93575

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/9/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΊΛΕΙΟΝ Τ « ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔ01 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ν ΚΡΜτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοίς τίί 21 Σεπτεαόρ.'ου 1910—Αριθ. 65
  ΙΙαροοάιιατα
  Επί τής ύπ' αριθ. 6Ι82/Ϊ87» έ·έ'. έγχυκλίου της Ανωτέρας
  Διευθύνσεως των Εξωτερικών, της δηαοσιβυθςίσης ένπαρχρ-
  τήματι τού ύιτ' αριθ. 63 Γ'. τεύχους της 13 Σ6χτιι/.βρίου
  1910 της Επισήμου Εφημερίδος ϊχει άναγρχφή έν ταίς
  σίλίσι 12,25.38,57 μ 74 'ή 31 ΊοΛ'Όα ΙιΊ 1 .οέχρ; τής
  οποίας οί δια,θέσ,μ,οι /.Άηρα>ιοί /.αί οί έχοντες προσθέτους
  ϋπηρειίας όΐίΕίλουϊΐ νχ /;ατ^ζχλ<,ί;. Ί,ήν έςαγοράν τής οιχ'.'ε- σ'μότητο; η τοϋ ΐϊροσθέτου υπηρεσίαι ν, έίω έδει ν άναγρχφη •ό 30 'Λ-ρίλίοο 1911. 'Λντί δθεν τής 31 Ιουλίου 1911 γρχτττίΌν 30 Απριλίου 1911. Επί τοΰ παρα,ρτήματος τού ύ,τ' αριθ. 03 Γ'. /^ τής 13 Σεπτψβρίου 1910 τϊαρεκτέφρηιαν τα εξής χχρυρά- |/.ατχ έν σελίδι 5 άχι έν άρχη τοϋ πίνακος Β'. άντί τής 1 Νοεμβριού έ ϊ. δέον νά. γράφη 1 Όκτωβ.ίου έ. ε Τ ό ?ΰτδ λβκτεΌν καί διά τίν δευτερχν κα'ι τετάρτην πχρίγραφον τής σίλίδος ταύτης, ώς καί δι* την 9ην σελιδχ, 12,21,23,32, 35,38,43,53,57,68,69,71 καί 74 τοϋ ι-/ λόγω π ματος. '" ι Αριθ. πρωτ. 3719 » Διεκπ. 2981 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΙΠΤΡΟΗΟΣ Διακηρύττει ότι: Έκτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδοτιχής ίηχοπρασίβς <ατά τα ΰττς τής υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων συνταχθίντα '.αί υπό τοΰ Διβυβυντοϋ των Δημοσίων Ιργων Οεωρτ,θίντα δ α (-ράμματα μετά το3 προϋπολογισμοθ, συγγραφής υποχρεώσεων καί τιμολο γίου ή ίκδάθυνσις τοα λιμένος Κΐστβλλίου Κ·υίμο·υ «Λ.μνης».^ "Αρθρον 1. Τα ϊργα ■κροϋπολογίζοντ·» %ατα τή' λεπτιμερή εκτίμησιν είς τό ποίον των ϊραχμών 16 000 περιλϊμ6ΛνθΓ.>4·Όυ
  τοΰ ποσοϋ των δρ, 34 καί^/ιοοδ' άπ,οοόπτ ^ ?ατάνας ίί' ών
  ούϊέν ϊικαίωμα Ιχιι ό «ργολάβος. Ή ίΛπτωσις γενήίετίΊ ϊν.
  τοίς εκατόν είς άκβραίας μονάδας.
