93596

Αριθμός τεύχους

70

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/10/1910

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠαΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΔθΓΤΗΙ ΚΤΒΕΡΝΗΪΕΟΪ
  ΕΝΚΡΗτΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τή 7 Όκτωβρί'ου 1910 — ΑΡΙΘ. 70
  ως δ'άτ«ςτυχ>ν προξενηβησομένϊς εις τού; ιδιοκτήτας ζημίας'
  έκ των μΐταλλευτικών έρευνών δραχμάς εκατόν πεντήκοντα (150
  Έντελλάμεθα την δημοσίίυσιν τήςιαροϋιης ίιά τής Έπιεή-
  , μου Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
  | Άπ.φ«σίσθη έν Ρεθΰμν^ τί) 16 Σεπτιμδρίου 1910.
  ! Ό Νομάρχης Ρεθύμνης
  , Στυλ Θ. Φωτακης Ό 'Υπογρειμμκτεΰς
  ί Στυλ. Μ. Παπαμαρκάκης
  'λριθ. Πρωτ. 4'250
  » Άποφ. 548
  Ό Νομέιρχης Ρεθύμνης
  Λαβόντες ύπ' όψει'
  1) Την ΰπ' αριθ. 236 τής 10 Ίευνίου έ.ί. αίτησιν χοϋ
  Νΐκολάου Καλογεννήτου χατοΐλου Ρεθύμνης, Νιχολ. Ε.
  Κολλαρακη κατοικου ΆρολιΊι τής Έπ»·ρχ·ας Ρεθύμνης, 1 ε-
  ωργίου Σήφβκα κατοικου Β;μου Άποκορωνου και Κωνσταντίνου
  Πϊπαηλιοπούλου Μηχανικου καί κατοικου ΑΊηνών τής Έλλα-
  όος διά τϊ,ς οποίας δηλούσιν ότι ι'ις την περιφέρειαν των χο.ρ'ων
  Άρολίϋι Μαρουλοϋς Μυρι;*ε<ίάλακ τής έτ.αρχ'οις Ρεθύμνης 5πί εκτάσεως 4115 στρεμματων άνεχαλυψιν ϊια»ορα »ϋη μετ.ιλλων καί ζητοΰννά χορηγηθί; αυτοίς ή άϊ«ΐ2 νά ίνΐ,ργή-ωσιν έρεοκα.. 2) Το ύ—* αριθ. "2-3ο τής ·» 'ίουλ,υ >9<Ο αίτησιν μιδ' ής καταθετουσι τό άπο χρονολο ,'ΐα,ι 8 Ίο.λ'.ο,ί ί.ί. ςτχ=διά ραμμα τού Μηχανικαί) Κωνστ. Παπαηλιοποΐιλου ίπί 'ού ί!^η■»ίνο^ μεταΛΛου^ου χωρου πί-ιοριί,ομίν^υ μετ-*;ΰ τω; θ4ιε ν Πριν; κεφάλι Κεντο^χλα^ Κν^ρα ι, Τ.--:ζι, Τ,ϋ λι»; Β ;λ ,Ρ-;- ττακα, Χαλενικό, Έπάν. Κδ'.ρίς Βαρό α Κ.- ,.·,, Ερ.ω-.υ Ά- λώνι Πονιικο'ίφϊλί Όχρα /.ϊι λΐε.η Ά^υ^ /:λ< ..υ. 3) Την άπό /ρονολογιϊν 1 Λεπΐίμί-ρι^ έ ΆοιΟ. Πρωτ. 534 ί. έ'.Ο.αί-τ;- ϊτ,γοϋ Έ^μ. λρησ-55',ι.Λά.Ί-ι ές ής β-6α·ο·:τΐ'. "ό 6-ηβίν.ο: σχεό(α,ρϊμι*«τίς οϊι ό . ;ύδ«ν ν^μ:· ν.ω/ νν~ υ ·αρ "/εί πρός χορήγησιν ·νής αίτουμινη;, ,οεες ιΐαι' Σκ-φθέντες Έπβιδή οΰδε,ί; άλλος ϊηλω-.ης ύπ.'ρ/ει τί τ:.ι ·>.'.).;.- ■> <*ρ·.- γραφ;μίνθυ χω^ο^ συνϊ'ώς /ορΓγτ.τί, ίϊ/αι ^, ■ *;<<; *'ί'·»Γ. Έπίΐϊ/, συμφώνως τί, ";' ωΊ.-ττ,σει '.'-ι. ί γοί'. :ϊ ς ν καί ημείς σ^μφ Λθϋμ?ν, οί λί'ΐιδ^-ίες τ>· -/»ν-^:ιν υτβχοίίΐ να
  κατα6αλωΐι είς το Δηΐ03θ/ Γαμιίο^ γ, ::ς ο .ντ' Οα ^-!;-.ατ,<- στημοι-.ή; Κρητιχ ςΤρ·<πε.-ί δ χ/λ :ς έ/ατ.ν ϊ ;ή/.3ν;α (ι 50, διοι τυχιϋσχν ζημίαν ί-.ι ών λ-.Γ,.ά.ω^ των ί^ίκ-Γ,τω*· Δια τ Οτι Χ&ρηγβΰαεν είς τού; ιίτοΰντα; Νι^λ. Κϊλ'·γν<τ,·:;., Νι«λ Κολλϊράλην, Γεώργ:-/Ση»ακ'.ν καί Κωνΐταντΐον ΙΙϊτ γ,μο- ^ ί/.τ«εω'. Ί715 σ:ΐ>,να.ων α;ι* ^-> ε ' την -=.:·ψ..ι·Λ*
  V*
  ;ΐΐα>ντ)1ίϊΐϊ<-/.*, Ρί "-Αί'ίί * ■· Α-'ϊς-'τών ··/;*».■..)» II ν3υ Σϊλλι Κί/τίύΑλα ΚίΛ,άνΐ Τ:. =.;<:, Γ; λ» :ή; Β <« , ΡΛ- τ·ν:τών 'ί) Λήμαρχοι; Ρογδιάς* Αιαχηρύττει Οτι: Λενται είς φανεράν πλε;οδοτΐ>ιήν δημοχβασίαν οί έ,ξής δή1·
  φορο1: α .) ό ίιά τής Οτϊ' άοΐθ. 9 ε. Ι. ά-οφά«ως τοθ
  οΟ ΣϋμίουΧίου ϊπί6-ηθιϊς φόρις 4 '/« 'π' χών συγκομι-
  -,ρ ιοντων. β'.)ό δημιο-.ιχός φαρός */ί'/· "-^ Τ») °
  φορες «,ϊγοϋροδατων, ίδιΐιτέρ'ϋς δι" έκαστην περιφίρ.ιαν τιον δια-
  φαρ'ον χωρίων τοΰ Δήμου, υπό τοϋς εξής όρο^ς.
  1) ΊΙ ίί;Λ,πρασία ·ί*νί)τετ!3ίΐ έν Ρογδια κ*ί έν τω Δημαρ-
  Λΐτϊατήματι, ενώπιον έϊΐτροπής αποτ«λοι»μ.ίνης έκ τ«3
  ν//ι , ώ; τροίδρου τής πλε^οψιφίΐς τοϋ Δημοτΐϊ.50 Σι»μ*
  ι υ, την Π Ό*τω6ρ'.3υ ημέραν Κυριακήν καί ώρας 8—1*2
  μ. *«ι *2—5 μ. μ.
  ίΐ
  ίΐϊ;
  χρϊ·>.>
  μ
  ς ινα γίντ δ**τος ίφείλει νά προσαγάγτι άξι6-
  τό δ'ϊ άςιό/ρεον αύτοϋ ίγν.ριβήιΐτοιι υπό τ»3
  , τό δέ συν«?0η70Αβνον σιιμδέλβιον, !ικο-
  λώ ι 1ΐ3*;Λοκϊφαλ: "Ο, - < Μ.:-, ή τ-5, Κ .(}:.*',;Τ α: -αρ' φρ Η) Έ» άϋνήσίΐ Ιπίγραφής το·3 συμδολαίου ΰπβ τ» τοϋ ένοι- κιβϊΐβί και έγγαητΐΰ, ή ι;ερ:φέριι« ήτις έπλίΐοϊοτήθη Ιχ' αΰ· τ3ν «Λπθήσεται είς ϊιυτί,οαν πλβιοίοΐίϊν ύπ'ίϋθ^νην των ίϊίων το8ετ.»χο> Ι'^ειυα θ.λει έπιδΐρύν*. αύτοϋς χωρ'ις νά ϊχωσι
  ούίεν δ /.α ωμ» επί τυχόν πλεονάβματος.
  !ι) ΙΐΛϊΐοϊβ-ης όϊείλΐον πλβιονας των 10 ϊοαχμώκ είς τό Δη-
  μοτκον Ταμείον 9έν γίνβται ϊεκτός.
  ό) Η έΜΜίθΌβ'ς άρχεται την 1 Σεπτεμ6ρ.ου 1910 καί λήγ«ι
  την 31 Αύγίυΐτου 1911.
  ϋ) 'ίΐ Κχτϊίολη τίΰ μιτθώμιτίς γενήΐιτίΐ εις τέσσαρας Γίΐς
  ϊισίΐς.
  7; Λ "το:»ίίίορχί λιγιίονΐαι είς άκ·:ραίας μονάδας.
  8; Δία πϊυν *5.^ΐτέρηϊ.ν πληΐωμής ό ένοικιαΐτης ϋ*3χρεοϋτϊ ι
  ε;; πλη..ΛΑη< τόκ:υ ύ-ΐΐμίρίας 0%. ί ιϊ£λουμίνου το3 Συ,λίο- "'.αί5υ κα-ά ε :οΐ κε;οϊ;τοιι καί έγγυητο3 άνίυ διατυπώσκκν. 9) Ε;ς .ή.· ολ-,μ,ίλειαν τή; Έπι-ροχή; άπ5*ε-ται ή ν'ύί πρα<τ!χών κίί ή ιτροσφορά έίάττης «εριφιριίβς.
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  10) Τα χηρύχβια και σ^μδολαιθ'ϊραφιχά έξο2α βαρύϊοιισι χγ·' Τα κηρύχ,εια χ»ί Ιξο&α τού Συμδολαίου βαρυνο,ισι τϊν ίνοι-
  ένοιχιαστήν. χια*:ήν.
  Έν Ρογδιϊ τη 30 Σίπτεμβρίου 1910 Έν Β-,υχολιαΐς τχ( 29 Σβπτε;ο.6ρ:ου 1910
  Ό Δήμαρχος Ρογδιάς ', Ό Δίμαρχος Δρομονέρου
  Γ. ϋαπαδάκη^; Ι Ί. Η. Μπομπολακις
  Άριθμ. Πρωτ. 429
  Διεκ~. 186
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣ1ΑΣ
  Προκηρύσσει ότι
  Έκτίθεται είς φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν κατά ϊάς δια
  τ-οΰ ·ύ«' Αμ&. ϊ^)ί) *ομίυ χ&ρΐ £ι>μοπραοΐών ή ίΛμίβ&ωσις
  των δημοτιχών φορων τής χρήσεως Ι^ΐυ οίνου, ελαίου καί χεκ*β-
  -ρινόν «ροϊ&νϊων λχο 1 -Σβπΐεμδρίου 1910 μεχρι 1 Μαρτίίυ
  1911 ήτοι */« τοίς "/0 επι των ανωτέρω ίημοτικών φόρων οίνου
  ελαίου καΐ χειμερινών προΐοντων.
