93581

Αριθμός τεύχους

67

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

28/9/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ *ΐΕ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΤΛΡΑΡΤΗΐνΐΛ ΤΗΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Ε
  Ν
  ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Εν
  Χανίοις
  τή
  •28
  Σεπτεμ^ρίου 1910—
  Αριθ.
  67
  Αριθ. Πρωτ. 759
  > Διεκπ. 126
  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
  Ιΐαρακαλοϋνται πάόαι αί προϊότάυεναι έν
  τη Νήο"ω Αρχαί όπως την κατα το άρθρον 'ό
  τοθ ύπ* αριθ. 771 Νόμον κατάο"τ<ισΊ% τώ- ύπ' αυτονς ύπαλλήλων των λαμβανόντων μκίθυν ϊό"ον η ανώτερον των «Ο δραχμήν κατά μήνα όποϋτείλωόΊν ανυπερθέτως τη Έηοπτεία τοϋ Τυπογραφείον έντός της ν«ό τοΰ ρηθέντος !%όΐιοιτ οριζομένης ΛροΟ«ο*μίας ητοιεντ, ς τού" πρώτο»' δεκαήμερον τοϋ Μηνός Όκτωίίρίου πρ κ-εγκαιρον κο ά-νελλιπη κατ ιρτιϋμον τοΰ μητρώοι τα.·ν ο$ννδρομητ.ών. Έν Χανίοις τΛ II λεητεμβρίον 1910. Ό Έποπτης τού Τυπογρα.ψε·ου Γ. Η Καλέργης Εθεωρήθη αυθημερόν Ό ΐ-.ί των Οίχο ομιχών Έπ'τρΜΟς Β Ι.ΙΚΟΥΛΑ1 _________ Αριθ. Πρωτ. 6472 » Λ.εκ,π. 3υ68 υ ΕΠΙ ΤϋΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ ΕΓ11ΤΡ01Ι0Σ Διακηρυττ.ι 4 τ ι : ίί; ρ ~05; τα; δ'αταςίΐς τυϋ .ιτϊ' υ,Η. 3δο Ν τω·έρΐί.>ς ό'^οο,, ή ;ι ίι Ι ος Τ' ^ήθ- χ
  ^ και .ι πό τους χα-
  τών ά,αγ/αΐ5^3 λ> τί
  ν Ή ίημίϊΐρα ια διεξαχθή ϊτα· .ν τα", έ ρ/ ς των Ν>;χώ< νίων, Ρϊί)^μ; ς /.αί Ηρακ εί;, ϋ ι >< ι Νίμαρ/'αοΐς •^αστηΑβσι, ίνώ~ιον ΐπιτρο ή άποτ./ -^μ,ίνης «ν Χ'ν.:ι πό τίν Ν-μάι-χην ώς Πρόεδρον, τ^ν π|.οΐσ άμ,,νον ής Ο ομ,'χ??ς υ75ήρεσιχ- τοΰ Άρχηγε ου κοΐ τόν ίίχοί-.ν Είρη· ·*' ώς «,η, έν ίέ οι- λ-.ι-; Γς Ννμ:ϊ. ά^ό τ-.ν Νιμ?ρ-χ.,ν Πρόεδρον,-ίόν οί' είς ν Μο·ρ«ρχον και ΕΪ3ην:;ΐ'ην ώ, μί *ιό τούς ν^μιμους αύτώ^ άναπληρωτας κατα την δ ()■ ίμου έ. ί. ημέραν Πα,-ασ,ευήν χά" ώρ-ν 9—10 '/, π. μ. "ν^οι πυμφωνιών "Αο',ρίν 1 Αί ζώ α! τα οπ9''α; ό Ίγ;λάί5; Οζ αι; ι.: ^ ■**ί π "Ίδτ, ϊ'.ς -ην ΐπΐνθή-.ϊν τΐϋ Ά^/ηγείίυ ώ^ ό ά: Μ ίέν ίύν/ται νά ?, χ:τωτεοις <ϊν 600 Ιϊ,ν να ώσ ί σμέναι συμφώνως πρός τούς %α^Λ<ί τής τέχνης καί πάντχ, ίμοιαΐ | πρός τα παρά τί) Ανωτέρα Διευθΰνσει των Έσωτερικών ιω | Άρχηγ»ί(ρ ;αί ταίς Νομοιρι ίαις κατατεθειμένα δείγματβ κατα ί Γε ιόν-/,ωματ'σμόν, ελαστ:κότητα. άντοχήν εί3ος ΰφάνσίως καί " ^ίζ'ι·ς «ν γέν-ΐ Ίδιότητιϊς νά έχωσι δέ μήκος μέτρων πέντε (5) ( κοί πλάτος 0,?6 καΐ τόν μέν ατήμονα έκ βάμδακος χρώμβτος | ΐραθροΰ, την ϊέ κ,·:όκην (φάδι) έ/, μαλλίου αίγός κυανοθ αρίστης ι ποιότητος κατά τα άκρα δέ νά φίρωσι χροσσοΰς μήχους 20 έκα- τοστών τού μίτρου. Ό χρωματισμός τού τι στήμονος <οί ιή; κρόκης δέον νά τ λίαν σταθΐρός καί άνεξιτηλος. Άρθρον 2. Ό άναδίΐχθησομενος ίργολαδος όφ.ίλει νά κα- τασκευάζτρ καί ιταραδίδ·^ είς την αποθήκην τοϋ Άρχηγείου τής Χωροφυλακής τάς εκάστοτε δι" έιγράφου προσκλήσεως παραγ- γελλομένας αύτω ζώνας ίντός προθβσμίας άναλο 'θΰσης πρός , την κατασ/ευήν 10 ζωνών δι" έλαστην εργάσιμον ημέραν αρχο¬ μένην μετά έ'να μήνα άπό τής λήψεως τής έγγράφου προσκλή¬ σεως. Άρθρον 3. "Απασαι αί κατασκευασθησόμεναΐ ζώναι δέον νά κατασκευασθώσιν έν τί] Νήσω Κρήτις άλλως δέν θά παραλαμ¬ βάνωνται Είς βάρος το3 ΐργολάδου είσ'ν άπαντα τα εΐσαγω- '.Μ τέλη διά τα «ίσαχθησόμβνα ΰλικά των ώς άνω ζωνών. "Αΐθρον 4. Ώς ανώτατον όριον τιμής έ*άστης ζώνης όρί- ζετα' τό ποσόν των ϊραχμών 4,50. Ού:ε(Λΐα προσφορά βά γίντ) δεκτή ίνω τής τιμής ταύτης. Άρθς,,ν 5. ΑΊ παραδιδόμεναι εκάστοτε ζώνζι έπΐθεωροθνται 11; παρΰΐλαμ6άν:νται παρά τριμελοΰς ίς αξιωματικών ίπιτρί- ~ , υπο τοϋ άνω;έρου Διΐ'Λητοϋ οριζομένης καί άντιπροσωπευ- ο^ϊ.-ς τό οϊκονομΐΛ&ν Συμβούλιον της Ανωτέρας Διοικήσεως τ?ς ΧωρΓ;^*ακής καί ΙΙεζικο^, παρουσια τού εργολαδου ή τοϋ £ντι- 53' - ^ -'ύτοϋ. ΊΙ ι- ο-τή υποχρεούτα: νά προσλαμβάν^ ώ; μέλος κατά 'ιί ί ,χ; ^τ- παρΛλαδ/)νκα;. τ^ν 6"ιειι>υνΐη< τοϋ έν Χανίοις Δη- ,. οσ:ο^ Χηοιειου, ο'ΐτις καί ίιά ϊξ*ταζη τας έχουτας ανάγκην χη- μ:κής εξώσεως ϊίιότη'-ας των ζωνών κοί θα β-:6αιοΐ τό έξαγό- μίνον δι* έκ,Οίοεώς τού. Δ:ΐ την ίςίλίγξίν των υλικών καί τής ύφανσεως δι ών θά λα Λσ/.ε>νθΐζωνι»( αί έν λογφ ζώναι γενησεται χρήσις υπό των
  '^ελών τής ΐπί της ποραλαϊή; ΐπιτρϊπής παντός χα;αλληλου
  ■τβϊς τουτο μεσου μη δυν>μίνου τοϋ έργολάίου νά προδάλτ) ουδε¬
  μίαν ίνστασΐ ώς πρός τον τρόπον τής ίξϊλέγξεως.
  Έ-ίσην; ή ΐπιτροπη Ιχιι τό Ζι*.α((Λι.χ νά λάδτ) δΰο ή" τριΤί
  ζω α_ ϊ-ι τοίς έχατόν νά άποχόψη τεμάχ:α τούτων πρός εξέτασιν
  τ γ έ -υζ;-,'ας τοΰΰφάσματος καίτης τε έν γένει κατασκε^ής
  α.ι:'.ιν α^ίυ πληρωμής τής άξίας αύτω/ πρός τόν έργολάδον.
  Κα- όσας μέν ζο>νας εΰρτ] καταλήλους πληρούσας τούϊ
  •κι. ;νι ς ό^:υς παραλαμδάνει καί «Ίσάγει είς την αποθήκην τίη
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ "ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άρχηγβίου δι» τα*τικοϋ πρακίλόλΛθυ, τάς 3έ λοιπάς απορρίπτη
  συνΐασσουσα τό προ, -οϋτο ά<ΐα τού,Λίνΐν πρωτόκολλον. Αμφοτέρων των ά/υ πΓωτο«'λων ο=;ν να λάίι;, γ/Όΐι; ό ίρ - γολαέος ήο άντιτρο^ωπο; αύτνύ κοι,ΐίίΐΐου,ΐΐνων α!» ώ »ν άνάγκτ) δια δια ίΐΑβσνι .ου χλητήοος είς βαρίς το- :ργολ<όου. Έν περιπτώσει δέ «πορριψε «ς ζωνώ# *α των ~ προ·, παράδοσιν ή άρνησις τ*ύ ΐρ^λαδΐυ ?, τοΰ αύτοϋ προ; παραΚαίφ χοϋ αντίγραφον «ι) πρωτοκόλλου ή τ, άπουσια τίΰτου ή »*εΐ.ου ού'όλως απαλλάσσει τον εργολάβον βπο τής έμπροθίσμου αντικατάστασις το-ιτων ούϊε απο των χα:ω- τΐρι» όριζομενΜν σ^/εχείών ε'νί>.4ν άθετήσεως της υποχρεώσεως
  ταύτης.
  Έτ.ίτών άπορριπτομένων ζωνών ή έπιτροκι; ή τί ο'ικίνο,Αί--
  κόν Συμδνυλιον τιϋησ; ;ην σφραγΐίατής άτορριψε^ς πρΐς πρό-
  ληψ'.ν τής »>. διυτίρου παρου;.α;εως των πρός παράίθΐ'.ν.
  'Γας άίορριπτομΐνας (,ωνας ό ίργολαβΐς «Λθχρίοδϊ&ί ν" «ν-
  τιχαθοτα έν τος 15 ημερών άπο τής ενούσης τής ά,·τορρί.ψεως
  3' «ϊβριον πληρουσων τούς -.ταροντας όρ^ος.
  Άρθρον 6. Εα» ό ίργολάθος έέ/ παραοίδ»] ΐντός τής υπό
  τού άρθρου 2 τής παρο.σ<5ς πρίι.ηρ^;εως όρ.ζ3μίνη; προθίϊμία; τ«ς πΑραγγελλομΐ.α; α^υω ζωνας ύπόχϊΐται εις ".ην πληρωμήν πρόστιμον ύκβρημερίΑς έκ δραχ^ών 10 δι' έκαστην ίργάΐιμον ημέραν καταλογ.ζομίνου αύϊώ δι' ά-οφασεως τού οίΑΐνομΐκοΰ Συμθουλιου άνευ ί.κϊΐπΑής μϊσ^λαδήσειΰς άχι εϊσπυαττομίνου πρός δφιλος οΟ Δημοσίϊυ είϊε έκ. :ής παραλα'.ατβίί.ιμ-νης 6π' αΰτοθ εγγυήσεως είτε ικ των δσ*»^ έχει λχμδανειν πίρα το^ Δημοσίου. Άρθρον 7. Εάν αί παραγγελόμε -'αι έΑάσ;οτβ ζώναι δϊν πα- ραδιδωνται υπό τού έργολαδου «ντός 15 ίργα;ίμων ήΛίρών άπό τής λής'^ως τής έ^άρθρφ2 τήςπαροίϊης όρ.ζο^.ένΐ)ς προΟίσ,Λΐα; ή ίαν ο έργ^λαθος δϊ^ άντκαταίτή^ιο >ντος τής έν άρθρω 5 τής [
  παρούσης ορίζ3μίν/); προθίσμ χ', τα; άπ3ρρ:φ9ησ9μίνκ;, ή ίώϊ^ι
  δΐς αφορμήν έκΐδολήςτρβ^τιμου, τ) έαν απορριφθώτΐ οίς α: πχρα
  2ιδ3μ*ναι ζώναι πβρ' αΰϊθΰ. ι) έαν δέν προσέλθ/) άνευ άποχρων-
  τως έεδικαιολογημόνης αίκας πρός σύηαςιντοΰ οίκ*»υ ίργολϊ-
  δικοϋ συμδολαιου έντός 48 ώρών άπο ;5ο προ; αυτόν Χ3ΐν·3π'".ή-
  σίως τής «π' ονόματι μίυ καταΑυρώϊϊως τής οημίπραϊίας κη-
  Νομάρχου πρ3κ^ιλο^μ;,ης υπό τ^ϋ Αρχί]γείο.ι σ^μρώνως τώ άρ
  6ρω 46 Εθϋ όοό Νόμίυ, όποτ* τό λο^ω ίγγυοδοσίας κα;ατΐ1ίν
  παρ' αύτοι) χρημα:ι*ον ποσόν καςα-ί-.κτει υπέρ τού Δημοσίου.