  "Αρθρον 2. Ή δή Αοπρασία ενεργηθήσεται ίν ταΤς έ'ϊραΐς των
  Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, κ» Ήρακ'νίίου καί έν τοις Κατα-
  στήμασι των οίχείων Νομαρχιών δι" έγγράφω·" *αί έσφραγισμένω'
  προιφορών ύτεό έπιτροπής προεδρε^ομίνης υπό των οίκίίων Νο-
  μαρχών ή των άναιΐληρωτών αό:ών των ο'.*είων Κοηοδ.^ών
  και ενός μηχανικο3 ή των άναπληρΐώτώ; ακώ< ώ; μ« "ό' τί)ν 13 Όκτ»6ρίου 1910 ημέραν Τετάρτην χαί ώρΐν 9—10 π. μ. "Αρθρον 3. Πασά «ροσφορά θά συνίδίύητα: ϋχό τής άϊεία; τού επιτηδεύματος τοΰ ίργολάβου συμφώνως τώ 811 Νομώ υπό τοθ προβλεπομένου υπό τοΰ περΐ Δημοπρασιών καί εκτελέσεως Δημ ο. σιων Ιργων Νόμ,ου πιστοποιητικοΰ καί υπό γραμματίου βεδαιοϋντος τΫινείςτ1· των δημοσιων ταμείων ή τήςΤραπεζηςΚρήτης χατάθισιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρήματα ή όμολογίας τής Τραπέζης Κρή¬ της, κατά την επι τής εκδόσεως των αξίαν ποσοΰ ίραχ. 800. Είς τον διαγωνισμόν δύνανται να λάβωσι μέρος καί άλλοδαποί συμμορφούμενοΐ πρός τάς διάταξης τοΰ περί ϊημοπρασιών καί εκ¬ τελέσεως δημοσίων έργων «ιαί λοιπους νομους τ/^ς Ιΐολιτβίας. Άρθρον 4. Ή δημοπρασία οΊϊξάγεται δημοσίως. Ό ίσφρα- γισμένος φάκελλος, έν ψ είναι έΐκεκλεισμένη ή πρ'οσφορα, τίθε¬ ται όμοΰ μετά των έν τω άνωτερψ άρθρψ μνησθέντων εγγράφων έντός δευτέρου φακέλλου, ό'στις παραοίδεται ίσφραγισμένος είς τόν πρόεδρον τής έπιτροπής συνεϊριαζοΰσης. Ό προεδρος άριθμεΐ τοΰς φακε'Λλους κατα τάξ'ν τής Εγχειρίσεως των ακολού¬ θως άποσφραγίζονται οί ίξωτερικοί φάκϊλλοι, ή δέ ίπιτροπή ση- μειοΐ έφ'εκάστου ϊσωτερικοΰ φακέλλου περικ,λείοντος τ -ν εκά¬ στου προσφοράν τό όνομα αύτοΰ καί τόν αυξοντα αριθμόν τοΰ έξω- τερικού φαχελλου καί καταγραφή έν ιτρωτοκόλλω τ/ ίμ»εριεχ6- μενα Λατά το άρθρον 3 Ιγγραφα. Έπειτα οί έν τή αίθίυστ, τής συνεδριάσεως παρευρισκόμενοι άποΐϋρονται ή δέ ίπιτροπή έξε- λέγχουσα κατ' ιδίαν τα ϊγγραφα άποφασίζει κατ' όνομα τοϋς είς τόν διαγωνισμόν παραδ«χτέους σημειουσα τούς λόγους δι* ούς τυχόν θά άπέκλειέ τίνα των μειοδοτών. "Αρθρον 5. Πασά κατά παράβασιν των άρθρων 2 3 καί 4 προσ- φορά είναι άπ'ΐράδεχ.τος καί έπιστρεφεται πρός τόν έπιδοντα ταύ¬ την χωρίς ν' άνοιχθτ, ό περικλείων αύτην φακελλος. Μετά τόν Ιλεγχίν των εγγράφων ή σννιίρίασις απο<α(ίίσταται έκ νεου δημοσία ό δέ πρόεϊρος άποσφραγιζει τα των τ:ροσφορών ρελτία κατά την άριθμητικήν αυτών σειράν, καταχωρ(ζ:ι τό πε- δΐίχάμενον αυτών έν τω πρωτίικόλλω καί αναχηρυττ.61 τελιυταΤον μειοόοτην τον προσφερόμενον να έκτε/έσ^ το Ιργον είς τιμήν συμφεροτέραν. Άν πλείονες των διαγωνιζομένω' ήθελον πρίσφίρει την αύτην συμ|ίρωτερα' προσφοραν, ή ϊημοπρασία έπαναλαμίάνεται χαι παρατεινίται επί δΰο ώρας ό δι* έσφραγισμ.νων προσφορών δία(·ωνι^μος ,Αίταςύ των προσενεγλόντω^ τάς αύτάς συμφιρω- τΐοας τιμάς. Άν δέ οΰτοι τυγχάνωσιν άπάντε, τ&:» ί~αναλαμ- 6άνεται ή ϊημιοπρϊΐία καθ1 όρισθησομίνην υπό τής ϊπιτροπής ημέραν, ήτις δίν ϊΰ^αται να ύπερβί) την δεκάτην πέμπτην άπο τής πρώ:ης οημο-οασ''ας. Ή δΕυτέρ·/ αυτή δημοπραβί» θί ν; Ιγλυρος μονον Ιχ> ό είς των 3:ϊγ Λνιζομ.ίνω; καμ^ Ι«.πτωσιν μ«-
  •(αΚζιτίρζ* τής ^ίνομίνης χατα την πρώτη; ϊημοπρΐσίαν.
