93593

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/10/1910

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  <«■', ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)! ΚΡΗτΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ Έν Χανίοις τί) 3 Όκτωβρίου 1910 — ΑΡΙΘ. 69 Αριθ. Πρωτ. 4015 Αριθ. Άποφ. 3226 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Διακηρΰττει δτι: • Έχτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδοτικής δημ,οπρασίχς κατά τί υπο τής υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων συνταχθϊντα καί υπό τοΰ Διευθυντού των Δημοσίων Ιρ"ων θειβρηθέντα δυγ.α^ματα μετ» τοθπρουπολον^οΰ, συγγραφής υποχρεώσεων καί ίΐμολο- γίου ή προέκτασις καί σκυρρόστροιαις τής όδο3 Νιό Χωρίου— Μπαμπαλή Χάνι—Βρύσεως Γεωργιουπόλεως. "Αρθρον 1. Τα ϊργα προύπολογίζονται χατά την λεπτομερή εκτίμησιν είς το «όσον των δραχ. 51000 περ!λαμ6ΐν3|Α6/3υ τοΰ ποσοδ τώνδραχ. 1365 ϊι' άπροόπτους δαπάνας έφ'ών ουδέ* δι- χβίωμα Ιχεΐ ό έργολάδος. Ήίχχτωσις γενησεται ίπ! τοι έ*α:όν είς άκβραίας μονάδας. Άρθρον 2. Ή δημ&πρασια ενεργηθήσεται έν ταίς ε'δραις των Νομών Χανίων, Ρ»θύμνης. Ηρακλείου καί Λαιτη^ου >.αι
  εν τοίς Καταστήμασι τώ,ι οίκείων Νομαρχίών δι'έγγράβων καί
  Ισφραγισμένων προσφορών υπό έ-ιτροπής προεδρευομένης υπό
  τώ» οίκείων Νομαρχών ή των άναπληρωτών αυτών των οίχείων
  Πρβέϊρων των Πρωτοδιχών και ενός μηχενιχού τ) τοΰ άναπλη-
  ρωτβθ αύτοθ ώςμελών την 25 Όκτωδρίου 1910 ημέραν Δευτέραν
  καΐΑρβν 11 — 12 «.μ.
  Άρθρον 3. Πασά προαφορά θά συνοδεύηται ΰ,:ό τής
  αδείας τοΰ επιτηδεύματος τού έργολαδου συμφώνως το 811
  Νόμφ δΐϊθ τοϋ περί δημοπραΐΐών κ«ί ϊκτεί.ίσεως Λί;αοσίω/
  Ι·γ«*ν Ν6μο» πιστοποιητικοδ υπό γραμμαΐίου βιβαιοϋντος τήνεΓς
  τι των δημοσίων Ταμείων ή τής Τραπίζης Κρήτης κατάθεσιν · όγψ
  εγγυήσεως, είς χρήματα ή όμολογίας τής Τρβπέζης Κρήτης
  κβτα την εί—ι τής εκδόσεως των αξίαν χοσοϋ δραχμών "250ο.
  ϋΕίς τον διαγωνισμόν δύνανται νά λάδωσιν μ^ρος κ^ί α^λοδα-
  *οί βυμμορφούμενοι πρός τάς διατάξεις τοΰ περί Ιτ,μοτ.ρχνιΰ). και
  εκτελέσεως δημοβίων ϊργα>ν νίμου καί λοιποΰς το3 ΜασίΛίίου.
