93568

Αριθμός τεύχους

64

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/9/1910

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΔΡΛΡΤΗΜΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη 16 ΣεπτεμΛρίου 1910—Αριθ. 64
  Αριθ. Πρωτ. 759
  » 'Λ-.οβ. 126
  Ι
  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ »
  ΒαρηκαλοΓνται πάο5αι οί «««οϊο'τάμεΛίΐι έν
  τΛ Νί'κίω ΆοχαΊ δπ<ος την κατά τό αρθρον 5 τοί ύπ' άαΐθ. "371 Νόμου κατάόταόΊν των ύπ' αύτους ύίτ<ιλλ.ι»λων των λαμβανόντων μιοΌόν ϊίϊον ί ανώτερον των ϋϋ δραχμών κατά μηνα Ι άπο<ίτείΛ;ι>«ίιν ανυπε^θέτω. τΛ Έποπτεία ~οϋ
  ί υπογραφείοΐί έντός της υπο τοϋ οηθεντος '
  Νόαου όοιζοιιενης προί)εό*μίαο ί'ιτο» έντό«;τοι?
  ποώτου δϊκαημέρου τοϋ μηνός Οκτωβυίο ι ,
  πρός- έγκαιοον καί άνελλιπΛ κη.τη^τΐ(Ι{4οντοΓ'
  «ητρώου των <Ιι;νδρομητ«*»ν. { Έν Χανίοις τΛ 11 Σκπτ-Μίίρίον ί910 ! Ό Έπόπτης τού Τυπογραφ*ί>υ
  Γ. Η
  Εθεωρήθη αυθημερόν
  Ό ΐιΐ των ΟΙχο εμιχών 'Επίτρηπο< Β. Ι. ΙΚΟΤΛΑΣ ΙΙα,ραγγέλλομεν §έ την δημοσίίυιτίν της παρούστις «ρο- κτ,ρυςίως διά -της Ίΐπισή'υ.ου Εφημερίδος της Κυβιρνήσιως κα': ->,ν γο χ κολλησιν αϋττ,ς ίϊς τό κατάστημχ τϊίς Νομαρ-
  χί*ς Λαί της Μουσουλμανικης Δημογβροντίας.
  Έν ΡίΟ'γντ) τη 9 Σιπτίμβρίου 1910
  Ό Νομάρχτ,ς Ρεθύμνης
  ϊ. Φωτάκιι; Ό " Υ)γραμματιΰς
  Στυλ. Μ. Παπ,χμαρκάκις
  Λ.·). Μρωτ. 5325
  κ,π. 3550
  ΔΙ Α ΤΑ Γ Η
  Ό Νομάρχην ΧαόηΒίου
  Αριθ. Πρωτ. 4080
  » Διεκιτ. 1904"
  ΠΡΟΚΗΡΤΞΙΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
  Ό Νομάρ^ης Ρεθύμνης
  Έχοντες ΰττ'δψει την άπό 8 Σι~τεμβρ'ου 1910 «ντολήν
  τοΰ κ. ΈττιτρότΓθυ 6~ί των Ορησκίυιχάτων.
  Όρίζομεν ημέραν ίκλογης των υ.=λών της Μου-ϊθ-ι/. αα- |
  νκης ΔημογΕροντίας τοϋ Νομοϋ Ρεθύμνης την 31 Ό/.τι«- ;
  β-ίου έ.ε. καί τόπον έκλογης τό κχτάττημα τοϋ Μου7'υ)ιιχ-
  ν.κοϋ Σγολίι'ου Ρεθύμνης κειμένου έντός της -όλίος Ρί— '
  6ύμνης κατά την οδόν Ρώσσων κχ! ύ—' αριθ 88. '
  Ή έκλογτ, άρξετχι ευθύς ;χετχ την άνχτολήν τοϋ ήΆίς.1 '
  /.αί θά τιλειώαγ) κ*τά την δύσιν. :
  Καλοΰνται λοιπόν ττάντες οί Ε-,-γεγρχμμί'νοι είς τ&ν ί-'ι
  τούτω κχτχρτΐκτθίντχ έ/.λονικον κ,ατάλονον ΰτό τοϋ Διτ;Λθυ
  της πόλδως Ρεθύμνης κχτχ την ανω όρισθ'ίτχν ήμέρίν είς
  τό επί τούτω ωρισμένον ΐκ/ογικον τιχηιχχ νχ άσ/.νοω';· το
  υπό τοΰ Νόΐλθυ 727 /ορηγούμενον αυτοίς έ/./ς.γιχο/ όι-
  κχίωμα.
  /:ς ύτ' δψίΐ τί)/ ύττό γρονολογίχν 8 τρέχοντος μ
  τί)/εγρ*.φΐ/ΐ7·,ν Διαταγήν της Σεβ. Άνωτί'ρας Διιυθύνσιως
  τής ΐΙαιοΥΆς κα,ι τό άρθρον 23 τού ύπ' αριθ. 7'27 Νόμου.
  ΙΙ^οκηρύτιοΐΑδν την ένίργειαν έ^λογης πε'ντι τακτικών
  ;ο.ίλών /.-/·. πί'ντε άναπληρωματικών τής Μουσουλ(χανικης
  Λτ,(/.'γεροντί*ς Λασηθίου.
  "II
  ε/.>.ουΟ χΰτη θέλει οΊιζαχθ/ι την 31 Όκτωβρίου έ. ϊ.
  'ατολής μί/ρί της δύσεως τοϋ ηλίου, τοπος οί
  ; όρίζετα: τό Δηαχρχιχκάν Κχτάιτηυιχ Ίιρχ~ί-
  τη;
  ρ
  Εί Άγω Νικολάω τί) 10 Σίπτεμβρίου 1910
  Ό Νο;Λχρ/ης Λασηθίου
  Ί. .Μ. Ιυγγ·ελάκις Ό Γραμματιύς
  Ι". Κ. Σκυβαλάκις
  Πρωτ. 3681
  ΛΪιΥ 2762
  11ΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Νομάρχης Ηρακλειον
  Συυ.ίώνως τή ύπ' αριθ. 1637/ίΟβ βπ5 ' Ίουνίου «.Ι. ΐντολτ]
  τοϋ Κου ίπί τής ΙΙαιϊίίΐς Έπιτρβκου, ίχτιθ.ται είς μΐιοίβτική
  ΐανε^ϊν ϊημοπρ^ίιαν, σ^νω3ά ταΤς διαταξισι τοϋ ύπ αριθ. 356,
  -ερι !ημοπρασιών κα! ίκτελέσεως δημοοίων ίργκν Νομβυ ΜΗ
  94*
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  κβτά τούς ΰτο τού Δημ,ιμηχανικοΟ Ν. Παπά ^ωργίου συντ«-
  χθέντας, κ&ί υπό ιί[ς Λ^υθ^ινσβως των Δημοσίων ε. γων θεωρη-
  θέντας δρους συμφωνιών και σχετικόν προυπολογισμόν δαπάνης,
  ή μΐρική έτισν.ευή τοΰ μετ ξ£ Αγ ών Δ&να *αι Αμπελούζου
  Καινουρίου Βυζαντινοί Ναού τοϋ Άγίου Τίτου.
  "Αρθρον 1) Τα Ιργα ταυτα ιτροϋπϊλογίσΒησυΐ!» είς νϊ> ποσόν
  των ίραχμών 6811.9Γ καί δι' ά- ΟΓ*τ-ίξο?< > αχ 188,10.
  Επί τοΰ -οτοθ των ά ροόπτων ουδέ δίκαια μα ίχε* ο ϊργο-
  λάδος.
  Ή Ικπτωσις γενησεται επί τοίς εκατόν είς άκεραιας μονάίας.
