93485

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

13/9/1910

Αριθμός Σελίδων

82

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣ.ΛΕ.ΟΙΝ ΤΝ2. ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗίΑ ΤΗΣ ΕΦΗΪΕΓΊΪΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 13 Σεπτεμόρίου 1910—Άριί). 63
  ''ρ.0. ίΐράξ. 164
  ΑϋΏΤΕΡλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ &ΙΧΑΙΟΣΠΗΣ
  Ο Είΐί ΤΗΣ ΔίΚΑΙΟ-ΓΝίίΣ ΕΙΙί
  ί.ε.) κα'ι ενώπιον των αυτών Έ «'.ρ,πί.ών χ.αί Νομαρχιακών
  Κά
  Έν Χανίοις τζ 9 Σεχτεμίρίου 19
  V
  Ο
  Λαβόντες ύ.,' όψει τα χαρί ών Νομαρχίαν Χανίων, Ρεθή¬
  μνης και Ηρακλείου ύποδλ ,θ*ντ.<, ημίν κρίίΛϊΐκα μ-.,οίίθΐϊς ό.α την προμήθειαν τού άριου ΐών ψυλακισμένων, α .) τή-, Λτρα-ι, ή' ις μεϋδοϊια τ.ρς/,η-.υχθη δια τηςύπ ϊρι'>- '^'ίί τ<ίς 17 Α.γου- στου ι9 Ο πράςΐυώς ημών (φυλ. Έφίμ. Κ,βερν. 07 ς.έ τεΰ/,.ς Γ') υ.μ ρ'.) τώ/ φ-,. «ασθενών Ί^-ΐ'ν'ί·1·1» πρ.εχηρύχ,η όιΐ ιής υπ' αριθ 1 43 τ?(, αύ"ή; χρον.λ:γ.Λς πράξεως ημών 3ι;μυ3 ευ- (Ιεισης εις το «ύΥο φ-ιΛλϊν τής Εφη«.β?·.ίίς τής Κ^ιρν <ς ώ/ ιυρα-.τικών δάΐκνυται οτ. χροαή 'ίον και α/ε/. ,,υ •ίελεοΐοΐίβι μ»ιοοότ»!. α'.) Λΐα τ-ί,ν 7ΐρο,»ήΟίΐαν τού αρτ.υ των φυλ,ικ.α/-.όν ό Χρήσ;ος ΤασοοΛας ανα^αμ,όαιω» ταύτην ανα Λ6ΛΧώ^ ύ τ>Λ Λ>χα 9?ύνη( 'Κπ'·^^
  Γ. ΜΤΛΩΝΟΠΑΝΝΗΣ
  . Πρωτ. 61Γ>0
  ,θησαν
  β' ) Δια ;ην πρ;μή.!Εί.ΐ/ τού άρτο-ι γών χν χαΤς ίυΛαϋς
  Ίτζεδίν χρατουμϊνων ό Άντ. Κ,ϊρ,ιόακις αναλα,λόανων να Αρ^-
  μηθίύτι τοϋτιν άντί λεπτών 38 νατ' ό>.;*ν, και
  γ'.) Ότι δια την «ρίμή^ϋΐν τ^υ αρ:ί^ των ^Λλϋΐ-μενων
  Κααΐίλλίου Κισσαμου ούίεις ττροβήλ'ίεν μειο'ο.τ,,
  Έ π ε ι ί η
  α'.) Ή προοφερθεΐσα ύπ; το-"ί Xρό3ιΟ^ Ταϊΐίυ'να τ-.,Αη των
  38 λεπτών -ίτ' όχαν δ·.α :όν άρ::ν":ώ' φ^λαΑώ; Β^.^ιυ, /ρι·.ε-
  τ μη των 3ο
  Ίκ-.:ί' ί·*ίΐ·
  μιι:δοτης.
  ταΐ άσύμφ^ρ-ς πρ:ς τό σνμψερ:» Τ33
  β'.; Ή πρ;σ^5?'5ϊϊσα ύ το το.ι Άν;.
  λε-χτών ^.ατ' ό/,ϊν δι< τ;» αϋον .ών φνΛ^Αΐσμΐνω «μπρ^Οίσμως ί) % ίλαττον ύτο -,θι>
  ΰϊί
  οήθ) μρ^μς %
  γ'.) Διά την τοϋ Καστ=.ΛΛΪου οΰϊιίς
  Διά ταυτα
  Ίδίντες κα'ι τό άρθρον 14 τοΰ ύ*' αριθ. 306 Νόμ:υ.
  ΆκυρςΓ>|Λ£» τα πραχτι/.α ταυτα και
  Διατάσσομεν την ίτταναλι,ψ ν τής μειοϊοσίας ταύ-.ης διά ιήν
  προμηθε αν '.ϊι, άιτου των φ^7,ακ:σμ£νων Βιμου «.α- Κχσ;ελΜ:υ
  Κισσαμου καΐ την ςιίξα,ω,ην ν^ς τελιιω;ι/.ή; μ:!-5:σι^ς ϊ.α
  την τριμΓ,θΐιαν τ^ϋ α'ρ;ου των φυΛα/.ισμίνων Ίτίΐιίίνΐίΐι ττ, ^
  τ?,ς διά τής Ο :)* έλααΐονος τ.ροσΐορας το^ ί Ιίχτ'.Λίί;
  μΐϊυρν-υμένης τιμής είς βχρος τ:υ προι:εν&·ίχοντινς αυτήν.
  Αμφότεραι αί μειοδοσίαι αΰτα; ή ".ε ΐπαϋΧ/.Γ,χτιχη ϊ α
  «ρομτ,όίΐαν τού άρτου των φ.>λα*ΐ3μέι<ι«·ν Β^μ:^ /.λι Κ Κΐσσίμου και ή τεΛε.ωηκη 1·λ :ον άρτον των ^υ'.α/.υμ. .»ων : Ίτζ'δΐν θέλουσι δΐίςαχθή τη; 23 Σ^,ττ5μ6ριο^ ΙϋίΟ Γ,μίραν τής «δϊομάδος Τρίτην »αι &?^ 1' —12 π. μ· β^μφώ/ως πρός ' α 3332 2 Ί ττ,ν Λ(-.ί. Αι.λ.;. '^.' Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΚίΙΠΤϋΙΐυΣ Λαϋόντες νπ' ο»|Γει α'.; την ύπ' αριθ. 5"220)<2/ι 12 έ ?. διακήρυζιν της &ο' ημάς Ανωνερχς Λιευθυνσ^ως, οΥ ής έξετίθίτο είς φανίρχν [Λ:ΐοθοτιχ.ήν δημοπρασίαν ή έ7»1 εν ετος προμγ;Οεια των άνα- γκαιουντων τϊ) Χωροΐρυλα;ίΤ| Κρήτν;ς στ.οανίων και [5 ) Γα υπο των Ν&μ-αρχιών Χχνιων Ρεθύμνης και Ήρκ- κλειον ύττοδληθέντα ημίν ν*ηό χρονολογίαν ίΰ Αΰγουστου ί. έ. πρχκτικά. των Κπιτρο7Γ6ΐών αΐτινες ιυνεστνιθ'/ισα.ν πρός ^ιεςχγοιγην τή; προκειμε'νης δηαοπρχιίας, ες ών όείΛννι- τα,ι τε/.ίυΐ-αϊος μειοδοτης ό Ι Ιαύλος Ιΐαπαπαναγιωτακης προι- θίρ'^ί'.ς ν α,ναλαβγι την προν.5ΐΐλ£ντ)ν προμήθειαν ττρος δρ*/. ^. 80 Οί έκαστον ζεϋγος στιβανιων. . .»ων Ί; υΛίϊυ «δϊομάδος Τρίτην ι ? μ τούς ορουςτών ύπ' αριθ. 3331/ίΐ«7 *»' 3332/1487 ης 1910 κρι,ιΐήρυξίων ημών (φυλλ. 'Εφημ. Κ^ερν. 48 τεΰχ3ς Γ Έπςιδ/; ή έπιτευνθεϊσχ κχτά την ώς ανω δτ,μοττρα,σία,ν τιαη των δραχμών 9. 80 δι ί'/.οιττον ζεΰγος στιζχνίων κρί- νεται χτ.ΐΆ'ρ.ρος είς τό Δηαότιο1». Διά. ταυτα Ίδοντες Χ.Ο.Ί τό άρθρον 1 Ί τοϋ τοϋ ύπ' αριθ. 356 Νίμου. 'Απο^<ι<1ίζομεν 'ΑΑ'^ροομιν τα πρακτικα της γινομένης κατά την 16 Αύ¬ γουστον έ. Ι. δ·/ΐαοπρασίας δια την επί εν ε.ος προ;ο.ηΟεια.< -ι,:* άναγκ,αιθυ/τ^ον τ/] ΧωροφυΑαχ.Ϋ, Κρήτης στιοχνίων και Δια.νασσθ(Αεν την επανάληψιν αυτής συμφωνως πρός τους όρους της υπ' αριθ. 02211)2 ι Γ2 ε. ε. διχκηρυςιως τής υφ' ύι·ι%', Δ.ΐ6·/);ν<7εω;, δημοσιευθίΐσος είς τα ύπ αριθ. 54 ί. έ. φύλλον τοΰγ'. τεΰχους τής 'Κπΐ'ϊήΐΑθυ Εφημερίδος, ίνερ- γηθησοαένην έν τοίς «.ϋτοίς τοποις κχι ένωτιον των χύτών ιι,ττιτροτΐϊΐών των όριζοΐΛενων έν τή ώς άνω 5220)2412 διχκ-ίΐρύςε; την '2ό Σίπτεμορίου 1910 ήαε'ρχν Σχέί,χτον κχι ώραν 10 1)2—12 π. μ. '^ν Χανίοις τή 11 Σετττε^βρίου 1910 Ό ίπί των Έσωτερικών Έτίίχ Π· Ι ΜΑΡΗ!
  338
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 479
  > Διεκπ. 370
  ΔΙΑΚΗΓΪΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΝ
  ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  *3 Ιήηαρχος ΚαότζΤ,Χίαν Κιτυάιιοϋ
  Διαχηρύττει ό'τι
  Έιτειϊή ή διά τ*1ς '^π' άρ·θ. ^/ίη *·-· δίαν.ηούξϊω: ημών
  περί ίΐιΑΐτθώτεω; τΛΰ δηιιοτικοθ φίρ3» '/* τοΤς °/β ίπί τοΰ
  συγκοαυθιτ)τόρνοι» ίλ-ί'ου τή; γοί)σί'>>; 19ί'1 πρ^κηριι/ίΕΪσα
  πλίΐοϊοτία. 8ΐ·ι ΐγέ^ετο κ*τά την ορισθείσα ημέραν έ'νεκεν
  νομίμ<ινν >έγων.
  Διά ταυτα
  Διατάσσομεν επαναληπτικήν πλβ!ο^5~ί*ν διά την ίκμίτθ
  τοΰ ΦΟρου το6τ3.> νενητομένην τ»ιν 19 Σ-ττίαδοίου έ. Ι. ήΐλΐ
  Κυρ'αχήν καί ώραν 2— 5 μ.μ. ίνώτΐον τής έν τή ί'ιοηιιένιτ)
  διοίχηίύξιι ίμών νομίμως ϊταοσΐευθείστ έν "ώ ϋπ' αριθ. 58 ϊ.Ι
  ίτβΰχος γ' ) φ6>λφ τής 'ΕφηιιεΓίίοο τής Κυδεονήσεως, επιτρο¬
  πείας, χκ' σιιαΐο>ν<ικ πρός τοίς έν αυτή άναφερομέΎους ό'ρους. Έν Καστελλίφ τη 1 Σεπτεμδοίον 1910. Ό Δήαΐ37.ος ΚατΓίλλ'ου. Έμμ. Καμ-ουρόκης Αριθ. Ποωτ. 8584 ο Δεκπ 5412 Έν Όνόπατι τοί? Βασιλέως των Έλλήνων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παρα ϊϊρωτοδίκαις Χανίων Εϊίίαγγελενς . Βολανάκης έτών 53 νάτοικος Αριθ. Πρωτ. 8583 » Διεκπ. 5411 Έν Όνόαατι τοί? Βα«Ιιλεω^ τ'?»ν Έλλήνων 'ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παοά Ποωτοοίκαις Εισαγγελεύς Έΐζ«!>> β Όσμΐν Χαλήλ Σκλϊράκνκ κάτοΐ'ος Χαρακΐά Χα¬
  νίων καί γ-Β-ίΐ φ^γ^5Ϊ!κος, κϊτηγορεϊται ώ^ ύπα'-τ'.ος τοό ότι την 4
  Μαί-υ 1910 έν Κοκκίνω Μετοχίω ΚυδωΊας άπρομελβτήτως καί
  είί βρασμόν ψυγικής όρμής απεφάσισε κα διά μαχα'ριί!ο^ έτρα,ι-
  μάτΐίε είς τί· ν άθ'στεοάν κνήαην Λ ν Χζσαν Σίίτ Ν-εμ·'άκην
  ίξ ου τραύΐΑαιος'προήλθεν αύτω νόσος καί πρός εργασίαν «νικα-
  νότητοε πλ^ον τ3ύ ενός καί Ιλασσον των τριών μηνών.
  Έπειϊή τό όνό'νημι το^το πίΐίλέπεταΐ κβί τ'.μ<·)ρεΤΓα'. άπό τ* άρθρα 307 καί 308 ΐδαφ. 3 τού Ποινιχοΰ Νόμου, χβρακτηο'ζεται δέ ώς πλημιιέλημα. Έπειδή ό χατηγοροΰμενος ούτος ευί απών καί αγνοίΤτα·. *> τό-
  πος τίς διαμον?ς τού.
  Ίϊόντϊς χαί τ' άρθοα 405 χ«ί406τΫ!ς ΠI!ν'κή^ Δικϊνομίας.
  Καλούμεντόν ίίρημίνον κ-/τηγο?;ύαενον Γνα ΐμφανισθή ούτο-
  ποοσώ-ως «νώπιον τοθ βκροατηρι'ίυ τοΰ Πρωτοϊίκιίου Χ αν ών
  την 17 τοΰ μηνός ΔεχΐμίρίΌυ τοϋϊτΐυί 1910 ημέραν Παοασκεαήν
  καί ώραν 8 τι μ. Τν-χ ϊι*ατΛή ώς ίιπαίτιος τής έκτεθείπης πρά-
  ςεως άλλως θ»>£ΐ ίικασθη έρή'^ην συμφώνως τω αρΰρφ 407 τής
  Ποινικΐς Δΐκονίμίϊ-, συγ·χοόνΐι>; ?ε καλοΰμεν αυτόν όπως λάδγ;
  γνώσιν των έ .-γράφων αίς δικογραφίας
  Έν Χανίοις τή 31 Αΰγούστου 1910
  Ό Εισαγγελεύς Χαν'ων
  Γ. Εκουλίς
  Οί κληθ.ντες μάβτυ;ες
  Σβιτ Ντευ'ρ ΝτΞυκοάκης κάτΐικ. Κόκχ.:νο Μβτόχι Κυδων.ας
  Χασάν Σ-ίτ Ντρμιράχης » » » »
  Μτιλάλ Ντεμϊρ Ντεμιράκης » » » »
  Τζαφίρ Κβσηιι. Άοναουτάκης · β Β »
  Ισμαήλ Σαλή Σεγιϊάκης » Χανίων.
  Έγγρβφχ τρΌς άτόδειξιν
  Ή Ιιΐό -χρονολογίαν 9 Ίουνίου 5. Ι. Ίίτροδίκαστιχή ίχθ,σις
  τοδ Άστυάτοου Χανίων.
  Ή ύχό χρίνολογίαν "21 Αύγούστου ι. ϊ. Ίανροδικαστικη Ικ
  θεσ.ς τοϋ Άστυάτρου Χανίων.
  Άρμ,όϊ'.ος διχαστικός κλητήρ παρα γελλεται όπως εν άντί.α-
  πον τοϋ ιταίόντο; τοιχοκολλήση είς την τιλευτα'αν κατοικίαν τοϋ
  κατηγορο μένου >α! έτερον τοιχοκολλήση είς ΐηαόσια μίρη.
  Έν Χανίοις αυθημερόν.
  Ο Ηίααγ(ίλεύς Χανίων
  Γ. Σκουλάς.
  ό Ιωάννης
  Κυ^ων'ας ναί ??η νυνέϊ'.κοί νοτηγοοβΐτα' ώς δαίις
  τοΐ 'ότ·., ΐκ συστάσ?'ι)τ μ«τά τ-Β Μιγαήλ Ν. Κοκχινάκν) ν.αι Ιτί-
  ρων 84") άλλων άγνώστων καί ΰ·το κοΐνοΐ σ·".Α«ίοοντ.ις κινοόαενοι
  σ·^^x1^εφάI!σαν την ίκτθεσιν τής έττομέντ^ αξιοΐΓπίνου πράξεως
  χαί £νβχα τοτύττς συνομολογήταντεί άμοιβϊίαν πρός αλλήλους
  συνϊοομήν ίν ^ν(?1σει αύτονν(Λχόν<,)ς ναί άνευ τΫ)ς συνχατοθέυίως το"ί Ιγοντ-ίο ϊ'κα'(.)α·ϊ !*[θ»τγιΐΑΐνος Ιλκδον είς τν-ν κ»τογή« τονν ξένα κ'/ητά κτήμβτ'» ^τοι ότι την νύκτα τής 2^ *Οχτμ6οΙο» 1^09 ί·* τί|ί Λέσ£ωί «Βοβιαντ* τίς πβρ!ΐε"ε'2ί Όμα'λοΰ Κυϊ<ι>-
  ν'ϊς άίήϊεσ'ϊν ϊύο ποό6α·Γα β'ξία.- 8ο»7μ. 50 άνήκοντο· είς τον
  Γ-ώργιον Σταα. Μαυρογένντν ϊιά νά τα ϊχωσι παρανόμως ώς
  ίί'ν τον.
  ιΐγι τό άνόιικΐ'ΐα τουτο προδ^ίπϊτιτι καϊ τ'αωρεΤτα! α·πό τ'
  άοτο 57 τοΰ Π·>ινικο^ Νρμου, κα! 1, 2, κι' 3 τοΰ ύτί' άριθμ.
  665 Νόυ-ου •/αροκ-'-ηιΐζίτιι δέ ώ- ττ'λνιαμέλτμϊ.
  Έπβ'.ϊνι ό κατηγοριύμενος ούτος ίϊναι ά~ών κίί αγνοεΤται ό
  τίπος τής ϊ(ΐίμονίί<: τού. Ίίόντΐί κα'' τ' άοθοα 405 να> 40β τήο Πο:ν:·χήί Δικο.νομίο(ς.
  Κίλοΰιιεν τον είοτιι^νον κβτονοβίΰμεν-Ί Γνα ίμ:ανισθί αυτο-
  Ίΐρι3σώ"Γως ενώπιον τοΰ ό·νροαΓηρΐου -ου Πρωττϊιχείοο Χανίων
  τγν 17 τ"ΰ "τνός Δ«χ·α6ρ!ου τί»β Ιτους 1910 ή'Α^ραν Π"ί·α-
  σχε»·τν να'ι ώ-α,ι 8 π μ. Γνα ϊι^τσθή ώς όπα'τίος τής Ι*-ίθ=ί-
  ί-η' πιά^ίως, άλλως θ'λει ίιχατθή Ιοήϋϊΐν συμτώνως τ'~ α Ίβω
  4^7 τνίς Ποιν*ής Δ'κ'νοιΐΐ':, συγγ'όνως δέ καλο""·ν
  όπως λάβη γνώτιν τ'"δν ίγγοάϊων τί'ς δ'κογρα«>ί*ς.
  Έν Χανίοις τή 31 Αΰγούστου 19Ό
  Ό Ε'.σβννΕ/,ίυί Χαν'ων
  ΙΓ. Σκουλάς
  Οί κληθέντεο υιάρτιιοες
  Γεώβγι:ς Στ. Μ*υΐ9γίν»·ς κίτο·»?'; Λά <κων Κυϊωνίας. Ε νοα»α πρός απόδειξιν Ή ύπ' ϊοιΘια. '8/«-9 1<θεσις τοΰ Στ»θμ.2ϊ) Λ^κνων Κυδΐι'νίαί. Άομόϊΐίί ϊοαστ'.κό; κλητ^-ο παραγγέλλΕτβι ο·"ϊ.>ς αντίτυπον
  παρόντος το'γρκ-"λλήι~ «'ς ττν "-ί"1 εκτα'αν κ*τοί·'ίαν τοδ κα-
  έ ? λλή— είε ?^μόσια μβρη.
  Ο Είσαγγελεϋς Χονίων
  Γ. Σκουλάς
  Έν
  Αριθ ΤΓοωτ 2880
  » -^ Γ598
  Έν Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Έπειδή ό Ιωάννης Σταύρ. Παζαϊοχετρος κάτοικος Κβλλικρά-
  τους Ιφακιαν, καί Γ,ίη φυγόδικΐς, κατηγορεϊται ώς ύπαίτιβς τού
  ότι, μετά τού Πετρ^ο Ν. Γιαννά*η κατοικου Κοψαδάσου Σφακίων
  κα1· Πβτρο·· Έυ,μ. Ραρεφαλάκη κατοικου Καλλικράτους Σφακιων,
  τοΰ πρώτου χαταδικτσθέντος τοΰ δευτέρου αθωωθέντος ή"δη, ϋιτό
  κο'.νοΰ συμφ'ροντος κινούαενοι σΐ'νατεφάσισαν την έκχίλεσίν των
  έπομίνων άξ·.οιτοίνων πράξεων καϊ ένεκα τούτου συνωμολόγηΐαν
  πρός αλλήλους αμοιβαίαν συνδρομήν {{τοι, τήν23 Μαρτίου 1910,
  ^ν τή θί σει «Πατέλ(ϊων»,τί!ς περιφερείας Κολλικράτους Σφακίων,
  άχρβμελΐτήτως ΐκ βρασμοΰ ψυχικής όρμής έτραυμάτΐσαν 8ιά μα-
  γα'ρώ,' καί ςύλων τον "Ιωάννην Ν. Ξαμωνάχην κάτοικον Καλλι-
  κ=άτ-υς Σφικίων, κατά τόάριστερον ίνιαΛΟν όστοδν, χαί χατα την
  χορυφήν τής κεφαλής, καί είς άλλα ϊιάφορα μ<ρη τοϋ σώματ»ς τού, νοαήσανταέκ των τραυμάτων καί ανίκανον χρός εργασίαν κ·- ταττάντα πλέον των τριών καί έλαττον των τριάκοντ» ν,μίρω», καί ότι κατά τον αυτόν τόπον καί χρόνον, έν γνώσει «ΰτογνωμ·-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ3 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  νως καί άνευ τής συγκβταθδσεω:; τοΰ είρτμ^νο;ταθόντθί, ίλαβον
  είς την κατοχήν των ττ,ν ήν μεΤ Ιαυτοί Ιφεί-ε μάγϊίοαν αετά
  τϊ'ς άργυρας θήκης τηε. άξίας 100 ϊρβχμων, 8 ά νά τ>ν ?γ<οσί παρανέμως ώί ίϊΐοχτησίαν των. ιίϊΐ τί άνόμημα τουτο π;ο6λέ*·βται -/πί τ·αω-εΤτα: ότ—ο τα 57. 308 -2δ. 4, 371 /αί 373 τΐυ Τ7.ο'ν!*ου Νίμίυ, χαρ*- ίέ ώς τληιιμίληυα· Έιτειϊή ό «ατηγοροίμιενος γ υ τος εΐν»ι «πών ναΐ άγνΐε*-α: ό τοτός τίίς ϊιαμονϊ'ί τού. 'Τΐόντες νβί τ' α:θ;α 405 καί 406 τί!< Ποίνιχής Καλβ3μεν τόν ε'.ρημίνον χατηγοροι'μι«νον ίνα έ:»»αν(σθ?1 ποίτώΐΓονο ίνωπιον τ-3 ά·'.οοατγ'Λίου το3 Πρωτοϊικίίου Σ την 16το8ιιηνος Δβκεΐλβιίου τοδ 'τους 1910 ΐμέοα» Πί'μπτην •χλΊ (5ρ«ν 9 χ. μ. ?νβ ίίνασθή ώς ίιτ«ίτιο<; τής έχτ«ή?ί—^ τοα- 5εωτ, άλλως θ!λει ίικατΐή ΐοήαην συμφώνως τώ αυθπω 407 τή^ Π·..νιχγ·(; Δ(«ονου.ί-τί, συγγρίνωί ϊέ χαλοθμεν αυτόν 8πως 'λάίη γνώτ(ν τδν εγγράφων τίίς ίικογρτφ'ας. 'ΕνΒάυφτη23 Αύγούστου 1910 Ά ν.ίιαν Έμμ. Χλαπουτ'ίκης Οί κληθίνΓ«ς μάρτυοε; κατηγοοίας Ί'.ιάν Ν ΞτΛΌ'άΛη-κίτ. ΚϊλλΓ/.οϊτοος Σφϊ^'ω^άϊ'.χ,ηθ.ις) Κανάνις Κ. Κοχττάκης > » »
  Δημήτριες Ν. Γαρεφαλάκης κατ. Καψοδάτου Σΐϊχίων
  Σ*66α·:Μ. Μοναννάκης Χ'θθθϊύλτξ ·<·?'-. Πατσ'.ανιΰ Σ?*κ!ων ΡίώυγιοςΐΠ. Μϊυίθγιαννάίη; κάτ. Πατσ'.ανοΟ Σφακίων Έ"; γρα»α Ή Οπ* άρ:6μ. 21 κϊί γοονολογίίΐν 11 Μαρτ!ου 19Ό ίχθϊϊΐς τ?ί Χωρο»υλ-»κϊ)- τοϋ σΐηβυιοΰ Πιτσιανΰ Σφ.ϊχίω', ΐί υπο χρονολο-'ιΐν 2*ΐ Μαοτίι-υ καί 4 Μχίου 1910 έιιθίσεις τοί ία- τροϋ θ. Ζ'Λ^ραΐάκη·; %α όλόκληρος ή σνετική ?ι<.ογρ.·(φν. Διτμοσ!ϊυθήτ(ι» «ν τΫΐ Έπισήμω ' Έν Βάμω αΰθημίρόν. Ό Σ« Έμμ- Χλαπουτάκης Άοιθ. Ποωτ, 2874 ί> Διεκπ ΐ"69 5~"
  Έν Όνόιιατι τού Βασιλέως των 'Ρ
  Κ Λ Η Σ Ι Σ
  Ποός τόν ίπί κλοπη διά οιτξ«(,)ς κ«-ηγοεούμενον γ
  Ν. Μβμοι,νάχην κάτοικον Βάμου Άτοκορώνου καί ίδη αγνώστου
  [
  Καλ'Τβαι ίΐΓί.ις ίμ^αν'σθής σΰτοπ-οτώιτΜς την 16 τοΰ (Α·ΎΟς
  Αίχςμ{ρίουτο3 ίτου< 1910 ήμδο^ν Π^απτην 'αί ώοϊν Ρη« τ. μ. ίνωΐΕ'ον τού ακοοατηρίου τοΰ ΠρΜτιδι/,ίί'υ Σ5·»'/.''Μν πρΐ.- χτ.α- λογίαν καίιτϊοαιτέρω συζήτησιν τής άτιοτ'ί-'-υ -ρϊξε'ιΐς -ί|ς άνα- οεοομένπς *!-; τίι χοιν>«οιηίίν ΰ-τ* άίϊθ. '°**'^ η τ?γ 31 Μα:τ·'ου
  1910 χλντήοιον ίΐΤ'κρ'μ,ά ιιας. άλΧω: θ<λ£'.ς δικαιθή Ερή'^ην. Έν Βάμω τη 27 Αύγούστου 1910. Ό Είσ''ννΕςν»ΰε ϊφ'ϊχ'ΐνΐν Ε. Χλαπουτάχης Δημοσιευθήτω ίν τή Έχισήμω Έφτμ«ρίδί. Έ Βάμω αύθτΐμϊρόν. Ό Εί'-αγ-'ελεΰ: Σ»ϊ»·ι·ι' Ε. Χλαπουτάκης "Αριθ. Πρωτ. 441 382 Έν Όνόματι τοϋ Βιιΐιλέ'ως τΛν Έλλτάνων. Κ Λ Η Σ Ι Σ Πρός τό» «*ί τρβαμίτιβμω *ξ άμ*λ«ίας κατηγορούμίνον Κων- στιντΐνον Μαοιϊάνην τέως κάτοικον τοΰ χωρίου Άποσίτη Άμα- ρΐ'ου χ'»! ηδη άγνώττου διαμονής. ΚαλίΤτϊ· 8πο>; Ι'Αϊχνσθί,ς «ύτοτροτώτιος τ*;ν 1 4 τού μηνός
  1ε»ε·6ρ!βϋ τοϋϊτους 1910 ήιιέρΐν Τρίττν »αίώΕα< 9 π. μ. ένώ- «■(ον τι3 ό'ΚϊΡ'ίτη-Ιιιι Τ5·3 Εΐιηνοδ Υβί-.υ Άργανών πρός κ«ρ«ι- κοΐνίπ-ιγιθϊν^τ'άο(θ. «νΐΜ τή,- 13 Ά—ιλί9^ 1910 κατηγβοη- τήρΐόνμιτς, άλλως Οέλ«τ» ίΐ/ασθή ϊρτιμην. Έν Άρν.άναις τή 24 Αύγουστον 1910 Ό Ε. Δτα·)σ'ευΉ)τω ή ζτοοΰτα διά τής Επισήμου Έτημ-ρϊδίς τής δ'θνγιτποί1. Έν Αρχαναι: α!>Οϊ)μι.βρόν.
  Ό Δημόιος Κ
  Ε. ϋΤαράκης
  Αριθ. Ποωτ. 1825
  » άιτοο. 258
  Τδ 1χκαίίτήο»ον των έν Ρεθύανη Ηροιτοδικών
  Συγχεύκνον κ. τ. λ...................
  Σκε»>θέν ν.ατά τΗ Νόμον.
  Έιτΐΐδ'ΐ ώ: ϊείν.νυτϊΐ ίχ τοΰ Οτό Υρονο'ίογίϊν 13 Απριλίου
  1910 5ΐϊίδοτν)ρΌ-> το3 ϊΐίαστΐ'λοΰ κλητίΐοος Μ. Σ-'ονροΟ καί τί"ς
  διΐ' Ίιιθ^όν 1539 τής 14 Απριλίου 1910 άποϊε'ξβως τοιγοκιλ-
  λήτίοις τ;3 τϊ·/υϊρ:ΐΑ:ίου νομίμ.ι·ι? χϊϊ «ατιροήέσμίκς «χ/ ήθη ό
  κατηγορούμενος 'ό^ως εμφανισθή «νώπην τοΰ Δ'κΐστηρίου τούτου
  αήιιτον ί-Ί συζήτησιν τής ττρο-ζειΐ'ίνη, κΐτηγορίϊς, μή ίμφα-
  νισΡε'ς ϊέ ϊΐιαστίΌ: ίπτ'ν «ρήμην.
  Έτϋΐίή «κ τής ^νωπον τ<-3 Διχουτηρ'θυ τούτου ϊΐίξα-χθιίσης άττο?Γι·ί.τΐ"<.ΐίς δίαδικιισίας άττίϊε'γθη κΐί ι Δΐχαστήριον τοθτί έπε'αθη ότι ό χτατ,γορουμίνο- Νΐ'όλκίί Χανκϋτάχηί; )>ατά την
  1 Ίο^>ίου 1908 ίντόΐ τοΰγωριο; 'Λμικλάκ: Ρεθύμνης Οίλων
  νά π'ρ'τοιή-ει ν-1 έΐυτόν ασυ^'χώρητον 'ς^ίλος Ίΐαρί^τη-εν ίν
  /νώτει Φίυϊή πθάγμοτα ώς αληθή είς τγν Άλή Σΐλί) 'Γα'ίοάχην
  τοΰτέστιν ί-:ώλησΕ πρός αΐτόν <">: άνήιιοιισαν είς τί-ν κυοιότητά
  τού μίαν ϊνο« άντ'ι ϊργμών ϊβδίμήχαντιτ πϊντϊ (75) χβί μιας
  α'νος άξίας τρ'άχοντα (30) ϊρα"/μών ίν φ ΐγίνωσχεν ότι ή όνος
  αύτη ήν χλοττΐΑαΤα άνήκουσιν ε'ς τόν έχ ιο'ι γωρίίυ Βορρους Κΐι-
  νευρί-υ Γεώργιον Κοπελλάχην δστ ς ώ; ό^οϊίίξΐς την ίτ.'αυτής
  χυο'.ίτητά τού βνιόπιον τής Δικαστάς Άρ·/ή; παΐέλιίι; α'-
  τήν, ;ύ'τω ?έ ό χϊ'.ϊ.τ,^Ι'; ΐζηνΐ! όΊτ, την μνηΐίείίαν άςίΐν τή;
  ϊνϊυ ^ρΐγμΐς έχϊτ'ον τέντε ί105)
  Διά ·:5ϋτο£
  Κηούσσει τόν χατηγορ:6μεν3ν Νΐ'ό"'ηΊν Χΐν ωτάχην φυγ:?ι·/ον
  κάτβ'-κ-.ν τίΰ γωΐίου Άγκο^σελΐϊνά Άγίου Βίσίλίίου, ίρήμ,ην
  σΰτοΰ ϊιχάζον ϊνογθΜ τοΰ ϊτι χατί την 1 Ί'υ)ίου 1908 Ιι. τοΰ
  γιορίίυ Άμπε^άκ! Ρϊθύμνι-,ι: δέ) ών νϊ πίίΐπίιήσ/, είς έαυτϊν
  άσυ·'νώρητ;ν όΐίλ^ς -:ϊρίστ·πίν ϊν γνι,'υει ψευδη πράγμβτ* ώς
  άληθί| ε'ις τ^ν 'Λλί! Σιλί) Τ «Τρ ά «.ην κάτοικον τοθ -χωρίου Ά μ-
  ·πελά»ι τούτίστι ίιτώληοε πρός ούτον ώ' 7νή*ουΐαν ε'.' τήνκι-
  ριότητάτίυ μίΐν όνον βντί ίο-/μώ< έδϊομή'.οντα πέντε (7.)) μΐάς ί»ίγος ίξί~ς ϊρανι ών τρίάχοντ·» (30) ΐν ('> έγίνωΐκε 6ι; ή όνος
  αΰ'η ήν κλ;π·ι«.»ΐΐ ϊή/.ουαΐν ε'ς τόν «/. τοϋχωΐίΐΐ Βίρρΐυς
  Καινηυϊίου Γκ')θγ:ον Κιπβλλάλΐν όστις ώς ατίϊιίςας την ίπ'
  ύτής κυοιότητά τού ίνώπ-ον τής Δ'.χαιτιχή; 'Λρχής Γ^ρέλβίιν
  αΰττ,ν, οίί'ω ϊέ ό 7?!χτ,θ-:''ς «ζημ'ώθη τ»·ν [Ανν.θΕΪσαν αξίαν τής
  ίνου ϊρσγιιάς ίχατ:ν ζέντε.
  Εκρίθη ϊΐίίασίτθη χΐί ίϊηαθ3!ϊ!)θϊ;.
  ΈνΡάθ;.^, -.ή29 Ίυολίου 1910.
  Ο; Διχιτταί
  . Κοκολάκης
  Νικόλ. ΤΡτροιτουΠάκης
  "εοιργ. Λουκάκης Ό Β'-ηθίς
  Γεώργ. Λ Πρε6ελζ*ης
  ΙΙρ:/.'ΐμ£νης Ϊ£ συζη;ήσίως ~ιμ τής είς τόν
  ον ίπιβλητίβς
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τοϋ είσαγγελα>;ντος άφϊθέντος εί; την κρίσιν τοΰ
  Δικαστήριον.
  Σκεοθεν κατά τόν Νόμον
  Έττειδή ή πράξις ής ίνυχος εκηρύχθη ό κατηγοροΰμενος τρο-
  βλέπεται και τιμωρεΐται υπό τοΰ αρθρου 398 τοΰ ΠοινιχοΟ
  Νόμου.
  Διά ταυτα
  Καταϊικάζίΐ τόν κηρυχθέντα ίνοχςν Νικόλαον Χανιωτάκην
  φυγοϊικον κά;οικον Άγχ,βυσελΐανών Άγίου ΒασΐΛείου εις φυλά¬
  κισιν ενός (ΐ) Ιτους.
  Εκρίθη απεφασίσθη καΐ εδημοσιεύθη έν Ρεθύμντ, τ7( 29 Ιου¬
  λίου 1910.
  Οί Δικασταί
  Μιχ. Κοκολάκης
  ϊ%ικόλ. Στρατουδάκης
  Γεώργ. Λουκάκης Ό Βοηθ:ς |
  Γεώρ. Α. Πρίδελάκης < Άκρΐβές ά>ΐό:πασμα. |
  Έν Ρϊθύμντ| τί 16 Αύγούστου 1910
  Ό Βοηθός "
  Μ. Ε. Ιΐαπαδαχης
  Δημοσιευθήτω τό τταρόν άπόαπασμϊ εις την Επίσημον :
  Έφημ«ρίθα.
  Έν Ρίθύμνς τί) 2ο Αΰγούΐ.ου 1910.
  Ό ΕίσαγΊ'ελεύων Ρεθύμνης
  Αριθ. Άποφ. 166
  Τ6
  Ν
  θ. Πράξ. 35
  Ό Εΐ{>ηνοδίκης ^ώ
  Λαβόντες ΰπ' όψιν τα άρθρα 16 κα'ι 17 το3 ΰπ' άριδμ. 144
  Νίμου αρθ,). 1 τοΰ ύ~' άριί'μ. 13"ϊ ι. Ι. Νομοθετικόν Διατάγμα-
  τος καί άρθρον 22 τού1 ϋπ' αριθ. 816 Νόμου.
  Ορίζομεν Ημέρας.
  1) Διά την ΐκ-ΐίχασιν χ,αί εισαγωγήν μικρ;διαφο:ών καΐ άγρο-
  ζ<;μΐών χοΰ μέν Δήμοι, Άνωπόλεως τί)ν 6ην Σεπτεμδρίιυ, 4 Ό».τω6ρίο.ι, 1^) Νοεμβριού καί ΰ Δεκεμβριού ]91!> ημέραν
  Δευτέραν, τίύ ίέ Δήμου Καλλικράτους την ΐ3 Σεπϊεμβριθυ, ι 1
  Όκτω66ρ;ίυ, 8 Ν-ίμβρίο^. καί 13 Δεκεμ6ριου 1910 ημέραν
  Δευτέραν, κϊί τοΰ Δή^ιου Άσκίφου "ήν 20 Σεπτεμ.δ,-ίςυ, 18
  Όκτωδρίου, 15 Νοε >6ρυυ κ^ί 'Ζθ Δε/εμδριου 19ίΟ ημέραν
  Δευτέραν, καί διά την έ'ϊραν τοΰ Είρηνοδικειθιι την 25 Σεπτιμ-
  δρίου, 30 Όκτωδρί.υκαι 27 Νοεμβριού 1 ϊί 10 ημέραν Σάίδατςν.
  2) Δια την ί^διχ,ασιν αγροζημΐών μονον, τού με> Δήμου
  Άνωπόλίΐος τ·/;ν 1 5Σϊ·π:τεμ6ρίου, 20 Όχ,τωδρίου, 10 Νοεμβριού
  καΐ 15 Δελεμδριθι» 1'.Ί Ο ημέραν Τ.".άρτ/)ν, τιΰ όέ Δήχοιι Καλ¬
  λικράτους τν,ν "29 Σεπ;εμίριου ή^ραν Τετάρτην, 2 Όκ-ωδρ'.ίυ
  ήμίραν Σαββ^τ;ν, 24 Νοε,Λβριι'υ καί 22 Λεχεμβριου, ημέραν
  'Γ.ταριην καί ιεϋ Δήμου Άσ/ύφευ ττ,ν 8 Σεπτεμδριοιι, 27 Ό-
  κτωδρΐίυ ημέραν Τετάρτην 29 Νοεμβριού ημέραν Δευτέραν κα
  29 Δεκεμβριού ημέραν Τε ταριην. ΐ
  3) Διά την έκουαίαν ■,ίροσςλευσιν :ώ, δ'.αφϊρομίνων την Πέμ-
  πιην =-/.αστης έίί^μαίος άπό τής "2 —2 μ. μ. ώρας έν -φ Είρη-
  νΐΐικειαχψ ν.αταοτήματι.
  4) Τόπον συ»εδριώνέν μέν τή ίίρα τοθ Ε'ιρηνςδιχει'ου, τό Εί-
  ρηνθίικειακόν Καταττημα διά τάς μιχροϊιαφορας, 5ΐα ϋ τάς ά-
  γροζημίας καίμικροϊιαφοράς τώ,· Δημων τα οίχεΐα Δημιταα Κα-
  ταβτήματα.
  5) "Ωραν ενάρξεως των συνεΒριών χα;ά μέν τόν ^ήνα Σε-
  πτεμδριον .ήν 8ην ·α. μ κα:ά 2έ τ;ύς μήνας Όχ;ωδρι;ν Νοέμ¬
  βριον καί Δεκέμβριον την 9. π. μ.
  Π5ϊα ίπι Τί3 πρίχειμένουπρογενεστέρα απόφασις καταργεϊται,
  Ή παρ3ϋαα τ,ς ή ίημοσίϊυσις όίατασσεται βπου κ/ί όπως ό
  νίμος όριζε; ισχ^ει από 1 2!επτίμ6ριου μέχρι 3 ί Λεκεμδριβυ
  1*71 υ.
  Ό Είρηνΐδίχης
  Α. Δ. Κωνσταντίνου Ό βοΐ-,θός τοΰ Γραμματέως
  Μαν. Πολακης
  Διά την ακρίβειαν τής άντιγραφίς
  Έν Χώρα Σφακιων αύθημερ;ν
  Ό Βοηθός τοθ Γραμματίως
  Μ. Πολάχης.
  Εΐρηνοδικεΐον Κα<Ιτελλ{ον Πεδιάδος Συγκιψ,ενον Συνελθόν Σ κ ε φθ έ ν Όϊίζει ημέρας πρός ίκδίκαϊΐν: 1) Επί μέν των πολιτικών ύποθ.σεων τής συνήθους διαίικα- σίας εκάστην Δευτέραν επί ίέ των ποιχικών έκαστον Σάββατον, έκάστης έδδθΛάίος καί ώραν ενάρξεως των σο-νεδριάσεων την 10 π.μ. άπό τοΰ Ό/.τωδρίου μίχρι τοϋ Απρίλιον καί την 9ην π. μ κατά τοϋς λοιποϋς μήιας. 2) Επί μικροδιαφοραί: Διά μέν τόν Δήμον Παναγίας την πρώτην /.αί προτελευταίαν Τρίτην εκάστου μηνός, διά βέ τόν Δήμον Άγιών Παρα^χιών την δευτέραν καί την τελευταίαν Τρίτην εκάστου μηνός έν ττ;ι έ'δρα χαί τω καταστήματι των Δή;Λων τού'ων. "Επί άγροζημιών όέ, ίν Παναγια την πρώτην καί προτελευ- ταίαν Τειάρτην εκάστου μηνός χαί «ν Άγιαϊς Παρασκιεϊς την Εευτεραν καί την τελευταίαν Τετάρτην εκάστου μηνός ίν τί, έ'δρα καί τώ καταστήματι των Δήμων τούτων. Έν δέ τω Καστελλιωκαί έν τω χ,αταστήματι τού Είρηνοδιχίίου Επί μικρΓδιαφορών την ι,ρίότην και τρίτην Πέμπτην εκάστου μηνός, επί άγροζημΐών δέ τή.· πρώτην ναί τρίτην Παρασκιυήν εκάστου μηνός "Ω,υα; ϊέ καθ" άς τό Γραφείον τ:0 Δι/.αστηβίου τούτου Θϊ μέντ ανοικτόν κατα μέν τάς έργαΐίμους ημέρας: α .) Άπό τής 8—12 π.μ καί άπό τής 1. 30'—5. 30' μ.μ. κατά τοϋς μήνας άπό 1ης Σεττεμδρίου μέχρι 31 Μαρτιου «αί [4'.) Άπό τής 7—ίΙιί%τ..μ. καί 2 ν*—6 Ι*·!*· *ατ« ΐ0"ί Λθΐτϊθυς μήνας. Κατά δέ τάς έξαίρεσίμους ημέρας άπό τής 9 —12 π.μ. Ώρας δέ συνε?ριάΐίβ»ς επί μΐΛροδιαφορών καί άγροζτ,μιών τας 9—1-> - μ. χά1 2—5 μ.μ.
  Εκρίθη άζίφασίσθη κ»ί έίημοΐιεύθη.
  Έν Καστελλιψ Πεδιάδος τή 1 Αύγούστίυ 1910.
  Ό Είρηνοϊίχης
  Γ. Ε. Κοκκινης
  Ό Γραμματεύς
  Γεώργ ος Κ. Έά
  Άκριδές απόσταυμα.
  Έν Καστιλλίψ τή 13:. Αύγούΐτϊυ ΙίΊΟ.
  Ό Γραμματεύς
  Γ. Κ Εργαζάκης
  ΠΑΡΑΡΤΙΙΙ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΗΣ· ΕΑΗΙΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ( Παράρτν,μα τοϋ τεύχο·.» Γ. αριθ. 63 τής 3 Σεπτεμ.βρίου 4940 )
  Άοιθ. Πρωτ. 6182
  κ Διεχ,π. '2δ78
  Περι προσκλήσεως των στρατι· νσιιιων τής άπογραφής 1(110,
  Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
  "γ χοντες ύπ' όψει τάρ διατάξεκ1 τοΰ {/π' αριθ 7ΙΓ> περι στρατολογίας Νόμον, ώς ετροποποιήθη
  διά τού Νόμον "60 κα τον ΰπ' αριθ. Εί2 Νομοθετικόν Διατάγματος.
  Καλονμεν τίιν Ιην "Οκτώβριον 1ί)νΟ
  Τούς κληηίοτούς τούςεγγιγραυμένονς εί> το-υτ οίιιίους ι:λιι<>ωτινονς πίνανα< να στρατολογνκονς έλέγχονς τής ένεστωεηις απογραφήν νά προιΐέλ'ιω^ι κίΙ ι ατατη^Οώσΐν ιίς τα Τάγιιπτα τον Πεζικον ινα εκπληρώσωσι τάς ν^·» τυΰ αυτού Νότιον προβλεπομένας ίτη ^ρεώσεκ των, οός είς τοϊ'ς παρά πόδας ηΐνακας έμ^αινεται. Ιον ΤΑΓΜΑ ΠΞΖΙΚΟΥ ΝΟΈΟΣ ΧΛΛΐϋΝ Π Μ - Ξ α'- -κ τοΰ ά Ο'ΐοΓ' τηΓ κλήρον των πρός κατάταξιν, 'ινι;'τερϋ;τος νά ηροα ?ιθ ·ισι διά τόν ανωτέρω ίώ ' δ β Κληρωτοι οϊτινε· ωρίσθησαν κατ' άναλογ ιν ώς ό^είλοντες την ώ- άνω όριζοιι^'λην ήμι'οαν έ ίτ σκοπόν ενώπιον τοϋ οί >είον το)ν Στρατο^ογιι ού Γ';» κ|»ει><υ όπως άποσταίνώσιν νη' (ΐντπΓ· δι1 όνοιιατχκής ί'ατασ ά>αος ε(<; το άνοοτέρω Τ'ΐματον ΙΙιζικον είς δ έτοπηθετήθησαν. Τα Στρατολογινίι ΓηαΦ&ια Ο^Λον^ι παρ<.όί^ι αΰ;υυ'< έν άνάγΐ'.η είς τίιν οίκείαν Μοιραρχίαν όπως, τή όδηγια ■» αί τα ενθύνη τή<- Χωροι,.ι λάν ικ άπ· στέλ?ωνται. εί δτνατόν, αι; Ο ημερών, ή διά ποώτης ευκαιρίαν, ι αι -άντερ σνγκεντρωμινο), ιί< τυ μέρος ·θα έδρινει τό Τάγιια αυτών, κοΛ προσέτι θέλονσι ^ορηγ?ι ιίί αϋτους τα πρΟΓ >" νηψησιν ;-ρηματικά τοσΛ «Ίς κα τα άπαιτονμενα
  έξοδα τής πορείας, εάν αί ά'τοστάσει των έι,ρών των Ί'αγμότων άπαιτώσι τοιαϋτα.
  Αί όνοκατνκαΊ κατα»ιτάσι.ιΐ' οά συντάΐσοι αι εί(_ διπλ'ι^ν κιιτά π'ινακας νλπ. ο'ν έν τλ Οπ' άοΐθ.
  5009 τού έ"τοι/( ! ! 8 έγ^νκλίω όοίζεται
  Τα Τάγματα ουδένα θα δέχ/'>νται πρό'- ι αίταξ ν, έανδίν ηροέυχηται είτε διά ιών γενικών ύνο-
  ματικών καταστά"εων είτε δι' ίοίοι· ί'< μ^ροη- το οίι - ,ν '.τ ατολογικοϋ Γρα<|;είου έγγραφον, κατο- λ·ομάζοντος τόν κητατακτέον. έκτος εάν ά1 ι'ιι. ..κ. ι ·ον νομόν, <>(■ οί στρατεύσιποι απά^ονται είτ τό
  Ιάγηα, παραμένη δέ έν τιι ε·>ρα τού Τάγμαΐ , ■'·π,»το 0α δένιονται μέν αύτοϋς προ·- κατάταξιν, εάν
  σ!_Ίΐπεριλαμί>άνωνται είς τ· νς έ τΓι παρού^α ιχετικι.ΰς '.ίνακας «ά γνοσΐ ο ποιωσιν οιιως τό τοιούτον
  είς-'τό οίκαον ϊτρατ'λογικόν Γ··(ΐ4ί.ϊον, άπ ■ ΐτιλλον μ, εάν ε π>οσήλ(ΐον ενώπιον τοϋ ϊτρατολο-
  γικού 1'υμβονλίου ν.ατά την ι λήοι, σιν, ^α (ι ρΐ(^ι_ νιγραι}) -. τον πητηω ν των ένώνά άναφέρηται
  ή ήίΐέοα τής κιιτιΐτά εω τα ν.ιρακτηρΐστικά κί πά άναγκιΐ >ν πρός συιιαλήρίοσιν των στοατολο-
  γικών έλέγχων κτλ.
  Οί μή π ιοουαιασθέντες κατα τίιν κλάοω ην ι'νοίπιον των τακτικών Στρατολογικών Σνμβουλίων,
  εισίν οί (Ίπέναντι το"' ό οιιιτόςτιον έ^ο τ-,ς αναγαγραμμένην τρίμηνον πρύσ·)ιτον ΰπηοεαίαν κα
  2")ο ιχχαών πιύσ. α ιν ι'υνίι ι ·ών αο Ι κο .· 1 . ιι ' Ι .' :».· Ν ίαου πζ£> τ>α ;. 'γίας, ήν τρίμη¬
  νον ππ σ'3ετον δύναντα να έςα .ΌυάοΌΜΠ πνι<·> ι ο τ . αρθρω 1 . ι τού αύτοι/ Νόμον άντ ηραχμών
  νθ δι δκα':ον αίινα ήτ ιΐ ιί.τ'ι "ιχιι~' '' <■*'' 7 ιν' ο!>·.ΐΜ)»τ ς νά, καταοίλ^τι και τ'· 2Γιδραχυον
  ποόστιιιο-· κατα τό τελ·>ς· τή· υιιτειας των, κια τ·ο ■■ποίον έν έν !τία πεοιπτώαει δύνανται νά καταλεί-
  πΜθι κατά τίιν άπύλνσίν ών ^ο^ωσ:υ 11 ν ά π ιδειξιν. όπως ιίτη ·πΐλο)0ή ώς δημά >Ί<'ν έιτοδον καιείσπρα- '-όή ν.ατά τάς διατάξας τοϋ π ε ο ασποά^ιοι_ διι^ ·Ό-ιωνί"<τόδων νόαυυ Όσον άφοοά τον στρατωνισμόν των προσε?.ενσομένων πρκ<· κατάταξιν στρατενσίαων καθ άς
  — 2 —■
  ημέρας θέλει γίνη Λ ταξινόμησχς αυτών κτλ. κα δσον (%>οά τ6 ζήτημα της οιατροφίις των κατη τάς
  αύτάς ημέρας θέλουσι τηρηθη αί διατάςειο της ύπ' αριθ. 5598 της 18 ϊεπτεμβρίου τοϋ ίτους 1908 εγκύ¬
  κλιον μου, ής θέλουσι τηρηϋΑε'πίσης καΐπασαι αί λοιπαί διατάξεις δσαι οέν αντίκεινται είς την παρούσαν.