  Άρθρον 8. Εάν ο ίργολάδο; Γ.(^ρ^<^Θί11<π.ΐι):ος, χο οίλί^ο- μικόν Σ,ιμδίΰλιον τή; χωρίφολακήί Α4Τ57ΐιν ϊγ/,ρίσ^ως ν ου άρ>ο-
  δΐίυ Σ^(Λ53υλου Ιχει ι ο δΐΛΐίωμα νά προμηθ; ϋΐ-*ι τας
  X
  άμ:σ»·ς μετα την Αατκκυρωσΐν, κρός δέ τον αχημ
  »ργ5λα63ν μετά την ·κπ .ήρωσίν άΐαοών των υποχρίωσιων τού.
  Όφίίλει πρ:ς ,οοτοις ό αίαδ^ιχθησο,-ίνθί ϊργοΛββςς νά πα-
  ρο.ϋσιασΤ; δύ) έγυητά, αςιοχρί^υς ίΐτιν.ς να όν',λωσω;! Λα;α-,;,ν
  σύκταςιν το^ συμδίλαίου ότι ίγγυώ/τα! π^,ός το δημόσιον υπέρ
  τ^ εργο'.χβοο α/λ!·(λε <·γυως και αΐΐαιρέτως μει.'αυτού κ»ί είς όλό/./,ηρ:ν ένεχομενίΐ καί παραιτουμενοι τοΰ βύεργβτήματβς τής ίιαιρΐσεως ή δ.ί,ήσεως και πάση; αλλ^ς ίνστάΐβωςδιά την αχ.ρι6ί) καί απαράδατον ί■ΛπλήρωσινάΑα^£^ν των υποχρεώσεων των. ΆρΘρ3ν 11. Έ»ν ό ίργολαδβς άπωδιώ»^ ή πτωχεΰσϊ) ίφαρ- μόζονται διάταξις των άρθρων 49 και 50 ,τβΰ ύχ' άμθμ. 316 Ν ομού. · '-■» "Αρΰρον 12. Ό ίργιλάδος δέν δύναται νά ίκχωρήσ^ιϊς έτε¬ ρον ού;ΐ την τιρΐχ,άΐ,Λέ/ην έργ3λαδιχν οΰτβ τα «κ ταύτηςαπορίθντα ίικα[ω(Αα:> ή ϋζ5χρεΛσίΐς τ3ο άνΐυ τής τηρήσεως των έν ά'ρθρφ
  2ί5 τοΰ 356 Νό,*ου. " --"■-"
  Α,οθρον 13. Η πληρω.Λτ; τής ά,ιας των έχάστοτ» παρά τού
  έργοΑάδ3υ παραϊ:όαμϊν*4ν ζωνών θέλει γίνεσθαι δια χρηματίχών
  ένταλμάτων τής Άν,-οτίρ-ϊ; ΔίβυΘυντΐω; τώ* Εξωτερικών επ
  όνομι-τ'. τού ίχίιϋΐμίν^ν ικι %ίΛ ^αΐιι πρωτοκόλλου τιαρ^λχ6τ]ς
  τού · κονομΐλού συμδουί,ίβο τής Χωροε/υλαχής.
  "Αρθρον 14. '') έργολάδ^ς ύΐοχρί^ύ'τ.Ϊ! μίχρις οίι έξασφα-
  λσΊ/) ή πρ3μήθ-υι των ζα>νώ^ δια ν«ας μεΓΐΒοσ^ας νά χατ«σχευ-
  άζΐβ ζω^ας τ^ έγγράφψ πΛραγγ«ια τοΰ Δρχηγιίου ύποιι«μενος
  έν ίγ»να<χ -ίρίίϊτώϋ; είς τας ίιατάξ-:ις τής παρούσης οιακη- ρύςεως. : * :» Άρθρον 15. Είς την πρβΛε μένην μειοδοσίαν δύνανται να λά· δωσι μίρος καί χκαο-Ιχγ.οι α^ιργίυ,χ&ιοι κρός της διατάςεις τοΰ ύτ'άριθρ.. 356 Νομου και λοιπών τής Νήσου. Άαίρον 16. Τα ;;3Ϊα τ3ΰ συμδολβίο) καί τα κηριίκεια δικαι- ώμιτα έπιβαρΰνουσι τ:ν έργολάδΐν όστις ύπθΑίΐται «ίς απάσας τάς 3ι<τά{ίΐς,τοΰ 356 Νόμου. Έν Χανί3!ς το 25 Σεπτεμδρίου 19ίΟ '%Ο επί τώ. Έσωτεριχών'Επίτοοποί Π. Ι. ΜΑΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ιΐερι ένι.αυσίου ποομηθειας αοτου δια τοΐ/ς άνδρας της ένταθθα ΤΟ Ιον ΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ ί,^οΛΐ, τη Χωροφ,ιΛιΧλΓ, ζώ/-ίς εϊτί *κ τή; ά,'ίρά; χ- υο»ΐίς ; χαρα των Αα;ασλ£.ι_ιατών ^ί.ε /.αι παρ' α^λο^ Ιργολαδοιι άνα- 1 2ια ιαΛτΐΑ}.) βιαγίβνυμίύ ^νϊργη^ι,σο,Α'νου άμέ- οως ί&9 τουτο ϊπιτρέπη ό ·£ρϊν3ί κ^ί ή α.άγκη τής ϋ~ηρϊσίϊς. ΙΙάτα ί« ζημ'.α ήτ.ς ήί)*.Λϊν κρρ ^ψ5ι *ί; τα Δ.^μόΐ,ον «ϊίε Ϊί. τής ΐίρΐμη{»ειας ΐών ί,ωνών ίλ τι;; άγ^ρα; εΐΐε »α τϊ}ί κατακυ- ρωαεως της νϊας «ργοΛΒ.3 α; ϊλ' όνομα.ι άλλου μέ μεγαλυτέραν 'ά τιμήν, ί,;'6αρ-»νε: τον έλ^τ αύτοϋ <υ,ιι?^>/ω,· πρό; τα, ϊ'.
  σιων ίαόίων Νβμου.
  Αρδρον 9 Ό
  μ μ γρ
  ίργολαίον, «'υΛράτ:»τ*ι δέ παρ'
  Ί
  :ά;;ι
  3ιορ ΐ^ άηΐκ
  ά/»'. τας ί/»τ
  ; Άρχι)γίΐ)υ
  ή
  /.αι
  κιί παρί-
  έα»
  ο όρισθεϊς
  τοο
  πρός την πρ3μί)(1ίΐίν 2';
  σία;α: Αλτ* τα; χχραϋϊ
  θϊν ώρι^ϋη παρ' αύτβ^ αι
  τΐΐοϋτος, αί άνα/.;:νώίΐι; τ9^
  ~λήν των αντιγραφέν τώ' ώ
  6»νλιου, γινονται πρός τη/ ί:ΐιτ3ΐ«ον Δ<)μ3ΐ.Α<)ν Ιγκυροι άπο τής ιπιοοσίώς των. 10. Οί δ3.»λ:>μ*ν3: να λαδα)σ;. μ.3ρο
  μ;νην με.οδοΐ'.αν όίειλοοΐι «ια την άΛ.;ι5ή 4λ— "
  χοεωσεων των να κα^θέίωίί' ιΐ; την άρ,Α;?·αν έ«ιτρ:πην
  ματ-.ον Ιαμε'.ου τινός τοΰ Έλλ/)νικοο Δημ^ιου Κρήτης ή "·ή;
  Τρα'ϊτίζης Κρήτης ίμφ^ΐνον ;τ(ν «ι; αύτο κχτιθισι/ δρα/;Λών Ι
  ό.ακοσΐων πενΐηΛοντα ("250) ϊΐς χρόμϊτα ή μετίχ^ς τή; Γραπί- ,
  ; την »?ΐι τή; ϊί,ίοιϊω; τα»> αςι^'· Γο γραμμά- |
  μ'ϊν τού;
  ϊ-χί ί'.ς μ.ειοδοτικόν διαγωνιιτα,όν ή ένιοιύιτιος προμή-
  θε:α τοϋ άνχγκ,αιοΰντος ά'ρτου όΊ* τ/)ν φρουράν Χανίων,
  άέ άπο την 21 ΛεΛίο,βρίου £ ϊ ι/χ λήγο^ΐα, την 21
  υ έλεασομενου ετους 1911.
  Ό δια,γωησιλίις ούτος ίνίργηθό^δται έν Χανίοις κχΐ έν τω
  το^ 1ο^ Τάγματος ίΐεζιχ,οΰ κατά, τάς ημέρας
  ρν, Σάββατον κχί Κυριακην 8, 9, 10 επόμενον
  μηνός Όκτωβρίου έ.Ι. άπό τής ΙΟτις π.μ. (χέχρι τηί ρΜστηκ.-
  βρίχς ίΛάττης των ημερών τούτων υπό τοΰς έξίίς δρους άχι
  συμφωνίας:
  1) Οί βουλό[Αίνοι νά 3ιαγωνισ0ώ<τιν ύποχρεοθντα,ι ν* ■/.χ-τχΉαωσι πρ3Υ)γουα,ένως ι',ς τό ταμείον τοϋ 1ου Πίζικοκ Τχγυ.χτος λόγω έγγυοδοσίχς δραχμάς χιλίας (1000) αΐτινες θέλουσιν έτ:ττρχ<ρί) είς τοϋς άποτυχό'τας κατ* τό οιαγω- ν.σαον χιλ χ τώ ττε^ατι αΰτοϋ. 2) Ό Λχτά νόν δΐιχγω/ισμον άναδίΐχΟη<>όμ6νος τι
  )·5τ/)ς ύπο^ρίθΰναι ν άνχμιίνγ) την έττΊ τοϋ ά
  ος α,ϋτοΰ απόφασιν τής Ανωτέρας Λιοικήσδως Χωροφο-
  ; κχι Γαγμάτων Ιΐεζικοϋ έν Κρητη μή οΊκαιούμ.νθί ν
  άνχ/.χλε'σγ) τ/)ν προσφοράν α,υτοϋ πρό τνίς εκδόσεως κχί της
  πρός αυτόν κοινοποιή'ΐεως τής άποφάτ$ως τχύτνι;.
  3) Κ^ινοπ^ιηθίίσης της ΙγΛριτιχης διαταγης κ*τ* τ*
  κ8<χνονΐ(ΓΐΑί'νχ τη; Σ ρχτιωτικης ύτΐ-ηρεσίας πρός τόν τιλη- τχϊον μειοδότην, ομιλεί ούτος νά πρ )σ6'λ6η πρός συντα,ιν τού έργίλαβΐΛθΰ συ^βαλαίου έντός 48 ώρ^ν άπό τήί πΓ^ ή τή; δΐλταγη; μή .τρί
  - ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ*
  •«ηρύτσεται !·*—:»·>τ'ς τής Ιογολα,β-'ας κ*» χ-τόλλυ»· τ} >->γ(,
  έγγυοί5:5ίας κ*τα-5Λ:·[Αίον χδημχτ κ.} ■ ποσόν, οτεο τϊο {■>-
  γίτ*! δίςδφελος τ-ϋ Δημοσίου χνίυδΐίχ'ττι/.η; α5σιλχβήι-:ο
  4) Έν πεχπτώ'Τί' κχθ' ή' κηίυνν7, ε/.πτωτος της «γο-
  ■>αβίας ό τελευταίας μειοο'ότης συμφώνως τψ ποοη^'θυΆέ
  ο -,» ή ΣτοχπΌ-·'.η ;πηρ57''α δύνχτχι > χ. ΐΓροχη^υθ/ί λτ
  δ χγωνισμδν επί κνδύ.'ο αύτοϋ τούτο) τοΰ ;/.ειοδό~ο·), ?'ς
  β ρος τοϋ όπο'ου κατα,λογίζίτα'. διοικητικώς πασά επί —"λι
  ο-Ίρορά τιαης, έο' ο γο^ ϋτ;ερβα''ν6ΐ οϋττ τό λόγω Ιγγ·>οί
  ο ζ κ*-·?τεθέν κχί ε -, ό'φε'λος τον Δν,Άτ'ου τερ'ελθόν χοη-
  ι/^τικόν ττοσόν.
