93605

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1910

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΠαΡΑΡΤΗΜα ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΛθΓΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΟΙ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
  Έν Χανίοις τί, 12 Όκτωβρίου 1910 — ΑΡΙΘ. 71
  Τού μηχανικόν κ. ίιπ££ΐ ίιιίζί Καθηγηταί και
  ριιτοΰ των πολιτικών ρηχανικών τής ΊταΓλ» ις, επί
  τίνων ζητημάτων αφορώντα» τίιν προμήθειαν (ΐιβς
  βι/0·ι:ό(>ον, τονς λίτινας καΐ την καταέκκυίιν ϋιδιιοο-
  ορθφΐκοϋ δίκτυον, έν τή ΙΝήιϊψ Κρήτης.
  Κατόπιν τού προκηρυχθέντος κατά την 2 7 ην
  Ιούνιον 190ά διαγωνισμοΰ διά την προμήθειαν
  μιας βυθοκόρου, ενός ρυμουλκόν; και δύο φορτηγί-
  όων πρός εξυπηρέτησιν των λιμένων της· Νήσου, ή
  Έκτελεστνκή Έπιτροπή, τη, όμο^ώνω γνώμη
  της πρός εξέτασιν των προσφορών διΰι τόν ώς
  είρηται σκοπόν Επιτροπείας, έκρινε καταλληλό¬
  τερον πρός εξυπηρέτησιν των λτμένων τής Νή¬
  σου τό σύστημα §ν6Όκόρου μετά σιαγώνων (4 ΐηάο-
  ΙιοΐΓβϋ; άντΐ τού συστήματος (ίυθοκόρου μετά γου-
  όάοων (ϊ §0(1θΐ8) ποιουμένη δέ χρήσιν τού διά τής
  προκηρύξεως κεκτημένου δικαιιοματυς αυτής, οέν
  κατεκύρωσε την προμήθειαν τής βυθοκόρου μετά
  γουβάόων (ά βθαβΐ^, άλλ' απεφάσισε νά προκηρύξη
  νέον συναγωνισμόν πρός τόν σκοπόν τής προμη¬
  θείας βυθοκόρου μετά σιαγώνων (η ΐηαοΙιυΐΓβδ).
  'ίΐπειόή εγεννήθησαν άμφ-ιόοΛίαι τίνες σχετικώς
  μέ την προκειμένην προμήθειαν, ή ΕκτεΛεστική
  'ϋπιτροπη, επι τη ^άσει τής γνωμοόοτήσεως τή».·
  Διευθύνσεως των Λημοσίων Έργων, άπε<{;άι>ισε να
  ζητηϋί^, ττί μεσολαόήσει τοϋ κ. Γενικοϋ Προξένου
  τής Ιταλίας, ή επι τοΰ προκειμένου γνώμη τοθ λίαν
  πεπειραμένου είς τα ^ιμενικά έργα μηχαννκοΰ κ.
  ίιΐΐ^ι ίαίβϊ Έπιθεωρητοϋ των πολιτικών μιιχανι-
  κών, Καϋηγητοϋ των λιμενικών έν τώ ΐΐολυτεχνείψ
  Ρώμης. Μέλος τοΰ Διοικητικοΰ .ιυμόουλιου των
  σιδηροδρόμων τοΰ 'ΐταλκου ιράτους και συντάκτου
  τοϋ σχεδίου τοϋ λιμένος Β^α ΒΙ»ηο» ΆμερικΛς
  κα πλείστων άλλων λιμενικών έργων.
  Ή αύτη Έκτιλεστικη Έπιτροπή έθεώρησε κ(ΐλόν
  έπ τή ευκαιρία ταύτη ν' απευθύνη τω ρηθέντι μη-
  χανικφ κα τάς'κατωτέρίο έρωτήσεις· μεγάλως ένόια-
  <{>ερούσας· την Νήσον Κυήτην.
  Ιον) Έπειδή οί τρείς λιμένος Χανίων, Ρεθύμνικ.
  καΛ Ηρακλείου οΐτινες έχουσι κατασκευασϋή άπό
  τής Ένετικής έν Κρήτη κατοχής έχουσι όέ επιφά¬
  νειαν ό μέν πρώτος 1υ»,0θυ τετραγων. μέτρον, ό
  δέδεύτερος 9,000 κα ό τρίτος 33,000, έπεχώθη-
  σαν δι' άμμου, ίλύος καί άλλων ύλών, ΰπάρχοισι
  δ'έντϋς αυτών Ιφαλοι έμποόίζοντες κα'ι αΓ'τά τα μχ-
  κρά πλοϊα νά προσεγγίζωσιν είς τάς προκυπαίας κα
  τα μεγάλα νά είσέρ^ωνται είς τοΰς λιμένος·, ήρω-
  τήθη ποίον σύστημα §υθοκόρου ΟΛ Γιτο καταλληλό¬
  τερον διά τον καϋαρισμόν των λιμένων, ληφθέντος
  ύπ' όνΐίει ότι Λ πρός τόν σκοπόν τούτον ψηφισθεΐσιι
  υπό της Βουλής πίστωσις άνήρχετο είς ¥80,000
  δραχμών.
  2οί Ή Έκτελβστική Έπιτροπή έχουσα υπ'δ{;ει τάς
  τοπογρα^ικάς συνθήκας τής Νήσου Κρήτης χα^
  ιδίως τίιν ύπαρξιν τοΰ μεγάλου κόλπου τής- Σού-
  δας δστις προστατεύεται κατά των διαφόρων «ϊνίμων,
  γνωρίζουσα δέ ϋτι οί λιμένες Χανίων, Ίΐοα-
  κλείου καί Ρεθύμνης και έν τι πε >ιπτώσει ήθε¬
  λον έκβαϋυνθή δεν θά ηδύναντο νά περιλιίβωαι
  τα πλοϊα τής «Γενικής Άτυοπλοϊκής Έται-
  ρείας» τοΰ *1.ονι1» κα των άλλων Έταιρειών αΐτι¬
  νες έξυπηρετοϋσι την Μεσόγειον, ηρώτησεν ωσαύ¬
  τως εάν 6ά ίιτο προτιμότερον νά μεγεθυνϋώσιν οί
  ανωτέρω ραθέντες τρείς λιμένες ώς είχεν αποφα¬
  σίσθη κα εϊ^ε συνταχθή ό (ϊπαιτούμενος προϋπο-
  λογισμός δαπάνης 8,750.000 δρ. διά την κατα-
  σκενΐιν ενός λιμενοβροχίονος έν εκάστω τούτων, ή
  νά στραφιι πασά ενεργεια είς τόν λιμένα Σούόας
  ν.α νά κατασκευασϋώσι έκεΐ προκυμαϊαι χα'ι έκφορ-
  τωτικαί μηχαναί, συνοεομένης ταύτης διά «τχδηρο-
  όρομικοΰ Οικτύου μετά τιόν τριών κυρίων πόλεων
  της Νήσου ών οί μικρο'ι λιμένες θά έχρησίμενον
  διά την άκτοπλοΐαν.
