ς Μ^ί,ο
  1906 »πι ζημ-.α τού Δημβσίου τής Κρητική; Πολ·.:-.ίας ήθν-
  ίίιθς έικαστιχί; /.λητ^ρ παρί^,ελλ
  δ-ω; έν αντι-
  ΡΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τύπον τ.3 παρόντος τ;ιχθ'.:λλή;/; είς τή- τ& ευτίίαν οόι. 3«
  τ.ϋ <ϊτηγορϊυμέν9.ικι« ί ε όν τίΐ·/_ι:<5λλήσί β'; ίτ,μότια μέ η Έ% Χά ί ις αυθημερόν. Ό Εί-αγγ6"'ί')- Χα·ί,, Γ. '-οι'ι Μ;.. 83 ίθ « ίι εκ τ. ~5267 Έν Όνόματι τον Βα<ΐΐλέί(>Γ τ«7>ν Έλλί·.·ων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙ Κ ΡΙΜΑ
  Ό «αοα *οω*:ο<ϊί$:αις Χανίων Ρ Έπβιίη ό Έν μ. 1«.>5ν. Π·ντικίκης Χ;ηστ!ΐνο- Τν·ό* ΐτο.·

  τ)λ'ΐι;ς"Ελλην *άτ '.
  ωσ::,> ϊ'
  ς
  ΚατηγιρϊΤ ι ώ; ϋ-ια'ποί -^3^ 5τ τ>,ν 21 Ίο^ί^ ϊ έ1, τ.ί ί
  -. ιλ. είς τ/.ν Γέθ'ν'-Ξ λ-κεο-ιΐΓε» τή; τ^ρι,ίοείας Βΐ.»-
  ά ά
  6ίν
  Β ΐλ^η; τή; Ά'γλ άς Β/.τω3·α; έτΐ δι τή 5-ίρας έν* ιπ -
  τ:ϊ ί'.ί ΐί.;τ:ώ ν ϊςαΐ^υρώιωϊΐ αΰ:ϊ μί ομ;»ϊ..ϊ :ΐηςτιξ'.#;
  ποό; τ,ν Ά 'γλ »η; λύοϊ ή:;ι άνωτίοΛ; των 20 δια'/μων ά
  κ?ϊ Οτιιιΐ! 5; 1"2 δ;αχχα; λχί νά το"ί ϊ-ιιιιρίψιυν τό υπόλοιπον
  κ.Ί 2 -ς< ϊΐ/θ^ΐι δ'πιι) σ^ν^■^Iι3ί3θή ΐ-ΐ.'τ' ι>ΰτΰν ίπίτυγ^ν ό'μως
  τ-3 -ίκρ.'νόμ.;·-· το-ΐου τν.^π ΰ-ουέ'»ε'7 λό-^ων άνίίυρτήτων τής
  θέλη 1.1» ς ου^
  'Τ'ΐ-ειίη -ό άο'Λτμζ το'-τ^ ττιοδ «-επι -αί ;ιμωρ^ΐ:ΐί ά: ο τ'
  ϊ:θ?> 47, 8 Ι, 3Ή, 3')8, -35 Ι1;ιν(·Λ/ύ Νομϊυ, -/_α=α>Τ'ρίζβτίΐ
  5ί ώ; τ./ν,μι*-· τμα.
  '-ε.ϊί; ό Αατιγίίθύίενο; ο')Τ7« <ίν· άπώ' *ΐί ά,'νθοΤτ^ι δ το^ο; τή ίυιχννίς -ου. Ί όντε, αί τ' ί'ρ'ίρχ ίθο χα' Ί06 τίς "οί ι»ή; Δ'κονίμίας. Κϊ^ίϋ^'ν :ό, ε ρτ,μ-νΐν κϊτϊ,γο, ού·*:εν Τνα ίμφινυθί αύτο- ρ γ, φ πρ'.σί"~«»; ίν.ι»-.ιον τϊύ αιΐρ^ττ,ρ υ ό3 Πρωχοϊι είου Χανίοιν τ/,ν '™ ιοϋ μ^νίς Δ*χε!.1.%ρ·^^ τ- 0 £ ςυ^ 1'ΜΟ ήμ·-ρ^ν ΙΙ'ρ»- σ■κ?^■(;' κϊί ώ;«ν 8 τ:, μ. ",α ϊ ,"ϊ;9<- ώ ύ-.ϊ τ;ο·, τής ίκ.τε'· ί'στί «-ά:-ω-, α λ<ι>ίΠ;ΐ-ι ϊ .«,0-, !;ή ην ο ι-ί λ<μ; τω ά,υρΐι) 'Ί07 ιή- ΙΙί'ϊ'Άή Δχ ν^^ίϊς, -".γ/ρυνω δ: να" ΐύ,χεν αυτόν 8"!ως 3-αμς^ ί·/, πρ-.ιελέτ-ς αιβ:άσι ε ^ί 53α'··κ.; ω- ϊτ ίυ- 1 , 2; ν*ώαιν *.<7>, γ^ραί'ον τ/- ί.>:-ραΐ'ας.
  σε ίια ίτι;ά/.ου τ^μ ίμονώριόν τ'υ Κο>νστ. Τσ ριγ>Λ-
  ενϊϋφοοατον σώμϊ-ί- τού μέρ', ίξ ών τρα;μά-<>).· ΰυτ-.ς ;<-ό- σ:αε %ν α Ιγιν ' ιτγο ίΤ'θ'ή ν κϊ-ίσττ; τιίζν μ Ιν τώ' το'ών αϊ: ϊλασσ,ν τβν τριάν.ηντι {;μ«βών. Ετείϊτ *' ίνίμ,η,ΐ'» το"το ποοδλέτετ^ί/« τίλί>ε«γ.τϊ· ί«Γ> τ'
  α Λοι ίί' ■'7 |5 4 το"ϊ Πο·νκ ΰ Νόμον., γ_αρα'.ΐΎ,ί'ζί·α! δέ ώ · ιτλημ-
  λ
  >ι'πε 5γ, ό χ-τη'3Λ·3'"Α£ν:ς 'υτις ϊί ε ά'ών >οί ΐγνϊ»Τ-Ίΐ ότ:-
  πος τής 8 α,ονή; το".
  'Γόντες κϊ' '
  ή; Π·ΐν7.ή; Ν >ίν:<.·.ϊς πο-σ'^πω; ΐ>ω·τ'ον τι·> ;'.05*τί,ρ'.2υ οοϋ ΙΙοότοϊ Χιν.οιν τ'ν Π
  ^5" 'ο.'-ν-· Δε'-μ6ίί^ -"ϊ ϊτους 191'< ήλ'ρΐν Π?3»- ^^^^ κιί ώο ' Χ «τ. .*. ί'ν-ι ϊ'.'.'ϊθ'; ώς !)πΐ'τ:-·ς τή: χ..τϊ'<είσης --αςε«ς, ά ω; Οί1 «ι ί λα/ίή !.ΪΆ'-ν συχφ·όν,); -ψ ί?0-ω 4''7 τίς Π}Ι ν:».ής Λιον^'Ό',, τυγχοί <·>ς ϊε <ια7ο"ίμ-' χύτΐν διτω; λ^6γ( γνώ- -ΐ·)ν ΐνγρί^ων τή; ^-νιο·'ροίϊ;ας. 'Ρν νΓν:-ς τή ^Αύγουστον Ι1 10 Ό Κ'τ''ν- ε^εύ'ον Χ»νί<ον Ν. Σα66άκης. Οί Κΐνς Τϊ οί 'ωτ Α Κλο αοά τς - » » » Ν*ονα;Έ·ΛΛ Έλ>.-ί*ηί » "
  "Πγγοιβ"· ^ρός ά-όϊε ξιν.
  Ή ύ-ί γ» ν.λονίϊν ?1 Ίνυ">1θίϊ. ϊ. <Ί-ρ.?ι:ο:Γ:κη '' σ·.ς τοΰ Ιατροϋ Γ. Ρ-·μ6>ά'>η.
  Άί'όϊιο; δι .Λϊτικΐς χλητηο '-α;αγ έλε-α> ό'-ως ε- ^ντ
  -5-ι --.3 -ςχηνη; τ ι/.3*-ολ ν,- τ γ, ε'·ς ·ή> τ; ->:πΐ ο·3 * ϊ'
  '<·^·;η^-ρο^Λέν';^ -χ: |-ε ';ν τ ιγ.ίθΧ-'ήΐ., '-ϊς^νΛ σ ϊ -ί?η· Έν Χανί::<; αύΟτμ-ΓΟν. Ό Ε'σαγν':~· εύων να ι. ■ Ν. Ϊα66άκη<,- φ ή ρ 'Κν Χ-νος ϊ. 23 Λ^'ύητου 191'· Ό Είτα·/ ίέλε^ω' Χίνοιν Ν. ΐα'·βάκ<·ν Οί κληΐΊίντβ 'ΐ'ρτιρες Άΐγυιη Κ3λ->ττ3*1; χατ Χ-νων
  Κιρνάζα Μ»υρου<οτ.οΊλϊ >■ »
  "Γ'-γνρα^α ιτρ^Γ άιιό*β ξιν
  Ί1 '>*' ά?0. 6 '2 Ι. -'. ί* σ; τίί Κ > Σ:*0.Λ3; Χ.να,ν
  'Λρμο' *ς 5.α «.'ητί;·) -α:ϊ; (ίύ ι αι οί·.); ί) Λ/τι-οτον τ^ύ
  ιταροντ.; ΐι χ.α '. Χ ι τ ^ ϊ'.ς τ-;ν : Λ-,ι.Λί<; λ,ι:;ι/ίχ/ -.οί καιη- γ.ρ.ϋ-ι νού ■<.-.. ε'-- ο ■ /;. κ λλ-,ΐί, . ; *'Λίσ - ,λ.;ρη. Έν ίανιί ; ί'Λ<^ ι.'*!. '(( Ε!οαιγε'-ύων Χαήι.ιν Ν. ϊα<ιΛόκιι<· >
  "V
  5Γ>10
  'Κν Όνόιεατι τοΰ ΙΙι»<ίιΛέως των ' λλ·1 νων "κλΗΤΗΓΙΟΧ ΕΠΙΚΓΙΜΛ Ί''πϊΐίι, ό Ε;μ>νουηλ Ρ. Ρερ^ϊναΑ-ς χ<ΐθΐΑθς ΙΙρακλει υ ■Ααί ή'η * νι.,ίτου οΐαμ.νή; κ»τη· βρ ί αι ώ; ϋ-αίτ:ος ότι άτ.'ο κ1 μ = νης ' 0ήΑηςτ9·μχ 'ί-.ο; Δτμτ,τρ. Πε'σιϊιανοΰ 1^ τα λ.-α κί μ^τ »νκέλνϊτή; Κρτ,τ κί,ς \ι ιτείΐς πρό; ϊι' ' /.χ μ·.ϊ. χρ--·ι τΐ'ήν άΐι-.ϊε·ς·.ν ίια 1-.2·/Μας 10 χϊ! έ "ά τή. ϋτ.ο ' -/:εώΐ ώ' τ;υ '&*'ι. "-τχ Αΐ'ι ίίς "> Ιωάννην Μΐργ'.ολικ',ν κα-
  τιΐΑ .· Ή:α'>ε·ίΐ ·ι γαί>3·. τή; ϊλλοτρ ό γγ,το; τ λ/ α'τ,γνωμο
  νω; Αϋ ^νε; τι-, 3; [ΑϊΤΐΟέσίως τιύ ίϊ ΐΑτή^ον-.ς, 'όπω; ?■/(.