  Η οιαφορά αυτή δηλουαένη ώς δημόσιον ϊτοδο*. δι*τα
  της Άνωτ/ρχς Ίιοικησ£Ί>ς Χίιΐ^Μφυλϊ/.ης κχ%| Τ*γαίτ·,>ν
  Πε,ικοΰ, ε!Τ~·«τ-ετ!' συα,οών ος τα.?ς διχτάξίΐί των νό>Α< ~εοΙ εισπράξη·*>ς οημΓσίων έσόδων.
  5) Της ώς άνω κχταβολης των δρχγαών χιλίων (1000)
  δέν άπαλλάσσοντ«ι κ,αί οί υετα, τόν διαγωνιιμόν ΰποβά,λ-
  λοντες εγγράφως προαφορά,ς μειοδότου ΰπογρεούΐΑενοι νχ ακ
  υτ-οβάλωσι καί διπλότυπον απόδειξιν της Ταμιχκης Έπιτρο-
  πης βεβαιοΰσαν την είς τό άνω ταμείον κατάθεσιν της 'λόγω
  ΐγνυοδοσίας ωρισμένης χρημχτικ,ης ποσότητος κ,αί
  6) Πασά. προσοορά. τοΰ μδΐοδότου ι/.ετλ τόν δικγωνισυ,όν
  ΰποβα,λλο^αένη, εϊτί πρός την Άνωτέρα,ν Διοίκηοιν, είτε πρός
  τό Ιον Τάγμα, ϊοται άπα,ράδεκτος, έά,ν δεν οτυνοδεύηται χα,ί
  υπο της ανωτέρω οριζομένης άποδίίξεως της χρημχτ'.κη;
  ίγγυοδοσίας.
  Οί λοιποί δροι συμυωνιών εισί κχτχτεθειμένοι έν τφ γρα-
  <ρε''ω ή[λων, ϊνθ* οί βουλόμενοι δύνανται νά, λα'λ^άνωσ'. γνώσιν αυτών. Τα. λη^ύκεια; κα,ί λοιπ* τέλτ επιβαρύνουσι τόν άναδειγθη- σόμενον εργολάβον. Έν Χανίοις τη 14 Σεπτεμβρίου 1910 Εθεωρήθη Ό Δΐοικητής τοϋ Τάγματος Γ. Τδ Οικονομικόν Συμβούλ'ον ^. ΚοοτζΛς Α» Δΐα3.ετό*μ<1ς Αριθ. Πρωτ. 772 » Διεκπ. 463 ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ Ό Δήμαρχος Λαγκάδος "Εχοντες >η' όψει την ΰπ' αριθ 180 τή; 6 Αΰγούστου
  >πα·α«ιν τοΰ Δημοτικόν Συμβουλίου Λΐγιάϊος.
  Πρςχηρύσϊθμεν ό*τι.
  'Ε*τί6»τ«ι (Ε; φΐνιρά» μιιοοοτικήν δηιιοιοχσίαν ή έχμ'ϊθοτις
  τήί βνα^ής χ αι συντηβη9:ω; των έν τώ λιμένι Χΐρσονήτου Ιτγ ΐε-
  βέντων υπό τοΰ Δήμου φανών.
  Ή μειοδοσίΐ βκζαχθήσιται 4» μ<ϊ χαϊ τ^ αυτή ήμίοχ τελΐιω- ώ ΐν τώ Δημκρχιζχώ Κ*ι«ΐτήιι.ατι την 17 Όχτωβ^ίου 1910 τν Κυριακήν ίχο πρωίχς μέ/ρι τής 3 μ. μ. ώίας ένο>τιον
  οιΐης άνοτελουμένη; έχ τοΰ Δηατοχβυ Λαγ<ά?ο: ώ; Προ- , τοΰ Λί)* Κ. Λίζίκτου Ποο:ο^ίυ τοϊ Δηιιο:ι<αΰ Συμίου- λ'οι», ίνός Δημοτιχοΰ Συ|*6ούλου οίχοΰντο; έν Μ«//ώ χα'ι τοΰ Γέ ;οΰ Λήμϊυ ώ; μΐλώ', 6πο τοϋ; ίξής ?;οος χχί <:υμ- 1) Οί φΐνϊΐ 64 ΐνάκτω'ται δαπίν·^ τοΰ μειο$6τ)υ τπ-'.-ιχώ: χχί βνιλ»ιπώ; μέ άάλογιν φώ; χββ' »<άστην έσπιρ«ν α·τΐ την 5ί- βιν τον ηλίου, *αΐ'ίά σβί'Ονται ήμίΐειαν ώρχν πρό τής ϊ τού ηλίου. 2) Οί φανοΐ ϋ ί|νίΐ πίντοτι Ί 4) Όμισθωτή· βΛ διΐ'ϊ*ϊΐ~*ί *!ί «ποζηαίοχΐιν θαχύβΐ(»ς ι) φίο- οϊ; τώ' φαν·(άν έαν τοϊό Ιν'νίτο Ιξ υπαιτι^τητο; η άμιλείχί αΰτοϊ. 5' Ό (* ιβω'ήί ΰϋθ/οιιν τα> νχ πα?χ8ώ»γι τους φβνοΰϊ μ«τά
  τ^ι τ-ίρας της ΙχμΐΓ'-.θώτίοκ είς οΤχν κατάβτασιν Θ»παοχ>ά6γι αύτούς.
  Ή £<Ο'χ''χϊι; ά>/«τΐι την -'μ<(τ«>- έπ^μίνην ή^έρχν ΐής χατα-
  χυοόιΐεως, χ»ϊ λήγίΐ τή· 31 Λΰ-Όύβ'ου 1911.
  71 Ή -γ;!κ ΐυ'/Γ-ηο-ητκ τοΰ «ωτιβμΐΰ 5ΐπάνη δι' δλα, 9« η<αι ίιά λι^χοι»-<ΐμ.>ιν τον μκοϊίτου.
  81 Γ>> •Λ'ΐίίιίΐια *»« χχτχίάϊΐλγιτα· χχγ' άνχλογ'βν, %τοι ττι··
  31 ϊ-εαί>3· ·υ, την 31 Μχρ-(ου, την 30 Ίί.υν'ου χαί την 31 Αΰ-
  γηιίτ-οϋ 1911.
  ή) Πΐς μπ ίιηί 5[ά ·ά γίνη δ'χτ^ς 8ίον νά
  *ιΐ|.(ΐον τον Λ-' ου δραγιιας 5ί>β Α($ «κ ΐννοήίΐιως ^
  χϊ' ίν-τυη-ή «υ τ>-«ξ ίγοιω χτ'ννι ή 'Ετιτροιΐ'»·, οιτις θβ βονυ-
  •^ο^'ρΐίψτ, -ά π<αχτ(« >«1 τό ιυμ6'ϋ^»ιον συνυπιίνοκος ών ε« άιτά-
  σχς τίς Ιατο/ρεΑβεΐί τον μισθωτ-ΰ ά««υ τοΰ ϊιχβιώμβτθ' τϊ|<δι«<- οΐαιαχ; η ττς ?'ίτσϊω:. Έν χεοιτ-τώσίΐ χαθ'ην άρν·ηβ?ι ο μιβ6ω- χ}{( μ.ίτ'» την νομιμιον ■προσ^γτβιν τοΰ Δΐί|μάρχου, νά ύπογεάψτη τ?> Τυϋβ^αΐΓν, Λ·ιιούσσε-(χι εχπτιοτος τίς μίιοίοσ'αί, τί) δέ ττίΛ-
  ράίολβν *.ατ«πίπ-£( πο^ε ίΐβλος τοΰ Δ^μου, χά} ·ή μποϊοσ'α 4τ«-
  ναληφβήσβ^θΊ μ» τό ΰπιύβυνο'ί τοΰ μειοΜτο» ?ιά ιΐδσβν έιΐ( πλέον
  τ~? έχ ΐ-ΐσθώσεακ άποεηιιίωσιν
  10' Τα πρτχτίχά ττ,ς ^ημ-πρκσ'οτ' ΰπίίχί,.νται «Ις την ίγχριυιν
  ττ,ς «ΐΓΐ-ρ:ιΐτς, ίΊιχϊΐουυιένηί νά ίχυΓωΐγι η μή »ύτά, γ*ρ!ςο τε-
  1εο·Γαϊ'>ς μίιΐ^ο 1η^ νά εγτη ού8ίν χαχά τοΰ Δήμρο διχαίωμα.
  Τ' χτ,οϋχΐ'» χβί-χ σ«μ6ολ«ιογρΐ»ι<* θ» ΐπι^αρύνουτι τόν ίχ- ιΐ'ββωτιίν. Έν Μο/ω ττ 16 2ιπτ(ϋ.6ρίου 1<Μ0. Ό Λήμ^ογος Λϊ-χάδος Ζ. Αριθ Πρωτ. 771 ΠΡΟΚΗΡΥΞΤΣ ΠΛΕΙΟΔ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ό Αήϊΐαοχος Λαγκάδος Ό ή είς π μή 4νχ·^ντ<·ν φ»»ώ', ή δι' Ε/ονγ»; 6π' ο^ε,ι την ΰπ' «ριί. 180 "ϊ,ς 6ης Αύγού«του 1'ΜΟ χα' την όπ' ά.ρ>θ 189 τής 1ΐ Σιπτί.μζοίου 1910 ^π'<ράσίω^ τοΰ Δημοτιχοΰ Συμβουλίο» Λχγ>άδος, >< ιβέμιθα 6(^ βανειάν ίγ,μο- ΐΓραιίαν συμφώνως ταίς ίιαιάζεσι τοΰ 6π' άριί. 356 Νιΐμου, την ί·ιχ(αθ»ισιν των ίπομένων Κτμοτκών αοίων ήτοι: %'.) Τον Φτέρ<ο ^ίίρ(,»ν ύΕθ/ρται τοΰ ιχβν έττι τοΰ ΐίιθλ^υυένου χο*'οιτ<κ την 1ην| 7)6ρ''_οέ. Ι. χα' λήγει την 31 Αύγθύ- βτθυ 1911. Τ'ΐΰ ^ε 1)α ιλάδου »πό *άς το/ά'τής ίοοδε'α; 19Ό χαί λήγει μένρι τοΰ τί/ρατος αυτής. 1οι) Ό έχυιιβωτη- -οΰφ·ίρου επ! τ .ΰ πωλοκμβνί,α χρέατος ίϊ λαα- βά.γΐ τον φ·Όον άπο το ■ ηωληττ,ν τοΰ νρ'ιχτχ 6 *,* τοΰ ίλαιολάϊου νόζοζ Οα :τ^ τ,ρώ·ϊτοιι χά1 ά χβτοιχίαν τοΰ οΎ,μο'τΐΓυ 7Γαιρανωγ^ι*ς ί>νο
  τοΰ έτεοοδΐμότου δέ οπου 8/ίψγι 'όν έλα οχαρπΐν ι!ς ι!?ος δμα τη
  Ι^αγο^γή «ϋτοί (χ ■'&ΰ έ)α'^ΐ£5Τ·κΐ2'' υ, ϊιχαιουμ/νου τ<·ΰ ·»μιο9ω- τι,ΰ έν πί&ιπτώσίι ίυαχ'ΐτίας χατά τλν ίπουαΐιιν τυ ά σ*ρ*γ!ζ/| το ζον|-ον τής μτγϊνΓΡ (γοΰρν3ν) ιτΓθ ~ύι άιιζίως -ή^ θλγ'1/εως τού 3ιν) Οί φ'ρ'ΐ ου-οι ·χα«7θν>ϋνται χιτά /οιρ'α έχαβτος ιΐτε χαί
  ά "ϊ.'ί-εοοι κΐα'ΐΰ ϊ ' Ιχαιτον //«.οίον.
