93578

Αριθμός τεύχους

66

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/9/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΎΗ£ ΕΛΛΑΔΟΣ.
  ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡίήΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΓΤΟΝ
  Έν Χανίοις τη *25 Σεπεμ^ριου 1910—Αριθ. 66
  Αριθ. Ιΐρωτ. 759
  » Διεκπ. 126
  ΕΠΟΤΤΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ίΐαοακαλοϋνται —ά<ίαι αί προϊ<ίτά{»ε%αϊ έν τη ιΝήόω Άοχαί όπως την κατά το άρθρον Γί τοθ ύπ~ αριθ. ν71 Λίόμου καχάόταύι* το> - ύη'
  βΰτονς νπαλλήΛων των Λαμβανόντων μιόθον
  ι<ίον η ανώτερον των ίί<> δραχμήν κατα μπνα
  άποο'τΕΐλωόιν ανυπερθέτως τη Έποπ-εία τ<»>"
  ! νίΐογροι^είου έντός της υπο τοΡ ρ»»θέ·το<; .ό{ίου οριζομένης προϋκό'μίας ήτοι εντος τοϋ πρώτον δεκαήμερον τοί) μηνός ΌκτίΛβρίοΐ' πρ ο έγκαιρον κυίά>ελλιπϋ κατ ιρτκΐμ^ν το«"·
  μητρώοι. των όι/νδρομητών..
  Έν Χανίοις τη 11 λιπτεμβρίου 1910.
  Ο Επόπτας τςύ Τυπογραοεΐου
  Γ. Η λέ
  αυθημερόν
  ;ν η, ϊ.τη'»4τ.κή περιφέρειαι τοθ χωρίυυ Γαλατα Κκδωνίβς, καί
  '.επτο εΐώς τΐριγραφομίνων «ν ττ, ύπ' άριβ. 4(371 έκβίσει τοθ
  δικ. χλητί)ρος Στ. Κατσιφοιράκη, ήτοι: ·
  1) Είς θίν.ν «Σο'λιτζαϊια» ανιος τ^ϋ χο>ρ'.ου ίνός μαγαζείου,
  μετά μια, μιγάλης ά-.ο''ήκτ,ς μέ ίλευθίραν ίΓσοϊον (ιςοτορταν)
  μ« αύλιν χο! έσα>χι>>ρ:ν ό όκαδω/ μέ ιχιΐν άμυγίαλέαν, καί ίντός
  τ?,ς αΰλής ΐ'ΐαν στίρναν μεγάλην, εν ιΐα.η'ήρι, χ»ί μίαν μιχρ»ν
  χθίδϊτίν.τν, ουνορΐυαΐΛεναμεκτήματα Ν. Φΐυρνα,,ακη, 1. Τοράχη
  γ~ι71/>:όμ<Αν Δΐυχάχη κ,βί υί οΐ}μ:ΐιον ϊρομ^ν. Ω^ •'ρωτην προσφορβν όριζκι ?ρ. 30('. %?) Κ'ις Θίσιν «Γέντζχ'η» μιά, ^μτ4λο^ 60 ώ; ϊγγιβτ*, *ργ«- τών, «^ορίυομενης μί χ.τήι.ΐ.ατα Ν Ραϋγΐ'οτάχη ή Μά ι-.ι ιών ΟΙαΟ ΐ β. Ι. Ι1Ρ0ΓΡΑΜΜΑ. ΠΛΕι_ΓΗΡ1ΑΣΜθΓ _.,_...^ :ής Έλλάί»;, ώ; ίι*ϊν/.ο.ι τ9.ι Δη/ίσι.^-ής ' Κρηι Πολιτειαι, .χτ;ρ3σω^μινο.> έν Κρτ, ζ ;π; τού επ1
  Οί*.;ν^ί<.ών Έ«ΐίρβπου, χϊι 1-3 Λ«ντ?ικ9.ι Ι'»«*ι* Χανίων Κατα Δηα,η-βίβ^ Ν.Λ-:ι^χη, ϋ?ώΐ)ν *« ■>'··■«' ■* '■ ·■-«*.'■" 3 ΧΊ
  ίιαιιονής.