  Άρθρον 2) Ή δημοιτρασία έν!ργ*-θησεται έ Ηρακλειω /αί
  έν τώ καταστήματι τήο Νομαρχίϊς ενώπιον Έπι-ροπής ΐυγκει-
  μένης έζ ημών, τοΰ ίφοεου των αρχαιότητος Ή,-ακλΜου /.αί
  τοΰ Νομομιχανικοϋ τής Β . περιφερείας των Δημοσίων έργων
  ή των νομίμων ημών άν^πληρωτών την "26 Σεπτ«μ6ρίου 1910
  Ημέραν Κυριακήν και ώραν 10—12 π.μ
  Άρθρον 3) Εις τον διαγωνισμόν δύνανται νο λάβωσι μ·ρος
  καί άλλοδα—οί συμμορφοομενοι πρός τάς διατάξεις - περί ότ,μο-
  χρασιών χαί λοι-.ών Νομων.
  "Αρθρον 4) Πας έργ:λα6ος έχων τα προσόντε τ&ΰ !>%' αρώ.
  356 Νόμου είναι δεκτος ϊΐς -ην δημοπρασίαν, άν προσαγάγη την
  άδειαν τοθ έπιτιτϊευματός τΐυ ναί γραμμάτιο^ πΐστϊποιοδν ιην |
  εΤς τι των δημοσίων ταμε·ων ί) τής Τραπέζης Κρήη,ς κατάθεσιν, |
  λόγφ εγγυήσεως, ϊραχμών 350 Είς τούς άποτ^χοντας κατά τον Ι
  διαγωνισμόν έπιστρίφονται τα λόγφ εγγυήσεως /ατατεβέντα -
  ίντός τριών ημερών ά π ο τής μ.;ΐ5οοσ:ας. |
  "Αρθρον 5) Τα πρακτικά τής μειοϊοσίας ΰπό/εινται είς την ►
  ϊγκριβΐν τοΰ επί τής Παιδιίας κ. Έπιτρόκοι», Ι"/οντος τό δικαί- |
  ωμα, κατά τό ίοκοΰν αυτώ ^ά ϊγκρίνγι ή μή ούτά χωρίς έκ
  τούτου νά άποκτα ό τε>ευταιοί κειοδότηί ουδέν κατα τού Δημς- "
  σίου δικαίω μ α. |
  "Αρθρον 6) Τα κηρυ*εία κιί Ιξοϊα τοΰ συναφθησομένου
  συμβόλαιον δαρύνςυσι -.όν έρρλοιβον.
  "Αρθρον 7) Ο -ΐοουΓ.ολογ σμός καί ή συ,^ραίη των υπο
  χρεώσεων εισί/ έ*τεθ-Ίμενα ί ς τ'ο γοαφβΐον τής Νομΐίρχίας Ήρβ-
  κλείου είς την δίαθεσ. των βϊυλομένων να λάβωσι γνώσιν "
  αυτών.
  Έν Ηρακλείω ττ, 11 Σεπτεμβρίου 1910 !
  'ΟΝομβρχευων Ηρακλείου «
  Ν. Χατζιδάκης Ό 'Υ)γρ«μμα«ΰς
  Γ. Μαλβδυζώτης ι
  Αριθ. Ιΐρωτ. 514
  σι>ν«ξί· -ι
  τής εί αύι
  ώ
  α ογ'*οι (.ν ε·ι βας.: έν 'ς -ίΐώ, ήιΐίρών τ ο
  ' 7ΐοι ι.κ^ γ ς ε ·«.. "ιω, - ής Ιιια ·νης «ιτ^.
  &ν το αυτή πί.ριπΓωσί.' Ίι/ε' χ οιι/Οή ^ «,,τος τι,ς
  ένοιχ'■>«%? χ»1 ή δ^1^^^IραI'α ίτΓθΓΛβλτφΟτσετο" είς βαρ'ξ τοο
  εύθυ> ρένου 5ια ασςν τυχόν ζηιι. α/ ήτ'ί ήθΆε ποο υ^ει ,*
  τής παν» ητΐι η; ΐυ.ί-ς τιμοπρασ α
  3) ΊΙ Γ|ΐΛ^τΒαβια δίν είνε τείειωτΐΛΤ, χαΐ ?*ν <ντό{ εξ ήμ-ερών γΐνϊ] ία 7 ΐ^οσφορα ^νω-εθ» "ής τ'ΰ τελίυτβιου π ίιο' Έίιιχκτ» 5 Γθύλάχιστον ΐθϊς ςιυίτόν, ί; Εη^οτρασα ε-ανΐ/ηφθί,οτ ε( Χ5(ι 4 προ α/ίσ3; α^'ην ΐν- χτ,ο^σσετ;·. όθ'στιχος μιιθοοτής Εάν χά"- ' η ίιι'·" (ω, ν τιύι^' δέ τ^σϊερδτ, χρβίσιτα.^ π^αψοζα τή, ϋπ' αΰ·'ΰ πρϋσφΐρθεΐση.,. 4) Ή Λα"αβολτ>1 τού μισβ<ί.μα-ος 6ά γίνη εΐ^ ρ«ϊ ί<τα; Εοσ* ς πληβωτέ»; ί_ μέν πρώιη την ΐΕλίΐιτυ; α Δεκίμ6^ί>υ 1 °, Ο, ή
  οί- δίυ ίοα τ/^ τελ'υταίαν Απρΐϊ.''ν 1911 χ»1 ή τ ιτη την τε-
  λίυτ· αι Λΰγουσ υ ιϊίου ίτ''υ
  Δι« πά-ον καθ' ,τε&ησιν ι,όσεως τι^ ς δ μι.θωτης ΰπόχίΐΐβι {Ις
  την πληρωμΓ,ν ν_ι»ίμ€ τοχου
  Είς τι,ν ι?ρώ< Ι]* δοΐιν βεΑ2ΐ σομ^ηιισίϊ, τό μΓ/Ρΐ τή ενοι- »ι*σεν ς βϊβχαοθέν χα' ϊίσποαχίέν ιτοσ^/ υπό τ-ύ Δή^ου έκ τοΰ φ(!Γου τούτου 5) ΟΰδίΙς βυμψηφισοος ίχιτρέτιετίΐ υ.πέ ΐντι τοΰ μισ·ίώματ<;ς δι' οίον δήποτε <*ογον 6) Ό μιοΒωτ , 6 ο/ρί>ι·τ»ι χ»τα τη. σύνιαξιν τοΰ αυμίο-
  λίίου να ιΐ{-(<οα·)ϊγγ) ςιο/»·6ων ιγ^υητην άμ4»οτεροι ΐιϊυι^ ΐΛ- ίυδυ οί ατενϊντι '1^υ Δίΐιοτιχ'Ό Ταμε'ου άνευ τού μ τής διζήίϊως καί διαιρέοεως οι' 0/όν το μ'σ&ωμϊ μετά ένοιχο^ενα,ν τόχι,.ν χα' εξοίων 7) Τα κηρύ'ί'.α >α; συμβολαΐογο^φιχά οιχαιώματα βΐρΰνοι.αι
  Τ6« ένοιχιασν,ν.
  8) Ή δημοπρΛσία γενησεται ενώπιον έπιτροπης ώττοτελοομ »ης
  έκ τοί Δημά(ί/.ου ώς Προ-δροιι το^ Α τιπ οέε ντα! είς την Ιγχπτιν το^
  Δτιμοτικοΰ Συμβοι λίου ϊχ^ντ^ί τό οιχα <·ιμα νκέγκρ νγι ή μη »ΰτο αί τοικςυ ν» απο '.φ ού έν οιχ.αίνο;Α* ο τελ υτβϊος -ΐΛειο- , α"« τ 2 Δτ, οτι>"ί Τυμε'ου.
  Κ«(»ιέλ>ι τγ, 6 Σίπ-ε βρίου 1910.
  Ό Δή^βρχος
  Α. Γΐαγαλάκης
  Διεκπ. 213
  ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ό Αήμαρχος Καϋτελλτον Πεδιάδος
  Διακηρύττιι 6τι
  Δυνάμει τής ϋπ αριθ. 107 ε ϊ. αποφάσεως τοΰ Δημοτικίΰ
  Σ»μ6ουλιου έπιχβχυρωμένης δι» -ής ΰπ' αριθ 3'91)256 έ. ε.