  Πας ττλιιοδόίη: διά ν« γί· Γ οιχτο; δέον »« /«τ*6ά»ιη ·'κ τϊι Τ»-
  μεϊον τοΰ Δημου δο«/. 10 )6γω ΐγ'υτΐίω; αΐτινες έπισ-ρβοβήιον-
  'Μ ΐΐ; τ'ΰς ϊποτυ/όντος είς δϊ τοί,ε έπιτυ/ί<τχς ουμψηΦισθηΊΐοντβι »!ς την τελευταία* 1&ι , ιΐαοάι/η δι «α! εγγυητί,ν οί τό αζιό- /;»ον χο'.η ή Έπιτροπή ίατκ βά "υνυ'τογράψη τί ποακτιχά χα'το σ οτο^ χ·ιυ τού ίΐ'Χΐω^-'Χ—'ς τής οκχ*ρέ(ΐκο>ς γ τηζ δ'ζτ,νϊιιϊ
  5) Αί πρ'-σφορα1 λογ(ζο ται ι'ις ά/ερχί«; μο<ά'α; >, 5» χαταβολή
  τοΰ μισ^ώ. α~ο; είς /ρυϊίι; Βρϊ-/μΐς
  6ον) Ή ίηϋΐοποΐσ'χ διιζβνήττίτϊται την 3τ,ν τοΰ μηνός '0*τΐί-
  ^ρ'ου 1910 >,«.««> Κυρια<ήν χαί «πί πίωίχ: ι^-ί/ρι 3ης μ. μ ώρβς ιι τω ΔΤ|μα5νια"ο> Καταιιή,ιαΓΐ ένι,'πιον Έπιτροπής »ποτ·)ου-
  ρέ/ης έκ Γθΰ Δτμβο/ου ΛχγΛαοτ ώ. Πΰοιορ'Ό τοΰ Δημ. Κ Λε-
  €έν*ου Πεοέδοον τοΰ Δτμοτιχοΰ Συιχ^ουλ'οιι, ενο^ Δτμοτ1 *ου Ζ.υμ~
  β^υλου οίχιΰν-ί'ς εν Μί/ω χχί το.» Γ^χμυιχτςο>, τοΰ Δήμο^ ώς
  Μΐλών —
  7ο») "Η «λιιοδβΐίχ δίν εί*,* τιλ«ιωτι<ή. Έχ* ίντός V, ι6) ήμ»- χών άπό της καταλύσεως παοουσιίσί^ τις χχί ΰΐΓ6ρθ«μ«τίσιΤ| βι' Εχΐστον ίχμΐσβοΰμκιν φο'ρον τουλάχιστον 5 ΙιτΙ τοίς ο)ο 4τ1 ιιλιι ν
  2*54
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  της χατβχυρωθίίσης τιμήί, ή πλειοδοσία έπ»να>αμ6άνετ«ι δι* ολα
  τα χωρία την άμέσως επομένην Κυριακήν Ιθην "Οκτωμβρίου 19< Ο υπο τοϋς «ΰτβΰς ό'ρους χ«ί ενώπιον τ¥|γ αυτής Έπιτροπης 8ον) Εάν 6 τίλευταϊος πλειοδοτ·η< αρνηθή νά 6—ογράψ— τ* πρα- χτιχά χαΐ τδ συναφθησόμενον Συμβόλαιον έντλς <5ύο ήμΐοών άιτο τής επί τούτω προσκλήσεως τοΰ Δημάρχου, χ-ηρύσβίται εχπτωτο; τοΰ διχαιώματος τής έγγυοϊοσίας ματαιουμενη< πρίΐί δΊ>«)ος τοϋ
  Δήμου, χαΐή πλειοϊοσία έπαναληφθήσιται μΐίτά τό πέ?*ς τ?ς δπο'ας
  ΰποχρίωθήσίται νά αποζημιωθή τόν Δήηον διά τό τυχόν τυοχ~ψϊν
  Ιλλιιμμα, χωρις νά εχτ) αξιώσεις έκ τοϋ Δήμ,'υέπΐ τοΰ τυ^-'ντος
  πλεονάσματος.
  9ον) Ή χβταβολή τοϋ μκΐθώματος γενησεται τοΰ «εν φοΌο'·
  επί τοϋ πωΛουμένου χρίατος «ίς τρείς δόσεις ήα'. την 31 Δ)6ρί υ
  ή β' . ττιν 30 Απριλίου 1911 χά! ή γ'. την 30 Αύγούττου ίδ ο.
  ϊτβυς. Ή 8« τοΰ έλοαολάδου είς βύο διίβΤβ^, ή «'. ϊήν ?0 Ίτνυα-
  ρίου, ή δέ β'. την 30ην Απριλίου 1911. Π3σ« δ(ί«ις χοιίυστ οη·
  ίείσα θά ΐΐνί τοκοφορος χαί άπ*ιτητή χβτά τάς διατά^-ις -<:ΰ δι' αριθ. 196 Νομου. ΙΟον) Ουδείς βυμψηφισμόί έναντι τοϋ μισθώματις ϊτΐ' ■ επί αι 8ι' οιονδήποτε λόγον Μόν) Τα πραχτικα τής δημοπρασ'α·; όπ(!χειντ2ΐ εί: -',ν ε · ι» σιν τής επί τοΰ πλϊΐσϊηοιασμιϋ Έπιτοοπής, διχαιουαένης νά άχυ- ρώσγι η μή αύτά χωρίς δ τ«λευταϊο; πλ«ιο8<ίτης νά ίποχτα ού?1ν χατα τοΰ Δήμου διχαίωμα. 12ον) Τα χηούχΐια πρό; 1 ο)ο χΐ! τ« συιχβολ«ιογρχφιχ« θά έπ'- δαρύνουκ τ^ν έχμισθωτήν. Έν Μοχω τϊ) 16 Σίτττιμβρ/ο» 1910 Ό Δήμαρχος Λαγχάϊο Ζ ΒαϊλόκηΓ. Αριθ. Πρωτ. 675 » Διεκπ. 475 Ό Δτιμαρχος Άρκαλοχωρίον Διαχηρύττβι ότι Έχτ'θίνται ι(ς <ρανεβ«ν μειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφώνοκ ΐ-ί, ΰπ' αριθ. 83 τής 1ης Αύγούστου 1910 αποφάσει τοϋ Δτ,μο-ικοί; ^.'υμβουλίου ' -ιρκαλονωρίου νομίμως έγχεχρυμμίνης 8ιά ττς 6ντ' «ριβ. 3075)242 τϊ|ς 7 Αύ,Όυστου 4. ϊ ·χ7Γοφά«5ακ τοϋ '. Νο¬ μάρχου "Ηρακλείου χαϊ συμφώνως τψ υπό χρονολον(»ν 8 Γιπ- τεμδρίου έ. ε. τροΰτολογίσμω τοϋ χ. Λημομηχανικοΰ Ήρχνλε'ον ή χατασχευή Δημοτιχΰν ίογων έν τω Δήμω προυπολο ιζο.·.ί»ων ώς «ξήί. I) Αρκαλοχωρι, ή χατασχευή λιθοστρώτου άπό την βοιίσι μέ/ρι Τϊρμΐτζΐ) ελαιόφυτον οραχ. 280. ?) Γάιι, άπό Αρκαλοχωρι μεχρι Γάσι χαϊ Παπά ρά ϊρ«ν. 135. 3) Μοϋσούτα, άιτό θέσι Κ«ζάχι *λαία< μέχρι Μουσοΰ-αις μας 85. 4) Επάνω Πουλιά είς θέσι Πλαχ« δραχμάς 41 χά! 25)00. 5) Κκτω Πουλιά εί: θέσιν Καβοϋσι ποός άγουσοίν ?-δόν είς το χωρίον Βουτουφοΰ δραχμάς 42. 6) Ββυτουφον, χατασχευή χρήντ,ς δρα/μάς 150. 7) Παρτώαα, χατασχευή χαλΕιριμ'ου άπο τής θίτεως Πβριστερά χά! Κοχόλι βρύσι δρα^. 187. 8) Βιτοιλιά, ή χα:ασχ«υή χαλδιριμίου είς θέσι βρύσι Ζριχχ- μ«ς 54. 9) Ζήντα, ή χατασχ«υή 6 γουρνών μΐτά τής τοποθενήσιώ; των, ή έπισχιυή τοίχου, χ«ί ή χατασχβυή λιίοστρώτου άπό τής θέσεως χαλυβοχίφαλο $ραχμά<; 77. 10 Χουμέρι, άπο την γίφυρβ μί/ρι τού χωρίου Χουαίρι δραν- μά< 106 χαϊ 25)00. II) ΠατσίΙιρος, ή χατβσχευή χαλξιριμίου Πατσιδέρου - Άρ- χχλοχώρι δρ«χ. 225. 12) Άλάγνι, έπισχίυή «ηγίίς πρός στίθίωσΐν βρύσίως διά σχυ- ροχονιάμα-ος έχ θηραϊχτις γή·, ασβέστου χ«! ναλιχών, χαθ^οισμθϊ '^Τ^' Χ«τί8<ίφισ'ς τής προσ-ίψιως πρός έξίφίνισ^ 8ϊν8ριλ(ων, χα·ή ιδά^θυς, χαταΐχευή ξηροτοίχου χρό? στερέωσιν, έπί- χριβμα διά σιμίντου χ. λ. π. μετά, άπροοπτω^ βξόδων δραχ. 100. Κατασ<£υή λιθοστρώτου έν τψ Ιδίω χωοίω άπο τή< θέσεως Ντολάχι πρόί Άγιον Ιωάννην χά! άπβ Ντολάπι ίωί πηγά?! Λοϋ)ο δραχμάς 247. Ή δημοπρΐσία των πίρινρϊφομένων Ιργων δΐίξαχθή«»ται 4ν τώ ΔηααρχιαχΛ Κατβστηματι Άρχϊλοχωρίου την 3ΐ)/ Όχτω- βρίου 1910 ημέραν Κυριακήν χαϊ ώραν 10—13 π μ. έ ώπιον 4-ιτεοχής αποτελούμενης έχ τοΰ χ. Είοηνίδίχου Πύργου, ώς *ρο«8ρ»υ, ή τοϋ νομίμου αύτοϋ άνακληρωτοΰ, τον χ. Δημάρνου Αοχβλεχωρίου Έμμ. Φλο«ρά«η, Νιχολάου Παπαγεωεγίου Λημο- ηχϊ τοΰ Ποοέίρου ιοΰ Δημο;ι»ο> Συμ6ι.υλίου Όμέρ Σαν
  ι«ά»η χϊϊ Χ/ρϊΑϊ^πους Γίρίχΐβνάκη άς μελών υπό τι,ΰς εξής
  δρου..
  1) Πας ,ΐίΐοδΐίτης ίνα γίντι ;Εχτό; δφε!>ϊ| νά τΐρ2σϊ·;άγ|| γρίμ-
  μάτιον ίαταθεσίως ϊ τινς Λη,Αοσ.ο·-η Δημο;ικοϋ Τα^είου λό ω
  ίγγυήσεω; ολι/φών! ς τα 20 «ΐΊ-ω τ'3 πεΊ δημοπ-οΐίΐιών Λημ,ο-
  σίων ή Λτ^ιθ'ΐκώ 'έο/ω. Ν}-ου 6π' ϊριθ. 332.
  2,ι Ή ρίει.δ^σα πίνχ·«ίί>ί ται εάν έν ός 5 ήμϊρώ* άπό »ή;
  οσωρ.νής χατ«χυι2ι->σ:ω; π^ σ λ9ιη τις κ;*.! προσφ^ρη 3 ο)ο ίνΐ
  έλαττον τοϋ π-ουΰ τ^ΰ π^οσφερ ·έ'Ε"ς υπο Τοΰ 7ελ!υτ«ίβυ μ,ίΐο-
  όότου ιί«ΧΛ ήν η»(.σ.ΐ)!3 νήν 'α'ακώρ σιν.
  Εάν δ τΓ5Α5υταΐ·ς εοδο-η; ■· λΐ έγγυη ήί ϊΰτ ιϋ ίρνηθώσιν 'ά
  βυ.υπογράψωσι τα. σχ>.τ!,ά πιζιτιχά της ιειο οσ'^ς χ*1 ε τχεη-
  χον ίνΐχιαστή ιο· εγγρ ψ *,βί»>» ΐλ'υλε-γυ'ος ΰπίύΐυνοι διά πα-
  σχ< έ/?εχομέ.·η- ζτμ ϊ· ή ι. ή'');λε ■κ^πλ'.·^ «.χ ν χς άπί» (ί ι, 5ι- α/ειρήΐίως γ ο Ο Δήμ^ι /ωι. νά ε/η ιύΐί Ι.ιιίωιχ π> :οΰ τι>^ 6
  π ε^άσματος ο τβλευτίϊος μβιοΐόηί.