  Έκαστος φορολογούμβνος έημοτης $« -πληρώνη τον δημοτικόν
  (όρον «ις τον ενοικίασιν ιής περιφερείας οί δέ έτεροίημοται
  •άχον κείται τό κτήμα και τ*υ μ.»ν οίνου ή τιμη ό^ιζβται πρός 7
  Λ»πΐά κατ' ό*άν ««ι τή βα««ι δέ τούτου θα πληρώνη βκΛστος
  παραγω^βύς 1/»"οίς 7« ΐου ^ ίλαίου 0λ κληρωνηται χατα την
  τρέχουσαν τιμήν, έν ιτ«ριχτ<ι>σ(ΐ δέ διαφωνίας 6α κανονιί,ει αυτών
  ό Δήμαρχος ώς πρός την τρέχουσαν τιμήν.
  Ή κλειοίοσία διεξαχθήσεται έν τφ Δημαρχιαχφ καταστήματι
  Βουκολιών την ϊ3 'Όκτωορίου Ιίίΐυ ή(*ίρβν Σάββατον *αι ώραν
  .10 ιτ^μ. <|Μχ( 2 μ.μ. ένοΜΚον επιτροπής αποτελούμενης έκ τοϋ Δημαρχου ως Ιΐροεδρου καΐ έκ όύο μελών τοΰ Δημοτΐχού Συμ6ουλΐου. Πάς πλειοδάτης διά νά "ιίνΐβ δεκτός δέον ν* καταθέση λόγω εγγυήσεως ϊραχ. ^10) αΐτινες έπιστρίφονταί εις τούς άποτυχόντας μετα την όρ.στικην χατακύρωνιν ί'ς 2ε τους επίτυχόντας οα συμψηφιζωνται είς την πρώτην δΐσιν τοΰψιι»θ(ι>ματος, νά προσα-
  γαγη ίέ αξ·οχρ«ων ιγγυηχην όστις θά αυνυπογραψβ τό πρακτι
  *όν τής ΛΑ«ιο4οσι*ς και το συναφβηοόμενίν συ^.6ολαιον συνευθυ-
  νομενος είς χαβάς τας ύπο-χρβωσεις τοΰ ενοιχιαστού άνευ τοϋ
  ίικακιΐματος ή όΊζηαεως.
  Αί προσφοραι ϋά γίνωνται είς άκΐραίας μονάδας χαί είς χρυσαίς
  δραχμάς βίς άς θ* Ματα&ζΑληται το μυϋωμα εί, το Ταμείον τοϋ
  Δήμον
  Ή κατα6ολή τοΰ μισθώματος 6ά γίντ, είς ϊυο (σας δόσεις
  ήτοι χήν 1 Ίανουαριου και 1 Μαρτίου 1911.
  Πάσα βάσις μή κατα6αλλομενη ίμζροθέαμως κπθίσταται τοκο-
  •όρος χαί απαιτητη κατα τας βιαταξεις -.ού ΰπ' άριθμ. 196
  Νομου.
  Ουδείς συμψηφιομος δύναται νά γιντ, απίναντι τού μίσθωματος
  όι' οίονίηιιοτε λο-|βν.
  Ή κλειοίβσια ϊέν είναι τΐλειωτιχη βαν ίντός όχτώ ημερών
  «πό χροβιβρινής κατακυρώσεως ιτροσφ^ρϊΐ τις τουλάχιστον 5 %
  ιπι κλέον τής τελευταίας προσφορας αύτη £παναΛαμ6ανεται τό
  βτμεσως επόμενον Σαόόατον ένώχιον νής αυτής έπιτροπής καί
  υπό τους αύτους ορους ανω ίοΤαιτίρας προχυρηξίως.
  Εάν ό τελευταΐος πλειεδοτης ή ό «γγυητής αύτβθ άρνηθώσι
  νά ϋχογραψοισί το πρακτιχβν τής πλιιοίοσιας και τό συναφθησό¬
  μενον συμβόλαιον εισίν αμφότεροι ίτκεύθυνοι άηέναντι τού Δημου
  όια πάσαν επί τοθ άρχιχ,οϋ μισθωματος ζημίας ϊ'λ νίας μιο§ωσεως
  ή άπ' ιάθιίας διαχειρίσεως χωρ'ι.. ν» ε-χωοιν εκ υ ου τυχόν πλ«ο-
  νάσματος βύίίν δικαιωμα.
  Ό προκαλέσθ(ς την νέαν τιλ*ιΐϊ;σίαν άνακηρύσσίται οριστικώς
  ί έά*» καΐά την διεξαγωγήν αυτής δέν προσφερδτς προσ
  κρείβσων τής ΰπ' αυτού προσφερθεισης.
  Τα «ρακτικά τ/,ς κλβιοδςβίας ύπόκβίνται είς την έγκρισιν τοθ
  Δημοτικ:ϋ Συμ6»ι>λίου τό οποίον δύνανται νά ϊΤ'.κ^ρωΐτ; ή μή
  αΰτα χωρίς ό τβλευταΐος πλειοδότης νά άποκτα ςύϊέν δικαίωμα
  Λ«τά τβυ Δήμου.
  *Άρ·θ. Πρωτ. 2180
  Λν. 1843
  Ό
  ΓνωατοΛθκΤ δτι:
  Είςτήν-αραλ'ϋνΤρυκητής ΐ% ιιερί·«ρείας ιβθ Λήμου Ήρ«-
  κλϊίου εόρέίη πρό ήμ*ρών εν βαριλυν κενόν χϋ»ρηταότ(]το; 200
  ό βπωλ^σας «ύτο «α έμ^ανχαθη καί ΐό ρ
  ΐντός 8ίχα ημερών άπό τής δημοϊΐεύε-ίως τΊς παρούσης,
  φ χοδειξτ;, ΐϊ,ν -έ«'Λ«ΐοΰ χιιριίΐητά τβυ, άλλ,ιοί θχ εκπονηθ
  πρός δφβλίς τοΰ Δημοτικοΰ Τβμβίου Ήρακλείο^
  Εν Χανίοις τί] 1 Όατ. βρίου 1910.
  Ό Δήμα?7.°5 Ηρακλείου
  Μ
  Αριθ. Πρωτ. 2191
  » Διεκπ. 1844
  Ό
  Γνωστ&ποΐίϊ δτι:
  Ευρέθη πρό ημερών εί; όν:>ς χρώ)Λατος χαβτανβΰ, αρ
  μούρης, ήλαίας 9 «των άναστήματο: μετρίου, το3 οποίου ^
  κύμος άγνοίΐτβι
  Ι1ροσχΐλΐΐ:2ΐ ό άπωλέϋς αυτόν νά «μφανισϋγ,, φέρων μεθ'
  έαυτοίί καί τα άνβγ/.αΐα υισίΜτοιητιχβ «πό τόν οί/.εϊον Δήμ,αρ-
  χον, ν.αί τόν παραλάβη άφοΰ πληρώση ΐά τή*ς διατροφής τού
  Ιξο*α. _
  Με-ά παρέλευσιν 3έ*α ημερών άηό τής δημοσΐίύτεως τής
  παρεΰσης θά έκποιηθ"^ υπέρ τοΒ Δηαοτιΐιοΰ Τ^μ«ίρυ Ήλ
  Έν Ήρακλΐίω τη 1 Όλτωίρίου 4910.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΑΙ. Αεληαχμεταχης
  Αριθ. Πρωτ. 2207
  » Λιεκ. 1860
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου.
  Διαχηρύττει ότι
  Έπ&ιδη ή υπό τοΰ Μουσταφά ΣουλεΊμανάκη γενομένη καΐ«
  την χθεσινήν δημοπρχσίαν πρίοφορά έκ δρ, 2005 πρός έν,οοικχΐιν
  τοΰ Λη'ΛοτικοΟ φορβυάγβραχωληβιας ζωων ΐιΐϊλειοδοτηθη ί|*προ~
  θέσμως'κατα β0/β επί πλέον υπό τοϋ Αλεξ. Σακλβμπ*νά*η,
  Άκυροί5μεν τό σχετικόν υπό χρονολογίαν χθεσινήν προιχτικον
  δημοπρασ.ας καί'
  Π^ραγχέλλομεν την ίιεξογωγήν έκανβληπ.'κ.ή'ς τελειωτΐκήξ
  δι;μο-.ρασιας την 18 Όιιτωδρίου 1910 ή^έρβν Δευτέραν χαιώρα»
  10—11 π. μ. ενώπιον τής νιμίμου έπιτροπγς,έν τώ Νοι*βρχ("
  ανω Καταστήματι Ή,βκλβίου και συμφωνως πρός τούί ίρο^ς
  των ΰπ' αριθ. ^/ΐΜβ'*» *°7*/ΐ74» «· «· ί-«*η?Φων *1*ών·
  • Ό Δήμαρχος Ηρακλειβ»·
  Μ. Δεληαχμετ»**1?
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  γ. 772
  » Διεκττ 5"27
  κοινοποιησισ:
  '·> Αήμαο/ος Άγίου
  Κο'νοποιεϊ ό'τι,
  Αριθ. Προ>τ. 443
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Αυνάα·! τρ* άοίο-υ 1 το3 δτ' ά***. ΙΟβΝόαου πεηί ϊΐσ«ρί
  ξ'Μ· τιΤ,ι ΔηΐΑ3τ(ων ιοΊ Δη'ΐο-ιχ'ίίν τόϊων. ποασκ*λο3ντϊΐ άπαν¬
  τες ηί «?ς τ3 Τϊΐιεΐιν τοϋ Αίμου Άγ(βυ Πνε'Μίτος όφΐΓλ6ντβς
  ·*ίτ·Λ<'.< %ι ·,.·Ί Τ3νί Δήαι^ τίό-ου οΊ·53υ- νιγ^ιτίθδάτων, συγκοιιι· { Λ* ι-ο;» Γ·1ί ϊο)"^" τ^όστ >λί ά
  —Μ'φεϊϊ'*; το3 ?*ίη ιένο'» γωρ!ο·) εν -πόίκτ^" Ί.τ<οον άτ-ϊβο<χ1- ΐϊχ^β'τ 'έν ·>ν χι' < καλόν κ-ϊί ττ'μαοτΰ-ί κ-! άπο τ'ί'·» ώτ» «Μττϊ'τιν. τί|' ϊη ιθ5ίΐ·ίΊτ·Ί)ς 9 ^ΰίΐϊς αύτοΰ 8τως ίντΌί 3 ήμ-5<5; ΐπ ση- ^5-ΊέλΛηίΐιν ί γ, β!- τό η',·οτ!Χνν κντάιτη ια Άν Β'σ:"* ϊ'ιυ τϊ ληϊιτοίή-τα.-' ^ - ·ίϊ'. Ϊ'*χ.ηρύ1·5ως τής πβρού- ήαδν·<'«'. -λην,σο>3'. τα γοίη τιβν τα"*-
  ϊ ο- ίίκο ι,οτίήτονταϊ κατ' ϊ1τίΤ>ν
  ^τηίά.τβυ. *«
  τοΰ ΛήΐΛ9ΐ>.