  Άρθρον 6. Είς τού; χ.ϊτά τον διαγωνισμόν ϊποτυχόντας
  ίπ'στρεφονται τί λόγψ εγγυήσεως κΐταίί^ϊ'ντα χρήαατ*, όμο-
  λογίαι έν;ός τριών ημερών ά« τής δη-ΐο-τραΐίας ττ; έγγράφψ
  είδοποιήσ.ί τοο τ?τ*Ζ?ι:> τής έπιτροπής π?->; τού; δημοσίους τ»-
  μίας ί) διευθυντάς των κΐταστΐ)μϊτων έν οίς χατιτέθηϊαν.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρθρον 7. Ό Ιργολάδος ΰπόκειταί εί; τάς δ'.ατάξεις τ*0
  πΐρί δημοπρασιών καί εκτελέσεως δημοσίων Ιργων ΰπ' άρι6.
  356 Νόμου.
  Άρθρον 8. Τα πραχτ'.ν.ά τής δημοπρασίαν ύπόκί'.νται ϊίς την
  Ιγ/.ρισιν τού επί των Έσωτερικών Έπιτρόπου δ'στις Ιχει τό δι-
  καίωμα, κατά τό δοκοϋν αυτώ, νά έγ-Λρίντ ή μή αΰτά, χωρίς
  έκ τούτου ν'άποκταό τελευταίας μειοδίτης ουδέν κατά τού Δη¬
  μοσίου δικαίωμα.
  "Αρθρον 9. Τα διαγράμμΛτα, ό προϋπολογισμός, τό τιμο-
  λόγιον καί οί ό'ροι των συμφωνών *!σίν έχτεδειμίνα είς τα γρα-
  φ;ΐα των άνω Νομαρχΐών είς την διάθεσιν των βυ,ιλομένων νά
  λάβωσι γνώσιν αυτών.
  "Α.ρ%ρίν 10. Τα κηρΰχεια κιί Ιξο-δα τί-ί υναφθησοΐΑδνθ'-ι συμ~
  δολαίου ίπιδβρύνουσι τόν εργολάβον.
  Έν Χανίοις τ-, 20 Σε-ϊτεμ6?ίου 1910.
  Ό επί τώνΈσ^Μρικών Έπίτροπος
  Π. Ι. ΜΑΡΗΣ
  Άριδα. Πρωτ. 2075
  . 1750
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό
  'ίϊ^ακλείοΐ;
  Άποφ. 425
  τό
  Ό Νοιιάρνζης Χανίων
  Έγων ΰπ' όψιν τα άρθρ* 18 καί ί<3 τού Νόμου 727 κ,α,ι ϋπ' αριθ. ^^/^ι έ· ε. έγγραφον της Σεβ. Ανωτέρας Διευθύνσεως της Παιδείαν /.αί των θρν,σκευμάτων όριζε ότι: Ή 'κλογη των μελών της Μουσουλμαί,νικης Ο7;μογεροντία.ς Χανων θά ίη την 31 ΌΛτωβρίου 1910 ημέραν Κυριακην άπό της άνατολής μέγρι της δύσεως τού ηλίου. Κατ' αύ¬ την θά ψ^φίσωοιν οί ΜουσοΛμάνοι έκ,λογεΕς των Νομών Χανίων κα,ί Σφακίων, ιΐτινες αποτελούσιν κατά τόν νόμον ενα έκλογικόν σύλλογον. Τόπος ψηφοφορ'ας ΟΒΐ'ζετΐίΐ ή έν τϊ5 <Τ'<νοικ,ια Καστέλλι της πόλεως Χανίων κΕΐμένη Μουσουλμανικα, Λημοτικ,η οχθλή κ,αι Εντέλλεται την δημοσίευσιν της παρούσης διά, της Επι¬ σήμου Εφημερίδος κ,αί την τοιχοκόλλησιν αυτής είς τό κατάστημα τής ΝομχργίαΓ, καίτης Δημογεροντ.'ας 35 του¬ λάχιστον πρό της έκλογής ημέρας. Έν Χανίοις τί) 13 Σεπτεμβρίου 1910. Ό Νομάργ^ης Χανίων ΆλΛς Ναϊηζαδές Ό Γραμματεύς Π. Δ. Πολυχρονίους 'Αριθ._Πρωτ. 3654 Διακηρύττει οτ.. Έχιί66τ*ι είί πλίΐ-·δβτ!»ήν δημοπρασίαν ήένοιχίασις (χρη τού οημοτιχον φορου επί ΐών δημο-πρατουμένων κινητών τοϋ οΐχο νομικοϋ ϊτοι>ί 1910 οίος ϊνει Ι^ιίβϊ) ίι* των ίβχοιοσών ΐιΐοφά«ων
  τού Δημοτικυύ ^υμβουλ'ου Ηρακλείου.