  4) Τϊ χηούίίΐχ χϊΐ σαιβ.Λί ο^ρ φιχά δ: α.ώ «τχ έπιξ ΐ}>ν*-< ι Δί την Ι;/. ιΐ· ιΐ οί αυϋ?/ι ά έγ^ρί/>) ή μί] ι> - ,
  ΐίΐθνΤ^ ;<ΜΙι "ιχίωμ* χατά εο^ γ 5) Τί ποα«, ιχά -?ς ϊτ Τ'.-ϋ Ληα.τκοϋ Συ €ου"ΐί3ι>
  χωρ ς δ Τδλϊυταΐο; }/.ίιο5 .
  Δήμου.
  6) Οί ·π·ρ:ϋπολονημοΐ, συγ.'?αφαΙ 6πο/?ίώσϊων χά! τα λοιπά
  σ/ετι ά !γγ-ατνο< ϊΐσΐν έ^ εθ^ιμένα, έν ώ Γραφΐ ω -ΐ·ο3 Δηι/..3/ι- 7 όν Κίταττ ν.% ο- Άβκΐληχ^α'ου χά δύ'ίται 4 β.υλόμινο, νά αύτω.. Έν Αρκαλοχωρι -ΐ^ 1 ί Σ)β?'ου 1310. Ό Δτ,μαρχ. ί Άρχϊλοχωρίου 'έ. Φλοιράκης •Αριθ. :ΐραι·.·. 608 •Ο ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΈπιΟκοπΛι Πεδνάδος δ-η Έ;τ·'βετ«ι είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ή «χμίσίωβι "2 ετιΐ τής Ο)Ο τευ Δτ,μοτιχοϋ φόρου τοϋ ίλβ'ου καΐ των *ίτρα>ν
  Ι £ι τό ϊτος 1910 συ 'φώνω; ταίς ίια'άζεσι τβδ ύπ' αριθ. 356 Νιίμου
  | τερ Δημοπρατιών ,ι' άπαντα τα /<«ρί« τοΰ Δήμου 6π» τοϋτ «ίϊ.ί ορ υί. ϊ 1) Ό Δτμος ξι*ιρ«ΐται είς τάς εξής πιριφιρείας α'.) Έπισχοπήί, 1 β' ) Σγουρι·χ«φάλί, γ'.) Άγχ«ράθου χαΐ Άγ£α, Τριάδος, δ'.) Άνω « χαί Κάτω 'Αττ^α ών, »'.) Γίλύφας, στ'.) Χα;ασοΰ χαϊ Κυρά Λ«- ; ούοης, ζ'.) Κόξϊθτ,ς, η'.) Καλοϋ Χβ·ίίο', β' ) Βορροϋ, ι' ) ^χο- ! τεινοϋ, ια'.) Γουβών, ιβ'.) Άνωΐϊόλ»ως Γουρΐών, 'Αγίου Ιωάννου, Πέζέ.η χ αί Πελϊχιτών, ;γ'.) Έληας χά» Καρτεο ΰ, ιδ'.) Σχαλάνι, Μπααπαλή ναΐ Π.αιϊ, ιε'.) Γ^/,ιπε, ισι'.) Καιν'ύργιβ, ιζ*.) Σκο- πέλων, ιη'.) Έχάνω χαι Κϊτω Βίθ*ΐ«ς, ιθ'.) Άΐ"τανίων χαϊ χ'.) 2,1 Όφορκς1)2 επί τής 0)0 6ά χαταβάληται υπό των π«ρ»- γωγε'ων, τοϋ μ«ν έλβίου είς εΐοος των δέ χι'τρων «ίς χρήμ« Χβ' ·'? την τρέχουσαν τιμήν ίίς τον έ οικιαστήν ττ,ς οΐ<ονομικής π«ριφ«- ρ«'ας «ίς ην ου.οί χατ^ικοισιν καί ςΰχΐ «ίς τόν ένοιχιβστί,ν οίκονο- μικής πιοιφερεί»; είς ή/ τυχόν χ«ϊται μέρο-. ή χ«! τό Ιλον των χτη- μάτων των πλήν των έτίροίημθΓών οπότε 6 φ<ίρο? θά καταββΑηται «ίς τον ένοίκιαστήν τής χεριφ«ρ«ίας «ίς ήν χ «ίντα ι τα χτή|»ατα των. ι 3) Πάντα τα ΰπ' ενοίκιον μοναυτιριαχά χτήμαΐα θέλουσι πλη- ! ρών«; τόν φίίρον αυτών «ίς την κατοικίαν τού έ»4ικιαστοϋ, τα δ« | λοιπά είς την κατοικίαν των Μονών πλήν τής Κυρ3ς Λ«οιίσης τ|τις ί ΰπάγ·Γαι «ίς την πιριι»ίρ«ια» Χαρίσοΰ κ*Ι των Άγίου Ιωάννου ; Πεζξτη χαί Πιλϊχιτώιι ά·.ιν* ύπάγοντβι ιίς την π«ρι·έρειαν Άνω- ■ πόλεως. ί 4) Αί προσοορβ! θά γίνωνται Ιδιαιτέρως ίι' εκάστην οικονομικήν Ι ιΐβρ;φέο«ιαι «ϊς άχ«ρα(«ς μονάδίς χαί είς χρυσ5ς δραχμάς «ίς *ί *« . χαταβάληταν χά! τό μίβθωμα «ίς τό Δημοτικόν Ταμ·ϊον. ( _ 5) Ή πλ«ιο5οβίαδι«ξ«χθήσ«ται έν τώ Δημαρχιακω Κατ«στήμ«*ι | Έπισκοπής δοιβπχώς την Ιθην Όκτωβρίου 1910 ή(*έρ«ν Κυριακήν Ι κα! ενώπιον Έτιτροπή; άποτ«λουμένης έκ τοϋ κ. Δημάρχου( ώς ΙΙροέδρ-υ, τοΰ Προέ5ρου τοΰ Δημοτικοΰ Συχδουλίου η των άνβ- πληοωτών αυτών καί «νο« δημοτιχοΰ Συμβούλου ώς μελών. 6] Έΐν έ·τ&ς 3 ήαίρώ» ϊπό τής δριστικής χα-αχυρώσ«ι>> τρβ»"
  ?5ργ) τις τουλάχιστον 5 υ)ο επί π>έον διά τίνα οίκονομιχήν *«ρι-
  ·ιρ«ι«ν ή πλ«ιο8?σί* βχυροϊτβι ώς πρός τβύτην μονον καί ί*αν«-
  τ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  λϊμβά^εται ?ντ>,£ 8 ημερών »π>> ττιτ δρίττιχγ*: να-<,χυοώτε<Λς, ενώ¬ πιον ττ «ΰττ,ς ΈπιτοΓΐττί χαί υπό το!κ οώτους ίοου-. 71 Π5-πλίΐο?(ί τ ΐνΐ γίν- δ'χ^ ?1>, κβ/~[νά*ϊ>< οφ< λ'ττ< προηγουμένης ?νο χ ίσιως ορεθει δέ νά *ατί><5άλη είς τ>> Δ·ήμοτιχ>ν
  Τίαεϊο- ο«-, 10 ί,' ,χάτττ|ν τλϊ οδ&τουϋένη ι-,: φ*-ε·αν, -Ί'τ·,ν;ς
  θα επι—ρίφωνται ε{> —ίις ίποτυν^ντβς «α βυαψηφ ζωντβι ?( {ίς
  την β" δίσιν β'? *>!>- ίττιτυ/ό'ντοί,;, ν α! 5η-ις οφ»'«κ -.ά προσβγάνΐ)
  άξι-ίνρϊον έγγυΥΐτγ,ν μή δντα έπ'~ί όΐίΐ)έτ·ην «της 6« συνυπογρκ'ψή
  τι πρ«χτιχί τ% πΐειοΚοβ'ίκ χαΐ το συν»βΟηιόι.ενον συμβο^ιχ,ον ί>ν
  «Γ-Τιλεγνύω' δΐΓίΛΡυνο; δι* άπίσιΚΓ τ*Γ δ"»ον'εώσβ!ς τοϊ Κοιχικστοϋ
  5ν;υ τοΰ ?ι*ϊΐ(ί'>(«"'-ηί ττγ *(*ιβί'—.,* η ϊ<ζί«ί<ύ' 8) 'Ραν & τε)'υτ^< τ)ε"-ί·<ττ< χ") ο έγνοΐ-Τ{ ,ύτοΰ ίο/η- Οώτι ν» δτογ »ψ ->ι ^« Κ-αχ-*ά ττίπ')ε ο'οσίβί χά) β
  ΐιίι/'νΓν σικιβόλι ιον έ >- 8 ήΐΑ·ο<~ν 5-^ -7|- ίοισπχ-ς ρ τεο> ίίσ"ν ϊμφότίοο ΰ--ιί'υ ίΐ τπί σν-ι τοΰ Διίμου ϊ-ά πατάν -υ >ν
  ιατο-
  ή ..>ν
  V
  ιτ)τ-ω-'» ττν 30 ί«α6-'5!> 1Ρ10
  1(Μι, πασά ίε έχπρ<ίβ·βιι.ο? ϊ«ίσις ζ ϊυο ωϊΐ . τή. -οχο- ό:ς. 10) ΟδΧΐιι; συΐίψτηφισμο: δύνα-αι νβ γίνγι άπέναντι τοϋ μιιβώ- «το{ ?''Γίον8τποτί λίγον. Η) Τα τ;Βαχτι»ά -τς π)ΐιο>ί(τ'« ΰπόχίιντβ! ε!; την ·'%α« ν
  τοΰ Δημοτικοϋ Γυμβου^ίου ίπιο 5ιχα")νΓ«ι ν» ΐγνρίνγι η μή αΰ-ά 1
  χωρΐί 6 τελευταίον πλίΐοδίτης νά άποχτί| ίχ τούτου ουδέν δί
  χατά τοΰ Διήμου.
  121 Τα χηούχεΐθ! χα' τα εξί^χ τοΰ συμίολαίοκ έπβχούνουσι
  ένοιχιβστάς.
  Έν ΈπισκοΐΓ?ί τ? 17 Σβπτΐμ&ίβυ «910
  Ό Δή«Βρ/ος
  Άριθμ. Ποωτ. 310
  Π.
  197
  ΑΐΑΚΗΡΪΞΙΣ
  Ό Αή|ΐαρ^ο«; ·Ελενθεραίων
  Διακηρύττϋι ό'τι:
  Δυνάμει κβί πρός εκτέλεσιν τής ύπ' άοιθ. 26 ϊ ϊ. ά^
  σεως τοϋ παρ' ήμιΤν δηιιοτικοδ Δηυιοτικοί Συμδουλίου χυρωθείτηί
  νομίμως διά τής υπ' αριθ. Μί0/8ίβ «■ αποφάσεως τής Σ«6. Νο-
  μ*ρνί«ς Ρεθΰμννις.
  Έκτίθϊτβ! είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν συμφώνως
  τ»ΐς ϊιατάξεσ! τοδ 'π' αριθ. 356 Νόμου περ! δημοιτρ»σιών ή
  ίκΐΓοίησί« των καθυστερουμένων ίημοτικών »όρων τού Δήυιου
  τούτου. Τοιούτοι φόροι δέ ?'ναι ΐ'ι φόροι θ«ρ:νών καί χίΐμιρΐνών
  προΤόντων, ίλαίου καί αίγοπροίάτων καί πρόστιμι ο'βφόρων
  'Η ϊηΐΑοπραΐτία αυ'-η γενησεται ίνώπιον έπιτροιτίίς απαοτιζο-
  ίχ το3 Δημάρχου Έλευθιρναίων ώς Προέδρου κα! τριών
  •κ των δτμοττκών συμδοΰλων ώς μελών την 10 Όκτωδρίου
  1910 ημέραν Κυριακήν καί &ρβν 10—12 π. μ. «ν τώ Δτμ-τρ-
  χβιαχφ Καταστήματι τού Δήμου τούτου,
  Π5ς πλειοδότης δύναται νά ζητήση πληροφορίας χερ'ι τώ* ίν
  λόγφ ίκποιουμένων δημοτιχών φόοων καρά το3 Γραφίίου τοϋ
  Δήαου, είς το οποίον θά Ιγιοσιν εκτεθή σ/«τ!χο! κατάλ'.γ:-.
  Πας πλειονότης δύναται νά τλειοοοτήση ίς 5λ1κλ1·ρ5^ τα
  χιθυστερούμενα τα3τα ποσά ή καί κατά χωρία, άφ* ού τρΐηγου-
  μτνος κιτϊβάλη λί (ω προ/ατοδολής 50'0εΐτ τό δημοτικόν Τα-
  μεΤον παοουσιάστ) 5έ καί άξιόγρίων ΐγγοητήν μβθ' ού ίϊ ι ν
  υπογράψη τβ ,,χ,'τ,χά τής δτμοπρατίας Ιγγοΐφ».