  Έν Αγ. Βίτ">ε'ωτη29Σβκτ&αδ5ίο« 1910.
  Ό ^ή,
  1. Π. Σ.
  : ΪΤοωτ. 561
  ί
  Ικανά άντί-
  τυτα τί!<; ττοΐύτις οΊτ'ής Ινιογίση -ά ϊίοντα. Έν Άρϊάχτω χ?! ............... Ό Τϊμίας «3 Δήμου Άνίιυ Πνεύ*Λος, Ν. Περάκης- 105 » Δΐικπ. 433 ΠΡΟΚΗΡΤΞΤΣ *Ο Ατίιιαονος Κα<Ιτελλ{ον Δή'Λ3υ χκ' -ταοά τίν Β»ϊ·ν «Πί'νέ» ίνί^-έήηιχν χιτά τ'*1 > 1^ι^
  Χήγοντις ΐλνινρ- Ύι:ν^νιΛ')'ν> ι 1· ·χα5ϊ ·Γ3"' ΐλεΐ ι-'ΐτύλι ος
  Γεω?γίου Έμ. Μ^βτάχη 4 ΐΓ536χ'-α άϊ'τ-οττ, αέ τα ^ζ*'. * α
  ιριτ'χί σ-πΐίΤα, Χϊϋί.'ί ιιαυ33μιιΑα-α, τό Ι') υ. σαμί δΐ^'^ν τι
  σοκ'χΐ, χ«ί τα τίία άνευ τααας.
  Π·)οτ-<.αλι·1ν·ο· §6*ν '.[ ϊν»'ν χί'ζίντες χ^τά ώς Γδιιν κ-ή ι" ντ ής 5ν τή Έτιβ^ι*ω Έφη ι?ο!?'· έ* τη ι'ή^ΐτη το"! Δή ιαπν.'.·*- τιβν τ*" ] Τό Δτκαάτήοτον των έν Χανίοις Σννέδ-οων ( Διά τβ3·α χιί Γε«ιονίιυ ΡαΧανίχΐΊ τ) Καφόί ^Τ7ϊ· το!ί- νιι-ηγοίουμένου; τούτους Π ΒασΓλ,ε'.ον Μ. Κ·χι>αν ιίτ*ιχ ν 1»?ΐ3^Ί Κ'ιαί-βν Κ'ϊ.Λνίϊ: άιΐι-'όίυ;
  νοος
  ϊ-υ: νοί! τιΧ^ϊ- "ΤΊΧνηντς
  -V
  >!ή ϊ*
  33 ίτ· ΰττονονηΤ σ'·Αΐ>(3-ντ-); ιαϊτ' άΧΧ',ιν
  ι.τ-'ν τ'<)ν ^κτ^Χ'τ' -Ϋ]ς *κ ΐ'ί την κβο κ.«χ«τη«το« Κ,α-βλλιν.» •ίί-.ντί: μτι,υ «ν τ* ν« « ^ ^ ^^ Αγτα ,^ ν ,^^ τή. , 3 ,,ν ,,,, , 4 ^^!1Λ. αποί-,^α <^τ ?ι ών ·,έ«ηντ«; «τ, ω: κ»· τ» Ιξβ -; τ*- ϊ α- ^^^ , %β _ ^^ ^^ ή{7!ν ^^ , „«,„»! — τ^-15 π33ς «,^ϊβη.. Λ^ος «τνηθητητ» π·>.-. ο,ϊλ5ί ~υ | ^^ νο(,,,, Καλ,?^, Άτν»,ώο-, «,.***„ ^τ,γίου το3 Άε·
  Δήμου.
  'ή 30 Σίττί·Αί?·'ου
  Ό
  350 ϊ^ήν..
  λάν) ά·5·ίι·5ΐτϊν β'χ.ιΐ' ^0) ΐΓ3'^0Γ.τα 'τ&,'ί;
  ί Καΐτελλίου
  χ
  Β. ϊϊααπονοάκης
  ο'Νοο- Κκλιδώ» Άΐ3κ»ϊώ''*ι>· διά
  νΐ ? "οτ' τΥ^Τα Τΐ3ΐν3 κλ- ώ: ΐδ ο'.τητίκν των" χαί
  Άρ<<*. Πρωτ. » Διβκχ. Μ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Τααίας τοτ* 4ΛμοΐΓ Βάιιο»; άι*β! τί3 ύττ' 'ί»'Λ- 1 τοΰ — οί είι— ίτεως <7Ϊλ* Νόα^υ !ι —* ^3·1 196 β< είς τβ Δηιοτικόν Τίμιον Βά*ο; ο Δή1Αο^ κ«ί|*ή, ά-ϊ3β»ο»3υ; ϊλκ;->, "ι~.'.>3>>, α'γοιτϊϊδίτιον. φ»·Λν.
  «ροτίμ*»» «χ!, άγρβζημ,ίΰν ^λλή^τ^ων άγο3?υλ·ίκ'ον κα> τοθ
  Δή *5οσ:·υνι>ν ί-ίΐίλιΒ^τ'Λν όπό ?{ΐφόοΐι)ν ϊ'.κχιτ χων
  Αοχ'^) ίίά-3»;, φίοον ί~1 των γ
  κ» α'γοποοβατων *ίά τ» Το^εΤ-ν τής ίγρΜΑακί; κ» -α»το;
  εϊίους φό^ουςάπό :ο5 1900—1909 ?>ϊ =·'Λς 15 ή:«3ώ< χ-κ-. τής δημθϊίεΰσιω; ϊ·*χηρ!ιξεΐι>; καί τοιχο'.ολ"· ήσεως τή; πϊ3^^-
  Δ Ε? ί 5*
  προσέλθωΐιν ένώτ·ον τοΰ
  3; καί 5*3-
  η ρ η
  φλήτ'οκ τα χίίη τΐι»; τΐύτα κϊν.σον μετΐ την χΪ33Ϊό' τή; ιτ33-
  θίτμ·ΐ; ταύτη- ή{3>σν ίϊτραοτθή κϊ:' αίτώ/, τα ·3'τν τϊϋ ιι·η·-
  Έν Βί
  !*4«υ 1910.
  Ό Ταμ/α; τοί Δήαου Βάλου.
  Ν. Ε. Μαοιακάκης
  σι» τ^ν
  τέβ·*
  γ
  ς υ.ετϊ τ',ν ίκτ'τ'ν τί:
  '7 Ϊ9 'α «·»Γα Ην! ή ιί7«
  ιτ'^'ΐί' ιΙιτ<3' ^'χ,α ») «Των νην ιίίΐ ; -'Λν ϊ'.ς ιαϊτϊ -ή' ?4τ(σιν τ'Λ' αν ,>-
  «-< ϊ« τι» >; το'<5ν ης ΰτϊ) 3 ή ηΑοι'βί Ϊ3ΤΜ»: -Κκϊτρ-ΐς (Π) είστ3»*τίτς ά '. ίίά ·τΐ3ΐ',)ΐ! ν,?; ί'.ίττϊ^ χ."«τήτ-/ο: Μ) έΛ 'Κο'ίη άτβΦΐτίσΙη κα' ίϊηαοτΐεύδη. Έν Χανίοις τή 18 Μχρτίου 1910. Οί Σύ»εδροι Κ. Παπαδάκης Ο. Ταταράκης Ι. Καταλαγαριανός Ό μμς Σ. Φιλλαδιτάκπς ΆχριβΙς *ΐΓδσΐΓ»σ;Λα. Έν Χανίοις τί 8 Σεπτεμδρίου 1910. Ό Γραμματεύς Σ. Φιλλαδχτάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ά ξιοχοίνου
  τγγο- αλ¬
  « ">ν-5»
  Αριθ, 669
  Τδ Δικαστήριον των έν Χανίοις Σννέδρων
  Διά ταυτα
  Δΐχάζον ίρήμην των κατηγορουμένων Μ(λτ. Γ. Μανουσάκη βε-
  οίώρου Γ. Μανιουϊάκη χαί Άλεξάνϊρου Μα>Ίθ ^άνη ν«-"!κ<ον Κυίωνίας. Κηρύσσει τούτους Ινόγους τοΰ δτι από κοινοθ κινοΰμενει συναπεφάσισαν την έκτίνσ'ν τής έποιι'ν· πράξεως καί ένεκα τ«ύτη€ συν€/ογήσαντβς αΐΛθ'δ^'ΐ λήλους συνίοομήν την 17 Νοεμβριού 1908 ίν τί) Λέ: τής ττερίίΐίρίίος τοΰ γ/οο'Όυ Μεσχλ'~>ν Κ ίωνία' Ι1»
  απεφάσισαν καί Ισνβμμένως εξετέλεσαν άνβρωποκτν'Ύν χατβ τοΰ
  Γεωργ. Γκαργχατσάχη πυροδολήσβντες κατα τούτου ϊ'α των
  πλήρων πυρίτΐίος καί σφαιοών τυροδολιον 'άπλονν τιον τλήςτντε'
  βί,τον είς την δεξιάν χεΤΐα την άρ'στεοάν βου6ωΜΐ»ήν νόοαν, τ^ν
  ϊεΕιο* μηρόν τΌ στέρνον νο). την όσΦΐαχήν γ_ώρ'«ν* ν.«ί
  Καταδΐκάζεΐ τούτους ·*« την πο'νην τοΰ Θ»ν ίτοο ί/τϊλ^σβη-
  *ομέ'νην δπως δ ΝΑμ^ί όρίίει και είς τβίξοϊα τίΊ· ϊ'κηί !ιπέι το3
  Δγιαο»ίου ϊοαγμάί εΤνοσι (20) βΐσπβαχτέας ν") "> η^ >-ννί >ς.
  Συ· («τα την ίπικήρυξι» τβύτων καί όιίζε' ά]Λ.-)(6^ ' ?κ
  χιλ'ων ϊι" Ικαστον το·3τον δπερ ίχϊίνου τοΰ ί?ίίυ ^«γτ
  «υλλάδει κβί παραίώστ, τούτοθ'; ζώντας «ΐς τας «ογας
  καταΐβίξίΐ τόν τότεν τϊ)ς ϊιατριίίϊί τι,)ν.
  Εκρίθη άπε·#σίνθη καί ιδνιιιοσΐεύΐη
  Έν Χανίοις τη 17 Νο.μδρ'ου 1909.
  Οί Σΰνεϊροι
  '**. Δημητρακάκης
  Κ. Παπαδάκης
  Μ. Δασκαλάκης
  Άκριβες άπόστασμβ.
  Έ» Χανίοις τή 1 Σ«πτεμ6ρί·υ 1910.