  3
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  Μ
  V
  ου
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  Κορωνάκ:ς
  Χ" Μεχμετάκις
  Παπαδάκις
  Μάρκου ά/.ις
  Κουβέλης
  Ζωγραφάκις
  Μαθιουδάκις
  Πουλάκις
  Άγκ<ι>νάκις
  Ιΐροεστάκις
  Μπαδογίάννης
  Τσαουσάκις
  Κλοθάκις
  Λατζεράμ-ης
  Ίφριτάκις
  Λίτινας
  Ντβουντάκις
  Παντίλάκις
  Ιμβραημάχις
  Γκουβάρης
  Κρομμυδακις
  Τζιγκουνάκις
  Γ?ανικάκ'ς
  Φασαρ^κις
  Περάκις
  ΙΙαππιμανωλιουΒάκις
  Σπυριίάιας
  Γυπά/.ις
  Τσινουδάκις ή Ξενουδάκις
  Χατζημουσιαφ»κις
  Λϊαπάκις
  Λιτινάκις
  Ι1ακαδά>ις
  Γιάνναρης
  Κυρικλάιο.ς
  Κουλάκις
  ΜαΟ?ουδ»·/.ις ή Σταυρουλάκ'.;
  Καραμπασάκις
  Κουρουπακ'ς
  Παπαδίμανωλάκις
  Γία/.ουμάκις
  Άθανασ^κ'ς
  Μοριλάκις
  Χ" Μουσταφάκις
  Κνιθάκις
  Φω^εινάκις
  Γιακουμάκις
  Μποτονάκις
  Βρούίης
  ^ατζηδογιαννάκις
  Σεμεράκις
  Γιρμιτζάκις
  Γερογΐάννης
  Λάλ?ος
  Χαλακατεβάκις
  Λαθουράκις
  Τ-ιριγ!ωτάκις
  Καλαιΐάκις
  Γαμπαδάκις
  Βασιλάκι:
  Χονίράκις
  Κατσιγίαννάκις
  Γ}ακουμάκις
  Στυλιανός
  ΙΐΛντελής
  Γεώργιος
  Γεώργιος
  Μεχμέτ
  Βασίλειος
  Δημήτριος
  Κωνσταντίνος
  Χουσε'.ν
  Νικόλαος
  Χαλϊλ
  Μουσταφας
  Αντώνιος
  Ευάγγελος
  Μιχαήλ
  Ιμ.βραήμ
  Δημήτριος
  Μουστα^ας
  Ιωάννης
  Βασίλειος
  Χρήστος
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνος
  Ευάγγελος
  Σαλής
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Ιωάννης
  Σπυρίδων
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  :Ίωάνντ;ς
  Ιωάννης
  Χουσεί'ν
  Μιχαήλ
  Μι/,τιάϊης
  Στυλιανός
  Γεώργιος
  Χαλίμ
  Ιωάννης
  Μουσταφάς
  Ανάστασις
  Βασίλειος
  Δημήτριος
  Ιωάννης
  Αχμέτ
  Παντελής
  Ηλίας
  Άθανασιος
  Χατάν
  Σταύρος
  Ιίομενεύς
  Ιωάννης
  Επαμϊΐνώνδας
  Ίάκωίος
  Ιωσηφ
  Μιχαήλ
  Δήμος Χανίων
  Δημητρίου
  Μουσταφά
  Ιωάννου
  Κωνσταντίνου
  Ιωσήφ
  Κωνσταντίνου
  Άλή
  Ιωάννου
  Ιωάννου
  Μεχμΐτ
  Εύαγγελου
  Μοχ;/οΰτ
  Μεχμέτ
  Πανα-,ϊώτου
  ΌρφχνοΟ
  Νικολάου
  Ούστα Μεχμέι
  Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ
  Ίμβραήμ
  Μιχαήλ
  ΙΙαναγίώτου
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Μίνωος
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Λουσειν
  Νικολάου
  Νικολάου
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Ματθαίου
  Άντωνίου
  Χαΐαν
  Ιωάννου
  Εύθυμίου
  Εμμανουήλ
  Ζαχαρίου
  Χουσεΐν
  Στεφανου
  Χαλίμ
  Άνδρέου
  Κωνσταντίνου
  Γεωργίου
  Ξενο^ώντος
  Μερτζάν
  Ίμδραήμ
  Δημητριοι»
  Παναγιώτου
  Λεωνιία
  Ίμβραίιμ
  Γεωργίου
  Γεωργίου
  Ματθαίϊυ
  Ιωάννου
  Χρήστϊυ
  Γεωργίου
  Ζαχαρίου
  Τρίμηνον πρόσθε όν καί 25 ?ραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον κ*ί "'δ δραχ. πρόστιμον
  »
  »
  »
  »
  ))
  »
  »
  »
  »
  — 3
  6Ί Παπαϊάκις
  65 Άο·/ΐντά/.ις
  66 Κα'λίατζής '
  1 Ι ίίυΑΐτσά-'.'.
  2 Ίζι.τ^ικι/ΛΛΐ:
  3 Θωμ;:·/.'; ή Λ'ωρι.
  4 Άρε.άκ'.ς
  Γ) Γΐωργΐακάκις
  6 Τρα-/«λάκις
  7 Μ-αγακις
  8 Πουλιτσά/.ις
  9 Χίοραφάλΐ;
  10 Σκορδυλάκις
  11 Κατσανεδάκις
  12 Λαλετζά/.ις
  1 3 'Αμπαίΐωτάν.ις
  14 Τσακάιΐις
  15 Γαρμπιϊά/.'ί
  16 Σ/ = ρ:υ, 3··/.[ς
  17 Ιϊαδουνάκις
  1 •Ι'ραντΐεσ/.ακις
  2 Κατΐρινα/,ις
  3 Καλογ-ΐ'.ϊίν.'.ο
  4 Κα-2ρ;υ8ϊ/.'.ς
  5 Μα..αι·/.:υ,.Ί
  ϋ ΙΙα-αναντο,νά1
  7 Μίΐχΐυντίν.'ί
  8 Ψίυμα.-.ς
  ') "Α·.-ρϊ·/-."ΐ;
  !0 Ραρ:4^--·-ς
  1 Ι ίνα"τρ:;ί/.'ς
  1'2 .]α.·ρο-,'=/ί7. :
  13 Κίν εντβ/.'.ς
  1 Ί Πα;α-7ε-ν:υ;;
  Ιωάννης Νικολάου
  Άνττόνιΐς Άνϊρέου
  Στέφανος Μ;ι·χγιθ(;ν
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊρχ'/. πρίστιτον
  ζ^ήμος Άκρ< 1 Μαρχάκις Ίιο άννης Γεωργιοΐ/ 2 Μανωλιν.ά/.ις Ανδρέας Ιωάν-ου 3 Κουτσίυίά/.ις Δη',Αττ,'ρι-,ς Εμμχ/ςυί,λ 4 Τΐαΐερά·/ις Μα-λοΰμ 'ΑΛή 5 Κλαοάκι; Χαριοημςς Εΐιΐτρχτ ου 6 Μπαμπαχμετάχ, ς Χΐυσείν Ρ,;ζ« 7 Τελάκις Ζαχαρίας Ι εωργιιυ ι1·- Γυκά'-ις Κωνσταντίνος Γεωρ-,", γ υ 9 ΚίΐμΛτσοΐί/.άκις Κωνσταντίνος Έ;; μ νουτ,Λ 10 Καζάκος ΈμμανίϋΓ,λ Α/>;ςάν5ρίυ
  11 Ιΐεράκις
  Νικίλα;ς
  Ιωάννου
  12 Χριστουλάκις
  Ιωάννης
  Ιΐαναγιώτου
  13 Καλφάκις
  Νικίλαος
  Στίφανΐυ
  14 Πεδάκις "
  Στυλιανός
  Γεωργι.υ
  15 Κιΐαμιτάκ'ς
  Έτ;·ιν:ι' λ
  Ι'::.^·;-;;":-.·
  Κ) Τ(.)ρά.ι.;
  Λ^ή-ρ.ς:
  Λ /'.'ϊ' ■
  Ί Μα..ρι·2Αΐς
  Ν τ·.;ς
  Γϊοργυυ
  ]8 1;:λ;...;^;
  Ίωά/νί;ς
  "; ί'ων:ς
  1& Κίργ-ν άκ'ς
  ΚΊιι·^ ;α.-.ϊν.;
  ί ■ωργ ; *
  1ι μ ι.,' ι'. υ 11.
  Λν·ΤΡ:-:
  Ι^αγγ-':;
  11αν^γιω·.ϊ;ς
  Νι·Α5/.α:τ
  Γ;ώί-·ι:.-
  ί'-ωργ ■'->
  ΛΙ ν/ 7.,, Α
  .V
  * :(ο ν. ν ->
  Κωνσταντίνος Νΐ7.ο> αου
  Μιχαήλ Λ,-,μτ,τρ'ου
  Εύσέβιος Ι'^μμανουήλ
  Ιωάννης Κυνσταντίνου
  Ματθαίας Ιωάννου
  Ν'.ν.;λα:ς Κυριακού
  Μιχατλ
  Ε.αγγε/.:-:
  Ι'- / ί- -
  Κ;..; ν;.;,
  %' Ί.-''', ■
  1' 7 . ι γ, ς
  Ν./.;, 7:.;
  ν] "/-ί'1/.
  Τρίμηνον ιτρ;:τθει;ν καί 2·) Ίρχ/. ~ρ3~τιμ:ν
  ^; Γρ;/';::; ^ λ/'. "25 ','
  ΪΊίυην-.ν τ-ρ;;':ί·;
  ~ * * - Τ''! '* 1
  Άλικιανού
  2 Φυλάκΐί
  3 Σα^:υνά,-·.ί
  4 Μαραγν.:υ->
  '■> Σαπυυ'/:.ζ
  6 Στταν υ-7/.'.:
  7 Σ?..γ·/.ά.·ι:
  8 Ί'αρΐυοακις
  9 Ψιλι—ακις
  ηΐή
  Ματθαϊος
  10
  Άκρω.ηρ3ανάκις
  Ιωσήφ
  Βασιλείου
  11
  Φραγκομιχελάκις
  Εμμανουήλ
  ' Αναστασίου
  12
  Δρα*άκις
  Ανδρέας
  Εμμανουήλ
  13
  Σταφιλαράκις
  Στυλιανός
  Παναγιώτου
  14
  Δατκαλάκις γ] Βοσχάκις
  Σπυρίδων
  Εμμανουήλ
  Τρίμηνον πρόσθετον
  καί25δραχ. χρόσΐιμον
  Δήμος
  Λάκχων
  1
  Νεσκάκις
  Δημήτριος
  Εμμανουήλ
  Τρίμηνον πρόσθετον
  καί 25 δραχ. πρόστιμον
  2
  Άνεζάκις
  Στυλιανός
  Χρτ^ιου
  3
  Πατΐράκις
  Μιχαήλ
  Εμμανθοήλ
  4
  Κουφάκις
  Άν των ι ς
  Γεωργιου
  5
  Λουπάκις
  Σταμάτιος
  Κωνσταντίνου
  6
  Λ'οδάκις
  Μιχαήλ
  Ιωάννου
  7
  Τεκλιφάκις
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Τρίμηνον πρόσθετον
  καί 25 Ιρ<χχ. πρόστιμον 8 Κουκουράκις Μιχαήλ Νικολάου 9 Στρατινάκις Στυλιανός Στυλιανοί 10 Λΐονάκις Ιωάννης Νικολάου » » Π Ψυλλάκις Κυριάκος Ιωάννου 12 Σκουλάκις Δημήτριος Άντωνίου 13 Μαλινδρετάκις Σπυρίδων Ιωάννου » » 14 Γδοντάκις Εμμανουήλ Εμμανουήλ Δήμος &4.<αστ£λλέου Κισσάμου 1 Ξανθου5άκις Εύστράτιος Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον •/.αί 25 ορί'χ πρόστιμον 2 Κουνελλάκις Γεώργιος Μιχαήλ 3 Βουτσαδάκις Μιχαήλ Αλεξάνδρου Ί Παντελάκις Αντώνιος Εμ,μανουήλ » 5 Καστρινάκη Μιχαήλ Άντωνίου 6 Κουνελάκις Μιχαήλ Βασιλείου » » 7 Είρηνάκις Χαράλαμπος Ιωάννου » » 8 Πιτσιγαδάκις Στέφανος Κωνσταντίνου 9 Σπανουδάκις Όδυσσεύς Εμμανουήλ » » 10 Πλευράκις Εμμανουήλ Γεωρνίου 11 Κουτσογ'αννάκις Ιωάννης Π»ναγ3ώιου » » 12 Φαραγκιτάκις Ιωάννης Γεωργίου 13 Κοτσΐφάκις Πέτρος Γεωργίου » » 14 Κατράκις Εύστράτιος Νικολάου » 15 Γεωργουλάκις Αντώνιος Ιωάννου » » 16 Κορωνιωτάκις Γεώργιος Χριστοδούλου 17 Σκουνάκις Εμμανουήλ Βασιλϊίου 18 Χαρχβλάκις Ιωάννης Αναστασίου 19 ΕΊρηνάχις Ηλίας θεβϊώροΐί 20 Τίβυροϋνάχΐϊ Παναγιώτης Αντώνιον 5 Δήμος * Ινναχωρίων 1 Πετράκη Γεώργιος Μιχαήλ Τρίμηνον ■Λρόσβίτβν καί 25 &ρχ%. πρόστιμον 2 Τζιακΐξ Γεώργιος Εόστρατίβυ Β Δερουκάκις Κωνσταντίνος Δημητρίοκ » Ίζαναχάνΐς Άλίςανδρος Αλεξάνδρου » » 5 Καρτσωνάκις Χαρίλαος Εμμανουήλ » » 6 Κογχιλάκις Αντώνιος Βασιλϊίου 7 Χαιρετάκις Νικόλαος Ιωάννου 8 Χοχλάκις Βασίλειος —τυλιανού » •ϋ Τζιάκης Ματθαΐος Ιωάννου » » 10 Κοντοπυράκις Γεώργιος Αντωνίου 11 Δεσποτακις Δημήτριος Γεωργΐΐυ Ι Καρεΐυλλάκις Ιωάννης Αήμος Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον ■/.αί 25 οραχ. πρόΐνΐμον 2 Τζουγανάκις Ιωάννης Ινωνσταντίνο;* ι :-! Ραφτάκις Κιριάχος Πολυχρονίου » » 4 Κοκινάκις Αντώνιος Εμμανουήλ » » 5 Κατερουίάκις Αντώνιος Πολυχρονίου » » 6 Κουτσουνάκις Γεώργιος Νικο.',άου Δήμος Πανεθύμ.ου 1 Φουντουλάκις Ιωάννης Εμμανουήλ 2 Καλογεράχις Αϊουοακις Σπυρίϊων Παντίλής Ιωάννου ιωάννου Γρίμηνον ζρόσθίτον κ->ί 25 ϊραχ. πρόττι;χον
  4
  Κρομιδάκις
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  ϋ
  ΦαλεΛάκις
  "Εμμανουήλ
  Γεωργίου
  &
  6 Κατάης
  Εμμανουήλ
  7 Πατηνιοηάν.ις
  Παναγιώτης
  8 Κλουβ'οάζις
  Ιωάννης
  9 Μαλανδράχς
  Δηαήτριοε
  10 Φίυρν/ις
  Σ-υλΐϊνό;:"
  1ί Χουϊαλάκις
  Νικόλαος*
  12 Μαυρο νΐαννάκις
  Δημήτρ ι: ς
  13 Βασιλαντωνάκις
  θεμ'στίν.λής
  1 Γαροφαλάκις
  Ιωάννης
  2 ^ηράκις
  Εύθύμιος
  3 Νικηφοράκη
  Γεώργιος
  Καραντωνάκις
  Ζαχαρίας
  5 Κονσ:λάχ.ις
  Νικ ό) αοί
  6 Βρονουλάκ'.ς
  Μιχαήλ
  7 Κρομυϊάχις
  Ευστράτιο;
  8 'Αρχοντάκις
  Κωντταντΐνο'ς
  9 Σα-ουνά/.ις
  Εμμανουήλ
  10 Καττϊτανάχι;
  Νΐληφόρος
  11 Χατζηϊάν.ις
  Γεώργιος
  1 2 Τσοντάν.ις
  Ρ]ύστρ·άτιος
  1 3 Ν2ουν3ουδάκ'.ς
  ν
  Ση^ρ:ς
  14 Μανωλακάκις
  Ιωάννης
  1 Καρϊαμάν.ις
  Μιχαήλ
  2 Κουριϊάχις
  Δημήτριος
  3 Κουμής
  Άν.ών.ος
  4 Κλιματσάκις
  Κωνσταντίνος
  5 Νικολουοάκις
  Άγγελος
  6 Άρχοντάχις ή ΙΙαπτταδάκις
  Μιχαήλ
  7 Μπιτζανάν.ις
  Κω^σ-.αντΐνος
  8 Κα/χγ·ράχ.ις
  Σταύρος
  9 Γερεουϊάν.·ς
  Μιχαήλ
  10 Μανουδά-ζ.ις
  Ζιτυλιτνος
  11 Στε^ανουΒάκις
  Στέφανο·;
  12 Κριμταζάκις
  Γεώργιος
  13 Κουμάκ'ς
  Ίάκωβος
  1 4 Καραπατάκις
  Ανδρέα;
  1 5 Μπιτζανάκις
  Νιχόλαος
  1 Γεωργακάκις
  Ιωάννης
  2 Σφιναρο)άκις
  Μιχαήλ
  3 ΙΙαιτα Μαρκάκις
  Φραγκίσ·/3ς
  'ι Άριεμάκις
  Εύάγγΐλος
  5 Περάκις
  Εμμανουήλ
  6 Γεωργακάκις
  Βασίλειος
  7 Σημανϊηρά/ις
  Χαράλαμτος
  1 Άναστασάκΐς
  Γεώργΐ'ς
  2 Μαθιου3ά/.ις
  Κωνσταντίνο
  3 Σειραδάλΐς
  Ιωάννης
  * ΙΙαπαδογεωργάκις
  Γει,Ίργιος
  ο Ζεοβουίάκις
  Γεώργιος
  6 Δασ·/.αλ;γρηγΐρά/.ις
  IIα^λος
  7 Σαρτζετάχ'.ς
  Βασίλειος
  8 Μαλανοράκις
  Σπυρίίων
  9 Κανταράκις
  Νι/.όλαίς
  1 Ρουσιάκις
  Γρηγόριος
  2 Σταυριανου3οί"/.ις
  Νικόλαος
  ο ΙΙερδιν.άχις
  Κωνοταντϊνο
  ί Ζουριϊάκις
  "Ανδρέας
  •Ο Δοξάλΐς
  Εύτύ/ιος
  β Μανιατοϊασχαλά/.ις
  Κωνστα^τΐνί
  7 Παυλάχ.ις
  Εμμανουήλ
  8 Κλονιζάν.ις
  Άντώ/ιος
  3 Παυλάκις
  θεόϊωρος
  Ματθαίο
  ου
  Εμμανουήλ
  Άνϊρέου
  Έμμ»ν:υήλ
  Εϋστρατίςυ
  Μιχαήλ
  Ιωάννου
  Τρ'.μηνΐν τρίΐτ^μον Λαϊ 25 3ραχ. -ρόστι
  Κολυμβαρίου
  Νικολάΐυ
  Γεωργίου
  Σ
  Ζαχαρίου
  Γίωργίου
  Κωντταντίνΐϋ
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  Κωνσταντίνου
  Τρίμηνον τρ;σθ£τ.;ν καί 2.) ϊραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον-ρόσθί-ίν /.αί 2·) 3ρ»χ. πρόττι;;.;·*
  Μιχαήλ
  Δημητρ'Όυ Τρ μηνον πρόσθίτςν καί 25 ίραχ -ρόσΐιμον
  Βασιλείου » »
  Αήμος Δρομονέρου
  "Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 8ρ^χ ΐϊρόστιμον
  Στυλΐανοϋ
  Μάρκου
  Παντελή
  Γεωργίου
  ΙΙϊναγιώτου
  Ία/.ώίου
  1ωρ~[ίον
  Νΐ'/.ολάου
  Κωνσ-αντινου
  Κωνσταντίνου » »
  Εμμανουήλ » »
  Γίωργίου
  Μιχαήλ
  Ζαχαρίου » »
  Αήμος Κανδάνου
  Νικολάου Τρίμηνον πρόσθετον λαί 25 δραχ. -ρόσ.ιμον
  Δημητρίου
  Νικολάου
  Κωνσταντίνίυ ■» »
  Δημοκρίτΐυ
  Μιχαήλ » »
  Αναστασίου
  Αήμος
  Εμμανουήλ
  Τρίμηνον -ρόοΌετον καί 25 δραχ. πρό
  Ίω:ήφ
  Άντωνίου
  Κωνσταντίνου
  Γίί,ιργίου
  Άντωνίου
  "Ιωάννου » »
  Ιωάννου
  Αήμος Παλαιοχώρας
  Άρτεμίου
  Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον και "25 ϊραχ. πρόστιμο
  Λντων'ου
  Βαρϊί) » »
  Δημητρίου
  Νικο/.άου " *
  Νικολάου » »
  Εμμανουήλ
  Νικολάου
  — 6 —
  ΠΙΝΑΞ Β'·" - -^
  -·.·.·■ .- .ν,·-,'.'; ·■■■-! ■ '" ......."'
  Κληρωτοι οΐτινες ώς έκ τον αριθμόν τοϋ κλήρου των, έκρίθικίαν δχαθέ>χμοχ ι αι οΐτινες οφείλουσι
  προ της 1η<· Νοέμβριον έ. έ. νά καταβάλωσι τό υπο τήι- τετάρτης $ τού άρθρου 5 τού νπ'αριθ. Γ)ί περί στρατολογίαι νομοθετικόν Λιατάγρατος προβλεπόμενον άντιοήκωμα έκ δρ. 100. Έν η περιπτώσει "έ1 ναταβάλω η τό άνι τέοω άντισήκωμα μέχρι τής ώς άνω τοσσοιιένης προ- ϋί,σιιίας οφείλουσι νά προσέλθωσιν άνν.περθίτί. ς την 1 ην Νοεμβρίου έ ε. ενώπιον τοΰ Στρατολογί¬ αι) Γραφείοΐ' ·> τον οίτειου τάγι.πτοι·, κατά τα έν τω Λ'. πίνακι διαλομβανόμεα, πρός κατάταξ.ν ι αι
  διάλυσιν τή- ί/ποχρειόσεώς των ΤΊ οτρατολονικα Γραφεΐα καί τό σχετικόν αυτών Τάγμα συμ-
  [ΐοοφ ·>θήσοντ<>ι και δι' αντονς >'· ς έν τω Α'. πίναια διαλααβάνεται.
  Όσων ή σωπατικη ΐκανότης δέν εξητάσθη ππρά το>~' τακτικόν Στρατολογικόν Υνμβονλίου,ώς μή
  προοελ(ί(>λτο)ν κιιτά την κλήρωσιν ενώπιον αυτόν, ιΐς τούτους επεβλήθη τρίμηνος πρόσθετος ύπη
  ρεηχα, ώς έναντ. των ϋνομάτων αυτών έμφαίνετο', δυνάμει τοΰ άρθρου 1·3'> τού αντ<·ν ■περι Γτρα- τολογίας νόι.ον. ί αί "55 δοοχιιών "ρηιιατικον τίμηυα, ώς πρόστιμον, δυνάιΐίΐ τοΰ άρθρον 112 τοΰ αντοΰ Ν'''·ι< ν. οΐτινες δμως ώ'· έκ τον άοιθμίιϋ τον κλήρον τιον, κριϋέ*τΓς και ούτοι διαθέσιμοι, οφείλουσι μ'ι ι-οταθίίλωσι >■ αί τό ν.ηό τής τετάρτικ· § τού άρθρον 5 προβλεπόμενον άνησήκωμα
  ώ<· άω, κατατιθευέ ου καΊ τοΰ '. Γ> δράχμον πρόστιμον ηέχοι τας 3ί 8)3ρίου έ έ έξαγοοΐσωσι >^έ
  καί την τ'ΐίιηι όν πι'όσθετον ν.ηηοεοί· ν των άντί δραχιιών '!' δ ' έκαστον μήνα μένρί της 30 8)Βρίον
  έπίσης τού ε οί; · τή·· ■-.ληρώ/εώς των. ήτοι καταβάλλοντες μέχ'κ τής οί) ο')^ρίον έ ί δρ 100
  ώ·· νόμιιιον αύ'.ών άντκτήκον/α ι;αί δραχ. ^Γ), έξ' ών τάς μέν ('>'< ον την τρίηηνσν πρόσθετον νπηρεσίαν, τάς δέ ?.'· ώς πρό·>τΐμο". διότι μή σι/μκορφωί'έντ ς Χιλ; νυμοις, δέν προσήλθον κατά
  την ι λήρωσΐλ· ί'νίόπιον τοΰ τοκτιι ού ^ τρατο?.ογη.ον 1 μβον2.ίου, ήτοι καταβάλλοντες έν όλω μέ^ρι
  της ?0 8)βρίον τον έτονς τίκ ι. ηρώσΐ'ώς των δριιν. 185.
  *Αν διιοις δέν καταβάλωσι μέχρι τής 3(; Όκτωορίου έ. ϊ. τό ανωτέρω έκ δυαχ. ?·5 χρηματικόν
  τίμημα, όίείλονιτι τίιν Ιπν Νοθιΐ'Μΐνιυ έ. έ , άνυπερϋέτωΓ κα άνεν ετέρας είδοπθίήσεως, νά προσέλ-
  ΙΙο)σι μετά των λοιπών ουνίΐλικιωτών των πρός >·.·ιτ(ίταξιν ενώπιον τ^·ν οχ'κΓ'ίον το3λ'5"τ(.κιτολογικϋν Γρα¬
  φείον, ινα ΰκινύ'τωσι την Οητ- ίαν των συνηλικΐ'·>τών· τωλ' ώς ύκοχρέηοιν και την έπιβ?αιθεΐσαλ'
  αυτοίς τρίμηνον πρόσθετον υπιι,Όθ'ί.ιν, ην δικπιοΓ'· ται νά έξανοράσωσιν άντι δρα^· ϊϋ δι' έΊ<αστο μίινα, ής δμως δύνανται νά άπαλλαώσιν άν (ίποδείξιοσιν ότι ■ ιέυελον κιιτά τον χρόνον των *λιι- ρίόοεων έν τ»ΐ άλ?ιθδα·τη, υποβάλλυ .·τί.ς ενώπιον τοΰ οιιχίον των τρατολογΐι;οϋ Ρραφεϊου κατά τίιν ημέραν της ι;ιΐτατάξεω<·, συμ^ώλως τω άοθρω 79, έπίσηιια πιστοπ.χιιτικά οΐασδήποτε ίΐροξε- νικίις Ί-'λλην Γ.ίΐ'ς, 'νρνής ή ά?νλιις επισημον, τοΰ τόπον τής έν τω εξωτερικώ (-ιαμονΓις των, καί ούχι των Λημάρχων ?ι άλλων οιονδήποτε άρχών τής Νήσου, εαυοσον οί τέλει ταϊοι ούτοι διί- να%ται να πιστοπιιΐήιΤιοσι μόνον τίιν έκ τής περιφερείας των πραγματικήν άποιαη'αν ούχι δέ καί την γ ν τω εξωτερικώ οιααονην τον ΐ'.ληοωτον σνηψώνως τω ά^υ'ρω 18 < τού αυτόν πει,Λ στρατο- λογίας Νόμον ι ν σνδιασμω πρός τό άρθρον 1ο<> τον αυτόν ΙΝόμου
  1 Αήι ».ος "Χ αν£ων ?
  1
  Λατιφάκι;
  Χουσε'ιν
  Μεγμέτ
  ο
  Ίβάβη;
  Χασάν Χ '
  Ίμβο->ή;Α
  Τρίμηνον -ρίσθϊ :/
  ΥΜ.Ίί) όρα·
  3
  Τενεζάκι;
  Δημήτριος
  ΞΐνοκΤιντΐ;
  9
  Ί
  Άν-.(όνιος
  Μιγαήλ
  -
  ι.
  6
  Χα^ν/ευτ'εΐ/
  ■ - /..;
  Χασάν
  Μουστα;α
  »
  - 8
  7
  Μι/ελακαζ-ΐς
  Γεώργιθί
  Βαϊ-.λίΐίυ
  8
  αντ;ά·Λΐς
  Αντώνιος
  Γεωργίίυ
  11
  Μαρμ7ράκις
  ΆνασΐάΓ·.;;
  Έμμαν ιή";
  10
  Σταυρουλακι.-
  Κ(,ινοταν-ϊν;:
  : Ί(.).ίνν:-
  . 11
  ΔρακΓυλα/.'.ς
  Ιωσήφ
  ' -ϊ7τ;λςυ
  ι.
  »
  ΑήμοΓ. ' ·% - ίϋύ
  τ/.ρίυυ . ούδας
  1
  Τ?·/.;υνα·/.ις
  ■ Ίμίρατμ
  Μίγμίτ
  *2
  Γι:υρ-ίτ;'/.·.;
  Νικ:λττ:-
  Κ 1Λ'/;^ί;λ
  Ί ..ιμτνεν τ.- :Ί>- ζι
  χα·.25 ϊο

  Αντωνα7.ΐ7.ις
  Ιίθάννη;
  Γ-(ι<- ''^ Άι:ά/.ις ΜΓϋΐτα.,ν Με^ετ 5 Τζαφεράκις Χίυσείν Χασάν Β ι Ιίΐρίυοάκις 1Ιε'τ?ί; Πέτρου ΐί. £ (0 ί μ ^ ι ο ν Γσαγκαράκις Νι,·' Λα:- Ιωαννΐυ Κο/.α/.'.ς Μι/άή'/.' Στ/Λΐανυ •Ί Πα-αΐίυλά/.ι - Ιωάννης Άνϊοϊ':υ 5 Κθ7.ςλ:νΐλννν Ί· άννης Μ ιν αγ; λ . -γ.ζ'.ζ-.·!.;ί Λΐυ/.ωνάκΐί Αήμος Κΐύργο » «ΐν,λλονέρου Αλε'ςΐνϊρο; Κωντταν-·.ν;υ Τρ· Αην:ν ττρςΐθετ:ν ;<χ: *>?*·/.·
  — 7
  2 Μαυρίγένηί
  3 Μαραμ;ι»ντάκις·
  4 Γαλ/νά'/.ις
  1 Πϊθλου ΐάχις
  2 Στ.ανΐ-δίκις
  3 Κατωτάν-ΐς
  1 Τομ,αοάχιξ
  2 Λίϊάκ-ς
  λ ΛΤο-υρι^ιϊάκ'ε
  4 Μπαλοι/.ενάκις
  5 ΚΜτίάκΐί
  β ΜανΒαν.άν.ι:
  7 Γΐ/
  Τσ.υριυνόλΐς
  4 Συνχζςιιλάν.ι
  5 Κ^ε/:^
  β Ρετΐυίά-λΐ;
  7 Λε,ά/ι;
  ο _ν.αΛΐ??-/ι;
  4 Στρκτάν.';
  Ι Φκϊνττκι;
  2 Ψυ>λάκΐί
  3 Κατζτοάκις
  4 Κα^ανάν.1;
  1 Άρχάκις
  Νικόλαος
  Ιτοάνντς Έμμ.οιν:υήλ Τρίμτ,νΐν -ρόυθετον χά! 25 ?ρα·/. πρόστιμον
  Έ|ΑΛαν;υήλ Γεωρ·;.:!) » »
  Δήμοε Άλικίανού
  Γίίόργίος Παναγ ώ τυ
  μ Γ='ορ-'ί:υ
  Δήμος Λά
  Άνδρί'αί Νιν.ϊ/άο Τρ ι..ην:ν τΐρίσθϊτβν ϊ,»! 25 ϊ-α·/· ' ρόΐτιμιν
  ' '· ιτόστολος Γεωργίου
  Άπίστί/.εί Νιν.ϊλάου
  Ν·.κΓ/ο·ο- Μ'.-.'27-,λ
  Παναγιώτης 'Τ^μμα ουήλ
  Έμμανουν-λ Μ-'ρ·/. υ
  Άντώνιΐ; Ίωάννίυ Τρ'μην-ν -ρ: 3(1; -όν ν»!. 25 'ρν/. πρόστιμον
  Δήμος Κά«τβλλ£ου Κιβ-ηιο^
  Ιωάννης ' Εμμανουήλ Τ;''|ίηνον -τρόΐθΐ :ον ;· ~ 25 ϊρχγ. τρίττ'Ί:-/
  Γεώργι:ί
  Μιχαήλ
  Έ;;μ»ν;ΐιτ,λ
  Δΐμος 'Τ
  Νικόλαος Τμμ»ν;υήλ Τρί;;τΐν -ρ;-Οί-'-ν 7.?!. 25 507·/· πρό-τιμ:ν
  3 Ι1ολυ·/ρ;νί;ης
  4 Σαϊ-'.ίακΐί:
  ν-^?'( ος Μι/αήλ'
  Π/ ' Τ ^ ' "ι
  ετρο; Εμμϊνΐυη/.
  Δήμος λ
  Δτμήτρυς Βασίλειον
  Μΐ"/αήλ Στεφάνου
  Δήμος
  Μάρκος Ιωάννου
  ΈμμανουΫ.λ Νικολάου
  Εμμανουήλ Άντωνίου
  Γ=(,Ίργι:ς Ιωάννου
  Δήμος
  Ιωάννης Νι/ηίόρΐυ
  Κωνο-τ ντΐν:ς Δημήτρ·.υ
  Τρίμηνον -ρό;Ο:::ν ν?.'· 25 ορ -/ ττρ->
  1 Τσινλάν.ις
  2 Ντίλιναϊάκι;
  3 Παρασν.-υάν.ι
  4 Μπιτζανάκ'ε
  5 Θεοδωρίκις
  6 Άννελάν.'.:
  3 Βεργίρης
  4 Ξυλιν:'·/.ι;
  1 Μανιατάλΐ;
  2 Λιγχουνάκις
  Χατ.λαος
  Χοήστος '
  Ν·.7.-.λα::
  Ιωάννης
  Γει,Ίργιος
  μμή
  Ί* μμ.ανουή/.
  ΈΑ·λα/ου·Λ
  Λήμοί Ι*
  ' Ε μ ι ανΐυήλ Νι/.ί" ά:υ
  Εμμανουήλ Ν ι·/;λ-ΐυ
  λία
  Άντονι:υ
  Δήμος
  ΘεοοΛρ.-υ
  Κωντταν .ίν: ^
  Μ άν/-: υ
  Δήμος
  /-■. 2.) ρ /.
  Τρ'μη-ον ,τρ;-Οετ,ν ν.αί 2ο :Γ «.·/
  Τρίμτ,ον ίΐρόϊθε-ον /.β' 2ο όρ^'
  — 8 —
  Εάν τητς έκ των έν τώ πίνακι Β'. εγγεγραμμένοι προσέλθωσι πρός κατάταξιν, καθό μη κατα-
  βαλόντες τό ι<εκανον·(ϊπ'νον δΛ τοΰο διαθεσίιιους άλτισήκωυα. προσέλθωσι δέ και πάντεο οί τοΰ πλα¬ κός Λ'.. ότε ή δι'ναηΐ'ς των Ταγ^ητ.ιν τ'λει νπ· ρβη τόν Κϊκανοχισμέ ονάριθ',ιόν, οί πέν τοΰ π.να- κης Β'. θά κατατάσσωντπι ποός διάννσιν των ύποχοεώιτεών τ.·,ν. (!ά άποστέλλωνται οαως, εί δυνατόν, αύσηυερον ετέροι εί· την έστίαν των άευ αποδοχήν υένρι λήξεως τής θιιτείας των, συμφώνως τη 5 $ τού άρθο ν ΙΓ Ι τού πεοι στρ.ι^ολογίας Νομου. έκ τοΰ πίακος Α'. κα'ι ι-όνονέκ των προ·:ελ- θόντων ενώπιον τοϋ ϊνιιοΌυλίον ·ατατ.Ίν κλήρωσιν, έξ έ* είνων τούτεστιν οΐτινες ουδεμίαν έχουσι πρόσθετον ύπηρ'σίαν, και άνιδοοηικΓς ν α τα (?»'>! ι ο υ < 5Ί > λ .τ ε ι >αν έκ τοϋ αυτού δήπου. καϊ έν έλΑείι'ει
  τού αυτού οήυου, έξ έτέοου τϊΊο αι'τή-ς ' παρχίπ·" ή Νομού. πρχη,'· γεν,ιαένης έκ των εχόντων τόν
  μεγαλ; ί ε' όν αριθμόν έν τώ Ηίνακι Α'. έκτός έ<Ίν και οί έχοντεο προσθίτουι. υπηρεσίας τού αυτού ί 'ίνακος Α'. έξαγοράσωοι ταύτα;-, ότε θά άπολύωνται μιτ οι'τοι, (ίκολουθ αγ μένής αίτθ ς της αυτής σειράς έκ των εχόντων τόν μεγαλειτέρον άμιθιιόν. Έν Γι πε ιπτώσει ήθελον ποοσέλθη και έκ των τοΰ πίνακος Λ' (ί βεβαρημένοι διά ποοσθέτου υπηρεσίας > αι "5δρ<ί"'ΐιου ποοστίΐιου άτινα δέ> ϋ'λοτοι Γι δέν δύνανται νά 'ξαγοράσωσι, τότε, κοα-
  τουμίνων τούτ<·)ν δια την ΰπηοεσίαν, θέλουσιν άπ^λύεσθαι κατ ηνζ,ονσαν πλέον σειράν έκ των τοΰ Πλακός Β'. οί μή έχοντες ποόοθετον υπηοεσι ιν, ούτως ώστε ενδεχόμενον ή δύναμις των Ταγμάτων νά αποτελεσθή έκ κληρωτών των ΠινάκωνΛ'. ·αΙ Β'. εχόντων πρόσθετον υπηρεσίαν. Εάν όιιως δέν ήθελον πρασέλθη πάντ'ς οί τοϋ Ιίίνανος Α , ό συνολικόν ,ίριθαός των όπ >ίο)ν
  αποτελεί τίιν όλην δύ/απιν έ·ίατέοον? των Ταγηά'ίον, δέον ά ^ηφθίί ί/π' όψει ή άνά('κ7Χ τ'ΐς συμ-
  πληρ όσείος. ποωτίστί.χ· τοϋ άΌιΟ .ου τόν τα" Πίνακος τούτου διά των τοΰ Πίνακος Β . κατά τήναύ-
  ξουσαν οΰτώ' σειοάν. ιιεθ' ο και μόνον, έν περιπτώσει πλεονάσαατ<>ς έ^ίΐτρέπονται (ίπολυ'σεις έκ
  τώ· τοΓ Πίνακος Β .
  Ή μεταβάλη α1 τη θά κοΐνπππιήται διά τη,·· ήμερΐισ'αι· δ ιιταγΓΐ'· τοϋ Γιίγματος- και θί γνωστο-
  ποιΓιτ'Ή (ίμέο'ως πρός τό οί/.εϊι>ν Στρατολογικόν Ι "ραφείον, είς τυύν ο>'·τω δ' (Ίπο.λι/οηένους ΘΊ χοοη-
  γήται πυοσ(>)ρινύν Φύλλον άπολύσίω ■ κίΐτά τό ι ν τω τέ?.ει τάς ''Γπ' άοιθ. 50'ιί) τού έτους ϊϋο^,
  έγκυ^λίου α ο ι/ υτίδε^ΐια κα'1 5,'ι,^ε >ος· αισθοτρο ι> ιδοσια διά Ί"'ΐν είς ι'
  συμφώνως τω υ π αριθ. Ι71 τής Ο Ίουνίου ! (.)08 Διατάγματι.
  έστιαν Γ<ον παΛινύστησιν Κληρωτοι τιι<· 3ης ^ τοϋ Π Ι Ν Α Ξ ■ Γ' κριθέντεΓ διά τάς βοη'ητικαο υπηρεσίας κ η οΐτινί ς ό ί> 'ίλοιτσι νά καταό'ίΑωσι τό υπό
  άρθρου Ι (■' ποοβλεπόιιενον άντισήκωτ,ια α'ς δρογηάο "2ο. άνυπεοθέτοΐΓ. ιιρ.υιιι της Ι ΛΓ-
  είσπιΐά-
  ρϋροι/ Ι (·' προβλεπόμενον άντισήκωτ,ια α'ς δροχηάς "2ο, άνυπερθέτοος, ιιέχρι της
  γούστου τού έτου της κληρώσεως τ όν. είσιριττοιιέν"ο; άλως ιςατά τΟις διατάξεις τοΰ'πεοϊεί
  ξε»;ς δημοσίων έσόοοον νόνιου
  Δήμος Χαν£ων
  1 Ιΐα-αίακις
  Φα·ϊων
  Μι/αί-,λ
  '2 ΚθΛθλα/.·;
  ;! Τεπελενλήί

  " .ι
  Ιωάννυ
  τ/·
  -ι Αναττατ^/.ις
  V
  - ϋ ο >'
  V
  ' λ = ςα^:ρ;ς
  Κατ ι:τί
  Άρ-εμί:υ
  ·' Σ-ελιαρα/ΐΓ
  Γ) ΙΙε-:;^87,Λετά/.'.ς
  ~ι —:ϋ/'α-α/.';
  Εί; ί;ν
  Κα '&:'
  Τ;ε;χαλή
  Μ:^7-75?
  'υτ:'ν'
  Ι Κ,,λ'.μ-ίυρΛ'ί
  Χαλήλ
  ιήμο·: 'Λχρωτιτ,ρίο'; Σούον
  ν _
  2 Πρεί;δ:υρ7Αΐς
  'ι 17 ·■";>.
  Δ ^ ί :{τ ρ 'Ό υ
  Αήμος Κ ραμιών
  Ι Κα::ίν:·/ακ·;
  Ι1--ρο-
  Κί,,/^τα/ · ,ζλ
  Ι / Λ ' ι ■>
  Αήμος Βΐύογου ·Ι·ηλλο<έρ Ι 1")<ο;λλ/ι: γ; Ι :·;-*/.//.': Στ^λ'ανϊ; Ρεοργι:, Αήμο" Άλικιανοΰ Ι ϊ,^:/^/.ι; ί ηε/ς-,ίά/,ΐί Μι-/αΓΛ Ι ί') ■/ ι' ) { Ζ Αν ονι:Ί ν__. Αί — . ζ. * χ * - ^ ',μ',ί Κνστελλίου Κιισ^μου 1 ΠαΤ5ρ;για/ν^/.ις Χζή--.ο: Ι(.)7ν Κΰ "2 1 τυρού ίάκι; Μιχ^,-. Αντω/ιου ο Φ;λεσάκις Κωνστα γ.'.ίζ ; Ι Ι-ινα-, κ.ιτΐν ι Ποιτάλΐ; Λναττατιυ- Γςοργ'.ου ϊι Σίί^ίκκ Ι'-,' > χ ι ζ υ γ, Λ
  /-<,·>,ίυ
  Ι 1 *" ■■ '
  Λήμος Ίνναχωρίων
  Ι ΚίΛϊλοτρων^κΐί
  Ι':.;.3-·ι:.-
  Λν-ωνί:}
  Ιερε^ακις
  Ιοάνντ,-
  X
  Γϊωίγιΐυ
  Δήμος Πανζ-θύμσυ
  1 Τσοντίκις
  ! Ντεγιαννά/.ις
  3 Μαμιξάκΐς
  Βασίλειος
  Γεώργιος
  Ήρακλής
  Δήμος Δρομονέρου
  Άντων'ου
  1 Λαμπουΐάλΐς
  1 εωργιος
  Δήμος Κνμπανοΰ
  Ιωάννου
  1 Ρουσιάκις
  3 Φιλλαδιτάκις
  Ιωάννης
  Ανδρέας
  Αντώνιος
  Δήμος Ηαλακ»χώ;Γ.>ας
  Θεοίώρου
  Ρεωογιου
  Ήλια
  Π Ι Ν Α ~ Δ'·
  Κλη^ωτοΐ άπαλλ ιγέντις παοά τοΰ ται,τικοι Ιτρατολογικοϋ Συμβουλιον 1-αι οΐτινες οφείλουσι
  νά ναιταβάλωσι τό έναντι τοϋ όνόματος εκάστου, συ|.ι&ο>*ως τώ <Ίμ()οω ·> τού πεοΐ στοατολογίας,
  ύπ' άοιθ 5; νοιιοθετικοΰ Λιατάγιιατος ποο(5λεπόι.ενον άντιϋή>ωιια τ" Πμαόύ ε >ον ιιέχοι τΓιο ι »ι·^
  - ι Ιι.ϊ)1/ ^ ^ι-^^ι, ίνι. ^
  Λΰγούστου τού έτους τη γ κλημώσεώς των.
  Ή μΐι έγκαχοος κατάθεσις τού (ίντιση·κώα<Λος έντι ι τας ιος άω τ'ΐοσυιιένης προΐ·ισμιας ι ,:ϋί<Γ- τησι τίχν περΐ. άπαλλαγης απόφασιν τοΰ σι 'ΐοΌνλίου αι υιΌν κα ιΐυνεπ"»ς ηφειλουσι ά ποοίτέλ'ΐθιαι πρός κατιίτοξιν την Ιην Νοεμ6ρίοΐ' έ. έ'. έ έιιτκι οί. ; εμιπτιόσει Ο'Λου^ν ύηοίίά/.ι,οθιπ εϊ(· κις οιατάξειο των άρϋριον 13Ί. 135 και 138 τοϋ νομου νιΐ' (ίικιιιούμι,λοΐ είς την ύπουο ην νέικ1 -ίτή- οεως άπαλλαγϊις. 1 Παπαοογιάννης 2 Άλατσάκις 3 Άμ.πουσιν?<ρ 4 Χατζηχαληλάν.ις 5 Καβαζάν.ις 6 Μαραγκουϊάκις 7 Μωραιτάκις 8 Όμεραγαδακις 9 Πλβυμιδάκι; 10 Παγωνάκις 11 Κΐνακάκις 12 Μπουμπούλα/.^ 13 Κουρακις 14 Τσαΐυΐα/.ι; 1 5 Χαριτα'Λΐς 17 Μ 18 Κ 19 Ε Μυρ υργια/.}/.ις υΛα-/ϊ/.ις Κωνσταντίνος Κ6>νσΓαντινου
  Νικόλαος Χαραλάμ-ους
  Άλή
  Μουσταφά
  Χαλη μ.
  Νικολάου
  Χουσείν
  Μουσταφά
  Δήμος Χανίων
  Απηλλάγη ουναμε
  το^ αρ''ρ 2 '.7"3. γ' 0/ -ΛΓ,ρΊΐστ, δρ.
  Άλής
  Μουσταφάς
  Μουσταφας
  Δημήτριος
  Άλής
  Ρεμνιονής
  Νικόλαος
  Μουσταφά;
  Ριφάτ
  Χαοάν
  ι
  Κωνσταντίνίυ
  Χδΐιτείν
  Άρίφ '
  Δημητρι9^
  »
  »
  »
  »
  »
  »
  Β
  Β
  »
  μος 'Λ<ι^ω-//ίί(υ Χ' ύ υ/ια/;^ .~ ι:: ι ^ ι, -,'< Λί,μο. Κο ;ϊΤ7ντι.ν;ς ]<)^,/Γι: γ, γ,' γ' Χ γ' ί' 55 55 55 55 55 135 55 53 55 55 • ι.) Γ) ό Γ» ό 13Γ. 18Γ, ν' 0/ Τ'-ι,ΖΙ,,Ζι, ίρ. .V) Α'Γ,ν/7-, Γ, ο^. .-- ί,'ι , ,ι, ί^α,ιζ ·,^ 7.0,.. 2.,/ί.γ Κισσνμου ι^ί,-^.;^ 'Λγ /-,/.■ αγ Γ, ς^/Λ^^ ,Αήμος ΙΒ'χνεΟύμου 1,0./,,;..
  — 40 —
  Δήμος Κολυμβα?*£ου
  ί Πλκ:',νά-,·.ι; Γεωργιος Κω ,στα.τίν:!; Άπ^λλά,η οιί)}.-λ το3 χιΰρ. 2 έ;ά?. γ' Οα πληρώίϊ; 8ρ. 55
  Δήμος .-ΛΓΐομονέρου
  1 Πα:.-Λ:ικϊκ;λά·Αΐς Ρεώργι-.ς Έμ'/αν^ν -'.-ηλλάγη βυνάμε: τοθ α.';0ί. 2 έδάφ. γ' θά πληρώτ/; δρ. 55
  1 Σ?ρ-."ε:^·/. ς Παναγιώτης Άντω·.ί;υ Απηλ,' άγτ, ου,αμει τοϋ ά'ρθρ 2 έίά?. γ' Οά τληρώση 3ρ. 55
  ^&.ήμος Καμπχνοΰ
  ί Γ!';;<.ϊδ;:.·/.·ς 'ί'.;,';;.7.ν;υί;λ Εαρ;ί; 'Λτ.'" άγν, ΐυνάμίΐ τού άρθρ. 2 έ£«7· °' ίΐ-'π'/./,ροσϊ; δρ. ΙΙίΓι ^ Τ.ιοκάκι; Ρ = (')ργι:ς 1·.;λ;λι?·.: .>ήλ » » γ' » 55
  1 Κυ:ι>·/.ϊ7.ις '!■ .άννης Β'.^ίν; Ά-ηλλΚ]·η ουνά;Λ-:ι τ:3 ά'ρθρ. ? ίϊά^. γ' Οά πληρώση Ιρ. 55
  2 ϋί.ρ,-ϊ,τ«νης
  Π ί Ν ,λ _ £.'
  ΚλΉ·/(ύτοϊ τι/^όντι:ς άναβολής «;ατατάξεως, ώςέ^ιινα το.,' όνόματός των
  ^*. ή; · ο ς ,νϊνί'ΐΐ'ί
  Ι Ι ι;--/:-/, ι; ϋ'.τω.ι.; ?^'. νι,>^ς ' " /- "-' -των Λν."»:ς..ήί ■/.αί.;:άςϊ(ος
  2 ΙΕ.-αο:;1: Ιί-ι ; Σ ι<λ .^.:^ ;< 3 >'
  1^ 'ί':::·..ϊ=-ος ί' Ο,; ■ λςς Ιίο^/ν;υ
  V
  λ
  '; ·ν,.Λ/.ίγΐ-,νντ,ς .-./•■.ΐ'ς Γε'.,.- ι;.υ >- 2 λ
  ·. ΓΊ · υ ν; αν.:; Ιω:.νν·ί;ς Ινυρι^/.:- ° 1 >>
  (Ί Μ.-ί/ μμ- = -{χ/.ι; " 1 _.·.6 ρ λ;;/. Λΐ:.>ατ-^< » ο » τρί,'.. -ρίοθ. -/.αι 25 ϊ.:. -ρ;τ. .«ε 1 _.·.6 ρ <—ήμο^ '.ΐ.χ,ύωιηιϋθ1) 2.-..ίύ*ί')(ς Ι Λν;;5:.αΛι; λΐ'/χαι,' Νί/,;/,;:^ Ε ^/ι ^ί ιτω-1 , ν:<6- /,:_; ν._». .^.-^ ::(Ο- ^ήμί» . Χΐίυργου βί.*ί.λ<»νέ^ο >
  ί Ά<)ζ.ιζ/.·: Νι/.//,·ο.; Α,ι;. η-ρίο Ε.-υχε 1 1:;:; ;ν.?:ο·.- -/.αΐΛΤΓ'ςεΐος Αήμος Μαβΐίλλίου Κι«Εσάμου ι Ι);ν.:_λζ7.': Έ;;;Αα<;νηΛ ']ωανν;υ ί^υγί '2 ϊτΊΐν ^να5^/^); "/.α";.<τάςίως 2 Ψωτά/.ις Χ_·.ρα/.αμζςς Ι'ίίοργ :υ » 2 β τρ'.μ. 7;ρ;σΟ. /.αί 25 δρ. ·κρ.σϊ. Δήμος Καμηανοΰ 1 Γίωργιακά/.ις Εύάγγ;'/.;ς Γεωργίυ Εταχε ενός ετ-υ; άναβο/.ί,ς ■/ατα:άςϊί,>;
  Π ί -~: Α Η. 2.Τ.
  Κλιιοω (ι'< 'ξαιρ.ϋέντε'Γ ώι; σ(·)πατΐ'/.ώς άνίκανοι καΐ ούόεμίαν νπέ^οντες οτο(ΐτΐί))ΐΐν:ιιν ύπ'>2(ρέ(0'ίιν.
  Αήμ·^ς Χανίων
  Ί Ι Ιετ^ε/,^·/.1; Α/.ής Λ
  ·) Γ'αν^;ά·ι; Δ ι, μη-;·.;.· Α:«'.
  Ιι ->':·.τ;ς Α-%;'· Σ^μί,
  / λΙγ.. . [λ~ζ-' ;/./.·; 2.^',η^ Λατή
  (^ Λ:5:υρα-/μ- ά." : Ί^ΐραΓ,μ. Λλή
  --ήμος
  Ι ι ί/>.ι'..-/.:; Ε[λ;λ^ν-. υί;/. Χ·.7./
  2 Χιν:/.;·ν... - λ_ί;.'λ;·.;.-;; . μ λ
  5 Ί·.ο,:ναρ;:ν;; Μ■.>-·,. ' Ν·.;-.;/
  1 Ρ;ς·.0ακ·; λρηστ:; Κω ;ταντ · υ
  2 Σ-υριΐά'ΐ; Έ ιζ>.ιζΑ~ι. ',,'ί■,.ζ^
  1
  Κ:ρ;. >:·χί:■■'.■ ς Λημήτρι;. Ιι.>;-'νν:ϋ
  2 Γερν.·λςκ:λά/'; Ρ.-''ργι:: Ν'.·/.:λ; α
  Α ή μ ο -: Ο αν - 0 ύ μ ί»
  1 Λ,Λ-τια )?/.<.ζ Κυρια·/.:ς Ρε· ^■■::^ 2 ~τεί2/;υ:ά·/.ις Ά:γ;τ:λ·.· Μαρ/:·ϋ ·"? -:£ίαν;υϊά·/.ις ι εώργι;ς Ν·'.':λα.υ 4 Πα-ι·.ΐ'.)-ά/.ις Κωντταν:£νο; ΠανΛγιώ-ίυ
  1 Λουλαδάκις
  2 Βουισαο'άκις
  1 Ντιγριντάκις
  2 Κουριδάκΐς
  1 Παχαγρηγοράχις
  Δήμος Κολυμβαρίου
  Κωνσταντίνος
  Γεωργίου
  Κωνσταντίνος
  Ιωάννου
  Δήμος Αρομονέρου
  Πολύίωρος
  Παναγιώτου
  Λυκοϋργος
  Μιχαήλ
  Δήμος Παλαιοχώρας
  Μιχαήλ
  Γρηγορίου
  ΠΙΝΑΞ Ζ·'
  ρον
  και τα
  κάς καΐ στρατολογικόν ς έλέγχους, την όέονσαν μεταβολήν.