  Αριθ. Πρωτ. 8343
  » Λι,κπ. 5255
  ' Εν * *ν«ίπατι τοθ
  "ΚΛΗΤΗΓΙΟΧ ΕΠΙΚ'ΜΛ
  Ό ~α(»α «ίρωτ·)δί·<αι* "*· «ν ών Έπιιοή ό Γεωρ ι.ς Μ. 11 λ* αίί *<-,<, τ, Χατζα>.η; ^ΐών 22
  "?φ-,ν /.ατ Χανίων /.Λ -?,3^ ά,'ώ'ΐ-^ :·<,-»■ »ή;. χα;η ,'ί;εΤ:αι ω ■:%^^.^ παραο, <>>; ώ; ί?1 χ η ι»ν ^^^.
  ί Έτί'ίι; το ίνβ'ημ» το3'ϊ πρ:ίλίϊετϊΐ χ.ϊί τ μι>'ρεΤ·3ΐ άτ.ό τ'
  ΐ ίρθρα 21, 22, 23 371, 373 -.-Λ
  II
  :ν;·.*-.ύ Νί.ο,, χ,ρΐ* η;ί-
  ϊ ζ^.αι '.-. ώ, τ,μ,χ λ/»η;α.
  Ι Έτιιϊ , /ΐιηγΐου ; ο, ού-ο; ίί ; ϊπώ χ/' .γ/οεϊτίΐ ό τί¬
  ος τή; ί αμονή. ν λ.
  Ιϊί/τες /ίΐ.'άθρα ΊθΓ> χ-ί ΊΟΟ.Γ,ς Πονι/ης Δ'/ί'ς^ία:·
  Κ.λ ^;> τ'ν ='οηΑίν > /αΤκ,γ ρ: μ''ϊν ΐ.α ·μί}3ν!3^τ ί^το
  -ο-(.,γ.α) ΐνί-.ΐ/ϊ τ Ο ά,-; ττ-'θ-' τ ϋ !Ιρη»το"ΐκε·ου Ηρι»λιί:υ
  τμ:?ιν Π:Α--ην
  "(-^ι/,»"/.^1, ^ναν'.ω'/. *^ί(^ι('*1'—ι-'*-«'-·"*Γ""ΐι*"~··ΐι''~"''""—· ,/· -. ^^ - " ί - · Ι
  II
  Ι » ι-'
  II
  ■ ί-Ύν ϊ*
  υκαι^ίς τιυ ότι 0;/ων να Η-ν«νΊ'/· ί·-1 '-α ν*_■*■>' --'30 ■=· | ^_3/^ . α. ι,χ Ι/.π<)', ώς ΰττϊΐτιος τ^ς ΪΑΤ'-δίίιτ,ς τ.(ά:ίω;, εις *»«ς, α3ϋ·.-/ωρτ,τίν ω^/^ς *·«/.«««« -ί»^ -^ '.' - .-" ( (ι ^ ί(/α.β .,. σ , ω; τώ -., »,οΤ χή. Πει. '.;-'ας ιΐίίΐϊ/ο ^:αν η ο' μετ 6« ττ,ν 1 ι 1--Λ1-·» ·· - -'· ■ τ" ; =/ ■ - ' , '"'»-. '·■;_- -'£Τ ... . Χ*.ι3ις Λυβα; «ονχ. Αη ,ατά «;£*.. ^ν >4!.!;ίν »; τ ν Δρ- ^'ν Δ ,= '-«'ί · «- 7.-» " ί »*,»' : ·»«' ^τ'» °^ "6τ· ·"*
  ,; ' , . ι ·ι ζ'' ">' ί ·';ϊϊ·ν τ?,ς ίι-ο ρΐίΐ"'ς.
  Ύ^ρη Κϊκ&τσβιιην α '. ε^.ιτζ £'.; την Κ. ναν^ι .<ι ^υ:ί3Α.Γ..ι^Λαν . . '. ιοιη εν α·3υ;μα *βρ3στησας εις >υ άς φυίω. οτιη.ο Α ,' ·ι ■> 'ιρα .^ γ ^.-, ^.
  "Ου άλλ' έφείβ ϊπί μ';< '.λιαιάςχλυρα, τη/ πίοτο,λη' τι,ς χ;:» *
  33Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Οί κλτ,ί'έντες
  Ίωάν,νης Γ. Μχργιολάκης κατ. Ηρακλείου
  Μαοία Μ. Σ»ορ8λη
  "Εγρ αψκ
  Ή δχ'άοιθ 353 την 29 'Τουνίβυ 1909 ϊκβεσις τοΰ Κεντρ.
  Στοθ,ιοΟ Ηρακλείου
  Ή Σγετική Δικογραφία. ,
  Αομόϊι-ς ϊ'οσπχ.ός κλ*;τγ;ρ ταραγγ-λλετα' ό'πωί εν άντίτυ- |
  πίν τοΰ πιοόντο; τοιγοίηλλήστ; 4ς χήν τΑϊυταίϊν νατοΐκίαν τοΰ |
  ι κ'ΐ ?τεοον •'Όΐ'χοκϊΧλ'&στ ίίς δηιιότΐΐ μ^οη. |
  'β το παοο" ϊιά τής 'ΡΙν.τήιο,ι Έ'ηΛϊθ'ίος τ>ίς !
  Έν
  αΰθηΐίίθόν.
  Ό
  Γ. Χατζιδάκης.
  Καλ-.ϊΐαι οτως εμφάνισις αυτοπροσώπως ενώπιον τ.Ο άχ,ρο-
  ?τη^ί-υ τοΰ Δ'ν,χστη ίου των ίντ^ΟΟα Πρωτοϊικών ιήν 2 τοϋ
  μ'νός Δ;κΐμ6ριοο τ . Ιτους 1910 ηα,εραν Πέμπτην καϊ ώρχν
  9 π. μ. τζρ-.ς συζί,τ. σιν τή 1>τ.ο χρον»λ-?ΐ'»ν Ο Μϊί;υ έ. έτ.
  ίφέ.- ώς σ;υ χατα τής ύχ* αριθ. 215 τή: 25 Φ.δοουα,ιί.υ έ. Ι:
  άτ-.φάΐεως το3 Είρηνΐϊ κείυ Χανίων ά*λω; θέλϊΐς ί:κϊσ6ή
  ίρηαην.
  Έν Χανίο ς ττ| 12 Αύ·;ούστου 1910.
  Ό Είσαγγιλεΰων
  Ν. Σαββάκις
  Άρμόδιος δςΐΐαστικός κλητήρ ίνβργησάτω τα νόμιμα.
  Έν Χανίοις αύθη/Ερόν.
  Ό ΕΊσαγγελ*ύων Χανίων
  Ν. Σαββάκης
  3462
  | Αρ-Θ. Πρωτ. 8424
  ΔΐΕΛ7Γ. 5315
  'Βν Όνίματ, τον Βασιλέως των Έλληνων [ Έν Ονόματι τοθ Βασιλέως των Ελλήνω ν
  ΚΛΗΣΙΣ | ΚΛΗΣΙΣ
  Ποός τόν επί κλοπί] κατηγοίοιίυβνβν ΧαρίδηΑον Μ?λα κάτοι- ι Ό Εισαγγελεύς Χανίων
  χον θραψανού Πεδιάδος κ«ίί νί'τ; άγώστδυ ϊί3α."ν?Γ 'ττνί.--!!:/· , π · απ'
  Κ-,ν· ■■ · ,- . 'ιω3τ*υ οιαμ,ντ,ς. , Πρ^ς τον εχι έξ .65 βει κχττινορούμίνθ' Πα/αγιώ ην Δ. Πετσα-
  ίνα/εισαί όπως ϊμβανυβη; αυτοποοσώπως ίνώπιεν τοΰ άκ^οα- 1-- -■'------- ν · -' ■"■ ' '
  τηριου
  τοΰ Ι
  τέρω
  αύτφ ύπ' αριθ. !β13/1195 τη 4 "Ιουλίου ίθθ'δ χατη'- " "· ι*· "*""■ "•".'Γ'ί'"" · ·ι* «"' λη«·^"ϊ·«' '' "<"»·■«' * ,·· γορητήριόνμας άλλω: ΘΑίτε δί*ατθή έΐήμην. | σεώς σου, χ«τ« τής ΰπ' αριθ 553 τίς 10 Ίου.ίου έ. ε. ι Έν Ηρακλείω ττ]30 Ιοννίου 1910 φάϊιω, τοΰ Είρχνοδιχ«(ου Χά ίων αΑ>ω£ θέλετι οικαιβή ίρη
  Ι Έν Χανίοις τ/) 26 Αύίθύττου 1910
  Ι Ό ΕΙσαγγιλβύων Χανίων
  | Α. ΒιτηικουνΛκης
  • Άρμ 3ιος διχαστιχος χλητήρ ένεργητάτω τα νομιμα
  Άν Χανίοις αυθημερόν.
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Χατζιδάκης
  Δημοσιευθήτω ϊ'ις τό φύλλον τής Επισήμου "Εφημερίδος
  Αυθημερόν
  Ό Εΐσα-ϊγελευς
  Γ. Χατζιδάκης
  Ι
  ΆΡ. 3461
  Ό Είσβγγελιύων Χαν'ων
  Α. Ι5χτ<}»κοννάκη( Έν "Ονόματι τοί? Βασιλέως των Έλλήνων Κ Λ Η Σ Ι Σ Άριθμ. Πρωτ. 8425 » Διεκπ. 5316 Έν Όνόματι τοθ Βασιλέως των Έλληνων Πρός τόν επί ζωοχλοπήκατηγοροΰΐΛΐνςν Έμμ. Φραγ. Παρα ) ΚΛΗΣΙΣ ϊ!α>·ηοντ'ΧΟΐτθ!κθν Ζί"ν!Οίνώ' Μυλοποτάμου, καί ήίη αγνώστου ' Ό Είόαγγελενο Χανίων
  ΚζΙιΤ,τ-τ, Χ-,.- ;„ ο» · , ! Ποός τόν έ—ι ϊξυίρ'σει δηα. ίιπηρέτου χατιηγοίύμενον Ιωάννην
  τ», ου τί « ^Τ-νισ ής αυ'οπρ σώπω; ,νώπ!,ν τ,ΰ άΛροα- Δ. Γιανναχόοη,ον μάγε.ρ,ν χάτοιχον ΧανίωνχαΙ ήδη αγνώστου
  τη? ου των ,ν^θχ Πρα.ΐ,ϊίΛών τηΜ6 Τ33 μηνός Δεκε,ιβρίθϋ «ιαμονής. ^
  Έν ΉρακΑίίφ τ?, 30 Ίουλίυ 1910.
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Χατζιδάκης
  Δημοσιευθήτω είς τό φύλλον τής Επισήμου Έίημιείίϊος
  Αυθημερόν
  Ό Εισαγγελεύς
  Γ. Χατζιδάκης
  'Αρ-θ. Πρωτ 8011
  ^ Διεκπ. 5030
  Έν Όνόυατι τοΐ? ΒαΛιλέω'· των Έλληνων
  ΚΛΗΣΙΣ
  '#3 Εί<Ιαγγελενς Χανίων >ός την επί παραβάσει
  ~ >ην Σ.
  ίιαμονής.
  έφέσ:ώ; αου, χατά τής ύπ' αριθ. 614 τής 18
  : τοΰ Είοη-ο3ιχ*ίου Χανίων άλλως9έλ*τε διχαιθή ρήη
  Έν Χανίοις τγ, 26 Αύ^ούσΐου 4910
  Ό Είσαγγΐεύων Χανίων
  Α. ΒιτόικοννΑκης
  Άομ·ί?ιος 8ιχβ(ΐτιχός «λητήρ «
  Έν Χανίοις αύθημβ:(ίν.