  αποφάσεως τού χ Νομαρχου Ήραχλιιου, έχτιβ*νται ιϊς φανερόν
  ιιλειοδοβίαν έχμισ6ω-ΐίω, οί ϊξής διιμ^. ψύοοι ττ,^ νρησεω'-
  1909-10. "
  1) Δασμός 6*1 ζυγίου 5 λεπτά δι* ΙχΛστον ιισαγομινον ι,ίς
  Καστίλλι φορτίον πρός πώλη.ιν παντός βΓΒους άνω ών <0 όχχοω^ πλήν των χαυσαζυλων λ(θων χά! λεπιόοχωματων 3) Δασμος 4πΙ τοϋ σφαγεί&υ 5 λεπτα δια τ» (-ΐ/ρα χαι ΐϋ λ*«τά διά τα χονδρα ζωα χατα χιφαλην χι,ι 5 Α6,π~« 'λχ' οχα χαταναλωσιω; χρέΉτας πλήν των οφαζομένιον ·η,ρ*·ς Ζ>.> /ρτσιν
  3) Δα«μός ίπί ττς άγοραπωλησίχς χτηνών 1 ο)ο
  Ή ινοιχίασις γεννήσεται 6π6 τοϋς εξής δρους.
  ^ Αρχεται $< ά«0 1 ΣεπτίμβοιΌυ 1910 χα· Ληγι την 31 Αύγουστον 191 ί. θ' φορβι ουτο: ενοΐλΐαζονται ολοι 6μοΰ, βά ιϊστΐραττωνται δέ έν τω χωρίω Κβσ.ελλι. % Δια νά (Ί7) τις οεκτός ϊίς την δημοπρασίαν δέον να χ«τα- δάλη είς τί> δημοτικόν Τβμεΐον λόγω /ρηματιχή. ίγυήσ.*.ς
  δραχμάς 20^ αΐτινες έπιβτραφΛ,σοντ»! εις μέν τ&ύς 7π&Ίυ/ο,τ*ς
  μετα τρεϊι, ημέρας, *ΐς δι -ούς δριστιχεύς μ»τα -ήν χατ*6ολήν
  τϊΐ< τελιυταίας δοσεως. ' "Η χΡ1Κ*ι:"'ή «3— έγγυγσις χκτβπίπτε! πρός ϊψειε τού 8η- μοτιχού Τβμείου, έν ί| π«ρΐ«τώσβι ο μ-σ»ω η, δέν προσίλβ^ νά Αριθ. Πρωτ. 652 > Διεκπ. 435
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΟΡΑΣ1ΑΣ
  Έχτίβιται είς φανεράν 7ΐλε (ίδοτιχτ,ν δημοπρκβίαν χατα τας 1&-
  του Δη^οιικοΰ φορου 1]2 θ)θ επι ο" ελαίου χ» τ'ερι των έστ-ερι-
  δοει'ίών διά το εΐος 19 0
  Ή έχμίββωσιο Ίενν^βεταί υπο ιοΰε ίξτ,ι όρους
  1) Ό φίρος ουτο. θα πλη,ώνητοι υπο ιώ παραγω· έων των μέν
  ,σπίριδοειδώ είς χρτμα, τοή 6ε ί'λλίου ιίς εΐδος είς έ^ι ιβστη
  τς οί ονομ ιχΤ|ς πϊοιφερείϊο είι, ήν ου οί νατοικο-σι χν ούχι εις τον
  ενο'χ-ΐασϊήν ιτ;ς οιχονομιχτ,ς τεριφκ,ε άς είς ΐ)'' τυχόν κίΐτεΐ (.'-■"
  ρος η κ*ιΙ το όλον τώ» χΓη>.ατω,, εχτ6£ εάν μέρ&ς ή το Ολον των
  κτηματων φο,Γλ^γ'ΐ.μ' ^υ τι ο- >»ιΐαι είς ΐ"εριφ^ρ ιαν ε-τος τού
  Δή ι«υ τΐ,ς χα-οι ίΐζ τού δποΓϊ υ-ος χ ΐαυ'λλειτ^/ φοράν εις όν
  Ινθ'ιιο,σ ((ν τίς Τϊίρ 5ερο(α4 ταύτη;
  2) Ο Δή,Αθςδιαιρίϊται είς »πτ«5Γϊριςερε'α< ·ητ^ι Αγ. Β «ιλείου Άμιρα, Κρε6βατα, Κιφα'οδίυσιου, Ιΐευχου Καλκμίου χαι ^υ- χο^ογου 3) Πάς πλε οδό-ης οιά ·,„ ίντ, δεχ'ΟΓ νά προοαναγτ, Γ$ιόχ? °Ϋ / εωσεις ίνευ δι ααοιιατο 5ια ρ6σβ(ι>ς χκΐ ήιζησίωξ τοίς 5* ν0| "*-
  τ*θ.ση 6ΐς το Δημθίΐ ό, τεμείον Λόγω έγγυηβ-ως 5 δσα/ ι* "
  ΐ^ασ"1 ην των περιφεί,ειών ΚΐγΛλοί"ρυσίΐΐυ
  ο α/. 6ι* ίχ ΐΧΎυ τιον
  4) -
  οαν
  , οί* έχ ΐΐγι; τιον λνπώ^ π'ίΐφίρειών.
  ) Ή Ι,χοτ.χα α δ εξ /θησβταινν 2θΣει.τε-.^ρ ου 19»»-* ^*'
  Κυοιαχγ,ν χαι ωρ* 2 — 4 μ ι*. '- τφ Ληαΐρ/ιαχω Κ*ταστ.|-
  Δ Τ
  α» ενωπο ε·κιτρο7ίϊ)ς αιτοτε/ο·.ιμένη υπο ιοο αη^ α;
  Βαΐ λε ου ώς Ποοε, ου έ ος 6τ,μ *-ικο, ί.υμ!^^>^Α^υ χά. ΐθ
  Τιίως υ Δημου ώς ρελ"ϊ>^.
  5
  "II
  ττλίτοίυσ'α ι-τοοιναλα^β^ ίται έαν ενιος 6 ημερών αιο
  . ο,-τχχι,» )σε<-)^ ήϊϊΑε ιι,.οβφερθΓ,μ.ίσθ >>μ« 5ο'^£π'πλίον ί^"-
  ταίας πρ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ε
  343
  β) ΊΙ >4.τ»βθΛή τοϋ μιβθώματος θέ'ει γίν«ι »ίί τρ«ϊς !ΐ« οόΐεις
  έξ ών ή μέν *'. (Μ}?ι «ληρίι.67; την 20 Δ'β^ου 1910 ή£έ β", την
  20 Φίίρ',ΜΛίίοχ» 1911 χϊϊ ή γ'. την 20 Απριλίου 16ίουϊτος άτοχωί
  καΐ είς τα; ^βι: '.όσεις *«" έ. ΰπιρ^μίοία ι=.έ τόσον συΜ.πκ.φηίν'η.ιέ-
  νον 9ο)ομέχρι αποτΐληοωωτς.
  7) Ού'^ΐς βαμψη.ισμο-'ύίθίΐαι νά γ'νγι έναντι τοΰ μισίώματο^
  οι' οίον δνποτε λογςν.
  νά συντάζ·/;το ί:*ιτ ύμ&* όν Συμβόλαιον έντ&ς τριών ήυ.ε-ώ άπό την
  6ρισπκ ς καταπτώσεως ΐό α,έ» κατατεθειμένον ύπ' «ύ.'-ΰ ποίον
  θά ?ατίΐπίπτγι π:ος ω$ε~Όζ τ-,ϊί Δήκου οδτος ί>ε μετ* τού ί νγι,ητοΰ
  αυ~οΰ 6ά ίίπν ϊ&/Ί τ υ Λή;/£,ϋ ΰττον^&θ! οιά πάσα/ αυτού '.< *ί,ί μισθ<ο3δ*κ η και ΰ,τϊ' ευ'ίέ'ας ί'θνε'ρίτείύς ζττυ'-'ίν έι?1 ελίΐτ ν ρύ^εν ίιχαίωμα έ·ηϊ τοΰ τυχόν «>ειογάσμ«Τ':ς.