  Πας άγοραστής ΰποχρ»ο0τα( μ*τά τοϋ :γγιη«3 τ;υ νά συντά-
  ξωσιν έντός πίντε ημερών άπό τής κατακυ:ώσιως τό σχετικόν
  συμδίλαιον.
  Εάν άγορϊστής τις άρνηθτ, νά συντάξτ; τό «ν λόγω συ,Αίόλαιον
  ή; -ημο χρασία βυτη ί*αναλαμ6ίνεται, ή δέ δια*:ρα_χαί τα Ιξοδα
  •ά ϊπιδαρύνβσιν αυτόν ιταραγραφομ«νης τής καταίληθείσης ύπ'
  αΰτο3 προκαδ>λής υπέρ των ϊημοτιχών Ταμείων.
  Εάν Ιν τινι περιφερε-α «ροσφερίιη ποσόν όχιρ 8«ν ί,θΐΑ^κριθή'
  *αρά τής έπιτρρχής ώς συμφίριν, «υτ») δύναται νά διατάς^ την
  ίτανάληψΐν τής δτμ-.ι:ροσί?.· την άμέσως έπομέντ,ν Κυριακήν
  17 Όκ-ωί --υ '91θ ώ; κ/ι άν τι; -τροσβίοη έντ:ς 5 τμερών
  Ιπί ττλίον 5 %
  Έν Μϊρ'αι!;*!, τ7, 19 Σεπ.ε,^,6?·ο^ 1"!0.
  Ό Δήμιργΐς Έ'ευθίο-αίω ·
  Ίω6ών ',τ' ?(!λι τ> **β 14 Ιουλίου 19<0 ύπ' άριβμ. 468 βοΊ*1εν·^* τοΤ Σ 1Λ6^^'λίο^ των ;· Χ^νίοι; Πρωτοίικών δ'.' ζ>
  ο' ι^ Κωνστ Κοκαίβλάχη- κα' 2) Άθαάσ'ο: Σοφρας χάτί!<οι ίου τί1: έπ-·ρ7ίας Κΐσιάμου το3 Νΐμίί Χανίων παο*- ϊν ίνώπον το" Κκχι ργιοϊί»είθϋ Χανίων διά νά 8ι- ώς ΰ— ίτΐίι το3 δ'τι ό π'. διζτβλή ύπίτελώίη; Κα- στελλ'ου Κ(στί.·ου ΐδιοπ-ιήθη /α' κατηνάλωσε κατά το τβτραϊ- τ?ς ΐιά^τΐ'μι τί'ς 'ιπ/;ρ;σίας τού κλ! ·'.ατά διαφόρους εποχάς ?ρ. 7?98, ό 'Η β'. ίτι νωρίς 'διοτϊ""·?Ι σ'5'Λον χαί άνευ συννενοή¬ σεως 8 ειτβο«(ΐοσβ τόν α'. είς Πί(ρα'5 -ής Ελλάδος διά το3 ίϊτ(:φι:ρου τού κατά τό πτώτον διχΐή'ΐερον το3 Απριλίου 1910 ίΐτοϊ, •'.οϋίθυι^υίττος προδλεπομίνου -/Ά τ'μωρο'.μένου άπό των 5ρθοων 394 καί 74 τοϊ5 Ποινχο3 Νίμου Β=ωρτ,ΐας τ^1 άπό 31 Αύγοόστου 1910 κίτηγορίαν |Λου. Έτ'ΊΪη ο' ανηυθίντες ιίνα· φυγόδιχοι χαί άγοείται ό τόπος τής 8[Λυιον?|ΰ τοιν. Δυνάμει των άρθρων 405, 406 κΐί 409 τή*·; Ποινικής Δι- χονομίβς. τούς «ίρημένους άνωτ/ρω κ^τηγοοουμένους νά £>ΰτοπροσώπι)ς ενώπιον το3 άκροατηρίου το3 Κα-
  γιο?(χ'ίου Χινίων την 17 ΊονυαρίΓυ 1911 ημέραν Δ·υ-
  'ν κ?ί ώ·5«ν 8 τ. ι», δτι παραλεύσετΐΊ κ»ί ή ~αρά τοθ Νό-
  ί>ρ»ζομίνη τρ'μηνοςπροθεσμίο λογιζομένη άφ' ?;ς έγέίίτοή τε·
  χ3 τώ< πρός τοιχοχόλλησιν κτί ϊημιο^ί'υΐίν τοϋ παρό'Τ'^ί υπο τΐΰ Νόμου διατβταγμίνων χιταξίΐον, "να δικασθώσι κατ βυ- ττν, άλλι,κ μ.ή =μ*αν[ζ3^«νοι >ατά την ρηθεΤσαν δινασιμον το3
  Κίκουργιοδΐχιίου, θέλουσι χατά τόν Νόμον δικασθή ίρήμην.
  Λημοσιΐυθήτω τό παρϊν διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
  'Κν Χανίο1; τή 31 ΑΙγούσΤου 1910
  Ό Άντιΐσ:>·τνε>.εΐ·ς των 'Εφετών
  Ν Χ. Ζουρίδης
  Αριθ. Πρωτ. 307
  » άποφ. 183
  Τό Αικαΰτήο.ον των έν Ρεθιίιινη Ποωτοδικών
  Ίδόν ττ,ν Διχογρβφίβν
  ^χ«φ6ιν >ατί τίιν Νόμιν
  Έ^ιιίή ώ; ?ςίχ»υτΐι έ< των ύπ' άριβ ■ Δι»χπ. 1483 χΐΐ /ρονο- λογίιν 12 Άπίΐ*ίου 1910 δ^ο άπ'ίίΐχτιχών χοινοΐΌΐί,ΐί'βς δι» τοΰ τ*/υ5ρί'μ«1'ου χα' των ύπ' αχι'θΖ νβ<ομενων τ^, 19 τοϋ «κτοϋ μηνί); χαί Ι'θυς ιτρΐςίων έπιίίσεως ύττο -ου αγο'.τιχοΰ ουνομέως Ν. Σ«ου- λοι/'η, οί μή ΕΐΑφΐνιι^/Τ(ς χα-ηγθί' υμινοι Εμμανουήλ Νιχ. Στ»· «ρΐνιχης χαί Κωνΐ-αντϊνος'Λλες. Πλΐτύοο«/ο: χτ-οιχοι τού χω¬ ρίου Κουοοϋτ»; της Έπαΐ/_'ας Άμϊρίου νομίμω; ίχλητεό9ησ«ν ίπως ίμφϊνισίΐωαιν ενώπιον τοΰ Διχασΐηρίθυ τούτου χατ» την — - τής χ«τ' ίμφϊνισίΐωαιν ενώπιον τοΰ Διχασΐηρ μήν οιχάΐιμον 65ΐ<τί»«ϊσ«ν πρός περΐιτί-ίω τών χΐτηγορ'ας έπομέννς ϊιχαίτίοι ιΙσ1« έρήιιΤιν. Έπβιδητΐ|<χλ9χϊ)«δι«σιτρβ/θΐ(<ϊηι; ίμμΐρτυοή6τ|σ'.νοί χοιτηγορού- μ«νθ( 6ι6 των γονίων ώ: χλιπταίΐ ποθ( τούς «διχηβέντοΐζ, ο3ς έν (ίίριι ήτοι '.ιά δρα/μ < 39 έχ των Γ>0 νπίζη.ϋ.ίωσαν.
  'Επειδή βί«ιμ?ς τυγ/άν»ι ή ϊνα«β·κτ, τοΰ λοιπομοτοτυίθς
  Έ-ιι&η ί|«ίρη|.έ»Τ| «ρϊξΐί *ρο6λ·π«τ«ι χαΐ τιμωίείτβΐ ϋ*ό των
  άρθρων 57 693 χαί Η τοΰ Ποινιχοϊ Ννΐμο
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΓΩ3
  Διά ταΓ
  τοΐν ■αα-τγ'ΐαονιί'Μΐ 1) Έμαανουτλ Ν»").
  Στίφ»νά*γν, «των 18 ένγτϊυιά-ιι», *"ί ?) Κωνιτ«ν'ν-ΐ> Ά3εξ.
  Πλατυ-άνου, ίτών 18, άγάαιυ, έ/γΐααάτβυ ίμ<Βοτίθ'·>ν ίί τούτων
  Τ'ν έχ ν?'ου χλιί-;υσ',-«
  συ-η ΓΤ|β·ν τηί "ττοθρ'σ «κ.
  Έχο^-γ, άιτείρ'-σίη χχ'
  Έν Χανίοις τή 5 Αύγούστου 1910
  ««ρβιτέρω
  "ν γπ)5'ον
  θο^όξοος.
  τ,ΰ Έπαρχ'ας Άμαρίου
  »να> Χ <ι-·> -Λ; Ό:· ?
  Οί
  Γεώρ- ^
  Νικόλ. Παπαδάκης
  Μωίν Στεφανίδπ'-
  ι συιατΓ» .'σι-α< τ τ Ιχ-έλϊσι· -η' 5—"αί.τς 'ξοητοί -υ πο-»'- να' Ι ι ~-»'τγ|- ϊυ οιυλογίσχντίς άιΐ'-'βχίω· πβ^ί «λλ 'λ'υς -ατά -ά -ρ'λτ Μ/ί<·υ 1109 ε χ τ"ί θ'Ίεω: "Χ*λνε?ο χαί ι χ-! ?χ —ϊ" ίχ'; α'-ίτ ο τον Ά^ν/τυ "Ι'οαν. Μανου¬ σάκη ν»} Γει·>5νί^υ Άλ'βυ'ά'Τ4 έλαβον ·ν γνώσει είς την κατοχήν |
  των αΰτογ· α><ιό ω' χαΐ άν?υ τηΓ -υ χβτ-αίίιτεω; των ϊν<ο έοω Β'ο- | ιτΐί)«.ό''ων ?έ « τυιον νοΐ) δύο άβ^τΰοου- άξία; οΌα/ΐΛων ΐΓίντ^'ίθ —α | ίξ ών τοιτχοντα έ νέι δ3*γ«α<: Ιπλ'ονβχ^ τς?ς ΐδΐχιηθεϊσι · ι*^ι $ ?χ»νοΐΓθ!'ή''>.ντες »ΰ·Ό!)ς διά -ό νπολη'.την τηί ΐ',Ιοΐί ίθϊ/'ΐίί ϊν^εκα >
  »(βντων. Ι
  Κϊταίιχίζε'. τού; χτ-υγβέντα: *ν<(γου; Έαιικνουήλ Νΐχολ Στε- Ι φΐνάχην χα' Κωνσταντίνον Άλϊξ Πλατύ'5;α·/ο χατο?χου- τοΰ γω- : ρ'ου Κοοοΰτεί τϋε Έη«ρν(·< Άμ.«ο('υ είς χοάτηΐΐν ϊχοτβΓΐν 8έ«αι 5 πεντβ (αριθ. 15) ήυιεεών /αϊ εί; τ'ί τ'-^ίχης διπά^αΓ ί;αν. ε-^τά ^ ,, . κηβΰ (7) εϊσπβαχτίαί «λληγγύ'.» δν·υ ποωτιχϊκ αυτών νβ,^τβω* να1· ( _Λριθ. ΙΙ3ΟΤ. 5060 -ει-'-ηι ώ/ »ίί ού- τΛϋτϊ ά-ήχο Άποιλίου '910 άνϊ»οττ!ν τοϋ Ό Ύκογραμματεϋς Έμμ. Κί Έ. Χίίίοΐί , 22 Σβπτιμβρίου 1910 Ό Γραμματεύς Ι Μβνπρίίλης ή' ·> ^.ά τ% Έτ(σήαόϋ Έρηαίρίδος διά τό/ ίγνώιτου
  τ^ Θεο/άίην ΜκρτινιαΜάχην.
  Έν Χοΐίίοίί ■»?) 22 ΣεΐΓτίΐιβρίου 19Ό . ...
  Ό ΕΙσβγγίλίΰς Χανίων
  Γ. Σκουλάς
  άναχο·"·-^ν-οΕ Άνδρέου Ι. Μ«νο,ΐάκη χίτο'χου τίϋ -/ωοίοο Βΐβι- 1 Έν ΌνΛι*ατι τοίί Βασιλέως τον ΈΛΛτινων
  αχό^'^ν^'Λ^,,,,α^τνδν ,β.ν.ι»ίχ.ΐγοβ^| ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
  Ό παρά τώ Πρωτοδικείω Ρεθύμνης
  Εισαγγελεύς
  Έπΐιδή ο 'Εμμάνουηλ Κλάδος χάτοιχος τοϋ χωρίου Άβχΰφου
  Σφακίων χαΐ «ιη φυγίί'χος χϊΓηγιοίϊται ώς 6ταίτιος τοϋ 5τι
  χβτά ττ,ν νύχτα τήι; 24—25 Ίουνίου 1909 έχ τής θέσει* «2ώ/ω:α»
  γί*ν 1 Άτριλ'ου 1910 4π •βίιβίΛ'; τοϋ Διχασττηο'βυ τούτηο χά!"