  τα νομιμα
  Ό Ε'σαγγβλεύων Χανίων
  Α. ά
  Αριθ. '
  329.
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
  Σ
  Συγκείμενον
  ; Συνεδριάσαν
  Δ ι ά ταυτα
  ^ Άναδαλλίΐ την έκϊ,κασιν τής προκειμίνης υποθέσεως είς
  βλλην αύτοϋ ίικάσίμον νο,λίμως όρισθησομένην καθ*
  V
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  331
  Διατάσαει την ενώπιον ιοΰ Διχαΐτηρίου τούτ;υ ιΐρθγ
  των μαρτύρων τής ύχερίσπίΐεως Εμμανουήλ Μπασ»ά/η »αί
  Χρησ;£νης Νταλιανά/η χατάχων Χανίων.
  Κα' ΐπιίάλλει είς έ'καστον ϊέκα £ραχμών -χ;(5ματί·/.ϊ,ν -Λ'νήν
  ίίαπρακτίαν καί διά ίίχα ημερών τ:ρ;σω-ΐ7ήί χρατήσεω; τ.ϋ
  1:ρώτο^ υπέρ τού Δημοαίου.
  Καί την «κ νέου κλήτευσιν τοο κατηγορουμ,ένου πρός τίρι-
  "έρψ συζήτησιν τής ϋκΐθϊσιως.
  Έχριθη άπεφασίσ£η κΐί έϊημοσ'εύθν;.
  Έν Χανίοις τί) 30 Άπριλιο,ι 1910.
  Οί Δικασταί
  Μιχ. Γιαννακάκη
  Νικολ. Παπαδάκις
  'Αοιότ. Βιτο*ικουνάκις
  Ό 'Υ)γρομματεΰς
  Έμμ. Καλλιτεράκις
  "Οτι άκρ'δές άπόσπασμα.
  Έν Χανίοις τί] 12 Αύγϊύατου 1910
  Ό Β. Γραμμα'ευς
  Ι. Μαναρόλης
  Δημοοιβϋβήϊω διά τής Επισήμου εφημερίδος διά τϊν ά,νώστευ
  διαμονής τοϋ μάρτυρα Έι*μ. Μπασ-ιάκη.
  Ό Είΐαγγελεύων Χανίων
  Ν. Σαββάκις
  Αριθ. Άποφ. 644___
  Γο Δικαστήριον των έν Χανίοι, ιίοωνοδικών.
  Δια ταυτα
  Διχαζον ίρήμην τ^ύς έ* των κατηγορουμένων Άν&ρ. ΜαρθΓγκου-
  ίαχτ, χ«ι ΦωΛΐωνοί Γααλίισα χιχτοίχους Χανίων χαι ήδη αγνώστου
  υι Λνίρεαν
  Μϊραγχθυοα«.ην ιιάχον ότι »πο χοινου συ^φε^ο,ιος χ«νθ|ίενο>ισυνα-
  π*φασισ.χ> τί,» εχτελίσιν της ιπομ,ενης αξιυποΐνςυ πραξία)* χχ «<ιχ« Νΐίΐχ-η χ«:^σ.ρι^»ν εχ προίέσιω; ί χ.*(>ί(ϊ[*.«5αε'<α ναργΐΛί ί,υ/τσ».- μ,α μίαν βιιΓα» χ^ι οιαφορα ίλλα ιντιχιιμι.α πρ ξίνηΐΠ'ΐ»; ζημ(«ν ιιςτον ρηίίνια Σταμ. Νΐλϊχην ά.ωτερω των 2ϋ χαΐ χβτω^ερω -ών χ»| ότι χ*'ά το/ αύτ1»» τοπο» *αι χρόνον ιηετεΙΐηιΤΛν /ιιρών των χατα τού ωτυκ ίθι». Κΐ)ρυΤ35ΐ τω/ εχ τω/ χ Αημ. Γ. 11^π*^ογίχ»ΐην χ αοιχον Χαλε.ιις α6ώον ότι ε> ουβϊβίΐυς
  με τού, *νι«τίριο αυνεπρ«ς*ν εις την ε*ΐεΛεσι/ των «νω:ερω αξι^-
  τιοινων πραζιων χαί. ,
  α.ναΐβχ-.ίίσ.,ν χ*ι Λ><ν- Μαραγχουοβχιΐν ίχα.το, εις φ«Ααχηβιν 4 μηνών. 'ίΐϊχρίθγ. ακεΦΑσίϊδη χλΙ είημοσιεϋθΓ,. ΐί.ν Χ*%ίοις τ/·, 1ί) Αυγοΰστου 1910. Οί Λιχασται 41. Γΐαννακακης Α. Καιαλαγαμιανός Ε. ιΐαπαγιαννακης Ό 'Γ)γρ«μμ«.τ·>'ς
  Κ. Καληεραχτ,ς.
  Ό π ϊχριδις αντίγραφον
  Έν Χ*νίβ ς τη 4ο Αυγουΐτου 191 (.
  Ό Β τοϋ
  Ι. Μα'
  Αριθ. Άποφ. 582.
  Γο Αικαο^ρ^οΤτώΤέν λανίοι·, ϋρωτοδικών.
  Διά ταυτα
  Α^ςον έρημην το·3 χατηγ»ρ<υ|«νο, Νι*ολ. Σ»6δάκη γεν^η- βεντος εις ίΐ'ιι>*κ« Α»' κατοικουνΐος είς Χανιά ετών 19 Ορθοδο-
  ςου Χριστιανοϋ ' Τπηκόου Έλληνος καί ήϊη αγνώστου οιαμονής.
  Κηρύσ4( τόν κατηγβρούμ«νον τούτον ίνοχον .τι έν γνωι.ι αυ-
  *α άνευ τί|ς συγκιταβϊσεως τοΰ Iχ.ντ^ς δικαίωμα
  !οΊ.κ:ή(Λ3νος Ιλιί;^ «!ς ττ,ν κατοχήν τού ξίνα κινητά κτήματα
  ή.οι ότι -ήν 26 Μαϊου 1909ΐκ τοΰ ϊωματίου τοΰ Έμμ. ΙΙιππάκη
  κειμ·ν:υ ?!ς «παλκά χοσαπίά» Χαν'ων άφ^ΐεΐαν έ'ν πανταλόνιον
  έν γίλέ«.ιον χοί έν ΐπανοφορ:ον «σαχάχι» άξιας δραχ. 14 έ'ν κλι-
  μάςι ς ϊρα·χ, 10 καί ίύ: τ.βτσίιες άςίας δραχ, 2 ήτοι
  άντιχίΐμενα αξιας ίν ολφ δ^αχ. 26 άνήνοντΐ ε'ς τόν ειρημένην
  Π ιτπαν,ην δ'.ά νο τα Ιχις παρανόμως είς την ίδιοιιτησίαν
  τού χαί
  Καταϊιχάζίΐ τίν χ,ηρυχθίνΐα Ινοχον Αατηγορο μΐνον Νικόλαον
  Σα66άκην είς φυΧάχηβΐν ενός καί ημίσεως μηνός. Έκριβη άπ«φΐ
  σίσθγ; «αί ίϊτ,μοΐ ει>6(;.
  Έν Χα-ίοςτΫ, 22 Ιουλίου 1910
  ΟΊ Δικασταί
  Γ. Μιγελονδάκ»ις·.
  Ν. 1α6βάκης
  Ο. Φιωτάκης
  Ό Υ)γραμματεύς
  Ε.Καλλιτεράκης.
  "Οτι άχρι6ές άπίσπασμα
  Έν Χανίοις τή 29 Ιουλίου 1910.
  Ό Β. τοϋ Γρΐμματέως
  1. Μαναρόλης.
  » Αποφ. 498
  Ίό
  των έν Χανίοις
  ΙΙοωτοδικών
  Διά ταυτα
  Δι^άζον ίρήμην τοϋ κατηγορουμίνου Μιχαήλ Δ. Μαυροίημη-
  τραχι ιτρο.ην κατοιχου προσωρινώς Βαροπίτρου Κυίωνίας καί ή?η
  αγνώστου ίιομονή^.
  Κηρύασιι τούτον ένοχΐιν ότι .ν γνώσει σΐιτθίνωμόιως χά! άν*^
  της συγχατιθ£σίως τοϋ έχοντος .ΐχ,αιωμΐ ίϊιθλτημονος ίλαδ.ν
  εις την κα.ο-χήν τού ξίνα κινητά λτήματα ήχοι ό'τι την 3—4
  Σεπτέμβριον 15:09 ίχ. τής ίν Έπανωχωριω Σαλινου ο'ικιίς τϊύ
  Γεωργιου Κ. Χαλακϊτιβάκη ϊν ώροΛογιΐν «ργϋροϋν, ενα ϊπεν-
  2ύςτ,ν ίς ίρ=ας, έν βαλάντιον έκ μεταςης περιιχον ίραχ. 27,20
  τρείς λαφοΰς μπβτονια μιτα δοο χρ.σών σIα^ρώ^, δ^ο ^3κτυΑιο^ς
  χρ^σ;ϋν, ίι γ.ορντανϊλιχι, ιν ζ-34ος ίνωτίον χρυΐών, μίαν
  φΐϊλϊ,ν πλήρ<] ίλχο/»α8ου οιιαίωί 2 '/ΐ > ^ϊ ^ίχϊ'ί ύφαίματος
  ίκ μετάςης, έν τζε,Απ.ρι κ»ί έν ζεϋ(·ο, γ.ναι».€ΐω/ ύποδηματων
  μαΰρων άςίας ιι όλω ίρΐ-/. 230 7ο/Μ ανη*3ντα ίίς τον είρημϊνον
  ΧαΛαχαΐι6α/ην, ίια να τα ίχς πϊρανΐμιος ώς Ίϊιοκτησίαν τού.
  Καταί'./αζει τον κηρυχθίντα ένοχον /.ατηγορο^μεν^ν Μιχαήλ
  Δημ. Μ^,ίίημητρΛΑη εις φ/Λαλΐοιν ί (ο) μηνών λαμδανο-
  μίνου ύπ' δψίΐ και τοϋ χοόνου τής 7Iρ-.φ^'.ακι^ε(.>ς τυ άπό 10
  υ μ-έχρ' 18 Νοεμβριού 190'Λ.
  /.4ΐ είς βχρος αύτο^ τ» ίςοϊα τής δίχης δραχμ. πέντΐ
  /αί 75/οο (5.75) υπέρ τοϋ Δημ.σί υ.
  Έχ,ιιϋη άπεφασισβΐ) και ί3ηΛ53ΐ«υ0ί] ίν Χανίοις 29 Ιουλίου
  1910.
  ΟΊ Δαασταί
  Μ.
  1. Κ*τ*λαγαργιανός
  Γ. Βενέτικος Ο 'Υ) γραμματεύς
  Έμμ. Καλλιτΐράκις
  Ότι αΛριβές άπόσπασμα
  Έν Χανίοις τγ] 4 Αύγοϋστου 1910
  Ό Β. Γραμματεύς
  Ι. Μαναρόλης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρ.θ. Αποφ- 585.