  "Αριθ. Ποωτ. 6231
  » χ-ιοφ. 4'86
  Τ6 Δινα<ίτ:«οι<>ν των εν Χανίοις Σννέδρων
  ν Άν'»ί Τί! τήνπ'· νΕλ'νου 2) Μιγ. Γ
  Κ·,,5» » 'ΐ' ? Γί'·>ιν ΦοτιίχΓν χάτοΐ"
  : υϊ' ϊ ε α τοϊΊττί'- λ·,»μλ ολονγτ*"-*- ϊα"''ίΐ'ί
  ΤΐΊ*η^^ (ά ^"Γ^ ών των τλ '^ιν-'-' --υ-θν 1»^ Τ^ν
  τ~ΐ> ^"^ι^τ^ υ^$α/ ^ ^νατ^ ^ν'/ϊ-ΜΙβ
  Τ')ν ν7-5 ΤΥν ^ηντήιιϊ^ίν ΤΟ ' 'Λ ν^Ι Οθ'ζ*ί ΟίΙΙΟί^*^
  ">ί^·ϊ> χ»' "τΐϊίώτί' τπιΙ-Γ,ι» ζίΛν"; ζΐς τα^ ^ογ^^ η
  Κ»5ΰ»*£> το» ε-εηιν χατίνο,Όΐίίί,ε όν 'ΐωίνν Μ.
  υ, Μί/
  )
  Έν Χ«ν'ο·ί τΤ, 23 Νο=μΓ.(ου 1009
  Οί Σό· ε*ίθ·
  Ό
  Σ. Φιλλαδιτάκης
  Κ. Παπαϋίκτκ·
  Π
  Ό Γο·>ιιυ.<χ-ιν' Έν Χα(τ-τΤ 7 Γεπτίαβο'ου 1910 Ό Σ. ΦιλλβϊιτάΛης Ό Γιναιιβτεΐκ Σ. "Αριθ. 88 'Αο-θ 679 Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Συνεδριον Διά ταυτα >
  Διχάζεν έρήαην τοϋ χατηγορβυνιίνβο Εμμανουήλ Άλ Ντιγειν-
  τάχη.
  Κηρύ·σιι τ*ν <«τηγρούμ«»/>ν τούτον Έμμ,ανοοτιλ Άλ?ξ Ντι- '
  νίΐντάκΐ) Ιτϊύΐ 20 γΐννηθίντα χ«1 χατοιχοΰντα είς ΈΐΓ«»ω Βούδαΐί
  Κκσάμοτ* χ«! 'ζδιη ·υγ»$δ'χον Χβιβτιΐνον Όβ^)6%ο^π" <ί πολίτην * Έλληνα Ινονον ?τι την 10 Ίβυνίου 19(18 έν »* «ίσιι Άννελή Κολύμζε: τ?ΰ ττερτ·ΐ3|{α- τοΰ /ωείου Βουδΐ; Το ΑικηίΙτήριον τ'?»ν έν Χανίοις ϊννέδοων Δ ι α τ α 0 τ α Λ'κάζ'ν Ιο^'Λην των νατηγοϊουαέν αν 1) Γ£ωρν'ο1ι Μ. Κυ- λου-ίδου ϊτ"ν 30, χ«ι ?) Μ-γ. Α. Π'ντβϋάχνι ΐ-ών 30 ν,ννπ- θέ"των καί ν.ατοΐ^ιΰντων ζ'γ Αγίαν Ε'βΐνν Σελ'νου κ»! ίδη ΰτο ιτ Ι >ό-/5υί τού" 8τ' δ
  ν τ+ν Ι*τ
  ) β ψ/ ξ
  «νφρωχοχτβνίβν χατά τοΰ Γ»«ογ(οο Άνϊρ. Βλαγάχη πυοο
  *«τ« τβύτου ϊι« το" πλήοοος π ηίτιδο; χαΐ βΐχίοα ιιυ
  ονλβυ τ·« χ«Ί «λτιξβς τούτον χ«τά ■'ήν σιτον^υΧκ'η' βΐ·;λην χαί
  Κβτα5ικ«ζ«ι τοϋτεν ιΐς π5θ»χ«ιο« ίι«ίλά 5εχ·χ«π-τ ί'7) Ιτοί
  χαΐ «ίί τε Ιζο$« τής 5ίχη« δτιο τοϋ Δηιχοσ'οο 8ο«/αά- ί*0) ϊ'ιι-
  τρ»χτία« χ«) <5ι« πο)σωτΓΐχήο «ΰτοϋ χοϊτήσιω' ?ύο ϋηνώ' Έχρ'βη ίπ»ψ*σ(τ#-η χ«1 έ5ηιχο*ι«·ί6η Έν Χ«ν(οις τή 11 Φε6ρ·υα·(ου 1910 Οί »ύν«5β·ι Μ. Ζαοννάτάος Γ. Μι^ελιονδάκης. Ό Γρχμματ·ί>;
  Έμ. Φεοδωρίδης Σ. Φιλλα$ιτάχη«
  Έν Χΐνίοκ τή 10 Σ«πτ«μβ·ίου 1910
  Ό Γ·αμματ«ΰί
  2. ΦιλλαΙιτάχης
  ξ το ι ρ
  λ->ί σιν^-οιγιν τίιν 13 Ό^τ'θβε'π) '907ίν τώ γΜβ'ω Άγ!α;
  "■'ι/|ντ Σϊλ'νου ά^οιαελί-ως κα' είς 3?ασ»ιον ιΚιγικίΙί ο-ιι<'ς άτ·»ίιτ'7αν καί «ίίτΑϊσαν άνίοωτο^τονίαν κα-ά το7 Νικ ·*β- Χΐοίίχη πυιοβΑ^ΐϊντες κατά -οίτο^ ϊ'ά τδν ιλήοων κνρ'· τι?·5ί χτΐ ΐϊτιοών ιτυ^οίόλων δτλ'ύν -^ων κιί πλ·7|ξ«ντες τοίτ'ν κ»τά τβ στίΙΘ'ϊς' «αί ΚιιτϊΪΊΐίζί' Ι^ί-ϊίον τού-ων ίίς πιίσχα'θϊ ϊβσμά εικοσι ιτων κα' «ίς τα Ι^ία τήο ίίχης ύπέ-( τοΰ Δη'Λοσ!;>·> ίϊαχιιάί έ**τον
  ίγϊί^κοντ* ε?~οα*τ<«ί αλληλε.γγύως κα' ίιά ποοσα»ιΐ(κ1ς 3υτων κοατήϊβΜ; τοιών (3) μηνών Έχοίθη βπε»<»σΐσ·η χαΐ ίϊ»)ιιο*ιεύθη. Έν Χανίοις τή 23 Νοεμβριού 1909. Οί Σύνεϊροί Μ. Δημητραχάκης Μ. Ταταράκης Κ. Παπαδάκης Ό Γρ«μμ«τύς Σ. φιλλαβιτάκης Αχριίες αχοσπασαα. Έν Χανίο'ς τη 3 Σεπτεμδρίου 1910. Ό Γραμματεύς Σ. Φιλλασΐτάκης
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  Άριθμος 692.
  Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Σννέδρων
  Δ ά ταυτα
  Διχάζον βίήμτν των χατηγορΐι.μέ'νων 1) Γεωργίου Δημ. Τσερ-
  χάχττ| Ιιών 45 χ*1 Πα»ανιώτου Μιν. Τσιρχάχη ?τώ- 38 γενη()εν-
  των χ«ι χα~αχούντων ιίς Ρίδο^οΰ Κισσάμου χαΐ ήδη φυγοϊίχων.
  Κηούσσει τούτου; ένό'ν,ους τοΰ ίτι ΰτβ χοινο~ βυαφί5τντ··ς μετ
  Αριθ. 569
  Τ ό Δικαστήριον των έν Χανίοις Ιννέδρων
  Διά ταυτα
  Δίχάζον ίρήαην το3 κατηγορουμίνου Βασιλβί'ϊυ Μα,ιρίοΌυ.
  Κτοΰβσει -ίν νϋτηγίοούιιν-ν Β*σίλεΐ"ν Μαυρίϊην «των 45
  | ·;ενντ;θίντ5ί εί·- Αθήνας χαί χατοι»ο3ντο νυν «!ς Αθήνας Ιγγα·
  Ί νόν ίννράμματ'ν χαϊ τρώην Διευθυντήν τί5ν τα/υίρομείοιν
  ίίς
  χατά τοΰ Ιωέ ν» Α. Μαν»οά >η πυοοδλήσαν ι: χατΐ -οκτου
  των <»! ττλττ- ξαντες αΰτίιν ίΐε την (»ίλί>ν, χατά
  τβίύ-ηι· 6ΐϊτί''Γυ Ιν»ί ν όογτ,? ε^ χα-άσ'7τιν -α*τ''ϋ συγ-ύΐΐως
  των α!σ*τσ£>.- ■ χϊΙ "05 νο<5< των χ«0' τίν δεν ητο μ»ν ΐν-ι <ο^ ττο- ή & βο ϊΐ1* ιι^ -θ'ί*νΤον ο * ίΛ' ρϊΗι*ον ήλϋ-τι, «ίνη χα'τι·'α·ι«γμένΐΓ|ω'ΐτε ΐξ «ίτ(*ς τυοττη; ^ά )«(- : πβΊς ίφΐομ<·γτν ττ,ς τελε'χΐ. χ»' παοά τε·* Ν'ία,ο' ίια-ι- :ποι<η- π^^α7οιιτ!)ύιιι^α'χ»5 ιχάζίΐ - 6ν μΛ' έχ τςϋτ' ν Γεώρ-ιο Λ. Τσίρχάχη α ίισμί ίίχα ιτ^ντε (15) ε^ών, τόν £έ Πϊνβγιώτην 1 είς πρόσχχιρβτ ϊισμά δ(ό*·8χα (12) έ ών. 'Επιδάλλίι βίς ράοες ίύτών τα εξ--οα τη< σ'ον δρανμάς έχατον πβντή*οντα δύο (152) γι')»>ς *β διά προσωττι. ής «χατίρου χρ*τ,,σεω- τοιών μηνώ .
  Έχρ'θη ϊΐτίφϊσίβθνι χ»! «ϊηΐϋσΐίυθη.
  Έν Χανίοις τ? 27 Ν?&μ6? ου 1909.
  Οί Σύν*δρ*ι
  Α. Ζηλήμων
  Ι. Κατα^αγαριανός
  Ό Γραμμιτιΰ;
  τ-ϊ·/ϋί-ο·ι. χγΠ Γραφνου Χι.κας Σ-α«(ο>ν 8μ ν» χαραϊοθή εις
  " Δηλόί'ον τααΐ'ον »«' ο-εο ϊέν 'τρϊξί κ·;ί 8τι υπό τίιν Ίϊ'ό-
  'ητά Τ υ νι»τά -άς ϊεχάς Μβ'ί-υ 1908 πυοΑ*ί·ν {* τί' Δι-
  ί .-"^νεως το3 Τϊνυ'οί'*Ό' Κρ-ητνς εκατόν ές(ΙΟίϊ) τεά
  τί|ς α'τή; Π-ιΚιτιίας τω^
  Έν Χ«ν(οις ττ, 8 Σίπτ«μβ3!θυ 1910
  582
  Μ.