  Άιταλλάΐίει τ?>ν ΐνα/'ίπ-ο-«τ? τβΰτον Άνδο'αν Ι. Μανου-'άχνιν
  τή? ίιά τί: ά'βίίΐπτομέ'ης τχ'Ί'-Μ ίκκφταιως ά'.αγνωσίιί'ίϊις αύτί|1
  ϊιχαϊοίγ ;ου χιταβτ κϊί'π-'νή; ώς κ*1 τή^ ΐΓληοωμιής τ<7>ν έ* 8ρϊ/-
  μών »πτά (7) έ"Ί8ων τηο 8 ·<Βιχ»σ'α; Έχρίθη άπΐφϊσ'σβγι »αι ί$ημοτ;ύ9η ϊν Ρεΐύμνη τή 15 Μαίου 1910. Οί ΔίχαβταΙ Αντώνιος ΠβρακΑκτις Μ»;-- Κοκολάκη»- Ή ιτητβοϊσα ίέν υπεγράφη διιό τοΰ ββηβοΰ τοΰ γ'ρ*ιιμ'ατίώ< άπολυβίντβ^ 0? Ότι ά Έν τ?ι Μιχ. «. 19/10 Ό Ε. ή το τΐτοΐν άπόσπαβμβ διά τής'Βπιβ^μου Έφ ρίϊθί διά τοΰς άγνώστ .υ ή^η δ'*αί ή' τυγ/ίνονταί 'Ρ'μα. Ν. «ρΐνάχην χ«1 Κ*ντ*χντΐνον Ά ι εξ Πλ«τυοά"χου. Έν Ρεβύμντ) τ>, 17 Σμπ-ιμδρίου 1910
  Ό ΕΙσανγελεόω»
  Γ. Λονκάκις.
  » Άττοφ. 617
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις ΠρωτοΓηκών
  ιά ταυτα
  ^ την έκϊίχασιν τής προχίΐαέ»»)^ 6ιτο9ί<ΐε«»ς είς άλλην αύτοίί διχάσ·μον νομίμ»; &9ΐσ6η3β|«.ίνην χ»9' ή» Διατάνσιι την ένώχιβν τον Διχιβτη^ίου τούτου βιχ(α< προ- "Υ°·νν τοϋ |ΐ.«ρ*νροί τής χβτιιγορίβς θίοχάββοτ Μϊρτινΐανάχη »ατο(χου Χανίων. 'Επιβάλλίι αύτ&» δίχα δραχμΰν χρι^μοιτιχή» κοινήν (τσκραχτίαν >■«« *·« $έκ« ήμ»ρών κροα<·«ιχΐ)ς χρ*τή«€·κ· βάτβϋ υπέρ τοϋ Δημεσ( ά την νύχτα τήι; 24?5 ΊουνιΌυ 909 ής / πεοιψ*ρι(ζς τοϋ χ»ο'ου Λίχχος τήί '^καρχία.ς Άγίοο Βασιλιίου ίλαδιν έ' νν,όβτεί ε!; την κατοχήν τού αϋτογνωμ'ΐίνως χαΐ α<ι» τίς βυγχαταίέσιωί τοϋ Κιο τ-ίμιονϊς Κ<·>^ιτ«ντ(ου Στυλ. Μαυοουλιχ-η
  ' ' Μ Ά(* Βλί» Ι 30 άξί*? 8»«χ
  χατο'χου τιϋν'>>ρ'Λυ Μί«ρν« Άγί^ι Βϊτιλίίουί Ινα ?νθ" «ζ'*? '
  150 διανά τονϊν-η παο«νιίμωι: ώς Ιίιηχτησίαν τού
  Έπειδτι τ>> άνίατιΐία τουτο ποοβΧίιτίταί χαι τϊμωοεϊται αιτ!) τ
  δοβία 1,2,3,7, τοϋ δ*' ίριβ. 665 Ν4»οο, χ»ραχΓΤ|Ρίζ«™« 8» ω«
  πλϊΐμμέληαα ^ ,
  χ«τ>)γορού|)Εενθιί οίτ'ο; εΤνβ ά«ών χάΐ άγνοέΐτ« δ τίκοί
  τοο.
  τ' δοίρβ 405 χά) 496 τη'ΐ" ΠοινΥχης ΔιχτΑομιβί:.
  ΚαλοΓμβν τ?>ν ί!ρηαέ>ον χατηγοοούιχΐνον Ινα έμ^Λ
  «ροΐώπβκ |νώ«ιον τοϋ άχροατγεοίοι> τοϋ Ποωτοδιι'είου
  την 15 τοϋμη-Λς Ί^ουΐοίιΙ» τ«3 Ιτο™^!* ήμίραν Σά66*τον
  χα' ώοαν 9 ιτ.α. ϊν« διχισθη ώ»· δπ»(τ^ τΐί ίχτββείβη; π3ϊζί«>;
  ίλλωί θέλει διχασθ* έρή >ην' συμφώνως τώ αββρω 407 τής Ιΐοινιχήί
  Διχονοιιία;, <ΐυγ/ρονωί «ε καλο-μεν αΰΛν ίΊϊωϊ λάβ^' γνώσιν των έγγράφΐον τη; δ|χθγρ«φίίιί. Έν Ρ.55μνΠ τ?| 21 Ίουλ'ου 1910 Ό Βίσαγγ·λεϋς Ν. Πα«αδάκ»ς Οί χληβέντες μάβτυρίζ Κω «ταν τινος Σ. Μαυρουλάχκ άΒι «·ηθιίς χα-το Άγ/ου Βατΐλι(ου 'Αλή; Κουμιώ~)« χάτοιχος πόλεως Ρ«8ύ*νης Χασάν Χα^ιζάϊΐς » » » "Ε γ γ ρ α ε> α
  Ήύτ' ΐρ(β 76 τοΰ 1909 1/βεσίί τον Σταβμοϋ 2 ., § .,
  ΐίΐθ. 152 το5 1*«ί Ιχβίσΐ< τού Στανο» Νία{Χώρ»>;τβ υπ *?' ·
  251 Βϊύλε ιμα τοΰ Λ-.χαι^ιχοϋ Συμ6ουλίοι> Ρεθύμνης χαΐ
  Σχιτιχή διχογραφία
  διχαστιχδς νητήρ πχοαγγέλλεται ο«ως ε» ·*__
  •ίς την τελευταΐ'αν -—-«*'«' «" χ'
  · ·
  "7
  ^ή) ; η
  γορο^μένου χαΐ Ιτερ-ν τοι^οχολλήσγι ιίς δημίσια*
  Έν
  γι ·ύ6ηαερ«ν.
  ΌΕΙβαγγελιίκ
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  357
  Αριθ. Ιΐρωτ, 6644
  » Διεκ,π. 4357
  Εν Όνόιιατ» χοΰ Βασιλέως -.ών 'βλλήνων
  -ΛΗΤΗΡΐυιΝ" ΕΙΠϋΡΙΜΑ
  Ό Εισαγγελεύς των έν ι εθύμνη <1οωτο5ικΊ>ν
  Δυνάμει'τών'άρθρον ίθ5 κϊΐ'4υ6 τής Ποινι,ίής Δΐίονο'μίαίς.
  Καλεΐ τόν Νικόλαον Τσουπαχην ή Σφαχιανάκην πρώην κάτοι¬
  κον τοΰ χωρίου Νιθα^ρεως Άμαρ-.ου καί ήδη φυγοδαον ί/α
  ίρψανκΛτ] 'αύτ5*ρ©σώπως-£νώπιον χζϋ άκροατηρίοι* τίί5*Δήΐϊστη
  (5ίουτών ενταύθα Πρωτοδ'-κών την 15 τοΰ μηνός Ίανβυαρίου τοΰ
  Ιτους 1911 ήμίραν Σαέβΐτον καί ώραν 9 %. μ. ιτρόςπιραιτερω
  ^ζήτησιν τής οξιοποίνου πράξεως τής αναφερομένη; είς το νο-
  μΐμως τοιχο*ο"λλή·έν χαί δημοσίευσίν ύπ' αριθ. 441/ϊ97 κ«ί χ?0"
  νολογίαν ?3' Ί*νο1υ*ρίου 1910 κλητήριον έπίκρΐμα, άλλως θέλει
  8ΐ7.«αθή έρήμην ' συμφώνως ιω άρθρψ 407 τής Ποινικής
  μς
  Έν Ρ.δύμν^ τί 5 Σεπτεμδρίου 1910.
  '■" *' ' ' Ο Ε!ίαγγ*λεύω>
  Ν. Χΐρατουδάκης
  Άρμοϊιος διχαστίκός κλητήρ καραγγϊλλεταί όπως έν αντίτυ¬
  πον τής παρούσης τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν·
  τοϋ κατηγορουμεν»υ και έτερον ι!; την είραν τοϋ Διχαστηρίο»
  τού 11ρ<βτο3'κείοβ συμφώνως τώ άρθρω 406 τής 11 οινικής Δικονομιας. Έν Ρεθύμντ^ αυθημερόν. ' Ό ΕΊσαγγβλεύων Ν. Στρατουοάκης τό Σά66ατον καί πρός ίλδικαυιν των έν τή έ'4ρα τού Εΐρηνοίι- κείου Μικ,οοϊιαφορ-ώ» την Τετάρτην έκάσΐης εβδομάδος καί ώραν ενάρξεως των συνεϊριάκων διά μέν τάς Πολιτικάς ύποθίσίΐς την 3'μ.μ. ώραν διά δέ τάς Ποινικχς καί τας Μικροδιαφοράς την 9ην π. κ., ώραν. "Ω,ας ϊέ κα&' άς τό γραφιΐον θά μένη ανοικτόν κατά μέν τάς εργασίμους ημέρας άπό τής 8—12 «μ. και άπ'ο την 1 V» ι**ΧΡι 51/» 1*·Ι*· κατά δέ τάς εορτάς άπϊ 9 μέχρι 12 *. μ. Το παρον β« Ίσχύ^ άπό 1 'θΛτωόρίου 1910 μίχρι τής 31 Μαρτίου 1911. 'ΡΙγένετο χαί έξ«8ο6η Έν Ήρϊκλείωτίΐ 11 Σ*«τεμ6ρίαυ 1910 Ό Είρ.η'νοϊίκης Έμμ. Αναγνωστάκη Ό Γραμματεύς Άριστ. Γ. Βασιλικάκις Άκριδές άνίγραφον ΐν Ίίραχ>ίίω αυθημερόν
  Ό Γραμματεύς τού Είρηνοοϊχιίου
  Άριστ. Γ. Βασιλικάκις
  Αριθ. Πρωτ. 6646
  » Διεκπ'. 4359
  ι
  '6ν 'Ονόματι τοϋ Ι)α<ΙτΑέως των Έλλήνων ΚΑγΙΤΗΡΙΟΝ Ε11ΙΚΡ1ΜΑ Ο ■3»ίόαν>γελεϋςτών έν 1'ίβι/ιινι» Ι1οωτοί>ικών
  Δυνάμει των άρθρων 405 χα'ι 406 τής Πβινιχής ΔικονοΐΛΐας.