  ΙΙροτοΰ δοθή απάντησις είς το έρώτημα τουτο,
  έδει νά ληφθή έπίσης ύπ' δ!χι ή ζημία ήτις ί τοι¬
  αύτη περιπτώσει ϋά προσεγίνετο είς τάς τρείς πόλε ς
  διά τής ΰποτιμι'υεως τώνοίκιών ν:αί των μαγαζείων,
  συνεπεία, τής κατασκευής τοΰ νέου λιμένος Σούδας.
  Καίτοι δέν θά ίιτο δυνατόν νά δοθή ή πρός· τουτο
  ποοσιικουσα απάντησις πρό τοΰ εκτελεσθή έη τόπου
  έςέτασις έρωτάται εάν θά είναι έν πάσει περιπτώσει
  προτιμητέον ν' άναβληθφ πάσα έργασία πρός μεγέ-
  ϋυνσιν των ήδη ύπαρχόντων λιμένων μέχρις οί τό
  ζιιτιιμα τούτο μελετηθή καλώς, λαμβανομένης $ο'
  στ.κής αποφάσεως έπιττ^^άσει σοβαράς προκηρνξΐως
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
  τής κατασκευάς λιμενικών έργων καί τοΰ σιδηρο-
  δρομικοΰ δίκτυον.
  *.* Κρητική Κυβέρνησις άπευθυνομένη πρός τόν
  καθηγητήν κ. Ιό,ιπσσ,ί £,αϊ§ϊ, παρεκάλεσε συγχρόνως
  τούτον ίνα εύαρεστούμενος παράσχη δι' εκθέσεως
  τού άπαντα τα άναγκαΐα στοιχεϊα και πληροφο¬
  ρίας προτείνων την κατασκευήν έντός των όρίων
  τού προϋπολογισμόν/ των έργων άτινα θά εθεώρει
  κατάλληλα.
  Ό κ. ΐΛΐϊ^ί μετ' ευχαριστήσεως απεδέχθη τό υπό
  τής Ήμετέρας Κυβερνήσεως άνατεθέν αύτω έργον
  καίτοι πολλάς τότε είχεν άσχολίας προτιθέμενος
  ν' αναχωρήση διά την Μεσημορινην Αμερικήν ώς
  άπεσταλμένος τής Ίταλικης Κυβερνήσεως και παρα-
  στίι είς τάς Διεθνεϊς Έκθέσεις επι τη εύκαιρία τής
  εκατόνταετηρϊδος της άνεξαρτησίας τής Άργεντινής
  Δημοκρατίας. Κατά τό είς Αμερικήν ταξείδιον τού
  συνέταξε την σπουδαίον αύτοϋ έκθεσιν ήν ή Έκ-ε-
  λεστική Έπιτροπή έθεώρησε καλόν ίνα γνωρίση
  είς τουςκ. κ. ιΐληρεξουσίους και είς τό κοινόν τής
  Κρήτης, έχουσα υπ' δι|τει ότι τα μεγαλύτερα λιμε-
  νικά και γεωργτκά συμφέροντα τής Νήσου σννεζη-
  τήθησαν υπό μηχανικοΰ είδικοΰ και άρμοδίου.
  Έν Χανίοις ττ? 28 Σεπτεμβρίου 1910
  Ή ΈκτελείΙτικη Επιτραπή
  Ό Προεδρείον Τα Μέλη
  Γ. ΜΤΑΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ Π ΜΑΡΗΣ
  Β. ΣΚΟΥΛΑΣ
  Έν ιω 'Ωκεανώ έντος τοϋ «Πρίγκηπος Ούμδέρτου»
  19 Απριλίου 1910.
  Απάντησις είς τάς δύο πρώτας ερωτηθείς τής
  Κρητικής Κυβερνήσεως διατυπωθείσας έν τω υπό
  χρονολογίαν 25 Φεβρουαρίου 10 Μαρτίου 1910 έγ-
  γράφω σχετικώς πρός την έκβάθυνσιν των λιμέ-
  νων Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου.
  1η 'Ερώτηοίις
  Έκλογή συστήματος
  Διά τΐν καθαρισμόν των λιμ, εν ών Χανίων, Ρεθύμνης καί
  Ηρακλείου οίτινες άπό μακροϋ χρόνου πληροΰνΐιπ Ίλύος, καί
  την έξιγωγήν των είς τίνα μέρη ύπαρχόντων ύφάλων, ή άναγ-
  καιοΰσα βϋθθλόρος ίέον νά πΛηροϊ τους άχ,ολούθο,ις ό'ρους, λαμ-
  δανομίνου !>%' 5ψ»ι ότι δέον νά μή γίνη ύπερδασις τής υπό τής
  Βουλής χο^ηγηθείσηςπρΌς τόν σκοπόν τούτον πιστώσίως των
  280,000 Κραχι.ων.
  Ιον) Νά ^ δυνατόν νά καθαρίζΐβ βΰ'τη καί πλησίον των τεχνι-
  ν έργων, ών ή ετερεότης ένεκα τςΰ χρόνου θά η:ο άμφίβολος.
  2ον) Νά λιιτουργϊ) μέχρι τοΰ βάθους των 8 μίτρων όπερ είναι
  αρκετόν διά τα πλοϊα ά'τινα προσορμίζονται έν τοίς λιμίσι τού¬
  τοις, νά γι ίέ προσέτι ίανή νά ανοίγη τόν Γδιόν της δρόμον.
  '3ον) Έχοντες ΰπ'όψει την μικροτάτην επιφάνειαν των λιμέ-
  νων τούτων δέον διά λόγους οΐκονομίας ν' αποφύγωμεν την χρτ|-
  σ ν φορ ηγίδων αίτινες πρός τοίς άλλοις άπαιτοΰσιν ωσαύτως
  την πρ:μήθειαν ρυμουλκοϋ. Τουναντίον αί έξαγόμεναι ύλαι 6ά
  τοποθετώνται βχ' ίύθϊίας έντός δίξαμενών άς ή βιθυκόρος θα
  φ-ρτ; πρός τόν σκοπόν τούτον καί αί οποίαι θά δύνανται νά χω.οέ-
  οωσι την επί ϊίωρον έξαγομένην ύλην. Επί πλίον ή βυθοκόρος
  οί; η δύναται να μεταδαίν^ είς τόν τόπον τής εκκενώσεως, δέον
  νά ί·έ(.τ, έ'λικα καί ατμομηχανήν δυνάμεως άναλόγου θα τρ;φο-
  ίϊτήτα: ίέ ΐ»χο τού λέδητος, δ'σπς θά χρησιμευγ καί διά το μη-
  χαντμα τής βυθοκόρου.
  4ον) Ή βϋθίκόρος θά ?] ώταύτω; είς κατάστασ.ν νά εκτελή
  τό ταξείδιον ά*ό Χανίων, είς Ρέθυμνον χ«ί «πό Ρέθυμνον είς
  Ηράκλειον μεταχειριζομέΎη έν άνάγκτ^ κ*ΐ ίίτία.