  1 Λαχάκις
  2 Βογιατζάκις
  3 Κοκολάκις
  4 Μπουλακάκις
  5 Μιγλάκις
  6 Στραδολουμάκις
  1 ΙΙρουκάκις
  2 Σταγάκις
  1 Γκαρϊιακάκις
  2 Μαθιουδάκις
  3 Τοράκις
  4 Μαρμ«5ΐτσάκις
  1 Μαθιουδάκις
  2 Κασιμάτης
  3 Μαντακάκις
  4 Άνδρεδάκις
  1 Μιχελάκις
  Δήμος Χανίων
  Χουσείν Μετεχέρθη είς τοΰς γεννηθέντας τό 1885
  Ιωάννου » » 1900
  Γεωργίου » » 1899
  Κωνσταντίνου » ' » 1887
  Ρεωργίου » » 1903
  Βασίλειος
  Χαρίλαος
  Μιχαήλ
  Σταύρος
  Αντώνιος
  Ιωάννης
  Χαράλαμπος
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  1
  Τζεμαλής
  Σπυρίδων
  Πέτρος
  Βασίλειος
  Ιωάννης
  Μουστβφας Σαλή » » 189Ί
  Δήμος Άκρωτηρίου Σούδας
  Στυλιανός Λεωνίδα Μετεφέρθη εις τούς γενηθέντας τό 1883
  Κωνσταντίνος Ζαχαριά » » 1896
  Δήμος Κκραμειών
  Στυλιανού Μετεφέρθη είς τοΰς γενηθέντας τό έ'τος 1893
  Γεωργίου » » 1892
  Κωνσταντίνου » » 1892
  Ανδρέου » . » 1895
  Δήμος Άλικιανού
  Γεωργιου Μετεφέρθη είς τοϋς γεννηθέντες τό έ'τος 1861
  Γεωργίου » » 1892
  Εμμανουήλ » Λ 1886
  Θεοδωρου » » 1892
  Δήμος Λάκκον
  Αναστασίου Μετεφέρθη εις τοϋς γεννηθέντας τό 1882
  Δήμος Καστελλίου Κισσάμου
  Νικόλαος Εμμανουήλ Μετεφέρθη είς τούς γεννηθέντας τό έ'τος 1900
  Αήμος ΑΙ.σογ&έων
  Δημητριου Μετεφέρθη είς τούς γεννηθέντας τό ίτίς 1892
  Δήμος Κολυμβαρίου
  Νικολάίυ Μετεφέοθη εις τοϋς γεννηθέντας τό έ'τος 1884
  Ιωάννου »' » 1900
  Στυλινού Γ. » » 1899
  Γεωργιου » » 1878
  Δήμος Καμπανοΰ
  Εμμανουήλ Μετεφέρθη εις τοϋς γεννηθέντας τό έ'τος 1894
  Π Ι Ν Α ΞΞ Η.'
  Κληρωτοι άποκλεισθέντες της στρατιωτικής υπηρεσίας, ώς κατ ιδικασθέντες είς εγκληματικήν η
  έηανορθωτικην ποινήν, δυνάμει τού άρθρον 7 τοϋ νόμον περι στρατολογίας, έψ' οιτον διαρκεΐ ή
  κατάστασις αυτή, μεθ' ην τα στρατολογικά 1'ραφ^ι.ϊα συμμορψω^ήσονται κα δι1 αύτονς σνμ«|)ώνως τοίς
  κεκανονισμένοις.
  Ουδείς
  Π Ι Ν Α ΞΞ ©·'
  Κληρωτοί άπολλαγέντες δννάιιει τον άρθρον 37 τοϋ νόμον περι στρατολογίας ώς μαθηταί ναν-
  τικών σχολών,
  Ουδείς
  1 Άίγουδάκις
  Κωνσταντ
  1 Άνδρεδάκις
  Γεώργι:ς
  2 Σκουνακις
  Ιωάννης
  3 Μπατάκις
  Σπυρίδων
  4 Άλΐγιζάκις
  Στυλιανϊ
  1 Μαρκετάκις
  Ιωάννης
  — 12 —
  ΠΙΝΑΞ!
  Ι'
  Κληρωτοι άπαλλαγέντες ώς ποοϋπηρετήσαντες έπ εν έτος.
  Δήμος Πύργου ·ϊ*ηλονέροϋ
  1 Μαστορακάκις Ιωάννης Δημητρίου Τπηρετεϊ ώς χωροφύλαξ άνευ θητείας
  Δήμος Λάκκων
  1 Κατζουράκις Ιωάννης Θεοδώρου Ύττηρε'τησεν χωροφΰλαξ πλέον τοϋ ετους
  Δήμος Καμπανοΰ
  1 Γλακουσάκις Εμμανουήλ Νικολάου 'Γπηρέτησε στρατιώτης τό 1907
  ΠΙΝΑΞ ΙΑ'.
  Κληρωτοί άπαΛλαγέντες ώς λε·τουργ>α ίι ώς μαθιιταί ΐε^ατικών Σχολών τής Ριζαρείου Σχολής,
  ή ώς φοιτητα'ι τής θεολογίας τοΰ Εθνικον Πανεπιστημίου.
  Ουδείς
  «·►♦-«·
  Καλούμεν διά την Ιην Μαΐου 1ί*11
  Τούς στρατευσίμοΊ/ς τής ένεστώσης άπογραφής 1910 πρός εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων των
  ώς κάτωθι. Ίά Τάγματα, τα Στρατολογικά Γρα^εΐα κα οί στρατεύσιμοι συμμορφωθήσονται πρός τα
  έν τοίς πίναξι Α' κα Β'. τής παρούσης διαλαμβανόμενα διά τοΰς την Ιην Νοεμβριού. προσ-
  ελευσομένοι/ς, δσον άφουα τόν τρόπον τής κατατάξεως και τα άντισηκώματα τού χρόνον μόνον
  παραλάσοντο-, καθ' ά οριζομένου διά την ΙηνΜαίου, ήτοι οί καλ,ούμενοι διά ίτίνν ΙηνΜαίου οφείλουσι νά
  πληρώσωσι την έξαγοράν τής διαθεσιμότητος ή την τυχόν έπιβεβληαένην αυτοίς πρό ετον υπη¬
  ρεσίαν μέχρι τής 31 Ιουλίου 1911 άλλως οφείλουσι νά προσέλθωσι πρός κατάταξιν την ώς άνω
  Ιην Μαίου άνευ ετέρας ε,δο-οιήσεως.
  1 ♦Αρναοϋτά'χις
  2 Λαγκαϊιωτάκις
  3 ΙΙιτσάκις
  4 -χμνιωτάκις
  5 Τριπολιτάκΐς
  Η Πρικάχις
  7 Σβϊταλης
  8 Ξενάκις
  9 Τανουβΐωτάκις
  10 Γιργουτσάκις
  11 Δειλακις
  12 Άρχοντάκις
  13 Φαράνΐος
  14 Κουκάκις
  15 Τζορμπατζάκις
  16 Νιζαμάκις
  1 / Μπεκιράκις
  18 Κ:υράκις
  19 Στυλιανάκη
  20 Ντουμχεγιεράκις
  21 Τζάμης
  22 Μςυσταλάκις
  2Η Μακριϊάκις
  21 ΛέΊον
  25 Σταματάκις
  26 Σα-αλεράκις
  27 Δημοτάκις
  28 Κατσανεβάκις
  29 Μαραγκουδάκις
  30 Άνδρόνικος
  Π Ι ι
  Α Έ. Α'.
  Δήμο
  ς Χανίων
  Άλη·{
  Όμερ
  Σερήφ
  Μουσταφά
  Τρίμηνον πρόσθετον
  %α 95
  Δημήτρης
  Παναγΐώτβυ
  »
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Έμμανβυήλ
  Ιωάννου
  »
  Άλής
  Ναζή»
  »
  Αχμέτ
  Σαιταλή
  ■ή
  Αχμέτ ^
  Χουσε'ιν
  Μουσταφάς
  Με-/μ.ίτ
  »
  »
  'Αλής
  Χ' '1μ.6ραιϊιρ
  ι »
  Κωνσταντίνος
  Νικολάου
  »
  »
  Αντώνιος
  Άνδρέου
  »
  »
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  Εΰσέίιος
  Έμμανΐυήλ
  »
  Μουσταφά.;
  Άλή
  »
  »
  Χασάν
  Σα!τ
  Σελήμ
  Ρεκιπ
  »
  »
  Μουράτ
  »
  »
  Βασίλειος
  Γεωργίΐυ
  Κιαζήμ
  Χαίϊέρ
  »
  Χαμήτ
  Σα/.ή
  »
  Χουσεΐν
  Μουσταφά
  »
  »
  Γεώργιος
  Λημητρίου
  Άναφ
  Άβραάμ
  »
  Στυλιανός
  Λημητρίου
  »
  Κωνσταντίνος
  Εμμανουήλ
  »
  Νικόλαος
  Ηαύλου
  Εμμανουήλ
  Θεοΐάνους
  Εμμανουήλ
  Γεωργιου
  »
  »
  θρασυίουλος
  Λημητρίου
  31 Χρυσουλάκ'ς
  32 Πεοατσάν.ιε
  33 Κί'λιτσουνάκις
  34 Τσισ '.ενάκις
  35 Μαορακάκι;
  36 Φωτεινάκις
  37 Περϊαάκις
  38 Φε Ιάκΐί-
  39 Δασ/αλάκΐΓ
  4 Τσορ
  41 Σ-ανευίάκ ς
  42 ΣτυλιανουδάκΐΓ
  43 ΓιατρουΒάκ.ς
  44 Μι-σοτάκις
  45 Μ-λαζουδάχ'ς
  46 Κακανεζάκις
  47 Βενετάκις
  48 Λα ιποάκις
  49 Κοο>αυτάκις
  50 Χανέμ
  51 Κουτρουμιτάκις
  52 Συγιωλτζάκις
  53 Μενΐυϊάκις
  54 Μαριδάκις
  55 Πήγχας
  56 Στρογγυλάκις
  57 Χαραλαμπίδης
  58 Γιαννικάκις
  59 Σαδράμης
  60 Γιαννικάκις
  61 Καμχουράκις
  62 Γιαννικάκις
  63 Ψυλλάκις
  64 Ότουσμπιράκις
  65 Νικολακάκις
  66 Πλαζουδάκις
  1 Πετοάκις
  2
  3 Πετράκις
  4 Κουκλάκις
  5 Γεργο γιαννάκις
  6 Φακωτάχις
  7 Κίκολάκις
  8 Καδρουδάχις
  9 Μανδακάκις
  10 Περάκις
  11 Γίρανιωτάκις
  12 Μοτχμουτά/.ις
  13 Πλανεϊάκ'ςήΜε
  14 Μαραγχουδάκις
  15 Λυμπεράκις
  16 Κογιάννης
  17 Μανδακάκις
  18 Τσιτσιδάκις
  19 Κασιμάτης
  1 Σκουμπάκις
  2 Μυγΐάκις
  3 Λεβεντάκις
  4 Τριλιράκις
  ο Γεοιργιαχάκις
  6 Κϊκολογιάννης
  7 Ντελάκις
  8 Μυγιάκκτ
  9 Ποντικάκις
  10 Ροδαράκις
  11 Πιπάκις
  Ίηά' ής
  Ίωα νης
  Εμμανουήλ
  Ε,Αμ.νουν,λ
  Αχμέτ
  Μιχαήλ
  Χασάν
  Μουσ αί'άς
  Δημ ,τριος
  Παντελής
  Λτμήτριος
  Βασίλ .ιο ς
  Στέφαίΐς
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Ίωάνντς
  Ιωάννης
  Χρήστος
  Χουσειν
  Χαίμ
  Γεώρ (Ίος
  Νικήστρατος
  Μιχαήλ
  Ιωσήφ
  Αντώνιος
  Διονύσιος
  Ανδρέας
  Γαίρήλ
  Ιωάννης
  Στέφανος
  Νικόλαος
  Αχμέτ
  Έ μην
  Νικό"1 αος
  Νικόλαος
  Βασίλειος
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Μανοθσος
  Αντώνιος
  Γεώργιος
  Βασίλειος
  Ιωσήφ
  Γεώργιος
  Ή/ίας
  Μενέλαος
  Άλί,ς
  ■ Άλής Μεχμέτ
  Δημήτριος
  Δημήτριος
  Παντελής
  Ιωάννης
  Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ
  Αντώνιος
  Σταύρος
  Στέφανος
  Νικόλαος
  Ιωσήφ
  Ιωάννης
  Ιωάννης
  Νικόλαος
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Σπυϊίδωνος
  Νικο-λάβυ
  'ΛΟανασίου
  Γρηγορίοι»
  Μα/μουτ
  Φητιου
  Χουσειν
  Αλή
  Εμμανουήλ
  Νικίλίΐι»
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  Αναστασίου
  Κυριακού
  Κωνσταντίνου
  Άλή
  Ίαχώβ
  Χρήστου
  Μουσταφά
  Άδραί-μ
  Κυριακού
  Νΐλθλάου
  Γεωργιου
  Γεωργιου
  Μωύσή
  Δημητρίου
  Βασιλείου
  Νικο' άου
  Φωτίου
  Μιχαήλ
  Στυλιανοΰ
  Εϋστρατίου
  Άλή
  Τσελέπη
  Ζα·/αρίο«
  Γεωργίου
  Δήμος
  Κωνσταντίνου
  Νικολάβυ
  Λουκα
  Άνδρέου
  Κωνσταντίνου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  » χ
  »
  »
  Ακρωτηρίου Σούδας
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25
  χ. πρόστιμον
  Παναγιώτίυ
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  Ά5άμ
  Αχμέτ
  Σουλειμάν
  Έπαμε'.νωνΐα
  Ιωάννου
  Βασιλιίου
  Άρτεμίου
  Νι/ολαου
  Δημητρίου
  Δήμος Κεραμειών
  Μάρκο,
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  Γεωργίΐυ
  Μιγαήλ
  Δημητρίου
  Νικολάου
  Γεωργ'Όυ
  Σταύρου
  Γεωργίου
  Ιωάννου
  Τρίμηνον -ρίσθετον καί 25 ?ραχ. πρόίτιμον
  — 14 —
  12 Άλατσάκις
  13 ΙΙολιτάκις
  1 Ί Μαραβελάκ-ς
  15 Τζουγναράκις
  16 Κατσάκις
  17 Σφυγκάκις
  1 Βελου^ογιαννά'/.ις
  2 Χρυσάκις
  3 Γιαννακάκη
  •ί Κωτσάκις
  Τρου/.άκις
  Ά/ρωΐηριανάκις
  ΙΙαρασκάκις
  Μελιτάκις
  Δερμΐτζάκις
  Παρΐαλάκις
  Κοντεντάλΐς
  Χουρϊά/.ις
  Μΐριτζολάκις
  Ντουλάκις
  Πενταράκ'ς
  Έλευθεράκις
  Δ
  Ο
  6
  7
  8
  9
  10
  1 1
  12
  13
  6
  7
  8
  9
  Κ)
  11
  12
  13
  14
  1
  ο
  5
  6
  7
  8
  9
  1(1
  11
  12
  13
  β
  7
  8
  9
  10
  II
  12
  13
  \
  15
  ης
  ΙΙαπαδΌκω.σταντάΛΐς
  Χρισιοΐουλά/ις
  Νταμιλά/.ις
  Πλαζ άκις
  Βίυράκις
  Παπαδογεωργάκις
  Κδη
  Παπαδά/ας
  Ματζοράκις
  Στιβανάλΐς
  Μαλινδρετάκις
  Ιϊαπαγιαννάκις
  Νικολουδά/.ις
  Μαρινάκις
  Στρατουδάκις
  Κουτρουλάκις
  ΓΙενταράκις
  Μταλομενάκ'.ς ή
  Πρωιμάκις
  Μαραγκουϊάκι;
  Γκαρκατσάκης
  Παναγιώτης Γεωργίου
  Κυριάκος Κωνσταντίνου
  Κωνσταντίνος Νικολάου
  Νικόλαος Αλεξάνδρου
  Γεώργιος Μιχαήλ
  Σταύρος Γεωργίου
  Δήμος Πύργου
  Δημήτριος Εμμανουήλ
  Δημήτριος Μιχαήλ
  Κωνσταντίνος Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Ευάγγελος
  Ήρακλής
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  Στυλιανός
  Νικόλαος
  Τρίμηνον πρόσθετον χαί 25 δραχ.
  » Β
  Τρίμηνον πρόσθετον και 25 δραχ. πρόστιμον
  κ ς
  Μπαλ;μΐνάκ·.ς
  Καντιϊάκις
  Μαρενταχις
  Χ«ρ/αλακις
  Μανιμαναλΐς
  Φωτινάκχς
  Τσουρουνά/.ις
  Φίορτσάκις
  Αποστολάκις
  Χαρχαλάκις
  Καρτσωνά/.ις
  Πνευματικακις
  ΜαραγΛουίάκις
  Ά/.ηγηζάκις
  Β
  ς
  ΜανοΏσος
  Βασίλειος
  "Αντώνιος
  Ιωάννης
  Αντώνιος
  Δημήτριος
  Ηλίας
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Παναγιώτης
  Ιωάννης
  Αντώνιος
  Γεώργιος
  Στέφανος
  Κωνσταντίνος
  Εμμανουήλ
  Χαράλαμπος
  Ιωσήφ
  Ιωάννης
  Στυλιανός
  Αντώνιος
  Στέφανος
  Νικόλαος
  ΣταματάκιςΓρηγόριος
  Ιωάννης
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Απόστολος
  Γεώργιος
  Σταματάχις Εμμανουήλ
  Χρήστος
  μμ
  Γεωργίΐυ
  Άνδρέου
  Άντωνίου
  Νικόλαον)
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Ιοιάννου
  Γεωργίου
  Άνδρέου
  Δημητρίου
  Εμμανουήλ
  Δήμος
  Άλικιανοΰ
  Δημητρίου
  Παναγιώτου
  Ιωάννου
  Ματθαίου
  Ιωάννου
  Θβοδώρου
  Στεφάνου
  Θεοΐάνους
  Ιωάννου
  Αναγνώστου
  Κυριακού
  Στυλιανου
  Γεωργίου
  Δήμος
  Γεωργίου
  Άντωνίου
  Τρίμηνον πρόσθετον και 25 δραχ. χρίΐτιμο;
  Τρίμηνον -ρίσθετον και 25 δραχ. πρόστιμον
  Μιχαήλ
  Νικολάου
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Σταυρου
  Γεωργίου
  ρ
  Λιοτσάκις
  Σταυρουλάχ,ις
  Ίζχβκράτους
  Σταματίου
  Γεωργίου Τρίμηνον πρόσθίτον λαί 2ί) δραχ.
  Δήμος Καστελλίου Κισσ^μου
  Μιχαήλ Νικολάου Τρίμηνον πρόσθετον και 25 δραχ.
  Ιωάννης Κυριακού » »
  Ιωάννης Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ Φωτίίυ
  Νικόλαος Ιωάννου
  Μιχαήλ Ιωάννου
  Βασίλειος Ιωάννου
  Παναγιώτης Άντωνίου
  Ιωάννης Ήλια
  Μιχαήλ Γεωργίου
  Παναγιώτης Γεωργίου
  Ηλίας Νικολάου
  Γεώργιος Εμμανουήλ
  Γεώργιος Ήλία
  Ιωάννης Γίωργίου
  πρόστιμον
  πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον και 25 δραχ. πρόστιμον
  — 15 —
  16
  Βερικάκις
  Γεώργιβς
  Άντωνίου
  Τρίμηνον πρόσθετίν
  καί 25 δραχ.
  πρόστιμον
  17
  Καστανάκις
  Γεώργιος
  Ιωάννου
  »
  18
  Τσιμπλά/.ις
  Εμμανουήλ
  ΔημητρΙου
  »
  19
  Ψωματακις
  Αντώνιος
  Ιωάννου
  »
  >
  20
  Μονοτράκις
  Εμμανουήλ
  Λεωνίδα
  *
  Δήμος Ίνναχωρέων
  1
  Σκουνάκις
  Μιχαήλ
  Ιωάννου
  2
  Στρατάκΐς
  Ιωάννης
  Νι/.ολάου
  Τρίμηνον πρόσθετον
  καί 25 δραχ.
  πρόστιμον
  3
  Πιταριδάκις
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  »
  4
  Μαντραπαζάκις
  Εμμανουήλ
  Δημητρίου
  5
  Μετζιδάκις
  Νικόλαος
  Μιχαήλ
  Τρίμηνον πρόεθετον
  καί 25 δραχ.
  πρόστιμον
  6
  Χατζάκι,
  Ανδρέας
  Παντελϊ)
  >
  ι
  Τζανάκις
  Γεώργιος
  Γεωργίου
  »
  »
  8
  Κουνδουράκη
  Κωνσταντίνος
  Νικολάου
  Β
  9
  Βιδαλάκις
  Γεώργιος
  Κυριακού
  10
  Γεωργιλας
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνου
  11
  Σκουνάνας
  Μιχαήλ
  Άντωνίου
  Δήμος Μεσθγείων
  1
  Μιχελιουϊάκις
  Αντώνιος
  Σταύρου
  2
  Μαλεφιουδάκις
  Παναγιώτης
  Νικολάου
  Τρίμηνον πρόσθετον
  κ«ί 25 δραχ.
  ΐίρό*τψ.εν
  3
  Σκουλάκις
  Ιωάννης
  ΧαραλάμποΜς
  »
  »
  4
  Μοτάκις
  Άθανάσΐος
  Άθανασίου
  •α
  »
  5
  Ριζάκις
  Διονύσιος
  Εύθυμίου
  >
  »
  6
  Βαρουχάκις
  Παναγιοτης
  Εμμανουήλ
  Δήμθς Πανεθύμου
  1
  Κουρτάκις
  Άθανάσιος
  Στεφάνου
  Τρίμηνον πρόσθετον
  καί 2ο δραχ.
  πρόσ-αμβν
  2
  Παντελάκις
  Ιωάννης
  Μιχαήλ
  3
  Τζωρτζάχΐς
  Αντώνιος
  Χαραλάμπους
  4
  Μα)ανδράκις
  Γεώργιος
  "Ιωάννου
  5
  Παζαγιαννάκις
  Γρηγόριος
  »
  »
  »
  6
  Σπανουδάκις
  Μάρκος
  Παναγιώτου
  7
  Κωρονιωτάκις
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  8
  Κατάκις
  Στυλιανός
  Ιωάννου
  9
  Άναστασάκις
  Αντώνιος
  Ιωάννου
  »
  »
  10
  Γεωργιδάκις
  Ιωάννης
  Γεωργίου
  11
  Καλογεράκις
  "Ηλίας
  Νικολάου
  12
  Τουλτσινάκις
  'Κμμανουήλ
  Νικολάου
  13
  Μπικάκις
  Γεώργιος
  Εύστρατίου
  Δήμος Κολυμβαρίου
  1
  Κατσικουλάκις
  Κωνσταντίνος
  Ελευθερίου
  Τρίμηνον πρόσθετίν
  καί 25 δραχ.
  πρόστιμον
  2
  Καπετανάκις
  Δημήτριος
  Εμμανουήλ
  3
  Τσοντάκις
  Αντώνιος
  Γεωργίου
  4
  Καλιτσουνάκις
  Γεώργιος
  Ιωάννου
  »
  5
  Κατάκις
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  6
  Βουράκις
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  »
  »
  7
  Ναξάχις
  Δημήτριος
  Νικολάου
  8
  Χατζηδάκις
  Γεώργιος
  Άντωνίου
  9
  Γλαμπεδάκις
  »
  Ιωάννου
  ι»
  »
  10
  Βουτσαδάκις
  »
  Λεωνίδα
  11
  Ανδεουλάκις
  Σταύρος
  Κωνσταντίνου
  12
  Τσιλιμιγκάκις
  Ηλίας
  Ξηρούχη
  13
  Κωσιαριδάχις
  Αντώνιος
  Στεφάνου
  »
  14
  Τσουρουνάκις
  »
  Γεωρ γ£;υ
  Δήμος Δρομονέρου
  1
  Βελονάκις
  Αντώνιος
  Ίωάννΐυ
  Τρίμηνον πρόσθετον
  καί 25 δρ«7.
  . πρόστιμον
  2
  Γεωρ>-ουσάχις
  Γεώργιος
  Έμμαν:υήλ
  »
  »
  3
  Κωνσταντουδάχις Δημήτριος
  Μιχαήλ
  4
  Σβλανάκις
  Νικόλαος
  Ιωάννου
  5
  Παναγιωτάκις
  Μιχαήλ
  ΣτυλιανοΟ
  6
  Ντιγριντάκις
  Εμμανουήλ
  Άλ;ςάνϊρου
  »
  7
  Κα' αιτζάκις
  Δημήτριος
  Ιωάννου
  8
  Βερναδάκις ή
  ΤσιριγωτάκιςΊωάννης
  Νικολάου
  »
  »
  9
  —ερογιαννάκις
  »
  Έμμαν:υήλ
  10
  Κωνσταντουδάκ
  >ς Αριστείδης
  Γεωργίου
  11
  Μαραγκουδάκις
  Αντώνιος
  Μιχαήλ
  12
  Στυλιανουδάκις
  "Ηλίας
  Δημητρίου
  13
  Γιαναδάκις
  Ιωάννης
  Κωνσταντίνου
  — 16
  14
  Β«σιλίμιχελά/ις
  Ιωάννης
  Στε?άν-υ
  Τρίμηνον πρόσθετον και 2ο δραγ^. πρόστιμον
  ψ
  Γου,.'ίλμάκις
  Ιωάννης
  Αναστασίου
  ο »
  Δήμος
  Κανδάνου
  1
  Πβζαηλιάχις
  "Ηλίας
  Μιχαήλ
  ο
  Δρακάκις
  Νικόλαος
  "Εμμανουήλ
  Ι ^
  Σαρτζετάκις
  Κωνσταντίνος
  Μιχαήλ
  ν ■*
  Μ-οτονοσηφάκις
  Αντώνιος
  Άνδρέου
  Τρίμηνον πρόσθετον /.αί 25 8ραχ. πρόστιμον
  5
  Ζΐδελάκις
  Φραγ/.ϊσκος
  Ιωάννου
  6
  Καμισάκις
  Αντώνιος
  Ιωάννου
  » »
  7
  Χαιρετάκις
  Εμμανουήλ
  Σταματίου
  Δήμος
  Καμπανού
  1
  Δοξάκις
  Νικόλαος
  Ιωάννου
  Τρίμηνον πρόσθετον /.αί 25 δραχ. πρόστιμον
  2
  Μπολυράκις
  Μιχαήλ
  Γεωργίου
  9 »
  3
  Μαδεράκις
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  » »
  4
  Μαρκετάκΐί
  Εμμανουήλ
  Γεωργίου
  » »
  5
  Ρηυράχις
  Στυλιανός
  Ιωάννου
  β
  Μχιτσάκις
  Δημοσθένης
  Παναγιώτου
  7
  Βαγιάκις
  Αντώνιος
  Ιωάννου
  8
  Μπομχολάκις
  Εμμανουήλ
  Νικολάου
  9
  Λαμπουσάκις
  Ιωάννης
  Άντωνίου
  Δήμος Παλαιοχώρας
  1
  Γΐακουμάκις
  Μιχαήλ
  Ιωάννου
  2
  ί^ατράκις
  Ανδρέας
  Κωνσταντίνου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον

  Κουλιεράχις
  Ιωάννης
  Νικολά υ
  4
  Ρεθυμιωτάκις
  Περικλής
  Ιωάννου
  5
  Κριαράκις
  Θεόδωρος
  Γεωργίου
  6
  Μανουσάκη
  Κωνσταντίνος
  Άντωνίου
  ι
  Κοντάκις
  Αντώνιος
  Κωνσταντίνου
  8
  Βαρϊουλαναγνωστάκις
  Παθλος
  Ιωάννου
  9
  Ιερωνυμάκις
  Παναγιώτης
  Ίερωνύμου
  Π Ι Ν
  Α Ξ. Β ·
  Δήμο«
  , Χανίων
  1
  Ζωγραφάκις
  Γεώρ (·ιος
  Ιωσήφ
  2
  Κανιανάκις
  Ήλ·ας
  Νικολάου
  3
  Κωστάκις
  Γει'-ργιος
  Παναγιώτου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί ?5 δραχ. πρόστιμον
  4
  Άλητσαουσάκις
  Χασάν
  Μεχμέτ
  5
  Νικολαράκις
  Μανούσος
  Γεωργίου
  » »
  6
  Μαστοράκις
  Σταμάτιος
  Κωνσταντίνου
  » »
  7
  Τροχαλάκις
  Παναγιώτης
  Άντωνίου
  » »
  8
  Γιακουμάκις
  Νικόλαος
  Στυλιανού
  9
  Κυρκιμπολάκις
  Ιωάννης
  Κωνσταντίνου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 Ιρχχ. πρόστιμον
  10
  Μαντάκις
  Γειόργιος
  Ιωάννου
  11
  Χατζημονωλάκις
  Νικόλαος
  Ιωάννου
  » »
  12
  Ζαμχετάκις
  Εΰστάθιος
  Γρηγορίίυ
  Δήμος Άνρωτηρίου Σούδας
  1
  Κτενιαδάχις
  Νικόλαος
  Έλευθ;ρίου
  Τρίμηνον πρόσθετον κβί 25 δραχ. πρόστιμον
  2
  Άνδρεδάκις
  Ιωάννης
  θεΐϊώρου
  3
  Πλανάκις
  Άνΐρέα;
  Ιωάννου
  4
  Καλιγέρης
  Ιωάννης
  Εύστρατίίυ
  Δήμος 1
  Κεραμειών
  1
  Τσιχλάκις
  Μιχαήλ
  Γεωργίΐυ
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 23 δραχ. πρόστιμον
  2
  Κοκολογιάννης
  Δημήτριος
  Αντωνίου
  » 9
  3
  Νταμαϊάκις
  Δημήτριος
  Νικολάου
  4
  Νικηφοράκις
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνου
  » (
  _5
  Πατεράκις
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  » »
  Δήμος Πύργου ·1·ηλλονέρου
  1
  2
  Μαυρ:γενάκις
  Μαυρογενάκις
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Γεωργίου
  θεΐχάρους
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 %ρ*χ. πρόστιμον
  3
  4
  Κοκκινάκις
  Δασκαλογεωργάκις
  Δημήτριος
  Γεώργιος
  Άγγέλου
  Ιωάννου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. -ρόστιμον
  5
  Μπουρδάκις
  Μιχαήλ
  Γεοιργίου
  Δήμος '
  Αλικιανοΰ
  1
  2
  ^ ν-
  Μυλωνάκις
  Μαρκουλάκις
  Δημήτριος
  Στυλιανός
  Κυριακού
  Άνϊρέου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 $ραχ. πρόστιμον
  — 17 ί-
  3 Δασκαλάκις
  1 Μαυρυδάκις
  2 ΦΓλιππάκΐς
  3 Μανωλεδάκις
  4 Κανιτσάκις
  5 Τσιραντωνάκις
  6 Κοκολάκις
  1 Βορινάκις
  2 Πατεράκΐί
  3 Ιΐαναγάκις
  4 Ντακουνάκις
  5 Λανδράιας
  6 Τζαναλάκις
  7 Τσουρουδιακάκις
  1 Σπερελάκις
  2 Τσιστρ-'κις
  3 Φιωτάχ,ις
  4 Στρατάκις
  5 Άρτεμακις
  1 Κοκκινάκις
  2 Λ· γοψυχάκις
  3 Χαρχαλιϊάκις
  1 Μπικάκις
  2 Γαλανακις
  3 Ιΐρωι'μάκις
  1 Μαρολαχάκις
  2 Σταθαράκις
  3 Ροσμαράκις
  4 Στιίανάκις
  1 Μαραγκουδάκις
  2 Σφουγκατάκις
  3 Χατζιδάκις
  4 Φς^νδουλάκις
  5 Παναγιωτάκη
  6 ΚαρμπαΙάκις
  ) ΣαρτζετάκΙς
  2 Λιμπινάκις
  3 Καλογριδάκις
  4 Άρχοντάκις
  1 Πυροβολάκις
  2 Πρωτοπαπαδάκις
  3 Δρακάκις
  1 Παπαδογιάννης
  Απόστολος
  Νικόλαος
  Δημήτριος
  Ιωάννης
  Ξενοφών
  Γεώργιος
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνου
  Δήμος Λάκκων
  Ιωάννου
  Στεφάνου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊ,οαχ. πρόστιμον
  φ
  Εμμανουήλ
  Άντωνίου
  Μιχα/λ
  Αναγνώστου
  Δήμος Καστελλίου Κισαάμου
  Νικόλαος Εμμανουήλ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ, πρόστιμον
  Γεώργιος Βαρδή » »
  Μιχαήλ Άνδρέοχ » »
  Χαράλαμπος Δημητρίου
  Στυλιανός Ιωάννου Τρίμηνον τρόσθετ:ν-λαί 25 δραχ. πρόστιμον
  Θεόδωρος Εμμανουήλ » Β
  Παντελής Νκολάου
  Δήμος Ίνναχωρίων
  Γεώργιος Κυριακού Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Μιχαήλ Βασιλείου » *
  Γεώργιος Ιΐαναγιώτου » "
  Ιωάννης Γεωργίου
  Μιχαήλ » Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Δήμος Μεσογείων
  Χαρίλαος Σπυρίδωνος Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Βασίλειος Γεωργίου » *
  Νικόλαος Βασιλείου » »
  Δήμος Ηανεθύμου
  Εμμανουήλ Βασιλείου
  Ανδρέας Γεωργίου
  Άλέξανδρος Νικολάου Τρίμηνον πρόσθετον /.τχ 25 δραχ. πρόστιμον
  Δήμος Κολυμβαρίου
  Ιΐολυχρόνιος Άντωνίου
  Γεώργιος » Τρίμηνον πρόσθετον καΐ 25 δραχ. πρόστιμον
  Αντώνιος Γεωργίου » »
  Μιχαήλ Κυριακού » »
  Δήμος Δρομονέρου
  Ιωάννης Κωνσταντίνου
  Γεώργιος Στυλιανός
  Στέφανος Παναγιώταυ
  Έι*μανουήλ Γεωργίοκ
  Γεώργιος Έμμανίυήλ
  θίμιστβκλής ΠαππβΚων/τίνο»
  Δήμος Κανδάνου
  Νικέ/.αος Ιωάννου
  Γεώργιος Εμμανουήλ Τρίμηνον πρόσθετον καΐ 25 Ιααχ. πρόστιι .ον
  Ιωάννης Μιχαήλ
  Φραγκιός Ιωάννου
  Δήμος Καμπανοΰ
  Διονύσιος Χαραλάμποος
  Άλέξανδρος Βασιλείου
  Γεώργιος Χρήστυ Τρίμονον τρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Δήμος Παλαιοχώρας
  Κωνσταντίνος Νικς/>α:υ Τριμ^ον πρόσθίτον -/.αί 2·ο ϊραχ. ττρόστιμ:·*
  — 19 —
  ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  "V
  ' ^
  V,
  ,
  ΠΙΝΑΞ Α1· - - ί ·
  Κληρωτοι οίτινες ωρίσθησαν κατ' αναλογίαν ώς έκ τοΰ άοιθμοϋ τού κλήρον των πρός κατάταξιν,
  όφείλοντες την ώς άνω οριζομένην ημέραν έ έτ. άννΐερθέτως νά προσέλθωσι διά τόν ανωτέρω
  σκοπόν ενώπιον τοΰ οικείον των Στρατολογικόν Γραφείον δπως άποσταλώσιν υπ' αύτοϋ δι' άκι ΐοονς
  όνοματικής καταστάσεως είς τό ανωτέρω Τάγμα τού ΙΙεζικον είς δ έτοποθετήθησαν.
  Τα Στρατολογικά Γοαφεΐα θέλουσι παραδίδει αυτου<· έν άνάγκη τίς την οικείαν Ιϊοψαο,νίαν όπως, τ#ί οι"ηγία καΐ τη ενθιίνη της Χωροφνλακής άποστέλλωνται. εί δυνατόν, αυθημερόν, η διά. παώτης ευκαιρίας, κα τάντες σννκεντρωμένοι, είς τό μέρος ένθα έδρεύει τό Τάγμα 'Όυτών, κα προσέτι θέλουσι χορηγή είς αύτους τα πρός συντήρησιν ^ρηματικά ποσά ώς κα» τα άπαιτουαενα εξ <3α τής πορείας, εάν αί άποστάσεις των έδρών των Γαγματων άπαΐτώσι τοιαΰτα. Αί όνομαστικαϊ καταστάσεις θά συντάσσωνται είς διπλούν κατά πίνακας κλπ. ώς έν τη ύπ'αριθ. 5069 τοϋ έτους 1908 έγκνκλίω όρίζεται. Τα Τάγματα οιίδένα θά δέχωνται πρός- κατάταξιν, έάνοέν προέυχηται είτί διά των γενικών όνο- ,ατικών καταστάσεων είτε δι' ιδίου έκ μέρους τού οίκείου Στρατολογικόν Γραφείου έγγραφον, κατα- ομάζοντος τόν κατατακτέον, έκτός εάν ανήκη, είς έτερον νομόν, ού οί στρατεύσιμοι υπάγονται είς τ ό άγμα, παραμένη δέ έν τή εδρα τοΰ Τάγματος, όπότβ θά δέ^ωνται μέν αντοϋς πρός κατάταξιν, εάν συαπεριλαμβάνωνται είς τοΐ/ς έν τη ηαοοάαη τ^ετικους πίνακας, θά γνωστοποιώσιν δμως τό τοιούτον ΐί τό οικείον Στρατολογικόν Γραφείον, άηοο'τέλλον-α, εάν 3έν προσήλθον ενώπιον τοΰ Στρατολο¬ γικόν Σνμδονλίον κατά την κλήρωσιν, κα'ι ά<ρι6ές ι νάγρ ιφι)^ τοΰ μητρωιυ των έν ω νά άνα^έρηται Λ ιΊμέρα τής κατατάξεως, τα χαοακτηοιστικά και παν άναγκαϊον πρός συμπλήρωσιν των στρατολο- γικών έλέγχων κτλ. Οί μή π ιρουσιασθεντες κατά την κλήρωσιν ενώπιον των τακτικών ϋΓρσ,τολογικών Συμδουλίων, ιηνοί ιίπίναντι τού όνομιτόςτων έ^ο τ:ς (ίναγεγρααμένην τρίμηνον πρόσθετον ύ«ιΐοείηαν καί οϊρχχμόϋν πρόστιμον όννάμει των ά"ο3αων· ι .■! ί κ ι'ι 112 τού Νόμον π;ρί στρατολογί·ις, ήν τρίμη- ον πρόσθετον δυναντα νά έάαγοράσωσι συγφ^νως τω άρθρω 1 1 1 τού ανυοϋ Νόμου άντ αραχμών 0 δι έκαστον μήνα. ήτοι άντι δραχμών ό" Ι, έηισης όφεηλοντ-ς νά καταδάλ'υσι και τό 25δραχμον ιρόστιμον κατά τό τέλος τής θητείας των, διά τό οποίον, έν έναντία περιπτώσει· δύνανται νά καταλεί- ΐι·>οΊ κατά την απόλυσιν των χρεωσηκίιν απόδειξιν, δπως είτα διιλωθίί ώς δημόσιον εσοδον καιείσπρα.-
  (|η κατά τάς διατάξεις τού περ είσπράξεως δη[.οσίωνέσόδων νόμου.
  Οσον άφορα τόν στρατωνισμόν των προσελευσομένων πρός- κατάταξιν στρατευσίμων καθ' άς
  αέρας θέλει γίνη, Λ ταξινόμησις αυτών κτλ ν.α δσον ίφοηο τό ζήτημα τής διατροφής των κατά τάς
  ύτάς ημέρας θέλουσι τηρηθξί αί διατάςεις τής υπ' αριθ 5ο'Μ τής 18 Σεπτετιδρίου τοΐ? έτους 1908 έγκυ-
  λίου μόν, ής θέλονσιτηριιθηέπίσης καΐπϊσαι οί Λοι-αι διατ'ίξεν; δσαι δέν Αντίκεινται είς την τταροΰο'αν.
  Βάμου
  Τρίμηνον χρόσθετον κ,αί 25 δρ*χ· πρόητιμον
  1.
  Κεκάχ,ι^
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  2.
  Πλχκουρχκις
  ■Ιπυρίδ'ων
  Ίωχνου
  3.
  Φλεαετάκ.ς
  Δτιαή-Γριος
  Νικολάου
  4.
  Φλεαιτάκίς
  Νικόλχος
  Ε.ίΛΕ/.7νθ ^7)Α
  5.
  Μ·ν6λο/"χννχ*·ς
  Αντώνιος
  (Ί.
  ΒοοντάΛΐς
  Εαα,χνουήλ
  Άριι-Γ6ί(5ου
  7.
  Κουσκουυ,βίΛχκις
  Ν'Λθλχος
  Στεργ'ου
  8.
  Γλ'νΐαδάκ'ς
  Ιωάνντος
  Έ·'ΐΑ?νο//;λ
  ΜχραγΛουδάκις
  Δ'ίΐμήτριος
  Μινατ,λ
  0
  Νταγχίάκις
  Λο^ότριος
  Έν.ΐΛ-ζνουήλ
  ι
  ΙΙζττ'χδά,Λ ς
  Γεωργιος
  Χχτζί,
  0
  Βλίπάχις
  Ίωχνννις
  Εΰχγγίλδυ
  3
  Ντχντινάκις
  ΝΐΛθλχος
  Ίωχννου
  Ί.
  Ορθχ.να.κ;ς
  Δημήτριος
  Έααανο /γΧ
  ΔΛΐίος Γ*

  ΡυτζάΛΐς
  Μανουσος
  Ιωάννου
  ΚωντταντουδχΑΐς
  Ά /τωνιος
  Φίχγ/ϋοΰ1

  ΙΙα^αδα-τωνά/.ις
  Απόστολος
  Γ5ωρΓ.ου
  Ρριλλάχις
  Ξενοφών
  Γεωρίου
  Τρίμηνον π-ρόβθετον καΐ 25 δοαν_ πρόστιμον
  — 20 —
  6. Γριλλάκ-.ς
  7. Αποστολάκη
  8. Ζαμ,πετάκις
  9. Καπριδοίκις
  10. Μαλεκάκις
  11. Τζιλιβάκις
  12. ΔαμανάΛΐς
  13. Μπικάκις
  14. Σατης
  15. Κχπαδουκακις
  16. Νικολαράκ·ς
  17. Κυτράκις
  18. Βουράκις
  19. Γριλλάκις
  20. Ντουλιανάκις
  21. Λουπασάκις
  1. Άναδρανάκ,ις
  2. Λαμπάκις
  3. Νικηφοράκη
  4. Μανουσακάκΐς
  5. Μιχελιουδάκις
  6. Γιανουλάχις
  7. Βα,τσάκις
  8. Πολυχρονάκη
  9. Πετρουλάκις
  10. Κουκουράκις
  11. Τζιτζικαλίκις
  12. Μιχελιουδάκις
  13. Κονταράκις
  14. Σα,ραβιλάκις
  15. Βαγ'ωνάκις
  16. Γιωργιουδάκις
  17. Καποκάκις
  18. Μαντα,δάκις
  1. Κουτσθρινάκις
  2. Χκτζηόάκις
  3. Κανιολάκις
  4. Γΐ».πιτζάκις
  5. Μαραθάκις
  6. Κατο*ανιχάκ.ι< 7. Μαντωνχνάκίς 8. 'Ατβαλάκις 9. Βαγΐωνάχις 10. Καρα,γιχννάκις 11. Μαραγκδ 12. Σα.ρισ'α.κις 1. Παπαοακις 2. Τζιρακις ά. Παπαόοστ,φος 4. Μαρινακις 1. Τζ ρτζφλ^ις 2. Σαβ^λοοας 3. Κλθυβιδακις 4. Μ Απόστολος Γεώργιος Πέτρος Μανοθσος Νικόλαος Παντελης Μιχα.ί)λ Βασίλειος Εμμανουτ,λ Ιΐα,ντελτίς Αντώνιος Άλίζανδρος Άνδρέαΰ Μανοΰσος Ιωάννης Δημήτριος Νικόλαος Μανοθσος Μανούσου Ιωάννου Λεωνίδα Γεωργίου Στυλιανοϋ Εμμανουήλ Γεωργίου Ιωάννου Ιωάννου Ιωάννου Φραγκ'οΰ Μι/αήλ Φραγκίοΰ Νταμουλη Ήλία Εμμανουήλ Μιχαήλ Ιωάννης Εμμανουήλ Εμμανουήλ Κωνσταντίνος Ιωσήφ Ιωσήφ Βασίλειος Εμμανουήλ Ιωάννης Ανδρέας Δημήτριος Νικόλαος Ιωάννης Ήρακλης Εΰθύμιος Εύθύμιος Νικόλαος Γεώργιος Γεώργιος Νικόλαος Δημήτριος Γίωργιδς Γ;ωργιος Δημήτριος Ιωάννης Αριστείδης Μιχαήλ Ιωσήφ Γ.ωργιος Ιωσήφ Ιωάννης Ιωάννης Γεωργιος ΝΐΑθλχος Τρίμηνον πρόσΘιτον κα,ί 25 δραχ. πρόστιμον > Χ)
  ΔΛμος
  Έμμανο·ήλ
  Έλευθερ'ου
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  Εμμανουήλ
  Νικολάου
  Νικολάου
  Ιωάννου
  ΆντωνΌυ
  Νικολάου
  Κωνσταντίνου
  Πέτρου
  Νικολάου
  Τρίμηνον πρόίθίτον κχί 25 δραχι π-ρόττιιί,ον
  >
  »
  Έλιυθερίου
  Ευστρατίου
  Κωνσταντίνου
  Ιωσήφ
  Βασιλίίθυ Τρίμηνον ΐΓρόσθετον καί 25 δραχ. Λρό«τΐ(Αον

  Ιωάννου
  Γιωργίου
  Νικολάου
  Ιωάννου
  Άιίοοτόλυ
  Κωνσταντίνου
  » 9
  » »
  9 >
  μ
  Νικθλάου
  Γεωργίου
  ήεωργίου
  Έμμ,χνουηλ
  Νικθλχθυ
  Ιωάννου
  φ
  Ιωάννου
  Τρίμηνον πρόσθετον κχί 25 δραχ. πρόστι
  ΔΛμος Άνωπόλεως
  Άιυ^θί Τρίμηνον ττ
  Ηχυλου
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  ίτον /.χ: 25 ^5Χ/. πο07Τΐυ.ον
  5. Σχβ'ολάκις
  6. Μπικ-άκις
  1. Τρουλάκις
  2 Φραγκϊαδάκις
  3. ΨαρΓυ^άκις
  4 Τζαρδακις
  5 β
  ____Ο Λ
  Ανδρέας Παύλου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 £ρ*χ. πρόστ'μ,ον
  Εμμανουήλ Χαραλάμπους ϊ ϊ
  ΔΓψος '
  Σταύρος Παυ)/υ
  Εμμανουήλ Νικ,ολάου
  Σταύρος Μανούαου
  Μάρκος Νιχολάου Τρίμηνον πρόσθετον κκί 25 δραχ. πρόστιμον
  Εμμανουήλ Μύ
  ΠΙΝΑΞ Β'. ' , , .· :
  Κληρωτο, οΐτινες, ώς έκ τον άριθμοϋ τοϋ κλήρον των, έκρίθησαν διαθέσιμοι καχ οΐτινες όφεί-
  λοισι πρό τής 1ης Νοεμβριού έ. ε νά καταβάλωσι τό υπο τής ~ετάρτης § τοΰ άρθρον 5 τοϋ ύπ'
  αριΐ. 52 περι στρατολογίας νομοθετικοϋ Διατάγματος προβλεπόμενον άντχσήκωμα έκ δραχ. 100.
  Έν τι περχπτώσεχ δέν καταβάλωσι τό ανωτέρω άντισήκωμα υέχριτής ώς άνω τασσομένης ποο-
  θεσαίας οφείλουσι νά προσέλθωσιν ανυπερθέτως την Ιην Νοεμβριού έ. έ. ενώπιον τοΰ Στρατολο¬
  γικοϋ Γραφείον ή τοϋ οικείον τάγματος, κατά τα έντφ Α' πίνακι δχι λαμβανόμενα, πρός κατάταξιν κα
  διάλυσιν τής υποχρεώσεως των. Τα στρατολογινά Γραφεϊα καί τό σχετικόν αυτών Τάγμα συμ-
  μο[φωθήσονται και δι' αύτούς ώς έν τώ Α'. πίνακι δχαλαιιβάνίται.
  Όσον ή σωματική ΙκανόΈης δέν εξητάσθη παρά τοϋ τακτικοϋ Στρατολογικοϋ Συμβουλίου, ώς μή
  προσελθόντων κατά την κλήρωσιν ενώπιον αύτοϋ, είς τούτους επεβλήθη τρίμηνος πρόσθειος νπη-
  ρεσ.α, ώς έναντι των όνομάτων αυτών έμφαίνεται, δυνάμει τοϋ άρθρον 133 τοΰ ούτοϋ περ
  Στρατολογίας νομόν, και 25 δραχμών χρηματικόν τίμημιΐ, ώς πρόστιμον, δυνάμει τοϋ άρθρον Μ2
  τοΰ αύτοϋ Νόμον, οΐτινες δμο>ς ώς έκ τοΰ αριθ. τοϋ κλήρον των, κριθέντες καί ούτοι διαθέσιμοι
  οφείλουσι νά καταβάλωσι και τό υπό τής τετάρτης $ τοΐί άρθρον 5 προβλεπόμενον άντισήκωμα
  ώς άνω, κατατιθειμένον καί τοϋ 25 δρ. προσίμον μέχρι τής 30 8)6ρίΌν έ. ε, ίξαγοράσωσχ δέ καί
  την τρίμηνον πρόσθετον ύπηρεοίον των άντ δραχμών 20 δι' έκαστον μήνα μέχηι τής 30 8)βρίον
  έπίσης τοϋ έτονς τής κληρώσεως το>ν, ήτοι καταβάλλοντες μέχρι τής 30 8)βρίον έ. ί. δρ. 100
  ώς νόμιμον αυτών αντισήκωμα καί δραχ. 85, έξ ών τάς μέν 60 δια την τρίμηνον πρόσθετον
  υπηρεσίαν, τάς δέ 25 ώς πρόστιμον, διότι, μή σνμμορφωθέντες τοίς νόμοιο, δέν προσήλθον κατά
  την κλήρωσιν ενώπιον τοϋ τακτικόν Στρατολογικόν Σνμβονλίον, ήτοι καταβάλλοντες έν δλω υέχρι
  τής 30 8)βρίον τοϋ έτονς τής κληρώσεως των δρ. 185.
  *Αν δμως δέν καταβάλωσι μέχρι τής 30 Όκτωβρί υ έ ε τό ανωτέρω έκ δρ. 185 χρηματικόν
  τίμημα, οφείλουσι την Ιην Νοεμβριού έ. ί ανυπερθέτως, και άνευ έτερος είδοποιήσεως, νά προσέλ-
  θωσχ μετά των λοιπών σανηΛικιωτών των πρός κατάταξιν ένώαιον τού οίκείου των Στρατολογικοϋ Γρα¬
  φείον, ίνα δχαννσωσι την θητείαν των συνηλικιωτών των ώς υποχρέωσιν καχ την έπιβληθεΐσαν
  αυτοίς τρίμηνον πρόσθετος υπηρεσίαν, ήν δικαιοϋνται νά έξαγοράσωσιν άντί δραχ. 20 δχ' Εκαστον
  μήνα, ής δμως δύνανται νά άπαλλαγώσιν άν άποδείξωσχν ότι διέμενον κατά τόν χρόνον των κληρώσεων
  έν τή άλλοδαπη, ύποβάλλοντες ενώπιον τοϋ οικείον των Στρατολογικόν Γραφείον κατά την ημέραν τής
  κατατάξεως, συμφώνως τώ άρθρω 79, έπίσημα πιστοποιητικά οίασδήηοτε Προξενικής Έλληνικής
  Άρχής ή άλλης επισήμου, τοϋ τόπου τής έν τω εξωτερικώ διαμονής των και ουχί των Δημάρχων
  ή άλλων οίονδήποτε άρχών τής Νήσου, καθόσον οί τβλονταΐοι οίίτοι δύνανται νά πιστοποιήσωσι
  μόνον την έκ τής περιφερείας των πραγματικήν άπουσίαν ούχι οί καί την έν τω εξωτερικώ διαμονήν
  τοϋ κληρωτοϋ σνμφώνως τω άρθρω 133 τοϋ αύτοϋ πεο στρατολογίαι· Νόμον έν συνδιασαω πρός
  τό άρθρον 136 τοΰ αύτοϋ Νόμον.