  Άρθρον 4. Ή ϊημο*ρασία διεξάγεται δημοσίως. Ο ί-
  σφραγισμένος φάκελλος, εν φ είναι ι ^«κλεισμένη ή ΐίρίσφιρά, τί-
  θ·τβι ομοϋ μετά των ΐν τώ άνωτέρφ άρθρω μνηαθίντων ϊγνρά-
  •ων έντός δευτέρου «ακελλου, όστις παραδίδεται ίσΤραγ σμϊ,ιος
  είς τ·ν πρόεδροντής ΐπιτροπής 5^»δριαζούιης. Ο προ*2^ος άριθ-
  μεΤτούς φακίλλους κατά τάξιν τής έγχειρήίεωςτων, 3*-Λο>ως
  ό~ο«φραγ(ζονται οί έξωτερικοί ϊάχελλοι. ή ϊέ ΐ-ιτροπή στ,*ειοΤ
  ^ί' εκάστου εσωτερικοΰ φακέλλου περικλείοντςς ττ^ ίκαστ;υ -:ρο-
  σφορεΐν τ» δνομα αΰτοΰ και τόν αΰςοντα αριθμόν τΐΰ ίςωτίρικίΰ
  φεκέλλο» καί καταγραφή έν πρωτοχόλλψ τα ϊμπίριεχί,ιενι
  κ«τά τβ άρθρον 3 ϊγγραφα. Έπειτβ οί έν τί) αιθούση τής^ συνε
  ϊριάβεως ·βρευ·ισκό|*ενι»ι άπΐίύρονται, ή ίέ έκ'.τρίΐτή ίςελέγ-
  νβυσ» κατ' !9τ*αν τ* Ιγγοα»» άκ3»»σί;>! κατ' δν3μ* τεύς είς
  τόν διαγωνισμόν πϊραδεκτί'ους εημειοθσα τβύς λέγους 5ι' «Ος
  τυχόν θά άπέκλειί τινβ των μειοίοτών.
  Άρθρον 5. Πα^α κατέπ€ράδ«:ΐν τΛν άρθρων 2,3 κβί 4 βε6·
  σφορά είναι άκαρα?ικτος καί έπιστρέφεται κρός τόν οπιοόντ·
  ταύτην χωρίς ν' άν ιχβη β περικλείω^ αύτην βάχελλος.
  Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συνείρίασις ά«βκα·ί«τ«-
  ται ίκ ν=ου δημοσία, ο )« προείρος άποσ·ραγίζει τα τών*ρ·σ-
  φορών δεΛτία κ»τ« την άριθμητικην αυτών σειράν, χστε,χοείζει
  τό περιεχόμενον βό ίών έν τώ ιτρωτικβλλφ καί άνακηρύττί! τε-
  λίϋταΤον μ((οίότη·. τόν ιτρβσφερόμβνβν νά ΐκτελεβτ) τ* $ργβν είς
  τιμήν συμίβρωτέρϊ'.
  "Αν πλείονες τον ίιβγωνιζοιιι'νοίν ή9ελο» ·ϋρ»··ίρ«ι την «ύτ<*ν συ^φιριβτέραν, πρΐτφβράν, ή δημοττραείε: επαναλ«μβάν·ν«ι χ·ί «αρατεινετα: επί δύο ώρις ί ίι' ί3*ρ»γισμίνων προβ·:«<3ν ί'« ; γωνισμό; μΐταξϋ -.ών πρβε,νεγιιόντων τας αύτάς *ι-ι*·ερωτ·ρβς ί τιμάς Άν δί ού'θ. ."αγχάνωσΐ* ά*ό<>τβς τίτΐ ΐ«αναλαμ6άνετ·( ή
  • δημ^τρα?;α /.ϊθ' όι,ιΐθ^σβμε'νην ϋτίό τής έκιτροβή1; ή^ίρειν, ζτις
  ί δέν δύναται νχ 6-.ΐί.6>5 την ϊεκΐτη» πεμβΐην άπό τ*)ς «ρώτης
  Ι δη^οΓρασίας. Ή ίυτέρΐ αύτη ϊημιαρασια |ά η Ιγκυρος μεν·ν
  { ΐάν ό εί; των δια^ονιζομένων κ·μΐ)
  ] γενομένης χατά την κρώτην ϊη
  ί Ά.Ορον <>, Είς τους κειτά τίν ϊ:*γϋ·ν!#μόν «βοτ^χόντ·; έτ:ι·
  | στρέφΐνΐαί τα λόγω ίγγυή#«ω; χΐτΛτίΙίνΐιΐ χρήμ·τ«, ήβμολ^ίβι
  ίντος τριών ημερών ϊπο τί}ς ίημειτραείας τί] έγγ^άοω «ίϊο»βι·-
  ήσει ΐοδ π^ΐίίρου τής ΐτκτρβΛής ιτρος τους ίημοβ'οο;
  τ] διευθυντάς των χ>τασ;ημά'>ων ΐν οίς *αΐ«τείηβ«ν.