  ίό Αικαο"τ«':οιοντ.δν ΐν Υπνίαι*; ϋρωτοδικ όν
  Δ:ά τα^τα
  Αικ-.ζο/ ϊ^ή/ην τού /..χτηγορο.ιμέΐ'ΐΛ Ί*ιίν. Μ Οά
  πρώην κατοι/.ουΐΐϊναγ.α; Κε^ΐμβίώ. Κ^ο^νία; <α ήίΓ, ^,νώ Αριθ. ι!ρ_-. 1968 » Λ·.£αϊ. 18:50 * ν Όνόιιατι χοϋ Βασιλέως των Έλλτίνων ΚΛΙΙΤΙΊΡίΟΧ ΕίΠΚΡΙΜΑ Ο παρα τώ Κΐρηνο5ικείω Χανίων ^νο.ιίνφ δ'άτή; ύ;τ' α.. 1^67)90Λ Αηιιόόιος Κατήγορος ; Χνϋ II }ΐι»τ5.'.χειου Χ-ν.ων ειχ= τε%, ιί; χ.όίθετο· άσ^,5μ!Α(]ν $*τή;η ·ν 10 ήΑερ 3* /. ά 3 α ττ,ς ύ τ' άρ·9 Ι Ί7 .! 9)9 λκ φαΐεω; τ ου ΕΊ?η/.Ζι*.ζ.υ Χΐνω,/ ίί; Άστ^ν.^:/^ ϊπ Ε^(",ΐ.ν2 ί"ών » ί τ;κ ς 3έ όϊ μο/';. -"ολ ώρ σ'*ι Ό Δ ,λο. Κο- μονή: «-ών 30 ίγα-^ς ΛίρΛ*·;ος ίρΊαί/.ίς Κίλιΐης Έλλτ,ν &.χ τή; Ί'π' άρ 0. 23 ΐο., Ι .Μ0 χτ-ίϊ σε ος %χ± Μ-υτου"/υτά ες τό θρ/οκευ·.β >·αΐ*γερίΐ;4ΐ ώς ύ~7ΐ.ιος ότι
  υ οΰ:^ς ό Κχ --γ/ρούμ ο; Γ,α.ί6ας τού; την 27 Μαρ,ι-υ 1910 παρά ττ,ν Οο*οτην Πύλην 'Γερσονα Χα-
  2" ν>α.ν 3-ρζ^ίΊ ί'.ϊ, ως ϊΐ, βρασμίν ψυ^κγ,ς ίρμής
  β! ^ΐ^α^άτισί ϊι«
  Έ-*3', ό Μο^:τα;«, Χαλή/ν Χατ^ί) Χοισανάχης γε
  εί; Λ,.ς Σ λ ν^,ι 'χ: κατο κων 4:ς Χα,ία γ.ιι ήδη ίγνώστο^ ί·α-
  ό'ρ υ; τή; Άτ:^ν:;Α «ς * τι;/,:<);?*>; άνίχώρηΐί
  αρ ο.> 1 ^ί Ο ϊι ι ν ΚίΛ;«.ία, ίί Λυ,Λ,οαρ ν
  ά|·ν«>σ:ο.< 5 εύ^νίίν ά ευ ζδι,ίχ; τής Άρχή; ια 3;-/.άζ-;ί τόν Ληρ -/Ά τχΙ·ο/..> ο,τ^γορϊ.
  ;ς φυλά<.ησ;ν 3.,η «-■ αι 6 μηνών "-ρό νομ:χ.ην έπι;ήρη?ιν. Έ«ιϋη ά,τείαΐ'.αθί; /.αί »δΐ)^θϊ εΰ'.'η Έν Χα^οιςττ, 22Ί.υλιο> 1910
  Οϊ Διναΐιαί
  Γ.
  ΛΙ.
  *»ις
  Ό 'Υ) ρ<μ/,α-εΰ, Ε. Καλλιτ-ράλΛ,ς. "Οτι άχριίές χπάίπ^'μχ Έ/Χανίοις τ, 29 Ί5υλ·ου 1910 Ό Β. τ-, ^ Γρ -,Λ Ι. » Δ·5/.τ. 1835 £ν ' Ινόιιατι τ>ι; ϋαιΐίλέιος των '·,.'.
  ΚΛΙΙΤΗΡ1ΟΝ ΕΙΙΙΚΡϊΜΑ
  '·) πά ο ά τω Κιιι<ινοΓ>ικείω Χ'ανιων
  ή
  - εί, την »ίφ:-λην τόν Ίϊ/άν Άχ^ε;
  Σ >κά^ην ϊ;' ου ,τρ^ιύμαιιος ζρ:ήΛ&= αύτω νοσΐς >οί ζρςς «ρ,α-
  ■ >ν. .·!. σ> ν ί/ί/ανότ/ιϊα πλιίν αν ρ ών >α* έλατΐβν «ών 'ριαι-οντα
  πα-^νίμως μάχιιρα- κ*τ*λληλι.ν πρό; ϊι.πράξινάν&ρωπο τυν α..
  'Εχϊ 3τ, τ^ ίνζμημα τ^ϊ''■I». προ.6Ίέπιτα! κ:.; τιμω,.εΪΓαι βιο τ'
  άρΐ-.ρ. 308 ι!. 4. τοϋ ΙΙΓινι»οϋ Νόμου, /αί 1, 2, τ;ϋ 708 Ν:-
  μ:υ χαρατηρίζε,α; Ι'ί ώς χλημμέλημα
  Ετ.ε όη ό κατήγορούμε ^ς οΰιος είΐίΐ ά·ηών >.ο'ι άγν:εΐτοι ό
  τοπις τι',ς δ'αμονής ιο.'
  Ί'^ντίς ν,οι τ'ά,Ορ^ 405 >·αϊ 406 τής Ποινκής Δι ο ο,οί?;.
  Κα'>;0μεν τον ειίτ,μινΐν χ,ατηγΓρςύμενον Γα εμφανισθή αΆο-
  ι:ροσ(.)πως ι.νώπ!θν -ρϋ ά<ρ;β-τρί'υ τοΖ Ε'ιρηνΐίίίίίιο. Χαν «ν τ'ν 16 τ.0 ',ην;; Δεκεμβρΐίυ τ<·,0 Ιτ:υς 1910 ημέραν Πέμπτην α·'. ώΐί; 8 τι. α ?να 5 *.Χ7!?, ό; ύ--ίτιο, τί), ϊλ.τ--0ϊ'.ϊι) "ρ^ςϊω , α λως 1ί=κ·:· ίικασθί; ιρήμη» συαΦώ-ω; ιι·> άί^ρω 107 ιή;
  Ιΐΐίν /.',, Δ'/.;νο.Αί ς σιγχρονω; ίε /.αλι,μεν Λ^τόν Οπως λ^ί"Γ
  γ,ώοΐν χ·ί>ι 5;νραφί% Τί)ς ϊικο".ραφιας.
  Έ,· Χανίοις τη 5Αύγ:ύοτ.- 1910.
  -ι-1- ί Κΐ.ογοί ς
  ϋ Δ -"ΐ-νακη ,
  Έτ; ίή
  Λ.
  Λ
  ως
  γοι" >'εί/ίν /ι οί. :/ο·'λΐΛ*ά 5 ν
  ωι/ τ,ί ?ι«α·ώ·
  τού Ίΐοι.νη Γ.
  712» ,Χ Ι.ί,ΙΙΟ ί(5/) ι < Χ ιι) 'Κτ«ί5^ το ι,ΐΓίΓ|Λα ^ Λί^ίΐ^ ! 5 τ»;Π ι.ΐ'θί Ετ«!"ί>-, *ϊ
  η
  π; β έΐί-α: χχ ΐιΐωϋΐ Λ ίτο τ"
  υ,/^ΐί ηο ζ τ/ 5ΐ ώ: ι/
  ^ ,λι,0;νες μΐρ-υ.^ες
  1) 'ίΐχαν '^Χ· Σί?'βκ ς ; ίτοικ
  .' ) Ρί-;έΓ Β. Η-:"'α» ς " »
  ) 'Λλής Ά'/ιΐ Κα'ν2^ά;ι; *
  Λ τ.- 5) Μ '. Κ Μ-ρι-σα ί.
  ύπχ - 6) Χο^σ. Τζ*^. Χα:ζ»χμ6.ό)'.ης >'
  «*'ώ· 7) Μ.-^στ Ν οζή Ί^εντάιΐΐς »
  9) Γ'ϋρ Χ. Λ·γΐΪ3[?ί- »
  1") ΊΙ :·/ετ./.ή ΐι'ί'-σ ς :ής Χι^ρςφ λα·,;
  11} » » » Ίατρ ^
  Άιμόνς Ι χάτΐΐΛ;; ^λτ,τήί Γ.«;?γ 6 Λει
  Χα-ί.ΐ.ν
  [Α. Δ
  » Λίμδ
  » Γαχ.
  » Δ
  εϊ-οϊ 4
  τι·, >
  105 χ-ί ΊΟ'5 γγ,>
  II
  ■» νι < ?,ς ι> >α-η/>ρ ^^..■*1·
  V*
  5»^
  χ-.3 <α(·η;ί .υ Γ>ϋ Β =η ιίί
  4τ3υς 1910 ήαέρίν
  ήρργ κ ότω. £> άντ
  π^ν τ;3 -αροντ^ς τοι/3* λ^τ,σ^ εί, τη/ -ελε-ταα, ,βκκ αν
  •/α η;-;ρο ΐν;^ χαρ έ'-=ρ:ν τοιχ.Λ^/,λ'σι, ε'·. ο^^'ζϋ ^'{0·
  Έν ί >ν -ι; ουθημερόν
  ν
  , ,,ρ
  ?ί. Δοιτνάκης
  »«ι ω^χν ο π. „ χ -λ .ϊι < ■ ώ, ο χ - ο; · ή; έ<·εθ; Λη ιΐίχ- ξ ω., άΧλ-ο,· ,.Α = ! οκ'ΐί-, ί,τ,ϋΐη συ^Γ-ώ ->; ω ί ^ 1 7 ;^ Α:0. Ιΐρωτ. 1976
  ■αίχ., σ >//.«.,). όϊ ,.Λ^,χε, *ύ ο/ 3Π ·ς λχβΤι , Λ;ε/__ 183«
  ΙΙ:>ιν ί ; Λ
  γ·.ω3ιν ώ
  Έ- Χΐ
  »/) 1(3
  19Ι*1
  Ό Λ α Κ,τήγ, Χα
  Κ. Λοννάκ ι.