  Καλεΐ τόν Άλεξανϊρον Άμοιραδακην, πρφην κάτοικον Χωρ*;
  Σφακιων χαί ήδη αγνώστου διαμονής ίνα εμφανισθή αύϊθπρθΐώκως
  ίνώπ'.ο)! τοϋ άχροίτηρίου τού Δικαστήριον των ινταΰθα Ι1ρω-ο-
  δΐλών την 15 τοθ μηνός Ίανουαρίου τοϋίτους 1911 ημέραν Σχο·
  δαιον καί'?>ραν9 ιτ μ. τκός περαιτέριο σϋζή.ησν τής άςΌπβινου
  πράξεως τής άν3^ερο^εν<;ς είς τό νομίμω; τοιχικολΛηθέν κ?ί όη,Λοσι^θεν ϊπ' αριθ. **7ι/ιΐίΐ *β· 'χρ^ολογί.ΐιι 26 Αιριλ'.ον 1910 κλητή^ον «πικριμΊ άλλως «ίλ;: ό κυθ^ ίρήμην συμ^νως τω άρίρω 407 τής Π οινικής Διχονομίας. Έν Ρεθύμνττΐδ Σίΐττιμδρίου 1910. ' Ό Είσαγ^·«εύων Ν. Στρατονδάκης Άρμόδ ος 8;*3ΐσΕ!κός κλητηρ πϊραγγ.λλετα :πως ίνάντίτυπον τής χαρούσης τβιχΌκολλήστο «ίς την τ«λ*υταίαν κατοικίαν το3 «·»τηγορθνΐμ»»οι» λ.0» έ'τ«ρον εις την έδραν τού ΔΜχαικι,ριου τοΰ Ιΐρωτοίιχιιοο συμφωνως τω άρϋρφ 406 τής 11-1'ιχής Δΐχβ- νομιας. Έν Ρεθύμ,ν^ αυθημερόν. 1 Ό Είοαγγελ»ύων τολδακης . Πράξ. 131 *^! Είρηνοδίκης 'ί ΰτ' όψει τα άρθρα 76 καί 149 το 4-γανισμ;·3 των Δΐιαστηρίων. Όρίζ,ι ταχ·::κάς δικαϊ'ιμίυς ήμίρας χρός ί/ΐΐλατινμέν τώ» χβλιτικών ύχοθεσεων την Τρίτην «ρός έκϊίκΓβιν Ά τώ* ιΐίΐνικών Αριθ. Πρωτ. 330 Αριθ. Άποφ. 493 ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ Τό Είοηνο&ικειον Ηρα Διχάββ» «κί τ^ς υπό χροκολογΐ«ν ϊί Μαίου 1908 άγωγί,> Άλή
  Ί
  Λιά τανίια
  Λιχαζον ίρήμην τώ» έναγομένων
  Δεχιται ώς (ίχαιμον την υπο χρονυλογ αν ΊΙ Μχίου 1907 άγωγήν
  τού (ναγοντος Άλϊ) Μιτζαχη Λτ/|(Λ«.:οϋ Λ»τ. 1ΙίΧΧΛ((οι> χά ν ι των
  4>αγομ(να>ν Χ»οΐν Μ«κρα«η 2) Χουίιί» Μχκριχχη γΐκιργιον χατ.
  τοϋ χωρίου ΜισχηνιΧ; 'ΙΙΓ2χλ«(ου χχί ήύη της πόλιω- Σμύ¬
  ρνη; της Μΐι(.άς χαί 'Λ) Μουσταφά Νχζ^μ Β/νχρχμιφιντκη χα-
  ί ΊΙρϊχλΐίου ίπόπτου τώ/ ορφΐ<κώ« μουσοκλμχιχώ πι- ρΐςυνιών τ5υ Νομόν Ηρ*χλΐ(βυ χαί νομιμακ ίιττρςαωπ,^ντος τό ΐνηλι,Όν Χατιτι^,ι τίχνον τού κοτ· Αχμέτ βΐχχράχη χατοίι.ο τής Ταρπώ/ της Μικράς ΆαΙ*, π3.ν [ών δι χαβΐ μυν»'λ<ύν ΐξ θμω< τού ποιί 'Λ^^ίΐ Μχχραιχ'η. 4νΧ(Ομ*νοι>ς Ο:ί ι.;, 6» τψ ίκοριχώ τή< άγωγϊς χ«ι νψ ο«πη«α) τήιο* α.α^6ρ3μέ<ην αιτίαν να πληρώσωσι τφ ινα- ,0>:. .α ιΙ>) ι» -* τΐ,ς εκ.οι .ου ΧΛϋΐι.^αεως τω» δρα^μών τ«τραχο-
  η τίίϊϊρων ήτοι ιρχχμχς τιτρα<οσι«ί τρίϊς χαί Π )(8 χχτχ την ϊϊβλογοΰσα» «ύτοίς χλη^ονομιχην μοίραν, ήτοι, β τιρώτος Χχσάν Μχχρχχη; τι ^)18 ήτοι δραχ. πιντήχοντα χαί 2} 18 ί δίυ:»ρο; Χου3.ί< Μ<ίρχ'.η, :«ΐσΐ)ς τα -)Ι8 ήτοι 6ρα/;. *ιν- ΐ3 >*1 ί) ΐρίτιΐ λ .τιΐζι Άχμεΐ Μαχραχη τ» 1!ί)18
  ήτοι δραχμάς τριαχοαΐας ουο χά: 1*^18 (αι*χ τού νομίμοχ αυτών
  τίχου «πό τ /^ς /ρο»^Ανγίαί ττ,ς α,ω^ής άχρις ίνίΕΑοϋς ιζοφλήσιως.
  ίιι
  ΊΐιχιδΐΑΛίΐ «ίς βί^^ς αυτώ/ τι.» οιχχστιχή» 6απχ<ην τοΰ ΐνχγον- το< »* ορΛ/^μ,,ιν πιντήχοντχ χαι τριχχο.χα ίχατοιτ» 50 30)05. Εχρ 9γ( απεφχβίυβη χαι ίθημοαιιιΌη »» ΙΙ^κλιίωτή 8 Ίου»!οι>
  19ΐ υ.
  ή οημοαί(ι>3ΐς τή; πχρθϋσης οια τής έν Χΐνίοις
  ^Γ,αι-ΐ'ιθ', «Κήρυ;» χλι όϊ* της ιπ'.σ^^ου ι^ημ.»ριοο;
  ιω; οιχ τους ε» -.γ| άλΑούχπι-, 1] Χασχ» Μαχραχη χαι
  1910.
  *η πληριξοώσι»; ϊιχηγόοοί
  Κ. Σταματάκης.
  τής Κ.υ
  Ίΐν ΊΙ:χχλιίω τή 16
  Ό -ου π*ραγγ£λ/οντο< Άλή Μ- ζ;
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  καταρτισθείσα
  697 καί
  κα'ϊ
  ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΝ
  Των εγχωρίων φυβικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
  ισθεΐσα συμφώνως τψ άρθρφ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 1903 Νόμου καϊ τω ύπ' άρ>8
  ί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί Ισχιίβυσβ όιά τον μήνα Όκτώδριον 1910, πλήν τοθ ελαίου, οίνου
  χϊ σάπωνος, διά τα δποΐα ίσχύει αύτη επί μίαν ιριμηνίαν, αρχομένην τί, 1 Αύγούστου 1910 κ*ί
  ο. , άΡχο^νην τή 1 Αύγούστου 1910 καί
  Αηγουσαν τί ΛΙ Οκτωβρίου 1910.
  Φορολογούιιενα ει
  Φορολογοι/Μβνα ε'ίδη
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
  Ειδή ψοοολογον^ενα έ«1
  ίναντ» τιιιών.
  Α'. πρός 13 τοίς °/β
  1 Έλαιεν........................
  2 Σάπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοϋ
  αύτώπεριεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλιό
  γραμμον σάπωνος λογίζοντα: 0,63^)2 ·χι
  λιογραμμα ελαίου. > 0,6392X0,98
  3 "Ελαίαι πράσιναι έν έλαίω, ή ετέρω έκχυ
  λίσματι ξυνω....................
  4 "Ελαίαι μαύραι....................
  5 Ελαίαι πράσιναι έν ςηβ^ καταστάσει. . .
  6 "Ελαίαι έν ξηρά κατΐ ηάσει πρόςάλεσμα. .
  7 "Ελαίαι έν ύ'δατι ή ίν αλμί, (κολυμκάδες
  τσακίστές)
  ^ξ*, ροΰμ.,ήϊύπο
  ϊύ
  8 Οίνοπνευματωϊη ποτά,
  τα, οίνόπν^υμα, μκσΐΐ/α, κατ' άναλογία
  τής παραγούσης α!ιτάποσότητος ;Γνου, υπο
  λογιζομενων τριώνχιλιογράμμωνοΓνουε!
  ί'καστον χΓλΐόγραμαον ούτών ) 3X0,12—
  9 Ραν.ή ή σούμα μέχρι δίκαέξ
  λογίαν τής παραγοόσης αύτάς πυσότητο
  οίνου, ■^7:ολογίζομΐνο^ δύο χίλιογράμμω
  οίνου είςέν χΐλιόγρομ ραλής.}2Χθ, 12.—
  10 Πϊτμέζι, αναλόγως τής ποσότητος το
  γλεύκο^ς, ,ΐζ ή^ πΛράγϊΐαι, ίι^ολογιζομε·
  νων τριών χιλίογρΛ,αμων γλβύκους εις ε
  χιλΐόγραμμον πετμεζίου. ) 3X0,12.—
  Β'. ποόι· <ί τοις ^ 11 Ηαλανίδι μαΰρΐ 6ο?γα5 ν........ 12 Βελανίδι είς 1·ρύμματα έκ πρίστριβής. . . . 13 Βαλανίϊι..................... 1 4 Βαλανίϊοχουπα................... 15 Κικιδια.......................... , 6 Λΐβταξα......................... Π ΜβΜ......................... 18 Κηοος..................... 19 Μ.λ^ηταϊ................. 20 Διικ.τϊμ.ος.................. '21 Λάδανος............. . ...... 22 Λιναροσπορος............, . . . . . 23 Λαφνοφυλλα..............,...... «.* Αι^ίρια ΙλαίΜ καί άπΐσ-τάγ^,ατα. ·/,:<.-- ^,'-,λ- :ν, φκσκ;μνι>.ίλ«!ϊν.
  άνθονερον καί λβιπΐ
  προΤόντβ:..............
  πρός 10 τοίς °/β
  ιΐϊοις σουλτανίνης ξελυκιβμέναι.
  » » άς^~6κιστοι..
  Γϊν^·· "ϊλυκΐσμίναι (ίλί^ί). ...
  25
  ■27
  22
  4
  1
  2
  5
  63
  65
  40
  18
  23
  27
  36
  24
  36
  11
  13
  00
  4(
  8'
  20
  5Γ·
  60
  30
  23
  Κ)
  10
  30
  ίο !
  70
  38
  35
  30
  31
  32
  33
  34
  3ο
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  Άποκάθαρα ςανθών σταφίδων
  Σταφίδες μαύραι
  Κουκούλία ήλίασμένα...........
  Κουχούλια τρυαηΐ'ίνα κβίδιπλα
  Κουκούλια σκάρτα.............
  Κουκουλή^,θΛϋΐι πάτο: τοΰ'
  Χονδράδα μετάςης
  'Υποστάδμη οΓνου . ^
  'Γγρότχίδα ο?ν:υ..............
  "Οςος ......................
  Άμυγδαλοψυ>α γλιικίΤα
  Άμυγδαλόψυχα πικρά
  ΆμύγϊαλΛ έν ^Ιοιφ
  Άμΰγδαλα έν φλοιω (άφράτα)
  Χαροάπ:α...................
  Έλαιοπυρήνες.................
  Γλυκόρρΐζ*...................
  Λεμονάδβ καί πορτοκαλάδα
  ΙΙορτοκοίΛΐα...................
  Μ
  50 Κίτρα
  Δ'. πρός 5 τοίς
  51 Οίνοι.................,..........
  52 Πυρηνελαίον, ιταραγόΐΛενον διά χημικής
  κατεργασίας......................
  53 Σάχων έκ πιιρηνελαίου ,ί ιά χημικής κατερ |·α-
  σίοις παραγομένοκ, κβτά την αναλογίαν
  μόνον τού έν αΰτφ περιεχοΐλίνου
  μ
  Ε>ς 1
  ·χίλιβγρ«μμον σάπωνος έκ
  λίζ 0639
  ς χίλιβγρ«μμον σάπωνος έκ πυρη-^
  νελαίου λογίζβνταΐ 0,6392 γ:λ όγραμμ*
  πυρ?;νίΛα'.ου. }0,6-}ίτ2Χ0,6υ—......
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
  λ
  54
  10
  ί>7 β άρκάλων κ*ι α'ιλουρω,.
  58 "Ιππο. 4 % κχτ' ε^τίμησ.ν"
  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
  βη τ?ρ!α ,ρχ)
  ου Ιαρος, ανδότυρος, άνθόγβλον *.«■. 3
  Οί Μυζήθρα καί ίκ/λ^·*α..........
  62 Μιζύθρα ςε-.νή...........
  63 Γ '"''''
  05
  28
  61
  05
  30
  35
  20
  10
  03
  04
  62
  10
  12
  18
  12
  60
  39
  50
  30
  __
  60

  1
  _-

  20
  -
  15
  ;___
  10
  —·
  _—-
  05

  - 10

  Ό
  Ψ." Χ«νίς[ξ τ? 27 Σπχεμίρ-ου 1910
  '(' ιπΊ τω-, Οίκ.ον>ώΐ <·Ι ν Έπιτροπο; Β. Ι. ^.1