  1. Παντελάκις
  2. Παπαοογιαννάκις
  3. Άνδριανάκις
  4. Σ—αράκις
  ο. Γαλανάκις
  6. Χα,τζιοχκ·ς
  1. Μπρίλλος
  2. Κλαπάκις
  2. Λικανίδης
  1. Κατιουλάκις
  2. Βρουβάκις
  3. Βασιλά,κις
  Νικολάου
  Μανούσου
  Γεωργίου
  Χρήστου
  Βάιιου
  Τρίμηνον προιθιτον κα'ι 25 δραχ. πρόστιμον
  »
  Δημητρ-ος
  Ιωάννης
  Κωνσταντίνος Ιωάννου
  Εμμανουήλ Χαραλάμ,πους
  ΑΑτιος Γβωργιονπόλεως
  Ίωάνννις Κωνστα,ντίνου
  Ιωάννης Μιχαήλ
  Αντώνιος Κωνσταντίνου
  ΛΛμος Φρζ
  Κωνσταντίνος Νικολάου
  Κωνστα,ντΐνος Αημητρίου Τρίμηνον προσθιτον κ«ί 25 δραχ, πρόστιμον
  Σταμάτιος Γιωργίου » »
  — 22 —
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Μπικάκις
  Σαρρίΐδάκ,ις
  Βολακάκις
  Μπιζάκις
  Άτσαλάκις
  Δημος 'Αρμένων
  Σοφοκλης Νικολάου
  Σταμάτιος Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καΐ 25 δραχ. χρό«τιμον
  Δημήτριος Γιωργίου » »
  Γεώργιος Εμμανουήλ ϊ ·
  Ιωάννης Γεωργι'ου
  Δήμον Καλλικράτους
  Γεωργιος Νικολάου Τρίμηνον πρόσθετον κ,α,ί 25 δραχ. πρόστιμον
  Δίίμος Άνωπόλεως
  Γεώργιος Αποστόλου
  Ιωάννης Παναγιώτου Τρίμηνον πρόσθετον κα5 55 δραχ. πρόστιμον
  Δτψοο 'Λόκύφου*
  Παΰλος, Μιχαήλ Τρίμηνον πρόσθετον κ.αί 25 δ^αχ. πρόστιμον
  Νικόλαος Κανά,κΐ » »
  1 Σταυρουλάκις
  1 Φριλδίλάκις
  2 Κοντορινάκις
  1 Καρκαβατσάκχς
  2 Κουντουράκ'ς
  Εάν τΐλ"ες των έν τω πίνοκι Β'. εγγεγραμμένοι προσέλθωσι πρός κατάταξιν, καθό μή κατα¬
  βάλλοντες τό κεκανονισμένον διά τούς διαθεσίμους άντισήκωμα, προσέΛθωσϊδέ χαι πάντες οί τοΰ πίνα¬
  κος Α'.,οτε ή δύναμις των Ταγμάτων θέλει υπερβή τόν ·κεκανονισμένον άρν&μόν, οί μέν τού πίνα¬
  κος Β'. θά κατατάσσωνται πρός διανύσιν των υποχρεώσεων των. θά άποστέλλωνται δμως, εί δυνατόν, Ι
  αυθημερόν ετέροι είς την έστίαν των άνευ άποδοχών μέχρι λήξεως τής Οητείας των, συμφώνως τίϊ 5
  § τοϋ άρθρον 151 τοϋ περΐ στρατολογίας Ν ομού, έκ τοΰ πίνακος Α' καί μόνον έκ των προοΐλ-
  θόντων Ενώπιον τοϋ Σνμβουλίου κα-ά την κλήρωσιν, έξ έκείνων τουτέστιν οΐτινες ουδεμίαν "χουσι
  πρόσθετον υπηρεσίαν, και (ίναδρομικώς κατά φθίνουσον σειράν έκ τού οντοϋ δήμον, καί έν ελλείψει
  τΰΰ αντοΰ δήμον, έξ έτερον τής αυτής Επαρχίας ή Νομοΰ, άρχής γενομένης έκ τώνέχόντω- τόν
  μεγαλείτερον αριθμόν έν τώ Πίνακι Α'. έκτός ε?άν καΐ οί έχοντεο προσθέτους υπηρεσίας τοΰαντοΐίΠί-
  ναι.θΓΑ'. έξαγοράσωσι ταύτας, δτε θά άπολύωντοι και ούτοι, άκολουθονμένης αύθις τής αυτής σει¬
  ράς έ των εχόντων τόν μεγαλείτερον αριθμόν.
  Έν η περιπτώσει ήθελον προσέλθη και έκ των τοΰ π'νακος Α'. οί βεβαρημένοι ^ιά πρόσθετον
  υπηρεσίας και 25δρά"χμου πρόστιμον, ό,τινα δέν θέλουσι ή δέν δύνανται νά ε"ξαγοράσωσι, τότε, κρα-
  τουμένων τούτων διά την υπηρεσίαν, θέλουσιν άπολύεσθαι κατ' αϋξουσαν πλέον σειράν έκ των τοϋ
  Πίνακος Β'. οί μή έχοντες πρόσθετον υπηρεσίαν, ούτως ώστε ενδεχόμενον ή δύναμις των Γαγμάτων
  νά αποτελεσθή έκ κληρωτών των ΙΙινάκων Α'. και Β'. εχόντων πρόσθετον υπηρεσίαν
  Εάν δμως δέν ήθελον προσέλθη πάντες οί τοΰ πίνακοο Α'., ό συνολικός άριθμος των οποίων
  ααοτελεϊ την όλην δύναμιν έκατέρου των Ταγμάτων, δέον νά ληφθή ύπ' διίτει Λ άνάγκη τής συμ-
  πλιιοώτεως, πρωτίστως; τον Ιριθμοΰ των τοΰ Πίν ικος τούτου διά των τοϋ Πίνακος 1:'. κατά την αί'-
  ξουσαν αυτών σειράν, μεθ' δ και μόνον, έν περιπτώσει πλεονάσματος, έπιτρέπονται (Ιπολύσεις εκ
  των τοϋ Πίνακος Β'.
  'ϋ μεταδολή αυτή θά κοινοποιήται διά τή·· ημερησίας διαταγής τοΰ Τάγματος κα θά γνωστο-
  παιήται άμέσως πρός τό οικείον Στρατολογικόν Γραφείον, ζίς τους ούτω δ'άπολυομένους θά χορη-
  γήτ«ιι π)οσ,)ρι^όν φνλλον απολύτω- κατά τό έν τω τέλει τή; ύπ' αριθ. 5069 τοΰ ετονς 1008
  εγκύκλιον μου ύπόδειγμα, και δήμεοος μισθοτροφοδοσίι διά την είς την έστίαν των παλινόστηοΊν,
  συμφώνως τφ ύπ' αριθ. 171 τής 6 Ίουνίου 1908 Διατάγματι.
  ΠΙΝΑΞ Γ'.
  Κληρωτοι κριθέντες διά τάς ^οηθητικάς ύπηρεσίαΓ καΐ οΐτινες οφείλουσι νά καταβάλωσι τό υπό
  τής 3ης $ τοΰ άρθρου 110 προβλεπόμενον άντισήκωμα ιίς δραχμάς 20, ανυπερθέτως, μέχρι τής 1 Αύ¬
  γουστον τοΰ έτους τής κληρώσεως των, είσπραττομένας άλλως κατά τάς διατάξεις τον περΐ είσπρά-
  ξεως δημοσίων έσόδων νόμον.
  1 Ψ
  «υντουκακις
  Δασκαλο-
  ααρκάκις
  1 Πίτράκις
  3 ζ
  Στυλιανός
  Ιωσήφ
  Στυλιανός
  Δημος
  Σταυρου
  Δηηος Γεωργτονπόλεως
  Ιωάννου
  Άνδρέου
  5 Κοκκινάκις
  ί) Αποστολάκις
  7 Βλιμάκις
  Γεώργιος
  Ανδρέας
  Εύιττρατίοι»
  Ιωάννου
  Ιωάννου
  Μάρκου
  —23-
  8 Γωνϊωτάκις Νικόλαος Άΐα.γνώ<— ου 9 Μουζουράκις Κωνσταντίνος Μιχαήλ Δημος Φρε 1 Καρτεράκις Ιωσηφ Ιωάννου 2 Σμαραγδάκης Ανδρέας Γίωργίου Δΐιμος 'Δομένων 1 Σιυλιανομανωλακάκ'ς Ιωάννης Άίχιστασίου 3 Καστρινάκη Μιχαήλ Εμμανουήλ 1* Κονκουβιτάκις Νιχηνρόρος Ιωάννου Π Ι Ν Α Ξ Κληρωτοι άπαλλαγέντες παρά τού τακτικόν Στρατολογικόν Συμβουλιον και οΐτινες οφείλουσι νά καταβάλωσι τό έναντι τοϋ όνόματος έκαστον, σνμφοόνως τω άρθοω 5 τον περι στρατολογίας, {/π' αριθ 52 νομοθετικόν Διατάγματος προβλεπόμενον άντιτήκωμα, τό βραδύτερον μέχρι της 1ης Αύγουστον τον έτονς τής κληρώσεως των. ΊΙ μη έγκαιρος κατάθεσις τον άντισιιικώματος έντός της ώς άνω τασσομένης προθεσμίας καθ- ίστησι την περΐ α-αλλαγης απόφασιν τον σνμβονλίου ά,κνυον να σννεπώς όφείλονσι νά προσέλ¬ θωσι πρός κατάταξιν την Ιην Νοέμβριον έ. Ι. έν έναντία δέ περιπτώσει θέλουσι ύποβά?,εσθαι είς τάς διατάξεις των άρθρων 134, 135 και 138 τοϋ νόμον, μίι δικαιούμενοι είς την υποβολήν νέας αίτήσεως άπαλλαγής. 1 Ξανθουο"άκις 2 Νικολαοάκις 3 Ανδρέας Μάρκου Γθωργίοβ Απηλλάγ δυνάμει τοϋ άρθρ. 2 έδ. α' βά ■ » γ' δρ 55 3 Μπικ,άκις Στυλιανός Γεωργίου Τ) » ϊ', » 55 Κοτσολάκ,ιςη ΊερωνυμάκιςΜιγα^λ Μα,νοΰσαυ » » α' » 5 ο 5 Στειακ,ί/κις Μιχαήλ Σταύρου » γ' » 55 6 Ζΐυγραφάκις Νικόλαος Γεωργίου » » γ'. 5Γ) 7 Καγίο ;κ>άκις
  Θεόδωρος
  Γεωργίου
  »
  χ
  »
  .05
  >ς Φρέ
  1·«
  Κουχονβάκις
  Ρβώργιος
  Άνδοβ'ρυ
  Ά—ολλβτ- σ·»άι««-οϋ άρβί.
  2
  &
  τ'
  δρ.
  55
  2
  ΣχρΜ&ίλάκκς
  ϋύχγγελος
  Μιχατ>λ
  η
  τ'
  »■
  5^
  1
  Νταράχις
  Χουσε'ιν
  Ισυα,ίιλ
  Άί57)λλα^η δυνάμει τοΰ άρθρ.
  2
  έδ.
  ϊ'
  θα χ)-/·,ο.
  δρ.
  55
  Δηαος Καλλικράτους
  1
  Καούδης
  Γεώργιος
  Βασιλείου
  Άπνλλαγη δυνάμει τοΰ αρθρ.
  κνε.«ϊ9^η^^ρ ΐΛβ*
  2
  έδ
  γ'
  θά τλ/ιρ.
  δρ.
  55
  Α
  Α,«»ββ1Αχκ««
  Β*ο^ς
  Βα^1'°ς
  2
  έδ.
  θε. ΤίΑΛρ.
  ο>.
  55
  2
  Σταματάκις
  Παϋλ&ς
  Στυλ'ανοϋ
  β
  γ'
  55
  3
  Χατζημαρινάκις
  Στχϋρος
  Γεωργίου
  β
  >
  ϊ'
  »
  55
  Δηιιος '
  Ά<ίκι}φον 1 Σχνδαλάκις Βασίλειος Ιωάννου 'Ατπηλλχγη δυνάμει τοϋ άρθρ. 2 έδ. ϊ' θά πληρ. δρ. 5 ό ΠΙΝΑΞ. ΕΓ.' Κληρωτοί τνχόντες άναβολίκ: κατατάξεως, ώς έναντι τον όνόματος των έμφαίνεται. 1 Παυλάκις 2 Παπα,δογιαννάκις 3 Κ Δη~*/ος Βάιιου Ίωάν—ς Άγγέλβυ "Ετοχΐ 2- έτών άνΛββλνκ κχτα,τάξεως Έαα.α,νουγ;λ Σταματίου β 3 » » Λιομήτριος Έμψιεινουήλ » 2' » » ΓΤΊ Ν Α Ξ Κληρωτοΐ έξαιρεθέντβς ώς σωματικώς άνίκανοι χα> ούοεμίαν ύπέχοντεΓ στρατιωτικόν ν
  — 24 —
  1
  4
  1 Βρανάκις
  2 Μχρκουτσάκις
  ίΐαϋλος
  Χαράλαμπος ΆνδριΌυ
  Νικόλαος
  ΔΛιιος Γεωργιουπόλεως
  Νικολάου
  πίναξ: ζ'
  Κληρωτοί έξετασθέντες παρά τοϋ τακτικόν Στρατολογικόν Συμβουλιον και μεταφερθέντες είς Ετε¬
  ρον έτος γεννήσεως·, ώς έναντι τού όνόματος εκάστου έμφαίνετατ, δι' οΰς οί Νομάρχαι, οί Δήμαρχον
  και τα, Στρατολογικόν Γραφεΐα θέλουσιν έπιφέυει είς τα μητρωα των αρρενων, τους κληρωτικους πίνα-
  κας καί στρατολογικοΐ/ς έλέγ^ους, την δέουσαν μεταβολήν.
  1 Ν-ιλά*:;
  1
  2
  1 Μπααπουνάιιι;
  2 Κοιρχγκχννά'.'.ς
  3 1'ουρτ:νά>«ς
  1 Τζωράκις
  1 Κουκον
  1 Κλαδάκις
  Δημοο Γεωογιουπόλεως
  Στυλ·.α.νοΰ Μετ-φερθη είς τούς γεννγιθε'ντας τα ε'τος 1892
  Δητιοι, Ί*ί>έ
  Άλί'ςανΙίρος Στχμχτίου Μετεφέρθη είς τούς γεννηθέντας το ετος 1890
  Ίωτηρ ' ΝΐΛολάου 1892
  Αΐί>.ιος
  Νι·*όλ«ο; 'Βαα,ανοτιλ Μετεφέρθη είς τούς γε ^νηθέντα,ς τό εος 1892 .
  Ίίθάννης Κωνσταντίνου » » » » 1891
  Έυ.-ιχιουτ^λ Δηαητρίο) )) » » » 1893
  Δΐι^ιος Καλλικράτους
  Έμ,αχνουγ-λ Γεωργίου Μίτίφίρθγ) είς τούς γεννηθέντας τό ετος 1892
  Αϊ»μο<, 'Δνωπόλεως Εΰστράτιος Μχνούοου Μετεφίρθη είς τοΰς γενντ,θέντα; τό ?τος 1885 Δηι,ιος Ά«5κυ^ ου Χαράλαμιτος Μάρκου Μετεφέρθη είς τοΰς γενντ,θέντας τό ε'τος 1891 189-2 Π Ι Ν Α Ξ Η'. Κληρωτοί άποκλεισθέντες της στρατίωτικής υπηρεσίας, ώς καταδικασθέντες είς εγκληματικήν ή έπανορθωτικην ποινη,ν, δυνάμει τού άρθρον 7 τού νόμου περ στρατολογίας, έφ' δσον διαρκεϊ η κατάστασις α&τα μεθ' ην τα στρατολογικά ΓραΑεϊα σνμμορ^ωθήοΌνταχ κα δι' αύτοΰς συμφώνως τοίς κεκανονιο"μένοις. , , Ουδείς πίναξ: © · Κληρωτοϊ άπαλλαγίντες δυνάμει τού άοθρου 37 τού νόμου περ θΓρατολογίας ώς μαθηταί ναυ- ών σχλώ τικών Ουδείς πίναξ: γ. Τίληρωτοΐ απαλλαγέντες ώς προϋπηρετήσαντες επί έν έτος. Γεωργιβιτπόλεως 'Υττηρέτησε τό 1907 Φρϊ Υπηριτιί ώς χωροφύ ' πλέον τοΰ ?τους 1 1 Στυλιχνχκάκις 2 Σαββάκις Ιωάννης Νικολάθϋ Πχντίλής Νικολάου Κωνσταντίνος Ιωάννου ΠΙΝΑΞ ΙΑ'. Κ Λ. Α," 3 ^^αγ^™* ώ? λεΐϊουργοί ά ώς ααθαται ίερατικών Σνολών, τήςΡιζαρείον Σχολής, Λ ώς ^οιτπται της θεολογίας τοθ ΈσνικοΟ Πανεπιστημίου. Ουδείς
  Ιον
  πίναξ: α."
  Καλούμεν διά ττιν Ιην Μαΐον 1911
  Τούς στρατευο'ίυ.ους τΓις ένεστώσης άπογραφΛς 1910 πρός εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων των
  ώς κάτωθι. Ι ά Τάγματα, τα Στρατολογικά Γραφεΐα καί οί στρ ιτεύσιμοι συμμορφωθήοΌνται πρός τα
  έν τοίς πίναξι Α . και Β'. τής παρούσης διαλαμβανόμενα διά, τοΰς τίιν Ιην Νοεμβριού προσελευ-
  σου,ένους, δσον α'φορά τόν τρόπον της κατατάξεως και τα Λνησηκώματα, τού χρόνου μόνον παρ-
  αλάσσοντος καθά οριζομένου διά τΚν Ιην Μαίου ήτοι Ιο καλουμενοι διά την Ιην Μαίου οφείλουσι νά
  πληρώσωσι την έξαγοράν της διαθεσιμότητος ίι τίιν τυχόν έπιδεβλημένην αυτοίς πρόσθετον υπη¬
  ρεσίαν μέχρι της 31 Ιουλίου 1911 άλλως οφείλουσι νά προσέλθωσι πρός κατάταξιν την ώς άνω
  Ιην Μαίου άνευ ετέρας είδοποιήσεως.
  Κάμου
  1
  Πα,πουτσάκις
  Όδυσσεϋς
  Κυριακού
  2
  ΚισσχαινάΑΐς
  Γεώργιος
  Έμμχνουνίλ Τρ-'μηνον πρόσθετον
  καί ?5 δρχχ. ττρόστινο
  3
  Κουκλάχις
  Μιχαήλ
  Παρασχη* »
  »
  4
  Πχυλάκις
  Δημήτριος
  Παυλου »
  »
  5
  Αΰγουστάκις
  Νικόλαος
  Άντωνίου »
  9
  6
  Βχμβακάκις
  Μιχαήλ
  Βασιλείου »
  »
  7
  Μαυράκις
  Στυλιανός
  Ηλια »
  »
  8
  Κοκολάκης
  Γεώργιος
  Σταυριαοΰ
  9
  Κ-υσκθυμβεκακις
  Κωνσταντίνος
  Γίωργίου »
  »
  10
  Νευμπαυλάκις
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνου »
  »
  11
  Σφθράκις
  Ιωάννης
  Στυλιανοΰ
  12
  Νικάκις
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ1 β
  >
  13
  Φρονιμάκις
  Εμμανουήλ
  Δημητρίου »
  14
  Σταματάκη
  Παναγιώτης
  Νικολάου »
  >
  ΔΑμος Γεωργιο ι πόλεως
  1
  Σκορδύλης
  Όνούφριος
  Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθιτον
  «ςχί 25 δραχ. πρόστιμον
  2
  Καρφοτυράκις η ΝικητάκιςΓιώργιος
  Έμαανουηλ
  3
  Τραντώρος
  Νικόλαος
  Γιωργίου
  4
  Δραμηλάρης
  Στυλιανός
  Γιωργ'ου
  5
  Αποστολάκις
  Ανδρέα;
  Άνδρίου »
  6
  Γριλλάκις
  Απόστολος
  Μανούσθυ »
  7
  Πχπχδογιχννάχις
  Εμμανουήλ
  Πχνα,γΐώτου »
  >
  8
  Μελοιδάκις
  Μιχαήλ
  Ιωάννου τ>
  »
  Χα,τζηδάκΐί
  Χαριτων
  Ιωάννου
  10
  Κουναλακις
  Σπυρίδων
  Άντωνίου »
  »
  11
  Βαρδάκη
  Βαροής
  Ιωάννου
  12
  Άγγιλάκις
  Στυλιαν6ί
  Πανα,γΐώτου
  13
  Κανΐαδχκις
  Ιτυλιχνο;
  Ευστρ χτίου
  14
  ΚορδχτζαΛΐι;
  Μανσΰβος
  Άλίςάνδρου
  15
  Βχλυράχ.ις
  ΝικΛ,τχς
  Νικολαθυ
  16
  Μη^ϊάχκ;
  Παντίλής
  Κω-.ιίτλνΐ'νου >'
  >
  17
  θυμχχις
  Μχτθαΐος
  Στυλιανός »
  »
  18
  Άγγιλινακι;
  Άγγίλης
  Γιωργίου »
  »
  19
  Κλχπχκις
  Αντώνιος
  Εΰστρα,τίου »
  »
  20
  ΜυςοκοκχλιχΑΐς
  Ιωσήφ
  Δλ^''Ίτ(. ου »
  21
  ΓριλλάκΙς
  Κωνσταντίνος
  Ν,νΓ.'ΪΛΓ. ί %
  ΑΙ .Λ^Λ* ^ ^ »
  8
  1
  Κ6τσι?ΧΛΐ4
  Κωνσταντίνος
  1>α;ο.χτ.ο, 11<>ς Τρ^Γ,νο^:ο^τον
  **■ 25 δραχ. πρόστιμον
  2
  Κοκογΐανάκις
  Μιχαήλ
  Γεωργίου
  3
  Πριγκηπάκις
  Κωνσταντίνος
  Νικολαο ί »
  »
  4
  Άντωνάκις
  ΈμΐΑχνουήλ
  ΝΐΑθλαου »
  5
  Στυλιανάκη
  Ίωανιτ,ς
  Μιχαήλ »
  6
  Φρχγκίαδιχκις
  Μιχαήλ
  Φράγκα »
  »
  7
  Βχσιλχντωνάίΐις
  Γεωργιος
  Μζί/.0^
  8
  Ρουτ^χΛΐί
  Πχϋλος
  ΝΐΛθλαο^ »
  9
  — 26-
  9 Βαρανάκις
  10 Παπαδάκη
  11 Γαλανάκης
  12 Παντιρμάκις
  13 Βολουδάΐος
  14 Καλογιράκις
  1 5 Κοοκουβάκ*;
  Ι 6 Βασ.λχντωνα/., ς
  17 Ί
  18 Γ
  1
  2
  3 Κανιολά'ΐς
  4 Άνδ'ρεχ'.ις
  5 Μαρχογεράκις
  6 Μαρουλακις
  7 ΠαπχΒάκΐς
  8 Στ'βακτάκις
  9 Κελαιοης
  10 Σα:ιδάκις
  11 Μουσουράχις
  1 2 Λχμπαθχκις
  13 Καβρουλάκ,ις
  1 Πχπαδ^μανωλάκις
  1
  2 Σ~ο
  3
  4 Δικονο μχ,ιις
  1 Ζβυρ'δάκ-ς
  2 ΜττικχΛΐς
  3 Σχβιολάκις
  4 Παπαδάκης
  5
  6 Σε
  1
  ρ
  3 ΣτΛυρια,νουδάχ,ις
  Ξδ
  1 Ι ρΐ
  2 Βολ3ον,.τχ/.·ς
  3 Κχρχμ7ϊινχ^
  4 Γλ/νΐα,δαλΐς
  ο ΣχλεβοορχΛΐς
  1 Σταθουδάκις
  2 Βιγλ**ς
  3 Γουνακις
  4 Μίννάχιί
  1 Πριγκητάκις
  Μιχαήλ
  Ιωσηφ
  Εμμανουήλ
  Ίωάννγις
  Κωνσταντίνος
  Άλέξ»ν§ρος
  Νικόλαος
  Ιωσήφ
  ^Ιωάννης
  Δημητρίου
  Άντωνίοι*
  Δημητρίου
  Τρίμηνον πρόσθιτον καί 25
  πρόστιμον
  Χρηστου
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  " ντων'θυ
  Νίκολαου
  Γ'ίώργίου
  Λ.ωνίδα,ς Κωνσταντίνου·
  Κωνσταντίνος Στυλιανοΰ
  Ερ.μανουί)λ Άρτεμίου
  Κωνσταντίνος Δημϊΐτρίου
  Ιίαρβσκευχς Σπυρίδωνος
  Κωνσταντίνος Γεωργιου
  Αντώνιος Παναγιώτου
  Ρίωρνιος Άντωνίου
  Νικόλαος Άντωνίου
  Γεώργιος Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνος ΈμΐΛανουήλ
  Χαραλάμπους
  Μιχαήλ
  ΔΓιμος
  Εΐιστρατίου
  Γεώργιος Γεωργιου
  Ν'κοΧιος ΠαΛ υ
  Ιωσήφ
  Μάρκος
  Ιωάννης
  Ανορεβς
  μ
  "Αντώνιος
  Νικόλαος
  Ίωζτνγις
  Ίωά,ννης
  Γεώργιος
  Αρτίμιοί
  Γεώργιος
  Γιωργιοί
  Αντώνιος
  Σταύρος
  Σταύρος
  Νικόλαος
  Γεωργ» ος
  Ανδρέας
  Τρίμηνον πρόσθετον καί
  πρόστιμον
  Κωνστανίίνου
  Νικολάου Τρίμηνον ίτ-ίόσίετον καί 25 8ρ4/. ποό"στι«ον
  »' · ΙΛ.ΙΙ
  Γεωργιου
  Ιωάννου
  Γίωργ.Όυ
  Κ
  Χτυλιανοΰ
  Μάρκου
  Ιωσήφ
  Ιωσήφ
  Σταύρον
  Άόκύφου
  Τρίμηνον Λρόσίϊτον και ϊά δτραί,χ.
  9
  Π Ι Ν Α 3 Β.
  Βά|ΐοιΙ
  Τρίμηνον τί
  ΑΟχνχσΐο .>
  Στυλιανός
  Στχματίου
  Ιωσήφ
  Αντωνίου
  ΔηΐΛθς
  Ιωάννου
  Γεωργιου
  Στεφανου
  Γρτ,γοριου
  κχ 25 δ*ρϊχ. πρόστιμο
  Τρ.'αηνον ^
  *χ! 25
  Λρόστιμον
  Ευάγγελος Ιωάννου
  Φοέ
  Τρίμηνον πρόσ&ίτον καί 25 δραχ. προ'στιμον
  2 Κουκουμπεδάκις
  & Γιιυγιωτάκις
  1 Μαραγκουδάκις
  2 Κατβιγΐχννάκις
  ^χρ
  4"Βεζάκις
  5 Καστρινάκη
  6 Σκορόυλάκις
  1 Κριαράκις
  2 Κατσουνάκις
  1 Δουρουνδάκις
  ος Γεωργίου
  Εμμανουήλ Σπυρίδωνος
  Τρίμηνον ιτρό··ιτον καί 25
  Κωνσταντίνος Γιωργίου Τρίμηνον «ρόβθιτον καί 25 ο'ρα,χ. π·ό«τιμον
  Γεώργιος Νικολάου » »
  Κωνσταντίνος Στυλιανοϋ > »
  Εμμανουήλ Μιχαήλ
  Γαβριηλ Γεωργίου
  Πέτρος Εμμανουήλ
  Δηιιος 'Δνωπόλεως
  Στυλιανός Ιωάννου
  Μα,νοϋσος Γεωργίου Τρί(χ.ηνον πρόβθβτον καί 2ε) δραχ. πρόντΐ
  ΔΐΊιιος 'Αόκνφον
  Κιονστα,ντϊνος Γιωργίου
  4
  -29-
  Ιον
  ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ -· . < · Π Ι Ν Α ~ Α*. Κληρωτοι οΐτινες ωρίσθησαν κατ' αναλογίαν ώς έκ τού ΐάριθμον τοθ κλήρον των πρός κατάταξιν, ό{«ίλοντες την ώς άνω οριζομένην ημέραν έ ίτ. ανυπερθέτως νά-προσέλθωσι διάχτδν ανωτέρω σ <οπόν ενώπιον τού οικείον τωνν Στρατολογικόν Γραφείον δπως άποσταλδσιν {/π' αυτού δι* &Κ(»<5όνς ιαν διά ευκαιρίας, και πάντες συγκεντρωμενοι, εις- τυ μερος· ενσαεαρευει το ιαγμα αυτών,» καί ποοσέτι θέλουσι χορηγεΐ είς αυτους τα πρός συντήρησιν χρηματικά πασά ώς και τα αηαττονίΐενα ϊζοδα τής πορείας, εάν αί άποστάο'εις των έδρών των Ταγμάτων άπαττθοτ τοιαύτα. |ϋ ΑΙ δνοματνκαι καταστόσΐις θά συντάσσωνται είς διπλούν κατά πίνανας κλπ. ώς έν ττ) ύπ'άριθ. 5069 τού ετονς 1908 έγκυκλίω όρίζεται. Τα Τάγματα ουδένα θά δέχωνται πρός κατάταξιν, εάν δέν προέρχηται 'είτε διά των γενικών όνο- ματικών καταστάΌχων είτε δι' ιδίον έκ μέρους τού οικείον Στρατολογικόν Γραφ&ίου έγγραφον, κατο- νομάζόντος τόν κατατακτέον, έκτόςέάν ανήκη είς έτερον νομόν, ου οί στρατευσιμοι υπάγονταν είς* τέ· Τάγμα, παραμέντι δέ έν τη ε*δρα τού Τάγματος, όπότ& θά, δέχωντοι μέν αυτους πρός κατάταξιν, εάν συμπεριλαμβάνωνται είς τοίτς έν ττ^ παρουση σχεηκους πίνακας, θά γνωστοποιώσιν δμως τό τοιοΰτο είς τό οίκεϊον Στρατολογικόν Γραφείον, άποστέλλοντα, εάν δέν προσήλθον ενώπιον τού- Στρατολο¬ γικόν Σνμβονλίου κατά την κλήρωσιν, κα ο,κριβές αντίγραφον τοΰ μητρ<^ον! των έν ώ νά αναφέρηται η ήμέρα τής κατατάξεως. τα χαρακτηριστικά καί πάν αναγκαίον πρός συμπλήρωσιν των στρατολο- γικών έλέγχων κτλ. Οί μή παρουσιασθέντες κατά την κλήρωσιν ενώπιον των τακτικών Στρατολογικών Σνμβονλίων, είσν οί άπένοντι τού δνοματός των έχοντες αναγεγραμμένην τρίμηνον πρόσθετον νν«ηρίΛΕϊ{αν 'κοΛ 25δραχμών πρόστιμον δυνάμει των Λλήρων 1331 και 112 τοϋ Νόμου περ'στρατολογίας, Λν "τ'ρ,ί^η- νον πρόσθετον δύνανται νά έξαγοράσωσι συμφώνως τώ δρτ)ρω 111 τού αυτού Νόμου άντ* δρα^ών 20 δι' δκαστον μήνα, ήτοι ά"ντ δραχμών 60, έπίσης όφείλοντε<; νά κατ»
  — 30 —
  6 Βουρδαχά/ις
  7 Σταυρουλάκις
  8 Παπαδάκις

  1
  2 "Αλεβιζάκις
  3 Τζαναχάχις
  4 Καβσωτάκις
  5 Τζαγχαραλβξάκις
  7 Τσουράκις
  8 Πιλατάκις
  1 Πολοποτράχις
  2 Μαχρώάχις
  3 Καριλάκις
  4 ΤβΊφάχΐ(
  5 Βεβνζάδος
  6 Λιονής
  7 Λιενϊ]ς
  8 Νιχβλιδάχι ςή ΙΙαπ«βακη<; 9 Σπαντιδάκις 1 Χριστουλάκη 2 Σακαλιδάκις- 3 Άλιίάχις 4 Κ«λι—»ράκις 5 Καρΐνιώτης 6 Γιαλιτάκις 7 Ίμβραίμοχασανάκις 3 Τρουλιτάκις 9 Μ«στ·ράκις 10 Δρουίάκις 11 Βαλέργας 12 Μανιοιιίάκις 13 ΠαταΙάκις 14 ΓιβκουμιΙάκις 1 Ζφακιανάκις 2 Τευτουντζιοάχις 3 Σερτεϊάχις 4 Σμιρκάχις 5 Μαρκ·υλάχις 6 Ζολωτάκις 7 Σερλής 8 Μαΐνωλάς 9 Β«λέργ«ς 10 Κβεύκν,ς 11 Κουγίτης Ι Άντωνογιΐννάκι; 2 Παπαδάκης 3 Κ·υρμ»υλ«κτς 4 Κουνδευράχις 5 Ήλιάκις 6 Κευταλάκις 7 Άντωναχις 8 Γεωργακβκις 9 Κθνιολάκις 10 Κατσευλάκις 11 Μαρκουλάκις 1 Σαβορινάκις 2 1Ι*·νΜΐντάκις Στυλιανός Μιχαήλ Γεώργιος Έμμαν. Παντελής Άντωνίου Άνϊρέ.ς Ήλία Δήμος Ααππαίων Άντωνίου Νικολάου Ιωάννου Γεωργίου Μιχαήλ Σΐκλιβνού Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καΐ 25ίραχ. πρόστιμον Τρίμηνον πρόσθετον χ«ί25δραχ. πρεστιμβν Γεώργιος Έμμαν. Γεώργιος Χαράλαμπος Νικόλαος Ιωάννης Γεώργιος Κωνσταντίνος Νικολάου Τρίμηνον πρόστιμον /,αί 25 ϊραχ. πρβστιμβν Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Χαράλαμχος Δημήτριος "Εμμανουήλ Χρήστος Γεώργιος Δημήτριος Χρήστος θιόδωρος Ίο»σή· Γεώργιος Χασάν Ρισβάν Εμμανουήλ Νικόλαος Ήλί·ς Χασάν Χαοάν θιόϊωρςς Γεώργιος Γεώργιος Κωνσταντίνος Γεώργιος Μιχαήλ Γεώργιος Νικόλαος Ιωάννης Κανάκις Δημήτριος Έμμαν. Δημήτριος Σπυρίδων Στυλιανός Ευάγγελος Νικόλαος Έμμαν. Γεώργιος Ηλίας Ηλίας Στυλιανός Στυλιανός Λάμχρος "Ιωάννης Πβντελής Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ, πρόστιμον Δήμος Άτσιποπούλου ΣτυλΐανοΟ "Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Στυλΐανοδ » » Άετοϋ Εύαγγέ οι>
  Χαραλάμπους
  Στυλιανοδ
  Μιχαήλ
  Στυλιβνοδ
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόττιμον
  Δήμος Βρυσιναίων
  Νικολάου
  Μουσταφά
  Σελήμ
  "Ιωάννου
  Χαραλάμπους
  Γεωργιου
  Ίμίρατμ
  Τρίμηνον πρόσθετον καΐ 25 ϊραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον χαί 25ϊραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Γεωργίου » »
  Δημητρίου » »
  Νι/ολάου
  "Εμμανουήλ
  Δντωνίου
  "Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον
  Δήμος Άρκαδίου
  Γίβργίου
  Τρίμηνον ·κρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  » »
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊρχχ. πρόστιμον
  κάμπης
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Ματθβ'ου
  Χρήστου
  Γεωργίου
  Δημητρίου
  Ιωάννου
  "Εμμανουήλ
  Στυλιανο3
  Γεωργι.υ
  Γιωργιου
  Δήμος Λάμπης
  "Ιωάννου
  Νικολάου
  Μάρκου
  Στυλιανός
  Ιωάννου
  Ιωσηφ
  "Ιωάννου
  Έμμαν.
  Χαραλάμχους
  Γεωργίου
  Έμμαν,
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον
  Δήμος Άγίου Πνεύματος
  Νικολ"" Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  31 —
  3 Στρατιϊάκΐς
  4 Μακριϊάχις
  5 "Αστρινάκης
  6 Γρηγοριάδης
  7 Πετυχάκις.
  1 Καλογβράκις
  2 Ζϊβκις
  3 Τσουρδα)ά*ις
  4 Βαίουράχις
  5 Σαρτζετάκις
  6 Φωτάκις
  7 Λαγουίάχις
  1 Γιουκάκις
  2 Ζαφειράκις
  3 Φραγχιαδάκις
  4 Μαστρογιαννάκις
  5 Πίπαϊάχ.ις
  6 Σλλομπονάχι,
  1 "Αλεξάκΐς
  2 ΧαΐρϊΐβΛΐς
  3 Σταματάκις
  4 Παπαδογεωργάκις
  5 ΦουντιϊάΊιις
  6 ΠορτάλΙος
  7 Κουτσομιχελάκις
  8 Μαρκίϊης
  9 Φουνδουλάκις
  10 Μβνουσάκις
  11 Κοχονας
  12 Σηφακάκις
  13 ΠορτάλΙος
  14 Κο'ονας
  15 Μιιολΐουδάκις
  16 Τάτβρης
  ρμ
  2 Πατένας
  3 Χαρκιαδάκις
  4 Δασκαλάχ'ς
  5 Κοτζαμπασάχις
  6 Μαθιουϊάκις
  7 Κατζοόγκρης
  8 Ίερωνυμάχις
  1 Μπριλλάκις
  2 Τριχάχις
  3 Παπαδογιάννης
  4 Καΐωτάκις
  5 'Δλισανδράχις
  β Πλατύραχος
  7 Κεραμιχνός
  1 Κοκβλάιιις
  2 Μουρνιανός
  % Βαλεργάχις
  4 Τσιρίτεις
  5 Μ»λιδώνης
  6 Νισενάχις
  7 Σφακιανάκις
  8 Φαν»υράκις
  9 Πλ.μίνος
  Μανοθσος Κωνσταντίνου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  "Ιωάννης Έμμβν.
  Γεώργι.ς Ίακώβ Τρίμηνον πρόσθετον και "251?<χχ. «ροστιμβν "Εμμανουήλ Χαρα*.άμπους Νικόλαος Ιωσήφ Δήμος Μελβμπων Γεώργιος Ιωσήφ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόβτιμβν θεόδωρος Γεωργίου * · "Ιωάννης Νιχολάου » * Γεώργιος Ήλία » Νΐϊθλάου » Ήλία Δαμουλής Νοολάου Δήμος «^οίνικος Στυλιανός Έμμαν. Σπυρίδων Νικολάου Ιωάννης Αναγνώστα Τρίμηνον πρόσθετον και 25 δραχ. πρόστιμον Κωνσταντίνος Εμμαν. Σταμάτης Γεωργίου Μιχαήλ Πολυχρονίου Δήμος Μέρωνος Εμμανουήλ Χ,ρτλάμπους Τρίμηνον πρόσθ,τον καί 25 δραχ. πρόστιμον Άγγελής Παντ*λί| Γεώργιος Άντωνίου » "Ιωάννου » Μιχαήλ Νικολάου Θιμιστοχλέους Άντωνίου Άζίζ Στυλιανοίΐ Μ χαήλ Δημητρίου Νικολάιυ "Ιωάννου >}
  Κωνστα.τίνου
  Ιωάννου
  Δήμοο Ηανακραίων
  Ά?ισ:είδου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ.
  Άντωνίου
  Παναγιώτου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Αντώνιος
  Γεώργιος
  Στα'.ρος
  Χβυτείν
  Εμμανουήλ
  Άλέξανίρος
  Παντελής
  "Εμμανουήλ
  Πο>6δωρβς
  "Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνος
  Φραγκ3α.-
  Έαμανουήλ
  Γεώργιος
  Χρήστος
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Στυ)ιανός
  Νικόλαος
  Στυλιανός
  "Εμμανουήλ
  Πανοιγος
  Ί·'μμανουήλ
  ΚωνστβντΤνος
  Ιωάννης
  Σπυρίδων
  Νικόλαος
  Μιχαήλ
  "Ανδρέας
  Νικόλαος
  Νικόλαος
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Διομήδης
  Τρίμηνον πρόσθετον κ«ί25δεα-χ.
  Τρίμηνον πρόσθετον καίϊδ δραχ. πρόστιμον
  Τρ'μηνβν τιρόσθετον /.αί 25 δραχ· πρόστιμον
  γ
  Όδυσέως
  Γεωργίου
  Σταύρον
  Χεήστου
  Ν-.χολάου
  Έιιμαν.
  Ί«χώ6ου
  Μιγατ,λ
  Άντωνίου
  Στυλιανοί3
  Νΐιιολάου
  Τρίμηνον πρίσθετίν καί 25 δραχ. πρόστι; ·ον
  » »
  » »
  Κονρήτων
  Τρίμηνον -ρόαθίτον κα! 25 ?οαχ. πρότΐ'.μον
  Τρίμηνον πρόσθ;τ3//.αί 25 ί?α·/. πρίυτιμον
  Κ.
  Κωνσταντίνου
  Δηυοο Μελιδωνίον
  Κωνσ.αντίνου
  Έμμαν.
  Ιωάννου
  Νικολάου
  Κωνσταντίνου
  Χαριϊήμο.»
  Ββσιλείου
  Ιωάννου
  Άναστασίβυ
  Τρίμηνον πρςΐθετον κχί 25 δραχ.
  -. 32 —
  1 Φλουρήί
  2 Μαρής
  3 Ναηαορος
  4 Άντωνβκάκις
  5 Χβτζηϊάκις
  6 Μ«νωλιούδης
  7 Καλοχύρης
  8 Λιοδάκις
  9 Φλβυρή*ς
  10 Ββσάλος
  1 Άεράκης
  2 Σπιθούρης
  3 Γ*μιστος
  4 Πλάτζος
  5 Σαλο-στρος
  6 Λασηθιώτης
  7 Πί-ταίΐός
  8 Γεμιστος
  9 Σταμάτης
  10 Κρασας
  11 Κλίνης
  12 Κ.βλεντης
  13 Σαλουστρος
  14 Λιναρίτης
  1 Καλιγιάννης
  2 Κυργιαχάκις
  3 Στα^υλάκις
  4 Κουν«λά/ις
  5 Δασκαλάχις
  6 Σταυραχάκις
  7 Χαλκιαϊάκις
  8 Κορνιλάκις
  9 Λαγουδακις
  10 Βασιλαχις
  11 Καρφάκις
  12 Λαδάκης
  13 Κουφάκις
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Ματβαίος
  Γεώργιος
  Δραχος
  Κωνσταντίνος
  Ανδρέας
  Δημήτριος
  Ιωάννης
  Ζαχαρίας
  Βασίλειος
  Ζαχαρίας
  Βασίλειος
  Δημήτριος
  Ιωάννης
  Νικόλαος
  Παναγιώτης
  Δημήτριος
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Χαοάλβμπος
  "Ιωάννης
  Γεώριβς
  Νικόλαος
  Μιχαήλ
  "Αριστείδης
  Βασίλειος
  Έμμβν.
  Κωνσταντίνος
  Βασίλειος
  Ζαχαρίας
  Γρηγόριος
  Έμμαν.
  Έμμαν.
  Ευάγγελος
  ΔΑ|ΐος Γαράζον
  Γεωργίου
  Κωνσταντίνου
  Γεωργίου
  Πολυζώη Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ίραχ. πρόστιμον
  Κωνο-α»τίνβι»
  Δημητρίου
  Δημητρίου , < Γεωργίβυ <· Μύρωνος ι Γεωργίβυ Αημος Άναγείων Νΐκολάου Νικολάου Ίο)άννου Μιχαήλ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ίραχ. πρόστιμον Νικολάβυ Σταύρου Άνδρέου Πολυχρονίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δριχ. πρόστιμον Ιωάννου "Ιωάννου Έμμαν. "Ιωάννου Πολυχρονίου Μανούσου Δημος Έλενθερναΐων Μάρκου "Αντώνιος» Γεωργίου » » Ιωάννου Νικολάου Γεωργίου Κωνσταντίνου Νικολάου Γεωργίου Έμμαν. Τρίμηνον πρόσθετον καί 95 δραχ. πρόστιμον Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Π Ι Ν Α ΞΞ Β'· Κληρωτοι οΐτινες ώς έκ τού άριθμοϋ τού κλήρον των, έκρίθηο'αν διαθέαιμοι και οΐτινες οφείλουσι, πρό τής 1ης Νοεμβριού έ. έ. νά καταόάλωσι τό υπό της τετάρτης § τον άρθρον 5 τοθ {/π'ίίριθ. 52 περί στρατολογίας νομοθετικοθ Διατάγματος προβλεπόμενον άντισήκωμα έκ δρ. 100. Έν η περιπτώο'ει δεν καταδάλωοΊ τό ανωτέρω άντισή.κωμα μέχρι τής ώς άνω τασσομένης προ- θεσμίας οφείλουσι νά προο·έλθωοΊν άννπερθέτως την Ιην Νοεμδρίον έ έ. ενώπιον τοΰ Στρατολογ»- κοΰ Γραφείον η τού οικείον τάγματος, κατά τα έν τώ Α'. πίνακι διαλαμδανόμενα, πρός κατάταξιν κα διάννσιν τής ύποχρεώατεώς των. Τα στρατολογικά Γραφεΐα κα τό σχετικόν αντών Τάγμα σνμ- μορφωθήσονταΛ καί δι1 αύτονς ώς έν τω Α'. πίνακι διαλαμ6άνεται. "Οσων Λ σωαατικΗ ίκανότης δέν εξητάσθη παρά τον τακτικόν ΣτρατολογικοΟ Σναδονλίον,ώς μ«- προσελθόντων κατά την κλήρωσιν ενώπιον αυτόν, είς τοντονς επεβλήθη τρίμηνος πρόσθετος «πη ρεσία, ώς έναντι των όνομάτων αυτών έμφαίνεται, δννάαει τον άρθρον 133 τον αντον περι Στρο- τολογίας νόμον, καί "25 δραχμών χρημαηκόν τίμαμα, ώς πρόστιμον, δυνάμει τον άρθρον 112 τον αντοϋ Νόαον, οΐτινες δμως ώς· έκ τοΰάοιθμον τον κλήρον των, κριθέντες κα ούτοι διαθέσιμοι, όφείλονσι νά καταθ'άλωο*ι κα τό υπό τής τετάρτης § τον άρθρον 5 προβλεπόμενον άντισηκωμα ώς- άνω, κατατιθεμέυοι/ και τον 25 δράχμον ηροστιμοιτ μέχρι τής 30 8)^ρίον έ. ί έξαγορίσωσ» δέ και τίιν τρίμη-Όν ποόο'Βετον υπηρεσίαν των άντί δραχμών 2( δ.1 δκαο*τον μήνα μέχρΐ τής 30 8)§ρίον έηίσης τον ετοι/ς τής κλιτοώ"ϊεώς των. ήτοι καταβάλλοντες μέχρι τής 30 8)^ρίον έ ε. δρ. 1^0 ώς νόμιμον αυτών (1νΓΐο*ήκωαα και δοαχ. 85, έξ' ών τάς μέν 60 διά την τρίμηνσν πρόσθετον υπηρεσίαν, τάς δέ 25 ώς πρόστιμον, διότι μα σαμαορ^ω'ίένΓε,ς τοίς νόμοις, δεν προσήλθον κατά την κλήρωσιν ενώπιον τον τακτικοΰ Στραυολο |Ίκο& "ίι/μδουλίον, ήτοι καταβάλλοντες έν δλω μέχρ1 τής 30 8)δρίον τοθ δτονς τής κληρώσεως των δραχ, 185. /
  *Αν δμως δέν καταδάλωσι μέχρι τής 30 Όκτωβρίον έ, κ. τό ανωτέρω έκ δραχ. 185 χρηματικόν
  τίμημα, όφείΛονσι την Ιην Νοεμβριού έ. έ., ανυπερθέτως και άνευ ετέρας είδοποιήσεως, νά προσέλ¬
  θωσι μετά των λοιπών σννηλικιωτών των πρός κατάταξιν ενώπιον τού οικείον τωνΣτρατολογικοΰ Γρα¬
  φείον, Ινα διαννσωσι την θητείαν των σννηλικια)τών των ώς υποχρέωσιν και την έπιδληθεϊσαν
  αυτοίς τρίμηνον πρόσθετον υπηρεσίαν, ήν δικαιοϋνται νά έξαγοράσωσιν άντι δραχ. 50 δι' Εκαστον
  μήνα, ής δμως δύνανται νά άπαλλαγώσιν αν άποδείξωστν δή οιέμενον κατά τον χρόνον των κλη-
  ρώοΐων έν τη άλλοδαπτΐ, ύποβάλλοντες ενώπιον τον οΐκείον των Ιτρατολογικοϋ Γραφείον κατά
  την ημέραν τής κατατάξεως, συμφώνως τω άρθρω 79, έπίσημα πιστοποιητικά οίασδήποτε Προξε-
  νικής Έλληνικής Άρχής ή άλλης επισήμου, τοΰ τόπον, τής έν τφ εξωτερικώ διαμονής των,
  κα ούχι των Δήμαρχον ή άλλων οιονδήποτε άρχών τής Νήσου, καθόσον οί τελευταΐοι ούτοι δύ¬
  νανται νά πιστοποιήσωσι μόνον την έκ τής περιφερείας των πραγματικήν άπουσίαν ούχι δέ και
  Άν έν τω εξωτερικώ διαμονήν τον κληρωτον σνμφώνως τω αρθρον 133. τον αυτόν πβρί
  λογίας Νόμον έν ,σννδνασμω πρός τό αρθρον 136 τον αυτού. Νόμον
  <■■>·.■ Δ*νμος ΡονΛτίκων
  Μιχαήλ
  Γεωργίου
  Βασιλβιου
  ΔΑ|ΐος Ααπατων
  Κυριακού
  Δϋμος 'Δτ,ατποπονλον
  Νικολάου Τρίμηνον πρόσθετον και 25 δραχ. πρόστ,ιμθΊί
  Γειαργίομ
  Μάρκου.
  Εΰστρ/χτίου Τρίμηνον πρόσθδτον κβί 25 δραχ. πρόστιμον
  Ιωάννου
  ΔΤίμος Β^νιίιναίων
  Πέτρου
  ΆντωνΙου
  1 ΣτέλΛάκις Γεώργιος
  2 Λαμπράκις ή 'Τζώρτζάκις Στυλιανός
  3 Παπαδήις Ανδρέας
  1 ΤζανιδίΛΐς , .
  1 Τσίχλης
  2 Χαριΐάχις ,
  3 Για,νΛυλης .
  4 Κατσανΐβάκις
  5 Δρουλΐβκος
  1 Περάκις
  2 Σηφάκις
  1 Μασαουτάκις
  2 .Κονσολάκις ,
  3 Κ'αταί,υλάΛΐς ,
  4 Λεντιίάκις
  1 Παυλάχ,ις
  2 Βεργιτσάκις
  1 Βαδβυράχις
  2 Κ«τ#ργαράκις
  3 'Δσουμανά/ις
  4 Φικτάκις
  1 Παχαδάκις
  2 Πβπαδάκις
  1 ΓαλιΛή
  2 Μανουσάχις
  3 Σχοινάκις
  4 Γιανακάκΐς
  5 Αγγελιδάκη
  1 Γιάααοος
  2 Μανουδάκΐς
  3 Καφφάτος
  1 Στε·ανάκις
  2 Βχρουχάκις
  Εΰοϊγγ,ελος
  Στυλιανός
  Νιχόλαβς
  Ιωάννης
  Έλε.θεριος
  Ευάγγελος
  Νικόλαος
  Έμμαν.