  9) Ό Δήμος Γύ3?.ν διχαίωμα άναγνω-ιίζει πρό? τοϋς μυϊαιτάς τοΰ
  επί τώ·· συγχθΜΐζοαέ^ ών π35ΐ'ί»των φίρευ δι' ένδίχομένην βεομι-
  ν!αν η ίλλα «ποόοπτα άτυχήαατα.
  10) Τί πρ*κτΐΛϊτής οημοτρϊσί^ς δπόκίιναι είς την '-'γκρΐϊιν
  τοΰ Δημΐτιχοΰ Συμίουλίου τδ δπ^ΐιν διχαιοΰ;αι να έγχρΐνη ή ατ>
  αυτχ χω^ίί χ τούιου δ τελδυτΛΪο; πλείοΒΟΓηί νά άποχτ^ .:χαίο>μά
  τι χατά τοΰ Δγ'μου.
  11) Τα χιιρύχεια χαΐ τα εξοδχ τοΰ συνταχθησομένθο Συμζολι'ου
  έπιβαρύνουσι τοίις μισθωτάς.
  Έ, Αγ. Βχβιλείω τ^ 3 Σ)6ρίοο 1910.
  Ό Δήμ*ρχος Αγ. Βασιλίίου.
  Ιωάν.
  II.
  Σ.
  πλ.-,,ωμίνου "ϊκρίτιδος κα'ι σφαίρας ν»;ν άνθρωποκτοήα» τού Μ«-
  ΰλη ήτοι, κακουργήματος προβλεπομένου καί τι-
  ίπό των αρθ 3ων 57 καί 288 τού Ποΐνιχου' Νόμου.
  τήνά;ό 28 Αΰγ--ύστου 1910 κατηγορίαν μοα.
  Έκειδή ό μνησθΐ'ς είναι ·ρυγόδικος καί άγνοεϊται δ τοπος τής
  δίαμίνής τού.
  Δυνάμει των άρθρων 408, 406 καϊ 409 τής Ποινικής Δικο-
  Ηροακαλώ τού ϊίρημένΐυς άνωτέρ·· καιηγορουμένους νά έμ-
  , φανισθώσ.ν οΰτϊπρ.πώπως ενώπιον τοϋ άκροατηρίου Κακοι»ργιο-
  δκ;. ου Χανίων τη^ 18 Ία^οαμου 1911 ημέραν Τρίτην καί
  ;».£νη τοίαηνβι; «ί->θετμ4 λογίζΐμένη άφ' ή"ς εγίνετο ή τελευ¬
  ταία των κρός τιΐχοκολληϊΐν ϋΐί δημοσίευΐιν τοιί παρόντος υπό
  τοΰ Νομου διατίταγμένων ποάξίων, ?να δικασθΰσιν κατ' αυτήν
  αλ^'<κ μή ^μφαίΐζομενοι κατά την ρηθεϊσαν δικάσιμον τβΰ Κα- κο>»ργιθίΐ«ίου, Οελιυσι κατά τόν Νόμον δικασθή ΐρημην.
  < Δημοσιευθήτιο τό καρόν δία τής ίπισήϋΐου εφημερίδος. Έν Χανίοις τή 28 Αύγουστου 1910 | Ό Άντεισαγγελίύς των Έφϊτών 1 Ν. Χ. Ζουρίδης Αριθ. Πρωτ. 1498 » Δΐεκπ. 1'56 Ο Δτΐ^κι Διαχ.ηρύττει ότι Εκ,τίθετα,'. ίίς πλί'.οδοτΐΛην δηαοΐϊρχτ'Λν ή έκ.[Α·'ίθω<-.ις των νεκΑεοινϋν (έλ*ί:υ άχι •/.ίτιΐ}) <ι·/ιι/.οτικ'όν <ρορί.ιν τ'ός άγροτικης ^εριφε ,8'ας τοΰ Δήαου Ιεραπέτρας ήτοι α'.) '/ϊ °/θ Δια τα χο)ρία Μεσελε'οους, Μακριλιά, ίνα- - ττρι, Κενδρι κχί τ/ΐν κωΐΑΟπολιν 'ΐεραπέτρχν καί β'.) 1 °/0 Διάτάχωρίχ Για,νίτσ:, Καλογέρους, Άνχτολή και Καλαμα,ύκα,. Ή δηΐΑθπρασία διεξαχθήσεται φχνερά έν τω Δημαοχ - ακψ Καταστήιιατι Ίεραπίτρου την 3 'θΑτωβρίου 1910 ημέραν Κυριακήν κ*1 ώραν ΐθ~—12 π.(Α. ενώπιον έπιτοοπης άπαρτιζομένης υπο τοΰ Δημαρχεύοντος, ώ; Προεδρου. τοΰ Εϊργινοδίκου Ιεραπέτρας καί ενός δημοτικοΰ Συμβούϊ 3>, ώς
  μελών, ότότε γενήσίται ή π-ροσωρινη κατακύρωσις.
  Ή έκμίσθωσις δύνχτχι να γίνη δι' εκάστην π$ρΐ(| ρε· ·,ν
  εκάστου χωρ.'ου τοΰ Δημου κεχωρισμένως. Πας πλειθΐο.η;
  ϋπόκ,ειται ίΙ( τάς ^-κτϊξεις τοΰ ύπ' αριθ. 356 καί Β()4
  Νόαϋν άχι των ύπ' αριθ. 1*4 /^ Ι.ζ. ~χύ' Τιιιλι /.<χτχ εθ' - μένων δ'ρων. 'ίίν Ιερα-έτβω τή 8 Σεπτεαβρίου 1910 Ό Δηιο-ϊρχεύίχΐν Ιεραπέτρας Κατογλάκϊς Αριθ. Πρωτ 8891 » Διεκ,π. 5641 "Εν Όνόματι το»ί Βασιλέως των ΈλλΛνων Ι Κ Λ Η Σ ί Σ • Εισαγγελεύς Χανίων Πρό; τί,ν επί παραδάσίΐ τού ·κιν '/αμαίτυπ«ίων Νόμου κατη- γορ.ομένη. ΈΛένυ» Σ. Γεωργιος π-ώην κάτοικον Χανίων καί Κ^ΛεΤσ^ι ότως ·,,»Λνισθί)ς αίιτοπροσώπως β'ώπιον τοΰ αχροα- •νι-,ριου τοΰ Διχ,ασΤκΐρίιυ των ενταύθα ΙΙρωιοδΐΑών την 17 τοθ μ ·/ - Δίκεμβρου τοΰ Ιτους 1910 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 8 τ: μ -ς_ος συζήτησιν -ή; ΰτό γρ-,νολο-'ίαν 6 Μχΐου ϊ.ί. ίφέ- ϊ€ώ; σίί. καιά τ<ί'» ύπ' αριθ. 215 τι]ς 25Φί6ιουαρίου έ.Ι. απο·ά- σ=ο·ς τ.ΰ Είρηνοδ'./. Ίιι Χανίων άλλως θέλίτ» δικασθή ίρήμην. Ε' Χ ιν όϊ; χ , 10 Σεπτεμίριου 1910 Ό Εισαγγελεύς Χανίων Γ. Σκονλας ιμ->ιτί 5 χ^ττι ό' κλτ,τήρ ίπιΐότω νομίμως την «αροϊίϊαν.