  1) Ή δημβπρ.ισία ένΐργτ(θήσ«ται εί; τό Δημοτικόν ίατάαΐη,ι»
  Ήραχλΐίου -ε ήν 5 Όχιτωβρίου 191Γ Ημέραν Τρίτην χβΐ ώραν 10—
  —11 ίι. μ έ.ώπον τήν- γομι^ου ΈΐϊΐΐροΛϊίς, ώς την 6ρίζιι 4
  Νίμος 356.
  2) Έκαστος πλειονότης 8;» νά γίν>Ί ίΐχ-όί όφείλ«ι συμφώνως
  τω Νομώ 356 νά προχαταβάλγ) είς τι Ταμείον τοϋ Δημοσίου
  Βραχ. (Χκουι λόγω χρηματικήν εγγυήσεως χαΐ νά παρέξγι ΧΟζ>1 *5'"
  οχρεον έγνύηβιν.
  3) Οί συ αγωνιζ6μενοι χζΙ οί έγγυηταί των όφίίλουν ν' Ιμφε-
  ' νισϋοΰν αυτοπροσώπως ή δι' εϊοιχοΰ πληρΐζουσιθ» χαϊ χκνά τί».·
  « αύτ': ν τρόπον νϊ ύπογρίφ&υν τα πραχ-.ιχά χαϊ σχετι^ά ουμβολαιΐ.
  | 4) Πρώτη πρ^αφορ» άνω της οποίας όφείλουν νά πλι,οδβ "
  5 ΐυναγωνιζ(5μρνθι λρ'ζίται δρβχ 200.
  ' Τα ΐΓροι».τίχά τής -πλειοδοσίας δπ<1χϊινται εί; την ϊγχρισι^ τον • Δημοτικόν Σιΐμβουλιοο ή τής Μονίμου Έπιτροπής, ή ότΐοΐα Ι^ίΐ το οΐλβίωμα να έγχρίνγ) ή μή Λϋτά, /ωρϊς έκ τούτου ν' ϊΐΓθΛΐα ουδέν χαά -.ου Δήμου διχβίωρα & τελκυταΖος χλειοοό-ης. 6) / ί *ρος τί> Ταμείον τοϋ ϊήμου πληρωμαι θά γίνωτ«ι ίί?
  Γσ«ς μηνιαίβς δίσεις.