  "Αρθρ:; 7. Ό ϊργ:λά6;ς 5π6χ;ιται ε'ς τάς
  πε?ί δημο-ρακών καί έκιελί'σεως ίη;ΐ#σί'ον Ιργ«·» ΰπ' άειφ.
  356 Νίμίυ.
  Άρθρον 8. Τ χ τρακτικα τής ϊν(μοζρ«σ1ας Οτίίχ«ιν:«ι «Ίς
  την Ιγ^ρισιν τού ",<. χΆ' Έσ'ο·εριχώ' Έκιτρόιι^υ 93τις§χε: το ϊικαίωμζ, Χ2Τ>> τό ϊίκού1* ''ύ-ω, νά ίγκρινξ ή μη αδτ·,
  -/(υρις «κ τούτου ·· ά-τοκτά ο τ:λίυτ3Τ*ς μειςϊότη; οΰϊιν »*τά
  τοΰ Δημοσίου 8ικα ωμα.
  Άρθρον 9. Τα ίι:γ·άμματ·, β ϊρ^ιτ;λογιβμβς, τϊ τιμολόγυν
  ν.αί ;ί οροι ΐω'ν συμφων.ών εισίν ί>ι;«ίΐ'.^<να είς τα γραεεΐσ, των άνω Νομαρχιών, είς την Ιιάίϊσιν των β»υλθ|Λέ»»ν ν» γνώσ.ν 3ΐίΐών, "Αρθρον 10. Τα κηρύ'/.ΐΐΐ καί ?·;^ία τβϋ «'Λν·*^ Έν Χανίοις τί 1 Ό»τ»·ρίοι. 4910. 'β ειγΙ τώ» Έΐωτιριχώί Έτΐίτί Π. ΜΑΡΗΣ
  Υ
  !*
  362
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ?Λ. ΙΙρωτ. 248
  · ——■——-
  » Λιικ.
  ΔΙΑΚΗΡΪΕΙΣ ΠΑΕ10Δ0ΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ίτάνου
  Δΐακηρΰττει 6η
  Δυνάμει τής ύ-τ* αριθ. (20; αποφάσεως τοϋ ΔημοτικοΟ Συμ-
  6ουλίου τού Δήμου Ίτάνου ΐγχρίθίίβης νομίμως ΐια τής ^'
  αριθ. 349 αποφάσεως τβΰ κ. Νομάρχ υ Λασηθίου έκτίθεταΐ είς
  φανεράν πλειοδοσίαν κατά τάς διατάξεις τού" ΰπ' άρ:Ο. 356 Νό-
  |*ου ~ερί δημοπρασιών ή έκμίσθωσις των κατωτέρων φόρων τής
  τρεχούσης χρήσεως 1910—Η τ,τοΓ
  1) Ό φόρος των χςιμερ^νών πριιόντων έ/.βίου καί ^ίτρου1/^^
  δια τάς άνα,'καίας δαπάνας τβΰ Δήμου καΐνί% 8«« τάς παλαιάς
  ΰποχρεώσιις τοθ Δι-μο^·
  'Η ^λίΐοδοσία ένΐρ·(η6ήσετ«ι ΰπδ "οδ εξής δ'ριυς.