  Έν
  ί-νόα
  ϋη «'
  θ' ■
  ) Ίιθά'ντις
  ίί ΊΙ ΐ^:τ
  Ό παοά τω Κιριινοοικείω Χανίων
  ί ι'γ- ' .-αι οταί,ε/
  ή[;
  Κ, Δοι,ν ,κης
  _Γ- -"'.ί 'Λψ ΐ'ήί χα-θ'./ο'», τ<·ω^ £ΐ; Κ .ΰ^-Κ; τΐι Χα<ίων κίί 'ϊ0^ ά' χ' ύσ-ου ί'αΛονης χ τηνο ΐ'ται ώ; ί.πΐ;τιο<, ότι την 19 Δ"»Εί**"ί5ίοι, )9ϋ9 είσΓΑθϊϊ παοανό,Αως »ίς τϊ|' εν Κ«ΰι»-Κ*π1 λχν.ω; θ'.χϋ» τον Μ /^ίτΜ άραση "ΐί ήΜ'" ί,σδν αΰ'θ* χλι ττν Δι1^, Κ«-ή·,ο;(;; Χανίων συζυ,ίίν τού ίι' έπιδ* ςεως ξυφθΛΐίγ/τ,ς οιαταράξχς την ο!χι««ή» τού ειρήνην.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  33»
  'Βπϊΐοή τί) «νιίμΐ,μα τουτο προβλέπίται χ*1 τιμωρε·-*·. άπο
  τ' άρδρον 201 τ ου Ποινιχο; Νό|χ-υ, χχ^^κ.ηςίζ-.υι ζ$ ώς
  πλ,ημμέλημα. ' ,
  'Κπειδή δ χζττιγ;ρΐ)ι3α.ί/5ς ουΐο; είναι ϊπώ' χά; Ιρι. ϊϊτ,ΐ! ό'
  τιίπος τής διαμ,θνήΓ. τού
  αο'^υ 1910 ίν τν| <ΐι> οικ'α Έ?ρϊι<·?) τής πόλεω; Χΐνίον έττετίθη ΐίί^ω με;ά β χ ■)τρΐι'..ο/ χιτχ ιή; Κα:ίνϊς Γω,ιώτΛ,τις >αι ιι·
  β ύ
  τ; 2ύ:.-,ν οια ,ώ;
  η, ρ
  :οΰ ΙΙοιν:χο3Νό^Λ,ου, χ^-.αχτ-/;ρί
  ίτ.>> τ'
  16 τοϋ μηνός Δεκεμβρίίυ τού ϊτους 1910 ημέραι Πέμπτην χα>.
  ώραν 8 π. μ. 'ίνκ δ κααθή ώς ύπαίτιος τίς έχτεθε σης πράξεως
  άλλως θέλει οι>.ϊοΟ/| έρημον συμφώ'ω; τω άοθρω 407 τής Πόι-
  νικής Δικονομίας, συγχρόνως οέ χχλοϋμε/ αυτόν οτω λαόν·, γ.ώ¬
  σιν των εγγράφων τής ίιχογραφίαί.
  Έν Χανίοις τή 16 Αύγούσ:ου 1910.
  Ό Δημ.. Κχτήγορ3< Χχ/ίων Κ ,Δοννάκιις Οί κλτ|θεντες μίρτυρίς 1) Μϊχμέτ Σ. Μπάρΐση κτ,τοιχος Κοΰ,Λ-Καηί Χιίν'ωΛ 2) Κβτλοϋμ σύζυγ-,ς Μιχ. Μπάρχση κ*τ. » » 3) 'Αλτς ΜθΓ,γριμ.πλάχΤ,ς χάτοιχος » » 4) Χατζή Άμπτοΰλ "Εμΐιε Μς^ουχά χάτ. » » 'Λρμόόιος οΊχαατιχος χλητήο παραγγέλλε'«ι όπως ι αντίτυπον τ υ παρόντος τοιχοκολλήση είς ι ήν τελευταία; χϊτοιχίϊν τοϊ λ«· μένου > α! ίτερο* τβινοχολλήσ·/) είς ϊϊΐΐλόί'.α μΕρη.
  Έν Χανίοις βύΟηίΛερόν.
  Ό Δημ. Κατήγορος Χανίων
  Κ. ά
  ω;
  ή χζτη^ορςυιιένη αΰ'τη {ι ε ίποΰσΐ χα'. άγνοεΐται δτιί-
  κο; τής διζμο.ής τττς.
  8 π μ. ϊ/α 8ιχϊ<ι6?| ώ; ύτίαίπο; τή; έχ,τιβ.ίσκΐς πράςεω,-, ^ω; 0 λ'ι διχαιθΛ, ίρήμη/ σ>^ιρΙ)/ω, το> ά>8ρω 407 τή; ής
  Διχονομιΐς, συγ/_.ό ω; οί καλούμεν αϋ:ί}ν όπως λί?ϊ) γνώσιν τώ.(
  εγγράφων τής ίΐκογρλφ'α;.
  '12ν Χϋ/ίο:; τή 16 Αύγούι:ου 1910.
  Ό Δημ. Κί-ήγορ.-ς
  Κ. Δοι/ναν.ι.Γ.
  Οί
  Αριθ. Πρωτ. 1971
  ί Δ·.εκ~. 1833"
  Έν Όνό^ιατϊ τοί; Βασιλέως τ2»ν Έλλιίνων
  "ΚΛΗΤΙΙΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡ1ΜΑ
  Ό παρίχ τώ Εϊοηνοδικείω Χανίων
  Δηιιόίίιος Κατήγοοος.
  'ίΐρΐχλ. 13ε;·'α'ίλά<η; Χ'οΓορΰ'ϊξ Άνθν?;ς Χά ζΓιϊχης 'Κ<θ)ίατάίχη;. Άρ/ό.ιο; δκισΊΑΪ/ί χλητ.'ρ πΐρ»γν./ιλεΓΧ'. ό'^ο.ς έ'/ αν τ&ϋ πΐρόίτος τοι/οχολλ.ήσ/ι ίί, ττ,ν τοίίυ-«'*έπιται χ*ΐ τ.μωρε::«ι άπ6 τ'
  άρθρ. 207 χαΐ 690 τοΰ Ποινιχοΰ Νόμ'-», /αραχτηρίζετ^ι δέ ως
  πλημμίληαα
  Έπειίή ή Χ9ΐπιγ>ρ3ΐ.μέ*·>) αίίΐη είνε άποίσΐ χϊ! άγνοεϊται ό τό-
  πος τής διϊμςινήί ιη:.
  Ηίντβς χχΐ τ' άί«ρα 405 χαΐ 406 τής Π;ιν,/.ή: Λιχονο,ΛΪας.^
  Κχλοϋμίν τΐ-,ν εϊρτ,μένην χα'η (θρου;χέ τ· ί ^ έμ*α»·σθ ή αυτο¬
  προσώπως ενώπιον τοΰ χχ?5ϊ:η?ί?υ τηΖ Ι'^ρη' 5χ·ί.υ Χανίων την
  16 τοΰ μην^ς Δ)βρίου το·3 ε'ου; 191ϋήΑ^ρχ< πέμπτην χ&ί ώραν 3. | π. μ. 'κα δικασθή ώ; ϋπαίτ ο; ".ή ίκτεΓ)ε(ση; ττριζ-ΐί^ς, αι.λω; ί. ε -. ε ι ^ δ·χ«σθν| έρήμην'σ'ομί'ώνως τώ ίρθρω 107 τή: Πίΐνιχής Διχονομίιχ;, συγχρόνως δέ κϊλοϋ'με; οΰτηι 2πω λίβγι γνϊτι, τώί έ,'γρίφοιν τής £ι<ογρ»<ρίας. Οί χλτ,ίεντες μϊρτυρες Ηλίας Ρουμπα»'ί Ήραχλής Β;ργα· έΧης Χω. ο^ύΛ»; Ανδρέας Χατζιδάκης Τπ)ρχης Άρμιί2ι:ς δικαστΐκος κλη-ήρ πΐραγγέ'/^ίται ότω; ίν άν τουπχρόντο; τοιχιχολλήστ; είς την τΐλευ-αία/ χατοχ'χ/ τή γορουμίνης χαΐ ϊτΐρον τοΐχιχολλήσιτι εις δημόΐυ μερη Έν Χανίοις αυθημερόν. Ό Λτ,μίσΐος Κα ή Κ. Δοννάκπς Τ.ν 'ϋι'όιιατι τοι} Π^οΊλί'.ύζ ΚΛΙΓΠΙΡΙΟΝ Κ II ΙΚ Ν Μ Α Ό ταΐιΐά τιο Εί^ιινοοικείω Χανίων Αημ. ή 'ΐϊπεινή ό Μ'ϋΐταιϊς Μευ ζϊ'Κ'.υ'ΐφ άτ,ςί-Τχ '-ί'ι -άτα-.ος Χανίαν τ'ως χχΐ ήϊη »/νώΐΓ-υ 5ι(ΐ|Α·5νής χΐ-Γ,γοοε,ται <·>; ϋπΐί-
  τιος <5γ.' την 10 Ί'εβρ'.υΐρΌί 1910 έν τή Οίβει ΤεΓβνΐ Χανίοίν έχίτέθει άο'<ω; χα-ά τοϋ Μί/αοΰτ Χαϊ<άρ Μλυράχη. 'Κτίΐ'ϊή τό άν^μηΛϊ τνΓκο προ'λίπετ»! κ-*ί τιμω^εΐτα·. «π'ί τ'>
  ίρθρο/ 207 τοΰ Πιιμχο"; Νί;λ.·υ, χ>.ρα4τ/)/ζίτ7.! «έ ό>, ':'"1^·-
  έ
  ; ίν άντίΓ·-πο< / τής χατη- Αριθ. ΙΙρωτ. 1972 > Διεκπ. 183',
  Έν "Ονόματι τοί; Βασιλέως των 'Ελλήνωνο
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  *Ο πα^ά τω Είρηνοδικείω Χανίων
  ^Δηιιόόιος ΚατήγοροΓ,
  Έπϊΐδή ή Ελένη Γεωργιάδου άοιΒ«ς_χχ:ο"!Χ Τε'ω; Χ"'ίν" "*''
  ■ζ?Υ1 ΐγνώβτου δικιιονής χατηγοριΤτα; ώς υκαίτι
  ιοςο-.ι την 19 Φιβρου-
  Έπειοή ί> . αΐη-ΐρούΐΑενί; ούτοι ιΐ-αι άπών χαΐ 'ΙγνθΕΪτζι δ
  τόπος τής δ:αΐ/0'νή: τού
  'Κόντε. >λ τ' «3^α 105 /.Δ 4)0 τής 11ίινιχ?ς Διχονομ,ίίς
  Κιλΐΐμε; τΐν είρημ'νο' >α:ηγ^3θύα:.ο/ "ιχ έμ^αιηθ,) »ι>-ν-
  ζ^ο^ώ-ω; έν όΐτι:ν το3 ίΐ3 «τηι'ο» ι ο -ί ]·ν.ρη/ο.ι<5;'.^ Χαν ι ν την Ι") τ-ΰ μτι,-Λς Δ'.ιιμ'ρΓου τοϊιτικ Ι » Ο ί,μίρϊν Πέμπτην χ,Ιω,ιν 8 π μ ι α ν<τ-ϊ');, 'ο: ύτοιίτο: - V· ε»."')ί(ϊης -ρι.- ς-ω- άλΑ.κ 0 )ε· δίχτ-^ά έ ;τ·ιην^ ΐη-.ώ-ι; τώ^ ϊ Ο,.ο ΊΊ7 .ή; Ποί<ίχ?: λχονο<ίΐς, ίυγ/ίίνιο, ?ΐ ν>λοΰαε^ αυτόν Ιπιος λ.χζ/^
  γνοιίν τονϊγ,οίφων τη; 'κογ-β» «'.
  Έν Χα/'οξΤί, Κ) Λύγού-του 1Τ Ο
  Ό Λί,μ. Κχτήνροί Χανίων
  Κ. Λονναν.ΐις
  ΟΙ Κλ/,Οί.τςς μϊρτυ(.ες
  1) Μχ/μοϋ; Χιινιερ Μιυράχτ,ς
  '.') Γεώργιος Στ. Λνΐρεο.οχχη;
  4)
  "II
  σ/»τι«τ( ϊχθίτις τί,ς /ωρο^υΜλής
  'Λρμο5.ο; ίι/-ϊΐτ..χό; /.λητή', ττα.χγ-.έ'./ετ«ι 5-ω, '^^^^'^
  τηγορουμένου χχΐ ϊτ«ρο< τοι/_ο -ο/λήτ/·, εί; οημί'ΐχ με:ί,· 'Ε Χϊ.ίο·; οεύΟ-Γ^Μ.ερ.όν. Ό λ ί,μ· Κιτήγορίς Χανία,ν Κ. Δυΐ.'Μ»ν.ιις Γ.