  Άλής
  Ιωάννης;
  'Α,ν-τώνιρς
  Γεώργιος
  Μανοϋσος
  Αντώνιος
  Ανδρέας
  Ιωάννης
  Μιχαήλ
  Άλέξανίρος
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Στυλιανός
  Αντώνιος
  Έμμανδτηλ
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Στέφανος
  Εμμανουήλ
  Σαίτ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Δ*ί|ΐος Λά{-»πης
  Γεωργίβυ
  Κωνσταντίνου
  ΣτιλίανοΟ
  Μάρκου
  Δ&μος Άγιον Πνεύματος
  Κωνβταντίνθυ Τρίμηνον πρόσθετον καϊ 25 δραχ. πρόστιμον
  Νιχολάου > *
  ΔΛμος Μελάμοων
  Μιχαήλ Τρίμηνον πρόσθετον και 25 δραχ., χρόστιμβν
  Γωργ,ίοιι » »
  Κωνσταντίνου » »
  Ιωάννου
  ΔΙτηΗος Φοίνικος
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  ΔτΊμος Μέ(>ωνος
  Νωνσταντίνου Τρίμηνον-πρόσθετον καΙ 25 Ιραχ. πρίστιμίν
  Θεοχάρους
  Πέτρου
  Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον και 25 δραχ. πρόστιμον
  Αδαμ » »
  ΛΑ^ιος Πανακραίων
  Εμμανουήλ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ίραχ. πρόστιμον
  Ά
  9 »
  Δημος Κονρήτων
  μμ^
  Παναγιώτου Τρίμηνίν πρόσθετον λαί 25 δραχ. π;;στιμ»ν
  -- 34 —
  ΑΛιιος Μελιδωνίον
  Πολύδωρες Αντώνιον
  Γεώργιος Ιωάννου
  Δίίμος Γαράζον
  Γεωργιος Κωνσταντίνου
  Αήμος 'Δνωγείων
  Γ«ώργι«ς Κωνσταντίνου »
  Δημος Έλ«υθερναίων
  Στυλιανός Κωνσταντίνου
  Κωνσταντίνος Παντελή
  Εάν τ<·νες των έν τω πίνακι Β'. έγνεγραμμένων προσέλθωσι πρός κατάταξιν, καθό μίι κατα¬ λαβόντες χό κεκανον·<7μενον διά τους δ.αθεσίμουςάντχσήκωμα, προσέλθωσι δέ καΛ πάντες οί τοϋ πίνα- Α'., δτε Λ δύναμις των Ταγμάτων θέλει υπερβή τόν κεκανονισμένόν αριθμόν, οί μέν τοϋ πίνα- Β'. θά ΚατατάθΌωνται πρός διανύσιν των υποχρεώσεων των, θά άποστέλλωνται δμως, εί δυνατόν, ίτεροι ε(ς την έστίαν των άνευ άποδοχών μέχρι λήξεως τής θητείας των, συμφώνως τή 5 τοΰ άρθρον 1£·1 τοϋ περί στρατολογίας Νόμου, έκ τοϋ πίνακος Α'. και μόνον έκ των «ροσελ- όντων ενώπιον τοΰ ΣυμοΌυλίΌυ κατά την κλήρωσιν, έξ έκείνων τούτέστιν οΐτινες ουδεμίαν έχουσι [ρόσθετον ύπηρβσίαν, καί άναδρομικώς κατά φθίνοι/σαν σειράν έκ τοϋ αυτού δήμον, καί έν ελλείψει ν αύτοϋ δήμου, έξ ετέρου τής αυτής *'παρχίας ή Νομοΰ, άρχής γενομένης έκ των εχόντων τόν αριθμόν έν τω Πίνακι Α'. έκτός εάν καί οί έχοντες προσθέτους υπηρεσίας τοϋ αύτοϋ Πίνακος έξαγοράσωοΊ ταύτας, δτε θά άπολύωνται καί ούτοι, άκολουθονμένης αυθ.ς τής αυτής σειράς ">ν εχόντων τόν μεγαλειτέρον αριθμόν.
  Έν η περιπτώσει ήθελον προσέλθει καί έκ των τοϋ πίνακος Α'.ο>ί βεδαρημένοι δια πρόσθετον
  ,ί 25δράχμου προστίμου, άτινα δέν θέλουσι ή δί,ν δύνανται νά έξαγοράσωσι, τότε, κρα-
  ΐθντων διά την υπηρεσίαν, θέλουσιν άπολυεσθαι κατ αυξουσαν πλέον σειράν έκ των τοΰ
  ϋ'.οχ μή έχοντες πρόσθετον υπηρεσίαν, οϋτως ώστε ενδεχόμενον ή δύναμις των Ταγμάτων
  ,είΤθίί έκ κληρωτών των ΠινάκωνΑ'. κα Β' εχόντων πρόσθετον υπηρεσίαν.
  Εάν δμωί δέν ήθελον πρασέλθη πάντες οί τοϋ Πίνακος Α' , ό συνολικός «ίριθμός των οποίων
  τίιν δλην δυναμιν έκατέρου των Ταγμάτων, δέον νά ληφθίί υπ' δι|;ει ή άνάγκη τής συμ-
  πρωτίστως τοΰ άριθμοΰ των τοΰ Πίνακος τούτου διά των τού Πίνακος Β . κατά την αν-
  αύτών σειράν, μεθ' δ καί μόνον, έν περιπτώσει πλεονασματος, έ«ιτρέπονται άπολύσεις έκ
  τοϋ Πίνοκος Β .
  Ή μεταβολαι α,ντη θά κοινοποιήται διά τής ημερησίας δαταγής τοΰ Τάγματος καί θ& γνωστο-
  πΡ^£ τ0 οί/.εϊον Στρατολογικόν Γραφείον, είς τους οΰτωδ' άπολυομένους θά χορη-
  προσ^ρινόν φύλλον απολύσεως κατά τό έν τω τέλει τής υπ' αριθ. 5069 τοϋ έτους 1908,
  ν μόν ύπόδειγμα και 5ήμερος μχσθοτρο^οδοσια διά τίχν είς την έστίαν των παλννόστησιν
  "■ χφ ύη' αριθ. 171 τής 6 Ίουνίου 1908 Διατάγματι.
  ΠΙΝΑΞ Γ.
  Α'
  Ο Ιϊρ.κάχις
  Κ«ΐλ<τι>οι>νοιχ(ς
  Στέφανος
  Στεφάνου
  Χου««1ν
  Μαχμβ.>τ
  Μβχμετ
  Χοασεέν
  Χου«ϊίν
  Γιουσούβ
  Άλής
  Τζαφέρ
  Ίβραημ
  Χουνεΐν
  Δημος Ρονστίκων
  ; Γίώργιος
  Δημητρίου
  Μουσταφας
  Τζελημ
  Γεώργιος
  Βασιλείομ
  ΔΑμος Ααπαίων
  Δημήτριος
  Εμμανουήλ
  Ιωσήφ
  Εύστρατίου
  Δημήτριος Εμμανουήλ
  —3$ί>
  1 'Βαμβουχάκις
  2 Βαμίουκας
  3 ά
  1'Κλίνης
  2 Άεράκις
  3 Μΐυρογιάννης .
  4 Ξη«ύχηςήΤζ
  5 Καδλένΐης
  6 Κα' ομοιρης
  1 Ζαχαράκις
  2
  Ιωάννης
  Νικόλαος
  Χασάν
  Στυλιανός
  Νΐκ&λα·ς
  ,|ς
  "Αγγελος
  Μουσταφας
  Ιωάννης
  'Χευ-ίν
  Ζαχαρίου
  Γεωργίου
  Μεχμέτ
  Έμμ*Μ0«ήλ··-
  Εμμανουήλ
  Χασάν
  Ματθβίου,
  Άλή
  Άρκαδίον
  Έμμβν.
  Μβνσταφβ'
  Νά
  ΧεΊιβ·ίν Μβνσταφβ
  Κωνσταντίνος Νικολάου
  Νικόλαος Δτ,μητρίου
  Χασάν
  Άλή
  Δλιιος Ιίερωνος
  Εμμανουήλ Νικίλάου
  Χουσιίν Μουσα
  Πανάγος Μ4·χο(ηλ
  ΔΓιτιος Παακραίων
  Εμμανουήλ Ιωάννου
  1 Άλεξ*νχρ«β<ί6β<ί- 2 Λουκάχΐς 3 Κανελάκις ' 4 Μτ«ρμπου>άκις
  5 'Σηφάκις
  β Γπλαγκούρτ^ς
  1 Κβπετανάχις
  8 Σακαλιοάχις
  1 Λουτ·(μνάκις
  2 Γουλιελμάκΐί
  3 -Μουλαζιμάκις
  4 Βογιατζάχις
  1 Μαχμουτάκις
  1 Φραγκουο'άχις
  2 Μουσαδάκις
  3 Δασχαλάκιβιΐ
  1 Σημαντηράκις
  1 Χατζιδάκις Εμμανουήλ Μιχαήλ
  2 Χατζηδάχις Μιχαήλ Στυλιανββ."
  1 Παπακωνσταντής Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Άναστάσιος Έ*μανο-ήλ
  Δημήτριος Κωνατανϊΐγοο '·
  Γεώργιος »
  ΔΑιιος 'Ανωγε'ων*
  Γεώργιος ΝιχολοΌυ
  Μιχαήλ Εμμανουήλ
  Δημήτριος Ρεωργιου
  Άνϊρίϊς Εμμανουήλ
  Κωνιταν-ϊνς Μιχαήλ
  Δημήτριος Ιωάννου
  Λημος 'ΚλευΟέρναίων
  Νικόλβος Κωνσταντίνου
  » Αντωνίου
  ΠΙΝΑΞ! Δ'.
  Κληοωτο» απαλλ ιγέντεθ παοά τοΰ τακττκοΰ ίτρατολογικοΰ Συμοουλίου και οΐτινες οφείλουσι
  νά καταβαλωσ» το έν*ντ». τοϋ όνόματος έκιστου συμφώνως τφ άρθρφ 5 τοθ περ στρατολογίας,
  υάγματος προίίλεπόιαενον αντισήκωμα τό Ρραδύ'^
  Μελιδωνίαυ-
  Γαράζου.
  αΤαΧΖι το ένΐτ. τοϋ όν^τβς έκ,στο,
  ά,,ιϋ 5^ νοαοθετικοθ Διατάγματος προίίλεπόμ
  ανω
  τησΓν
  τοϋ
  Λκνρον
  ι««
  έ έ έν έναντια όέ
  θέλθΐΜιν υ
  οεως ιΐηαλλαγης.
  1 Β.ΐζικουνάκις
  2 Λαμπρινός
  3 Ο^σταδάκις
  Εμμανουήλ
  'Δ/ίςιες
  ΐΛ^ιος ΡεθνΐΑντ·*;"
  Νικολάω Άζηλλάγη ίυνάμει τοθ 1&?. 1 έϊάφ. γ'_ 9ά πληρ,ι*-, 2ρ. 55
  Άλ:ξίου
  55
  55
  Αχμ»τΐΚεμι»λ » " «
  Δηυος Ρονιίτίκων
  Ήλί* Άπηλλάγη δυνάμει τοδ άρθρ. 2 έδάφ. γ' «ά πληρώση δρ. 55
  ώ- 36
  1 Ήλιίκις
  2 Βανταράκις
  3 Ζωγπαφάκις
  1 Χαμογεωργείχις
  2 Άλεξάκις
  1 Πλουμιστάκΐς
  1 Παπαδάκις
  2 Πενβερουδάκις
  3 Τρανταλίίης
  1 Δημητρβκάκις
  1 Βαοουράχις
  1 Σαββάκις
  2 Σχουλουφιανός
  3 Κοχονας
  1 Πατεράχις
  1 Ψαρουδάκις
  1 Κουράτορας
  2 Χατζηδάκις
  3 Ζπχαράκις
  1 Κοινάκις
  2 Φλουρής
  3 Όρφανός
  1 Θίθδωράκις
  2 Σκουτέλης
  3 Παγωμένος
  1 'Αντωνβκις
  2 Τημκουχάκις
  Δΐίμος Ααππαία»ν
  Σταδρες Πβντελή Άπηλλάγη δυνάμει τοθ αρύρ. 2 έδάφ. γ θά πληρώση δρ. 55
  Ευάγγελος Κωνσταντίνου » » γ' » 55
  Παντελί]ς Ιωάννου » » γ' » 51
  Διΐμος Βρνόιναίων
  Γεώργιος Αριστείδου Άπηλλάγη δυνάμει τοθ αρθρ 2 έδαφ. γ' θαπληρώση δρ. 55
  Εμμανουήλ Νικολάου » » γ' * 55
  <4η{*ος 'ΔρκαδίΌυ ■ Κωνσταντίνος Κωνβταντίνου Άπηλλάγη δυνάμει τοΰ α·θρ. 2 έδάφ. γ' Θά πληρώση δρ. 55 ΔΓιμος λάμπης Στυλιανός Ήλία Άπηλλάγη δυνάμει τού ά'ρθρ. 2 έδάφ. γ' θά πληρώση δρ. 55 Στυλιανός Γεωργίου » » γ' » 55 Γεώργιος Σχυριίωνος » » γ' κ " 55 Δη|ΐος Άγιον Πνεύμοτος Χαράλαμπος Ί**άν>ου Άπηλλάγη δυνάμει τοϋ αρθρ. 2 έδάφ. γ'θά πληρώση δρ. 55
  ΑΛμος _«λά>Λπων
  Γεώργιος Μιχαήλ Άπηλλάγη δυνάμει τοΰ ά'ρθρ, 2 έ8άφ. γ'θά πληρώση δρ. 55
  Αημος Μέρωνος
  Κωνσταντίνος "Εμμανουήλ Άπηλλάγη δυνάμει τοϋ αρθρ. 2 έδάφ. γ' θά πληρώση 5ρ. 55
  Εμμανουήλ Ναολάευ » . » γ' > 55
  Μιχαήλ Άνίρεου » » γ' » 55
  Δίτμυς Πανακ^»αίων
  ΚωνσταντΤνος Άντωνίου Άπηλλάγη δυνάμει τοϋ ά'ρθρ. 2 έδάφ. γ' θά πληρώση ίρ. 55
  Δη{ΐος Κονρήτων
  Γεώργιος Μάρκου Άπηλλάγη δυνάμει τοϋ ά'ρθρ. 2 ίίάφ. α' θά πληρώση δρ. 55
  Δτίμος Μζλιδωνίον
  Ήρακλής Γεωργίου Άπηλλάγη δυνάμει τοϋ οίρ^ρ. 2 έδάφ. γ' θά πληρώση ϊρ. 55
  ΚωνσταντΤνες Ιωάννου » » γ' » 55
  Μιχαήλ Γεωργίοι» » » γ' » 55
  Δημος Γαράζον
  Γεωργίου Άπηλλάγη δυνάμει τοθ ά'ρθρ. 2 έδάφ. γ' θά πληρώση ϊρ. 55
  » » » γ' »
  » γ' »
  Ιωάννης
  Βασίλειος
  Ιωάννης
  55
  55
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Αντώνιος
  Γεώργιος
  Λουλούίης
  3Μ«αντου6άκιςή Μαρχουλάκις Μιχαήλ Κωνβταντίνου »
  4 Μαρβυϊάκις ΚωνηαντΤνβς » »
  Άντωνίου »
  Δηι,ιος Ανωγείων
  Γεωργίοι» Άπηλλάγη δυνάμει τοϋ ά'ρθρ. 2 έδάφ. γ' θά πληρώση ίρ. 55
  Εμμανουήλ » » γ' » 55
  Σταύρου » » γ' » 55
  Δημος Έλει/θερναίων
  Ιωάννου Άπηλλάγη δυνάμει τοϋ αρθρ. 2 έδάφ. γ' θά πληρώση δρ. 55
  » » » γ' »
  » γ' »
  » γ' »
  55
  55
  55
  Κληοωτοι
  1 Χαμαράκι< 2 Ζανουδάκις 1 Ζΐμπβτάκι; 1 Σημαντηράκις πίναξ: ε.' άναβολης κατατάξεως, ώς έναντι τον όνόματός των έμφαίνετα.. ΔΆμος Ρεθύμνης Χριστοβορος Εύαγγίλο» Έτυχε ίτών 3 άναίολής κατατάξεωί Γ Έλκιδο·όρβς Μανοΰσου » 3 » ΔΑμος Ρουΰτ'κων Μάρκος Χαραλάμπους Έχορηγήθη αύτω 4 έτών άναβίλή κατατάξεως Δήμος Ααππαΐων Χπράλαμ*ος Στυλιανίϋ Έχορηγήθη αύτω Ι ί'τβυς ά"5εια άναδολή κατατάξεω* ΔΛμος Μύρωνος Εμμανουήλ Μιχαήλ Έτυχε 1 Ιτους άναδολής κατατάξεως Εμμανουήλ Έμμβνοαήλ Έχΐρηγήθη αύτω 3 έτών άδ«ια άναβολή κατατάξίως
  — 37 —
  ΠΙΝΑΞ ΣΤ-'
  Κληοωτοι έξ€ ιρεθέντες ώς σωματνκώς α'νί'κανο. κα ουδεμίαν ί/πέχοντες στρατιωτικην υποχρέωσιν,
  Ααπηαίων .. ,,
  Στρατηϊάκις
  Γεώργιος
  Ιωάννου
  Δημος Άγίου Πνεύιιατος
  Γεωργακά-Αΐς
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  ΔΛμος Μελιδωνίον
  Χατζηδάχις
  Βασίλειος
  Βασΐλείου
  Αη^ος Ανωγείων
  Καλλέργης
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Αημος Έλευθερναίων
  Τουρνοπετράκις
  Αντώνιος
  Γεαιργίου
  πίναξ: ζ'
  Κληρωτοι έξετασθέντες παρά τοΰ τακτικόν Στρατολογικόν- Συμβουλιον κα μεταφερθέντες είς έτε¬
  ρον έτος γεννήσεως, ώς έναντι τού δνόματος εκάστου έμφαίνεται, δι' ούς οί Νομάρχαι, οί Δήμαρχοι
  κγ τα Στρατολογικά Γραφεϊα θέλουσιν έπιφέρει είς τα μητρωα των αρρενων, τους κληρωτικους πίνα-
  κας και στρατολογικους έλέγχους, την δέουσ'αν μετ«οολήν.
  1 Χατζηομεράκι;
  2 Καστρινος ή Έφεντάχ,ις
  1 Μουσαδά/ΐις
  2 Άνδρεδάιΐις
  3 Φλιγιαρίκις
  1 θωμαδάκις
  2 Αουτρΐανάλΐς
  1 Μπιυρδελής
  1 Φραγκιαδάκις
  2 Σοπασουδάκις
  1 Φλουράκις
  2 Φαρατσανός
  1 Λασηθιώτης
  2 Παγωμένος
  3 Κλίνης
  1 Χριστοδουλάκη
  Σελήμ
  Δηιιος Ρεθύμνης
  Μετεφέρθη εις τοΰς γεννηθέντες τό ?τος 1883
  Χ". Μουστβφϊ » » 1881
  ΔΛιιογ Β^νστναίων
  Τζαφέρ Μεχμέτ Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθέντας τό ϊτος 1884
  Χαράλαμπος Βασιλείου » » 1895
  Νουρεδίν ΧβυσεΙν » » 1882
  Δϋυος Άρκαοίου
  Αντώνιος Γεωργίου Μετεφέρθη ε'·ςτοΰς γεννηθέντας τό ετος 1892
  Εμμανουήλ » » » 1892
  ΑήΐΛΟΓ Παναν:ραίων
  Ηλίας Γρηγορίίυ Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθέντας τό ετος 1896
  Αήμος Μελτδωνίον
  Μιχαήλ Νικολάου Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθέντας τό 1892
  Κωνσταντίνος Κυριακού » » ^8^'
  ΑΛμος Γαράζον
  Γεώργιος Αντώνιος · Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθέντες το Ιτος 1891
  Ήρακλής Άστρινοϋ » » 19ϋ1
  Αΐί^ιος Ανωγείων
  Βασίλειος Σταΰρου Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθέντας τό έτος 1883
  Ιωάννης Γεωργίου » *
  Γεώργιος Εμμανουήλ » *
  Δμμος ΈλευΟ; {>>αίων
  Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Μετεφέρθη εις τοΰς γεννηθέντας τό 1891
  1893
  πίναξ: η.'
  Κληοωτοι άποκλεισθίντες τής στοατιωτκης υπηρεσίας, ώς κατιδικασθέντβς είς εγκληματικήν ϊι
  έπανορθωτικην ποινΚν. δυνάμει τού" άοθροιτ 7 τοθ νόμου περ στρατολογίας, έφ' δσον διαρκει η
  κατάστασις αίίτη, μεθ' ην τα σ"τρατολογικά Γρα^ΐα οτυμμορφωθήσονται και δ»1 αύτους συμφωνως τοις
  κεκανο νισμέ νοις ·
  Ουδείς
  ΠΙΝΑΞ ©·'
  Κληρωτοί άπολλαγέντες δυνάμει τοϋ άρθρου 37 τοϋ νόμον περι στρατολογίας ώς μαθηταί ναν-
  τικών σχολών,
  Ουδείς
  Π Ι'ΙΜ Α Ξ. Ι'
  Κληρωτοι άπαλλαγέντες ώς προϋκηρετήσαντες επί έν έτος.
  1 Λαμπρινός
  1 Μαναράκης
  Ι Μαραγκουϊάκις
  2 Λιλιτάκις
  1 Φραγχάχις
  1 Χανι«*τ«λΐς
  2 Μκτβράχις
  Δήμος Ρεθύμνης
  Γεώργιος Άντωνίου 'Υπηρετεϊ χωροφυλαξ
  Δαίηβς Αγιον Πνενματος
  Βασίλιιβς Παναγιώτου Χωροφάλαξ
  ' Δ.$νμιθς Φοί νικος
  Γεώργιος Βασιλείου Ύπηρβτί Χωροφύλαξ
  Εμμανουήλ .Ιωάννου » »
  Δϊϊμος Πανακραίων
  Γεώργιος Κωνσταντίνου Ύπηρε'τησεν επί εν έ'τος ώς στρατιώτης.
  ΐΑηιιοι,· Έλενθερνβίων
  Εμμανουήλ Δημητρίου "Υπηρέτησεν κατά τό έ'τος 1907
  Δημήτριος Ιωάννου '»
  Π ΙΝΑ Ξ ΓΑ'.
  » » »
  Κληρωτοι άπαλλαγέντες ώς λειτουργίαν ώς μαθηταί ίεοατικων Σχολών της Ριζαρείου Σχολής,
  η ώς φοιτηταί τΛς θεολογίας τον" Έθν«κο»ί Πανεπιστημίου.
  1 Σα66άχις
  1 Ζουμπενλίκις
  ι Ζπχαράκις
  Δήιιος Αγιον Πνει'ματος
  Νικόλαος ^Κωνσταντίνου
  . ΔΛμος Μίοωνος
  Ανδρέας Γεωργίου
  Νικόλαος
  Χά»τα
  ■»>«-·>
  1«ν ΤΑΓΜΑ
  ν διά την 4ην .Μηΐοιτ
  Τοί/ς στρατευσίμονς της ένεστώσης · άπογραφης . 1910 πρός έν πληρώσιν των υποχρεώσεων των
  ώς κάτωθι. 'Τα Τάγματα, τά-Στρατολογικα Γρα,φεϊα κα οί στρατεύσιμοι συμμορφωθήσονται πρός τα
  έν τοίς ΛίνΑξτ Α'. κα.Β'. τής παρούσης οιαΑαμβανάμενα διά. τοίς την Ιην Νοεμ6ρίου . ηοοβ-
  ρεσίαν μέχρι τής 31 "Ιουλίου 1911 άλλως οφείλουσι νά προσέλθωσι · πρός κατάταξιν την
  Ιην Μαΐου άνευ ετέρας ειδο-οιήσεως.
  1 Λβ'/νιδάχις
  2 Κουλευριίάκις
  3 Μκριλάκς
  •4 _*.θάχις
  5 Σκευάχις
  β ΠενΑερουδάκις
  7 Φραγκιβυδάχις
  8 Κουτσαλιδάκις
  Ιωάννης
  Χασάν
  , .'Εμμανβυήλ
  , Στυλιανός
  Εμμανουήλ
  ' Ιωάννης
  9 Σππνουδάκι ςήΚοτζα μχπσάκις Γεώργιος
  10 Κβτσιπουλάχις Χαεάν
  11 Ήλιακάκις Μιχαήλ
  ,. 1? Χαλ«<α>άκις Εύάγγβλος
  ' ί3 "Φοι>ντ·υλά«ς " Μιχαήλ
  14 Λίτινβς Παναγιώ—ς
  Δημος Ρβθιίμνης
  Ματθαίου
  Ίίραήμ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Γιωργίου » »
  Νιχολάΰυ » ,»
  Ηρακλέους * »
  ν Μιχαήλ
  Εμμανουήλ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ.
  Νικολάου
  Μεχμέτ
  '-Δτ(μι;τρίυυ
  Άλιζάνδρου
  "ίΐάύλου
  Χριστοδούλου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον
  ,-. 39 —
  Ρονβτίκων
  1 Μαρνκράκις
  2 Γωνιωτάκις
  3 Κακλιδάκις
  4 Νικολιδάκις
  5 Παντελιδάκις
  6 Ήλιομαρκάκις
  7 Άγριμάκις
  8 ΠαυλβΜς
  9 Ήλιάκις
  1 Όρφανουδάκ'.ς
  2 Σιτυριϊάκις
  ό Τζανιϊϊκις
  4 Ι1αντελιίάχι<· 5 Μαραγ*.ουδάκις 6 Καμπουράκις 7 Δρανδάκις 8 Μανοιχαράχις 1 Ριτζάκις 2 Σευρμελής 3 Δαλ? ιζάχ'.ς 4 Κ 5 Μ β Γίανοίθης 7 Λουκοτΐανοκ.ί, 8 Σταμ»ι·οκ!ς 9 Μ*ν:ουϊάχ.ς 1 Χουσεΐνάκις 2 Λαμπρινός 3 ΊσμαΤλάχις 4 Καλαΐτζιδάχις 5 Μαχριίάκΐς 6 Γαργιράκις 7 Πατερυυλάκις 8 Άρχουδιανός 9 Μαραγχουέάχις 10 Πιπαδογιάννης 11 Κατετανάκις 12 Βασιλάκις 13 Δα ί6ος 14 Κολυοάχις 1 Λειίαδ'ωτάκις 2 Γαλανάκις 3 Θωμαδάκις 4 Κόχρης 5 Μπιρλιράκις 6 Κοτζαμπασάκις 7 Μπαροτσάκις 8 Σομαράκις 9 Μαναράκις 10 Τσικαλάκις 11 Λαγκιτάκις 1 'Ανυφαντάκις 2 Γιακουμβγιανάκις 3 Τσιχλάκις 4 Βασιλάχις 5 Βρανειδάκις 6 Δασκαλαντωνάκις 7 ΔεριΙάκις Νικόλαος Κωνσταντίνος Ιωάννης /^Εμμανουήλ Ευάγγελος θεοδόσης " Εμμανουήλ Δημήτριος Αριστείδης Γεώργιος Ήρακλήί, Ιωάννης » ' Εμμανουήλ Παντελής -Νικόλαος ^Εμμανουήλ Ανδρέας ΛΚωνσταντίνςς Ελευθέριος "Ιωάννης » Στυλιανός Γεώρνος » Πέτρος Ιωάννου Τρίμηνον πρόσΰετον. καΙ=25 δραχ. πρόστιμον Χαρίτωνος Β "* Ήλ- Έμμανΐυήλ Τρίμηνον πρόσθίτον »άί 55 ϊεαχ. π»ό( Λάμπρου Κωνστα τινου Μανιά Μιχι.ή" Τρίμηνον πρόσβετβν-ιιαί^^δ δραχ. ζρόι ΔΑνιος Ααπτ.αίων Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθειον καί' 25 δραχ. πρόίτιμεν Γεωργ!0 ο » » Κωνσταντίνου "Εμμανουήλ Ίι*σήφ Τρίμη·νο»πρόσθετβνκ«1β5 δραχ. πρόστιμον Χαραλάμπους » > Ι»
  Εύαγγίλου » ' ■
  "Ιωάννου
  Δτιιχος Άτ<Ιιποπ6νλον Έμμανςοήλ Τρίμηνον πρόσθετον /.αί25 δραχ. πρόστιμον Στυλιανιϋ » » Άθανοτσίου 'Κμμανουήλ "Αποστόλου Χ'' Μιχαήλ Τρίμηνον πρόσθεΜν·κετϋ 25 δραχ. πρόστιμον Νικολβου » '» '1ω«ι»νβυ » » Γεωργίου Αχμέτ Γεώργιος Σούμαν Βασίλειος Κωνσταντίνος 'Νίκόλαος .ΛΕμμ*νουήλ Βασίλειος γ-Στέφανος Θεοδωρος Γεώργιος Μιγαήλ Γεώργιος Νικόλαος Παντελής Γεώργιος "Εμμανουήλ Χρόνης Κωνσταντίνος Χαράλαμπος (Κωνσταντίνος Παντελής Νικόλαος "Ανδρέας Χβθίίίν Άλέξανδρος - Εΰστάβιος . Στυλιανός Ζαχαρίας Εύθύμιος Γεώργιος ΜατθοΤος Σούμαν ΣτυλιανοΟ ΧουσεΙν 'Τρίμηνον πρόίβετονκαί 25 δρα-/. πρόστιμον Μιχαήλ » » Χαραλάμχους » » "Αποστόλου Νικολάου Τρίμηνον πρόσθετον χαΓ 25 δραχ. πρόστιμον Ίωάνου 'Αντωνίβυ Νικολάου Ββσιλείου Έμι*·νουήλ Στυλιανοΰ Τρίμηνον πρ4σ»·τον«*α»·25 δρα-/. πρόστιμον Νικολ άου Εμμανουήλ Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθ-;τ:ν ν.αϊ 25 δραχ. χρβστφ.ον Φ.λίππου Παντιλή Κωνσταντίνου Δημητρίου "Ιωάννου ■•Μερτζάν Αάμπης Δημητρίου "Ιωάννου Γεωργιου Νικολάου Μιχαήλ Δημητρίου ά ΆΧί) Τρίμηνον πρόσΟετίνΐ-κΛ! 25 δραχ.
  40 —
  9 Τζανακάκη
  10 Λαγοϋ άκίς
  11 Δαε~καλά<ις 1 Παπουτσιϊάκις 2 Γρηγορακις 3 Σμυρνάκις 4 Λιμάκΐς 5 Σταυρουλιίάχις 6 Μαρκάκι; 7 Έ*/εντ<ίκΐς 1 ΒοΛγαρβκις 2 Βο-βουρακις 3 Νίκάκις 4 Κοντζανάκις 5 Σκουλικάκις 6 Χριστοφοράκη 7 Τρουλινος 1 Τζαγκαράκις 2 Κακαρνάκις 3 Καλονβς 4 Καουίάχις 5 Γιουκάχις 6 Ματθουβ'άκίς 1 Βΐρτίνης 2 Τρουλτνός 3 ΣχυριΙάχΐς 4 Σταυρουλάχις 5 ΧατζηΙάκις 6 Παλκράχις 7 Μεφκαντώνης 8 Σημβντήρης 9 Φαφουλάκις 10 Μαρνΐέρος 11 Καλοειϊας 12 Δραμιτινός 13 Προκοπάκις 14 Άορβμης 15 Δρβμιτινός 16 θεοδωράκις 1 Πα*αδ:μανωλάκις 2 Ψυστάκ1ς 3 Μπουρδελής 4 Κουτάκΐς *> Σουφαλής
  ο Κατσούγκρης
  7 Αντωνακάκη
  ο Καοΐμάτης
  1 ΚευγΙ—ς
  * Πλατύραχος
  ο 1 ·αχακις
  4 Ψπρευοάκις
  5ρ , *
  ι ϋσαφβκις
  6 Ψαρβυίάκις
  7 Γιαννάκις
  1
  2 χρίβχ
  3 Ο'ικονομάκις
  Ιωάννης
  Εύάγγ§)ος
  ΆνΙρίας
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Στυλιανός
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Εύστράτιος
  Δημήτριος
  Λβμβρινός
  Ιωάννης
  Βασίλειος
  Νικόλαος
  »
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  ΙΙολύδωρος
  Νικόλαος
  Άγησίλαος
  Φανοΰριος
  ΖουσιΙν
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  ΝιχόΙημες
  Δημήτριος
  Νικόλαος
  Έμμαμουήλ
  Μάρκος
  Εμμανουήλ
  Διονύσιος
  Ηλίας
  Δημήτριος
  Γεώργιος
  Σταύρος
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Χαραλάμιτους Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Νικολάου
  Άναγνώστιυ
  ΑΛπος Άγιον Πνβϊίΐΐατος
  Ίυΐιίννου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμβν
  Γρηγορίου » »
  Έ
  Κωνσταντίνος
  θεοχάρτς
  Ιωάννης
  Αντώνιος
  Κλεάνθης
  Βασί <ειος Μιχβηλ Δημήτριος Χαρίλάμπους » » ()(ο?ώρου » » Νικολάου Μάρ>.ου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  ΔΛΐιος Μελάμπων
  Γεωργίου
  Ήλί*
  Χαρ; λάμκους
  Ίωά.νοο
  Μιχαήλ
  Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δ»αχ. πρόστιμεν
  Ιωάννου
  ΛΛμος Φοίνι»:ος
  ')βοδ(ι>σίου
  Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  1 «ωργίου
  Οίθδώρου
  1'εωργίου
  Ματθβίου
  ΑΛμος Με'ρωνο»;
  Μιχοήλ
  Δημητρίου
  Σ,μιώνος Τρίμηνον πρόσθετον χαί 25 ίραχ. πρόστιμον
  Ιιοαννευ » »
  Μανούσβυ
  Β«σΐλείου
  θεμιττοκλέους
  Γρηγορίου
  Νουρή Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Χαρίλαμπους » »
  Χριστοδούλου
  Τρίμηνον πρόσθετον χαί 25 δραχ. πρόστιμον
  Γεωργίου
  »
  »
  Κωνσταντίνου
  Δΐιμος
  Ηασιλείου
  Ήλία
  Άνδρέου
  Άντ ονίου
  Νιχολάου

  Ίίμμανουήλ
  Νικολάου
  Τρίμηνον πρόσθετον κα! 25 δραχ. πρόστιμον
  » »
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμνν
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 $ρ<χχ. πρόστιμον Κονρήτων Εμμανουήλ Ιωάννου Α. Τρίμηνον πρόσθετον χαί 25 9ραχ. χ.έατιμον » Ι'τυιανοδ 'Ανδρέου "Αλεξάνδρου Ν κολάου Γί,ωργίου Νικολάου Μ6λιδωνίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  — 41 —
  4 Ζβχαράκις
  5 Κυδωνίας
  6 Πετράκις
  7 Σκλαδάκις
  8 Πακαδάκις
  9 Ο'ικονομάχις
  1 Βασάλος
  2 Χαλατζάκις
  3 Δ«»νομίλης
  4 Νικηφόρος
  5 Βίνιανάκις
  6 Δαονομίλης
  7 Μαστοράχις
  8 Βασάλος
  9 Σωκασουδάχις
  10 Μ.νιος
  1 Άνδρ*αδάκΐς
  2 Πασχαράχις
  3 Πετούσης
  4 Γϊμυτός
  5 Κουταντος
  6 Βρέντζος
  7 Παπαδάκις
  8 Μανουράς
  " Άνδρεαδάκις
  1Ο Κουτ«ντ«ς
  Ι1 Ζερβος
  12 Δαφέρμος
  13 Ξηλούρης
  14 Κουτετάκις
  1 Σφακιανάκη
  2 Δροσάκις
  3 Μοσ/ονκολάκις
  4 Μονιάκις
  5 Λεμπιδάκις
  6 Γαλΐος
  7 Κλκμιτόνης
  8 Τζερβάκις
  9 Λαδάκις
  10 Νικολακάκις
  11 Πίπαδογιάννης
  12 Άνδρουλιοάκις
  13 Βρυσανάχις
  ς
  2 Μαθιβυίάκις
  1 Χ'' Νικολάκις
  2 Καρανοϋκβς
  3 Βλαβτός
  4 Πολάχις
  5 Χαμογιωργάκις
  1 Φραγκιαδάκις
  2 Μανιουδάχις
  1 Ιΐωλΐουϊά/ΐις
  * Μκαροτααχις
  Ζαχαρίας Μιχαήλ ^ ^ ί
  Νικόλαος Κωνσναντίνου
  Γεώργιος Εμμανουήλ
  Κυριάκος Ιωάννου Τρίμηνονπρόσβειον καί 25 ϊραχ. ιτρόστιμον
  Δημήτριος »
  Αντώνιος Μιχαήλ
  Δ*|ΐος Γα^αζου
  Κωνσταντίνος Εμμανουήλ
  Γεωργιος Σταύρου
  Ιωάννης Άντωνίο»
  Ζαχαρίας Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. κρόετιμον
  Γιώργιος Αποστόλου
  Νικόλαος Κυριακού
  Άλιξανδρος Γιωργίου
  ΧαράΚαμπος Άντωνίου ' -
  Δρακος Δημητρίου
  Μιχαήλ Άντωνίου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Ανωγείων
  Γΐωργίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Κωνσταντίνου
  Φραγκίοκου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ^ρ*%. πρόϊαμον
  Γβωργίου
  Ιωάννου
  Γεωργίου
  Αριστείδου
  Εμμανουήλ
  Νικολάου
  Βασιλιίου
  Γεωργίοι»
  ΚΜνσταντίνου
  Εύστρατίου
  Μιχαήλ
  ΔΛμ ς *Ελει;Οε(>ναίων
  Γεωργίου
  Φραγχιοιΐ
  Νικολάου
  Κωνσταντίνου
  Μάρκου
  Νικολάου
  Έμμαν.
  Δτ,μητρίου
  Νικόλαον
  Νικολάου
  Γεωργίου
  Μάρκου
  Ιωάννου
  ΠΙΝΑΞ Β'.
  Ρουοτίκων
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. τρόστιμον
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Νικόλαος
  Στυλιανός
  Ιωάννης
  Πίτρος
  Κωνσταντίνος
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Ίάκωοος
  Χαράλαμπος
  Εμμανουήλ
  Ευάγγελος
  Χαρίδημβς
  Κωνσταντίνος
  Γεώργιος
  Ευάγγελος
  Στυλιανός
  Ιωάννης
  Έμμαν.
  Μιχαήλ
  Μιχαήλ Έμμαν.
  Προχόιτιος Κωνσταντίνο»
  ΔΓι^ιος Άτόιποπυύλοϋ
  Στυλιανός Χ'' Γεωργίου
  Άλής Χασβν Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δρ«χ. τ:ρόστιμ5ν
  Πίτρος Άντωνίου » »
  Βασ.λ*ιος Σταματίου
  Ωαντελής θεμ'ΐτοκλέους Τρί,Αη/ί* προσβίτον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον
  Δϋ^ιος Βρι^<}ι^ αίων Μιχαήλ Γεωργίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊραχ. Γΐ:στιμον Στυλιανός Ιωάννου Δη^ιος Άρκαοίον Γεώργιος Χαραλάμπους Τρίμη;ίν πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον » Έμμαν:υήλ Τριμηνίν πρόσθετον καί 25 δραχ, πρόστιμον
  — 42'—
  1 Γεωργιλάκις
  2 Ζ«μπ*τά/ις
  3 Ββίουράχις
  4 Ζαμπετάκις
  1 Σηοομιχελάκις
  2 Νικολιδάκις
  3 Παυλάκις
  1 Μανουσάκης
  2 Λβγουίάκις
  3 Τρευλινός
  4 Χριστοφοράκη
  1 Σταυριανουδάκις
  2 Μαβιουδάκις
  1 Μαρνιέρος
  2 Προκοπάκις
  3 Κου?άχις
  4 Ταταρης
  1 Τυράχις
  2 ΠαχαοΌμανωλάκις
  3 Φραγάχις
  1 Μαρχουλάκις
  2 Καιτετανάκις
  3 Γιασαφάχις
  1 Σωκασοΐιδάχ'.ς
  2 Γιωρβασάχις
  1 Κουτεντές
  2 Παγκέρης
  1 ΙΙλαΐτάκις
  2 Κατσιράκις
  Ευάγγελος
  Κ
  ΑΛμος
  Μάρκου Τρίμηνον πρΟ
  ά
  Εμμανουήλ
  Θεόδωρος
  Άίάμ
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Γ»ώργιος
  Μιχαήλ
  Άλίξανϊρος
  Ιωάννης
  Άπ,όατΰλος
  Προκόπΐίς
  Αντώνιος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Έμμαν
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Μιχαήλ
  Νικόλαος
  Δημήτριος
  Ιωάννης
  Μιχαήλ
  Χαρίλαος
  Μάρκου
  Στυλιανοΰ
  Δηνος'
  Ιωάννου
  Χρήστου
  Γρηιορίου
  Γεωργίου
  Δημητρίου
  Γεωργίοο
  καί 25'ίρΊϊχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25' δρ*αχ. πρόστιμον
  ΝΙνκύιιατος
  Τρίμηνον ιιρ9σθετον-·χ«6 25 δρ*-/, πρόστιμον
  Μελάμπων
  Τρίμηνον πρό^τήετον κοί 25 2ραχ. πρόστιμον
  Εμμανουήλ
  Δημητρίαα ι ΤρίμΛ|νί»ί·:ρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Δ&^ος; ΙΙέοωος, ■
  Σπνρίδωνος
  Νΐκολάου ι Τρίμηνον πρέθίθΐίτβν καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Ζαχαρίου
  Ηλία
  Δτμος ΙΙάνακραίων
  Εύθυμίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ίραχ. πρόστιμον
  Δημητρίου » »
  Εμμανουήλ » »
  Δτμος Κονρήτω-ν
  Δημοσθένους Τρίμηνον πρόσθετον ·χαίι25 2ραχ. πρόστιμον
  Εμμανουήλ
  Πολυχρόνου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ^ρχχ. πρόστιμον
  Μ«λτδ**νίοι/·
  Τρίμηνβν* πρόσθετον καί35·.έραχ. πρόστιμον
  Ανωγείων-
  Εμμανουήλ Τρίμηνον πρόσθετον καν 25 δραχμάς πρόστιμον
  Κυριακού
  Γεωργίου
  Δλΐιος Έλευθερνπίων
  Γι»ργί·»ι· Τριμηνίν-ιτρόααετον
  Ζαχαρίου
  πρόστιμον
  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ;
  ΠΙΝΑΞ Α'. >^
  Κληρωτοχ οΐτινες ωρίσθησαν κατ' αναλογίαν ώς έκ τοϋ αριθμοϋ τού κλήρον των πρός κατάταξιν,
  όφείλοντες τίνν ώς άνω οριζομένην ημέραν έ. έτ. ανυπερθέτως νά προσέλθωσι διά τάν ανωτέρω
  σκοπόν ένώπχον τού οίκείου των Στρατολογχκοϋ Γραφείον όπως ΐποσταλώσιν {/π' αυτού δι* άκ£ΐτ5οΟς
  όνοματικής καταστάσεως είς τό ανωτέρω Τάγμα τοϋ ίΐεζικοϋ είς δ έτοποθετήθησαν.
  Τα Στρατολογικά Γραφεϊα θέλουσι παραδίδει αύτους έν άνάγκη είς την οικείον Μοιραργιαν
  δπως, τφ όδηγία καί τίί εύθύνη της Χωρο^νλακής άποστέλλωνται, εί δυνατόν, αυθημερόν, η δι&·
  πρώτης εύκαιρίας, καί πάντες συγκεντρωμένοι, είς τό μέρος ένθα έδρεύει τό Τάγμα αυτών, κοΑ
  προσέτι θέλουσι χορηγή είς α,ΰτοΰς τα πρός συντήρησιν χρηματικά ποσόν ώς καί τα άπαντουμενα
  έξοδα της πορείας, εάν αί ό,ποστάσεις των έδρών των Ταγματων άπαΐτώσι τοιαΰτα.
  ΑΙ όνοματικαι καταστάσεις θά συντάσσωνται εις διπλούν κατά πίνακας κλπ. ώς έν τφ {—' άσιθ.
  5069 τοϋ έτονς 1908 έγκνκλίω όρίζεται.
  Τα Τάγματα ουδένα θά δέ^ςωνται πρός κατάταξιν, έάνδέν προέρχητα* είτε διά των γενικών όνο-
  ματικών καταατάαεων είτε δι' ίόιου έκ μέρους τοϋ οίκείου ϊτρατολογικοΰ Ρραφείου έγγράφου, καχο-
  •νομάζοντος τόν κατατακτέον, έκτός εάν ά.ήκη είς έτερον νομόν, ου οί στρατεύσιιιοι ίτπάγονται είς τό
  Ίάγμα, παραμένη δέ έν τη, δδρα τοϋ Τάγματος, όπότ& θα δέχωνταχ μέν αύτοΰς πρός κατάταξιν, εάν
  συμπεριλαμβάνωνται είς τους έν τί^ παρού>*Η α^ετικους πίνακας, θά γνωστυποιωσιν δμως τό τοιούτον
  είς τό οικείον Στρατολογικόν Γραφείον, άποατέλλοντα, εάν αεν ποοσίιλθον ενώπιον τού Στρατολο¬
  γικόν Συμβουλιον κατά την κλήρωσιν, και άκριόές ινίΐγραφυν τοϋ μητρω^υ των έν ω νά άνα^έρηται.
  ή Λμέρα της κατατάξεως, τα χαρακτιιριστικά καί πάν άναγκαϊον πρός συμπλήρωσιν των στρατολο-
  γικών έλέγχων κτλ.
  Οί μή παρουσιασθέντες κατά την κλάρωΛν ενώπιον των τακτικών Στρατολογικών Σνμβουλίων,
  είσν οί άπέναντι τού όνοματός των έχο τ:ς αναγεγραμμένην τρίμηνον πρόσθετον υπηρεσίαν καί
  23δρχχμών πρόστιμον δυνάμει των άρθρων ι3ΐ και ίίΐ τού Νάμθιτ π-;ρι (Γτριττολογίας, ην τρίμη¬
  νον πρόσθετον διίναντα· νά έζαγοράσωσι συμφ 6-νως τ ϊ> άρθρω 111 τοϋ αυτοϋ Νόμου άντ δρα^ςμών
  20 δι έκαστον μηνα, ήτοι άντί δρα^ςμών 6 ι, έπίσης ό^ειλον^ς να καταδάλωοΊ και τό 2οδρο,χμον
  πρόστιμον κατά τό τέλος τής θητείας των, όιά τό οποίον, έν έναντία περιπτώσει δύνανται νά καταλεί-
  πωσι κατά τίχν απόλυσιν των χρεωστικίιν απόδειξιν, δπως ίλχα όιιλωθή ώς δημόσιον έσοδον καίείσπρα-
  χθτί κατά τάς διατάξεις τοϋ περι είσπράξεως δημοσίων έσόδων νιψου.
  Όσον άφορα τόν στρατωνισμόν των προσελευσομένων πρός κατάταξιν στρατευσίμων καθ" άς
  ημέρας θέλει γίνη. ϊϊ ταξννόμησις αυτών κτλ. καί. δσον άφοοα τό ζήτημο τής διατροφής των κατά τάς
  αύτάς ημέρας θέλ'ονσι τηρηθίί αί διατάξεις τής ύπ' αριθ 5ο1:»* τής 18 ϊεπτεμδρίου τον έτους 1908 έγκν-
  κλίον μόν, τίς θέλουσιτηρηθτίέπίσης καίπάσαι αί Λοιπαί διατ/ίξεις δσαι δέν αντίκεινται είς την παρούσαν.
  1 Σερκεδάχις
  2 Ραΐιϊάκ'ς
  3 Άνδρβαϊάκΐς
  4 Καραμπίνης
  5 Πεζανάκις
  6 Παπουτσάκις
  7 Μπα^τουκάκις
  8 Χαρονιτά/,ις
  9 Μιγάδης
  10 ΕμιροΐμανάκΙς
  11 Αντωνακάκη
  12 Νουραλάκις
  13 Γιαναδάκις
  14 Κου-ίτάκις
  15 Κωνστανταράκι;
  16 Χ" Μπογιατζής
  17 Πεδιωτακις
  18 Σουμπαχάκις
  19 Παπαδόπουλβς
  20 Ίερωνυμάκις
  *1 Καρακατσάνης
  2^ Πιρουνάκις
  *ο Άτσαλάκις
  24 Βελάκις
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Ευάγγελος
  Ναμής
  Κωνσταντίνος
  Σακήρ
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Χβυαείν
  Γεώργιος
  Χαιίέρ
  Γεώργιος
  Δη»ος Ηρακλείου
  Χαριδι-,μου
  Κωνσταντίνου Τρ,ίμηνιν πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Νικολάβυ » »
  Δημητρίου
  Άλή Τζαλήπ Τρίμηνον -ρίσθετίν κα» 25 δραχ. πρόστιμον
  Ιωάννου » »
  Μεχμέτ
  Νικολάοι*
  Ιωάννου)
  Άλή Τρίμηνίν πρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρό
  Νικίλάβυ » »
  Άλή β »
  χ
  Άλεξανδρος
  Μηνάς
  Αριστείδης
  Γεωργιοι»
  Φράγκ1 τ λ:
  ρ
  Εύστράτιος
  Στυλιανός
  Νικόλαος
  Μιλτιάδης
  Λεωνίδας
  Τζαφέρ
  Αντωνίου
  Στα^ρου
  Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ
  Χίυσίίν
  Τρίμηνον πρόσίίτιν καί 25 δραχ. -ρί
  » »
  Β »
  Τρίμηνον πρόσθετον και 25 δρα·/. πρί
  Τρίμηνον πρόσθετον κα»25 ίροιχ. πρόστιμον
  1
  -44-
  25 Σιαμπανάκις
  26 Περιστερίδης
  27 Βορεάδης
  28Παπαδάκις
  29 λαλιλάκις
  30 Δουλγεράκις
  31 Νιωτάκις
  32 Κχραλάκις
  33 Νουριναγαδάκις
  34 Βαρδαβάς
  35 Πετσαλάκις
  36 Μεμιχιάκις
  37 Πλεύρης
  38 Σφακάκις
  39 Ριζοτάχις
  40 Λυδάκις
  41 Κουρμουλάκις
  42 Βλαχάκις
  43 Άμπτάκις
  44 Χαλκιαδάκη
  45 Λασηθιωτάλΐς
  46 Χατζογλάκις
  47 Καλαθάκις
  48 Βορδοναράκις
  49 Άλεξανίράκις
  50 Παχιαδάκις ή Παπαδάκις
  51 Μιχελιδάκη
  52 Τουρκάκις
  5.1 Στειακάκις
  54 Στιδακτάκις
  55 Σπανουδάκις
  56 Ξωμεριτάκις
  57 Κανάκις
  58 Σπετσάκις
  59 Όρφανουδάκης
  1 Μαυρογιαννάκις
  2 Ασημνιανάκις
  3 ΜανουσΛκις
  4 Δαγκαλάκις
  5 Άθανασάκις
  6 Ψαραδάκις
  7 Ψαλτάκις
  8 Δασκαλάκις
  9 Μηναδάκις
  10 Ντουράκις
  11 Καλαθάκις
  12 Γκιαβυράκις
  13 Πολυχρονάκις
  14 Γένιατάκις
  15 Μαργαριτάκις
  16 Μαρκομιχελάκις
  17 Γριίάκις
  1 Ματθαιάκις
  2 Βολιτάκις
  3 Τσουδής
  4 Μεμιχιάκΐί
  5 Τσακαλάκις
  6 Ξενάκις
  7 Μεβαριτβκις
  8 Γιατράκις
  9 Μπουτζάκις
  10 Καψαλάκις
  11 Άνωγειανάκις
  12 Κουκουριτάκις
  13 Τριδιζάχις
  Χονσείν
  Εύκλείδης
  Λύσανδρος
  Ζαχαρίας
  Χιλμής
  Μουσταφας
  Μιχαήλ
  Φαφοϋλ
  Νουρής
  Άγγελής
  Ιωάννης
  Χουσειν
  Ματθαΐος
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Αχμέτ
  Γεοίργιος
  Ά)ής
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Χουσείν
  Ρεματάν
  Νικόλαος
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  Ευάγγελος
  Σαλϊ)ς
  Χασάν
  Ιωάννης
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνος
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  Ά" έξρνδρος
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνος
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Θωμάς
  Νικόλαος
  Δημήτριος
  Νικόλαος
  Αντώνιος
  Κυριάκος
  Ζαχαρίας
  Άλέξανδρος
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Ελευθέριος
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  »
  Μεχμέτ
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Χαλήλ
  Νικόλαος
  Διαμαντής
  »
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Ισμαήλ
  Κωνσταντίνου
  Άντωνίου
  Παύλου
  Άλή
  Χασάν
  Αριστείδου
  Χασάν
  Άλή
  Χριστοδούλου
  Σοφρωνίου
  Μουσταφά
  Παναγιώτου
  Δημητρίου
  Ιωάννου
  Μιχαήλ
  Μουσταφά
  Ιωάννου
  Ιωάννου
  Ιωάννου
  Ζεκήρ
  Σαλή
  Ιωάννου
  Ζαχαρίου
  Κωνσταντίνου
  Δημητρίου
  Μουσταφά
  Τζεμαλή
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Γεωργίου
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Δημος '
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  Μιχαήλ
  Άντωνίου
  Παναγιώτου
  Σάίδα
  Ελευθερίου
  Νικόλαον
  Μιχαήλ
  Γρηγορίου
  Νικολάου
  Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δρ«χ. πρόστιμον
  » »
  Τρίμηνον πρόσθετον καί % ίραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον κα! 25 ϊ,οαχ. πρόστιμον
  -ι ))
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 οραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί "25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δρ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνς; πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 %ρα%. πρόστιμον
  Ιωάννης
  Ζαχαρίου
  Ιωάννου
  Χθυτεΐν
  Αποστόλου
  Μιχαήλ
  Χουσειν
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνοο
  Γεωργίου
  Ματθαίου
  Στεφάνου
  Ζαχαρίου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊρ<*χ. πρόστιμον Δαφνών Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  14 Κουλάκις
  15 Κορνιλάκις
  1 Χαιρετάκ'.ς
  2 Μπολάκις
  3 Άλι,ιεράκις
  4 Βουζουνεράχ ις
  5 Παχαϊάκις
  6 Μεϊμαράκις
  7 Μενιτζάκις
  8 Μαστρογιανάκις
  9 Χαιρετάκις
  10 Τσατσάκις
  11 Ξενωκτιστάκις
  12 Μπρομοιράκις
  '3 Ξυλουράκις
  '4 Βορριζανάκις
  '5 Λυρώνης
  '6 Πωλιουδάκις
  17 Άλατσάχις
  8 Συκιωτάκις
  19 Καπετανάκις
  20 Χατζογιανάκις
  1 Παναγιωτάκη
  2 Μακατουνάκις
  3 Τσαγκαράκις
  4 Χρονάκις
  5 Λουμπάκις
  6 Πολυχρονάκη
  7 Μακράκις
  8 Γιαναδάκις
  9 Λεστάκις
  10 Πολυχρονάκη
  11 Ζερδάκις
  12 Περιστέρης
  13 Γιατράκις
  14 Παγγέρης
  15 Τραβαγιάκις
  16 Φαραζάκις
  17 Γιαναδάκις
  18 Φασουλάκις ή Βεργούλης
  1 Άναστασάκις
  ϊ Βρέτζος
  3 Καρούζος
  4 Μαθιουδάκις
  5 Ρεράκις
  6 Μανουσάκις
  7 Μεραμβελιώτης
  8 Μαματζάκις
  9 Κοκολάκη
  10 Φιολιτάκις
  11 Φραγκάχις
  12 Παπάζογλους
  13 Σαρρής
  14 Φακουκάκις
  15 'Αγγελάκις
  16 Κασώτης
  2 Κριάρης
  2 Μαραγκάκις
  3 Μαθιουδάκις
  4 Φραγκιουϊάκις
  5 Χουστουλάκις
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Νικολάου
  Αποστόλου
  Δημος Άγιον
  Εμμανουήλ
  Ζαχαρίο>
  Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ
  Ιωάννου
  Νικολάου
  Σταματίου
  Άντωνίου
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Νικόλαος
  Γεώργιος
  Δημήτριος
  »
  Γεώργιος
  Λαζαρος
  Έπαμεινώνδας Γεωργίου
  Εμμανουήλ Ιωάννου
  Γεώργιος Κωνσταντίνου
  Μύρων »
  Έπαμεινώνδας Νικολάου
  Κωνσταντίνος Γεωργίου ·
  Χαραλαμχος Μιχαήλ
  Αντώνιος Σ
  Νικόλαος
  Ροδάμανβης
  Σπυρίδων
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Κωνσταντίνος
  Ιωάννης
  Αντώνιος
  Ιωάννης
  Χαραλαμιτθς
  Δημήτριος
  >
  Στυλιανός
  Γεώργιος
  Βασίλειος
  Γεώργιος
  χ
  Στυλιανοδ
  Γεωργίου
  Νικο^ άίυ
  Γεωργίου
  Τρίμηνην πρόσθετον κα' 25
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ.