  '') (3 φόρος των προϊ^ντων τούτων θαχβτίβά'λεται ΰιο των
  πβραγωγίω> εΐςτεν ένίΐκιβστ'ήν εί'ε είς ειϊος είτε ε'ς χρήμα κ*ί
  χιιά τ»·ν άγοραίαναυτών τιμήν δΊτως συνΕνϊίσω'ίν ό'ΐ« Ινοικ'αντής
  κβΐ ίαραγωνεΰς όρίίλο^σι διά νά κΐταίαλλωσι τίΰτο ί:ς τ,όν
  «νοικΐΛίτην τν]ς ο'ικί.νομική; πϊρίίϊρεία: β!; ήντυχΐγ νβΤϊΠ τόμέ-
  ρος ή κτί τό όλον των χττμάτϋΐν φ:;ολιγοομένθο τίνό; ίκτθς ΐάν
  μερίς ή καί τό όλων των ίτημάτνον φορολϊγουμ»·.οι> τινός κείται
  είς περιφέρειαν ϊκτόςτοΰ Δήμου τ?ςχιτο'κ'βς τίδ 1-ό:»(.3τος χα-
  τα6άλ/«ί Τ'-ν φορ»ν ε:ς *:ν ένοιχι»σιην τή; -τβριφβρίβς ταύτηο,
  3) Ο Δήμος διαίρεΤται είς όκτώ αριθ. (8) οίχονομικϊς χβρι-
  φιριίβς τάς εξής.
  I) Κ^ύίι'2) Σΐτ^νο; ·■>) Κβτοηίονι 4) Μισβριοο ΙΙαλ»ό Μιι-
  τατο Χών;ς Ε^ρβΛ'μνη 5) Μαγ».^σα 6) ΙΙίλαΐίΛάΐτρίυ χαί λΐο ·
  νής Τοπλο> ?; Χ^χΛί/.α'ς Άζο^ερΐΛϊς Κελλάρια ».αι Άίρ«-
  •αυτος >η Κλησ^δί 8) Ζαχρος.
  4)
  II
  * >ειοίο:ιιΐ>, 5τ,μ πρϊσ α δ.ΐίαχθιτ,σίται ίν ΐφ δημβτιχψ
  κΛταστημ«τ' Ιτανου τί;» 17 Όκτω6?^ο^ έ. Ι. ημέραν Κυριακήν
  καίίϊρα' άπ* τί,ς 10 τ. μ. μέχρις 4 μ. μ, ενώπιον έϋΐτροπτίς,
  άκοτι^υμίν^ΐ έκ τίΰ Δη,^άρχθϋ ώς -?:έ3ρο^ κλι 8ΰο Λημοτι-
  κών Σ.μ6:ύΑβ»ν ναί τί3 γραμματίως ώς μελών
  ο) 115ς Ηλϊ,οΐΐ-.ϊ-,ς δια νά γίνξ, δεκτός βίον νά χαταθβσ») 3ιά
  λόγον έ;'·υή»ίως ίραχμάς 10 είς το τΛμβΐον τοίί Δήμου δι' έκά-
  σιη» τιερφ.ρΐΐαν αίτινες ΐπιστραφήαονται είς τςύςάποτυ/^όντας β'ις
  δέ τίύς ίνοικίαστάς θά συμψιφισθωσίν είς την τελευταίαν 8όαιν
  το3 μυδώματίς νά προαγάγτ, Ιέ χαί άξ.όχρεων «γγυητήν όστις
  θα προσυκο--ρ«ψτ, το πριζχτιχόν τής Γλειοδοσίβς καί τό συναφτ)»)-
  σ:μ*«ο σ.·μ65λαιον συνυπεύβυνος είς πάσβς τάς ύποχβεώσίΐς τοΰ
  ίιοιχιαστΐύ άνευ ίιαιρεσίως ή διζήΐεως.
  6) Αί ~ρ:σ?5ρ«ΐ βά γίνωντβι β'ς άκεΐαίας μονάδας κ»ί είς
  ά; ί^χχμάς ίίς ά, 6α καταβάλλεται καί τό μίαθωμβ είς αο
  μϊΐον ;οϋ Δήμοο.
  7) Ή Λΐτεδ^λτ; τοκ μ'σβώαειτος Θά γίν^ «ίς Ϊ6ο Γσΐς δόσεις
  ΐϊ,ν 15 Αί-λ6μ6π:^ ϊ. έ. πάίϊ δ» έχπροσθεμος δόσις καβί-
  βτατα; το»ίφόρος καϊ άιτα τητή κατλ τίς ίια;άξβις το3 ΰιι'βίΐβ.
  196 Νόμου.