  ■ ■Γον (ν Χανίοις
  Ό ΕίΐΛγγίλβΰί Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  'Αρι6μ. Πρωτ. 5733
  » Διεκπ. 3840
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  Ό παοά τοίΐϊν Χανίοις Κακουργιοδ{καί«;
  Γινικοι; λ
  Λαβών όπ' δγβι τί χτ.ζ 4 Αΰγ<,ΰσΓου 1910 ύτ.' -»::0μ. 14ο βονλευμα τίΰ Σι,μδ^υλί^» τών => Σ^αΛ.';ις Πρωΐϊίΐλώ^ δι' -ΰ
  οί 1) Ίωσ/ΐφ /αί 9] ΡοΓσΐος Άνϊ?. Άφ=ρ=ζη ή Κ^ν3ί^ρίκ(;ς
  κάτοικος Χώρας Σ?α'ίων τ/*ς έκ*ρχίας Σφα<.ίω/ τ-ϋ Ν=μ;ΰ Σφακίων πίρίΊΐέμ^θησα' ένώπ.ον τΐΰ ΚαΛουργιθδικείΐυ Χ«νιων διά νά ^ίλασδώί! ώς ϋπα.ΐιοι τοί ότι συνομολβγτ.σαντες άμοι- βίϊίαν πρός ά,λήλους ουνίρΐμήν τ-,ν νύκτα τής ς25—ί6 Σε- π.ε^β,.ί.^ ί 909 >ατά την συν;ινβία; «θόλος» Χώροκ, Σφακίων »κ
  προμελίτης χβί έσκεμμίνω; ίξετίλεσαν ίι' ό'πλου «Γ*ραβ πε-
  Αοί. Ά-ο?. 680
  Τό Χ,-ίΐ'ί-ήοχον των έν Χανίοις ΙΙοωτοδικών
  Δια -«υτκ
  Δ· ,<■ 'ρήμην ής χα,ηγορου^έ^/ις ΚαλΛΐόπη; Κανΐαοαχη ; ί ..ώι,/ '-Λ^τί ι υ' πι*Λ3ραναοκ»1ή' >, > ρώστου ϊιβμονής.
  ίί1ρ^σ■'6»-^^-η* I*γ^<δτι έν ,' ωτΐι αύτογνοίΐιο,ως χοεΙ άν«» ιι,ς συν <^τ; θέσεως ο .> έχοντος δ'.ιαιώματα έλαβε ι 6ΐς την κατοχήν
  ιη-, ς«τί χινη'ά χττ,ιιβτα
  V"!
  : "Ο" -Γ,ν νυχτα ττς 20-21 Δ«χ§μ-
  6;ί ^ 901} ίχ. τής έν -/) ΐιχοιχία Κ ύμ-ΚαΜ Χ^ν'ων χίΐμίνης οί-
  -. α, ΐ'ι Και,'ΐ.. Χο.ίί,οίο ΐΑϊ*η εί Υ) ϋιΐιάλει ίιπηρέτρια ίΛαβίν «Ις
  τΓ^ν /.χ / ί) - γ. > <χ* νόυμα'ϊ χ* ^υ»Λΐ*·ιαν αζ χ- οραχ. 5.50, Ι,λ ·:„.α αξίας
  .....:-~- -■ — 40 50 ανήχιιντα «ίς τον εί&ημένον Κ.
  τ ηΑρΐ.ιοι.ΐνι> ώς ίδιθΛΤί,οίαν της χαΐ
  ■ 11νο/'ν χατηγορουμένην Καλλιόπη»
  , (ί) μηνών.
  ;ί,*οτ·:υ5η. '£ν Χά/ οί; τ7, 19 Αυγου»
  υ.
  ό/·
  δΐΛ
  τα
  χςιας
  Χίΐ3 ο ου/ϊ η
  'Κ?. α ·'-ζ
  Ε ^.ί!*
  ιτ'υ 1 -ι ί 0
  Οί ΛΐΧΪ5ϊ0ίΙ
  1 < ια^νακ^IΚ· ς Ι Καταλαγαοίανός Κ, ΙΙαπαγιαννή^.»ς Ό Ύπογρ«μματ·ΰς Ε. Κ«λλιτ«ρ»χης·
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Αριθ. Πρωτ. 929
  » Διεκττ. 7ί 8
  νων
  Έν "Ονόματι τοϋ ΒαόιΛέως των '
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
  Ό παρά τω Είρηνοδικείω Καότελλίον
  Πεδιάδος Δημόαιος Κατήγορος
  Επι ιδή δ Ιωάννης ΣευΑ. Οίχονομίχις έτών 22, χάταιχσς τέως
  μΐν Βαρβάρου Πεδιάδος, ήδη δέ αγνώστου 8ιαμ.ονής χχτηγορ ϊταΐ
  ώς ύπαίτιος ότι ι», 19*| Ίου.ίου (910 περΐ ώραν 6ην μ μ., όν δη¬
  μοσία, οδώ τοΰ /ωρίου Βαρβάρου Πεδιάδος χαθύβριαε διά των Λε-
  ζεων «πούστ>) χαί χε-..·τα* τον δμο/ώριόν τού Κωνσταντίνον Άν·
  ταΛλουδάχην άγοοφυλαχο δι* τα ϊργα τής υπηρεσίας τού ίτιείΛΤ,σας
  αυτόν προσέτι ότι 6ά τον φονεύση].
  Έκειδίι τό ά'(ίυ.ηαα τοΰτ·-. προβλέπετα, χαί τιμωρεΐται ιπ6 τό
  άρθρον 160 τοΰ Ποΐνιχοΰ Νόμου, χαρα .τηρίζεται ίέ ώς ττλημμε-
  συμ<ρώνως τω άρθρω 154 της Ποινικης Διχονομίας, νως δέ Λαλοϋμεν «ΰτόν δπως λάβη γνώσιν των εγγράφων της Διχογραφίας. Έν Ρίθΰμνί) τη Ό Έπειδή δ χαιηγορουμενσς ούτος είνε άπών κα! αγνοιίταιδ τοπχ τής διαμονής τού. Ίδοντες χ»ί τ' άρθρα 4θ5 χαϊ 406 τής Ποινιχής Διχονοαίϊΐ. Καλοΰμιν τον ι;.μημεΙον . αιηγο-ούμενον ϊ»α ίμφχνιβθ^ αυι ιτρ Κ. Οί κληθε'ντες Μάρτυρες Σπυρίδων Μπαρμπαδάκτις Εμμανουήλ Στ. Καραλακης Αντώνιος Γαβαλάς Ευάγγελος Γ'ακουμα'κτς Έγγραφα Ή ΰπ' αριθμόν 280 έκθεσις της χωροφυλακηί. •Ηύττ' αριθμόν 21)0/162 τοΰ 1908 Άβτυνομ-κ'; ίκβεσις. ΤοΟ ύπ άρ'θ. 75)5(^5 Βούλδυμα, τοϋ Πρωτοδ'Λίίου Ρ - ύμνης. Καί ή σνετικη δι/ογραφία. Άρμοόιος δ.καο"τ[κ.ός κλητηρ ττ«ρα('γέλ5ται όπως ϊν άν- ϋ τίτυπον τοΰ παρόντος το'ΎθΛθλλήκτγ) είς την τίΛ£υταίχν κα.- τοΰ Ε:ρηνοοιχ«(ου Καβτελλΐου 11ε- Ι χο'κίαν τοΰ κα,τογορουμί'νου, έ'τερον παραδώ7Υ| εί'ί τίνα τω ρίου τοθ Ιτου; 1910 ημέραν Σαβ- | ! έ' λλ^ είς δηα'όσι* με'ρη. ΐρ^ατηρίθϋ τού /(.φηνοβιχειου ιναστεΛΑΐου ιιε- ι τθ'κΐΛν τού ί]>όί Δεχεμβρίου τοΰ ετους 1910 ημέραν Σαβ- ' συγγ{νών το ο
  π ιι ί'.Λ ο'./αΐθΐ, ώς 6π»ίτιος ΐής έ^τεΟείθΛ; ( )'
  5ΐ διχασ'ή εοήμην συμφώνως τώ άρθρω 407 τί,- —ν Ρ£""
  βώχως ενώπιον τοΰ
  διάδος την 18 τοΰ μη·
  βατον χαί ώραν Ό