  'ΑριΟμ. Πρωτ. 1509
  ' » Διεκπ. 1831
  Έν Όνόματχ τοϋ Βασιλέως των Ί-λλιί -'.«ν
  ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕΠ1ΚΡ1ΜΑ
  Ό παοα τω Ειρηνοδικείω Χανίων
  ΔηΗΟύτος Κατήγορος.
  Έπειϊή ό Όσμάν'Δ/.ή Χατζάκης κά;οιχ:ς Χανίων ;·αί η?τ.
  αγνώστου ϊιαμονής κιτηγορείιαι ώς ΰταίτΐος ότι την 31 Μ^ία
  11)10 κατελήφθη υπό των οργάνω/ τής Χυαλ έ
  δημοσία όδιο Χανίων φίρων παρανέμως ττεΐίστροφον
  πρός ϊ'όπραξίν άνθρω-ςκτονίας.
  Έπίΐδή τό άνόμημα τούτο προβλ;'«ται καί τι,-ίω.-.εΐτα! ά πό τ'
  άρθρ. 1 /αί 2 τοΰ 708 Νόμ;ο, χλραχτηριζϊτάι ε έ ώς τλτ,μμέ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ3 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άριθμ. Πρ^τ 1975
  «π. 1837
  ΐίον
  κΛΗΤΗΡΐυΝΕΙΙΙΚΡΙΜΑ
  Ό ηαρα τώ Είοιινοδικείω Γίανίων
  ϋατήγορος*
  Έττειιή ό
  2δ,
  μ
  γ δια'Όνής >-ατη (■ο^εϊτχι ώς ϋπίίτιοςοπ ;λ/, 5
  α,.! ου 4ϋΙθ ι£ Κο1ΐ|/-ΚαιΐιΧαιΐω/ ςϊ,ύ-'^ισ: τ» ό,,γανα ΐήί Χωρο-
  ^ί 'ί^ Κ 5λά Κ Κ
  Κ >
  τ/)
  —ι λε ΊΤ|»
  Έπειϊή ό κα;η^ορο3μενο; ούτος εινβ άιτών κιί άγνςεΐται ό τί-
  πος τής δ'θψ.ςνής τού.
  Ιίόντες χαί τ' άρθρα 405 καί 406 τ^ς Πό.νίκης Δ'κ^νομία
  Καλούμεν τί ν εΐρημένον Χλΐηγοοΐΰ'Λενον Ί';α εμφανισθή αύτο- ι „,.',„■„,. ί-1,ιτ,,^ «■,'■· ϊ , „ *,„■ - ν » ί ' ν > ' < ιι· "^ γ ιγ- . ''■·_. ί Τ. . '.. , Ι σωπω, ενώπιον το . αΊΓίτηριου τού αΐι'ρηνοδκε'ου Χανίων την 16 μ; ρ ρ ^Ορα 60 τοΰ Π;ι.ιο5 Ν-'μου, χ^ιχ Τηρ'ζ.-».ϊί ώ; πΑημωελιιΐϊ ΈπεΈη & κττ/;γ ρΛύ;ί6νος ουτο; ;?>5 ντΐών κΐίΐγ.Ός! α; 6 ·ό'~ος
  ,ί ί'α.Λ'.ντς ι»·ο.
  Ίοό/τες αί-.' άρθρβ 40ό >αί 40ο τ^; Πι.νίχ, ς Δκώνομίΐ;.
  Κλ ίίύ
  προϊώπως ενώπιον τοΰ ϊ7.?;ατηριου τ:ϋ Είρην:ίι*είου Χανίων
  τ',ν 10 τ:ύ μι]νός Δί-Αί'-ΐίρίου τιθ Ιτονς ί91ί) ή^έ,θϊν ΙΙϊ^-γϊ,
  καί ώραν 8 π. μ. ινα ϊκασθή ώς ΰπϊίιιο; τής ΐν-εθϊΐσης ιρά
  ρ ρη η
  μηνίς Χ^βι.^υ ·;ί;ϊ) Ιτου; ί (10 ή«ε'..·ν Π'μκτ^ν !»α1 ώρ" 8
  τι. ; , ϊ. χ οιχχτθ,',ώ; 6Ηα!^[3^ τη: ε-ιιεδί ση; τΐρς5ιι>ς, ϊλλως Ο.λϋ
  ξ^Γ, !ρ·.5(*τ,« ου/φώνω: τω 5:9:ω417τ?,ς Ποιν.». ?,ς Διχ3>οιι:'α;
  ξεω;, άλλως Οίλϊΐ δΐίυσθτ, έρΛμην συ^φώνω. τώ α.-0^ 407 τής [ ιν'ΐ/:ό.ι.ς δέ/ιχλονμε/ ίύ ύι< οτω; Αΐας, συγχρονω; ίέ χαλοίμε χ^;'.ν ο-αύ; λ<ί{ΐ ! οιχ'-για^ΐίί. γνώσιν των εγγράφων τή; οΗ^αϊϊας. Ι Έν Χι·^'; τί |4 Λύ(·ούστ:ο Γ ! 0. Ό Δη^^σ!:ς Καχήγορος Χανίων } Κ. Δουννκης. | Οί κληθέντος μάρτυρες ! ΊΙ 5/ε7._ . ΊΙ Σχετικί; εκθϊΐίς τής ΧωριφΑακ^ς. _ | Άρμό'ιο; Ϊ! Άίμοίίος ϊ.ν<.3!3τ!Χ.ος *λη:!;ρ παρα,'γίλλβτϊ! ί'ϋ'»; εν αν:'.->- ι τού τ'χρΐ.-ϊ.;
  πον τοΰ παρόντος τοιχο^ολλήσΛ, είς την τελευταίαν κατο:<.'αν "Ζι ϊ τη-,ορ-υμ '»ο' κατηγοροιιμίνου κα'. έτερον τοιχοκολλήί^ ε'.ς δ/,μόσια μΐρη. | Έ λ Έν Χανίσις αυθημερόν. Ό Δημόσίος Κατήγορος Χανίων Κ. Δοι/νάκη . Οί χός ;>η;ί)
  Ο Δι"|ΐ.οσ|Γ; Κιτήγορος
  Κ. Δονν·ΛΚΗζ.
  λί7>·'. ό'.ΐνθ; ί' ί'/τ' }~οι
  Αριθ. Πρωτ. 1974
  » Α'.=·ατϊ. 1836
  Έν'Ονόματι τοίί Βαιίιλέια^ ίύν '
  ΚΑ11ΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜ ί
  ' ) παρά τω ϋαοΐινοοικείω Χανίων
  {; Ιίατιίγοοοο
  εί τ-,ν -τε »:υτϊ α/
  ϊ;ε:ον τ"· /ο ·,ολΛ /σο ε'.; δϊΐίί
  Ό Δημ.
  Κ.
  Χβινίίθ/.
  Λρι).
  Ικ->τ· 1977
  * Διεκπ, 1839
  Έν Ονόιιατι 'ϊοΰ Βαυΐλέωι; των 'ί
  ΚΛΗΤΗΡΐυΝ ΕΠίΚΙ'ίΜΑ
  ,„ .. . χ. Τ"1*«"*"ν""* '-ν"1"'" λ ■ » '<5 ίϊαρίι -ώ Εΐοηνοδικείω Χανίων Διιη. Κπειθη ο Ν.^οΑχι; Ν χοΑουζ-χ<η; χά. Λι<ο;.ΐ3; Λ υ χι ι>.//±· γ,; « ,"- ,
  ϊγοιχοι τέω; Χΐ,'ων ϊα'ι ί)ίηά/νώτ-ου Οιϊμ1}1//,; χχ.η . οριΰνται | Ιΐατΐιγορθί,
  ι όιτΐίτΐίί δ-ι τη. 13 Φ,βίίοχοίοο 19Κ· .πετ.Ο'σ^ί έίΐυι άί£'ο: 2 'Κτ,-.·*:. λ λί-^,,;- Μ.'.,., ; μ.. ,,,,'^,, .,,,,,ίι,ν '.^-.νιν β»
  χϊ
  «ο; 0πΐίπ-3ς οί τή ? ^
  μ: :χ ι ου Ιωάννου Ιΐΐτσου^ιχγι χχτί τοί Στυ· ια ου Κων '-.χι-.ο·οΊ-
  λου χ»! Στι,λ'.οινοϋ Χα)χ:αοάχη ϋιχως.
  'ϋΐίΐΐί) το άνί,ΛΤ,μχ τούτο π^οδλέπεία. χαί τι(ϋυ;εΐ-αι ίπϊ) τ'
  . 207 το ! ΙΙ).νι '.ίϊ Νί-(.)^ χΐ3α'-/)3'ζ·: :ίΐ ώ, τΐΛι^ιμ αγ,,αι.