  8) Οΰϊβίς β μψ·φιβμός δύναται νά γί>χ, άπένανκ τοΰ μισ^ώμΐ-
  τος δι* οίον δήκοτε /έγςν.
  9) Η π~Λί ο*5°ια δ*ν είναι τελίκιΐτικη επομένας «ίν έ,τος
  τριώ^ ήμιρών «τό τί1; ίτροσωρ!ντ;ς χατβ υίωτεως πρ Όφίρη τις
  5 °/β ί-ί πλέον τό «.υ/.- χ,ον τής -τλίΐ^ϊίΐίΛς ί,^υρς.^τα: χαί ίπχ-
  ν>λϊμδα εται μβ-ά ό·'ο τ,'λίρΛς ΐνώτϋον -ής ίύτής ίπτρΐπής Κ7ι
  6"τό τοΰς 3^τούς ^ρο^ς.
  10) Ε>ν ό τίλε^τίΤ:; πλειοϊ'της ή ό ϊ· ,υητης >ύτβΰ άρνη
  Θώ:ί νά ύ'ογράψω^!»1 το ιτραΑΤΐκόν τ»;, πλίυδ,σιΐί, ή τό συναφθη¬
  σόμενον σ.μίολαιςν ίίαιν ϊμΤβτερ:! ύπε^(>Λ0ΐ άτ.έναν;ι τοΰ Δή^-ο^
  ί'ά πδϊ>ν επί χτθ άρχιχοί μιΐθώμα·''ζ ζιμυν ί* νέ^ς μισ'ώ-
  βίως ή «π'εύθείας ϊ.αχε ρήσεως χωρις νά Ιχωσιν ουδέν ϊιχβί-
  υψ« «χ τού τυχόν πλεονάαματος ίέν 'ίπιστρίφεται άλλά μίνει
  ιΐρός οφ·Λος τού Δ-^μου
  II) Ό Δήμΐς ΐΰϊβν ίιχαίωμα άναγναίρίζί', πρό; τίΰς μισθω-
  τά; ϊ;' ίν?5~/ομ'-νην θίβμην.αν η άλ"/α ίτρόοΐΓ-ϊ ϊτυχήμϊτ^.
  1?) Ό οπωϊϊήπςτι άποκρύπτων φίρολβγητίβ πρπον-α ή ό
  Ιΐίιθσϊήιτοτε έκφίύγων Ιν δλφ {) έν μ-ρβι τόν φόρον ^ρϊς μ'.σθω-
  τήν τιμωριΤται συμφώνως τώ άρθρω 356 Νόμου ~.ρί δημο-
  «ρασιών.
  13) Τα πίβκτιχά τί;ς ΧΛειοϊββ-'ας &—οκβιντβη β'ις τή» γρ
  πν τοθ Δημοτικοΰ Συμβουλίου Τ4 όκοΐβν 36νατα; νά «%ΐκυρώ»η ή
  μή αΰτά χιβρ'ις ο τελευταΤβς πλιιοδότης νά άτοκτα ουδέν 3ιχα(-
  ωμα χατά τοϊ Δήμου.
  14) Τα Χυρήκεια %α τα συμίολαιογραφικβ βαρ&νςυσι τόν ενοι-
  ή
  Έν Κβρυδίφ τη Π Σ)6ρίβυ 1910.
  ΌΔήμβρχος Ίτίνβυ
  Έ. Οίκονομίκης
  Αριθ. Πρωτ. 33
  » Διεχπ. 20
  β Ένοριακτι Επιτροπεία
  ΔιβχηρύττεΓ
  Έχτίβηβιν είς διαγωνισμόν φανερας τίλειωτκής μειοδοπχής
  δημοπρασίας συμφώνως ταίς διατάξεσι τοΰ ύ*' αριθ. 356 περί
  δημοπρασίαν καί εκτελέσεως δημοσίαν ί?γ«* Ν^'". τα διά
  κατατχευήν χεραμίσ/εϋοθς στέγης έν τί) Δημοτιχ^ Σχολί) των
  αρρενων τής κωμοπόλεως Τζίρμιάίων /.αί άπισχε,ιήν καί κατα¬
  σκευήν μερών τίνων αυτής καί υπό το3 μηχαν.κοϋ Μάρκου Κα-
  τζουβάκη υποδειχθέντα Ιργα συμφώνως τοίς ύί' αυτού ύπείλη-
  6εΤσι προϋπολογισμώ ϊιαγράμματι κϊί συγγρβφξ υποχρεώσεων,
  χ.ατα:εθϊ!μ;νοίς έν τφ Γραφείς τί[ς Νομαρχίβς Λβστ,Οίου ε'ς
  την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν.