  πράξεως, άλλως θέλει διχασ'η εοήμην συμφώνως τώ άρθρω 407 τί,
  Ποινιχής Διχονομίαζ, αυγ/ρον <>ς δέ <αλοΰμεν αυτόν ίπως γνώσιν των εγγράφων -.ίς διχο' ρβφίβς. Έν Καστελλίω Πείιάίος τ?, 1 Ι Σιπτεμβρίου 1910 Ό ΛημόΌ-ιος Κατήγορος Η. Γ. Παπαδάκης Οί χλη6έ<-ες μάρίυρε; 3) Φώτιος ΤσιρΐίΊΰταχ/,ί /α-ο:χος Βαρβάρου Πεδιάδος 4) Έμμ. Μ. Κα^ακΗτ χης » » » ή σχΐτιχή ίχθΐυι »ή, Χ«ιροβυλαχής Άρμ'ίδιθί οΐ«ασ:ΐ"6 «Λη ήα παρ«γγίλλεται »5πως ίν αντίτυπον τ·ΰχαρόνιος τ^ι/;Οxι·λλ11σν) «'ς ,,ν ιελευταίοτν χατοιχ'αν τοΰ χατηγο- ρουμίνου χΐ' εεερον 'οι^ο ΟΛΛησϊ) ιίς δηυΐίσια μέρη' δημοσιευθήτω δέ τοτβ δια τής Έπιστμ.υ Εφημερίδος έ'τ-:οον τ αυθημερόν. ΌΔημοσιος Κατήν&ρος Κ. ή μ Έ· Καστ(>λίω Πίδιάδς
  Αριθ Πρωτ. 567
  » &ιζκπ. 544
  Έν Όνόματι τον Βαοτλέως των *Ελλήν<»ν ΚαΗΊΉΡΙΟΝ Ε11ΙΚΡ1ΜΑ Ό ηαοά τω Ετ^>ηνο5*κει<ι>
  Ό Δημ<ίσιος Κατήγβρος Ι. Γ. Παπαδάκης. Αριθ. Πρωτ. 590 » Διεκπ. 563 Έν Όνόαατι τοθ Βασιλέως των 'Ελλή*ων ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΚΙΚΡΙΜΑ Ό πα^ά τώ ϋί^η .οδικείω Ρεθι/|»νης Δηιιόίίχος Κατήγορος Έπειόϊ) ό Ευάγγελος Ι. Σαριδάκης η Κουφάκης κάτοι- κος τού χωρίιυ Πρασαί Ρεθύμνης. ΚαΤηγοροΰμενος ώς ύπαίτιος τοΰ ότι την 9 Σεπτεμβρίου ■ Ρεθ·' Έπειδή 6 Έαμΐ,ουήλ Ιωάννου Φι*νουρ>αχΐς χατοιχος μ
  Κατηγορούμε,ος ώς ^ιΐα - ιος τοΰ ΟΤ( ->,ν 23 Ν.εμβρίου 1907
  | Ιξωθι τοΰ -^ωρ'.ον "Αοβλι κατχ τ^·» θ.συ «Λχζανα» αΐΓθομθί-
  £ τήΐως ίϊς βρασμ6ν ψυ/ίίής ορι^ή,· έ-ραιιμάτισβ 6'.β ρχβίου είς τ-ήν
  Ι κεφαλήν καί διάφ^οα άλλα ου σώμχτο; μερη τόν 'Λι/ά/ Φϊ-
  λά έξ δ ά ί
  φή φ
  ί φουλάκην έξ δν τ,ίαυμάτα)"
  { ί έ έ
  η
  ϊ.ίκανος προ; έ·-
  { γοιτίαν χατέστη Ίΐλέον των τριών χαί Ιλΐττον »·ών τριά<οντα ήαερώ'. | Επειδή το άνόμημα τοίτο πι,οβ^επεται χ»ί τιμωρεΐτοιι άχό • τ' άρβρβι 308 έ5. 4 τοΰ Ποινιχου Νόαου χ»ρα<τη?ίζετ«ι δέ ώς ; •πλημμίλημα. 'Βπίίδή δ χατηγρούμΐνος είναι ϊπώ< κα'ι ί(ο-.ιτχι δ τόπος τής ] διαμονής τού. Ίδόντες χαί ,' άρθρϊ ! 53 χαί 159 τής Ποινι«.ής Διχονομίβς. Καλούμεν τον εϊρηΛένον χοςτηγοροΰμενον ίνα ίμ.φινισβ?| αύτο- οσώχως ενώπιον τοΰ άχροα-ηριοιι τοΰ Είρη/θ'.ιχειου Ρεθύμνης 18 ~0ν μηνδς Λεχεμίρίου τοΰ ετο^ς ΓΜΟήμέρχν σάββατον π. μ. ίνα διχ,οκΐβή ώ; ϋΐϊΐτιο; τής έν τεθείσης ττρα- ο κ,Λττ,γορουμενος ούτος $:νί α,πων καί αγνοαται ο τοπος της ίιαμθΝηςτου. Ίδόντες κν. τα αρθρχ 153 κχι 159 της ΙΙοιν:κής Διλο- νομίας. Καλοΰμεν τον ίίργιμε'νΐν κατηγορου'λενον ίνα έαοανιοθίί αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροατηοίου τού Είρηνοοικί'ου Ηίθύμνης Τήν 18 τοϋ αηνός ΔεΛεμβρ'Όυ τοΰ ίτους 1910 ημέραν Σάββατον κα'ι ώρχν 9 π. μ. ίνα δικασθή ώς ύπαί¬ τιος της έχτεθί'σης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή έρημην γνώσιν των 'Κν •ντφεν Ρεθυμνγ, Ιποοηματοχοιειφ τού Ευαγγελου Για- ξι<Χ) άλλω; θ£,61 &(,α,^ ερ1μην σϋ(λ?ώνω. .'ώ ίο9:ω κουμακη αποομελδτήτως κα'ι κατόπιν έριδος ΐτραυμάττ,σε | Ποινιχής Διχονομίίς, συ(·/_ρόνως ϊέ χαλοίΤμεν α'ύ ο< όπ οια (ραλτσέτας Ιτι τού δες*ιοΰ ώμου τόν ανωτέρω Εύαγγελον ί εά ή Δί έξ ού τραύματος ένόσησε ούτος κα'ι άνίκανος πρός έργαιΐλν κατέστη πλέον των τριών καί έλαττον των τριάκοντα ήαε- ρών. Έπίΐδή τό άνόιχγιμα τουτο προβλί'πίτα1. καί τιΐΛωρεϊται άπό τ' άρθρα τοΰ Γΐοινίκοΰ Νόμου χαρακτΓρίζίται δέ ώς ως μάατυρες "Αδελε εγγράφων τής Αύ'θυσϊου 191" Ό Δτ,μόσιος Κΐτήγορος Κ. αλεύοης Οί «ληβέντες Πιντίλής Σωμαοάχις χάτοιχος Άσλάν Φα^ουλκχις » Ρεβύμίης "Εγγραφα Ή ϋπ' αριθ 5834 ϊ-ίβεσις της Μθ'ραονίας Τ6 6τ' ά:ιθ. 14721433 ΒούΛ'υί/α τοΰ ΠρωτοοΊχειου Ρεθύ^νηί- Και ή σ/ετιχ») οιχογρβϊ,ία. Άρμόδιος διχαστιχός χλητ»ρ τα;αγγϊλϊ αι ό'τως 1» «ντίτυ- πο/ τοί παρόντος τ^ι/οχολλιίσ/ι «ϊ< την τελευταίαν »ατοιχί«ν τού χατηγίρουμεΌυ, Ιιτίοον παραοώί/) ίΓς τίνα των χβί έτεοον τοιχοχολλήσ^) ϊίς δημόσ α μέρη. ■ρ.. η.».(...... βώβημερον, Ό Δημ^χος το» Έν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άριθμ. 11ρ.ωτ. 569
  » Διεχπ. 54ΰ ,, - .