  ΔΛι_ιος Κρονόώνος
  πρόστιμον
  πρόστιμον
  Γεωργ'ου
  Νιχ,ολάου Δρ.
  Γεωργίου
  Νικολάου
  Ιωάννου
  Κωνσταντίνου
  Σπυρίδωνος
  Χαραλάμπους
  Ιωάννου
  Μάρκου
  Άντωνίου
  Άριστείδους
  Κωνσταντίνου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ.
  πρόστιμον
  πρόστιμον
  Γεωργίου
  Ιωάννου
  Πολύβιος
  Γερώνυμος
  Παναγιώτης
  Αντώνιος
  Κωνσταντίνος Αντωνίου
  Μιχαήλ Ιωάννου
  Χριστόδουλος Λαμπρινού
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  »
  ΆναιταοΊος
  Γεώργιος
  Έμμαντυήλ
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνος
  Δημήτριος
  Γρηγόριος
  Νικόλαος
  Γεώργιος
  Διογένης
  Στυλιανός
  Ιωάννης
  Κωνσταντίνος
  Παϋλος
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Ρογδιάς
  Γεωργίου
  Νι/ολάου
  Ιωάννου
  Άντωνίου
  Κωνσταντίνου
  Χαριδήμου
  Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ
  Γεωργίου Ν
  Νικολάου
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  Γ«5ρτννος
  Ιωάννου
  Δημητρίου
  1
  — 46 —
  6 Μυλωνάκις
  7 ΙΙραγουϊάκις
  1 Γεωργιλαδάκις
  2 Ζαχαριουδάκη
  3 Μαραγκάνας
  4 Παπαχατιζάκις
  5 Σπυριδάχΐς
  6 Κουτσάκις
  7 Παρηγοράκις
  8 Γενεδάκις
  9 Βαρδουλάκις
  10 Τσικνάκις
  11 Φουστανάκις
  12 Καδιανάκις
  13 Χατζηδάκις
  14 Κουρτικάκις
  15 Κτιστάκΐς
  16 Ματθαιάκις
  1 Τσικνάκις
  2 Φραγκάκις
  3 Στι6ακ:άκις
  4 Χαλκιαδάκις
  5 Άλεξάκις
  6 Ρομανάκις
  7 Μπιτσάκις
  8 Πιπεράκις
  1 Γεωργιλάκις
  2 Δρακάκις
  3 Αύγενάκις
  4 Κουτεντάκις
  5 Ιΐαπαδομανωλάκις
  6 Πολυχρονάκη
  7 Κολυμίιανάκις
  8 Άγγουριδάκις
  9 Άντωνακάκις
  10 Άνδριανάκις
  11 Βερβεράκις
  12 Τρουλινάκις
  13 Μαρκάκις
  14 Μαλεφΐτσάκις
  15 Παπαδάκΐί
  16 Σαριδάκις
  17 Πρατικάκις
  18 Τσαδολάκις
  19 Μαυράκις
  1 Γιαχνάκις
  2 Τζατζαράκις
  3 Αιδάκις
  4 Ντακωνάκις
  5 Μπιτσαλάκις
  6 Φαφουλάκις
  7 ΙΙαπαδάκις
  8 Σταματάκις
  9 Γιατράκις
  10 Στρατιίάκις
  11 Μαυρομανωλάκις
  12 Μαυρομανωλάκις
  13 Σταματάκις
  14 Πετράνις
  15 Φραγκάκις
  16 Ραμουτσάκις
  17 Παπαδάχις
  Νικόλαος
  Λάζαρος
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Κωνσταντίνος
  Χαράλαμπος
  Νικόλαος
  Αντώνιος
  Βασίλειος
  Κωνσταντίνος
  Νικόλαος
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Δράκων
  Κωνσταντίνος
  Εύστάθιος
  Φίλιππος
  ΆλέΈανδρος
  Μανοθσος
  Τηλέμαχος
  Νικόλαος
  Δημήτριος
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Κυριάκος
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  »
  Σπυρίδων
  Δημήτριος
  Κωνσταντίνος
  .Εύάγγελΐς
  Σάβίας
  Ιωάννης
  Μιχαήλ
  Στέφανος
  Γεώργιος
  »
  Παΰλος
  Κωνσταντίνος
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνος
  Χουσειν
  Άλής
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Χαράλαμπος
  Ιωάννης
  Δημήτριος
  Γεο',ργιος
  Μιχαήλ
  Μανούσος
  Παναγιώτης
  Τ μμανουήλ
  Γεωργίίυ
  Δϊνμος Ίΐλατάνον
  Ιωάννου
  Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ
  Έμμανβυήλ
  Δημητρίου
  Αλεξάνδρου
  Γεωργίο»
  Θεβδώρου
  Ζαχαρίου
  Τρίμηνος πρόσθετος καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Γεωργίου
  Άντωνίου ·
  Ιωάννου
  Μαν»ύσου Τρίμτ,νος πρόσθετος καί "?5 δραχ. πρόστιμον
  Δημο<; Ζαρού Ιωάννου Μιχαήλ Βασιλείου Γεωργίου Ματθαίου Φανουρίου Αντωνίου Εμμανουήλ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Δΐτμος Τνμπακίου Άνδρέου Ιωσήφ Μιχαήλ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Τρίμηνον πρόσθευον καί 25 δραχ. πρόστιμον πρόστιμον Τίτου Εμμανουήλ Γεωργίου Εμμανουήλ Κωνσταντίνου Ιωάννου Εμμανουήλ Σταύρου Γεωργίου Μιχαήλ "Ιωάννου Κωνσταντίνου Άνδρέου Δημος Ιωάννου Μύρωνος Κωνσταντίνου Ιωάννου Ίδραήμ Χασάν Στεργιΐυ Αλεξίου Ιωάννου Εμμανουήλ Δημητρίου Χριστοδούλου Ιωάννου Βασιλείου Μιχαήλ Παπά Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον δραχ. Τρίμηνον πρόσθετον καί'25 δραχ. πρόστιμον Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Τρίμηνον πρόσθετον κοί 25 δραχ. πρόστιμον
  18 Όρφανός
  19 Παντεχάκις
  1 Θεοϊοσάκις
  2 Μαθιανάκις
  3 Καλικάκις
  4 Σπυριδάκις
  5 Μπριτζολάκις
  6 Χριστάκις
  7 Φτυλάκις
  8 Τζανάκις
  9 Φερετζάκις
  10 Μπριτζολάκις
  1 Ίμαμασανάκις
  2 Μουρτζάκις
  3 Κατριαδάκις
  4 Γερακιανάκις
  5 Άγριμανάκις
  6 Σφακιανάκη
  7 Ρισβανάκις
  8 Σμυρνάκις
  9 Πετράκις
  10 Κεκετζάκις
  1 Σχοινάκης
  2 Φανουράκις
  3 Παπαϊάκις
  4 Άνωγειανάκις
  5 Χιαμιλάκις
  6 Φανουράκις
  7 Κοκολάκις
  8 Θαλασσινάχις
  1 Μχιτσαράκις
  2 Ποταμνιανάκις
  3 Γιανακάκις
  4 Τζαγκαράκις
  5 Φραγκιαδουλάκις
  6 Κουκουλάκις
  7 Πλευράκις
  8 Φραγκιαδουλάκις
  9 Πετρομιχελάκις
  10 Καρουζάκις
  11 Πεχινάκις
  12 Φραγκιαδουλάκις
  13 Παπαδογεωργάκις
  13 Δαμιανάκις
  15 Καλουδάκις
  16 Καργιωτάκις
  17 Δοξαστάκις
  18 Άνταλουδάκις
  19 Καπαρουνάκις
  20 Καλυκάκις
  21 Κελαράκις
  22 Άνετάκις
  23 Φραγκιαδουλάκις
  1 Δροσατάκις
  2 Μανουσάκις
  3 Φραγκιαδάκις
  4 Κανακουσάκις
  ο Λεζωνάκις
  6 Καβουσάκις
  7 ΙΙλατανάκις
  8 Κριθινάκις
  Νικολάου
  Ιωάννου
  Δ,ημος
  ΙΙαυλου
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  Νικολάου
  Εμμανουήλ
  Βχσιλείου
  Κωνσταντίνου
  Δημητρί&υ
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  Τρίμηνον
  'Τ '
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Χαρίδημος
  Παναγιώτης
  Ζαχαρίας
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Δημήτριος
  Ιωάννης
  Κωνσταντίνος
  Γεώργιος
  Μεχμέτ
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  Αντώνιος
  Σταύρος
  Μεχμέτ
  Γεώργιος
  Δημήτριος
  Χαϊδέρ
  Ιωάννης Γεωργίου
  Νικόλαος Μιχαήλ
  Άδαμάντιος Ζαχαρίου
  Σταύρος Μιχαήλ
  Κωνσταντίνος Εμμανουήλ
  Δημήτριος ΊιβάνΜαυ
  Ιωάννης Άντωνίου
  Νικόλαος Γεωργίου
  ΔΛμος'Καότελλίον Πεδιάδος
  Γεώρ,'ΐςς Ζαχαρίου
  Εμμανουήλ
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Άντωνίου
  Κωνΐταντνου
  Έμμανουίήλ
  Σπυρίδωνος
  Εμμανουήλ
  Ζαχαρίου
  Σπυρίϊωνος
  Τρίμηνεν πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  ;! 25 δραχ. πρόστιμον
  Ίβραήμ
  Ιωάννου
  Μύρωνος
  Κωνσταντίνου
  Γεωργίου
  Δεμήρ
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  Άλη·
  Τρίμηνον πρόσθετον Υ.Ο.ΙΎ5 ^ροιχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον'πρόσθετον ·*«ί 2·ο δραχ. πρόστιμ»ν
  Ιωάννης
  Δημήτριος
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Δημήτριος
  Κωνσταντίνος
  Δημήτριος
  Δράκων
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Φραγκΐσκος
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Αντώνιος
  Ιωάννου
  Άνδρέου
  Ιωάννου
  ΙΙαναγιώτου
  Εμμανουήλ
  Δράκου
  Εμμανουήλ
  Δημητρίου^
  Άντωνίου
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Δημος «Παναγίας
  Χαραλάμπους
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ
  Τρίμηνίν πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Νικολάΐυ
  Φραγκια
  Νικολάου
  Τρίμηνον κρότθϊτον καί 25 ϊρα-/. πρόττιμον
  48 —
  9 Κορναράκις
  10 Μακράκις
  11 Χουμάκις
  12 Βλασ-ός
  13 Χετζάκις
  14 Κοτρωνά ις
  15 Καροφυλάκκις
  ι Α μανάκις
  2 Στειακάκις
  3 Καβρουλά/.ις ή Σταυρουλά
  κης
  4 Μπλαβάκις
  5 Γιατράκις
  6 Μπαροτζάκις
  Τ Όρφανάλΐς
  8 Κυπριωτάκης
  9 Σταυρουλάχις
  10 Δημητρουλάκις
  11 Παπαϊάκις
  12 Μαρκάκις
  13 Τσικαλάκις
  14 Καρδαχάκις
  15 Σταυρουλάκις
  16 Τζαγκαράκις
  17 Αναγνωστάκη
  18 Ρουσάκις
  19 Χοχλιδάκις
  20 Άλεξάκις
  21 Καλαϊτζάκις
  22 Βαράνης
  1 Άναστασάκις
  2 Κορνιλάκις
  3 Περίολαράκις
  4 Πολιτάκις
  5 Μαθιουίάκις
  6 Βααιλάκις
  7 Μυλωνάκις ή Πβλυχρονάκις
  8 Κονταξάκις
  9 Σημνιανάκις
  10 Άγγελάκις
  11 Άλεξάκις
  12 Άνίρουλάκις
  13 Μακρογαμδράκις
  14 Σταματάκις
  1 Μουντράκις
  2 Αποστολάκις
  3 Βασιλάκις
  4 Κτενιδάκις ή Τζαγκαράκις
  5 Γραμματικάκις
  6 Ρουσάκις
  7 Κατσοολης
  8 Κασαίέτης
  9 Παπαδογιανάκις
  10 Σταυρακάκις
  11 Ρουσάκις
  12 Φαζος
  13 Αποστολάκις
  14 Λεβέντης
  15 Ντανέλης
  16 Σουρανάκις
  17 Κριτσωτά/ις
  18 Μουντράκις
  19 Βελιγραντής
  Σωκράτης
  Ιωάννης
  Παύλος
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Στυλιανός
  Κωνσταντίνος
  Γεωργίο!»
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  »
  Μιχαήλ Α.
  νόθος
  Εμμανουήλ
  ΑΑμος »
  Εμμανουήλ
  Άνδρέοΐ)
  Ζαχαρίας
  Γεώργιος
  »
  Φανούριος
  Θεόδωρος
  Κωνσταντίνος
  Μάρκος
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  »
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Ρεμανδάν
  Άλέξανίρος
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Γεώργιος
  Ελευθέριος
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Γεώργιος
  Διογένης
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  »
  "Εμμανουήλ
  Αντώνιος
  Νικόλαος
  Δημήτριος
  Ζαχαρίας
  Ιωάννης
  Μανοθσος
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  »
  Σ-υρίδων
  Ά-όστΐλος
  Σταύρος
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Νικόλαος
  Ιωάννης
  Κωνσταντίνος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  Άρτεμίου
  Γεωργίου
  Τμμανουήλ
  Φανουρίου
  Δημητρίου
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Σάδβα
  Ιωάννου
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Φραγκιοϋ -'-
  Νικολάου
  Τσελέπη »
  Γεωργίου
  Μανΐύσου
  Κωνσταντίνου
  Δΐίμος Άγίων ί!αρα<ίκιών Ιωάννου Άντωνίου Δημητρίου Εμμανουήλ Μιχαήλ Παντελή Μιχαήλ Σπυρίδωνος Άντωνίου Δημητρίου Γεωργίου Νικολάου Πέτρου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον Ι Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Χαριδήμου Δημος Λαγκάδος Σταύρ;υ Γεωργίου » Νικολάου Μιχαήλ Δημητρίου Κωνσταντίνου Χριυτοφόρου Γεωργ'Όυ Α. Γεωργί^^ Μιχαήλ Γεωργίου Π. Ε. Κωνσ-αντίνου Αποστόλου Σταύρου Δημητρίου Γεωργίου Π. Χ, Κωνσταντίνου Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  -40-
  ΠΙΝΑΞ Β'.
  Κληρωτοί, οίτινες, ώς έκ τού αριθμόν τού κλήρον των, έκρίθησαν διαθέοιμοι καί οΐτινες οφεί¬
  λουσι πρό της 1ης Νοεμβριού έ. έ νά καταβάλωσι τό υπό της τετάρτης £ τού άρθρον 5 τού {/π'
  αριθ. 52 περίστρατολογίας νομοθετικόν Διατάγματος προβλεπόμενον ίΐντισηκωμα έκ δραχ. 100.
  Έν ή περιπτώσει δέν καταβάλωσι τό ανωτέρω άντισήκωμα μέχρι τής ώς άνω τασσομένης προ-
  Οεΰμίας οφείλουσι νά προσέλθωσιν ανυπερθέτως την Ιην Νοέμβριον έ. έ. ενώπιον τοΰ Στρατολο-
  γικοΰ Γραφείον ή τον οίκείον τάγματος, κατά τα έν τω Α' πινακι διαλαμβανόμενα, πρός κατάταξιν καί
  διανύσιν τής υποχρεώσεως των. Τα στρατολογνκά Γραφεϊα κα τό σχετικόν αυτών Τάγμα συμ-
  μορφωθήσονται και δι' αύτούς ώς έν τω Α . πίνακι διαλαμβάνεται.
  Όσον η σωματική ίκανόίης δέν εξητάσθη παρά τού τακτικόν Ιτρατολογικον Σνμβονλίον, ώς μή
  προσελθόντων κατά την κλήρωσιν ενώπιον αυτόν, είς τούτους επεβλήθη τρίμηνος πρόσθετος ύπη-
  ρεσία, ώς έναντι των όνοματων αυτών έμφαίνεται, δυνάμει τοΰ άρθρον 133 τοΰ αυτόν περ
  Στρατολογίας νόμον, καί 25 δραχμών χρηματικόν τίμημα, ώς πρόστιμον, δυνάμει τοΰ άρθρον 112
  τοΐτ αύτοΰ Νόμον, οΐτινες δμως ως έκ τον αριθ. τον κλήρον των, κριθέντες κα ούτοι διαθέσιμοι
  οφείλουσι νά καταβάλωσι και τό υπό τής τετάρτης $ τοΐ? άρθρον 5 προβλεπόμενον άντισήκωμα
  ώς άνω, κατατιθειμένον και τοΰ 25 δρ. προσάμον μέχρι τής 30 8)βρίου έ. έ, έξαγοράσωσι δέ καί
  την τρίμηνον πρόσθετον ύπηρευίαν των άντι δραχμών "20 δι' έκαστον μήνα μέχρι τής &ϋ 8)6ρίον
  έπίσης τοΰ έτονς τής κληρώσεως των, ήτοι καταβάλλοντες ^έχρι τής 30 8)(ίυίον έ. ί. δρ. 100
  ώς νόμιμον αυτών άντισήκωμα καί δραχ. 85, έξ ών τάς μέν 60 διά τίιν τρίμηνον πρόσθετον
  υπηρεσίαν, τάς δέ 25 ώς πρόστιμον, όιυτι, μή σνμμορ^ωθέντες τοίς νόμοις', δέν προσήλθον κατά
  την κλήρωσιν ενώπιον τον τακτικόν ζ,τρατολογικου Ινμβονλίον, ήτοι καταβάλλοντες έν δλω μέχρι
  τής 30 8)βρίον τον έτονς τής κληρώοεώς των δρ. 185.
  *Αν ομως δέν καταβάλωσι μέχρι τής ..0 Όκτωβρίον έ. έ. τό ανωτέρω έκ δρ. 185 χρηματικόν
  τίμημα, όφείλονσι τίιν Ιην Νοεμβριού έ. έ. ανυπερθέτως, και άνεν ετέρας ειδοποιήσεως, νά προσέλ¬
  θωσι μετά των λοιπών συνηλικιωτών των πρός κατάταξιν ενώπιον τού οίκείου των Στρατολογικοΰ Γρα¬
  φείον, ίνα διαννσωσι την θηΐείαν των συνηλικιωτών των ώς υποχρέωσιν καϊ την έπιβληθεΐσαν
  αντοϊν; τρίμηνον πρόσθετον υπηρεσίαν, ήν δίκαιοννται νά έξαγοράσωσιν άντι δραχ. 20 δι' έκαστον
  μήα, ής δμως δύνανται νά άπαλΛαγώσιν άν άποδειξωσιν ότι διέμενον κατά τόν χρόνον των κληρώσεων
  έν τΐί. άλλοδαπή, ύποβάλλοντες ενώπιον τού οικείον των Στρατολογικοΰ Γραφείου κατά την Λμέραν τής
  κατατάξεως, συμφώνως τω αρϋρω 79, έπίσαμα πιστοποιητικά οίαοτδήποτε ΙΙμοξενικής Έλληνικτκ;
  Άρχής ή άλλης επισήμου, τού τόπον της έν τω εξωτερικώ διαμονήν των και ουχί των Δημάρχων
  η άλλων οιονδήποτε άρχών τής Νήσου, καθόσον οί τεΑουταΐοι ούτοι δύνανται νά πιστοποιήσωσι
  μόνον την έκ τής περιφερείας των πραγματικήν άπονσίαν ούχι δέ καί την έν τω εξωτερικώ διαμονήν
  τοΰ κλιιρωτοϋ συμφώνως τφ άρθρω ΙΛά τού αυτού περί στρατολογίας Νόμον έν σννδιασμω πρός
  τό άρθρον 136 τοΰ αύτοΰ Νόμον.
  1 Γιατράκις
  2 Νακιπάκις
  ο Άραι.σελημάκις
  1 Ασμαργιανάκης
  2 Πρωτογεράκις
  ο Χεριφακις
  4 Ιΐεΐιωτάκι-
  <ο Στεφανάκις 1 Ριακουμάκις 2 Λουκαδάκις 3 Χονδροζουμάκις 1 Ιΐίυλάκις 2 Ιΐρατσινάκις 3 Μαγαριτσάκις ^ Άρχανιωτάκις 5 Ριανσακις υ Μαλτεζα/ις 7 Νικολόπουλος 8 Χριστάκις Μιχαήλ Μεχμέ τ Ίησοΰφ Γεώργιος Μ Άσάν Γεώργιος Σπυρίδων Ανδρέας Νικόλαος Γεώργιος Γεωργιος Ιωάννης Μιχαήλ Γεώργιος Ιωάννης Μύρων Ήρακλής Δήμας Ηρακλειον Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον καί 2ο δρα'/· πρόστιμον Χερίφ Σελήμ » » —ηυος Αρχανών Ιωάννου Λαζάρου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. ^βίστιμον Σελήμ Ιωάννου » » Εμμανουήλ Λημητρίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δρα·/. πρόστιμον Ματθαίου Ιωάννου Δίιμυς Άγίου >ϊι}{>ω%ος
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Γεωργιος
  'Εμμανβυηλ Τρι,ΑΤ-,νίν πρισθετίν /.αι '25 δραχ. τ.ρζι
  Νικολάβυ
  Μιχαήλ
  Ιωάννου
  1
  -30-
  1 Σαμαριτάκις
  2: Σ5ϊυρι3ά«ς.ι
  3, Φο^ουλάκιςτ
  4 Πανανός
  Γι Φασουλάχις
  6 Σταυρουλάκις
  4 1 * '
  ΓεοΊργιος
  ·.
  Ίωάνντ}£
  Δτ^μήτριος
  Ιωάννης
  Νικόλαος
  Χαραλάμπους
  Στυλιανός
  Ιΐβπά Δημήτρ,,
  Ιωάννου.
  Κωνσταντίνου
  ΙΙασιλε'Όυ
  Δηιιος Ρογδιάς
  1 Ίίραγ«ίυβ«χις
  2 Σαρρής
  3 Τζανν;ς.
  Αλέξ;ιν^ρΐς
  Νικόλαος
  Ι ΐωργιου
  Ιωαννς,υ
  Εμμαν,ϋί)λ
  Δημος· ί ό^τννο.£.
  1. Καρτνκνίκι:
  2' Ι ΐΛϊϊαΥΟΛΌΟΙΟ**
  Γεώρν-ος
  Λν,·Μ,>νΐ3^(
  Νικοί.άίϋ
  Σ'ολιανοϊ
  3 Μοκλ(ΐ<ιά/.ΐί Ιΐηαμίΐνιόνϊο ις Ιωάννου 1 Χα^αλάκις '2, Λαμπραί ις '$ Τ:4ΐνί.σά/4ί Ίω*ννΐ()ί ι. Κ(ογ«αντ)ίνος Λίΐι-^ίΜν ΜιΛιίΐπ;α> ο ν,·
  ΙϊύβγγεΛοο^
  Ρεωργιοο
  β »
  [ 'ΐ£ρ<*νυ|>ά»ιΐς
  Σιι>/(!ανάς
  Δ&μοί; Ζίΐ^οοίτ
  Κωνβτ»ντίνι:υ 'Γ'ριμηνον
  1 ΙΙολυ7.ρ5νάκις
  Κωνσταντίνος
  «ΙΙτ^ΙχΙι^ 1 ·τ1ΛΒί11Κ ΙΟ
  V
  Αντων.ου
  1 Τ^αι/ά^,ς
  Δη^ιος ^χρινια
  ΝικθΛ»ίυ Τρίμηνον
  Γ Σκλιδώκις
  ς2 Ζν.πΕ:άχι
  3 Κουντάν.ις
  .1
  6
  7 Περάχις
  8 Ζουραρα/.ις
  1 Ψυλάκις
  ? Χετζάκις
  1 Δασκαλάκις
  2 Μπαλτζάκις
  3 Βασιλάκις
  4 Κριθαρακις
  5 Χαρασανακις
  Ι Ινιωτάκις
  2 ΙΙαπαδάκις
  3 Φειμάκις
  4 Μαρνελάκις
  1 Ανυφαντάκις
  2 Τρακιέρης
  3 Καλίργης
  4 Κανετος
  5 Κριτσωτάκη
  τί Γουδγιανακις
  1 Καλέργης
  Εάν τίνες
  οαλλόντες τό
  κος Α'., δτβ
  Μα-θαι:υ
  Ι'εωργ'ου
  Ί(»ί*νϊυ
  Χαριίήμβυ
  Νιχιν —ι»,
  Μνρ.κ:ι>
  Χαριϊημΐυ
  Δημητρίου
  Ζα-/αρίΐς
  Εμμανουήλ
  Ματθαϊος Νικολβοι»
  Εμμανουήλ Γεωργίβυ
  Νικόλαος
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Δημήτριος
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  »
  Στυλιανός
  Εμμανουήλ
  »
  Δαυ:5
  Ελευθέριος
  κ^ί 25 δραχ.
  Γεωργίου
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  Ιωάννου
  Νικολάου
  'Αγίων
  Αντωνίου
  Νικολάου
  Ασάν
  Στυλιανός
  ΑΛιιος Λαγκάδος
  Ιωάννου Π. Ν.
  Νικο άου
  Εμμανουήλ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  ΙΙαυΛου
  Ζαχαριά Ί.
  Γεωργίου ίερίως » »
  Εμμανουήλ
  των έν τω πινακι Β . ^εγγεγραμμένοι προσέλθωσι πρός κατάταξιν, καθό μίι
  κεκανονισμένον όιά τοί/ς όιαθεσίμους άνασήκωμα. προσέλθωσιδε κα πάντες οί τού «ίνα
  Λ δνναμις των Ταγμάτων Οέλε» νπερ6»> τόν κεκανονισμένον αριθμόν, οί μέν τού πίνα
  - Μ —
  κος Β'. θά κατατάσσωνται πρός διανύσιν των υποχρεώσεων των, θά αόποστέλλωνται ομως, εί δυνατόν,
  αυθημερόν ετέροι εις την έστίαν των άνευ (Ιποδοχόν μέχρι λήξεως τής θητείας των, συμφώνως τη. 5
  § τοΰ άρθρον 151 τού περί στρατολογίας Νόμου, έκ τού πίνακος Α'. καί μόνον έκ των προσελ-
  θόντων ενώπιον τοΰ Συμβουλιον κα-α τίιν νλήρωσιν, έξ έκείνων τούτέστιν οΐτινες ουδεμίαν Ιγονσι
  πρόσθετον υπηρεσίαν, καί άναδρομικώς κατά ^θίνουσαν σειράν έκ τοΰ αύτοϋ δήμον, καί έν ελλείψει
  τού αυτού δήμον, έξ ετέρου της αυτής Επαρχίας ή Νομοΰ, άρχής γενομένης έκ των εχόντων τόν
  μεγαλείτερον αριθμόν έν τώ Ιΐίνακι Α'. έκτός εάν και οί έχοντες προσθέτους υπηρεσίας τοΰ αύτοϋΠί¬
  νακος Α'. έξαγοράσωσι ταύτας, δτε θά άπολύωνται καί ούτοι, άκολουθονμένης αύθις τής αυτής σει¬
  ράς έκ των εχόντων τόν μεγαλείτερον αριθμόν.
  Έν ίί περιπτώσει ήθελον προσέλθη καϊ έκ των τοΰ πίνακος Α'. οί βεβαρημένοι διά πρόσθετον
  υπηρεσίας κα 25δράχμου πρόστιμον, άτινα δέν θέλουσι ή δέν δύνανται νά έξαγοράσο)σι, τότε, κμα-
  τουμένων τούτων διά την υπηρεσίαν, θέλουσιν άλπολύεσθαι κατ' αύξονσαν πλέον σειράν έκ των τοΰ
  Πίνακος Β'. οί μή έχοντες πρόσθετον υπηρεσίαν, οίτως ώστε ενδεχόμενον ή δύναμις των Γαγμάτων
  νά αποτελεσθή έκ κληρωτών των Πινάκων Α'. κα Β'. εχόντων πρόσθετον υπηρεσίαν
  Εάν δμως δέν ήθελον προσέλθη πάντες οί τοΰ πίνακος Α'., ό συνολικος άριθμός των οποίων
  αποτελεί την όλην δύναμιν εκάτερον των Ταγμάτων, δέον νά ληφθφ ύπ' όψει Λ άνάγκη τής συμ-
  πληρώσεως, πρωτίστως τού άριθμοΰ των τοΰ Πίνακος τούτου διά των τού Πίνακος Ρ·'. κατά την αϋ-
  ξουσαν αυτών σειράν, μεθ' ό' καί μόνον, έν περιπτώσει πλεονάσματος, έπιτρέπονται άπολύσί,ις εκ
  των τού Πίνακος Β'.
  Ή. μεταβολή αυτή θά κοινοπονήται διά τής, ημερησίας διαταγής τοΰ Τύ/γματος κα θά γνωστο-
  ποιήται άμέσως πρός το οίκεΐον Στρατολογικόν Γραφείον, είς τοΰς ούτω δ άπολυομένους θά χορη-
  γήται προσωρι όν φύλλον απολύσεως κατά τό έν τώ τέλει τής ύπ' αριθ. ί-009 τοΰ ετους 11)08
  εγκύκλιον μου ύπόδειγμα, καί οι'ιμεοος μισθοτρο^οοοσία διά τ:ιν είς την έστίαν των παλινόστησιν,
  συμφώνως τφ υπ' αριθ. 171 τής 6 Ιούνιον 190Ν Διατάγματι.
  ΠΙΝΑΞ Γ'.
  Κληρωτοι κριθέντες διά τάς (ίοηθηηΐ'.άς υπηρεσίαι- κα οΐτινες οφείλουσι νά καταοάλωσι τό υπό
  τής 3ης § τοΰ άρθρον 110 προβλεπόμενον άντισήκωμα είς δραχμάς 10, ανυπερθέτως, μέχοΐ της 1 Αυ¬
  γουστον τού έτους τής κληρώσεως των, είσπραττομένας άλλως κατά τάς διατάξεκ ιοΓ' περί είσπρά-
  ξεως δημοσίων έσόδων νόμον.
  ΑΛμος Ηρακλείου
  1 Δερμιτζάκις ' 31
  Σπυρίδων
  Εμμανουήλ
  2 Κουρμουλάκις
  Άλής
  ΤσεΛε-ή
  3 Διακάκις
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  4 Κιουρτακις
  Χαιδέρ
  Ισμαήλ
  5 Σακαλάκις
  Μουχτάρ
  Μεχμέτ
  , 6 Λαδάκις
  Γεώργιος
  Ανΐωνίΐυ
  7 Ταμπακάκις
  Χουσειν
  Μουσταφά
  8 Μανΐαδάκις
  Μεχμέτ
  Χ" Χϊστι1/
  9 Κονταξάκις
  Μιχαήλ
  Ιο>αννου
  0 Χατζαδάκις
  Χουσεΐν
  Ντεμήρ
  11 Χαλκιαδάκις
  Εμμανουήλ
  Νιχολάου
  12 Εδιπεφεντάκις
  Χουσεΐν
  Χασάν Ετίπ
  13 Τζαμπουράκις
  Νικόλαος
  Χαραλάμ-ου
  14 Χατζογιανάκις
  Κωνσταντίνος
  Γεωργίου
  15 Μπεκιράκ^
  Χιμέτ
  Ίίραήμ
  16 Άζιζάκις
  Άλής
  Μξ·/,Αέτ
  17 Άγακάκις
  Άραπ
  Ρισίάν
  1ο Γενουσακις
  Ίίραήμ
  Χατάν
  19 Μπολασανάκις
  Αχμέτ
  Μουσταφά
  20 Σαλάκις
  Χ" Αίϊο//.
  Xζ^ζ-^.ι
  21 Σεκιρακις ή Κεφα/,ιΐνός
  Χασάν
  η
  22 Φραγλΐαδάχις
  Νικόλαος
  Κωνσταντίνου
  23 Χατζαριφάκις
  Χακή;
  Φΐυατ
  Αηιιος Άο^ανων
  1 Παχάκις
  Σταίρος
  Ματθαίου
  2 Σμαραγϊάκις
  Μιχαήλ
  Εμμ.αν^^ήλ
  3 Δασκαλάκις
  Εμμανουήλ
  Γεωργιου
  4 Ίζωρζτακάκις
  Σπυρ'.δων
  Άντωνίί»
  5 Άρναουτάκις
  Άσάν
  Ισμαήλ
  Δηιιος Αα^νών
  1 Γιγουρτάκις
  Κωνατϊντΐ<:ς Λ/τωνίου 2 Άλμιράχις Ιωάννης Έμμανιυήλ
  3
  Ι^αγκαρομανώλάχις
  Ιωάννης
  ίίιχολάου
  4
  Τζωρακολευδεράκις
  Μήνας
  Εμμανουήλ
  Δϋιιος Άγιον Μύρωνος
  ϊ
  Κβρουζακτς
  Γεώργιος
  Ιωάννου
  2
  Αποστολάκις
  Εμμανουήλ
  »
  3
  Ξενάκις
  Δημήτρεις
  Μιχαήλ
  4
  Νικολουδάκη
  Μιχαήλ
  Νικολάου
  ΔΛμός Κρονβώνος
  1
  Κοντογιανάκις
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  2
  Π εριστέρης
  Ιωάννης
  Δημητρίου
  3
  Μηναδακις
  Νικόλαος
  Γέωργίου
  4
  Χριστοδουλάκη
  Ιωάννης
  Νικολάου
  ΑΛμΌς Ρογδιάς
  1
  Λίτινας
  Γεώργιος
  'Ιίίμμανουήλ
  2
  Πατραμάνης
  ■Δημήτριος
  Γτυλιανοϋ
  3
  'Σποριδακις
  Άντιΰνιος
  Νικολάου
  4
  Σκραφνάκις
  Γεώργιος
  »
  ^ηΓΐος ϊ'όρτυνος
  1
  Γρυντάκις
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  2
  Μανασάκις
  Ζαχαρίου
  Αημος Πλατανον
  1
  Κουτρουκουνάκις
  Επαμεινώνϊας
  ; Γείοργίου
  2
  Ήλιάκις
  Δημήτριος
  Ιωάννου
  3
  Λαδουκάκις
  Στυλιανός
  Μιχαήλ
  4
  Καρταλιανάκις
  Γεώργιος
  Δημητρίου
  5
  Κουμαντάκις
  Αριστείδης
  Εμμανουήλ
  6
  Κουκουριτάκις
  Κωνσταντίνος
  Ιωάννου
  7
  Καραγιωργάκις
  Γεώργιος
  Νικολ'άου
  2_4Ί ^Ιε^Ι εΓ· ^*'Άί^ΛΛ
  1
  Βαλεργάχις
  Μιχαήλ
  έΑΙΙΙΙν
  V
  Μ4Λ υνΐΓ
  Μιχαήλ
  2
  Τσαγκαράκις
  Κωνσταντίνος
  »
  -Ιίμος Ίχτψηακίαν
  1
  Μερωνιανάκις
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  2
  Καζάκις
  Γεώρ* ιος
  Νικολάου
  3
  Σαββάκις
  Αντώνιος
  Μιχαήλ
  4
  Χριστάκις
  Θεμιστοκλής
  »
  5
  Μανιδάκις
  Χαρίδημος
  Στυλιανοι)
  6
  Θεοδωράκις
  Ιωάννης
  Γεωργίου
  7
  ι
  Κουμεντάκις
  Μάρκος
  Χαραλάμ.που|
  8
  Ταίερναράκις
  ΚωνΓταντί;ος
  Νικολάου
  9
  Σίιρινάκις
  Αντώνιος
  Ζαχαρίου
  10
  Μαναϊάκις
  Ιωάννης
  Μιχαήλ
  11
  Λαμπράκις
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  Δημος Χάρακος
  1
  Ξηρουχάκις
  Εμμανουήλ
  Γεωργιου
  2
  Φανουράκις
  Δημήτριος
  Φανουρίου
  3
  Κατσακάκις
  Εμμανουήλ
  Νικολάου
  4
  Άρναβυτάκις
  Χιαχίνης
  Μουσταφά
  5
  Μβνεϊάκις
  Χουσείν
  Τζεμαλή
  6
  Γρηγοράκις
  Τίτβς
  Γρηγσρί:υ
  ΔΓιιος Σχοινιθ
  1
  Πετράκις
  Άθανάσιος
  Χρήστου
  2
  Φαφουλάκις
  Άλής
  Μουσταφά
  3
  Φωθιαδάκις
  »
  Ί5ρχήμ
  Δη^ιος 'Αρκα^.ονωρίον
  1
  Μαντζαβάκιί
  Άλής
  Άσάν
  2
  Μουλαδραιμάκις
  Άσαν
  Σελήμ
  3
  Ιδραιμάκις
  Ίδραήμ
  Χίυσεΐν
  4
  Μποχινάκις
  Χαιδερ
  'Δλί;
  Δημος Μεγάλιΐί Β{>ύ»ίεω
  1
  Άρβανιτάκιί
  Στέφανος
  Γεωργίου
  2
  Φανουράκις
  Χαράλαμπος
  Έμμανΐυήλ
  ΔΛμος Καο7τ;λλ.ον ΟεΠιάΙ
  1
  Άραίιάκις
  Ιωάννης
  Θεοφίλου
  τ
  2 ΓαΧανάκις
  3 Ζουμιτουλάκις
  4 Σακελαρίδης
  1 Τσιρογαλάν.ις
  2 Κολιαχ,ουδε κκ
  3 Μουρτζάκις
  4 Μακοάκις
  1 Τζυράκις
  2 Αύγουστάκις
  3 Παχιαϊάκις
  4 Μυτάκις
  ") Κοκινος
  ο Χατζάκις
  7 Δερμ,ίτζάκις
  3 Σγουράκις
  1 Κουκάκις
  ! Μποτζάκις ή Γαλιπιανάκις
  } ΠαπαΒάκις
  Ί Μβράκις
  ο Καστελάκις
  Δημήτριος
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  "Εμμανουήλ
  Ζαχαρίας Φραγκιο
  - 83 -
  Π*τβου
  Ματθαίου
  Γεωργίου
  Λϊτμοο Παναγίας
  Μιχαήλ
  Άθανασίου
  Ζαχαρίου
  1 Πρινήτας
  2 Φρουδαράκις
  3 Κριτσωτάκη
  4 Πξτειναράκις
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  »
  Άγγελής
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Δημήτριος
  Νικόλαος
  Μιχαήλ
  Νικόλαος
  Αντώνιος
  Γεώργιος
  Ζαχαρίας
  Γεωργίου
  Δημητρίου
  Κωνσταντίνου
  Εμμανουήλ
  Τιτου
  Εμμανουήλ
  Χαραλάμχου
  Κωνσταντίνου
  Δημος
  Φραγκιού
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Πα|οαο*κιών
  Κωνσταντίνου
  Δημος Λαγκάδος
  Γεωργίου
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ Κ.
  Χ" Εμμανουήλ
  πίναξ: δ ·
  Κληρωτοι άπαλλαγέντες παρά τοΰ τακτικόν Στρατολογικόν Συμβουλιον και οίτινες οφείλουσι
  νά καταβάλωσι τό έναντι τοΰ όνόματος εκάστου, συμφώνως τω άρθρω 5 τοΰ περι ιΤτροτσλογίας,
  υπ' αριθ. 52 νομοθετικόν Διατάγματος προβλεπόμενον άντισήκωμα, τό βραδύτερον μέχρι τής 1ης
  Αύγουστον τον ετοι/ς τής κληρώσεως των.
  Ή νιή έγκαιρος κατάθεσις τον άντισηκώματος έντός τής ώς άνω τασσου-ένης προθεσμίας καθί-
  στησι την περι απαλλαγής απόφασιν τον σνμθονλίον άκνρον και συνεπώς οφείλουσι νά προσέλ¬
  θωσι πρός κατάταξιν την Ιην Νοεμβρίονέ. έ. έν έναντία δέ περιπτώσει θέλουσι ύποβάλεαθαι είς
  τάς διατάξεις των άρθρων 134, 135 κατ 138 τοϋ νόμου, μη οικατονμενοι είς την υποβολήν νέας
  αίτήσεως απαλλαγής.
  1 Ντουντιαγαδάκις
  2 Ζαφειράκις
  3 Νουράκις
  4 Κορνάρος
  5 Καρτσωνάκης
  6 Σταυριδάκης
  7 —
  1 ίΐίρμιτι,ακις
  1 Φαιτάκις
  2 Εί
  1 Λαδιανός
  2 Βαρδαλαχάκις
  1 Σκαρπαθιωτάκις
  2 Τζανής
  3 Κοκκινάκις
  4 Φιολιτάκις
  5 Τρυγώνης
  Άλής
  Νι,κό'.αος
  Μεχμέτ
  Κωνσταντίνος
  Νικόλαος
  Σαμουήλ
  •Νικόλαος
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Αριστείδης
  Σταθρος
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνος
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  Δημος
  Νιαζί)
  Κωνσταντίνου
  Χουσείν
  Ιωάννου
  Μιχαήλ
  Άπηλλάγη δυνάμει τού αρθ. 2 έίάφ. γ'. κατείαλε Δραχ. 55
  » » » » » » » » » 55
  » » » » » » »> θά πληρώση » 55
  κατέίαλι
  » θά πληρώση
  » καΐέβαλε
  » θά πληρώση
  55
  55
  55
  55
  Άίραάμ
  Δϋμος *
  Μι/αήλ Άπηλλάγη δυνάμει τοΰ αρθ. 2 έδάφ. α'. θάπληρώση Δραχ. 5^
  ΔΑιιος ΔαφνΑν
  Κωνσταντίνου Άπη/λάγη ουνάμει τού αρθ" 2 έϊάφ. α'. θά πληρώση Δραχ. 55
  Ρεωργίου » » » * » » δ'. » » 135
  ΔΐΊιιος ΚροτκΙώνος
  Λημητρίου Άπηλλάγη δυνάμει τού αρθ. '2 *δάφ. δ'. θά πληρώση Δρ. 135
  Ίωάννοι» » » » » » > γ'. θά πληρώση » 55
  Ρογδιάς
  Άπηλλάγη δυνάμει τού αρθ. 2 έδ. γ'. θά πληρώση Δραχ. 55
  » » » » » » » θά πληρώση » 55
  » »»»»»» » » 55
  » » » » » » » » » 55
  Ιωανν;υ
  Νικο/,άου
  Ιωάννου
  Χαραλάμπους
  »
  » » » »
  55
  — 84 —
  1 Κιλιαράκις
  2 Μωραϊτάκις
  3 Πό— αδάκις
  1 Παλαμιανάκις
  2 Ζαχαριουδάκη
  1 Έπταμινιτάκις
  2 Ζουριδάκις
  1 Δημητρακβκις
  2 Άγγελιδάκις
  3 Λασηθιωτάκις
  4 Παχνάκις
  1 Σπυριδάκις
  1 Καρακωνσταντάκις
  2 Πάσπαρος
  1 Γιαπιτζάκις
  2 Κριθινάκις
  3 Λαμπάκις
  1 Δαγκωνάκις
  2 Μουσαδάκις
  3 Μηλιαράκις
  1 Παπαδάκις
  2 Φουρνιωτάκις
  3 Πιτσουλάκις
  1 Ζηϊιανάκις
  2 Άντωνακάκις
  ΔτΊμος Πλατάνον
  Μιχαήλ Μύρωνος Άπηλλάγη δυνάμει τού ά'ρθ. 2 έδάφ. γ'. θά πληρώση Δραχ. 55
  Χαράλαμπος Άντωνίίυ > » δ . » 135
  Ιωάννης Κωνσταντίνου » » γ'. » 55
  Δημος Ζαρον
  Ιωάννης Γεωργςρυ Άπηλλάγη δυνάμει τοθ ά'ρθ. 2 έδάφ. γ'. θά πληρώση Δραχ. 55
  Β Ζαχαρίου » » α'. » 55
  ΔίΊμος Τνμποκίον
  Ιωάννης Νικολάου Άπηλλάγη δυνάμει τοθ ά'ρθ. 2 έδάφ. γ'. θά πληρώση Δρ. 55
  Ροϋσος Άντωνίου » » » » » 55
  Δϋιιος Χάρακος
  Γεώργιος Μιχαήλ Άπηλλάγη δυνάμει τοθ ά'ρθ. 2 έ?άφ. γ'. θά πληρώση Δρ. 55
  » Ιωάννου » β » 55
  Βασίλειος Εμμανουήλ » » θά πληρώση 55
  Εμμανουήλ Μίνωος » » » 55
  ΔΛμος Σ^οινχδ
  Μιχαήλ Γεωργίου Άπηλλάγη δυνάμει τού ά'ρθρ. 2 έδ.α". θά πληρώση δρ. 55
  ΔίμοΛ Μεγάληο Βρνό*«ως
  Γεώργιος Βασιλείου Άπηλλάγη δυνάμει τού άρθρ. 2 Ιδ.γ'. θά πληρώση δρ. 55
  Κωνσταντίνος Γεωργίου » κ » 1ο5
  Δημος Καό*τελλί"ον Πεδιάδος
  Ζαχαρίας Δημητρίου Άπηλλάγη δυνάμει τού ά'ρθρ. 2 ΐδ.γ'. θά πλνρώση δρ. 55
  Εμμανουήλ Μιχαήλ » » γ'. » 55
  Ιωάννης » » » α'. » 55
  Δημος Παναγίας
  Αντώνιος Σταύρου
  Τζεμαλής
  Μιχαήλ
  Άπηλλάγη δυνάμει τοϋ άρθρ. 2 έδ. α'. θά πληρώση δρ. 55
  » » γ'. » 55
  » » υ'. » 55
  Άλή
  Γεωργίου
  ΔϊΊμος Έπϊ<ίκοπτ»ς Ιωάννης Αναστασίου Άπηλλάγη δυνάμει τού ά'ρθρ. 2 έδ.α'. θά πληρώση δρ. 55 Γεώργιος Μιχαήλ » » γ'. » 55 Κωνσταντίνος Ιωάννου » » γ'. » 5ο ΑΛηος 'Αγίων Παρα<ίκ%ών Χριστόφορος Γρηγορίου Άττηλλάγη δυνάμιι τοώ ά'ρθρ. 2 έί.γ'. θά πληρώση δρ. 55 Εϋίΰμιος Ελευθερίου » » ε » » ε . · Π Ι Ν Α ΞΞ Ε,· Κληρωτοί τνχόντες άναοολϊϊς κατατάξεως, ώς έναντι τοΰ δνόματός των έυ.φαίνεται. Ηρακλειον Έτυχε άναβολής κβτατάξεως 1 έ'τους 135 1 Έκκλησιάδης *2 Σακαλάκις 3 Χουμεριανός 4 Παχάκις 5 Δάλμας 6 Καίίαλάκϊς 1 Λαζανακις 2 Άλιγιζάκις 3 Δραϊνάκις 1 ΙΙαπαδάκις 2 Κανακάκις 1 ϊ φακακις 1 Στρατάκις 2 Γιουλάκις 1 Αποστολάκις Γεώργιος Δημητρίου Ιωάννης Σπυρίϊωνος » » 1 Εμμανουήλ Κωνσταντίνου » » 4 ετων Δημήτριος Μιχαήλ » » 3 » Κωνσταντίνου » ■ 2 Δημητρίου Έτυχεάναδολήςκατατάξεως2 έτών τρίμ. πρίσθ. καί 25 δρ. πρόσ. ΔΑιι< ς Γόρτννος Μιχαήλ Γεωργΐίυ Έτυχε άναββλής κατατάξιως 1 ϊτους Ιωσήφ Χριστοδούλου » 4 έτών Γεώργιος Εμμανουήλ » 3 Αττμος Πλατάνον Νικόλαος Χαριδημου Έτυχε άναίολής κατατάξεως 1 έ'τους Μιχαήλ Αντωνίου » » 3 ίτών Δημος Τνμπακτον ΣτΛ-.ανός Γρηγορίου Έτυχε άναβολής κατατάξεως 1 ετους Δτ|ΐος Καϋτελλίου Πεδιάδος Βασίλειος Φανουρί;υ Ετυχε άναβολής ια.αχ<χταί5ως 2 έτών "Ιωάννης Εμμανουήλ » » 3 ΔΑιιος Παναγιβς Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Έτυχε άναίολή'ς κατειτάξεως 1 Ιτους
  ΠΙΝΑΞ ΣΤ.'
  Κληρωτοι έξαιρεθέντες ώς σαηιατικώς ά,νίχανοι κα ουδεμίαν ΰπέχοντες στρατιωτικην υποχρέωσιν.
  1 Μελεκακις
  2 Καμπεροσαλάκις
  3 Χουμανάκις
  4 Μεμάκις
  5 Κονταξάκις
  6 Παπαντωνάκις
  7 Καραμουσαδάκις
  8 Χουρχιτάκις
  9 Καλαϊτζάκις
  10 Σταματάκις
  1 Κατσωπρινάκις
  2 Ψαραδάκις
  1 Κωνσταντινίδης
  1 Κασαπάκις
  1 Τζανιδάκις
  1 Δουλγεράκις
  1 Καμαριανβκις
  2 Μχρουλιδάκις
  3 Χριστοφοράκις
  1 Βαρδάκις
  2 Σταυρακάκις
  3 Καλογιανάκις
  1 Άντωνακάκις
  5 Στρατάκις
  1 Παμποράκις
  1 Ίσουφάκις
  2 Κοκολάκις
  1 Σγουρονικολάκις
  2 Τζαγκαράκις
  1 Χασανάκις
  1 Φουντουλάκη
  2 Κατσαποξάκις
  1 Μπελιβάνης
  2 Κυπριωτάκις
  3 Άσαργιώτης
  Μεχμετ
  Άράπ
  Άράπ
  Πετρής
  Τζαφέρ
  Νικόλαος
  Τζαφέρ
  Άβδήν
  Μΐϊΐλάλ
  Χουσεΐν
  Άλή
  Μουράτ
  Εμμανουήλ
  Χασάν
  » »
  Γεώργιος Εμμανουήλ
  Ίδ»μίνεας Δημητρίου
  Δημος Αρχανών
  Ιωάννης Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ Στυλιανοΰ
  Δηιιος Άγίον Μύρωνος
  Κωνσταντίνος Δημητρίου
  ΔΐίΐΛος Ρογδαδς
  Αριστείδης Εμμανουήλ
  ΔΙίμος Γόρτυνος
  Ιωσήφ Γεωργίου
  Δημος Ζαροΰ
  Ιωάννης Γεωργίου
  Δηιιος Τνιιπακτον
  Κωνσταντίνος Ρεωργίου
  Νικόλαος Νικολάου
  Χαρίλαος Γεωργίου
  ΔΛ^ιος Χάρακος
  Μιχαήλ Εμμανουήλ
  Νικόλαος Εμμανουήλ
  Γρτ,γ:^·.3ς Ιωάννου
  Μιχαήλ Σταύρου
  Δημήτριος Χαριδήμου
  Αντώνιος
  Μιχαήλ
  Αϊιμος Μ'γάλης Βονιίεως
  Μεχμέτ
  Άράπ
  Ήρ»κλής
  'Αντωνίου
  Δ
  ημος Καο*τελλ(ον ΙΙεδιάδος
  Έαμανουήλ
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  Βασιλείου
  ΔΛμος Παναγίας
  Σουλειμάν
  Μουσά
  Ιωάννης
  ■ ιιυν^ κ,τιιυκυηιιν
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Ιωάννου
  Δημος Λαγκάδος
  Έμμαν:υήλ
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Μιναήλ
  Εμμανουήλ Μ.