  Έιι£ι5γ| Ο χχτηγ^ρούα'.νο,· οό:ος;ί,ί ί-πώ; χζί αγ <οϊΓ α. ο τί ο; τΐ,ς διβμοντ^ τού. Ίιόντες χά! τ' ά;9^α ίΟ5 χχ! 'γ'Ό ττ,ς II :<ΐί?ις Λ:χ^νο/,ίαί. Ιίϊλο^μί < τ6; εϊοηιιένθ' νατί)ρ ΐ)υ.Λ-.νΐ/ ί^α έα. ;ϊν 3Ο Λ, χύ οιεοο σώιτω; ενώπιον τοΰ άίροΐτη^ίου ~οΊ 1ίί;ηνο5'.χ-ί υ Χί.ί^/ τί^ν 1ΰ το^μινό: Διχειβ^ίου ·:οϋ ^του; < 910 ήα:;α; Π!μπ ι]· κΐΐωιΐί 8 π. ιι. 'ί'ϊ 5'.<ττ)<ί ώ; ύτι'τιο: τ:; έίτ=) '.3·γ. πιχ^εω; *λω; θέλει ή υ^9ο'νω;·κ'·) άρθρω Π7 τ/; Ι^ι/^Γ,; Λ'.χο ο;»ίχς αί.ο/ οτως λιο/; γ ώ;;/τ όν έγγράΐ^ν τη; 17•ΐγχ^όνω; οε ?ι»ογρα(ρ·α:. 'Κν Χχν'ο Στυλ. Άομόΐιο; τοϋ πΐρόντ^; Ό Λημ:». ΚϊΤΓ,'ίΐθί Χχνυν Κ. Λοννάνιι< - Οί χ/) 5Χ"ίΐ'ί τή; ,υ) ύί χ?ητί;? πΐρίγγέ/Α.τα' οτ ^ς ί * ->:.'.υι:
  γ,ι ", ε;; ι ήν τ; ε ;τ^ ϊ< /. (Τ ·.<'?> -3, ί:--
  , εί; 5(] λ';ΐ ι μ. ι
  Ό Δγ,(χ. Μιτλ,, -?-ς Χ/.- ω
  Κ. Δούναι: ι,»:·
  π -<ΐιιρ.νως ΈπειΐιΊ 6 Μ:/μέ: Μέρσι ·", Ντι;ν;Ό οχρίΐ-; χϊΐ /Όΐτο·. ι ών εί; ΓμύΓ-νη< τ;'ω; 6έ Χα.ία>ν και ήδη χ-,νώΐ-θΛ οικμο»",, ίτ 5' 26 ΙγγαΙλθ·; εν,'ίΐΜμϋ-
  το; Μουίο^ναά/θ; το 9υησ<ευαΐ χζτγ, ορεΐ'Ε". ώ; ίπ (τίος, ότι μ:τΑ των 'Λ/^έτ Φϊ,άσι Χκί'α -α; Χάγ α Άβ-μάχη 6πο χοινον συα-ΡΞρο.-ο; κι ούμίνοι χαί άμώιβχίαν τ:ρος αλλήλους συ/ομωλο- γτ,συτες συ,δτοαήν συ.οπί^άΐυΐν την έιτελίσιν των έπομενω/ χξοποίνω; π.ις ω/, ήτ ι: τί(/ ν,ίχτα '-ης - "2 π;οί τή' 23 'ϋχ *ι)μξ; ου 190 ■ ρ, ;?, τ. ατό'χ Με/μέτ Πχσ-ΐ) Κι'ϋ-Κϊ71"1 ' ν ^μ-ημ.x τοΤί ο πρ ,ίλ ,-τετχ·. 'ί ό.τε, -5ί ;' ά;Ορχ 405 <αί 4 6 τ?; '.ι'* τού 1*ρ,α-»ι:.'-.υ το3 Είρηνιδ'χςίο * Χανίων τν 16 Γ^: μ/. ",; :-εΛΐ.!.^ -: ' ί- υ, ί'ΙίΟ >,:Λ·ρΐ' Πέ.-.π-τ,ν^κβΐ
  <»'Χ« 8- -. ϊ χ'θίΐί,Λ, ως ύπ.ί.ιοί τίς" έ'.ντεθ !ϊης *Ρα«!ω; /'λ'ο; Ο _ Α ε: δκαΐΐή ερηαη* τυμφώνΐο; τώ οΐρΰρ'θ 4ϋ7 τή^ 11ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  :>.ής Διχ^νομίας, συ ,^ρονΐυ; 5έ χ&λοϋ^ιεν. αύτΐν όπως λίβτ γχΰσιν
  των έγ·ρά<ρων τής δικο^εαφίας. Έν Χανίοις τγι 16 Αΰ^ουσιου 1910 Ό Δημ. Κατήνορο; Κ. Δοννόκτ,ς Οί χληδέντες μάρτί,ρίς ί) Μου/αμέ^ Ά68. Ντερνά'υ χάιοιχίς Χανίων 2) 'Η σχετΐκή ϊκβιαις τής Χω-οφυ)α«ς. '4ρμόοιος δικαστικός ΧΛητν;;: ττκρϊγγέλλειαι όπως εν ίντΐ.υπον ταί παρόντος τοιχοκολλήση είς την τ;λευτι?.'αν χϊτορ ίχν τον χα· τγ,γορουμε'νοΐ) χαΐ βΓ.-ρον είς δημοσία μέρη. 'Άι Χ«ν(οις ί,ΰθκ^ερον. Ό Δημ. Κατήγορος Κ. Αουνάκιις Πρωτ. 1983 ~· Διεκ-. 1845 Έν ΌνΟΗατι τοί? Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΣΙΣ γ.<./ύ,«νον Ρ>.(:ζέττ Τζ
  Πρό,- τόν ίπ'. τρχυ,-ΐχπσμω χατηγ.<./ύ,«νον Ρ>.(:ζέττ
  /■ί^οίτ,θί Κου ι Καπ' χχϊ 7}?η άγ*ώσΐί.υ δικμονής.
  Κ«Α£Ϊσαι δπω; ί'ι.φανισθ/',ί εύτοπροσώπως τ·,ν 10 τοΰ μην^ς
  β^υ τοΰ Ιΐθυς 1910 ημέραν ΓΗμπτην λ«1 ώραν 8 π. μ.
  Γδ Χ' 6 πραιτέ-ο
  μη
  έ.ώπ.ον 'θΐ; άχρΐκτηρίιυ τ<ΰ Γ.^ηίθδ. Χαν'ωί ΐΓρ6ς περαιτέ-ο ουζτ,ττ,σιν της ίζιοποίνου πράξεο'ς τ _ς άναφίρομβνης είς τ!) χκΐ νοποιτ,Οέν ϋπ' αριθ. 7.-8)750 τή; 1 ό Μλρτίου 1910 χϊτη τήρι<5() μα<", άλλως δίλεις διχασδν) έρήμΐ,ν. Εί Χανίοις :7| 16 Αύγοΰιΐτ.υ 1910 Ό Δή ι, Κατήγΐ,ρος Χανίων Κ. Δοννήκιις Άομό^ιος διχασπχϊ,; /λητήο τοιχοχολληβάτω ομίμω; αντ- γραφθ' τής ιΐί/ρίΐσης οπου δ Νίμος όρίζίΐ. 'Σίν Χανίοις αύθη[*ερ(!ν. Ό Δημοτ.ος Κκτήγβρος Χ« ίων Κ. Δοννάκης νοποιτ,β*. ϋπ' ά:ι9. 3361)2937 τής 26 Φίβρο,αρίου 1909 κατη. γορητηοκίν μ«ς, άλλως θίλςις διχαθή ίρήμ,ην. Έν Χανίοις ιϊ| 16 Λύγουιΐτου 1910 Ό ΑημοΌιθς Κ-ιτηγορος Χανίων Κ. Δοννάκης Αρμοδίας διχισαχος χ)ητήρ '.οιχοχολλησάτω νομίμως αντί¬ γραφον τής πϊρούΐης οπου δ Νι?[).ος δρίζιι. Έν Χανιά: αυθημερόν. Ό Δημοαιος χατήγορος Χανίων Κ. Δοννάκιις Αριθ. Ιΐρωτ. 1981 » Διεκπ. 1843 ϊν Ονόματι τον ϋαόιΑέως των Έλλήνων ΚΛΗΣΙΣ Πρός τόν επί παρανόμω όπλο^ορίϊ χαχηγορο )μ»νον Γεώργιον Λ Πλανάχην κάτοικον Χαλεπΐς Κνδωνίας χαΐ ϊ,άη ϊγνώσταυ δια- μ,ονής. Κ«< ίϊσα! όπως έμ<ρα·ισθ^ς αύΐοπροσώπως την 16 το3 μη«ί>ς
  ΔΕχίΐιβρΌϋ τοί Ιτους 1910 ημέραν Πέμπτην χ αί ώραν 8 π μ..
  ενώπιον τοΰ άκροτΐηρ'ου τοΰ ΕΙρηνοδιχε-ίου Χανίων ττρΰς -περαι -
  τέ(ω συζήτησιν της άξιοπο'νίυ π.ϊζίο; τής ϊναΐίερομένίις ιϊς γο
  κοινπϊιηίίν δη' άριβ. 891)833 τής 28 Απριλίου 1910 χαιτ,-
  γορητηριόν (ΐίς, άλλως βέ/εις ξιχαιθή ίρήμην.
  Έν Χανίοις τϊ) 16 Αύ,οόττου 19111
  Ό Δημοσιος Κατήγΐρο; Χανίιυν
  Κ. Δουνι'ικης
  Άρμόδιος οι/αιτιχό χλτιΐήρ τοι■/οx^λλτ(σά^<■) νομίμως άντίγρ».- φον ΐής ταρού^ης οπου ό Ν<ί[ΐ.ος ορίζίΐ διά τόν α|νο.στον 8:α- μθ ή', χατ·ί|γορούμ.ενο/. Ί5ν Χανίοις »ΰθημερ<ν. Ό Διτΐ(λ: των €νλ
  ΚΛΗΣΙΝ
  Προ; τόν Μ -.δ'χα. ί,τιβίσιι *»ττ,γ ρ',ύ,ενο; Δνιήτρι-ν Ν.
  Φ^τά^,ν .χτο.χβν τ'^; «-^ρ'σ«υ Κυϊων'β; κχ) ^ *ν«^
  "*Κϊλ'ιί«ι ίτω; ίμφαν.^7; α«το«ο«ώΚωί την 16 «31 μν
  ,ός Δβχεμ6;.'-υ, «ϋ 1^; 1910 ή^ρ.^ΠιμΓ.τΛν »«»»-"*
  π μ. ενώπιον τοί 4«Ρβ«νίουτο» Κϊίη«β!χ-ίθϋ π = »ς ««^τί?*
  γίαφ.ν τής ιταρού·!/); οπου ό Νό^ος όρ'ζ'.ι.
  Ό Δημ.οσ.·ς Καίσαρος
  Κ. Λοννακης
  Αριθ. 'Απο5._8()3.
  ό Δικαστήριον τ
  Σ;γ«ίμβνον ί* των ί,κα,των Μιχ^,λ Γ» ν»/ά*η
  .. Ύ*
  V.
  ., - ..-*. λ____-ιΛ^»,ί Ί,.ιάνν:υΚ*τα
  Τό Δΐκα<ίτήριον των Ον Χανίοις Ποωτοοικών (Είτηγητβϋ) Μι/.τιίϊου Δχΐκαλ.άκη καί Ίωαννυ ΐν.αταΛαγΐρια»-^. ΓΙοιρίντς; καί τού ^αρά τώ Γροιμματεϊ Βοηθοΰ Ε. Μαρινάκη. ^.■νίδρίασϊν δ^αοΐία ΐν -?, 8ι' ακροατήριον ώρισρένγ, α'Οούστ, α^τίύ την 1Ί Μαιου 1908 ι';α 5:κά3τ ϊτ.ί τ λ,-, επομένης ϋπ:Οέ- σεως μεταςύ τού ίνάγογιος Μϊ/^&τ Αγα Λΐ,λανρεϊΐάκη κτημα- τυυ 7.ατοίν.:.> Χσν'ων, προσωρινώςδιαμε'νοντο; ίνΚωνβταντινιυ-
  πόλει. καί
  Τιύ £ναγί^ένο^ Χασά*
  κατ;ίκι> Άλεξανϊρείας τής Αιγυπτου
  Δια τ^τα
  , μ. ενώπιον τοί 4Ρν ;;
  ϊρήιιηι
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  την άΐίϊ 17 Ν^εμδρίςυ 1937 άγ«>γήν
  ΛΐΛανρεϊσά/.η χ.χτα Χΐσλν Κιαμήλ ΆΧηεφενδηζβϊέ.
  Υποχρεοΐ τ)>* έννρι*»νο^ νϊΐληρώΓβ τίρ ένάγοντ! 3ραχ. έτΐΐα
  χιλ-,άδας όί,τακοϊίας έννίνήκ,ονΐα τέσυαρας (7894) μετ* τού" νο-
  μίμου τόλθυ των άχό τής άγωγης μέχρις ίξοφλτ,σβ'Λς χά! των 8ι-
  ' δαπα/ημάτιον δρχχ. έξήκο»τα 36ο (Άρ.Ο. 62).
  =! τ ?ν παριυϊ^ν προσωρινώς ΪΛ,ΐελϊΐτήν.
  καί ά.τεφ«:.σ3/ι έν Χα,ίοις τί) 26 Μϊίου 1908 καί
  αυθημερόν.