  Διδ;μίνου δ'τι ή μεγαλυτέρα απόστασις μεταξύ έν':ς λιμένος
  και ΐ3θ -λησιεστέρου αύτοΰ ίί»αι 30—3-ό μΐλλίων ώς έγγιστα,
  «ς*γει τις τό συμπέρασμα ότι ή β,ιθοκορος Οά δύναται Τιάντοτε
  >αί δή ίν> καιρώ χειμώνος εάν ή θάλασσα ϊέν είναι πολΰ τετα ·
  να εκτελή το ταξείίι^ν της έντος χτ?ς ήμίρας, άναπτύ-
  σουΐα ταχύτητα μόνον πέντε μΐλλίων καβ' εκάστην ώραν.
  "Εχοντες ύπ' όψει ό'τι αϋ'ϊη μόνεν είς εκτάκτους ιτ-ίριστάΐείς
  θά μετ«δαίνς άκο τοΰ ενός λιμένος είς τόν έ'τερον χ«ί ό'τι 0« η
  δυνατόι» ν' άναμένς πάντοτε κ*λοκ«ιρ:αν, «ρονοδμϊν ό';ι 8ά ήτο
  άΐχοχος δ*χάνη δι*, νά ΐ»οδίασβ<) δια μεγάλης κινητήριον μη- χανής ίνα άν«πτύ«ση μεγάλην τβγΰ-,ητβ. 5ον) Τό πληρωμα ΟΓ.ίρ Οά όποτελεϊτίΐ έξ έ<ός μηχανοι,'ργίθ 8ΐϊΐ)θύν»ντος την β^θ;κόρίν, δύο β9ηίών, δύο έργατον καϊ ϊΰ: ναυτών διον νά Ιιαμένχι ϊιορκώς έν ιω ιτλείφ. 6ον) Έν «νά·£Χ.τ| ή βυθοκόρος θε λειτουργγ, ν*ει ώς βαριϋλ- κον Ϊ!Λ την έκφόρτωβιν έμπορευμάτ(».ν ή διά την μετειφοράν όγκ*λίθ^ν ιτρός κχτασΑει,ήν V ιμενοδραχιόνων ή θεμελιώΐεων των τϊίχων των προϊυμίΐών. Δέ»ν >ά λειτευργί) ώοαΰτω^ ώς μη-
  χανή ιτρός ϊμπηξιν των π^ίσάλων ή ώς λιφςθραύστης νά ί| δυ¬
  νατόν Κ3(τ« συνοδίαν να "ϊίρΓλαμδάντι πρός τόν σκοπόν τοΰιον
  έςβρτήμίτα τινά χωρίς νά ·>.αρεμπο?ίζηΐαι έπαισθητως ή λει
  τουργία τού πρός έκίάΐυνσιν μηχανήμίτβς.
  7ον) θι δύναται νά ρίπΐϊ) καί Ι^ν,η τά^ άγκύρκς πύτής, τβΰς
  σημχντήρας προσεγγίσεως χαί τα; αλλκς αγκύρα; των με-γάλω»
  αχ,γ,αηχΤιΡΜν ίι» μεγάλ« πλοΐα.
  Έν άνάγκι^ ή βυ.ίκόρος δέον ·ά τ] ίφωοΊασμένη δι" άντλιών,
  πρός βοήθειαν των χι-δονευόντων πλοιων καί διά πυ^'ςοέεστ,ιΐ'.ών
  τοιούτων πρός προστασίαν τοΰ λ·μένος.
  "Ινα ή βυθίκόρος άνταποχρίνηται πρός τούς ό'ρους τούτους
  έντός των όρίων τής χορηγηθίίσης πΐστώσεως των 280,000
  δραχμών ιό καταλληλότερον σΰΐτημα ιΐναι ή αϋτοκίνη-ος τοι
  αύτη, ίΛτελοΰσα αυτομάτως την φόρτωσιν, ίφωδιασμίνη ίιά δύο
  σειρών αύτοματικών γουδάδων (§Όάθ1)8) τοποθετοομένων τοϋ
  ενός είς τό όπισθεν μέρος τοΰ πλοίου κβί τοΰ ετέρου ε'ι< το έ'μ- ιτροσθεν, ίκανών νά έκκενώσι τ.',ν έξαγομενην ΐλύν, έντός χωνίων (ίΓΟΓϊΐΐδ) μέ καταμακτάς (80υρ3,ρβ5) τοποθετουμένας έντός τοδ σκάφους. Θά ή ίκανή να μεταδαίνιτι μεθ' δλων των μτιχανηιι^των μέ/ρι τοΰ μέρους τής έκχενώιεως καί νά πλέη άπό τ;ύ έ'ός λιμένος τής Νήσου «Ίς τον έ'τερον καταδιβάζουσα καί τνπ:θί- ζαΙζΛ τα βκρέα τεμάχια των μηχανημάτων έντος τοΰ άμπορίου ί) των χωνίων (ΪΓΟΙΏΪδ). Τα δύο μηχανήματα τής έχίαθύνΐεως θά Βχηματίζωνται :κ ου5 άτμοκινήτων βαρούλκων δυνίμεως 5 τόννων εκάστου (ή δΐα^ορα τής δαχάνης μεταξυ 3 καί 5 τόννων είναι πολύ μικρά). Ό βραχίων το5 βαροΰλκου δέον νά η περιστροφ'.κός ούτως <5ϊτε νά η δυνατόν κ«τά τόν πλούν νά μετβτίθηται ούτος έν τη γεφύρα τ°ΰ πλοίου. Τό άνοιγμα τοΰ βαρούλκου ίέον νά γι 6 μέ- τρωιΐ, ικανόν δέ νά θέτ^ είς κίνησιν σιαγώνας ^ΊΪίϊβδ α ΓΠίΐ- 01ΐ.ΟΪΓβ5 συστήματις ΡΓΙβδΐΐΏειη ή1 8ΐΟΤ.1ΐ6ΓΤ.) ή1 Ηβ,ννν&ΐ'ΐΐ ή άλλων δμοίων χωοη-ικότητος 2 μέτρων ώς Ιγγϊστα εκάστη ς. Αι προμηίευθησομϊνα! σιαγώνίς θά ώτι έ'ς ήτοι α .) τρίϊς (μία βοηθητική) διά την εξαγωγήν τής ίλύος, τής άμμΐυ, τοϋ γύψίυ ή1 αλλων ΐλών ολίγον συμπαγωνβ'.) δύο μέ μιχρεύς οδόντας διά στερεωτίρας Ολας γ'.)μί« μέ χονϊροΰς όδόντΐς δια την εξαγωγήν των βράχων, των συντριμμάτων τής λιθοίομής καί άλλων σν.ληροτάτων ύλών. Τα βαροϋλκ» δέον νά έξάγωσιν >,αθ' εκάστην ώοαν 8Ο3 μ·
  ύλών μέσης πυκνότ^τος καί έκαστον των δύο χωνίων (ΐΓβΐϊΐΙΒ)
  ϊέ&ν νά ίχγι χωρητιχότητα 1ΟΟ3 μ. άν:αποκρινομ»νην είς πβ·
  σότητα 2, 5 ώρων.