  ΠΙΝΑΞ! Ζ·'
  Κληρωτοί έξετασθέντεο παρά τού τακτικοϋ Στρατολογικοΰ Συμβουλιον κα με'-α^ερθέντες είς
  Ετερον έτος γεννήσεως, ώς έναντι τού όνόματος εκάστου έμφαίνεται, οι' ούς οί Νομάρχαι, οί Δήμαρχοι
  και τα Στοατολογικά Γρα^εΐα θέλουσιν έπι^έρει είς τα μητρωα των αρρενων, τοΰς κληρωηκους πίνακας
  κα στρατολογικοΰς έλέγχους, τΗν δέουσαν μεταβολήν.
  1 Παπαδάκις
  2 Χοτζάκις
  3 Κουφαλάκις
  4 Ξανθάκις
  5 Άρναουτά/ΐς
  6 Τσαντουνάκις
  7 Τσιμχουξάκις
  8 Έλιμανσάκις
  9 Καρίουναράχις
  1θ Μπαρμπουνάκις
  1 Τζαγχαράκις
  2 Έ> πλχαι'ράκις
  1 Τσουδής
  2 Ταγαλάκις
  1 Φραγκουλάκις
  1 Δουκάκις
  Δηηος Ηρακλειον
  Κωνσταντίνος Ιωάννου Μετεφέρθη ε'ς τοΰς γεννηθέντας το Ιτος 1884
  » » χ·
  » » 1882
  » » 1884
  1883
  1880
  1884
  18,84
  Μετεφέρθη εις τοΰς γεννη-θέντας το έ'τος 1884
  » » 1883
  1884
  Καμπέρ
  Αχμέτ
  Μεχμέτ
  Άλή
  Ιωάννης
  Υ 51
  Κωνσταντίνου
  Γρ ι
  λαιοέρ
  Χασάν
  1α"ΑΡ
  Σελήμ
  Άλής
  Μ ν/ μετ
  Άράπ
  Χαιεεδίν
  Χουσϊ'ιν
  Αχμέτ
  Άλής
  Σελήμ
  Δηιιος
  Μουτταφας
  Άλή
  Μουστα?ας
  Δεμιρ
  Αντώνιος
  Δη^ιοι
  Γεωργίου
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Μετεφέρθη εις τοΰς γεννηθέντας τό έ'τος 1854
  » » 1885
  » χ» 1891
  ,^ » 1893
  » >» 1891
  Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθ,έντας τό έτος 1885
  * » 1^85
  » » 1892
  Μετεφέρθη εις τοΰς γεννηθέντας τό Ιτος 1885
  Δΐϊηος Άγιον
  Δημήτριος Κωνσταντίνου Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθέντας Α Ιτος 1891
  4η«βΓ Ιΐλατάνον
  Πολύδωρος Κωνσταντίνου Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθέντας τό ίτβς 1892
  Αιιιιοι; Τν,μπακίΌν
  1 Μτ-$λαϊάχις Νικόλαος Γεωργίου Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθέντας τό Ιτος 1900
  2 Νιθαυριανάκις Εμμανουήλ Άντωνίου » » 1892
  3 Συγγελάκις Γεώργιος Μιχαήλ » » 1898
  4 Λενιδάκις Κωνσταντίνος Χριστοφόοου » β 1ο»*
  1 Καντεμάκις
  2 Καντεμάκις
  3 Τσατσάκις
  4 Καίλεντάκις
  5 Ρετουράκις
  1 Μουλαλάκις
  2 Μΐυλαλάκις
  3 Σταυρακάκις
  1 Αύλιωτάκις
  2 Μκοχΐνάκις
  3 Χαλιλάκις
  4 Καρΐμεχμετάκις
  5 Σχανάκις
  6 Ριζονάκις
  7 Μουσαδάκις
  8 Καντεμάκις
  1 Φραγκάκις
  1 Βρα·/ασιωτακις Ιωάννης Γίωργίου Μετεφέρθη είς τοΰς γεννηθέντες τό Ιτος 1885
  Π Ι Ν Α Ξ Η'.
  Κλπρωτοί άποκλεισθέντες τής στρατιωτικής υπηρεσίας, ώς καταδικασθέντες είς έγκλημ<νΓΙ*τι·ν 1Ι έπανορθωτικτιν ποινήν, δυνάμει τοΰ άρθρου 7 τοΰ νόμον περι στρατολργίαο, έφ' δσον διαρν·ει _ κατ-ίστασις αϊ'τια μεθ' ην τό. στρατολογικά Ρραφεΐα συμμορφωθήσονται καΐ δι' αύτοΐ/ς σνμ,φώνίος τοίς κεκανονιαμένοις. Ουδείς ΠΙΝΑΞ ©'· άπαλλαγέντες δννάόμει τοϋ άρθρον 37 τοΰ νόμον περ» σΓοατολογίας ώς μ«0ητ·ί ναι/- Νικόλαος Γεωργίου Εμμανουήλ Άντωνίου Γεώργιος Μιχαήλ Κωνσταντίνος Χριστοφόρου Έμίν Χουσείν Ίβραήμ Χουσοίν Μιχαήλ Ιωάννου Γεώργιος Ίωάννρυ Άλής Άσάν Δήυος Χουσείν Ν:υσουρέτ Χασάν Άλή Εμμανουήλ Ήλία Α&1ΙΛΓ * Δ.ΔΙ Μουσταοας βημος Λ>ρ
  Άσΐν
  Νουσουρέτ
  Άλή
  Χουσείν
  Άσάν
  Άλής
  Χουσείν
  Άσάν
  Ρισίάν
  Αχμέτ
  Δερβίς
  Άλή-ς
  Μουσα
  Ισμαήλ
  Ίδραήμ
  Δράκες
  4ι*Η·ος
  Γεωργίου
  Ιωάννης
  (Αη|4θς
  Γίωργίου
  Μετεψέρθ») είς τοΰς γε,ννηθέντας τό Ιτος 1885
  » » 1892
  » » 1891
  » » 1885
  χ » 1884
  -» » 1885
  » » 1891
  Μετεφέρθη είς τούς γεννηβέντας τό ετος 1892
  τιχών
  Ονδείς
  ΠΙΝΑΞ! Γ.
  Κληρωτοι άπαλλαγέντες ώς προυπηρετήσαντες επι έν έτος.
  1 Φραγκουλάκις
  1 Ίατράκις
  1 Όρφανός
  1 Φρουδαράκις
  ν Άγιον Μύρωνος
  Αντώνιος Γεωργίου 'Υπηρετεΐ χωροφύλαζ
  Δημος Κοοι/ο*ώνος
  Κωνσταντίνος Ζαχαρίου 'Υπηρετεϊ χωροφύλβξ
  Αημος Γόρτυνος
  Εμμανουήλ Μιχαήλ Ύπηρε'τ·/;σεν τό 1908
  Δϊί·.ιος Λαγκάδος
  Νικόλαος Άνϊρέου Γπηρέτησεν τό 1907
  ΠΙΝΑΞ ΙΑ'-
  Κληρωτοι άπαλλαγέντες ώς λειτουργοι ή ώς μαθηταί ίερατικών Σ^ολών, τάςΡιζαρείον Σχολής,
  ?ι ώς φοντηται της Θεολογίας τού Έθνικου Πανεπιστημίου.
  1 Νουμανάκις
  Κιαμήμ
  Δϊιιιος Ηρακλείου
  Άλή
  2Ον
  ΠΙΝΑΞΞ Α·'
  Καλούμεν διά την Ιην Μάϊον
  Τους στρατευσίμους τής ένεστώσης άπογραφής 1910 πρός εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων των
  ώς κάτωθι, 'ϊά Τάγματα, τα Στρατολογικά Γραφεϊα καί οί στοατεύσιμοι συμμορφωθήσονται πρός τα
  έν τοίς πίναξι Α'. και Β'. τής παρούσης διαλαμόανόμενα διά τούς την Ιην Νοεμβριού προσελευ-
  σομένους, δσον αφοοά τόν τρόπον τής κατατάξεως κ αι τα άντισηκώματα, τού χρόνου μόνον παρ-
  αλάσσοντος καθά οριζομένου διά την Ιην Μαίου ήτοι οΐκαλουμενοι διά την Ιην Μαίου οφείλουσι νά
  πληρώσωσι την έξαγοράν τής διαθεσιμότητος ή την τυχόν έπιβεβλημένην αυτοίς πρόσθετον ϋηη-
  ρεσίαν μέχρι τής 31 Ιουλίου 1911 άλλως όφείλουοΊ νά προσέλθωσι πρός κατάταξιν την ώς άνω
  Ιην Μάϊον άνευ ετέρας είδοποιήσεως.
  1 Χανιωτάκη
  2 Βασαλάκις
  3 Σηφάκις
  4 Χανδάνος
  *ο Φραγκιουδάκις
  6 Νιστιχάκις
  ι ΙΙιταράκις
  ο Λφακιανακις
  9 Σκιοχά/.ις
  10 Χαραλαμπάκις
  11 Φεστάκις
  1/ Μεσαριτάκις
  13 Μαυράκις
  14 Τζωρματζάκις
  10 Λασηθιωτάχ,ις
  16 Παπαδάκις
  17 Μουλαϊάκις
  18 Νικολουϊάκις
  19 Ανδρουλάκις
  ΑΛ^ιογ Ηρακλείου
  Νικόλαος
  Ίωάννο Τρίμηνον 7
  ΐρόαθετον καί 1
  Άτέμ
  Άράπ
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Δημήτριος
  Νικόλαον
  Νικόλαις
  "Ιωάννου
  » »
  Νικόλαος
  Κω/ΐτανίνου
  1) »
  Μ:υσταφας
  Ισμαήλ
  Μιχαήλ
  Δη;;τ;τρίοο
  η β
  Δερίίς
  Άλή
  Γεώργιος
  Αντωνιοσ
  » »
  Άμζτο^λά
  Γα/ί-
  » »
  Χουσεΐν
  Μουστβφϊ
  » »
  Εμμανουήλ
  Xαριϊήμ^^
  Δημήτριος
  Δοα/.υ
  » »
  Γεώργιος
  Άλεςανϊρου
  » »
  »
  Γαηγοριου
  » »
  Χίυσειν
  Σαλή
  » »
  Νικόλαος
  θίίχάρίυς
  » »
  Έμμαν:υήλ
  Κωντταντίνο.)
  58 —
  20 Τανταλάκις
  21 Μπαφάκις
  22 Χ' ' Μευσταφαδάκις
  23 Χουλάκ'ς
  24 Κωνσταντινίδης
  25 Σακαδάκις
  26 Σχαλινάκις
  27 Ντουρακακις
  28 Ντοδαλεράκις
  29 Άρφανός
  30 Φουσκάκις
  31 Άτσαλενάν.ις
  32 Καστρινάκις
  33 Ιΐερατσάκις
  34 Ζουραράκις
  35 Νουράκις
  36 Ίατράκις
  37 Νταουλτζάκις
  38 Σαρανάκις
  39 Άστραχ,ΐανάκις
  40 Συλαμιανακη
  41 Άλατσάκις
  42 Κατεχάκις
  43 Σπανακάκις
  44 Άλατσάκις ή Καδρής
  45 Περτσελάκις
  46 ΙΙερτσελάκις
  47 Οίκον ομού
  48 Τζιμκουξάκις
  49 Δασκαλάκις
  50 Καπαρουνάκΐς
  51 Μηρτζαδάκις
  52 Νταντούτης
  53 Περτσελάκις
  54 Άγαδάκις
  55 Μαραγκουδάκις
  56 Κασωτάκις
  57 Πουλίτσης
  58 Νεδρατζάκ,ΐς
  59 Ροίι-θάκις
  1 Καλομοιράκις
  2 Κατσιγαράκις
  3 Κασωτάκις
  4 Καλαθάκις
  5 Χατζάλΐς
  6 Τζαγκαράκις
  7 Μακριμεχμετάκις
  8 Μαρχ,ομανωλάκις
  9 Χουρδάκις
  10 ΚαραΙελάκις
  11 Βαρδάκις
  12 Δασκαλάκις
  13 Λιαπάκις
  1 Ί Ιΐρωτογεράκις
  15 Τζαγκαράκις
  16 ναραδάκις
  17 Σκαρβελάκις
  1 Άμπαρτζανας
  2 Πυργιανάκις
  3 Μπουμπουράκις
  4 ΙΙερδικάκις
  5 Πανϊουίάκις
  6 Άμαργιωτάκις
  7 Σπανακάκις
  8 Άνδρουλάκις
  9 Άμπαρτζάκις
  Βιλαλ
  Γεώργυς
  Αχμέτ
  Φραγκίσκος
  Κωνσταντίνος
  Άλής
  Εμμανουήλ
  Άλής
  Ίμίραήμ
  Ρεμανδάν
  Γεώργιος
  Χαιδέρ
  Εμμανουήλ
  ΊΙρακλής
  Κωνσταντίνος
  Μεχμέτ
  Πέτρβς
  Ίμδρ^ήμ.
  Ισμαήλ
  Αντώνιος
  Εμμανουήλ
  Μουσταφας
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Χουσίίν
  Κωνσταντίνος
  Γεώργιος
  Ευάγγελος
  "Αχμέτ
  Εμμανουήλ
  Αριστείδης
  Άλής
  Μύρων
  Κωνσταντίνος
  Αλής
  'Χουσεΐν
  Γεώργιος
  Χασάν
  Μουσταφας
  Σταύρος
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Άγγελής
  Χρ.,στίφίρος
  Ανδρέας
  Χαρίδημος
  Άσάν
  Ευάγγελος
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Δημήτριος
  Παναγιώτης
  Νικόλαος
  Ιωάννης
  Ευάγγελος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Στέφανος
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Σπυρίδων
  Εμμανουήλ
  Δεμηρ
  Άντωνίου
  Μςυσταφά
  Δημητρίου
  Πέτρου
  Αχμέτ
  Άλή
  Μουσταφά
  Μιχαήλ
  Χΐυσειν
  Στυλιανός
  Ιωαννιυ
  Μιχαήλ
  Ίμδριήμ
  Μιχαήλ
  Χουσειν
  Άλή
  Γρηγορίου
  Ιωάννου
  Άλή
  Μιχαήλ
  Βασιλείου
  Καϊρή
  Γεωργίου
  Νικολάου
  Γεωργίου
  Χ'' Άρίφ
  Ζαχαρίου
  Γεωργίου
  Συνανή
  Νικολάου
  Εμμανουήλ
  Μεχμέτ
  Ιδραημ
  Μιχαήλ
  Άλής
  Άλή-
  Συμεών
  Δηιιος
  Άντωνίΐυ
  Ιωάννου
  Γεωργίου
  Νικόλαος Μ.
  Γεωργίΐυ
  Μάρκου
  Ρετζέπ
  Δημητρίου
  Ιωάννου
  Νικολάου
  Νικολάου
  Κυρια/ου
  Εμμανουήλ
  Νόθος
  Θεοχάρους
  Γεωργίου
  Δημητρίου
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Νικολάου
  Σηλιδού
  Μανούσου
  Γεωργίου
  Βασιλείου
  Εμμανουήλ
  Νικολάου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 2ο Ζρχχ. πρόστιμον
  »
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  —αφνών
  10 Περβολαράκης
  11 Πατελάκις
  12 Καρχιλάκις
  13 Γουλιερμάκις
  14 Μαυρο ^ιαννάκις
  15 Καλάκις
  1 Τζουλάκις
  2 Κιργιακάκις
  3 Γαλελιανάκις
  4 Χατζηστελιανάκις
  5 Σπινθουράκη
  6 Παπαδάκις
  7 Μερταράκις
  8 Σταυρουλάκις
  9 Πολυχρονάκη
  10 Καλαϊτζάκις
  11 Μανωλακάκις
  12 Πίυλάκις
  13 Πρινάρης
  14 ΛϊοκουκουΒάχ,ις
  15 Μαραγκάκις
  16 Μαυράκις
  17 Ξΐνογιαννάκις
  18 Παρασυράκις
  19 Μακατουνάκις
  20 Πρινΐανάκις
  1 Τσινταράκις
  2 Χρονά/ας
  3 Πιτσούλης
  4 Άζωτάκις
  5 Λιανδράκις
  6 Μανδελενακη
  7 Σαββάκις
  8 Λιανδράκις
  9 Ξυλουρακης
  10 Πολυχρονάκη
  11 Χριστουλάκη
  12 Τζουλιαδάκις
  13 Σττυριδάκις
  14 Κριτσωτάκη
  15 Βεργετάκις
  16 Στεφανάκις
  17 Τσαμπουρακις
  18 Φραγκιαδακις
  1 Μελισσώτης
  2 Σπυριδάκις
  3 Γεωργαντωνάκις
  4 Λαμπάκις
  5 Κλίνης
  6 Κτιστάκις
  7 Κουνδούρης
  8 Καρνίκης
  9 Καρούζος
  10 Μιχαλάκις
  11 Ιΐαντίρακις
  12 Φιολιτάκις
  13 Νιράκις
  14 Μπέ"ρκης
  15 Σαρρής
  16 Παγωμένος
  1 Ξεκαρδάκις
  2 Ζα-χαριουϊάκις
  Ο Δασκαλακις
  Γεώργιος
  Ιωάννου
  Λυσίμαχθς
  Ιωάννου ;
  Τζαφέρ
  Δσαν
  Ζαχαρίας
  Ιωάννου
  Εϋστράτιος
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Ί^σήφ
  Δημος Άγιον Μύρωνος
  Χαράλαμπος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Ιωάννου Τριμηναν πρόσθετον κάί
  Φραγγϊσκος
  Άνδρέβυ
  Ζαχαρίας
  Εμμανουήλ »
  Εμμανουήλ
  Γεωργίου
  Ιωάννης
  Γεωργίου
  Γεώργιος
  Στεφάνου
  Ιωάννης
  Κωνσταντίνου
  Ιωάννης
  Γρηγορίου
  Αντώνιος
  Γεωργίου
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνος
  Σπυρίδωνος
  Ιωάννης
  Γρηγορίου ^
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Νικΐλαου
  Νικόλαος
  Γεωργίου
  Νικόλαος
  Γεωργίου
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνου
  Γεώργιος
  Φυλα^τού
  Ιωάννης
  Μίνωος
  Δημος Κρονύώνος
  Δημήτριος
  Σταύρου
  Ζαχαρίας
  Ιωάννου Τρίμηνον -πρόσθετον καί
  Ιωάννης
  Ανορεου
  Κωνσταντίνος
  Δημητρίου »
  Κωνσταντίνος
  Γεωργίου
  Ρούσσος
  Άντωνιου
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Στυλιανός
  Κωνσταντίνου
  Γεώργιος
  Νιαο άου
  Εμμανουήλ
  Γεωργίου
  Στυλιανός
  Ίοιάννου
  Ζαχαρίας
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Ιωάννου »
  »
  Δημητρίου
  Ιωάννης
  »
  Εμμανουήλ
  Πέτρου
  Γεωργιος
  Νικολαου
  Νικόλαος
  Στυλιανού
  _ήμο( Ρογδιάς
  "Εμμανουήλ
  Δημητρίου
  Μιχα/λ
  Ιωάννου
  Δημήτριος
  Γεωργίΐυ
  Βασίλειος
  Ιοίάννΐυ
  Δημήτριος
  Γεωργίου
  Γεώργιος
  Παναγ ώτου
  »
  Μανο^σσου
  »
  Κωνσταντίνου
  »
  Ί' μιο,ανουηλ
  Ιωάννης
  Μάρκου Ιρίμηνον πρόσθετον κα!
  Δημήτριος
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Γεωργίου
  Νικόλαος
  Βασιλείου
  Γεώργιος
  Άνδρέΐυ
  Άστρινός
  Γεώργιος Δ.
  Άναστάσιος
  Έμμανϊυήλ
  Ιηνιος Γόρτννος
  Λεωνίδας
  Νικολίΐυ
  Στυλιανός
  Νικίλαΐυ
  Εμμανουήλ
  Φανουρίΐν
  πρόστιμον
  4 Ματαλιωτάκις
  5 Τζαγκαράκις
  6 Καμπουράκις
  7 Καταχανάκις
  Εμμανουήλ Κωνσταντίνου
  Ήρακλής Γεωργίου
  Δημήτριος Μάρκου
  Νικόλαος Ιωάννου
  Πλατάνον
  1 Φρβγκάκις
  2 Πιλατάκις
  3 Καδιανάκις
  4 Σμαραγοάκις
  5 Παπαδάκις
  6 Σφακιανάκη ή Μπουλόυμπα
  χάκις
  7 Μαράκις
  8 Λιανδράκις
  9 Μαραγκάκις
  10 Άγαπΐάκις
  11 Παπαδάκις
  12 Κβρασουμανάκις
  13 Κυειακάκις
  14 Πατακάκις
  15 Κουκάκις
  16 Τυράκις
  Ι Ζωγραφάκις
  2 Σαμνιωτάκις
  3 Παχάκις
  4 Ρομπογιανάκις
  5 Σηφάκις
  6 Μανασάκις
  7 Φραγκάκις
  8 Χαραλαμπάκις
  1 Λατζουράκις
  2 Μακριδάκις
  3 Βαρούχας
  4 Χριστάκις
  5 Μκυράλΐς
  6 Γεωργουλάκις
  7 Δ.ακάκις
  8 Μαρκάκις
  9 Ξανθάκις
  10 Σφαχάκις
  11 Μυλωνάχις
  12 Τζωρτζακάκις
  13 Κουγιουμιτζάκις
  14 Κουνδουράχις
  15 Λαζαράκις
  16 Πωλιβυδάχις
  17 Λινακάκις
  18 Χαρκιαδάκις
  19 Τζωρτζαχάκι^
  1 βεοδωράχις
  2 Ριτουρακις
  3 Μαθιουδάκΐί
  4 Έπιτρβπάκις
  5 Καλογιαννάκις
  6 ΚτιστβΧΐί
  7 Βασιλάκις
  8 Μωραίτάκις
  9 Βελεγράκις
  10 Πρινιανάκις
  11 Άναγν«στάκ ι< 12 Καβαλαράχις 13 Μπα-ζακάκις 14 Ανδρεαδάκη Μιχαήλ Τίτου Δημήτριος Εμμανουήλ Νικόλαος Γεωργίου Κωνσταντίνος Ιωάννου Νικόλαος Γεωργιου Τρίμηνον πρόσθετον καί 95 δραχ. πρόστιμον Μιχαήλ Γεωργίου Γεώργιος Μιχαήλ Εμμανουήλ Νικολάου » » Ιωάννης Πέτρου Αριστείδης Νικολ άου Ιωάννης Μιχαήλ Γεώργιος Εΰαγγέλου Γεώργιος Ιωάννου Χαράλαμπος Γεωργίου "Ιωάννης Άντωνίου Νικόλαος Κωνσταντίνου Δημος Ζαροϋ Ιωάννης Άνϊρέου Γεώργιος Εμμανουήλ Ιωάννης Άνδρέου Γεώργιος Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Μύρωνος Φώτιος Άντωνίου Ιωάννης Έμμ. ή Αναγνώστου Ιωάννης Κωνσταντίνου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ίραχ. πρόστιμον ΔΑμος Τνμπακίου Έπαμ«ινώνδας ' Λεωνιδα Γεώργιος Σταύρου Τίτος Γεωργίου Έπαμεινώνδας Γεωργίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Χαράλαμπος Νικολίου Άριστοτέλης Γρηγορίου Ιωάννης Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Άντωνίβυ Εμμανουήλ Τίτου Τίτος ΣτυλιανοΟ Νικόλαος Πολυχρονίου » » Γεώργιος Άνδρέου 'Αστρινός Εμμανουήλ » » Γεώργιος Σάίία Νικόλαος Εμμανουήλ Γεώργιος Παύλβυ Γεώργιος Σ- υλιανοϋ Αθανάσιβς Σπυρίοωνβς Αντώνιος Δράκου Δτ{ΐος Χάρακος θεόδουλος Γεωργίου Άσάν Άλή Νικόλαος Ιωάννου Γίώργιβς Ιωάννου Ιωάννης ΕίΐστρατΙβυ Εμμανουήλ Μιχαήλ Διαμαντής Ιωάννου Μιχαήλ Γεωργίου Άριστοτέληί Κωνσταντίνου Στυλιανός ΙΙαύλου Αδαμ Γεωργίου Κωνσταντίνος Στυλΐανοϋ Νικόλαος Δημητρίου Νικόλαος Ζαναρίου
  15 Φραγ/άκις
  16 Μπστολάκ'ς
  17 Χαλκιαδάκη
  18 Καρ --αράκις
  13 Σηφάκις
  1 Μπαριτάκις
  '2 Παπαδάκις
  3 Νουράκις
  4 Παχαδογιανάκις
  5 Μπαχράκις
  6 Πατακάκις
  7 Ζαμπουλάκις
  ^ Ρασιδάκις
  9 Καραδοχουσάκις
  1 Ι Γαλανάκις
  1 Μπαμνιεδάκΐς
  2 Φαρσαράκις
  3 Μπαϊρακταράκις
  4 Ζηδιανός
  ' ό Καφετζογιανάκις
  ο Λαπρομιχελάκις
  Ί Μαθιανβκις
  δ Παπαδάκις
  1 Τοσουνάκις
  2 Ίσουφάκις
  3 Ζαχαριουδάκις
  4 Άρβανιτάκις
  5 Τζΐμετσάκις
  6 Σαίοϊϊάκις
  7 Μαλιοφάκις
  8 Χατζηδάκις
  9 Μπαλασάκις
  10 Τιτάκις
  1 Νικολακάκις
  2 Παπαδάκις
  3 Λυδατάκις
  4 Μαλαδάκις ή Μανι^άκις
  5 Κορναράκις
  6 Τζανακάκις
  7 Καντεράκις
  8 Κορνελάκις
  9 Τζαγκαράκις
  10 'Εργαζάκις
  ' 1 Σταυρακαντωνάκις
  12 Κουμπενάκις
  13 Τσιριγωτάκις
  14 Σπανάκις
  15 Παπαδάκις
  16 Παντελάκις
  17 Μιζβράκΐς
  18 Μαλιωτάκις
  19 Τερζάκις
  20 Φαρσαράκις
  *» ώτρατακις
  22 Ήγουμενάκις
  23 Λαγουϊιανάκις
  1 Σπυριδάκις
  (■ Γουναλάκις
  3 Άλεξάκις
  4 Ζωράκις
  5 Βαποράκις
  Γεώργιος
  Χουσειν
  θεοχάρης
  Νικόλαος
  Νικόλαος
  Δημήτριος
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Χουσειν
  Ίίραήμ
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Χασάν
  Ματθαΐος
  Νικόλαος
  Ιωάννης
  Άσάν
  Χουσειν
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνος
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνος
  Χουσειν
  ΧουσεΙν
  Γεώργιος
  Δημήτριος
  Μεχμέτ
  Δημήτριος
  Γεώργιος
  Αντώνιος
  Εμμανουήλ
  Στέργιος
  Αλεξάνδρου
  Μουσταφά
  Μιχαήλ
  Δημητρίου
  Μωυσή
  Δτμος Σχοιν^α
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Τζείρϊ!
  Κωνσταντίνβυ
  Μεχμέτ
  Μεχμέτ
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  Ίδραήλ
  Κωνσταντίνου
  ΑΐΊμος
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Άλ*|
  Κερήμ
  Ιωάννου
  Μιχαήλ
  Νικολάου
  Νικολάου
  Μεγάλης
  Τρίμηνον χρόσθετον καί 25 ϊραχ. πρόστιμον
  Μεχμέτ
  Ά
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δρ»;/, πρόστιμον
  Άντωνίου
  Ζαχαρίου
  Σελήμ
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνου
  Εμμανουήλ
  Μάρκου
  Δημητρίου
  Τρίμ. πρόσθ. καΐ25 δρ. ττρόσ.Ιδιά τόν δήμον Άρκαλοχωρίου
  /πρός πληρώσιν κενών
  ΔτΊμος Καστελλίον Πεδιάδος
  Νικόλαος
  Δημήτριος
  Γεώργιος
  Άνίρέας
  Δημήτριος
  Νικόλαος
  Νικόλαος
  Γεώργιος
  Γεώργιος
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Ματβαΐος
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Ζαχαρίας
  Γεώργτος
  Εμμανουήλ
  Αντώνιος
  Μιχαήλ
  Γρηγόριος
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνος
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Ήλία
  Ιωάννου
  "Ιωάννου
  Κωνσταντίνου
  Γεωργίου
  Ιωάννου
  Νικολάου
  Σταύρβυ
  Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Γεωργίου
  Νικολάου
  Ιωάννου
  Ιωάννου
  ' Ιωάννου
  Νικολάου
  Γιωρ-Ίου
  Κωνσταντίνου
  Γεωργίου
  Γεωργίου
  Γεωργίου
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Γεωργίου
  Δημητρίου
  Γεωρ(·ίου
  Ζα/αριου
  Έμμανο,ιήλ
  ΙΙαναγχθς
  Τρίμηνον πρόσβίτον χαΐ 21 8ραχ. ποόστιμον
  — 62 -
  6 Καρχιλάκις
  7 Κατζιλάκις
  8 Σχυριϊάκις
  9 Ζερίαλάκις
  10 Σκουλουδάκις
  11 »
  12 Πλαγιωτάκις
  13 Καρυδάκις
  14 Κεντριοτάκις
  15 Καρχιλάκις
  1 Φανταουτσάκις
  2 Φακιωλάκις
  3 Παπαϊάκις
  4 Κουδουμας
  Λ Μαρκάκις ή Ζαριουϊάκις
  6 Κου»άκις
  7 Θεοφανάκις
  8 Σωμαράκις
  9 Ζουραράκις
  10 Μανωλιδάκις
  11 Χρονάκις
  15 Καχετανάκις
  13 Χριστάκις
  1 4 Όρφανάκις
  15 Λαγουδάκη ■
  16 Κεφάκις
  17 Παπαδάκις
  18 Τζαγάκις
  19 Λαμπράκις
  20 Μχαργοδάκις
  21 Άμανάκις
  22 Στεφανάκις
  Φανοώργιος
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Μουχαρεμ
  Ζαχαρίας
  Εμμανουήλ
  Έμμανουί)λ
  Απόστολος
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνος
  Δημήτριος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Άθανάσιος
  Ιωάννης
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Μιχαήλ
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Τζεμαλής
  ΛουλουδακιςΓεώργιος
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Ζαχαρίας
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνος
  Γεώργιος
  Βασίλειος
  1 Παπουτσάκίς
  2 Τσακουντάκις
  3 Λυδατάκις
  4 Λαγουϊακις
  5 Λαμπράκις
  6 Περάκις
  7 Πολιτάκις
  8 Άντωνακάκις
  9 Άϊαμάκις
  10 Οικονομιδης
  11 Χατζηδάκιο
  12 Πρωτοψαλτάκις
  13 Σηφάκις
  1 Ί Τριανταφυλάκις
  1 Καλογεράκις
  Ον ν'
  Ι ζ,εμερτζακις
  3 Σουρανάκις
  4 ΙΙαχαδογιανίΐχ.ις
  5 Καγιαμπής
  6 Ταμχακάκις
  7 Κϊρδουνάκις
  8 Παρλαμας
  9 Άργυράχΐί
  10 Εανθουδίϊης
  11 Λεβέντης
  12 Τζαγκαραχις
  13 Κριτσωτάκη
  14 Γιαλιτάκις
  15 Μαρκαντωνάκις
  16 Τζαγκαράκις
  17 Φρουδαράκις
  18 Βαιλάκις
  19 Παπαγιανάκις
  Φραγκιοϋ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 φαχ. πρόστιμον
  Νικολάου
  Ίωάνν-υ
  Άσ?ν *
  Εμμανουήλ
  ΝικΛάοό
  Γεωργίίυ
  Γεωργίου
  Νικολάου
  Δημητρίου
  Χηιυς Έπιο*κοπη^
  Μτν2 " Τρίμηνον πρόσθετον κ>ί 25 ϊραχ. πρόστιμον
  Γεωργιου
  Ματθαίου
  Γεωργίου
  Μάρκου
  Εμμανουήλ
  Γεωργίου
  Κωνσταντίνου
  Ιωάννου
  Κωνσταντίνου
  Ν'κολάου
  Στεφάνου
  Εμμανουήλ
  Χουσε'ν
  Ίωάιινου - >■ ,
  Νικολάου χ »
  Χρϊοτοφόρου
  Ιωάννου
  Ιωάννου
  Νικολάαυ
  Ιωάννου
  Δημητρίΐυ » Β
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Κωνσταντΐνεο
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Ιωάννης
  Δημήτριος
  Γεώργιος
  Αριστείδης
  Μιχαήλ
  Βασίλειος
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Δημήτριος
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Νικόλαος
  Νικόλαος
  Γεώργιος
  Άνϊρουλής
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Μενέλαος
  Κωνσταντίνος
  Εμμανουήλ
  Ματθαϊος
  Άριο-(είΊ5ης''
  Ν·κολάου
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  Κωνσταντίνου
  Δημητρίου
  Δημητρ'.ου
  Νικολάου
  Ελευθερίου
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ
  Ιωάννου
  Άντωνιου
  Αλεξάνδρου
  Α τινος Αανκάδοΐ;
  ιωνσταντινου
  Κωνσταντίνου
  Αντωνιου
  Γεωργιος
  Δημητρίου Ν.
  Ιωάννου
  Άντωνίυυ
  Κωνσταντίνου
  Νικολάου Μ.
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ Α.
  Μιχαήλ
  Νικολαορ Ή. Μ,,
  Νικολάου
  Γ;ωργίου
  Χριστοδούλου
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  Άκοτκίσυ !ερέως
  Τρίμηνίν πρόσθετον καί 25 ίρ«χ. πρόστιμον
  Τρ'ίμη-»ον πρόσθετον καί 25 δραχ. χρόστιμον
  » »
  5 »
  1 Γεωργιάδης
  2 ά
  3
  1 Καστρινάκη
  2 Χριστάκις
  3 Ξενάκις
  4 Μανουσάκις
  5 ά
  1 Χατζημανωλάκις
  2 Χαριταχις
  3 Καραβιτάκις
  1 Σταφυλάκις
  2 Βλαχάκις
  3 Άσμαργιανάκις
  4 Αποστολάκις
  5 Άποσ;ολ;2ης
  6 Κυριαχάκις
  7 Κουρουπάκις
  8 Άντωνακάκις
  1 Καλέργης
  2 Καραδάκις
  3 Γαυγΐωτάκις
  4 Γΐατσάκις
  5 Φανουράκις
  6 Άγιοίαρβαριτάκις
  7 Βαρδαλαχάκις
  1 Σταματάκις
  2 Φιολιτάκις
  1 Ήλιάκις
  2 Πιρουνάκις
  3 Φραγκιαϊουλάκις
  4 Πικογιαννακις
  1 Μουλιανάκις
  2 Τορνεσάκις
  3 Σπυριδάκις
  1 Ξενικάκις
  1 Φρουδάνας
  2 Σαριδάκις
  3 Μαρθαλαμάκις
  4 Γκαλανάκις
  5 Ψαράκις
  6 ΓΙαπακαντεράκις
  7 Μιζεράκις
  8 Ταμιολάκις
  1 Στρατάκις
  2 Ξεζωνάκις
  3 Τζαγκαρακις
  1 Μανωλακάκις
  — 63 —
  ΠΙΝΑΞ Β**'
  Δϊίιιοο Ηρακλειον
  Εμμανουήλ Γεωργίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ϊρα-χ. πρόστιμον
  Νικόλαος θεοοώρου
  Αριστείδης Στυλιανΐΰ
  Δημήτριος Γεωργίου
  Δημήτριος Βασιλδίου'
  Εμμανουήλ Νικολάου
  Κων-ταντίνος Ζαχαρίου
  Μιχαήλ Σταύρου
  Τρίμηνον πρόαθετον και 25 'ϊραχι πρόστιμον
  Ζαχαρίας Νικολάου
  Κωνσταντίνος Εμμανουήλ
  Νικόλαος Άνδρέου
  Μιχαήλ
  Ζαχαρίας
  Εμμανουήλ Γ-ωργίου
  Νικόλαος Εμμανουήλ
  Ανδρέας
  Ιωάννης
  Νικόλαος
  Άνδρέ
  ΔΛπος Άγιον Μύρωνος
  Κωνσταντίνου
  Νικολάου
  Γεώργιος
  μμή
  Άντωνίου
  Σπυρίϊωνος
  Έιιμανουήλ
  Στυλιανΐύ
  Τρίμηνον πρόσθετον ■/.αί 25 δραχ. πρόστιμον
  »
  »
  Ιϊίμος Κρουιίώνος
  "Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  Νικολάου
  'ΙΤλίά
  Κωνσταντίνου
  Εμμανουήλ
  Δημητρίου Μ.
  Αϊμος Ρογδιάς
  Γεωργίου
  Βατιλϊίου
  Δτ(ΐοι; Γόρτυνος
  Εμμανουήλ
  Μιχαήλ
  Στυλιανού
  Ιωάννου
  ΑΛμοο Πλατάνον
  Δημητρίου
  Δημητρίου
  Μιχαήλ
  Δημος ΖαροΟ
  ; Κωνσταντίνου Τρ.μηνον τρότθετο; καί 2Γ) 5ραχ. πρόστιμον
  Δηνιος Κα^τελλίον 11εδάδθΓ
  Γεώργιος Ιωάννου
  Κωνσταντίνου
  Έμμανίυήλ
  Βασιλείου
  Δημητρίου
  Κωνσταντίνου
  Χαρα/νάμπους Τρίμηνον πρόσΟ:τον καί 25 2ρ*"/. πρόστιμιν
  Νικολάου
  Δίιμος Πανα,γιίΙς
  Ιωάννου
  Ιωάννου
  Ιωάννου
  Αντώνιος
  Μιχαήλ
  Μιχαήλ
  Νικόλαος
  Γεώργιος
  Δημήτριος
  Γεώργιος
  Δημήτριος
  Εμμανουήλ
  Αντώνιος
  Ματθαΐος
  Αντώνιος
  Αδαμ
  Ιωάννης
  Ν'-κόλαος
  Εμμανουήλ
  Αντώνιος
  Μιχαήλ
  Δημήτριος
  Αντώνιος
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Γεώργιος
  Γεώργιος
  Νικόλαος
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης Εμμανουήλ
  64 --
  2 Χατζάκις
  3 Σταυρακάκις
  4 Πλαδάκις
  5 Καρακατσάνης
  1 Χονδράκις
  2 Στιίακτάκις
  3 Μανουσάκις
  1 Λεμπιδάκις
  2 Άσαργιώτης
  3 Φαζος
  4 Γεωργακάκις
  5 Ασαργιώτης
  6 Σμυρνάκις
  7 Ταμιβλάκις
  Γεώργιος Δημητρίου
  Γεώργιος Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ Εμμανουήλ
  Αημος 'Αγίων Παραόκτών
  Εμμανουήλ Νικολάου
  Γεώργιος Πέτρου
  Κωνσταντίνος Ιωάννου
  Δΐίμος Λαγκάδος
  Γεώργιος Μιχαήλ
  Εμμανουήλ Άντωνίου Μ.
  Εμμανουήλ Γεωργίου
  Εμμανουήλ Κωνσταντίνου
  Ιωάννης Δημητρι'ου
  Νικόλαος Γεωργίου
  Εμμανουήλ Γεωργίου
  Τρίμηνον πρόσβετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  ΠΕΖΙΚΟΎ
  ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Π Ι Ν Α ΞΞ Α ·
  Κληρωτοι οΐτινες ωρίσθησαν κατ' αναλογίαν ώς έκ τού άριθμού τού κλήρον των πρός κατάταξιν,
  όφείλοντες την ώς άνω οριζομένην ημέραν έ. έτ. ανυπερθέτως νά προσέλθωσι διά, τόν ανωτέρω
  σκοπόν ενώπιον τοθ οικείον των Στρατολογικόν Γραφείον δπως άποσταλώσιν ύπ' αυτού δι' άκριβοΰς
  όνοματικής καταστάσεως είς τό ανωτέρω Τάγμα τού Πεζικοΰ είς δ έτοποθετήθησαν.
  Τα Στρατολογικά Γραφεΐα θέλουσι παραδίδει αύτοί/ς έν άνάγκη είς την οίκείαν Μοιραρχίαν
  δπως, τφ όδηγία κα τ$ εύθύνη τής Χωροφυλακής άποστέλλωνται, εί δυνατόν, αυθημερόν, η διά
  πρώτης ευκαιρίας, καΊ πάντες συγκεντρωμένοι, είς τό μέρος ένθα έδρευει τό Τάγμα αυτών, κα
  προσέτι θέλουσι χορηγεϊ είς αύτους τα πρός συντήρησιν χρηματικά ποσά ώς και τα άπαιτονμενα
  έξοδα της πορείας, εάν αί άποστάσεις των έδρών των Ταγμάτων άπαιτώσι τοιαϋτα.
  Αί όνοματνκαι καταστπσεις θά συντάσσωνται είς διπλούν κατά πίνανας κλπ. ώς έν τφ ύπ'αριθ.
  5069 τού έτους 1908έγκυκλίω όρίζεται.
  Τα Τάγματα ουδένα θά δέχωνται πρός κατάταξιν, εάν δέν προέρχηται είτε διά των γενικών όνο-
  ματικών καταστάσεων είτε δι' ίδίου έκ μέρους τοΰ οίκείου Στρατολογικοϋ Γραφείον έγγραφου, κατο-
  νομάζοντος τόν κατατακτέον, έκτόςέάν ανήκη είς έτερον νομόν, ου οί στρατευσιμοι υπάγονται είς τό
  Τάγμα, παραμένη δέ έν τη δδρα τοΰ Τάγματος, όποτε θά δέχωνται μέν αύτου<; πρός κατάταξιν, εάν συμπερχλαμδάνωνται είς τους έν τ^ί παρούση σχετικους πίνακας, θά γνωστοποιώσιν δμως τό τοιούτον είς τό οικείον Στρατολογικόν Γραφείον, άποστέλλοντα, εάν δέν προσήλθον ενώπιον τοθ Στρατολο¬ γικόν Συμβουλιον κατά την κλήρωσιν, και άκριόές αντίγραφον τού μητρώου των έν ω νά άναφέρηται Α ήμέρα τής κατατάξεως. τα χαρακτηριστικά κα πάν αναγκαΐον πρός συμπλήρωσιν των στρατολο- γικών έλέγχων κτλ. Οί μη παρουσιασθέντες κατά την κλήρωσιν ενώπιον των τακτικών Στρατολογικών Συμβουλίων, είσιν οί άπέν<'ντι τοΰ όνοματός των έχοντες αναγεγραμμένην τρίμηνον πρόσθετον υπηρεσίαν και 25δραχμών πρόστιμον δυνάμει των άρθρων 133 κα 11'1 τού Νόμου περ στρατολογίας, ήν τρίμη¬ νον πρόσθετον δύνανται νά έξαγοράσωσι συμφώνως τώ δρθρω 111 τοΰ αυτού Νόμου άντι δραχμών 20 δι' Εκαστον μήνα, ήτοι άντι δραχμών 60, έπίσης όφεί?.οντες νά καταβάλωσι κα τό 25δραχμον πρόστιμον κατά τό τέλος της ,θητείας των, διά τό οποίον, έν έναντία περιπτώσει, δύνανται νά κατα- λείπωσι κατά την απόλυσιν των χρεωστικην απόδειξιν, δποος είτα δηλωθη οχ· δημόσιον εσοδον, κα είσπραχθή κατά τάς διατάξεως τού περ είσπράξεοος δημοσίων έσόδων νόμου. Όσον άφορα τόν στρατωνισμόν των προο"ελευσρμένων πρός κατάταξιν στρατευσίμων καθ1 άς ημέρας θέλει γίνει ή ταξινόμησις αυτών κλπ, και όσον άφορα τό ζήτημα τής διατροφής των κατά τάς αυτάς ημέρας θέλουσι τηρηθΐί αί διατάξεις τής ύπ' αριθ. 5598τής 18 Σεπτέμβριον τοί; έτους 1908έγ- κυκλίου μου, Λς θέλουσι τη.ρηθτ]ί έπίσης κα πάσαι αί λοιπαί διατάξεις δσαι δέν αντίκεινται είς την παρούσαν. Δήμος Κρητσάς 1 Καλύβας Κωνσταντίνος Γιωργίου 2 Μυλωνάκις Μιχαήλ Σταυρου 3 Πόθος Εμμανουήλ Ιωάννου 4 Σχ'.βαλος Εμμανουήλ Νικολάου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον ο Καπαράκις Γεώργιος Ίωάνου » · 6 Δατσέρης Νικόλαο; Γεωργίου 7 Σκίβαλος Νικόλαος Έμ[Αανουήλ > *
  8
  Τζ.ρης
  Γεώργιος
  Κωνσταντίνου
  9
  Μπεόχος
  Κωνσταντίνος
  Εμμανουήλ
  10
  Καναράκις
  Ανδρέας
  Γιωργίου
  11
  Ζαχαρίας
  Ιωάννης
  Νικολάου » 9
  12
  Διαλυνάς
  Ιωάννης
  Γεωργίου
  13
  Καμπανος
  Αριστείδης
  Κωνσταντίνου
  14
  Βάρδα;
  Κωνσταντίνος
  Έμμανουτιλ
  15
  Μινΐγάχις
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ ϊ »
  16
  Δατσέρης
  Γεώργιες
  Ιωάννου
  17
  Σκουλΐκάρης
  Εμμανουήλ
  Γΐωργιευ Τρίμηνον πρόσθε-.ον καί 25 ϊοα·/· πρίΐτιμίν
  Δήμος Νεαπόλεως
  1
  Τζώρτζ*
  Νικόλαος
  Στα,υρου
  2
  Δχμΐανάκις
  Ίωάνης
  Εμμανουήλ
  3
  Βκσιλάχις η Μα,υροειδή
  ς ' Ά (χμανουήλ
  Κωνσταντίνου
  4 Ζαχα,ράκις η Μαυρείκις Ά χ λλεΰς Γιωργίο ;
  5 Λροσουλακ.ις Ίωα,ννης Μιχ*/;λ
  6 Χροναχ'ς η Κωσταχ,ις Εμμανουήλ Ιωάννου
  7 Καρούζος
  8 Σταυρακχκις
  9 _ λάσιης
  10 Καλουτζ/ις
  11 Μαγοιπ·>?ις
  2. Χ'χλΑΐα.&ακ.ις
  13 ΤυρχΑΐς
  14 Α.ν5ρουλαΛ ς
  1
  3 γ
  4 Κωστακ, ς
  5 Μουρ λχλ ς
  6 "
  7
  8 Αι^αχις
  9 Κασωια* ς
  1 1 11<χν<χγΐ«ιΐταχ.ΐί· 1«ί Μ*υρι%ιΧ)4ΐςτ 13 Κ.«.ιΤ-»ρΙΛνϊΛ 1 4 -Κ'«0>ογ&4άκ ς
  νια.ρχο'Λ ς
  5
  Ι
  '2 Κχο-ρ ν^Λ ,
  ά Κοκ,ϋ., ακ ς
  4 Μαυ^ει&ο ,
  5ι ΛΙ (^.-..«λΥι,
  ΰ Λοι« ακ·ς
  7 Κκλιωραχ,ις
  8 Β.λο α<-ς , Φχρσχρτ,ς 3 ι 11απαντ>ϋακις
  5 Βίνερτς
  6 ΞωΐΑίρι-ακις
  7 Κ
  1 Πα
  2 Κασχπχχις
  3 Μτι^Λοας
  4 Κραιχνν/.'ς
  5 ΦουΛαρχΛ ς
  υ Πα,πχ^χχις
  Δημήτριος ' ωχννου
  Γεωργ ος ' Αλεξάνδρου
  Κωνσταντίνος Φιλίτπου
  Σπυρίδων Γεωργιου
  Δνμ-ήτρ ος Ιίωργ'Όυ
  Κω στα.ντίνος ε>υρνής
  Μ /α^)
  Ν Λθλαος
  Πανχ( ωτου
  Ι ίωργ ος
  Σταύρου
  1"μιχ»ΐίθυίΐλ
  Μ χά λ λ
  εΓβωργιος
  Μ /χ α
  Ί(ο«. .ου
  Ιωάννου
  •ΙΟίωργ ος
  Ιω·*ννου
  ' Διήμος 1%·αχ«αίοι
  Θ οχάρους
  Τρίμηνον πρόσθιτον καί 25 Σραχ. πρόβτιμον"
  » »
  Τρίμηνον; πβοσθιτον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Τρ'μ,/ινο πρόσθετον κχί % δραχ. ^όττΐτχ,ον
  25
  οζ
  χ
  Ν ν,ολαου
  ηλ
  μ
  Γΐιοργιο ^
  Χουμίτργ2άκου
  .,- .ς
  Ιωαν/ τ, ς
  Γεωργ ο,
  Άντων ος
  Λ μ,τ/ο
  Γ:ο>ργ'Όυ
  «αί
  Γε
  ργ
  Κωνστχντινου
  Άθανχσίου
  Νικόλαος
  Νικόλαος
  Δήμος Γζερμνά,δων
  Μ )ταηλ
  Εααχνουηλ
  Κω»σταντϊνο< ΓεωργΌυ Κμα.ανουηλ Γεωργ ου Κωνσταντίνος Ί ααανουηλ Έαυχνουτλ Ν λο) χου Δήμος Μιχαήλ Ευ/χνουηλ Τρίμηνον πρόσθετον λχ 25 δρχχ. π-όστψ Εααανουή) Κωνσταντίνου Α^τωΜος ΙΙαυλου Αδαμ Βασ λι Εμμανουγ;λ Κωνστχντί/ος Δήμος Άγίου Βασιλείου Χριστοφορ'-ς Έμααν-υήλ Μ*τθχϊος Ν.Λολχθϋ Τρίμηνον πρόσθετον καί 2ο 5ρχχ. πρόστιμον τρ ου
  — 67 —
  4 Μπαριτάκις
  5 Μχθιουδάοις
  6 Λουλάκις
  7 Γεωργινάκις
  1 Τζχγκουρνης
  2 Σ—ανάκ,ις
  3 Στρατάκις
  4 Γελασάκις
  5 Καψοκε'φαλος η Ραφτό¬
  πουλος
  1 Τσιτβιράκις
  2 Σκλαβάκις
  3 Χατζηγΐ*ννάκις
  4 Άνδρεοπούλης
  1 Άμαργΐανά,Αΐς
  2 Σιγανός
  3 Μανδουραράκις
  4 Άμαργλανάκις
  5 Μενεγάνις
  6 Καβαλάκις
  7 Χχτζτ,σμαιλάκ'.ς
  8 Χαραλαριπάκις
  9 Φεργαδάκις
  10 Ζερβαλάκις
  11 Μαυράκις
  12 Χατζοδηι/.ητράκις
  13 Δραγασάκις
  14 Νικολαράκις
  15 Διαλινάκις
  1 Χριστχκις
  2 Κυδωνάκις
  3 Γερογϊχννάκις
  1 Φανιδάκις
  2 Μαθΐουδάκις
  3 Μανδυλάκις
  4 Σταυρακάκις
  5 Μπαρμπεράκις
  6' Μαράκις
  7 Μικράκις
  1 Γραμμχτικάκ ;
  2 Δερμιτζάκις
  3 Κωττάκις
  1 Χλβυβεράκις
  2 Άχλαδιανάκις
  3 Κακολάκις
  4 Χειλουδάκ'ς
  ο Ζχμττετάκις
  6 Δανδουλάκις
  7 Χλουβιρείκις
  Β Παπαδάκις
  9 Τερζάκις
  10 Καπερτζχλάκις
  11 Κοκκινακ'ς
  12 Κονίδης
  Νικόλαος
  Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ
  Γεωργίου
  Γεώργιος
  Στ»ύου Τρ-'μ-ηνο'
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Δήμος Βιάννου
  Γεώργιος
  Εμμανουήλ
  Γεώργιος
  Μιχαήλ
  Λεωνίδας
  Έυ,μχνουΫλ
  Τρίμηνον προιθ.το^ καν ?5 δρα/. πρόστιμον
  Γεώργιος
  Αλεξάνδρα Ιωάννου
  Δήμος Μύρτου
  Σπυρίδων Γεωργίου
  Ιωάννης Έαμα^ου/,λ Τρίμτ,νον πρόσθετον χ«ί 2·> δ-αχ. 7ίρό<ΐτΐ|;ο* Εμμανουήλ Ιωάννου Μιχαήλ Νικολάου Δήμος Ιεραπέτρας Ιωάννης Γίωργίου Ίάκωβος Γεωργίου Τρίμηνον πρόιθίτον λ*1 25 δ >α/. πρόστιμον
  Όδυοσεΰς Μάρκου
  Πέτρος Γίωργι'ου
  Κωνσταντίνος Εμι/ανουήλ
  Μιχαήλ Έμι/χνου/;λ
  Μεχμετ Έρίν
  Δημήτριος Νικο)άου
  Γεώργιος Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ Ιωάννου
  Ιωάννης Γίωργίου
  Στυλιανός Ιωάννου
  Εμμανουήλ Γεωργίου
  Εμμανουήλ
  Τρίμηνον πρότθοτον /αί ίΓ) δρχχ. πρίστιιιρν
  Αντώνιος
  Στυλιανοϋ ·
  Δήμος Κάτω Χωρίου
  Ίωάνντς
  Γεωργίου
  Μιχαήλ
  Χαραλάμπους
  Μιχαήλ
  Γίωργίου
  Δήμος Μαλλών
  Γεωργιος
  Ιωάννου
  Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνου
  "Μιχαήλ
  Νικολάου
  Γεώργιος
  'ϋίμμανου-ολ
  Ιωάννης
  Έμμανουν-,λ
  Άγγιλης
  Τζχνη
  ΈΐΑαανουί-,λ
  Ιωάννου Τρ'αηνον ιτρόΐθετον
  καί 25
  Δήμος Καβουσίου
  Νικόλαος
  Ιωάννου
  Συαεων
  Ιωάννου
  Δήμος Σητείας
  Άθανάσιος
  Νικ&λάου
  Αντώνιος
  Ιωάννου
  Μιχαήλ
  Εμμχνθ' ηλ
  Κωνσταντίνος
  Γίωργίου Γ;-'μ/ι/ο-< Π|.οιΟίτο^ Ιωάνντ,ς Γίωργ'Όυ * » Γεώργιος Ιωάννου » » 'ΕιχΐΑχνου'Λλ Ιωάννου Εμμανουήλ Νικολάου » 1>
  Νικόλαος
  Κωνιτχντίνου
  Χουσι'ν
  Ίβρχτ,;/
  Γ:ωργ·.ος
  Ν'κολάο^ *
  Τ)
  Έμυιανο^Λλ
  Θοδωρου "
  Ί3 Πρωτογεράκις
  14 Σ/.αρ ;7.λ:υρά/..ς
  ρς
  5 ΙΙερβολακ'χ-.ός
  Ο Π.τρχκις
  7 Δασκα,λογΐαννάκις
  8 Κοίνάχις
  2 Οι/.^
  3 Ί ζθ'
  Μαρ.δάκ·ς
  8 Ζχχαοιάο/,ς
  4 Ρ
  5 ϋευκΐχνάχις
  () Φράγκος
  7 Ψιζςνά/.ις
  8 Χχλαβοεζάκις
  9 Καναβάκης
  1 Λουι.—:^ιάκ·;
  2 Παθ'ιά:;
  (» Μα/.ριδάκις
  7 Σηφάκις
  8 Χαρκ,ΐο, α.Λ·ς
  Ο Ζχ^αρΐ'κ·ς
  10 Έλλτ,ν:κα/. ς
  1 1 Κουοκ/.ς
  12 Μ-Λτν,ο7.'.:ς
  ο Λχτ^5ν.ις
  1 ΐνε-.χλχ/.-ς
  — 68 —
  Ιωάννης 'Λνε ε'ου
  Κωνο-:7.<τινο; ί *.αγι ο Τ^'μην /' ~ Αττ,ΐΛοξ Τουρλωτή.; Κω-3τα.τΈΪ.ςς II χαΐ-,λ Κωνσταντίνος Η·! γΛ^Χ ■♦? .;,- « Ίωίνν,'; Γϊ ι- ιΌ" Ρεώργιος Ιωάννου *'υ(Λεών Μιχανλ Τρί[Λ/, ,ον τςρόσ' ;-.ο < /.χι 2ο Στυλιανός Εν ν χ ν ο· υ τ; λ Έ'ρχκλτς Κω· στχντι'νου Νι/.:λλ:ς Ι :./··υ Γεώργιος ν.υ Έ;/.;,-, νού/; λ Ι3./οΟ:<Ό; ~·υ)·χ.ος 'Κά/.,υ Ν'/ο'"> >·ς
  ς
  Αντώνιος
  -
  V
  ;. ο / ς
  Γι/|;χν υτ,Α
  Ε
  Τ. ίμι,ν ν Γρίσ'"; -ν ν Λ "
  ς
  Ν «λχος
  Ιωάννου
  Ιωάννου
  Μ /χ^λ
  Γ£>;Ργί5,
  Γ:..γί:υ
  Μ,',να
  Ί ά-,νοο
  "«μος
  Π ί Ν .Λ
  κχί 25
  Β'.