  Έπείϊη ό ανωτέρα οφειλάς μου, χ* τ9ι νίΐΑ.μω: προ:.»/,
  υπο τβ' Κε τρ'.'ού Τ*μ·.α Χανίων, 3ι,χ+η »ιϊικ*ς π = σ/.< /·,? τ:υ, ίιπ' άρ β 87 ».βί χρονολογίϊν ι Σ«-.»μ6ίΐου 191 , ν: μ>,>ς κ5«>ιτο ηθβίο γ <· ι ?>ίϋτα'5' 'υ^^ΧΡ ' ' ·'*
  τττιαδρίίυ ί έ. ίπι3 τη^ιου υ3 Δη^-.ϊ ε'ΐ'ίΖ τ; .11
  μοτά/η, βτηριζ μ=-νη ε ς τού- ΛριΟ. ο'2<) τή, ·ί ι -ι '** ΐϊ έ. τρ-.ιλοτ,πο. ^δ-ΐώσίω -.ο-» ιίρημί.5^ 1α>'. ., ω; . :■
  τίΰ ·ν ττ ε ημι>ί| πρ»βκλ<·,σ«ι τ>9:ο" ίρ. 8913, ! 1 ;*:ω, - ' ',?
  τοδ-ς, όμως ουίιν χ»τέ6ι/ΐ-.
  Ινδΐ-ιθ'ώ, ότι,
  Πρός εΓί-.ρΛςιν ,^πυ ύ -..ΰ·..-, των ϋΐ: της -. : '· ,=
  το/.ων ν αί των ίςίΒων έ/ τ·/ εσεως,
  Εχτΐ' μ: είς δ ,μο.ι:* χλϊΐστ ,ρ ^=μ ' 2' ϊ*ΐ3ΤίΑ'(ς 5/-
  σεω; -9 .ς-.όν ΐϊΐιλιΤΓ,ν »υ *»ή/-ον =ν ιρι.ο^ «ς αϊιινΐμη
  τω»
  ι Ως τρΐϋτη' Έίθ»·οράν όρίζω 5ρ. ΓοίΟ.
  3) Ε' 0»σ ν «Μαντ λα;ά» ι ιά, α^τίλοι 40, ώ. Ιγγυτα, ίρ-
  ] ·,ο;τών, 3ΐ;νορϊυ>μένΓ,ς μβ κτήμΐνα Ι. Δίΐ.'άλη, Άργυρής Παπα-
  ί δάκη, Ελένης Ρ. Κ»ΐΐρ:νάχ») χαί }«-,μ3σιον ίριμ:ν.
  ! Ώς πρώτην -προοφοράν όριζω ίρ 200.
  ! Ό τλΐητηριαϊμ^ς τώ κτημάτων τούτων γενησεται ίνώιτιον
  τοθ Σ^μ6ολϊ:ογρβφ;υ Χανίων Σ. Μοά σ-υ,ϊΐ τούτίυ κ*»λυομ'ν2υ,
  ' το" νομίμθ; άνϊΐΐληρίιΐτοΰ Τ9·;, ϊξικθϊν τοϋ πρό τής ΙΙλατείας
  Μαυροδ-υν.θϋ ΐντ^ς τής ι;δ'ιως Χανίων δημοσίου ^ρΐφίίου το^,
  την 7ην Νο-μδρίου 1910, ^μ-ραν Κυριαχήν κμ ώραν 10—12
  π μ. ένθα 5>η /αλοθνται οί βουλόμενοι πλιιοδοτήσαι.
  Δημ. κε''/;-<> τό -βρόν ί:ά τής έντίύθ/ Εκδιδομένης Επισή¬
  μου Έφηυρ'.ϊος, άν-.ιτ^ΐία ίι'αυτών -αραγγέλΛεται πας άρμο-
  ?{.; ^τ.άλλη/^ο; νά κιιν:πο;ήσ( καί τίΐχοχίλλήσζ ίπου ό ϋπ'
  -Ίί 19<ΐ ιν άρθρκς 27 χαί 30 οριζει. Έν Χανίοις τή 21 Σεπτεμβρίου 1910 Ό -λιηρεςϊύσΐος τοθ έπ!ΐ!«^?3;:3ς Λη^θίί: Χαριλαος Μ. βαριτάκης υ Ίο,.'.-. Ι. VI Δ^κ"" 38ΪΓ Π ΓΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΑΚΙΟΛΟΣΙΑΣ Ό Δήιιαρ^ος ΙΙΰργου *ΙΓηλονίρου Έ/τ.■>«;«'. »ίς φΐνερϊν :Λϋ;?οτιχή ϊη,ί,οπρββίβν χατα τας
  ί'-αςϋς το& ύ*' ϊϊι';. 356 Νο,αϊ. ττίρί ίημ.-.ΐΒασιώ', ή ίχμί-
  σθυ,ιςτθ^ δηΑοτικοϊ κ« χο3 ^ρβσθίτου φόρουτής χρήσεως 1910
  ?,-, Ι
  V,
  λεπτόν κ«ί μΐστατον ·~' σ»γ<.ομιζομ£'θυ ;?νου, 3/ '/ο .-ι ;>(ι)> των Λκνώ; συγο*ιζ?μένων πρ^ΙοντΜν, 4 '/ι λ*-τί
  Αατί κ::ϊλην ί-ί των στε:ρωί καί 7 λ«-:τΐ ίπί τώ/ ιγχίλων
  ,ίγ-τροίατων, ύ«β τ-ού; έ;ί)ς ό'ρους.