  Έν Όνόματι τού ΒαόιΛε'ως των Έλλήνων
  ΚΛΙΙΤΗΡΙΟιΝ ΕΠΙΚΜΜΑ
  *Ο παρά τώ Είρηνοδικείω . εθι/μνης
  ι Δημόόιος Κατήγορος
  Έ .τε ι δή ό Ατλχν Φιυρουλά^ς κχτο'.Λος Ρεθύμνης νυν δέ
  αγνώστου διαμονής,
  Κατηγορούμενος ώς ύπαίτιος τοΰ ό'τι την 23 Νοεμβριού
  1907 έν τί) θέσει «Λαζ'αντή» τής περιφερείας τοΰ χωρίου
  Άδελε άπρομελίτητως έτραυαχταε διά ράβδου είς την κε¬
  φαλήν καί την χείραν τόν έ* τού χωρίου Άδελε Εμμανουήλ
  1. Φανουργάκτ) νοσήσαντχ καί ανίκανον πρός εργασίαν κ,ατα-
  στάντα πλέον των τρ'ών κχ! έλαττον των ιριχκοντα ημερών.
  'ϋτπειόή τό άνόμι,μχ τουτο προβλέπετχι κα'ι τιΐΑωοίϊτα:
  άπό τ' αρθρον 308 έδ. 4 τοϋ ΙΙοινικοΰ Νό,αου χα,ρχκτιρίζεται
  δέ ώς πλημΐλέλΥΐμβ'.
  Έπειδη ό κατηγορόιίμενος ούτος είναι άπών καί άγνοιϊτχι
  ό τόπος τής διαα,ο^-ής τού.
  ΊοΌντες κχίτ'αρθρα 1·Γ'3χαί 159 τής Ποινκή,- Δικονομιας.
  Καλούμεν τόν είρημένον χχτηγορούμενον ίνα εμφανισθή
  αυτοπροσώπως ενώπιον τοϋ άκροχτηρίου τού Είρ/ινοδικ-ε'ου
  Ρεθύμνης την 18 τοϋ μηνός Δεκεμβριού τοΰ Ιτους 1910
  ημέραν Σάββατον καί ώραν 8 π.μ ίνα δικασθή ώς ύιταίτιος
  τής έκ,τεθείσης πράξεως, άΤλως θ:)ει δικασθή έρημην <τ.>μ<ρώ- τω άρθρω 154 τής Ποινικής Δικονομίας, συγχρόνως δέ κα¬ λούμεν αυτόν όπως λάβη γνώσιν των εγγράφων τής Δικο- Κατήγορος ύ φ Έν Ρεθύμνν) τή 3 1 Αύγού<ττου 1910. Ό Δηΐλόσ Κ. Οί κλτ,θέντεί μάρτυρες Έμμ. Ιωάν Φχνουργάκης "Αδελί ΙΙα,ντελής Σωμαράχ,ης "Ιίγγρχφα Ή ύιτ-' αριθμόν 14?/828 ΙΛ'.τ.ς τοϋ σταθμοΰ Πηγής Τό ύπ' αριθμόν 5549/1056 Βούλευιχα τοϋ Πρ^τοδικΐίου Ρίθΰα,νης. Κχ· ή σ/ετικη δικ,ογραφ'Ό, Αρμοδίας δ:*αστ[/ί.ό; λλητήρ τχραγγέλλε'-χι ό'ττως εν αντίτυπον τού πχροντος τοι/θΛθλλήση είς την τελε,ιτχίχν κατοικίαν τού κχτηγορουμ,ένο'ο, έτερον ττχρχόώτη είς τίνα των συγγίνών τού καί έτερον τοιχοκολλήση ε!ς δημοσία μί'ρη. Έν Ρίθύι/.νη αυθημερόν Ό Δηαόσ'.ος Κχτήγορο; Κ. ΙΙλει/ρης Επεΐδτ; τό χνόμο/χ τούτο προβλέπιται καί τιμωριίτχι άχό τ'άρθρον 21)1 εί. 3 τοϋ Ποινικοϋ Νόμου χαρακτηρί- ζετα: δέ ώς πληι/,μέλγ-μα. Επειόή ό κατγ|γοροΰμ5νος ούτος είνε άίίων καί άγνοεϊ- τλι ό τόπος τής διαμονής τού. ι ΊδόντΕς κα'ι τ' άρθρα 153 κ*.Ι 159 τής Ποινΐκής Δικο- νομίχς. Καλούμεν τόν ίϊρνιμίνον κατηγορούμινον ίνα εμφανισθή αυτοπροσώπως ενώπιον τοϋ άκρο*τηρίου τού Είρηνοδικιίου Ριθύρης την 18 τοΰ μηνός ΔΐΛΐμβρίου τοΰ ϊτθνις 1910 ήμε'ραν Σάββατον καί ώρχν 9 π. μ. ίνα δικχσθϊ) ώς ύττχί- τ:ος τής έκτιθί'σης πράξεως, άλλως θέλει δικασθή, έρήμην συμφώνως τώ χρθρφ 154 τής Ποινΐκής Λικονομίας. συγ¬ χρόνως 6έ κχλοΰμιν αυτόν ό'τΐως λάβ·/) γνώσιν των εγγράφων τής Λικογραφίας Έν Ρεθύργι τή 1 Σεπτεμβρίου 1910 ' "■" ' Ό Δηροσιος Κατηγορος { Κ. ΠλιιοηΓ Οί κληθείς Μάρτυρες Χρυσή" χήρ* Έμμ. Γαβ'/'λχ Μύλους Χαραλχιιιτος Γι«'λ''της Ζχμπΐά Σχραντινάκη Μαρ γώ Μχθίουδάκη Αντώνιος Σχραντινάκης "Εγγραφα Ή ύπ αριθμόν 108)2'27 ϊκθειις τοϋ σταθμού Χρωμο- νχστηρίου. Τό όπ' αριθμόν 1550)1054 Βούλευμχ τοΰ ΙΙρωτοδικιίου Καί ή σχετικη Δικογραφίχ. Αρμίδιος όικχστικός κλητήρ ττχρχγγελιτα; δπως 'ίν αντί¬ τυπον τοΰ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τιλιυτχίαν κατοι¬ κίαν τοΰ κχτηγορουμένου, ί'τίρον παραδώση είς τινχ των συγγινών τού κχί ί'τερον τοιχοκολλήσγ) ιίς δημοσία μέρη. Έν ΓιθΰμνΥ) αύΰηα,ίρόν. Ό Δημόσιος Κατηγορος Κ. Πλεΰρης Αριθ. Πρωτ. 566 α Διεκπ. 543 Έν 'Ονόματι τθϋΒαϋιλε'ως των 'Ελλήνων ΚΑΪΓΠΙΡ10Ν ΕΠ.ΚΡΙΜΔ Ό παοά τώ Είοηνοοικείω Αριθ. Πρωτ. 571_ ~ Διεκπ. 547 Εν Όνόματι τοθ Βα^ιλίτος Γεωαγίου Α'. των 'Ελί.ήνων ΚΛίΙΤΗΡΙΟΝ Ε1Ι1ΚΡΙΜΑ '·> ηαρα τφ Ι^ΐρηνοδικείω Ι'Γθΐ'ΐινης 4η-
  ιιόόιος
  ή 5 Ίωχννης Έμ*. Γ.χννο/λχκ,ης αχτο κος τού
  /ωρίθυ Μύλους ΡίίΙύμντ,ς ν;ν δέ αγνώστου οΊχαθ'/ίς κχτΛ-