  Έκαστον βαροθλκον θατ, έφωϊ:ασμίν:ν 8ι' είδικών όϊηΊ<δν «,αΐ καταστρώματος, Γνα δύναται νά μεταβάληΐαι είς μη/ά'. η ^α ϊια την ίμπηξιν των πασσάλων ή1 β!ς λιθίθραύστην. ΠβΌ^ τόν οκο- πόν τούτον δέον νά γίνΐβ ή πρΐμήθεια ενός καταπ«*τήρος (ιηουΐ,οπ) 1,000 χιλ. καί ενός 2,000 χιλ!ογ,->. ώς κ?ί σιϊηοάς
  ράδδ;υ πρός (>ρϊϋσιν των β?:'χων 03586 ΓθθΙΐθΓ συϊϊήμ»τος
  ^ΟΟΙΙΪίζ ί) όμοίου. 'Η ράδδος αύτη θά φίρτ^ μ-<κράν ράδιον σιδηί-άν μέ α'ιχμήν, κινητήν έκ χάλυδοος βϊρους 4500 χι/·ιογ?· ίκαν/·,ν νά θραϋ-η τοΰς τετανολιθουί η τ:ύς υπό τό υ'δωρ τοί"χο-ς· Δέον έπίσης νά προμηθευ&ώσ; δίο β5ηΐηίΐ ,αί α'χααί χαλύδί.νοι. Τα μηχανήματα ταυτα δέον νά έφαρμίζωνται είς άΛϊ^τ·,;! τα βΐροθλκα ό ίέ βραχίων (ΐ)Γ3,8) των βαρούλχων νά έςεχη τή; πρύμνης καίτης πλώρης ούτως ώττε ^ά δύναται ν^ 8ι*ν:ΐ',ΐ τόν ϊίιον δρόμον αύτοϋ καί κατάτάς 3-ιο ϊευθύνσεις. Συνιστώμεν, καίτοι ?έν Λιμ απολύτως άναγκαΐος, ι'ον ήλε ·- τρικόν φωτισμόν, εσωτερικώς μέ λυχνίας 3. ΐηθ3.Π(1β8Οβηθβ καϊ εξωτερικώς διά τοιούτων μέ τόξον (3. Ανθ) μίαν «υροσδίϊτι- κήν αντλίαν χωρτ,τι·*δτκ|τος 75 μ.8 Οψο^ς 20 μ. κ*ί ·τέρ*τν κεν-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  τρόφυγα "ρος διάσωσιν των ν.ινουνβυόντων ττλοίων ικανήν νά άνυ-
  ψώνϊ) ί'ις ΰ'ψος τριών μέτεων 200 λίτρας ΰϊατος κιθ' έ'καστον
  δευτερόλεπτον* βά τ| έπίσης έ·ωεΊ«σμένον οι'ένός ίβτιου χινητοθ,
  μιας λέμβου διά την τοπΐίέτησιν των άγχ,υρών £ίρου; ενός τόν-
  νβυ ν.ϊί μιας μικράς λ«'μ6ου δυναμένης νά π»·(λ*μ·ένχι 8 πρό-
  σωπα δι' δι*ν των συνή·*»ν έργαλιίων, ώς άγκυρών, άλύστεων,
  υίμαϊοόρων πρός καθορισμόν τβύ μέρους τής έργ«·ί«ς κ«ί διά
  των σί,νηβων αντικείμενον κ«ταγρε:·τ)ς κ·ί μεταλλαγάς διά τό
  τιλςΐ-,ν, τβν λίβητα. την μηχβνήν, τα μηχανήματα χλπ.
  Έν ιτάσγι περιπτώσει εάν τό ποσόν των 280,000 χιλιάδων
  ίρκχμών ϊίν έκα·χέση διά τάς 16ο άντλίας χαί τόν ηλεκτρικόν
  φωτισμόν, τό σχέδιον οέον νά προδλέπη την τοιαύτην εγκατάστα¬
  σιν ούτως ώϊτε νά ^| κατόπιν δν»αίή ή εκτέλεσις χωρίς νά υπάρχη
  ά»άγκη νέων τροποπβιήσεων.
  2α ερώτησις
  Μεγένθυνσις των λιμένων Χανίων, Ρεθύμνης κα
  Ηρακλείου τι συστηματοποίησις ένόςκσΛ μόνον
  λιμένος είς Σούδο,ν, συνδεόμενον μετά των
  διαφόρων λιμένων κοΛ μέ τό εσωτερικόν
  τής Νήσου διά σιδηροδρομικης γοαμμης.
  Μολονότι ό υπογεγραμμένος αρκούντος γνωρίζειτήννήσον τής
  Κύκρου,τήν Σιχελίβν καί τα μεσημιρινά μέβη τής Κκλαδρίας άτινα
  έξ ^υποθέσεως χρίνβνται δμοια ίκιίο »υσιχήν, γεωργιχήν κβί έμπβ-
  ριχήν Ιιτίψιν πρός την Νήσον τής Κρήτης, έν τούτοις είναι
  δύσκολον, χωρίς νά επισκεφθή την Ντ]σον καί Ιδίως τούς πρός
  εξέτασιν λιμένος νά δώσΐβ οριστικήν απάντησιν είς την ερώτησιν,
  ταύτην τοσούτον, μάλλον καθόσον δεν γνωρίζει καλώς ίάν με τα
  οημβρινά ήμερομίσθια χαί τάς τιμάς των υλικων θά έπαρκέσ^, τό
  ϊιά την μ^γέθυνσιν των λιμένων Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρα¬
  κλείου προβλεπόμενον ποσόν των 8,750,000 ή «άν τουναντίον,
  όπερ καί τ.ολύ πιθανόν, παραστή άνάγχη τής αυξήσεως τοϋ ττα-
  λαιοϋ προθπολογιο-μοθ, όστις δέον ν' αυξηθή έπίσης κατά τι όσον
  άφορα την εκτέλεσιν των έσωτερικών Ιργων των λιμένων, άτινα
  δίν 'χ'ροδλίπονται αρκούντως έν τί) μελέτ^ τοθ (^ϋβΙΙβηβο δΐτις
  «™6λί*ει είς μόνον τα Ιργα τής μεγιθύνσεως.