  1) Ό Δήμβς ίιβτρεΤτβι είς τάς άχολ:
  35Ο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  α'.) Τα χωρία Άγία Μαρίνα καί Πλατανια.
  β'.) Μώδι, Γϊράνι—Ξΐνικοχώρι καί Λουτράκι.
  γ'.) Ξεροχάμχι, Ντελή Μανωλιανά, Κοντομαρί καί Πύργο
  Ψηλόνερον.
  δ'.) Μάλΐμι, Βλαχιρονίτισσυ, Ξχμουδοχώρΐ, Μαμνιανά «.αί
  Ψεϊρες.
  β'.) Πασναλιανά, Καμισιανά, Ζΐυνάιιη, Λίμνην, Χρυσιανά,
  Συρίλι καί Χατζή Καλΐοντζή.
  στ'.) Νεριανά, Νέον Χωρίον, Μουριζιανά, ΜοΛαομεριανά
  χαί Καφοΰρος.
  2) Οί φόροι βά χληρώνονται είς τόν ένοκιαστήν τής περιφε¬
  ρείας τού ΐδιοκτήτου. ανεξαρτήτως τής περιφερείας τοΰ κτήματος,
  πλήν των ένοιχιαζομένων περιουσίαν χαί των τώ,» έτΐιροδημοτών,
  ών ο φόρος θά καταβάλλεται είς τόν ίνοικιαστήν τής περιφερείας
  τοΰ χτήματος.
  3) Διά νά γίνιο τις δεκτός είς την πλειοδοσίαν όφιίλει νά προ-
  σχγάγ-φ άςιώχρεον έγγυητή/ δ'στις θά συνυπογράψιο μ*τά τοϋ
  ένοικιαστοΰ εις τα χρ*χτικά τής πλειοδοσίας καί είς τό συναφθη¬
  σόμενον συμβόλαιον.
  4) Είς την πλειοδοσίαν δέν γί<Όντ«ι ϊεκτεί οί όφείλοντες είς τόν Δήμον άπό ένοΐκιάσεις προγενεστέρας χρήσεων, έκτός εάν χρό τής χλειοδοσίας έξωφλήσωσι τάς οφειλάς των. 5) Ό "ένοικΐαστής καί ό έγγυητής εισίν αλληλεγγύης ΰπεύ- θυνοι άχέναντι τοϋ Δήμου ίι απάσας τάς ύποχρεώΐβις τοΰ ένςι- κιαστοΰ άνευ δικαιώματος διαιρέσεως ή διΓ,ήσεως. 6) Τό ενοίκιον θά καταβληθή είς τό δημοτικόν ταμείον είς τέσσαρας Ισας δόσεις χαί είς τό τέλος εκάστου των μηνών Νοεμβριού 1910, Φείρουαρίου, Μαίου "αί Αΰ^ούστου 1911. 7) Πασά δόσις μή καταβχλομένη ΐμπρΐθέσμως ίν όλω ή έν μέρει, καθ.σταται τοκοφόρος πρός 9 % καί άπαιτητή κΐτά τας διβτάξεις τοϋ ΰπ' αριθ. 196 Νόμου. Ουδείς συμψ-φισμός δύναται ιχ γίνς ά τι έναντι τού μ·σθώμα;ος δι' οίον δήχοτε λόγον. 9) Ή δημοπρβσ.α ενεργηθήσεται «ν τώ Δτ,μοτι/.ώ καταστή ■ μ«τι Πύργου Ψηλονίρου την 26 Σεπτεμβρίου 1910 ί,μΐραν Κυριακήν χαί ώραν 11 π.μ.—4 μ. μ. ενώπιον Έπιτροπής αποτε¬ λούμενης ίιπ' ΐμοϋ χαί τοϋ Προέίρου τού Δημοτιχοϋ Συμβουλίου. 