  Ό Γραμματιΰς
  λ
  ( σΐι,ιν 1914—1907 άξ'α; *'«/μίΐ' γιλί-ον τί όποΐι ΐπίττ,
  κα' χα'.ηνάλω-ΐϋ ά ευ σ*.οπ:0 Ίντιχαταστάίΐίως χαί
  Κα-' 5»ϊρι""'ήν τϊ" άίίρου 39Ί το3 Ποΐν/.ού Ν;μου.
  τοΰτον ε'? "ί^^τή1^ πί-'τ'" (5) ΐτών.
  γ, ά-«φασ!<τΙη /«ί ίδη Όΐΐεύ^ΐΊ. Έν Χανίβ-ς τή 29 λ'ε^τεμβρίου 1909. Ο! Σύνϊϊοοι Μ, Δημνϊτρακάκη Η. Τατνράκης Κ. Παπαδάκης Ό Γραυιιατεύς Σ. Φίλλαϊιτάκης Άχριίές άπόστασμα. Έν Χανίοις τή 1 Σιπτ«μίρί· > 1910.
  1
  Τό Δικαστήριον των εν Χανίοις Συνεορων
  Διά ταυτα
  Δίχάζον έρήκην τοί3 κατηγορβυμένβυ.
  Κηρύσσεί τόν κατηγοροΰμενον τςδτον Ιωάννην θ«οδ. Χρισ ι-
  ανάκΐν ετων 25 γεννηθέ^τα κ» χατο'.χοΰντο είς Κοορνϊ Άποκο-
  ρώνθυ άγαμον έγγράμματον γεωργόν Χριστιανόν "Ορθόδοξον καί
  πολίτην Έλλην! καί φυγόδικον ίνογον τοί5 δτι την νύκτα τής
  20—21 Δεκεμβριού 1907 ίκ κρο^ελέτης άπεφάσισι κ-ί Ισχιμ-
  μένως ϊξεΐίλιαε την άνθρωποκτονίαν τού όμο'/ωρί'υ τ: υ Ιωάν
  Μπ«γά*η ί) Κουγεντάκη πυροίολήσαί κατ' α!ιτοΟ ίντός τ;3 έν
  τώ χωρΐω Κουρνά Άποκορώνου κβιμίνου έλαιοτριδείου τού ?ιά
  πυροβόλου δπλου χλήροις π^ρίτιϊος χίί σφχίρας καί πλήξας
  αυτόν κατάτο μέσον τής φάσεως τοϋ ύπ«ρ/.λι(δίου τμ'γώνου πρός
  τό όπισθεν χεΤλος τής κλειδός έξ ού ίπήλίεν ό θίνατος αύτο^.
  Καταδίκάζει τούτεν »ϊς τ-,ν ποινήν τού βετνάτου ν αί ϊίς τα
  ϊξοϊα τής δίκης ΐκ ϊραχιιών 8-αχοσίων έιΐτα ί°07) !ιπέ? τοθ
  Δημοσίου.
  Εκρίθη απεφασίσθη καί «δημοσιευθή
  Έν Χανίοις τή Όκτωδρίου 1910
  ΟΙ ΣΟνεδροι
  Ά. Ζηλήμων
  Μ. Δημητρακάχις
  Κ. Παηαδάχΐς Ό Γραμματεύς
  Σ. Γ. Ζϊνουϊάκις
  Ό Γραμματεύς
  Σ. Φιλλαειτάκις
  ρ άπόβιτασμα
  Έν Χανίοις τί) 1 Σϊxτίμ6ρίο^ 1910
  Ό
  Σ
  Υ)νρΐμιι«τϊΰς
  Φιλλαδιτάκης
  Πρωτ
  "427 Γ
  Ενώπιον το# Αικη«1τηοίον των βν Χανίοις
  Έφετων
  ΚΛΗΤΗΡΤΟΝ ΕΠΤΚΡΤΜΑ
  παρ*
  Πο?·ς τ^1* ^πϊ ψευνοχίχ χτττηνο'Λ'ίΐΑ?ν)ν Γίίό-γΌν Δ Κβρ'-'ίνα-
  ΧΤ|Ν· π;(,'>1Γ|ν »άτοι»ον Χανίω ι τής Έιτ«ογ(ϊ< Κι>*ω"(«ς -ου Νομοΰ
  Χανί',-ν χ«1 ηδη βυγοξ'χου
  ΚβΛίΤι»! ϊ ^μΦ3IV!τ')ή^ «ΰιΌπο'·'ΐΐιΊτι·)' Ινώτιον τοϋ
  τοϋ άνω Διχαϊτηί'ου Γ'ν 2Γ> τοΰ μηνΊο Ί»νουοΐο·Ό<· τοϋΧτ"υ /■,μίΕ/βν Τίτίρ-ην χ·>» 'ϋαν 8 π μ (ι·»(1-ΐ χ««·£λΐ,5σ·—ι »«' ή ι""1*!
  τοϋ Νίμου δοιζιμ'νη τρίμηνο; ττβι·/Λ|ΐτμί« τρ*; ιυζτχτινι·' τήί ιφέ-
  ώ ά ! 1900 ίά
  μ ζμη
  — ώ; ιου >ατά της ΰπ' ά ΐθ. 683 τοϋ !-ου-
  ίΐΓοφάιΐιιχ: ·">»
  Πρωτοϊιχι'ου Χ«ν'<υν, άΐλως μή έμφΐνιζ Διεκπ. 4432^
  Ενώπιον τοθ Δικαθ'τηρίου τΛν έν Χανίοις
  φ
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΪΚΡΙΜΑ.
  Ύοϋ παρ' Έφέταις Γενικοΐ» Εισαγγελέως
  Πρός τον ά—Ι «λϊ·τογρ«·ία κ«τ·>;γοροϋμεν·ν ΧευνεΝ Χ«·«ν
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ ·' ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ην ιτρώην κάτ^ον Ρίθ^νης τ*ίς Επαρχίας
  τ«3 Νίμοδ Ρίίύ,ινη! *α· ήδη βυγβίικου.
  Κ'λίΐσπ ν* εμφάνισις αυτοπροσώπως έ.ώιτΐ9ν το.' αχο
  ρίου τγλ ά/ω Δκ'σ·ηβιο.» ττν 2ο το3 μηνός Ι*ν,./*οιο.> τΐο
  Ιτους 19 1 ήνεραν Τετάρτην *αι ώραν 8 π. . ό'ίτε -»ρε
  /ίΰσετοκ /.αί ν; ΰπ·> τοδ Νόμ,ου δριζομίνη τρί|*ϊ",νος -ρ3θεσμία,
  πρός σ-ζήτησιν τής ίφέίεως σου κατά τίς ΰΐϊ' άρ'θ Ιΐΐ τού
  ετους 1^10 άπ.γάσίβκ τί» Πρωτοϊικετυ Ρ»θ'νμης. άλλως μη
  ιμφανιζομβνθι, δβίί'ς δικαίθίί έρί-μην
  Δηα#σ.8υβί|τ<ι> τό ηαρυν διά τής Έ
  Έν Χανίοις τί, 1 Όκτ-λΜο 191 Λ.
  Ο ' ντε'.σχγγ"^*υς των Έφ-:τ<ϊ Ν. Ζίδ :<ι'(.ν δια να ν τβϋ '!«(>** {ν τί- θίσεί «Κ3ΐν»5ρ1ο< λν)ό«υΐ/θ¥» Μαχρύ το'γο > Καϊωνί'" ήνάγ**σϊν ε'ς άτέλγε'αν τον 9ετη χαΤϊα Μου¬
  σταφά Ντίμϊσο'.ιχ'ί-'η ιτ.ττ/ε'ρ'σθείς σι.Λματικ'ίιν βίαν κατ' βύτοδ
  η·ηι κ^'υΎήΊ*""; π^οδΚε-οαένου κ« τι ιωρουμένου άπό τοΒ
  άρθεοο 273 τ ? Πθ!νχοΰ Νόμου
  Θεωρίσαντΐς την 2 8)6ρ'οΐ> 1 910 κα-ηγηρίαν υιού
  Έ'-ίΐ^ή ό μνησΛεΙί- ?·'ν«ι φυγόϊιχοί κίί ϊννο«?τ>ί ε τόπβς τ*ς
  Βιαμονής τού.
  Δυνάμει των άίθρων 408 χ»< 409 τ7ν Πιιν·Λί!ς Δικονομίας, τόν 8'οτ)μ<5·-ον Σαλτγ Τ. Χ Αριθ. Ποωτ 6353 >Γ Λ<εκπ 4273 Ενώπιον τ»ϋ των έν Τανίοχς ΚΛΗΤΗΡΙμΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Τοΰ παρ' Έφίταις Γβνικοϋ Πρ4ί ι·ον βΓί 7·Λ««'·ο'ρΒ!ρ α ί /δέ1 «τκον χατηγορουικνον Ν»ίθλ * Κ. Τίΐουλινόγ μαίητήν, κ ωην χάτοΐχο τοΰ χωρ'ου ΦουοΦθυρα τή 1 'Επϊρ/ίας Άμοοιου "ο^ Νομου 'Λμαοίου χαί ί)δτ) φυτ-οοίχου. Καλείται να έμφα^ισβ^ς αϋτοπ^οαώποκ ινώπιον τοΰ αχροατη- ρίου χοΰ Δικαστΐίΐείου ττν 25 τού ^ηνό< ΊχνουαρΐΌο τοΰ ϊιους 1911 ημέραν Τετάρτην χαί ώί«ν 8 π. Γ. δηοτε παρελιύσβται χ«ί ή 6τε6 τοΰ Νί,αου ο,,ιζοαίνη τρ'μηνος προθίβμία, πρός σβζι^ττισΐν τής έφίσεώς σου χαχά τή< υπ' αριθ 40 τοΰ ετοο< 190β άιτοβίϊΚΓίως τοϋ Πρω'οδιχείου Ρεθύιΐ'ηί, ά-.λιο; μή ίαφχνιζόμίνος θϋλίΐς 5ιαα&?| κ?'ου Χκν'ων τ·?·ν 21 Ίανουβτρ'ίυ Ι4)!^ ήΐΑ^οβν Παρασκευήν κ-τΐ 8 ιτ. μ ότε παοβλεύσϊταί >>ί! ή -τβοττο" Νίμ^^ όη'ζουένη
  λογιζομένη άφ' ής ίγέ«το ή τβ^ευτα'α Τί!>ν
  κα! 8ηι*3σ'ευυ'ν τιΰ -αρ'οιτοΓ υπό τ*8 Νί>-
  ποίξ'ων, Γν* ϊ'νατίτ κατ' β'Ίτΐν, άλλη* μή
  α την ρτιθεΐσαν ϊικ'ίσΐϋ.ίν
  θέλει ν—ά τόν Ν4ι«ν ϊΐκασήη Ιρήμιην
  Δημοσιε^Ίή^Μ τ^> π-»οό» διά τί}-; Επισήμου Έ
  Έν ΧϊνΙοιςτ^ ? 8)6ρίου 19Ό
  Ό Άντείταγγελευ; των Έιρβτών
  Ν.