  γορουμίνος ώ; ύπχίτιος τού δτι την νΰ*τϊ τή; '2χς πρός
  την 3ην Νοεμβρίο.ι 190^ /ωρις νά. δχτχ»χ;η -.ήν /.οιν>,ν
  ιίρήνην ιίσέοχλί παρανοαως Άς τλ,ν έν τω χω;·'ω Μύλους
  οικίαν τής Χ ο .«τή; /ήοας Έια'χ Ρχβχλϊ χχί έτχραςε κχί
  Τίχρηνωχλησ» τ/·,ν ί:;η/.£//] <· 5:Λνο£7τοι/*ν ό χτ2ί~ου; τρο- τ^ο^, χωρι; όχως νά ίπινέγΛ/ι .3ιχιοτρχγΓ*ς οντβ ι'ς πρό- βωπα οΰτε ιίς πράγμχτα. Έπίΐ5 - 6 Γεώργ Οί Χα:ζιθά*ι« χάτοιχος Πιριβολίων Ι'ιβυμνης Κατηρρούμινος ώς ύπαίτιος τοϋ ότι την 28 Αιΐγοΰστου 1908 ■κΐ'Λ ωρα/ 1υπ. μ. χα»υίριβ«ν έγ^ρΐφω; την τιμήν τοΰ όμοχω- ρίου τόπ Νι/.ολαου Μ Μχνουτίχη ήτοι ίτοιχοχόλληνε τιμα^ιον νίρ-ουιί; την βυραν τοϋ μαγαζι'ου τοΰ ιίρημένου παθόντο; ίΐς οί (?χεί έγγίγραμαί.α; τάς λέςει, ο'.γώ θΐ σ* σ»ςω ξιγιβενιι- υ^ιίίϊ · χϊι ίτι τ^ν 2*ί Αΰ(·ουστου 1!Ό9 ήπείλ-σι ιο οώμ« χϊΐ ΤΓ|» ζιιιί,ν ν:. α!ιτο5 "ί^ον :θί ,ιϊ π Μσ-ρό^ου >ιαί μ»/»''ρϊ< άτινϊ ίξή · γ*]1' IX τ Γ,ζ όΐφιίος αύτοϋ. 'Κτειδη τ6 χνό^τ,^Λ τουτο πίθβλζπεχαι κβΐ τιυιωΐεΐται λτο τ' άρθ^χ 69^ χζί χαί ίι57 τοί Ποινιχον Ν ρ.ου χαραιττρ/ζετοΐ' δέ ώ: πλημμίλημχ. 'Κπβιξη 4 χαΓηγορυύμϊνο, ούτος ιΐναι άπών χβΐ άγνοΐϊται & ■><$Λβ» τί,; «ιβμονής τού. Ίδόντ»; χ·1 τ' ΐρβρα 153 χιχΐ 159 τήί Ποινιχής Διχονομί«ς. Κιλ^ϋμι, τον (ίρημενον χΐτηγορού(χ[νο/ ϊ,χ έμφχνισβή »ύτο- π^οιώπως ενώπιον τοϋ άχροβιηρ'ου τοί Είρηνο?ιχιιου Ρ§9υμνη< την 18 τού μηνός Διχΐμδρ 0.3 το; Ιΐο«< 1910 ημέραν Σάββατον χιΐ ωρ/ν 8 Χ. μ. Ινα ν.χΛ;0/, 'ϋ; ύπχίτιο; τή, ίχ-ίδιίαης χριξιω{ άλλωί Οιλιι ίιχιιθή ΐρήμην βυμεώνω; τώ «ρβω 154 τής Ποινιχής
  Γ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
  Διχονομίας συγ/ρονως ο* χαλοΰ|Λ(ν αυτόν 5τ«Κ λάβ|| γνώσιν
  των εγγράφων της Διχογραφία;.
  Έν Ρ.βόμνγι τϊ 30 Αϋΐ·ύ«το« 1910
  Ό Αημ
  κ.
  Οί κλ^ίίντ«
  Νιχόλαος Μ. Μανουσάκη; Πΐειβόλιί
  Στυλιανός Ι. Τιρζιδάχης Ρέθυμνον
  Γρη-,άριος Μχνουβάχης Πΐριβόλια
  Κυρχιίχος Μ«ργιόλος Περιβολτα
  Π '0
  Χαραλβμχος
  "II
  ύκ' ίριομ,. 319 Ε«4*φν τής χ«ρφή
  Τό ΰπ' άριβμ. 1407)918 βούλιυμ» τβί Πρ*,τον·χ*ί'υ Ριήύ-
  <, Καΐ ή βχετιχή Δκ,ογραφία. Άρμόίιβι 2ιχ«στιχός χλητήρ παραγγ^λλ,*τβι ίπως εκ «ντ'τι^πον ιοϋ παρό.ΐχς τοιχ*χα*λτ,σ|) εί; ιήν τίλΐυταίαν χατοιχίαν '.ον χατηγορςο^ένον, Ινερρν πα^ιαδώϊτ) &Γ; τίνα των συγγινώ» τού χαΐ ϊτερ?ν τοι/^οχολλήσγ) ιΐχ δημίβια μερΐ). Έν Ρεϊύμνγι «ύθ·η(ΐ«ρίν. Ό ί^μίαιος Κατήγι?ρ(ϊΐ Κ. Αριθ. Πράξ. 20 Ό Είρηνοδίκης Πενκον. Λαβόντίς 6«* όψιι τβ δ«' άριβ. 137 τ%ΐί 40ης Ιουλίου 1910 Νο¬ μοθετικόν ΔιάταγΜΚ κερί αγροφύλακος. Όρίζομεν ήμ<β«« πρβ$ έχδίχ«σ(ν των ά^οζ^ί,ιώχ «.πό Ιη« Σ)6ρίου μέχβι τίλους Δ«χιμ6ρίου 1910 τ«« «ξής. Διά χον Δήμον Βιάννου νήν 2 χά! 16 7)βρίου την 7 χαί 21 5)6ρί- ο», την Α *αΙ 18 Να£μ6»ίου χ«1 την 2 χαί 16 Α««»μ^ίβν 1910. Δια τ&ν Δήμον Άγίου Βασι/ιί·υ, την 6ΐ)ν ««Ι 20 Σ)6ρίορ τή» την 11 χαί 28 8)6ρ£ου, την 8 χ«1 22 Ν)6ρ(οο. χαί την 6 χαί 20 Δ«- χιμβ?ί&υ 1910. Διά τόν Δήμον Μύρτου την 9 χαΐ 23 7)ρ(ου, -την 14 χαΐ 28 &)6«Ιον, "ήν Η χαί 25 Ν,βρίβυ χαί την 9 χαΐ £3 Δεκεμβριού 1910 "Ορ»ν ί.άρξε(*ς των νυνεί^ι,φν την 10 « μ. χ<ϊ τ4π&ν ΐχδΐΑάίΐ«ί τα οίχιϊα Δημοτι/ά Καταστήματα, έχτό; των άγρεζιικιών τον Δή · μου Μύρτου, αϊπ ες έχδιχααθήσονται χχτά τοΰ; μήνας Σ)6ριον χ κ ι 8)6ριονίν τώ /βρίω Κάτω Σόμη τοΰ Δήμου Μύρτου. ά την έν. όντιγρά^ω τοιχοχολλησιν «ής π·»ο<1<Γη< ίίς Ε^δί ' Κή ρ^ χ τ»< διχβστ. πί<«χχ τοϋ Ε^ιοδιχίίου ·'ς τα Κ«τ«βτή|Μίτα Δήμων της Επαρχίας Βιάνου χαί την δημοβίειιβΐν ·ύτής & Έή Εφημερίδος. Βγίνεΐο χ*1 έξιδοίΐη. Έν Πιύχω τ% 7 Αύγούίτου 1910. Ό Εί,ίνοο'χν χ°ύ 4, α. δ βΐι^Ιό< αυταί. Ό Γραμματεύς τού Εφτ,νοδιχιίί,μ Πωχαυ, Μιιτθ. Κονταξόκης. Όβι άχριβίς ά*τίγραφο». Πί ύλό Ό. Μ, •·!ί Ι ' ■"