  Η δημοπρασία ενεργηθήσεται έν τ$ καταστήματι τής Νομαρ-
  χίας Λασηθίου την ί7Όκτ(»6ρίου 1910 ημέραν Κυρι«κήν κβι
  ώραν 10—12 ιτ.μ ίνώ«ιον έ*ιρθ5ΐε(ας άπαρτΐζομένης άπό τόν
  Νομάρχην Λαιηθίου ώς πρόεδρον, τόν Είρηνοδίκη» Άγίου Νι-
  κο-άου ή τόν νόμιμον »ΰτο3 άναπΑηρωτήν, τόν μτ}χβ»ικον Μιρκο»
  Κΐτζουράκη» χαΐ τόν έχ τώ» μελών τής ΈιτιτρίΠϊΙας Γεώργιον
  Μχρχόπουλβν ώς μ$λ<3ν Έν Τζερμιάδ» τί) 26 Σεπτέμβριον 1910. Πρόεδρος Τα Μέλη Παπά Ι. Τζερμιάς Ίω?'. ΓΙα/αγιωτάχη,- Γεώρ. Μαρκόπουλος "Οτι άκριίές αντίγραφον. Έν Τζερμιάδω αυθημερόν. Ό Γραμψκ«ίΐ»ς Γεωργ. Μαρκόπουλος Άριβ. Πρωτ. 7098 » Διβχπ. 4686 Έν Όνόματ* τοθ Βα«Ιιλίως των ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ Ε1ΙΙΚΡ1ΜΑ *Ο Εί<*αγγ·ι:λεΰς των έ·ν β Δυνάμει των δρβ.ων 405 κα! 406 τής Ποιν«*ής Διχο»β)»ί»5. Κοιλβϊ τόν Εμμανουήλ Νιχ. Μίραχάχιν Πρώην χάτοιχον χωρίου Φουρφουρϊ Άμαρίου Λβ' ήδη αγ*·" τού Λιχα«τη&ίου των έϊ7«ΰ4« Πρ«*τβέι<<Μ : ι,* 15 τοί μην°ί νε^ΐρΐου τοΰ ίτους 4911 ή.ιίρΐν Σ»βί«*ονχαί ώρ*ν 9 β. μ· ^τιρδιτέρω συζΰτ/|σιν τ^^ κζιοκοίνου ^ρ?ςιω. τ?^ ινα^β^ομΐ'ΤΙ ΐό νομίμως χοι»οπ2ΐΐ,6έν »ύ;ω ΰπ'ίριδ,Α 6139, 3742 χλ χ: λογίΐν 29 Ιουλίου 1909 κλητήριον βίιπ α,^ΐ ά'.λως ίίλει ίι* έρήμη» βυμφώνως τώ άρίρω 407 τής 1Ιϊ..ι*ή; Διχβνεμίβς. Έ» ΡιΙύμνγι τχ, 23 Σιπτβμβρίβυ 1910 Ό Είβαγγελεϋί Λ. ΙΙβ«αδακ»ς Α^μ«βιος βιχαντιχος χλητήρ ββρβ/γίΑΛΐ'ϊΐ οιΐωί ε* « τής ιιαρούση; τοινοχολλήιγ) είς τήγ τβλβυ-ΐίί ϊ-.Κί'ευ συμφώνως τω άρ6ρω 406 τής Ποινιχτ,ί Ε> Ριθιίμν}) αύθημεβε'ν.
  Ό Εί«αγγ«>ει>ί
  Ν. Παηα&άΜΚ
  Ι»