  Έν ττάσιτ πβριπτώσίΐ γνωρίζοντες τας συνθήκας υφ' άς δια¬
  τελεί ή Νήσος τής Κύπρου, μελετήβαν«ς τα ίργα τής μ.εγ«-
  θύναεως τοθ λιμένος Λαμάκαςχαί Ρ'&ΓΠΕΐ^ΟδίΕΐπρόςϊέ τα υπό των
  "Αγγλων έχτελεσ<»ίντα έν Κύπρψ μετά τό 1880 χαί τα υπό τής Ίταλιχής Κυβερνήσεως γενόμενα τοιβϋτα έν Σικελία καί Καλα- 6ρία, δυνάμεθα ήδη νά συντάξωμεν προκ«τ«ρχτικόν πρόγραμμα των ^ργων «τίνα δέον νά έκτελεσθώΐι 8(ά την γεωργικην πρόο¬ δον τής Νήσου Κρήτης, έκ των οποίων προφανώς ιξαρταται ή υπό εμπορικήν ίποψιν πρόοδος αυτής, ή εις τό μέλλον εύημερία τοϋ λαοθ χαί ή έκ ταύτης πρόοδος των ρ/;θίντων λιμίνων. Ή Σιχελία υπήρξε τάντοτ* μεστή λιμένων, ίκ των οποίων τινές ίχουσιν Ι^βνόν βάθος, «ΐαίν άσφαλείς χαί χατάλληλοι διά την εν οιαδήποτε έιτοχ^ ιτβοσόρμισιν των μεγαλήτερον πλοίων. Είς τούς λιμένος τούτους χαί ιδίως τής Μεσσήνης, Κατάνης καί Παλερμου μετά τό 1860 εξετελέσθησαν ιΐλεΐστα ίργα, πολλά δέ '/ρήματα έδ«π«νήθησαν. Άλλ' ή αληθής πρόοοος τής Σιχελίας ήρχισε μετα την »ν τώ εσωτερικώ καί τοίς χαραλίοις ταύτης νατασχευήν σιϊηροδρο- μι*5ϋ διχτύου, δ'περ κατέστησεν »ύχ»ρή· ήν είς τβύς λιμίνας μιταφοΐάντών πρ;ϊόντων ών ή παραγωγη ηδςησίν έ'νεκα τούτου. Έφ' 6'σςν τα γεωρνικά ή μεταλλιχά προΐόντα μετεφίροντο είς ενεργείας των λιμέ' ... παρ' δλβς τάς μεγάλας δαπάνας, αΐτινες έτ,ίνβντβ πρ βιν >αϊ ώ^ησΐν τού ίμπορίου, όπερ έν τούτοις ολίγον ηδξηΐεν
  άπό τοθ 1860 μέχρι τοΰ 1890, τουναντίον όέ ηύς^σ.νέπαισθητώς '
  *μ« τό σΐδηροδρομιχόν δίκτυον «ρςώδευσβ καί (έ*ερατώϊη.
  Ή ϊιά το3 σιδηροδρόμ:υ με,ταφορικη δακανη άντιστοιχϊϊ πρός |
  τό £ν δίχβτον τής δι' άλλου μέσου τοιαύτης, ή ίε ά«ίς τής ενερ¬
  γείας των λιμένω; έ2εχαιΐλασ:άϊθη καί ή_ ίχταΐις των καλλιερ- |
  Τί «μέν ών γαιών ηΰςησεν, αναλόγως τής επεκτάσεως τού ιετρα- (
  ",ώνου τής ζώνης των λιμένων. _ ί
  Δύναται τις ειπείν ότι ό «λοδτβς νή*ς ανατολιχής Σΐχελίας ·
  ξ μετά τό 1900 διότι ^ παραγωγείς τώ* λβχανιχών χαί
  οπωρών ηδυνήθησαν νά φορτών«*σιν τα πρβ'ίόντβ «ΰΐων «πί των
  σιί»|ρ9δρομικών βε,γονιων
  «V
  εύίεί^ς είς τόν τ4κον τής ■**?&-
  γωγής, άπο·ε4γοντες οΰ'τω τάς ζημίας τάς τοσούτον έ*ικιν3όνο»ς
  &ίς τα νωπά πριϊόντα χαί τή» απώλειαν χρόνου. Κατόπιν δέ διά
  των Ιβΐτγ 003,18 (·ο';τηγών άτμβπλοίκν μεταψΐρόντων τ»υς
  βιδηρίδρόμους) διά τβϋ στενοϋ τής Μεσσήνης, ήδυνήθηϊαν ν'
  αποστείλωσι ταυτα είς τές μεγάλας άγοράς τής Κεντρική Εύ-
  ρώπης. Ηδη χ»θ' έκάιτην ημέραν ίΐίρχβντβι δια τβ3 ετενοϊ
  τής Μεσϊήνης πλέον των ΒΟβαγςνίων, ένίοτε >έ χβί 100 προερ¬
  χόμενα άίΐό διά?ερν μίρη τής Νήσου. Έκβστβν ^«γΟΜθν «εριέ-
  χει κατά μέσον δέον έμχςρε·μ*χα άξίβς 4,000—5,000 δραχ-
  μών, όπερ «νηστοιχεΐ είς βλΐχήν αξίαν 300,000 δρ. >α!' έχά-
  στην ημέραν καί είς «ξί«ς 50,000,000 >ρ. ώς Ιγγιστα, αΓτινες
  κατά τούς ίξ μήνας μεταξύ τ»0 ·8.νο«ώρου χειί τής άνβιξεως,
  «ύξάνουσι τόν πλοΰτεν τοΰ γεω»γικοβ πληθ^·)*·3 τϊΚ Σιχελίας.
  Έεαρμόζοντες τούς «ύτβύς ΰτ:βλβ·γι·μ«ύς χβί δια την Νή»ον
  Κρήτην ήτις ευρίσκεται 4πο τάς αύτάς συν·ήχ«ς ή ή Σικελία
  ■^βό τοθ 1880, συμπίρ*ίν»μ«ν δτι καί εάν μεγεΐυνθώβι εί λιμέ-
  νες Χανίων, Ρεθΰμνη; καί Ηρακλείου εεν βίίει «ύξηθίι ποσώς
  ή ζώνη ϊί,ς ενεργείας αύ:ών χαβίτι τκ μεταφερκά ίς·Ι« κιί «ί
  «χ τής θαλάσσης κ«ί τ·?;ς καΐυστερήϊεως ·ϊροε·χβμ«ναι ζημί*ι
  θα είναι πάντοτε υ·λύ μεγαλύΐερα άπένβντι τής άξίας των
  εγχωρίων πεοΐόντων.
  Κατά συνέπειαν, έχοντες ϋπ' όψϊΐ την μεγάλην δαπάνην ήν
  θ' απαιτήση ή μεγέθιινσις των ρηίίντων λιμένων, φ,ίίνβΰμεν δτι
  ή έκ ταύτης προβγενησομένη ώ'-έλεια θά ^ ελαχίστη. Εάν του¬
  ναντίον ήμ'.ΐς αΰϊί,ί σονδίσωμ^ν, τα πέριξ χβί τό εσωτερικόν
  τής Νήσο,ι διά σιδηροδρομι/.οθ δΐλτύου, γ& δή χωρίς νΐ προε-
  κτείνωμεν τούς νυν ΰπ/ρχοντας λιμένος, θέλομεν ώίήσει την
  παραγωγήν και την καλλιίργειαν των γεωργικών ζω Λν, αϊτιν»;
  ήί1·) χρηβιμοπθίοδνται μέ ολιγώτερα χίρίη.
  Ή πεΐρα τής Σικελίας μάς ϊιδάσχει σαφώς δτι ή χατααχιυή
  τίθ σιδηροδρομιχοί δικτΰου, πρίΐει νά προηγήται των λιμενικών
  προεχτάσεων, αΐτινες εισίν ή φιυ '.ή συνεπεία τής αυξήσεως τής
  παραγωγής χαί τής έξαγωγής.