  Ι Αριθ, Πρωτ. 3081
  . 1810
  "Εν Όνόματι το*? Βα<ΙτλέωΓ των ΈΛΛΛνων ΚλΗΤΗΡΙΟ ΕΠΤΚΡΙΜΆ ήμ Δημοσιευθή ω τό χαρον δ'ά τής Επισήμου Έ Έν Χανίοις τ», 2'' Σ»πτεβρΐς,υ 1910 Ό Ά'.τίΐσ«γγίλεΙ.ς των Ν. Αριθ. Πρωτ. 6404 ί Διεκπ 4322 Ενώπιον τοΰ Δικαότηοτου τ*Βν έν Χανίοις ΚΛΗΤ11ΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Τον παρ5" 'Β^ίτανς Γ»νικβ<ίΓ 8ϊ<ί* Προ '^ ν Α» ι οίγοίμία χκΐν^,ορίύρΐνο. Γεώογι-Λ Φίΐ>ρίί.η> ή
  γιωτάχην ιτρωην «άτοκον τοΰ χωο'ου Αγυ.5ςιΐς Επ»ρ^ίας Κυδω-
  νίας τοΐ Νομοΰ Χανίων χαί η5η ϊυ,οοί.ου
  Καλιΐααι νά έ(χφανισθ?,ς αϋτθΓρ.'όωπω ίνώπιο ~οΰ ίχρ ατηρίου
  τοΰ ά ω ΔιχαατηΒΊυ την 26 τού μην£ς Ίϊνουϊρίοο Τίϋ Ι ούς 1^11
  ημέραν Τιτάρτην χαί ώρ»ν Β π. |, 6π(5τί παοελεύσ'ΐαι χαΐ ή 6ι6
  ^οΰ Νιίμου βριζομέ.Τ| τρίμηνο προθισμία, πρίς συζήτησιν τίί; έφέ-
  9(ι»ς σου χοιτά τϊ|ς υπ' αριθ 277 τοΰ ετους 1110 ίποΐΐσίως τοΰ
  Πρωτοϊιχβίου Χά ίων, άλλω^ μ/( έμ(ρ?»ιζ'!:*»νος θ.λίΐς
  έρήμη*
  Δημοσιευθήτω τό παοόν 8ιά τής Επισήμου Έβημβοίδος.
  Έν Χανίοις τγ) 24 Σ)βρ(ου 1910
  Ό Άντβ ααγγελίΰς τώ» '
  >. Ζ
  ηπεΐοη δ Έμυιανουή) Κλάϊος <άτθ'«ος Άσχόίρου Λψοχιινΐ", χαί ηδη φογιίϊ.'νοί, νατ-ηγοοίΤται ώς δ^α'τιος τιΰ ί-ι, μετ» τοΰ Ι Ευστράτιο Ι Α')υχογι»ννά<τη, χατο'χου Ρο5«κ'νο« Άγίευ Βΐσι- ΐ λίίου. χατ*8ιχ»σθέντος ή'ϊ'η. ΰπΊ «οίνου Λθΐιβίοοντος χ»'θύμενοι ί μ*τ' άλλω1* συναπίφάΐισχ^ την ϊχτ/λΐσι% τϊ(ς εχοΐίέ^τιί 4ξ'*«οίνο» πράςιως χαί ενεχ·^τ<ΐ!ΐ5ττ|(Γ σι>ν<*ι»·ιλ(ίγηβ»ν ποός ΐ^λήλοος ααοι- βαίαν βυνΪΒθμίη» ηϊτοι '-τν 19 Νι?ιιβο(ου ί909, Ιχ ττϊί θί»!»- «ΣΙτενο Αΰλ<5/ι» της ■πίΐιφίοε'ας Ά'>ά^'»ινα Τ3φ·»χ(»>ν, έν γνώσει
  αΰτογνωμ'ίνωί κα' άνευ της ιτυνχηΐτχθέβεω* των έ/(5ντω < 5ιχ«{<οιι« Εΰστρατίου χ«ί Χρηστου Μΐν. Ξ«ν8"«ϊάχ·η χ*τοίχ<Λ* Άεά8αινα< ΣββχΊον, ίϊβίβν εΐΐ τ-ηί χατι/ιίν τω", 19 ιΐοίβατ*, άξίβς ^βαχ- ιιών 285, ίιά ά τα 1/ωιι ιταοανίιι,ως ώ- ίϊιοχτκιντ'α' των Έπειδτ) το οιννί'ϊ,τουικ τ^ΰτο τοο^Χ^'τ^τχ* χα' τΐ'ΐ.Ό08-ταΕΐ απί τ άοβία ', 2, 3 τοΰ 665 Νόαβυ χαί 57 ιοΖ ΠΐίνιΐΜν Ν<5ι«λι», /*" ραχτ-τ#'ζ*ται· δέ όχ «ληΐ,'μέληαβ. 'Τϋπεΐ'ΐ·}! ο χΛτηγοΐ'ιύιενις ούτος είναι ά τι ώ ν χ«ί άγνοίϊτβι ο τ(!πος τΐς ϊ'θαιονης τού '15<5ντ«ί χαί τ' δοβΓα 405- νϊί 406 τής Ποινιχΐς Δΐχονομ-ίβς Αριθ. Πρωτ. 6520 » Διεκπ. 4047 ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ Ό παρά τοίς έν Χανί··ς Κακονογιοδ{κα*ς Γενικάς ίιΛαγγΐΧαύς* Λ«6»λϊ Ιπ' όψει τό άχό 16 8)6ρ£ου 1909 υπ άρι». 876 ^6- λεομα το3 Συμίδυλίου των έν Χανίοις Πρωτοδικών δι" οδ ό Σα- ^ Ί^λ Χ«ΐ;η.γ«λα»άχης κάτοικος τού Μακ·ύ τοίχου τής η ηγ ψ ί ιόττιον τοΰ άϊρηϋτιτιο'ου τοη Πθ'οτοΐιχείου την ?0 τοΰ μηνο< 'Τϊ·ου«-'ου το"ί ΐ-βυ- 4911 ήαΐρ*» *αί ωι«ν 9 π. μ- Τ»-» ^^ ά δΐ0 ή ξϊω-, δλλ'*<· βέλβΐ 8ι«ατ»τί ίοιί*·»ιν<Γΐ>α.φ'ί>νκ»- τω άο^οω 4*7 τΐίί
  ΠθΓνιχϊίς Αιχονοίΐίαΐ, ^',γγοό»».); δι ν«>οϋΐίΛν αίτ^ν δτωί λάβ-η
  γνβΐ'ν των εγγράφων της δ·χβνο««ίας.
  Έν
  ?, »3
  ι(ί10.
  Ό ΕΙί«γγελ«ίΐ£
  Ε.
  Ο!
  Βΰστοάτιος Μαν Ξ
  ι<ηΙι(ς. Χρήστο, » Μίρτυρεί χάτοιχος ΆράΛαινας Σφακίων Ήΐπ* όριθμλν 41 χτί / ν σις τ«ϊ Χω»β«»νο!χϊί- τοΰ τ< καϊ ί,λίχληοος. ή βχετ χή Δημοσιευίήτω έν τώ Ί3—«/, νω Έν Βάμιο αΰΐηαεοίίν. 25 Ν« **ί*ΐ» ·»» Άγίο· Ό Β.
  ΤίΦΗΜΕΡΙΣΓΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΈΐαΣ!
  Αριθ.
  6649
  » Διεκπ. 4362
  *>£ν Όνόματ» χοϋ Βασιλέως των 'ϋλλάνων
  ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜ ^
  *& Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
  Έιειϊϊι ό Μ5^στ*φα; Χιχμτΐπ Γ'.κουλά,λ ,ς κά,οιχος τή^ — 6—
  λεως Ρεθέμνης καί ή"5η αγνώστου διαμονήν κατηγορεΤτ*! ώς
  ύπαίτιος τίΰ ό'τι ενεργήσας μ*τά δια*ρισίως περί τα μίσα Μ/-
  ίου 1910 έν τη έν Ρίθύ^ν^ οίκια τοΰ πατρός τού Χαμχιπ
  IV
  κουλά*η ήτέλγησ*. *»τά τής παρβέ ο,ι Είρήνης Ν. Ρουσάχη ίξ
  άγ'ιου Μά>μαντ:ς Μυλοποτάμου μή συμπληρώσωσι^ ««τι τό 12
  Ιτος ϊής ήλικΐας ΐης.
  Έπειοο το άνάμηΑΧ τουτο π:«6λέ«ετζι *αί τιμ,ιοβίϊται ά—ο
  τ' «ρϊρ* 274, 273 έ?. 3, 8}, 84 .εί. 3 12 κοί 22 ιοΰ Π-;-
  νικοϋ Νό, ου, '/_αρακτη3ίζετ«: δέ ώς κλημμελημα.
  Έπειδή ό κατηττορού ενός οΰτος είνε άπών καί άγνοεΤται ό
  τόπος τής όΊαμονής τού.
  Ίδόντες καί τ'άρθρα 4&5 καί-406 τή*; Ποινΐκής Δ:ϊ.βν5μΐ!«ς.
  Καλούμεν τόν ιίρημένον κντηγορούμεν ν ί'να έμφαν:-9ϊ] α'το-
  προοώπο ς ενώπιον το'ύ άκροατηριου τοΰ Πρω-οδ χείου Ρϊθϋμνης
  την 15 τ ί μηνός Ίανουΐρίου τοΰ Ιΐοβς 1911 ημέραν Σάδδα^ον
  καί ώραν 9 π. μ. Γ»α δικασβίί ώς ύπαίτιο; τής έ .τεθείσης πρά¬
  ξεως, άλλως θέλει δικασθή έρή,ι,ν,ν συμφώνως τώ άρθρφ 407
  τής ΠοΜΐής Δικονθ|ί.ί«ς, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν όπως
  λ γ«.'ωσιν των 5"ΐγράφων τής διχογροφίας.
  ] 5 Σιπτεμδρίου 3910.
  Ό Κίσαγγελεύων Ρεθύμνης
  Ν* Κ. Στρατουδακης
  Οί κλη64ντες ^άρτυρίζ
  Νικόλαος Γ. Ρουσάκης άδτκΐίθείς κάτοικος τοδχωρίου Αγ.
  Μάμμας Μυλοποτάμου.
  Ειρήνη Ν. Ρβυσχκτ) παθοΰσα κχτοΐΑβς ΜάμΛας Μυλοπβτάμου.
  'Η υπό χρονολογίαν 14 Ίου/ίβυ 1910 προφίραή καταγγελί*
  Ειρήν,Γ(ς Ν. Ρουΐά<ιη· 'Η ύτΐό χρονίλογιαν 16 Ί^υνίου 1910 «ροφίρική καΐαγ(ελία Νιχολάβυ Ρουΐάκη. Ώς ύπΐ'χρονολογιαν 14καί 15 Ίουνιαυ 1910 ίκθεστς τοΰ ία;ροΰ Θιμ. Μοζτσου. Το ύπ' αριθ. 305 το.3 1910 βούλευ,Μΐ «ΰ Δή,*. των έν Ρίθύμνΐζΐ Ιΐρωτοϊικών. Τό ύπ' αριθ. 112 τ>ύ 1910 βί^λτυμα τού 'Εφ5^ε;ο^ Χανίων
  καί ή Σχετικη όΊ«.ογραφία.