  :οο~ .!άο ι
  π-,ότΓις 1η ■ Νο^ρ'ίοι/έ. έ νά -α/,βΓ, , .° ΚΛα??υ ,^ν· -^^ν Μ · οιαθέ ϋμοι :.α οΐτινες οφείλουσι
  52 περ στρατολογίις νοιιο)"ΐι-ο-. {,-,-';
  V
  ' Τ' ^ ι'1·: Τί-ταί?τΗί- Ι 7θϋί άυθοου· 5 τού ΰπ'αριθ.
  Έν Π, πεοιπτώσ^ι 3ε" >.α-15 ί>ω ,1 ν■' ί·"°'· ^"^""Ρο-νον Ιντισήκωαα 6: δ;>. ■!!).
  θεσιιίας .'.'^ίλουσι »ά ->ο?έ1 ο ί1ν"? "° ',-' 1ιε?ω. 'ν11·3 1'; ^ι ι μεχοι τα; ο^ άνω ΐασσομένης πμο-
  κοΰΓ,,ιϊ,.-οαιιτοΟοίκε,Όι/ τα- (Γ0 ■ /' "^ τ'ιν,:ί1ν Νο μ'Λ»:°υ ε »-. ενώπιον ιοϋ Στρατολογι-
  δκίνυσιν τ."^ ιν-το -ο^όιε ό - -'ή· Τ'( '" ' ? ™ 'χ η ναια ^ιι^ιαί>·ινϋαε αι, η »6ς κατάταξιν καΐ
  μορ;. ,,ΙΛτητ,ι κά"<5ι' αί-,;,, / , ;ν -' 'Γ'"0 ϊ.1': ' ^ ι^1 ;α1 τύ σχετικόν αύτω.· Γάγ.ια συμ Ο^ον ά ,το,ια-ιχίι <-μ'>-~ - -^ ·,- ' /' πηακι οΐϋΛαιιβανεται.
  κοοα·λϋ')ντ.ο; κΊγΛ τίνν' κλ,'ό ,Ι^^^''^'1-^
  V"1
  " } τ ι««':"& -τρατολογπ: ;ΰ ^αόουλίου,ώς αίι
  ρεσίι ώ;£ν-,νΓι των ', ,οι ίί:1 λΛ ? ^^^ "ς τ*ύτ'^ ' έτε6λΛ0·ι τοίμ,,ν.ς Φ.όσθετός *«ι
  ρεσι ι ιο- {,νινϊ. των
  το..γ,,ΐς' νό,.ου, κα ϋ>
  ~οϋ ηύζϊύ ' Ί ι υ. .) -
  ν
  ώ' ΓΙι' »· :- ι- ι- ) Γνυυ και -ο:
  κ αί τ ά ν
  αη
  ■ ^ .;......., . „,..„.«^, ύπη
  ' '.'ί-ετγ, ^ι/νιι,ει :οΰ άο )ο ^υ Πΐ τού αυτού τεοΐ Στοα-
  ."Ι';'ν, Γ'ίιι·ιι> ώ; -οόιτημον. δυνά'ΐ.ι τού αύλιου 112
  ίιυΐι ν ';,;ι5άλωσ. -< ιι Γ*)ύ-·, . ^. , ;[)υ, }Χ3_ -'^?^' ' ) Λ ■^ι1^ τ^ς κ ι ο&υαι οιαθέσιαοι, ά'' >, :. ι-ι- ) Γνυυ και τος , ",,;·,', ΐ' ''* '' Τ1? *3^}~>Ί ^ ~τ9°& ^ζ'^ >ίΐε^ον ΊντιοΊΐκωμα
  τάν-)'ΐι ),■ [ οι/Οετον 'γτ ι ,· , / " ' ^ · ιι),Γ''ι< -ι"0)1 ^-'Γ ]) ()]ιί)ΐ; ' " ' ^αγο >ίι ο.τι 'ϊε
  - ^ ' Ιν':ι
  V
  'α> " -' ' ί ' ?ι;ιη - ■ μ,, η^.! Γ :, '■{") Μαριου
  69
  έπίοΊις τού έτοι/ς τη,; κληρώσεως των. Γιηι καταΤιλλοντε^ μέχοι, τής ,Ή 8)(3ρ
  (ό; νόμιμον αυτών άνησήκωηα ν αι οραχ. 85, ές' ο~)ν τάς μ;ν ι'υ δι ι τίιν τρί
  υπηρεσίαν, τάς δέ 1ο ώς πρόστιμον, διότι μίι ΟΊ/Ημοα^ά^ό^τ.·:· τ,ΐ: ν'ποις, δέν
  ί λή ώ !λ Όί λλ
  ίηίαας τοϋ έτοι/ς τή; κληρώσεως των. Γι-ηι καταΤιλλοντε^ μέχρι, τής 3 ) 8)(3ρίον έ έ. δρ. 100
  τοίμηνσν πρόσθετον
  προσήλθον Κ'ΐτ'ι
  τϊιν κλήρωσιν ενώπιον τού τακτικοϋ Σ!τρ<ττολο |·ικοϋ ^υμοΌ"ίου·, ήτοι καταβάλλοντες έν δλ.ο μέχοι τής 30 8)6ρίου τοθ ε:ους τής κ'ληρώσεοίς ΐ^ν όραχ. ί80. Άν δμως δεν καταβάλωσι μέχρι τής 3) Όκτωόρί >υ έ. ε. τό ανωτέρω ιΥ. δραχ. ;8.0 χοχματικύν
  τίιιημα, οφείλουσι τίιν Ιιιν Νοεμο'ρίο; έ. ε , (ΊνυπερΡότω^ καΊ ανευ έτι'οας είδοποιήσεως, νϊι προσέλ-
  (Ιιοσι μετά των λοιπών συνηλικιωτών των πρός κ ιτάταξιν ενώπιον τοϋ ηίκείου τοινΣχοατολογικοϋ Γρα¬
  φείον, ίνα διανύαο:σι την θητείαν "ών συνηλικιοτών των ώς υποχρέωσιν ι-.α ι την έπιβληθεϊσαν
  (ΐΰτοϊς τρίαη>·ον πρόσθετον ύπηι.εσί ιν, ΐϊ' δίκαιοντα» ·Λ.ά ίξιΐιθράσ6}σι άντΊ δραχ. ΪΟ δι' έκαστον
  μήνα, τίς δμως δύνανται νά άπα?.λαγώσιν άν άποδείξί'ΐσιν ο^ οιεμενον κατά τόν χρόνον των νλη-
  ρώσεύΐν έν τη άλλοδαηη, ύποβάλλοντες ένοόπΐον τοϋ οί',ίίου των ..τρατολογικοϋ Γραφεί'.υ κατά
  τίιν Λμέραν τής κατατ'ίξεως, συμ^τόνο^ς τω άρϋρ'ο* 79, ίπΐσημα πιστοπε-ιιιτικά οΐασδήποτε ίΐροξε-
  νικίις Έλληνικίίς 'Α<>νής ίι αλλης έττισήμ'Ί', τι-ύ τόπον της έν τω εξωτερικώ « ιαμονής των,
  κα ούχι των Δημάρχων ίι αλλων οίονδήιΐοτε άρν(όν τής Νήσου, ι αθόσον οί τελευταΐοι ούτοι δύ¬
  νανται νά πιστοπ ηήσωσι μόνον την έ", τής περιφερείας των πραγματικήν άπουσίαν ούχι δέ- και
  'ίιν έν τώ έΓωτεοικ'ο διαιιονίιν τοϋ νλιιοωτοϋ ουη<}ώνων τώ άοθοο·) )''?· τοϋ αυτού πε·. ί στ<νιτ<'- ι. 'ΊΪ'ΐς Νόυου ι'ν συνδυασυώ π ο ο γ το άρθοον Ι'Ί ' τού αύτοΰ Κυι,ιθΐτ 1 Σγουρός '2 Καρύδης 3 Μτ,-ρόκος ι Ιταρότ,ς ■ > Τραντας
  'ί Ρϊ«άντ;ς
  5 ΙΙαυλάκ'ς
  ')
  1 ρ
  2 Μεθυμάκις
  3 Ραφτόπουλος
  ;ί φρουζάκις
  "2 Παλελάχις
  1 ϊαζό;
  ι Ζχμ'ϊΓί
  3 Πητιρ
  ι βίοδω
  ν
  τ
  Ίωά',νν;;
  Ίί άννης
  'ίοάν.ης
  Νικόλαος
  ·,νι··ου
  Έ ι/.;; ' ουτ,λ
  ταυ
  { —
  Ν;-/-/'?..ς Γεώργίου
  / ^ - ί · γ "9 - * { | ^ -< Ν.χχγ,λ ; -,νου Έ·> ί.ί: Ζ , );λ Κ·λ) α . αν : ίνου
  Πχθλ-ς
  Κ'νν-τα-τ.' ν. Τρίμηνον
  ) ν
  ί> ■ ν ι γ, :
  Χιλ·:
  Ά τωνν,
  1 Γ
  Ι (ο / · ν ,
  Ά ο.ί-,
  Ε (Λ
  V
  Χ '- //' '
  ϋίτ^;
  Α-ημο; Μύρτου
  -λ;/ Ν:'.-/·«>
  'Ιωά /
  ντ:;:ς Λ.,,-: ,.
  λ "ό
  Έΐ/77 Ό·/ι- Κω ίΤΤ7.ντίνΟ^
  ϊ.'
  — 70 —
  3 Πλαϊο/ αν/ά* ς
  Έ[Α;/ανουί)λ
  Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον και 25 ο?χχ. πρόστιμον
  Δήμος Καβουσίου
  1 Πωλ?ουδάκις
  Έιμανουήλ
  Ρίϋργίου
  Δήμος Σητείας
  1 Κοκολχ^ις
  Ματθχίος
  Γεωρ^'ου
  2 Λιναρδάκις
  Νικόλαος
  Νικητα Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Δήμος Τουρλωτής
  1 Μαρκο^ανάίΐς
  Εμμανουήλ
  ΝίΧθλάθυ
  2 Τσιραχάκις
  Ιωάννης
  Εμμανουήλ
  Δήμος Ίτίνου
  1 Δοκτκαλάκι;
  Γεώργιος
  Ίωίννου
  Δήμος Ρουκάκας
  1 Μανετάκις
  "Ιωάννης
  Λεωνίδα
  2 Παναγιωτάκης
  Σταύρος
  Γεωργ.'ου
  3 Μαυρόματος
  Εμμανουήλ
  Αλεξάνδρου
  ^4 Είκοσι—ντάκις
  Θίόδωρος
  ΈμΐΑανουηλ
  Δήμος Πραιβού
  1 Πλατανάκις
  Κωνσταντίνος
  Γεωργίου
  2 Βουτυράκις
  Πχναγΐώϊϊΐς
  Σταύρου Τρίμηνον χρόσθίτον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  3 Κουμάκις
  Νικόλαος
  Έ(Λ(λανουήλ
  4 Γεορ/οτ.λάκΐς
  Γεώργιος
  Νικολάου ι Λ
  5 Όρφανουδάκις
  Νικόλαος
  Ιωάννου
  § τοθ
  Οάνεων
  κος Β'. θα κατατάϊο'ωνται πο6ς διάνι/σιν των ύπ^χοεώτεών τα>ν, Οά αποστέλλωνται δμως, εί δυνατόν,
  Οιι,ερδν δτεροι είς· τι.ν Ια τία ν των ά /εί; αποδοχήν μέχοι λήξεως τής θατείας των, σι/μ^ώνωςτη5
  θ άρθοου 1?·1 τού περ στοιτολογίας Νίμοι/, έκ τοΰ πίνακος Α'. και μόνονέκ των προοελ-
  ν ενώπιον τοΰ Συμδοιτλίοι/κατά τίιν κλήρωοΊν, έξ έκείνων τούτέστιν οΐτινες ουδεμίαν έχουσι
  πό ΊσθεΓθν ύπηοισίαν, κα άναδροιιικώς κατά ^»0ίνοι/σιαν σειράν έκ τοθ αυτού δήμον, κα έν ελλείψει
  τού αι/Γθϋ διίμου", έξ ετέρου τίις αυτής Ίίπαρχίας Γι Νομοΰ, άρχής γενομένης έκ των εχόντων τόν
  μεγαλεί'ερον αριθμόν έν τω ίΐίνακι Α'. έκτός εάν καί οίέ*νοντες προσθέτους υπηρεσίας τον αύτοθ Πίνακος
  Α'. έξαγορά7ω"η ταύτας, δτε ΘΛ άπολιίωνται καί οιτγοι, άκολοι/θ^υαένης αϊ/θ.ς τϋς· αυτής σειράς
  έκ των εχόντων τόν μεγαλειτέρον αριθμόν.
  Έν ιι η-:ηιΐΐώι& ήθελον προσέλθει και έκ των τού πίνακος Α'.οΙ βεβαρημένοι διά πρόσθετον
  υπηρεσίας και 25δρά^μου προσΓίμου, άτινα δεν θίλοι/οτι Γι δεν δύνανται νά, έζαγοράσωσι, τοτε, κρα-
  τουμένων τούτων διΐ την ϋπηρϊσίαν, θέλουσιν άλπιλύβσθαι κατ αϊ/ξοι/σαν πλέον σειράν έκ των τοθ
  Πίνακος Β'.οί μα έχοντες πρόσθετον υπηρεσίαν, ούτως ώττε ενδεχόμενον η δύναμις τώνΤαγμάτων
  νά άηοτελεσθα έκ κληρωτών των ΠινάκωνΑ'. κα Β'. εχόντων πρόσθετον υπηρεσίαν.
  Εάν δμως δΐν ήθελον πρασέλθη πάντες οί το& Πίνακος Α'·, ό συνολικός αριθμός των οποίων
  αποτελεί την όλην ού/α^ιιν έ<ατέρου· των Ταγαάτοιν, δέον νά ληφθή ύη' δΛει η άνάγκη τής σνμ- ηληρύσεως, πρωίίστω· τ)ά άριθ^ού τόντοι} Πίνακος τούτου διά των τού Πίνακος Β'. κατάττνναυ- ξουσαν αυτών σειράν, μ;θ' ο κα μόνον, έν π-:ριπΓώο*;ι πλϊονάατ^ιΐΓος, έηιτρέπονται άπολΰσεις έκ των τοϋ Πίνακος Β'. Ή μεταβολί% α'ύτιτ Θ1 κηινοπηήΓο.ι διά τα; Λμερη·;τία; διαταγή; τοΰ ΓάγμαΓος· καί θλ γνωστο- ποιΓιταιάαέσως πρός τό οικείον Στρατολογικόν Ρρα|εΐον, είς τουςοιττωδ' ά «ολι/ομένονς θά χορη- γήται προσωρινόν φύλλον ά/τολύσεω; κατά τύ έν τώ τέλει τής υπ' αριθ. 5069 τοθ έτους 1908, έγκυκλίου αϊυ ύ/ι ϋειγαΊ κα δ.Ία.ρος αισ3ιτρο|)5οσία διά τίιν είς την έστίαν των παλινόστησιν σνμ$ώνα>; τώ ύπ' αριθ. 171 τής 6 Ίουνίου 1908 Διατάγματι.
  Π Ι Ν Α Η Γ'·
  Κληρωτοι, κριθέντες δια τάς §οη)ιιακις υπαρεσίας καί οΐτινες οφείλουσι νά καταβάλ'.ο·*ι τό υπό
  τής 3ης § τιυ Γιρθρου Ι Ι ) προΰλϊπόιιενον άνπσήκωιια είς δραχαας 20, Ανυπερθέτως, μέχοι τής 1 Αύ-
  γούστου τοϋ ίΐου; τής κληρώσεως τον, εϊοττρ ιτΐομίν ι-; άνλως κατά τάς δΊατόξεις τοί/"περε{σ/ιρ<ί- ξε'ος δηιιοσίων έσόδων νόμου ς ρ δηιιοσίων έσόδων νόμου. Φ'ιροιτζάκις Ραϊνάκις Μαυροείδης Δοχχωνάχ,ις Κωνσταντίνος Δήμος Νικολάου Φουρνής Ιωάννης ^ μμ Μιχαήλ Έ
  — 71 —
  1 Μανΐουδάκις
  1 Τερζάκις
  2 Πιοιασιτάκις
  3 Σταυρακάκις
  1 Καλικάκις
  1 Τζαγκαράκις
  2 Δημητρογιαννίίκις
  1 Εΐκοσιδικάκις
  2 Παπαδάκις
  3 'Ασπραδάκις
  4 Κοσμαδάκις
  1 Φραγχιαδάκις
  2 Μαραβελάκις
  Δήμος Βραχασιου
  Εμμανουήλ Μιναηλ
  Δήμος Χουμεργ2άκου
  Εμμανουήλ Κωνσταντίνου
  Κωνσταντίνος Ναολάου
  Δημήτριος Γεωργίου
  Δήμος Ψυχρού
  Στέ'ργιος Εμμανουήλ
  Δήμος Άγέου Βασιλΐίου
  Γεώργιος Ιωάννου
  Χαράλαμπο; Εμμανουήλ
  Δήμος Ιεραπέτρας
  Αντώνιος Κωνσταντίνου
  "Αντώνιος Ρεωργίου
  Νικόλαος Μάρκου
  Μιχαήλ Γεωργίου
  Μιχαήλ
  Ιωάννης
  Δήμος Τουρλωτής
  Νικολάου
  Εμμανουήλ
  πίναξ: δ'.
  Κληρωτοί άπαλλαγέντες παρά τοΰ τακηκοΰ ΣτρατολογικοΟ Συμβουλίου και οΐτινες οφείλουσι
  νά καταοαλωσι τό έναντι τού όνόματος εκάστου, συμφώνως τω άρθρω Γ» τού περί στρατολογίας,
  ύπ' αριθ. 52 νομοθετικόν Διατάγματος προβλεπόμενον άντισΛκωμα τό βραδύτερον μέχρι της 1ης
  Αύγουστον τοϋ ίτους της κληρώσεως των.
  *Η μίι ίγκαιρος κατάθεσις τον αντισηκώματος έντός τής ώς άνω ταοΌοιιένης προθεσμίας καθίσ-
  τησι τίιν περί απαλλαγής απόφασιν τοΰ σι/μδονλίου άκυρον καί σι/νεπώς οφείλουσι νά προσέλθωσι
  πρός κατάταξιν τίιν Ιην Νοεμβριού έ. έ. έν έναντία δέ περιπτώσει θέλουσιν ύποβάλεσθαι ε{<; τάς διαταξεις των άρθρων 13'», 135 καί 138 τοΰ νόμου μΐι δικαιούμενοι είς τίιν υποβολήν νέας αίτή- σεως άπαλλαγης. Δήμος Κριτσάς Μιχαήλ Εμμανουήλ 'Αιτηλάγκ δυνάμει τοϋ άρθρ. 2 § δ'βχπληρώθϊ) δραχ. 135 Δήμος Νεαπόλεως Γεώργιος Χαραλάμπους Άκηλάγει δυνάμει τοΰ άρθρ. 2 $ γ' θά πληρώογ) δρχχ. ο5 Δήμος Φουρνής Έμμανουτ,λ Ιωάννου Άπηλάγει δυνάΐΛΕΐ τοϋ άρθρ. 2 ^ γ' έπ>/)ρώσε δραχ. 55
  ΔηΐΛητριος Βχσιλει'ου » » ^ γ' θά πληρώση δραχ. 55
  Δήμος Βραχασιου
  Νικόλαος Γρτ,γορίου Άπτ,λάγίΐ δυνάμιι τοϋ άρθρ. 2 $ γ' Οχ πλιορώσ-Λ, δραχ. 55
  Μιχαήλ Εμμανουήλ » » $ γ' · 55
  Δήμος Χουμεργ2άχου
  'Ιωάννης Νικολάου Άπ/,λάγει δυνϊμιι τοϋ άρθρ 2 ^ γ' Οά πληρώιτι δραχ. ο.""»
  Μιχαήλ Έμαανουτ,λ » » $ γ' » 55
  Δήμος *Λγ£ου Βασιλείου
  Γεώργιο; Εμμανουήλ 'Απτ/λάγει δυνάμει τοϋ άρθρ. 2 # γ' θά πλτ,ρώσνι δραχ. 55
  Δήμος Μύρτου
  Εμμανουήλ Γεωργίου Άπ/,λάγει δυνάμει τοϋ άρθρ, 2 § γ' Ο* πλνιρώο-Λ, δραχ. 55
  Δήμος Ιεραπέτρας
  Άλνίς Χασάν Άπ-ηλάγει δυνάμίΐ τοΰ άρθρ. 2 $ γ' θά πληρώση δραχ. 55
  Γεώργιος Γεωργίου » » ^ γ' » 55
  Δήμος Κάτω Χωρίου
  Ιωάννης Γίωργίου Άπηλλάγει δυνάμει τοϋ άρθρ. 2 #γ' θά πληρώσΥ) δρ. 55
  Δήμος Σητείας
  Γεώργιος Άγαπτ,τοϋ Άτπτ,λλάγει δυνάμει τοϋ άρθρ. 2 # γ' θά πληρώση δρ. 55
  Δήμος Τουρλωτής
  1 Φραγκούλχς Χρκΐτόφορος Εμμανουήλ Άπηλλάγει δυνάμει τοΰ άρθρ. 2 £ δ' α 135
  Δήμος ΙΙραισοΰ
  1 Πίτυχάκις 'ίωάννης Έμμχνουήλ Άπηλλάγει δυνάμει τοϋ άρθρ. 2 Ιδ. α' Οά ττληρ. δρ. 55
  1 Διαλλινας
  1 Μαραγκάκις
  1 Μαρκάχις
  2 'Αρναουτάκις
  1 Τζανακάκη
  2 Ααπιδάκΐς
  1 Λεμπιδάκις
  2 Ζερβός
  1 Γιανναδοπούλης
  1 Πκννακχκις
  1 Μαϊζανάκις
  8 Λουτσέι-ς
  1 Σταυρχχάκις
  _
  — 72 —
  πίναξ: ε.'
  ΚληοωτοΛ τυχόντες άναβολης χατ'ΐτάξεως, ώς έναντι τού όνόματός των
  1 Συγγελάχις
  2 Πάγκαλος
  1 ΚατσχρΑ'ς
  2 Λεμπιδάκις
  3 Ροβίθης
  1 Δαυλγεράκις
  ] Καπν στύς
  1 Σα/
  ς Κρηταάς
  Γεωργ ος Μανούίΐυ Έτ,,χε ένΐς ετους ά^αοοίνΐς κχτατάζεως
  Εμμανουήλ Ιωάννου » » » β
  Δήμος Βραχασιου
  Νικόλαος Ιωάννου "Έ".υνε ένόζ 1'τους άνζβολης κΛτχτάξ"εως
  » Έ(Α[Ακνουν;^ Έτυνε τεσσκρων ;τών άναβολ?ς καταάζ
  Ένμ.ανο.>7)λ Δημητρίου Λ » » »
  Δήμος Βιάννου
  ΑιομνινρΌυ "Ρτυγε ενός Ιτους άναβολης κατζτάξε(
  Δήμος Ιεραπέτρας
  Ευυζ^ζ^γ} "Ι',-.γ/ι 2 Ιτων άν*βολης κχτα-άζίως
  Δήμος Ρουκάκϊς
  Γίοίρ^ ιος Νι/.ολάοο Έτυχ= ο·',ο έτώ-ν άναίολη·; κατατάξεως
  Δήμοι Πραισού
  Ίωά;νϊΐς Γεωρ^'ου "Ρτ.χε ενός ετους άνχβολης κ
  . ι
  1 Γιατζ-ίκις
  Κληρωτοι έξαιρεθέντες ώς σ'ου.ατικώς άνίκανοι κ αι ουδεμίαν ύπέχοντες στραηωτνν.ην ύποχρέωοΊν.
  Δήμοξ Κρητιάς
  1 Φραντζόΐας
  2 Άτιαλν;:
  3 Σκύβαλος
  1 Σαρα.κ^ί/.'ς
  1
  1 Μηλιός
  2 Ιΐε^χδι
  Γεώργιος
  Κω'πτανϊνος Ιωάννου
  Αήμος Κίεαπόλεως
  Σπυρίδων ΝόΟ'υ
  Δήμος Φουρνής
  2 Καφετζάκ-ς
  2
  3
  1 Ψαρολογχ/.ις
  2 Καρπαθάκ'ς
  Γεωργιος
  Έ;ααανουηλ
  Δήμος Χουμεργ2ΐ!κου
  Ιωάννου
  Δήμος ΤζερμίάΠων '
  Ίωάνντς
  Κωνσταντίνου
  Γεώργιος
  Αήμος Ί'Όχροΰ
  Ιωάν ,ου
  Αήμος Άγίου Β?σιλε£ου
  Γεώργιος
  Κωνιταντίνίυ
  Ανδρέας
  /&ήμος Βιάννου
  Έν υ λνθυη"1
  1 Τσαγκα,τάΛΐς
  2 Σττηλιαρ'της
  3 Γα
  σ-ραύ.. /.·ζ
  Δήμος ΙΜ-ύρτου
  Γίώργιος Νικόλαον
  Δήμος Ιεραπέτρας
  Κωνσταντίνος Ν'./'.ο/άου
  Ίωάνν-τ,ς Μιχατλ
  Ανδρέας Γε<_·ργΌυ Δήμος Κ·/.τω Χωρίου Ευάγγελος Νν.ολάου Γρν,νόοχς Πκαανουτ,λ Δήμος Καβουσίου Μιχαήλ Νικολάου
  - 73 —
  Δήμος Σητείας ,.
  Λεβεντάκις Κωνσταντ!. <ος Ιωάν.ου 2 Μπειλεράκις Σαλγϊς Μουσταφά Δήμος Τουρλωτής 1 Σολιδάκις Ιωάννης Γεωργίου 2 Τερζάκις Νικόλαος Εμμανουήλ Δήμος 1 Σφφάκις Ιωάννης Σπυρίδωνος > . ι
  Π Ι Ν Λ Ξ. Ζ·'
  ρον
  κ<ίι ν «.ν -ι^ι*ι,υ.νν/|ΐΜ* χ. ^νΛ^ς,ιι* υοί. υ υ υ ι ν &..)ιΐτΐ;&υ£ΐ £1^" τυ. ΗΤΐΤϋΟύϋ κης κατ στρατολογικοΐ/ς έλέγχους, την δέουσαν μεταβολήν. Δήμος Τζερμΐάδων 1 Άρχάβλης Αριστείδης ΈλεΛ--ρίου Μετεφέρθη είς τό ετος γεννήσεως 1897 ' ' ^ _ήμος Αγ. Ιίαβιλείου 1 Τ^αγχαράκις / ! Δημήτρης 'ίωίν^.υ Μετεφερθ/) υπό έ'τος γεννήσεως 1893 Δήμος 'Ββρατϊέτ^ας 1 Μιχιαλά*ις , . Γεώργιος Νι^ο/άου Μετεφ^θη υπό Ιτος γεννήσ£ο;ς 18!)1 :-·■ " Αήμος Μαλλών 1 Μυτάκις - · " Εμμανουήλ Χαραλά^/το'.ς Μετίφ'ρθτ; υπό ετος γεννήσεως 1893 Δήμος Σητείας 1 Μουτάκις Σταύρος Έ μ υ. α. ν :·./), Μετ:^:/;·/) υπό ετο; γεννήσεως 1877 Αήμος Τουρ> ωιής
  1 2-κ.αρο;} άκις Έ'/.ί/.χνουήλ Μιναήλ Μετ^οε^Οο Ί,τό ετος εννήσεωί 1885
  ^ήμος Πρχισοΰ
  1 Χατζησουμανάκις Μουσταφας Χο.σε':ν Μετεφέρθη υπο ετος γενόΐίιως
  "2 Σπυράκις Ε|Λ(Λανουήλ Ιωάννου » » )> »
  Π Ι Ν Α Ξ. Η.'
  εισΟέντεΓ τας (ίτρατιωτ'κής ί/παοεσίας·. ώς κατιΐδικασθέντες είς εγκληματικήν ή
  ιν, δυνάμει τού άρθρον 7 τού νόμ >υ π^ρ οτρατολογίας, £' δοον όιαρκεΐ ή
  ' ί'ιν τα στρατολογικά Ρρα^εϊα σαμμορ^ο)θΓισοντ(ΐι καΐ ΰι' (ΐύτούί· ο"υμ^ών(·)ς τοίς
  Κληροοτοι άποκλεισΟ
  ^πανορθωτικίιν ποινίιν
  κατάστασις αίίτη, μεθ
  κεκανονισ^ένοις.
  Δήμον; Χοομς;ργ2.-.κου
  1 ΙΙατεράκις Εμμανουήλ Άνδρεου
  Δήμος Ρουκάκας
  ' Ορφανάκις Ίωάν,/,ς Ματθαίου
  πίναξ: ©·'
  ΚλιιυωΓιΛ >ίπολλ(ΐγέντ··ς οι/νι'ιι_ιει τού άρθρου ,37 τοΐ' νόμον πι-ρι ατοατολογίας ο;ς [κιθαται ναυ-
  τικών σ^ολών,
  υ
  Π Ι Ν Α ΞΞ Ι·
  ΚληρωτοΙ άπαλλαγέντες ώς προϋπηρετιΐααντες επι ιν έτος.
  Αήμοί Άγι'ου Βναιλείου
  1 Λν/>ά/.'ς Ρίώ^γιο; Μζ.Ο'"^ 'ντΓ-/-,ινετΕ
  ; ^~» τείας
  Ν/.ό/χο; ΙνΛνν.ν^.-,λ Ά;ΟΛίΐ είς τ^/ /.λχσιν
  — 74 —
  Δήμος Πραιβού
  1 Ρουσο|Αθυστκκάχ.ις Εμμανουήλ ΓΛωργίου Ύπηρετίί Χωροφΰλαξ
  ΠΙΝΑΞ ΙΑ'.
  ΚληρωτοΙ άπαλλαγέντες ώς λειτουργοι η ώς μαθηταί ίερατικών Σχολών τής Ριζαρείον Σχολής,
  ή ώς φοιτηταϊ τής θεολογίας τον Έθνικοβ Πανεπιστημίου.
  Τουρλωτής
  1 Ζουμάκις η Φραγκούλης Γεώργιος Εμμανουήλ
  Καλούμεν διά τί* ν Ιην Μάϊον 1911
  Τούς στρατευσίμους τής ένεστώσης άπογραφης 1910 πρός εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων των
  ώς κάτωθι. Τα Τάγματα, τα Στρατολογικά Γραφεϊα κα οί στρατειίσιμοι συμμορφωθήσονται πρός τα
  έν τοίς τχίναξι Α'. και Β'. τής παρούσης διαλαμδανόμενα διά τοΐ/ς τιχν Ιην Νοεμβριού προσ-
  ελευσομένους, δσον αφορά τόν τρόπον τής κατατάξεως κα τα αντισηκώματα τοϋ χρόνον μονον
  παραλάσοντον καθ' α οριζομένου διά την ΙηνΜαίον, ήτοι οί καλούμενο» διά την ΙηνΜαιου όφείλονσχ νά
  πληρώσοοσι την έξαγοράν τής διαθεσιμότητος η την τυχόν έπιβεβλημένην αυτοίς πρότΛτον υπη¬
  ρεσίαν μέχρι τής 31 Ιουλίου 1911 άλλως οφείλουσι νά προσέλθωσι πρός κατάταξιν τίιν ώς δνω
  Ιην Μάϊον ανευ ετέρας είδοποιήσεως.
  1 Λχσθιωτάκις
  2 Ψύλλος
  3 Χρυσός
  4 Χρυσάκις
  5 Άθάνατος
  6 Κλοντζάχις
  7 »
  8 Γαλα,νουοάκις
  9 Δατσέρης
  10 Περάκις
  11 Κουρϊνος
  12 Χαρτζηγιαννάκις
  13 Δατσέρτ,ς
  14 Κλόντζας
  15 Δαβράδος
  16 Μαγουλιανές
  Π Σωρός
  2 Δατσέρτης
  3 Λαυρεντάκις
  Ί
  5 Πιχναγιωτάχ,ις
  (Ί Γραφανάκης
  7 Ψαλλιδάκις
  8 Χουρδάκις
  9 Σαρρής ·η Ματθαιάκις
  10 Φ*ϊτάκις
  11 Τυράκις
  12 Σιργάκις
  }3 Περάκις
  {Ί Καμαράτος
  Νικόλαος
  Άλέςανδρος
  Γεώργιος
  Χαράλαμπος
  'Αριστείόης
  Νικόλαος
  Εμμανουήλ
  Ανδρέας
  Κωνσταντίνος
  Μιχαήλ
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Γεώργιος
  Αντώνιος
  Νικόλαος
  Σταύρος
  Ιωσηφ
  Αντώνιος
  Νικόλαος
  Β
  Μιχαήλ
  Κωνσταντίνος
  Εμμανουήλ
  Ιωάννης
  Μιχαήλ
  »
  Γεώργιος
  Δημήτριος
  Μιχαήλ
  Δινηλ
  Λάζαρος
  ΠΙΝΑΞ Α'·
  Δήμος Κρητβάς
  Γεωργίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δ^α,χ. πρό<ττιμιν Ι εωργίου Έμ,μανουήλ Γεωργίου » » Νικολάου 'Αθανασίου Γεωργίου » » Ιωάννου Χ χ Γεωργίου 9 » Φιλίππου Κωνσταντίνου Μιχαήλ Άντωνίου Κα,νάκι Γιωργίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόβτΐ(Αον Χαραλάμπους Δήμος Νεαπόλεως Εμμανουήλ Δημητρίου Άντωνίου Τρίμηνον πρόσθετον κ αί 25 δρ*/, πρόστιμον Νόθος » >
  Γεωργίου » »
  Νικολάου
  Κωνσταντίνου
  Χκραλάμπους
  Γεώργιον
  Στυλια,νοϋ
  Κωνσταντίνος
  1 Αμαριωτάκης
  2 Πανταλάκις
  3 Μπουραντάκις
  4 Διακάκις
  5 Φρουζάκις
  6 Ματθαιάκις
  7 Βαρδάλΐς
  8 Μαχράκις
  9 Μπαρμπουνάκις
  10 Μαυροείδης
  11 Ραπανάκις
  12 Βαρδαβάκις
  13 Μιλωνάκις
  14 Δρακωνάκης
  1 Πετροίκις
  2 Μαρκάκις
  3 Παρχβολΐασάκις
  4 Ζουράρης
  5 Ι ιανναδάκις
  1 Γραμματικά*ις
  " Καρτεράκις
  3 Ρουσ«Λΐς
  4 Γαλα,νάκις
  5 Καρπα,θιωτάκις
  6 Βίλονάκις
  8 Μαρνελάκΐς
  9 Γιαπιτζάκις
  1 Τζιρμΐαδΐανός
  2 Άδρουλάκις
  3 Πλατης
  4 Σ^ακιανάκις
  5 Καπανταίΐς
  6 Χριστούλης
  7 Βλάχος
  1 Άνοριανάκις
  2 Άθανασάκις
  3 Μαθιουδάκις
  4 Τζιράκις
  5 Ψαρουδάκις
  6 Γρινΐεζάκκ
  1 Μαργαριτάκΐς
  2 Βχσιλάκις
  3 Δα,σκαλάκις
  4 Μουζουράκις
  δ Κειρ»λάκις
  6 Μ ιχελινάκις
  1 Συμια,νάκις
  2 Ψυροιλάκις
  3 Μουζουράκις
  4 Καρχμονωλάκις
  Ο Καρττα,θάχ'.ς
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Δήμος Φουρνής
  Εμμανουήλ Νικολάου
  Μιχαήλ Στυλια,νοϋ
  Ιωάννης Νικολάου
  Εμμανουήλ Ιωάννου
  Πιρικλίς Ήλία
  Νικόλαος Ιωάννου
  Γεώργιος Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνος Θεοχάρους
  Σταύρος Μιχαήλ
  Εμμανουήλ Ήλία » »
  Ανδρέας Μιχαήλ
  Χαρίλαος Κωνσταντίνου
  Βασίλειος »
  Ηλίας Ιωάννου
  Δήμος Βραχασιου
  Κωνσταντίνος Νικολάου
  Νικόλαος Γεωργίου
  Γεώργιος Εμμανουήλ Τρ·'μηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόττιμον
  Ιωάννης Κωνσταντίνου
  Εμμανουήλ »
  Δήμος Χουμεργΐάχου
  Εμμανουήλ Γεώργίου 'Γρ;α·/)ρον πρόσθετον καί 25 δρχχ. πρόστιμον
  Ιωάννης »
  Γεώργιος Δημητρίσυ
  Νικόλαος Μιχαήλ
  > Κωνσταντίνου
  > Σωκράτους
  Έμμανουτιλ Κωνσταντίνου
  » Γίωργίου
  Γιώργιος Άντωνίου
  Δήμος Τζερμ2άδων
  Νικόλαος Κωνσταντίνου
  "Εμμανουήλ Νικολάου
  Βασίλειος Ζαγαρία
  Γεώργιος Ιωάννου
  Εμμανουήλ Κωνσταντίνου
  Μιχαήλ Ιωάννου
  Γεώργιος Θεοφάνους
  Δήμος *1*>χροΰ
  Γεώργιος Κωνιταντίνου
  Έμμ«νου·ί)λ Νικολάου
  "Ιωάννης Εμμανουήλ
  Άδά,μ Άντωνίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δρα/. πρόατΐ[Αον
  Ιωάννης Μιχατ,λ
  Έμμβ'νουήλ Ιωάννου
  Δήμος Άγίου Βασιλείου
  Μιχαήλ ' Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ Γεωργίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Ιωάννης Χρήστου
  Έμμ«νουήλ Ιωάννου Τρίμηνον ποόιθετον κχί 25 δραχ. προοτιαον
  Εμμανουήλ Κωνστχντίνιυ
  Έμμ*νουή'λ Ιωάννου
  Δήμος Βιάννου
  Εμμανουήλ Νικολάου
  Μεχμιτ Χουσιίν
  Χουσείν Άλτ, Τρίατ,νον πρόσθιτον καί 25 δρ*χ. προστ'.μον
  Μιχαήλ Κωνσταντίνου
  Ιωάννης Νικολάου
  40
  ι
  2 Ιΐίλαγάκις
  3 Μιχαλάκΐς
  4 Άναγνωστάκις
  5 Άλες"ωμανωλάκις
  1 Γαροφαλάκις
  2 Ταμνΐολάκις
  3 Σκ.ουλουο(βνός
  4 Σετάκις
  5 Περάκις
  6 Ντινΐωτάκις
  7 Κατσαρά<ιις 8 Χαραλαμπάκις 9 Δραγασάκις I Ο Σαμουήλ I1 Δρακάκη 12 Δαγαλάκ,ις 1 3 Κατρίνης 1 4 Ταχιρεφεντάκις 15 Μιαούλης 1 Κ α,μινογιαννάκ,ις μγ 2 Μιναλάκις φάς 2 ΙΙαταδοπίτράκις 3 Φανουράκις 4 Χορευτάκις 5 Μανιοάκ ς 6 Πετσαγκουράκις 7 Καρβλάκις 8 Καλογριδάκης 1 Μουστάκις 2 Γεωργουλάκ,ις 3 Καραμχνωλάκις 1 Μπα,μπαρίΐζάκις 2 Καπετανάκις 3 Μιχαλάκις 4 Ψαρονικολάκις 5 Πειδικτάκις 6 Σπυριδάκις 7 Γαρεφαλάκις 8 Μιχελιδάκις 9 Στιβακτάκ·ς 10 Μεραμβελιωτάκις 1 1 Ρεμπελάκις 12 Άναγνωστάχις 13 Γαρεφαλάκις 14 Δρακογιαννάκις 1 Θαλα<Τ(ϊΐνός 2 Μαρουκλης 3 Φραγκ?αδάκις 4 Βογιατζάκις 5 Οϊκονομάκ'.ς 6 Παπανδρουλβίκις 7 Γαλανάκις 8 Ματθαϊος Γεώργιος Εμμανουήλ Νικόλαος Μιχαήλ Γεώ ργιος Δήμος Μύρτου Εμμανουήλ Ιωάννου Νικόλαον) Μιχαήλ Εμμανουήλ Διά τόν Δήμον Άγίου Βασιλιίοκ πρός πλτ|ρωσ'.ν χ«νών. Δήμος Ιεραπέτρας Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθε τον κ*ί 25 δραχ. πρόστιμον Ιωάννου Δημήτριος Ιωάννου Ιωάννης Εμμανουήλ Χαράλαμπος Σπυρίδωνος Αντώνιος Ιωάννου Εμμανουήλ Γεωργίου , Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Ιωάννης » Ίάκωβος Άνδρε'ου Γεώργιος Εμμανουήλ Παΰλος Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νικολάου Χουσείν Ζεκη Μδνε'λαος Γιωργίου Δήμος Κάτω Χωρίου Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Γεώργιος Ιωάννου Δήμος Μαλλών Μιχαήλ Εμμανουήλ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δρσχ. πρόστιμον Παντελης Ίωά/νου Γεώργιος Ίωάννοο Γεώργιος Ιωσηφ Μιχαήλ Νικολάου Γεωργιος Εμμανουήλ Ιωάννης Άθανασίου Μιχαήλ Ματθαίου Διά τόν Δήμον Κάτω Χωρίου πρός πλη.. κενών. Δήμος Καβουσίου Νικόλαος Μωυση » Μιχαήλ Εμμανουήλ Γεωργίου Δήμος Σητείας Χασάν Χαλήλ Ίβραημ Μουσταφά 'Ρμμανευηλ Ιωάννου Εμμανουήλ Ιωάννου Κωνσταντίνος Γεωργίου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Τρίμηνον πρόσθίτον καί 25 δραχ. παόστιμον Γεώργιος Γεώργιος Γεώργιος Ιωσηφ Ματθαίος Ιωάννης Νικόλαος Ιωάννου Ιωάννου Χαραλάμπους Μιχαήλ Γεωργίου Εμμανουήλ Σταύρου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον Κωνσταντίνος Εμμανουήλ Γεώργιος Θεοχάρους Δήμος Τουρλωτής Κωνσταντίνος Νιχ,ολάου Εμμανουήλ Ιωάννου Μιχαήλ Γεωργίου Ευάγγελος Χριστοδούλου Εμμανουήλ Ιωάννου Εμμανουήλ Χαριδήμου Γεώργιος Κωνσταντίνου Γεώργιος Εμμανουήλ • Τρίμηνον πρόσθετον κ*1 25 δρ*χ. πρόστιμον
  - 77
  1 ΆπιοΊανάκις
  2 Σταυρακάκις
  3 Μοσχάκις
  4 Κουρουπάκις
  1 Σουμ/πασάκις
  2 Φραγκάχις
  3 Χα,ρδάκις
  4 ΣγουράΑΐς
  5 Κΐουπάκις
  6 Κορνιλάκιε
  7 Βουζουνυράκις
  3 Καναβάκις
  9 Κουρουπάκ'ς
  1 Κατσανιβάκις
  2 Φωνΐαδάκις
  3 Έλλγινικάκις
  'ί Τσαγκαράκης
  5 Μαυρικάκις
  3 Αΰγουστινάκις
  7 Καρκαβατσάκις
  8 Κοντο*(ΐα.ννάκις
  9 Μαμαντάκις
  10 Χρυσουλάκις
  11 Σαρο.ουσάκις
  12 Πετυχάκις
  13 Σηφάκις
  14 Άσπραοακις
  1 Δια,λλινάς
  2 Πάγκαλος
  3 Τζανόπουλος
  4 Κουτάντος
  5 Άλίξάκις
  1 Πιτιχάκις
  2 Χρυσάκ,ις
  3 Τζαμπαρλάκις
  4 Βερνάδος
  5 Μαγκώνης
  6 Άρα,καδάκις
  7 Κορωνάκις
  ) Δρακωνάκης
  2 Κουναλάκις
  3 Μπουρλάκις
  4 Άναστασιάδης
  5 Καλαρχάκις
  1 Μαστοράκις
  1 Πατεράκης
  2 Φαρσάρτις
  3 Άρχάνης
  Δήμος Ίτάνου
  Κωνσταντίνος Ιωάννου
  Ιωάννης Γεωργίου Τρίμηνον πρόσθίτον καί 25 δραγ. πρόστιμον
  Ιωάννης Αλεξάνδρου » »
  Ίωάνντς Νικολάου
  Δήμος Ρουκάκας
  Εμμανουήλ Νικολάου Τρίμηνον πρόσθίτον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Νικόλαος Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ Ιωάννου
  Ιωάννης Άντωνίου * ' '
  Εμμανουήλ Ιωάννου
  Ιωάννης Νικολάου
  Εμμανουήλ Ιωάννου - » .'
  » Κωνσταντίνου
  Ιωάννου
  Νικόλαος
  Ιωσήφ
  Γεώργιος
  Χαριόημ,ος
  Ίωάνννις
  »
  *
  Παϋλος
  Νικόλαος
  Στε'φανος
  Γίώργιος
  Δήμος Πραισού
  Εμμανουήλ Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Εμμανουήλ
  Φράγκ), ά
  Γεωργίου
  Νικολαου
  Άντωνίου
  Ιΐαύλου
  Γεωργίου
  Νικολάου
  Δτμητρίου
  Νικολάου
  Ιωάννης
  Νικόλαος Ιωάννου
  "Εμμανουήλ Ιωάννου
  Σταύρος Εμμανουήλ
  ΠΙΝΑΞ Β'
  Δήμος Κρητσάς
  Εμμανουήλ Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθετον %% 25 δρα,χ. πρόστιμον
  Εμμανουήλ Κωνσταντίνου
  κ Διομτιτρίου
  Ροθσος Ιωάννου
  Μιχαήλ Ιωάννου » »
  Δήμος Νεαπόλεως
  Ζαχαρίας Εμμανουήλ
  Κωνσταντίνος Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ Νικολάου
  •Μιχαήλ Νικολάου
  Ιωάννης Δημητρίου
  Εμμανουήλ 2-ταύρου
  Νικόλαος Διομητρίου
  Δήμος Φουρνής
  Γρηγόριος Χαριδήμου Τρ'^ηνο* πρόσθετον κχί 25 ^ραχ. πρόστιμον
  Εμμανουήλ Ν'.κολαου » »
  Εμμανουήλ Γεωργίου » »
  Μιχαήλ Ιωάννου
  Νικόλαος Μιχαήλ > »
  Δήμος Χουμεργιάκου
  Κωνσταντίνος Λτ,μητριου Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 δραχ. πρόστιμον
  Δήμος Τζερμιάδων
  Εμμανουήλ Γεωργίου
  Ιωάννης Ματθαίου
  Δημήτριος Λεωνίδα.
  Τρίμηνον πρόσθετον καί 25 ορχχ πρόστιμον
  —- 78 —
  1 Άθανχσείκις
  2 Σακιλάρης
  3 Φουκαράκις
  1 Στιβακτάκις
  1 'Αθανασάκις
  1 Παπαδάκις
  2 Καστρινάκη
  1 Πετσα,γκουράκις
  2 Θεοδωράκις
  1 Κατρίνης
  1 Κα,τσούλης
  2 Παππαιωάννου
  1 ΠαπαδΌγιαννάκις
  2 Καραβιλάκις
  1 Κουνιλάκις
  2 Χριστοδουλακη
  1 Καρχκωστα,ντά/ας
  2 Μανιαδάτις
  3 Μιταζάκις
  4 Φυγετάκις
  1 ΤΛτιριλάκις
  2 Μακριδάκ,ις
  3 Καζινιεράκις
  4 Κατριοαέκις
  Δήμος ·»·υχρού
  Βασίλειος Κωνσταντίνου
  Άλίξανο'ρος Εμμανουήλ
  Πώργιςς Ιωάννου Τρίμηνον πρόσθιτον καί 25 5ραχ. πρόιτιμον
  Δήμος Β2άνου
  Αντώνιος Εμμανουήλ
  Δήμος Μύρτου
  Νικόλαος Γεωργίου
  Δήμος Ιεραπέτρας
  Γεώργιος Στα,ματίου
  Χουσβίν Ναφίφ
  Δήμος Μαλλών
  Μιχαήλ Στυλιανοϋ Τρίρηνον ιτροοθιτον χαί 25 δραχ. πρόστιμον
  Χριστόφορος Νικολάου
  Δήμος Καβουσίου
  Εμμανουήλ Ιωάννου
  Δήμος Σητείας
  Γεώργιος Νικολάου
  Νικόλαος Φανουρίου
  Δήμος Τουρλωτής
  Γεώργιος Ιωάννου
  Εμμανουήλ Νικολάου
  Δήμος Ίτάνου
  Γιώργιος Μιχαήλ
  Νικόλαος Άντωνίου
  Δήμος Ρουκάκας
  θεόοωρος Ιωάννου
  Νικόλαος Εμμανουήλ
  Εμμανουήλ Στεφάνου
  Ιωάννης Γίω^γίου Τρίμνινον πρόσθετον κ*ί 25 δραχ. ιτρόστιμον
  Δήμος Πρακαου
  Έμμα,νουήλ Γεωργίου
  Ιωάννης Δηρ-Υΐτρίθυ
  » Νικολάου Τρίμνΐνον πρόσθετον καί 25 5ρ*χ. πρόστιμον
  Έμιιανουήλ Ιωάννου » »
  . .*.»* .^.ν#—/ν»*, χ^^.υι.χνυυτ]Λ ιωάννου * · Λ
  'Η παροϋσα κοινοποιηθήτω διά τής Ί'φημερίδος τής Κυβερνήσεως καΐ άναγνωσθήτω επ εκχλη-
  σίαις καθ1 ημέραν Κυριακήν έν πάσαις ταίς πόλεσι, κωμοπόλεσι κα χωρίοτς των οίκείων Δήμων, με-
  νέτω δ' έκτεθενμένη, έν πάσατς ταίς δημαρ^αις, είς καταφανές μέρος, έφ' ικανόν, ώστε νά δύνανται οί
  ένδιαφερόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν λίαν εύχερώς.
  Έν Χανίοις τ$ 11 Σεπτεμδρίου 1910.
  Ό 4*1 των Εσωτερικώ*
  Π. ΜΑΡΗΣ
  Ό Τιιηματάρχης τή< Στρατολογί«< Έλβνθεριος Ν. Γαοδέλης