10) Ή πλιιοδοσία δεν είναι ταλειωτικη χαί έχομένως εάν έντός Ιξ ημερών άπΌ τής χροναλογίας ταύτης προσφέρη 5 °/ο «πί πλέον τής τελευταίας προσφορϊς, ή πλιιοϊοσία έιταιΐαλαμβάνεται την άμέσως επομένην Κυριακήν άνευ Ιδιαιτέρας προ.ννιρυς'εως. 11) Τα χρακτικά τής «λειοδοσίας ϋΐΓΟΜΐνται είς την έγκρισιν τοΰ Δημοτιτοΰ Συμδίυλίθυ, δικαιουμένου νά έ^κρίν'θ ή μή αΰτά χωρίς ό τελευταΤος χλειοδότης ν άποκτα ώς ίκ τούτου ίόϊέν ίιχαίω,Λα κατά σοθ Δήμου μου. 12) Έν -ζ χιριπτώΐιι τελευταΤος τις πλειοίότης ή «γγυητις άρνηθγ να υπογράψη τα χρακτι/ά τ)]ς πλειοδοσίας ή νά συντάξη τό απαιτούμενον συμβόλαιον, ή κλειοδισία έ«αναλαμβάν?ται διά λογαριασμόν αυτών, τό δέ τυχόν προκύι|ον ϊχ. τής νέας πλειο- ϊοσίας ίλλειμμα, τό όποΐίν θά δύναται νά εϊΐπραχθή κατά τάς ϊΐατάξεις τού ΰπ' αριθ. 196 νόμου, θέλει έχιβαρΰνει άλληλεγ- γύως αϋτούς, χωρίς νά ίχω3ΐν ου:οι ουδέν διχαίωμα έπίτοθ τυχόν ιτλεονάσματος. 13) Οΰϊεμίαν ευθύνην άναλα,*6άνει ό Δήμος έν γ| χεριπτώσει ή έκ θεομηνιας ή άφοριας ή1 ά/Λης τινός αϊτίας ήθελςν τυχόν έλατωθή ή καταστραφί) τα είσοδή*ατα τής ένοικιιζομε'νης χρή¬ σεως καί 14) Τα δικαιώματα τοΰ κήρυκος χαί τα συμ.6^λα:ογραε>ιχά
  Ιξοδα βκιβαρΰνουσι τςΰς ίνοικιαΐτάς.
  Έν Κοντομαρί τή 15 Σεπτεμβρίου 1910
  Ό Δήμαρ'/ος '
  Ά Γαλάννης ;
  Αριθ. Πρωτ. 591
  Διακηρύττομεν
  "ύτι έχτίθεται είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφώ¬
  νως ταίς διατάζεσι τού ΰπ' αριθ. 356 Νόμου, περί δημοχρα-
  σιών χαί εκτελέσεως δημοσίων έργων καί χατά τόν υπό τοϋ χ,
  Δημομηχανικού κ. Κ. Παπαγεωργίου συνταχθίντα χροϋιτολογι·
  σμόν, ή έπισχευή διαφόρων άνωμάλων τμημάτων, χαί Χΐτααχιώ]
  ν.-ϊλίιρ'.μιων δημοτικών όϊών έν τώ χωρίφ Πύρ'ιφ ήτοι*
  Ιον) Κατασχευή λιθβστρώτου επί τής όδβΰ ΔιλαστηρίΜν το3
  χωρίου Πύργου, μήχος 25 μίτρων καί χλάτος 7,00 μετά ζηρο-
  τοίχου υψους ενός μίτρου.
  2ον) Πλάτυνσις δρόμου άχο τό καφφενείον Λυχάχη πρός τή.
  Εκκλησίαν κ.τ.λ.
  "Ε/ϊστον των έργων τούτων προϋχελογίβθη υπό τοϋ κ. Δημο-
  μηχανικοΰ, οί δέ μειοδότοτι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν τοϋ προ.··
  πολογισμοΰ είς τό γραφεϊβν τής Δημαρχίίς.