  7) Αί προσφοραι 0ά γίνωνται δι' ίλον το οΐχονομιχϊν ίΐος ήτοι
  άπό 1 Σίιτεμβριου 1910 ά/ρι 31 Αύγούίτου 1911, ο ϊέ «*&
  "■ 1 Σ*πτ«μβρίοι 1910 ψόρος 6' «νήχη είς τόν τελευταίον πλ«ιο-
  δί
  '-ί
  8) Κα^ά τα λοιπά <χΙ συμφωνίαι ρυβμίζονται διά τής σι»γγρ«- ?|£ των λοιπών δημοτΐχών φόρων. Έν Ήραχλίίω τ^ 17 Σεπτ*μ.6ρ!ου 1910. Ό Δήμαρχος Ήρ*»5·*01» Μ. Δεληαχιιετόν.ης V Διεκπ. 285 Ό Νομάρχης "Εχοντες Ιιπ' όψει α.) την δ-αταζιν τοϋ άρθρου 23 τοϋ ϋπ' άρ"ι5. 727 Νόμου (4'.) τ!) άρθρον 6 τοϋ ΰπ' άοιθ. 34Χ 1607 ^ά ) υ ί 8 ρ μ ) ρρ τοΰ 1607 ^ίατάγ[/,ατος και γ .) τό υπό γρονολογία,ν 8 Σεπτεμβρίί^ έ.ε τηλεγοχοη'/.α τοϋ Κου επ1, της Πα.ιο"εί*ς καί των θρηικευμάτων Έχιτρόπου. Ό ρ ί ζ ο μ 6 ν ημέραν μιν διεξα,γωγης των έκλογών των τί τακτικόν καί άναπληρωμχ ικών μελών της Μθυσονλαα- νικης Δημογεροντίας τοϋ Νοαοΰ Ηρακλείου την 31 Όκτω- βρίου Κυριακην. Καταστή.ο α δέ ψηφο^ορίχς τήν παρχ το Τε'μινος Τίφτεδάρ Χ Οωιιαν·κ,ην των άρρ;'<ων σ/ολτν. Είς ην θά ψ/ίφίσωσι τάντ?ς οί Μουσουλμάνοι ϊκ^ονεϊς νοΰ Νομ,οΰ Ηρακλείου. Ή παροΰσχ Λθ.νοπο.ηθη'ω ο.ά τής Έτνισήαου Εφημε¬ ρίδος κα'ι τοιχοκολλν 9ήτω είς τε το Κχτχντ,/λχ της Νομαρ- χιας καί Δτ,υιογίροντίας Ηρακλείου, ώ; τό ττ-ορρηθίν Διζ- ταγμα όρίζει. Έν Ηρακλείω ττ, 14 Σε-τ=μβρίο; 1910 Ό Νομα,,ιχεύων Ηρακλείου Ν. Χατζιδάκης Ό 'Υ)Γραμμχ'εΰς Γ. Μχλεβιζιώτης Αριθ Πρωτ. 2074 » Διεκπ. 1749 Ι ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΑ. ΔΗΛίΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Δήμαρχοο Ήρακλείον Ι Διακηρύττει ότι 1 Μή βμφϊν!β0ίν^οί ο45ενό; πλειοδότου χατά την ένιργτ,βιίΐ»» Ι δημοττρβσ.αν, την 15 τρέχ. μηνός προ, ενοιχίαβιν (έχχώρηβιν) | των δημοτιχών βιίρων 1)2 θ)θ επ) των συγχομιζομένων προϊίντιον, ; τοΰ φέρου άγοραπωλησιας ζώων χαϊ τού φίροο αίγοπροέάτων διά ί τί) οίχ^νομ. Ιτος 1ί)10 επαναΛαμ,βι ετ«. ή ί-ημοπρβςίβ 'ήν Ι ι Όχωδοίου 1910 ή χΐρΐν Παρΐσχευήν χαϊ ώραν 10—11 πμ ί'ώ- ' πιον τής ιομίμου επ τροπής είς τό Λτ,ανπχον ΚατΒβτημα Ήρβ- , χλείου, χ«ΐ συμφώνως πρός τού; δρους ιών ΰπ' αριθ. 1412)1160, ' 1648)1345 ^διοιχ^^οζνων δμών μέ τ))ν τροπίποίηιΐιν ίτι πρώΐη πρ;,οφο?-ι άνω τ7,ς οιτϊ άς 6χ πλίιοδοτο^ οί συναιγ(*νιζβμί><" βρί- ■ ζίτϊΐ. διά μέν τ».ν πρΰτον φίρον Ζίχγ. 2500, 8ι« Γέ τ^ν >ιιίτ«?'»
  <ρ·5οον ξραχ. 2500 χαΐ διά τον τρίτον δραχ. 50. Ό ένοιχιαστής τοΰ φόρου άγοραπωληβίας ζώιβν βά διχαιοΰτβι ι* »ϊσπράξ|) τόν νιί.αιμον οιίρο< εκΐ ΐΜ,σης ΐγβρί)ΐ«»λι>β.« ζώβ» ^,
  πίριίΛθουβιι; τυχόν είς γνώσιν τής ύπηρίσίας, χο>ρ!ς διά τουτο ν
  αναλαμβ-'νγ; ό Δήμο; ουδεμίαν εύθΐίνην ϊτέναντιτοΰ ίνθΐχι«»το''·
  Έν Ήραχλείω τ^ 17 Σεπΐεμβρίοο 1910
  Ό Δΐ)μαρχος Ήρβκλεί»»
  Μ.
  Έκ τοϋ