  Είς την δαπάνην ταύτην ί.ά τού; λιμ<ν*ς ήτις θά ή:ο ήίη μεγάλη θυσία διά τόν προυπολογισμόν τής Κυδιρνήαεως, Οα δυνηθή τις νά προβή εί'χάλως μιτά την εξασφάλισιν μιγβλυ- τέρας έξαγωγής. "Οσον άφορα την παραγωγήν -Λν λαχανιχών καί των όπωρών, έν γένει ή Νήσος Κρήτη είναι έφάμιλλίς, ί'νετ μή είπω ανω¬ τέρα, τής Σ:κελίας χαί Καλαδρ'.α;. Κατόπιν τής αυξήσεως τού πληθ.ισμοθ' χαί τής εύημεριας τής Κεντρΐλή, Εϋρώπης η Σιχί - λία ίέν έιΐαρκεΐ ήϊη είς την π;:^ήθειαν των δια τάς μ*γαλας ταύτας άγοράς άναγχαιούντων τρ-,ϊάντων. Ή Νήσος Κρήτη έπιδιϊομένη είς τοΰ:ο, ασφαλώς Οϊ προϊδεύσ-τι χαί ταχέως θέλει εύημερήϊει. Ή βάσις τής γεωργιχή; "/.:' /-,πίυριχής παραγωγής εϊνα'- ή ότρδίυσις, ήτις έξϊρταιαι ώσαύ ; έκ τής χαταλληλοτέρας χρη¬ σιμοποιήσεως των όμβρ'ων ύδάτο>^ δια τοΰ φραγμού των κςιλα-
  ί'ον ίν τΐΐς όροις.
  Είναι πρόβλημα μ-.χανιχής, ότ.ερ πΛροΐίσιάζεταΐ δια τό μέλ¬
  λον τής Νήσου Κρ-:τ;ς χαί χρήζει τή; μεγαλυτέρας πρϊσίχής
  καί μελέτης έκ μίρευς των ίθυνονΐων τα τ()ς Νήσου.
  Ό χρ:ν5ς δέν εία: χατάλληλος Γνα είσϊλθωμΐν »ίς περισ¬
  σοτέρας λίπτ-μίρείις · άλλ' ίν τούτοις έπίΐδή τα πρββλήμαια
  ταϋ:α άπ>ιτοίσι με/ίλην μιλέΐτ,ν χαϊ ιιείί-αν Γνα ϊϋντ,6ώι«ν
  άϊφαλώ; ν2 λύσοιμεν ταυτα, ίέ'ν ά"ό τοϋδε ά ίφ'στήσωμεν -ην
  προσοχήν επί των κ:Γ/χ"ων τής Νή?:υ είς 5ς είναι δυνατόν νά
  κατ.ϊσχευα76ώσΐν φράκτΐ . Δύναντΐι να γίνωοιν ου-οί κα'ι είς μι¬
  κρά; ποσότητας και σχτμιτισθωτι δια φραχτών ΐχ χώ|Χατος
  όμοίιον πρός τούς τής Έττΐρ/.ιας Ρΐ£106Ι)7.3, τής Ί.αλιας, ήτις
  ήϊη συνεπεία των νί'ων ·,ΊΜΐγΐιΐών φραχτώ^ θιλει ν.αταα'ή το
  σπουδαιότερον χέντρον Τής παραγα,γής λαγ,ϊνικών χ«ί όπωρών
  τής άνω Ιταλίας χα'ι μία έκ των εΰϊ,μΐρωτίριιΐν χωρών.
  Άς έλθωμεν ή'3η είς την >6:ιν τΛ ύπόίξίτασιν «ρβίλήματίς.
  Κατόπιν των ανωτέρω Οεωριώ; /.αί τής πΐίρας, ήν μα; ϊιϊίΐ ή
  Νήσος Σιχελία, φαινεται εχ των ζρτέρων ότι θά τ, ώ^ίΛΐμω-
  τέρα ή χατίσχίυή τοΰ σι:ηοίϊρομ.'*:ΰ διχτύου, όπιρ θ·/>ει σ^ν-
  δέΐει τΐύς τρείς λιμένα; .ής Ν ΐ;υ μίτα των γονιμωτίρων
  οΰτΐΊς μεΐών, ή ή μεγέίιυνσις των '/'μίνων -νθύτων.
  Έπίΐϊή χατ"ανάγκην ή σιϊηροδρί,. · ,ή αν'τη γρ«μμή δεςν νά άχβ-
  ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΉΣΕΩΣ
  την χρός τόν θαυμάσιον κόλπον τής Σούϊας άγουσαν,
  είναι φυσικόν ότι Οί ί) τ.οοτιμώτιρον ν* χρζσι,κύσβ οΰτο; ώς
  το κέντρον των πρ;σ-αίε!ώ/ χαί 2ΐ}α'.ίυργηθ{] ΙμΧ αληθής λι-
  μήν τής νεωτέρας ΐποχής, ή νά γίνωσι με,άλβι δαπάναι ίιά
  τούς τρίϊς μικροτέρας λιμένας, είς ου; ίέν θ* η·α. ευχολβν νά
  ΐ:ρο«ορμίζωντ»! ϊάμεγαλα πλοΐχ ατίνβ χαί μό',ον δύνανται νά ίώ-
  «ϋΐβι ζ«»ήν ιίς το εξαγωγικόν ίμποριβν των προϊςντων τήςΝήσ:υ.
  Τα ·, ,ωργιχά προϊοντα πυλοΰντ*ι είς τόν τόπον τής π.-ρα-
  γωρΐ. «'ί ΤΤ/ν άξ'αν αιηών, ίνώιίς τόν τόπον τής χ«;ε;ν*λώ«εως,
  είς την ίςί«ν τετύΐην πμοστιίίνται χαί τα μεταφορίχά, φ:ρτυ»τιχά
  χαί ίκφϋρτα,τικά Ιςοδα χαί αί βαλϊσσοζτμίαΐ. Κατά σ,,νέ'ίίαν
  ό'πςυ μιχρίΐεριι ίί*αι αί ϊαϊτανΛί -/αί αί ζημίαι αύται, τόσον
  τ.ϊριοίιτερβν χϊρδος έχο.σιν οί πίρα^ωι,εΤς.
  Ί χ τούτου προιιύιιτ«( έν γινει τί συμφέρον τής προτιμήίεως
  ενός χαί μόνου λιμι»ος όστις δέον νά τρο-οποιτ,θή συμφώνως
  ■κζϊς τούς νιω-ίρΐυς χανόνας τής '*χτ,ς, ίν». ή •/.ίνηΐΐς των
  έ,-ΐ7.ορ&υμάτων είναι οικονομ χωτίϊϊ ?«ί ϊύναντα: νά Λρβίίρμί-
  ζω τα: εν ούτω -.« μιγαλη'έρας χωρητικότητος νβώτβρΐ «λίία
  άτινα μόνον βα ττροϊφέρωΐί τούς μΐχροτίρους ναύλους συνδυάζοντες
  τού ούς μέ την τβχύχν μεταφοράν, ή'τις είναι άναγκαιοτάτη δ:ά
  τα νιβπά ίίώίιμα.
  Άλ/ά προτοΰ άπιφασισθήνεΐγίν); ό λιμήν είς τόν χόλπον τ?ς
  Σ:ύϊας χατά τό νεώτερον σύστημα χά! άνευ μϊγάλης δ*πάνης,
  -,^γχανουσιν άναγκαϊΐι προκβταρκτιν,αί τίνες μελέται.