  'Όροι εκμισθώσεως
  Πά; πλειοδότης δύναται νά μείθίοτή είτε δι* ό'λα τα εργβ,
  εί'τε δι" Ιν έ'χαϊτον έξ αυτών, χαταθέτων λόγω εγγυήσεως δρ. 10.
  Πάς μειοδότης ϊέον δΐΐως παιρουσιάζτ(ΐ άξιόχρεων ϊγγυητήν
  μεθ' ου 6ά συνυπογράψο τα σχεΐικά τής χαταχυρώσεως ίΤγγραφα.
  Έίν τβλευταΤος τις μευδότης αρνηθή νά ΰχογράψη συμίόλβιιν
  τής χατακυρώσεως ή δημοπρασία έπαναλαμβάνεται την άμίαω;
  επομένην Κυριακήν, τα δέ ΐξοδα αυτής καί ή τυχόν διαφορά
  ξύ τής χρώτης χαί ϊεοτίρας κα:ακυρώσεα>ς θά ί·τιβχρ6νωϊΐν
  Ή δημοπρασία αύ'τ») ίνίργηθήσίται την 3 Όχτωβρίου 1910
  ίμίραν Κυριχκήν καί ώραν 10—12.π. μ. έν τω Ε'ιρηνβδιχεΐίχύ
  καταστήματι Πύργου ενώπιον έπιτροπής αποτελούμενης εχ τ:0
  Δημάρχου Χάρακος ή τοΰ νομίμου αύτοΰ άναπληοωτοϋ ώ< Προέδρου, τοδ γρβμματέως τοδ Δήμου, κ«ι των ΔηΐΛθτιχώ» Συμβούλων Χ. Ιωάννου Μχράχη χαί Ζαχαρίου Σταματάκη ώ; μελών. Έν Χάραχα τϊ) 8 Σϊπτεμβρίου 1910. Ό Δήμαρρος Χάρακος Γ. Μαρής Αριθ. Πρωτ. 787 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Δυνάμει τοΰ άρθρου 1 τοθ ΰπ' αριθ. 196 Νόμοιι χερί ε!σπράξ«ω« των Δημοτιω' %χ> ΔηΑοτ'κών έσόδων, προσκαλοΰνται άπαντες
  °ί είς τό ταμείον τοϋ Δήμου Φοορνί|ς οφίίλοντις κάτοικοι καί Μ
  τβδ Δήμου τούτου φόρους αΊγοπροβάτων, βυγχομιζομένων θερινών
  χαι χειμερΐνών ^^ρ^ϊόντων, χρόστιμα Δικαστιχών Άρχών, πρό-
  άκρα άγροζημιών, σύλληπτρα άγροφυλάκων, φορους όδοιτοιίϊί
  λαί παντός ε"3ους φόρους κεκλϊΐσμίνων καί τρεχούσης χρήσ«ω?
  δ'πως έντός 15 ήμςρών άπό τής δημοΐιεύσεως τοιχοκολλήϊ»ω?
  κ:ί διακηρύξεως τής παρούσης προσέλθωσι/ ενώπιον ημών Χ»ι
  πληρώσωσι τα χρέη των ταυτα ληξιτρόθ-σμα καταστάντ*, αλλωί
  έφαρμοσθήσοντα κατ' αυτών αταντοι τα υπό τοΰ μνησθέντο?
  Νόμου συγχωρούμενα μέτρα.
  ΠαρακαλεΤται ό κ. ΔηΛαρχος είς όν παραδίδβνται ίκανά άντί-
  τυπα τής παρούσης ό'χως ένεργήσχι τα δίοντα.
  Έν Καστελλίφ τί) 12 Σεπτεμβρίου 1910
  Ό Ταμίας τοθ Δήμοο Φουρνίί
  Ε. Μοόχοβήτης
  Διεκπ. 432
  ΔΙΑΚΗΡϊΞΙΣ |
  *Ο Δήμαρχος Χάοακος ι
  ^ Έχοντες ύχ' δψει την ύπ' αριθ. 9 τής 9 Μαρτίου 1908 άπθ* '
  φάσεως τοθ χαρ* ήμϊν Δημοτΐχοϋ Σ^μδίυλίου χορωθεϊσαν ν?μί-
  μως παρά τής Σεβ. Νομαρχίας Ηρακλείου.