  Άρμοδιος ίικαστικός κλΐ]τί)ρ παραγγέλλιται όπως ί* αντί¬
  τυπον τού παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελυταίαν κϊτοικίαν
  τού καϊηγορουμενου καϊ έ'ιερον τί.χ^λολ»νήϊ^ είς δημοσία μερ^.
  Έν Ρΐθώμν$ αυθημερόν.
  "Ο Είσαγγελεύων
  Ν. Κ. Στρατουδαχης
  ίΐρωτ. 6650
  π, 4363
  ·3 Ίδιοχ.τήτου 5 κρό6«τ« ϋ;ί«ς ο?αχ. 5θ0άνί;κοντει
  είς τόν Γιώργη Έμμ. ΙΙατϊαδάχην κάτοικον τοΰ χωρίου Βαγκα-
  λοχΛρι όπως Γχω;: · »ίτα ΐϊίίραΜΟμω; ε'ς την κατοχήν τι*ν ώς
  ίδιοκτησίαν.
  Έπειϊή τό άνόμημα τουτο προδλεπεται καί τιμωρεϊται άπό τ'
  ά'ρθρα 1,2,3, καί 7 Εθϋ ύπ' άρ θ. 665 Νόμου, χαρα*τηρίζετ«ι
  δέ ώς πληαμ«λημα.
  Έπειδί) ό καιηγίρίύΛβνος ούτος ϊίναι βπών καί άγνοεΐται ό
  τόπος τής διβμονής τού.
  Ίίόντες /.αί τ' άρθρα 405 κ^ί 406 τής Πβινικής Δικβνομ',ας.
  Καλούμεν τόν εΐρημίνον τ,ατί)γορούμενον ίνα ϊμφανΐϊθ^ αΰτ··
  προσώΈΛς έ^ώτίον τοΰ άκρ?«τηρίου τυΰ Πριοτοδιχείον Ρεθύμνης
  τί;ν 15 τιθ μηνός ΙαΌυΐρίου τοϋ έτ;υς 19! 1 ήμίραν Σ«&β«τον
  κα', ώραν Ί π.μ., ί'ναδικισϊή ώ; ύπίίτιος τής ίχτίθείστις πρ«ς»ο*ς,
  άλλως *έλίί δ'Α»σθ =ρήμην συμφωνως τώ 'άρΐρφ 407 τής Ποι-
  νι/ής Δικονομίας, συγχρόνωςϊέκαλοίμεν «ΰτόν όπως λ«6^ γνώ¬
  σιν των ίγγράφ»ντής ίιχογ^αφίας.
  ΈνΡεθΰμν^ τ^ 5 Σβτ,τεμδρίί,υ 1910.
  Ό Είσαγγιλεΰων Ρεθύμνης
  Ν. Κ. Χτρατουδακης
  ΟΊ *ληθίντ=ς μάρτυρες
  Γεώργιος Έμμ. Παπαδάκης άϊιχ,ηβίίς κάτοικβς ιοϋ -χ«*ρ[ΰυ
  Βαγκϊλβχώρι Ρεθύμνης.
  Ν;κ.όλαος Γ. Στα^ρα)ιάκης κίτοΐΌ; το- γωρίου ΙΙρινέ Μυλο-
  ΐΕθτί-μου.
  Ιωάννης Έμι*,. 'Λσπρ^δακης Κν«μ5τάρχης κάτο'κος τοθ
  χωρίου Μαργαρ'τες Μυλοβοτάμου.
  Στυλιανός Άναγν. Σχεφχνλχ.))ς χωρ^φ^Λΐς κάτοικοςτου χω-
  ρίοη Μαργαριτες Μυλοποτάμΐυ'
  Μιχαήλ Γολιο-ίΐάννης κά:οι<ος το" χ.ρί^ο Τρι-όδο. "Εγγρβ*α Ή ύιτ' αριθ. 35 το3 1910 Ιλθε,ις τ^ΰ σταθμόν τής χ>)ροφυ-
  λβκής Πηγίς.
  'Η δ—* άί'θ. 52 τού 191θί*.&ΐσ(; το3 ϊΐί^μοΰ τή χωροφυλα
  κή- Μαργαριτών.
  Τό ϋ-τ'άρίθ. 404 το3 1^10 &3ύλ4υ*α τοΰ Δι*. ΣνυθίΑίου
  των ίν Ρεθύμν^ Πρωτΐδικών κι/ί // 2χ*-ική ϊικογρ»φ'α.
  Άομόδιος δίΛΐστ.κις κλητηρ τ ιρΐ^γ;λλετϊ'. όπως ίν αντί¬
  τυπον τού παρόντος ι-οιχοκολλήσι; « - τί]ν τίλε^τ^:α< >ΐ:5*ίαν
  ιοΰ «ζτηγορουΛένβυ κα; έ';ίρ3ν το'.χ:κ9«.λήΐΐ(ΐ είς δημόϊ α ,λίρη.
  αύθημερ-,ν.
  Ο Είΐσαγγελιΰων Ρεθύμνης
  Ν. Κ. Στρατουδακης
  Έν ΌνόιΐΛτι ϊο«? Ιία<ί>.λέ*»ι) των '
  ΚΛΗΠΙΡΙΟιΝ Ε11ΙΚ.Ρ1Μ ν
  Ό ΕΐόανγεΧζνς τιον Ιΐριβΐοόικών
  Έπίίΐη ό Νικόλαος Γ. Μ.σχί*^ Λαγίϋϋρδίς '.χ.,ΐ'.ις
  τοΰ χωρίου Επάνω Τριπίίί Έπαρ. ^I^λΟ1^5τά,^.ο^ κχί (;ίη οογ>
  ίίν.ο; κατηγορεϊται ώς ύπαιτιος τού ότι έκ συστ^σεω; μί'α τίϋ
  Αημητρίου Β. Ουρανόν Ααίβίκίυ τ=ΰ χωρ ο» Κ,νηγ %<ι τ-;ν νύκτα τής 11 — 12 Μαί^υ Ι91θίκτ»)ς αύΛής τής 5ΐ*ιας τυ Κω;ΐτα- ντίνου Γ. ΙΙαπα5*κη κβιμΐνης έν ;φχω?·ω Βιγ<ιαλοχώρι Ρε'^- μνης έλαβον είς την κατοχήν των αύ:;,"~ι,ο<ως κ«ί άνεκ τής Αρ-.ιί Πρωτ. 5997 * Διεκπ. 3865 'Κν Όνόιιατ» ϊο>" ίΙα·Κλέωι; των Έλλτνων
  ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡ1ΜΑ
  '<) παοα τώ (ΙρωτοΓιικείω Ρεθύμνης Εί(ίαγγελεύς. "Βτι:'6ή ο Έαμιχν&υΓ,Λ Ληιι. Μα^ρ'-.φορϊ»'.ς χάτοιχος τοϊ χωρίου Κχτω Ιϊϊ'/εια ϋταρχια; ΙΙεοιχόος ί)ΐη αγνώστου διΐμονής χατηγο- ρείϊβι ώ; υπϊ.τιο, τοκ 8τ·. χατ» τον διιπλ>υ* άττ;6 "ΓΤ«ιραιιΓ>ς ·ίς
  ' Χΐ,ίαίπι - , ΚλΛη ιχι,ϋ 'Λ μοπλοί)υ «Θ-σΐίΑ'ΐ· τΐ)ν 1 Ίουνίθιι
  ! Ι',ΙΟ έν ι ώτίΐ 4α«5ι/ (ίς τη/ χατοχή» τ^υ αύ:ΰ Χατζιδάχι 8ΰο
  ' ά-,'νλιχχ., 'ίρ»« ήτοι 50 ορι/μϊ,ι; ! Λ/ρ^ν/α,ω. <>>ς ί' ιοχτησίαν τΓυ.
  'ιΛΐΐίη γο ·άν(!αΤ|μα τουτο πρββλίτΐιτΐι χαι τιμωίεϊτϊι χ*0 τ'
  άρβ->α 371 Α,χ; 373 τοί Ποκιχο^ Νο.Α^υ χαρχχΐηβίζίτβ' δ» ώ;
  ί ιτλ ι,μ.μίλη^.».
  • ·λιιο»ι (> χαττ^ορίυμινος «ι»» άπω/ /«Ι ίγ^οιΐτχι 6 τόπος τής
  , δία 'βντ|ς τού.
  Ι τ' ά^-ϊ 40ό χαι 406 τής Ποινιχήί Διχενο,|»ία;.
  οϊμϊν τοϊι ϊίρηϋίνο» χΛ'.ηγοροΰμινκν ϊ»α εμφάνισις αύτοπρο-
  ίώϊως ίνώπιον τοϋ Π^ωτβαιχιίου Ρι&άα,νι^ς την 15 τοΰ μΐ><6< Ία»ου«ρίου τβί ίτονκ 1911 ημέραν Σιβδατον χαΐ ώραν 9 π.μ. Ινα
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ^ ώς ύπαίτιος τής έχτίθιί^ης πριξ»αίς, άλλως θέλιι διχ«.«θ?)
  έρήμην «υμφώ ω; τω ά^θρω 407 τή< Ποινιχής Διχονομία;, συγχεί- νως οέ χαλοϋμιν αυτόν βπως λάβη γνώσιν των εγγράφων τής | δ.χογραφίΐς. Έ» Ρεθύ|ί.νν) τ?ι 13 Αύ-ϊθύι:ου 1910 Ό Είσαγγιλεύων Ρεθύμνης Γ. Μχικάκις Οί χληθέντίς μάρτυρες Στυλιανός Ματθ Χατζιδάκις άδυη'ίε'.ς χάτοιχβς τοί χωρίου Άρμίνους Ρεθύμνης. "Β γ γ ο α φ α Ή όπ' άίΐθ. 161 τού 1910 ίκθιοις τοϋ ϊτ«θμοΰ ΡεΙύμνης τβ ό π' αριθ. 33ΰ το» 1910 βου.'.ευΑα τοϋ Διχ. Συ,*6ουλίου των έν ί'ίίύμντ, Πρωτ&όίχών. Σχιτιχή διχογραφ α. 'Αρμο&'.ος διχεσ ιχο; χ/η'.ή. παραγ^*λλίτ*ι ό'πω; εν αντίτυπον τ;3 παρ>5ντις τοιχοκολλήση εί; τή» τελευταίαν χατ'ί'ίκν τοΰ χατη-
  γ ρ5υαέ»ου χαΐ ϊτιρον -.ο χιχολλήϊβ ιϊχ δημοσία μ^βη.
  Έν ΡεβύμνΤΓ) αΰ^ΐ}μ«ρίν.
  Ό Είσαγγελεύων
  Γ. Μπικάκις
  "Αριθ. Ά-οφ. 102
  1 ό Δικαστήριον των Ιΐρωτο&ικών Σφακίων.
  Συγχείμενον. χ.λ.π ................................