  Κατόπιν έξετάσεως τής έπιφίνόίας καί ίπίττεδομίτρίας τού
  * τούτου αί ϋδρογραφικαί καί ναυτικαι συνβ^χοι τοθ μέρους
  ίςαίρετοι.
  Έν τούτοις Ιχονιες ύπ'δψίντά δυσάρ·στα άχρόοπτα άτινα λαμ¬
  ίαν; υ-ι χώραν είς μεγάλους χόλπους έχοντος ήρεμώτατβ ϋ'δατα
  /.αί Οτι «ν αυτοίς ή ίλϋς μετατοπιζεταί εΰχάλως, δια6λέπομεν
  , ί;ν ανάγκην μεγαλης φρονήσεως.
  Λίαν πρόσφατα εισίν τα σφάλματα χαί αί μέγυτβι δαπάναι
  των λΐμ;νων Ι_ιίΙ δρβζίίΐ Τεργέστης, 8ίΐ'ί101133, καί Τΐ'3.ρ&111.
  Άριβμοΰμεν τούς πλέον γνωστοΰ; λιμένος Ί'νχ
  την ίνάγκην μεγάλης συνέσεως χαι τής ίκτελίσίως
  σ'.ων πρϊτοθ ληφθζ, όρίστΐχή επι τοΰ πρ^ειμέ<.·ου άπίφ»σις. Κατά συνέπειαν είς τα σημβΐα τοϋ χόλπου τούτου είς ιά όποΤβ δίον νά προσεγγίζτ; ό σιδηρόδρομος 9ά ·?) ά,αγχαΤον να γίνωοιν είς τό βάβος τής Θ*λάσ3ης δβχιμαστίχαί έξετάσε;ς διά τής τρυ- ζάνης !'.·« βεδαιωθώμεν έ«ν τό βάθος άποτίλεϊΐίΐ ίκ συμπαγοΰς ύλης ίυναμίνης ν' άντιστή είς τό βάρ·?ς των τοίχων τώνπρΐχυ- μαιών, των γερανών καί των χατασχευασθησίμένων ά^αςοστα- αίων η τουναντίον έΐν υπάρχη στρώμα Ίλύις ό'περ ίν γένει πρέ- πει ν» φΐδήτβί τις καί έν τοιαύτη περιπτώσει ιά καθορίσωμεν τό πίχο; καί άναγνωρίσωμεν είς ποίιν βάθ^ς ε'ρ'σκεται τό στϊρ'.ό^ έδαφος επί τοΰ όκοιου θα ίκτελεσδώσιν αί θ'μελίώΐεις. Αί ίξετάτιι; 4υται δί-.ν να ίκτελεσθώσι κατά την εποχήν τοϋ Οίρους ούτως ώστε χα·ά ιό προσεχές φθινόπωρον νά ώΐιν έ'τοιμο τ' ϊποτΐλέαματαχαί αί γεωί·νωστ:χαί βιατ.μαι. Αί β^(^ομίΓρήσεις δύνανται νά έχτελεοθΛσΐ κατά τόν ϊχόλου- 200 μ. ώς έγγιετα «κεΐ ίνδϊ τό βάθος τοθ ύδατος είναι μ?ταξυ 8 καί 10 μεΐρ. «υμφώνως *^Ός ίιχτυΜτέν σΰ|*πλεγμα 100 μ. ΐΓ8ρίπθ'.ι, οί);··; ώ·»τε ν'ά'αγνωρισβή έν γένει τβ ίι«ό την έπιφα- ν£ί*ν έδα·:ς. "Ισως διά μ 5 , καί μόνης δ.αΐρήσΐωςτβϋ βάΐους «π· 500 είς 500 μ. βά «χηματίστ,τις ιδίαν τοθ βίθους καί Ιά αναγνωρίση «άν τό μέρο; πβέπει νά έγκαταλειφθς ένεκα τής είς βάθβς τών'20 μετρωνΰιεαρχούσης ίλΰςς,ή νάΐξακβλουνήσωσΐν «ί Η προκ*ταρκτιχή ε.ίΐτη «ξίτβσις 8υν·τόν νά γί»γ ε'ς «πόστ«ειν ενός χιλιομ. -τρός τό άν»τολικόν μερος τί|ς Σβύϊας χ«ί ενός πρό, το δυτικόν καί άφεβή εντελώς Ιξω ή πόλις ίνα ίκλεχβώΐι μίρη των ίπΐίων τό Ιίαεος να η εΰΐυνόν. Ή Κυίέρνησις δέον προηγουμένως ν* άκαλλοτί'.ώΐζ τό Ιδ«- φος χαί /.αλί.ψ{) οίίτω ΐν μέρει την ϊαζάνην τοθ λ'μένος ί:α τής πωλησΐως των γηπέία.·ν πρίς άνέγ*ρσίν μαγαζείον. Π 7. ;ί;α μα-διίάσκίΐ ό'τι τάχιον ή βράϊιον θά ««ρασττ, ήάνάγ,η τής χατασκευής τοΰ σιίηροδρομιχοΰ ϊικτύθϋ Γνα άναπτυχθή ή χα- ραγωγή τής Νή»;υ μας ίιϊ«3Αε: ότι τα δαπανώαϊνα-χρήμβτάπρίς βιλτίωσίν προυταρχόντων λιμένον δΐν ίίοουσι τα αναμένομεν* κίρίη έφ' όσον δέν ·Α»τ*σκευασ9ί] ή σιίηροϊοομιχ.ή γρειμμή ή αύ- ξάνουσ· τ/,ν ζώνην τής ενεργείας των λιμένων. 1) Δέον κατά συνέπειαν ναεκτελεσθώσιν τα άναγ- κ«ΊΟτερα Ιργα τοΰ χαθαρΐσμοϋ καί τής έχβαθύνσεως των ύπαρ- χόντων λιμενων των Χανίων Ρεθύμνης κ«ί Ηρακλείου χαί νά χ«τασχ.ευασ6ώσι προχυμαΐαι καλώς ίφωϊίαυμέναι διά μηχανουρ¬ γικων μίσων πρός έκφόρτωσιν των έμπορευμάτων, Έν τ.ασ·ζ δ'μως περιπτώσει ή κατασκευή τίΰ σιδηροδρομικςθ ίιχνύου πρέτΐει νά προηγηθ^) τής μεγεθύνσβως των λιμένων. 2) Ή σιδηροδρομιχή ·ζραμ.ι.νΐ δέον νά η στβν^ πλάτο^ς ενός μέτρου, συστήματος όΓ«,οίοα πρός τό χατασκευαζό,λενον έν Σιχελια καί Καλ»6ρία τό όποΤον είναι άιτοιέλεσ,Αα βαθ.κς μελέτης ίκ μέ¬ ρους τής Διευθύνσεως των σίδηροίρόμων τοϋ ΙταλΐΛθΰ Κράτο^ς χβ συγ/ρισίως μίταξυ των σπουδα'.οτέρων τοιούτων, τής Εύρώ- πης,τών Ίνδίών χαί τής Άμεριχής. Εάν αί πίριστάσεις τό ϊπι- τρέκωσί συν.