  Ό Πρόεδρος
  ΜΙΧ1:. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Ό ΒοηΟΌς τοΰ ΓΡχ^.πίως
  Ε. Μαρινάκης
  "0;ι άκριβές αντίγραφον
  Έν Χανίοις τό 27 Μαι'ου 1908
  Κ. Νυ<ίτεράκης το3 Μ«χ*έτ Αριθ. Μηνύσ. 15 Πολ. Αγων. 86 Α-οο. 136 Τ6 Είρηνοδικεΐον Άκρ:6ϊς ρ έ* τοϋ είς -χείρας μο·; κίΛυρωμένοϋ αντι- ί Διχάζον έρημον τοΰ χίτηγορουμίνου κχι ένκγομένου Ιωάν. Γ. * Στραταριό'άχη κατοίχου ιτρώην Κάτω Αρχανών καί ήδη αγνώστου ί διχμονής. Κηρύσΐϊΐ τ^ν Λατηγορούμενον τούτον 1<ο/_ον τοΰ βΐι ίρωοτρο- ; πών μ.ετά τής Καλλιόπης Κ. Ταολάχη χβτοίχου Κάΐω Αρχανών ' χαΐ 6ΐ5οσν_όμ5νος αυτή γάμον, κόρην ούΐβν χα'. άμέμπτων ή5ών ! κ«1 ίυμττΛηρώσαΐίΐν τό 12ον ετος τής ή)ιχ(ας της εξηκολουθεί τάς { τοιαύτας σχέσεις χαί ύποσχέσεΐς γάμου μ«χρι τοΰ μηνός Αύγού- σ:ου 1909,ότε κατά τό στάδιον τουτο των έρωτιχών σχέσεων ϋποσχί- θε'ς αυτή -ιάμον την άπεπλάνησεν είς άσέλγιιαν καί συνεπώς διβκόρευ3εν αυτήν κόρην ούσαν χαϊ άμ/μπτω·ί ήθών έν Κάτω Αρ¬ χαναι; χαι έν τή οίχίϊ τής αδελφής της Φρότω;.'Τσολάχη χειμένγ) χ ^ χχτχ την συνοιχίαν «ΙΙόρος τοΰ χωριοϊ» χατά τα τέλη τοΰ Έν Χανίοις 10 Ιουλίου 1910 Ό ΐΐληρεςβύτίος ΔΐΑ<]γόρο; το3 ΜΐχΑβτ Άγα Λ'.α,Αα ρ·:ΐ- κατοίκοο Κωνσταετινουπόλεα);. Κλ. Μαρκαντωνάκης. Αριθ. Πρωτ. 346 Ι Ά-οφ. 283 " Τό Είρηνο^ικεΐον Άγιον Νικόλαον. Συγκείμενον...................... Διά ταυτα Ί3:ν χχίηάρθρχ 147, 191, 492, 249, 212 τ^ς ΙΙ:λ. Δ;- κίν3μίβς καί3Ί6καί έκομ. τής Π.ίλ. ΙΙιλ. Διχ,ονομία;. Άποφαίνίται. Δικάζον ίρήμην τής τε έναγομένης χαΐ τή; Τρίτης ■καρ' ί| ή κα.άσχεσις. Δέχεται την ι»χοκρίσιν κ»ί χρονίλίγίί,ν 30 Ίανο^α?ίου 1909 αρωγήν τοΰ ένάγοντος Αλεξ. Φουντουλάκη νι.α-ο:.κου Νϋΐπόλε'Λς κα:ά τής έναγομίνης Κιαμηλές Τσ£λε,Λ~αΛάκη συζό ΐΌυ Ταχήρ ΜπενΙαράΛη «α-οίχ,ου πρφίΐν^ϊν Σπίνα Λϊγκχς νϋ/ δέ Άλικαρ- νασοϋ τής Μικράς Άσίας. 'Υποχρεοΐ την έ/αγομένΓ,ν τχ!>τιρ ?να δια αήν έν τω ίίτορΐλω
  τής παρούσης αί;ίαν πληρώϊ^ τω ένάγοντ. Βρχ^μά; τριΐ/.3σία;
  έννϊνήκοντα τέΐσαρα; λχίδ5'00 ['χρΰ. 39-ί. 65) ίντίκω; άα^ τής
  άγωγής μέχρις ίξοφλήΐεως. χβί
  Έπιδάλλϊΐ είςβάρο; αυτή; τί τοϋ ΐνάγ5ν;ος Ιΐ'-
  τείΐαραΛοντα (αριθ. 'ΊΟ).
  Κπικυρϊΐ την εις χϊΤρχ; της ".?'■■:τ,ς γίνι^ίιψ κ^
  Τπ,ν/ρϊθΐτήν τρίτην Ί'·.α έ<τώ^ είς '/ίΧρχ; της κζ χ3";μίτων πληρώτ^ τώ ΐνίρντ. ϊρ.ίχμας τρΐχκοσΐία; έττί Λαί ϊ}/03 άρ-Λ. 387.30) προ; μΐρ:κί)* έξό^ληϊ-.ν τή; έπΐ- Ϊ άπαιτήτειος των τίκων χ^ί των ίςόϊων αΐτής. ί 7 Ό 190) ρη δποσχί- Α ΰγού- χαί άρ>ίϊται ήδη
  Ό
  Ν. Μαλλΐαράκης
  Μετά ττ,ν δημοσίευΐιν τής ανωτέρω αποφάσεως, συζητήσεως
  γινομένης πιρΐ τοΰ μέτρου "ής έπιβλητςας τω χηρυχθί'ντι ένόχω
  ποινής χαΐ περΐ άγοϊγής τής παθούσης κατ' αύτοΰ.
  ? νά έχπληρώσ/) την περί γάμον υπόσχεσιν τού.
  Έίθ ά!8 ' εδύθ
  Έχρίθη, άπεφισ!σ8η χα'ι έδτ,μοσιεύθη.
  Έν Άρχαναις τή 10 Αύγού^του 1910.
  Ό Είρηνοδίκης
  Καλλέογίνς
  γήν
  ώς πρ>>ς την ποινήν τοΰ Δι^μοΐίου Κατηγόρου «ϊτησα-
  υ την επιβολήν «υλακίσεως
  II
  (5| μηνών, ώ; πρός την άγω-
  τ,ωι πληοεξνυτίω/ τής πολ'.τιχώ; έναγούσης α'ιτησαμένων ιήν
  ή ΐ
  Έχ,ρίθη τί) 7 Ό.'τωδρ'όυ 190.) ^τςί
  'Λγίω Νικολάω 13 ίοί^υ μηνός >.αί
  Ό ΕΊρηνοδίχ.ης
  Κ. λ
  χαί έϊηαοϊΐε^ι; :ν
  Ό Γραμματεύς
  Άριστ. Πα-αμιτσάχ.ης
  ώ
  Άκριδϊς απόΐ;;
  λε·:τά έςΓ)/.οντ£ϋ.
  Έν Άίίω Νικολάω τ^Ο Δΐκμμ,βρίο.» 1939
  Ό Γραμματε'ς
  Άριστ. ΙΙαπομιτβάχης
  ΛημοΐυοθήτιΛ ή πα.35ίΐα 3 ά τής έ; Χαν'::; έλδιίομίνης Ε-
  πΐίήμου Έφημϊρίδο; τής Κυδ'ρνήσεως δ;α τή^ ι ν τη άλλοίαπή
  Ϊΐ'.:α.έν3υσ2νάντί?:κον 5φ;ιλέτ'.ϊαΚΐαα.ηλΐ Τσίλεμπϊχάχ,η σύζυγον
  Τ.·χήο Μπεκ1ΐ:ά(,η κάτ^ικ^ν πρφΐ]« Στινΐλόγίΐϊς καινόν Άλι-
  ΰ ί]ς Μ:λρα; Λτίχς. ά*Ί ϊ'·ά ~.ι ΐν τ ά
  χατά τόν νόμον
  3 Έπειδή ή ιρας'ί δι' ήν κχτ» τα ανωτέρω κρίνίΐαι Ικχθζ ο
  κϊΓηγβρούμίνος «ροβλέπϊτσι χα τψ.ιορεΙται υπό τοΰ άρθρου 279
  ι έ3. β'. τοΰ Ποινιχοΰ Νιίμου.
  ι 'Επείδή χϊνά την κρίσιν τοΰ Δίκασΐηρίου τούτου ή έπίνεχθεϊία
  έχ ·Όΰ ανωτέρω άΒιχήΐΑατο; τής πχθούσης ήίιχή βλάβη δύναται ν'
  άνορθίΰθή διά χρηματικής άποζημιώσϊως 1200 δραχμών χα'.αβίλ-
  | λομέ<ω< 6«ό τοΰ κατη^ορουμένου καί διά προσωπικάς «υτοΰ χρα- ; τήτεωί, α-α τής άπχΐτήσεως πηγαζούσης έξ άδιχήματος, δέον ". έτομί'ως όπως χχτί τό μέρο; τΐΰτο γένηται δεχτή ή άγωγή. Διά ταυτα ■ Κϊϋδικάζει τόν ,ϊι:υχθέντα ε/οχον /.^τηγοροίμενον Ιωάννην Γ. Στρχΐίριδάχτ,ν κάτοικον πρώην Κάτω Άρ>(α^ών χχί ήδη
  κγνώττου 3ιχ;.'.;νή; είς ιρυλά<ιΐιν 533 μ.τν<ώ·ί. ί Δ:'χετκ'. την χχτ' αύτοΰ υπό χρίσιν χχΐ χρονολογίαν 13 'Απρι- ; λίου 1910 ίγωγήν τής έ*α·ρύση Καλλιόπη; Τσϊλάχη *α:οί- . κου Κάτω Αρχανών έν μίρει. ί Ύποχρε'νΐ τόν έίϊγόμίνον Ιωάννην Γ. ΣτρΛ'αριϊάχην κάτοι- . χον ~ρώ,-,ν Κίτίο 'Λρχανώ/ ηδη ά|Ίωΐτ;υ διχμονής νά κληοώϊγι είς τ.-,ν είρηχένη' έίάγουσχν δρχχμχς χιλ'ας διαχοσίας (άρ. 1200) 1 έντό'.ω; ά~ό τής έγϊ'ρσε'υς τής άγωγή (24 Απριλίου 4910) αχρις ^ έςοφλήϊΐω; πρό; 8 ο]ο ετησίως. 'Λιτχγγέλλει κχτά τοΰ ίναρμίνου προτωπιχήν χράτη'ΐν 1ξ μτ," νών πρός έ/.τέλεΐιν τής παρούσης χαΐ, * 'Ετιβάλλβι είς βάρος τοΰ έναγΐμένου τα τής έναγούσης διχαστιχΐ , τέλη χά! δχπχ^αατχ συν τή τοΰ πληρεξουσίου της ?(χηγορική άμοιβή κυρ'^ χαι προσθέτω έχ δραχμών έν ό'λω ίξήχοντ· χα'ι 25)οο (άριθμ. 69:2δ).' 'Εΐρίθη, άτΐεφαβίίδη χαι έδημοσ:5ύ6η ίρήμην τοϊ Έ< Άρ/άνϊΐς τή 10 Αΰγούστου 1910 Ό Είρηνοδίχης Έμ;*· ίίαλλέργιις Ό , . . Ν. Μαλλιαρβχηί Ά<ριβές άιτόΐπασμα έν 'Λρ/άναι; τή Ίϊ Αύγούστου 1910- Ό Γραμματεύς Ν. Μαλλιοράχης ή πΐροΰσα διά τής Επισήμου Εφημερίδος ^ τ·ο; άντίϊι/.ον τρ Λλίέ Ταχηρίκην κάτοΐλον ^ Εί Ά"/ί;ΐια Ό •«;ι:'>'ΐν μ'-ν Στ.ναλόγλας μ":/ 3ε Σ.Αύρνη; τή; Μικρ*; Άΐίις.
  •Εν Νε»πέλει 30 Ίανουαρίΐυ 1910.
  Ό παρχγγέλλων ό Ααι ΐνάγων ώς άνω.
  Δ, λ
  ΔηΑΟσιος Κατήγοροί Ά^χχν
  Άντ. Μαράκης