  Συνεόριασαν χ.Λ.π....................................
  Ίδό.τες την διχογραφίαν χαΐ
  ^χΐφθΐντες χατά τ&ν Νόμον
  Έπειδή χαΐα τοϋ χατϊιγορουμίνου φυγ-,&ιχίϋντος εξεδόθη ή
  ».το της 17 Φεδρουαρίου Ιίΐθ χλησις πρθςς εμφάνισιν χατα την »ν
  ' (ι αΡΧΪΙ τ ""ι"» παρούσης νομίμως όρισίιΐσαν όιχασιμον τοϋ Λιχασ;·η-
  , ι^υ τούτου π^θς απολογίαν χαι πιραιτέρω συζήτησιν τής προ**.·
  , έν ής χκτ' αιί:ου χατηγορίας, ιτοιχοχολληθη ίΐς την τιλειιταιαν
  υιού χατοιχία- χιι ιις τΐ,< έ&ρχν τ^ν Διιαΐτηρΐΐυ τιυτου, ώ; βιΐ- >· /υται εχ των σχιτιχών ι.πι6^τηριω» τώ» υιχε'.ων αγροτιχών 6ια-
  ν^μίιον χαι ίθ^μυσιιυθη 11; το οπ' αριβμ. ϋ ΤΓ(ς ί5 Φιβρουαρίου
  ι.ε πα(.αρτημχ -.ή; ιφημδρΐΐος της Κυβερνήσεως, ίτη(-ϊΐβησχ» 64
  , χι αί νοαιμχι πρ^ς ιμψϊνισ.ν ιου προΰεσμ α», όθεν μη ε^^ανΐοθί ς
  χχγλ την πί^ι τοκτου αΐτησι» -ου χ.
  εχ της »νωττιο< τοΰ Λι<«ίτηρΐ5υ τούτου 6ιις α ;αοιι*.ιχής όικάιχλϊίας » ■,ϊθειχιΐη Χ4ΐ το ΔιχΑβτη,ιιον 6>τ*ισθη ότι
  ο λατηι·ραυ|Λ«νβς, χατα τον ιν τώ χατηγορΓ(. ηριω αν«φ«ρομ»νον
  '>απβν χΐΐ ^ρο>ον ίςιτέλισί τΐ)< αΛ^οονιϊσαί αυτώ χςιοποιναν πραςο ί ευμενώς οίον νχ χηρυ/^β/ι «νοχος τί,ς ό.' ήν Λθΐτηγορ&ιται χίΛα- ο'.|λθ« πριξεω, ίριζ^^άνης τη, άς ϊς εκαίτ.υ των χλχπΐντων 11 Έκειοη ή πρ5χ*ιμένη αςιοιτοινος πραςι; προβΛίπεται χαΐ τιμω- (..«ται υπο τώ* ά^ίΐρ. 37 ι, χαι ΑΊΛ τού ιΐνΐν Νομυυ, εν συ>διασμώ
  ιιρο; τα ά^6Γα 1, Ι, ά, α.λ. Ί τα» υπ ΐγ'.ίιμ.. ΰϋο π<ρι ζωαχ/.οπης Ν ομού. 'Κπΐ'.οι) 6ριζ9^.&νη; τη^ ιχς>χς ί«.ασΓθυ τώ/ χ.Λ_πεντων Ιΐπρο-
  &χτω> εί, οριΐ^μας [ Ιυ ] χατα τ^ν χρ.σΐν τοι Λιχχατηρ οί τούτου,
  <,$.^< να ίπ&Ληΐ^ εις :ο» ή Ί , ςι ί,ηί ζϋίχ,,οπ^ χαΓαΐ>:»»ζό(»ι,οι σ(<ρί.υνται τώ. εν :οι, αρ^ροις -ι λ,χι .. υ^ ιΐ^ο. Νοα^κ ,»^ ^_^φ ,μΐ ..«ν οιχαιω- Λιχ τχυτα Διχαζον «ρ/ρι,η. τού χχτηγυρου;χε»ου Μχνο^σ^υ Ιωχ.. Λιχ χατοΐχου ΚαΛλΐ/<.ρχ;ου; ί.^αχίω/ χ«. 7)0., ι^ωΐτου θ:ζ(ϋ, 1-νΓ,ρυΓΟίΐ ουτύ) ί,υ/_ο» τα^ θίΐ χχτι τη« νυΛ.* τή; .'1 την 22 αν Απριλίου ..χ .ής βί^ίως *'Λ9/)ν/ί<> της ηί^
  ψ ^φχ^.ω , κ /<ωϊε. λκ.^;ι· ^(Λβ<., χχι ί<ίΐ> ι ί,^ σιιγ-
  το^ ίλον».ς οι*»ιωμβ ιθΐνχΐη^ο^^ Ίαια,ίϋΐ» Λΐ ινα
  »υόη ,αιθΐΛθυ 1.ι^^.χ»>υ ίίϊ^.υ', δΛ.υς» εις -ην χιΐο^Γ,ν ιου
  -λ προοχΐχ 4ς ώ. χχ. 1 2 ϊ,λ. τ^-ιτικ-,, ις α, ΐ< 1λ ο ορα/^μών ~Λ ι, οί» νχ ι« έχγ-, π.ιρα/ομω; ώ; ιόιοχτηΐΐίν τού χαι Κ.4Τ*3ΐΧ'χ,ίΐ ταν Λΐ]-υχ;^/.* ;.κ..ϊ ένΐ/^ς/ ^ Μχ<^υ^ον Ιωαν. Δ'χονιμχχην χιτο.χαν ^^ϊ>. ών ΚαΛΛΐχραΐου; χαι
  "ΐ6τ) αγνώστου «ιαμ,. ής »ι; «ρυλιχιΐιν ουο ^2) ί'·ώ·, εις η ρ
  Ίΐ*(»6νι« Ιωχννην Μ. Ιίβου&η,ν χχΐοιχθ» Κ»ψο.*σευ ϋφ«χΐων, πλη¬
  ίκομήν, ενδεχβ πρ^6ίτων βντί ϊραχμών 10 ϊχαστεν ·η*οι «ν όλω
  δραχμ. (110) έ«ατ4ν δέ»«, βΐσπραχτέων χ«1 ϊιά μηνιαίβς προσω'-
  πιχης χρατήβιώ: τού χά: είς τα νόμιμα Ιξοδα τής δίχης, άνερχιίμινα
  ίΐς δραχ. (8), υπέρ τοΰ Δημοσ ου Ταμείου είστρ«χτέ»ν χ«1 δι* μη-
  νια'βς προσωπιχής χρατήσεώς τβυ είς χατα»αγ«α«:ιχ« έχτος των
  φυλαχών Ιργα τοΰ Δημοσίου ή' Δημοτιχά άμέσβς μετά την Ιχτίσιν
  της ποιιής εξ (6) μηνώνν χαί είς την στέρησιν των πολΐτιχών «ύτοΰ
  διχαιμάτω^ ενός, (1) ετους άπό τής έχτίαίως τής Χοινής τού.
  Εκρίθη Απεφασίσθη χ«1 εδημοσιεύθη
  Έν Βχμω τη 10 Ίβυνίου 1910
  Διχαβταΐ
  Ι.
  τοΰ Γρνμματέω;
  Κ. Παπαδουχάχης
  ψς
  Ί. Διαλννάκης
  Τ. Πβτνχόκης
  Ότι άχρ'.βέ; χπόοπασμα
  Έν Βάμω τϊ| 24 Σεπτεμβρίου 1910
  Ό τοΰ Γραμματεύς
  Σ. Φραντζεβχάχις
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Τής !}«' αριθ. 548 τ«ϊ 1910 αποφάσεως τοΰ ΕΙρηνοδιχιίευ
  Χανίων.
  Τό Ε ίρηνοδι* ιϊον Χανίων
  Συιεδρίαβαν........................................
  Ινα δΐ'άσγι επί τής επομένης αίτήσεως μεταξϋ.
  Τής αίτούαϊ;; Χαΐειγίς Χανούμ Λιμανρίϊζάχη «υζυγου Ζχχήρ
  Κασημζαδέ χατοίχβυ Χανίων χ«'. προσωρινώς Κωνσταντι>ουπί-
  'εως χαι
  Κατά των χαθ' ώ» αυτή 1) Νεσρές τό γένος Μελιγκουνάχι χή?«ί
  Χουσείν Χχμαμ-ΐζάχη χαί 2) Ααλέτ Χϊμαμτζάχη, χατοίχων
  Κωνσταντινουπόλεως.
  Διά ταυτα
  Διχάζοκ ίρήμην τώ. χαθ' ω« ή αίτησις.
  Δέ/ΐται ώ; (ϊΐσι^ον την πβοχε'.μενη" ΰχό χρονολογίαν 7 Σικτεμ-
  βρίου 1910 αίτησιν τής αίτουσ/)ς Χαι^ιγές χοινΐ-ϋμ Λιμ*νρ*ιζάχη
  συζυγθυ ϊαχηρ Κχσημζαδι χατο,χου Χ*ν.ω/ χαί προσωρινώς
  Κω>σΐαντι>«υπόλεως χατά των χαθ' ών ή αίτησ.ς 1) ΝισρΙς *ό
  γένος Μελιγχςυ αιχη ΧΊΡα( Χουσιΐ» Χαμαμτζαχη χαί 2) Χιλέι
  Χαμαμτζάχη /αΐοίχου Κωνσταντινουπό>Ία>ς.
  Χορηγιϊ ιίς την «ιι;οϋ·ε!< την άίει*ν δκως έπιχιιρήση τ«5 άναγχα'χς ιπισχευας επί Τΐ,ς στέγης της οΐχίας τώ» χ»θ' ών ή αίτησις τής χΐιμίνης ά υ>θ(ν τού έν τγι π^·χ»ιμίνγι αίτηβιι της
  αναφιρομενου μα,αζείευ των, ώς πιριγραφονται αυται έν τ? υπο
  χρονολογίαν ϋ Σιπΐεμέίριου 1
  V
  ί0 Ιχίεαει αΰτεψιβς τοΰ μη/ανικοϋ
  Άντωνίου Ζ. Μουνταχη.
  Άποφαίνετιχι προσωρινώς άνΐυ έ/γοήσίβς ίχτίλεστήν την παρού¬
  σαν αιπόφααιν χαΐ
  'ϋπιβάλλίΐ »ί< βχρος των χαθ' ώ/ ή αίτησις τα διχαβ;ιχα εξοδ* τής αιτουοης δραχμάς ιΐχασι (ά(ώ.ΙΟ). Έχρίίΐη άπίφχσίσθη χαΐ έδημσ#ιεϋθη Έν Χα.ίοις τή 17 Σϊΐτΐεμυρίοο 1910. Ό Ειρι, Ό Βίηθίς τοΰ Γραμμβτέως Ι. Βΐ/βτακης Ί. Βενέτικος τ,ς πίρίληψις τή; ώς άνω χ χ»οις τί 26 Σιπτ6μβ3 όν 1910 Ό τής οίίτουση< πληίίξούιης Διχηγορος Π. Μ. Ταζεδάκης