στααιχα'ιτό σύστημα & ΟΓβΐϊΐίΐίΙΙόΓβ (όόΌντ&)τοϋ σι- ό'ηριδρόμου,) όπερ μέ μεγάλην οί'.ονομιαν ίιτιτρίπει χλ-.σεις7("7θ' Τό ίιχτυον τουτο δέον νά εκτελεσθή χωρίς ή Πίλιτεία νά είς άμεσον ϊαηάνην, άλλά νά γίντβ ή οχετιχή μελίτη ό ά ] η, β υπό μηχανκών τοϋ Δημοσίου καί κατόπιν νά παραχωρτ,θτ] τό νάμιον διά 70 Ιτη τουλάχιστον «ίς τιν* ίτ«ιρ«ί«ν »)τι; βά ίκτε- λ τα ίργα καίθά ίχμεταλλίύηται ταδτα άντί έγγ-ήίίως V» ίΐ ά ή ώ; έγγιστα ίπΐ τοΰ δΐατϊθησομένου διά την χα-ασ»ευήν λαίου επί τή βάσει προϋπβλ-.γ σμοϋ συνταχθησομένου όπό των μηχανικών τοΰ Δημοβίο». Ή εγγύησις αύτη θέλει ίιβρχίσ^ κατά την πρώτην ίϊ<οσαε;ίαν. 3ιν) Νά ίκτέλεσθί) άνευ άναίίλής ή εκμετάλλευσις τοϋ βά- θους ίν τφ κόλτψ τής Σουδας είς τα καταλληλόίβρα ση.Αεϊα 8ιϊ τη; χατασ/.ευήν τοΰ λιμένος όστις θά ένωθϊ] μβςα τής σιδηρίδρο- μ!Χ.ής γρ^μμής χαί νά γινγ) ή προμελίτη ΐθΰ λιμ-νος 4»,ν) Να έξεΐασοώσι τα σχέϊια τοΰ Ο^ΙΙβΙΙβηβΟ λαμβανομένων ζίται -φ' ενός τρίποϊος επι τού έτ.ί ϊύο λεμ6ων. 6'.) "Η διά σωλήνων σιδηρών ϊιαμέτρίυ 3 εω; 4 έκ. ϊσων πρός τοΰς σωλήνας ούς μίταχβιρίζονται 3: ι τοΰς όχίτούς ήτο φωταί'ρΐον δυναμένων να βιδωνωνται ό εί; με ά τοΰ άλλου έφ' 6σθν δ.ίΐσΐύωοιν εις το Ι2αφ5ς, υπό την ίπηρίΐ*ν τί;ς α~3συνθέ· ήρ ; β·:ως έν^ς ρινματος ύδατος παρεχομίν:υ δί' άναρροφ·.-τΐκί;ς καί άλ ρ ρχμ ρρφ ίΊκ.η'; ά/τλια; τ<5; χειρός, ί;ΐοχΓμ-:ν:ΐ) έ* -,οϋ ρου άκρου τοΰ σωλήνος, κε,ςοαμίνου εί; το ά<ρ;ν έν %{·. ιόοόντων ίνα ή έντβςτοθ έίαφους, ίμπτξις έχτελήΐαι καλύτερον. γ'.) Ή δια ςυνίνιον πασσ»Λων, οίτινες θά ίμιτη-,θώ.-.ν ίί; τό ?ί');ς ί:'έ,ος καΐα-α/.τί1ΐ;ς, λίμδ* ■ο,Αίνων ύπ' ίψίΐ των ϊιαστά· ίϊων χβί τβΰ βάρβυς ^ο^ τ.αΐσαλ,υ, τοϋ άρ.Ομςΰ των )ιτ^7;η;^ά- τοΰ βαρους τοϋ κατα^αΛςηρος χιί τοΐ υψυς τή, Οον τ;.ΐπον. ύπ'όψει των δίμιουργηθ^ιΛμίνων διά τής καταϊχε,ιή; τοϋ σιϊΐ- α'.) Διά κοινής τρυττάνης έάνΰπάρ-/Γ, τοιαύτη ήτις θά στηρί- ρ3ρ3μικο0 δικ;ΰου είς τούς τρεϊς λιμένας Χανίων, Ρεθ^μντ,ς καί ' Ήραχλειου νέων συνθ/|κών όπερ δεςν »» λ, ή βάσις τ<)ί ·'ί*ονο- μιχήςκαί ΐίωργιχής άναγ^ννήσεως τής Νήσου. Κατά την σύνταξιν των σχεόίων δίον να ληφθώσιν ϋπ' όψει »ί σημεριναί τιμαί τής ίργασ άς χαί των υλικών. δόν) Μειά την ιταρασ/.«-ην απαντών των στοιχείον τούτων ή Κρητική Κυβέρνησις θά ε^άι είς θέσιν ν' αποφασίση «ερί τής ύφ όλας τάς ίπάψίΐς πίίτιμητέας λύσεως πρός γενικ',ν πρόοδον τ/,ς Νή5ου ή πρός γο ίϊίαίτερον συμφέρον των πόλεων Χανίων, Ρ*~ θ^μνη<; καί Ηρακλείου, είς άς ή προξε^τ,θησομένη Γτροσχαιρις βλα6η/.α.άτάς πρώται τ.εριόο;υς τής εκμεταλλεύσεως τοϋ σιίη- ροίρομκςΰ δικτύί,, θέλει «πανορθωίή διά τής γενικάς ίύ(;μερΐί·ί ώ; σ.νίβη είς Σΐχελίαν χαί είς τάς πόλεις τής Καλαίρίας αίτινϊς Ευρίσκοντο υπό τάς αύτάς ή αί πόλεις τής Κρήτης συν ή*«ί- _-,,-* ι=Λ οί -■'-■'·, ■ Ό Άνώτερος Έ-!θεω;η:ής των πολιτικών μηχανικών ίν σχ;σ(ΐ πρός την ίςακοΛοΐ;θ(5ΐ!)ΐ.ν(ν ίμηηςιν τ^^ «ασσαλί». ν *— Ι -__-.._» Έν πβσΐϋ περιπτώσει ίάν -ό σ.ερεόνεϊαφος ευρίσκεται εις βάθίς ^νώτερ^ν των Ιί εως ίδμίτρ. αί θίμβλ:ώσε!^ θά ίΐ;α; ?ύσκ 'λο'-. Εάν δέ εϋρίσκιται είς ανώτερον των "20 μ·τρι*ν βάθος τόΐε ίΐως Οα ή πρθτιμότερον νά »ΤΑαταλ5ΐφ9,;, τό μέρος καί ίχλεχθ^ έ'τερον πρός αποφυγήν των μεγαλων ϊαπανών διά τής θεμελίωτεως. ι Αί δοκιμαί αυται τοΰ βϊθους δέον νά έκτελίσθώσιν επί εκτάσεως μτ,κ;υί 500 μ. ώς έγγιστα πλησίον τής παραλίας χ«ί πλάτους ? Άκριβής μετάφρασ.ς Έν Χανίοις :ί) 21 Ίουνίου 1910 Ό Διευθ^τής των Δημοσίων Α. Φιγγάρι